DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE"

Transkript

1 Side 1 af 8 DOPINGAPPELINSTANSEN DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELINSTANSENS KENDELSE afsagt den 19. februar 2015 i sag nr. 4/2014: [Klager]s indbringelse af Fitness Worlds afgørelse af 20. oktober 2014 (som fastholdt i mail af 28. november 2014) Sagen er behandlet af John Skovbjerg og Morten Brustad i medfør af motionsdopingreglementets 12, stk. 4. APPELLEN OG SAGENS BEHANDLING [Klager] (i det følgende klager ) har ved appelskrivelse (mail) af 2. december 2014 klaget over en dopingafgørelse om udelukkelse i 2 år truffet af Fitness World, som er medlem af Dansk Fitness og Helse Organisation (DFHO). Den appellerede afgørelse, der er truffet den 20. oktober 2014, er begrundet således: Vi skal henvise til vores brev af , hvor vi meddelte dig, at vi har modtaget orientering fra Anti Doping Danmark om, at du den har nægtet at gennemføre dopingkontrol. Det følger af DFHOs vedtægter 4, at medlemmer af DFHO, er forpligtet af den Antidoping kontrakt, som er indgået mellem DFHO og ADD. Aftalen er indgået i henhold til lov om fremme af dopingfri idræt 9. I henhold til denne aftale gennemføres en effektiv og forsvarlig dopingkontrol af personer i ethvert center, der er medlem af DFHO. Information om denne samarbejdsaftale fremgår af skiltning ved centerets indgangsparti samt af vor hjemmeside. I medfør af antidoping kontraktens 2 defineres doping som en eller flere overtrædelser af antidoping reglerne i WADA kodeksens artikel ,jf. i øvrigt bekendtgørelse af nr om fremme af dopingfri idræt. På baggrund af de oplysninger vi har modtaget fra ADD, har vi foretaget en samlet vurdering af sagen, og vi har truffet afgørelse om, at du er med umiddelbar virkning er udelukket fra al træning i Fitness World i 2 år.

2 Side 2 af 8 Endvidere gør vi opmærksom på, at udelukkelsen i 2 år gælder for træning i alle centre, der er medlem af DFHO. Sanktionen vil ligeledes gælde i forhold til centre, der har en samarbejdsaftale med Anti Doping Danmark samt i forhold til al idrætslig virksomhed under DIF, DGI og Firmaidrætten. Efterfølgende havde klager og Fitness World en mail-korrespondance om årsagen til den manglende prøveafgivelse. Centerkæden meddelte i mail af 28. november 2014, at der ikke fandtes grundlag for at ændre afgørelsen af 20. oktober 2014: Efter rådføring med Anti Doping Danmark i henhold til din sag fastholdes beslutningen om udelukkelsen fra Fitness World grundet ikke-fyldestgørende dokumentation omkring din arbejdssituation på aftenen med dopingkontrollen. [Klager] (klager) har foruden appelskrivelsen fremsendt den appellerede afgørelse og forudgående høringsskrivelse af 13. oktober 2014 samt mail-korrespondancen med Fitness World i sagen. Under sagens behandling i Dopingappelinstansen er klager blevet opfordret til at fremlægge supplerende dokumentation fra sin arbejdsgiver for, at klager var forpligtet til og også faktisk mødte ind på arbejdet i [Arbejdsplads] onsdag den 17. september 2014, kl. 19. Sådan supplerende dokumentation er ikke fremlagt. Anti Doping Danmark (ADD) har fremsendt rapporten og protokollen fra dopingkontrollen den 17. september ADD s fitnesskonsulent, der indkaldte klager til kontrollen, har ikke herudover haft bemærkninger til appellen. Fitness World er orienteret om sagens indbringelse for Dopingappelinstansen. Sagen er behandlet mundtligt på et møde i Dopingappelinstansen den 11. februar 2015, hvorpå [Klager] gav møde. [Klager] var forud for mødet blevet gjort opmærksom på muligheden for at møde med en bisidder, samt at han kunne bede sin arbejdsgiver om at fremmøde og afgive mundtlig forklaring for Dopingappelinstansen. PÅSTANDE [Klager]s appelskrivelse må forstås som en påstand om frifindelse, således at den ikendte udelukkelse ophæves. OPLYSNINGER I SAGEN Klager blev i forbindelse med sin træning den 17. september 2014 i Fitness World på [Centeradresse] indkaldt til dopingkontrol (urinprøve), men undlod i denne forbindelse at afgive prøve. Det fremgår af protokollen for dopingkontrollen, som er underskrevet af klager, at han modtog indkaldelsen kl. 18:45, og at han ankom til dopingkontrolrummet kl. 18:50. I protokollens bemærkningsfelt er følgende anført: Udøver havde ikke mulighed for at deltage i dopingprøven. Udøver skulle møde på arbejde hos [Arbejdsplads] kl d.d. Udøver kan forevise dokumentation for dette. OBS: Udøver gjort bekendt med muligheden for sanktion I rapporten om dopingkontrollen den pågældende dag er følgende anført i feltet UNDER KONTROLLEN : Udøver undlod at deltage på trods af at han indvilgede i at lade sig teste. Han skulle på job. Se næste side samt protokol for nærmere deltaljer. Udøver ønskede ikke en kopi.

