Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014"

Transkript

1 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform maj 2014 Hvis du har kommentarer, spørgsmål eller andet er du velkommen til at kontakte Enhedslisten på følgende adresse: 1

2 Enhedslistens vurdering af regeringens udspil til en ny beskæftigelsesreform Maj 2014 Overordnet vurdering Regeringens udspil er på de fleste punkter bedre end Koch-udvalgets forslag. Men der er stadig en del forslag, der bør ændres, da de indeholder nedskæringer og stramninger. Samtidig er der risiko for, at flere af de gode takter i udspillet vil være svære at føre ud i livet, når forslagene skal udmøntes i jobcentres daglige praksis. Det skyldes især, at udspillet indeholder en farlig blanding af øget rådighedskontrol, mere frihed til kommunerne samt et nyt refusionssystem, hvor de statslige tilskud til dagpengene gradvist nedtrappes. Erfaringerne tyder på, at det vil føre til en større vilkårlighed i kommunernes indsats og dermed en yderligere underminering af de arbejdsløses retssikkerhed og den enkeltes mulighed for at få tilbud om den helt rigtige indsats på vejen tilbage til arbejdsmarkedet. Selvom udspillet er spækket med løfter om, at de arbejdsløse skal have en individuel og meningsfuld indsats og skal mødes med tillid frem for kontrol, er der grund til at råbe vagt i gevær og gøre, hvad vi kan for at få indflydelse på indholdet i den endelige reform. Det positive at kontakten med de arbejdsløse som hovedregel skal være i a-kassen i de første 6 måneder at gentagen aktivering hvert halve år afskaffes at megen meningsløs aktivering afskaffes at ufaglærte og faglærte arbejdsløse får ret til 6 ugers erhvervsrettet uddannelse fra første ledighedsdag at der oprettes en regional pulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb at ufaglærte arbejdsløse over 30 år får mulighed for at få et uddannelsesløft i op til 2 år at tilskuddet til voksenlærlingeordningen forhøjes og kan gives gennem hele uddannelsen at den regionale arbejdsmarkedsstruktur og det tværkommunale samarbejde forbedres Det negative: at uddannelsesløftet på op til 2 år er på 80 % af dagpengene, og at uddannelsen ikke må vare længere end dagpengeperioden at jobrotationsordningen forringes at retten til 6 ugers selvvalgt uddannelse for alle afskaffes og ikke længere er selvvalgt at der skal holdes 6 samtaler i det første halve år at der indføres skærpet kontrol med arbejdsløse via en joblog på Jobnet, som både jobcentret og a-kassen har adgang til at jobcentret kan blande sig i rådighedsvurderingen og give arbejdsløse påbud om rådighedsafprøvende tilbud i form af nyttejob at statens refusion til kommunerne skal nedsættes over tid at de 94 lokale beskæftigelsesråd skal nedlægges, når der fortsat skal være 94 selvstændige jobcentre 2

3 1. De arbejdsløses kontakt med jobcentret og a-kassen Profilafklaring i a-kassen inden 2 uger De arbejdsløse skal inden 2 uger møde til en profilafklaringssamtale i a-kassen. Ved denne samtale skal CV et gennemgås, jobperspektivet skal afdækkes, og det skal afklares, om den arbejdsløse har sandsynlighed for hurtigt at komme i arbejde igen, eller om han/hun har risiko for at blive langtidsledig. Profilafklaringen skal udarbejdes i tæt dialog mellem den arbejdsløse og sagsbehandleren i a-kassen. Profilafklaringen skal understøtte, at den fremtidige indsats bliver tilrettelagt ud fra den arbejdsløses forudsætninger. Til afklaringen skal der bruges et landsdækkende profilafklaringsværktøj. 6 samtaler i løbet af det første halve år Alle arbejdsløse skal møde til 6 samtaler i det første halve år. Den første samtale, som er profilafklaringssamtalen, skal altid foregå i a-kassen. De arbejdsløse, som vurderes at have risiko for at blive langtidsledige og/eller som har brug for en indsats fra jobcentret, skal have et fælles forløb af samtaler både i a-kassen og i jobcentret (men altså ikke mere end 6 i alt). De arbejdsløse skal selv booke samtaler De arbejdsløse får nu ansvaret for selv at booke tid til samtaler i a-kassen og i jobcentret. I det første halve år skal de altså booke 6 samtaler. Det er godt, At samtalerne i det første halve år som hovedregel skal foregå i a-kassen. At man hurtigt får afdækket, hvilke arbejdsløse der har brug for en særlig indsats. Især hvis det drejer sig om et uddannelsesløft på op til 2 år, er det vigtigt, at det kan starte hurtigst muligt, efter den pågældende er blevet arbejdsløs. At arbejdsløse selv får mulighed for at booke samtaler. Det vil sandsynligvis reducere de mange udeblivelser fra samtaler og de dermed følgende træk i dagpenge. Erfaringerne fra de a-kasser, der bruger AK-Booking, er gode. At kontaktforløbet starter med, at de arbejdsløse skal profilafklares digitalt. Vi tvivler på værdien af et landsdækkende profilafklaringsværktøj, der kan omfatte forholdene for arbejdsløse på alle dele af arbejdsmarkedet. A-kassens vurdering af, om medlemmet har risiko for langtidsledighed, og af, hvilke tilbud der skal gives, bør ske ud fra kassens personlige kendskab til medlemmet og som opfølgning på en god samtale med medlemmet. At alle skal have 6 samtaler i det første halve år. Det forekommer meningsløst og som spild af tid og penge, og det er udtryk for en standardisering, der afviger fra ønsket om øget individualisering i resten af udspillet. Man risikerer, at det nuværende møderæs i jobcentre og a-kasser erstattes af et tilsvarende møderæs i a-kasserne. Samtidig vil det belaste a-kassernes budget og ressourcer betydeligt og risikerer at slå bunden ud af kassernes økonomi, da de lokale afdelinger bliver tvunget til at ansætte adskillige flere medarbejdere udelukkende til samtaler. At nogle ledige vil have problemer med at få husket at booke 6 samtaler i det første halve år, så a-kasserne alligevel vil få et stort arbejde med at indkalde og administrere indkaldelserne til samtalerne. Hvad skal vi kræve i stedet? Kontaktforløbet skal bygge på principperne i forsøgsprojektet, Den gode samtale, hvor indsatsen planlægges ud fra den enkelte arbejdsløses behov. Arbejdsløse, der forventes at have let ved at komme i job, skal have mindre kontakt og måske også en anden form for kontakt end arbejdsløse, der har sværere ved at få job. Det bør også være muligt at erstatte personlige samtaler med tilbud om jobworkshops, coaching, virksomhedsbesøg mv. Det bør være et tilbud og ikke en pligt for de arbejdsløse, at de selv skal booke tid til samtaler. 3

