Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl i festhuset.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl. 19.00 i festhuset."

Transkript

1 Referat af Ordinær Generalforsamling Torsdag d. 4. oktober 2007 kl i festhuset. 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. Niller have 14, blev enstemmigt valgt. Stemmeudvalg blev nedsat: Tom have 93, Søren have 50 og Birte have Godkendelse af referat fra forårsgeneralforsamlingen Referat blev enstemmigt godkendt. 3. Formandens beretning. 1 minuts stilhed: Grethe Bjerrum have 95 er død Forhandlinger med Københavns Kommune Advokaterne Knud Foldschack og Birgitte Grubbe har 24. september haft et 2 timers møde med Grethe Skov, Københavns Kommune og advokat Michael Holsting. Vores Advokat har fortalt følgende til Kresten fra haveforeningen Engly: Der foreligger endnu ikke et udspil fra kommunen endsige den reviderede ejendomsmæglervurdering. Knud Foldschack har fortalt, at kommunens advokat har optrådt arrogant og nogle gange har helt urealistiske bud på, hvad lejen bør være. Han har endda helt forkastet ejendomsmæglervurderingen. Man er derfor enedes om, at kommunen har brug for en tænkepause. I brev til HF Kalvebod den 26. september skriver Knud Foldschack, at der forventes afholdt nyt møde med Københavns Kommune. På dette møde forventes der en tilkendegivelse fra Københavns Kommune om lejeniveauet og øvrige vilkår. Som formanden opfatter det, betyder det: Der er stadig ikke enighed om, hvorledes at lejen fastlægges og de overslag, vi hidtil har fået, vil måske blive ændret. Det er usikkert at sige noget om fremtiden, så vi venter igen, mens tiden går. Der er aftalt nyt møde i 5. december kl Fredning Med hensyn til Kalvebod og de specielle forhold med fredning har Knud Foldschack skrevet til Københavns Kommune, at han ønsker svar på, hvad der sker i sagen med Kalvebod. Der er ikke kommet svar fra Kommunen på dette brev. Medlemsmøde Medlemsmøde om venteliste og prisfastsættelse af huse ved salg. Mødet blev afviklet i god orden og med en saglig diskussion. Formanden håber, at det samme vil gøre sig gældende under den kommende debat under indkomne forslag. Højestreretsdom: Højesteretsdom vundet af Kolonihaveforbundet. Højesteret har den 14. september afsagt en dom om, at Kolonihaver, der er medlem af kolonihaveforbundet, lovligt kan håndhæve maksimalpriser og at det ikke er i modstrid med 73 i grundloven som siger: Stk. 1. Ejendomsretten er ukrænkelig. Ingen kan tilpligtes at afstå sin ejendom, uden hvor almenvellet kræver det. Det kan kun ske ifølge lov og mod fuldstændig erstatning. Der er skrevet brev til advokat Thomas Roar, hvor bestyrelsen har spurgt om, hvad dommen betyder om mulighederne for vores haveforenings praksis om at have maksimalpriser og salg efter venteliste. Vores vurderingsmetode medfører en prissætning der antagelig ligger på halvdelen af en pris i fri handel (min personlige antagelse). HF. Kalvebod Den 4. 0ktober 2007 Referat af Ordinær Generalforsamling Side 1 af 6

