Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014"

Transkript

1 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 10. februar 2014 I sag nr.: AR Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for ENCO A/S VVS Dommere: Oluf Engell, Anders Søndergaard Larsen, Asger Tue Pedersen, Laurits Rønn, Jytte Scharling (retsformand), Arne Sørensen og Mads Øland. Indledning Sagen angår spørgsmålet, om ENCO A/S VVS skal betale bod til Blik- og Rørarbejderforbundet for manglende overholdelse af pkt. 18 i VVS Overenskomst om medarbejdernes ret til 2 ugers efter- og videreuddannelse pr. kalenderår. Påstande Klager, Landsorganisation i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet, har nedlagt påstand om, at indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for ENCO A/S VVS, skal betale en efter Arbejdsrettens skøn fastsat bod til Blik- og Rørarbejderforbundet. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for ENCO A/S VVS, har påstået frifindelse. Sagsfremstilling Overenskomstgrundlaget mv. I pkt. 18 i VVS Overenskomst mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Installatørernes Organisation hedder det bl.a.: 1

2 Punkt 18 Efteruddannelse Stk. 1: Efteruddannelses- og kompetenceplanlægning Overenskomstparterne er enige om i samarbejde at sikre virksomhedernes medarbejdere den fornødne efter- og videreuddannelse samt kompetenceudvikling, for herigennem at fremme VVS-branchens arbejdsområder. Det betyder, at virksomhederne skal give medarbejderne de fornødne uddannelsesmuligheder, ligesom medarbejderne er forpligtede til at deltage i den fornødne uddannelse. Virksomhederne og medarbejderne opfordres derfor til at foretage en uddannelsesog kompetenceplanlægning. Uddannelserne har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer med henblik på at bevare og styrke virksomhedernes udviklingsmuligheder i en teknologisk verden. Det er ligeledes formålet at understøtte udvikling af medarbejdernes kompetencer for at bevare og styrke beskæftigelsesmulighederne. Dette kan eksempelvis sikres gennem uddannelse på såvel grundlæggende som videregående niveau, almen såvel som faglig efter- og videreuddannelse samt deltagelse i realkompetencevurdering i offentligt regi og relevante private tilbud. Organisationerne er enige om, at medarbejdere, under hensyn til virksomhedens arbejdsmæssige forhold, kan opnå frihed til deltagelse i efteruddannelseskurser. Stk. 2: Ret til efter- og videreuddannelse Medarbejdere med 32 ugers beskæftigelse i virksomheden har ret til i alt 2 ugers efterog videreuddannelse pr. kalenderår som angivet under punkt a, b eller c. Efter- og videreuddannelse kan også ske ved en kombination af de nedenstående punkter. a. Uddannelser iværksat i medfør af Lov om Arbejdsmarkedsuddannelser gennem VVSbranchens Uddannelsesnævn. Såfremt overenskomstparterne er enige, kan bestemmelsen omfatte andre faglige uddannelser. Lønnen under efter- og videreuddannelse andrager den i virksomheden gældende timeløn. Virksomheden modtager gennem A-kassen- /forbundet det offentlige tilskud. Medarbejderne er pligtige at meddele efter- og videreuddannelse senest 4 uger før kursets start. b. Selvvalgt uddannelse under fornøden hensyntagen til virksomhedens arbejds- og produktionsforhold. Uddannelse skal være relevant for branchen - idet branchen defineres i bred forstand. Organisationerne udarbejder i fællesskab en fortegnelse over relevante uddannelser, jf. bilag 1. Lønnen under efter- og videreuddannelse andrager 85 % af den i virksomheden gældende timeløn. Herudover refunderer virksomheden udgifter til befordring efter statens regler og kursusgebyrer og evt. kursusmaterialer i forbindelse med kursusafviklingen, idet virksomhedens refusion dog maksimalt kan udgøre 200 kr. pr. dag/1000 kr. pr. uge. Virksomheden modtager gennem A-kassen/forbundet et eventuelt offentligt tilskud. Medarbejderen er pligtig at meddele efter- og videreuddannelse senest 4 uger før kursets start. 2

3 c. Medarbejderen kan vælge at deltage i selvvalgt uddannelse, der opfylder kravene i pkt. b, uden for arbejdstiden. I så fald betaler arbejdsgiveren dokumenterede udgifter til kursusafgift og materialer, dog max kr. pr år til den enkelte medarbejder. I relation til 2 ugers-retten medgår sådanne uddannelser med antallet af undervisningstimer. Hvis en medarbejder efter virksomhedens beslutning deltager i kurser, hvortil der ydes løntabsgodtgørelse, får medarbejderen sin normale løn uden tillæg. Løntabsgodtgørelse tilgår virksomheden. Denne bestemmelse bortfalder, såfremt det nuværende løntabsgodtgørelsesniveau reduceres. Bilag 1 Overenskomsten Punkt 18 stk. 2 giver ret til deltagelse i selvvalgt uddannelse i op til 2 uger om året, såfremt der er tale om kurser/uddannelsesaktivitet af følgende karakter: Alle AMU kurser fra vvs-branchens uddannelseskatalog AMU kurser, der ligger udenfor vvs-branchens uddannelseskatalog, af teknisk faglig, almen og ledelsesmæssig karakter. Det er dog en betingelse at kurserne i bred forstand er brancherelevant. Private kurser af teknisk faglig karakter udbudt af leverandører og grossister m.v. Kurserne skal være brancherelevante i bred forstand og der må ikke være tale om studierejser. Følgende private og offentlige kurser af almen karakter sprog (tysk og engelsk), matematik, fysik og kemi, IT, ledelse- og regnskab, samt læse- og stavekurser. Trailerkørekort. Videregående teknisk uddannelse over erhvervsuddannelsesniveau, herunder teknisk faglige moduler under åben uddannelse. Kurserne skal være brancherelevante i bred forstand. Sagens oplysninger mv. Den 12. april 2011 afleverede tillidsmand A under henvisning til overenskomstens regler om efteruddannelse medarbejdernes kursusønsker for kalenderåret 2011 til direktør B, ENCO A/S VVS. I en lokalaftale mellem ENCO A/S VVS og VVS-klubben med ikrafttræden den 2. maj 2011 hedder det om medarbejdernes kursusdeltagelse mv. bl.a.: 6. Deltagelse i kurser, som firmaet får refusion for, udbetales med kr. 212,16 pr. time. 7. Såfremt montøren ikke har været på kursus indenfor de sidste 3 års ansættelse, bliver der opsparret 1 uge pr. år, max 3 ugers kursus i alt. Kurserne skal planlægges med nærmeste overordnede og kan maksimalt forlænge opsigelsesperioden med 5 arbejdsdage. Der er mellem parterne enighed om, at den i pkt. 6 omtalte refusion til ENCO A/S VVS udgør 3

