Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende"

Transkript

1 Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, 2009

2 Indledning: Med afsæt i rusmiddelundersøgelsen fra 2004, der havde til formål dokumentere det aktuelle forbrug af rusmidler blandt børn og unge i Hvidovre Kommune, blev det besluttet at udarbejdet en rusmiddel handleplan. Det blev endvidere besluttet at handleplanen efter en årrække skal evalueres. Det skal medvirke til at belyse, hvilken effekt den eksisterende indsat på området har haft. Formålet med handleplanen har været at få skabt en koordinerende indsats på rusmiddelområdet for derved at sikre en struktureret og sammenhængende indsats. n for Rusmiddelhandleplanen 2004 på børne- og ungeområdet er børn og unge generelt, børn og unge med risikoadfærd eller misbrug samt forældre og nøglepersoner, der har kontakt til børn og unge. De overordnede målsætninger for handleplanen 2004 var følgende: Fremme en holdningsændring blandt børn, unge og deres forældre og derved påvirke alkohol- og festkulturen blandt børn og unge. Udsætte børn og unges debutalder, reducere alkoholforbruget og forebygge misbruget af rusmidler blandt børn og unge under 18 år. Så tidligt som muligt at finde de mest udsatte børn og unge og opstille individuelle handlingsplaner for disse børn og unge m.h.t. rådgivning og støtte. Ruste forældre, lærere, klubpersonale og andre, der har kontakt med børn og unge til at kunne og ture handle, når de møder børn og unge med risikoadfærd eller misbrug. en af rusmiddel handleplanen vil indeholde en overordnet evaluering samt anbefalinger for det videre arbejde med rusmiddelområdet. Der vil være en opfølgning i forhold til opfyldelse af mål og delmål. Endvidere vil erfaringerne med de forskellige indsatsområder være et vigtigt element i forhold til det videre arbejde med området. Overordnet evaluering og anbefalinger Dette afsnit indeholder en samlet evaluering samt anbefalinger til det videre arbejde med rusmiddelområdet i Hvidovre Kommune. Rusmiddelhandleplanen har været et godt styringsredskab i forhold til rusmiddelindsatsen. Det er nødvendigt at have et koordineret og struktureret arbejde i forhold til unges omgang med alkohol, stoffer og rygning, for det fylder i de unges liv. Misbrug af Rusmiddel kan på sigt give mange problemer for den unge både sundhedsmæssigt og socialt. Derfor er en konkret handleplan på området et vigtigt element i hele den tidlige forebyggende indsats. Handleplanen har medvirket til en mere struktureret dialogen i skoleregi. Endvidere har handleplanen været med til at skabe en klarhed i forhold til opgaveløsning og ansvarsfordeling. 2

3 En tidlig, struktureret og koordineret indsats på området ligger endvidere i tråd med Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Her lægges der vægt på en sammenhængende indsats, hvor der er fokus på forbrug af rusmidler, dialog, tidlig inddragelse af forældre og kontinuerlig dataindsamling. SSP netværkene fungerer rigtig godt i lokalområderne. Det betyder, at der løbende bliver gjort en målrettet indsats i forhold til de børn og unge med risiko adfærd eller misbrug. Det foreslås at der fremadrettet i Handleplanen ikke kommer samme fokus på Kampagner, fordi de ikke på længere sigt ikke vil give den ønskede virkning i forhold til handleplanens målsætninger. SSP vil fortsat arbejde løbende med at synliggøre området og deltage i forskellige aktiviteter. Ifølge undersøgelsen af børn og unges forbrug af alkohol, cigaretter og hash I Hvidovre Kommune påvirker forældrenes vaner meget deres børns vaner, derfor er inddragelse af forældrene eller barnets daglige netværk af central betydning. Fremadrettet skal der arbejdes med at tænke forældrene ind i forhold til samtlige indsatser for at fastholde dem i en dialog om deres børns udvikling. Det vil derfor ikke være nødvendigt med en forebyggende indsats målrettet forældrene alene som tidligere. I de efterfølgende afsnit vil de enkelte indsatser blive gennemgået og evalueret i forhold til målopfyldelse. Forebyggende indsats på 6. klassetrin Samtlige Hvidovre Kommunes elever i 6. klasse og deres forældre. Oplysning om diverse rusmidler, herunder tobak, alkohol og hash. Omdrejningspunktet er det politimæssige omkring misbrug, herunder tobaksrygning, alkohol og hash. Konkrete mål Målet er at komme ud i samtlige 6. klasser i et givent skoleår. Det registreres, hvilke klasser de kommer ud i. Gennemførte besøg i % Tilbagemeldinger, som er registreret i SSP: : 6 skoler = 54,54% : 1 skole = 9,09% : 7 skoler = 63,63 % De to pågældende betjente, som oprindelig var ansvarlig for denne indsats, har begge fået nye funktioner og er derfor ikke længere en del af vores samarbejdspartnere hos politiet. Derfor er denne evaluering foretaget ud fra de tilbagemeldinger SSP konsulenterne har modtaget. Der kan være klasser/skoler, som har modtaget undervisningen som ikke er registret af SSP. 3

4 Det fremgår ikke af tilbagemeldingerne fra politiet, om et besøg på en skole således dækker alle 6. klasserne - eller om der er tale om et besøg i en enkelt klasse. Grunden til den lave procent, der har modtaget undervisning - specielt i skoleåret , kan ifølge politiet skyldes, omlægningen i forbindelse med politireformen. Forebyggende indsats på 7. klassetrin Samtlige Hvidovre Kommunes elever i 7. klasse og deres forældre. At skabe dialog mellem unge og forældre. At lave retningsliner for fester og alkohol samt formulere en fest- og alkoholpolitik. Konkrete mål Det er et mål: At give forældre til elever i 7. klasser enkle redskaber til at håndtere deres børns alkohol- og festkultur. At alle 7. klasser i Hvidovre Kommune skriftligt formulerer en alkoholog festpolitik. Gennemførte besøg i % Skoleår : 73% Skoleår : 82% Skoleår : 73% Rusmiddelundersøgelsen viste, at 7. klasse er det klassetrin, hvor de unge så småt begynder at drikke alkohol. Alkoholen er dog endnu ikke en integreret del af de unges tilværelse, og de unge forholder sig generelt meget kritiske i forhold til at drikke alkohol. Set i dette perspektiv, er 7. klassetrin et væsentligt indsatsområde i forhold til at påvirke den alkohol- og festkultur, der vil opstå blandt de unge. Samtidig er det væsentligt at inddrage forældrene i en dialog om alkohol og fester på dette tidspunkt, således at forældrene har redskaber til at gå i dialog med og håndtere deres børn, når alkohol og fester bliver en del af deres liv. Der har været positive reaktioner og en stor tilfredshed med indsatsen på 7. klassetrin, både blandt elever, forældre og lærere. Selve dialogen er noget alle klasserne har kunnet bruge. Det er forskelligt fra klasse til klasse, hvordan der arbejdes videre. Nogle har valgt at udarbejde en skriftlig formuleret alkohol- og festpolitik, andre har valgt at arbejde videre på andre måder. Fælles for dem alle er, at de har lavet klare aftaler og retningslinier med hensyn til de unges fester. Ofte er vi blevet kontaktet skoleåret efter, hvor forældrene har valgt at evaluere reglerne/retningslinierne sammen med eleverne. 4

