Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring"

Transkript

1 Ansøgning til Social- og sundhedsuddannelserne Pædagogisk assistentuddannelse PAU GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Statsborgerskab: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune: Telefon: Mobil: 2. Optagelse Har du på nuværende tidspunkt søgt andre uddannelser på SOPU? Nej Ja, hvilke 3. Forventede økonomiske forhold under uddannelsen - du skal kunne svare ja, til en af følgende muligheder Har du en aftale med din arbejdsgiver om at holde uddannelsesorlov? (vedlæg gerne skriftlig aftale) Forventer du at modtage VEU-godtgørelse under uddannelsen? Hvis du er ledig: Har fået stillet betalingsgaranti af din kommune eller kan du evt. selv stille betalingsgaranti? Vedlæg kopi af aftale med Jobcenter om 1) betaling til PAU-GVU samt 2) Uddannelsesaftale Ja Nej Ja Nej Ja Nej Hvis du har svaret nej til ovenstående, hvordan forventer du i stedet at finansiere uddannelsen? Er du i tvivl om ovenstående spørgsmål, kan du evt. kontakte FOA Nordsjælland Frederiksværksgade 10, 3400 Hillerød Tlf Fax eller SOPU Nordsjællands uddannelsesvejledning pr eller på telefon , SOPU Nordsjælland - Ansøgningsskema - Pædagogisk assistentuddannelse GVU November 2011

2 4. Skolegang (dokumentation skal vedlægges) Gennemgået 9 års skolegang Folkeskolens 9.klasse ( med afgangsbevis ) Folkeskolens 10. klasse ( med afgangsbevis ) Gymnasial uddannelse Almen prøve 2 for voksne udlændinge Prøve i dansk 2 for voksne udlændinge Prøve i dansk 3 for voksne udlændinge Anden skolegang 5. Anden uddannelse (dokumentation skal vedlægges) Hvilken Færdiguddannet 6. Arbejdserfaring efter endt skolegang (dokumentation skal vedlægges) Beskæftigelse indenfor det pædagogiske område Arbejdsgiver Arbejdets art Sæt X hvor længe du har været ansat under ½ år ½-1 år 1 - knap 2 år 2-5 år over 5 år Anden beskæftigelse Sæt X hvor længe du har været ansat Arbejdsgiver Arbejdets art under ½ år ½-1 år 1- knap 2 år 2-5 år over 5 år Udenlandsk dokumentation SKAL være oversat til dansk såvel sprogligt som indholdsmæssigt. Kontakt evt. Styrelsen for International Uddannelse, Bredgade 36, 1260 København K, Tlf.: SOPU Nordsjælland - Ansøgningsskema - Pædagogisk assistentuddannelse GVU November 2011

3 7. Begrundelse for valg af uddannelse Skriv her om dig selv og hvorfor du gerne vil uddanne dig til pædagogmedhjælper. 8. Andet Oplysninger som du mener, har betydning for din ansøgning om optagelse. Oplysningerne i denne ansøgning er afgivet på tro og love. Dato Ansøgers underskrift Hvis du på ansøgningstidspunktet er under 18 år, skal dine forældre eller værge også skrive under. Dato Underskrift, forældre eller værge SOPU Nordsjælland - Ansøgningsskema - Pædagogisk assistentuddannelse GVU November 2011

4 Ansøgningen samt dokumentation sendes til: SOPU Nordsjælland Milnersvej Hillerød Tlf: Fax: Ønsker du yderligere oplysninger er du velkommen til at kontakte skolens uddannelsesvejledere per eller telefonisk , mandag og torsdag kl Eller gå ind på skolens hjemmeside på adressen Disse felter er forbeholdt skolen: Ansøgning modtaget: Ansøgning tastet: Ansøgning behandlet: Bemærkninger: SOPU Nordsjælland - Ansøgningsskema - Pædagogisk assistentuddannelse GVU November 2011

