G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl."

Transkript

1 G rle s'tclejerforen i ngen \y'esterg6 rei Referat fra ordiner generalforsamling den 22-O2-tl. Forma nden byder velkommen ti I generalforsa mlingen. 1. Valg af dirigent: Som dirigent velges Frank Martensen. Der konstaterer generalforsamlingen er lovlig indkaldt, 2. Bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed I det forl6bne fr. Beretning for 2010 Grundejerforeningen VestergSrds aktiviteter i 2O10: Der blev afsat et belob pd generalforsamlingen 2009 til at gennemgi bevoksningen i omr&det. Det blev udfort den 8. maj, hvor der blev faldet nogle traeer og gennemfort en del beskmringer. De store kastanje treer blev besksret s6 de nu kun dakker fellesarealet. Hoffmann havde i denne forbindelse kontaktet Aarhus kommune og skrevetil grundejerforeningen om sin mening om trafaldning. Foreningens bestyrelse gennemgik sammen med Landinspekt6r Hanne Kirstine 6ster, fra Aarhus Kommune Natur & MiljO, Teknik & Miljo en besigtigelse af beplantningen, hvor planerne for faldeninglbeskaring blev droftet. I samme forbindelse blev beslutningen fra den ekstra ordinere generalforsamling 6. oktober 2009 om at nedtage legepladsen i Vestergirdsparken gennemfort. Det er meget heldigt at ingen er kommetil skade p6 de meget svage legeredskaber. Der var to brugbare vippedyr som blev kgbt af Maja og Herluf. Her var der igen en henvendelse til Grundejerforeningen med pistand om at en etableret legeplads ikke kan nedlagges i.h.t lokalplan 483. P5 side 1O: S 7 stkl- i planen er der omtalt flacering af narlegepladser. Derudover nevnes legepladser ikke. SA konklusionen kunne blive, at man efterlader sandet pi stedet og s6ledes ikke slojfer legepladsen! Foreningens kontrakt med firmaet NYGARD blev opsagt, da prisniveauet efterhinden blev for hojt. Der er indgset en aftale rned en ny entreprenf,r: Den Gamle Gartners Datter, som har pitaget sig at udfpre opgaverne b6de med vinter- og sommer vedligehold. Foreningens kasserer har brugt en del fritid pa at inddrive manglende kontingent. Det er ekstra besvarligt at overskue hvis betalingen ikke foretages via PBS. Stibelysning er blevet renoveret med nye lavenergipare og nye fatninger, sa fremtidig udskiftning af pare vil blive billigere. Det har ogs6 veret nodvendibt at udskifte lampeglas i nogle lamper p.g.a. herverk. Byggeriet p6 Porsevenget 64 har medfdrt en del skader pd fortovet p& Porsevenget^ Der foreligger en del billede dokumentation. Der har varet afholdt et mode med Andelsbolig- og parcelforenings formand (28. juni 2O10) Vi har fiet repareret med asfalt omkring vejbrpnd p5 Jegstrupvej Der har varet en debat med Aarhus Kommune omkring snerydning, der var Sbenbart en der har kontaktet dem. Der blev fra kommunenside truet med et pibud til grundejerforeningen om at sorge for snerydningen. Det er der dog intet belaeg for idet den enkelte grundejer selv har pllgten. Der er dbenbart ogsi nogle der mener, at hvis snerydningen ikke lever op til forventninger, s5 rekvirerer man et firma til at rydde og senderegningen til grundejerforeningen. Vi har modtaget en regning for snerydning fra Nygdrd. Nyg6rd oplyser at de udforte arbejdet p5 foranledning af ettelefonopkald. Personen der rekvirerede NygArd vidste ikke at GF har fiet ny leverandor. Er det derfor vores udgifter stiger s5 ekstremt? Er der nogle selvbestaltede "sne fogedef, som k6ber ind i foreningens navn? Der har vaeret en del debat vedrdrende Teltoplagring. idet "festudvalget'' kunne ikke finde et egnet sted til at opbevare det. Teltet endte pa PV 13 i september. Der blev efterlyst et opbevaringssted og vi fik tilbudt opbevaring hos Hofmann pi Gunnar Clausensvej i slutningen af november. Hvisteltet kunne afleveres mellem 8 og 16 pa en hverdag. lngen i bestyrelsen 6nskede attage fri for atflytte det S5 da der ikke var nogen der kunne/ville flytte teltet, blev bestyrelsen enige om at erklare teltet kasseret. I Januar 2O11 fik vi en henvendelse fra Frank Stender, Porsevenget 12, om muligheden for at leje teltet og meddelelse om at han ville pstage sig opgaven med udlejning. Teltet er herefter overdraget til Frank.