5 Forebyggende indsats på 8. klassetrin Samtlige Hvidovre Kommunes elever i 8. klasse. At oplyse og informere om rusmidler og deres virkning legale såvel som illegale. At rette de unges opmærksomhed mod rusmidler og deres konsekvenser og dermed vække eftertanke hos eleverne. Konkrete mål De unge skal tilegne sig en bred viden omkring diverse rusmidler legale såvel som illegale. Gennemførte besøg i % Gennem elevernes efterfølgende interesse for emnet, via projektopgaver samt tilbagemeldinger om forståelse for valg/fravalg er intentionerne blevet indfriet. Skoleår : 55% Skoleår : 91% Skoleår : 82% Indsatsen på 8. klasse er et fællesarrangement for alle 8. klasserne på de enkelte skoler. Formålet er, at give eleverne en fælles oplevelse og dermed sætte fokus på misbrug i den daglige snak mellem kammerater. Der er en øget interesse for området blandt elever, som blandt andet vælger at fordybe sig i emnet i deres projektuge. Derudover har der været stor forespørgsel blandt forældre, som har ønsket en ressourceperson på områder, der har personligt kendskab rusmiddelområdet til forældremøder/aftner. Blandt dem der har benyttet tilbuddet, har der været positive tilbagemeldinger fra skolerne. Forebyggende indsats på 9. og 10. klassetrin Dialogmøder i 9. klasse n n for indsatsen er unge i 9. klasse og deres forældre. At bidrage til at mindske omfanget af unges misbrug gennem dialog og information. At etablere dialog og fortrolig kommunikation mellem børn/unge og forældre om ungdomsfester og rusmidler. 5

6 At det bliver kendt blandt børn/unge og forældre, hvilke støttemuligheder der findes for unge med et misbrugsproblem. Opfyldelse af målsætning Kort efter vedtagelsen af Rusmiddelhandleplanen ultimo 2004, rejste begge de medarbejdere, der havde udviklet og gennemført konceptet for indsatsen på 9. klassetrin. Det var ikke muligt for Ungdomsskolen at finde andre egnede medarbejdere til at fortsætte denne specifikke indsats. Ungdomsskolen valgte derfor at udbyde Fryspunkt tilbuddet på 10. klassetrin også til 9. klassetrin. Fryspunkt i 9. og 10. klasse Elever i 9. og 10. klasse. At øge bevidstheden hos de unge omkring deres brug af alkohol. Opfyldelse af målsætning Der blev i forbindelse med vedtagelsen af Rusmiddelhandleplanen indgået en aftale med klubområdet og Ungdomsskolen om en fælles gennemførelse af Fryspunkt. Klubberne stillede 2 medarbejdere til rådighed til 2 klassebesøg årligt, mens Ungdomsskolen tog ansvaret for de øvrige besøg. Ret hurtigt faldt flere af klubberne imidlertid fra, så kun 3 klubber deltog i 2006, og 1 klub i Fra 2008 har Ungdomsskolen afholdt den fulde lønudgift til instruktørerne. Fryspunkt er blevet tilbudt via brev til alle klasselærere på 9. og 10. klassetrin i alle skoler både i foråret i forbindelse med planlægning af næste års undervisning og i løbet af skoleåret. I alt har 38 klasser har benyttet sig af tilbuddet fordelt på 10 af kommunens skoler. I 2006: 13 klasser, i 2007: 9 klasser, og i 2008: 16 klasser ud af 36 mulige. Der var ingen klassebesøg i 2005, da instruktørerne først blev uddannet i efteråret GODA foreningen af gode alkoholholdninger har i Danmark stået for lanceringen af Fryspunkt og uddannelsen af instruktørerne. Goda udviklede tidligt et spørgeskema til eleverne et før- og et efter- skema. Skemaerne er bearbejdet af GODA i Efterfølgende har GODA afsluttet den landsdækkende undersøgelse, da det kun er meget få steder i Danmark Fryspunkt anvendes. Der har derfor ikke været mulighed for sammenligninger. Det har ved lanceringen af Fryspunkt været vanskeligt at formidle, at projektet handler om at træffe egne valg med udgangspunkt i alkohol og ikke om fakta og formaninger om alkohol. 6

7 Et stort flertal på 96% svarede i GODAs spørgeskemaundersøgelse forud for deltagelsen i programmet, at de ved nok om alkohol. Det kan ses som indikator for, at fokus i Fryspunkt netop skal gå på den enkeltes valg og fravalg i forskellige situationer. Efter deltagelse i programmet giver 21 % udtryk for at det vigtigste de har lært er noget om alkoholforbrug, promiller og beruselse. 18% mener det vigtigste de har lært er at have kontrol når man drikker alkohol. Eleverne har alt overvejende modtaget Fryspunkt positivt. I GODAs undersøgelse svarede 39% at de kunne lide programmet, 44 % var hverken for eller i mod. Det er instruktørernes opfattelse, at eleverne også i 2008 har været godt tilfredse med Fryspunkt. Efter en meget langsom start, hvor det var vanskeligt at engagere klasserne, er Fryspunkt i 2008 kommet rigtig godt i gang. 7

