Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen."

Transkript

1 SEAS-NVE Net A/S 30. januar 2015 Sagnr. 14/11309 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af tariffer, jf. anmeldelse af 24. oktober Afgørelse Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, SEAS-NVE Net A/S metoder for fastsættelse af tariffer, gebyrer, standardtilslutningsbidrag og kundekategorisering med de begrundelser og forbehold, der er anført i vurderingsafsnittet. Sekretariatet Energitilsynet for Carl Jacobsens Vej Valby tlf mail web Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som SEAS- NVE Net A/S måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. 1, stk. 4 i metodebekendtgørelsen. Ændringer som følge af anden lovgivning skal dog ikke anmeldes til godkendelse. Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage SEAS- NVE Net A/S anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil. Endelig skal SEAS-NVE Net A/S bl.a. være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offentliggøres af SEAS-NVE Net A/S med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Sagsfremstilling SEAS har d. 24. oktober 2014 anmeldt nye metoder for fastsættelsen af deres tariffer. SEAS anmelder, at de med enkelte beskrevne afvigelser, følger Dansk Energis reviderede tariferingsmodel, som Energitilsynet tog til efterretning 18. december 2012, med enkelte afvigelser, herunder en undtagelse mht. til a-element vedr. det overliggende net i Roskilde, som er godkendt ved Energitilsynets afgørelse af 31. oktober Herudover anmelder SEAS, at de anvender Dansk Energis Standardgebyrer, og at de fortsat anvender stan-

2 2/15 dardgebyrerne med en enkelt afvigelse vedr. lav-tæt bebyggelse, som også er godkendt ved afgørelsen af 31. oktober Sekretariatet har på baggrund af anmeldelsen vurderet, at der er følgende forhold, der giver anledning til en konkret vurdering: 1. Tarifering af teknisk kundesupport 2. Indførsel af særlig tarifering af A0-kunder 3. A-elementet vedr. det overliggende net i Roskilde. 4. Tarifering af tab på debitorer 5. Kundekategorisering Vedr. særlig tarifering for A0-kunder: A0-kunder er kunder tilsluttet på højere spændingsniveauer end 50 kv og er dermed ikke tilsluttet i SEAS-NVEs net. A0-kunders målere er enten tilsluttet i kraftværksnet ejet af Energinet.dk eller i BaneDanmarks tilslutninger. Idet A0-kunder ikke anvender SEAS-NVEs net betaler de ingen ordinær nettarif, men alene et mængdeafhængigt bidrag til energispareindsatsen. Derudover betaler A0-kunder et abonnement til SEAS-NVE for opgaver knyttet til SEAS-NVEs måleransvar og afregningsopgave. Abonnementet svarer til abonnementet for de øvrige A-kunder. Vedr. Kundekategorisering Herudover anmelder SEAS principper for kategorisering af selskabets netkunder. SEAS oplyser, at kundekategoriseringen sker så den har naturlig sammenhæng til den tarifberegning, der sker i vandfaldsmodellen. Idet vandfaldsmodellens tariffer afspejler omkostningerne forbundet med elnettet der anvendes, kategoriseres netkunderne alt efter deres fysiske tilslutningspunkt i nettet. SEAS-NVE har anvisningsretten til det sted i nettet, hvor kunden skal tilsluttes, og vil almindeligvis tilslutte kunden i enten et kabelskab (Ckunde) eller 10/0,4 kv-station (B-kunde) eller i en 50/10 kv-station (Akunde) efter kundens effektbehov. Udover tariffen betaler kunden et abonnement som dækker de faste omkostninger ved måleinstallationerne og kundeforholdet. Abonnementet følger ligesom tariffen tilslutningspunktet, idet der er forskellige faste omkostninger forbundet med tilslutning forskellige steder i nettet. En kunde betaler abonnement pr. installation, og kunder med flere installationer betaler således flere abonnementer (ét abonnement pr. installation). Dette skyldes, at måler og målingsomkostninger udgør en væsentlig andel af abonnementet. A-kunder: A-kunder er som udgangspunkt altid tilsluttet direkte i et 10 kv felt i enten en 50/10 kv eller en 132/10 kv transformerstation. Såfremt der findes kunder tilsluttet direkte på 50 kv-niveau vil kunden også være A-kunde.

3 3/15 Kunden fremfører og ejer selv 10 kv kabel fra egen matrikel til transformerstationen. Måling bliver foretaget i 10 kv feltet i transformerstationen. Leveringsomfanget overstiger altid A, da dette er den udslagsgivende grænse for, om en kunde tilsluttes som A-kunde. Idet A-kunder har et meget stort leveringsomfang, kan tilslutningen af en A- kunde medføre meget store omkostninger til tilpasning af elnettet. For at sikre omkostningsægthed og for at sikre incitamenterne til en samfundsøkonomisk optimal indplacering af A-kunder i elnettet, betaler A-kunder ikke standard tilslutningsbidrag, men derimod de faktiske omkostninger forbundet med net-tilslutningen. B-kunder: B-kunder er altid tilsluttet direkte i en 10/0,4kV transformerstation. Leveringsomfanget vil være fra 250A til og med 2.500A. Kunden fremfører og ejer selv stikledning fra egen matrikel til transformerstationen. Tilmeldinger af leveringsomfang i området A anvises det sted i nettet, hvor det er teknisk hensigtsmæssigt. Kunden vil i disse tilfælde være at betragte som en b-kunde uanset anvendte tilslutningspunkt. C-kunder: C-Kunder er altid tilsluttet direkte til lavspændingsnettet i et kabelskab og måling foretages i kundens installation. Leveringsomfanget vil være til og med 250A. Kunden fremfører og ejer selv stikledning fra egen matrikel til kabelskabet. Afvigelser vedr. kundekategorisering Kundens tilslutningspunkt er det afgørende for, hvilken tarif kunden betaler, og tilslutningspunktet afgøres i store træk af effektbehovet, som almindeligvis bestemmer tilslutningspunktet. Imidlertid kan der ifølge SEAS være afvigelser herfra. En installation kan således af historiske årsager have en stor effektrettighed, som der ikke længere er behov for. En sådan kunde vil være tilsluttet i en 10/0,4 kv-station og derfor som udgangspunkt være B-kunde. Eksempelvis hvis en erhvervsbygning, der er tilsluttet i en station og er B-kunde, konverteres til privatboliger. I det tilfælde ville det ikke give real og samfundsøkonomisk mening at flytte tilslutningspunktet fra en station ud i et kabelskab. I stedet vil kunden i dette tilfælde rent administrativt kunne overgå til at være C-kunde. Kunden skal dog i dette tilfælde acceptere at få nedskaleret sin effektrettighed. Omvendt vil en ny installation i området A anvises det sted i nettet, hvor det er teknisk hensigtsmæssigt. Kunden vil være at betragte som en b-kunde uanset anvendte tilslutningspunkt. Baggrunden herfor er, at en kunde i området A som udgangspunkt vil skulle tilsluttes i en station og være B-kunde, men det kan forekomme, at han kan tilsluttes i et kabelskab, hvorfor det ikke ville være samfundsøkonomisk hensigtsmæssigt at opstille en ny tranformer. Denne tilfældighed skal ikke komme kunden til