5 Den pædagogiske assistentuddannelse Dokumentation af arbejdserfaring indenfor det pædagogiske område Jeg bekræfter hermed, at, der er ansat som navn på ansatte, har været ansat i minimum 2 år med mindst 24 timer/uge i gennemsnit, inden for de seneste 4 år. Institutionslederens underskrift Arbejdssted/Institutionsnavn: Institutionens adresse: Institutionens telefon og Leder af institutionen: Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Orlovsblanket 2011/2012

6 Aftale om orlov til den pædagogiske assistentuddannelse Jeg bekræfter hermed, at, der er ansat som navn på ansatte, har fået bevilget orlov til merituddannelsen til pædagogisk assistent. stillingsbetegnelse Det bekræftes endvidere, at pågældende medarbejder har været ansat i minimum 2 år med mindst 24 timer/uge i gennemsnit, inden for de seneste 4 år. Institutionslederens underskrift Arbejdssted/Institutionsnavn: Institutionens adresse: Institutionens telefon og Leder af institutionen: Social- og sundhedshjælperuddannelsen trin 1 Orlovsblanket 2011/2012

7 Vejledning til ansøgning Pædagogisk assistentuddannelse Din ansøgning til uddannelsen kan kun blive vurderet, hvis du har vedlagt beviser og dokumentation for at du opfylder adgangskravene til uddannelsen. Mener du, at der er fag på uddannelsen, som du har eksamen i på samme niveau, som de udbyde på uddannelsen, skal du vedlægge eksamensbevis for disse, for at vi kan vurdere, om du evt. kan få godskrevet et eller flere fag. Eksempel: Har du bestået eksamen i engelsk i 10. klasse, kan du få godskrevet dette niveau på PAUuddannelsen. 1. Ansøger - Hvis du ikke har opholds- og arbejdstilladelse kan du ikke blive ansat som elev. 2. Optagelse - Hvis det angivne hold ikke oprettes, eller der er for mange ansøgere i forhold til pladser, skal du sætte kryds i feltet Næste hold: ja eller nej, alt efter om du ønsker din ansøgning lagt videre til næste planlagte GVU-start. 3. Økonomisk forhold under uddannelsen Der er flere muligheder for at finansiere din uddannelse. Fælles for dem er, at de skal sikre, at skolen får dækket udgiften for undervisningen og at du er sikret et forsørgelsesgrundlag under uddannelsen. VIGTIGT! For at kunne søge ind på PAU på GVU-ordningen, skal du derfor sikre dig, at du har indgået én af følgende aftaler: Orlovsaftale med nuværende arbejdsgiver Du skal have en skriftlig aftale med din arbejdsgiver om orlov i uddannelsesperioden. Kopi af denne vedlægges ansøgningen for at komme i betragtning til uddannelsen på GVU-ordningen. Orloven kan være enten MED løn eller UDEN løn. Hvis du får orlov med løn, kan din arbejdsgiver søge VEU godtgørelse, og hvis du får orlov uden løn, kan du selv søge VEU godtgørelse. Godtgørelsen søges gennem SU styrelsen på Vær her opmærksom på, at der er et skema for medlemmer af A kasse og et skema for dem, der ikke er medlem. Der kan være begrænsninger så spørg om de præcise regler hos din a-kasse eller se SUstyrelsens særlige hjemmeside Det er en betingelse for godtgørelse, at du højest har en uddannelse på gymnasialt niveau eller en erhvervsuddannelse. Hvis du har en uddannelse på et højere niveau, men ikke har brugt uddannelsen inden for de sidste 5 år, kan du også søge VEU-godtgørelse. VEU-godtgørelse svarer pt. til højeste dagpengesats Pædagogisk assistentuddannelse GVU 2011/2012