4 2. Tilbud og aktivering Første tilbud efter 3/6 måneders ledighed Arbejdsløse over 30 år skal have det første tilbud efter et halvt års ledighed. Arbejdsløse under 30 år skal have det første tilbud efter 3 måneders ledighed. Stop for gentagen aktivering Fremover får de arbejdsløse ret og pligt til ét tilbud i hele dagpengeperioden; det betyder at den nuværende aktivering, der sker hver gang der er gået 6 måneder siden sidste tilbud, afskaffes. Herudover kan jobcentret give yderlige tilbud efter behov, som den arbejdsløse har pligt til at deltage i. Tilbuddene skal være virksomhedsrettede eller ordinær uddannelse Jobcentret skal i dialog med den arbejdsløse vurdere, hvilket tilbud der er relevant, og kan frit anvende det mest relevante tilbud, men der skal være særligt fokus på virksomhedsrettede tilbud. Ingen driftsrefusion for vejledning og opkvalificering, som ikke er ordinær uddannelse I dag får kommunerne 50 % refusion af udgifterne til vejledning og opkvalificering. Denne driftsrefusion bortfalder. Der gives fortsat 50 % driftsrefusion til ordinær uddannelse. Det er godt At pligten til gentagen aktivering helt bortfalder. At ordinær uddannelse prioriteres. At der vil blive mindre meningsløs aktivering på opkvalificerings- og vejledningsområdet, fordi kommunerne ikke får driftsrefusion for kurser, der ikke er ordinær uddannelse. At der fortsat skal være særlig fokus på virksomhedsrettede tilbud, der ofte består i meningsløse offentlige løntilskudsjob og udnyttelse af gratis arbejdskraft i virksomhedspraktik. Her kan man håbe, at harmoniseringen af nogle af reglerne for offentlige og private tilskudsjob vil gøre det mindre attraktivt for jobcentrene at bruge offentlige tilskudsjob. At det er uklart, hvornår jobcentret kan give yderligere tilbud, hvilke tilbud det drejer sig om, og hvis behov der skal opfyldes. Det er vigtigt, at kommunerne friere hænder ikke bliver brugt til at afvise arbejdsløse, der ønsker at få et tilbud. At arbejdsløse under 30 år skal aktiveres før andre arbejdsløse. Det er ikke alle under 30 år, der har brug for en tidlig indsats. Hvad skal vi kræve i stedet? At a-kassen er med til at vurdere, hvilke aktiveringstilbud der er relevante for den arbejdsløse. At arbejdsløse under 30 år også først skal aktiveres efter 6 måneder, så det bliver en individuel vurdering, om de har brug for en tidligere indsats. 4

5 3. Rådighed og sanktioner Joblog på jobnet.dk De arbejdsløse skal skrive deres jobsøgning i en digital joblog på jobnet.dk. Både a-kassen og jobcentret skal have adgang til jobloggen. Jobloggen skal bruges til at vurdere de arbejdsløses rådighed. Rådighedsvurderinger Det er fortsat a-kasserne, der skal holde rådighedssamtaler og foretage rådighedsvurderinger. Jobloggen og de mange samtaler skal danne grundlag for rådighedsvurderingerne. Hvis jobcentret eller a-kassen er i tvivl om den arbejdsløses rådighed, skal a-kassen foretage en rådighedsvurdering og i givet fald give en sanktion efter gældende regler. Rådighedsafprøvende tilbud Som noget nyt kan jobcentret give rådighedsafprøvende tilbud i form af nyttejob, som den arbejdsløse har pligt til at deltage i. Sanktioner ved udeblivelse fra tilbud Hvis man udebliver fra et tilbud, får man en så længe -sanktion. Det vil sige, at man ikke får dagpenge fra den dag, hvor man udebliver og frem til den dag, man møder i tilbuddet igen. Hvis man ringer og melder afbud, f.eks. fordi man er syg, eller ens barn er syg, får man ingen sanktion. At rådighedsopgaven bliver i a-kasserne og ikke som mange, også Koch-udvalget ønskede det helt eller delvist overgår til kommunerne. At jobcentrene får større indflydelse på rådighedsvurderingerne, fordi de får adgang til jobloggen og skal indberette, hvis de finder at jobsøgningen er utilfredsstillende. At det nu bliver gjort helt klart, at nyttejob skal bruges som skræmmejob og straf i form af rådighedsafprøvende tilbud. Hvis jobcentrene selv - uden om a-kasserne - kan beslutte at give disse tilbud, har de reelt overtaget en del af rådighedsvurderingerne, og det vil være undergravende for de arbejdsløses retssikkerhed. At der indføres en ny sanktion, hvor man mister dagpengene i det antal dage, man udebliver fra et tilbud. Det virker overflødigt, da man i forvejen får 3 ugers karantæne, hvis man ophører med et tilbud. Desuden vil det føre til mere af det bureaukrati, som udspillet hævder at ville mindske. Hvad skal vi kræve i stedet? At jobcentrene ikke kan give rådighedsafprøvende tilbud uden accept fra a-kasserne. At nyttejob ikke skal kunne bruges i indsatsen for forsikrede ledige (eller for andre grupper for den sags skyld). At der ikke indføres en så længe -sanktion ved udeblivelse fra et tilbud. 5

6 4. Uddannelse Regional pulje til korte, erhvervsrettede uddannelsesforløb Der bliver afsat 100 mio. kr. årligt til regionale puljer. Kommunerne kan søge penge fra den regionale pulje til at dække 80 % af driftsudgifterne til korte erhvervsrettede uddannelsesforløb. Disse uddannelsesforløb skal først og fremmest være inden for arbejdsområder, hvor det forventes, at der vil blive skabt nye job inden for det næste halve år. Der bliver i samarbejde med arbejdsmarkedets parter udarbejdet en positivliste, som skal styre hvilke uddannelsesforløb, der skal gives penge til. 6 ugers selvvalgt uddannelse bliver erstattet af 6 ugers jobrettet uddannelse Den nuværende 6 ugers selvvalgt uddannelse, som alle arbejdsløse dagpengemodtagere har ret til, afskaffes. I stedet indføres der 6 ugers jobrettet uddannelse, som er målrettet ufaglærte og faglærte arbejdsløse samt arbejdsløse med en kort videregående uddannelse, der samtidig har en erhvervsfaglig uddannelse. De arbejdsløse, der tilhører målgruppen, har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse fra første ledighedsdag. Der bliver opstillet en positivliste, som man kan vælge uddannelse ud fra. Uddannelsesløft på 80 % dagpenge Ufaglærte arbejdsløse eller arbejdsløse med en forældet uddannelse får mulighed for at deltage i en uddannelse og samtidig modtage 80 % af dagpengesatsen. Det er kommunen, der afgør, om man kan få bevilget et uddannelsesløft. Uddannelsen skal kunne gennemføres inden for dagpengeperioden på 2 år. Der oprettes en central pulje på 150 mio. kr. årligt. Fra denne pulje kan kommunerne få dækket 100 % af udgifterne til uddannelsesløftene i 2015 og 2016, og herefter kan kommunerne få dækket 80 % af udgifterne. Puljen skulle give mulighed for, at op til arbejdsløse hvert år kan få en erhvervsuddannelse. Ændret voksenlærlingeordning Voksenlærlingeordningen skal målrettes arbejdsløse og ufaglærte beskæftigede. Tilskuddet til virksomhederne hæves fra 30 til 40 kr. i timen for arbejdsløse. For beskæftigede er tilskuddet fortsat 30 kr. i timen. Arbejdsløse, der er ufaglærte eller har en forældet uddannelse, kan blive voksenlærlinge med tilskud efter 2 måneders ledighed. Arbejdsløse med en kompetencegivende uddannelse skal have 12 måneders ledighed, før der kan gives voksenlærlingetilskud. Der kan gives tilskud til virksomhederne under hele uddannelsesforløbet mod de nuværende 2 år. Alle virksomheder får uanset branche mulighed for at få tilskud. Læse-, skrive- og regnekurser på dagpenge Arbejdsløse, der ikke har uddannelse udover grundskolen, har ret til et læse-, skrive- og regnekursus, hvis de har behov for det og selv ønsker det. Alle arbejdsløse unge under 25 år, som ikke har en afsluttet ungdomsuddannelse, skal gennemgå en læse-, skrive- og regnetest. Hvis testen viser, at den unge har problemer, skal den unge deltage i læse-, skrive-, regne- eller ordblindekurser. Realkompetencevurdering Ufaglærte arbejdsløse på over 30 år får ret til en realkompetencevurdering, hvor deres uformelle kvalifikationer bliver vurderet, og hvor de får papir på deres kompetencer. 6

