Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde"

Transkript

1 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde : 10 Børn og Unge I hele kr., nettoudgifter i 2013-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale (13Æ01) Ændringer fra budgetkontr. 1/4-12 (13Æ02) Omflytninger mellem politikomr. (13Æ03) Lov- og cirkulæreprogram (13Æ04) Andre tekniske korrektioner (13Æ05) Demografi (13Æ06) Budget 2013 til Budgetseminaret Indarbejdet til 1. behandlingen (13Æ07) Indarbejdet til 2. behandlingen (13Æ08) Øvrige korrektioner/omflytninger (13Æ09) Vedtaget budget Korrigeret budget 2012, hele politikområdet Regnskab 2011, hele politikområdet Forklaring af beløbene i skemaet: Ad) Basisbudget fra sidste års budgetlægning. Basisbudgettet består af sidste års vedtagne budget (for overslagsårerne) prisog lønfremskrevet med gennemsnitlig 1,1 procent. Lønnen (art 1) er fremskrevet med 0,8 procent. Det er 0,7 procent lavere end KL s vurdering. Det skyldes, at økonomiudvalget har besluttet at lønfremskrivningen reduceres med 0,5 procent-point til finansiering af selvforvaltnings-bufferpulje. Herudover er lønfremskrivningen reduceret med 0,2 procent-point, som skyldes en for høj fremskrivning fra 2011 til Se nærmere om pris- og lønfremskrivningen i Budgetstrategien for Ad 1) Rammeændringer, Budgetstrategi og Budgetaftale. Der er ikke besluttet nye budgetændringer i hverken budgetstrategi eller budgetaftale. Ad 2) Ændringer fra budgetkontrollen pr. 1/ Der er ingen ændringer der vedrører 2013 og fremefter.

2 Ad 3) Omflytninger mellem politikområder. Beløbene vedrører følgende Indkøbsbesparelser kr. Energibesparende foranstaltninger på Ladbyhus, tilbagebetaling af for meget reduktion i budgettet vedr. telefonibesparelse på Den Matrikelløse døgninstitution på ca kr. samt flytning af personale fra Specialnetværket til daginstitutionsområdet med 2,4 mio. kr. Ad 4) Lov- og cirkulæreprogram. Refusion af dyre enkeltsager: Beløbsgrænserne nedsættes fra 1/9-12. For at få 25 % refusion nedsættes grænsen fra over kr. til over kr. pr barn og grænsen for 50 % refusion nedsættes fra over til over kr. pr. år pr. barn. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). De lavere refusionsgrænser betyder dog også at bloktilskuddet reduceres med 8 mio. kr. Det blev aftalt på budgetkontrolmødet d. 13/8-12 at børneområdet kun trækkes 5,6 mio. kr. da refusionsbeløbet Næstved Kommune fik i 2011 kun udgjorde 70 % af landsgennemsnittet, og man derfor må formode, at det samme er gældende ved en lavere refusionsgrænse. Tabt arbejdsfortjeneste: Lovgivningen er lavet om pr. 1/7-12, hvilket betyder, at ydelsesloftet over tabt arbejdsfortjeneste stiger fra kr. til ca kr. pr. måned. Kommunen kompenseres for dette med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 samt 1 mio. kr. i årerne fremefter. Dog er der samtidig nogle småreguleringer grundet tidligere lovgivning mv. som betyder at beløbene ændres med 0,1 mio. kr. i 2013 og -0,132 mio. kr. i 2014 og fremefter. Ændring af den kriminelle lavalder fra 14 til 15: Kommunen har tidligere med lov- og cirkulæreprogrammet modtaget kompensation grundet nedsættelse af den kriminelle lavalder i forhold til sikrede institutioner. Da grænsen nu ændres igen trækkes området for det beløb det tidligere har modtaget i alt - 0,433 mio. kr. i 2013 og fremefter. Grundet ændring af adoptionsloven trækkes området -0,125 mio. kr. i 2015 og fremefter. Dette er en regulering af en tidligere ændring. I forhold til ledsageordningen for børn og unge med funktionsnedsættelse udvides målgruppen til at omfatte aldersgruppen årige (tidligere årige). Derfor kompenseres området med kr. årligt Ad 5) Andre tekniske korrektioner. Der er ikke indarbejdet andre tekniske korrektioner Ad 6) Demografi Der er ikke indarbejdet demografi på området

3 Ad 7) Indarbejdet til 1. behandlingen. Til første behandlingen blev indarbejdet følgende tværgående besparelser Besparelse på Kørselskontoen på kr. Årligt Beslutningen skal honoreres ved, at der ikke længere betales den høje kørselstakst som i 2013 udgør 3,82 kr. pr. kørt kilometer, men kun den lave på 2,13 kr. pr. kørt kilometer. Besparelse på 6. ferieuge på kr. årligt. Ingen prisfremskrivning på art 2 og 4 medfører en besparelse på 1,4 mio. kr. årligt. Dog blev børn og Unge kompenseret via en pulje således at kontoen til opholdstedsbetaling fik kr. til prisstigninger og Den Matrikelløse Døgninstitution fik kr., da taksterne ellers ville falde tilsvarende og man i så fald ville stille institutionen ringere end de øvrige institutioner, da de som den eneste virksomhed har takstindtægterne indenfor selvforvaltning. Den 2. juli 2012 blev alle områder af økonomiudvalget pålagt at finde årlige besparelser. Fra Børn og Unge blev det til følgende kr. besparelse på virksomhedernes rådighedsbeløb i besparelse på Psykologfagligt team kr. i besparelse vedr. omstruktureringen inden for områdets virksomheder (kun i 2013) kr. som de sidste 2 % i besparelse på Elvergården, midler der var blevet tildelt ved Udvalgets egen omfordeling. Udvalgets omprioritering som også indgik ved førstebehandlingen var følgende. Omplaceringsforslag Funktion Bemærkninger og konsekvenser Budgetproblem v. budgetkontrollen pr. 1. april 12 Ladbyhus åbent alle weekender? Ikke gennemført besparelse på Elvergården Budgetproblemet skyldes primært forebyggende arbejde Efter der er blevet fuld belægning på Ladbyhus kan det ikke længere lade sig gøre, at holde hver anden weekend lukket Den sidste 2 % besparelse på Elvergården, kan ikke effektueres, hvis ikke der udvides til 18 pladser. Dette kan ikke ske ved fjernelse af anlægsbeløbet. Mistede indtægter ved ny takstberegning Besparelse på ledelse, administration og pedelfunktioner på Børn og Unges institutioner Omplacering af anlægsbeløb på Børn og Unge til drift Mistet indtægt pga. uens PL af udgifter og indtægter Besparelse effektueres ved konkrete forslag til sammenlægninger mv I budgettet er der afsat kr. For at opnå balance i 2012 skal kr. reduceres, så der kun er et

