Beslutningsoplæg Allerød Kommune

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Beslutningsoplæg Allerød Kommune"

Transkript

1 Allerød Kommune

2 Indledning Vi har hermed fornøjelsen af at præsentere Dem for et beslutningsoplæg baseret på det tidligere godkendte udbudsmateriale samt evt. oplysninger fremkommet under selve udbudsfasen. Deres endelige beslutning skal foreligge inden den 1. oktober 2010, således at forsikringerne kan blive etableret inden udløbet af den eksisterende aftale og selskabernes tilbudsfrist. Nærværende beslutningsoplæg er udelukkende en fremstilling af de modtagne tilbud, og kan således ikke betragtes som en bekræftelse på forsikringsdækning. Forsikringerne vil først træde i kraft, når De endeligt har tilkendegivet Deres accept. Forudsætning for tilbuddenes gyldighed I det tilfælde at de informationer vi har givet forsikringsselskabet ikke er korrekte eller har ændret sig, kan det resultere i at forsikringsselskabet afviser ansvaret for et krav på forsikringen eller fuldstændig nægter forsikringsdækning. Hvis De derfor erfarer, at informationen De har givet os er ufuldstændig eller at Deres forhold har ændret sig, skal De straks underrettes os, så vi kan gøre forsikringsselskabet bekendt med de nye omstændigheder og bede dem revurdere deres tilbud. Tavshedspligt Willis har tavshedspligt med hensyn til de informationer, vi gennem arbejdet måtte komme til kendskab om i kommunen. Allerød Kommune er indforstået med, ikke uden forudgående aftale af hensyn til beskyttelse af Willis branchemæssige know-how og ideer - at udlevere materiale, analyser og beregninger udført af Willis til personer udenfor kommunen, bortset fra advokater, revisorer samt penge- og kreditinstitutter. Ansvarsforhold Willis ansvar for fejl og mangler i vores ydelser kan aldrig overstige den aftalte maksimale hæftelsessum jf. den indgåede samarbejdsaftales afsnit om ansvarsforhold. Nærværende tilbudssammenligning er et uddrag af selskabernes tilbud, og på specifikke områder henvises der til disse, idet der trods et enslydende tilbudsmateriale er afgivet tilbud, der afviger på enkelte punkter, hvor vi har fremhævet de væsentligste afvigelser. Ønsker De det fulde tilbudsmateriale udleveret, bedes De rette henvendelse til Willis. Compliance Willis rådgiver virksomheder og kommuner inden for risikostyring. Som et naturligt element i arbejdet med Willis egen risikostyring praktiserer vi en Side 2 af 14

3 intern kvalitetskontrol i vores forretningsprocesser. Dette dokument er underlagt en sådan kontrol. Kontrollen skal sikre, at beslutningsoplægget lever op til Willis egne kvalitetskrav, og at konklusionen i oplægget er fyldestgørende. Som information kan vi derfor oplyse, at udarbejdelsen af beslutningsoplægget er sket af Mikkel Bjerregaard, mens kvalitetskontrollen er gennemført af Christian Bendtsen. Kommentarer til tilbuddene og forsikringsmarkedet Forsikringsselskaberne har vist stor interesse for Allerød Kommune, hvilket antallet af selskaber som har anmodet om udbudsmaterialet bekræfter. Flere forsikringsselskaber heriblandt Allerød Kommunes nuværende forsikringsselskab Alm. Brand har dog efter gennemgang af skadeinformationer samt risikoprofil oplyst, at de ikke ønsker at afgive tilbud på bygnings- og løsøreforsikring. Forsikringsselskaberne har ved deres afslag på tilbudsafgivelse oplyst, at de vil have dokumentation for en risikoforbedring og ikke hensigtserklæringer før de kan tilbyde forsikring. Det er primært kommunens brandrisiko som forsikringsselskaberne er utrygge ved. I Danmark rykker brandvæsenet i gennemsnit ud til en påsat skolebrand totre gange om ugen. De reelle tal for påsatte skolebrande er dog formentlig meget større, idet langt de fleste brande når at blive slukket, før brandvæsenet rykker ud. Det er en kendsgerning, at brandsikring i form af eksempelvis ABA automatisk brandalarmerings anlæg kan begrænse brandskaderne betydeligt og en investering i sikring tjener sig således hurtigt ind for kommunen, idet der skabes driftssikkerhed samt adgang til at indkøbe forsikring på fordelagtige vilkår. Allerød Kommune har som led i sin strategi med en målsætning om, at begrænse sine risikoomkostninger, udarbejdet en sikringsplan og Økonomiudvalget har i november 2009 afsat 4 mio. kr. til ABA hvilket også er godkendt af Byrådet. Der er afsat 2 mio. kr. til udskiftning af låsesystemer på skolerne i 2011, på sigt også daginstitutioner. Der blev i foråret besluttet et fuldstændigt udgiftsstop, som betød at også risikostyringstiltag blev sat i stå. Det vil således først blive muligt, at indhente flere tilbud samt opnå bedre forsikringspræmie på kommunens brandforsikring, når sikringstiltagene er gennemført og de kan dokumenteres. Ultimo 2010 vil ifølge nuværende sikringsplan blive gennemført udbud på ABA til skolerne. De første skoler som vil blive implementeret er Engholmskolen og Ravnsholtskolen samt Lynge skole. Lillerød skole er delvist dækket af ABA samt Skovvangskolens indskoling der ligeledes er dækket med ABA. Side 3 af 14

4 Så snart sikringsplanen er gennemført vil vi anbefale, at bygnings- og løsøreforsikringen udbydes. Der er mulighed for, at genudbyde denne forsikring, idet forsikringsudbuddets aftalevilkår giver mulighed for, at Allerød Kommune kan opsige forsikringen med 6 måneders varsel. Uddrag fra Allerød Kommunes sikringsplan. Ydelse ABA anlæg på skoler Der etableres ABA anlæg på udvalgte skoler i kommunen. Der er afsat 4 mio i Estimat etablering Estimat Drift 1 ABA anlæg på skoler AIA-anlæg Der afsættes penge til etablering af ABA på de resterende skoler Børnehave, SFO o. lign. Centraludstyr, tilslutning til kontrolcentral, 2 bevægelsesdetektorer samt åbningskontakt m.m Låseenheder Skole er sikret idag Centraludstyr, tilslutning til kontrolcentral, bevægelsesdetektorer samt åbningskontakter m.m. Supleringslås i RØD klasse Cylinder i RØD klasse 900 Sikringsskab Sikringsskab i BLÅ klasse Vandskade Vandstopanlæg brugsvand Vandstopanlæg fjernvarme Varmeveksler fjernvarme fra Afhængig af størrelse Transientbeskyttelse Pr. el-tavle Sikringskabinet for computer Sikringswire 400 Rullejalousi/gitter Startomkostning Side 4 af 14