7 At ordinær uddannelse bevidst bliver opprioriteret. At man som arbejdsløs kan starte på ordinær uddannelse fra dag ét. At over 30-årige ufaglærte og arbejdsløse med en forældet uddannelse kan få et uddannelsesløft på op til 2 år. At tilskuddet til voksenlærlinge forhøjes, og at man kan få det under hele uddannelsen. At ufaglærte og faglærte får ret til 6 ugers uddannelse fra første ledighedsdag. At arbejdsløse, der kun har grundskole, kan få tilbudt læse-, skrive- og regnekurser efter behov. At ufaglærte arbejdsløse over 30 år får ret til realkompetencevurdering. At uddannelsesløftet a) ikke er en ret, men kun en mulighed, der kræver jobcentrets godkendelse, b) kun er på 80 % af dagpengene, også selvom man kan låne op til 100 %. Det er utrygge betingelser, der ikke vil gøre det attraktivt for målgruppen at bruge tilbuddet, c) skal gennemføres inden for den 2-årige dagpengeperiode. Kommer man lidt sent i gang, er det næsten umuligt at gennemføre et erhvervsuddannelsesforløb. At retten til 6 ugers uddannelse kun gælder ufaglærte og faglærte arbejdsløse. At beskæftigede med en forældet erhvervsuddannelse ikke som nu kan få tilskud til at blive voksenlærlinge, og at ufaglærte ledige og ledige med forældet uddannelse først kan få tilskud efter 2 måneders ledighed (mod nu fra dag 1), og ledige med en erhvervskompetencegivende uddannelse først efter 12 måneder (mod nu efter 9 måneder). Hvad skal vi kræve i stedet? At uddannelsesløftet a) bør være en ret for alle ufaglærte arbejdsløse over 30 år. Det skal ikke afhænge af kommunens skøn, om man får det bevilget, b) skal kunne tages med 100 % dagpengesats, c) skal kunne omfatte uddannelser, der varer længere end dagpengeperioden, hvis den arbejdsløse selv finansierer sin forsørgelse i den resterende uddannelsesperiode, f.eks. ved SU eller voksenlærlingeordningen. Det var muligt under den gamle uddannelsesorlov. At alle arbejdsløse skal have ret til 6 ugers selvvalgt uddannelse. Hvis det fastholdes, at uddannelserne skal være jobrettede, er det vigtigt, at positivlisten bliver bred, og at der er dispensationsmuligheder. At arbejdsløse over 25 år udover læse-, skrive- og regnekursus også skal have ret til IT- og ordblindekurser. At beskæftigede med en forældet erhvervsuddannelse fortsat kan få tilskud til at blive voksenlærlinge, og at alle ledige kan få det fra dag Virksomhedsrettede tilbud Løntilskudsjob Kvote- og sanktionssystemet, der straffer kommunerne, hvis de ikke opretter de nødvendige antal løntilskudsjob, afskaffes. Løntilskuddet til offentlige arbejdsgivere skal nedsættes. Der skal være en forenklet beregning af løn og timetal i offentlige løntilskudsjob. Man kan først få et offentligt løntilskudsjob, når man har været arbejdsløs i 6 måneder. Sådan er det i dag for private løntilskudsjob. Et privat løntilskudsjob kan højst vare 6 måneder mod i dag 12 måneder. Ændring af jobrotation I dag kan man være ansat som vikar i jobrotation i 12 måneder. Fremover kan man kun være ansat i 6 måneder. I dag kræves der 3 måneders ledighed før ansættelse i jobrotation, fremover kræves der 6 måneders ledighed. I dag refunderer staten 100 % af kommunernes udgifter til jobrotation. Fremover skal kommunerne selv afholde en del af udgifterne. Elev- og lærlingeforløb kan ikke kombineres med jobrotation. 7

8 Den særlige jobrotationsordning (for beskæftigede, der har en kort eller mellemlang videregående uddannelse) får en ekstra bevilling på 200 mio. kr. årligt, så den samlede bevilling i 2015 bliver 230 mio. kr. Trainee-indsatsen forlænges Trainee-indsatsen er en ordning, der giver tilskud til forløb for nyuddannede indenfor AC- og FTF-området, som efter endt uddannelse ikke er kommet i arbejde. Denne ordning bliver forlænget med 2 år. Virksomhedspraktik for dimittender Arbejdsløse dimittender med en videregående uddannelse kan komme i virksomhedspraktik i 8 uger mod i dag 4 uger. Hermed gøres en forsøgsordning permanent. At reglerne om tilskud og varighed af offentligt løntilskud harmoniseres med reglerne for privat løntilskud. At trainee-ordningen forlænges. At ansatte i offentlige tilskudsjob stadig kun skal aflønnes på dagpengeniveau i stedet for at blive ansat på fuld tid til fuld overenskomstmæssig løn ligesom ansatte i private tilskudsjob. At jobrotationsordningen forringes. Hvad bør vi kræve i stedet? At reglerne for offentlige og private løntilskudsjob bliver helt harmoniseret, dvs. også mht. løn- og arbejdstid. At løntilskudsjob og virksomhedspraktik skal indeholde kompetenceudvikling. At trainee-ordningen udvides til at gælde for alle dimittender. 6. Særlig indsats for langtidsledige Særlig indsats for langtidsledige med mere end 16 måneders ledighed Efter 16 måneders ledighed bliver den arbejdsløse indkaldt til en ekstra samtale i jobcentret. Herefter skal jobcentret i samarbejde med a-kassen og den arbejdsløse planlægge et intensivt forløb, der er målrettet den arbejdsløses individuelle behov og blandt andet kan indeholde jobsøgningsstøtte med en personlig jobformidler. Som en forsøgsordning kan dagpengemodtagere med mere end 16 måneders ledighed få et tilbud om et særligt kort kombinationsforløb, der består af et intensivt samtale forløb i jobcentret og et virksomhedsrettet tilbud. I virksomheden får den arbejdsløse tilbudt en jobkontaktperson. Efter 16 måneders ledighed kan arbejdsløse få et virksomhedspraktikforløb på 8 uger i stedet for 4 uger. Udviklingsarbejde i jobcentrene og a-kasserne Der skal gennemføres et udviklingsarbejde i samarbejde med jobcentrene og a-kasserne, der skal sætte fokus på den gode og effektfulde indsats. Målgruppen er arbejdsløse, der er langtidsledige eller har risiko for at blive langtidsledige. 8

