tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer Hobem&er og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtns H nm mer 22 15. Hobem&er 1915 6. liiarøang @pørg$maal, og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig"

Transkript

1 Sanbi)cb, &\mbfkab, Dg& ocj Æro forenet H nm mer Hobem&er liiarøang tak af rø&flte jhnf^ønt W. Jbtn beo iforøøra&ønferencen i 3&\\ Cafee (Eiftj i Hpril SBebtfer for, at et [tort og bibanbertigt SScetf er paabeg&nbt. oangeliet ffal blioe prcebifet i fyele 93erben. Qnbfamlingen til $ion af be ellige fro alle Sanbe. 9ttange billioner 9!Jcenneffer ffutle enbnu aboare3. 2)e euige ffufle bære inter* eåferebe i nationale Slffærer. aabel ben politiffe tat fom trfen maa regjeres i føenljotb til 9tetfærbig^ebené et unberfulbt SSærf er begpnbt og er beb at fomme frem blanbt 9Jcen= neffeneé 93ørn; berfor fer til, o 3, ber inbgaa i ub< Sjenefte, at S tjene b,am af (Sberé ganffe jerte, Sjæl, inb og trjrfe, at S tunne ftaa ulaftelig for ub paa ben bberfte ag." OJSagt. S J3. 4:1 2.) 3>eg formober, SBrøbre og øftre, at be forffjellige Sing, ber fyabe bceret fortjanblebe beb benne konference, og be infpirerebe Qrb, fom ere blebne talte, fjabe lebt o til at tænfe paa forffjellige og ber fjar uben 2bibl bæret enfelte Xing, font fcerlig r)qbe fcengflet bore anfer, ffjønbt alle (Smner tiber for fig fyabe bceret af ftor SBigtigrjeb. aalebeå fyar bet i fjbert galb bceret ineb mig. gra benne konference«93egt)nbelfe møbe, ba SirfenS ^iceftbent gab o ben nbincerlebe Rapport angaaenbe Sitfeforriolbene, fyar jeg tcenft paa be )rb i $agtené 33og, jeg (cefte for (Sber. enne 9labenbaring bleb cjiben niere enb et Slår, førenb ^efn Shifii $irfe af ibfte< ageé Menige bar Iøbmce«fig organiferet. 9Dcormon $og bor oberfat, trttft og ubgibet; nogle faa SØccenb og binber bare bragte tit ftorftaaetfe af bet fnnbe bangelium og af nbbomnieligfyeben af bet $cerf, ber bar paabegnnbt

2 338 af ben unge 9)?anb, lyofeprj mittj, ber font føerrené profet tjadbe oderfat og publiceret SNormoné 23og til JBerben; men ftirfen bled førft organiferet og ftiftet paa tooformelig SJ^aabe nteb fej >JLKeblenuner i ganette, eneca SIntt, 9iero-$orf tat, ben 6. Slpril )en fam= leoe Øtigbom, font btéfe golf dåre i 43eftbbelfe af, dar næppe tilftræf«fetig til at trtjffe og publicere 9Wormoné $og, og bog paarjoilebe bet benne lille >aanbfulb af AUænb og ftdinber at forfnnbe for ÆNenneffene, ot Råberen og ønnen fyadbe aabenbaret fig paantj, og at nærdærenbe i ^enfyolb til profetierne»ar paabegtjttbt. 2)ere3 2Wi fipn dar at mobdirfe falffe fiærbomme og gjøre bent tnagteéløfe fantt lægge runbdolben til ubé 9tige Oprettelfe paa forben. Qeg bar fet tilbage paa be forløbne 85 Slår, tjdori ftirfen tjar erjfteret, og gjort nogle Sammenligninger. 3>eg tyav fpurgt mig feld: ( re be Orb, jeg tjar oplæft, og font herren ubtalte til 3 f e Pb mittj, førenb $irfen nar organiferet, opftjlbte, og er bet bedift, at be ere fanbe? Og jeg bar fremtiolbt for mig, at Æirfen i Søbet af biéfe 85 $lar er dojet fra ben lille ^»aanbfulb til ben ftore aftangfolbigtjeb i ammenligning bermeb, fom nu ubgjør!yefu trifli hfe af ibfte* &age Retlige. $ e 9 ^ ar foretiolbt mig, at dangeliet fiben tjin %ib er bienen præbifet i enbder af Unioneng tater, at bet er bleden præbifet i Sftejifo og Ulanaba, i nbamerifa og i be ffanbinaoiffe Slanbe i 9corbeuropa, tjdor mangfolbige SJcættb og ftdinber fiben tjin ag ere bragte tit &irfen golb, SMænb og ftdinbet: af i raelitiff lægt, til tjdté gorfæbre gorjættelferne førbutn biede gidne, og font nu, i>a bet fanbe dangelium paant) blider forfrjnbt, flutte fig til irfen og blide talte blanbt ub Redige. 3 e 9 ax frembeleé tænft paa, at (Sdangeliet fiben tjin %\b er bleden præbifet i Stjfflanb, Belgien og >otianb, i enfette gne af ^ranfrig, paa be britiffe Øer og i bet ttjrfiffe frige; at bet enbogfaa er bleden forftjnbt i l^nbien. 5 &ina bade di enbnu iffe ub< ført meget nteb enft)n til dangetieté gorfnnbelfe, men i bet japane= fiffe ^efferrige faadelfom til SMenneffene, ber lede paa be poltinefiffe Øer i bet ftitle >ad, blider (Sdrtngeliet forftjnbt. iben )ine $)age bade mangfolbige Sufinbe troet og abldbt (5dangeliet ub. ^3aadirfeDe af erren 2lanb ere be bledne lebte tjer til 23jergene >ate. 3bet ftirfen 9J?ebtemmer biede bredne fra teb til teb i bere gattigbom og 9?øb, førteé be flefte af bem tilfibft fjertil, og Sftefuttaterne af be >elltge!ynbdanbring fe di omfring o paa alle iber. er er mange!ynbidiber i irfen i 3)ag, fom tjder for fig eje mere, enb irfené Sfteblemmer tilfammen ejebe paa ben Xib, ba )erren dtrebe be Orb, jeg oplæfte. (Sdangeliet er bteden præbifet næften aqe= degne. Seg tror, jeg nteb 83i beb fan fige, at ber iffe i bele SBerbené«tjifiorien fan paadifeé et ibefttjffe til dort golf )iftorie. 2ftaaffe fiørre IJftængber af golf ere bledne lebte inb i irfen i anbre 2ibg»

3 339 periober, naar (Sdangeliet bar dæret forftjnbt, men (Sdangelietg gor= fpnbere tjatte i )t)ert gatb albrig før rejft til forbene fiernefte (Sgne, nieb anbre Orb rejft fyele 3 0C t>^ ^ en runbt for at præbife (Soangetiet og bringe mange af be Sroenbe fertil fra at S8erben SJanbe og or= ganifere bem i jtærfe kommuner, uagtet be ere fremmebe for fjinanben og tale forjfjellige Sprog; be fjade bragt bem tit at lede i harmoni, i (Snigtjeb og meb fælle )enfigter og jaafebeå ubføre ub føenjigter paa tignenbe jerning er albrig før bleden ubført blanbt 3orben gotfefærb. herren fagbe, at et ftort og dibunbertigt SSærf ffulbe blide ubført, og jeg tror, at Pi ere retfærbiggjorte i at fige, at t)an fjar labet fine Orb blide opfptbt paa en 9JJaabe, fom i anbtjeb er oibunberlig. %$i fige bette i al ^bmpgfyeb. herren tjar ubført bette $ærf og dit fortfætte meb at ubføre SSærfet gjennem fine bempnbigebe tjenere, 9Jcænb, paa rjtiem bet fjetlige $ræfiebømme er Meden bejeglet, og fom ere ubfenbte af tjané irfe autoriteter for at forfpnbe dan* getiet anbfyeber i fcjele 23erben. ftaar di oderdeje biéfe Stjenbégjerninger og btéfe ubmeerfebe 5Re«fultater, ere oi ta retfærbiggjorte i at fige, at nu fyade di gjort nof, og at nu betjøde di iffe at gjøre mere? 3>eg tror, at di iffe funbe inbtagc en mere farlig (Stilling, rjderfen fom enfelt ^nbidib, fom kommune eller fom kation, enb at fige, at di nu tjade naaet bet $unft, Ijdor ber iffe er mere at gjøre, intet mere at ubføre; tf)i gjorbe di bet, dilbe gremffribtet og Ubdiftingen optjøre. 3 bet Øjebtif, di tænfe faatebe, dit Silbageffribtet begpnbe. <5aa jeg fer foran mig et.tæmpepærf blide ubført paa jamme Sftaabe og deb jamme SNibter, fom bette gorlø ning< øærf rjibtil er bledet ubført, nemlig raft; jeg fer, at en enbnu jtørre jerning dit blide ubført i gretn«tiben og en enbnu jtørre SSirffomrjeb enb rjibtit blide ubfotbet fra tufen ibe, og jeg fer, at oangetieté jerning dil fræde dor fjele Dpmærfjomrjeb og Energi, og at bet blider nøbdenbigt for o at op= bybe al dor Sroefraft for at ubføre dor fjtmmelffe gaberé SMie. fjønbt (Sdangeliet i al llminbeligrjeb fan fige at dære bleden præ> bifet i be flejte Sanbe i SBerben, jaa er bet bog jaalebe, at tun en tide el af forbene ^nbbpggere tjibtit fjar fjørt bet eller beffuet nogen 3Nanb Slnfigt, fom fjar dæret i Sejibbelje af ^ræftebømmeté gutb* magt og dæret autorijeret til at tale i >erren Sftabn i Ubbeling. billioner af golf i dort eget Sanb fjade enbnu iffe b>rt anbbeben, og SDMioner af golf i ben gamle SSerben, faafom i 9tui^ laub, Stina og Qnbien, SKerjfo, 2fteflem= og pbamerifa, maa enbnu t)øre (Sdangeliet paa famme 3Jiaabe, fom Pi fjade t)ørt af be jtore ing, f)di Ubførelfe dil paatjdite o i gremtiben, er goripubetfen af dor gorløferé (Soangelium til be forffjetlige Snbianer«tammer, ber tilbøre 3$>raet &u. 3eg tror Sllt, Ejoab ber er jfredet