5 Forsikringsudbud Forsikringsudbuddet afvikles under iagttagelse af EU direktiv nr. 2004/18/EF af 31. marts 2004 offentligt udbud. Udbuddet er åbent for alle tilbudsgivere som opfylder de i udbudsbekendtgørelsen nævnte krav, herunder krav til egenkapital. Udbuddet afvikles som 2 individuelle EU udbud hhv. EU udbud 2010/S Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring Ansvarsforsikring EU udbud 2010/S Motorkøretøjsforsikring Katastrofeforsikring for arbejdsulykker EU-udbud 2010/S : Dette udbud er gennemført efter tildelingskriteriet det økonomisk mest fordelagtige bud og omfatter følgende forsikringsområder: - bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring - Ansvarsforsikring Ordren under dette udbud skal placeres hos de forsikringsselskaber som har afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud forstås herved: størrelsen af den årlige forsikringsudgift - vægtet 65 % dækningsomfang - vægtet 35 %. Forsikringstilbuddene er vurderet ud fra størrelsen af den årlige forsikringsudgift i de vedlagte tilbudssammenligninger. Inden for tilbudsfristen blev der afgivet forsikringstilbud fra forsikringsselskaberne: Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring Codan Gjensidige Ansvarsforsikring Alm. Brand Codan Gjensidige Det bemærkes, at de bydende selskaber endvidere skal afgive tro - og love Side 5 af 14

6 erklæring, ligesom tilbudsgivere skal angive, at de ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelser om arbejdsbeskyttelse og miljøforhold. Forsikringsudgift Ved størrelsen af den samlede årlige forsikringsudgift skal forstås - årlig forsikringspræmie - selvrisiko - ordregivers forventede udgifter til opfyldelse af tilbudsgivers sikringskrav - tilbudsgivers evt. honorering af stempelafgift. I så fald fordeles besparelsen ligeligt over aftaleperiodens min. længde - evt. tillæg for alternativ opsigelse Nævnte fremgangsmåde sikrer, at forskel i eksempelvis selvrisiko medtages i vurderingen, således at det er den samlede forsikringsudgift, der vurderes. Stempelpenge fordeles over tre år i tilbudsvurderingen, eftersom aftalen minimum løber i denne periode uagtet at stempelpengene likviditetsmæssigt forfalder samlet til betaling for alle år i forbindelse med betaling af første års forsikringspræmie. Dækningsomfang Ved dækningsomfang for de tilbudte forsikringsydelser skal forstås værdien af evt. supplerende dækninger, som forsikringsselskabet tilbyder jf. kravspecifikationen. Nævnte fremgangsmåde sikrer, at placeringen af kontrakterne sker i overensstemmelse med EU udbudsdirektivets regler om prioriterede og vægtede tildelingskriterier. Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring Samlet vurdering (forsikringsudgift og dækningsomfang) I skema B er der foretaget en opstilling over forsikringsudgiften for de konditionsmæssige tilbud. Sammenligningen sker gennem et system med mulighed for 0-10 point, hvor vi tager udgangspunkt i den laveste forsikringsudgift, som giver pointtallet 10. De andre tilbud tildeles point i forhold til den forholdsmæssige afvigelse til tilbuddet med den laveste forsikringsudgift som får 10 point. For bygnings - og løsøreforsikring ved selvrisiko kr med dækning for bygningsbrand, storm, og løsørebrand, opnår Codan karakteren 10 vedr. forsikringsudgiften, som er det højest mulige. Pointtallet nedvægtes med faktor 0,65, eftersom forsikringsudgiften kun skal tælle med 65 %, hvorfor den vægtede karakter bliver 6,5. For dækningsomfang er der ligeledes foretaget en vurdering af ydelserne, med udgangspunkt i pointtallet 10. For bygnings- og løsøreforsikringen vurde- Side 6 af 14

7 rer vi Gjensidige til 6 point og Codan til 5 point. Pointtallet nedvægtes med faktor 0,35, eftersom dækningsomfang kun skal tælle med 35 %. Sammenlagt opnår eks. Codan 8,25 point for bygnings -, entreprise - og løsøreforsikringen. Gjensidige opnår et samlet pointantal på 6. De nævnte forudsætninger og det udarbejdede pointsystem skal sikre en fair og objektiv vurdering af indkomne tilbud. I stedet for medianen kan vælges en anden vægtning inden for de føromtalte intervaller, ligesom der også kan vælges et andet pointsystem. Selvrisici Alle forsikringsselskaber har tilbudt dækninger med selvrisici, som ønsket på bygning og løsøre kr Ansvarsforsikring Samlet vurdering (forsikringsudgift og dækningsomfang) I skema B er der foretaget en opstilling over forsikringsudgiften for de konditionsmæssige tilbud. Sammenligningen sker gennem et system med mulighed for 0-10 point, hvor vi tager udgangspunkt i den laveste forsikringsudgift, som giver pointtallet 10. De andre tilbud tildeles point i forhold til den forholdsmæssige afvigelse til tilbuddet med den laveste forsikringsudgift som får 10 point. For bygnings - og løsøreforsikring ved selvrisiko kr med dækning for bygningsbrand, storm, og løsørebrand, opnår Gjensidige karakteren 10 vedr. forsikringsudgiften, som er det højest mulige. Pointtallet nedvægtes med faktor 0,65, eftersom forsikringsudgiften kun skal tælle med 65 %, hvorfor den vægtede karakter bliver 6,5. For dækningsomfang er der ligeledes foretaget en samlet vurdering af ydelserne, med udgangspunkt i pointtallet 10. For ansvarsforsikringen vurderer vi Gjensidige bedst med 4,15 point. Pointtallet nedvægtes med faktor 0,35, eftersom dækningsomfang kun skal tælle med 35 %. Sammenlagt opnår Gjensidige 7,95 point for ansvarsforsikringen. Codan opnår 7,01, mens Alm. Brand opnår 5,20. De nævnte forudsætninger og det udarbejdede pointsystem skal sikre en fair og objektiv vurdering af indkomne tilbud. I stedet for medianen kan vælges en anden vægtning inden for de føromtalte intervaller, ligesom der også kan vælges et andet pointsystem. Side 7 af 14

