Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse. Vigtigste målgrupper: Vigtigste aktører: Uddannelse til alle"

Transkript

1 Ministermål 1: Flere unge skal sikres en uddannelse Unge forsikrede ledige under 30 år uden kompetencegivende uddannelse Modtagere af uddannelseshjælp UngeGuiden Uddannelsesinstitutionerne, især erhvervsskolerne og VUC og EGU Familie og børn, Social- og Sundhedsområdet i Roskilde Kommune Virksomheder Center for Socialpsykiatri og Center for Alkohol- og Stofmisbrugsbehandling. Pulsen INSP! Uddannelse til alle Modtagere af uddannelseshjælp hører til UngeGuiden en samlet enhed med uddannelsesfokus placeret på en uddannelsesinstitution og bemandet med medarbejdere fra jobcenteret, ydelsescentret og UU. Straksaktiveringstilbuddet til unge (p.t. Stifinder) som et tilbud med klart brobygnings- og uddannelsesperspektiv, der skal sikre, at de unge kontanthjælpsmodtagere går i ordinær uddannelse. Meningsfuld straksaktivering for unge skal: - give de unge flere relevante erfaringer mht uddannelse og arbejdsmuligheder - give flere muligheder for at afprøve ting fysisk, ikke kun være skærmrelateret - indeholde mange besøg på flere uddannelsessteder - opretholde et godt, roligt dagligt arbejdsklima på straksaktiveringsstedet - have et klart individuelt fokus for at bevare motivation og gejst hos den unge - lægge op til brobygning til uddannelsesstederne Styrke indsatsen før start på erhvervsskolerne, fx gennem samarbejde med produktionsskolerne. Fortsat brug af uddannelsespålæg til unge forsikrede ledige uden erhvervskompetencegivende uddannelse. Etablering af nyttejobs i Roskilde Kommune som de unge, der søger uddannelseshjælp, kan henvises til, indtil de kan påbegynde uddannelse. Garantiskole et samarbejde mellem Roskilde Kommunes uddannelsessteder, der sikrer, at unge med behov ved uddannelsesskift sikres fortsat personlig opfølgning. I forbindelse med virksomhedsaktivering af unge sikres, at tilbuddet har uddannelsesperspektiv. Tilbud om Erhvervsmentor til unge, der har brug for en motiverende voksenkontakt med en erhvervsleder. Også uddannelse til unge med behov for ekstra støtte UngeGuiden støtter den unge med mentor, rådgivning og aktiviter efter behov Aktivt brug af EGU og den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) målrettet unge under 25 år, der af fysiske eller psykiske grunde ikke kan gennemføre en uddannelse på almindelige vilkår. 1

2 Integreret ungeindsats i Pulsen - samarbejde med psykiatri og misbrugsindsats med henblik på at skabe uddannelses- og arbejdsperspektiv via behandling og sociale tilbud Individuelt tilpassede forløb for ktivitetsparate modtagere af uddannelseshjælp med det formål at øge de unges chancer for at gennemføre en uddannelse. Tilbud til unge forsørgere i uddannelse for at hindre frafald. og til de helt unge med ekstra behov for støtte. Fokus i UngeGuiden på de årige, der ikke er uddannelsesparate med henblik på smidigere overgange mellem forvaltningerne for de 18 årige. Jobcentret fastholder en indsats for de årige, der ikke er uddannelsesparate. I samarbejde med socialområdet og UU bliver den unge tilbudt virksomhedspraktik, mere vejledning og opkvalificering, mentorstøtte eller lign. Et forbedret samarbejde med Inklusionscentret for at skabe gode overgange til voksenlivet for den enkelte unge og dermed en helhed i indsatsen Ministermål 2: Langvarige modtagere af offentlig forsørgelse skal have en tværfaglig og sammenhængende indsats, der har sigte på en større tilknytning til arbejdsmarkedet. Langvarigt sygemeldte aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp Ledighedsydelsesmodtagere Borgere ansat i fleksjob (fastholdelse) Særlig fokus på borgere med ikke-vestlige baggrund, unge og borgere med psykiske lidelser Anden aktør Psykiatri Læger Speciallæger Jobcentret herunder På sporet, Pulsen og Fønix og Fleksjobambassadører Rehabiliteringsteam stærkt fokus på ressourceforløb eller fleksjob Individuel indsats med fokus på udvikling Jobcentret betragter personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsættelse som en ressource Inddragelse af borgeren i udarbejdelse af indsatsplaner der så vidt muligt peger på et beskæftigelses- og/eller uddannelses mål - også selv om det ligger langt ude i fremtiden Fokus på korrekt tildeling af førtidspension og fleksjob Sygedagpengemodtagere med lange forløb skal hjælpes tilbage til arbejdet Tværfaglig indsats for sygemeldte med risiko for længerevarende sygeforløb med udgangspunkt i, og erfaringerne fra, projektet Tilbage Til Arbejdet. Et fortsat samarbejde internt i Jobcentret om de forsikrede ledige, som kommer på sygedagpenge. Fra 1. juli 2014 muliggør ny sygedagpengelovgivning flerårige jobafklaringsforløb 2