4 : 340 i benne $og, fra fydilfen jeg fyar læft, SærbommenS og jagten 93og. Seg tror paa ubé Søfter, fom be ere o3 gidne i SDiormoné -8og. 3eg tjar mobtaget [tor tnrfe deb Sætningen af benne $8og. Og jeg f)ar taffet herren af mit inberfte fjerte for ben; tt>i ben t)ar betært mig om Sideté npperttge S3ej. $)en omtmnbler paa en ligefrem og jor= ftaaetig SJfaabe oangetieté Særbomme, betærer mig om mine pligter fom et SJcebtem af Stirfen, faaoet otierfor Sirfen 2 SJJeblemmer fom oderfor mine SØcebmenneffer i bet føele taget, og [pecielt mine pligter oderfor Staten; og lige faa dift fom be ing, ber ere ffredne i 9JJor» mon 23og, ere fanbe, og ligefaa [iffert, fom olen [finner for o, ditte (Sfterfommerne af be 9Jcænb, fom firede bi fe Xing, etter t)dté gorfæ= bre i fydert galb fjenbte til 93ogené $inbf)olb, blide bragte til Sunbffab om be frelfenbe anbtjeber, ber inbefyotbeé i trifli oangelium, og tomme inb i Sirfen og blide talte jamme«meb Sirfené gølf. >erren fyar lodet bette, naturligdté paa SBetingelfe af, at be omdenbe fig. SRen ban tjar fagt o, at be ditte omdenbe fig, og bette er fagt daa ben meft beftemte Sttaabe, og ber er flere 9J?ittioner af bem. 2)iéfe ^nbianere e ^ ex t f m SJJormoné -8og talber bent, Samaniter ere SIroinger til gorfættelfen, tjar fagt daa en beftemt SJcaabe, at Ijan dil gide bem edige Strdelobber paa bette Sanb, og at be fammen meb o ffnfle opbdgge bet nt)e 3> er ufatem. )e [futte blide forlenebe meb fmnmelené kræfter, og be [futte fjenbe bere gorfæbreé iftorie, [om er bleoen bragt tit o gjennem profeten ^ofept) mitfy. Qeg dil læfe >erren Orb meb enfun bertit i $agten 93og, tt)i jeg ønfter at [tabfcefte, Ijdab jeg [iger, deb erren Orb: 2)og [tal mit 9Irbejbe fjabe fremgang; tf)t ligefom ^unbffaben om grel[e= ren er tommen tit SSeiben oeb ^øberneé SStbneébdrb, faatebeé [tal unbffaben om ftrelferen tomme tit mit golf." (SJSagtenS 23og 4. fap. 16. SS.) grembeleé Dg netop i bette Djemeb ere bilfe Sabler bcbarebe, t)t>ilfe inbeljolbe biéfe Dptegnelfer, at errené gorjættelfer maatte borbe opfdlbte, fom t)an gab [it golf." Dg at Samamterne maatte tomme til unbff ab om bereé gæbre, fjenbe errené gorjættelfer, tro Qbangeliet, fortabe [ig paa %e)u ti[ti gortjenefte og toorbe fortjerligebe formebel[t %to paa fyanå Sftatin, at be formebel[t Dmoenbelfe maatte ootbe frel[te. 9lmen." (19. og 20. SS.) ette bled ogfaa aabenbaret tit o, før Sirfen dar organiferet. enne [tore 9Jci [ion gierning paatjditer o. herren fordenter, at di ub[øre ben, og fyan dil fyolbe oé an[darlige, boté di [orfømme bet. Og bet er tun en litte el af, fydab erren fordenter af o. >2lb[prebte blanbt forben«kationer finbes ubdatgte golf døberne, ber fyaoe bereé 9caon fra ^atrtarfen Safob øn t^uka, tantmefaberen tit en af be fornemfte i raeliti[fe lægter. >dor længe [tal bette golf debblide at tibe og at blide beipottebe blanbt forbene kationer paa

5 341 runb af bere gorfæbreé Odertræbelfer? 9J?ormon 33og gider taftet dære herren ogf aa bent fcaab; og jeg beber til erren, nt fyan uil bløbgjøre bere fjerter for (SoangelietS røobtagelje; tb,i ber beoibneé i benne 93og, at naar ben blider gidet tit SSerben, og bette SBærf paabegdnbeé, ffulle ^ Ø ^crne begpube at tro paa ÆriftuS og aner= fjenbe b,am font bere gorløfer, ben forjættebe SUfeéfiaé. Sigefaa fiffert font bet er, at be efter 3erufatemé Øbelæggelfe bade»æret abfprebte, tigefaa fiffert dil herren i btéfe be fibfte SDage famle bent igjen i bet Sanb, ber dar gidet bere gæbre til eoig 2lro og (Sje", og be ffulle for beftanbig tjene b,ant og ære bant, font bereé førfte gorfæbre gjorbe; og be funtte futt fotnnte i Sefibbelfe af biéfe edangeliffe $elfignelfer gjennem be tbfte^ageé )etlige 93eftræbelfer for at betagtiggjøre bent beri. <Baa jeg figer, S3røbre og øftre, at ber er rigeligt at gjøre. 58i funtte if fe l)enbodne dort Sid i 8i lt - *8i maa ^ fige, at føerrené $ærf er fulbført, og lede, font om ber intet mere er at gjøre. ette er netop, b,dab profeten i benne 9Jcormon 93og abdarer o< imob, og fyoab B)an forubfiger, at nogle af o dille fige; men di maa debblide at dirfe og ubføre ben o beffiffebe 3JH fion gjerning. 5)iéfe ere be Stng, font jeg fer ligge for o< i gremttben. Samtibig meb, at di præbife oangeliet ube i SBerben, er bet dor $ligt at hjælpe bent af dore 93røbre og øftre, font fomme bertit fra forbene forffjellige 2anbe, faa at be ligefom di funtte blide uafhængige SJfænb og ftotnber. >oi ber iffe til ftirten ^iftorie fnpttebe fig nogen anben digtig &jenb gierning enb benne ene, at Sufinber og atter Xufinber ere fontne b,er fra (Suropaå ubpinte 2lrbejberbefotfning, fpectelt fra be ftore ga«brifébper, tjoor be og bereé *8ørn albrig funbe dære bledet uafhængige Sftæitb og ^oinber, at be ere fomne t)er tit bette forjættebe Sanb, fydor be funtte erljoerde fig (Sjettbom og faa 93orgerrettigl)eber, faa er alene bette et S3eoi paa benne dor S3irffotut)eb famfunbéttpttige 33etpbning. ub, dor fjimmelffe gaber, fyar i fin Waabe forunbt o at fotnnte i efibbelfe af (Sjenbotn og blide uafhængige unber gorubfætning af, at di ere lopale borgere unber $)e forenebe 8tateré Sftegjering. et er dor $ligt at bjælpe be af IfirfenS Sfteblemmer tilrette, font t\a\)e dalgt at emigrere fyertil fra be forffjellige Sanbe i SBerb.en. (Soangeliet maa debblidenbe præbifeé. $i funne iffe unbtabe at ubføre noget femfyelft af bet, font Soangeliet fræder af oé. ao bet ftitler fig for mig faalebew, at enbffjønbt Sfirfen i Segpnbelfen Ijaobe ftore Opgader afløfe, fpneé ber bog at dære et ftørre Slrbejbe for o at ubføre fyerefter enb nogen* finbe før i Kirfené føiftorie. $or Sotyalitet ffal iffe ubdifeé oderfor trfen olene. er er mere for oé at gjøre. 3Si lede fjer, fige di, unber ben bebfte SRegjering i SSerben, og jeg tror bette og taffer ^errett berfor. SBi fige, at e for*

6 342' enebe tatere SRegjering biet) oprettet beo!ynfpiration fra herren felt), pg at t)i ere [totte af og Irjffelige feb at bære amerifanffe Statborgere, ^eg b,ar albrig bæret i Stanb til at fatte, at bet er muligt for mig at bære et gobt Weblem af SHrfen i ubs Øjne, unbtagen Jeg meb engibenbeb unberftøtter mit Sanb og bete Snftitutioner og bifer i mine )anblinger, at jeg ærer og ablttber bet Sobe; paa famme Waabe, font jeg Dirfer for Ubbrebelfen af (SuangelietS Sanbb,eber og føger at bringe Sftenneffene til ft'unbffab berotn, paa famme SDJaabe betragter jeg bet fom min ^Borgerpligt fammen meb anbre Statborgere at birfe for, at oi i etitjuer >enfeenbe funne bane en gob og retfcerbig SRegfering. Hirfen og Staten ere, ffjønbt to forfffetlige Qnfiitutiotter, efter min gorftaaelfe bog faa nøje forbunbne, fybab mange fociale Dpgaber an«gaa, at be iffe funne abffilles. 3 e 9 tror, at S^irfen iffe funbe ubføre meget uben Staten, og at bet for be berbstige autoriteter er oberor* bentlig banffeligt at abminiftrere paa rette 9#aabe, mebminbre ben bor«gerlige Sftegjering er unber ^aauirfning af ben Religionen? beroligenbe og foræblenbe!ynbflt)belie, fom Uroen paa ub og grelferen mebfører. 35erfor maa ni fom SibfteÆageS Redige ftøtte alle politiffe flaner og fociale foretagender, fom funne gjøre SamfunbSforfyolbene bette iffe rimeligt? Ubøbelfen af Retfærbigfyeb og bet befinbige gorfbar og >æbbelfen af SanbfyebenS principper ere be funbamentale principper i al gob Sftegjering, og naar bisfe principper angribe, er bet ba iffe min $figt at opponere mob bisfe bet politiffe SamfunbS gjenber? 3^9 mener, at bet er. Som 93orgere funne ni ubraabe oberne paa ffrt)= benbe $is. gritjebens Sbeat fan fremftilles paa Særreb af bem, fom btjrfe UNalerfunften; ben fan forherlige i Sigt af poeterne; men meb» minbre be ing, bi ubføre, ere i harmoni meb, bbab bi fige og t)bab bi fremftille Peb funftneriffe Ubmalinger, ere bore Orb fun tomme grafer og bor $uuft fun tom ftunft. Og berfor figer jeg, at faa længe ber i bor ftore kation finbes SLRænb og binber, fom raabe efter SBrøb, eder fom føge ^Irbejbe omfonft, mebens anbre paa gribff Sftaabe erfyberbe fig ftore Stigfeontnte og lebe paa øbfel SBiS; faa længe bore gængfler ere fnlbte meb 2JJænb og Sfbinber, fom iffe U)be ben borgerlige Øbrig* tjeb, men obertræbe Sobene, ber netop ere til for at bærne Samfunbet; faa længe ber finbes Sftænb og binber i bisfe frie Stater, fom famti«big meb, at be ignorere Sobene, fmnffe fig meb grifyebsnabnet; faa længe ber i bisfe 35 e forenebe Stater af Slmerifa finbes et enefte itbe» bertjgtet >US, fybor Sbinber fælge beres Sjæl og Segeme for $enge; faa længe ber, t)bor ber finbes et 93ebet)uS paa ben ene Sibe af aben, famtibig finbes et SDjæbetenS 35riffeb,uS paa ben anben Sibe, l)bis 35øre altib ftaa aabne, og fjbortil bore unge Sønner loffes for at nnbe af fjæl«og legemsforbærbeube atfofyotiffe 35riffe jeg figer, at faa længe faabanne gorfyolb og fociale Silftanbe ejiftere blanbt os, er ber