8 af andre indsatser i rusmiddel handleplanen Målrettet indsats over for børn og unge med risikoadfærd eller misbrug: Børn og unge med risikoadfærd eller misbrug 1. At der etableres en samarbejdsorganisation mellem relevante faggrupper med henblik på at lokalisere risikobørn og unge. Samarbejdsorganisationen skal sikre en overordnet tværfaglighed og støtte personer med direkte kontakt til børn og unge ved udarbejdelsen af individuelle handleplaner. At der udarbejdes individuelle handlingsplaner for de enkelte børn og unge, som er i risikogruppen. At opbygge og formidle viden om metoder og resultater i den målrettede indsats overfor risikogruppen til personer med professionel kontakt med børn og unge. Opfyldelse af mål Etablering af mindre SSP netværksgrupper, som erstatning af de gamle SSP lokalgrupper. Hyppigere mødefrekvens. Netværksgrupperne går godt og er fortsat under udvikling. Der er et godt samarbejde mellem netværkenes deltagere. Det har været en succes at ændre mødefrekvensen fra en gang hver tredje måned til nu at afholde møder en gang om måneden. Dette øger muligheden for en hurtigere indsats. Den ændrede mødefrekvens er gjort muligt på baggrund tilførte midler fra politisk hold. SSP afholder, hver mandag med politiet, hvor den sidste uges døgnrapport gennemgås og en eventuel indsats bliver planlagt og igangsat. 1 Ved misbrug forstås her afhængighed af et rusmiddel. Afhængighed opstår ved regelmæssig indtagelse af et givent rusmiddel. Ifølge WHO s ICD-10 klassifikation af afhængighed er det, når 3 af 6 følgende kriterier er opfyldt: Stoftrang, kontroltab, abstinenssymptomer, toleranceudvikling (må have mere af stoffet for at opnå samme virkning som tidligere), indskrænkning af øvrige interesser, vedvarende brug trods skadelige/uheldige følger. 8

9 Forebyggende indsats målrettet forældrene: Forældre til børn og unge i Hvidovre Kommune. At motivere og ruste forældrene til at øge deres opmærksomhed og interesse overfor deres børns festkultur og omgang med rusmidler. At gøre forældrene til børn og unge bevidste om deres rolle som normdannere og grænsesættere overfor børn og unges alkoholdebut og forbrug. At vedtage en fælles alkohol- og festpolitik i 7. klasse. Registrering af hvilke klasser der har gennemført temaaftener, forældremøder med mere i henhold til Handleplanenes indsats på de enkelte klassetrin. Opfyldelse af mål Det første år blev der arrangeret og afholdt 4 forældreaftner, hvor deltagerantallet svingede fra stort fremmøde (ca. 50 forældre) til meget lille (3 forældre). Der er i høj grad behov for at inddrage forældrene i en dialog om deres børns forbrug af rusmidler og de problemstillinger, der kan opstå så tidligt som muligt og fastholde denne dialog med forældrene. Denne indsats målrettet forældrene er dels organiseret som integreret del af den forebyggende indsats på klassetrin, dels forankret i Åbent Hus arrangementer. Der blev planlagt og arrangeret Åbent Hus arrangementer, hvor forældre og deres unge kunne erhverve mere viden om rusmidler og drøfte dilemmaerne med de inviterede eksperter og hinanden. Information og oplysning om disse Åbent Hus arrangementer blev annonceret gennem Hvidovre Avis. Derudover sendte Ungdomsskolen invitationer ud til samtlige elever i klasserne via folkeskolerne, ligesom der også blev sendt invitationer ud via junior og ungdomsklubberne. Disse åbent hus aftner startede godt med foredrag v/jannie Petersen, hvor deltagerantallet var meget stort. På den sidste åbent hus aftnen, der blev arrangeret med foredrag v/lars Rand Jensen, mødte kun 3 deltagere op. Det var svært at få arrangeret disse aftner med et acceptabelt deltagerantal. SSP konsulenterne stillede sig derfor til rådighed, hvis skolerne ville arrangere debat forældremøder. For vores synspunkt har det vist sig mere hensigtsmæssigt, at lade denne form for dialog med forældrene gå via skoleregi, da det virker som om, at det hermed er mere nærværende for forældrene. 9

10 Derudover var der kun afsat et ekstraordinært budget i 2005 til aflønning af eksperter som eksterne foredragsholdere. Indsats målrettet nøglepersoner omkring børn og unge Nøglepersoner som lærere, klubpersonale og andre med kontakt til børn og unge. At øge nøglepersonernes opmærksomhed overfor børn med risikoadfærd og misbrug, således at de kan forholde sig aktivt til de unges alkohol- og festkultur. At sætte nøglepersonerne i stand til at handle i forhold til børn og unge med risikoadfærd. Indsatsen evalueres fx ved hjælp af et spørgeskema. Opfyldelse af mål Etablering af et Kognitivt Netværk. 2 Indsatsmodellen itide. En forudsætning for nøglepersonernes handlemuligheder er imidlertid, at de har tilstrækkelig viden om og kendskab til faresignalerne på risikoadfærd og misbrug, samt at de har redskaber til at håndtere disse børn og unge. Et tilbud til disse nøglepersoner om opkvalificering når det gælder deres viden om børn og unge med risikoadfærd og misbrug er et væsentligt element i den målrettede indsats overfor børn og unge med risikoadfærd eller misbrug. Der er blevet arrangeret uddannelse i Kognitive Metoder, for blandt andet Blæksprutten, politiet og klubber. Grundet omstruktureringer hos politiet og i Social- og Sundhedsforvaltningen, har hovedparten af de uddannede i dette Kognitive Netværk fået andre arbejdsopgaver. SSP gik i gang med at udarbejde skriftlige retningslinier for handlinger overfor unge med risikoadfærd. Dette var ikke nødvendigt da indsatsmodellen 2 De kognitive principper og metoder handler om at lære den unge at fokusere på tanker, følelser og handlinger - og derigennem hjælpe dem til at træffe nye valg. Kerneprincippet er at skabe en gangsti og bane vejen for nye måder at tænke og se sit eget liv på. Den unge vil kunne lære selv at orientere sig og bruge modellen som et kort at navigere efter. Dette betyder, at de unge samtidig undervises i og inviteres til aktivt at deltage mest muligt i deres egen behandling og udvikling. Den enkelte unge bliver opmærksom på andre muligheder og hjælpes til at udvikle nye færdigheder og omstrukturere de tanker, der kan hindre den personlige vækst." 10