4 Reduktion i anbringelser som følge af forandringsprogrammet I alt beskedent anlægsbeløb på kr. tilbage. Fra er årligt afsat kr. på anlægsbudgettet. Besparelsen forudsætter investeringer med 2 mio. kr. s puljen for at nedringe anbringelserne samt at forandringsprogrammet kan gennemføres som forudsat. Derudover er der i 2013 flyttet 4,6 mio. kr. fra anlæg til drift som finansiering til nogle af udvalgets øvrige prioriteringer, som ses ud af ovenstående skema. I overslagsårerne, er tilsvarende anlægsbeløb medgået som generel besparelse. Ad 8) Indarbejdet til 2. behandlingen. Tilbagekøb af besparelse på kr. årligt tilgået Den Matrikelløse Døgninstitution samt tilbagekøb af besparelse på virksomhedernes rådighedsbeløb. Efterfølgende er den sidste del af besparelsen på kørsel/porto fordelt på områderne og Børn og Ungeområde blev i den forbindelse reduceret yderligere kr. årligt. Ad 9) Øvrige korrektioner/omflytninger. I forbindelse med budgetkontrollen 1/7-12 blev følgende omplaceringer besluttet. Tolkebistand skal fremover betales af virksomhederne selv. Derfor er der tilført kr. til Sundhedsplejen og kr. til Familienetværket årligt. Sagsbehandlerdelen flyttes fra UngeNetværket til Socialfagligt kontor 2,477 mio. kr. årligt og Familieplejekonsulenterne flyttes fra Socialfagligt kontor til familieplejen med 0,959 mio. kr. årligt. Derudover er der pålagt området indkøbsbesparelser på kr. årligt. Udover budgetkontrollen er der i forbindelse med omstruktureringen af administrationen flyttet 0,514 mio. kr. fra Børn og Unge til fælles formål. Specifikation af foreløbigt budget t dækker tilbud til børn og unge med særlige behov for støtte Nedenfor er foretaget en specifikation af ovennævnte rammebeløb Foreløbigt budget , sammenlignet med tal fra korrigeret budget 2012 og regnskab 2011.

5 I hele kr., nettoudg. i 2013-priser Regnskab 2011 Korr. Budget Specifikation: 2011-priser 2012-priser del af Kildemarksprojektet psykologisk rådgivn Elvergården skoledel Ungdomsudd /05.25 pæd. Fripladser Kommunal sundhedstj refusion dyre enkeltsag Særlige dagtilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Enkeltydelser og tabt arbejdsfortjeneste Administrative udgifter Vedtaget budget Note: I regnskab 2011 figurer der 6,9 mio. kr. under 5.17 som i prisme er bogført på Dette er for sammenlignelighedens skyld og skyldes at en del af Tumlingen skal bogføres på På er regnskabet ikke Elvergårdens i 2011, men vedrører derimod Kildemarksprojektets specialundervisning. Kommentarer/specifikation til budget 2013 Funktion Psykologområdet Psykologerne får selvforvaltning fra De har et grundbudget på ca. 20 mio. kr., hvoraf størstedelen er afsat til løn. Der er indlagt en besparelse på kr. gældende fra Dertil kommer en besparelse på kr. i 2013 så der i alt er indlagt besparelse på lønbudgettet i 2013 på kr. Funktion / Pædagogiske fripladser Dette delområde dækker pædagogiske fripladser i dagpleje, daginstitutioner, SFO er og klubber på nær specialklubber. Der er afsat ca. 3 mio. kr Elvergården (skoledelen) Elvergårdens skoledels bruttobudget er på 3,9 mio. kr. grunden til at der er en lille netto indtægt på ca kr. skyldes en forskellig pris- og lønfremsskrivningsprocent på hhv. udgifter og indtægter Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

6 Der er afsat ca. 1 mio. kr. til området, hvilket stemmer overens med det tilskud kommunen har modtaget via lov- og cirkulæreprogrammet til opgaven. Funktion Børnesundhedsområdet Området indeholder foruden sundhedsplejerskerne også kommunelæger og børneergo-/fysioterapeuter. Målgruppen omfatter gravide, samt børn og unge mellem 0 16 år. Børnesundhedsområdet yder en generel sundhedsfremmende og sygdomsforbyggende indsats, rettet mod alle børn og unge, samt en særlig indsats, der specielt tager sigte på børn med særlige behov. Derudover varetager Børnesundhedstjenesten træning af børn, en opgave der tidligere (før 2011) lå i sundhedscentrets regi. Området har selvforvaltning, hvor budgettet er ca. 14,7 mio. kr. Funktion Indtægter fra den centrale refusionsordning Ifølge den nye økonomiaftale for 2012 mellem regering og KL skal refusioner på dyre enkeltsager skal konteres på en ny funktion Dertil kommer, at refusionerne ikke længere er en del af servicerammen. Der er budgetteret med en indtægt på - 9,5 mio. kr. fra 2013, hvilket er en budgetmæssig merindtægt i forhold til sidste år på -5,8 mio. kr. Dette skyldes, at kommunen er blevet trukket 8 mio. kr. via lov- og cirkulæreprogrammet grundet ændret refusionsgrænser. Hvor der tidligere blev ydet refusion når udgifterne pr. barn/ung oversteg henholdsvis kr. og kr., er grænser pr. 1/9-12 sat til hhv kr. og kr. Refusionen udgør 25 % af den del af udgiften, der ligger mellem kr. og kr. For den del af udgiften der ligger over 1, kr. ydes 50 % i refusion pr. sag. Dertil kommer mulighed for refusion efter samme grænser, hvis en søskende flok på 4 eller derover anbringes (samlet pris). Grunden til at området kun er trukket 5,8 mio. kr. er, at refusionsbeløbet Næstved Kommune fik i 2011 kun udgjorde 70 % af landsgennemsnittet, og man derfor må formode, at det samme er gældende ved en lavere refusionsgrænse. Beløbsgrænserne prisreguleres hvert år. Funktion Særlige dagtilbud Næstved Kommune driver SpecialNetværket som et særligt dagtilbud. Specialnetværket er opdelt i en børnehavegruppe (Poppelhuset) og Egehuset som består af en SFO- (Kometen) og en klub-/fritidshjemsgruppe og er normeret til henholdsvis 10, 9 og 18 børn i de tre grupper.

