Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer"

Transkript

1 Indsatsgrupper for langtidsledige i Struer 1

2 Indsatsgrupper med risiko for eller med langtidsledighed Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 1) Ved ikke ledige, som ofte er ramt af længerevarende ledighed pga. manglende viden om egne kompetencer og muligheder Gruppen er karakteriseret ved: Borgerne i gruppen vurderes at kunne påtage sig et job Borgerne har en jobidentitet Borgeren er motiveret for at komme i job Borgeren har ikke en optimal jobsøgning Mangler kompetencer og/eller metoder til at søge job på en effektiv måde Søger job der ikke passer med erfaringer og kvalifikationer Anvender ikke en bred vifte af jobsøgningsmetoder Borgeren kan sætte ord på egne kompetencer, og identificere hvor borgeren ser sig selv som en attraktiv arbejdskraft Borgeren har kendskab til krav på arbejdsmarkedet relateret til borgerens jobsøgningsfelt Borgeren har en effektiv og realistisk jobsøgning Borgeren opnår hurtigst muligt job Afdækning af kompetencer Cv-samtale og vejledning om cv Læse-, stave- og regnetest på VUC fulgt op af kurser for ufaglærte efter behov tilbud om IKV på VUC eller UC Holstebrofor alle uden kompetencegivende uddannelse Intensivt kontaktforløb med jobsamtaler om: Rådgivning og aftaler om jobsøgning Pulsen på det lokale arbejdsmarked Realistiske jobforventninger Relevante brancher og geografiske områder Virkningsfulde jobsøgningsmetoder Vigtigheden af signaler i mails, telefon En stor andel af gruppen Fælles samtaler med a-kasser omkring anvendelse af netværk og jobrådgivning Formidling til konkrete job og udsendelse af cv på borgerens vegne Fokus på brug af virksomhedsrettede forløb løntilskud og virksomhedspraktik Opkvalificering ved jobgaranti eller ved aftale med virksomhed Introduktion til uddannelsesguiden og vejledning i ft. at påbegynde ordinær uddannelse Uddannelsesvejledning hos UU Uddannelsesvejledning på VUC Tilbud på UCH (2 dages forløb om Din personlige uddannelsesplan ) 2

3 Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 2) Vil ikke ledige, som ofte er ramt af længervarende ledighed pga. manglende jobåbninger inden for borgerens normale jobområde Gruppen er karakteriseret ved: Har kompetencer, kvalifikationer og joberfaring på et niveau, der normalt vil give adgang til job Har ikke personlige problemstillinger, der har betydning for at opnå job Har en uhensigtsmæssig jobsøgning Har en manglende og/eller uhensigtsmæssig jobsøgningsadfærd - herunder: Mangler kompetencer og/eller metoder til at søge job på en effektiv måde Søger job der ikke passer med erfaringer og kvalifikationer Søger kun job inden for et smalt fagligt område og/eller en afgrænset type af job Søger kun job inden for et afgrænset geografisk område Anvender ikke en bred vifte af jobsøgningsmetoder Mangler intensitet og gejst i jobsøgningen Der kan være tvivl om rådighed Borgeren bliver bevidst om årsager til modstand mod bredere jobsøgning Borgeren erkender, at det kan være nødvendigt at søge andre job end forventet og længere væk end forventet Borgeren ændrer sin jobsøgning eks.: Anvender flere metoder i jobsøgningen eks. opsøgende overfor virksomheder, brug af netværk, selvfunden praktik som indgang til job, mv. Søger flere forskellige typer af job Søger job i et større geografisk område Borgerne accepterer, at virksomhedspraktik og løntilskud er gode indgange til virksomheder og job Borgeren finder evt. selv en virksomhedspraktik eller en løntilskudsplads Borgeren starter i virksomhedspraktik eller løntilskud Borgeren Samtaler med fokus på: At sagsbehandler og borger opnår et fælles billede af borgerens jobsøgningsadfærd Afdækning af årsager til modstand mod en bred jobsøgning Information om øget risiko for langtidsledighed Rådgivning om effektiv jobsøgning Aftaler om konkrete jobs, der skal søges Opfølgning på jobsøgning Jobsøgningskurser / -forløb Formidling af job (anvist job) Vejledning om kontanthjælpsforløb, hvor relevant (fx ved udløb af dagpenge) evt. i hold og ellers individuelt Mødepligt, rådighedsvurdering Fælles samtaler og samarbejde med a- kassen med fokus på plan for jobsøgning og rådighed Tilbud om Coach og trivselskonsulent Bredere afdækning af elementer af evt. årsager til modstand i ft. familiære, sociale problematikker, herunder undersøgelse af evt. igangværende sager og forløb Målrettet og tidligere indsats for at sikre mere effektiv jobsøgning hos den ledige Afkortning af ledighedsperioder Flere fra gruppen Flere fra gruppen bliver sanktionerede 3