11 Itide indeholder retningslinjer for alle børne- og ungemedarbejdere i Hvidovre Kommune. SSP afholder to årlige kursusdage for det samlede SSP netværk. SSP Temadagen, som ligger i januar måned og SSP Misbrugsdagen, som er placeret i august måned. På SSP Temadagen i januar 2009 vil SSP netværket blive uddannet i Tegn og Symptomer, som er politiets nye system til at spotte personer, som er påvirket af andet end alkohol. Kampagner: n Kampagnernes målgruppe er børn, unge, forældre og nøglepersoner omkring børn og unge generelt. At synliggøre Hvidovre Kommunes indsats overfor rusmidler på børneog ungeområdet. Opfyldelse af mål Udarbejdelse og gennemførelse af Påvirket? kampagnen Påvirket? kampagnen tog form af forskellige happenings og en konkurrence. På en sjov og overraskende måde at synliggjorde vi Rusmiddel Handleplanen, og modtog positiv medieomtale og positiv respons fra børn, unge og forældre. Kampagnen bestod af et personligt brev til samtlige forældre til unge i 6 9 klasse, indeholdende forskelligt materiale. Der blev arrangeret en konkurrence for elever i skolernes 6-10 klasse. SSP arrangerede happenings i Frihedens Butikscenter og Hvidovre Stationscenter, hvor der blev opstillet en stand og uddelt materiale. Det var planen at dette skulle gentage sig året efter, men blev aflyst da et af centrene ikke ville give SSP lov til at opstille deres stand. SSP støtter det årlige Hvidovre Løb, også kaldet; Hvidovre løber fra narkotikaen. Her har SSP opstillet deres stand og et enkelt år også opstillet et løbehold bestående af politifolk og stofmisbrugere. Derudover var Påvirket? kampagnen synlig i både Hvidovre Avis samt lokalradioen. Hvidovre Kommune valgte at indstille Påvirket? kampagnen til en kommunikationspris 2006, for årets bedste offentlige kampagne. 11

12 12

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik

Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik Handleplan for Ishøj og Vallensbæk Kommuners misbrugspolitik 2014-2018 Indhold Handleplanens overordnede indsatser... 3 Aktivitetsoversigt... 5 Forebyggende arbejde... 5 Tværfagligt samarbejde... 8 Kompetenceudvikling

Læs mere

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer

Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Sundhedsstyrelsen Evaluering af Satspuljeprojektet Børne-familiesagkyndige til støtte for børn i familier med alkoholproblemer Konklusion og anbefalinger September 2009 Sundhedsstyrelsen Evaluering af

Læs mere

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet

Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017. Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Tillæg til Børne- og Ungepolitik 2014-2017 Plan for indsatsen imod ungdomskriminalitet Indledning Det er SSP Frederikshavns overordnede mål, at Frederikshavn Kommune skal være en kommune, hvor det er trygt

Læs mere

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag

Forebyggelsen i grundskolen. - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Forebyggelsen i grundskolen - håndsrækning til arbejdet med de timeløse fag Foto Fotograf Hans Grundsøe Indledning Anbefalinger Skoleinterventioner er en af de indsatser, der med størst sandsynlighed

Læs mere

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet

Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet Plan for en sammenhængende indsats overfor ungdomskriminalitet 1 Plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet. Som en del af den sammenhængende børnepolitik, har Vesthimmerlands Kommune

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i

Alkoholstrategi for. Ballerup Kommune. Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Alkoholstrategi for Ballerup Kommune Vi tager stilling til alkohol og griber ind over for alkoholproblemer i Ballerup Kommune Forord Det er med glæde, at Ballerup Kommune kan præsentere denne alkoholstrategi,

Læs mere

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning

Herunder er de måltal vi sigter efter. Vi ønsker at flytte debutalderen for 23 % af de unge i de nuværende 7. klasser. Målsætning TEMA/MÅLSÆTNING TIL OPFYLDELSE AF HANDLEPLAN I Søhus Stige Lumby har vi valgt at arbejde med to målsætninger indeholdende social inklusion omkring partnerskabsaftaler i forældregrupper, og rusmidler. Målsætning

Læs mere

Sundhedsindsatser til inspiration

Sundhedsindsatser til inspiration Sundhedsindsatser til inspiration Nedenstående papir, skal ses som støttemateriale til de decentrale institutioners arbejde med at lave lokale strategier til udmøntning af Sundhedspolitikken Materialet

Læs mere

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi

Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Varde Kommunes Rusmiddelstrategi Indledning Varde Kommune ønsker med denne Rusmiddelstrategi at sætte fokus på brug og misbrug af både alkohol og illegale rusmidler. Brug og misbrug af alkohol og illegale

Læs mere

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut

Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? Slut med Børn og Sprut Strategisk forebyggelse frem for brandslukning - Kan vi være andet bekendt? 1 Baggrund Udsprunget af KR M-indsatsen 2007/08 Ældre- og Sundhedsudvalget, som er ansvarlig for kommunens forebyggelsesindsats,

Læs mere

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune

Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste muligheder for at leve et godt, sundt og langt liv med overskud til også at være noget

Læs mere

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området

Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Vejledning til alkoholpolitik for Klub området Juli 2010 Baggrunden for en alkoholpolitik Man anslår, at ca. 225.000 børn/unge i Danmark vokser op i familier med alkoholmisbrug (Kilde: Børn bliver også

Læs mere

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie

Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Alkoholpolitik Eksempel på et mini-casestudie Opgave af Inger, Rikke, Sussie, Peter, Jesper & Hanne. December 2007 Vejleder og underviser: Pia Bille, Region Sjælland. Introduktion til undersøgelsen Afsluttende

Læs mere

STATUS- OG STRATEGINOTAT

STATUS- OG STRATEGINOTAT STATUS- OG STRATEGINOTAT SSP-samarbejdet i Viborg Kommune JANUAR 2014 INDLEDNING SSP-samarbejdet i Viborg Kommune tager sit afsæt i det brede generelle forebyggende arbejde i forhold til risikoadfærd blandt

Læs mere

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter

Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Notat: kommissorier for SSP organisationens parter Tingvej 7 4690 Haslev Børn, Familie og Uddannelse Telefon 56 20 30 00 Telefax 56 20 30 01 www.faxekommune.dk Dato j.nr. Direkte telefon 5620 3959 Mail

Læs mere

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016

Forslag til. Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune. Gældende fra 1. januar 2016 Forslag til Kommissorium for SSP organisationen i Faxe Kommune Gældende fra 1. januar 2016 Indhold Styregruppen for SSP-samarbejdet i Faxe Kommune...3 Koordinationsgruppen for SSP samarbejdet i Faxe Kommune...4

Læs mere

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune

Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Handleplan til forebyggelse og bekæmpelse af ungdomskriminalitet i Assens Kommune Lovgivning: Forpligtigelsen til at etablerer kriminalpræventivt samarbejde mellem Skole, Sociale myndigheder og Politi,

Læs mere

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune

1 of 14. Alkoholpolitik for. Syddjurs Kommune 1 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Borgere og ansatte 2014-2018 1 2 of 14 Alkoholpolitik for Syddjurs Kommune Forord Syddjurs Kommune skal være den kommune i Danmark, der giver borgerne de bedste