4 85,14 kr. pr. time. Den 1. juni 2011 blev der afholdt møde i samarbejdsudvalget i ENCO A/S VVS med deltagelse af bl.a. direktør B og tillidsmand A. I referatet af mødet hedder det under punktet Kursus: bl.a.: Efter næste møde aftales angående kursusudvalg for anlægssvende. Kursus for servicesvende aftales på medarbejder samtalen. Det næste møde i samarbejdsudvalget fandt sted den 24. august I mødereferatet hedder det under punkterne Kursus: og Eventuelt: bl.a.: Kursus: [A] har lavet oplæg til kursusplan for anlægssvende og servicesvende. Der er nogle kurser som [B] ikke mener er relevant for firmaet, (bla. Gaffeltruck, lastbilkørerkort, biobrændsel og PC-kursus (det kan tages på aftenskole). [B] og [A] laver i uge 38, 2011 en ny kursusplan, så den løber i en længere periode (ca. 2 år). [B] laver en oversigt over hvem der har været på kursus i Kursus for servicesvende aftales på medarbejder samtalen. Eventuelt: FJE indkalder til medarbejdersamtalerne som skal udføres i september og oktober Samtalerne udføres af [C] og [D]. Direktør B udarbejdede efter mødet en oversigt over de kursusønsker, medarbejderne havde fremsat i Oversigten, der er dateret 3. oktober 2011, indeholder bl.a. en opgørelse over den enkelte medarbejders ønskede antal kursustimer samt dennes opsparede antal kursustimer, dels i henhold til pkt. 18 i VVS Overenskomst , dels som opsparet fra tidligere år, jf. pkt. 7 i lokalaftalen mellem ENCO A/S VVS og VVS-klubben. Oversigten omfatter i alt 44 medarbejdere. Enkelte er ikke omfattet af overenskomsten, og nogle var fratrådt på tidspunktet for dateringen af oversigten. Ifølge oversigten er det samlede antal kursustimer, som de medarbejdere, der er opført på listen, er berettigede til, opgjort til Heraf er ifølge opgørelsen afholdt 354 timer i Efter udarbejdelsen af oversigten udsendte ENCO A/S VVS et orienteringsbrev af 20. oktober 2011 til medarbejderne med overskriften Kursus i ENCO. I orienteringsbrevet, der blev underskrevet af direktør B og tillidsmand A, hedder det bl.a.: 4

5 Firmaet har i samarbejde med rørklubben, arbejdet på et samlet forslag til efteruddannelse af timelønnede i ENCO. Vi har taget udgangspunkt i de ønsker I kom med i foråret. Men da en del af dem er forældet, vedlægger vi et nyt kursus materiale, som du bedes gennemlæse. Hvis dit ønske fra foråret stadig er aktuelt, eller du har et nyt kursus ønske, skal du udfylde vedlagte tilmeldingsblanket og aflevere den til din overmontør. Af referatet fra det efterfølgende møde i samarbejdsudvalget den 23. november 2011 fremgår bl.a., at der var kommet 12 tilbagemeldinger med kursusønsker fra svendene, og at medarbejdersamtalerne nu var rykket til november og december Efter mødet i samarbejdsudvalget modtog ENCO A/S VVS yderligere 7 tilbagemeldinger fra svendene, således at det samlede antal nåede op på 19 tilbagemeldinger. Medarbejdersamtalerne i ENCO A/S VVS blev først afholdt i perioden fra 6. til 7. februar I referaterne fra medarbejdersamtalerne hedder det i pkt. 10, at Medarbejder skal selv indenfor for 14 dage komme med forslag til kurser som naturligvis vil blive prioriteret. Der er mellem parterne uenighed om, hvorvidt pkt. 10 blev drøftet på møderne, eller om ENCO A/S VVS selv har tilført punktet på referaterne. Eftersom medarbejdernes ønsker om efteruddannelse ikke blev gennemført i 2011, blev der den 9. maj 2012 afholdt et organisationsmøde mellem Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Installatørernes Organisation. I organisationsmødereferatet hedder det bl.a.: TEKNIQ anerkender, at ENCO A/S ikke i det ønskede omfang har efterkommet de fremkomne ønsker om efteruddannelse. Dette skyldes dels den kraftige nedmanding, som virksomheden har måttet gennemføre på grund af den økonomiske krise, dels uenighed om den praktiske tilrettelæggelse af kurserne. TEKNIQ mener på denne baggrund ikke, at virksomheden kan idømmes bod for overenskomstovertrædelse og anbefaler, at Samarbejdsnævnet indkaldes til at løse konflikten. Blik & Rør fastholdt, at uddannelsesplanen burde have været mulig at gennemføre set over den lange periode, dialog om gennemførelse har været afholdt i Den 30. maj 2012 blev der afholdt et fællesmøde mellem Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet og Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation. I fællesmødereferatet hedder det bl.a.: 5

6 Fra arbejdsgiverside erkendte man, at virksomheden ikke fuldt ud har levet op til sine forpligtelser i henhold til overenskomstens punkt 18. Man gjorde endvidere gældende, at der forelå formildende omstændigheder, jf. bl.a. organisationsmødereferat af 9. maj Virksomheden tilkendegav, at man snarest muligt vil optage drøftelser med den enkelte medarbejder om tilrettelæggelse af efteruddannelse i henhold til overenskomsten og parternes lokalaftale. Enighed om bod kunne ikke opnås. Fra arbejdstagerside forbeholdt man sig at videreføre sagen for Arbejdsretten med påstand om en betydelig bod, inkl. virksomhedens besparelse ved ikke at sende medarbejderne på efteruddannelse, og at gøre organisationsansvar gældende. Blik- og Rørarbejderforbundet og TEKNIQ Installatørernes Organisation afholdte den 12. juni 2012 endnu et organisationsmøde, hvorunder TEKNIQ Installatørernes Organisation anerkendte, at overenskomstens pkt. 18 ikke var overholdt, men at der i forhold til spørgsmålet om eventuel bod forelå formildende omstændigheder. På baggrund af den af direktør B udarbejdede oversigt af 3. oktober 2011 opgjorde tillidsmand A den skønsmæssige besparelse, som ENCO A/S VVS angiveligt har opnået ved ikke at sende medarbejderne på kursus i forhold til det berettigede og ønskede omfang i Besparelsen blev for så vidt angår kursustimerne opgjort til kr., svarende til timer á 212,16 kr. med tillæg af 20 % (feriegodtgørelse og søgne- og helligdagsbetaling). Af en oversigt fra ENCO A/S VVS for gennemført kursusaktivitet i perioden fra 1. januar til 31. december 2011 omfattende samtlige medarbejdere har virksomheden opgjort det samlede antal afholdte kursustimer til 629,5, heraf vedrører 540 timer medarbejdere med krav på uddannelse efter overenskomstens pkt. 18. Forklaringer Der er afgivet forklaring af A, B og Thorkild Bang. A har forklaret bl.a., at han har været tillidsrepræsentant i ENCO A/S VVS siden I foråret 2011 indsamlede han medarbejdernes kursusplaner for kalenderåret Baggrunden var, at der blandt medarbejderne var et stort ønske om efter- og videreuddannelse, men at det havde været svært at komme igennem med. Han havde taget problemstillingen op på samarbejds- 6

