Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Notat. Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning. Dato: 22. september 2009/jru"

Transkript

1 Notat Dato: 22. september 2009/jru Kommissionen vedrørende ungdomskriminalitet har afgivet sin betænkning Justitsministeriet nedsatte i slutningen af 2007 en kommission, der fik til opgave at foretage en samlet gennemgang af indsatsen mod ungdomskriminalitet og på grundlag heraf komme med en indstilling om, hvordan indsatsen kan styrkes med henblik på at gøre den så målrettet og virkningsfuld som muligt. Ungdomskommissionen afsluttede sit arbejde i september 2009 og afleverede dermed en omfattende betænkning med en række konkrete bud på muligheder for at styrke indsatsen mod ungdomskriminalitet. Kommissionen foreslår tiltag, der fokuserer på sanktioner i forhold til begået kriminalitet, men har også en række anbefalinger inden for det kriminalitetsforebyggende område. Den mest effektive kriminalitetsforebyggende indsats er efter kommissionens opfattelse tidlig, helhedsorienteret, tværsektoriel og sammenhængende. Kommissionen peger på behovet for at skabe en bedre indbyrdes sammenhæng mellem forskellige aktørers indsats, bedre kommunikation, imødegåelse af kassetænkning og bedre identifikation af børn og unge i risikozonen og reaktion over for risikofaktorer. De peger også på forældreansvarets og en mere målrettet allokering af ressourcer i form af penge og personale til den tidligere kriminalitetsforebyggende indsats. Generelt er det BKF s opfattelse, at det er en relevant gennemarbejdelse af hele spørgsmålet om ungdomskriminalitet og forebyggelse heraf, der foreligger med kommissionens betænkning. BKF finder det dog problematisk at temaet i forhold til en række af anbefalingerne kommer til at blive behandlet isoleret fra den generelle indsats for sikringen af alle børns velfærd, udvikling og trivsel. Side 1 Sekretariat: Rådmandshaven 20, 4700 Næstved. Tlf: Mobil: Fax:

2 BKF har valgt at fremhæve følgende forslag 1, der efter kommissionens opfattelse skal understøtte det brede mål om en effektiv kriminalitetsforebyggende indsats: Præcisering af kommunernes ansvar for planlægning af den kriminalitetsforebyggende indsats: Den sammenhængende børnepolitik skal rammesætte udarbejdelsen af en helhedsplan for indsatsen over for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge. Helhedsplanen skal bl.a. kortlægge målgruppen af børn og unge, der enten har udviklet eller er i risiko for at udvikle et kriminalitetsmønster. Der åbnes for, at staten tilbyder kommuner med særlige udfordringer vedrørende kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge at indgå forpligtende partnerskabsaftaler mellem kommune og stat. Der peges i den sammenhæng på betydningen af et forpligtende samarbejde, der også inddrager private virksomheder og foreninger. BKF finder det naturligt at det kriminalitetsforebyggende arbejde indtænkes i den sammenhængende børnepolitik, men finder ikke at der er behov for lovgivning om, at alle kommuner skal udarbejde en helhedsplan på området. Planlægningen af det kriminalitetsforebyggende arbejde sker sædvanligvis gennem udarbejdelsen af SSP handlingsplaner og gennem arbejdet i lokalrådene. Styrket uddannelsesindsats, udslusning og opfølgende støtte i forhold til anbragte eller fængslede unge. Udslusningen konkretiseres i en ret til tilknytning af fast kontaktperson eller personlig rådgiver samt tilbud om relevant kompetencegivende uddannelse. BKF finder det både relevant og nødvendigt at der arbejdes målrettet med at sikre de unge uddannelse og arbejde. BKF mener, at man i videst muligt omfang skal bruge de eksisterende uddannelsestiilbud, men anerkender også behovet for særlige indslusningsordninger på de ordinære uddannelsesinstitutioner. Styrket reaktion ved bekymrende skolefravær og udskrivning af skolen, herunder pligt til at underrette de sociale myndigheder i alle tilfælde, hvor en grundskoleelev udskrives af skolen eller overflyttes til en anden skole p.g.a. voldsomt afvigende og helt uacceptabel adfærd. BKF undrer sig over denne anbefaling, da BKF mener, at de sociale myndigheder allerede i dag underrettes i de tilfælde, som kommissionen henviser til. Obligatorisk underretning af de sociale myndigheder ved kriminalitet begået af unge og ved vold i hjemmet. Dette skal ske skriftligt med mindre der er tale om helt akutte forhold. 1 En liste over de øvrige forslag findes i bilag 1 Side 2