2 Af fremadrettede opgaver for foreningen har vi listet fplgende punkter: 1. Regning for "ekstra" snerydning videresendt til ALBOA. Der er aftalt et mode, som den nye bestyrelse finder en dato for 2. Eftersyn og reparation afveje og stier (budget: kr ) 3. Retablering affortov p& Porsevanget {byggeri Pv6A) 4. lgangsettelse af sommervedligehold med ny operat0r. 5, Sten fjernes ved indkorsel til Porsevmnget (klage fra post), 5. Rekvisition ved arbejde for GF (ingen rekvisition - ingen penge) 7. Gebyr hvis kontingent ikke betales via PBS 3. Fremleggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. Regnskabet fremlegges af Claus. Kommentarer: Carsten opfordrer til at bestyrelsen skriver at det udsendte regnskab er foreldbigt. Regnskabet var ikke revideret pfr udsendelses tidspunkt. Regnskabet bliver godkendt af forsamlingen. 4. lndkomne forslag. ($5 stk.4; inden 15jan.l Bestyrelsens forslag om at der afsmttes kr. fra vejfonden, til reb, af vinterskader p6 veje og stier VEDTAGES. 5. Budget for det kommende 6r. Der diskuteres tivligt frern og tilbage bl.a. om snerydning, og sommer vedligehold. 6. Vejfond: Bidrag fra kontingentandeljf. $ 9 stk. 12. Anvendelse af mldler. ok. 7. Fastlaggelsgaf kontingent for det kommende ir. Bestyrelsen foreslir uandret. Kr. 40O- pr. kvartal. Der er en heftigdebat ang. kontingent. De fleste er nok for kontingent forhojelse. Kjeld Morgenstjerne mener ikke at vi skal saette kontingentet op n6r det ikke har veret med i indkaldelsen til generalforsamlingen, men mener dog at medlemmerne i hans afdeling er for en forhgjelse. Forslaget forftastes med stemmerne 14 imod bestyrelsens forslag. Og 4 gir ind for forslaget. Den nye bestyrelse mi indkalde til en ekstra ordinar generalforsamling ang. kontingent. 8. Valg af bestyrelse: Valgt er: 9. Valg af 2 suppleanterr Formand: lohn Kornmaaler Suppleant: L. supp. Kjeld Morgenstjerne 2. supp. Hans Christiansen l(asserer: Frank Martensen 10. Valg af revisor sarnt revisorsuppleant: Bestyrelse: Herluf Bjerg Frank Stender Lennard Christensen (Nielsen) 11. Euentuelt" lnben sporgsm&l eller debat, Revisor: Simon Kjeldahl Revisorsupp.: FlemmingDegn

3 G ru ndejerforen i ngen Veste rgi rd Regnskab 20{0 kontra Budget 2010 INDTAGTER: Kontingent Renteindtagter Home Udlejning af telt Salg fra legeplads Vejfond Indtegter ialt Drift ,33 492, $ Budget ,00 UDGIFTER: Omridet: Vedligehold af gronne omrider Snerydning/grusning Drift af stibelysning Trefeld n i nglved ligehold Reta blen ng etter legeplacfs Bestyrelsesa rbejde: Kontorartikfer, edb mv. Mdder Serlige bestyrelses arr.2009 Serlige bestyrelses arr.2010 Vin til revisor mm {2011) Porto 0vrigt: Generalforsa mling Kopi, drikkev, omdel. Financierine (PBS) Forsikringer Diverse Udgifter ialt , , , , , , , , , L O -5, Arets resultat ,55-25,12

4 Gru n dejerfore n i n gen Veste rga rd. Budget for 2011 INDTEGTER: Kontingent (21 7x400x4) Renteindtagter Vejfond Vejreparationer Overfores tilvejkonto UDGIFTER: OrnrAdet: Vedligehold af gronne omrdder Drift af stibelysning Snerydning og grusning Rep.af fortov Retablering efter legeplads Bestyrelsesarbejde: Kontorarti kler,porto, edb mv. Mader Serli ge bestyrelses arr Evrlgt: Generalforsamling Financiering(PBS) Forsikringer Diverse "20 Arets resultat