7 udvalgsmøderne i 2009 og 2010, men selv om der blev talt om kurser, skete der ikke noget. Der var derfor nødvendigt, at medarbejderne selv tog initiativ i sagen. Han afleverede derfor den 12. april 2011 personligt medarbejdernes kursusplaner til direktør B. På den enkelte medarbejders kursusplan for 2011 var anført navn, medarbejdernummer, telefonnummer samt angivelse af kursusart og eventuelt kursusnummer. Kursusnumrene refererede til VVS branchens kursuskatalog, dvs. AMU-kurser. Kursusplanerne omfattede for hovedpartens vedkommende medarbejdere, der opfyldte overenskomstens krav om 32 ugers beskæftigelse. Der skulle på næstkommende samarbejdsudvalgsmøde den 1. juni 2011 nedsættes et kursusudvalg, men det blev på mødet udsat til efter sommerferien. Den 1. juni havde ingen medarbejdere været på kursus. To dage før samarbejdsudvalgsmødet den 24. august 2011 afleverede han en samlet kursusplan for både anlægs- og servicesvende i virksomheden. Kursusplanen blev drøftet på mødet, men beskeden var, at der måtte laves en ny kursusplan. Han aftalte at mødes med direktør B herom den 1. september På samarbejdsudvalgsmødet blev i øvrigt der talt om, at kursusplanen skulle løbe over en længere periode, men da han så mødereferatet, stod der ca. 2 år. Da det var sent på året, havde han netop forud for mødet lavet en kursusplan, således at kursusaktiviteten kunne komme i gang, og der var også mulige kurser inden årets udgang. Direktør B udarbejdede oversigten af 3. oktober 2011 på baggrund af den på samarbejdsudvalgsmødet drøftede kursusplan. Kolonnen med overskriften Ret til omfattede den enkelte medarbejders opsparede antal kursustimer, mens kolonnen Ønsker omfattede medarbejdernes oprindelige ønsker fra 12. april 2011, men nu reduceret til de ønsker, som var medtaget på kursusplanen. Tiden gik, og han mødtes på ny med direktør B. Det blev nu konstateret, at flere af kurserne enten var udgået eller fyldt op, hvilket ikke var usædvanligt så sent på året. De blev derfor enige om, at der måtte indhentes nye ønsker fra medarbejderne. Det var baggrunden for, at brevet af 20. oktober 2011 blev udsendt til medarbejderne. Forinden havde han lavet et nyt oplæg til kursusplan for resten af 2011 og ind i På det efterfølgende samarbejdsudvalgsmøde den 23. november 2011 var der kommet 12 til- 7

8 bagemeldinger fra anlægssvendene, og han spurgte derfor, om de ikke skulle sende disse medarbejdere på kursus for at komme i gang med kursusafholdelsen. For servicesvendenes vedkommende skulle spørgsmålet om kursusafholdelse fortsat aftales på medarbejderudviklingssamtalen. Der kom samlet 19 tilbagemeldinger fra medarbejderne. På det tidspunkt troede han fortsat på, at der ville komme en løsning, og at nogen af medarbejderne ville komme på kursus. Ved en komsammen kort før jul fik han imidlertid at vide, at ingen af medarbejderne var blevet sendt på kursus. Sagen overgik derfor til Blik- og Rørarbejderforbundet den 2. januar På baggrund af direktør B s oversigt af 3. oktober 2011 beregnede han virksomhedens lønbesparelse ved ikke at have sendt medarbejderne på kursus i 2011, dvs. hvad det ville have kostet, hvis medarbejderne skulle have siddet på skolebænken i det ønskede og berettigede omfang. Ud af de 19 tilbagemeldinger er 10 medarbejdere stoppet på virksomheden i perioden fra den 16. marts til den 28. juni 2012 uden at have været på kursus. B har forklaret bl.a., at han er direktør i ENCO A/S VVS, som han har været indehaver af siden Selskabet er en mellemstor vvs-virksomhed med medarbejdere og en årlig omsætning på mio. kr. Han ser positivt på kurser og efteruddannelse, og medarbejderne bliver direkte opfordret hertil i medarbejderhåndbogen. Virksomheden afholder også kurser i eget regi med henblik på udvikling af medarbejdernes kompetencer. Der er tale om kurser fra VVS branchens kursuskatalog. Hertil kommer kurser hos grossister, ligesom virksomheden selv afholder egne mersalgskurser. I april 2011 afleverede tillidsmand A samtlige kursusønsker fra medarbejderne. Afleveringen fandt sted efter, at medarbejderne kort forinden havde været til møde hos fagforeningen på grund af en overenskomststridig arbejdsnedlæggelse. Den omtalte konflikt blev løst omkring 1. maj Han havde aldrig før oplevet, at tillidsmanden afleverede kursusønskerne fra medarbejderne i én samlet stak. Den normale procedure var, at den enkelte medarbejder gik til sin overordnede, som herefter så på det. Han så kursusønskerne igennem og udarbejdede oversigten dateret 3. oktober Oversigten blev lavet i perioden fra september til oktober måned. Formålet med oversigten var at ska- 8

9 be overblik over kurser, timer mv. i forhold til virksomhedens produktionsforhold. Oversigten indeholder muligvis medarbejdere, der siden var fratrådt. I kolonnen Ret til var tillige medtaget timer, som den enkelte medarbejder havde opsparet i henhold til lokalaftalen. Timetallet ved enkelte medarbejdere oversteg derfor 74 timer (svarende til 2 uger i overenskomsten). Han erindrer ikke, om kolonnen Ønsker omfattede kursusønskerne fra 12. april 2011, eller om der var tale om senere ønsker. Af virksomhedens interne kursusregnskab fremgår, at der i året 2011 er afholdt i alt 629,5 kursustimer for samtlige medarbejdere i virksomheden. To af medarbejderne på kursusregnskabet var ikke omfattet af VVS Overenskomst Hvis disse to personers kurser fratrækkes kursusregnskabet, udgør antallet af kursustimer i stedet 540. I oversigten dateret 3. oktober 2011 var alene fratrukket ca. 354 timer, hvilket skyldees, at nogle medarbejdere har været på kursus efter oversigtens udarbejdelse. Han havde en løbende dialog med tillidsrepræsentant A om kurserne, og de var enige om at udsende fællesbrevet af 20. oktober 2011 til medarbejderne. Det var af hensyn til virksomhedens kunder ikke muligt at gennemføre den af tillidsmand A udarbejdede kursusplan. Der kom 19 tilbagemeldinger fra medarbejderne. Der var samtidig en ambition om at aftale kurser med servicesvendene på medarbejderudviklingssamtalerne. Servicechefen blev imidlertid alvorligt syg i august 2011, og han kom ikke tilbage til virksomheden. Medarbejderudviklingssamtalerne blev derfor ikke gennemført som aftalt. Det var først efter ansættelsen af en ny servicechef, at samtalerne blev gennemført i februar Efter hans opfattelse var der ikke et særligt stort kursusbehov blandt medarbejderne, da der var en løbende kursusaktivitet i virksomheden. Nogle medarbejdere ville gerne meget på kursus, mens andre hellere ville have det udskudt eller blot komme på arbejde. Den manglende kursusafholdelse var ikke fra virksomhedens side begrundet i et ønske om at spare penge, men derimod et spørgsmål om, hvad der kunne lade sig gøre i forhold til virksomhedens produktionsforhold. Der blev på samarbejdsudvalgsmødet den 24. august 2011 talt om længden af den periode, som kursusplanen skulle løbe over. Der var ikke enighed om, hvor hurtigt det skulle ske, men der blev ikke efterfølgende gjort indsigelse mod den angivne periode på ca. 2 år. Thorkild Bang har forklaret bl.a., at han er underdirektør i TEKNIQ Installatørernes Organisa- 9