8 Tilbudsvurdering Jf. bilag B er der foretaget en vægtet vurdering med henblik på at sikre, at tilbuddene vurderes i overensstemmelse med de tildelingskriterier, der er anført i udbudsbekendtgørelsen og udbudsbetingelser, således at gældende EU-regler overholdes. EU-reglerne foreskriver - prioritering af tildelingskriterierne - vægtning af tildelingskriterierne - gennemskuelighed af ordretildelingen På baggrund heraf har følgende tilbudsgivere afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud: Bygnings-, entreprise- og løsøreforsikring Codan 8,25 point Codan opnår flest point. Vurderingen er sket ud fra de parametre som fremgår under dækningsomfang. Når vi ser på de mulige kombinationer for bygnings-, løsøre - og entrepriseforsikringen, har Codan således afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud når pris og dækningsomfang er taget i betragtning. Dækning: Brand, storm, kortslutning med selvrisiko kr Ansvarsforsikring Gjensidige 7,95 point Gjensidige opnår flest point. Vurderingen er sket ud fra de parametre som fremgår under dækningsomfang. Når vi ser på de mulige kombinationer for ansvarsforsikringen, har Gjensidige således afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud når pris og dækningsomfang er taget i betragtning. Optioner Der er i udbudsmaterialet bedt om tilbud på optioner. Bygning Anden bygningsskade Hvis forsikringsdækningen skal udvides til at omfatte anden bygningsskade særligt vandskader, skal der betales yderligere kr i præmie årligt. Skadestatistikken for de sidste 5 år viser, at der gennemsnitligt er udgifter på Side 8 af 14

9 kr. årligt. Vi kan derfor ikke anbefale, at forsikringsdækningen udvides til at omfatte denne type skader, men vil anbefale, at der sikringsmæssigt gøres tiltag for at begrænse/undgå vandskader ved f.eks. vandstop. Restværdi Hvis skadegraden på en bygning i forbindelse med en dækningsberettiget skade er over 50%, kan kommunen vælge i stedet for reparation at få nedrevet resterne og få genopført en ny bygning. Det er vores anbefaling, at forsikringsdækningen udvides til at omfatte restværdidækning. Præmieudgiften hertil udgør kr. årligt. Insekt- og svampeskadedækning Hvis forsikringsdækningen skal udvides til at omfatte insekt- og svampeskadedækning, skal der betales yderligere kr i præmie årligt. Skadestatistikken for de sidste 5 år viser, at der gennemsnitligt er udgifter på kr. årligt. Vi kan derfor ikke anbefale, at forsikringsdækningen udvides til at omfatte denne type skader. Det skal bemærkes, at der har været 2 insekt- og svampeskader siden Løsøre Vand Hvis forsikringsdækningen skal udvides til at omfatte vandskadedækning, skal der betales yderligere kr i præmie årligt. Skadestatistikken for de sidste 5 år viser, at der gennemsnitligt er udgifter på kr. årligt. Vi kan derfor ikke anbefale, at forsikringsdækningen udvides til at omfatte denne type skader. men vil anbefale, at der sikringsmæssigt gøres tiltag for at begrænse/undgå vandskader ved f.eks. vandstop. Det skal bemærkes, at skader pga. slukningsvand i forbindelse med en dækningsberettiget brandskade vil være omfattet af løsørebrandforsikringen. Tyveri Hvis forsikringsdækningen skal udvides til at omfatte tyveridækning, skal der betales yderligere kr i præmie årligt. Skadestatistikken for de sidste 5 år viser, at der gennemsnitligt er udgifter på kr. årligt. Vi vil ikke anbefale, at forsikringsdækningen udvides til at omfatte denne type skader, idet vi anbefaler, at der i tråd med kommunens sikringsplan investeres i sikringstiltag som begrænser skadeomkostningerne fremadrettet. Side 9 af 14

10 EU_Udbud 2010/S : Dette udbud er gennemført efter tildelingskriteriet laveste pris og omfatter følgende forsikringsområder: - motorkøretøjsforsikring - katastrofeforsikring for arbejdsulykke Ved laveste pris forstås størrelsen af den årlige forsikringsudgift som fremkommer på følgende udgift: - årlig forsikringspræmie - selvrisiko - ordregivers forventede udgifter til opfyldelse af tilbudsgivers sikringskrav - tilbudsgivers evt. honorering af stempelafgift. I så fald fordeles besparelsen ligeligt over aftaleperiodens min. længde - evt. tillæg for alternativ opsigelse Inden for tilbudsfristen blev der afgivet forsikringstilbud fra forsikringsselskaberne Alm. Brand Codan Gjensidige If Det bemærkes, at bydende selskaber endvidere skal afgive tro - og love erklæring, ligesom tilbudsgivere skal angive, at de ved udarbejdelsen af deres tilbud har taget hensyn til de forpligtelser, der gælder i henhold til bestemmelser om arbejdsbeskyttelse og miljøforhold. Forsikringstilbudene er vurderet ud fra størrelsen af den årlige forsikringsudgift i de vedlagte tilbudssammenligninger. Tilbudsvurdering Tilbudsvurderingen for dette udbud fremgår af tilbudsskema motor og arbejdsulykke og er som tidligere nævnt foretaget på baggrund den laveste pris. På baggrund heraf har følgende tilbudsgivere afgivet det laveste tilbud: Motorkøretøjsforsikring IF Skadeforsikring IF har tilbudt den laveste forsikringsudgift på kr Dækningsomfanget er ansvars-, kasko- og brandforsikring med en selvrisiko på egne og leasede biler på kr. Side 10 af 14

11 Vi anbefaler, at optionen for ansvarsforsikring for uindregistrerede motorkøretøjer samt motoransvar for knallerter til undervisningsbrug accepteres. I udbudsmaterialet gav vi selskaberne mulighed for at byde på to varianter på selvrisikodelen. Den ene variant var med selvrisiko på egne og leasede biler på kr., mens den anden variant var med selvrisiko 0 kr. på egne biler og kr. på leasede biler. Vi finder tilbuddet med kr. i selvrisiko på både egne og leasede biler som værende den bedste løsning. Arbejdsulykke katastrofedækning Gjensidige har den laveste forsikringsudgift på kr Tilbuddet er afgivet i henhold til kravspecifikationen hvor dækningen alene kommer i kraft ved katastrofer, der omfatter arbejdsulykkeskader med mindst to tilskadekomne/dødsfald ved samme begivenhed, og som - i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om arbejdsskadesikring - giver en erstatningsudmåling på over kr i alt for begivenheden. Samlet præmieudgift for EU-udbudene Den nævnte kombination vil medføre en præmieudgift for bygning, løsøre, entreprise, motorkøretøjer, katastrofe på kr uden brug af optioner. Nuværende forsikringspræmie for Allerød Kommune er kr årligt. Her er altså tale om en øget præmieudgift på kr. årligt med et mere begrænset dækningsomfang. Det er den betydeligt højere præmieudgift for bygning og løsøreforsikringen som er årsagen til stigningen. Det skal bemærkes, at nævnte udgift ikke kan anvendes som budgetgrundlag, eftersom præmien ikke er indeksreguleret og der ikke er medregnet udgifter til uforsikrede områder, selvrisiko, skadebehandling og mæglerservicering. Der er sideløbende med EU-udbuddet indhentet tilbud på det nationale udbud hvor tilbudsfristen er senere. For tilbudssammenligningen for det nationale udbud henvises til særskilt bilag. Side 11 af 14