7 I 2012 blev det vedtaget, at 6 medarbejdere fra Specialnetværket (og budget til samme), skulle overføres til udvalgte resurseinstitutioner (dagtilbud), hvilket har medført, at Specialnetværkets budget er blevet mindre fra Specialnetværket har en budgetramme på 13,2 mio. kr. i 2013 og har selvforvaltning På funktionen er yderligere budgetteret dagbehandlingstilbuddet Tumlingen, som er for førskolebørn. Tumlingen er normeret til 27 pladser i alt fordelt med 21 normalpladser og 6 autistpladser. Pr. 1. januar 2011 er en del af Tumlingens tilbud overflyttet fra Serviceloven til Dagtilbudsloven nemlig 23 pladser. Det betyder udvidede åbningstider for forældrene i forhold til i dag. Prisen på en plads efter dagtilbudsloven er kr. pr. måned. De resterende 4 pladser på Tumlingen er stadig oprettet efter serviceloven, således at åbningstider o. lign. er det samme som tidligere. Ved salg til andre kommuner er dagstaksten for en plads på Tumlingen 878 kr. for en normalplads og kr. for en autistplads. Tumlingen har selvforvaltning. Funktion Plejefamilier og opholdssteder Budgettet i 2013 udgør i alt 89,9 mio. kr. netto. De fordeler sig således: Antal Gns. årsomk. Budget Plejefamilier 79, ,0 mio. kr. Netværksplejefamilier 4, ,3 mio. kr. Opholdssteder 57, ,0 mio. kr. Kost- og efterskoler 15, ,5 mio. kr. Betaling til andre km ,9 mio. kr. Ophold på eget værelse 1,0 mio. kr. Advokatbistand 0,1 mio. kr. I alt 89,9 mio. kr. Vedr. Gennemsnits årsomkostningen er sidste års Gns. årsomk hævet med den gennemsnitlige pris- og lønstigning på 1,5 %. I selve budgettet er ikke alle konti prisfremskrevet grundet den generelle tilbagerulning af prisfremskrivningen jf. 1. behandlingen på udvalgte arter. Dog har kontoen til opholdssteder fået tilbageført kr. af de kr. som er tilbageholdt i PL, da det drejer sig om betaling til private opholdssteder.

8 Der er afsat beløb til kurser og transport for plejefamilierne på 2,1 mio. kr. Dette er en stigning i forhold til året før på ca. 1 mio.kr. og skyldes en ændret struktur, hvor familieplejekonsulenterne fremover bogføres på denne funktion, da de skal uddannes til at varetage flertallet af kurser, kommunen plejer at købe eksternt til plejefamilier. På funktionen er der udover ovennævnte udgifter budgetteret med mellemkommunale udgifter og indtægter. Funktion Forebyggende foranstaltninger Den del af budgettet, der er uden for selvforvaltning, er på 17,2 mio. kr. og omfatter konsulentbistand, forebyggende efterskole, kontaktpersonordninger, aflastningsordninger m.v. Der blev i forbindelse med budgetforliget for 2012 tilført kr. til nye forebyggende initiativer. Disse er afsat i en særskilt pulje, og indgår således ikke i den almindelige drift af området. Inden for selvforvaltning ligger Familienetværket, som har et årligt budget på 13,6 mio. kr., samt UngeNetværket med et budget på 10, mio. kr. Det skal dog tilføjes, at UngeNetværkets selvforvaltningaftale er i alt på 16,6 mio.kr., da den kommunale døgninstitution Ladbyhus er organisatorisk /selvforvaltningsmæssigt tilknyttet UngeNetværket. I forhold til sidste år ligger budgettet til eget værelse ikke længere under selvforvaltningsaftalen. Det skyldes, at sagsbehandlerne som tidligere var budgetteret under Ungenetværket er flyttet over til Socialfagligt kontor, og da de visiterer til eget værelse er budgettet derfor flyttet med. Funktion Døgninstitutioner Budgettet på denne funktion indeholder beløb til 3 institutioner som alle har selvforvaltning (dog har kun den Matrikelløse Døgninstitution indtægterne inde for selvforvaltning), administrationsbidrag samt beløb til fællesomkostninger. For området som helhed gælder, at de reduktioner der er aftalt i regionssammenhænge med en reduktion af taksterne på 2 % stigende til 8 % i 2014 er indarbejdet på de dele af funktionen, hvor det har været relevant. Børneudvalget har dog bestemt, at alle 8 % skulle effektueres allerede i 2012 på nær Elvergården, hvor dette først gør sig gældende i Dertil kommer, at den besparelse, der er regnet med skal gøre sig gældende fra 2013 i forhold til omorganisering af alle virksomheder i Børn og Unge regi, er indarbejdet på denne funktion, da det endelige oplæg til, hvilket virksomheder der skal sammenlægges endnu ikke er vedtaget. Besparelsen vedrører ledelse, administration og tekniske funktioner på virksomhederne. Fællesomkostninger/indtægter Området består af indtægter til de 3 virksomheder på ca. -57 mio. kr., udgifter til anbringelser på døgninstitutioner i andre kommuner på 16,2 mio. kr.,