7 343 en digttq jeining for o at ubføre paa bet rent borgerlige Oturaabe, og en jerning, fom maa ubføreé af enbtier Søranb og Kuinbe, fom bar paataget fig tior gorløferé D^atin. ^eg ønffer iffe at blitie betragtet fom en agitator eder fom en 9)Janb, ber gaar til )berligbeber; men, Srøbre og øflre, l)tiié jeg fer biefe litftanbe, naar jeg rejfer omfang tit tierne i bort iianb, er bet ba min $tigt at forfyolbe mig taué, eller er bet min $ligt fom en TOanb, ber foregioer at ptæbife retfær< bige principper, at bentebe Opmærffombeben paa btéfe forbæroenbe gorbolb, for at be funne blitie rettebe? S^aar golf tieb politiffe S3atQ i Xufinbtiié fælge bereé temme til tiiéfe SJcænb, for at be funne faa et ftort Sftaon blanbt Sefotfningen, og btéfe ærgjerrige SDcænb blitie be* troebe ftiqinger, Ijtior bet gjcelber beré 2iti og gribeb i en Settibning, fom er btibere enb nogen anben, btiab ber fyænbte tieb fibfte Salg i en af be ftørfte af SRepubtifené tater, faa ftjnes bet for mig, at ber er noget tiæfentligt at æubre, for at en flig ing iffe ffal gjentage fig. -ftaar jeg fer biéfe famfunbénebbrtibenbe Kræfter gjøre bere ^nbfttjbetfe gjcelbenbe inbenror tiort Sorgerfamfunb lige faa tiirf» ningfulbt, fom be nogeufiube tibligere tjatte gjort iubenfor be gamle tatfaimuub, faa fan jeg iffe unblabe at gitie mine gølelfer Suft og fige, at jeg betragter bet fom min $ligt at fyentebe mine SJcebborgereå pmærfjomfyeb poa bife ing, iffe for at fremføre uberettigebe 33e= brejbelfer mob nogen, men i bet )aab, at tii oefc at blitie gjorte op«mærffomme paa biéfe [tore amfunbsfarer tiihe reformere gorbotbene. S)et er fun et!$sar 'Sage fiben, at et fib noget ubenfor Katifor* nien Ktift ftøbte mob en unberføiff fremftaaenbe KlippefpibS og bleti fønberbrubt. 3>ngen t> i b fi e før, at ber paa bette $unft»ar en fremftaaenbe Klippe; men fibeté Kaptajn tieeb bet nu! >an tiibfte bet, faa fnart t)an fejlebe imob bet. S'iu fpørger jeg: Sitbe bet fyaue»æret rigtigt af barn at fortabe bette teb uben at gjøre nøjagtige Optegnelfer paa øfortet, btior bet farlige teb tiår, faa at anbre øfarenbe berefter funne unbgaa at ftøbe mob benne Klippe? 9cej, bet tiilbe bet iffe, og ban gjorbe naturligoié, fyoab ban funbe gjøre, for at?lloerben øfolf funbe blioe adtiarebe mob at fejle otier bette farlige? unft. ^Saa famme $i, Srøbre og øflre, fytiié 5 '^ e Me >erren op= Itifenbe Orb til o og labe (Sber formane tieb profetierne, fom ere inbebelbte i be fyellige Søger, herren bar gioet o, og t)di 3 tiille ftubere be t)iftoriffe Silbragelfer blanbt kationerne, fom tjatte leoet før tior %ib, ba tiille 3 tiibe, at ber er fun een Xiug, fom fifrer taterneé grelfe, og bette er, at SRetfærbigbeb og anbbeb gjør fig gjcelbenbe i Kirfen, i taten, paa gorretningétitieté Omraabe og fyoé Der røffel! fy $erfon, fom foregitier at tjene gæbrelanbet eg >erren. et er, boab jeg ønffer at anmobe (Sber om meb Oprigtigbeb og glib at tiirfe for fom Sorgere, at retfcerbige, fanbe og ærlige principper ftebfe maa

8 344 blide tjædbebe. Vlaav jeg fer bet ftore Slrbejbe, font ligger for o at ubføre, og jeg fantmenligner bet ineb, rjdab kitlen t)ar Bjaft at ubføre )ibti{, faa føler jeg til at gjøre, tpab ^nbianeren gjør, naar i>an er fulten: t)an ftrammer Sidbæltet enbnu libt mere og fortfætter tappert dampen, dampen mob t)nb er en dirfelig Ifamp og maa føreé nieb $?raft. SBi maa iffe bebrage o feld meb at tænfe, at jæoelen er bøb, tt)i tjan er meget ledenbe. >an fjenber anbtjeben; fyan fragter ben; tjan ffjælder, men tjan dil iffe ablt)be ben og dil tilfibft blide bunben i Skenfer og faftet i 2lfgrunben, tjdor b,an t)ører til. (3ot). 2lab. 20 ap ) er er Sufinber af 3ftænb i bette Sanb, fom ligefaa libt fom $)jædelen eller Sucifer funne omdenbeé, forbi be meb fri Skidte og gorfæt dælge at dære b,an Slgenter. 3 e 9 t»itbe ønffe, at be alle funbe blide bragte til Omoenbelfe og til at abltybe trifli oangelium; men t)di bette er umuligt, ba betragter jeg bet fom min $ligt font en 93orger i bet politiffe antfunb at meboirfe til, at retfærbige Sode blide debtagne Sode, ber ere tilftræffettg milbe, famtibig meb, at be ftraffe Odertræbelfer faa at, f)di en SDfanb nægter at [janble fornuftigt og iffe dit labe fig oderbedife om aubtjebens og 9tetfærbigtjeben $rad, b,an ba deb tpfiff 9ftagt fan blide ftanbfet i fin onbe gremgangémaabe og anbragt paa et teb, rjdor fjan iffe længere fan forulempe amfunbet. ^eg beber, at >erren dil 93røbre og øftre, og lebe o3 paa ben rette SBej. )dor brjrebar, bjdor dærbifulb er iffe ben 5lanb, di mobtage fra ub, dor gaber, og fom leber o inb i al anbfyeb! Seg beber om at dære dejlebet deb benne 2lanb; jeg bløder at dære i 93efibbelfe af benne fra ub ubftrøtnmenbe Slanb, og 3 betjøoe bet. >di 3 ere dejlebte af ub 2lanb, dille 3 albrig gaa dilb, men ^ dille føle fom jeg, at i benne Uamp mob qttben maa di iffe gide op, men, b,dt bet er nøbdenbigt, ligefom belgierne libe >øben gradene"; ttji ber er bet, at di ere, -8iøbre og øftre, og i førfie Sittie. Xet er bebre at bø paa SSalplabfen enb at gjøre gorlig meb jædelen for at erbolbe greb. fean tjolber iffe fine Ooerenéfomfter; b,an b,ar albrig gjort bet, og tmn dil albrig gjøre bet; fjdié di giue efter for fjant ben minbfte mule, lomme di let i famme tilling font gluen, ber fange i (Sbberfoppené SSæo; tilfibft blide di faa inbdiflebe beri, at di iffe funne fomnte ub beraf, og bet enber meb øben. Sab o bebe ^erren at bjjælpe o i dor atup for at fremme bette berlige SSærf, faa at di maa fortfætte ben gobe jerning, inbtil tjané >enftgter ere futbførte, inbtil >enfigten meb &irfené Oprettelfe er fulbført og inbtil taten er renfet, og di ere forberebte, baabe i religiø og borgerlig føenfeenbe paa Strifti Bomme og Oprettelfen af tjané Stige paa forben, faa ub3 SSillie maa ffe paa forben, fom ben ffer i Vrimlen". Seg beber berom i!3efu trifli -ftaon. Slmen.

9 345 jmatthaø hen 15. Hotoem&er (Ef Blik paa Jlbfiønen t Sfcan&inatitett. 3 Søbet af be fibfte 2Va 9Jiaaneber fyar jeg aflagt et gjennemgaaenbe 93eføg i fcele 9Niéfionen og fyax i nædnte Sibgrum beføgt 9ftenig< peberne paa Sornfyolm, i tibdeft^sjædanb, paa Sralfter, i Obenfe, S* bjerg, 2lart)u, SRanberS, Slatborg, Hjørring, grcberiféfyadn, Striftianta, rammen, Sergen, ronbt)jem, greberiféftab og greberiféfyatb; jeg ar tidige aflagt mange 23eføg i be edigeå >jem; tjar faldet be tige og trøftet be ørgmobige; fyar dæret tilftebe deb øbétejet, fydor en meget etjtet atter forlob Sorbelidet«trange al; Ijar talt deb Segradelfer og i TOøber faadel fmaa font ftore; fyar ftuberet paa >erren$ Sod om agen; og om batten, mebené Segemet efter agené radlb,eb fanbt ben tiltrængte )dile, fjor Slanben beføgt be hjemlige teber og fyar fet og famtatet meb bem, fom attib ere dort fjerte faa nær. og Opledelfer i mit alb tjade dæret mange og afoejlenbe famt lærerige og intereéfante. Oderalt er jeg bleden mobtaget meb ben ftørfte )jertetigt)eb, faadel af mine 9J?ebarbejbere font af øffenbe og SBenner. 9J?it )elbreb b,ar dæret gobt paa ben lange SSanbring, og ub fyar i fin Sflaabe gidet mig Sidet Orb at mebbele be 9ftange, fom jeg tjar f)aft Sejligfjeb til at bære mit 58tbne bdrb for. %t beffride ben læbe, fom tjar loft ub af be >ellige 2lafrjn nnber mine Seføg t)0 bem, er mit prog for fattigt tit, og bet famme fan fige om mine egne perfonlige gøtelfer; tlji ofte er mit fjerte bledet rørt, og læben og yjjebfølelfené Saare er rullet neb oder Sinben, og i titfyeb l)ar jeg fagt: >erren er gob, og f)an 9J?iffunbt)eb dårer edinbelig" til bem, fom føge fyam i Dprigtigrjeb og )bmdgt)eb. )dab jeg færlig lagbe 9Nærfe tit, dar bette: Wieb Unbtagelfe af eet teb i tjele SKiSfionen dåre alle døberne ubmærfet gobt beføgte. e totale S3røbre, font nu dræfibere i renene, Ijadbe neblagt bere baglige Slrbejbe og rejft tange 58eje for at oderdære onferencemøberne. et famme dar ilfætbet meb mange af be Redige. Uben Unbtagelfe fan bet figeé, at biéfe SØcænb, ber tnbefyade tillingen fom gorftanbere, tjade ubført et meget pri* dærbigt Slrbejbe i be fibfte 6 SRaaneber. g et $ar af renene fyadbe ilflutningen dæret ftørre, enb ta SXSlbfterne fra 3t n dirfebe paa biéfe teber. et dar i anbtjeb en grdb at Idtte til SRaddorterne, fom be aflagbe; tb,i bet fremgif beraf, at be dåre futbe af Sid og Qntcreéfe for ben ag, fom di 9#iéfionærer og be ere beffiffebe til at dirfe for. Slange ypperlige SSibneébtirb om, t)dorlebe erren er meb fit golf, bfeoe fremførte. 'Iftange toge dåre faalebeé bledne faldebe meb ben Redige

10 346 Olie og tjabbe errjolbt bere tabte >elbreb tilbage, og be berfor. ( n øfter, 55 Slår gammel, tjabbe bæret lam i fit Segeme, fra tjun bar 5 Star, men fiben rjun for 4 2tar fiben biet) bøbt i ebe» marfen ren, -iftorge, fyar rjun tiæret rigt belfignet af >erren og er> tjolbt fin egem ftt)rre titbage, faa at tjun tittigemeb fin ætbre øfter funbe oberbære konferencen i Sriftiania, bbor t)un i tjele gorfam* Iingen $aafrjn gtf frem og tilbage paa nfbet beb egen )jætp. ^eg talte meb en ung øfter, font for et 2tar fiben bar meget befnmret ober, at fjenbeé tjære gorætbre bare mi#fornøjebe meb, at fyun ttltjørte bort amfunb, men fom nu fyabbe ben læbe at fe begge biéfe rjenbeé fjære gorælbre i Sirfen, og meb gob Ubfigt tit, at flere af t)enbe øffenbe bitbe følge b,enbe gobe (Sjempel. om et ele fat jeg be Retlige i en bebre tilling enb atminbetig SigeftiQebe i amfunbet, ibet be, trob be fjaarbe og trange tber, bare bebre flæbte, bare friffere i Ubfeenbe enb mange af biéfe, og faa gobt fom alle fjabbe SBeffjæftigetfe. $ ærbeleétjeb bar bette ilfælbet meb aabanne, fom ftabbe efterfommet Xienbeloben i ben rette Slanb og Sftening, og be fagbe meb føerrené tjenere forfeum: herren t)ar belfignet mig; jeg anerfjenber t)an Iftaabe og obt)eb; tt)i ban tjotber tro fine Søfter." ønbaggffolerne ere oberatt i en bppertig forfatning, ibet gorftanfcerne for biéfe foler meb SRaabgtbere fanit Særere og Særerinber iffe fpare nogen Umage for at oplbfe børnene i (Sbangetieté principper. 3> e 9 oil berfor fjer bebe ake gorætbre, fom titfyøre Sirfen i benne SDliéfion, famt Oorætbre ubenfor Sirfen, om at fenbe bereé S3ørn tit biéfe bore foler, faatebeé at 9lntaflet af (Sleberne fan btibe bobbelt faa ftort; og 3 gorælbre ere felb bentigft inbbubte til at fomme tit ønbagéffolen og btibe unberbifte i folenå trjeologiffe Staéfe og t^øfte rig Sunbffab om bangeliet. e fbinbetige ^jældeforeninger gjøre bere SBebfie for at afhjælpe be gattige 9^øb famt beføge be bge og trøfte be 93efumrebe; btéfe foreninger fortjene berfor megen Sftoé for bet Sjærtigbebéarbejbe, be ubføre. Llngboméforeningerne ere ligetebeé i futb 23irfjomf)eb og affyolbe regelinæåfige ugentlige 9J?øber meb afbejtenbe program WI Oplbéning og Ubbannetfe for faabet rjngre fom ætbre Sftenneffer. ($t af be bigtigfte Salb i Sirfen fanbt jeg imibtertib paa nogle teber titbelé forfømt, ibet nogle af 23røbrene, fom ere falbebe til at birfe fom Særere i SMenigbe* ben og tit at beføge fuiebtemmerne i bere )jem, af en eder anben runb iffe fyabbe opfbtbt ben bigtige Sffliåfion, ber er betroet bem, faa nøjagtigt, fom bet funbe fjabe bæret ønffeligt. $eg tror imibtertib, at ber i greintiben bit blibe lagt ftørre Qber for $)agen i ben Retning, angforene i fyele SJitéfionen ubføre et meget prtéoærbigt Slrbejbe, og bet er i anbfyeb opløftenbe at Irjtte tit bere infpirerenbe ang, fom tjener tit at falbe paa be abfprebte 93ørn af Séraelé >ué. 2il (Sntjber,