12 Generelle bemærkninger Gennemgang af forsikringstilbud Vi har vurderet de modtagne forsikringstilbud, som beskrevet ovenfor. Forsikringstilbudene indeholder en række informationer og betingelser, som ikke er relevante for tilbudsvurderingen jf. de nævnte tildelingskriterier, men som kan have betydning for kommunens forsikringsdækning. Vi skal derfor opfordre Dem til også at gennemlæse forsikringstilbudene. Forudsætning for tilbuddenes gyldighed Såfremt de informationer vi har givet forsikringsselskabet ikke er korrekte eller har ændret sig, kan det resultere i at forsikringsselskabet afviser ansvaret for et krav på forsikringen eller fuldstændig nægter forsikringsdækning. Hvis De derfor erfarer, at informationen De har givet os er ufuldstændig eller at Deres forhold har ændret sig, skal De straks underrettes os, så vi kan gøre forsikringsselskabet bekendt med de nye omstændigheder og bede dem revurdere deres tilbud. Det skal bemærkes, at vi vurderer den under tilbudsvurdering nævnte fordeling af forsikringerne som realistisk, men at det kræver endelig accept fra de bydende forsikringsselskaber. Bydende forsikringsselskabers forsikringsbetingelser De i denne beslutningsindstilling nævnte tilbudsgivere overholder alle minimumskravene i udbudsmaterialet. For så vidt angår dækningsomfanget har vi vurderet de i skema B nævnte punkter. Derudover kan der være forskelligheder i forsikringsbetingelser, som vi dog jf. tildelingskriterierne ikke kan medtage i vurderingen. Såfremt kommunen ønsker indblik i tilbudsgivernes forsikringsbetingelser opfordrer vi til en gennemlæsning, ligesom vi gerne bidrager med besvarelse af evt. spørgsmål. Forsikringsmæglerservicering Tilbudsgivere har afgivet nettopræmier, hvilket vil sige, at de har baseret deres tilbud på, at forsikringskontrakterne serviceres af et af tilbudsgiver anerkendt forsikringsmæglerfirma. Reduktionen udgør kr Sikringskrav Ikke relevant i forhold til den ønskede dækning. Tavshedspligt Willis har tavshedspligt med hensyn til de informationer, vi gennem arbejdet måtte få kendskab til. Side 12 af 14

13 Det skal bemærkes, at udbuddet ikke er omfattet af reglerne om offentlighed i forvaltningen, og derfor skal behandles med fortrolighed. Udbudsforretningen kan eks. derfor ikke behandles på åbne byrådsmøder. Ansvarsforhold I øvrigt henvises til den indgåede samarbejdsaftale mellem Allerød Kommune og Willis. get er udarbejdet af: Mikkel Bjerregaard, Willis I/S Christian Bendtsen, Willis I/S Side 13 af 14

14 Allerød Kommune Samlet præmieoversigt Nettoudgift Forsikringstype Nuværende Anbefaling Selskab Property (bygning/løsøre) Codan Entreprise Codan Ansvarsforsikring Gjensidige Motor If Arbejdsulykke, katastrofe Gjensidige All Risks Forsikring (borgmesterkæde) Gjensidige Kranforsikring Arbejdsskade - handicaphjælper Gjensidige Erhvervsansvar - handicaphjælper Gjensidige Erhvervsansvar - handicaphjælpere Gjensidige Ansvarsforsikring for plejeanbragte Gjensidige Professionelt Ansvar Gjensidige Aktiv beskæftigelseshjælp - Erhvervs- og produktansvar Gjensidige Rejseforsikring Gjensidige Kollektiv Ulykkesforsikring - frivillige brandmænd Alm. brand Kollektiv Ulykkesforsikring - kommunalbestyrelsen Gjensidige Bestyrelsesansvarsforsikring Chartis Kunstgræsbane og lysanlæg Codan Kunst og skulpture Gjensidige Samlet nettopræmie Side 14 af 14

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser

Beslutningsoplæg. EU-udbud af forsikringsydelser Beslutningsoplæg EU-udbud af forsikringsydelser Indhold Indledning... 3 Forudsætning for tilbuddenes gyldighed... 3 Tilbudsmateriale... 3 Forsikringsudbud... 3 EU-udbud 77353-2016... 3 Deltagende selskaber...

Læs mere

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram

Allerød Kommune. NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget. Udbud af Kommunens forsikringsprogram NOTAT Bilag til punkt til Økonomiudvalget Udbud af Kommunens forsikringsprogram Allerød Kommune har været i udbud med forsikringsprogrammet, og har nu resultatet af udbuddet. Baggrunden for udbuddet i

Læs mere

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige

Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige Hvidovre Kommunes Forsikringspolitik 1. Indledning Formål Forsikringspolitikken har til formål at fastlægge rammerne for risikofinansiering, hvilket vil sige kommunens forsikringsbeskyttelse ved tegning

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015

UDBUDSSTRATEGI LANGELAND KOMMUNE 2015 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Kvalitetskontrol... 3 Historisk... 3 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 6 Risikostyring... 9 Valg af udbudsform... 9 Tidsplan...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER VEJEN KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER VEJEN KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Retsgrundlag... 3 1.1 Offentligt udbud... 3 1.2 Udbudsmateriale... 3 1.3 Fortrolighed... 3 2. Ordregiver... 3 2.1 Ordregiver... 3 2.2 Kontaktinformation... 4 3. Anskaffelsens omfang...

Læs mere

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE

Udbud på levering af. frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Udbud på levering af frokostmåltider i daginstitutioner i Horsens Kommune BØRN OG UNGE Indholdsfortegnelse: 1. Indledning...2 2. Den ordregivende myndighed...2 3. Udbudsmaterialet...2 4. Baggrund for udbuddet...3

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE

UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE UDBUDSBETINGELSER JAMMERBUGT KOM- MUNE UDBUD AF CONTAINERE, KOMPRIMATORENHEDER OG BEHOLDERE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Tidsplan for udbudsforretningen

Læs mere

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk

Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN Udbudsbetingelser for stilladsarbejder på Roskilde Kraftvarmeværk KARA/NOVEREN I/S Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Ordregiver... 2 3. Kontraktperiode... 3 4. Udbudsform og forhandlingsforløb...

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud.

Københavns Kommune offentliggør kontrakten ved en offentlig annonce på www.kk.dk/udbud. Udbudsbetingelser vedrørende annoncering af Tour de SUF Sundheds- og Omsorgsforvaltningen annoncerer her kontrakt om opgaver vedrørende gennemførelse af personalefest den 21. september 2012 - Tour de SUF

Læs mere

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune

UDBUD vedrørende. fodbehandling. Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune UDBUD vedrørende fodbehandling Indgåelse af prisaftale vedrørende fodbehandling, bevilget til pensionister i Skanderborg Kommune Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 1.1 Leverancens art og omfang...