2 Altså: Understøtter dommen at der kan fastholdes maksimal priser fastsat af vores foreningen, og vil en eventuel sag mod foreningen fra et medlem af foreningen om ville sælge til fri markedspris kunne vindes med henvisning med højesteretsdommen. Advokaten tør ikke give et svar på mailen men skal udarbejde et større notat for at besvare det. Umiddelbart er det efter hans vurdering med alle mulige forbehold således, at hvis beslutningen om maksimalpriser og venteliste er truffet på en lovlig måde dvs. på en generalforsamling med det nødvendige flertal - så vil foreningen kunne oprette holde maksimalpriser - efter princippet i højesteretsdommen. Legeplads Løsning med klatrevæg er valgt. Bestyrelse har bestilt en afskærmning af legepladsen over mod Pia og Reider. Løsninger en væg hvor der monteres klatrebeslag således at den kan bruges af børnene til noget fornøjeligt. Klatrebeslag monteres kun op i 3 meters højde, mens vægge kommer op så den skærmer mod indsyn fra legepladsen. Vandmåler. Vandmålere i HF er ved at være slidt op, de viser ikke mere korrekte og viser desuden ikke "tomgangsforbrug". Det er ikke så mange år siden vi fik dem installeret, men levetiden på en vandmåler er ikke så lang. For det første slides de af almindeligt brug, for det andet fyldes de med slam og småsten som betyder at de måler forkert. Når vi får nye målere vil det være en type som måler på gennemstrømningen, og som har en betydelig længere levetid. Samtidig vil det være muligt at få målere med elektronisk aflæsning, således at aflæsning bliver mindre besværlig. Det anslås at der er tale om en udgift på mindst kr. El-projekt Der søges skabt en løsning med køb af strøm på samme måde som vi køber vand. En fællesmåler som vi afregner fælles efter og en bimåler i alle haver som vi betaler til haveforeningen. Baggrunden er at der Dong er begyndt at opkræver omkring kroner om året pr måler. Med en fælles måler vil vi alle kunne undgå denne udgift. Der arbejdes videre med en løsning der ligner den med vandmålere, herunder at der kan foretages elektronisk aflæsning. Rottebekæmpelse Der søges skabt en løsning med centralt rottespærrer i hovedkloak. I bedste fald vil vi blive brugt som forsøgskanin, med mulighed for at få betalt en del eller hele udgiften til rottespærrer. Traktor Der er indhentet tilbud på snerydning. Der kan ikke skaffes en fastprisaftale, men en anslået årsudgift på cirka afregnet efter hver snerydning. Dette betyder at der ikke er garanti for at vores snerydning foretages, men at det sker når der er hul i firmaets plan. Samlet set betyder det, at der ikke væsentlig forskel på at få et eksternt firma til at forestå snerydning, eller hvis HF investere i en traktor, incl. løbende driftsudgifter, og lader vores pladsmænd foretage snerydning. Det er bestyrelsens indstilling at der køber en traktor som foreslået på forårsgeneralforsamlingen. Festerne Sommerudflugt aflyst, et godt initiativ som desværre var for sent ude. Derfor fastsættes næste års udflugt på næste bestyrelsesmøde. Sommerfest, mange tak til Karen have 53 og Claus have 96 for planlægning og en ligeledes en stor tal til Kay-Werner for en meget stor indsats før, under og efter sommerfesten. Det er glædeligt at der allerede nu er nedsat et festudvalg for sommerfest 2008 der allerede har taget de første initiativer. Det vil være dejligt hvis der på samme møde er nogle der melder sig til planlægning af julefest, vintertur og fastelavn. Haveforeningen Kalvebod Side 2 af 6

3 Pladsmand Bestyrelsen takker Michael for god tjeneste. Bestyrelsen har valgt ny pladsmand og vil byde Lynge velkommen. Tak til afgået kasserer Endnu engang tak til Birte, fordi hun har hjulpet bestyrelsen efter hun er trådt af som kasser. Spørgsmål til formandens beretning Charlie have 94 spurgte til, hvad der sker med have 92 og 95. Bestyrelsen orienterede om, at der er taget kontakt til begge huse med henblik på afklaring af salg af haveforeningen samt lejeforhold. Der blev spurgt til, om haveforeningen har overvejet andre muligheder ift. fredningsprocessen Birte have 123 orienterede om, at vi er en del af en pakke ift. lokalplanen sammen med de omkringliggende haveforeninger, så vi kan ikke køre en særskilt proces. Formandens beretning blev herefter godkendt. 4. Budget Kassereren fremlagde budgettet udarbejdet af revisoren. Der blev spurgt til de økonomiske forhold omkring KTAS telefoncentral. Da dette forslag er bortfaldet, har det ingen betydning for budget Birthe understregede, at der ikke betales penge til den enkelte have for at udføre brandsikring, hvilket der er der taget beslutning om på tidligere generalforsamling. Dette sker først, når Københavns Kommune har godkendt brandsikringsplanen. Da formandens beretning er godkendt betyder det, at traktoren indkøbes. Det bemærkes her, at generalforsamlingen har bevilliget kr. til traktoren og kr. årligt til serviceudgifter. Traktoren købes i 2007 budget. På den baggrund blev budget 2008 vedtaget. 5. Indkomne forslag. Forslag 1: Skadedyrsbekæmpelse: Det blev diskuteret, hvorvidt forslaget er nødvendigt. Kaj have 104 orienterede om, at blandt andet miljølovgivningen kan bruges som middel til at få beboere til at rydde skrald på grunden, hvis det udgør et problem ift. skadedyr. Flere i haveforeningen har oplevet rotter. Ikke på grund af rod og åbne kloakker, men på grund af den overfodring, der sker af ænderne ved søen. Charlie have 94 foreslog, at dels bestyrelsen men også alle beboere individuelt skriver et brev til Københavns Kommune om, at de må gøre noget ved rotteproblemerne og fodringen af ænderne ved søen. Efter diskussion blev det besluttet at forkaste forslaget og i stedet nedsættes et ad hoc skadedyrsudvalg, som består af haveforeningens medlemmer og f.eks. ét bestyrelsesmedlem. Forslag 2: 18 og 19 regnskaberne er lagt ud til professionelle regnskabskyndige 18 Bestyrelsen er ansvarlig for foreningens pengemidler. Såfremt kassereren afgår i utide, skal der afleveres revideret regnskab. Haveforeningen Kalvebod Side 3 af 6

