Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende"

Transkript

1 Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009

2 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt børn og unge i Hvidovre Kommune, blev det besluttet at udarbejdet en rusmiddel handleplan. Det blev endvidere besluttet at handleplanen efter en årrække skal evalueres. Det skal medvirke til at belyse, hvilken effekt den eksisterende indsat på området har haft. Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende indsats. n for Rusmiddelhandleplanen 2004 på børne- og ungeområdet er børn og unge generelt, børn og unge med risikoadfærd eller misbrug samt forældre og nøglepersoner, der har kontakt til børn og unge. De overordnede målsætninger for handleplanen 2004 var følgende: Fremme en holdningsændring blandt børn, unge og deres forældre og derved påvirke alkohol- og festkulturen blandt børn og unge. Udsætte børn og unges debutalder, reducere alkoholforbruget og forebygge misbruget af rusmidler blandt børn og unge under 18 år. Så tidligt som muligt at finde de mest udsatte børn og unge og opstille individuelle handlingsplaner for disse børn og unge m.h.t. rådgivning og støtte. Ruste forældre, lærere, klubpersonale og andre, der har kontakt med børn og unge til at kunne og ture handle, når de møder børn og unge med risikoadfærd eller misbrug. en af rusmiddel handleplanen vil indeholde en overordnet evaluering samt anbefalinger for det videre arbejde med rusmiddelområdet. Der vil være en opfølgning i forhold til opfyldelse af mål og delmål. Endvidere vil erfaringerne med de forskellige indsatsområder være et vigtigt element i forhold til det videre arbejde med området. Overordnet evaluering og anbefalinger Dette afsnit indeholder en samlet evaluering samt anbefalinger til det videre arbejde med rusmiddelområdet i Hvidovre Kommune. Rusmiddelhandleplanen har været et godt styringsredskab i forhold til rusmiddelindsatsen. Det er nødvendigt at have et koordineret og struktureret arbejde i forhold til unges omgang med alkohol, stoffer og rygning, for det fylder i de unges liv. Misbrug af Rusmiddel kan på sigt give mange problemer for den unge både sundhedsmæssigt og socialt. Derfor er en konkret handleplan på området et vigtigt element i hele den tidlige forebyggende indsats. Handleplanen har medvirket til en mere struktureret dialogen i skoleregi. Endvidere har handleplanen været med til at skabe en klarhed i forhold til opgaveløsning og ansvarsfordeling. 2

3 En tidlig, struktureret og koordineret indsats på området ligger endvidere i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her lægges der vægt på en sammenhængende indsats, hvor der er fokus på forbrug af rusmidler, dialog, tidlig inddragelse af forældre og kontinuerlig dataindsamling. SSP netværkene fungerer rigtig godt i lokalområderne. Det betyder, at der løbende bliver gjort en målrettet indsats i forhold til de børn og unge med risiko adfærd eller misbrug. Det foreslås at der fremadrettet i Handleplanen ikke kommer samme fokus på Kampagner, fordi de ikke på længere sigt ikke vil give den ønskede virkning i forhold til handleplanens målsætninger. SSP vil fortsat arbejde løbende med at synliggøre området og deltage i forskellige aktiviteter. Ifølge undersøgelsen af børn og unges forbrug af alkohol, cigaretter og hash I Hvidovre Kommune påvirker forældrenes vaner meget deres børns vaner, derfor er inddragelse af forældrene eller barnets daglige netværk af central betydning. Fremadrettet skal der arbejdes med at tænke forældrene ind i forhold til samtlige indsatser for at fastholde dem i en dialog om deres børns udvikling. Det vil derfor ikke være nødvendigt med en forebyggende indsats målrettet forældrene alene som tidligere. I de efterfølgende afsnit vil de enkelte indsatser blive gennemgået og evalueret i forhold til målopfyldelse. Forebyggende indsats på 6. klassetrin Samtlige Hvidovre Kommunes elever i 6. klasse og deres forældre. Oplysning om diverse rusmidler, herunder tobak, alkohol og hash. Omdrejningspunktet er det politimæssige omkring misbrug, herunder tobaksrygning, alkohol og hash. Konkrete mål Målet er at komme ud i samtlige 6. klasser i et givent skoleår. Det registreres, hvilke klasser de kommer ud i. Gennemførte besøg i % Tilbagemeldinger, som er registreret i SSP: : 6 skoler = 54,54% : 1 skole = 9,09% : 7 skoler = 63,63 % De to pågældende betjente, som oprindelig var ansvarlig for denne indsats, har begge fået nye funktioner og er derfor ikke længere en del af vores samarbejdspartnere hos politiet. Derfor er denne evaluering foretaget ud fra de tilbagemeldinger SSP konsulenterne har modtaget. Der kan være klasser/skoler, som har modtaget undervisningen som ikke er registret af SSP. 3