11 347 ter faalebeé ofrer fin %'\b, fyoabenten bet er foui Seber, fom Organift eder font SWeblem af biéfe or, uil jeg fige: 93ebbliu at Dirfe i benne tjerlige jerning, fom 3 ere falbebe til at ubføre, og font ftaar i nøje gorbinbetfe tneb gorfnnbelfen af grebene J3ubffab til 9)Jeuneffene. )uff, at ub Dit belønne (Soeré gtio. 2lCLe renene i SKifiouen fra bet fnotigfte ^3unft i anntarf til IromSø tjøjt oppe i SiRorge ere i Qøbet af be fibfte 6 IRaaueber bledne beføgte af een eder flere af?(5lbfterne fra 3' 0n -»f<? SJJænb, font bet er bteoen min behagelige Sob at Dirfe fantmen meb, ere alle nibfjære, gubtiengione og ejemplariffe 9ftænb, ber if fe fpare %\b eller Wibfer for at bringe (Suangelieté ^ubffab tit bere SDcebtuenitejfer i biéfe Canbe. tilgangen af nrje Webtemmer er iffe faa ftor, font ønffetigt funbe Deere, ibet fun 49 ere bøbte be fibfte 6 Wlaa-- neber. 2lt trenfc paa bette lille fintal bringer en Dté -8ebrøDelfe tit mit inb, men jeg føler bog, at perten og b,ané beinuitbigebe tjenere i QionZ Sanb fjaoe antaget oore $eftra?belfer i bet Slrbejbe, Di ere falbebe tit at ubføre i bi fe i faa mange >enfeenber Danffelige iber. Og nu, mine etffetige erobre og SNebarbejbere fra 3'oué Sanb, og 3 noble 2Jiænb af ^attbeté ønner, famt ade ^ æble jæle, ber tjade fticlet (Soer unoer anbbeben banner, taber oé aqe tage fat tneb fornyet 3^er og Dtrfe for uoé agé grentme og for røenueffeneé aan= belige faa del font timelige grelfe. SSærer Deb gobt DJlobl,paD ftebfe i DJMtibe, at herren er paa t>or i&e; tfyi t)an er Dor ub, og Di ere bet golf, tjan føber, og- ben Jpjorb, rjané ^paanb teber". O, Dilbe bog SJJenneffene i $>ag t)øre herren bereå nb SRøft! Deré Prober i rifto ané 3- ijriftiattfen. jffltialiannijljeiier. janfcomp og Beffcifckelfer. en 29. Dftober anfom følgenbe røtbfier fra 3 lon tor Qt o* 1 ^ fom 9Jiiéfionærer i ben ffanbinadiffe SNiefion: palt (. #eterfen fra iiogan, Utat), Robert S- ^ifdjoff fra Sooefl, SStjoming; fyriften ørenfen fra eorgetotøn, Sbarjo, og Sluguft Sien* fen fra Ogben, Utafj. >an (. ^eterfen beffiffebe«til at Dirfe i Srnftiania konference, SRobert 3- ifdjoff i -8ergené konference, rirtftett ørenfen i Aalborg konference og 2luguft ^enien i ftjøbenbadné konference. 58i bnbe biéfe $røbre hjertelig Delfontmen og nebbebe Dor rjimntetffe gaber«$elfignelfer ooer bent og ben jerning, font be ere falbebe tit at ubføre i SDcifionené Xjenefte i bife anbe.

12 348 (gfferaarkanlferenten i &ri)iiømø. Konferencen tog [in Segpnbelfe Sørbag b. 9. Dft. tt. fc/%. Sofa* let, ber oar fmuft ubfttiret tneb 3^ a 9> falmer og 23(omfter, gjorbe et gobt $nbtrpf p aa oe SBeføgenbe. SJ^øbet aabnebe meb Salmen: 9cu f^rt)b mit fjerte finber", rjoorefter Slnbrem SDatérub aabnebe Konferencen meb 23øn. almen: O, min $aber, 2)u, fom fjenber" biet) nu funget. Konferencen^ ^Sræfibent, ^a\m $. ^eterfen, bøh be STilftebeoærenbe Pelfommen, tjoorefter 3Jcr3fion præfibent fe. S- 6l)ri= ftianfen gjorbe nogle inblebenbe 33emærfninger angaaenbe Setpbntngen af en Konference. )e totale $orftanbere for be forffjehtge rene af^ gabe nu bere Rapporter, Karl 5lnbrefen for SDrammeng ren, JJcar= tin ^aloorfen for $reberif ftab, $rant Dlfen for Saroif og fien. amtlige 93røbre bare bereå pbmpge $tbne3bnrb om (Soangelieté anbfyeb. ^ræfibent ^ame ^eterfen rapporterebe Stilftanben i be øorige rene. 3)et fremgif, at, ffjønbt ingen StSlbfter fra 3* 0n oir!e i renene, faa Pare be bog alle i færbeleå gob forfatning, og mange oprigtige 9Jcennef!er unberføge oangelieté Sære. almen: S3lomftre fom en SRofengaarb", bleo nu affungen, IjOorefter SGftéfionåprceftbent fe. $. fyriftianfen talte til be gorfamlebe. fean fremfatte fine rfa= ringer fra 3Jci fion lioet og bar traftige S3ibne bprb om, at ub Kraft følger ^ræftebøtnmet, nu, fom i forbums ælbre ofter, fom fyaobe Pæret lam i 50?lar, men Par tjelbrebet oeb ub Kraft, Par ttlftebe fom et lebenbe 23ibne bprb berom. SJcøbet ftuttebeå meb almen: Nærmere ub ttt SDig" og Xah figetfe af ^Ibfte bmarb trømnarå. ønbag Sporgen Kl. 10 fyotbt ønbag ffo(en fin Konference, og et fyertigt pn Par bet at fe ben ftore fare af feftflæbte 23ønt meb be uffplb rene Slnfigter. almen: -8ær Pelfommen" blep funget. 2labning bøn af S3rober ^ran^ Olfen fra Saroif. almen: SDer er fjønfjeb tyer paa ^orb". øfter SBorgfyilb Sarfen afgao Rapport ooer ffole. ønbagåffolerne i ^reberiféftab og Saroif btepe repræfenterebe Peb bereg refpeftioe $or[tanbere. SBeftprer Sol). Sarfen rapporterebe tillingen i Kriftiania ønbagéffole fiben fibfte Konference, almen: SSaagn, min anger, af btn lummer" bleo af= funget, Ijporefter et tntere fant program bleo ubført af (Sleøerne i Kriftiania feren ønbaggffote. øfter ara riff en fra brammen fang ben herlige ang: grel* ^obfpor". JJci fion præfibenten taffebe, fonlig rørt, for bet gobe program, ber par ubført. fean opmuntrebe 53ørnene til fortfat glib og talte om bet ftore, omfattenbe Slrbejbe, fom be ibfte=2)age etlige ønbag =

13 349 ffote ubfører. an bab, at (&ub Stanb altib maatte bære r)o o og infpirere ol til at lede ret. 23eftnretfen for folen famt Særere og Særerinber bteoe berefter foreftaacbe til Dpfyotbelfe, rjoilfe $orftag bteoe enftemmtgt oebtagne. ^orfamlingen fang tit tut: forben meb fit 23lomfterftor", og fte flare 23arneftemmer blanbebe fig meb be 2$ope Otøfter og fteg fom en jublenbe Soofang op til )imlen og forben! faber. ønbagl= ffole=$onferencen ftuttebe«? berefter meb Xafftgetfe. fiermibbag $1.2 famlebel atter offenbe og 33ef ogenbe til SDføbe. almen: t&aa fitter en runbøolb" bteo funget. S3on af 9D> i3fion3=.præfibent (Stjriftianfen. almen:,,0, elligaanb /; bteo fungen. $onferenceprceftbent 3attte $ ^eterfen gao nu en famlet ^Rapport ooer t)ele konferencen i be forlobne JOcaaneber. 2)er oar ubbdt 699 frtfter, 286 Søger, og 346 forf!ietlige jem oare bejøgte. SDer Oar bøbt 27, oelfignet 12 S3ørn og aft)otbt 508 9Høber. ( lbfterne bro. trømnæs og 9lnb. S)at rub fortalte om berel 33eføg ube i renene. Sil Slfoejting bleo almen: bitter Iraftigt fatte! forben" funget. 9ttilfion3præfibent feanz $ fyriftianfen fremftob og gao ol mange gobe tiiaab og formaninger, famt foreftog irfen Slutoriteter opfyolbt; og præfibent $amel $. ^Seterfen foreftog be fteblige autoriteter tit Dp= fjolbetfe. Sltle ^orftagene bteoe enftemmigt Oebtagne. Jftøbet ftuttebel meb almen: 23læl fagte, S torme". Saffigelfe af S3rober >enrtr ^cterfen. Sif ten Sti 7 oar bet ftore So!ak folbt til ftbfte $labl af offenbe og mange ^remmebe. Stgetebel oar angforet talrigt titftebe. almen: 23røbre, tør oi ilmfomme" bleo funget, tjoorefter 2lnb. 2)al8* rub inblebebe Svøbet meb S3øn. almen: ), SBrøbre, lab ol fyenrtift fmite" bleo funget. præfibent ^amel $ *J$eterfen ubtatte fin læbe ooer, at ber oar faa mange tilftebe, og bøb bem alle Oelfommen, tjoorefter Siben bteo gioet tit tofal Sfétbfte $rant Dtfen fra Sarøir, fom bar et fraftigt SBibnelborb om oangeliet og beotbnebe, at ^trfenl Drganifatton Oar ben famme nu font paa Slrifti og 5Ipoftlenel Stb. øfter ara (Sritfen fang berefter en oto. præfibent i^amel $. ^eterfen beotbnebe, at (Soangeliet Oar gjengtdet til forben, og at (Soangetietl farlige yiaabegaoer bleoe ffjænrebe Retlige, augloret fang en fmuf ang, Ijoorefter JJcilfiønlpræfibent (St)riftianfen talte tit be gorfamlebe. >an jammenltgnebe SJiormonilmen" eller bet i oore SDage oprettebe gretferuærf meb ben moberne, tomme Slriftenbom. JOcøbet fluttebel meb almen: Bioul 33ørn afrofter orgen" og Saffigetfe af (5bm. trømnæl. JJcanbag b. 11. SH. 8 l / 2 affjotbt be unge Sttænbl og ftoinberl