9 Næstveds udgifter til anbringelser på den Matrikelløse døgninstitution på 5,2 mio. kr., og administrationsbidrag, som afregnes til konto 6 på 2,4 mio. kr. Derudover er der indført vippenormering på døgninstitutionsområdet fra 2012, hvorved man regner med at kunne spare kr. Institutionerne reguleres to gange årligt. Fællesomkostningerne består ligeledes af kr. til særtakster, kr. i indtægter vedr. forældrebetaling til anbragte samt som tidligere nævnt besparelsen på samtlige institutioner vedr. omorganisering som i 2013 udgør 1,5 mio. kr. og 2 mio. kr. i årerne fremover. Institutioner Elvergården Er en institution for tidligt følelsesmæssige skadede børn. Der er 16 pladser, hvoraf der budgetteres med salg af 2 pladser. Der er tidligere budgetteret med salg af 5 pladser, men dette er nedreguleret, da Næstved Kommune i stigende grad selv bruger pladserne, og derfor bruger færre døgnpladser i andre kommuner. Således har budgettet til døgninstitutioner kunnet finansiere nedsættelse af indtægtsbudgettet. Døgntaksten på Elvergården er kr. i Ladbyhus Er en døgninstitution til primært midlertidige anbringelser og er en del af Ungenetværkets selvforvaltning. Der er 8 pladser samt aflastningsplads. Tilbuddet bruges kun af Næstved Kommune. Der er derfor ikke udregnet en døgntakst. Den Matrikelløse Døgninstitution Primært et tilbud til udadreagerende, sanktionsdømte og svært utilpassede unge i alderen 12 18/23 år. Det er primært unge fra andre kommuner, der benytter pladserne. Der er en flydende normering, og alle takster er specielt beregnet og dermed variable alt efter det specifikke tilbud til den unge. Den Matrikelløse har som eneste døgninstitution indtægterne inden for selvforvaltning. Hollænderhusene Er et tilbud til børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. Tilbuddet er normeret til Kanalhuset 8 børn Tulipanhuset 7 børn Møllehuset 8,4 børn (aflastning) Træskohuset 4 børn Virksomheden består som nævnt af 4 forskellige huse, hvoraf Kanalhuset og Tulipanhuset dækker den almene gruppe af børn og unge med fysiske og psykiske handicaps. I disse huse er børnene fastboende. Møllehuset dækker

10 den samme målgruppe, men her er børnene/de unge kun i aflastning. I Træskohuset er målgruppen børn med svær autisme. Dette er lavet som et særskilt hus, således at børnene her sikres den bedst mulige hverdag i trygge omgivelser. l Der er budgettet med salg af følgende pladser til andre kommuner samt følgende takster Afdeling: Salg af pladser Døgntakst Kanalhuset kr. Tulipanhuset/Møllehuset kr. Træskohuset kr. For børn/unge i aflastning vil disse blive opkrævet efter den bevilligede aflastning og ikke den faktiske. Dette gøres for at sikre mindst muligt driftsmæssigt tab, da der stilles personale til rådighed i forhold til den bevilligede aflastning. Funktion Sikrede døgninstitutioner Budgettet til sikrede døgninstitutioner for børn og unge er prisfremskrevet i forhold til 2012 med ca. 1,5 % til 4,6 mio. kr. Ændrede regler i forhold til den kriminelle lavalder, som igen er hævet til 15 år betyder, at staten har skåret i bloktilskuddet med 0,4 mio. kr. Området er udenfor selvforvaltning. Funktion Tabt arbejdsfortjeneste og merudgifter til handicappede børn Til familier med handicappede børn ydes tabt arbejdsfortjeneste samt dækning af merudgifter ved at have et handicappet barn i hjemmet. Merudgifter udbetales som et standardbeløb, månedsvist. Der er 50 % refusion af udgifterne. Der er fra 1/1-11 indført loft over ydelserne på tabt arbejdsfortjeneste, hvilket har medført, at budgettet er blevet reduceret jf. lov- og cirkulæreprogrammet med ca kr. i 2012 stigende til 1,225 mio. kr. i Lovgivningen er lavet om pr. 1/7-12, hvilket betyder, at ydelsesloftet over tabt arbejdsfortjeneste stiger fra kr. til ca kr. pr. måned. Kommunen kompenseres for dette med 0,7 mio. kr. i 2013, 0,9 mio. kr. i 2014 samt 1 mio. kr. i årerne fremefter. Derudover er der fra 2011 indlagt besparelser for 4 mio. kr. på funktionen til delvis finansiering af DUBU og Tumlingens udvidede åbningstid (som alt andet lige vil nedsætte forbruget på udgifter til tabt arbejdsfortjeneste) på 1 mio. kr. samt en generel besparelse foranlediget af konstaterede mindreudgifter på området på 3 mio. kr. Budgettet er inkl. 50% refusion i 2013 på 12,9 mio. kr.

11 Funktion Administrationsbidrag/DUBU/lægeerklæringer Der er afsat kr. til administrationsgebyr i forbindelse med anbringelser m.v. Derudover er der afsat kr. til lægeerklæringer og kr. til den årlige drift af DUBU. SSP-aktivitetsbudgettet som tidligere stod på funktionen er flyttet indenfor Ungenetværkets selvforvaltning, således så alle SSP aktiviteter inkl. aflønning af SSP konsulenterne afholdes der.

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701 253.701 + Rammeændringer, budgetstrategi (15Æ01) 55 55 55 55

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 247.350 247.256 247.256 243.971

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 253.643 253.694 253.701

Læs mere

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12

Tabel 1. Frederiksberg Kommunes resultat af lov- og cirkulæreprogrammet 2011/12 Bilag 3 Lov- og cirkulæreprogrammet ekskl. budgetgaranti samt aktivitetsbestemtmedfinansiering 20. juli 2012 Sagsbehandler: ASH Dok.nr.: 2012/0062713-1 Kommunaldirektørområdet Økonomiafdelingen På baggrund

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 246.453 249.362 249.362

Læs mere

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930

Serviceudgifter 141.298 136.652 135.279 135.279. 03.22.04 Pædagogisk psykologisk rådgivning 7.930 7.930 7.930 7.930 Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse psykologbetjening på skole og institutioner mv, børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : Børn og Unge I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 246.453 249.362 249.362

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 425.100

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.17 Særlige dagtilbud

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2014 2015 2016 2017 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 Betaling mellem kommuner (plejebørn mv.)