9 At der lægges op til en særlig indsats for de langtidsledige. Der er især gode erfaringer med den personlige jobformidler. At indholdet i indsatsen er så tyndt. Det eneste redskab, der foreslås, er en 8 ugers virksomhedspraktik. At a-kassen ikke er tildelt en formel rolle i indsatsen. Hvad skal vi kræve i stedet? At a-kassen får en formel rolle i indsatsen, f.eks. i form af særlige samtaler med de langtidsledige. At den personlige jobformidler bliver en ret for alle langtidsledige og ikke kun en mulighed. Det er vigtigt, at den personlige jobformidler har kendskab til og netværk indenfor den arbejdsløses jobområder. At 8 ugers virksomhedspraktik kun tilbydes, hvis der er løfte om ordinær ansættelse efter praktikken. At langtidsledige får en reel jobgaranti, f.eks. efter 18 måneders ledighed. 7. Efteruddannelse af medarbejdere i jobcentre og a-kasser Videreuddannelse af jobkonsulenter i jobcentrene og a-kasserne I perioden afsættes i alt 150 mio. kr. til kompetenceudvikling og videreuddannelse af jobkonsulenter i jobcentrene og a-kasserne. KL og AK-Samvirke skal inddrages i arbejdet med at afdække behovet for uddannelse og efteruddannelse. Når behovet er afdækket, skal der ske en prioriteret udmøntning af midlerne. At medarbejderne får mere uddannelse. Det er tiltrængt. At AK-Samvirke inddrages i udviklingen af uddannelserne. 8. Jobcentrenes opgaver i forhold til virksomheder Jobcentrenes service til virksomheder Virksomhederne skal have hjælp til at slå ledige stillinger op på jobnet.dk. Jobcentrene skal på tværs af kommunegrænserne tilbyde hjælp til at udvælge egnede arbejdsløse kandidater til konkrete job. Virksomhederne skal have information om og hjælp til at oprette uddannelses- og opkvalificeringsforløb til nyansatte medarbejdere, der kommer fra arbejdsløshed. Der skal udvikles en digital selvbetjeningsløsning, så virksomheder selv kan oprette et voksenlærlingeforløb. Virksomhederne skal have information om og hjælp til at fastholde sygemeldte eller tilskadekomne medarbejdere. Jobcentrene skal samarbejde på tværs af kommunegrænserne, og skal se ud over egen kommunegrænse, når en virksomhed har behov for arbejdskraft. Der er særlig brug for det tværkommunale samarbejde ved kampagner, større infrastrukturprojekter og opsigelsesrunder. 9

10 Der skal oprettes et nyt landsdækkende digitalt værktøj, der skal understøtte jobcentrenes samarbejde om rekruttering. Der skal oprettes et nationalt kontaktpunkt, hvor store og landsdækkende virksomheder kan henvende sig, og som skal være en central indgang til beskæftigelsessystemet. Dette kontaktpunkt skal sikre, at virksomhedens ønsker bliver koordineret på tværs af jobcentrene. At det, der burde være jobcentrenes hovedopgave, at formidle job, nu skal styrkes. At den tværkommunale indsats opprioriteres. 9. Nyt refusionssystem Refusionsreglerne ændres Der skal indføres et nyt refusionssystem. Udgangspunktet skal være, at refusionen skal være den samme for alle forsørgelsesydelser, og at refusionen skal falde over tid. At refusionen bliver den samme for alle forsørgelsesydelser. At refusionen skal falde over tid. Det gælder allerede i dag for de syge, hvor refusionen forsvinder helt efter 52 uger. Resultatet ser vi fra de mange langtidssyge, der overgår til kontanthjælp eller ingen forsørgelse. Der er mange ubesvarede spørgsmål. F.eks. hvornår refusionen skal nedsættes i dagpengeperioden, samt hvor meget den gradvist skal aftrappes med. At refusionsmodellen vil modvirke de gode intentioner om at tilbyde længerevarende uddannelsesforløb. Hvad kræver vi i stedet? At der er 100 % statslig refusion af dagpenge gennem hele dagpengeperioden, så kommunerne slet ikke inddrages i finansieringen af dagpengene. 10. Regelforenkling og afbureaukratisering Lovene skrives om Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats og lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats skal erstattes af en ny lovgivning. Det sker ved at gennemskrive, sanere og forenkle de to love. Beskæftigelsespolitiske mål og beskæftigelsesplaner Beskæftigelsesministeren skal hvert år udmelde beskæftigelsespolitiske mål. Ud fra disse mål skal kommunerne udarbejde en beskæftigelsesplan, der er tilpasset de lokale forhold. Alle formkrav til beskæftigelsesplanen skal afskaffes, og der skal ikke fastlægges centrale kvantitative resultatkrav. 10