3 BKF er meget tilfreds med, at det gøres obligatorisk for politiet at underrette de sociale myndigheder skriftligt. Det er meget væsentligt for kommunernes arbejde, at vigtige informationer fra politiets møde med borgerne også når frem til de sociale myndigheder. Styrkelse af social kapital som kriminalitetsforebyggende foranstaltning det foreslås at der gennemføres forsøg, med f.eks. teambuilding, konfliktråd, mægling, netværksarbejde, social pejling (eks. Ringstedforsøget). Det er efter BKF s opfattelse et spændende perspektiv, som kommissionen her løfter i forhold til at skabe det nødvendige og forpligtende fællesskab, der kan forebygge kriminalitet.. Styrkelse af misbrugsbehandling, herunder mulighed for at behandle børn med misbrug på anbringelsessteder i stedet for at man ofte må flytte de unge til et andet anbringelsessted. BKF er enig i, at det er uheldigt ikke at kunne behandle unge for deres misbrug på det opholdssted eller i den døgninstitutioner, hvor de allerede har ophold, da den unge netop i en afvænningssituation har brug for at være del af en base, hvor der er tryghed og eksisterende relationer til både voksne og kammerater. BKF finder imidlertid at muligheden skal være der, men at der samtidig skal være mulighed for at flytte en ung, der skal behandles for misbrug i de tilfælde, hvor det påvirker de øvrige børn og unge på institutionen negativt. Styrket gadeplansindsats i belastede boligområder med høj kriminalitetsrate, herunder udvikling af uddannelsesforløb for gademedarbejdere BKF er enig i, at en god gadeplansindsats i belastede boligområder er vigtigt i forhold til at reducere kriminaliteten. BKF savner en begrundelse for at der skal udvikles et egentligt og særligt uddannelsesforløb for gademedarbejdere, da BKF vurderer, at kommunerne selv opbygger de relevante uddannelsesforløb. Mentorordninger for kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge, herunder unge indsatte der er her tale om at pålægge kommunerne at have et tilbud om støtte fra en mentor til kriminelle eller kriminalitetstruede børn og unge. Mentorordninger har været en stor succes i en række sammenhænge. BKF mener dog ikke, at der er behov for nye ordninger. Der er snarere behov for sikring af koordineringen af de ordninger, der er. Vi skal passe på med ikke at iværksætte så mange foranstaltninger omkring den unge, at de unge bliver i tvivl om, hvem de skal kontakte om hvad. Det de har brug for, er en voksen, som de kan have tillid til og tryghed ved som en base mere end noget andet. Side 3