8 Jobplan Hvis du er ledig, kan du anmode det lokale Jobcenter om betaling af uddannelsen. Får du tilsagn om dette, udarbejdes der en Jobplan. En kopi af denne skal vedlægges ansøgningen for at komme i betragtning til uddannelsen på GVU-ordningen. I forbindelse med jobplanen aftales også, hvilket forsørgelsesgrundlag du vil have under uddannelsesforløbet (alt efter om du fx er berettiget til dagpenge/kontanthjælp). Revalidering Er du berettiget til en revalidering, kan du anmode din sagsbehandler i kommunen om en revalideringsaftale, der omfatter betaling af uddannelsen. Kopi af aftalen skal vedlægges ansøgningen for at komme i betragtning til uddannelsen på GVU-ordningen. I forbindelse med revalideringen aftales forsørgelsesgrundlag under uddannelsen med sagsbehandleren. Egen finansiering Du betaler selv for undervisningen i uddannelsesforløbet Du forsørger dig selv under uddannelsen. 4. Skolegang - Du skal vedlægge kopi af bevis for gennemført skolegang, minimum 9. klasse. Har du din grundskoleuddannelse fra udlandet, skal du vedlægge kopi af danskuddannelse, minimum svarende til en Prøve i dansk Anden uddannelse - Har du gennemført en kort-, mellemlang- eller længere videregående uddannelse, kan du oplyse om dette. Uddannelsesbevis skal vedlægges, hvis uddannelsen skal indgå i en vurdering af, om du kan få godskrevet fag på uddannelsen. 6. Beskæftigelse inden for pleje- eller omsorgsområdet - Du skal kunne dokumentere, at du har 2 års relevant erhvervserfaring inden for de seneste 4 år, og at du har haft minimum 24 timer i gennemsnit per uge. Dette skal fremgå tydeligt af dokumentationen. Ved relevant erhvervserfaring forstås, at eleven inden for de seneste 4 år før elevkontraktens indgåelse har været beskæftiget inden for overenskomstens område inden for tilsvarende overenskomst i regionerne, eller ved selvejende/private plejehjem Som omsorgs- og pædagogmedhjælper inden for voksenpædagogiske område Som handicaphjælper på voksenområdet eller i vikarbureauer med pleje- og omsorgsopgaver inden for voksenområdet. Ansættelsen skal mindst være 24 timer i gennemsnit pr. uge. - Dokumentation kan fx være: En arbejdsgivererklæring, udskrift fra Løndata eller årsopgørelser. Pædagogisk assistentuddannelse GVU 2011/2012

9 7. Andet - Skriv hvis du har oplysninger, du mener, er vigtige i forbindelse med din ansøgning 8. Støtte SOPU har mulighed for at tilbyde forskellige former for støtte under uddannelsen: - Fire eftermiddage om ugen har læringscaféen åben. Her kan du forberede dig til undervisningen og få hjælp til studieteknik og til opgaver. Alene eller i grupper. Lærerne fra de forskellige uddannelser vil være der på skift i løbet af ugen. - Er du blevet testet ordblind, kan Humanica søge SU-styrelsen om IT-rygsæk til dig ved uddannelsestart. Er du i tvivl om, hvorvidt du er ordblind, kan du blive testet for dette på SOPU. - Du kan søge om at få en mentor, der kan støtte dig under uddannelsen. Mentoren er en erfaren elev, der går på SOPU. - Ved begrundet behov, kan du søge om at få ekstra hjælp fx til at klare uddannelsen i form af støttetimer med en lærer. - Du kan søge om ekstra tid til eksamen. Dette kan bevilges efter vurdering af behov. Pædagogisk assistentuddannelse GVU 2011/2012

10 Procedure i forbindelse med ansøgning til PAU-GVU Forudsætningen for at SOPU kan behandle din GVU-ansøgning er, at du har udfyldt alle felter korrekt og at du har vedlagt den dokumentation, der er angivet i ansøgningsskemaet. Når vi har modtaget din ansøgning, datostemples den og registreres i vores elevsystem EASY A til uddannelsen med tidspunktet for ønsket uddannelsesstart. Humanica sender dig en bekræftelse på, at ansøgningen er modtaget husk, dette første brev er ikke en bekræftelse på, at du er optaget på uddannelsen. Indkomne ansøgninger lægges klar i sekretariatet til det tidspunkt, hvor selve optagelsesproceduren starter. Uddannelsesvejlederne læser og vurderer om ansøgningerne opfylder betingelserne i forhold til: - Tilstrækkelig dokumentation for 2 års relevant erhvervserfaring - Alderskrav på 25 år - mindst 9 års skolegang eller tilsvarende kvalifikationer - Aftale om økonomi vedlagt og i orden Hvis ansøgning godkendes: Er adgangskrav og betingelser i orden, er ansøgningen godkendt. På dette tidspunkt er der dog ingen garanti for, at du er optaget på uddannelsen. Du skal først modtage et positivt svarbrev fra skolen om, at du er optaget på uddannelsen. Der kan være flere ansøgere end antal pladser på det hold og den uddannelsesstart, du har søgt optagelse på. Hvis ansøgningen ikke godkendes: RKV-procedure træder i kraft med godkendelse eller afslag til følge Pædagogisk assistentuddannelse GVU 2011/2012