4 19 1. bogholder/revisionsfirma vælges på foreningens ordinære generalforsamling. Bogholder/revisionsfirma varetager foreningens regnskaber efter almindelig god regnskabsskik, og varetager alle ind - og udbetalinger. Bogholder/revisionsfirma samarbejder løbende med haveforeningens kasserer. Bogholder/revisionsfirmaet afholder møde med kasserer og interne revisorer forår og efterår. 2. Foreningen har 2 konti. En konto hvor foreningens formue er placeret. Fra denne konto kan der kun hæves med kassererens og formandens underskrift. En konto som bogholder/revisionsfirma betaler regninger fra. Beløbet på denne konto må maksimalt være ca ,-. Er beløbet større skal dette sættes ind på kontoen for foreningens formue. Er en regning på over kr ,- skal den være påtegnet af 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle regninger tilsendt bogholder/revisionsfirma skal være påtegnet af kasserer/formand. Kasserer fører regnskab med kassebeholdningen. Hvad der overstiger kr. 5000,- i kassebeholdningen, indsættes på driftskontoen. Bestyrelsen og interne revisorer kan til enhver tid forlange sig regnskabet forelagt. Foreningen har helårsregnskab som følger kalenderåret. Regnskabet aflægges af kassereren på forårsgeneralforsamling. Budget fremlægges til efterårsgeneralforsamlingen. 3. Bestyrelsen kan investere foreningens formue. Investeringer kan kun foretages i obligationer der er noteret på fondsbørsen. Forslaget blev vedtaget med 65 for, 2 imod og 1 blank Forslag 3: Overtagelse af telefoncentral Forslaget er bortfaldet, da det ikke blev vedtaget på KTAS generalforsamling. Efter diskussioner om, hvorvidt et ændringsforslag kunne fremsættes eller ej, blev det sat til afstemning: Administration af KTAS overgår til HF Kalvebod. Administration består af - Opkrævning af abonnement for KTAS medlemmer via havelejen - Betaling af serviceaftale til Vincentz Kommunikation Alle direkte omkostninger i forbindelse med drift af KTAS afholdes af KTAS medlemmer. HF Kalvebod opretter et kommunikationsudvalg med det formål at fremkomme med forslag på forårsgeneralforsamling 2008 til udvikling af HF Kalvebods kommunikationsforhold vedrørende telefoni, internet og TV. Bestyrelsen i KTAS. Kåre have 85 (formand) Haveforeningen Kalvebod Side 4 af 6