4 4/15 skade, hvorfor han ikke skal betale den højere C-tarif, men i stedet være B- kunde. Endvidere er der undtagelse mht. A-kunder, som betaler faktiske omkostninger ved deres tilslutning. Sekretariatet for Energitilsynet har haft en række spørgsmål til ovenstående forhold, og SEAS har ved mail af 11. november 2014 besvaret sekretariatets spørgsmål. I anmeldelsen fra SEAS indgik også anvendelse af metode for tarifering af kunder med solcelleanlæg, men SEAS har ved ovenstående mail trukket anmeldelsen på dette punkt. Høring Udkast til denne afgørelse har været i høring hos SEAS i periode 17. december januar SEAS har ved mail af 28. januar 2015 meddelt, at de ikke har nogen bemærkninger. Lovgrundlag I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser mv., der har relevans for de betragtninger og vurderinger, der fremgår i det efterfølgende kapitel, hvor sagsfremstillingens fakta vurderes i lyset af lovgrundlaget. Gennemgangen er tilrettelagt kronologisk og med udgangspunkt i retskildehierarkiet, således at love og bekendtgørelser citeres før eventuel retspraksis. Gennemgangen afspejler dog også hvilken betydning, retskilden har for den samlede vurdering således citeres retskilder, der anvendes til vurderinger af mere underordnet betydning, som udgangspunkt sidst i gennemgangen. Elforsyningsloven 1 : 73. De kollektive elforsyningsvirksomheders prisfastsættelse af deres ydelser efter skal ske efter rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Prisdifferentiering på baggrund af en geografisk afgrænsning er kun tilladt i særlige tilfælde. Stk. 2. De kollektive elforsyningsvirksomheder skal offentliggøre tariffer og betingelser for brug af elnettet. 73 a. Priser og betingelser for anvendelse af transmissions- og distributionsnet fastsættes af de kollektive elforsyningsvirksomheder efter offentliggjorte metoder, som er godkendt af Energitilsynet. Stk. 2. Energitilsynet kan godkende metoder for begrænsede købergrupper og for et begrænset tidsrum som led i kollektive elforsyningsvirksomheders metodeudvikling. Energitilsynet kan sætte vilkår for godkendelsen af sådanne metoder. Stk. 3. Klima-, energi- og bygningsministeren kan fastsætte regler om indholdet af de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår, herunder tariffer. 73 b. Energibranchens organisationer kan udarbejde standardiserede vejledninger om fastsættelse af tariffer og betingelser m.v. for net- og transmissionsvirksomhe- 1 Lovbekendtgørelse nr af 25/11/2013 af lov om elforsyning.

5 5/15 dernes ydelser. Energitilsynet fører tilsyn med sådanne standardiserede vejledninger efter regler fastsat af tilsynet. Metodebekendtgørelse nr af 20. september Netvirksomheder, regionale transmissionsvirksomheder og Energinet.dk skal anmelde de metoder, der anvendes til at beregne eller fastsætte betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer, til Energitilsynets godkendelse. Stk. 2. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for virksomhedernes anvendelse af betingelser og vilkår for deres ydelser, herunder tariffer. Stk. 3. Godkendte metoder offentliggøres af virksomhederne med angivelse af datoen for tilsynets godkendelse. Stk. 4. Virksomhederne skal søge godkendelse af efterfølgende ændringer i metoderne, herunder ændringer som følge af pålagte myndighedskrav. 2. Netvirksomheders og regionale transmissionsvirksomheders metoder for prisfastsættelse skal indeholde en entydig opdeling af forbrugerne i køberkategorier. Stk. 2. Metoderne skal beskrive, hvorledes omkostninger, der direkte kan henføres til de enkelte køberkategorier, fordeles på disse. Det skal fremgå hvilke omkostninger, der omfattes af denne fordeling. Det skal endvidere fremgå, hvorledes omkostninger fordeles på køberkategorier, hvis de knytter sig til anlæg, der vedrører flere køberkategorier, eksempelvis visse transformerstationer. Stk. 3. Metoderne skal indeholde en beskrivelse af de fordelingsnøgler, som anvendes til allokering af omkostninger, der ikke direkte kan henføres til enkelte køberkategorier, eksempelvis administrationsomkostninger og energispareomkostninger. Det skal fremgå, hvilke omkostninger der er omfattet af de enkelte fordelingsnøgler. Stk. 4. Metoderne skal beskrive fordelingen af driftsmæssige indtægter på investeringsbidrag, fast afgift/abonnementsbetaling og forbrugsafhængig tarif, herunder om der anvendes samme fordelingsprincip for alle køberkategorier. Stk. 5. Metoderne skal beskrive principper for tidsdifferentiering og de enkelte køberkategoriers mulighed og vilkår for at opnå tidsdifferentierede tariffer, herunder timebetaling. 4. Netvirksomheder og regionale transmissionsvirksomheder kan i deres anmeldelse basere sig på standardiserede metoder, der er entydigt fastlagt i branchevejledninger og lignende, idet virksomhederne i deres anmeldelse af metoden efter 1 specifikt redegør for afvigelser fra standarden. Herudover har Energitilsynet taget Dansk Energis reviderede tarifberegningsmodel til efterretning ved tilkendegivelse af 18. december 2012: Tilkendegivelse Energitilsynet har på baggrund af vedlagte sagsfremstilling og vurdering tilkendegivet følgende: At en korrekt anvendelse af den reviderede tariferingsmodel vil føre til tariffer, der er forenelige med kravene i elforsyningslovens 73, og at modellen derfor tages til efterretning i medfør af elforsyningslovens 73 b. At modellen dog ikke erstatter det enkelte netselskabs egen beregning af tarifferne, der fortsat skal anmeldes og metodegodkendes af Energitilsynet efter de almindelige regler herom, jf. elforsyningslovens 73 b. At anvendelse ikke indebærer en godkendelse af det enkelte selskabs tarifering, og Energitilsynet vil i forbindelse med en konkret

6 6/15 klagesag eller på egen hånd kunne tage et selskabs tarifering op til fornyet vurdering efter elforsyningslovens bestemmelser. Herudover fremgår det af Energitilsynets praksis at følgende forhold skal overvåges, jf. Energitilsynets tilkendegivelse af 18. december 2012 vedr. Dansk Energis reviderede tarifberegning samt afgørelse vedr. Dong Energy Eldistributions anmeldte metoder af 22. maj 2013, hvor det fremgår af vurderingerne: Energitilsynets tilkendegivelse af 18. december 2012 vedr. øvrige omkostninger: [ ] Sekretariatet for Energitilsynet vurderer derfor, at en sådan opsamlingspost ikke er urimelig. Sekretariatet for Energitilsynet skal imidlertid understrege, at netselskaberne, i det omfang de benytter sig af denne omkostningspost, skal beskrive indholdet i og rimeligheden heraf i forbindelse med deres metodeanmeldelse, samt fyldestgørende redegøre og argumentere for fordelingsnøgle og prisstruktur. Derudover vil Energitilsynet følge selskabernes brug af disse poster, herunder indholdet i, samt størrelsen af, denne omkostningspost. Dels for at sikre, at den ikke benyttes uhensigtsmæssigt, herunder får et for stort økonomisk omfang i forhold til de samlede omkostninger, og dels for at sikre, at der ikke er et mønster i brugen af posten, der evt. kunne retfærdiggøre yderligere udspecificerede omkostningsposter i modellen. [ ] Afgørelse vedr. Dong Energy Eldistributions anmeldte metoder af 22. maj 2013 vedr. debitortab: [ ] Det relativt store omfang vedr. debitortab kunne tale for, at dette burde have sin egen omkostningspost i tariferingsmodellen. Sekretariatet vil derfor følge de andre netselskabers kontering af debitortab, med henblik på at konstatere, om der er tale om en generel problemstilling. [ ] Endeligt fremgår det i vurderingsafsnittet af afgørelse af 10. december 2013 vedr. TRE-FORs anmeldte metode til tarifering af A0-kunder: Nettarif TRE-FOR anmelder, at A0-kunder skal betale en nettarif, der alene dækker selskabets variable omkostninger til realisering af energispareforpligtelsen, dvs. halvdelen af den samlede omkostning til realisering af selskabets energispareforpligtelser. [..] Sekretariatet for Energitilsynet finder det for det første rimeligt, at A0- kunderne ikke betaler til TRE-FORs drift og vedligeholdelse mv. af distributionsnettet, idet de ikke belaster dette net, og det dermed ikke vil være rimeligt, at de skal bidrage til betaling af omkostningerne hertil. Herudover bemærker Sekretariatet for Energitilsynet, at A0-kunderne skal bidrage til de variable omkostninger til realisering af TRE-FORs energispa-