Læs mere

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Misbrugspolitik. for Ishøj og Vallensbæk Kommuner Misbrugspolitik for Ishøj og Vallensbæk Kommuner 2014 2018 1 Kære medborgere, Rusmidler er noget, de fleste kender til i dag. Om det er et glas rødvin til aftensmaden eller en øl fredag aften, så har langt

Læs mere

Social årsplan Ungemiljø

Social årsplan Ungemiljø Juni 2015 Social Ungemiljø Arbejdet med social i Ungemiljøet tager udgangspunkt i UPV og Ungeprofilundersøgelsen fra SSP. I skoleåret 15/16 er uge 37 afsat til Trivselsuge, hvor alle klasser/ange igangsætter

Læs mere

Rusmiddelundersøgelse

Rusmiddelundersøgelse Rusmiddelundersøgelse 7. til 10. klasse i Jammerbugt Kommune 2013 Indhold Indledning... 3 Metode og Validitet... 4 Databearbejdningsmetode... 4 Fejlkilder... 4 Rygning:... 5 Alkohol:... 8 Energidrikke...

Læs mere

Drikker dit barn for meget?

Drikker dit barn for meget? Drikker dit barn for meget? Ny undersøgelse viser, at unge i Hedensted Kommune 5 drikker mere end unge i de omkringliggende kommuner. Stærke alkoholtraditioner, misforståelser og kedsomhed er nogle af

Læs mere

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg

Årsrapport 2013. Forebyggende hjemmebesøg Årsrapport 2013 Forebyggende hjemmebesøg 1 Beskrivelse af de forebyggende hjemmebesøg De forebyggende hjemmebesøg sætter fokus på forebyggelse og sundhedsfremme, hos borgere der er fyldt 75 år, og som

Læs mere

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites

Region Hovedstaden. Misbrugspolitik Juni 2008. Misbrugspolitik for. Region Hovedstaden. Region Hovedstaden. Euphorbia myrsinites Misbrugspolitik Juni 2008 Misbrugspolitik for Euphorbia myrsinites Indledning Misbrugspolitikken tager afsæt i regionens fælles personalepolitik og ansvaret for at sikre: Hensynet til de ansattes tryghed

Læs mere

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk

Billund Ungdomsskole Vejlevej 31, Boks 71, 7190 Billund Tlf. 72 13 16 50, Fax. 72 13 16 51 ung@billund.dk Du sidder nu med en oversigt over, hvad vi i SSP Billund Ungdomsskole kan tilbyde af forskellige input på de enkelte årgange i Folkeskolen. Oversigten er tænkt som en guide og inspiration til jeres daglige

Læs mere

SSP-katalog 2013-2014

SSP-katalog 2013-2014 SSP-katalog 2013-2014 1 Indhold Kære klasselærer... 3 SSP-samarbejdet... 4 TEMA OG DIALOG I KLASSEN... 5 Ad hoc puljen... 6 7. klasser... 7 7.- 9. klasser... 9 Sparring og Samarbejde... 10 Konsulentbistand

Læs mere

9. klasses-undersøgelse

9. klasses-undersøgelse 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed September - oktober 2012 Trivsel og Sundhed 374 elever fra 9. klasse i Syddjurs Kommune 9. klasses-undersøgelse 2013: Trivsel & Sundhed SSP og skolerne i

Læs mere

Undervisning og gæstelærere

Undervisning og gæstelærere Undervisning og gæstelærere 2014-15 Undervisning og gæstelærere 2014-15 Side 1 Til lærere, pædagoger m.fl. Dette katalog indeholder en oversigt over de tilbud, der udbydes til skolerne i første halvdel

Læs mere

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING

DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING LÆRER-VEJLEDNING DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING TAG STILLING TAL SAMMEN LAV AFTALER Et inspirationsmateriale til forældremøder i 7.-9. klasse om unge og alkohol DIT BARN - DIN ALKOHOLDNING Indholdsfortegnelse

Læs mere

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt.

Der er dog ikke dokumentation for, at det vil have indflydelse på unges misbrug, at en del af det store salg gøres legalt. Unge og narko Generel info I de sidste 40 år har der været en del fokus på problemerne omkring hash. Mange kurser og konferencer har været afholdt, mange ord er blevet sagt og meget skrevet de sidste ord

Læs mere

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland

UNGES FESTMILJØ. -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland UNGES FESTMILJØ -Under forandring? Kommunerne i Syd-og Sønderjylland Målet med første del i aften At give et billede af den aktuelle udvikling og tendenser indenfor alkoholkulturen blandt de unge Skabe

Læs mere

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden!

Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! idéer for livet Frivilligt, socialt arbejde - i arbejdstiden! 38 Idéer for livet Ambassadører ved IFL jubilæumsarrangement i sept. 2008. Evaluering af Skandia Idéer for livet Ambassadører 2008 Denne rapport

Læs mere

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE

INDHOLD OMRÅDE INDHOLD DELTAGERE ÅRGANG SIDE SAMARBEJDSKATALOG I FORHOLD TIL SSP FOREBYGGELSES- OG LÆSEPLAN I NORDDJURS KOMMUNE REV. APRIL 2015 : NÆSTE SIDE OMRÅDE DELTAGERE ÅRGANG SIDE Forebyggelses- og læseplan Introduktion af planerne Forældre

Læs mere

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge

Undervisningsvejledning/ læseplan. for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Undervisningsvejledning/ læseplan for den kriminalpræventive undervisning vedrørende børn og unge Forord... 3 Mål for SSP - samarbejdet i Horsens Kommune... 4 Undervisningens indhold i børnehaveklassen

Læs mere

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse

Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold. 10. klasse Læseplan for valgfaget sundhed og sociale forhold 10. klasse Indhold Indledning 3 Trinforløb for 10. klassetrin 4 Sundhed og sundhedsfremmende aktiviteter 4 Hygiejne og arbejdsmiljø 6 Kommunikation 7 Uddannelsesafklaring

Læs mere

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium

Rusmiddelkultur blandt unge. Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium Rusmiddelkultur blandt unge Spørgeskemaundersøgelse for elever på Tornbjerg Gymnasium 2008 Undersøgelsen Spørgeskemaundersøgelsen forløb i efteråret 2008 og foregik ved at spørgeskemaerne blev sendt med

Læs mere

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde

IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG. Mere samarbejde IF/MI HANDLINGSPLAN FOR LOKALE UDDANNELSESUDVALG Mere samarbejde 2011-2013 IF/MI handlingsplan for lokale uddannelsesudvalg 2011-2013 Handlingsplanens formål og målsætninger Den fælles IF/MI LUU-handlingsplan

Læs mere

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015

Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Programbeskrivelse af Psykisk Førstehjælp 2015 Baggrund WHO forudser, at psykisk sygdom de kommende år vil rykke op på andenpladsen over de meste belastende sygdomme både for den enkelte og for samfundet.