Læs mere

Børn og Unge, Aarhus Kommune

Børn og Unge, Aarhus Kommune Børn og Unge, Aarhus Kommune UDBUDSBETINGELSER Udbud af kontrakt om Hovedrapport og prioriteringskort i trivselsundersøgelse i Børn og Unge 2015 1 Indhold INDHOLD... 2 1. INDLEDNING... 3 2. ORDREGIVER...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks

UDBUDSBETINGELSER. for. Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks UDBUDSBETINGELSER for Indsamling af priser til Danmarks Statistiks forbruger- og nettoprisindeks samt det EU-harmoniserede forbrugerprisindeks 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er:

Læs mere

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2

1. Indledning 1. 2. Den ordregivende myndighed 1. 3. Udbudsmaterialet 2. 4. Kontrolbud 2 Indholdsfortegnelse 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Udbudsmaterialet 2 4. Kontrolbud 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Spørgemøde 2 5.2 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik

Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens. Forsikringspolitik Assens Kommune Willemoesgade 15 5610 Assens Indholdsfortegnelse Indledning...3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?...3 Ansvar og kompetence...3 Hvorledes forsikringsprincipper...4 Institutionernes

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed...

UDBUDSBETINGELSER. 1. Indledning... 2. 2. Udbuddets formål... 2. 3. Ordregivende myndighed... 2. 4. Udbudsmateriale... 3. 5. Fortrolighed... UDBUDSBETINGELSER Indhold 1. Indledning... 2 2. Udbuddets formål... 2 3. Ordregivende myndighed... 2 3.1. Afdeling og kontaktperson... 2 4. Udbudsmateriale... 3 5. Fortrolighed... 4 6. Tidsplan... 4 7.

Læs mere

Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen

Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen fdasfdsa Kfdl;sa 2200 Boligselskabet Hyldemosen c/o KAB Juraområdet Vester Voldgade 17 1552 København V Beslutningsoplæg, Forsikring af 2200 Boligselskabet Hyldemosen Udbuddet af KABs rammeaftale er nu

Læs mere

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering.

Opgaven annonceres som to separate kontrakter, 1 for rengøring og 1 for vinduespolering. Indledning Holbæk Service A/S inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på indendørs rengøring (14 lokationer) samt vinduespolering (7 lokationer) hos Holbæk

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk

UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S. post@biofos.dk www.biofos.dk BIOFOS A/S Refshalevej 250 DK-1432 København K post@biofos.dk www.biofos.dk Tlf: +45 32 57 32 32 CVR nr. 25 60 19 20 UDBUDSBETINGELSER RAMMEAFTALE OM RÅDGIVNINGSYDELSER RENSEANLÆG A-Z BIOFOS A/S Indhold

Læs mere

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen

Udbudsbetingelser for udbud. af kantinedrift i Nyropsgade 30. NaturErhvervstyrelsen Udbudsbetingelser for udbud af kantinedrift i Nyropsgade 30 NaturErhvervstyrelsen Side 0 af 13 Indhold Introduktion... 3 Den ordregivende myndighed... 3 Offentliggørelse af udbudsforretningen... 3 Udbudsmaterialets

Læs mere

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg

Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud Ortopædisk fodtøj ortopædiske indlæg Udbudsbetingelser i forbindelse med offentligt EU-udbud af Ortopædisk fodtøj og ortopædiske indlæg 1 Indhold 1. Indledning... 3 2. Udbudsform... 3 3. Udbuddets omfang... 3 4. Udbudsmaterialets dokumenter...

Læs mere

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Beskæftigelsesmin., sagsnr. 2010-0003721 17. maj 2010 1. Indledning/generelle forhold 1.1. Konkurrenceudsat udbud Dette udbud gennemføres i henhold til afsnit 2 i

Læs mere

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT.

Kontrakten vedrører udlicitering af regelmæssig gennemførelse af uddannelser indenfor AMU kurser rettet imod transporterhvervet i Region MIDT. Indledning: DEKRA AMU CENTER MIDTJYLLAND ApS inviterer hermed alle interesserede og kvalificerede leverandører til at afgive tilbud på undervisning i specifikke AMU transportuddannelser. Baggrund og formål

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6

Januar 2016. Fjernvarme Fyn. Halmudbud til Fynsværkets blok 8. Udbudsbetingelser. S i d e 1 6 Januar 2016 Fjernvarme Fyn Halmudbud til Fynsværkets blok 8 Udbudsbetingelser S i d e 1 6 1. Indledning... 3 2. Generelle oplysninger... 3 2.1 Køber... 3 2.2 Udbudsform... 4 2.3 Kontraktform... 4 2.4 Tidsplan...

Læs mere

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2011 ISHØJ KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål... 3 Statuserklæring... 3 Ishøj Kommunes operationelle risici... 4 Udvalgte uforsikrede risici... 5 Væsentlige skader... 6 Skadestatistik... 7 Skadeforebyggelse

Læs mere

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune

Udbudsstrategi for Glostrup Kommune Udbudsstrategi for Glostrup Kommune 1. Udbudsstrategi Med henvisning til Bekendtgørelse fra Indenrigs- og Socialministeriet af 21. december 2009 om kommunal udbudsstrategi og opfølgningsredegørelse jf.

Læs mere

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser

Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Rammeaftale 2013-1118-03 Udbudsbetingelser Udbud af håndværkerydelser Februar 2014 Indhold: 1 Generelle oplysninger 1 3 1.1 Ordregiver 1.1 3 1.2 Udbudsprocedure 1.2 3 1.3 De udbudte ydelser 1.3 3 1.3.1

Læs mere

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786

3. September 2010. Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel. Sagsnr. 10/2786 3. September 2010 Informationsmøde: Udbud af Lægevagtskørsel Sagsnr. 10/2786 Agenda Velkomst og praktiske detaljer Gennemgang af: Udbudsbetingelser Disposition for tilbud Kravspecifikation Tilbudspriser

Læs mere

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat

Konkurrencebetingelser. Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Konkurrencebetingelser Udarbejdelse og gennemførelse af udviklingsforløb for ledere med toplederpotentiale i den danske stat Version: 17. december 2015 Indholdsfortegnelse Side 1 af 16 1 INDLEDNING...

Læs mere

1 Bestemmelse om udbud og tilbud

1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1 Bestemmelse om udbud og tilbud 1.1 Generelt Sønderborg Kommune (i det efterfølgende nævnt Ordregiver) udbyder ved nærværende udbud udførelse af vintertjeneste i Sønderborg Kommune. Arbejdet er udbudt

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0023288 (Katja Høegh, Jørgen Egholm, Gorm Kildahl Elikofer) 10. juni 2011 K E N D E L S E Nykøbing Dag og Industrirenovation v/bjørn Filtenborg (advokat Jesper Svenning,

Læs mere

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød

Annoncering. Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Annoncering Udbud af autolifte for: ERHVERVSSKOLEN NORDSJÆLLAND Milnervej 48 3400 Hillerød Januar 2014 1. Indledning... 2 1.1 Udbuddets omfang... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 2.1 Udbudsform... 3 2.2 Tilbud

Læs mere

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE

STATUSRAPPORT 2012 GREVE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Statuserklæring...3 Generel status på året 2012...3 Status på Greve Kommunes forsikringsprogram...4 Udvalgte uforsikrede risici...4 Væsentlige skader...6

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren Udbudsbetingelser til offentligt udbud af Nordisk guide og samarbejde om grønne indkøb af tekstiler i hospitalssektoren 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed...