11 Den regelbundne dialog mellem kommunerne og beskæftigelsesregionerne afskaffes De gældende bestemmelser om fastlagt dialog mellem beskæftigelsesregionerne og kommunerne skal afskaffes. Reglerne om jobcentrenes organisering afskaffes De regler, som regulerer jobcentrenes organisering og placering af opgaverne, bliver afskaffet. Derved kan kommunerne i højere grad tilpasse administrationen til de lokale forhold. Alle kommuner skal fortsat tilbyde en beskæftigelsesindsats. Strafrefusionen ophæves Den strafrefusion, som kommunerne har fået for manglende eller ikke rettidig aktivering, afskaffes. Ændringen skal ses som et opgør med aktivering for aktiveringens skyld. Jobcentre skal ikke tvinges til at bruge andre aktører I dag kan jobcentrene pålægges at bruge andre aktører, hvis deres resultater afviger væsentligt fra andre sammenlignelige jobcentres. Denne bestemmelse ophæves. Kun én samlet plan i jobnet.dk Alle arbejdsløse skal fremover kun have én plan i jobnet.dk. Alle aftaler om aktive tilbud skal fremgå af denne plan. Forenkling af offentligt løntilskud Løn- og timetalsberegningen i offentligt løntilskud skal forenkles. Fremover skal arbejdstiden kun fastsættes én gang om året. Kommunernes kvote- og sanktionssystem skal afskaffes. Kommunerne skal ikke offentliggøre enhedsomkostninger Kravet om, at kommunerne skal offentliggøre enhedsomkostninger for beskæftigelsesindsatsen, bliver afskaffet. Staten får ikke længere mulighed for at gennemføre centrale rammeudbud I dag gennemfører kommunerne selv udbud om andre aktører. Det er ifølge udspillet en succes, og derfor afskaffes muligheden for statslige rammeudbud. Mere digitalisering af administrationen En række arbejdsprocesser kan digitaliseres. F.eks. voksenlærlingeordningen og tilmelding og køb af uddannelsesforløb til arbejdsløse. At der lægges op til regelforenkling og afbureaukratisering. At strafrefusionen for manglende eller ikke rettidig aktivering afskaffes. At jobcentrene ikke længere har pligt til at bruge andre aktører. Hvis kommunernes friere hænder betyder, at tilbuddene til de arbejdsløse bliver dårligere. Allerede med de nuværende regler er der stor forskel på indsatsen i de forskellige kommuner, og denne forskellighed vil helt sikkert ikke blive mindre. 11

12 11. Partsinddragelse og struktur Beskæftigelsesrådene nedlægges og erstattes af 8 nye Regionale Arbejdsmarkedsråd De nuværende 94 lokale beskæftigelsesråd og de 4 regionale beskæftigelsesråd nedlægges og erstattes af 8 nye regionale arbejdsmarkedsråd. De regionale arbejdsmarkedsråd skal dække hvert sit arbejdskraftopland og skal varetage koordineringen af samarbejdet på tværs af kommunerne. Den geografiske opdeling af de nye råd skal drøftes med arbejdsmarkedets parter. Ny statslig og regional styring Den statslige styring af beskæftigelsesindsatsen skal samles i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (tidligere Arbejdsmarkedsstyrelsen). Beskæftigelsesregionerne skal nedlægges og erstattes af decentrale arbejdsmarkedskontorer, der skal sikre lokal forankring og være lokale sekretariater for de nye regionale arbejdsmarkedsråd. Staten skal hjælpe kommunerne med at implementere store reformer og udvikle beskæftigelsesindsatsen. Tværkommunalt samarbejde Kommunerne får pligt til at drøfte tværkommunalt samarbejde i de fem kommunekontaktråd, som er sammensat af alle kommuner i den enkelte region. At der kommer 8 arbejdsmarkedsråd i stedet for de nuværende 4 beskæftigelsesråd. Vi går ud fra, at de nye arbejdsmarkedskontorer skal have samme geografiske område, som de regionale arbejdsmarkedsråd. At der lægges op til styrket tværkommunalt samarbejde. At de 94 lokale beskæftigelsesråd skal nedlægges. Det vil forringe partsindflydelsen på lokalt plan, hvilket er ekstra problematisk set i lyset af kommunernes friere hænder og det nye refusionssystem. Hvad skal vi kræve i stedet? At der fortsat skal være lokale partsorganer i kommunerne, samt at disse får direkte indflydelse på prioriteringen og dimensioneringen af indsatsen i jobcentret. 12

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD

REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Page 1 of 5 REFORMCOCKTAIL VINDER PÅ GODT OG LOVENDE INDHOLD Uddannelse til ledige målrettes virksomhedernes behov Styrket kontakt mellem ledige og jobcenter Løft i jobcentrenes service til virksomhederne

Læs mere

Beskæftigelsesreform 2015-17

Beskæftigelsesreform 2015-17 Beskæftigelsesreform 2015-17 07-10-2014 1 Tidsplan Aftalen blev indgået den 18. maj 2014 Lovforslagene fremsættes medio november Besluttes medio december Træder i kraft på forskellige tidspunkter 1. januar

Læs mere

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014

Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 Overblik beskæftigelsesreformen Arbejdspapir til Seminar 13/11-14/11 2014 På seminaret skal vi arbejde med reformen og både beskæftige os med de enkelte elementer samt det samlede overblik. Der er i alt

Læs mere

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen

Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Den kommende reform af beskæftigelsesindsatsen Reformen har som mål, at Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige får et reelt

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens

Notat. Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune. Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Notat Til: Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget Kopi til: Fra: Jobcenter Assens Implementering af Beskæftigelsesreformen i Assens kommune I indeværende notat beskrives hvordan forskellige elementer i beskæftigelsesreformen

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Reformens hovedoverskrifter

Reformens hovedoverskrifter Bilag til dagsordenspunkt 6. Orientering om forlig omkring beskæftigelsesreform Reformens hovedoverskrifter Individuel og tidlig indsats. Bedre service til virksomhederne. Flere frihedsgrader og færre

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform - status for implementering

Overblik Beskæftigelsesreform - status for implementering Overblik Beskæftigelsesreform - status for implementering Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår maj 2015 En individuel og tidlig indsats Profilafklaring i a- kassen Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

May 28, Beskæftigelsesplan 2016

May 28, Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesreformens intentioner Flere ledige opnår varig beskæftigelse hurtigst muligt Ledige får en individuel, meningsfuld og jobrettet indsats Ledige kan få et reelt uddannelsesløft,

Læs mere

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL.

Organisering. beskæftigelsesindsatsen og kommunerne skal drøfte tværkommunalt samarbejde med Kommunekontaktrådene (KKR) under KL. Organisering Dok. Dato: nr.: 14. 180045/14 oktober 2014 Notat Kommunerne konsekvenser skal fremadrettet samarbejde ved beskæftigelsesreformen mere tværkommunalt om beskæftigelsesindsatsen og kommunerne

Læs mere

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte

Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Sølje A: Ny individuel og jobrettet indsats for den enkelte Større valgfrihed og større ansvar for at demonstrere at man står til rådighed Tidlig og intensiv indsats målrettet jobsøgningsstøtte fra dag

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Seminar om IKV i AMU Tirsdag den 23. september 2014 i Odense Per Kongshøj Madsen Økonom Professor

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Orientering om vedtagelse af lovforslag, som udmønter forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Orienteringsskrivelse til jobcentrene og arbejdsløshedskasserne m.fl. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A DK-2300 København S www.star.dk T +45 7214 2000 E star@star.dk Orientering

Læs mere

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg

Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats. Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Carsten Koch Ekspertgruppens anbefalinger til en ny arbejdsmarkedsindsats Oplæg ved Centerchef Flemming Søborg Udgangspunkt i tre spørgsmål: Hvordan sikres en beskæftigelsesindsats, der hjælper de ledige

Læs mere

Fra Koch til Christiansborg

Fra Koch til Christiansborg Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Fra Koch til Christiansborg Fremtidens beskæftigelsesindsats set i lyset af projekt Nye Veje - Nye Job Roskilde Kongres

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er du faglært

Læs mere

Jobnet www.jobcenter.herning.dk

Jobnet www.jobcenter.herning.dk Jobnet www.jobnet.dk Jobcenter Herning Jobcenter.herning.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte?