14 350 Ubbannelfe foreninger famtebe et ønferencemøbe. 9ftøbet aabnebe«meb almen: )a Srifti tfirfe»eb ub røagt" og Søn af ben tybtibige ^ræfibentinbe for be unge fioinberg forening, øfter 2ftagnt)ilb Jftatfen. almen: D, rjører S lægter paa forben et Drb" bleo funget. ftonferencepræfibent ^arm $ 'peterfen foreflog be forfamlebe øffenbe at tøfe ben gamle Seftgrelfe for ben foinbelige ^)jætpefor= entng, grunbet paa $ræfibenttuben3 migration; og ben npe 23efipretfe bleb foreftaaet og enftemmig gobfjenbt, nemlig Wim Striftianfen font ^ræfibentinbe, meb øftrene Wma Sarfen fom førfte og $ennp $ri fom anben 3taabgioer. efretær øfter Sergliot rinarer gao berefter Rapport ooer ben foinbelige ^jrelpeforentng SSirffomfjeb. øfter 3f?utt) 2ftatfen og 33r. Otto eb^arbt afgaoe ogfaa $iap-- porter fom efretærer tjenrjolbåoté for be unge oinber og be unge 9D?ænb foreninger. ^rcefibenten for be unge 90tab forening, S3r. )enrif ^Seterfen, omtalte ^enfigten meb btéfe ltbbannetfe>foreninger. erefter bteo et færbele gobt program ubført, beftaaenbe af forffjetlige Smner, ang, Sftufif og Miamationer. 9Jtøfion præfibent fjrifttanfen talfebe for ben fmuffe-llbførelfe af programmet. >an fremfyreoebe Sføboenbigfyeben af at uboife S5eftemtt)eb i alle Sting og lagbe o paa inbe at erinbre oore SBønner. $Qan neb= hab erren rigefte Selfignelfe ooer be Unge foreninger, fra t)oem ijoert obe font" bleo funget, fyoorefter Sfélbfte Slnb. olørub fluttebe Wøbet meb Saffigetfe. ønbag ftermibbag fel 5 Imobe ben foinbelige jæ!pefor= ening bæffet et feftligt 23orb i bet lille ofale og inbbøb alle be ttt= rejfenbe øffenbe fra renene famt Sfålbfterne at!omme ttlftebe og npbe af be gobe ing, og en rjpggelig ib tilbragte^. Stgelebe rjolbt famme forening Xiråbag Siften en fmu! Slfffebgfeft, beb fjøitfen ben bjerteligfte temning gjørbe fig gjælbenbe. Sfer bleo jerøeret Srjocolabe og Sutefage, og be Jitftebeøærenbe bleoe forlpftebe meb et intereéfant afoemenbe program, ber oar en øærbig Slfflutning paa en rjerlig konference. 3ame $ Peterfen, enri! peterfen, ^onferencefefretær. efretcer»eb ^Køberne. ankejfprøg. Wlan b,ar pligter mob fig felo", figeé ber ofte af Hftenneffer, ber albrig erfjenbe, at be fyaøe pligter ooerfor Slubre. )0t Sioet ffal øære Ipft og fnritenbe, faa fan man iffe tage bet aloorligt not.

15 351 Btbne&rjrfc øf Hpopel Æfcrafrnra B. H&cm&rttff, afnibef i 3a\i Ca&e Æifn. ben 4. flpril eg føler mig meget tafnemmelig til jerren, forbi jeg er i *8e fibbelfe af et 5Bibne bt)rb om ubbommeligrjeben af bette 58ærf, en Oderbediéning om, at ub leder, at 3;efu< er <Shiftu, 9Serben gor= løfer, og at ^ofept) mttb, bar gubbommelig befulbmægtiget af dor fyitnmetffe gaber i be fibfte >age til at paabegrjnbe tjané S8ærf, ber blanbt golfene fyar daft faa megen Qpmærffomfyeb og ^ntereéfe baabe for og imob. SSi ønffe at tjene ub og fjolbe ljan befalinger, og di oderlabe til ^erren Sftefultaterne af dor ^irffomfyeb. $eb at gjøre bette dille di blide retfærbiggjorte faadel i føerrené Øjne fom i alle gobe $ftenneffer. SSi fordente, at ber dil blide gjort Sftobftanb mob bette $ærf, men famtibig fordente di tidibgfulbt, at ub i gremtiben fom i bet gor= bigangne dil beffdtte oé, t)di di gjøre dor #tigt. 9ii agte iffe at om= foranbre dore ro lærbomme paa en faaban SJJaabe, at di berdeb funne dinbe dore SftobftanbereS SSenflfab. en nudærenbe førfttirrebe Silfianb i - $h iftenbeben Sanbe meb be forffjellige ftribenbe efter gider en praftiff ^Ouftration til at bettjfe, t)dortebe dangeliet dilbe blide, t)di bet bled beffaaret og foranbret, faa at bet funbe antageé af al Sftetfærbigfyebé gjenbe. (Soangelietræet, fom i Sibené SCRibte bled plantet af!yefu feld, og fom bled pa et og næret af bom og b,an ( fter= følgere, bled fenere beffaaret for mange af bet Semmer og rene for at titfrebåftille be Ugubeligeé Ønffer, inbtil ræeté ffjønne nmmetri iffe fanbteé mere. ^ræftebønunet bleo taget til nb. Sftangfolbige af bem, ber meb oprigtig.^engidenljeb tjadbe foifdaret be rene Særbomme, fom nb badbe aabenbaret, dåre bræbte paa forffjellige 9J?aaber, forbi be iffe dilbe tilbagefalbe og benægte bet 9Sibneébt)rb, fom nb, ben edige gaber, fyadbe gidet til bem. i fe Ijolbt paa, at di maa frdgte ub mere enb SJienneffene, og at di maa opfdtbe dore gorpligtelfer oderfor nb; naar di gjøre bet, fan bet iffe unbgaaé, at di berdeb tillige blide gobe tatéborgere. e, fom tjotbe )erren S3e= folinger, dille fiffert berdeb blide til adn for et f)oilfetfømt)elft am* funb, bdori be lede. 9ftange golf gdfe deb Xanfen om jendorbigtjeb, t ærbeleéfyeb, naar ben rammer bem perfonlig. e dille maaffe iffe føle fig ængftelige, fjdté $inen rammer en anben, men naar be feld true, blide be, t)di be ere tilbøjelige tit at nbdife dagtjeb og Sdidl angaaenbe bette 23ærf, meget bange. S)e ønffe feld at dære fri for gor= følgelfe. 2ltt, tjdab be ønffe, er en jædn, banet SSe.j, en delplaneret $ej, beftrøet meb Sftofer, ab tjdilfen be funne ffribe frem uben at bebøde at oderdinbe gorbjnbringer. SSi paaftaa, at bette 93ærf er gubbommeligt; men t)di di fordente at mobtage belønningen for at dære Ibbige imob

16 . 352 ub, faa maa tot ogfaa forbente Qt fomme til at arbejbe tjaarbt for at fremme bet. )bié bi ffuqe binbe ben ftore belønning, bil bet iffe bære muligt for oé at unbgaa dampen, men bet bit bære nøbbenbtgt for o at bære tapre i $ibne bt)rbet om tyiuz, i at forfoare 9tet< færbigfyeb og i at opfblbe bore pligter mob ub og bore 9Jieb= menneffer i enfyber >enfeenbe. %laax jeg fer SMennefler, fom ere opftolbte af grbgt, fyoer ang bet fer nb til, at ber fan møbe o jenborbigbeber, tcenfer jeg altib paa 5lpofiterne i Sibené røibte, eder meb anbre Orb Slpoftlerne paa rifti Xib. 3 e 9 tænfer paa, t)bortebe be, fyeflere enb at benægte anbtjeben af bet ^ibneébrjrb om riftu, "font erren fyabbe gibet bent, unberfaftebe fig ben rueft forfmæbelige øb. )bab bi <5ibfte--2)age Retlige ere ftolte af meb &enft)n tit bette SBærf, er, at be principper, font SBærfet fybiter paa, ere aabenbaxebt til SKenneflene, og at bet i Sflobfætning til be forffjellige af Sftenneffer ibærffatte Organifationer itfe tjar bæret nøbbenbigt at fam< menfalbe en ftonbention til at rebibere" bore Xroéartifler for at bringe bent i DberenSftemmelfe meb 9ttenneffene Ønffer og SSitlie. 3)enne ftjenbégierning tjar bæret et af be bæfentlige ærpræg beb bette $8ærf, font formebelft ben SSærfet mebfølgenbe aanbelige Snbflbbelfe ) Qr inbgibet be Retlige raft tit at beftaa alle *J3røbelfer, fom fyabe ntøbt bem paa bereé $ej, fybilfet be fyatie glæbet fig obermaabe t>eb. Om enb at 3 or en og ^elbebe ffulbe angri6e bette SSærf, bil bet bog fyabe fremgang, tf)i bet bærer ubbommeligtjebené tempel. S)et er ubé $ærf og iffe et SSærf af Menneffer. ette er mit rjbmtjge SSibneébtjrb, tjære SBrøbre og 6øftre, og jeg frt)ber mig beb at bære bet i Sefif rifti 9Zabn. ^øfcfalfc. øfter SRatljitbe llunb bøbe ben 12. Oftober 1915 i greberifé. ftab, 9corge, tun 22 9lar gi. mn bteb begrabet ben 18. Oftober unber flor ettagelfe af lægt og SSenner og øffenbe, af fybent tjun bar tjøjtig elftet. Sale af Sglbfte Intbmito. 38. Spin! 337 SBlil paa røiéfionen i fanbt= natoten 345 9Kiiiion nbfjeber 347 Jnbljølb: fteraaréfonferencen i ^riftionia 348 Stanfeftorog 350 asibnesbtorb af Slpoftel 2lbrat)am D. SBoobruff 351 øbéfatb 352 Mbaibet oø forlagt af. f 3. (EljriJJiatifen, Sorøabe II, fijøbenb.atm H. Srijft $o %. <S. 33orbing (SS. $eterfen.)

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng

Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Sanøijed, fiutidfkab, JHjo ocj Uro forenet. Hummer 21 l. Hobember 1914 63. Æargøng Befifcbelfen af btn %lligaan&. Sale of rølbfte 93.. Stobertg i Xabernaflet i alt Sale Sitt) ben 20. "Mai 1914. (Sluttet.)