5 Thomas have 94 Jesper have 127 Jonas have stemte ja, 15 nej og 6 afgav blank stemme. Forslag 4: Overdragelse til frie priser uden venteliste Indledningsvist blev det diskuteret, om det giver mening at dele forslaget op i to, så der både er tale om én venteliste samt frie prisfastsættelse. Efter længere diskussion var der enighed om, at det ikke giver mening at dele forslaget op i to. Det er enten eller, dvs. enten et spørgsmål om at have frie priser eller ej. Der blev stillet spørgsmål til, hvad en frigivelse af priser vil have af betydning for forhandlingerne med Københavns kommune vedr. huslejefastsættelsen. Hvad vil det betyde for vores fællesskab i haveforeningen? Der blev fremlagt et nyt perspektiv til diskussionen, som går på muligheden for at skabe et andet fællesskab ved at opkøbe grunden af Københavns Kommune. Hvad er mulighederne for det? Birte have 123 fortalte, at denne mulighed tidligere er afsøgt med et negativt udfald, hvilket selvfølgelig ikke er ens betydende med, at det fremover ikke er muligt. Der var blandt en del af deltagerne på generalforsamlingen en holdning om at være afventende ift. den fremtidige proces og forhandlinger med Københavns Kommune. Forslag om at relevant juridisk bistand skal inddrages blev stillet. Til orientering fortalte Birte, at Birte have 123, Kaj have 104, Steffen have 19 og Lars have 106 på baggrund af medlemsmødet i september har nedsat et udvalg, som påtaget sig at diskutere fordele og ulemper ved frigivelse af priser til forårets generalforsamling. Forslaget blev ikke vedtaget. 36 stemte nej, 28 stemte ja og 4 stemte blankt. Forslag 5: Ændring af venteliste Der var en meningsudveksling og tilkendegivelse med både argumenter for og imod at ændre ventelistereglerne. Arne valgte at trække begge forslag på baggrund af diskussionen. Han føler sig dog ikke overbevist og foreslog, at det tages med i diskussionen om venteliste og fri priser. 6. Valg i flg. lovene. Formand (Jesper 127 genopstiller): Blev valgt enstemmigt. Bestyrelsesmedlem (Kay-Werner 23 genopstiller): Blev valgt enstemmigt. Bestyrelsesmedlem Henriette, have 109 genopstiller): Blev valgt enstemmigt. Intern revisor (Steffen have 19 genopstiller): Blev valgt enstemmigt. Ventelisteudvalg (Charlie have 94): Blev valgt enstemmigt. Vurderingsudvalg (John have 76): Blev valgt enstemmigt. Skadedyrsudvalg: Steen have 125, Lynge have 77, Tom have 93 Kommunikationsudvalg: Asbjørn have 8, Claus have 96, Tom have 70 Festudvalg: Julefest: Rikke have 80, Anne, have 90 Vintertur: Jeff have 30, Jesper, have 127 Fastelavn: Rikke have 80, Anne have 90 Haveforeningen Kalvebod Side 5 af 6

6 Sommerfest: Charlie have 94, Gianna have 117, Claus have 96 Sommerudflugt: Henriette have 109, Merete have 8 7. EVT. Lasse have 122 spurgte til, hvornår der kommer containere. Jeff rykker igen. Jonas have 126 spurgte til hegnet på nordsiden af haveforeningen, der har været gået i stykker længe. Der er et behov for at få tilset hele hegnet rundt om haveforeningen. Bestyrelsen arbejder videre med det, og inddrager eventuelt udvalgte beboere omkring processen. Charlie have 94 kunne godt tænke sig, at skiltningen i haveforeningen blev gjort mere synligt. Birte have 123 og Merete have 8 har lovet at kigge på det. Signe have 15 påtager sig at arrangere fælles arbejdsdag i foråret, hvor det pålægger haveforeningens medlemmer at deltage. Haveforeningen Kalvebod Side 6 af 6

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 25.04. 2007. Tilstede: 31 haver deltog i generalforsamlingen og 8 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006.

Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Referat af efterårsgeneralforsamlingen 27.09. 2006. Tilstede: 28 haver deltog i generalforsamlingen og 7 haver var repræsenteret ved fuldmagt. Referent: Thomas, have 94 Dagsorden. 1. Valg af dirigent og

Læs mere

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden

Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012. Dagsorden Referat fra forårs generalforsamling tirsdag d. 27. marts 2012 Dagsorden 1. Valg af dirigent og stemmeudvalg. 2. Godkendelse af referat fra efterårsgeneralforsamlingen 2011. 3. Formandens beretning. 4.