7 7/15 reforpligtelse, idet det følger af Energiaftalen 2, afsnit 14.2, at disse omkostninger skal betales af slutbrugerne (husholdninger, den offentlige sektor og erhvervsvirksomheder). Hvorvidt en slutbruger skal bidrage til realisering af energispareforpligtelsen skal derfor ikke afhænge af, hvor i elnettet man er tilsluttet. [..] Alt i alt finder Sekretariatet for Energitilsynet, at TRE-FORs nettarif for A0-kunder er i overensstemmelse med elforsyningslovens 73 om rimelige, objektive og ikkediskriminerende kriterier i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til. Netabonnement TRE-FOR anmelder, at A0-kunder vil komme til at betale samme netabonnement som netselskabets øvrige A-kunder. [..] Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at et abonnement for A0-kunder svarende til det gældende for de øvrige A-kunder ikke er urimeligt, idet omkostningerne knyttet til et A0-kundeforhold ikke synes at afvige fra de omkostninger, der er forbundet med et almindeligt A-kundeforhold. Herunder vurderes det, som det var tilfældet for A0-nettariffen, rimeligt, at A0- kunder på lige fod med alle andre kunder bidrager til de omkostninger der er forbundet med realisering af energispareforpligtelsen. [..] Sekretariatet for Energitilsynet finder således alt i alt TRE-FORs metode til tarifering af A0-kunder i overensstemmelse med elforsyningslovens 73, og metoden kan herefter godkendes, jf. 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen. Sekretariatet for Energitilsynet har truffet afgørelser om tilsvarende tariferingsmetoder for A0-kunder for SE ved afgørelse af 25. august 2014 og for Energi Fyn ved afgørelse af 13. oktober I afgørelse af 31. oktober 2013 har sekretariatet for energitilsynet desuden godkendt SEAS metoder for fastsættelse af A-element i C-tarif og tilslutningsbidrag for tæt/lav bebyggelse: Afgørelse Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen, SEAS-NVEs metoder for fastsættelse af A-element i C-tarif, vindmølleabonnement og tilslutningsbidrag for tæt/lav bebyggelse, jf. beskrivelsen og vurderingen, der er anført nedenfor i vurderingsafsnittet. 2 Aftale af 13. november 2012 om Energiselskabernes energispareindsats mellem klima-, energi- og bygningsministeren og net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie repræsenteret ved Dansk Energi HMN Naturgas, DONG Gas Distribution, Naturgas Fyn Distribution, Dansk Fjernvarme, Foreningen Danske Kraftvarmeværker samt Energi- og olieforum.

8 8/15 Sekretariatet bemærker, at tilsynet til en hver tid kan tage SEAS-NVEs anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil. Af vurderingsafsnittet fremgår det: Ad. 1. Fastsættelse af A-element i C-tarif [..] Sekretariatet for Energitilsynet vurderer at SEAS-NVEs metode til fastsættelse af tariffen til det overliggende net (50 kv-nettet), hvor alle betaler en ens tarif, der er fastlagt som et vægtet gennemsnit ud fra tariffen og aftaget fra hhv. SEAS-NVEs eget 50 kv-net og Dong Energys 50 kv-net dels er rimeligt og objektivt, fordi alle bidrager til både SEAS-NVEs og Dong Energys overliggende net ud fra det respektive aftag. Dels er det ikkediskriminerende idet alle betaler det samme i forhold til deres forbrug. Dermed er metoden i overensstemmelse med elforsyningslovens 73. [..] Ad. 3. Tilslutningsbidrag for tæt/lav bebyggelse SEAS-NVE følger generelt Dansk Energis standarder for tilslutningsbidrag. For så vidt angår lav-tæt bebyggelse har SEAS-NVE vurderet, at behovet for antal tilsluttede ampere er afgørende for tilslutningsomkostningerne, hvilket som sådan er i overensstemmelse med Dansk Energis vejledning til beregning af tilslutningsbidrag. Dog afviger SEAS-NVE fra Dansk Energis definition af tæt/lav bebyggelse, som i branchevejledningen af defineret som værende maksimalt to etager, hvorimod SEAS-NVE definerer to boliger ovenpå hinanden som lav-tæt-bebyggelse, også selvom bygningen er på mere end 2 etager. [..] Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at SEAS-NVEs definition af tæt/lav bebyggelse ikke er urimelig, da to boliger ovenpå hinanden, som iøvrigt falder ind under de i branchevejledningen standardiserede boligarealer for tæt/lavt byggeri, må antages at belaste nettet ens, og mere end almindeligt etagebyggeri, uanset om bygningen er på 2 etager eller mere. Vurdering Energitilsynet har ved tilkendegivelse af 18. december 2012 taget Dansk Energis reviderede branchevejledning om tarifering af 12. marts 2012 til efterretning i medfør af elforsyningslovens 73 b. Branchevejledningen opstiller en række anbefalinger vedr. netvirksomhedernes fastsættelse af tariffer. Af metodebekendtgørelsen (BEK nr af 20. september 2010) fremgår det, at selskaberne i deres anmeldelse kan basere deres metodeanmeldelse på branchevejledninger, jf. 4.

9 9/15 Dette forudsætter imidlertid, at disse standardiserede metoder er entydigt fastlagt i branchevejledningen, eller at det i anmeldelsen er klart, hvilken af flere muligheder selskabet har valgt at følge. Branchevejledningens anbefalinger findes på Energitilsynets hjemmeside: _Nyt_site/EL/Tilsynsafgoerelser/ /Vejledning_til_Dansk_Energi_s_tarifberegningsmodel_DOC.pdf SEAS følger på nuværende tidspunkt den tidligere branchevejlednings anbefalinger vedr. tariffer med enkelte afvigelser, jf. afgørelse af 3. september Sekretariatet for Energitilsynet lægger i denne vurdering til grund, at SEASs anmeldte tarifberegningsmetode følger Dansk Energis reviderede vejledning med visse tilpasninger, og at SEAS anvender standardgebyrer og standardtilslutningsbidrag med en enkelt godkendt afvigelse. Sekretariatet bemærker herefter, at der i forhold til SEAS brug af branchevejledningen om tarifering er følgende forhold, der giver anledning til en konkret vurdering: 1. Tarifering af teknisk kundesupport 2. Indførsel af særlig tarifering af A0-kunder 3. A-elementet vedr. det overliggende net i Roskilde. 4. Tarifering af tab på debitorer 5. Kundekategorisering Ad. 1. Tarifering af omkostninger til teknisk kundesupport Ifølge branchevejledningen bør omkostninger til teknisk kundesupport, i fald at de udskilles fra omkostningsposten Omkostninger til drift og vedligehold af nettet, fordeles på spændingsniveauerne ved en direkte fordeling eller via antallet af kunder, og tariferes til kunderne via den faste betaling. SEAS fordeler omkostningerne via transporterede kwh og havde til hensigt at tarifere dem via den nedadløbende tarif. SEAS har oplyst, at baggrunden for udskillelsen af teknisk kundesupport er, at omkostningerne hertil ikke i samme udstrækning som de øvrige drifts- og vedligeholdelsesomkostninger forventes at kunne henføres direkte til de enkelte spændingsniveauer. I stedet vil omkostninger til teknisk kundesupport blive fordelt på spændingsniveauer efter fordelingsnøglen kwh. Dette princip følger anbefalingen i afsnit i Dansk Energis vejledning til tarifmodellen. I forbindelse med udarbejdelsen af nærværende besvarelse er SEAS-NVE Net A/S blevet opmærksom på, at det af afsnit i Dansk Energis vejledning til tarifmodellen anføres, at omkostninger til teknisk kundesupport, der ikke kan henføres direkte, alternativt kan fordeles via antal kunder.