3 Side 3 af 8 På den efterfølgende side er det under ØVRIGE BEMÆRKNINGER OM KONTROLLEN bl.a. anført: Udøver [Klager] [medlems- og personoplysninger] indkaldt jf. bestemmelserne i manual for dopingkontrol. Udøver vejledt om muligheden for sanktion. Udøver indvilgede i at lade sig teste og oplyste personlige data og underskrev indkaldelsen. Udøver undlod at deltage i kontrollen idet han efter eget udsagn skulle møde på arbejde hos [Arbejdsplads] kl Udøver insisterede på, at følgende blev noteret på protokollen: " Udøver havde ikke mulighed for at deltage i dopingprøven. Udøver skulle møde på arbejde hos [Arbejdsplads] kl d.d. Udøver kan forevise dokumentation for dette". Udøver vejledt om muligheden for sanktion. Udøver fastholdt sin beslutning og underskrev protokollen og forlod stedet. Han ønskede ikke en kopi af protokollen. Fitness World fremsendte efterfølgende høringsskrivelse af 13. oktober 2014 til klager med oplysning om den påtænkte udelukkelse i 2 år for nægtelse af at gennemføre dopingkontollen. Fitness World traf afgørelse i sagen den 20. oktober 2014, hvorved klager blev ikendt den 2-årige udelukkelse. Både høringsskrivelsen og afgørelsen blev tilsendt klager på [Adresse], som også er angivet på den af klager underskrevne protokol for dopingkontrollen. Efter det i sagen oplyste, blev begge breve modtaget retur fra postvæsenet med angivelse af, at klager var Ubekendt på adressen. Klager har i mail af 31. oktober 2014 til Fitness World oplyst, at den anførte adresse er korrekt, men at det er en c/o-adresse. Klager klagede den 26. oktober 2014 over Fitness Worlds afgørelse via spørgsmålsformularen på centerkædens hjemmeside og anførte, at den manglende prøveafgivelse skyldtes, at han skulle møde på arbejde kl. 19:00 hos [Arbejdsplads] i [By], og at han havde ladet vandet få minutter inden og derfor ikke var i stand til at gøre det igen. Fitness World skrev herefter følgende i mail af 3. november 2014 til klager: Vi vil gerne tage din sag op til revurdering, hvis du kan sende os dokumentation for, at du skulle have været på arbejde den pågældende aften, hvor du mødte Anti Doping Danmark i centret. På denne baggrund skrev klagers arbejdsgiver v/marketingsdirektør [arbejdsgiver] følgende til Fitness World i mail af 5. november 2014: Vedr. [Klager], Jeg er af [Klager] blevet informeret om en igangværende sag omkring Anti Doping Danmark og en test af [Klager] i Fitness World [Centeradresse]. I den forbindelse kan jeg bekræfte, at vi I Marketingafdelingen i [Arbejdsplads] i uge 38 havde mere end almindeligt travlt og specielt onsdag den 17. og torsdag den 18. september I disse dage gik arbejdstiden ud over det normale og det gjaldt også [Klager]. Jeg står naturligvis til rådighed med yderligere information om [Klager] og hans daglige arbejde i [Arbejdsplads] A/S. I mail af 28. november 2014 fastholdt Fitness World afgørelsen af 20. oktober 2014 om udelukkelse af klager i 2 år: Efter rådføring med Anti Doping Danmark i henhold til din sag fastholdes beslutningen om udelukkelsen fra Fitness World grundet ikke-fyldestgørende dokumentation omkring din arbejdssituation på aftenen med dopingkontrollen.

4 Side 4 af 8 Fitness Worlds afgørelse er efterfølgende indbragt for Dopingappelinstansen i nærværende sag ved klagers mail af 2. december Under sagens forberedelse har Dopingappelinstansen anmodet klager om at fremsende supplerende dokumentation fra sin arbejdsgiver for, at klager var forpligtet til at møde ind og også faktisk mødte ind på arbejdet i [Arbejdsplads] onsdag den 17. september 2014, kl. 19:00. Klager har ikke fremlagt sådan dokumentation, men har på det mundtlige møde i Dopingappelinstansen den 11. februar 2015 forklaret nærmere om sit arbejde denne dag. REGELGRUNDLAGET Det følger af DFHO s vedtægters 4, at medlemmer af DFHO, herunder Fitness World, forpligtes af den antidopingkontrakt, som er indgået mellem DFHO og ADD. 1. Overtrædelse af antidopingreglerne under DFHO I medfør af antidopingkontraktens 2 defineres doping som en eller flere overtrædelser af antidopingreglernes i WADA kodeksens artikel Antidopingkontraktens 5 fastslår i den forbindelse, at sanktionerne for dopingovertrædelser skal være i overensstemmelse med WADA-kodekset. Af den på sagstidspunktet gældende udgave af kodeksets artikel 2.3., jf. bilag 2 til dopingbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 10. december 2013), følger, at: Nægtelse eller uden tvingende årsag at undlade at medvirke til prøvetagning, når man er indkaldt i overensstemmelse med de gældende antidopingregler eller på anden måde unddrager sig at afgive en prøve udgør en overtrædelse af antidopingreglerne. Bestemmelsen er videreført i artikel 2.3 i det pr. 1. januar 2015 gældende WADA-kodeks med følgende ordlyd, jf. bilag 2 til dopingbekendtgørelsen (bekendtgørelse nr af 15. december 2014): Unddragelse af prøvetagning eller, uden tvingende årsag, nægte eller undlade at medvirke til prøvetagning, når man er indkaldt i overensstemmelse med de gældende antidopingregler. Det fremgår af vejledningen til antidopingkontrakten, side 1, sidste pkt., at sanktionen for en førstegangsovertrædelse af antidopingreglerne er udelukkelse i 2 år. 2. Bortfald eller nedsættelse af udelukkelsesperioden Reglerne om nedsættelse af udelukkelsesperioden som følge af ekstraordinære omstændigheder følger af den på sagstidspunktet gældende artikel i WADA-kodekset: Uden væsentlig skyld eller uagtsomhed. Hvis en idrætsudøver eller anden person i en personsag kan påvise, at han eller hun ikke udviser nogen væsentlig skyld eller uagtsomhed, kan den ellers gældende udelukkelsesperiode reduceres, men den reducerede udelukkelsesperiode må ikke være mindre end halvdelen af den udelukkelsesperiode, der ellers ville være gældende. Hvis den ellers gældende udelukkelsesperiode er livstid, kan den reducerede periode i

5 Side 5 af 8 henhold til denne artikel ikke være mindre end 8 (otte) år. Når et forbudt stof eller dets markører eller metabolitter konstateres i en idrætsudøvers prøve og udgør en overtrædelse af artikel 2.1 (Tilstedeværelse af et forbudt stof eller dets metabolitter eller markører), skal idrætsudøveren også påvise, hvordan det forbudte stof kom ind i hans eller hendes krop, hvis udelukkelsen skal reduceres. Bestemmelsen er, for så vidt angår overtrædelser af artikel 2.3, videreført i den nugældende artikel med følgende ordlyd: Anvendelse af princippet om at være uden væsentlig skyld eller uagtsomhed udover anvendelsen i artikel Hvis en idrætsudøver eller anden person påviser i en individuel sag, hvor artikel ikke kan finde anvendelse, at han eller hun er uden egen skyld eller uagtsomhed, så, med mulighed for yderligere reducering eller bortfald som anført i artikel 10.6, kan den ellers gældende udelukkelsesperiode reduceres på grundlag af idrætsudøveren eller anden persons grad af skyld, men den reducerede udelukkelsesperiode skal være mindst halvdelen af den udelukkelsesperiode, som ellers gælder. Hvis den ellers gældende udelukkelsesperiode er livstid, så skal den reducerede periode efter denne artikel være mindst otte år. 3. Bevisbyrde og beviskrav Reglerne om bevisbyrde og beviskrav følger af den på sagstidspunktet gældende artikel 3.1: Antidopingorganisationen har ansvaret for at bevise, at en overtrædelse af antidopingreglerne har fundet sted. Beviskravet er, at antidopingorganisationen skal kunne påvise en overtrædelse af antidopingreglerne på en måde, der tilfredsstiller det behandlende organ, når beskyldningens alvor tages i betragtning. I alle sager skal beviskravet være højere end en rimelig sandsynlighed for doping, men det kræves ikke, at enhver tvivl er fjernet. Hvor kodekset placerer bevisbyrden for at modbevise en formodning eller bevise specifikke fakta eller omstændigheder hos den idrætsudøver eller anden person, der er anklaget for overtrædelse af en antidopingregel, skal beviskravet være rimelig sandsynlighed, bortset fra bestemmelserne i artikel 10.4 og 10.6, hvor idrætsudøveren skal opfylde en strengere bevisbyrde. Bestemmelsen er videreført i nugældende artikel 3.1. PARTERNES ARGUMENTER [Klager] (klager) har i sin appelskrivelse anført følgende om de faktiske omstændigheder i sagen: Mødet med Anti Doping kontrollanten finder sted onsdag den 17. september 2014, cirka 18:45. Jeg står ved udgangen af centret, med det ene ben på vej ud af døren, da jeg skal møde ind på arbejde kl. 19:00. Konrollanten kommer hen mens jeg står og tager jakke på og spøger om jeg vil medvirke til en dopingkontrol, hvilket jeg naturligvis siger ja til. Jeg har aldrig prøvet dette før og kender derfor ikke til proceduren, så jeg spørger indtil det, hvorefter han svarer at jeg skal komme med ham og aflægge en urinprøve. Jeg fortæller, at jeg har travlt, da jeg skal på arbejde og desunden lige har ladet vandet, men at jeg er villig til at komme tilbage mellem kl. 21:00/21:30 og aflægge prøven. Han siger, at det ikke er muligt, hvorefter jeg så foreslår ham, om han ikke kan indkalde mig til dagen efter, næste uge m.m., hvilket han afviser, grundet deres retningslinjer. Han fortæller derefter, at uden en prøve vil det blive tolket på samme måde som en positiv, hvilket jeg bliver chokeret over at høre, eftersom jeg er imødekommende og villig til at medvirke i en dopingkontrol, men af andre årsager ikke kan.