4 Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 3) Kan ikke (grøn) ledige, som ofte er ramt er længerevarende ledighed pga. én afgrænset barriere ift. at få nyt job, som vurderes at kræve en kort og mindre omfattende indsats. Gruppen er karakteriseret ved bl.a.: Få og smalle kvalifikationer i ft. job Ufaglærte med joberfaring fra jobområder med få aktuelle jobåbninger eller faglærte med forældet uddannelse Kan have forskellige personlige barrierer for at opnå job herunder eksempelvis: Mangler gennemslagskraft i ft. at opnå job Erkender udfordringen i ft. at opnå job Erkender behovet for at opnå job via virksomhedspraktik / løntilskud Finder selv en virksomhedspraktik Starter i virksomhedspraktik eller løntilskud Søger job under forløbet Fastholdes i job efter praktik Opnår evt. påkrævede certifikater og kurser Samtaler med fokus på effektiv jobsøgning eks. brug af netværk og uopfordret henvendelse hos arbejdsgivere mv. Samtaler med fokus på afdækning af den lediges kompetencer Særlig opmærksomhed på at bruge virksomhedspraktik og løntilskud som løftestang for ordinær beskæftigelse Formidling til konkrete job og etablering af kontakt mellem arbejdsgiver og borger Fokus på brug af 6 ugers selvvalgt uddannelse Tilbud om Coach og trivselskonsulent Tilbud på UCH (2 dages forløb om Din personlige uddannelsesplan ) Målrettet indsats for at sikre sindsats for gruppen Målrettet indsats for at håndtere konkrete jobbarrierer Afkortning af ledighedsperioder Flere opkvalificeres Flere fra gruppen 4

5 Indsatsgruppe 4) Kan ikke (gul) ledige, som ofte er ramt af længerevarende ledighed pga. en eller flere barrierer, som kræver en indsats. Gruppen er karakteriseret ved: Få og smalle kvalifikationer i ft. job Ofte ufaglærte med joberfaring fra jobområder med få aktuelle jobåbninger eller faglærte med forældet uddannelse Kan have en tidligere jobkarrierer præget af mange syge- og/eller ledighedsforløb En del af gruppen kan have sprogproblemer Kan have forskellige personlige barrierer for at opnå job herunder eksempelvis: Mangler gennemslagskraft i ft. at opnå job Psykiske og fysiske problemer Adfærd og fremtræden der gør det svært at opnå job Manglende forståelse af dansk arbejdspladskultur Misbrugsproblemer Har ofte ikke en erkendelse af de mere personlige barrierer for at opnå job Mål og delmål for indsatsgruppen Erkender behovet for jobskifte og Afklares og motiveres i ft. et nyt jobområde og Påbegynder voksenlærlingeforløb eller virksomhedsrettet forløb kombineret med målrettet Oplever progression i forløbet Søger job under forløbet Gennemfører forløbet Opnår job Indsatser og tilbud Samtaler med afsæt i den konfronterende samtale dvs. med en åben dagsorden omkring de udfordringer og udviklingsbehov, sagsbehandleren ser Samtale med fokus på jobåbninger, kvalifikationskrav, jobskifte og de afledte krav til Kombinationsforløb med: Opkvalificeringsjob Opkvalificering via praktik og løntilskud Snusepraktik i virksomheder og uddannelser mhp. succesoplevelser Deltagelse i jobsøgningscafe (med mindre der ligger en hensigtserklæring) Læse og staveforløb Uddannelsesforløb Voksenlærlingeforløb Koordineret indsats med inddragelse af øvrige parter, herunder aftale med a-kasse om jobsøgningsplan - evt. med fokus på at søge praktikplads Tilbud om Coach og trivselskonsulent Supplerende efter behov Personlig assistance i ft. et evt. konkret job Samarbejde med misbrugscenter Holstebro Økonomisk vejledning Sprogskole Ådalsprojektet (byggesocialt og beskæftigelsesrettet projekt) Handicapkompenserende indsatser Work and Care Personlige problemstillinger Psykolog og psykiater Fysioterapi Motion Jobkonsulent Forventede effekter Mere sammenhængende og koordineret indsats Flere fra gruppen motiveres for jobskifte og Flere fra gruppen opkvalificeres via kombinationsforløb Flere får adgang til virksomheder og jobåbninger Afkortning af ledighedsperioder Flere fra gruppen 5