Læs mere

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark

10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark 10-09-2012 Informationsmøde: Udbud af PC er til Region Syddanmark Velkomst og praktiske detaljer Der laves en gennemgang af de vigtigste punkter i udbudsmaterialet. Efterfølgende vil der være mulighed

Læs mere

Generelle udbudsbetingelser

Generelle udbudsbetingelser Generelle udbudsbetingelser Kapitel 1 i forbindelse med udbud af Flytteservice Side 1 af 7 Forord Herlev Kommune udbyder herved Flytteservice i henhold til de forvaltningsretlige principper. Kommunen har

Læs mere

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE

SIKRINGSPOLITIK LANGELAND KOMMUNE INDHOLDSFORTEGNELSE Forord... 3 Formål... 3 Baggrund... 3 Forsikring og sikring... 3 Ejerskab til risikoen... 5 Ansvar og kompetencer... 5 Sikringsansvarlig... 5 Økonomi... 5 Side 2 af 6 Forord s sikringspolitik

Læs mere

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG

ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG BETINGELSER VEDR. UDBUD AF DRIFT AF ÆRØ KOMMUNES AFFALDSANLÆG Husmarken 2A, Tranderup, 5970 Ærøskøbing. 09.06.2016 Betingelser vedr. udbud af drift af Ærø Kommunes Affaldsanlæg

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE

UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE UDBUDSBETINGELSER ODDER KOMMUNE INDHOLD 1. Indledning 1 2. Den ordregivende myndighed 1 3. Baggrund 1 4. Udbudsmaterialet 2 5. Tidsplan for udbudsforretningen 2 5.1 Anmodninger om yderligere oplysninger

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 9 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen

UDBUDSBETINGELSER. for. Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen UDBUDSBETINGELSER for Udførelse af besøgsinterviews mv. til Forbrugsundersøgelsen 1. Den ordregivende myndighed Den ordregivende myndighed er: Danmarks Statistik Sejrøgade 11 2100 København Ø. Telefon

Læs mere

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning

Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen. Sekretariat for administration af tilskudsordning Udbudsbetingelser til begrænset udbud - Prækvalifikationsfasen af Sekretariat for administration af tilskudsordning 1 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.3 Beskrivelse af projektet...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11

Udbudsbetingelser. Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg. Side 1 af 11 Udbudsbetingelser Rådgivning og detailprojektering af kalkfældningsanlæg på Værket ved Marbjerg Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 2 UDBUDSMATERIALET... 3 3 KONTAKTPERSONER... 4

Læs mere

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer

Udbudsbetingelser til offentligt udbud. flishugning på stormfaldsarealer Udbudsbetingelser til offentligt udbud af flishugning på stormfaldsarealer 1 1 UDBUDSBETINGELSER... 3 1.1 Indledning... 3 1.2 Den ordregivende myndighed... 3 1.2.1 Kontaktperson... 3 1.3 Beskrivelse af

Læs mere

SKI's ordbog. Forklaring. Ord

SKI's ordbog. Forklaring. Ord SKI's ordbog En forklaring på begreber, der ofte bruges af SKI ver. 2.5 Ord Forklaring Aftalenummer Et tal, der henviser til en specifik rammeaftale. Hver aftale har et egentligt navn, som beskriver hvad

Læs mere

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser

Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012. Udbudsbetingelser Udbud af kommunikations- og kampagneydelser samt markedsføringsopgaver 2012 Udbudsbetingelser Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Ydelser og opgaver... 4 3. Udbydende myndighed... 5 4. Udbudsmaterialet...

Læs mere

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015

Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning. Udbudsbetingelser. Juli 2015 f Udbud af Trafik- og Byggestyrelsens IT backup og recovery løsning Udbudsbetingelser Juli 2015 2 Udbudsbetingelser Indhold Indhold 1 Generelt 3 1.1 Ordregivende myndighed 3 1.2 Baggrund for udbuddet 3

Læs mere

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011

Indstilling. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. Til Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Aarhus Kommune. Den 9. juni 2011 Indstilling Til Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 9. juni 2011 Aarhus Kommune Borgmesterens Afdeling Genudbud af Aarhus Kommunes brand- og stormskadeforsikringer 1. Resume Aarhus Kommune indførte

Læs mere

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008

Generelle vilkår. Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service. Juli 2008 Generelle vilkår Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service Juli 2008 Indhold 0 Indledning/generelle forhold 0.1 Miniudbud iht. rammeaftale 02.18 om Borgerskab og Service 0.1.1 Simpelt Mini-udbud

Læs mere

Bestemmelser om udbud og tilbud

Bestemmelser om udbud og tilbud Bestemmelser om udbud og tilbud Side 1 af 8 Bestemmelser om udbud og tilbud INDHOLDSFORTEGNELSE Side Orientering... 2 Bestemmelser om udbud og tilbud... 3 Egnethed... 3 Konsortier/underentreprenører...

Læs mere

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune

Udbudsbetingelser vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Udbudsbetingelser EU-udbud vedrørende levering af annoncetegning, layout, trykning, adressering og distribution af magasinet Dit Blad til Aalborg Kommune Side 1 af 11 1 Indledning Nærværende udbud vedrører

Læs mere

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler

Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler Odense Kommune Udbud af genbrugshjælpemidler EU-Udbud på Lyskilder og el-artikler 201x/S xx-xxxxxx Hermed uploades til orientering spørgsmål med tilhørende svar. Svar på spørgsmål 1-3, der er modtaget

Læs mere

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE

FORSIKRINGSVEJLEDNING HVIDOVRE KOMMUNE HVIDOVRE KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Anmeldelse af skader... 4 Bygning... 5 Entrepriser... 6 Løsøre... 7 Motor... 8 Ansvar... 8 Arbejdsskade... 9 Kollektiv ulykke... 9 Rejser... 10 Side

Læs mere

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER

STATUSRAPPORT 2013 FREDERIKSHAVN FORSYNING A/S INKL. DATTERSELSKABER Indholdsfortegnelse Statusrapportens formål...3 Status på Frederikshavn Forsynings forsikringsordning...3 Skadestatistik og skadeforebyggelse...5 Skadeforebyggelse og risk management...7 Konklusion og

Læs mere

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING

UDBUDSMATERIALE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE FORBEREDENDE VOKSENUNDERVISNING Københavns VUC Januar 2012 Indholdsfortegnelse Bilag:... 2 1. Udbyder... 3 2. Tilbuddets form... 3 2.1 Tilbuddets udformning... 3 2.3 Dokumentation...