6 Side 6 af 8 Da jeg ikke ønsker at blive antaget som værende positiv, udfylder vi sammen en kontrolseddel, hvori han noterer årsagen: Arbejde og [Arbejdsplads] som arbejdsplads og fortæller mig, at jeg formentlig vil blive bedt om at fremvise arbejdsdokumentation for den pågældende aften, hvilket jeg acceptere og kan ses i brevet 'Kære [Klager] Brev 3 + Dokumentation fra arbejdsgiver'. Efterfølgende læser jeg på Anti Doping Danmarks hjemmeside omkring reglerne og hvordan en dopingkontrol foregår. Det fremgår sort på hvidt under afsnittet: Indkaldelse af udøver, at kontrollanten ikke har handlet korrekt med reglerne, da han kunne have indkaldt mig til kontrol et senere tidspunkt eller en anden dag. Hermed kunne jeg have underskrevet indkaldelsen og fået en kopi med hjem. Ligeledes fremgår det tydeligt på hjemmesiden under afsnittet: Idærtsudøvers rettigheder og pligter ved dopingkontrol, at jeg har ret til, at bede om udsættelse af tidspunktet for prøveafgivelsen ved gyldig grund - hvilket mit arbejde må være, og det at jeg ikke kunne afgive en prøve under de korrekte omstændigheder. [Klager] har på det mundtlige møde i Dopingappelinstansen bl.a. supplerende forklaret, at han trænede med 2 venner den pågældende dag i Fitness World-centret. Han havde kun ca. en time at træne i, da han skulle tilbage på arbejdet i [Arbejdsplads] for at færdiggøre noget marketingmateriale, der skulle sendes ud, således at deres 9 butikker havde materialet næste dag. Han arbejdede (og arbejder) som elev i [Arbejdsplads], men er ambitiøs i forhold til sit arbejde, og har derfor i praksis mere ansvar end normalt for en elev. Dette skyldes også, at han er voksenelev og har en professionsbachelor. Det var hans ansvar, at få det pågældende marketingmateriale afsted til tiden, og hvis det ikke kom ud til butikkerne næste dag, ville de give marketingafdelingen skylden for en eventuel lav omsætning ude i butikkerne. Han var nødt til at være tilbage i [Arbejdsplads] omkring kl. 19, da han ellers ikke ville kunne komme ind i bygningen. Han havde nemlig ikke nøgle til bygningen, og om aftenen kunne han kun komme ind og op på kontoret, hvis han gik ind gennem butikken i stueetagen. Derfor skulle han også være der, mens der stadig var medarbejdere i butikken. ADD s dopingkontrollant indkaldte ham først til dopingkontrol, da han var på vej ud af døren, og efter at han havde været på toilettet og taget overtøj på. Dette selvom kontrollanten havde været der hele tiden, mens han trænede. Han forstår ikke, hvorfor dopingkontrollanten ventede med at indkalde ham til kontrol, når kontrollanten bare kunne gøre det med det samme. Kontrollanten skulle i øvrigt også selv til at gå. Kontrollanten oplyste ham om konsekvenserne af ikke at afgive dopingprøve. Kontrollanten sagde dog, at det var relevant, hvis han havde en arbejdsforpligtelse. Det var derfor, at dette blev skrevet i rapporten. Han foretog sig ikke selv yderligere i sagen, før han nogle uger senere skulle træne og i den forbindelse fandt ud af, at han var blevet låst i systemet. Han ringede ikke til sin chef i forbindelse med dopingkontrollen for at høre, om han kunne møde senere. Chefen var alligevel ikke længere på arbejdet på dette tidpunkt og ville hverken kunne færdiggøre arbejdet for ham eller lukke ham ind i bygningen. Han er sikker på, at han ikke ville blive fyret el. lign., hvis han ikke fik færdiggjort arbejdet til tiden. Men det ville ikke være så godt i forhold til, at han jo gerne vil gøre det godt på arbejdet, så han også kan blive fastansat, når han er færdig med sin elevtid. Han var alene på kontoret om aftenen og fik færdiggjort arbejdet.