10 10/15 SEAS finder således, at der ikke synes at være fuld overensstemmelse imellem formuleringerne i vejledningens afsnit og Set i lyset af formuleringen i afsnit vil SEAS-NVE Net A/S i forbindelse med den egentlige tarifering for 2015 vurdere, om det vil være mere retvisende at anvende antal kunder som fordelingsnøgle for omkostninger til teknisk kundesupport i stedet for antal kwh. SEAS oplyser, at de, såfremt denne vurdering giver anledning til ændring af metode i forhold til den anmeldte, vil anmelde den ændrede metode til Energitilsynet. Ifølge Dansk Energis vejledning til den nye vandfaldsmodel anbefales det, at omkostninger til teknisk kundesupport indregnes i den faste betaling. Valg af dette setup i selve tarifmodellen medfører imidlertid en advarsel, da det i modellen forudsættes, at omkostninger til teknisk kundesupport indregnes i den variable betaling (nedadløbende tarif). Der synes således at være en uoverensstemmelse imellem anbefalingen i vejledning og setup i selve tarifmodellen. SEAS har dog oplyst, at de har til hensigt at indregne omkostninger til teknisk kundesupport i den faste betaling. Det følger setup i selve tarifmodellen. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at SEAS metode til tarifering af teknisk kundesupport, hvor omkostningerne fordeles på spændingsniveauerne via transportede kwh er i overensstemmelse med setuppet i branchemodellen, men at vejledningen hertil ikke er i overensstemmelse med setuppet. Sekretariatet for Energitilsynet vil tage dette forhold op med Dansk Energi i forbindelse med arbejdet omkring en ny tariferingsmodel. Sekretariatet bemærker i øvrigt, at der i Energitilsynets vurdering af branchemodellens lovmedholdelighed, jf. tilkendegivelse af 18. december 2012 er taget udgangspunkt i vejledningen til branchemodellen. Sekretariatet for Energitilsynet noterer sig, at fordelingen af omkostninger til teknisk kundesupport på spændingsniveauerne i anmeldelsen er i overensstemmelse med vejledningens anbefaling for omkostninger til drift og vedligehold, som teknisk kundesupport ville have været en delmængde af, så frem det var valgt ikke at udskille disse. Herudover noterer Sekretariatet for Energitilsynet sig, at SEAS har valgt at ændre opkrævningen hos kunderne fra en nedadløbende tarif til den faste betaling i overensstemmelse med branchevejledningens anbefalinger. Sekretariatet for Energitilsynet vurderer, at SEAS metode til tarifering af omkostninger til teknisk kundesupport kun delvist kan betragtes som værende i overensstemmelse med branchevejledningen. Sekretariatet for Energitilsynet vælger dog alligevel på baggrund af uoverensstemmelsen mellem setuppet i tariferingsmodellen og vejledningen hertil, at acceptere afvigelsen i en tidsbegrænset periode. Der er i begrundelsen herfor ligeledes lagt vægt på, at SEAS metode delvist følger vejledningen, at omkostningens størrelse

11 11/15 må forventes at udgøre en lille andel af den samlede indtægtsramme til tarifering. Den tidsbegrænsede periode, som afvigelsen accepteres i, vil maksimalt løbe, indtil der foreligger en afklaring med Dansk Energi vedr. uoverensstemmelsen mellem setuppet i tariferingsmodellen og vejledningen hertil. Herefter forventes det, at SEAS vil følge den anbefaling, som dette munder ud i. Ad. 2. Indførsel af særlig tariferingsmetode for A0-kunder SEAS anmelder, at de vil indføre en metode til tarifering af A0-kunder, hvor disse kunder betaler en nettarif alene bestående af de variable omkostninger til energispareaktiviteter og et abonnement svarende til abonnementet for øvrige A-kunder. Metoden svarer til den metode til tarifering af A0-kunder, som er godkendt for TRE-FOR, SE og Energi Fyn. Metoden er derfor ved tidligere afgørelser vurderet i overensstemmelse med elforsyningslovens 73, hvilket derfor også er tilfældet for SEAS metode. Ad. 3. A-element i C-tarif SEAS-NVE Net ejer ikke selv det overliggende net i Roskilde, som er en del af deres forsyningsområde det overliggende net i Roskilde ejes af Dong Energy. I det øvrige forsyningsområde ejer SEAS-NVE selv det overliggende net. Da selskaberne i henhold til 73 i elforsyningsloven som udgangspunkt ikke må prisdiskriminere ud fra geografi, pålægger SEAS-NVE kunderne den samme takst til det overliggende net uanset om de bor i Roskilde eller andetsteds. Det A-element (tariffen/taksten til det overliggende net 50 kv-nettet), som alle C-kunder uanset bopæl betaler, er derfor et vægtet gennemsnit af SEAS-NVEs egen A-tarif og Dongs A-tarif. Disse vægtes efter hvor stort 50 kv-aftag, der har været på hhv. SEAS-NVEs overliggende net og Dong Energys overliggende net. Metoden sikrer således en ensartet tarifering i hele forsyningsområdet. SEAS-NVE vurderede ved den oprindelige anmeldelse, der blev godkendt af 31. oktober 2013, at såfremt selskabet ikke foretog en sådan udjævning af A-tariffen blandt alle forbrugere, ville selskabet være i strid med 73, idet kunderne dermed de facto ville blive diskrimineret på baggrund af geografien. SEAS-NVE har oplyst som eksempel: Ca. 95,5 pct. af aftaget trækkes fra SEAS-NVEs eget 50 kv-net til en pris på 3 øre/kwh og ca. 4,5 pct. af aftaget kommer fra Dongs 50 kv net til en pris på 3,5 øre/kwh. Dermed bliver A-tariffen for en C-kunde: 95,5 pct. * 3 øre/kwh + 4,5 pct. * 3,5 øre/kwh = 3,02 øre/kwh.

12 12/15 Sekretariatet for Energitilsynet vurderede som nævnt ved afgørelsen af 31. oktober 2013, at metoden var i overensstemmelse med elforsyningslovens 73. Sekretariatet for Energitilsynet finder ikke, at overgangen til den reviderede tariferingsmodel har nogen betydning for metodens lovmedholdelighed, idet problemstillingen i relation til Roskilde fortsat er den samme. Sekretariatet vurderer således fortsat, at metoden er i overensstemmelse med elforsyningslovens 73, med samme begrundelser som i afgørelsen af 31. oktober Ad. 4. Tarifering af tab på debitorer Som nævnt i afgørelse af 22. maj 2013 vedr. Dong Energy Eldistributions metodeanmeldelse som citeret under lovafsnittet skal Sekretariatet for Energitilsynet følge dels størrelsen og dels den tariferingsmæssige placering af selskabernes tab på debitorer. Dette for at klarlægge om der eventuelt er et behov for en selvstændig omkostningspost for disse. Sekretariatet vil i det følgende af egen drift derfor undersøge SEAS tarifering af tab på debitorer. SEAS har oplyst, at tab på debitorer er indeholdt i posten øvrige omkostninger. Begrundelsen herfor er, at den reviderede tariferingsmodel ikke indeholder nogen særlig post eller vejledning til, hvordan tab på debitorer skal håndteres. SEAS har oplyst, at de har erfaring for, at det typisk er B og C-kunder, som giver anledning til tab. I den reviderede tariferingsmodel forventer de derfor at indregne forventede tab på debitorer i den variable tarif på 10 og 0,4 kv niveau via kategorien Øvrige omkostninger. SEAS oplyser, at fordelingen af det forventede tab imellem 10 og 0,4 kv forventes at blive foretaget via direkte fordeling baseret på SEAS erfaringer. Det samlede beløb for tab på debitorer udgjorde i 2013 i alt knap 11 mio. kr. svarende til 3,23 pct. af de samlede regulatoriske driftsomkostninger. SEAS gør opmærksom på, at indførslen af engrosmodellen vil ændre det historiske billede af tab på debitorer, og de forventer, at tab på debitorer til forskel fra i dag typisk ikke vil indgå i det budgetgrundlag, som ligger til grund for tariferingen. SEAS gør samtidig opmærksom på, at der i Dansk Energis arbejde på en ny tariferingsmodel beregnet til tiden efter overgangen til engrosmodellen indgår en anbefaling til ensartet håndtering at evt. tab på debitorer i forbindelse med tariferingen. SEAS mener således, at en standardisering af håndteringen af tab på debitorer fra SETs side ikke længere vil være relevant. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker, at det er korrekt, at den nuværende branchevejledning ikke indeholder en særlig vejledning til håndtering af debitor tab, men at en opkrævning af debitortabet efter sekretariatets vurdering logisk kunne tariferes sammen med de øvrige omkostninger, der omhandler inddrivelse.