4 Det fremgår ikke af tilbagemeldingerne fra politiet, om et besøg på en skole således dækker alle 6. klasserne - eller om der er tale om et besøg i en enkelt klasse. Grunden til den lave procent, der har modtaget undervisning - specielt i skoleåret , kan ifølge politiet skyldes, omlægningen i forbindelse med politireformen. Forebyggende indsats på 7. klassetrin Samtlige Hvidovre Kommunes elever i 7. klasse og deres forældre. At skabe dialog mellem unge og forældre. At lave retningsliner for fester og alkohol samt formulere en fest- og alkoholpolitik. Konkrete mål Det er et mål: At give forældre til elever i 7. klasser enkle redskaber til at håndtere deres børns alkohol- og festkultur. At alle 7. klasser i Hvidovre Kommune skriftligt formulerer en alkoholog festpolitik. Gennemførte besøg i % Skoleår : 73% Skoleår : 82% Skoleår : 73% Rusmiddelundersøgelsen viste, at 7. klasse er det klassetrin, hvor de unge så småt begynder at drikke alkohol. Alkoholen er dog endnu ikke en integreret del af de unges tilværelse, og de unge forholder sig generelt meget kritiske i forhold til at drikke alkohol. Set i dette perspektiv, er 7. klassetrin et væsentligt indsatsområde i forhold til at påvirke den alkohol- og festkultur, der vil opstå blandt de unge. Samtidig er det væsentligt at inddrage forældrene i en dialog om alkohol og fester på dette tidspunkt, således at forældrene har redskaber til at gå i dialog med og håndtere deres børn, når alkohol og fester bliver en del af deres liv. Der har været positive reaktioner og en stor tilfredshed med indsatsen på 7. klassetrin, både blandt elever, forældre og lærere. Selve dialogen er noget alle klasserne har kunnet bruge. Det er forskelligt fra klasse til klasse, hvordan der arbejdes videre. Nogle har valgt at udarbejde en skriftlig formuleret alkohol- og festpolitik, andre har valgt at arbejde videre på andre måder. Fælles for dem alle er, at de har lavet klare aftaler og retningslinier med hensyn til de unges fester. Ofte er vi blevet kontaktet skoleåret efter, hvor forældrene har valgt at evaluere reglerne/retningslinierne sammen med eleverne. 4

5 Forebyggende indsats på 8. klassetrin Samtlige Hvidovre Kommunes elever i 8. klasse. At oplyse og informere om rusmidler og deres virkning legale såvel som illegale. At rette de unges opmærksomhed mod rusmidler og deres konsekvenser og dermed vække eftertanke hos eleverne. Konkrete mål De unge skal tilegne sig en bred viden omkring diverse rusmidler legale såvel som illegale. Gennemførte besøg i % Gennem elevernes efterfølgende interesse for emnet, via projektopgaver samt tilbagemeldinger om forståelse for valg/fravalg er intentionerne blevet indfriet. Skoleår : 55% Skoleår : 91% Skoleår : 82% Indsatsen på 8. klasse er et fællesarrangement for alle 8. klasserne på de enkelte skoler. Formålet er, at give eleverne en fælles oplevelse og dermed sætte fokus på misbrug i den daglige snak mellem kammerater. Der er en øget interesse for området blandt elever, som blandt andet vælger at fordybe sig i emnet i deres projektuge. Derudover har der været stor forespørgsel blandt forældre, som har ønsket en ressourceperson på områder, der har personligt kendskab rusmiddelområdet til forældremøder/aftner. Blandt dem der har benyttet tilbuddet, har der været positive tilbagemeldinger fra skolerne. Forebyggende indsats på 9. og 10. klassetrin Dialogmøder i 9. klasse n n for indsatsen er unge i 9. klasse og deres forældre. At bidrage til at mindske omfanget af unges misbrug gennem dialog og information. At etablere dialog og fortrolig kommunikation mellem børn/unge og forældre om ungdomsfester og rusmidler. 5

6 At det bliver kendt blandt børn/unge og forældre, hvilke støttemuligheder der findes for unge med et misbrugsproblem. Opfyldelse af målsætning Kort efter vedtagelsen af Rusmiddelhandleplanen ultimo 2004, rejste begge de medarbejdere, der havde udviklet og gennemført konceptet for indsatsen på 9. klassetrin. Det var ikke muligt for Ungdomsskolen at finde andre egnede medarbejdere til at fortsætte denne specifikke indsats. Ungdomsskolen valgte derfor at udbyde Fryspunkt tilbuddet på 10. klassetrin også til 9. klassetrin. Fryspunkt i 9. og 10. klasse Elever i 9. og 10. klasse. At øge bevidstheden hos de unge omkring deres brug af alkohol. Opfyldelse af målsætning Der blev i forbindelse med vedtagelsen af Rusmiddelhandleplanen indgået en aftale med klubområdet og Ungdomsskolen om en fælles gennemførelse af Fryspunkt. Klubberne stillede 2 medarbejdere til rådighed til 2 klassebesøg årligt, mens Ungdomsskolen tog ansvaret for de øvrige besøg. Ret hurtigt faldt flere af klubberne imidlertid fra, så kun 3 klubber deltog i 2006, og 1 klub i Fra 2008 har Ungdomsskolen afholdt den fulde lønudgift til instruktørerne. Fryspunkt er blevet tilbudt via brev til alle klasselærere på 9. og 10. klassetrin i alle skoler både i foråret i forbindelse med planlægning af næste års undervisning og i løbet af skoleåret. I alt har 38 klasser har benyttet sig af tilbuddet fordelt på 10 af kommunens skoler. I 2006: 13 klasser, i 2007: 9 klasser, og i 2008: 16 klasser ud af 36 mulige. Der var ingen klassebesøg i 2005, da instruktørerne først blev uddannet i efteråret GODA foreningen af gode alkoholholdninger har i Danmark stået for lanceringen af Fryspunkt og uddannelsen af instruktørerne. Goda udviklede tidligt et spørgeskema til eleverne et før- og et efter- skema. Skemaerne er bearbejdet af GODA i Efterfølgende har GODA afsluttet den landsdækkende undersøgelse, da det kun er meget få steder i Danmark Fryspunkt anvendes. Der har derfor ikke været mulighed for sammenligninger. Det har ved lanceringen af Fryspunkt været vanskeligt at formidle, at projektet handler om at træffe egne valg med udgangspunkt i alkohol og ikke om fakta og formaninger om alkohol. 6