Læs mere

Overblik - Børneudvalget

Overblik - Børneudvalget Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. 2014-prisniveau Børneudvalg Regnskab 2013 13-pl. Opr. budget 2014 Basisbudget 2015 Overførselsudgifter 3.966 3.018 3.018 3.018 3.018 3.018 Børn 3.966 3.018 3.018 3.018

Læs mere

Budget 2009 til 1. behandling

Budget 2009 til 1. behandling 50.50. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe

Læs mere

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.

Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling. Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594. Budgetopfølgning pr. 1. august 2008 Samlet oversigt over beløb til udvalgsbehandling Plejefamilier, opholdssteder m.v. for børn og unge 2.594.000 Siden sidste budgetopfølgning, er der iværksat 5 nye anbringelser

Læs mere

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr.

På områder med overførselsadgang forventes det, at der samlet bliver overført et underskud på 3.716.000 kr. Samlenotat for Børn & Undervisning Budgetopfølgning pr. 30. september 2011 Sammenfatning. Samlet set viser budgetopfølgningen for Børn & Undervisning et forventet mindreforbrug på 886.000 kr. På nuværende

Læs mere

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund

Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Rapportering Økonomisk rapportering pr. 30. juni Halvårsregnskab inkl. tillægsbevillingsansøgninger Gentofte Kommune Økonomi Bernstorffsvej 161 2920 Charlottenlund Indledning Den økonomiske rapportering

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2016-2019 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser 2016 2017 2018 2019 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 457.048 457.092 457.092 457.092

Læs mere

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse

I alt mindreudgift Sektor 02 Teknik og Anlæg Bygningsvedligeholdelse 1 Bilag til Direktionens besparelsen Sektor: Konto Korrigeret Forventet merforbrug + Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug Kontonr. budget 211 regnskab 211 Mindreforbrug - Sektor 2 Teknik og Anlæg

Læs mere

Budgetforslag 2013 Børneudvalget

Budgetforslag 2013 Børneudvalget Budgetforslag 2013 Børneudvalget August 2012 Overblik - Børneudvalget I 1000 kr. Regnskab 2011 Opr. Budget 2012 Korr. basisbudget 2013 BO1 2014 Prisniveau 11 pr. 12 pr. BO2 2015 BO3 2016 Børneudvalg 321.129

Læs mere

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt

Forventet regnskab 1.000 kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt UDDANNELSES-, SOCIAL- OG KULTURUDVALGET Uddannelse incl. SFO 142.521 36.443 141.321-1.200 Musik- og ungdomsskole 4.671 1.235 4.671 Børn og unge 99.209 21.521 97.745-1.464 Idrætshaller 1.010 267 1.010 Kultur

Læs mere

ocial- og Sundhedsudvalget

ocial- og Sundhedsudvalget Furesø Kommune Regnskab S ocial- og Sundhedsudvalget Social og Sundhedsudvalgets bevillingsområde omfatter følgende aktivitetsområder: Sundhed Borgerservice Ældre Voksenhandicap Regnskab Korr. Rest korr.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2017-2020 pr. politikområde : 25 I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2016-priser Basisbudget fra sidste års budgetlægning 116.813 113.487 114.232 114.232 + Rammeændringer,

Læs mere

Handlingsplan - Familieområdet

Handlingsplan - Familieområdet Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred 5 5700 Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter 2007 2009 Baggrunden for de iværksatte

Læs mere

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget

Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Bilag til budgetopfølgningen ultimo december 2013 for børne- og ungdomsudvalget Samlet oversigt Korrigeret Forventet Afvigelse* budget regnskab (Mio. kr.) Drift ekskl. overførte midler 667,4 663,0-4,4

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den xx. juni 2012 Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde Politikområde: nr. områdenavn I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års

Læs mere

Handleplan 2011 Børn med særlige behov.

Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Handleplan 2011 Børn med særlige behov. Dette notat gør rede for de initiativer og tiltag, der indgår i handleplanen for Center for Familie og Forebyggelse i 2011 med henblik på implementering af budget

Læs mere

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014

Økonomivurdering. 1. kvartal 2014 Økonomivurdering 1. kvartal 2014 Børn og Ungdomsudvalget Område Korr. budget inkl. overf. Forventet regnskab ØKV1 ØKV2 ØKV3 Afv. ØKV1 Børn med særlige behov 76,2 69,2-7,0 Spec. soc. område - myndighed

Læs mere

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen

Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen ift. det skøn, der blev anvendt ved budgetvedtagelsen Pl regulering februar 2014 Korrektionsårsag Teknisk ændring Byrådet den: Indtastningsdato Korrektionsnr 4 Fagudvalg den: Regulering af kommunens driftbudget som følge af ændret skøn for pris- og lønudviklingen

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.716.000 1.714.000 1.639.409 74.591 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet?

Budget Hvordan forventes regnskab 2017 at holde i forhold til budgettet? Hedensted Kommune 29-08- Budget - Hvordan forventes regnskab at holde i forhold til budgettet? Grøn for at budgettet holder, med uændret adfærd Gul for faresignaler Budgettet holder, men påkrævet ændret

Læs mere

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI

302 Børnepasning OPGAVEOMRÅDER ØKONOMI OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Dagpleje for de 0 2 årige Vuggestuer for de 0 2 årige Børnehave eller Landsbyordning for de 3 5 årige Skolefritidsordninger for bh.kl. 3. klasse Udvidet skolefritidsordning

Læs mere

Børn og Skoleudvalget

Børn og Skoleudvalget Børn og Skoleudvalget Kvartalsregnskab - pr. 30. september 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Inden for politikområdet ydes der støtte, råd og vejledning til børn og unge og deres familier, samt udbetales sociale ydelser inden for områderne i henhold til gældende lovgivninger. Indsatserne er samlet

Læs mere

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI

Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram FI 1 of 5 Budget 2013: Lov- og cirkulæreprogram - FI Hele kr. 2013 2014 2015 2016 Medtaget i Ad. III. Lov-og cirkulæreprogram korrigeret basisbudget: Lov nr. 158 af 28. februar 2012 om ændring af straffeloven,

Læs mere

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Den 7. Juli 2009 Specielle bemærkninger til budget 2010-2013 pr. politikområde Politikområde: Ældre I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2010-priser 2010 2011 2012 2013 Basisbudget fra sidste budgetlægning

Læs mere

Børne- og Unge Rådgivning

Børne- og Unge Rådgivning Børne- og Unge Rådgivning Området Børne- og Unge Rådgivning udgør 5,6 pct. af de samlede kommunale nettodriftsudgifter og kan opdeles på følgende områder: (netto) Budget 2009 Andel i pct. Pædagogisk psykologisk

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 447.308 458.000 467.664 467.664

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2013-2016 pr. politikområde : 11, Dagpasning I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2013-priser 2013 2014 2015 2016 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 311.050 308.403

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Maj2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne funktion

Læs mere

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg.

Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Omprioritering af driftsbudgettet 2015-2018 Udvalgene skal selv finansiere eventuelle budgetproblemer. Summen af omprioriteringerne er 0 for hvert enkelt udvalg. Økonomiudvalget I 2015-priser i hele tusinder

Læs mere

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018

NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 Beskæftigelse, Social og Økonomi Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 260931 Brevid. 1930239 Ref. KASH Dir. tlf. 4631 3066 katrinesh@roskilde.dk NOTAT: Konjunkturvurdering 2015-2018 20. august 2014 Sammenlignet

Læs mere

Børne- og Skoleudvalget

Børne- og Skoleudvalget Børne- og Skoleudvalget Netto Børne- og Skoleudvalget 409.363 407.691-1.672-2.708 Anden undervisning og kultur 11.962 11.962 0 0 Dagtilbud til børn og unge 96.808 97.086 278 278 Folkeskolen 166.266 166.498

Læs mere

303 Udsatte børn og unge

303 Udsatte børn og unge OPGAVEOMRÅDER Serviceudgifter: Udsatte børn og unge Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Døgninstitutioner for børn og unge Gademedarbejdere Overførselsudgifter:

Læs mere

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse

Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse Ledelsesinformation vedrørende Center for Børn og Forebyggelse 2010-2015 Side 1 1. Indholdsfortegnelse Side 2 2. Nettodriftsudgifter pr. måned SO. 16 Side 3 3. Akkumulerede nettodriftsudgifter SO. 16 Side

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 6.908 6.552

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde : 23 Førtidspension m.m. I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 442.373

Læs mere

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28)

TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.2 - side 1 Dato: Oktober 2016 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2016 TILBUD TIL BØRN OG UNGE MED SÆRLIGE BEHOV (28) 5.28.20 Opholdssteder for børn og unge På denne

Læs mere

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Regkonto Børneudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Pasningsordninger for børn 3.110 5.10 PAU-elever 441 441 441 441 BU 10.06.14: Anbefales

Læs mere

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte

Mål og Midler Pensioner og boligstøtte Om politikområdet Der beskrives ikke fokusområder og effektmål for politikområdet, pensioner og boligstøtte. I stedet beskrives opgaver og opgavefordeling i forbindelse med etablering af Udbetaling Danmark.

Læs mere

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau

Egne borgere Mulighed for besparelser Bemærkninger. Pris pr. enhed/serviceniveau Bilag 2: Politikområde Handicappede - Oversigt Frihedsgrader og bindinger på udvalgets område Politikområdet handicappede består af følgende delområder: Budget 2015 Egne borgere Egne borgere Mulighed for

Læs mere

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn

FAMILIE OG BØRN Budget Budgetbeskrivelse Familie og børn Budget 217-22 Budgetbeskrivelse Familie og børn Side 1 af 1 1. Det overordnede budget Politikområdet Familie og børn hører under Udvalget for Skoler, Familie og Børn, og har et samlet budget på 91,9 mio.

Læs mere

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. LEMVIG KOMMUNE 30-05- Detaljeret budgetopfølgning pr. 31-05- for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale refusionsordning... 4 5.20 Opholdssteder

Læs mere

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning.

Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Dato 12. september 2014 Lb.nr. 118340-14 Sagsnr. 14-2023 Ref. Jette Poulsen Notat vedr. budgetopfølgning pr. 3l. august 2014 Udvalget for Børn og Undervisning. Skoleområdet: Folkeskoleområdet/SFO-området:

Læs mere

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto

Korrigeret årsbudget. Udgifter Indtægter Netto 1 Bevilling: 03.22.02 SSP-samarbejde Udgifter 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Indtægter 0 0 0 0 Netto 1.346.000 1.346.000 1.374.948-28.948 Mariagerfjord Kommunes udgifter til SSP-samarbejde (Socialforvaltning,

Læs mere

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april.

Forventningen til regnskabet for 2016 ultimo august er i øvrigt på samme niveau som forventningen ved opfølgningen ultimo april. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo august 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo august 2016 et merforbrug på 1,3 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget

HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET 2014-2017 Børne- og Undervisningsudvalget Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de

Læs mere

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet

Opvækst- og uddannelsesudvalget: Familieområdet Budget- og styringsprincipper Hovedområde i 1.000 kr. udgift indtægt Netto 05.28.20 Plejefamilier og opholdssteder mv. for børn og unge 58.623-12.053 46.570 05.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn

Læs mere

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp.

1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. skema 1. Forventet regnskab - kun serviceudgifter Udgifts- Udvalg / Aktivitet R 12 i 13 Opr. Omp. Korr. Forbrug Afvigelse TB søges neutral priser B 2013 B 2013 TB 2013 B 2013 pr. 15/2 FR 2013 R 13 2013

Læs mere

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0

Samlede afvigelser. I alt Familie i alt 0 BEMÆRKNINGER TIL BØRN OG FAMILIE Afvigelse 1.000 kr. Samlede afvigelser Merudgift/ mindreindtægt Mindreudgift/ merindtægt Familie 5.07 Refusion fra den centrale refusionsordning 650 5.21 Forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole

Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for rammen 2015-2018 (i 1000kr) Skole Bilag 1: Udmøntning af budgetforlig vedr. budget 2015-18 Tabel 1: Driftsønsker uden for 2015-2018 (i 1000kr) 2015 2016 2017 2018 Beskrivelse af ønsket Udmøntning Demografi på skoleområdet 6.050 8.437 10.676

Læs mere

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %.