13 13/15 Dog finder Sekretariatet for Energitilsynet ikke SEAS metode til tarifering af debitortab med anvendelse af en direkte fordeling af omkostningerne på spændingsniveauerne og fordeling på den variable tarif er urimelig. Baggrunden herfor er, at en direkte fordeling af omkostningerne på spændingsniveauerne er den mest omkostningsægte fordeling, og fordi størrelsen af debitortabet typisk afspejler forbrugsomfanget, hvormed en fordeling på tariffen er retvisende. Sekretariatet for Energitilsynet betragter derfor tariferingen af debitortabet som værende i overensstemmelse med elforsyningslovens 73. Sekretariatet for Energitilsynet bemærker afslutningsvist, at der ikke på nuværende tidspunkt gøres yderligere tiltag for at standardisere selskabernes håndtering af debitortab, men at Dansk Energis revision af tariferingsmodellen afventes. Ad. 5. Kundekategorisering Kundens tilslutningspunkt er afgørende for, hvilken tarif kunden betaler, og tilslutningspunktet afgøres i store træk af effektbehovet, som almindeligvis bestemmer tilslutningspunktet. A-kunder er som udgangspunkt altid tilsluttet direkte i et 10 kv felt i enten en 50/10 kv eller en 132/10 kv transformerstation. Såfremt der findes kunder tilsluttet direkte på 50 kv-niveau vil kunden også være A-kunde. B-kunder er altid tilsluttet direkte i en 10/0,4kV transformerstation. Leveringsomfanget vil være fra 250A til og med 2.500A. Tilmeldinger af leveringsomfang i området A anvises det sted i nettet, hvor det er teknisk hensigtsmæssigt. Kunden vil i disse tilfælde være at betragte som en b- kunde uanset anvendte tilslutningspunkt. C-Kunder er altid tilsluttet direkte til lavspændingsnettet i et kabelskab og måling foretages i kundens installation. Leveringsomfanget vil være til og med 250A. Der kan dog være visse afvigelser herfra, dels af historiske årsager eller af tekniske årsager. Sekretariatet for Energitilsynet finder, at SEAS kriterier for kundekategorisering svarer til et grundprincip om, at kundernes leveringsomfang er afgørende for kategoriseringen, og dermed tariferingen af kunderne. Dette uafhængigt af, hvor i nettet kunderne af forskellige årsager i realiteten kan være tilsluttet. Sekretariatet vurderer, at dette vil sikre en rimelig, objektiv og ikke-diskriminerende fordeling af omkostningerne, jf. 73, stk. 1 i elforsyningsloven, idet det sikres, at ens kunder også tariferes ens. Herudover finder sekretariatet, at grundprincippet sikrer, at ens kunder på lige vis betaler for de omkostninger, de giver anledning til, hvilket er i overensstemmelse med princippet om tarifering i forhold til, hvilke omkostninger de enkelte køberkategorier giver anledning til, jf. 73, stk. 1 i elforsyningsloven.

14 14/15 Afgørelse Sekretariatet for Energitilsynet godkender, jf. 1, stk. 1 i metodebekendtgørelsen, SEAS-NVE Net A/S metoder for fastsættelse af tariffer, gebyrer, standardtilslutningsbidrag og kundekategorisering med de begrundelser og forbehold, der er anført i vurderingsafsnittet. Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. Det bemærkes, at eventuelle efterfølgende ændrede metoder, som SEAS- NVE Net A/S måtte fastsætte, skal godkendes af Energitilsynet, inden de bringes i anvendelse, jf. 1, stk. 4 i metodebekendtgørelsen. Ændringer som følge af anden lovgivning skal dog ikke anmeldes til godkendelse. Sekretariatet bemærker desuden, at tilsynet til en hver tid kan tage SEAS- NVE Net A/S anmeldte metoder op til fornyet bedømmelse, hvis situationen giver anledning hertil. Endelig skal SEAS-NVE Net A/S bl.a. være opmærksom på, at de godkendte metoder skal offentliggøres af SEAS-NVE Net A/S med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Klagevejledning Eventuel klage over nærværende afgørelse angående eventuelle bebyrdende vilkår i godkendelsen kan indbringes for Energiklagenævnet. Klagen skal inden 4 uger fra modtagelsen af dette brev skriftligt indgives til: Energiklagenævnet Frederiksborggade København K Tlf.: Fax: Energiklagenævnets kontortid kan have betydning for rettidig indlevering af klage. Læs mere på klagenævnets hjemmeside, under menuen "Klagebehandling". På Energiklagenævnets hjemmeside, findes klagenævnets forretningsorden, der bl.a. indeholder bestemmelser om: hvilke love, der giver klageadgang til nævnet nævnets sammensætning formandens opgaver indgivelse af klage gebyr oplysninger, der indgår i sagerne afgørelser

15 15/15 Med venlig hilsen Louise Bank Fuldmægtig Tlf. direkte

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen.

De godkendte metoder skal offentliggøres af Energi Fyn med angivelse af godkendelsesdatoen, jf. 1, stk. 3 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 13. oktober 2014 Sagnr. 14/10480 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Nets (herefter Energi Fyn) anmeldelse af ny metode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net 2 20. maj 2015 Detail & Distribution 14/12974 LBA/LRN AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net 2 A/S (RAH2) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 17. december 2014 Sagnr. 12/07839 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S (RAH) anmeldelse af ny metode for fastsættelse af

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Nibe El-forsyning Net A.m.b.a. 9. november 2015 Detail & Distribution 15/08223 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe El-forsyning Net A.m.b.a.

Læs mere

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder.

Der blev truffet afgørelse i sagen d. 19. december 2013, dog med et enkelt forbehold vedr. et særligt tillæg for engros/afgiftsfrie kunder. EnergiMidt Net A/S 8. maj 2014 Sagnr. 13/12677 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet modtog EnergiMidt Net A/S (herefter EnergiMidt) anmeldelse af ny metode for

Læs mere

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang

Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Dong Energy Eldistribution 13.02.2012 Sag 4/0720-0200-0122 / Deres ref. Laa & lba Afgørelse om anmeldt metode for tilslutning til ladestander samt deling af eksisterende leveringsomfang Anmeldelsen Energitilsynets

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NRGi Net 23. november 2015 Detail & Distribution 15/11009 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget NRGI Net A/S (NRGI) anmeldelse af ny metode for fastsættelse

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. NOE Net Att. Mads Johnsen 30. september 2014 Sag 14/06466 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 31. maj 2014 har NOE Net anmeldt tariferingsmetode for

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net A/S 20. november 2015 Detail & Distribution 15/10509 LH AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (Energi Fyn) anmeldelse

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode for fastsættelse af rådighedstarif, jf. mail af den 23. november 2015. RAH Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/11094 LBA/LAA GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF RÅDIGHEDSTARIF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse

Læs mere

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a.

Afgørelse Det skal i den anledning meddeles, at den anmeldte metode til tarifering af solcellekunder godkendes i medfør af elforsyningslovens 73 a. Østkraft Net Att. Poul Sonne-Pedersen 26. juni 2014 Sag 14/04899 / LBA Deres ref. Anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg I mail af 16. april 2014 har Østkraft Net A/S anmeldt tariferingsmetode

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. Thy-Mors Elnet A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10213 LBA AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors A/S (Thy-Mors) anmeldelse af ny

Læs mere

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger:

SEAS-NVE anmelder, at de i fastsættelsen af følgende elementer i deres tarifering har afvigelser fra Dansk Energis anbefalinger: SEAS-NVE Net 31. oktober 2013 Sagnr. 13/02134 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Nets (herefter SEAS-NVE) ansøgning om godkendelse af

Læs mere

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende:

Den anmeldte definitionen af stikledningen i betingelsernes andet afsnit er følgende: DONG Energy Eldistribution A/S Teknikerbyen 25 2830 Virum 18. august 2015 Ret & Administration 15/05258 LRN AFGØRELSE BETINGELSER FOR STIKLEDNINGER OVERDRAGET TIL DONG ENERGY Sekretariatet har i mail af

Læs mere

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg

Energi Viborg A/S Bøssemagervej Viborg Energi Viborg A/S Bøssemagervej 8 8800 Viborg 8. august 2016 Detail & Distribution 15/11329 /BEJ, NOJ AFGØRELSE GODKENDELSE AF METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. SEAS-NVE Net A/S 24. november 2015 Detail & Distribution 15/10910 LBA AFGØRELSE AFGØRELSE OM ANMELDTE METODER Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget SEAS-NVE Net A/S (SEAS) anmeldelse af ny metode

Læs mere

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION

GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Thy-Mors Energi Elnet A/S 16. maj 2017 Detail & Distribution 17/06135 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF TARIFFER TIL VARMEPRODUKTION Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Thy-Mors

Læs mere

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet

o At projektet vedrører en begrænset købergruppe o At SE offentliggør alle resultater vedr. tariferingen i pilotprojektet Syd Energi c/o Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 9. februar 2012 Sag 4/0720-8901-0211 /LBA Deres ref. Ansøgning vedrørende pilotprojekt med afregning med dynamiske nettariffer 1. SE (Syd

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S Ndr. Ringvej 4 6950 Ringkøbing 24. november 2016 Detail & Distribution AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser

SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29. september 2015 metodeanmeldt nye Tilslutningsbestemmelser SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 24. februar 2016 Ret & Administration 15/09333 OTS Metodeanmeldelse af nye Tilslutningsbestemmelser for SEAS-NVE Net A/S SEAS-NVE Net A/S har i mail af 29.