7 Et stort flertal på 96% svarede i GODAs spørgeskemaundersøgelse forud for deltagelsen i programmet, at de ved nok om alkohol. Det kan ses som indikator for, at fokus i Fryspunkt netop skal gå på den enkeltes valg og fravalg i forskellige situationer. Efter deltagelse i programmet giver 21 % udtryk for at det vigtigste de har lært er noget om alkoholforbrug, promiller og beruselse. 18% mener det vigtigste de har lært er at have kontrol når man drikker alkohol. Eleverne har alt overvejende modtaget Fryspunkt positivt. I GODAs undersøgelse svarede 39% at de kunne lide programmet, 44 % var hverken for eller i mod. Det er instruktørernes opfattelse, at eleverne også i 2008 har været godt tilfredse med Fryspunkt. Efter en meget langsom start, hvor det var vanskeligt at engagere klasserne, er Fryspunkt i 2008 kommet rigtig godt i gang. 7

8 af andre indsatser i rusmiddel handleplanen Målrettet indsats over for børn og unge med risikoadfærd eller misbrug: Børn og unge med risikoadfærd eller misbrug 1. At der etableres en samarbejdsorganisation mellem relevante faggrupper med henblik på at lokalisere risikobørn og unge. Samarbejdsorganisationen skal sikre en overordnet tværfaglighed og støtte personer med direkte kontakt til børn og unge ved udarbejdelsen af individuelle handleplaner. At der udarbejdes individuelle handlingsplaner for de enkelte børn og unge, som er i risikogruppen. At opbygge og formidle viden om metoder og resultater i den målrettede indsats overfor risikogruppen til personer med professionel kontakt med børn og unge. Opfyldelse af mål Etablering af mindre SSP netværksgrupper, som erstatning af de gamle SSP lokalgrupper. Hyppigere mødefrekvens. Netværksgrupperne går godt og er fortsat under udvikling. Der er et godt samarbejde mellem netværkenes deltagere. Det har været en succes at ændre mødefrekvensen fra en gang hver tredje måned til nu at afholde møder en gang om måneden. Dette øger muligheden for en hurtigere indsats. Den ændrede mødefrekvens er gjort muligt på baggrund tilførte midler fra politisk hold. SSP afholder, hver mandag med politiet, hvor den sidste uges døgnrapport gennemgås og en eventuel indsats bliver planlagt og igangsat. 1 Ved misbrug forstås her afhængighed af et rusmiddel. Afhængighed opstår ved regelmæssig indtagelse af et givent rusmiddel. Ifølge WHO s ICD-10 klassifikation af afhængighed er det, når 3 af 6 følgende kriterier er opfyldt: Stoftrang, kontroltab, abstinenssymptomer, toleranceudvikling (må have mere af stoffet for at opnå samme virkning som tidligere), indskrænkning af øvrige interesser, vedvarende brug trods skadelige/uheldige følger. 8

9 Forebyggende indsats målrettet forældrene: Forældre til børn og unge i Hvidovre Kommune. At motivere og ruste forældrene til at øge deres opmærksomhed og interesse overfor deres børns festkultur og omgang med rusmidler. At gøre forældrene til børn og unge bevidste om deres rolle som normdannere og grænsesættere overfor børn og unges alkoholdebut og forbrug. At vedtage en fælles alkohol- og festpolitik i 7. klasse. Registrering af hvilke klasser der har gennemført temaaftener, forældremøder med mere i henhold til Handleplanenes indsats på de enkelte klassetrin. Opfyldelse af mål Det første år blev der arrangeret og afholdt 4 forældreaftner, hvor deltagerantallet svingede fra stort fremmøde (ca. 50 forældre) til meget lille (3 forældre). Der er i høj grad behov for at inddrage forældrene i en dialog om deres børns forbrug af rusmidler og de problemstillinger, der kan opstå så tidligt som muligt og fastholde denne dialog med forældrene. Denne indsats målrettet forældrene er dels organiseret som integreret del af den forebyggende indsats på klassetrin, dels forankret i Åbent Hus arrangementer. Der blev planlagt og arrangeret Åbent Hus arrangementer, hvor forældre og deres unge kunne erhverve mere viden om rusmidler og drøfte dilemmaerne med de inviterede eksperter og hinanden. Information og oplysning om disse Åbent Hus arrangementer blev annonceret gennem Hvidovre Avis. Derudover sendte Ungdomsskolen invitationer ud til samtlige elever i klasserne via folkeskolerne, ligesom der også blev sendt invitationer ud via junior og ungdomsklubberne. Disse åbent hus aftner startede godt med foredrag v/jannie Petersen, hvor deltagerantallet var meget stort. På den sidste åbent hus aftnen, der blev arrangeret med foredrag v/lars Rand Jensen, mødte kun 3 deltagere op. Det var svært at få arrangeret disse aftner med et acceptabelt deltagerantal. SSP konsulenterne stillede sig derfor til rådighed, hvis skolerne ville arrangere debat forældremøder. For vores synspunkt har det vist sig mere hensigtsmæssigt, at lade denne form for dialog med forældrene gå via skoleregi, da det virker som om, at det hermed er mere nærværende for forældrene. 9