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Beskæftigelsespolitik set i et uddannelsesperspektiv VUC Årsmøde 2014 3. april 2014 på Nyborg Strand Per Kongshøj Madsen

Læs mere

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen

Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen Punkt 3. Godkendelse - Implementering af beskæftigelsesreformen 2014-33589 Familie- og Beskæftigelsesforvaltningenindstiller, at Beskæftigelsesudvalget godkender At kontaktforløbet afvikles i henhold til

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011)

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Bedre vilkår for ledige (19. november 2011) 1 Rammerne for dagpenge og kontanthjælp skal være mere retfærdige. Det skal sikres, at færre falder ud af dagpengesystemet,

Læs mere

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening

Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats. Veje til job. en arbejdsmarkeds indsats med mening Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje til job en arbejdsmarkeds indsats med mening Februar 2014 Titel: Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelses indsats Veje

Læs mere

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016

Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen. 7. december 2016 Nye uddannelsesmuligheder i trepartsaftalen Baggrund Beskæftigelsesreformen fra 2014: Fokus på et reelt uddannelsesløft til de grupper, som havde mest behov. Nu et par års erfaring med reformens initiativer.

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Ændringsforslag Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om

Læs mere

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune

Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune Aktiveringsstrategi for job- og uddannelsesparate ledige i Rudersdal Kommune April 2016 Indhold Indledning... 3 Målgrupper... 3 Principper... 4 Fokus på den individuelle indsats... 4 Hurtig indsats og

Læs mere

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen

Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus. Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015. V/Centerchef Karin Rasmussen Job og Vejledning, Jobcenter Aarhus Beskæftigelsesudvalget d. 15. januar 2015 V/Centerchef Karin Rasmussen Reformens hovedtræk Principper for kontaktforløbet Hvor mange jobsøgende har vi? Den individuelle

Læs mere

FORSIKREDE LEDIGE 2015

FORSIKREDE LEDIGE 2015 FORSIKREDE LEDIGE 2015 OVERORDNET STRATEGISK FOKUS 3-5 ÅR Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og styrke kommunens brand

Læs mere

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord

Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen. september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Temadag om uddannelsesordninger i beskæftigelsesindsatsen september 2016 Arbejdsmarkedskontor Midt Nord Dagens program Velkommen og formål med dagen Uddannelsesordningerne og hvad vi har i vente trepartsaftalerne

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt

Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget, Beskæftigelsesudvalget 2014-15 L 58, L 58 A, L 58 B Offentligt Folketingets Beskæftigelsesudvalg Christiansborg 1240 København K Beskæftigelsesministeriet

Læs mere

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats

Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats Bilag Bilag til KL's høringssvar til ekspertgruppens udredning af den aktive beskæftigelsesindsats A.3 Intensiveret jobsøgningsstøtte med hyppige samtaler og hjælp til jobsøgning Hovedtænkningen i forslaget

Læs mere

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet

Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Center for Arbejdsmarkedsforskning (CARMA) Aalborg Universitet Per Kongshøj Madsen Center for Arbejdsmarkedsforskning Aalborg Universitet www.carma.aau.dk JOBCENTERCHEFSEMINAR Den 4. og 5. marts 2014 Hotel

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob

Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Statusnotat: Akutpakkerne, særlig uddannelsesydelse, midlertidig arbejdsmarkedsydelse og seniorjob Lejre 2. august 2013 1. Akutpakkerne 1.1 Akutpakken 31. august 2012 blev der indgået en politisk aftale

Læs mere

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan.

UDKAST. Forslag. til. 1. Overalt i loven ændres jobplan, Jobplan, Jobplanen, jobplanen og jobplaner til: Min Plan. UDKAST Forslag til lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og flere andre love (Reform af beskæftigelsesindsatsen, et fælles og intensiveret kontaktforløb,

Læs mere

Lokalt Beskæftigelses Råd

Lokalt Beskæftigelses Råd Lokalt Beskæftigelses Råd Referat fra møde Tirsdag den 26. august 2014 kl. 16.00 i F 7, Frederikssund Mødet slut kl. 17.50 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Annette Kobberup Stougaard Erik Jørgensen Jan Olsen

Læs mere

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen

Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftale om 4 forslag til målretning af aktiveringsindsatsen Aftalepartierne (S, RV, V, K og DF) er enige om på baggrund af et oplæg fra LO og DA at vedtage 4 forslag til en stærkere målretning mod job i

Læs mere

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen

Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen Den 16. oktober 2014 Høringssvar fra LO og FTF vedr. forslag til lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v. LO og FTF kvitterer for modtagelsen af udkastet til forslag til lov

Læs mere

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed

Danmarks inflation under EU28 gennemsnit Forbrugerne forventer lavere ledighed om et år Fortsat faldende tendens i den amerikanske ledighed Konjunktur og Arbejdsmarked Uge 26 Indhold: Ugens tema Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Ugens tendens I Højeste detailsalg i to år Ugens tendens II Største forbrugertillid siden 2007 Internationalt

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset Ledig hvad nu! Hvis du er i tvivl om jobområder eller måske uddannelsesretning prøv www.ug.dk/jobkompasset Vikarbureauer Er

Læs mere

AKTIVERING for dig under 30

AKTIVERING for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Netværk om beskæftigelsesreformen

Netværk om beskæftigelsesreformen Netværk om beskæftigelsesreformen 1. November 2016 i Aalborg Arbejdsmarkedskontor Midt-Nord Trepartsaftalen Forebyggelse af rekrutteringsudfordringen Flere praktikpladser Voksen- og efteruddannelse Voksen-

Læs mere

Status på beskæftigelsesreformen

Status på beskæftigelsesreformen Sagsnr. 14-1229 Vores ref. MBS/DHA/lgy Den 1.juli 2016 Status på beskæftigelsesreformen Beskæftigelsesreformen, som trådte i kraft i 2015, havde som sine to hovedspor et øget antal af samtaler mellem de

Læs mere

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget

Notat. Lovændringer på beskæftigelsesområdet. Bekæmpelse af langtidsledighed. Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Notat Til: Vedrørende: Erhvers- og Beskæftigelsesudvalget Lovændringer på beskæftigelsesområdet Lovændringer på beskæftigelsesområdet. På beskæftigelsesområdet har det været 2 store lovændringer i foråret

Læs mere

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Samtlige jobcentre, kommuner m. fl. Oversigt over ikrafttræden af de enkelte elementer i lov nr. 176 af 27. februar 2007 Der er en række forskellige ikrafttrædelsesdatoer i lov nr. 176 af 27. februar 2007