Læs mere

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER

Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej Odense SV AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF TARIFFER Energi Fyn Net A/S Sanderumsvej 16 5250 Odense SV 7. februar 2017 Detail & Distribution 16/10977 laa AFGØRELSE GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FAST- SÆTTELSE AF Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget

Læs mere

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba

Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba Nibe Elforsyning Netvirksomhed Amba 8. maj 2017 Detail & Distribution 17/04291 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STAN Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Nibe Elforsyning Netvirksomhed

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Allé 9 1970 Frederiksberg C 14. december 2015 Detail & Distribution 15/11090 laa ANMELDELSE AF TILSLUTNINGSBIDRAG FOR LADESTANDERE I DET OF- FENTLIGE RUM Dansk Energi anmelder en

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af standardgebyrer, jf. 1, stk. 2, i metodebekendtgørelsen. RAH Net A/S 16. januar 2018 Detail & Distribution 18/01250 bf GODKENDELSE AF ANMELDT METODE FOR FASTSÆTTELSE AF STANDARDGEBYR: Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget RAH Net A/S anmeldelse af metode

Læs mere

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C

Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C Dansk Energi Rosenørns Alle 9 1970 Frederiksberg C 15. december 2011 Sag 4/0720-8901-0211 / LBA Deres ref. Anmeldelse af betaling af tilslutningsbidrag for ladestandere til elbiler opstillet i det offentlige

Læs mere

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2.

1) Hvorvidt tilslutningsanlægget kan betragtes som et anlæg opført i regning for tredjemand, jf. 22 i indtægtsrammebekendtgørelsen 2. NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 19. juni 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Afgørelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af rammeaftale vedr. Det Nye Universitetshospital i Aarhus 1.

Læs mere

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag

Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse af betaling af transportbidrag Statoil Refining Denmark A/S v/ Kromann Reumert/Ida Sander Rådhuspladsen 3 8000 Århus C 19. december 2012 Engros 12/06484 HTH/SEY Statoil Refining Denmark A/S klager over Energinet.dk s afslag på fritagelse

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Konsulent, civilingeniør Knut Berge Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Aars Elforsyning Netvirksomhed A/S,

Læs mere

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse

o At projektet løber i et begrænset tidsrum på foreløbigt et år, hvorefter en forlængelse vil kræve ansøgning om, og godkendelse Thy-Mors Elnet A/S 17. januar 2014 Sag 13/11105 /LBA Deres ref. Ansøgning om demonstrationsprojekt med tarifering til elpatron på Hanstholm Varmeværk 1. Thy-Mors Elnet A/S (herefter Thy-Mors) har ansøgt

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3.

Sekretariatet for Energitilsynet forhøjer EnergiMidt Net A/S reguleringspris med de årlige beløb, som er angivet i Tabel 4, kolonne 3. EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 23. oktober 2015 Detail & Distribution 14/13276 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF ENERGIMIDT NET A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup

Kjellerup Elforsyning Tværgade Kjellerup Kjellerup Elforsyning Tværgade 4 8620 Kjellerup 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0128 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Kjellerup Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 7. maj 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LRN/LAA RESUMÉ 1. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing

Læs mere

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr.

3. Priserne fastsættes af netvirksomhederne efter metoder, som de har anmeldt til og fået godkendt af Energitilsynet, jf. 73 a og 76, stk. 1, nr. PUNKT [X] RETSBILAG ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2017 RETSGRUNDLAG 21. februar 2017 Detail & Distribution 16/05929 1. I det følgende gennemgås de love og bekendtgørelser m.v., der har relevans

Læs mere

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden

Clay TRE-FOR El-net har i 2013 tilsluttet CLAY Keramikmuseum i Middelfart. Virksomheden TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/10670, 15/10559, 15/10558 og 15/10507 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 2. maj 2014 Ret & Administration 13/10069 /OTS, PAJ Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på elog naturgasområdet Resumé 1. I dette notat orienteres om

Læs mere

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel

Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej Hammel Hammel Elforsyning Gl Frijsenborgvej 5 8450 Hammel 16. december 2009 Sag 4/0720-0101-0127 / LR Deres ref. Afgørelse vedr. Hammel Elforsynings klage over EnergiMidt Net A/S prisstigning for distribution

Læs mere

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning.

HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. (Elforsyning) HEF Net A/S af 29. april 2005 over Energitilsynet af 4. april 2005 Beregning af beløb for nettab opkrævet overfor Aars Elforsyning. Fungerende Nævnsformand, professor, dr.polit. Chr. Hjorth-Andersen

Læs mere

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen.

Energitilsynets godkendelse af metoderne er en forudsætning for selskabets anvendelse af tarifferne, jf. 1, stk. 2 i metodebekendtgørelsen. Energi Fyn Net 19. december 2013 Sagnr. 13/10386 / LBA Deres ref. Afgørelse om anmeldte metoder Sekretariatet Energitilsynet for Sekretariatet for Energitilsynet har modtaget Energi Fyn Net A/S (herefter

Læs mere

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0

DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 PUNKT 5 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 DANSK ENERGIS TARIFERINGSMODEL 2.0 23. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA RESUMÉ 1. Denne sag drejer sig om, at Dansk Energi har anmeldt dels

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 16. december 2014 stadfæstes. (Elforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA SK Elnet A/S OVER Energitilsynets afgørelse

Læs mere

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S

KLAGE FRA [XXX] OVER Energitilsynet afgørelse af 16. marts 2010 OM Omkostninger ved tilslutning af vindmølle til Nyfors Net A/S (Elforsyning) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2014 Gældende fra den 1. juli 2014 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling (indeholder net og

Læs mere

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer

HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer ENERGITILSYNET Afgørelse 21. december 2012 D&D /LBA HMN Naturgas I/S Ændring af anvendte metoder til fastlæggelse af distributionstariffer 1. HMN Naturgas I/S (herefter HMN) har d. 6. november 2012 indsendt

Læs mere

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015

Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version 2.0 Maj 2015 Notat Dok. ansvarlig: JUK Sekretær: LGU Sagsnr.: s2014-777 Doknr: d2014-16449-13.0 18-11-2014 Tarifering i elnetselskaber Notat om principperne i Dansk Energis tarifberegningsmodel Tarifmodel 2.0 Version

Læs mere

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station.

Anlægsinvesteringen består af etablering af 5 stk. 60 kv felter, 2 stk. 60/10 kv transformere, 15 stk. 10 kv felter og 1 stk. 60/10 kv station. Ravdex A/S Strandvangen 2 5300 Kerteminde 2. november 2015 Detail & Distribution 12/06451 KSB AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF RAVDEX A/S INDTÆGTSRAMME Sekretariatet for Energitilsynet har færdigbehandlet ansøgningen

Læs mere

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011

Benchmarking. Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet. Maj 2011 Maj 2011 Benchmarking Vejledning til indberetning af netkomponenter til brug for benchmarking af økonomisk effektivitet ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCESTYRELSEN Centrene for Energi Nyropsgade

Læs mere

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016

PRISBLAD FOR EL PR. 1. APRIL 2016 C-kunder i Frederikshavn og Sæby er tilkoblet nettet ved 0,4 kv spændingsniveau. Privatkunder og mindre virksomheder er C-kunder. Transportbetaling, eget net 16,87 16,87 Transportbetaling, 4,30 4,30 Systemtarif,

Læs mere

Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011

Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011 Referat Energitilsynsmøde den 30. maj 2011 22-06-2011 Dagsorden: 1. Inhabilitet på møde nr. 123. 2. Meddelelser fra formanden. 3. Meddelelser fra Energitilsynets sekretariat samt information fra chefen

Læs mere

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter:

TRE-FOR El-nets ansøgning omhandler idriftsættelse af fire nyudstykningsprojekter: TRE-FOR El-net A/S Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. marts 2016 Detail & Distribution 15/07862, 15/08011, 15/10508 og 15/10506 /KSB AFGØRELSE AFSLAG PÅ FORHØJELSE AF TRE-FORS INDTÆGTS- RAMME Sekretariatet for