Læs mere

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby

Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby Organisationsplan/Målsætning 2013/2014 UU Tårnby 1 FORORD TIL UUs MÅLSÆTNING 2013 2014 UU Tårnbys indsats i det kommende år tager udgangspunkt i det mål, at vi sammen med grundskolerne yderligere øger

Læs mere

SIGER DU NEJ TIL STOFFER?

SIGER DU NEJ TIL STOFFER? SIGER DU NEJ TIL STOFFER? AKTIVT Du har altid et valg. DrugRebels støtter dig i at træffe det valg, der bringer dig tættere på dine inderste drømme. Caroline Klein, Founder of DrugRebels DrugRebels udfordrer:

Læs mere

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008

Livsstilsundersøgelse. 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne. Frederikshavn Kommune 2008 Livsstilsundersøgelse 7 10 klasse samt ungdomsuddannelserne Frederikshavn Kommune 2008 Indholdsfortegnelse: side Forord --------------------------------------------------------- 3 Undersøgelsens metode

Læs mere

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014

Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Forebyggelsespakken om alkohol som instrument i forebyggelsen Alkoholforebyggelse, hvad virker? 24. februar 2014 Tine Curtis, centerchef Adj. professor, Syddansk Universitet Kommunernes forebyggelsesopgave

Læs mere

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at:

Mental sundhed er et relativt nyt fokusområde indenfor forebyggelse og sundhedsfremme og i KL-notatet fra 2009, fremgår det at: Mulige emnefelter inden for Sundhedsudvalgets ressort På Sundhedsudvalgets område foreslår administrationen, at prioriteringsdrøftelserne frem mod de maksimalt tre konkrete mål tager i følgende temaer:

Læs mere

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år

Jeg synes egentlig, at det er fint nok, de har sat den der procentgrænse på vores skole. Dreng 17 år. Dreng 17 år en guide til Klar alkoholpolitik Jeg sidder faktisk og undrer mig lidt over, at vi slet ikke har fået noget at vide på forhånd om, hvad skolen forventer, eller hvad reglerne om alkohol er her på vores

Læs mere

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser.

SSP bestyrelse Tarup-Paarup 6. november 2013. Handleplan for forbyggende indsatser. Rusmidler/rygning/alkohol/hash Social inklusion Skole/uddannelses fravær/frafaldne elever/fastholdelse Overordnet mål: Mål: Udskyde børn og unges rusmiddeldebut. Fokus: Tidlig indsats: Oplysning af forældre

Læs mere

Handlingsplan 2014-2018

Handlingsplan 2014-2018 Handlingsplan 2014-2018 SSP Fredensborg INDHOLD Indledning.......1 Ansvarsfordeling i forhold til handlingsplanen.......2 Generel forebyggelse..........4 Specifik forebyggelse...... 5 Fokuspunkter...7

Læs mere

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter

Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Skabelon til beskrivelse af sundhedsprojekter Projekttitel: Trivsel og Sundhed på arbejdspladsen Baggrund for projektet: Bilernes hus ønsker at have fokus på medarbejdernes trivsel. Det er et vigtigt parameter

Læs mere

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG

Ishøj og Vallensbæks rusmiddelpolitik 2009-2012. Rusmiddelpolitik. For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012. Ishøj Kommune BRYD TABUET GENNEM DIALOG Rusmiddelpolitik For Ishøj og Vallensbæk Kommune 2009-2012 Ishøj Kommune Rusmidler er et emne, som de fleste af os kan tale med om. Det kan være egne erfaringer fra festerne i ungdomsårene eller velbehaget

Læs mere

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger

Spørgsmål til. elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL. Dialog et spil om holdninger Spørgsmål til elever BØRN, UNGE OG ALKOHOL Dialog et spil om holdninger Elever FORMÅL At I hører hinandens synspunkter og erfaringer. At gruppen diskuterer disse. At give ideer til fælles normer. At give

Læs mere

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger

Kommunernes omstilling til en ny folkeskole. Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Kommunernes omstilling til en ny folkeskole Resultater af spørgeskemaundersøgelse til de kommunale skoleforvaltninger Om undersøgelsen Gennemført i april-maj 2015 Besvarelse fra 98 kommuner Temaer i undersøgelsen:

Læs mere

Servicekvalitet 9.2.7

Servicekvalitet 9.2.7 Servicekvalitet 9.2.7 Relevant servicemål Ansvarlig afdeling Alkoholforebyggelse 9.2 Sundhed Myndighed: Social- og sundhedscenter Holbæk Leverandører: Alle kommunens afdelinger Værdi og målsætninger Fremme

Læs mere

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011

Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk. 3. 26. juli 2011 Svendborg Kommune Børn og Unge Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 20 62 72 Svendborg Kommunes plan for en sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet, jf. servicelovens 19, stk.

Læs mere

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost

Forebyggelsespakk en om: Hvis Nej Det regner vi med at have på plads dato/år. allerede, skriv: Ja/Nej. Kost Spydspids Skole Som spydspids på Skole, er vi stolte af at kunne sige, at Vi arbejder vi hen imod at opfylde samtlige af Sundhedsstyrelsens anbefalinger fra Forebyggelsespakkerne vedrørende Rygning, Alkohol,

Læs mere

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger

Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Inspirationsnotat nr. 17 til arbejdet i MED-Hovedudvalg 1. oktober 2010 Vejledning om retningslinjer for trivselsmålinger Det kræver gode retningslinjer at lave ordentlige trivselsmålinger på kommunens

Læs mere

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv

Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Sundhedspolitik i Samsø Kommune Vision Alle borgere på Samsø har mulighed for at vælge et sundt og meningsfyldt liv Værdier Vi skaber sundhed sammen Sundhed er for alle Det er sjovt at leve sundt Det er

Læs mere

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC

UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for. Horsens HF & VUC UMV Sådan! Kursisttrivselsundersøgelse og undervisningsmiljøvurdering for Dato:_December 2013 Horsens HF & VUC Denne undervisningsmiljøvurdering, UMV, er gyldig frem til:_december 2016_ UMV en indeholder