10 tion med ansvar for overenskomstområdet VVS siden Han var medkoncipist på VVS Overenskomst Den enkelte virksomhed kunne reelt udarbejde en uddannelsesplan på 14 dage for den enkelte medarbejder pr. kalenderår. Der var ikke pligt til at udnytte retten til efteruddannelse, men derimod en ambition om, at virksomhederne videreuddannede medarbejderne, og at medarbejderne tog imod tilbuddet. Generelt er de ansatte i VVS branchen gennemsnitligt på kursus 2-3 dage pr. kalenderår. ENCO A/S VVS kursusaktivitet harmonerer derfor meget godt med det generelle niveau i branchen. Så vidt han ved, er nærværende sag den første af sin art på området. Der er efter overenskomsten ingen intention om, at alle selvvalgte kurser efter pkt. 18, stk. 2, skal være AMU-kurser, og der er i den forbindelse fastsat en grænse for kursusudgifter mv. på kr. pr. år pr. medarbejder. Pkt. 18, stk. 2, var en videreførelse af den tidligere overenskomst, hvorefter der var ret til 1 uges efter- og videreuddannelse. Det er en forudsætning for medarbejderens ret til 14 dages kursus, at det kan ske under hensyn til den enkelte virksomheds produktionsforhold. Der er af samme grund indsat en varslingspligt i overenskomsten på 4 uger for medarbejderen. En medarbejders kursusønske kan udskydes til næste år, hvis udskydelsen er begrundet i virksomhedens arbejds- og produktionsforhold. Parternes argumenter Klager, Landsorganisation i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet, har anført bl.a., at overenskomstens pkt. 18 hjemler ret til to ugers betalt uddannelse pr. år for hver svend, og at eneste betingelse for at udnytte denne ret er en varslingspligt på 4 uger over for ENCO A/S VVS, jf. pkt. 18, skt. 2, litra a og b. ENCO A/S VVS har flere gange modtaget uddannelsesønsker fra de ansatte, herunder den 22. august 2011, hvor tillidsrepræsentant A afleverede en udfyldt kursusplan med datoer for kursusafholdelse. ENCO A/S VVS har ved ikke at efterkomme disse ønsker begået brud på overenskomstens pkt. 18, hvilket også er erkendt, hvorfor bod er forskyldt. Bodens størrelse skal fastsættes efter differenceprincippet, svarende til den opnåede besparelse med tillæg af et pønalt element. Der må ses med samme alvor på mistet uddannelse som på manglende løn. ENCO A/S VVS interne forhold, herunder servicechefens sygdom, er ikke i sig selv en formildende omstændighed, der kan fritage ENCO A/S VVS for bod, ligesom det ikke er en formildende omstændighed, at medarbejdernes kursusønsker har været på dagsor- 10

11 denen på møderne i samarbejdsudvalget. Dertil kommer, at langt størstedelen af kursusønskerne var relevante for vvs-branchen, ENCO A/S VVS og for de enkelte medarbejderes beskæftigelsesmuligheder. Indklagede, Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for ENCO A/S VVS, har anført bl.a., at ENCO A/S VVS efter opfordring fra klager har erkendt, at der foreligger et brud på overenskomstens pkt. 18. Det erkendte overenskomstbrud består i, at ENCO A/S VVS i kalenderåret 2011 har undladt i tilstrækkeligt omfang at tage stilling til og forsøge at imødekomme medarbejdernes reelle kursusønsker. Det følger af overenskomstens pkt. 18, at medarbejdere med 32 ugers beskæftigelse under hensyn til virksomhedens arbejdsmæssige forhold kan opnå ret til deltagelse i efteruddannelseskurser i op til 2 uger pr. kalenderår. Medarbejderne har således ikke en ubetinget ret til frihed til efteruddannelse, idet retten må udøves under hensyntagen til virksomhedens arbejdsmæssige forhold, og der er heller ikke grundlag for at antage, at retten til efteruddannelse alene omfatter selvvalgt uddannelse. ENCO A/S VVS har generelt fokus på efteruddannelsen af medarbejderne og prioriterer området højt. Efteruddannelse og kursusaktiviteter er således et tilbagevendende punkt på møderne i samarbejdsudvalget og på medarbejderudviklingssamtalerne, ligesom emnet løbende drøftes mellem ledelsen og tillidsrepræsentanten. ENCO A/S VVS har derfor også i betydeligt omfang sendt medarbejdere på kursus i Særlige omstændigheder, herunder servicechefens sygdom og hensynet til virksomhedens drift som følge af den fornødne nedmanding på grund af den økonomiske krise, bevirkede imidlertid, at efteruddannelsesaktiviteterne i 2011 i et vist omfang blev forsinkede. Efter ENCO A/S VVS opgørelse er der afviklet i alt 540 timers efteruddannelse i 2011, svarende til ca. 73 dage, for medarbejdere omfattet af overenskomsten. Under disse formidlende omstændigheder skal ENCO A/S VVS frifindes for bod. Hvis Arbejdsretten er af den opfattelse, at der skal betales en bod, gøres det gældende, at det ikke er muligt at opgøre en besparelse, for virksomheden. Det er i givet fald kun relevant at tage udgangspunkt i medarbejdernes tilbagemeldinger i oktober/november ENCO A/S VVS manglende imødekommelse af specifikke kursusønsker i 2011 har på ingen måde været begrundet i et ønske om at spare penge. Dertil kommer, at tillidsrepræsentant A s opgørelse af manglende kursusaktiviteter er baseret på en lang række forkerte forudsætninger, hvorfor opgørelsen må tilsidesættes. Opgørelsen tager bl.a. ikke højde for, at ikke alle medarbejdere på 11

12 opgørelsen er berettiget til uddannelse efter overenskomstens pkt. 18. Der er heller ikke taget højde for, at virksomheden modtager refusion af dele af lønudgifterne gennem offentligt tilskud, samt at virksomheden har afholdt 540 kursustimer for de berettigede i En eventuel bod må derfor udmåles skønsmæssigt - og i lyset af de undskyldende omstændigheder - til et beskedent beløb. Arbejdsrettens begrundelse og resultat Efter pkt. 18, stk. 2, i VVS Overenskomst har medarbejdere med 32 ugers beskæftigelse i virksomheden ret til i alt 2 ugers betalt efter- og videreuddannelse pr. kalenderår. Bestemmelsen giver efter sin ordlyd medarbejderne ret til efter- og videreuddannelse ved uddannelser iværksat i medfør af lov om arbejdsmarkedsuddannelser (AMU-kurser), ved selvvalgt brancherelevant uddannelse og ved selvvalgt udannelse uden for arbejdstiden under nærmere angivne betingelser, dog således at medarbejdernes deltagelse i efteruddannelse i alle tilfælde generelt skal ske under hensyntagen til virksomhedens arbejds- og produktionsforhold. Det er ubestridt, at tillidsrepræsentant A den 12. april 2011 afleverede medarbejdernes ønsker om efter- og videreuddannelse for kalenderåret 2011 til direktør B. Efter bevisførelsen, herunder tillidsrepræsentant A forklaring, lægger Arbejdsretten endvidere til grund, at tillidsrepræsentant A på møderne i samarbejdsudvalget og i forhold til direktør B løbende forsøgte at få gennemført medarbejdernes ret til efter- og videreuddannelse, og at han i den anledning udarbejdede flere kursusplaner med henblik på den konkrete gennemførelse heraf. På trods heraf blev medarbejdernes overenskomstmæssige ret til efter- og videreuddannelse for kalenderåret 2011 ikke opfyldt af ENCO A/S VVS. ENCO A/S VVS har således også erkendt at have begået overenskomstbrud ved ikke i tilstrækkeligt omfang at have taget stilling til og imødekommet medarbejdernes reelle kursusønsker for kalenderåret 2011, idet der dog efter ENCO A/S VVS opfattelse foreligger formildende omstændigheder. Efter karakteren og grovheden af det begåede forhold, herunder det betydelige antal medarbejdere, der ikke fik den ønskede efter- og videreuddannelse, og da det af ENCO A/S VVS anførte ikke kan anses at udgøre formildende omstændigheder, finder Arbejdsretten, at der er 12