I 2007 ydes refusion af udgifter over kr. årligt med 25 % og udgifter over kr. årligt med 50 %. 50.50. Børn og unge Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne,

Læs mere

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse

Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.0 - side 1 Dato: December 2014 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2014 Hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse Denne hovedkonto omfatter udgifter og indtægter

Læs mere

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning.

1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Pkt.nr. 10 Status på anbringelsesudviklingen pr. 31.12.2000. 302938 Indstilling: 1. at Socialudvalget tager redegørelsen på anbringelsesudviklingen for perioden 1.1. 31.12.2000 til efterretning. Politisk

Læs mere

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7

SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET UDVALGET FOR BØRN OG FAMILIER KOLONNE 2,3,5 og 7 UDVALG FOR BØRN OG FAMILIER - Serviceudgifter -1.000-1.957-4.902 22.589 3 01 Folkeskolen SPECIFIKATION TIL BASISBUDGET 2013-2016 Øks 1. behandling 3. september 2012 15.000 Der tilføres 15 mio. kr. i 2013

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger

Varde Kommune Bemærkninger - regnskab 2015. Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger Bemærkninger - regnskab Udvalg: Hovedkonto: Hovedfunktion: Udvalg for Børn og Undervisning 00 Byudvikling bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme Samlet regnskab: Korrigeret budget 143.942 42.058

Læs mere

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger

Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Sagsnr.: 00.30.10-S00-1-15 Dato: 11-08-2015 Sagsbehandler: Carina Andersen Budgetforslag 2016-2019 på arbejdsmarkedsområdet bemærkninger Budgetlægningen på arbejdsmarkedsområdet er underlagt særlige vilkår,

Læs mere

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET

BØRNE- OG SKOLEUDVALGET 1.000 kr./2017-pl, netto Nr. Forslag Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 1 Center for tandregulering (CFT) - takststigning 48 77 108 149 2 Tandplejen 0-18 år (uden flygtninge) 120 120 120 120

Læs mere

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien.

Meraktivitet udover baseline og op til sygehusenes andel af den statslige meraktivitetspulje afregnes til 70 % af DRG/DAGS-værdien. Bilag 1 Økonomisk vurdering på det efterspørgselsstyrede område I det følgende gives en status på budgetvurderingen på det efterspørgselsstyrede område. Det omhandler følgende områder: Meraktivitet på

Læs mere

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet.

2.1. Myndighedsområdet I dette afsnit følger bemærkninger vedr. de ydelser, der bevilges gennem myndighedsområdet. Børn og unge med særlige behov (aftaleområdet) Budgetopfølgning ultimo april 2016 1. Sammenfatning Det forventede regnskab for 2016 udviser pr. ultimo april 2016 et merforbrug på 1,2 mio. kr. Heri indgår

Læs mere

Børn og unge med særlige behov side 1

Børn og unge med særlige behov side 1 Børn og unge med særlige behov side 1 Indhold 3.04 Skolepsykolog (pædagogisk psykologisk rådgivning)... 2 3.08 Kommunale specialskoler Struer Skole- og Behandlingshjem... 3 5.07 Indtægter den centrale

Læs mere

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger

Budget 2015. Bind 2: Budgetbemærkninger Budget 2015 Bind 2: Budgetbemærkninger Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD Forord... 3 Kommunalbestyrelsens visioner og strategiske mål... 4 Driftsbevillinger 11 Dagpasning... 6 12 Børn og familie...

Læs mere

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab

Sundhedsudvalget. Halvårsregnskab Sundhedsudvalget Halvårsregnskab - pr. 30. juni 2015 TØNDER KOMMUNE Kongevej 57 6270 Tønder Tlf.74 92 92 92 Mail: toender@toender.dk www.toender.dk Åbningstider: Mandag-tirsdag kl. 10-15 Torsdag kl. 10-17

Læs mere

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning

Hånd om paragrafferne / 1. Børn og unge med udviklingshæmning Hånd om paragrafferne / 1 Børn og unge med udviklingshæmning 2 Børn og unge med udviklingshæmning At være forældre til et barn eller en ung med udviklingshæmning er på mange måder en stor udfordring. Samfundet

Læs mere

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt

Familie. Børn & Familieudvalget Regnskab Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Årets forløb kort fortalt Området omfatter Børn og ungeområdet, fordelt på følgende underopdelinger: Rammebelagt område: Specialbørnehaver Anbringelsesområdet Egne forebyggende foranstaltninger Private forebyggende foranstaltninger

Læs mere

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området.

Der foretages ikke demografiregulering inden for service- og overførselsydelser under familie-området. Familieområdet Opgaver under området Budget omfatter udgifter i forbindelse med børns og unges ophold uden for hjemmet, forebyggende foranstaltninger, rådgivning og rådgivningsinstitutioner og ophold på

Læs mere

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse

Social-, Ældre- og Sundhedsudvalget: Sundhed og forebyggelse Opgaver under området Udvalget varetager opgaver inden for: Aktivitetsbestemt medfinansiering Genoptræning og vedligeholdende træning Vederlagsfri fysioterapi hos privatpraktiserende fysioterapeut Sundhedsfremme

Læs mere

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen

REFERAT BYRÅDET. den 27.08.2012 i Byrådssalen REFERAT BYRÅDET den 27.08.2012 i Byrådssalen Afbud: Ingen Orlov: Anders Kronborg (A) Stedfortræder: Rut Sydbøge (A) SAGSOVERSIGT 1 Godkendelse af dagsorden... 3 2 Budgetrevision pr. 30. juni 2012 - Alle

Læs mere

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018

Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO Drift - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændring Nr. Funktion Social- og sundhedsudvalget til basis Udvalgets beslutning budget BO BO BO - serviceudgifter BF2015 2016 2017 2018 Ændringer indenfor vedtaget serviceniveau 6.796 5.722 6.831 8.493

Læs mere

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2.