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring

Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring Ansøgning til sundhed, omsorg og pædagogik uddannelsen Social- og sundhedsuddannelsen Trin 1 GVU for voksne med erfaring 1. Ansøger Navn: Personnummer: Alder: Adresse: Postnummer: Postdistrikt: Bopælskommune:

Læs mere

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN

Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Ansøgningsskema SOCIAL- OG SUNDHEDSASSISTENTUDDANNELSEN Uddannelsesstart Ansøgningsfrist 2. november 2015 6. august 2015 Ansøgninger, der modtages efter ansøgningsfristens udløb, vil som udgangspunkt ikke

Læs mere

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift

20. Anden offentlig støtte. 28. Sådan udbetales din SVU. 32. Ekstra oplysninger. 33. Ansøgers underskrift Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen a-kassen eller et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen

Læs mere

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245.

Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema og den vedlagte formular AR245. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde nyledige.dk s ansøgningsskema

Læs mere

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding.

Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. Din vej til kurset Du har fundet det kursus, du gerne vil deltage på. Men hvad nu med det praktiske? Her får du tre trin til at lette din tilmelding. 1 Start med at udfylde Cadskolens ansøgningsskema og

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på folkeskole- og gymnasialt niveau Du skal aflevere ansøgningen til et voksenuddannelsescenter (VUC) 1. Husk at læse vejledningen til

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau

Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) til beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Statens voksenuddannelsesstøtte (SVU) beskæftigedes uddannelse på videregående niveau Du skal aflevere ansøgningen en SVU-administrator*. 1. Husk at læse vejledningen ansøgningsskemaet Udfyldes af SVU-administrator

Læs mere

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse

Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere, der ikke er medlem af en a-kasse Ansøgning om VEU-godtgørelse og befordringstilskud til ansøgere der ikke er medlem af en a-kasse Er du medlem af en a-kasse skal du udfylde et andet skema. Husk at læse vejledningen til dette skema. Du

Læs mere

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning

Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning Ansøgningsskema Ansøgning om permanent opholdstilladelse for udlændinge med opholdstilladelse som flygtning TU2_da_010515 Obligatorisk digital selvbetjening En ansøgning om permanent opholdstilladelse

Læs mere

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1:

Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Ansøgningsskema Kortere kurser (fagspecifik) 1: Cpr.nr. Privat Gade Post nr./by Tlf./Mobil E-mail Følgende e-mail ønskes benyttet ved udsendelse af div. mails fra VIA University College: (VIGTIGT! Notér

Læs mere

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper)

Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) 1 Om godskrivning og afkortning af dele af praktikuddannelsen på Social- og sundhedsuddannelsen, trin 1 (Social- og sundhedshjælper) Personer, der søger optagelse på Social- og sundhedsuddannelsen, trin

Læs mere

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012

Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsskema til Master i Teknisk-videnskabelig Miljøvurdering, 2012 Ansøgningsfrist 1. maj/1. november 2012 Læs medfølgende vejledning grundigt, før du udfylder ansøgningsskemaet. Skemaet udfyldes

Læs mere

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV

Værd at vide om. Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Vigtig! Husk altid NemID (nøgle-kort), når du møder i afdelingen. Værd at vide om Webdagpengekort - Kurser - Udland - Jobsøgning - Tilbud - Jobcenter - Uddannelse - CV Faglig Fælles Akasse - 1 Indhold

Læs mere

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009

FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 FAKTA OM VEU-GODTGØRELSE 2009 MED OPDATEREDE KILOMETER- TAKSTER FRA JULI 2009 2 DS Uddannelsesafdeling FORORD Denne lille guide giver svar på de hyppigst stillede spørgsmål om VEU-godtgørelse. Hvis der

Læs mere

. Udfyld skemaet med kuglepen...