7 Side 7 af 8 Anti Doping Danmark har henholdt sig til det anførte i rapporten og protokollen for dopingkontrollen anført samt bemærket følgende til appellen: Det er korrekt, at der på ADD s hjemmeside under Sådan foregår en dopingkontrol, pkt. 1. Indkaldelse af udøver står: Indkaldelsen kan også ske pr. brev eller mail. Men når en udøver først er indkaldt mundtlig til dopingkontrol, skal kontrollen gennemføres på stedet i henhold til WADA s regler. DOPINGAPPELINSTANSENS BEGRUNDELSE OG KONKLUSION Det følger af de for kunder i fitnesscentre under DFHO gældende antidopingregler, at manglende afgivelse af urinprøve i forbindelse med dopingkontrol sanktioneres med udelukkelse i 2 år, medmindre den pågældende person af tvingende årsag ikke har haft mulighed for at afgive prøven, jf. antidopingkontraktens 2 og WADA-kodeksets artikel 2.3. Dopingappelinstansen lægger til grund, at [Klager] blev retmæssigt indkaldt til dopingkontrol i forbindelse med sin træning i Fitness World på [Centeradresse], den 17. september 2014, kl. 18:45, og at han i denne forbindelse forlod centret uden at have afgivet urinprøve. Der foreligger derfor som udgangspunktet en overtrædelse af antidopingreglerne under DFHO, der skal sanktioneres med udelukkelse i 2 år. [Klager] har overordnet gjort gældende, at den manglende prøveafgivelse skyldtes, at han skulle møde på arbejde i [Arbejdsplads] i [By] kl. 19:00, og at han netop kort forinden indkaldelsen til dopingkontrollen havde urineret og derfor ikke var i stand til at gøre dette igen. Sagen angår herefter i første række spørgsmålet om, hvorvidt [Klager] har løftet sin bevisbyrde for den påståede årsag til den manglende prøveafgivelse, og om denne årsag er at anse for en tvingende årsag i medfør af artikel 2.3. Det fremgår ikke med tilstrækkelig klarhed af mailen af 5. november 2014 fra [Klager]s arbejdsgiver, at [Klager] var forpligtet til at møde på arbejdet den 17. september 2014 kl. 19:00, og at han også faktisk mødte op. Trods Dopingappelinstansens opfordring dertil, har [Klager] ikke fremlagt supplerende dokumentation fra sin arbejdsgiver om dette forhold, men har derimod på mødet i Dopingappelinstansen forklaret, at det næppe ville have fået direkte ansættelsesmæssige konsekvenser for ham, hvis han ikke fik færdiggjort arbejdet med det marketingmateriale, der skulle ud til butikkerne næste dag. I forpligtelsen for centerkunden til at stå til rådighed for dopingkontrol ligger nødvendigvis også en forpligtelse for kunden til at afsætte den påkrævede tid til selve prøveafgivelsen. Derfor må en centerkunde også påregne og acceptere, at det som følge af en indkaldelse til dopingkontrol kan blive nødvendigt at opholde sig i fitnesscentret i længere tid end planlagt ved træningens påbegyndelse, og centerkunden må i videst muligt omfang indrette sin træning og øvrige gøremål, aftaler m.v. derefter. Det gælder som det klare udgangspunkt også i relation til arbejdsforpligtelser, der i tid ligger i umiddelbar tilknytning til centerkundens træning og indkaldelsen til dopingkontrollen. På baggrund af det oplyste i sagen, herunder det af [Klager] forklarede på mødet i Dopingappelinstansen, lægger Dopingappelinstansen til grund, at [Klager] ikke som led i sin elevansættelse var forpligtet til at møde på arbejdet kl. 19 og således uden for almindelig arbejdstid og på et tidspunkt, hvor der ikke var øvrige medarbejdere på arbejde. Dopingappelinstansen lægger derfor til grund, at det alene skyldtes [Klager]s egen tilrettelæggelse af sin arbejdsdag, at han ikke mente at have tid

8 Side 8 af 8 til at gennemføre dopingkontrollen. Dopingappelinstansen lægger også til grund, at [Klager] ikke i forbindelse med dopingkontrollen forsøgte at kontakte sin chef for bl.a. at afdække mulighederne for at færdiggøre arbejdet på et andet tidspunkt. Allerede på denne baggrund og efter en samlet vurdering af sagens oplysninger finder Dopingappelinstansen ikke, at [Klager]s arbejdsforpligtelse i [Arbejdsplads] den 17. september 2014, kl. 19:00, er at karakterisere som en tvingende årsag til at undlade at afgive dopingprøve i medfør af artikel 2.3. [Klager]s undladelse af at afgive urinprøve udgør herefter en overtrædelse af antidopingreglerne under DFHO, der medfører en udelukkelse i 2 år. Dopingappelinstansen finder ikke, at der foreligger sådanne omstændigheder i sagen, der kan begrunde en nedsættelse af udelukkelsesperioden på 2 år i medfør af WADA-kodeksets artikel Dopingappelinstansen bemærker i denne forbindelse, at [Klager] blev oplyst om konsekvenserne af ikke at afgive dopingprøve, og at han ikke af egen drift fulgte op på sagen og forsøgte at dokumentere den påståede arbejdsforpligtelse, før han blev gjort bekendt med udelukkelsen. På denne baggrund stadfæster Dopingappelinstansen den appellerede afgørelse. THI BESTEMMES Fitness Worlds afgørelse af20. oktober 2014 (som fastholdt i mail af 28. november 2014) om udelukkelse af [Klager] i 2 år stadfæstes. John Skovbjerg Formand

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 7 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 14. juli 2014 I sag nr.

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE afsagt den 12. december 2014 i sag

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 5 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 7. november 2013 I sag

Læs mere

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE

DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Side 1 af 6 DOPINGAPPELUDVALGET DANMARKS IDRÆTSFORBUND (DIF) DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND (DFIF) DGI DANSK FITNESS & HELSE ORGANISATION (DFHO) DOPINGAPPELUDVALGETS KENDELSE Afsagt den 27. marts 2014 I sag

Læs mere

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI

DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI DOPINGREGLEMENT FOR MOTIONSIDRÆT DANMARKS IDRÆTSFORBUND DANSK FIRMAIDRÆTSFORBUND DGI OPDATERET JANUAR 2015 1. januar 2015 Dopingreglement for motionsidræt under Danmarks Idrætsforbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund

Læs mere

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark

Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark Antidopingkontrakt mellem Dansk Fitness & Helse Organisation og Anti Doping Danmark 1. Baggrund og formål I henhold til Lov nr. 1438 af 22. december 2004 (L 2004.1438), om fremme af dopingfri idræt, 9

Læs mere

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 221. marts 2011 JL Den 21. marts 2011 blev i sag nr. 2/2011 Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg mod A afsagt sålydende KENDELSE: Danmarks Idræts-Forbunds dopingudvalg har indbragt

Læs mere

NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND

NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND NATIONALE ANTIDOPINGREGLER ANTI DOPING DANMARK DANMARKS IDRÆTSFORBUND OPDATERET JANUAR 2015 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Indledning... 5 Artikel 1 Antidopingreglernes gyldighed... 5 Artikel 2 Definition

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 28. august 2015 i sag nr. 12/2015 Badminton Københavns indbringelse af Badminton Danmarks Disciplinærudvalgs kendelse af 4. maj 2015 Sagen er behandlet

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. april 2013 blev der i sag 187-2012 XX v/advokat AA mod Ejendomsmægler MM v/advokat BB og Ejendomsmæglervirksomhed JJ ApS v/advokat BB afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 7. juli 2012 har XX

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 19. juni 2013 blev der i sag 192-2012 MM mod Ejendomsmæglervirksomheden AA [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved brev af 27. august 2012 har Klagenævnet for Ejendomsformidling på vegne af MM

Læs mere

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune

Statsforvaltningens brev til faglig organisation: Henvendelse vedrørende tjenstlig advarsel meddelt af Faaborg- Midtfyn Kommune Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt2016-25277 Forvaltningslovens regler om partshøring overholdt i forbindelse med tildeling af tjenstlig advarsel Statsforvaltningens brev til faglig organisation:

Læs mere

Guide til brug af Dopingregistret.dk. Kommercielt fitnesscenter uden central administration

Guide til brug af Dopingregistret.dk. Kommercielt fitnesscenter uden central administration Guide til brug af Dopingregistret.dk Kommercielt fitnesscenter uden central administration Baggrund Dopingregistret.dk blev oprettet i 2013, og tager udgangs punkt i Lov om fremme af idrættens integritet.