5 Grundej erforeningen Ve stergfrrd Balance pr AKTIVER: Likvidebeholdninger: Kasse Bank , ,45 Aktiver ialt PASSIVER: Kortfristet geld: Kreditorer Egenkapital: Saldo Vejfond Saldo pr Kasse Skyldig gent 2010 Afvigel Arets ,OO _806,00 368, , ,55 Passiver ialt

6 Grundej erforeningen Ve stergflrd INDTIEGTFR:. UDGIFTER.: Vejfond: Regnskab 2010 kontra budget 2O1O Indbetalinger Renteindtaegter Indtegter I alt: Dritt Budset 68,52 6s.t2o,oo 8.980,27 2.ooo,oo ,27 Ti.i2o,oo Kontoudtogsgebyr Reparationer af stier og veje Udgifter I alt Aiets resultat -6, ,27 T1.rt4,oo AKTIVER;. Vejfond: Balance 20{0 Likvidebeholdninger: PASSIVER: Bank (vejfond) Bank (vejfond hajrente) Orierfsres fra drift Aktiver ialt Kortfristet geld: Kreditorer Egenkapital: Saldo pr Arbts overskud Kontoudtog Passiver i alt , , , , , , "167,74

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år

2. Beretning fra bestyrelsen om foreningens virksomhed i det forløbne år Referat af ordinær generalforsamling i G/F Tøpkilde Onsdag den 26. februar 2014 kl. 19.00 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger

Læs mere

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011

Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Referat af Ordinær generalforsamling 6. april 2011 Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge Grundejerforeningen Skanderborg Bakker 1, Augustas Vænge og Elisabeths Vænge

Læs mere

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014

Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Grundejerforeningen Havstokken D.21-02-2014 Referat af generalforsamling d. 19-02-2014 Fremmødt: 21 parceller og 4 fuldmagter. Formanden bød velkommen til mødet, og orienterede om, der var indkommet 2

Læs mere

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997

Grundejerforeningen Trankær Af 7. maj 1997 3. juni 2002 Referat af den ordinære generalforsamling 22. maj 2002. Der var fremmødt 37 medlemmer inklusiv bestyrelsen. Formand Arnold Bruun bød velkommen. Ad. 1 Valg af dirigent Efter indstilling fra

Læs mere

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014.

Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Grundejerforeningen Kongsmark Park Juli 2014. Ordinær generalforsamling Søndag den 29. juni 2014 kl. 10.30 i Kelstrup Forsamlingshus. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning. 3. Forelæggelse

Læs mere

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov

Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Bjæverskov Grundejerforening Referat af Generalforsamling tirsdag den 22. marts 2011 kl. 19:30 i Bistroen Halvejen 2, Bjæverskov Tilstede var der 37 stemmeberettede + 1 fuldmagt. ud af 364 medlemmer Bestyrelsen

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2015 i Grundejerforeningen Bellishaven Tirsdag den 3. Marts 2015 kl. 19.30 i Dramalokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Dagsorden ifølge vedtægter

Dagsorden ifølge vedtægter Grundejerforeningen Skærbo Referat fra Generalforsamlingen d. 25. februar 2015 Den årlige generalforsamling blev afholdt i Skæring Kirke. Følgende husstande var mødt frem: 21, 25, 27, 33, 35, 39, 43, 55,

Læs mere

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006

Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN. REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Grundejerforeningen December 2006 KOLLEKOLLEPARKEN REFERAT af GENERALFORSAMLINGEN 23. OKTOBER 2006 Generalforsamlingen fandt sted i kursuslokalet på Syvstjerneskolen, 18 medlemmer var repræsenteret alle

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling 2015

Referat af ordinær generalforsamling 2015 Side 1 af 5 Referat af ordinær generalforsamling 2015 Dato: Torsdag den 30. april 2015, kl. 19.30 til 20.25. Sted: Formål: Auditoriet på Østerhøjskolen Grundejerforeningen Fuglehavens årlige ordinære generalforsamling

Læs mere

Grundejerforeningen Kirkeager

Grundejerforeningen Kirkeager Grundejerforeningen Kirkeager Referat generalforsamling marts 2014 Referat: Generalforsamling i Grundejerforeningen Kirkeager (GF), Beder 11. marts 2014 Marianne Grønbæk indtrådte som suppleant for Finn