Læs mere

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje.

r w Ik2X $rg cm for a Siofef milt), en ung Sftanb, ber ønftebe at blibe be!enbt web be Sibflz- 3)acjes J&eUicje. r w Ik2X $rg cm for 3)acjes be Sibflz- J&eUicje. SBLE ijfike Tsempea. J?an5he0en, åmtofkaben, J)rj5en og QTroen ere foreneoe. Ur. 8. pen 15k april 1902. 51k larpitg. (In «t) llbklinø af fuanøeliet. Xate,

Læs mere

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme

gtoe føerren, ber bar for fmuft eher for gobt; og et u tunbe iffe prtybes og forffjønneé for meget, naar man bentebe, at IjeQige SSæ^ner ffnlbe fomme rpa for k SifeJ^lnp tligf. JBattoljto*«, ftsoufkabtn, Dnotn øg frøen m forende. Ur. 12. le«15ae Itartø 1895. 44foe 3larga«g. tale af ^Klbfle åbraljattt J). Camton, Ijolbt i Sabernaflet i alt Safe Girt)

Læs mere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere

btjrfere, faa fan bet iffe nægteg, at benne atminbetige rang o Sftenne« ffene til at føge at betjage en fjøjere Skøn&møtnens 5fjmie> Organ for te Stytt'gtoøa grlijf. SauDljtlUtt, Inn&fkaben, BtjUcn 09 (Jrotn tre føretudt. Pr. 9. Pen lfltø februar 1894. 43tø larpng. Ctiolttttonø-fIjeonen*) oø Æibelenø fære om Jtennc

Læs mere

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab

r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. (En i ilfim fil Hafianen. 1896 nøb ben ifre ringe $ærbigf)eb at blide tat i bet ftore gælleéffab r^s^h Ørgcm for 3>ages be ^t&ftehellige. shle iiflke cempeu..sanobeden, åunofkaben, $n&en og OTroen ere foretuoe. ir. 10. 15 Pluj 1903. 52 Inrgang. (En i ilfim fil Hafianen. jftf Hfetøs irtiernør %6er

Læs mere

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte«

$rgcm for. 3>ages. isisfcarasarhæ. 3 fjabe ingen Slnelfe om, tjbor mange @ibfte=3)age Redige ber. Retlige. be Utofte« ages be Utofte«Retlige..San&heften, åunofkaben, tyyben 03 QTvoen ere forene&e. Pr. 4. 15 februar 1903. 52 Jlnrøattg. isisfcarasarhæ jftf en afe af $ ræfthettf Jofep^ JF. Smifjj. ( fter

Læs mere

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb

k SiDffø'iap pige. @rpi fat Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ @nom 5lnfomft til fanbinabien, og bi r)o!be benne geft paa ($runb @rpi fat k SiDffø'iap pige. SawHeitn, fian&fkalmi, Øgtitn øg Ærønt tre fortneøe. Pr. 20. flen 15iie kiøber 1900. 49&e Jlargltttg. Salc af 3Lp iel iutljøtt i), funb^ fjolbt toeb Subilæuntlfeften i Sabernaftet

Læs mere

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme.

sapiens jgtj K e 3)ages J&elUge. be -Staflc- ørgcttt for tale af JDræftknt forenjo ånou) nabeme. sapiens jgtj K e ørgcttt for 3)ages be -Staflc- J&elUge. suls iihke 'sempeii. JSan&beDen, fstunofkaben, JDijåen 03 QTroen ere forenefte. Pr. 19. Pen lfb hiøber 1901. 50k Jlargattg. tale af JDræftknt forenjo

Læs mere

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare.

tierne. fttttbiwrtneirå Drgan for de $id te~$age8 Hellige. &jøbeufr<rost. Ubgiuet og fortagt af 91. 6. gttjgare. fttttbiwrtneirå tierne. Drgan for de $id te~$age8 Hellige. Sta Ifk Kfø&» 1885. cv til, at itle 9togen fliøv ber til 9tor>»eb octbsiig SSisbom og tomt Sebrageri, efter ajtøxnejlerå Sætninger, efter 3Serben

Læs mere

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang

Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang Mnbfyeb, åunøfkab, Ihjo og Uro forenet. Hummer l I. Januar 1912 61. ^årgang øpltjsning, Wanmlft ag JFren* Sale af Dr. ^ob, 9*. irf, ^ræfibent for tat=$rormalffoten i arisjouri, Ijolbt i alt 2afe Sabernafel

Læs mere

ifam alen". yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King

ifam alen. yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ King yps^$fytyéføc$pl js^igq\v\ Sanbtyed, undfkab, JDgø o$ $ro forenet iiiummer 2 15. 3åtmar 1914 63. $anjishg King ifam alen".

Læs mere

SIkm&tnaoteiis Stjerne.

SIkm&tnaoteiis Stjerne. 305 SIkm&tnaoteiis Stjerne. an før åt Pdftø Jaj^ dltp. anbtyeben, Æunbjla&en, Dtyben og 5Eroen ere forenebe. Aarg. K 20. Dm 15. Juli 1874. Pr.: 6 Sk. pr. ExpL Z arøolbt i

Læs mere

Sftan&tnaotens Stjerne.

Sftan&tnaotens Stjerne. 161 Sftan&tnaotens Stjerne. rpn far åt jkdfte-sagw gitfiøe. anb$eben, Runbjlaben, Dtyben g Xioen ere focenebe. 25. Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1876. Pr.: \i Øre pr. Expl. $ale af 2@tøfie 3of ft. e>mitfc,

Læs mere

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet.

Deres. Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Deres rønprinia Jfreirerife, Sen, «emg8 og 9?orgeS Sen, itnberbantgfl tilegnet. Kotifl a^rtftietn ben ftarfte. 1448-1481.1-127. gørfte Slfbeling. Songeoaig i anmarf. Sari Snubfen Batgt i Berrig. trib om

Læs mere

k Sibflf=llap lelligc.

k Sibflf=llap lelligc. Urøan fat k Sibflf=llap lelligc. Sanoljtben, funbfhabm, Sijben og $toen ere fortntbc. Pr. 15. Pen ljbte åttsnji 1900. 49k Ittrfifltlg. ftale af JÆlbfte åttkeaø Jleterfon. SSeb Subitæumlmobei i $øbenf)aim,

Læs mere

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb

nteb SØienttevfeflægten i bet ele tnget; iffe alene meb Jpenføit til i>ct, font fpecielt betegne«font 9teligion, men meb Crøcn for br Sio^r^ages Stiligt. «oa»bt5tb, Isttfkcits, Dnftt«$% *«««"«f»rrit**, Ur. 5. Pen 1. fharts 1898. 47k largang. tale af KpoM Mattyiaå I. Couilci), Ijøttt i alt Safc Gitt) ben «. Dftbr. 1897. SOiiue

Læs mere

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at

@ub unbflab bil ubfprebes unber IjanS legerings Seffdttelfe. llnber. lomme til at regere, og berfom bet bled {ædeten tittabt frembeteå at JSanbljcb, ånnbfkab, B90 o$ ro forenet. Qtumnter 15 1. Jluguft 1908. 57. JUvgang (Bufce (Regering. «f ^ræfibent ^ofm Satjlor. (gottfat fra 6ibe 213.) Seg fan fjer enbbibere tilføje, at naar herren lommer

Læs mere

S&ari&tnaotens Stjerne.

S&ari&tnaotens Stjerne. 161 S&ari&tnaotens Stjerne. rptt før k j&djftø gaj^ *llip. anbtyeben, ftunbjlaben, Styben og S roen ere forenebe. 21 Aarg. Nr. 11. Den 1. Marts 1875. Pr.: 6 Sk. pr Expl. $

Læs mere

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra

fra Dgben til fjeoenne; berfra mob ob gjennem olorabo, paa $2ft* fiben af SBjcergene, ttl2)en»er, og berfra til ^ueblo»eb 2Hrtanfaå globen; berfra 337 ftmttbtmrøms Drgan for de Sidjle-Sages Æeffige. anbfjeben, Shmbftaben, 25»ben og Sroen ere forenebe. itr. 22. Den 15de Hugufl 1881. 30te 3Urøang. %ak af mm* taftus 6notø, afljolbt i ^arté, 8bab,o,

Læs mere

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben.

gob Jpelbreb og unbfjeb. SSi t)abe fyabt en befynberltg WarStib, bog en meget tilfrebgftiuenbe Slib for at inbfamle ben. 257 Sftttiibtfittotcfis Seerne. rpn før åt ^idftø n$t& gdltjj*. anbfyeben, ftunbjlaben, Ityben og SEroen ece forenebe. il Aars. Ifc. 17. Den 1. Juni 1874. Pr.: (I Sk pr. ExpL $ale af ^*æf. tfoit t)be,

Læs mere

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang

Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang 5an6ljed, åunofkab, 5Dy > 05 ro forenet. Hummer 9 1. paj 1909 58. $aruang i Jefu Sripi Strfce af 3?ihpe-$age5 $ elliøe affjolbteé i alt afe (Sitr,, Utal), ben 4., 5. og 6. 3lprit. et førfte SWøbe tog fin

Læs mere

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer,

gibe 3-tgt paa. ben ellig«21anb 5{$aamin« belfer, og be b,imntelf!e anbfyeber, fom ere blebne forftynbte af @ub SProbfyerer, 305 S&an&maoietis Stjerne. rpn før åt $i&$t Daøa < *Iliø*. anbl)eben, ftunbjlaben, 2)tyben og roen ere forenebe. 16. Aare. fir. Den 1å. Juli 1867. hh: 6 Sk. pr. Eip. ^tøbttenmfvbcfceit af ttttttbfeelfcar

Læs mere

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i

»Deseret News.») funne føre Ijmanben bag Snfet, men bet. er iffe altib bet Inffeå;»i forføge maa= ffe ofte,, men bet miål»ffe, tlji golf i 33 toånarf«(digtm for tie $idfte4)ages J)el!ige. anbfjeben, Æunbffaben, SDnben og roen ere forenebe. Ur. 3. Sen 1. lodemdci- 1878. 28. 3Urganø. XaU af sproftbent Sotøit %a$ot, fjolbt»eb en $orfamltng i

Læs mere

SftttnDtnaotcns Stjerne.

SftttnDtnaotcns Stjerne. 337 SftttnDtnaotcns Stjerne. #rpn før åt M^MrM^t 1P%*- anbtyeben, flunbflaben, Dtybett og SEroeit ete foreiube. 26; Aarg. Ur. 21 Den 15. August 1877. Pr.: 12 Øre pr. %au af fytcefibent 18vi&bam ^joitita,

Læs mere

fom berettet i"9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q

fom berettet i9flarf. 1, 8. 2)ette fjaube politiff SBirfning paa tjine 2)age* Stegen^ ter, og ba SefnS &Q 97 tødmmiierø 8)tgon for ile $iil ie4)ages JSeffige. Sanbfyeben, Ænnbffaben, 2)t;ben og Xroen ere forenebe. Hr. 7. Den 1. Januar 1880. 29. forgong. Sale nf WW* 5». «t*arw, fjolbt i Sabernaflet i

Læs mere

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang

Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang Sanbtjeb, fiunofkab, Du, o ocj ro forenet, Hummer 19 t. Øfcfober 1909 58. Øaryang ^falj ørfcæolønjffce xpehifian inferefanfe øpiiagelfer i hef nørhlige Jffitextcu oø ftifllige Hfalj. Slrføotogien (Dlbfunbffab)

Læs mere

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn

Dg atter; >erfom S elffe mig, ba kolber. mine 23efalinger. Slooftelen 3ofc;anne. figer ligelebcg: Zi)i Mk er ^iærligbebcn 161 Slkm&maotens Stjerne. (Srpu før k ^iåfk Dhjj^ gdliø*. @anbr)eben, ftunbftaben, 2)^ben og STroen ere forcnebe. 7. Aarg. Kr. 11 Den i. Marts 1868. Pnis : 6 Sk. pr. ($ra the Millennial Star".) Stybigfyeb

Læs mere

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol=

mw* Ctfon Wtatt, feter ffulle iffe mere oprejfes og eere og Slabenbarere ffulle ilte mere befjenbtgjøre og forfunbe tmlen3 SBilje til gol= 369 Sftan&inaoiens Stjerne Drgan for de $id le~$acjes åeffige. Sanbfjeben, Sftmbffa&en, S)gben og Sroen ere forenebe. 'fl. Aarg. Jr. 24. 3)en 1. September 1878. Pr.: 12 øre pr. Expl. 2de af mw* Ctfon Wtatt,

Læs mere

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt

jatø tebenbe 3nbbitbning t'raft. SjBrote- ftanttémen bar t Sbeort tilintetgjort bi?fe $3o(te og Sccnfer, bet er fanbt, og tiuabt 369 Sftofibintiotens Stjerne. étgm for ét Jsidftø Jages 2 tltijj*. anbtkben, jhmbilaben, 3)i)bcn og Strøen ere forenebe. 7. Aarg. Ilr. 24. Den 18. Septbr. 18o8. Priis : 6 Sk. pr. Exp. Sftettcit at lomme

Læs mere

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes

fterfom aftenen brøb frem, jfmnebe 3lben igjennem Sinbuerne fra be brebe 3lbfteber inbenfor, og aftensmaben anrettebes . 289 rsftanbtnaotcns Stjerne. (Srpn før &t iålu- m% *!%*, anbljeben, Jhmbflfafcen, Stybett og SLroen ttt forenebe. 26. Aarg. Ir. 19. Den 1. Juli 1877. Pr.: 12 Øre pr. Expl. ^ammettfomft meb SSvi $bam

Læs mere

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em*

bigfe Sjergbale i ben ubtrt/ffetige en= figt at renfe og fra alt llreent, faa at bi funne blibe bolerebe tene i ubå em* 305 SftanDtnaotens Stjerne. for At JSidp < aø*s %A\igt anbbeben, SEitribjIa&en, 2)^ben og roen ere forenebe. 17. Aarg. fri 20. /)««/5. Jw/«/8 8. p riis: 6 Sk. pr. 5emævfnin$et af ^Jroefibent f^oung i Sabeniaflet

Læs mere

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer

fit Cib. 3eg troer tffe, at SJfenneffene bilbe Ijabe baret tyer, IjbiS bet iffe l)abbe l)ort meb til gorfomngsblanen. Seg anfeer 97 fsfeanbmaoiens Stierne, (ftrpu før d* &tdfltø zgt& IpJt^ anbkben, Sunbffaben, >V/ben og roen eve forenebe. 17. Åarg. Nr. 7. Den 1. Januar 1868. Priis : 6 Sk. pr. Sxp 58emcev?mn#ev af tyvæfibent ). &.