4 Styrket indsats over for børn og unge med særlige problemstillinger især børn og unge med psykiatriske og udviklingsmæssige problemstillinger, herunder evt. udbredelse af psykiatrisk screening, oprettelse af særlige retspsykiatriske pladser i børne- og ungdomspsykiatrien, kompetenceudvikling blandt de instanser, der møder børn og unge med denne problematik. BKF er meget enig i at der er behov for en helt særlig opmærksomhed på de kriminelle børn og unge, som har en udviklingsmæssig eller en psykiatrisk problemstilling. Det er meget vigtigt, at der udvikles samarbejdsmodeller med det psykiatriske system, der giver mulighed for hurtige screeninger/udredninger af unge kriminelle og hurtige og fleksible behandlingstilbud. Efter BKF s opfattelse er der risiko for, at vi i mange tilfælde fejlbehandler unge ved at bruge pædagogiske metoder over for unge, som trænger til en egentlig og gedigen psykiatrisk behandling. Risikobaseret systematisk identifikation og udredning af kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge: Kommissionen mener, at indsatsen for at identificere og udrede de børn og unge der befinder sig i risikozonen i forhold til af komme ind i en kriminel løbebane, kan forbedres. Der peges her på behovet for at udvikle et værktøj til identifikation af de relevante børn og unge. BKF har tidligere kommenteret på kommissionens arbejde med denne systematiske identifikation i forbindelse med deltagelsen i et temamøde i slutningen af BKF udtrykte her bekymring for den ikke-intenderede stempling, der kan ske af børn og unge ved en sådan systematisk identifikation af unge i risikozonen. Forslaget er i den nuværende udgave mere åbent end det første forslag. Alligevel mener BKF at man skal være meget tilbageholdende i forhold til en sådan tilgang til arbejdet med kriminalitetsforebyggelse. Styrket indsats over for børn og unge fra traumatiserede familier, herunder at kommunerne pålægges at tilbyde screening for traumer i forbindelse med modtagelse af boligplacerede flygtninge i medfør af integrationsloven og i forlængelse heraf konkrete tilbud om støtte- og undervisningsforløb. BKF er enig i, at der er behov for en særlig opmærksomhed på børn og unge fra traumatiserede familier og at en forudsætning for en tidlig indsats kunne være, at der gennemføres screening for traumer allerede ved den første boligplacering. Fastholdende reaktioner over for børn og unge med sikring af retssikkerheden, herunder magtanvendelse, hvor kommissionen mener der er brug for en vejledning vedr. magtanvendelse i forhold til børn og unge, der er anbragt uden for hjemmet og at der skabes retlig mulighed for kortvarig fast- og tilbageholdelse af børn og unge i åbne døgninstitutioner Side 4

5 Der eksisterer allerede vejledning i magtanvendelse, men BKF er enig i, at der kan være behov for retlig mulighed for kortvarig fast- og tilbageholdelse af børn og unge i åbne døgninstitutioner. Hurtigt sagsbehandlingsforløb, herunder udbredelse af ungesamråd, nedsat sagsbehandlingstid fra der er rejst sigtelse og sagen er fremsendt til retten Der er efter BKF s opfattelse behov for er en hurtig reaktion på en kriminel handling i forhold til den unge. Det kan være gennem varetægtsfængsling/surrogatfængsling i mere alvorlige sager og ellers gennem hurtig domsafsigelse, så den unge mærker konsekvens og samtidig kan komme videre med sit liv. Det er rigtig uheldigt, at unge ofte må vente længe på en domsafsigelse og på en afsoning. De forhindres derigennem i at komme videre i deres liv Den kriminelle lavalder foreslås ikke nedsat, da det er kommissionens generelle opfattelse at det afgørende i forhold til et kriminalpræventivt sigte er, at man har relevante og tilstrækkelige reaktionsmuligheder og ikke at disse muligheder formelt har karakter af straf. Til gengæld foreslår et flertal i kommissionen, at der skabes retlig mulighed for, at åbne døgninstitutioner og evt socialpædagogiske opholdssteder efter en beslutning truffet i kommunalbestyrelsen i den anbringende kommune kan tilbageholde et barn eller en ung i op til 14 dage. 8 medlemmer af kommissionen foreslår også, at der skabes retlig mulighed for anbringelse af et barn under 15 år på en sikret afdeling i op til 3 måneder med mulighed for at dispensere i yderligere tre måneder. Under forudsætning af at der oprettes særlige afdelinger for de mindreårige kan BKF tilslutte sig forslaget. Side 5