10 Derudover var der kun afsat et ekstraordinært budget i 2005 til aflønning af eksperter som eksterne foredragsholdere. Indsats målrettet nøglepersoner omkring børn og unge Nøglepersoner som lærere, klubpersonale og andre med kontakt til børn og unge. At øge nøglepersonernes opmærksomhed overfor børn med risikoadfærd og misbrug, således at de kan forholde sig aktivt til de unges alkohol- og festkultur. At sætte nøglepersonerne i stand til at handle i forhold til børn og unge med risikoadfærd. Indsatsen evalueres fx ved hjælp af et spørgeskema. Opfyldelse af mål Etablering af et Kognitivt Netværk. 2 Indsatsmodellen itide. En forudsætning for nøglepersonernes handlemuligheder er imidlertid, at de har tilstrækkelig viden om og kendskab til faresignalerne på risikoadfærd og misbrug, samt at de har redskaber til at håndtere disse børn og unge. Et tilbud til disse nøglepersoner om opkvalificering når det gælder deres viden om børn og unge med risikoadfærd og misbrug er et væsentligt element i den målrettede indsats overfor børn og unge med risikoadfærd eller misbrug. Der er blevet arrangeret uddannelse i Kognitive Metoder, for blandt andet Blæksprutten, politiet og klubber. Grundet omstruktureringer hos politiet og i Social- og Sundhedsforvaltningen, har hovedparten af de uddannede i dette Kognitive Netværk fået andre arbejdsopgaver. SSP gik i gang med at udarbejde skriftlige retningslinier for handlinger overfor unge med risikoadfærd. Dette var ikke nødvendigt da indsatsmodellen 2 De kognitive principper og metoder handler om at lære den unge at fokusere på tanker, følelser og handlinger - og derigennem hjælpe dem til at træffe nye valg. Kerneprincippet er at skabe en gangsti og bane vejen for nye måder at tænke og se sit eget liv på. Den unge vil kunne lære selv at orientere sig og bruge modellen som et kort at navigere efter. Dette betyder, at de unge samtidig undervises i og inviteres til aktivt at deltage mest muligt i deres egen behandling og udvikling. Den enkelte unge bliver opmærksom på andre muligheder og hjælpes til at udvikle nye færdigheder og omstrukturere de tanker, der kan hindre den personlige vækst." 10

11 Itide indeholder retningslinjer for alle børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre Kommune. SSP afholder to årlige kursusdage for det samlede SSP netværk. SSP Temadagen, som ligger i januar måned og SSP Misbrugsdagen, som er placeret i august måned. På SSP Temadagen i januar 2009 vil SSP netværket blive uddannet i Tegn og Symptomer, som er politiets nye system til at spotte personer, som er påvirket af andet end alkohol. Kampagner: n Kampagnernes målgruppe er børn, unge, forældre og nøglepersoner omkring børn og unge generelt. At synliggøre Hvidovre Kommunes indsats overfor rusmidler på børneog ungeområdet. Opfyldelse af mål Udarbejdelse og gennemførelse af Påvirket? kampagnen Påvirket? kampagnen tog form af forskellige happenings og en konkurrence. På en sjov og overraskende måde at synliggjorde vi Rusmiddel Handleplanen, og modtog positiv medieomtale og positiv respons fra børn, unge og forældre. Kampagnen bestod af et personligt brev til samtlige forældre til unge i 6 9 klasse, indeholdende forskelligt materiale. Der blev arrangeret en konkurrence for elever i skolernes 6-10 klasse. SSP arrangerede happenings i Frihedens Butikscenter og Hvidovre Stationscenter, hvor der blev opstillet en stand og uddelt materiale. Det var planen at dette skulle gentage sig året efter, men blev aflyst da et af centrene ikke ville give SSP lov til at opstille deres stand. SSP støtter det årlige Hvidovre Løb, også kaldet; Hvidovre løber fra narkotikaen. Her har SSP opstillet deres stand og et enkelt år også opstillet et løbehold bestående af politifolk og stofmisbrugere. Derudover var Påvirket? kampagnen synlig i både Hvidovre Avis samt lokalradioen. Hvidovre Kommune valgte at indstille Påvirket? kampagnen til en kommunikationspris 2006, for årets bedste offentlige kampagne. 11

12 12

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre.