Læs mere

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent

Til og med 2008, har Assens Kommune en flot skadestatistik Mulighed for at skære forsikringsprogrammet mere stringent Notat Til: Direktionen Kopi til: Gunnar Markvardsen Fra: Gitta Ravn Udbud - forsikringer Under henvisning til, at Assens Kommunes kontrakt med forsikringsselskabet Codan udløber med virkning den 31.12.2009,

Læs mere

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag

Tilbudsliste (TBL) Post Ydelse Enhed Antal Enhedspris Samlet pris 1 Teknisk-biologisk. Stk. 1 forundersøgelse / projektforslag Tilbudsliste (TBL) Tilbudslisten skal suppleres med besvarelse af bilag 1-8. Tilbudsgiver er bekendt med indholdet af udbudsmaterialet af 1. oktober 2012 samt eventuelt udsendte rettelsesblade og spørgsmål

Læs mere

Vejledning og vilkår for udbud

Vejledning og vilkår for udbud Vejledning og vilkår for udbud Indhold 1. Indledning... 2 Udbyder... 2 Hosted løsning eller In-house-løsning... 2 Tidsplan... 2 2. Udbudsbetingelser... 3 Behandling af spørgsmål... 4 Vedståelsesfrist...

Læs mere

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a.

Udbudsbetingelser. Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. Udbudsbetingelser Halmudbud til Aabenraa-Rødekro Fjernvarme A.m.b.a. April 2014 Indholdsfortegnelse Punkt 1. Indledning... 2 2. Generelle oplysninger... 2 2.1 Køber... 2 2.2 Udbudsform... 2 2.3 Kontraktform...

Læs mere

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger

Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Brugen af sortiment og øvrigt sortiment i udbudsforretninger Peter Dann Jørgensen, Bender von Haller Dragsted Tina Braad, Holst, Advokater IKA Indkøbsjura 7, den 14. september 2010 Formål Formålet med

Læs mere

INTRODUKTION Udbudsmateriale

INTRODUKTION Udbudsmateriale Efterfølgende sider omhandler et udbudsmateriale som specielt henvender sig til mindre og mellemstore vandværker. t kan bruges som værktøjskasse til at beskrive de opgaver vandværket skal have lavet, så

Læs mere

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring

Forsikringspolitik. Rebild Kommune. Forsikringspolitik. Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Hobrovej 88 9530 Støvring Rebild Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Hvem er omfattet af forsikringspolitikken?... 3 Ansvar og kompetence... 3 Forsikringsprincipper...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032239 (Kirsten Thorup, Pernille Hollerup) 16. april 2013 K E N D E L S E LiteCom A/S og Thomas Kristensen ApS (advokat Peter Lund Meyer, København) mod Danmarks Radio

Læs mere

Prækvalifikationsbetingelser

Prækvalifikationsbetingelser Prækvalifikationsbetingelser Gribvand Spildevand A/S: To selvstændige rammeaftaler vedrørende henholdsvis tømning af bundfældningstanke og tømning af samletanke Forsyning Helsingør A/S: Rammeaftale vedrørende

Læs mere

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver

Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver 1. juli 2003 HS/8940 2160 Udbudsmateriale - Udbudsbrev.lwp Udbudsbrev vedrørende EU-udbud af Århus Kommunes revisionsopgaver Århus Kommune udbyder hermed kommunens revisionsopgaver i henhold til Rådets

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS)

UDBUDSBETINGELSER. for OFFENTLIG ANNONCERING. Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem. Til. Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) UDBUDSBETINGELSER for OFFENTLIG ANNONCERING af Hosted service af proces- og dokumentstyringssystem Til Styrelsen for Patientsikkerhed (STPS) 1. juni 2017 Sagsnr. 0-10110-864/1 1 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2013-0034726 (Kirsten Thorup, Kirsten Thøgersen) 29. oktober 2013 K E N D E L S E Vand og Teknik A/S (advokat Ole Møller Jespersen, Horsens) mod Ringkøbing-Skjern Vand A/S

Læs mere

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens

Udbudsbetingelser for Energistyrelsens N O T AT 16. januar 2014 Ref. RIN Udbudsbetingelser for Energistyrelsens udbud af kontrakt om kortlægning af erhvervslivets energiforbrug 17. januar 2014 Side 1 Indhold 1 Regler for udbudsprocessen...

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022034 (Kirsten Thorup, Vibeke Steenberg, Melitta Keldebæk) 13. september 2010 K E N D E L S E Roslev Turist ved John Madsen (selv) mod Skive Kommune (selv) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2008-0017112 (Carsten Haubek, Jens Fejø, Erik Hammer) 15. september 2008 K E N D E L S E Totalrådgivergruppen bestående af 1. Cubo Arkitekter A/S 2. Søren Jensen Rådgivende

Læs mere

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr.

Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010. Udbudsmateriale. Offentligt udbud. Nr. Udbud af låneramme på 800 mio. kr. til brug for optagelse af lån i perioden 2008-2010 Udbudsmateriale Offentligt udbud Nr. 2007/S 235-286415 Udbud af låneramme Til Indholdsfortegnelse 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen)

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2007-0013853 (Niels Feilberg Jørgensen, Jørgen Egholm Thomas Facklamm Jensen) 14. februar 2008 K E N D E L S E Jysk Erhvervsbeklædning ApS (advokat Mogens Pahl Christensen,

Læs mere

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune

Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Bilag 27 Forsikringsinstruks FOR Kalundborg Kommune Udarbejdet maj 2007 1/11 INDHOLDSFORTEGNELSE Generelt... 3 Formål... 3 Forsikringsgiver... 3 Forsikringstager... 3 Forsikringsadministrationens politiske

Læs mere

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION

POLITISK FORSIKRINGSADMINISTRATION Forsikringspolitik 2014-2017 FORMÅL Beskrivelse af Faaborg-Midtfyn Kommunes selvforsikringsordning. SELVFORSIKRET Som selvforsikrer er kommunen sit eget forsikringsselskab. I daglig tale hedder forsikringsselskabet

Læs mere

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud

Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud Udbudsbekendtgørelse Levering af tjenesteydelser Nationalt udbud I. Ordregivende myndighed Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration Holbergsgade 6 1057 København K Att: Kontoret for Integrationspolitik

Læs mere

Dagens program. Indkøb og Logistik

Dagens program. Indkøb og Logistik Udbudspræsentation 2010/S 9-010796 Udbud af patientkaldesystem Til Region Midtjylland, Regionshospitalet Viborg, Skive, Kjellerup www.regionmidtjylland.dk Dagens program Gennemgang af opmærksomhedspunkter