6 Bilag 1: Oversigt over kommissionens øvrige forslag SSP samarbejdet udvides med en formel tilknytning af kriminalforsorgen Udbredelse af anvendelsen af bekymringssamtaler og breve udbredes. Øget brug af familierådslagning og netværksmøder Styrket anvendelse af kognitive behandlingsprogrammer i socialt regi og i Kriminalforsorgens regi. Der tales her om Aggression Replacement Training og Anger Management kommissionen foreslår, at de kognitive behandlingsprogrammer indføres som standardtilbud i sikrede afdelinger i døgninstitutioner for børn og unge og tilknyttede åbne afdelinger Ydelsesbeskrivelse, akkreditering og effektevaluering af sagsbehandling og behandlingstiltag: Det foreslås i den sammenhæng at ydelsesbe4skrivelserne af sagsbehandling og behandlingstiltag i forhold til kriminelle og kriminalitetstruede børn og unge styrkes og præciseres, at de igangværende akkrediteringsintitiativer fortsættes, udvikling af ensartede evalueringsværktøjer for at kunne sammenligne ensartede behandlingstilbud, etablering af en national vidensdatabase Cost-benefitanalyse af tiltag med kriminalpræventivt sigte det foreslås konkret at der udvikles en model til ensartet cost-benefit analyse af tiltag i forhold til børn og unge med fokus på ungdomskriminalitet Hurtigt sagsbehandlingsforløb, herunder udbredelse af ungesamråd, nedsat sagsbehandlingstid fra der er rejst sigtelse og sagen er fremsendt til retten Betinget notering af første strafferetlige afgørelse med henblik på at den unge ikke får en angivelse på straffeattesten første gang med mindre afgørelsen lyder på ubetinget frihedsstraf Skærpet straf ved medvirken til kriminalitet begået af børn under den kriminelle lavalder: Man vil herigennem mindske risikoen for at personer over den kriminelle lavalder selv søger at undgå straf ved at overtale børn under den kriminelle lavalder til at udføre den Mulighed for hensyntagen til ung alder ved strafudmåling: Her har kommissionen noget divergerende opfattelser, men et flertal peger på at det ved strafudmålingen taler for en lavere straf at gerningsmanden ikke var fyldt 18 år da gerningen blev udført. Der er i dag et strafmaksimum på 8 år som et flertal i kommissionen finder er tilstrækkeligt til at tilgodese hensynet til retsbevidstheden også i sager vedrørende alvorlig kriminalitet. Pladskapacitet på døgninstitutioner kommissionen har her fået oplyst, at perioden hvor unge sidder anbragt i varetægtssurrogat i disse institutioner ikke udnyttes tilstrækkeligt effektivt med hensyn til at undersøge den unges forhold. Det er vurderingen at denne periode kan og bør anvendes mere systematisk og konstruktivt til f.eks. udredning af kognitive og personlighedsmæssige forhold, skoleforudsætninger, netværk o.s.v. og at perioden også bruges til et forbehandlingsprogram i forhold til unge misbrugere Ventetid på plads i sikrede institutioner efter domsafsigelse. Ventetiden svarede i 2008 til ca. 7 årspladser. Der anbefales i den sammenhæng oprettelse af yderligere sikrede pladser på døgninstitutioner. Et mindretal peger på at finde alternativer til anbringelse på en sikret institution, da de dokumenterede effekter af ophold på sikrede institutioner er nedslående. Side 6

7 Restorative justice som princip for reaktioner over for børn og unge, der begår kriminalitet. Kommissionen foreslår her oprettelse af konfliktråd som alternativ til straffesagsbehandling og straf for unge lovovertrædere, samfundstjeneste Ungdomssanktionen her lægger kommissionen op til at kommunerne ved udformning af handleplaner for de unge skal lægge særlig vægt på en sammenhængende pædagogisk linje i forløbet. Et mindretal i kommissionen foreslår at ungdomssanktionen afskaffes. Side 7