Læs mere

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora

reb og SJlenneffeneg Segemer flufle opboje til aliggiørelfe uben i)nb. Derfor flufle bereg STabemafler iffe unbertafteg tygbom og merte ligefora 161 Sfianbtnaoiens Stjerne rpn for ét jlidftø gaø^s gdliø*. anbbeben, Sunbflabcn, Dtyben og Sroen ere forenebe. 10. Aarg. fe 11. Den 1. Marts 1861. Priis : 6 Sk. pr. Exp. t)mgf)eb mob (&nb$ SStlUe. &et

Læs mere

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige.

Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. s Irpn fat de Sid^c-Dages Jeffige. anbljeben, Æunbflaben, SDgbcn og Sroen ere forenebe. Ur. 3. Sen lftc looemoer 1886. 36te 3Ur$ai?c*. 2c\\cmtU DpftanMfe. 2)r. Snmann 3lbbott, en berømt amerilanff ejftlig,

Læs mere

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte

9)kngel paa be rette Svibler iffe forftaae. fanbe SPrincrper. SDtønge oprigtige SUJcenb. i SSerbcn Ijabe bebet af berel ganffe fjerte 353 Sftan&tncmteiis Sfjerne #rpn før k j&djftø Saøfls $*IH i*. anbfyeben, Æunbffaben, 2>t)ben og STroett ete forenebe«il. Aarg. Nr. Dm 1. Septbr. 1862. Friis : 6 Sk. pr. Exp. ale af Kftfi Støb* &

Læs mere

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B.

Presented to the. LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO. Estate of the late. C Watkins. John B. Q 1 Presented to the LIBRARY Of the UNIVERSITY OF TORONTO by Estate of the late John B. C Watkins Seren ierfegaar&3 Samlebc SJcerfer, Sotnfe&e Surfer ubgitme af SI. 23. Sradjmann, 3. 8. #etberg og

Læs mere

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige.

Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. Drpn for de $idfte~$age8 Mfige. anbljeben, fiunbjfabeu, 2)»beu og Sroen ere forenebe. Ur. 11. Sen lfie jflurls 1881 36te Jlargang. Ubbrno af 3o(m %. &aineé Slranment 3Seb bmunbs Surfer Sooeitå SBeljanbling

Læs mere

BRIEF JS 0041468. niaiihi

BRIEF JS 0041468. niaiihi BRIEF JS 0041468 niaiihi ^- -6^ it)iib kf taler fov i or!e^n, Stam^ttfe og gikicomrai^fer i ibhttmavi > 1870. itø^ hx h\ix kx Wtt^Kxdim w f * ^ «f e^n, Stam^ufe og gibeicommi^fer i Æanmarli. jkføbcnljaon.

Læs mere

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if!

Sif be brcefiberenbe 23iffobber: (Sbroarb. -Ipnnter, Seonarb SE. Jparbp og 3>e8fe (. fiittle. SPetet Sftaugtyan, brcefiberenbe 33if! 273 SftanDtnaoiens Stjerne an for åt SOåftt laø*8 ellig*. anbtyeben, ftunbflaben, Dfcben og Jroen ere forenebe. 16. Aars. Ir. 18. Den 15 Juni 1867. Priis : 6 Sk. pr. 31 at& konference fot Sefit < fmftf

Læs mere

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene

Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene Denmark. Arbeiderkommissionen Betaenkning afgiven af den ifolge kgl. resolution of 20de september 1875 til undersogelse of arbeiderforholdene i Danmark nedsatte kommission..-.- ; 'GJi^C I3f a isetænkning

Læs mere

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library

From. George Bryan t. of the. late. Schwartz. The Library From The Library of the late George Bryan t Schwartz ih om as $oj[js. 1/ >t fortælling af 3ona$ &ie. ftjøbenljatoiu yft-cnbafrre ^ogfianbcf* Joxki (3 1. Jbrgrf S Sen). Srtjtt rjo 3. Jprgenfen 4 Go.

Læs mere

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :.

JfalrHlur. åt albr-rtifltr- wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: Carl JUbrrii, 3 GommiSfton t)o 53og= og $aptri)anmer.( :. 2I?AS34..i- 7 (TO net", hu wulilil iinfl»il mit rtinlinlti til: åt albr-rtifltr- JfalrHlur fcunt til t>cve forljcntnvvcnbc Tivccteur Carl JUbrrii, cand pharmacie, og til Ijano gaber: kongelig Sanb^Duer*,

Læs mere

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the

Presented to. library qf the ESTATE OF THE LATE UNIVERSITY OF TORONTO OHN B. C. WATKINS. the Presented to the library qf the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE OHN B. C. WATKINS dftømøte IJRanti/kript åpxebtt 3BtlTe&er af Imt i 2{ctri)unbre5efs 2Et5fe Ubgt&et af uftat) «He& ^øfienljatm

Læs mere

I I 6))ifekr ^f ^ft ^ØM W ^^Iffltl? famlebe «f. f. Hølimcttn. m^ '''iisiiii^ - X3JOfJO»lO«-6

Læs mere

Q. Gaitnott, Star.") at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa

Q. Gaitnott, Star.) at tale ifølge 2lanben SBeitebning. $rincibet, fom inber;olbc i bette friftfteb, er imiblertib iffe alene anbenbeligt faa 209 Sfionbtnootens Sfjcrnc. før t\t jtødftø Daga Irilij«; anbbeben, ftunbftaben, Dtyben og roen ere forenebe. 11 Aars. lir. 14. /)«i 15 April 1863. Priis: 6 Sk. pr. $ale af ^Øtæjtbettt . Q. Gaitnott,

Læs mere

(Store <SrtItfofUib, Star." Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G.

(Store <SrtItfofUib, Star. Spencer, Dabib ftuflmcr og eorge S3. SMoce. Sif be picefiherenfcc SSiflopper: Jpuntcr, ficonarb 2B..^arbtj og Qegfe G. 2? 9 SftanOtnaoiens Sfjerne. rpn for åt JSMfti tyt% rilijj*. anbfyeben, ftunbftaben, >r)ben og rccn ere forenebe. 14. km. Sr. 19. JDen /. Jtf/i /86*S. Pnis : 6 Sk. pr. Exp. $Xat$coiifetcncen t (Store

Læs mere

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins

Presented to the. LiBRAR\- oj the. UNlVER.Sir\' OF TORONTO. Estate. of the late. John B, C, Watkins *: f Presented to the LiBRAR\- oj the UNlVER.Sir\' OF TORONTO by Estate of the late John B, C, Watkins øren ^icrfegaorttø Samlede SScerfer*

Læs mere

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce =

cdeseret News.») refpelttoe folebogninger og i tilbørlig Drben til be beftemte @te= ber, Ijuor SBørnene funbe fe ^3roce = tømtmamens ^tjtmt cm for de $id le4)ages Jieffige. anbljeben, $nnbffaben, nben og Sroen erc forenebe. ttf. 1. Den lfje Mohr 1880. 30te j&ttpftiji Støt 33tc SlarSfeft. tor SuBei 09 øitibcltg^cb. (gra cdeseret

Læs mere

brief PTB 0041762 v.2

brief PTB 0041762 v.2 CO brief PTB 0041762 v.2 øbflu>nmu». af $*et*tfa SBrettter. ' u- Hnbcn >eel. tfjøbenfjaun. fcøfer«og SorbanS gorlag. $rp!t (00 S. S. Safer. Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from

Læs mere

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS

Presented to the. LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS Presented to the LI BRA RY of the UNIVERSITY OF TORONTO by ESTATE OF THE LATE JOHN B. C. WATKINS ( t &iilistqkkp af iffraingrriirs loga, ^, 0» er fat 5)?cb et ^aaut ot>ei: gceracrnc. Ubgioet af ^dfhabct

Læs mere

aren ^ierfcgaarbø @titit(cbc SJærfer. øren ftlertegaartø Santlcfce Surfet ubgitme af IL 83. Sradjmami, 3f. 2. #eiberg og #. D. ^auge. SInben UbflaDe. @^lbenbalffe»oflljaabel, SRorbiff forlog. Bianco Suno«33ogtrt?rteri.

Læs mere

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug.

^owwerrcfsf / ^^^ i. f. i o Is i. ,\y 18 70. OD. % jleitpls iarug. ^owwerrcfsf / ^^^,\y af i. f. i o Is i OD. % jleitpls iarug. 18 70. ^ étt Sømmmtisij i 1870. , (^^ (^^m^nme / O 2lf Mohi, 2)2eb Xræinit af 3. i^. S^ofenftanb. dd. %»eitfels JFarla t3 1870. f/f Hl ^8

Læs mere

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1'

gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' 639.07801 I i fa-" ' 1 i gffi e x c f n i»'g '7/ > -vv-v om,, '*1' giffcrt^umtilliugcn t Hakfuni v'iv/. 'mm* 1864. '-'K JKfft' V.>V t (V:' V * /'' i'/ 'V * - 1» -Jf.i.j-.. V : ' ; ".; '-:- ' 'SfC" 8Ifjji»fji

Læs mere

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl.

lufinb pg een Slat s cl)m botics Cuentijr øg /ørlælltngrr 3 Ubiuil^ ogbaiic tiiu]. ^ts^-««^«? '- - Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. Cuentijr øg /ørlælltngrr lufinb pg een Slat ^ts^-««^«? '- - 3 Ubiuil^ l'ci! Doltremai- tt)iileh. STn^fn 3)efl. s cl)m botics SritbtS ogbaiic tiiu]. Sogttijtfeti. 1 853. 77^7 af tttinii øg rrn lat ^(ifccn

Læs mere

'^'* -t.j\, #f'*il 's%l&1' Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto littp://www.arcliive.org/details/pilesmedenooetla (J^øIlti^niisHIhrUr af ilarit Ctlar. III.