Læs mere

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015

Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 Stiftet den 1. maj 1920. Lovene er senest revideret den 23. marts 2015 LOVE 1. Foreningens navn er Haveforeningen Kalvebod, dens hjemsted er København. Foreningens formål er på bedst mulig måde sikre sine

Læs mere

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00

REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 1 REFERAT FRA EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I H/F BRANDHØJ FREDAG DEN 8. JANUAR 2010 KL. 18.00 Formanden bød velkommen. 1. Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog formanden for Kreds 2, Jens Krumholt,

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00.

Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referat fra den ordinære generalforsamling i Abf. Gartnerhaven I fredag den 8. april 2011 kl. 17.00. Referent: Tina Ipsen 1. Velkomst 2. Valg af dirigent 3. Valg af to stemmetæller. 4. Bestyrelsens beretning

Læs mere

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP.

HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. HAVEFORENINGEN SØNDERVANG, KONGELUNDSVEJ 211, 2770 KASTRUP. Ordinær generalforsamling i foreningshuset, søndag den 10. april 2011. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Godkendelse af referat fra sidste generalforsamling

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium

Generalforsamling 19-03-2013 Nørre Gymnasium Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202.

Dagsorden. for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. Dagsorden for Englys ordinære generalforsamling den 9. marts 2013 kl. 13.00 i Boldklubben Olympia, Englandsvej 202. 1. Valg af dirigent. 2. Valg af to referenter og stemmeoptællere. 3. Godkendelse af referat.

Læs mere

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter.

Juli 2007. Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Juli 2007 Nyhedsbrevet indeholder denne gang: Formandsklumme ved Helge Referat fra ekstraordinær og ordinær generalforsamling, herunder de nye vedtægter. Referat fra ordinær og ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt.

Pkt. 1 Valg af dirigent Formanden foreslog på vegne af bestyrelsen Ib Carlsen, (tidl. F 8) som herefter blev valgt. HAVEFORENINGEN BRØNDGÅRDEN REFERAT af ordinær generalforsamling søndag den 24. marts 2013 Formand Ib Storm Pedersen, F 10 bød alle velkomne og heriblandt de to indbudte gæster Rasmus Christiansen fra Ballerup

Læs mere

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00

Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Generalforsamling i Trørød Tennisklub i Rundforbi Tennishal, Rundforbivej 140, 2850 Nærum Onsdag 26. februar 2014 kl. 19.00 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Østbanehus A/B 9. juni kl. 19:00 i Hans Egede Kirke Dagsorden: 1. Valg af dirigent og udpegelse af referent 2. Bestyrelsens beretning herunder om særmoderniseringer

Læs mere

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken

FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING. Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 1 FAVRHOMVÆNGETS GRUNDEJERFORENING Referat fra ordinær generalforsamling Søndag den 13.marts 2011 kl. 13.00 Kedelhuset ved Kulturparken 43 stemmeberettigede husstande var repræsenteret, heraf havde 5 husstande

Læs mere

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk Tlf. 33 12 24 34 Fax 33 93 20 60 Giro 1 48 31 45 Ejendomsadministrationen Tlf. 33 14 03 66 B I R K * K O E F O E D * M E Y E R A D V O K A T E R Nørre Voldgade 90, 1358 København K e-mail: meyer@bkm-law.dk

Læs mere

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om.

Jeg vil forsøge at fatte min i korthed, men der er trods alt lige et par ting, som vi gerne vil informere om. Referat fra Generalforsamlingen den 18 marts 2015. Fremmødt 77 stemmeberettigede. Formanden (Gert have 507) bød velkommen til generalforsamlingen og præsenterede bestyrelsen. Det bliver oplyst at GF bliver

Læs mere

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1.