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk

STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund. www.albertslund.dk STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS Sådan forebygger vi kriminalitet i Albertslund www.albertslund.dk 1 STRATEGI FOR DEN KRIMINALPRÆVENTIVE INDSATS INDHOLDSFORTEGNELSE Den kriminalpræventive indsats

Læs mere

Ophør af anbringelse ved det 18. år

Ophør af anbringelse ved det 18. år Ankestyrelsens praksisundersøgelser Ophør af anbringelse ved det 18. år Marts 2009 2 Ankestyrelsens Praksisundersøgelser Titel Udgiver ISBN nr. Designkoncept Layout og tryk Kontakt E-post Hjemmeside Ophør

Læs mere

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar

Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar Ungdomskommissionens udtalelse om forældreansvar 1. Indledning 1.1. Ungdomskommissionens kommissorium Ved kommissorium af 26. september 2007 nedsatte Justitsministeriet en kommission vedrørende ungdomskriminalitet.

Læs mere

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011

Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Årlig afrapportering for Dommervagtsprojektet 2011 Dommervagtsprojektet oktober 2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Dommervagtsprojektet... 2 Fremstillinger i Dommervagten og den skærpede indsats... 3 Fremstillinger

Læs mere

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013

Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse. oktober 2013 1 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse oktober 2013 Udveksling af oplysninger mellem kommuner, politiet og anklagemyndigheden samt i børnehuse Kapitel

Læs mere

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020

Alle skal med. Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 Alle skal med Målsætninger for de mest udsatte frem mod 2020 September 2013 4 Alle skal med Indhold Sociale 2020-mål... 5 Opfølgning...

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov

Serviceniveau for ydelser til børn og unge med særlige behov Rebild Kommune Center for Familie & Handicap Sundhed Hobrovej 88 9530 Støvring www.rebild.dk Tlf. 99 88 99 88 Fax 99 88 89 99 E-mail: bu@rebild.dk Sikker e-post kan sendes til adressen sikkerpost@rebild.dk

Læs mere

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune

Plan for den kriminalitets- og misbrugsforebyggende indsats 2011 2014 i Stevns Kommune Plan for indsatsen mod ungdomskriminalitet i Stevns Kommune 2011 2014 SSP samarbejdet 1 Indhold Forord... 4 Formålet... 5 Mål... 5 Hvad er SSP-samarbejdet... 6 Tryghed... 7 Opbyggende indsats... 7 Forebyggende

Læs mere

Lokal forebyggelse af kriminalitet

Lokal forebyggelse af kriminalitet Januar 2008 Lokal forebyggelse af kriminalitet Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde Idékatalog til det lokale kriminalpræventive samarbejde, navnlig i kreds- og lokalråd Indhold 1. Indledning

Læs mere

Kandidatafhandling Cand. merc.(jur.)

Kandidatafhandling Cand. merc.(jur.) Kandidatafhandling Cand. merc.(jur.) Ungdomssanktionen En cost benefit analyse af den straffe- og socialretlige sanktion samt en undersøgelse af den kriminalpræventive effekt The Juvenile delinquent Sanction

Læs mere

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007

Lige muligheder. Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft. Regeringen. August September / 2007 2007 Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft August September / 2007 2007 Regeringen Lige muligheder Styrkede personlige ressourcer og social sammenhængskraft September 2007

Læs mere

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse

Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander... Eksempler på kommunale initiativer, og anbefalinger til helhedsorienteret forebyggelse Indsatser mod rekruttering til bander Det Kriminalpræventive Råd Odinsvej

Læs mere

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015

Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Vejledning om dagtilbud m.v. 2015 Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold Vejledning nr. 9109 af 27/2 2015 VEJ nr 9109 af 27/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 2. marts 2015

Læs mere

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune

Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune Sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet i Norddjurs Kommune 2012 Formål Den sammenhængende indsats over for ungdomskriminalitet skal medvirke til at forebygge kriminalitet i Norddjurs Kommune.