13 forskyldt en bod, der under de foreliggende omstændigheder skønsmæssigt kan fastsættes til kr. Thi kendes for ret: ENCO A/S VVS skal til Blik- og Rørarbejderforbundet betale en bod på kr. I sagsomkostninger skal Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation for ENCO A/S VVS inden 14 dage efter afsigelsen af denne dom betale kr. til Arbejdsretten. 13

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 21. juni 2012 I sag nr.: AR2012.0142 Lærernes Centralorganisation for Frie Skolers Lærerforening (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen for Rønne Privatskole

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006

Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 Arbejdsrettens dom af 8. maj 2006 i sag nr. A2005.659: Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet i Danmark og Rør- og Blikkenslagernes Fagforening af 1873 (konsulent Stephan Agger)

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse

Protokollat med tilkendegivelse Protokollat med tilkendegivelse meddelt tirsdag den 29. april 2014 i faglig voldgiftssag 2014.0022 Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Bøg Brandt) mod Tekniq for VVS og Varmeteknik A/S (konsulent

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Udskrift af Arbejdsrettens dom af 11. april 2014 i Sag nr.: AR2013.0031 Landsorganisationen i Danmark for Blik- og Rørarbejderforbundet mod Dansk Arbejdsgiverforening for TEKNIQ Installatørernes Organisation

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015

Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 Arbejdsrettens dom af 11. maj 2015 I sag nr.: AR2014.0579 Landsorganisationen i Danmark for HK Stat (advokat Peter Nisbeth) mod Finansministeriet for Moderniseringsstyrelsen for Forsvarsministeriets Personalestyrelse

Læs mere

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010

KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 KENDELSE afsagt fredag den 22. januar 2010 i faglig voldgiftssag, 2009.0235 Blik- og Rørarbejderforbundet (forbundsformand Max Meyer) mod Skorstensfejerlauget af 11. februar 1778 for skorstensfejermester

Læs mere

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F

OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F OVERENSKOMSTEN DI/ATL-3F 20. Kompetenceudvikling Anmærkning: Erstattes 1. oktober 2012 af 20 a, bemærk dog 20 a, stk. 1, afsnit 5. Stk. 1. IKA-samtaler Alle medarbejdere gives ret til under fornødent hensyn

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq.

OPMANDSKENDELSE. af 19. december 2012. i faglig voldgiftssag 2012.0149. Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark. (advokat Kim Brandt) mod. Tekniq. OPMANDSKENDELSE af 19. december 2012 i faglig voldgiftssag 2012.0149 Blik- & Rørarbejderforbundet i Danmark (advokat Kim Brandt) mod Tekniq for Thomsen & Fals A/S (konsulent Jørn W. S. Hansen) Sagen og

Læs mere

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud.

BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. BRUG DIN RET TIL EFTEROG VIDERE UDDANNELSE Se, hvor meget uddannelse du har ret til - og hvordan du får tilskud. INDHOLD 4 RET TIL EFTERUDDANNELSE 6 INDUSTRIENS OVERENSKOMST OG INDUSTRIENS FUNKTIONÆROVERENSKOMST

Læs mere

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk.

1) at der ikke i virksomheden har været eller er en lokalaftale om aflønning for rejse og udearbejde, jf. Elektrikeroverenskomstens 14, stk. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0026 Dansk El Forbund (advokat Jeppe Wahl Brink) mod Tekniq for Insta A/S, Næstved (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Uoverensstemmelsen angår, om virksomheden

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009

Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 Arbejdsrettens dom af 26. februar 2009 i sag nr. A2008.337: Landsorganisationen i Danmark for Dansk El-Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS for G4S Security Services

Læs mere

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK... 1

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 13. juni 2014 I sag nr. AR2013.0151: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Lind & Risør A/S (advokat Helge Werner) mod Landsorganisationen i Danmark for Blik-

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011

Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 Arbejdsrettens dom af 6. januar 2011 i sag nr. A2010.0443: Landsorganisationen i Danmark for Fødevareforbundet NNF (advokatfuldmægtig Kim B. Jensen) mod Arbejdsgiverforeningen Konditorer, Bagere og Chokolademagere

Læs mere

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst.

Uoverensstemmelsen angår rækkevidden af en anciennitetsbestemmelse i en virksomhedsoverenskomst. Kendelse afsagt den 31. maj 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0001 3F Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod DIO II v/di for Arctic Container Operation A/S (advokat Henrik Uldal) Uoverensstemmelsen

Læs mere

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod

Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Kendelse af 13. januar 2015 i faglig voldgift FV2014.0143: 3F København (faglig sekretær Henrik Forchhammer) mod Danske Mediers Arbejdsgiverforening, DMA for Post & Medier ApS (advokat Katja Holbech Mårtensen)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2014.0047) 3F Aalborg for murersvend A (gruppeformand Reidar Kogstad) mod Dansk Byggeri for NCC Construction Danmark A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0055): Lager, Post og Servicearbejdernes Forbund (advokat Henrik Karl Nielsen) mod Fagligt Fælles Forbund (advokat Nicolai Westergaard) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen)

OPMANDSKENDELSE. faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal. (advokat Stefan Agger) mod. for. Arriva Skandinavien A/S. (advokat Jacob Gården Larsen) OPMANDSKENDELSE i faglig voldgift (2011.0101) Dansk Metal (advokat Stefan Agger) mod DI for Arriva Skandinavien A/S (advokat Jacob Gården Larsen) Afsagt den 8. december 2011 Tvisten Sagen angår, om Arriva

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst)

Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Kendelse i faglig voldgift: Dansk El-Forbund (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Tekniq for YIT A/S (konsulent Jesper Elan Ahrenst) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat i medfør af Elektrikeroverenskomst

Læs mere

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod

Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod Kendelse af 26. februar 2010 i faglig voldgiftssag FV2009.0219: Fagligt Fælles Forbund (advokat Ane K. Lorentzen) mod DI for Smurfit Kappa Danmark A/S (advokat Karsten Almosetoft) 2 Sagens behandling ved

Læs mere

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?!

Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til?! Hvad må du bruge din arbejdsmobiltelefon til? Østre Landsrets dom af 5. november 2014 1. afd., sag B-2478-13 Finanssektorens Arbejdsgiverforening som mandatar for [virksomhed1] (advokat Merete Preisler)

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0184): Fødevareforbundet NNF (Advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Industri for Danish Crown A/S, Herning (Chefkonsulent Jane Hedegaard) Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2011.0140): Fagligt Fælles Forbund for tømrersjakket repræsenteret ved Morten Rud Hansen (forhandlingssekretær Svend-Aage Poulsen) mod Dansk Byggeri for HUJ A/S (chefkonsulent

Læs mere

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer

1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond har til formål at sikre udvikling af medarbejdernes kompetencer Indhold Error! Style not defined. Fællesbestemmelser Organisationsaftale om Industriens Kompetenceudviklingsfond Industriens Organisationsaftaler tilføjes denne aftale: 1. Formål Industriens Kompetenceudviklingsfond

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 8. oktober 2014 Sag 311/2012 (1. afdeling) FOA Fag og Arbejde som mandatar for A (advokat Jacob Sand) mod Y Kommune (advokat Yvonne Frederiksen) I tidligere instans er

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0162) 3F Aalborg for murer- og murerarbejdsmænd (faglig sekretær Egon Pedersen) mod Dansk Byggeri for HP Byg A/S (konsulent Ole Thaarup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0002): Fagligt Fælles Forbund for specialarbejder A (konsulent Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for Øsby Entreprenør- og Kloakservice ApS (konsulent Hans Henrik

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0087) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for J.O. Tagdækning ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt lægning af teglsten er murerarbejde, som i medfør af parternes overenskomst

Læs mere

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand).