Læs mere

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen

Indkaldelse. til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven. Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Indkaldelse til ordinær generalforsamling 2014 i Grundejerforeningen Bellishaven Torsdag den 3. April 2014 kl. 19.30 i mødelokalet på Pilehaveskolen Dagsorden ifølge vedtægterne: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård

Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Referat af Generalforsamlingen den 16. maj 2006 i Grundejerforeningen Bodshøjgård Tid og sted: Tirsdag d.16/5 kl. 19.00 i fællesrummet på Baunehøj skole Dirigent: Henning Rasmussen Referent: Michael Maigaard

Læs mere

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget

Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Støvring, den 20.03.2013 Referat fra Ordinært Generalforsamling for Grundejerforeningen Højdedraget Dato & Tid: Sted: Onsdag 20.03.2013, kl 19:00 Spar Nord Bavnebakken 4, 9530 Støvring Dagsorden- Generalforsamling:

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej.

Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Referat af ordinær generalforsamling grundejerforeningen Guldagergårdsvej. Generalforsamlingen blev afholdt: Søndag 25. marts 2012 i gymnastiksalen på Esbjerg International School. Antal fremmødte stemmeberettigede

Læs mere

Referat. generalforsamlingen

Referat. generalforsamlingen Grundejerforeningen Søndervang v/ formanden Morten Birch Christensen, Søndertoften 186, 2630 Taastrup. Tlf. 43 52 60 83 Referat af generalforsamlingen Torsdag den 20. november 2003. /scb 1 Grundejerforeningen

Læs mere

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014.

Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Referat fra Mogenstrup Grundejerforenings ordinære generalforsamling afholdt den 25. marts 2014. Inden generalforsamlingen var der inviteret til stegt flæsk med persillesovs. Formanden bød alle hjerteligt

Læs mere

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent.

Dan-Eiendolrrrrre. Ad 1 Valg af dirigent Formand Thomas Flandrup bgd velkommen til de fremmodte og foreslog herefter Per Holm som dirigent. Dan-Eiendolrrrrre as Referat af ordi nar. generalforsa m I i ng I E/F Mikkelborg Park 1-31 afholdt den 17. maj 2O11' kl. 19.OO i ejendommens festlokale' Mikkelborg Park I alt 161 lejligheder -p3 med et

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN. Referat GENERALFORSAMLING GRUNDEJERFORENINGEN ISELINGEN Referat GENERALFORSAMLING Tid : Tirsdag den 28. april 2009 kl. 19.00. Sted : Medborgerhuset, 4760 Vordingborg. Formand Preben Schou bød velkommen. A: VALG AF DIRIGENT Poul

Læs mere

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården

Grundejerforeningen Lindegården. Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Referat af generalforsamling 2012 i Grundejerforeningen Lindegården Fremmøde: Der var fremmøde af 28 personer fra 26 husstande svarende til 30 stemmer, inkl. 3 fra bestyrelsen. Der blev ikke uddelt stemmesedler

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen

Referat fra Generalforsamlingen torsdag den 14. marts 2013 På hotel Fortunen Hvidegårdsparkens Grundejerforening Hidtidig bestyrelse: Jacob Johnsen, nr. 57, formand Bjarne Gotholdt, nr. 44, næstformand Palle Lenzing, nr. 19, kasserer Cai Frimodt-Møller, nr. 1 Tina Bach Guldberg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole

Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Referat af ordinær generalforsamling Onsdag den 27. april 2011 på Terslev Skole Formanden Ivan nr. 51 bød velkommen til de fremmødte. Til stede var følgende parceller og andelsboliger repræsenteret: Nr.

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød

Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød FAVRHOLMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra generalforsamlingen Søndag den 22. marts 2015 kl. 13.00 Kedelhuset, Christiansgade, Hillerød Formanden bød velkommen. 35 stemmeberettigede husstande var repræsenteret,

Læs mere

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen

Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Ordinær generalforsamling for Grundejerforeningen Kirsebærvangen Tirsdag den 12. Marts 2013 kl. 19.00 på Balsmoseskolen (Torvet) Agenda 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Bestyrelsens beretning

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling

1. Valg af dirigent. 2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forlabne dr .:- ,, Giunddj6rfo. Referat af generalforsamling .:- l:?i.:'.. *jf:.-:" 'l,, Giunddj6rfo Referat af generalforsamling 1. Valg af dirigent. Bgrge Stjernholm enstemmigt valgt Dirigenten kunne konstatere at Generalforsam lingen Genera lforsam lingen var

Læs mere