DAGSORDEN. Inge Nielsen Tinne Christiansen Kennet Hansen Birgitte Holsegaard Inge Kristiansen Carmen Rios forlod mødet efter behandling af punkt 2. Områdeudvalg børn og unge DAGSORDEN Møde nr. : 03/2009 Sted : Administrationsbygningen, Glesborg Dato : 14. september 2009 Start kl. : 14.00 Slut kl. : 15.40 Formøde for medarbejdersiden kl. 12.30 og ledelsen

Læs mere

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889

Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2014-2017 pr. politikområde Politikområde: I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2014-priser 2014 2015 2016 2017 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 518.246 520.954 526.861

Læs mere

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget

HJØRRING KOMMUNE REGNSKAB 2014 Børne-, Skole- og Uddannelsesudvalget Sektorer Oprindeligt Tillægsbev./ Korrigeret Regnskab Afvigelse Budget omplaceringer Budget 2014 2014 2014 Sektor Undervisning 594,806 6,211 601,017 606,694 5,677 Sektor Dagtilbud 241,244 8,298 249,542

Læs mere

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF

Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre

Læs mere

Socialforvaltningens driftsbudget 2013

Socialforvaltningens driftsbudget 2013 KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for tværgående kontorer NOTAT Bilag 1c. Generel beskrivelse af Socialudvalgets budget Det fremgår af Økonomiforvaltningens indkaldelsescirkulære for budgetforslag

Læs mere

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION

BUDGET 2016-2019 - DRIFTSKORREKTION Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15 22-06-2015 Indtastningsdato 09-04-2015 Korrektionsnr 6 Rettelse af korrektion for faktiske elevtal 2014/15. Reduceret med 2.500.000 kr. i 2015 2018.

Læs mere

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde

Specielle bemærkninger til budget pr. politikområde Specielle bemærkninger til budget 2015-2018 pr. politikområde : 16 Affald og Rotter I hele 1.000 kr., nettoudgifter i 2015-priser 2015 2016 2017 2018 Basisbudget fra sidste års budgetlægning 55-907 -1.602-1.602

Læs mere

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser

Oversigt over besparelser i forhold til budget 2007 afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser Bilag 1: Oversigt over besparelser i forhold til budget afledt af budgetforlig, medfinansiering af FFA, samt udmøntning af generelle besparelser 1. Tidligere vedtagne besparelser Tabel 1 viser hvilke besparelser,

Læs mere

Politikområde Dagtilbud

Politikområde Dagtilbud Bemærkninger til budget 2017 Politikområde Dagtilbud Politikområdet Dagpasning dækker al pasning af førskolebørn, og i denne sammenhæng skal pasning forstås som en sikring af det enkelte barns udvikling.

Læs mere

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget

Pkt.nr. 2. Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482. Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget Pkt.nr. 2 Økonomirapportering pr. 31. juli 2007 586482 Indstilling: Centralforvaltningen indstiller til Økonomiudvalget 1. at Økonomirapporteringen pr. 31. juli 2007 tages til efterretning 2. at Forvaltningerne

Læs mere

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol

Brønderslev Kommune. Socialudvalget. Beslutningsprotokol Brønderslev Kommune Socialudvalget Beslutningsprotokol Dato: 23. april 2008 Lokale: Mødelokale 120, Brønderslev Rådhus Tidspunkt: 8.30-13.00 Indholdsfortegnelse Sag nr. Side Åbne sager: 01/166 Orientering

Læs mere

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget.

Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Økonomirapport pr. 31. marts 2017 for Børne-, Skole og Uddannelsesudvalget. Drift Økonomirapport 1 for perioden 1. januar 31. marts 2017 viser en samlet forventet mindreudgift på ca. 14,8 mio. kr. Børne-

Læs mere

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB

merforbrug +/ mindreforbrug - budget 2011 regnskab 2011 Implementering strukturpulje jf. KB 1 Bilag til ØPU 12.5.211: 1. budgetopfølgning 211, ØPU's områder, forsikringsbesparelse samt overblik alle sektorer, opdelt i serviceudgifter vs. Ikke-serviceudgifter Tekst inkl. begrundelse for mer/mindreforbrug

Læs mere

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608

18-05-2011. Til BUU. Sagsnr. 2011-69485. Dokumentnr. 2011-356608 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Sundhed og Tidlig Indsats NOTAT Til BUU 18-05-2011 Sagsnr. 2011-69485 Den Kommunale Sundhedstjeneste På Børne- og Ungdomsudvalgets budgetseminar d. 3.-4.

Læs mere

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014

SOCIALPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2014 Indledning Området er henlagt til Socialudvalget, og omfatter tilbud til børn og unge med særlige behov, tilbud til ældre og handicappede, rådgivning, tilbud til voksne med særlige behov, støtte til frivilligt

Læs mere

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi

BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi BU 02.02.16 Temadrøftelse økonomi Gule lamper i forhold til foreløbigt regnskab 2015 Gule lamper i forhold til budgetopfølgning 3 2015 Børneudvalgets input til budget 2017 Balancekatalog til budget 2016

Læs mere

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område

Tekniske korrektioner Voksen- og plejeudvalgets område Tekniske korrektioner s område Oversigt over tekniske korrektioner på voksen- og plejeområdet 14. august 2008 2009 2010 2011 2012 Doknr. Socialområdet Botilbud Sødisbakke stigende takster 2.249 2.249 2.249

Læs mere

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015

Varde Kommune Bemærkninger Budget 2015 Udvalg: Udvalg for Børn og Undervisning Hovedkonto: 00. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Hovedfunktion: 25. Faste ejendomme Bevillingsniveau Regnskab 2013 Budget 2014 13. Andre faste ejendomme

Læs mere

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter:

1. Indledning. De kommunale tilbud og ydelser omfatter: områ debeskrivelse, områ de 517 Udsåtte Børn 1. Indledning. område 517 Udsatte børn omfatter hjælp og støtte til socialt truede eller handicappede børn og unge og deres familier. Området omfatter både

Læs mere

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %.

Budget 2009. I 2009 ydes refusion af udgifter over 0,6 mio. kr. med 25 % og udgifter over 1,2 mio. kr. årligt med 50 %. Serviceområdet handler om særlig støtte til børn og unge i henhold til serviceloven kapitlerne 11 og 12. Formålet er at yde støtte til børn og unge, der har særligt behov for denne, er at skabe de bedst

Læs mere