3 Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og modtagere af uddannelseshjælp skal hjælpes ind på eller tilbage til arbejdsmarkedet. Jobcentrets eget tilbud Pulsen anvendes til en individuel og virksomhedsrettet indsats for aktivitetsparate ledige. Arbejdet i tværfaglige teams omkring aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere med henblik på metodeudvikling. Med baggrund i erfaringerne fra Brug for alle sikres et tilstrækkeligt antal relevante tilbud til målgruppen med henblik på udvikling af arbejdsevnen, blandt andet på idræts- og frivillighedsområdet. Der gives tilbud om gældsrådgivning efter behov ved kontakt til Ydelsescentret Støtte de ledige i at danne egne netværk Ledige fleksjobbere i job Jobcenteret har fortsat fokus på ledige, der er tilkendt fleksjob gennem løbende metodeudvikling, en bredere vifte af tilbud, herunder brug af Anden Aktør og aktiv brug af sanktioner. Roskilde Kommune som arbejdsgiver opfordres derudover til at indtænke arbejdstilrettelæggelsen og forholdet mellem opgaver og ressourcer på kommunens arbejdspladser som en del af strategien for at forebygge tilgangen til permanente ydelser (førtidspension, fleksjob og ledighedsydelse) Ministermål 3: Bekæmpelse af langtidsledigheden. Forsikrede ledige uden eller med forældet uddannelse Jobparate kontanthjælpsmodtagere uden eller med forældet uddannelse Fokus på ikke-vestlige indvandrere og efterkommere Forsikrede ledige med tæt på 2 års ledighed, herunder ledige over 50 år Virksomhedscentre A-kasser Virksomheder Jobservice Virksomhedskonsulenter Hurtig afklaring af den lediges behov for indsats og målretning af indsatsen Hurtig screening af nyledige A-dagpengemodtagere, danner baggrund for vurdering af den lediges risiko for et længerevarende ledighedsforløb Tidlig præsentation af viften af aktivitetstilbud, hvorfra der kan vælges. Hyppig kontakt i form af kompetanceafklaring, temamøder om f. eks arbejdsmarkedsforståelse, tilbagemelding på cv/ansøgning på Jobnet m.m. Fremrykket indsats for ledige, der vurderes at have risiko for langvarig ledighed med obligatorisk deltagelse i det 2 uger lange projekt Kom og se hvor god du er med fokus på kvalificeret valg af 6 ugers selvvalgt, støtte til en aktiv ledighedsperiode, gennemførelse af FVU-test og undervisning. Nyledige kontanthjælpsmodtagere, som ikke umiddelbart kan henvises til konkrete jobs eller gives uddannelsespålæg, straksaktiveres gennem nytteindsats. 3

4 Støt uformelle fora for ledige, hvor de på frivillig basis kan tage initiativer f.x. på INSP! Vær opmærksom på, at de ledige har ressourcer, fx kan ledige danne netværk for hinanden. Det er energigivende at opleve at kunne gøre noget for andre. Generelt bør indsatsen, hvor det er relevant, rettes mod områder med jobåbninger nu eller på længere sigt, som f.eks. funktioner i forbindelse med de mange kommende udbygninger i infrastrukturen, på serviceområdet og på sosu-området Ligeledes er det vigtigt at vurdere, om den ledige har kompetencer på et område, hvor der inden for relativt kort tid forventes mangel på arbejdskraft (for eksempel sygeplejersker) og tilrettelægge indsatsen derefter. En intensiveret formidlingsindsats til de ledige over 50 år. Jobcentret en del af et konstruktivt samarbejde Fortsat tæt samarbejde med a-kasserne i samarbejdet mellem jobcentrene i Lejre og Roskilde samt de lokale faglige organisationer og A-kasser, for at sikre et godt samarbejde om de forsikrede ledige Jobcentret tager initiativer til drøftelser i dette forum om sporskifte og iværksætter fælles projekter, herunder specielt rotationsprojekter og uddannelsesoplysning. Rammer for nytteindsats Roskilde Kommune har som mål, at udforme nytteindsatsen, så den er til gavn for såvel den ledige borger som de involverede offentlige arbejdspladser. Parallelt med den lediges placering i nytteindsats, skal jobcenteret følge op og i samarbejde med arbejdspladserne motivere den ledige til at udnytte tiden til at søge ordinært arbejde. Ledere og tillidsrepræsentanter på arbejdspladserne orienteres om indsatsen, så der opretholdes en konstruktiv dialog med Jobcenter Roskilde om nytteindsatsens gennemførelse. Nytteindsatsen må ikke virke fortrængende i forhold til ordinær beskæftigelse. Nytteindsatsen, især mht. varighed og effekt, vurderes og udvikles løbende af Jobcenter Roskilde. Virksomhedsnær indsats for ledige med ikke-vestlig baggrund Brug af jobrotationsprojekter som en af vejene ind på arbejdsmarkedet for borgere med ikke vestlig baggrund. Specialiseret afklaringsindsats for at opnå, at flere nydanske ledige kommer i virksomhedspraktik og løntilskudsforløb. Virksomhedsforløb udvælges og tilpasses individuelt og fleksibelt til den enkelte borger bl.a. vha. en specialiseret virksomhedskonsulent. Ministermål 4: En tættere kontakt og styrket dialog med virksomhederne... Kommunens/regionens virksomheder Virksomhedsservice Erhvervsafdelingen Erhvervsforum Væksthus Sjælland?? 4