Læs mere

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns

n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns * ) n historisk og kritisk (ilraustiuing af PorntoiTismcns JreittRoinhjog ^b^ferebclæ, sanit ^kilttriitg^f?.f i;ta [6 ^tmnt^lige ^istorit af ^rcbie ^cftc Xt\fU c 5cn Xanf te *Pioncct"«Xt^Hctj, 187G. Church

Læs mere

^iteia i':t- Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/lovenoglivetfortoodanw f ODttt Og it)tt JyoitæHing om en Stamftther. tujalter

Læs mere

I21I** hw V, Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/skildringerfraitooflem ifolkelige ifotebtag af tntarb glemmer, Ouerlafvev

Læs mere

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart

http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afmitlevnetmedde01mart 3lf mit f etintt 'ebbclclfer af art en fen, gørfle Stfbcling. m:

Læs mere

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen,

(Sriffonfelb på Zf!unff?olmen, 250 De gamle Kampe om Cronbtjjem. og gaaet paa meb bisfe i I}aanben. Kampen par meget fyaarbnaffet og blobig. Hagtet ber iffe fyapbe pæret ftore Croppemasfer t 3^en / faa nar fyer bog fjæmpet meb et Safen

Læs mere

^i/^ Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minderfraenjerusoomunc J)eit l^euigc @roȎ Slirte. Jtiniier fra @tt 3entfafem$f(vrb.

Læs mere

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^

C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ B, C ci^i^' fhcu,' ^. '-/^ '7)i^AJ^Mj^ ^ ctci *^ /^- A J 'i.^ o 5?orfTfe liilire-chiitdr golfefop, fortalte af Slnben omling. 5tnbcn foregebe llbqaoc. 5p. g. tcenéballcg gorlng 1866. S?t

Læs mere

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5.

t'nti t fonbott. Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'<3 S3ci]tn}ffevi. Sttf 1 S (1 5. lift mt t'nti t fonbott. Sttf Mor 3- C.. jhenge. arl Sdjøntutøø foring @. 6. 2Bitu'l)oli). fr til S3efi. 1 offerne.

Læs mere

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib

http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib 36/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/brevefrapeterandooheib Brctic fra I. %. ^eibcrø. '-H «'-- ti -.. rr 3^ Btetie fra

Læs mere

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library

From. George Bryant Schwartz. of the. late. The Library :^i^^-f% ÅULSEN, From The Library of the late George Bryant Schwartz Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/sjdronningenoopaul

Læs mere

;>A >*^" " i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r

;>A >*^  i « )7432784. 1 Hl3. rr^ 5«, r-r. ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-r )7432784 2 X-Wt >*^" ;>A " i «- rr^ 1 Hl3 1761 w 1 5«, r-r m i H^ ^-o-:-'-- f- M\-'^4 ^-"r .leeelx. j^dttb lltn t>ilb. gortixdtng af idrluftt af brn d^^qlbrnhallhf r^ociliaubrl (i. I]rt\rl). 1869.

Læs mere

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&&

>^aets ^l^zræ <$fé> '^^^?&& ' I.' >^aets ^l^zræ '^^^?&& Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis08hert UbvalgU Dramattffe Da>rfet\

Læs mere

Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/afefterladtebrevoomyns . 2lf efter I ab te S rene tit 3. $), ilpfter. SJ; ^ ^ jfarlngt of

Læs mere

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + :

S itllié if. lié^illiliiié.«uijjlllill*? M!:! 4 < t 4 4 4 4. DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < * < * * + : DET KONGELIGE BIBLIOTEK DA 1.-2.S 3 8 x < v > < * 4 4 < < 4 < t 4 4 4 4 * < * * + : 1 1 03 0 8 00627 6 M!:! 4 nnijij y j jm S itllié if lié^illiliiié.«uijjlllill*? < «< < i «< < ^ ^ ^. 4 «< < < «< <

Læs mere

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu:

:i~;::y. o s. T ;:T-nnu: % i 3g r :i~;::y o s T ;:T-nnu: L-'JZ*. nittt rra &on$ dbviftimi fce«stttåetté +#&+ UbgtDnc ar Carl 6ernljarft s*s»? tferfte ce(. mm^^t * Sorlagf af 3-. 3 cimi [^ c r b c e ^ealuinmina. froft i @ra:bes

Læs mere

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige.

Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. : 273 Drpn for de Sid^e-Dages åeffige. anbl^eben, ^urtbfeaben, Sgben og Sroen ere fotenebe. ttr. 18. Den \Ui luni 1882. 3Ue ^Lorgonci. ^0 Og ^aluttebftttbi^t^tienbe aatltge Slonfetettce«( fter Deseret

Læs mere

$e gatrtgeé SØfafctagelfe*

$e gatrtgeé SØfafctagelfe* < 305 (Drptt før k S>i& ie fuges $elltge. anbbeben, tobflaben, >t)ben og roen ere forenebe. 2. Jlarg. ir. 20, Pen 15. Juli 1853. priis: 6 /2 pr. tørpl. $e gatrtgeé SØfafctagelfe* (Sapitain mooté Sompagni,

Læs mere

dkgan for tø 3to tt pages $elwje.

dkgan for tø 3to tt pages $elwje. 1 [289 dkgan for tø 3to tt pages $elwje. anbbeben, Æunbffaben,»ben 09 $roen ere forenebe. 2. Jlarg. flr- 19. lien 1. Jolt 1863. friis: 6 /? pr. tørpl. *}5ra?f*efcø motet jengtoelfe. (ftortfat fra $ag.

Læs mere

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer.

*** ^redhfa asuemee. n. 6555^^6. S«e(. gøtjlt. ?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. s/ *** «f ^redhfa asuemee. n. gøtjlt S«e(. 6555^^6?. ' if.--/-=^*^' Cøfcré 09 Sorbané gortag. Jrpn ^oé (5. e. Søfer. $)é ttnge og ten isamle^ ^et t)ar Wtenbæmring.,,!J}?in fmuffe, føbc/ allerbjærefte

Læs mere

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V.

IDore Ifousb^r. Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V. IDore Ifousb^r lig IffKf VKt VV W WW t/o W W W WW W W W V Bt Bsrlæøe Scbjoll, 1Refc XUGltnø, fldfnn, *r CHICAGO JOHN ANDERSON PUBLISHING CO. EIERE SKANDINAVENS BOQHANDEL 1902 iv40 ^Ml) GqpghtN! COPYRIGHT

Læs mere

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge.

(Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. 289 (Drgan før oe $'Mt fuges $elltge. anbfjeben,.ftunbjlaben, D»ben da Sroen eve fovenebe. 4. arg. ttr- 19. pen l. Juli 1855. )riis: 6/Øpr.tørpl. Sale af 3P*æftøent Stø^atst ^ottnø r)o(bt i Sabernaflet

Læs mere

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve

Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve Det kongelige Biblioteks personaleforhold og byggesag belyst ved nyafleverede Chr. Bruun-breve af arkivar, dr.phil. Erik Nørr Det kongelige Biblioteks Håndskriftafdeling modtager om kort tid over hundrede

Læs mere

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C

tf. ^pr *-**>./ J /' >. tan '?fs : V-i < C tf. ^pr *-**>./ I v& J /' >. tan '?fs : t* hi V-i < C w i)tftøntø-fleøgraj>l)ifli /ttaanrtfltrtft. Urtitjjfret SE* Verfet, -T* «3C lijøbfitfyntm. ^orlaat af een gnltcntafffe 2*oahanNuiq. Srwft i bet

Læs mere

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift "2Cnm«lbelfcn af $rof.

gotcufrtst <3 i> mi, a v qtøøf. 5laffé jemtrøle paa Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift 2Cnm«lbelfcn af $rof. J- m gotcufrtst a v paa qtøøf. 5laffé jemtrøle.».' "2Cnm«lbelfcn af $rof. C i (C. jsfr >Jrf$$er af i Jomsvikinga (a:saga) ftfekirø l(ii a, SDtøanebåjYrift f for fitteratur anbcn 2ufSj$tfaé tolvte

Læs mere

BRIEF p,'\j 0041212 *» X. rvwjll 5R. g. runbldigé Snglandébrcue til ^ané )uftru Digitized by the Internet Archive in 2010 With funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/nfsgrundtvigsbreoogrun

Læs mere

itf é t il «--«i 1 [ 1T RrMlL1 : ' & Ute*^^ w Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from Un ivers ity of Toronto http://www.archive.org/details/fraherregaardogloothyr C. A. Thyregod.

Læs mere

%^ 'jy-.^^2ji^ EEEC i^ 3 i f f c r J) tt f. 3lf /orf. U[ Vflin øøne Brcue". ^ I ««Q 'A ^ " 3(^ fii()lc WiitO mid) in ^ic SJBcIt Mi miigcii oll)r. forlagt af Unberfitetéfcog^anbrev 2lnbr. g^veb. øjt.

Læs mere

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum.

' ^ < xbxm\x x 1\ 0m tow Coagulation t. Snaugural= i6fertation. S ), 6, ^anum. )m ' ^ < xbxm\x x 1\ "3 0m tow Coagulation t Snaugural= i6fertation S ), 6, ^anum. ^j0&m5auu. gorlagt af Umt>erftteto6ogI;anbIer 6. 5L Srvft ^ofsostr^ffer SBtancoSuno* 1851. Dm jfibrinen i l."":-. ' i?

Læs mere

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t

^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t W" Ol 00= ^ 4PSae f$*«f $ #?>åæv fv-^t Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/udvalgtedramatis04hert Ufcealgte Dramatiffc VætUv

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land,

\x? er s c = o = ====== 1 ~ t 1 S = V > 1. er _?! '> z z a m=tf> K 1 * CO Prokesch von Osten, Anton, Graf. Reise i det hellige Land, er s c = \x? n o = ====== _ 1 ~ / t 1 S = V > 1 er" _?! '> z z a m=tf> K 1 "*" CO Prokesch von Osten, Anton, Graf Reise i det hellige Land, 1829 y Sleifc >*t IkIUø* fanb. 1829. 8f 21. tytofrfd), Witott

Læs mere

'.-rat é-a y^-« : 1 1 M-M-r ja.^ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/minsnsbrevenovookj ^,i»in ^ønø i^vnt'' Slouelte. II y

Læs mere

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén.

t>anødiffe Biff o$>er t (Ctøronbtøems Stift efter Hcformattonén. (Eoangeltffe Biffoper t Cljronbliicms Stift efter Heformatiotten. H! pltllfllllllllllllllllllnlllilll flere cigtige Spørgsmaal. ^an fif imi6ierti6 fun It&et u6rettet, 05 mtsmobig ga» Ijan fig paa Cilbageoeien.

Læs mere

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer.

-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. Cfyomas jtngefl, fjarts tetb og fjaits Sttftelfer. 293-2lh(je{I, fyans Ctfc og Stiftelfer. ^orftanber 3If Heforntattonens 3tt&f0 re lf e fyacbe Crott&fyjem cæret t af gjort Cilbagegang. Ilen talrige og

Læs mere

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin.

^n JJrt^øerfii. rin^^nø(r. SBcrn^atb erte» Cl)rtfttanta. 18^0. «e«*c«ak>9m. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. *SiÉ&= BRIEF PTB 0041453 ^n JJrt^øerfii rin^^nø(r «f SBcrn^atb erte» «e«*c«ak>9m Cl)rtfttanta. 18^0. ^Tt>U i 5J. a. awalungé Officin. M fu Jitflers friniirlngtr af -^S93KaRE;»»e«- 6)«^tS?^. w [JiEiiMiS

Læs mere

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum.

Bergenve Rirfef~~ljolb riter ~cntoppiban. STf 59. S fj rap, refib. Rap. ti1 sl3eobum. mange Sifabe, paa Orunb af be of Geftererne poabirtebe %Renig$eb& iemmere tarbeige ahenmenneffeige sannefe og ringe fonfeefioneae Ubbifing, faa banpeig, at ben fet ite birehe, men tun inbirefte aber fig

Læs mere

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij.

MS- JA 'M. /r-my/w ('6rW./t*< <% JJ3fQrl4 * / brfth'fyij. r r O v.s. k & l t U j l i n? --2b. MS- JA 'M /r-my/w ('6rW./t*< \i

Læs mere

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb*

H e n r i k &tø \)tr* -y OSK> 23titb* / J Ø l a t a r ^ i f t o r i f e I ' Z

Læs mere