Læs mere

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE

TÆNK. i nye vaner. Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE TÆNK i nye vaner Inspiration til ansatte der arbejder med børn og unge i Gentofte Kommune GENTOFTE KOMMUNE UNDERVISNING OG INFORMATION Denne inspirationsmappe er til dig, som planlægger et sundhedsfremmende

Læs mere

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012

Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 Arbejdsplan for IOGT i 2011 og 2012 At tænke er let at handle er vanskeligt efter sin tanke er det vanskeligste af alt. Helge Kolstad, IOGT Norge Vision Vores vision er, at alle mennesker har ret til et

Læs mere

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune

Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune 2 Sundhed er en del af kulturen i Jammerbugt Kommune Forord Velkommen til Jammerbugt Kommunes sundhedspolitik 2008 2012! Med kommunalreformen har kommunerne fået nye opgaver på sundhedsområdet. Det er

Læs mere

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet

Arbejdsgrundlag. for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Arbejdsgrundlag for Trivselsforum og SSP-samarbejdet Trivselsforum og SSP-samarbejdet ses i Aalborg Kommune som en samlet størrelse. Dette skyldes,

Læs mere

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE

STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE STRATEGI 2014-2018 VARDE KOMMUNE STRATEGI FLERE RØGFRIE MILJØER OG FÆRRE RYGERE RØGFRI KOMMUNE 2018 Strategi for flere røgfrie miljøer og færre rygere er en strategi under Sundhedspolitikken 2014-2018.

Læs mere

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG.

PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. PERSONALEPOLITIK FOR RUDOLF STEINERSKOLEN I AALBORG. Ansættelse Ved ansættelsen modtager den nyansatte et ansættelsesbrev indeholdende lokalaftale og et bilag med en fortegnelse over arbejdsopgaver, der

Læs mere

Evalueringsrapport 2011

Evalueringsrapport 2011 Evalueringsrapport 2011 Undervisningen på Odder lille Friskole tager udgangspunkt i skolens egne læseplaner. Disse er blevet til på baggrund af Folkeskolens Fælles Mål samt ud fra skolens praksis i den

Læs mere

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen.

Misbrugspolitik. Af sikkerhedsmæssige grunde skal det understreges, at hverken alkohol el. euforiserende stoffer kan accepteres på skolen. EUC Sjællands misbrugspolitik August 2013 Udarbejdet af EUC Sjællands studievejledergruppe Misbrugspolitik Formål: Det er skolens formål med misbrugspolitikken at have en klar holdning til alkoholeller

Læs mere

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling

Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling Opgaver og organisation indenfor alkohol- og misbrugsbehandling 03.06.09 Margit Tang Møller Organisationen Alkohol- og misbrugsbehandlingen blev indtil 1. januar 2007 varetaget af amterne. I forbindelse

Læs mere

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro

Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0. - 9. klasser på Ydre Nørrebro Forslag til Kriminalitetsforebyggende undervisning i 0.-9. klasser på Ydre Nørrebro De fire skoler på Ydre Nørrebro;

Læs mere

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011

NGE OG ALKOHOL. fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 NGE OG ALKOHOL fest eller misbrug? onference d. 18. maj 2011 UNGE OG ALKOHOL - fest eller misbrug? På Center for Ungdomsforsknings årlige majkonference, som afholdes d. 18. maj 2011, er fokus denne gang

Læs mere

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark

Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen. Lænkeambulatorierne i Danmark Spot alkohol og stofmisbrug påarbejdspladsen Sløvende downer Stimulerende - upper Alkohol Benzodiazepiner Stesolid, Flunipam Fantacy -GHB og GLB Hash Skunk, Nol, Ryste Opioider Heroin, Metadon, Ketogan

Læs mere

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009

Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Alkoholpolitik Godkendt af Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2009 Indledning Med strukturreformen i 2007 fik kommunerne det samlede ansvar for den vederlagsfri alkoholbehandling og -rådgivning og den borgerrettede

Læs mere

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011

Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 Evaluering af indsats: Mentorkurser og netværk med lokal forankring Udarbejdet af lbr konsulent Lise Kragh Møller, oktober 2011 1.0 Baggrund Struer Lokale Beskæftigelsesråd har i perioden januar 2011 til

Læs mere

Dialogbaseret aftale mellem

Dialogbaseret aftale mellem Dialogbaseret aftale mellem Klubområde 2 (Klub X ) v/ Caj Stroland og Børn & Unge forvaltningen v/ Flemming Jensen 2014 Generelt om dialogbaserede aftaler Den dialogbaserede aftale, er en aftale der indgås

Læs mere

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1

Indsatskatalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 katalog til udmøntning af sundhedspolitikken Sammen om Sundhed 2012-2018 del 1 1 Oversigt over sundhedsindsatser til udvikling/udmøntning Forebyggelsespakke/ sundhedsområde Tobak Udvikling af målrettede

Læs mere

Notat Dato: 31. august 2007/jru

Notat Dato: 31. august 2007/jru Notat Dato: 31. august 2007/jru SSP i en ny kontekst efter kommunalreform og politireform - refleksioner og spørgsmål, som kan stilles i forbindelse med valget af organisation Den kendte SSP-struktur udfordres

Læs mere

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE

MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE MÅRSLET ER ET GODT STED AT VOKSE OP...OG DET SKAL DET HELST BLIVE VED MED AT VÆRE Denne folder er skrevet og udgivet af en gruppe voksne, som arbejder med børn og unge i Mårslet skoledistrikt se på bagsiden

Læs mere

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol

Kapitel 3. Alkohol. Andel elever, der har prøvet at drikke alkohol Kapitel 3. Alkohol Der er flere gode grunde til at beskæftige sig med alkoholvaner. Alkohol er f.eks. ubetinget danskernes foretrukne rusmiddel. Hver dansker over 14 år drikker således gennemsnitlig godt

Læs mere

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse

Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Skolens årsplan for trivsel, sundhed og kriminalitetsforebyggelse Ramme for skolernes arbejde med trivselsfremmende læringsprocesser Børn og Unge 2015 Fredericia Kommune Forord Kære ledere og pædagogisk

Læs mere

Allégårdens Rusmiddelpolitik

Allégårdens Rusmiddelpolitik Allégårdens Rusmiddelpolitik Ungecentret Allegården forholder sig aktivt til de anbragte unges brug af rusmidler. Det betyder, at unge, der bor på Allégården, kan forvente, at de kommer til at forholde

Læs mere

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk

SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune SSP-handlingsplan Børne- og Fritidsforvaltningen 2010-2012 SSP-LYNGBY Toftebæksvej 12 2800 Lyngby 45 97 30 95 ssp@ltk.dk Lyngby-Taarbæk Kommune Børne- og Fritidsforvaltningen SSP-handlingsplan

Læs mere

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe.