Læs mere

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie

Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål og svar 1 d. 16. oktober 2012 på udbud på levering af brændstof og fyringsolie Spørgsmål: Spørgsmål 1: Delaftale 1: - Er det korrekt forstået, at der på denne delaftale vil blive valgt 5 leverandører

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2011-0024913 (Kirsten Thorup, Michael Jacobsen, Pernille Hollerup) 5. oktober 2011 K E N D E L S E Køge Taxa mod Køge Kommune (advokat Povl Nick Bronstein, København) Ved udbudsbekendtgørelse

Læs mere

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012

BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 J.nr. 050784-0003 BETINGELSER FOR PRÆKVALIFIKATION Maj 2012 Annoncering med prækvalifikation af ejendomsmæglerbistand til salg af erhvervsejendomme Bech-Bruun Advokatfirma Frue Kirkeplads 4 8100 Århus

Læs mere

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014

Tietgen 26-05-2014. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt 1. oktober 2014 Indledning I forbindelse med etablering af ny hal og tilstødende lokaler og områder der bliver renoveret ønskes der AV udstyr til den nye hal. AV udstyret skal være færdig monteret og fuldt funktionsdygtigt

Læs mere

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1

Udbudsbetingelser. Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud 2014. Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand. Side1 Kvalitets- og Tilsynsstyrelsen Udbud af rammeaftale om varetagelse af tolkebistand Side1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Den ordregivende myndighed... 4 3. Udbudsmaterialet... 4 4. Tidsplan for

Læs mere

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet.

Tilbud ses gerne indleveret i 3 papireksemplarer og skal mærkes Udbud af intranet. Domstolsstyrelsen Store Kongensgade 1-3 1264 København K Tlf. +45 70 10 33 22 Fax +45 7010 4455 post@domstolsstyrelsen.dk CVR nr. 21-65-95-09 EAN-nr.5798000161184 J. nr. 2011-2207-0001 Sagsbeh. mlinde

Læs mere

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE

FORSIKRINGSPLAN TIL UDBUD SOLRØD KOMMUNE SOLRØD KOMMUNE Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Risikofinansiering... 3 Historisk... 4 Fremtidig forsikringsdækning... 4 Forventninger til forsikringsmarkedet... 9 Risikostyring... 10 Valg af udbudsform...

Læs mere

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE

UDBUDSMATERIALE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE UDBUDSMATERIALE VEDRØRENDE ORDBLINDEUNDERVISNING FOR VOKSNE VUC Vestsjælland Syd Juni 2013 Indholdsfortegnelse Bilag:... 3 1. Udbyder... 4 2. Tilbuddets form... 4 2.1 Tilbuddets udformning... 4 2.3 Dokumentation...

Læs mere

Udbudsbetingelser Stevns Kommune

Udbudsbetingelser Stevns Kommune Udbudsbetingelser Stevns Kommune Indhold 1. Indledning... 1 2. Udbudsmaterialet... 4 3. Tidsplan for udbudsprocessen... 5 3.1. Anmodninger om yderligere oplysninger... 5 3.2. Frist for modtagelse af tilbud...

Læs mere

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen.

Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen. EU udbud Udbudsbetingelser. Køb af biler til Fiskerikontrollen. Ministeriet for Miljø og Fødevarer. NaturErhvervstyrelsen EU udbud Udbudsbetingelser Køb af biler til Fiskerikontrollen. Rammeaftale 0 Indhold Introduktion... 2 Den ordregivende myndighed... 2 Den udbudte

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2010-0022686 (Kirsten Thorup, Knud Erik Busk, Lars Tolstrup) 20. januar 2011 K E N D E L S E Vognmandsforretningen Ordrupgaard af 2009 SMBA (selv) mod Vejdirektoratet. (Kammeradvokaten

Læs mere

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397835-2011:text:da:html DK-København: Lægemidler 2011/S 245-397835 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF Del

Læs mere

Forsikringspolitik 2011-2014

Forsikringspolitik 2011-2014 Forsikringspolitik 2011-2014 FORMÅL at sikre, at kommunens værdier er forsikret efter ensartede retningslinier, at sikre, en faglig og ensartet administration af kommunens forsikringsforhold, at skader

Læs mere

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter

Udbudsbetingelser. Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter Udbudsbetingelser Konsulentbistand i forbindelse med gennemgang af mindre kontrakter 1. Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 2 2 Den ordregivende myndighed... 2 3 Udbudsmaterialet... 3 3.1 Udbudsmateriale...

Læs mere

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse

Bilag 1. Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for. Professionshøjskolen VIA University College. Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Sags nr. U0001-8-10-10-13 Bilag 1 Udbudsmateriale vedr. revisionsopgave for Professionshøjskolen VIA University College Generelle vilkår for tilbudsafgivelse Side 1 Sags nr. U0001-8-10-10-13 VIA University

Læs mere

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder

DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714. Udbudsbekendtgørelse. Bygge- og anlægsarbejder 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82714-2012:text:da:html DK-Odense: Byggearbejde: lejligheder 2012/S 51-082714 Udbudsbekendtgørelse Bygge- og anlægsarbejder

Læs mere

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3

1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER + UDBUDSBILAG 1-3 Sagsnr. 1-23-4-101-25-13 Spørgsmål og svar Kontraktbilag 5 Udbud af laboratorie og husholdnings køleskabe, fryseskabe, køle-/fryseskabe og ultra lav temperatur frysere 1. Spørgsmål til UDBUDSBETINGELSER

Læs mere

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning

Udbudsbetingelser. Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning Rammeaftale om køb af kæder til fortøjning af flydende afmærkning 1 af 7 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 2 Ordregivende myndighed... 3 3 Udbudsmaterialets bestanddele... 3 4 Virksomhedens generelle

Læs mere

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser

Offentligt udbud. Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Offentligt udbud Levering af vejbelysningsarmaturer Udbudsbetingelser Juni 2015 Viborg Kommune Levering af vejbelysnings armaturer INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 BESTEMMELSER OM UDBUD OG

Læs mere

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne

LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE. Annoncering. Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne LYNGBY-TAARBÆK KOMMUNE Annoncering Nationalt udbud - etablering af intranet i dagsinstitutionerne 1. Baggrund Der har fra daginstitutionerne været stigende efterspørgsel på et kommunikationsredskab i hverdagen.

Læs mere

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg

Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice. ABA Automatisk Brandalarmeringsanlæg Københavns Kommune Økonomiforvaltningen Koncernservice Indledning Københavns Kommunes forsikringer er pt. udbudt via EU udbud, og kommunen skal pr. 1. januar 2009 indgå en ny forsikringsaftale med forsikringsselskaberne

Læs mere

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09

Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 Spørgsmål og svar til: Udbud af Udbud af Skolekørsel i Randers Kommune. 20.5.09 1. Hvad vil Midttrafik gøre såfremt én bestemt Hvis en byder vælger at byde på flere pakker vogn giver det økonomisk mest

Læs mere