Læs mere

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte

Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte 2015-39 Utilstrækkelig sagsoplysning og manglende partshøring i sag om tilbagebetaling af boligstøtte En borger klagede til ombudsmanden over afgørelser fra Udbetaling Danmark og Ankestyrelsen om tilbagebetaling

Læs mere

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne:

J.nr.: Cirkulæreskrivelse om meddelelse Emne: Meddelelse nr. 1/09 3. februar 2009 Arbejdsløshedsforsikringslovens : 62, stk. 1, nr. 1, og 65, stk. 1-4 Bekendtgørelse m.v.: Bekendtgørelse nr. 179 af 19. februar 2007 om rådighed Bekendtgørelse nr. 177

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 6. marts 2016 i Sag nr. 1/2016: [Klub A] mod Dansk Vægtløftnings-Forbund Sagen er behandlet af Ulla Ingerslev, Ole Borch og Claus Juel Hansen. APPELLEN

Læs mere

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje.

Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. Det fremgik af sagens akter at en plejefamilie den 8. marts 2005 modtog en dengang 8-årig dreng, A, i familiepleje. 20. maj 2008 Det fremgik endvidere af akterne at der mens plejefamilien havde A boende

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Professor, cand.jur. & ph.d. Bent Ole Gram Mortensen Direktør, cand.polyt. Poul Sachmann (Lov om CO 2-kvoter) Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk ekn@ekn.dk KLAGE FRA Nilan A/S OVER Energistyrelsens

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * Ekspeditionstid 9-16 www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. maj 2013 (J.nr. 2012-0032589) Revisor ikke

Læs mere

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede.

1. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. København, den 16. juni 2014 Sagsnr. 2013-3026/LSK 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har Kommune X klaget over indklagede. Sagens tema: Kommune X har klaget over, at indklagede,

Læs mere

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for

Spørgsmål: Dopingkontrollanter skal oplyse udøvere om, at de vil blive udtaget til dopingkontrol to timer forud for Danish 1 Spørgsmål: Jeg er til enhver tid altid ansvarlig for, hvad jeg indtager eller på anden måde tilfører min krop. Alle idrætsudøvere skal proaktivt indhente information om medicin og kosttilskud,

Læs mere

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste

Kend spillereglerne. Om sagsbehandling på det sociale område. 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Kend spillereglerne Om sagsbehandling på det sociale område 13 rigtige svar til mennesker med handicap og deres nærmeste Danske Handicaporganisationer Indhold Indledning... 3 Den rigtige afgørelse... 4

Læs mere

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE:

Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg. mod KENDELSE: DIF s dopingnævn Den 10. marts 2014 Den 5. marts 2014 blev i sag nr. 5/2013 afsagt følgende Danmarks Idrætsforbunds dopingudvalg mod A KENDELSE: Dopingudvalget har indklaget A (indklagede) for overtrædelse

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 248 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. november 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og trainee CC for Disciplinærnævnet

Læs mere

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter

Ad punkt 2.3.3. Køkkenfaciliteter FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 29. marts 2004 afgav jeg en opfølgningsrapport vedrørende min inspektion den 11. december 2002 af Arresthuset i Helsingør. I rapporten anmodede jeg om oplysninger mv. om nærmere

Læs mere

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne

Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne Hvis du vil klage - om at indbringe en sag for Tilsynsmyndighederne I denne folder kan du læse om Tilsynsmyndighedernes almindelige kompetence og reaktionsmuligheder over for kommunale beslutninger, der

Læs mere

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten

Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten Adfærdskodeks om doping i bowlingsporten 10/2016 Indledning I forbindelse med implementering af 2015-versionen af det internationale kodeks for antidoping, har Anti Doping Danmark (ADD) og Danmarks Idrætsforbund

Læs mere

T I L K E N D E G I V E L S E

T I L K E N D E G I V E L S E T I L K E N D E G I V E L S E i Faglig voldgiftssag FV 2010.0248: HK Privat for A (advokat Martin Juul Christensen) mod DI for G4S Security Services A/S (advokat Annette Fæster Petersen) Sagen angår spørgsmålet,

Læs mere

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"'

FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '' FORSLAG TIL AFGØRELSE FRA GENERALADVOKAT GIUSEPPE TESAURO fremsat den 27. januar 1994 '"' Hr. afdelingsformand, De herrer dommere, 2. For at forstå spørgsmålenes rækkevidde vil jeg først kort redegøre

Læs mere

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig

29-03-2016. Din sag om tilbagebetaling af pension ikke reelt enlig A Gammeltorv 22 DK-1457 København K Tlf. +45 33 13 25 12 Fax +45 33 13 07 17 www.ombudsmanden.dk post@ombudsmanden.dk Personlig henvendelse: 10-14 Telefonisk henvendelse: Man.-tors. 9-16, fre. 9-15 Din

Læs mere

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende

K e n d e l s e: Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011. Klager v/ B A/S. mod. registreret revisor A. afsagt sålydende Den 17. december 2012 blev der i sag nr. 53/2011 Klager v/ B A/S mod registreret revisor A afsagt sålydende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 27. maj 2011 har Klager v/ B A/S i medfør af revisorlovens

Læs mere

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet

Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet Bekendtgørelse nr. 192 af 15. marts 2006 Bekendtgørelse om forretningsorden for Flygtningenævnet I medfør af 56, stk. 9, i udlændingeloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 826 af 24. august 2005, og efter drøftelse

Læs mere

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr.

J.nr. 2010-0138 aq. København, den 14. april 2011 KENDELSE. Klager. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Michael Riis V /advokat Henrik Rise Jensen Dronningens Tværgade 7 1302 København K Nævnet har modtaget klagen den 7. juni

Læs mere

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.

ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet. ERHVERVSANKENÆVNET Langelinie Allé 17 * Postboks 2000 * 2100 København Ø * Tlf. 35 29 10 93 * ean@erst.dk www.erhvervsankenaevnet.dk Kendelse af 22. april 2015 (2014-0037087). Ansøgning om optagelse i

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 24. september 2014 blev der i sag 260 2014 AA mod BB [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomhed John Frandsen, Langå-afdelingen Bredgade 23 8870 Langå afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 29. januar

Læs mere

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009.