Målgruppen for den fremadrettede indsats, er børn og unge fra 5. til 10. klasse samt deres forældre. Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen 2009 Indledning Formålet med at opdatere den eksisterende handleplan er at sikre, at indsatsten lever op til krav og forventninger, der

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5

Indledning side 2. Baggrund side 3. Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4. Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 1 Indholdsfortegnelse Indledning side 2 Baggrund side 3 Principper for Svendborg Kommunes rusmiddelpolitik side 4 Svendborg Kommunes overordnede rolle side 5 Folkeskolen side 6 Ungdomsuddannelserne side

Læs mere

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge

Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen. En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge Ballerup Kommune deltager i projekt: Narkoen ud af byen En forebyggende indsats mod brug og tilgængelighed af stoffer blandt unge 02 Mange undersøgelser viser sammenhæng i brug af forskellige rusmidler.

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

Principper for: Alkoholpolitik

Principper for: Alkoholpolitik Principper for: Alkoholpolitik Søndergård skole skal være aktivt medvirkende til, at elevernes alkoholdebut udskydes så længe som muligt. Blandt andet med basis i undersøgelser der viser, at det generelle

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01

Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014. BilagBUV_140904_pkt.19.01 Børne- og Velfærdsforvaltningen 2014 BilagBUV_140904_pkt.19.01 Indledning I Hvidovre Kommune ønsker vi at hjælpe børn og unge til at få et sundt forhold til alkohol og rusmidler. En konkret handleplan

Læs mere

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten.

Den samlede koordinering sker gennem seks lokalgrupper hvor den gennemgående og samlende kraft er SSP-konsulenten. I forbindelse med budget 2015 blev SSP og Ungdomsklubberne lagt ind under Ungdomsskolen. Flytningen af SSP sker fra d. 1.1.2015 og ungdomsklubberne overgår til Ungdomsskolen fra d. 1.8.2015 Fritidsklub

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Godkendt af Børne- og skoleudvalg og Lokalråd 2011 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet Som en del af den sammenhængende

Læs mere

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg

Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Organisering af SSP-samarbejdet i Silkeborg Centrale aktører i SSP-samarbejdet SSP-styregruppen...1 SSP-konsulenten...1 Ungemedarbejderen på Silkeborg Ungdomsskole...2 Politiets forebyggelsesgruppe...3

Læs mere

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN

STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN STATUS PÅ INDSATSERNE I DEN ALKOHOLPOLITISKE HANDLEPLAN 30-08- 2013 VEJEN KOMMUNE Status på indsatserne I nærværende rapport fremstilles, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at realisere de indsatser,

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P

Unge i Aalborg. HoldningsDanerne S S P Unge i Aalborg HoldningsDanerne S S P Indsatsområder Uheldige grupperinger og rekruttering til uheldige grupperinger Rygning Omsætningen af den vedtagne rusmiddelpolitik. Herunder alkohol og tidlig debutalder

Læs mere

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016

Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 Rusmiddelpolitik Vedtaget i Byrådet d. xx.xx.2016 INDLEDNING Faxe Kommunes rusmiddelpolitik skal sikre, at visioner, værdier og mål for indsatsen bliver udmøntet i alle kommunens afdelinger og i alle kommunens

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik

Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik Handle- og Forebyggelsesplan for Ishøj og Vallensbæk kommuners Rusmiddelpolitik 2012-2013 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Tværfagligt samarbejde i det kriminalitets- og rusmiddelforebyggende

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune 2011 2013 Asylgade 30 7700 Thisted tlf: 9917 1717 thistedkommune@thisted.dk www.thisted.dk Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

- vi søger langsigtede resultater

- vi søger langsigtede resultater Hedensted chat amfetamin forældre ssp hash butikstyveri alkohol børn ansvar unge fuld stoffer Skoleår 11-12 ungdomskultur mobning lærer SSP - vi søger langsigtede resultater I Hedensted Kommune er SSP

Læs mere

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016

Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samlet status stoffer Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: Juni 2016 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen indgår ikke i dialogværktøjet,

Læs mere

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter 1 Årsrapport 2008/09 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2008 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen Juni 2009 Navn: Mad er hot. Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter

Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter Årsrapport 2007 for Hvidovre Ungdomsskoles Sundhedsprojekter K Kost R Røg A Alkohol M Motion & regnskab 2007 Udarbejdet af Lise Zaar Ungdomsskolen April 2008 Navn: Mad der vil noget!! Vi er blevet opmærksomme

Læs mere

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash

Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash Misbrugskampagne med fokus på alkohol og hash At arbejde procesorienteret med fokus på flertalsmisforståelser 1. PROJEKTET BAGGRUND OG UDGANGSPUNKT Dette projekt tager dels udgangspunkt i den livsstilsundersøgelse

Læs mere

SSP samarbejde og handleplan

SSP samarbejde og handleplan SSP samarbejde og handleplan En samlet beskrivelse af SSP samarbejdet i Rebild Kommune maj 2015 Indholdsfortegnelse Formål med SSP samarbejdet 3 Organisering af SSP samarbejdet 4 Beskrivelse af ansvars-

Læs mere

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence.

Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb for 4.-10. klasse. Identitet og handlekompetence. 1 Greve Kommune Center for Børn & Familier Februar 2013 Greve Kommune, Den Kriminalitetsforebyggende Indsats 2013-2015. Bilag Projekt 1: KFI og tidlig forebyggelse Kriminalitetsforbyggende Undervisningsforløb

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole

Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Forældreaften i 5. klasse Marie Kruse skole Med Thomas Aistrup, SSP-kontaktlærer Du må meget gerne hente app en socrative student. Den kan hentes til Iphones og Android-telefoner. Programmet Oplæg ved

Læs mere

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5

Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang. Børn og Unge April Side 1 af 5 Samlet evaluering af Digital dannelse i 4. klasse & Trivselsseminar for 8. årgang Børn og Unge April 2017 Side 1 af 5 1. Introduktion Digital dannelse i 4. klasse og Trivselsseminar for 8. årgang er to

Læs mere

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016

Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Effektmål, indsatsområder og rammer for skolerne i Lejre Kommune for skoleåret 2015-2016 Lejre Kommune Møllebjergvej 4 4330 Hvalsø T 4646 4646 F 4646 4615 H www.lejre.dk E cs@lejre.dk Dato: 14. april 2015

Læs mere

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik

Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik Gladsaxe Kommunes Rusmiddelpolitik 2012-2015 J. nr. 16.20.00P22 1 Forord Alkohol- og stofmisbrug har store menneskelige omkostninger for den enkelte borger med et misbrug og for dennes pårørende. Et alkohol-

Læs mere

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009

Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 23.06.2009 Alkoholpolitik Sorø kommune 2009 Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på danskernes stigende forbrug af alkohol. Det skyldes de konsekvenser som brugen af alkohol har dels

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

1.0 Baggrund. 2.0 Formål

1.0 Baggrund. 2.0 Formål 1.0 Baggrund Den danske alkoholkultur giver mange sundhedsmæssige og sociale problemer. I Danmark har der tidligere været en forestilling om, at den bedste måde at give unge fornuftige alkoholvaner var

Læs mere

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse

RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX. Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse RYGNING, ALKOHOL, STOFFER OG SEX Få hjælp til at sætte unges livsstil på skemaet bestil et besøg i din klasse Hæftet er udgivet af Folkesundhed København Tekst: Andrea Collén Redaktion: Henrik Borggren

Læs mere

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge

Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Plan for indsatsen overfor kriminalitetstruede børn og unge Indledning Lov 166 om ændring af lov om social service og lov om rettens pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede børn og unge)

Læs mere

Børn og Unge i Furesø Kommune

Børn og Unge i Furesø Kommune Børn og Unge i Furesø Kommune Indsatsen for børn og unge med særlige behov - Den Sammenhængende Børne- og Unge Politik 1 Indledning Byrådet i Furesø Kommune ønsker, at det gode børne- og ungdomsliv i Furesø

Læs mere

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012

Alkoholpolitisk Handleplan 2010 2014 Statusredegørelse 2012 1. Organisering af det alkoholpolitiske forebyggelsesarbejde At forebyggelsesarbejdet på alkoholområdet organiseres systematisk og forankres politisk og ledelsesmæssigt så det kan gøre en forskel. 1a.

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Forankring i Faxe Kommune

Forankring i Faxe Kommune Forankring i Faxe Kommune Alkoholforebyggelse i kommunen Sundhedsstyrelsens slutkonference den 10. januar 2012 Ved borgmester Knud Erik Hansen, Faxe Kommune Hvad er status? Fakta om Faxe Kommune Overskridelse

Læs mere

SÅDAN ER VI ORGANISERET

SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET SÅDAN ER VI ORGANISERET I dette kapitel vil vi kort introducere dig for organiseringen af det tværfaglige samarbejde i Børneog Familieforvaltningen i Jammerbugt Kommune. Du vil

Læs mere

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015

Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere Status oktober 2015 1 of 6 Vision i alkoholpolitik 1. Det skal være let at tage det sunde alkoholvalg 2. Alle, der berøres af et alkoholproblem, skal tilbydes hjælp til at håndtere dette Indsats Ansvarlig Samarbejdspartnere

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2015-16 Undervisning og gæstelærere 2015-16 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Børne- og Ungepolitik 2012-16

Børne- og Ungepolitik 2012-16 Børne- og Ungepolitik 2012-16 1 Indhold Velkommen 4 Baggrund og lovgivning 5 Børne- og Ungesyn 6 Trivsel og sundhed 7 Udviklingsmuligheder for alle 8 Parat til fremtiden 9 Det fælles fundament 10 Faglighed

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Planen for indsatsen imod ungdomskriminalitet Mariagerfjord Kommune skal i henhold til lov 166 om ændring af Lov om Social Service og Lov om Rettens Pleje (Styrkelse af indsatsen over for kriminalitetstruede

Læs mere

Alle de andre gør det

Alle de andre gør det SSP-kontaktlærer Thomas Aistrup Social pejling En videnbaseret indsats - Ringstedforsøget, Århus eksperimentet, m.m. Metatænkning - børn og unge overfører fra et emne til et andet Fokus på metoden ikke

Læs mere

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser

Unge og alkohol. En dialog i øjenhøjde. - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Unge og alkohol En dialog i øjenhøjde - Evaluering af projektet Ung til Yngre - en forebyggende alkoholindsats i folkeskolens udskolingsklasser Baggrund for projektet Ung til Yngre Omkring hver femte voksne