. Udfyld skemaet med kuglepen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse - udland SU/2014 1 Navn 0 Udfyldes af Styrelsen for Videregående Uddannelser c/o navn Institutionskode Retningskode

Læs mere

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold.

Værd at vide. - når du skal på dagpenge. Ret til Dagpenge. Jobcentret og ASE. Kontakt til. Arbejde på nedsat tid. Diverse forhold. Hvilke tilbud kan gives Rettigheder og pligter Uddannelse Diverse forhold Arbejde på nedsat tid - når du skal på dagpenge Ikke ledig mere Kontakt til Jobcentret og ASE Værd at vide Ret til Dagpenge Indholdsfortegnelse

Læs mere

DI s guide til AMU 2015

DI s guide til AMU 2015 DI s guide til AMU 2015 I denne guide finder I svar på en række af de spørgsmål, som medlemsvirksomhederne i DI stiller. Reglerne for AMU ændres løbende, så det er ikke muligt at holde denne guide 100

Læs mere

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk

Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer. Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Ansøger til videregående uddannelse med dansk CPR-nummer Brugervejledning Optagelse.dk Forfatter: Tine Kanne Sørensen,

Læs mere

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler

Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Byggefagenes A-kasse Storkøbenhavn ************ Værd at vide! Praktiske oplysninger om A-kasseregler Indholdsfortegnelse: Side A-kassens vejledningspligt 3 Afmelding 6 Arbejde på nedsat tid eller i udlandet

Læs mere

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig

Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Hvorfor kompetenceafklaring er vigtig Kompetenceafklaring er en fordel for både ledige og virksomheder. Kompetenceafklaring kan være med til at gøre det lettere for virksomheden at få overblik over især

Læs mere

0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

0 Min uddannelse er på Fast Track listen... Ansøgning om uddannelsesstøtte og ændring af uddannelsesstøtte Videregående uddannelse, der er på Fast Track listen SU/2015 1 Navn c/o navn Nuværende adresse 0 Min uddannelse er på Fast Track listen...

Læs mere

Ledig og hvad nu? STÍ

Ledig og hvad nu? STÍ Ledig og hvad nu? Hvem skal du kontakte? HK s A-kasse har samlet alt arbejde i forhold til dagpenge, efterløn, og så videre i én fælles a-kasse. Du skal derfor kontakte a-kassen, hvis du har spørgsmål

Læs mere

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre

LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre LEDIG I DANA... Hvordan du kommer videre 02 LEDIG I DANA... Indholdsfortegnelse DANA........................... 3 LEDIG HVAD SÅ?................ 3 CV.............................. 3 Hvad er et CV?..................

Læs mere

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge

VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge VÆRD AT VIDE - når du skal på dagpenge Ase La Cours Vej 7 2000 Frederiksberg Tlf. 7013 7013 ase.dk INDHOLDSFORTEGNELSE Ret til dagpenge 5 Kontakt til jobcentret og Ase 9 Arbejde samtidig med dagpenge 15

Læs mere

VUC Roskilde Fra A til Z

VUC Roskilde Fra A til Z VUC Roskilde Fra A til Z En guide til vigtig information 2013-2014 Side 1 af 35 rev: 2014-02-07 Hvornår har vi ferie? VELKOMMEN TIL VUC Kære kursist Velkommen til kursusåret 2013/2014. Denne håndbog giver

Læs mere

Pædagogisk assistentuddannelse

Pædagogisk assistentuddannelse vejledning Pædagogisk assistentuddannelse - som GVU på det pædagogiske arbejdsområde Indholdsfortegnelse Forord Forord...3 Bilag 1: Silkeborgmodellen... 14 Pædagogisk assistentuddannelse...4 Fakta om grundlæggende

Læs mere