K E N D E L S E. Datoen for klagen: Klagen er modtaget i Advokatnævnet den 30. december 2009. København, den 6. september 2012 Sagsnr. 2010 31/ SMO/JML 2. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har advokat [A] klaget på vegne af [Klager 1] og [Klager 2] samt [Klager 3] og [Klager

Læs mere

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion

D.O. II \ Januar 2016 8.2. Kort om sygedagpenge og refusion Kort om sygedagpenge og refusion A - Løn under sygdom/refusion Funktionærer har krav på fuld løn under sygdom. Fuld løn inkluderer sædvanlige løntillæg og provision, men ikke overarbejdsbetaling, uanset

Læs mere

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009

2009 20-2. Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud. 19. januar 2009 2009 20-2 Vejledning om svarfrist og sms-service ved ansøgning om dagtilbud I en sag om opskrivning til et dagtilbud i en kommune var forældrene utilfredse med at kommunen ikke havde oplyst om den korte

Læs mere

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk.

Udskrift af dombogen. Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: mod. Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk. Udskrift af dombogen Den 12. juni 2002 blev i sag nr. BS 1-2125/2001: S mod Andelsselskabet Karlslunde Strands Vandværk afsagt DOM Denne sag drejer sig om, hvorvidt sagsøgte var berettiget til at afbryde

Læs mere

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse:

BILAG A. Regler for. generalforsamlingens. indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: BILAG A Regler for generalforsamlingens indkaldelse, afstemninger m.m. Indholdsfortegnelse: Indkaldelse... 1 Deltagere... 2 Åbning af generalforsamlingen... 3 Protokol... 4 Dirigent... 5 Beslutningsdygtighed,

Læs mere

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI

Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI 1. februar 2013 Dopingreglement for bredde- og motionsidrætsudøvere under Danmarks Idræts-Forbund (DIF), Dansk Firmaidrætsforbund (Firmaidrætten)og DGI De danske idrætsorganisationer ønsker at bidrage

Læs mere

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1.

Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr. 1. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 12. marts 2003 afgav jeg den endelige rapport om min inspektion den 7. december 2001 af den sikrede institution Koglen. Den 27. august 2004 afgav jeg opfølgningsrapport nr.

Læs mere

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg.

K e n d e l s e: Klagen angår, om indklagede har afgivet erklæring før behørig registrering i Revireg. Den 27. juni 2012 blev i sag nr. 32/2011 B (Bank) mod Registreret revisor C afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 5. april 2011 har B (Bank) klaget over registreret revisor C. Klagen angår,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 8. december 2015 blev der i sag 294 2014-9727 AA mod Ejendomsmægler BB [Adresse] [By] og CC [Adresse] [By] og Ejendomsmæglervirksomheden DD [Adresse] [By] afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail 3. november

Læs mere

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675

&*+!(,-., /012(+) # (58( :! (58(15915%;8 67 <675 !"#$ %& '() &*+!(,-., /012(+) 34$$$67 # (8(1919 :! (8(191%;8 67 = 4 INDLEDNING... 1 FORMÅL, OMFANG OG ORGANISERING AF DET INTERNATIONALE PROGRAM OG KODEKS FOR ANTIDOPING...

Læs mere

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV

I alt ti. Sag A AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV AFGØRELSER AF LISBETH JARLOV S Y G E S I K R I N På to møder i 2005 har LSU behandlet klager over psykologer, som ikke har levet op til sygesikringsoverenskomsten. Klagerne er få, men der blev uddelt enkelte

Læs mere

Amatør- og Ordensudvalget

Amatør- og Ordensudvalget Side 1 af 5 sider Appel fra Henrik Lundgaard på vegne af Christian Lundgaard mod dommerens afgørelse i forbindelse med JFM i karting den 22. august 2010 i Als Go-Kart Klub. S A G S F O R L Ø B : Ved ovennævnte

Læs mere

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede.

6. advokatkreds K E N D E L S E. Sagens parter: I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. København, den 18. december 2013 Sagsnr. 2012-1189/CHN/PMO 6. advokkreds Sagens parter: K E N D E L S E I denne sag har X på vegne klager klaget over indklagede. Sagens tema: X har på vegne klager klaget

Læs mere

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende

kendelse: Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende Den 20. januar 2016 blev der i sag nr. 7/2015 Erhvervsstyrelsen mod statsautoriseret revisor Frank Bergmann Hansen afsagt sålydende kendelse: Ved skrivelse af 19. januar 2015 har Erhvervsstyrelsen i medfør

Læs mere

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets

AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO. Journalnummer: 2010-0019. Ankenævnets AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2010-0019 Klageren: Indklagede: xx på vegne yy DSB S-tog A/S Klagen vedrører: 17 kontrolafgifter á 750 kr. Ankenævnets sammensætning: Nævnsformand,

Læs mere

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011

2011 13-5. Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser. 17. august 2011 2011 13-5 Aktindsigt i generel sag om medarbejderes rejser En journalist klagede til ombudsmanden over Skatteministeriets afslag på aktindsigt i oplysninger om ni rejser som ansatte i SKAT havde foretaget.

Læs mere

Sag 2015-09: Emilie, Helle og Henrik Kampmann-Lassen klager over berider Jørgen Olsens adfærd i forbindelse med indøvning af piaff

Sag 2015-09: Emilie, Helle og Henrik Kampmann-Lassen klager over berider Jørgen Olsens adfærd i forbindelse med indøvning af piaff J.nr. 2015-09 Sag 2015-09: Emilie, Helle og Henrik Kampmann-Lassen klager over berider Jørgen Olsens adfærd i forbindelse med indøvning af piaff BAGGRUND Disciplinærudvalget modtog den 6. september 2015

Læs mere

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013

2013-5. Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt. 12. marts 2013 2013-5 Overgang til efterløn ophør af det personlige arbejde mere end midlertidigt En mand ansøgte om at gå på efterløn pr. 16. januar 2009, hvilket var to år efter, at manden fyldte 60 år og havde modtaget

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 UDSKRIFT AF HØJESTERETS ANKE- OG KÆREMÅLSUDVALGS DOMBOG HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 30. marts 2011 Sag 69/2011 Anklagemyndigheden (statsadvokaten for Nordsjælland og København) mod Christoffer

Læs mere

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI).

Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). Dopingreglement for De Danske Skytteforeninger (DDS), Dansk Firmaidræts Forbund (DFIF) og Danske Gymnastik- og Idrætsforeninger (DGI). DDS, DFIF og DGI ønsker at bidrage til kampen mod doping inden for

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013

HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 HØJESTERETS KENDELSE afsagt onsdag den 4. september 2013 Sag 105/2013 Anklagemyndigheden mod T (advokat Bjørn Elmquist, beskikket) T har indbragt Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitets

Læs mere

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor.