5 Ydelsescentret. Andre jobcentre Beskæftigelsesregionen Hovedstaden og Sjælland Roskilde Jobcenter skal være aktiv og synlig aktør i aktiviteter for erhvervslivet og en del af Èn indgang for erhvervslivet Jobcentret arbejder i samarbejde med Erhvervsafdelingen systematiseret og opsøgende med bl.a. kampagner. Efterfølgende følger Jobcentret op og er let tilgængelig. Jobcentret er aktiv medarrangør af kommunens nytårskur og sommerkur for det lokale erhvervsliv. Gennem Erhvervsforum er Jobcentret løbende i kontakt med det lokale erhvervsliv. Både Jobcentret og LBR har fokus at bidrage til på at skabe gode vilkår for vækst og iværksætteri i samarbejde med netværksorganisationer på erhvervsområdet som f.eks Erhvervsforum. Det aktuelle partnerskab med Dansk Byggeri er et godt eksempel på, hvordan kommunen aktivt kan deltage i at få skabt lærepladser og jobåbninger for nyuddannede svende. Det skal sikres, at viden om jobåbninger, som findes hos de faglige organisationer og på uddannelsesstederne, videregives til jobcentret. Socialøkonomiske virksomheder: Kommunen vil aktivt understøtte etableringen af rummelige arbejdspladser for borgere i ressourceforløb eller praktikker med henblik på indslusning på det ordinære arbejdsmarked. Jobcentrets indsats tilpasses virksomhedernes behov Jobcentret udarbejder en servicestrategi for kontakten til kommunens virksomheder. Jobcentret skal have overblik over behovet for arbejdskraft og for uddannelse dvs. kendskab til det lokale og regionale arbejdsmarked, bl.a. gennem. Beskæftigelsesregionens løbende opgørelser For virksomheder med behov kan Jobcentret formidle kontakt til ledige, således at aktuelle jobåbninger bliver vejen tilbage på arbejdsmarkedet for flere ledige. Også i denne forbindelse vil Erhvervsafdelingen og Erhvervsforum blive inddraget. Jobcentret skal bl.a. have fokus på virksomheder med forgæves rekruttering Jobcentret indgår i det regionale og tværkommunale samarbejde: Virksomhedsberedskabet, hvor der tilbydes én indgang til virksomheder med større rekrutteringsbehov eller vanskeligheder med at finde kvalificerede medarbejdere. Jobcentret skal medvirke til at fremme midlertidige placeringer i socialøkonomiske virksomheder med henblik på at udvikle arbejdsevnen. Virksomhederne skal have let adgang til informationer digitale løsninger Aktiv brug af Erhvervsportalen på Roskilde Kommunes hjemmeside som samlet indgang til informationer, blanketter, digitale tjenester m.m. Forsøg i Jobcentret med udvidet assistance til virksomhederne ved brug af elektroniske blanketter m.m. Udvikling af Hotline, Supportdesk eller lignende i Jobservice til at støtte arbejdsgivere. 5

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Lyngby-Taarbæk Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold Indhold... 1 1. Indledning... 2 2. De strukturelle rammer for indsatsen i Lyngby-Taarbæk... 2 3. Lokale fokuspunkter for indsatsen i 2014... 4 4.