Læs mere

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016

Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Kriminalitetsforebyggende Plan 2013-2016 Baggrund og ramme... 2 Antal sigtede børn og unge i Frederikssund Kommune... 2 Livsstilsundersøgelse i 8. og 9. klasse... 4 Udsatte børn i fritidsklubberne... 5

Læs mere

Bedre tværfaglig indsats

Bedre tværfaglig indsats Bedre tværfaglig indsats for børn i familier med misbrug eller sindslidelse Samarbejdsmodel Handlevejledninger Redskaber Implementering Selvevaluering Socialt Udviklingscenter SUS & COWI/MUUSMANN Introduktion

Læs mere

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020.

Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. Investeringer i en målrettet indsats for socialt udsatte. 285 mio. kr. i 2016. 1,75 mia. kr. frem mod 2020. De sociale 2020-mål skal understøttes Social mobilitet: Vi skal bryde med den negative sociale

Læs mere

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed

Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Ungeanalyse Marts 2013 Undersøgelse af unge med risiko for langtidsledighed Hedensted Beskæftigelsesregion Midtjylland Udgiver: Udarbejdet af: Grafisk kommunikation & design: Forlag: Tryk: Marselisborg

Læs mere

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven

9HSSHRF*egfbfg+ Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier. Vejledning nr. 3 til serviceloven Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialministeriet. Holmens Kanal 22. 1060 København K Pris: 225,- kr. (inkl. moms) i boghandelen eller ved henvendelse til: Nordisk Bog Center,

Læs mere

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte

Den professionelle bekymring. en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte Den professionelle bekymring en vejledning til frie skoler om børn og unge, der mistrives og har behov for særlig støtte 1 Indhold Forord 3 Indledning 4 Trin for trin sådan gør du, hvis du oplever, at

Læs mere

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune

Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte. Randers Kommune Sammenhængende politik for børn og unge med særlige behov for støtte Randers Kommune - 2 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE...2 BYRÅDETS BØRNE-, UNGE- OG FAMILIESYN...3 POLITISK HANDLEGRUNDLAG...3

Læs mere

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger

Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger Ankestyrelsens praksisundersøgelser om Inddragelse af børn og forældre i sager om frivillige foranstaltninger April 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Side Forord 1 1 Resume og anbefalinger 3 1.1 Ankestyrelsens

Læs mere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere

RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere RIGSADVOKATEN Meddelelse nr. 4/2007 Rettet december 2012 J.nr. RA-2010-380-0008 Behandlingen af sager mod unge lovovertrædere 1. Indledning 2. Sager mod børn under 15 år 2.1. Generelt 2.2. Tilbageholdelse

Læs mere

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013

Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 Børne- og Ungepolitikken i Aalborg Kommune 2011-2013 FORORD Aalborg Kommune vil i hele sin virksomhed arbejde for at give alle børn og unge lige mulighed for at udvikle sig til ansvarlige, sociale og selvstændige

Læs mere

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk

Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Kriminalitetsforebyggelse over for børn og unge under 15 år med anden etnisk baggrund end dansk Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: servicestyrelsen@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Februar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Februar 2013 1 Resumé og anbefalinger De unge korttidsdømte er naturligvis meget forskellige, men fælles for de fleste

Læs mere

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet

EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet September 2012 EVALUERING af sociale udviklingsprojekter på ungeområdet Indholdsfortegnelse 1. Indledning 3 Kort præsentation af projekter og evalueringsspørgsmål... 3 Evalueringsmetode... 4 2. Sammenfatning

Læs mere

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel

Aldrig mere fængsel. Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte. Januar 2013. Aldrig mere fængsel Aldrig mere fængsel Forprojekt Arbejdsmarkedsrelateret indsats for unge korttidsdømte Januar 2013 1 Indholdsfortegnelse Aldrig mere fængsel Indledning 3 Baggrunden for projektet... 3 Læsevejledning...

Læs mere