Læs mere

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende

Anlæggene er overtaget løbende i 2008 og kabellægningen er idriftsat løbende DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 19. oktober 2015 Sag 12/04936 / KBS Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse

EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg. Afgørelse EnergiMidt Net A/S Tietgensvej 2-4 8600 Silkeborg 29. oktober 2010 Sag 4/0720-0101-0170 / DM Deres ref. Afgørelse ENERGITILSYNET sekretariatsbetjenes af KONKURRENCE- OG FORBRUGERSTYRELSEN Energitilsynet

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Nord Energis bagudrettede reguleringspris er 17,92 øre/kwh i 2015. Nord Energi Net A/S Ørstedsvej 2 9800 Hjørring 26. juli 2016 Detail & Distribution 16/06114 AE AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR NORD ENERGI NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse af den

Læs mere

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER

AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM FØLGE AF NØDVENDIGE NYINVESTERINGER AURA El-net GE A/S Smedeskovvej 55 8464 Galten 2. november 2015 Detail & Distribution 12/05234 /BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF AURA EL-NET GE A/S IND- TÆGTSRAMME SOM Sekretariatet for Energitilsynet har

Læs mere

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE

MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE PUNKT [X] ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 MODEL FOR FORHØJELSE AF REGULE- RINGSPRISEN I FORBINDELSE MED NETVIRK- SOMHEDERNES INVESTERING I FJERNAFLÆ- STE MÅLERE 24. april 2015 Detail & Distribution

Læs mere

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg

NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N. Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg NRGi Net A/S Dusager 22 8200 Aarhus N 27. maj 2014 Sag 13/09826 Deres ref. LRN Vejledende udtalelse til NRGi Net A/S om den regulatoriske behandling af et nyt, kollektivt forsyningsanlæg 1. Sagsfremstilling

Læs mere

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder TRE-FOR El-net A/S Att.: Forsyningsdirektør Lars Foged Kokbjerg 30 6000 Kolding 29. september 2010 Sag 4/0720-0189-0005 / DM Deres ref. Afgørelse om reklamekampagne rettet mod TRE-FOR El-net A/S kunder

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. april 2016. Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. april 2016 Thy-Mors Energi Elnet A/S Engrosmodellen indføres pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING

REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING PUNKT 5 MØDE DEN 21. JUNI 2017 REVURDERING AF TARIFMODEL 2.0 EGENPRODUCENTERS RÅDIGHEDSBETA- LING 21. juni 2017 Detail & Distribution 17/06429 laa RESUMÉ 1. Egenproducenters rådighedsbetaling dækker omkostninger

Læs mere

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet

DONG Energy Eldistribution A/S 1. januar 2015. Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet DONG Energy Eldistribution A/S Gældende fra 1. januar 2015 Tilslutningsbidrag for elforsyning i DONG Energy Eldistribution s elnet Tilslutningsbidrag for elforsyning opkræves ved etablering af enhver ny

Læs mere

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S

Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Ældre Sagen Nørregade 49 1165 København K Klage over Energitilsynets afgørelse af 23. juni 2008 om andre driftsmæssige indtægter i 2004 reguleringsregnskabet for DONG Energy City Elnet A/S Energiklagenævnet

Læs mere

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling

Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling Dok. ansvarlig: NMJ Sekretær: Sagsnr: Doknr: 11. december 2014 Tariferingsmetode for egenproducenter uden produktionsmåling 1. Kortfattet beskrivelse af tariferingsmetoden Dansk Energi anmelder hermed

Læs mere

Kriterie til brug for inddeling af forbrugerkategorier. Forbrugertype Tilslutningspunkt Forbrugsgrænse Andet A-høj

Kriterie til brug for inddeling af forbrugerkategorier. Forbrugertype Tilslutningspunkt Forbrugsgrænse Andet A-høj Skema 1. Definering af selskab og kundegrupper Denne anmeldelse vedrører: Energi Fyn Net A/S Adresse, CVR og e-mail-adresse Sanderumvej 16, 5250 Odense SV 25587987 energifyn@energifyn.dk Kontaktperson

Læs mere

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse,

Etablering af 2,6 km 10 kv-kabelforbindelse, 1,9 km 0,4 kvkabelforbindelse, DONG Energy Eldistribution A/S c/o DONG Energy Nesa Allé 1 2820 Gentofte 21. december 2015 Sag 12/05700 / KSB Deres ref. Afgørelse om forhøjelse af DONG Energy Eldistribution A/S indtægtsramme Sekretariatet

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & Ph.D. Bent Ole Gram Mortensen Konsulent, civilingeniør Knut Berge (Elforsyning) Norenergi Aps på vegne af Hydro Aluminium Automative A/S over Energitilsynets afgørelse af 30. januar 2006 Sydvest Energi Nets fastsættelse af nettariffer for Hydro Aluminium Nævnsformand,

Læs mere

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1)

Bekendtgørelse om nettilslutning af vindmøller og pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.m. 1) BEK nr 1063 af 07/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 25. juni 2016 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima- og Energimin., Energistyrelsen, j.nr. 2110/1181-0045 Senere

Læs mere

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S

Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Projektgodkendelse til Fjernvarme Fyn A/S Etablering af forbindelsesledning til Vissenbjerg 16. juni 2015 1/12 Indholdsfortegnelse 1. STAMOPLYSNINGER... 3 2. LÆSEVEJLEDNING... 4 Anvendt lovgivning... 4

Læs mere

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

BILAG TIL PUNKT 5 BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015. 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling BILAGSOVERSIGT ENERGITILSYNETS MØDE DEN 23. JUNI 2015 BILAG TIL PUNKT 5 3. juni 2015 Detail & Distribution 15/00185 LBA/LAA BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-8 Dansk Energis anmeldelse vedr. ændring af rådighedsbetaling

Læs mere

Årsberetning 2014 for Intern overvågning

Årsberetning 2014 for Intern overvågning Næstved den 7. maj 2014 Årsberetning 2014 for Intern overvågning NKE-Elnet A/S Ærøvej 2 4700 Næstved CVR/SE-nr. 27 41 28 23 1 Indledning NKE-Elnet A/S har udarbejdet en håndbog med program for intern overvågning

Læs mere

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning

afslag på forlængelse af fritagelse fra forbud mod direkte elopvarmning (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA OVER OM NTC Ejendom A/S Aalborg

Læs mere

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd

Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke diskriminerende adfærd Årsberetning for 2012 om intern overvågning af ikke 458.011 / Årsberetning intern overvågning 2012 Ejby Elnet Amba Indhold 1 Indledning 2 1.1 Kontrol med overholdelse af intern overvågning 2 2 Ejby Elnets

Læs mere

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER

SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden Svinninge AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF ETABLERING AF RINGFORBINDELSER SEAS-NVE Net A/S Hovedgaden 36 4520 Svinninge 2. september 2016 Detail & Distribution 16/00628, 16/00629 og 16/00630 MSS AFGØRELSE FORHØJELSE AF SEAS NVE S REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF Sekretariatet for

Læs mere

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015.

Sekretariatet for Energitilsynet træffer afgørelse om, at Thy-Mors Energi Elnets bagudrettede reguleringspris er 13,95 øre/kwh i 2015. Thy-Mors Energi Elnet A/S Elsøvej 107 7900 Nykøbing 23. august 2016 Detail & Distribution 12/09072 KSB AFGØRELSE INDTÆGTSRAMMEUDMELDING FOR THY-MORS EL- NET A/S FOR Denne afgørelse indeholder en opgørelse

Læs mere

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund

Notat. Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet. Baggrund Notat Dok. ansvarlig: JAR Sekretær: SLS Sagsnr.: 2011-288 Doknr: d2013-697-4.0 24-01-2013 Betaling for tilslutning af solcelleanlæg til det kollektive elforsyningsnet Baggrund I november 2012 udarbejdede

Læs mere

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010

Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 N O T AT 6. juni 2011 J.nr. 2601/1244-0008 Ref. FG/JTJ Energieffektivisering Status for energiselskabernes energispareindsats 2010 Net- og distributionsselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og

Læs mere

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren

Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i bekendtgørelse om prisloftregulering m.v. af vandsektoren Støvring Vandværk a.m.b.a. Att.: Kurt Rasmussen Højdedraget 107 9530 Støvring Dato: 10. august 2012 Sag: 12/05878/VAND Sagsbehandler: /cga Afgørelse om forøgelse af prisloft for 2011 i henhold til 8 i

Læs mere

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014

Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el. 3. kvartal 2014 Prisstatistik for tilbagefaldsprodukter for el 3. kvartal 2014 09. oktober 2014 Sag Deres ref. LVM Formålet med lovgivningen er at undgå, at såkaldt passive forbrugere betaler en højere pris for tilbagefaldsproduktet

Læs mere

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION PUNKT [X] ENERGITILSYNETS FORMØDE DEN 14. MARTS 2017 DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL 21. februar 2017 Detail & Distribution 16/05929 noj, hech RESUMÉ 1. Sagen vedrører

Læs mere

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29.

Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet. Bilagsoversigt. Bilag til punkt 7. Energitilsynets møde den 29. ENERGITILSYNET Bilag til punkt 7 Energitilsynets møde den 29. april 2014 9. april 2014 Ret & Administration 13/10069 OTS Revision af anmeldelsesbekendtgørelserne på el- og naturgasområdet ENERGITILSYNET

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling.

Energitilsynets afgørelse af 15. juli 2015 ophæves, og sagen hjemvises til fornyet behandling. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Vestegnens Kraftvarmeselskab I/S

Læs mere

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel

12-03-2012 Sagsnr. 09/303. Vejledning til tarifberegningsmodel 12-03-2012 Sagsnr. 09/303 Vejledning til tarifberegningsmodel Vejledning: Vejledning til tarifberegningsmodel side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 3 1.1 Indhold i vejledningen... 3 1.2 Formål med

Læs mere

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold:

SAGSFREMSTILLING Af NRGis anmodning af 2. juli 2015 fremgår, at virksomheden ønsker en vejledende udtalelse omkring følgende forhold: NRGi Net A/S Bjerrevej 139 8700 Horsens 1. september 2015 Detail & Distribution 15/06596 AE VEJLEDENDE UDTALELSE PRAKSISÆNDRING FOR INDTÆGTSFØ- RING AF NRGi Net A/S (herefter NRGi ) har ved mail af 2.

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Hørsholm Vand ApS (Vand) Att.: Gitte Benner Storm Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Den 3. oktober 2014 Sag nr. 14/04229 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Model til beregning af tilslutningsbidrag

Model til beregning af tilslutningsbidrag Version 2.1 Sag: 02/363 Doknr. 41 Vor ref/jvk Email: jvk@danskenergi.dk November 2011 Vejledning Model til beregning af tilslutningsbidrag INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Indledning...3 2. Hvorfor en ny beregningsmodel?...3

Læs mere

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse.

For de resterende klagere stadfæstes Energitilsynets afgørelse af 12. maj 2015, dog med en ændret begrundelse. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA En række lejere repræsenteret ved

Læs mere

Afgørelse om prisloft for 2015

Afgørelse om prisloft for 2015 Herning Vand A/S (Spildevand) Att.: Poul Schlosser Ålykkevej 5 7400 Herning Den 24. februar 2015 Sag nr. 14/03754 (herefter benævnt selskabet ) Afgørelse om prisloft for 2015 KONKURRENCE- OG Indledning

Læs mere

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars

Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej Aars Nibe Elforsyning Net a.m.b.a. Industrivej 91 9600 Aars 3. august 2016 Detail & Distribution 16/00480, 16/00481 NOJ AFGØRELSE AFSLAG OM FORHØJELSE AF NIBE ELFORSYNINGS REGULERINGSPRIS SOM FØLGE AF UDSKIFTNING

Læs mere

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

BILAG BILAGSOVERSIGT. 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv. 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark BILAGSOVERSIGT BILAG 6. januar 2015 Engros & Transmission 14/12879 PCO/HGO BILAGS NR. SIDE CONTENTS 1. 2-4 Metodeanmeldelse af nettarif ved forbrugstilslutning på 132/150 kv 2. 5 Høringssvar fra Banedanmark

Læs mere

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION

DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL VARMEPRODUKTION PUNKT 4 ENERGITILSYNETS MØDE DEN 28. MARTS 2017 DANSK ENERGIS BRANCHEVEJLEDNING FOR TARIFERING AF ELEKTRICITET TIL 28. marts 2017 Detail & Distribution 16/05929 noj, hech RESUMÉ 1. Sagen vedrører Dansk

Læs mere

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland

Tilslutningsbestemmelser for Sammenslutningen af Netselskaber i Vestjylland for Borris Elforsyning Sunds Elforsyning Sdr. Felding Elforsyning Studsgård Elforsyning Vildbjerg Elværk Kibæk Elværk 1. Generelle bestemmelser 1.1 Gyldighedsområde Nærværende tilslutningsbestemmelser

Læs mere

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber

Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber (Varmeforsyning) Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. over Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2006 undersøgelse af Hedensted Fjernvarme a.m.b.a. budgetter og regnskaber Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Fhv.

Læs mere

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S

Prisblad. Pr. 1. januar Thy-Mors Energi Elnet A/S Prisblad Pr. 1. januar 2017 Thy-Mors Energi Elnet A/S Note: Engrosmodellen indførtes pr. 1. april 2016 og er fastlagt i Lov om elforsyning samt Lov om afgift af elektricitet og momsloven. Sekretariatet

Læs mere

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15.

SEAS-NVE Side 1 af 6. Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby. SEAS-NVE Net. Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. SEAS-NVE Side 1 af 6 Energitilsynet Carl Jacobsens Vej 35 2500 Valby SEAS-NVE Net Tariffer 2015 Gældende fra den 4. kvartal - per 15. oktober 2015 SEAS-NVE Side 2 af 6 SEAS-NVE Net A/S: Transportbetaling

Læs mere

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder

Naturgasdistributionsselskabernes ændring af tilslutningsvilkår for timeafregnede kunder Dato: 11. september 2013 Punkt 5 Energitilsynets møde den 23. september 2013 Sag: 13/07091 Afd.: Detail Sagsbehandler: /LBA Sekretariatet for Energitilsynet Naturgasdistributionsselskabernes ændring af

Læs mere

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes.

Energitilsynets afgørelse af 6. juli 2015 stadfæstes. (Varmeforsyning) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Arbejdernes Boligselskab Gladsaxe

Læs mere

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning

Afgørelse Klage over Energinet.dk s afgørelse om afslag på årsbaseret nettoafregning Til: [XXX] Energinet.dk Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk

Læs mere

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING

UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING UDKAST TIL SEKRETARIATSAFGØRELSE VEDRØRENDE KOMPENSATION AF HAV- VINDMØLLEPARKER VED PÅBUDT NEDRE- GULERING 27. september 2016 Engros & Transmission 16/03264 PCO SAGSFREMSTILLING BAGGRUND 1. I denne sag

Læs mere

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg Punkt 4 Energitilsynets møde den 25. marts 2014 Dato: 25. marts 2014 Sag: 13/03742 Afd.: Detail & Distribution Sagsbehandler: /LBA Dansk Energis anmeldelse af tariferingsmetode for kunder med solcelleanlæg

Læs mere

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden.

Forsyning Helsingørs ansøgning vedrører kabellægning af luftledninger som følge af forsyningssikkerheden. Forsyning Helsingør El Net A/S Haderslev vej 25 3000 Helsingør 2. marts 2015 Detail & Distribution 13/07349 BEJ AFGØRELSE OM FORHØJELSE AF FORSYNING HELSINGØR EL NET A/S Sekretariatet for Energitilsynet

Læs mere

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes.

Energitilsynets påbud af 23. juni 2008 om udarbejdelse af en redegørelse stadfæstes. (Elforsyning) DONG Energy City Elnet A/S over Energitilsynet af 23. juni 2008 påbud om udarbejdelse af en redegørelse vedrørende "andre driftsmæssige indtægter" i reguleringsregnskabet for 2004. Nævnsformand,

Læs mere

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...]

Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse fra [...] SEAS Distribution A.m.b.A. Slagterivej 25 4690 Haslev Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Vedr. kommunens klage over Energitilsynets afgørelse af 3. juli 2002 ang. manglende flyttemeddelelse

Læs mere