Dommere: Peter Andersen, Jens Peter Bostrup, Børge Elgaard, Oluf Engell, Benny Rosberg, Laurids Rønn og Niels Waage (retsformand). Udskrift af Arbejdsrettens dom af 12. maj 2009 i sag nr. A2008.117: Landsorganisationen i Danmark (advokat Kirstine Emborg Büneman) for HK Privat mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for Smurfit

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015

Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 Arbejdsrettens dom af 24. september 2015 I sag nr.: AR2013.0458 og AR2013.0760 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for DIO II for AlliancePlus A/S Dommere:

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0033, afsagt den 12. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for HEFA Wallsystems Denmark A/S (konsulent Erling

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 13. januar 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2012.0051: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til:

Indhold. Her er en oversigt over kursustyper 1, som fonden yder støtte til. Der er dog medtaget et par kursustyper, som fonden ikke yder tilskud til: Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden HTSK, april 2015 Indhold Sådan kan virksomhed og medarbejdere få kurser med støtte fra kompetenceudviklingsfonden

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006

Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 Udskrift af Arbejdsrettens dom afsagt den 26. oktober 2006 i sag nr. A2006.248: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for HTS

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096):

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2012.0096): HK/Privat (advokat Martin Juul Christensen) mod Praktiserende Lægers Arbejdsgiverforening (advokat Morten Ulrich) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes.

Advokatnævnet har nedlagt påstand om, at Advokatnævnets kendelse af 2. februar 2011 stadfæstes. DOM Afsagt den 25. januar 2012 i sag nr. BS 5-169/2011: A mod Advoknævnet Kronprinsessegade 28 1306 København K Sagens baggrund og parternes påstande Sagen er behandlet under medvirken af 3 dommere. Advoknævnet

Læs mere

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod

OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod OPMANDSKENDELSE i Faglig voldgift (FV2014.0003) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund (advokat Jacob Goldschmidt) mod HORESTA (Arbejdsgiver) på vegne af Danmarks organisation for selvstændige frisører og kosmetikere

Læs mere

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne.

KENDELSE. Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger om varmeudgiften og derfor skal betale erstatning til klagerne. 1 København, den 20. september 2010 KENDELSE Klagerne ctr. statsaut. ejendomsmæglere MDE Torben og Niels Hald Torvet 1 4293 Dianalund Sagen angår spørgsmålet, om de indklagede har givet fejlagtige omlysninger

Læs mere

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)).

D O M. Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). D O M Afsagt den 3. september 2012 af Østre Landsrets 3. afdeling (landsdommerne Thomas Lohse, Bo Østergaard og Søren Stig Andersen (kst.)). 3. afd. nr. B-2827-10: Rambøll Grønland A/S (advokat Tine Bach

Læs mere

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. Meddelt den 12. oktober 2011. i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse Meddelt den 12. oktober 2011 i faglig voldgiftssag, 2011.0037 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod RLTN (Regionernes Lønnings og Takstnævn) og Region Nordjylland (advokat Morten

Læs mere

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011

PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 PROTOKOLLAT MED TILKENDEGIVELSE meddelt tirsdag den 4. september 2011 i faglig voldgiftssag 2011.0068 Dansk El-forbund For A (Advokat Jeppe Wahl-Brink) mod TEKNIQ for Intego A/S, Aalborg, (Advokat Charlotte

Læs mere

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS

Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund. mod. Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Kendelse i faglig voldgift (FV2015.0011) Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Byggeri for Bredkærvejens Murer og Beton ApS Sagen drejer sig om, hvorvidt der foreligger brud på eller omgåelse af overenskomsten

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 14. maj 2012 Sag 223/2010 (2. afdeling) HK Danmark som mandatar for A (advokat Peter Breum) mod Dansk Erhverv som mandatar for B (advokat Peter Vibe) I tidligere instans

Læs mere

Peter Rimfort CO-industri

Peter Rimfort CO-industri Peter Rimfort CO-industri e Ved forhandlingerne på det private arbejdsmarked i 2007 blev der i mange overenskomster etableret kompetenceudviklingsfonde Fondene blev etableret 2 efter oplevelser med lukning

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 1. april 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri. for. (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 1. april 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0161): CO-industri for A (juridisk konsulent Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst I for Nordisk Wavin A/S (advokat Morten

Læs mere

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift

Protokollat af 28. juni 2011. faglig voldgift Protokollat af 28. juni 2011 i faglig voldgift PROSA, Forbundet af IT-Professionelle for PROSA/CSC-DK og PROSA/CSC-GIS (advokat Louis Beck Nielsen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for CSC Danmark A/S (advokat

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008

Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 Arbejdsrettens dom af 16. september 2008 i sag nr. A2005.220: Landsorganisationen i Danmark for Forbundet Træ-Industri-Byg i Danmark (adv. Steven Vallik) mod Helge Rasmussen & Søn v/ Peter Rasmussen Anders

Læs mere

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008

UDSKRIFT. Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 UDSKRIFT af Arbejdsrettens dom af 28.februar 2008 i sag nr. A 2007.500 Landsorganisationen i Danmark for Malerforbundet i Danmark (advokat Stephan Agger) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010

Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 Arbejdsrettens dom af 15. september 2010 i sag nr. A2010.0147: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund (advokat Martin Juul Christensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for DI på egne vegne

Læs mere

Arbejdsrettens dom af 30. april 2013

Arbejdsrettens dom af 30. april 2013 Arbejdsrettens dom af 30. april 2013 i sag nr. 2012.0395: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund mod Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Industri for DSV Road A/S Dommere: Poul Dahl

Læs mere

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet

Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet Hjemmestyrets bekendtgørelse nr. 21 af 1. juli 2008 om tilskud til kurser på erhvervsuddannelsesområdet I medfør af 49 og 52, stk. 2, i landstingsforordning nr. 2 af 31. maj 1999 om erhvervsuddannelser

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0056 UL/li. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Statsaut. ejendomsmægler Thomas Gammelgaard v/ HDI-GERLING forsikring Indiakaj 6 2100 København Ø Nævnet har modtaget klagen den 29. marts 2012. Klagen

Læs mere

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth)

Tilkendegivelse. meddelt den 29. oktober 2014. i faglig voldgiftssag, 2014.044. FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) Tilkendegivelse meddelt den 29. oktober 2014 i faglig voldgiftssag, 2014.044 FOA Fag og Arbejde (advokat Peter Nisbeth) mod KL (advokat Christian K. Clasen) Tvisten Sagen drejer sig om, hvorvidt månedslønnede

Læs mere

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund.

PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund. PROTOKOLLAT med tilkendegivelse i faglig voldgift (2013.0047) CO-industri for 3F-Industrigruppen Dansk Metal og Dansk El-Forbund mod DI Overenskomst I v/di for Beauvais Foods A/S Tvisten Tvisten angår

Læs mere

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer

O V E R E N S K O M S T. mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer O V E R E N S K O M S T mellem DI-O2 v/dansk Industri/Mejeribrugets Arbejdsgiverforening og Foreningen af mejeriledere og funktionærer Indholdsfortegnelse 1 Dækningsområde... 3 2 Anciennitet, aldersgrænse...

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog

Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Udskrift af Arbejdsrettens retsbog Den 19. december 2014 holdt Arbejdsretten møde i Arbejdsmarkedets Hus, Sankt Annæ Plads 5, 1250 København K i Sag nr. AR2013.0577: Landsorganisationen i Danmark for Fagligt

Læs mere

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod

Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Kendelse af 18. december 2008 i faglig voldgift: HK Privat for Mette K. E. Pedersen (advokat Kirstine Emborg Bünemann) mod Dansk Tandlægeforening for Tandlæge Poul Munch Værebrovej 72 2880 Bagsværd (advokat

Læs mere

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen

Opmandskendelse. Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation. (advokat Peter Breum) mod. Moderniseringsstyrelsen Opmandskendelse i Faglig Voldgift (FV 2014.184) Lærernes Centralorganisation (advokat Peter Breum) mod Moderniseringsstyrelsen (Kammeradvokaten ved advokat Niels Banke) 1. Sagens genstand og behandling

Læs mere

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj

Kompetenceudviklings fonde. - et fagligt værktøj Kompetenceudviklings fonde - et fagligt værktøj 2 Indhold Kompetenceudviklingsfonde et fagligt og personligt værktøj s. 5 Kompetenceudviklingsfonde i din overenskomst s. 7 Kompetenceudviklingsfonde: IKUF

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 17. december 2010 Sag 155/2009 (1. afdeling) B og C (advokat Eigil Lego Andersen for begge) mod Danmarks Jurist- og Økonomforbund som mandatar for A (advokat Arvid Andersen)

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 16. juni 2010 Sag 151/2007 (1. afdeling) Nordjysk Lift A/S (advokat Henrik Hougaard) mod VMC Pitzner A/S (advokat K.L. Németh) I tidligere instans er afsagt dom af Vestre

Læs mere

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE

SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE SÅDAN FÅR DU RÅD TIL UDDANNELSE - NÅR DU ER I ARBEJDE - NÅR DU ER FYRET, MEN IKKE FRATRÅDT ENDNU STATENS VOKSENUDDANNELSES-STØTTE (SVU) ELLER GODTGØRELSE TIL VOKSEN- OG EFTERUDDANNELSE (VEU) LÆS HER HVORDAN

Læs mere

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010

Forretningsorden. Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening. Godkendt den 02. september 2010 Forretningsorden Bestyrelsen for Maskinmestrenes Forening Godkendt den 02. september 2010 C:\Users\sb\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\WD98V9XV\2010 09 06 Bestyrelsens

Læs mere

T I L K E N D E L S E G I VE L S E

T I L K E N D E L S E G I VE L S E T I L K E N D E L S E G I VE L S E af 16. oktober 2009 i faglig voldgiftssag: FV 2009.67 CO-industri for 3F Fagligt Fælles Forbund for Kaj Rasmussen (advokat Jesper Kragh-Stetting) mod DI Overenskomst

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift

Opmandskendelse i faglig voldgift Opmandskendelse i faglig voldgift Fagligt Fælles Forbund Industrigruppen for A (Forhandlingssekretær Hans Daugaard) mod Dansk Byggeri For Wega Vinduer A/S (afdelingschef, advokat Thorsten Wilstrup) (om

Læs mere

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København

0K2014 Budoverenskomsten. 3F København Ved afsluttende forhandlinger, i forligsinstitutionens regi, har nedenstående parter opnået enighed om de vedhæftede ændringer til den gældende budoverenskomst mellem Danske Mediers Arbejdsgiverforening

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 24. maj 2011 i faglig voldgift: PROFOT mod CSC Danmark A/S Tvisten Tvisten angår fortolkningen af Protokollat nr. 14 Vikarregler til PROFOT overenskomst 2004. Påstande

Læs mere

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn

Kendelse i Opmandssag. Praktiserende Lægers Organisation. mod. Regionernes Lønnings- og Takstnævn Kendelse i Opmandssag (FV 2013.0113) Praktiserende Lægers Organisation (advokat Helene Amsinck) mod Regionernes Lønnings- og Takstnævn (advokat Morten Ulrich) afsagt den 4. februar 2014 - 2 1. Indledning

Læs mere

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk)

DOM. HK Danmark smf. (Advokat Peter Breum) mod B A/S. (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) DOM Afsagt den 4. april 2014 F-6-13 HK Danmark smf A (Advokat Peter Breum) mod B A/S (Advokat Søren Sylvester Skjærbæk) Indledning Sagen vedrører spørgsmålet om, hvorvidt det ved indgåelse af en ansættelseskontrakt

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 232 2013 AA og BB mod Ejendomsmægler CC og Ejendomsmæglervirksomhed DD afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 19. august 2013 har AA og BB indbragt ejendomsmægler CC og

Læs mere

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006

ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 ARBEJDSRETTENS DOM af 12. oktober 2006 Sag nr. A2004.1120: Dansk Arbejdsgiverforening for Dansk Byggeri for Tømrer- og Bygningsfirma H. Skjøde Knudsen A/S Overgade 20, Skalbjerg, 5492 Vissenbjerg (advokat

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 27. maj 2014. faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 27. maj 2014 i faglig voldgiftssag (FV2013-0148): Fagligt fælles forbund, Transportgruppen (advokat Evelyn Jørgensen) mod Dansk Erhverv Arbejdsgiver for Dansk Supermarked

Læs mere

og Kristelig Fagforening.

og Kristelig Fagforening. Kapitel 1 Indledning 1 Aftalens parter og bindende virkning Stk. 1 Denne aftale er indgået mellem og Kristelig Fagforening og træder i kraft straks, den er underskrevet. Stk. 2 Denne aftale samt aftalerne

Læs mere

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt

(herefter kaldet virksomheden) (herefter kaldet medarbejderen) Ansættelseskontrakt Mellem Virksomhedens navn Adresse Postnummer og by CVR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet virksomheden) og Navn Adresse Postnummer og by CPR-nummer Telefonnummer (herefter kaldet medarbejderen) indgås

Læs mere

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S

PROTOKOLLAT. med tilkendegivelse af 13. december 2010. faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri. mod. DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S PROTOKOLLAT med tilkendegivelse af 13. december 2010 i faglig voldgiftssag FV2010.0143: CO-industri mod DI Overenskomst I for ETK Elektronik A/S ------------------------------------- Mellem klager, CO-industri,

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008)

Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) Opmandskendelse i faglig voldgift (FV2013.0008) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (Advokat Pernille Leidersdorff-Ernst) mod Nordisk Film Biografer A/S (Advokat Mette Klingsten) Voldgiftsretten Voldgiftsretten

Læs mere

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue)

KENDELSE FAGLIG VOILDGIFT. 3F Privat Service, Hotel og Restauration. mod. Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS. (Hviids Vinstue) KENDELSE I FAGLIG VOILDGIFT (FV2013.0201) 3F Privat Service, Hotel og Restauration (konsulent Ilse Werrenrath) mod Restaurationsselskabet af 5.5.1985 ApS (Hviids Vinstue) (advokat Gudrun Fenger) Afsagt

Læs mere

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A.