Læs mere

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato

Jobindsats introduktion AMU. Arrangement og dato Jobindsats introduktion AMU Introduktion til Jobindsats Arbejder med: Dagpengemodtagere Borgere på uddannelsesydelse Borgere på arbejdsmarkedsydelse Vi arbejder efter: Tidlig, individuel og virksomhedsrettet

Læs mere

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat

3 perspektiver på vejledning og håndtering 10.15 A-kasse perspektiv v/jesper Falkenberg Clausen, Dansk Metal 10.35 Spørgsmål og debat 09.00 Velkomst v/peter Thomsen, AMU Nordjylland 09.10 Uddannelsesmuligheder i beskæftigelsesreformen v/kristian Bak, STAR 10.00 Kursusudbud på VEU-hjemmeside v/veu-center 3 perspektiver på vejledning og

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Initiativer på beskæftigelsesområdet

Initiativer på beskæftigelsesområdet Beskæftigelsesregion Hovedstaden & Sjælland 19. januar 2012 HHS Initiativer på beskæftigelsesområdet Initiativ/Hovedindhold Kilde Status/Udmøntning Økonomi 1 Dagpengeperiode forlænges med ½ år for alle

Læs mere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere

Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program Fællesmøde for nyledige dagpengemodtagere Dagens program: Jobcenter /A-kasse Forløbet hos Jobcentret Jobsøgning ABC Jobstrategi Forberedelsesskema CV og Jobnet Selvbooking af møder Virksomhedsrettet

Læs mere

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed

23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 23 initiativer til at målrette beskæftigelsesindsatsen og modvirke langtidsledighed 22. januar 2010 Det danske samfund oplever i forlængelse af den finansielle krise en faldende beskæftigelse og hastigt

Læs mere

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning

Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Vurdering af forenklingsforslag fra Regeringens udspil til en forenklet beskæftigelseslovgivning Nedenstående er de enkelte forenklingsforslag, som fremgår af udspillet Mere frihed. Mindre bureaukrati.

Læs mere

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015

May 29, 2015. Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 Uddannelse i beskæftigelsesreformen 2015 De politiske mål med uddannelse At ledige opnår varig beskæftigelse At ledige kan få reelt uddannelsesløft, hvis de har behov for det At uddannelsesindsatsen målrettes

Læs mere

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732

Afgjort den 1. september 2011. Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 BE004732 Aktstykke nr. 176 Folketinget 2010-11 Afgjort den 1. september 2011 176 Beskæftigelsesministeriet. København, den 23. august 2011. a. Beskæftigelsesministeriet anmoder om Finansudvalgets tilslutning til

Læs mere

AKTIVERING. for dig under 30

AKTIVERING. for dig under 30 F O A f a g o g a r b e j d e s a r b e j d s l ø s h e d s k a s s e AKTIVERING for dig under 30 3 INDHOLD 1. Du er under 25 år og uden uddannelse side 4 2. Du er under 25 år og uden uddannelse, men har

Læs mere

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice

Notat. Borger & Arbejdsmarked Jobservice Exnersgade 33. 6700 Esbjerg Dato 24. oktober 2012 Sagsbehandler Frank Sørensen Notat Den 31. august 2012 indgik regeringen sammen med LO, DA, AC, FTF, KL og A-kassernes Samvirke en aftale om særlig indsats

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud FEBRUAR 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E

Februar 2010 AKTIVERING. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E Februar 2010 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse og

Læs mere

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter

Beskæftigelsesregionerne. Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Beskæftigelsesregionerne Jobrotation Muligheder, regler og økonomi på 45 minutter Program Hvad er jobrotation? Regler og økonomi Muligheder og erfaringer med jobrotation Hvordan kan I bruge jobrotation?

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Eksempler på jobrotation: Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere

Læs mere

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4

Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3. Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 Skabelon for udarbejdelse af beskæftigelsesplanen for 2010 Indholdsfortegnelse: Kapitel 1. Indledning om beskæftigelsesplanen for 2010 3 Kapitel 2. Krav til indholdet i beskæftigelsesplan 2010 4 2.1. Beskæftigelsesministerens

Læs mere

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs

Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs 1 of 5 Udkast til strategi for virksomhedsindsatsen i Jobcenter Syddjurs Virksomhedsstrategien tager udgangspunkt i 4 temaer. De 4 temaer udspringer af beskæftigelsesreformen, hvor samarbejdet med virksomhederne

Læs mere

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014

Aktivering. Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Om Aktivering Ledernes arbejdsløshedskasse 9. udgave, januar 2014 Indhold Side 1. Forord 3 2. Aktivering hvem og hvornår? 4 2.1 Pligt til aktivering 4 2.2 Mulighed for aktivering tidlig indsats 4 2.3 Ret

Læs mere

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30

F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E. September 2009. for dig under 30 F O A S A R B E J D S L Ø S H E D S K A S S E September 2009 AKTIVERING for dig under 30 INDHOLD 1. Du er under 25 år er uden uddannelse og har ingen børn side 4 2. Du er under 25 år er uden uddannelse

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud SEPTEMBER 2015 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge

Læs mere

Jobnet

Jobnet Jobnet www.jobnet.dk Jobkompasset Mangler du inspiration til andre/nye typer stillinger, som du kan rette din jobsøgning mod? Måske har du brug for et sporskifte? www.arbejdsmarkedsbalancen.dk Jobkompasset

Læs mere

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014

Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Njalsgade 72A 2300 København S Lovforslag til udmøntning af beskæftigelsesreform 2014 Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 26. september 2014

Læs mere

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation?

Hvilke muligheder åbner lovgivningen for jobrotation? Hvilke muligheder åbner lovgivningen for? Eksempler på : Enkeltrotationer: En vikar ansættes som erstatning for en ansat, der deltager i arbejdsgiverbetalt uddannelse. Enkelt vikar/flere ansatte: En vikar

Læs mere

En styrket indsats over for unge ledige

En styrket indsats over for unge ledige En styrket indsats over for unge ledige Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Kristendemokraterne om En styrket

Læs mere

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob

Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Nøgletal for reform af førtidspension og fleksjob Reformen af førtidspension og fleksjob trådte i kraft fra den 1. januar 2013. Reformen har som overordnet mål, at flest muligt skal i arbejde og forsørge

Læs mere

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed

Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed AFTALE Maj, 2010 Stærkere ud af krisen - Bekæmpelse af langtidsledighed Regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal Alliance og Per Ørum Jørgensen er enige om at bekæmpe

Læs mere

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF

Ny kurs i beskæftigelsespolitikken. Bente Sorgenfrey. Formand, FTF Ny kurs i beskæftigelsespolitikken Bente Sorgenfrey Formand, FTF Beskæftigelsespolitiske udfordringer Mangelfuld kontakt til virksomhederne på det regionale arbejdsmarked. Aktiveringstilbud virker ikke

Læs mere

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet

Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet NOTAT 13. juni 2008 Afbureaukratisering af ungereglerne på beskæftigelsesområdet Baggrund for afbureaukratiseringen Reglerne på beskæftigelsesområdet er over mange år blevet ændret og justeret gennem politiske

Læs mere

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet.