Læs mere

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010

T r i v s e l o g S u n d h e d. Misbrugspolitik. Juni 2010 T r i v s e l o g S u n d h e d Misbrugspolitik Juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund... 2 1.1. Indledning...2 1.2. Misbrugsområdet i Morsø Kommune...2 1.3. Kommunalreformens betydning

Læs mere

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014

Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Folkeskolernes handleplan for tosprogede børn og unge 2011-2014 Indholdsfortegnelse Mål:.. 4 Fælles aktiviteter på alle skoler 5 Dansk som andetsprog som dimension i undervisningen. 5 Udvikling af tosprogede

Læs mere

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE

BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE BILAG 1: KONCEPT FOR FOREBYGGENDE HJEMMEBESØG I HVIDOVRE KOMMUNE Baggrund Lovgivning Den 1. januar 2016 blev loven om forebyggende hjemmebesøg ændret. Det betyder, at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et

Læs mere

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune

Arbejdsgrundlag for det kriminalitets- og misbrugsforebyggende arbejde i SSP-organisationen i Roskilde Kommune Forebyggelses- og Socialudvalget Social og Sundhed Familie og Børn Sagsnr. 204582 Brevid. 1483568 Ref. PIWI Dir. tlf. 46 31 59 62 piawi@roskilde.dk 27. juni 2012 Arbejdsgrundlag for det kriminalitets-

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009

Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer. Hovedresultater. Januar 2009 Tilfredshedsundersøgelse blandt Levuks medlemmer Januar 2009 Hovedresultater Generelt er der meget høj tilfredshed med Levuk blandt medlemmerne, og 94 % udtrykker at de er glade for at gå i Levuk, hvilket

Læs mere

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST

Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Alkohol- og rusmiddelprincipper for skoler UDKAST Indholdsfortegnelse Skanderborg Kommunes overordene rusmiddelstrategi...3 Fælles rusmiddelstrategi for skoler...4 Baggrund...4 Formål...4 Målgruppe...4

Læs mere

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016

Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser. Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Rammebeskrivelse for SFO ernes arbejde med mål og indholdsbeskrivelser Center for Børn & Undervisning Faxe Kommune 2016 Formål Denne rammebeskrivelse skal ses som en vejledning til udarbejdelse af lokale

Læs mere

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst.

Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. Ungdomscenter KnudmosenKlik her for at angive tekst. HVAD ER MOBNING? Mobning er systematiske udstødelseshandlinger, der typisk opstår i fællesskaber, der mangler sammenhold eller har en lav tolerance.

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget

FURESØ KOMMUNE. Referat. Ekstraordinært møde i Børneudvalget FURESØ KOMMUNE Referat Ekstraordinært møde i Børneudvalget Den 27. februar 2007 kl. 17.30, møde nr. 4 Mødested: mødelokale 14 F, Rådhustorvet 2, Farum Indholdsfortegnelse Til efterretning 1. Resultat af

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger

Evaluering af. Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik Samt fremadrettede anbefalinger UDVIKLINGS- & RÅDGIVNINGSVIRKSOMHED FORLAGET BIRKEDAL Evaluering af Haderslev Kommunes Alkohol- og Misbrugspolitik 2010-2013 Samt fremadrettede anbefalinger På baggrund et struktureret fokusgruppeinterview

Læs mere

Strategi for Folkeskole

Strategi for Folkeskole Strategi for Folkeskole 2014 Forfatter: Skole og dagtilbud Revideret den 5. februar 2015 Dokument nr. [xx] Sags nr. 480-2014-97805 I Indhold Forord... 1 Indledning... 2 Kerneopgaven:... 2 Visionen... 3

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved:

Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: Til KL Bikubenfonden, udsatte børn i dagtilbud Kommuneberetning fra Aalborg august 2010 Hvad var problemstillingen/udfordringen, som vi ville gøre noget ved: I 2007 fik vi bevilget midler til kompetenceløft

Læs mere

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012

Forslag til Alkoholpolitik. - for sundhed og trivsel Juni 2012 Forslag til Alkoholpolitik - for sundhed og trivsel Juni 2012 Alkoholpolitik Indledning I de senere år er der kommet mere og mere fokus på at iværksætte forebyggende indsatser over for danskernes forbrug

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune

Misbrugspolitik. Misbrugspolitik i Thisted Kommune Misbrugspolitik Misbrugspolitik i Thisted Kommune Definition af misbrug og afhængighed Afhængighed er et fysisk og psykisk syndrom, som kan udvikles over tid Misbrug forekommer, når forbruget tydeligt

Læs mere

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015

Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 1 of 5 Bilag 1 Samlet status alkohol Sundhedsstyrelsens forebyggelsespakker Status: november 2015 Samarbejdspartnere: = ansvarlig * = anbefalingen indgår i dialogværktøj til denne afdeling = anbefalingen

Læs mere

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole

Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Evaluering på Klippen, Den Kristne Friskole Følgende elementer indgår i skolens evalueringspraksis, idet der til stadighed arbejdes på at udvikle evalueringsmetoder på skolen, der ikke bare bliver evaluering