Sagens baggrund og en nærmere begrundelse for Energiklagenævnets afgørelse fremgår nedenfor. Til: [XXX] Energistyrelsen (sagsnr. XXX) Sendes pr. e-mail til ovenstående Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf. 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget

Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget Beskæftigelsesudvalget 2014-15 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 121 Offentligt TALE Beskæftigelsesministerens tale til samråd i Beskæftigelsesudvalget den 29. januar 15-01-2015 Sagsnr. CAL Anders

Læs mere

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B

AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse af lejemål på ejendommen, beliggende Ærøvej 21 B Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 17. december 2013 J.nr.: NMK-33-01384 Ref.: ARS-NMKN AFGØRELSE i sag om Viborg Kommunes påbud om lovliggørelse af anvendelse

Læs mere

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr.

Klager. J.nr. 2010-0176 li. København, den 14. april 2011 KENDELSE. ctr. 1 København, den 14. april 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Rie Jakobsen v/tryg Forsikring A/S Klausdalsbrovej 601 2750 Ballerup Nævnet har modtaget klagen den 20. juli 2010. Klagen

Læs mere

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE

DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE DIF-IDRÆTTENS HØJESTE APPELINSTANS KENDELSE afsagt den 3. februar 2016 i Sag nr. 26/2015: Hobro IK mod AGF Sagen er behandlet af Morten Larsen, Eigil Lego Andersen og Annelise Vidø. APPELLEN OG SAGENS

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015

HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 HØJESTERETS KENDELSE afsagt tirsdag den 31. marts 2015 Sag 232/2014 Jan Laugesen (selv) mod Københavns Kommune Center for Parkering (advokat Anders Valentiner-Branth) I tidligere instanser er afsagt kendelse

Læs mere

18.11.2015. Beslutningsgrundlaget for omstrukturering af undervisningsdagene

18.11.2015. Beslutningsgrundlaget for omstrukturering af undervisningsdagene 18.11.2015 Beslutningsgrundlaget for omstrukturering af undervisningsdagene Som lovet, da bestyrelsen den 11.12.2015 offentliggjorde resultatet af undersøgelsen, udsender vi hermed det fulde beslutningsgrundlag

Læs mere

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E

København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 K E N D E L S E København, den 27. juni 2011 J. nr. 2010-03-0777 GYS/CSI/JML 1. advokatkreds K E N D E L S E Sagens parter: I denne sag har X ApS v/direktør Y klaget over advokatfirmaet A og advokat B. Sagens tema: Klagen

Læs mere

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012

Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bilag 2.1.1.Bestyrelsesrapport for perioden 3. kvartal 2012 Bestyrelsen skal løbende orienteres om Anti Doping Danmarks resultater, aktiviteter og initiativer. I det følgende rapporteres status for 3.

Læs mere

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1

11-12-2009 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Silkeborg Tekniske Skole Håndbog om sygefravær 2010 1 Indhold Håndbog om sygefravær... 3 Indledning... 3 Sygemeldingen den første kontakt til arbejdspladsen... 3 Registrering af sygefravær... 4 Langvarigt

Læs mere

Kontrolafgift på 750 kr. for at klippe tillægsklip efter zoneskift

Kontrolafgift på 750 kr. for at klippe tillægsklip efter zoneskift AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0377 Klageren: XX 2770 Kastrup Indklagede: Movia CVRnummer: 29 89 65 69 Klagen vedrører: Kontrolafgift på 750 kr. for at klippe tillægsklip

Læs mere

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A.

K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) klaget over registreret revisor A. Den 10. april 2013 blev der i sag nr. 127/2011 Erhvervs- og Selskabsstyrelsen (nu Erhvervsstyrelsen) mod Registreret revisor A afsagt følgende K e n d e l s e: Ved skrivelse af 21. december 2011 har Erhvervs-

Læs mere

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler.

Vejledning for håndtering af dialogsamtaler. Koncern Sekretariatet Juridisk Sekretariat Kongens Vænge 2 3400 Hillerød Telefon 48 20 50 00 Direkte 48 20 57 19 Fax 48 20 57 77 Web www.regionhovedstaden.dk CVR/SE-nr: 29 19 06 23 Dato: 3. december 2010

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 26. februar 2010 Sag 331/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Steffen Thorborg, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 24.

Læs mere

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt.

De i sagen omhandlede parter må antages at have handlet i tillid til, at klagefristen på 4 uger var passeret, da byggeriet blev påbegyndt. NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 X.400: S=nkn; P=sdn; A=dk400; C=dk E-mail: nkn@nkn.dk 10 juli 2001 J.nr.: 97-33/200-0562 JP Delafgørelse

Læs mere

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding.

Jeg noterede mig i opfølgningsrapporten det oplyste og anførte at jeg afventede direktoratets tilbagemelding. FOLKETINGETS OMBUDSMAND 1 Den 21. maj 2002 afgav jeg en opfølgningsrapport om min inspektion den 8. februar 2001 af Statsfængslet Renbæk. I rapporten bad jeg om underretning mv. om nærmere angivne forhold.

Læs mere

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN

NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN NATURKLAGENÆVNET FORMANDEN Frederiksborggade 15, 1360 København K Tlf.: 3395 5700 Fax: 3395 5769 E-mail: nkn@nkn.dk 17. juni 2008 J.nr.: NKN-261-00093 ssc Afgørelse i sagen om miljøvurdering af Københavns

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 15. november 2012 Sag 151/2012 (2. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Georg Lett, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Retten i Glostrup den 17. oktober

Læs mere

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller

Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 2015-47 Afslag på aktindsigt i oplysninger om gennemførte hastighedskontroller 7. september 2015 En journalist anmodede om aktindsigt i oplysninger om en politikreds indsats vedrørende hastighedskontrol

Læs mere

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt

Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Den fulde tekst fra Retsinformation.dk Ankestyrelsens principafgørelse 49-14 om kontanthjælp - uddannelseshjælp - samlevende - forsørgelsespligt Resumé: Principafgørelsen fastslår Gensidig forsørgelsespligt

Læs mere

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT

OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT OPLYSNING OG RÅDGIVNING OM FREMME AF DOPINGFRI FIRMAIDRÆT Dette er en folder med oplysning og rådgivning om antidopingreglerne til dig, der er medlem af en firmaidrætsforening under Dansk Firmaidrætsforbund.

Læs mere

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven

Bekendtgørelse af forældreansvarsloven LBK nr 1820 af 23/12/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 29. maj 2016 Ministerium: Social- og Indenrigsministeriet Journalnummer: Social- og Indenrigsmin., j.nr. 2015-8224 Senere ændringer til forskriften LOV

Læs mere

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere.

Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Kommunernes praksis i afgørelser om børnetilskud til enlige forsørgere. Indhold Forord... 1 Resumé, konklusion og anbefalinger.... 2 Materiel vurdering af kommunernes afgørelser viste... 2 Formalitets

Læs mere

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt.

Støttepædagogen fik en påtale af den kommune hun var ansat i, fordi kommunen mente at hun havde brudt sin tavshedspligt. 2009 20-7 Støttepædagogs omtale af et barn i et offentligt forum. Tavshedspligt En støttepædagog fortalte en tidligere kollega om et bestemt barn mens de kørte i bus. Barnet blev omtalt meget negativt.

Læs mere

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro.

Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje. København den 30. september 2004. Klage over tv-reklame for Becel pro. RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/Reklame Kirsten Nissen Baunegårdsvej 73 Kalvehavevej 25 2900 Hellerup 3250 Gilleleje København den 30. september 2004 Klage over tv-reklame for Becel pro.activ Kirsten Nissen har

Læs mere

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst

Lovgivning som forskriften vedrører. Senere ændringer til forskriften Forskriftens fulde tekst Bekendtgørelse om sikkerhedsstillelse efter udlændingelovens 9, stk. 4, eller 9 c, stk. 1, 2. pkt., jf. 9, stk. 4, til dækning af offentlige udgifter til hjælp efter lov om aktiv social politik eller integrationsloven

Læs mere

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt

2015-38. Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt 2015-38 Kritik af Justitsministeriets sagsbehandlingstid i sag om aktindsigt Den 17. december 2014 bad en journalist Justitsministeriet om aktindsigt i en supplerende redegørelse fra Udlændingestyrelsen

Læs mere

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse

Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Udkast 26.5.2016 Vejledning om sanktion til medlemmer af en arbejdsløshedskasse Indledning I bekendtgørelse nr. xx af xx er der fastsat regler om brug af sanktion efter 65 a, stk. 7, 85 e, stk. 5, 87,

Læs mere

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social

Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser i Psykiatri og Social Psykiatri og Social Administrationen HR Tingvej 15A, 2. tv. DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 PsykiatriSocial@rm.dk www.rm.dk Drejebog for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Læs mere

Forretningsorden for Byrådet

Forretningsorden for Byrådet Forretningsorden for Byrådet Byrådets møder 1 Byrådets møder er offentlige. Byrådet kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for lukkede døre, jf. lov om kommunernes styrelse 10. Stk. 2. Følgende sager

Læs mere

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV

SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV FÅR JEG DEN RIGTIGE LØN? KAN JEG BLIVE FYRET? HVAD GØR JEG, HVIS JEG KOMMER TIL SKADE? HVILKE FORDELE FÅR JEG SOM MEDLEM? SOCIAL- OG SUNDHEDSHJÆLPERELEV OG SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTELEV Derfor skal

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter

Bekendtgørelse af lov om indhentning af tilbud på visse offentlige og offentligt støttede kontrakter LBK nr 1410 af 07/12/2007 (Gældende) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Konkurrencestyrelsen, j.nr. 4/0404-0200-0002 Senere

Læs mere

Arbejdsløs og hvad så?

Arbejdsløs og hvad så? Frederiksberg Arbejdsløs og hvad så? Orientering fra El-fagets arbejdsløshedskasse Januar 2012 Arbejdsløs og hvad så? Vi vil i denne pjece prøve, at besvare nogle af de mest stillede spørgsmål. Du har

Læs mere

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online

Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Juridiske betingelser, afsnit 1 WEBSITE BETINGELSER Samarbejdserklæring imellem vikar og Vikar-online Velkommen til Vikar-Onlines jobbank. Din brug af dette website sker i henhold til følgende betingelser,

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVNET FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 10. juni 2014 blev der i sag 236 2013 AA mod Ejendomsmægler BB og Ejendomsmæglervirksomhed CC afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 1. oktober 2013 har AA indbragt ejendomsmægler BB og ejendomsmæglervirksomheden

Læs mere

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE

DISCIPLINÆRNÆVN FOR EJENDOMSMÆGLERE Den 29. februar 2012 blev der i sag 152-2011 KK mod Ejendomsmæglerfirmaet AA afsagt sålydende Kendelse Ved e-mail af 28. marts 2011 har KK indbragt ejendomsmæglerfirmaet AA for Disciplinærnævnet for Ejendomsmæglere.

Læs mere

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *

DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 * DOMSTOLENS DOM (Tredje Afdeling) 11. februar 2010 *»Socialpolitik information og høring af arbejdstagere direktiv 2002/14/EF gennemførelse af direktivet ved lov og ved kollektiv overenskomst den kollektive

Læs mere

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser

Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Koncern HR, Stab, NS februar 2015 Retningslinjer for omplacering og afskedigelser ved strukturændringer og besparelser Retningslinjer vedtaget af RMU den 20. februar 2015 Baggrund Indledning Der sker løbende

Læs mere

Når mor og far strides

Når mor og far strides Når mor og far strides Et minefelt hvis den praktiserende læge involveres, når striden angår de små børn Af Per Fraulund Sørensen og Ole Nørskov Biografi Per Fraulund Sørensen er fuldmægtig, cand. jur.

Læs mere

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed

Bekendtgørelse om selvforskyldt ledighed 1 of 14 21/09/2010 12:30 Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel 1 Kapitel 2 Kapitel 3 Kapitel 4 Kapitel 5 Kapitel 6 Område og begreber mv. Selvforskyldt ledighed ved udeblivelse fra samtaler eller aktiviteter,

Læs mere

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte

Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte NOTAT 10. september 2009 Beskæftigelsesministeriets arbejdsretlige notater: alkohol- og narkotikatestning af ansatte Ministeriet modtager jævnligt forespørgsler omkring arbejdsgivers adgang til at kræve,

Læs mere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere

Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere 4-4. Forvaltningsret 1121.4-115.2. Sagsbehandlingstid i Sundhedsvæsenets Patientklagenævn og nævnets manglende underretning om sagens behandling og manglende besvarelse af rykkere En kvinde havde den 19.

Læs mere

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011

HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 HØJESTERETS KENDELSE afsagt torsdag den 31. marts 2011 Sag 143/2009 A og B (advokat Michael Steffensen, beskikket) mod Rigspolitichefen (kammeradvokat K. Hagel-Sørensen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset.

KENDELSE. Klager ønskede at sælge sit fritidshus og indgik derfor den 7. januar 2007 en formidlingsaftale med indklagede om salg af fritidshuset. 1 København, den 8. januar 2009 KENDELSE Klager ctr. EDC Ejendomsmæglerfirmaet Jan Samuelsen ApS Frederiksborgvej 4 3200 Helsinge Sagen angår spørgsmålet, om indklagede er erstatningsansvarlig over for

Læs mere