Forældreback-up. Overvejelserne udmøntede sig i Forældre back-up en nøglepersongruppe. Forældreback-up Esbjerg og Holstebro Kommuner har i flere år brugt forældreback-uppere som igangsætteren af dialogen blandt forældre. Erfaringerne er gode, og de to kommuner beskriver ordningen sådan:

Læs mere

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser

Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Unge og alkohol Spørgeskemaundersøgelse Unge på ungdomsuddannelser Ærø Kommunes alkoholstyregruppe Oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund for undersøgelsen...2 2. Deltagerne i undersøgelsen...2 3.

Læs mere

SSP i Vordingborg kommune

SSP i Vordingborg kommune SSP i Vordingborg kommune Forslag til strategi og struktur for SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune Det følgende er en præcisering og justering af SSP-samarbejdet i Vordingborg kommune, så det vil være

Læs mere

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder:

Selvevaluering 2013. I år har vi valgt at fokusere på følgende metoder: Selvevaluering 2013 Introduktion til selvevalueringen Vi forstår evaluering som en systematisk, fremadskuende proces, der har til hensigt at indsamle de oplysninger, der kan forbedre vores pædagogiske

Læs mere

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE

MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE Vi SPRINGER over sukkeret 1 STRATEGI FOR MAD, MÅLTID OG BEVÆGELSE 0-18 år vi SP RINGER over sukkeret 2 Vi SPRINGER over sukkeret Vi SPRINGER over sukkeret 3 Børn og unges sundhed ET FÆLLES ANSVAR Børn

Læs mere

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2

Indholdsbeskrivelse. 1. Projektkoordinator/medarbejder...2. 2. Baggrunden for pilotprojektet...2. 3. Formål...2. 4. Målgruppe...2 Indholdsbeskrivelse Indholdsbeskrivelse...1 1. Projektkoordinator/medarbejder...2 2. Baggrunden for pilotprojektet...2 3. Formål...2 4. Målgruppe...2 5. Metode og arbejdsbeskrivelse...3 5.1. Empowerment

Læs mere

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende

Rusmiddelpolitik. mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Rusmiddelpolitik mod til at se mod til at handle på det, vi ser mod til at bryde hemmeligheden mod til at være konfronterende Forord Kære læser Formålet med denne rusmiddelpolitik er at beskrive, hvordan

Læs mere

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole

Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Principper/ retningslinier til fremme af sundhed og trivsel på Langeskov Skole Lovgrundlag Arbejdet til fremme af sundheden og arbejdsmiljøet på Langeskov Skole tager udgangspunkt i folkeskolelovens 7

Læs mere

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik

Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1 Ringkøbing Skjern kommunes misbrugspolitik 1. Indledning Kommunerne overtog ansvaret for forebyggelse og behandling af alkohol og stofmisbrugere fra amtet efter kommunalreformen 1/1 2007. I Ringkøbing

Læs mere

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune

Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Mødeambassadører for at øge medindflydelsen i Nordfyns Kommune Rapport 1 Nordfyns Kommune var en af de fem kommunale arbejdspladser, der i 2011 fik økonomisk støtte til et udviklingsprojekt om medindflydelse

Læs mere

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014.

Godkendt af Byrådet i Favrskov Kommune 26. august 2014. 1 1. Indledning... 3 2. Opgaver som udføres på rusmiddelområdet... 3 3. Målgruppe... 3 4. Overordnede mål for indsatsen... 3 5. Visitationsprocedure... 4 6. Behandlingstilbud... 4 7. Behandlingsgaranti...

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen!

Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental Sundhed en udfordring for folkeoplysningen! Mental sundhed er langt fra er en selvfølge og desværre synes der at være en tendens til, at flere og flere danskere får vanskeligt ved selv at sikre

Læs mere

Trivselsevaluering 2010/11

Trivselsevaluering 2010/11 Trivselsevaluering 2010/11 Formål Vi har ønsket at sætte fokus på, i hvilken grad de værdier, skolen fremhæver som bærende, også opleves konkret i elevernes dagligdag. Ved at sætte fokus på elevernes trivsel

Læs mere

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte

Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Socialudvalgsdrøftelse om alkohol, frivillige og socialt udsatte Alkohol Alkoholbehandlingen Alkoholbehandlingen tilbyder medicinsk behandling, herunder abstinensbehandling, motiverende samtaler, kortlægning,

Læs mere

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer

Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer Til grundskolens lærere, ledelse og skolebestyrelse: Sæt rammer for alkohol, tobak og stoffer 2011 Danske børn starter for tidligt med at drikke alkohol og de drikker sig ofte fulde Der er også stadig

Læs mere

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole

Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Rammer for specialundervisning 2010/2011 på Nærum Skole Indholdsfortegnelse Side 1: Side 2: Side 2: Side 2: Side 3: Side 3: Side 4: Side 5: Side 5+6: Side 6: Indledning Prioritering og fordeling af specialundervisningsresurserne

Læs mere

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol?

Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Kan tobakserfaringerne overføres til alkohol? Ved Per Kim Nielsen Projektchef Børn, Unge & Rygning Kræftens Bekæmpelse Alkoholkonference 23. marts 2012 Fællessalen Christiansborg Hvorfor arbejde med Alkohol

Læs mere

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen

Dialogbaseret Aftalestyring. Aftale 2007 Ungdomsskolen Dialogbaseret Aftalestyring Aftale 2007 Ungdomsskolen 2007 1 Indholdsfortegnelse 1.0 Indledning...2 2.0 Den politiske ramme...3 3.0 Den faglige ramme...4 4.0 Institutionsrammen...5 5.0 Den administrative

Læs mere

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole

Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Langeskov Skole 5550 LANGESKOV Principper og retningslinjer for evaluering på Langeskov Skole Lovgrundlag Folkeskolelovens 13, 14, 19f+h, 55 b. Bekendtgørelse nr. 393 af 26. maj 2005 og lov nr. 313 af

Læs mere

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag

Et meningsfuldt arbejde Tilfredse kunder Gode kolleger At være værdsat Det får folk til at komme på arbejde hver dag SYGEFRAVÆR NÆRVÆR Fra sygefravær til nærvær SIDE 1:6 Sænk sygefraværet mærkbart ved at udvikle Den Attraktive Arbejdsplads med en høj social kapital. Når medarbejderne oplever, at de skaber værdi, er fravær

Læs mere