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune

Beskæftigelsespolitik 2013-2016. Ringsted Kommune Beskæftigelsespolitik 2013-2016 Ringsted Kommune Beskæftigelsesplan 2014 - med forbehold for Byrådets godkendelse af virksomhedsmål. Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 1. Beskæftigelsespolitik

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe

Beskæftigelsesplan. Gladsaxe Kommune. Jobcenter Gladsaxe Beskæftigelsesplan Gladsaxe Kommune 2015 Jobcenter Gladsaxe Indhold 1 Indledning... 1 1.1 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsespolitiske mission... 2 1.2 Gladsaxe Kommunes beskæftigelsesstrategi under frikommuneforsøget...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Den lokale beskæftigelsespolitik i Slagelse Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1 Ministermål 1 3 1.1 Udfordringer ift. gruppen af unge uden en uddannelse 3 1.2 Strategi for at sikre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Gentofte Indhold Beskæftigelsesindsatsen 2014... 3 Læsevejledning... 4 Sammenfatning af mål og strategier for 2014... 6 Mål 1: Flere unge skal have en uddannelse... 10 Status og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning...3 2. De beskæftigelsespolitiske udfordringer...4 3. Beskæftigelsesministerens mål og indsatsområder...7 4. Lokalpolitiske indsatsområder, årsmål

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast

Beskæftigelsesplan 2013. Jobcenter Kerteminde. 22. januar 2013 12. udkast Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Kerteminde 22. januar 2013 12. udkast Forord Kerteminde Kommunes årlige beskæftigelsesplan har til formål at sætte ord på mål og rammer for beskæftigelsespolitikken og

Læs mere

BilagKB_110927_pkt.16_01

BilagKB_110927_pkt.16_01 Beskæftigelsesplan 2012 - Hvidovre Kommune Indhold 1. Indledning om Beskæftigelsesplan 2012... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2012... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2012... 4 2.2

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2011

Beskæftigelsesplan 2011 Beskæftigelsesplan 2011 Udkast til Beskæftigelsesudvalget 1. juni 2010 FORORD... 1 1: MÅL FOR DEN BESKÆFTIGELSESPOLITISKE INDSATS 2011... 2 1.1. BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR BESKÆFTIGELSESINDSATSEN...

Læs mere

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa

Debatoplæg. Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i. Aabenraa Debatoplæg Status og perspektiver for reformerne på beskæftigelsesområdet i Arbejdsmarkedskontor Syd Marts 21 1 Indholdsfortegnelse FORORD... 3 1. UDVIKLINGEN PÅ ARBEJDSMARKEDET... 4 1.1. BESKÆFTIGELSEN

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier

Beskæftigelsesplan 2014. Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Beskæftigelsesplan 2014 Jobcenter Lollands beskæftigelsesmæssige udfordringer, mål og strategier Februar 2014 Indhold 1.0 Indledning 03 2.0 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 04

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015

BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 BESKÆFTIGELSESPLAN 2015 AABENRAA KOMMUNE Næsten hver fjerde borger i den arbejdsduelige alder i Aabenraa Kommune var på offentlig forsørgelse i 2013. Det vil Byrådet og LBR ændre. Beskæftigelsesplan 2015

Læs mere

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i %

Nøgletal. Hele landet 2000-2008 i. Vækst. vækst 00-08 2000 2008. antal 2008. i % I dette indledende afsnit skitseres arbejdsmarkedet i Nordfyns Kommune kort. Nordfyns Kommune er en lille kommune med 29.651 indbyggere pr. 1. januar 2009. Det er et område i vækst, da der er tale om en

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2013

Beskæftigelsesplan 2013 Center for Beskæftigelse & Omsorg Beskæftigelsesplan 2013 Jobcenter Faxes udfordringer, mål og strategier for 2013 2. udkast, 22. august 2012 2 Opsummering af Jobcenter Faxes samlede mål og resultatkrav

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2016

Beskæftigelsesplan 2016 Beskæftigelsesplan 2016 Indhold Beskæftigelsesplan... 3 1. Indledning... 3 2. Overordnede mål 2016... 3 2.1 Beskæftigelsesministerens mål for 2016... 3 2.2 Lokale mål... 6 3. Udfordringer og muligheder...

Læs mere

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse

Stærkere politisk styring. - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse Stærkere politisk styring - anbefalinger fra KL s politiske partnerskab om beskæftigelse 1 Følgende kommuner deltager i det politiske partnerskab om beskæftigelse: Første etape Assens Billund Bornholm

Læs mere

Det Lokale Beskæftigelsesråd

Det Lokale Beskæftigelsesråd Det Lokale Beskæftigelsesråd i Kolding Kommune Strategiplan for indsatsen i 2013-2016 Indledning De lokale beskæftigelsesråd skal, jvf. lovbekendtgørelse nr. 731 af 15. juni 2010 om styringen af den aktive

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Forord. God læselyst.

Forord. God læselyst. Forord Kontanthjælpsreformen træder snart i kraft. For jer medarbejdere betyder det, at I skal sætte jer ind i en stor og gennemgribende reform på relativ kort tid. For de tusindvis af unge på kontanthjælp,

Læs mere