Læs mere

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler

Statusanalysen. Syvstjerneskolen SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Statusanalysen Syvstjerneskolen 2011 SKOLERAPPORT Sammenligning med kommunens skoler Indhold 1. Indledning 2 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 5 Elevernes faglige niveau 5 Kreativitet, innovation,

Læs mere

Kapitel 1. Kort og godt

Kapitel 1. Kort og godt Kapitel 1. Kort og godt 1.1 Ideen bag rusmiddelundersøgelserne En væsentlig grund til, at det er interessant at beskæftige sig med børn og unges brug af rusmidler, er, at det er her, det starter. Det betyder,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 2 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste

Sundhedsprofil for 9 årgang Rudersdal Kommune. Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Sundhedsprofil for årgang - Kommune Kommunallæge Tine Keiser-Nielsen Den Kommunale Sundhedstjeneste Formål Formålet med sundhedsprofilen for. årgang er at følge sundhedsadfærden blandt. klasseeleverne

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Byrådet, forår syddjurs.dk Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Byrådet, forår 2017 syddjurs.dk Sammen løfter vi læring og trivsel Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune

Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år. Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Sammen om læring og trivsel for alle børn og unge mellem 0 og 18 år Lærings- og trivselspolitik i Syddjurs Kommune Byrådet, forår 2017 1 Forord I Syddjurs Kommune er vores mål, at alle børn og unge lærer

Læs mere

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4

Indledning...3. Lovgrundlag...3. Definition på frivilligt socialt arbejde...3. Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Social og Sundhed Frivillighedspolitik for Assens Kommune Indledning...3 Lovgrundlag...3 Definition på frivilligt socialt arbejde...3 Målgrupper i det frivillige sociale arbejde...4 Eksempler på frivillighedsarbejde:...4

Læs mere

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce

Præsentation af. FastholdelsesTaskforce Præsentation af FastholdelsesTaskforce Præsentation Modelskoler FastholdelsesTaskforcen samarbejder med mindst ti erhvervsskoler om øget kvalitet i den pædagogiske ledelse og den pædagogiske praksis i

Læs mere

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP

SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP SERVICEDEKLARATION BOSTØTTEN - HANDICAP Vestmanna Allé 8 9700 Brønderslev Telefon: 5087 5248 Afdelingsleder: Inger Thorup Jensen E-mail: inger.thorup.jensen@99454545.dk Præsentation af tilbuddet: Bostøtten

Læs mere

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT

PARTNERSKAB om Folkeskolen. Partnerskab om Folkeskolen. Statusanalyse. Furesø Kommune 2009 RAPPORT PARTNERSKAB om Folkeskolen Partnerskab om Folkeskolen Statusanalyse Furesø Kommune 2009 RAPPORT Indhold 1. Indledning 3 2. Status på elevernes udbytte af undervisningen 6 Elevernes faglige niveau 6 Kreativitet,

Læs mere

gladsaxe.dk Sundhedspolitik

gladsaxe.dk Sundhedspolitik gladsaxe.dk Sundhedspolitik 2012-2015 Gladsaxe Kommune skal være en sund kommune Gladsaxe Kommune vil være kendt for at skabe sunde rammer, som gør det nemmere for borgerne at træffe sunde valg, og som

Læs mere

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16

Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Kommunal sundhedsprofil 8. klasse 2015/16 Udarbejdet af kommunallæge Anne Munch Bøegh Baggrund: Skolesundhedstjenesten har i skoleåret 2015/16 i forbindelse med budget reduktionen fravalgt at udlevere

Læs mere

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray

Alkoholstrategi November Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade Herlev Tlf Design, prepress og tryk: Cool Gray Alkoholstrategi Alkoholstrategi November 2010 Udgiver Herlev Kommune Herlev Bygade 90 2730 Herlev Tlf. 4452 7000 www.herlev.dk Design, prepress og tryk: Cool Gray HERLEV SIGER NEJ TAK TIL ALKOHOL......

Læs mere

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge

Handleplan 1: Udvidelse af det nuværende alkoholkoordinationsudvalg til også at dække rusmidler ifht. unge Handleplaner til Alkoholpolitisk strategi Med udgangspunkt i den Alkoholpolitiske strategi er udarbejdet en række forslag til konkrete handleplaner, der forankres fælles på tværs af alle direktørområder

Læs mere

Vi er et konsulenthus, der løser sociale opgaver og udvikler viden med fokus på udsatte børn, unge og familier

Vi er et konsulenthus, der løser sociale opgaver og udvikler viden med fokus på udsatte børn, unge og familier Vi er et konsulenthus, der løser sociale opgaver og udvikler viden med fokus på udsatte børn, unge og familier Vi løser alle typer opgaver, der har udsatte børn, unge og familier i fokus Kundernes behov

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen.

Københavns Kommune gennemfører hvert andet år en fælles trivselsundersøgelse på alle arbejdspladser i kommunen. TRIVSELSUNDERSØGELSEN 2015 Indhold Indledning 3 Fase 1: Før Forberedelse af undersøgelsen 5 Fase 2: Under Gennemførelse af undersøgelsen 8 Fase 3: Efter Analyse og dialog om undersøgelsen 11 Indledning

Læs mere