Jobnet.dk er jobcentrenes tilbud til jobsøgende og arbejdsgivere på internettet. Jobsøgning Jobsøgning Når du er ledig kontanthjælpsmodtager, bliver du løbende indkaldt til møder og samtaler på jobcentret, hvor vi snakker om dine jobmuligheder og din jobsøgning. Jobnet.dk Jobnet.dk

Læs mere

BESKÆFTIGELSESREFORMEN

BESKÆFTIGELSESREFORMEN Fælles for alle initiativer Intensiveret og individuel indsats Uddannelsesløft og virksomhedsrettede tilbud Virksomhedsservice Partsinddragelse BESKÆFTIGELSESREFORMEN Reformens lovforslag sendt i høring

Læs mere

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE

JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE 1 JOBSERVICEAFTALE - ÉN AFTALE MED FLERE JOBCENTRE Jobservice Danmark giver jeres virksomhed én indgang til en effektiv og smidig service fra beskæftigelsessystemet på tværs af kommunegrænser. Denne jobserviceaftale

Læs mere

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang

Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale Én virksomhed én indgang Jobserviceaftale mellem Virksomhed [Virksomhedsnavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson] og Tovholderjobcenter [Jobcenternavn] [Navn og kontaktdata på kontaktperson]

Læs mere

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af

Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Lovændringer med ikrafttræden 01.08.09 Der sker pr. 01.08.09 forskellige lovændringer som følge af Samling af indsatsen og finansieringsansvaret for forsikrede lediges ret til selvvalgt uddannelse under

Læs mere

Nye rammer for sygefraværsindsatsen

Nye rammer for sygefraværsindsatsen Aftale mellem regeringen (Venstre og Konservative), Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Liberal Alliance Nye rammer for sygefraværsindsatsen Partierne bag sygefraværsaftalen er enige om, at der fortsat

Læs mere

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser

Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Overgangsregler Virknings- og overgangsbestemmelser Nedenfor beskrives virknings- og overgangsbestemmelserne vedrørende ændringer, der træder i kraft 1. januar 2015 i forhold til: 1. Jobrotation 2. Målrettet

Læs mere

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet

Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet 5. december 2012 Aftale om Finanslov 2013 på beskæftigelsesområdet Notatet præsenterer de centrale initiativer på beskæftigelsesområdet i Regeringens og Enhedslistens aftale om Finanslov for 2013. De foreløbigt

Læs mere

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen.

Uddannelsesforbundet. EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015. v/gitte B. Larsen. Uddannelsesforbundet EUV for voksne udfordringer og muligheder i eudreform og beskæftigelsesreform 2015 v/gitte B. Larsen referat Gitte opridsede, at den 1. august 2015 træder den nye eud-reform i kraft.

Læs mere

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv.

Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Arbejdsmarkedsstyrelsen Beskæftigelsesrådets sekretariat Holmens Kanal 20 Postboks 2150 1016 København K Høring over lovforslag om etablering af et enstrenget kommunalt beskæftigelsessystem mv. Beskæftigelsesrådet

Læs mere

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed

Notat. Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Notat Regeringens genopretningsplan og bekæmpelse af langtidsledighed Indledning Regeringen har præsenteret to omfattende planer, som har betydning for den lokale beskæftigelsesindsats: Sags id: 10/33429

Læs mere

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010

AC s forslag til Væk med bøvlet - Juni 2010 Udfordring: Brug andre aktører rigtigt Andre aktører skal bruges, der hvor de skaber en merværdi i forhold til jobcentrene. Det vil sige der hvor de har specialiseret viden om målgruppernes arbejdsmarked

Læs mere

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012

Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Fra ufaglært til faglært på rekordtid. Relevant beskæftigelseslovgivning. Tirsdag den 7. maj 2012 Regelgrundlag Lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats. LAB - Lov om en aktiv

Læs mere

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud

ansættelse dagpenge jobplan Aktivering aktiveringsforløb jobcenter løntilskud uddannelse virksomhedspraktik vikararbejd ledighed uddannelsestilbud JANUAR 2017 løntilskud A-KASSE vikararbejd ansættelse dagpengeret Aktivering For dig under 30 uddannelse aktiveringsforløb virksomhedspraktik uddannelsestilbud jobplan beskæftigelsemulighed dagpenge befordringstilskud

Læs mere

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner

Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Styrket samarbejde mellem a-kasser og kommuner Den 24. juni 2009 Fælles udmelding fra FTF og KL Kommunerne overtager den 1. august 2009 statens opgaver i jobcentrene og dermed ansvaret for indsatsen over

Læs mere

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen

Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Uddannelsesmulighederne i beskæftigelsesreformen Specialkonsulent Kristian Bak, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Arbejdsmarkedsdirektør Peter Graversen, Arbejdsmarkedskontor SYD Indhold i oplægget

Læs mere

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt

Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Strategi for Jobcenter Svendborgs virksomhedskontakt Formål Virksomhederne er en vigtig medspiller i beskæftigelsesindsatsen. Formålet med strategien er at sikre et professionelt service- og samarbejdsniveau,

Læs mere

Vejledning om aktivering

Vejledning om aktivering Vejledning om aktivering April 2008 Indhold Forord 3 Ydelsesperiode side 4 Jobplan side 4 - Tilbud i jobplan side 6 - Vejledening og opkvalificering side 6 - SU - berettiget uddannelse side 6 - Kursus

Læs mere

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke

Læs mere

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. Implementering i STAR Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering Implementering i STAR Implementering i BM 1. Kend din målgruppe og interessenter Reformværksteder Fælles drøftelse med KL og AKS om kontaktforløb. Kommunenetværk,

Læs mere

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love

Forslag. Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love Til lovforslag nr. L 58 A Folketinget 2014-15 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 16. december 2014 Forslag til Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring

Læs mere

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016

Landssupporten 8. december 2016 Vejledningstekster til planer Gældende pr. 8. december 2016 Dette dokument indeholder vejledningsteksterne til Min plan. Vejledningsteksterne er gyldige fra og med den 8. december 2016. Oversigt over vedledningstekstsituationerne findes til sidst i dokumentet.

Læs mere

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012

Udkast 22. juni Beskæftigelsesplan 2012 Udkast 22. juni 2011 Beskæftigelsesplan 2012 Indholdsfortegnelse 0. Resume af målene for 2012...3 1. Generel strategi i indsatsen...3 2. Beskrivelse af de beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 2.1 Nøgletal

Læs mere

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE

OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE OPFØLGNING PÅ BESKÆFTIGELSESINDSATSEN I ESBJERG KOMMUNE Til Job- og arbejdsmarkedsudvalget og LBR OPFØLGNING 1. kvartal 213 Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen i Esbjerg Kommune 1 I denne rapport sættes

Læs mere