Pia Sindbjerg aflagde på bestyrelsens vegne beretning. Beretningen er vedhæftet dette referat som bilag 1. År 2013, den 27. august kl. 19.00 afholdtes ordinær generalforsamling i andelsboligforeningen Bomhoffs Have i Medborgerhuset, Foredragssalen, Danasvej 30 B. Formanden Pia Sindbjerg bød velkommen. 1. Valg

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen

Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen Referat Ordinær generalforsamling 31. august 2006. Lars Bo Nielsen 1. Valg af dirigent: John nr. 99 - Formalia overholdt - Revideret dagsorden er på hjemmesiden 2. Formandens beretning om det forløbne

Læs mere

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole

Generalforsamling 19-03-2012 Stengård Skole Dagsorden 1) Valg af dirigent. 2) Valg af stemmeudvalg. 3) Fremlæggelse/godkendelse af bestyrelsens beretning ved formanden. 4) Årsregnskab med revisionsbemærkninger og godkendelse af samme. 5) Indkomne

Læs mere

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009

Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Referat af Grundejerforeningen Prinsesseparkens ny-ordinær generalforsamling torsdag den 16. april 2009 Valg af dirigent Bestyrelsen foreslog Jørgen BA 32 som enstemmigt blev valgt Axel MA 4 mener ikke,

Læs mere

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København V Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Skydebanen Ejd.nr.: 1-460 REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING i Andelsboligforeningen Skydebanen, 1709 København

Læs mere

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008

Grundejerforeningen Ketteholm 12. marts 2008 Referat af Grundejerforeningen Ketteholm s ordinære generalforsamling, der blev afholdt tirsdag den 4. marts 2008 kl. 19:00 i klasselokale B4 på Gungehusskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Formandens

Læs mere

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig.

Generalforsamlingen erklæres for lovlig af dirigenten. Indkaldelsesvarsel og indkaldelsesform er lovlig. REFERAT FRA GENERALFORSAMLINGEN, OF MØLLEHØJ O.F. Omegnens Fritidshaveforening Referat 23. marts 2014 Fritidshuset Fritidshaven Lokalafdelingen Møllehøj Dirigent: Advokat Michael T. Schultz Referent: Elisabeth

Læs mere

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006

Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 TUNE KABELNET GENERALFORSAMLING 30. MARTS 2006 Side 1 af 16 Generalforsamling Tune Kabelnet 2006 Følgende skrivelse er en forkortet version af udskriften fra båndoptagelserne fra Tune Kabelnets Generalforsamling,

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte

Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013. 41 fremmødte Referat Ordinær generalforsamling Grundejerforeningen Kirsebærvangen 12. marts 2013 41 fremmødte 1. Valg af dirigent K140. Vælges enstemmigt Dirigenten takker for valget og konstaterer at generalforsamlingen

Læs mere

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere.

Ad 1: Åbning af generalforsamling MW erklærede generalforsamlingen for åben og bød velkommen til alle gamle og nye andelshavere. Referat af ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen Sct. Kjelds Hus Torsdag den 19. marts 2009, kl. 19.00, i Restaurant Hong Cheng, Jagtvej 219, 2100 Kbh. Ø GF blev afholdt med 66 stemmeberettigede

Læs mere

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet

Det var så den vinter HUSK. Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00. Indkaldelsen inde i bladet Nr. 1 FORÅR 2006 Det var så den vinter HUSK Ordinær generalforsamling Søndag den 30. april kl. 10.00 Indkaldelsen inde i bladet Årg. 71 BESTYRELSEN Formand Kurt Børgesen E-mail: formand@mkw.dk 21 63 71

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO

ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO ANDELSBOLIGFORENINGEN AABO www.aabonet.dk/formanden@aabonet.dk Hillerødgade 27, st.tv. 2200 København N Telefon: 38 19 51 72 År 2011, den 24. marts kl. 18.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Andelsboligforeningen

Læs mere

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden?

Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? OM Foreninger: Kan foreningens bestyrelse gå af midt i valgperioden? Hvordan er reglerne for en forenings bestyrelse, som ønsker at gå af midt i en periode? Kan man overhovedet det? Hvad skal der til for

Læs mere

Ordinær generalforsamling R E F E R A T

Ordinær generalforsamling R E F E R A T 1/15 Ordinær generalforsamling Søndag den 2. marts 2014 kl. 14.00 Assens Skolens lokaler, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens R E F E R A T Bestyrelsen: Hans Mørkebjerg H57 (HM), Helge Jakobsen G57 (HJ),

Læs mere