Kendelse. 12. januar 2015. i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund. (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst. mod GLS-A. Kendelse af 12. januar 2015 i faglig voldgift nr. FV 2014.0106: Fagligt Fællesforbund (advokat Pernille Leidersdorff-Ernst mod GLS-A for Rosa ApS (advokat Charlotte Strøm Petersen) 2 Tvisten Sagen angår

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 4. marts 2015 blev der i sag 249 2013 AA [Adresse] [By] mod Ejendomsmægler Marie Louise Pedersen [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. november 2014 har AA indbragt ejendomsmægler

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe.

KENDELSE. Indklagede havde en ejendom til salg, som klager ønskede at købe. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. Danbolig Vesterlunds Ejendomskontor Kalundborg ApS Vænget 17 4400 Kalundborg Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har begået fejl ved ikke at medtage

Læs mere

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland)

Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) Protokollat med tilkendegivelse af 17. marts 2010 i faglig voldgift FV2010.0046: Bygge-, Jord- og Miljøarbejdernes Fagforening (advokat Ulrik Mayland) mod Dansk Byggeri for W. Lynggaard Petersen A/S (afdelingschef

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor A. Den 13. maj 2008 blev i sag nr. 53/2007-S B og C mod Statsautoriseret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelser af 1. og 6. september 2007 har B og C klaget over statsautoriseret revisor

Læs mere

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage)

Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) Bekendtgørelse om dagpengegodtgørelse for 1., 2. og 3. ledighedsdag (G-dage) I medfør af 84, stk. 11, 90 a, stk. 3, og 91, stk. 3, i lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., jf. lovbekendtgørelse nr. 994

Læs mere

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE

Gode råd om... EFTERUDDANNELSE Gode råd om... EFTERUDDANNELSE INDHOLD 1. Indledning 3 2. Hvorfor bruge AMU-kurser til efteruddannelse? 4 3. Fakta om AMU-kurser 4 Hvem kan deltage? 4 Hvad koster AMU-kurserne? 4 Information om AMU-kurser

Læs mere

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand.

Sagen blev mundtligt forhandlet den 3. april 2013 med undertegnede fhv. højesteretsdommer Poul Sørensen som opmand. Kendelse i faglig voldgiftssag FV2013.0032, afsagt den 13. april 2013 Fagligt Fælles Forbund (forhandlingssekretær Jacob Scavenius) mod Dansk Byggeri for Rezart Bau GmbH, Berlin (konsulent Erling Olsen)

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013

Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 Udskrift af Arbejdsrettens dom af 17. oktober 2013 i sag nr. 2013.0016: FTF for BUPL (advokat Jakob Bjerre) mod KL for Kalundborg Kommune (advokat Jørgen Vinding) Dommere: Svend Askær, Helle Havgaard,

Læs mere

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103

TILKENDEGIVELSE. meddelt den 6. oktober 2014. i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TILKENDEGIVELSE meddelt den 6. oktober 2014 i faglig voldgiftssag FV2014.0103 TEKNIQ (underdirektør Thorkild Bang) mod Blik- og Rørarbejderforbundet (advokat Kim Brandt) Tvisten Tvisten angår regulering

Læs mere

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.:

KENDELSE. Indklagede havde udarbejdet salgsopstilling den 25. april 2008. Det fremgår af salgsopstillingen bl.a.: 1 København, den 1. november 2010 KENDELSE Klagerne ctr. BoligRingen af 2005 ApS v/ DAHL Viborg Advokatpartnerselskab Lundborgvej 18 8800 Viborg Nævnet har modtaget klagen den 27. april 2010. Klagen angår

Læs mere

Opmandskendelse i faglig voldgift:

Opmandskendelse i faglig voldgift: Opmandskendelse i faglig voldgift: 3F for Henning Møllegaard m.fl. (opmåler Carlo Hermansen) mod Dansk Byggeri for LM Huse A/S (afdelingschef Thorsten Wilstrup) Voldgiftsretten Voldgiftsretten er nedsat

Læs mere

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding)

Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod. Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Kendelse af 29. juli 2014 i faglig voldgift: Spillerforeningen (advokat Peter Nisbeth) mod Divisionsforeningen (advokat Jørgen Vinding) Tvist om gyldighed af konfliktvarsel 2 1. Uoverensstemmelsen og parternes

Læs mere

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012.

Klager har påstået, at Strøm Hansen A/S skal betale A 19.561,92 kr. med tillæg af procesrente fra den 1. november 2012. Tilkendegivelse i faglig voldgiftssag FV2013.0143 Dansk El-Forbund for A (advokat Jeppe Wahl-Brink) mod Strøm Hansen A/S v/ TEKNIQ (konsulent Bent Lindgren) Uoverensstemmelsen angår, om klagers medlem

Læs mere

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod

Protokollat. med tilkendegivelse. Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat. (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Protokollat med tilkendegivelse i Faglig Voldgift (FV 2014.0079) HK Privat (jurist Dennis Schnell-Lauritzen) mod Gartneri-, Land- og Skovbrugets Arbejdsgivere (GLS-A) for Agri Nord (advokat Charlotte Strøm

Læs mere

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling.

Sagen er behandlet efter reglerne om småsager. Dommen indeholder ikke en fuldstændig sagsfremstilling. RETTEN I HOLSTEBRO Udskrift af dombogen DOM Afsagt den 17. august 2015 i sag nr. BS 5-670/2014: Poul Würtz Parket ApS Att.: Preben Würtz Slippen 22, Chr. Hede 7441 Bording mod Jeanne Rasmussen Holstebro

Læs mere

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012

Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 Udskrift af Arbejdsrettens dom 21. februar 2012 I sag nr.: AR2011.0291 Landsorganisationen i Danmark for Fagligt Fælles Forbund, Dansk El-forbund og Dansk Metal (advokat Ane K. Lorentzen) mod Dansk Arbejdsgiverforening

Læs mere

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr.

Klagerne. J.nr. 2012-0011 UL/bib. København, den 3. januar 2013 KENDELSE. ctr. 1 København, den 3. januar 2013 KENDELSE Klagerne ctr. Ejendomsmægler Niels Hald City A/S v/advokat Thomas Dall Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 24. januar

Læs mere

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk

Side 1. Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 1 Hovedaftale for deltidsbeskæftiget, honoraraflønnede brandpersonale mellem KL og Landsklubben For Deltidsansatte Brandfolk Side 2 Indholdsfortegnelse Side Kapitel 1. Hvem er omfattet... 3 1. Hvem

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 03-87.921 (A.F.Wehner, Helle Bøjen Larsen, Niels Henriksen) 14. oktober 2003 K E N D E L S E KK-Ventilation A/S (selv) mod Vejle Amt (advokat Mads Danielsen, Vejle) Den 31.

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 16. juni 2009 blev der i sag nr. 40-2008 KK mod Ejendomsmægler YY afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 29. februar 2008 har KK v/advokat BB indbragt ejendomsmægler YY for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod

Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Kendelse af 5. juli 2010 i faglig voldgiftsagerne FV2009.0176 og FV 2009.0190: Dansk El-Forbund (advokat Noaman Azzouzi) mod Globel Danmark A/S, nu under konkurs CVR-nr. 31774497 Viengevej 100 8240 Risskov

Læs mere