6 Indsatsgruppe Mål og delmål for indsatsgruppen Indsatser og tilbud Forventede effekter 5) Kan ikke (rød) ledige, som ofte er ramt af længerevarende ledighed pga. flere og omfattende barrierer, som kræver en betydelig indsats Gruppen er karakteriseret ved bl.a.: Få og smalle kvalifikationer i ft. job Ufaglærte med joberfaring fra jobområder med få aktuelle jobåbninger eller faglærte med forældet uddannelse Kan have en tidligere jobkarrierer præget af mange syge- og/eller ledighedsforløb En del af gruppen kan have sprogproblemer Kan have forskellige personlige barrierer for at opnå job herunder eksempelvis: Mangler gennemslagskraft i ft. at opnå job Psykiske og fysiske problemer Adfærd og fremtræden der gør det svært at opnå job Manglende forståelse af dansk arbejdspladskultur Misbrugsproblemer Har ofte ikke en erkendelse af de mere personlige barrierer for at opnå job Borgeren erkender egne barrierer og udfordringer i ft. at opnå job Borgeren erkender behovet for jobskifte og Borgeren erkender og accepterer et behov for evt. om matchning Borgeren motiveres i ft. og vælger nyt jobområde og Borgeren medvirker til og accepterer plan for at opnå nyt job og Borgerne følger og deltager aktivt i aktiviteterne i planen herunder de tilbud og aktiviteter der fremgår af planen Borgeren påbegynder forløb eks.: Opkvalificering Voksenlærlingeforløb Virksomhedsrettet forløb kombineret med Borgeren oplever progression i forløbet Borgeren søger løbende job Borgeren Samtaler med fokus på: Afdækning af behov for tyngden af indsats (indhold) og omfang af indsats (varighed og intensitet) Behov for om-matchring og inddragelse af rehabiliteringsteam Behov for tværfagligt samarbejde Vejledning om kontanthjælpsforløb, hvor relevant (fx ved udløb af dagpenge) Kontakt til a-kasse mhp. sparring om plan og drøftelse af rådighed Langsigtet jobplan for hvordan jobbarrierer overvindes med mulighed for at se tid som et tilbud og med fokus på individuelle indsatser målrettet den enkeltes konkrete barrierer Supplerende efter behov Virksomhedscentre til observation og udvikling Mentorstøtte Værestedet Parasollen Personlig assistance Re-visitering ift., om borgeren er jobklar Mere sammenhængende og koordineret indsats Flere fra gruppen opkvalificeres via kombinationsforløb Flere får adgang til virksomheder via virksomhedscentre Flere fra gruppen Derudover kan der trækkes på de beskrevne indsatser for målgruppen kan ikke gul 6

7 Volumen og intensitet i kontaktforløb mv. i indsatspakkerne Forventet volumen i indsatsgrupperne og dermed indsatspakker fastlægges på baggrund af en forhåndsscreening, som sagsbehandlerne gennemfører medio/ultimo august. Ud fra forhåndsscreeningen vurderes, hvor mange borgere, der ca. kan forventes i de forskellige indsatsgrupper og dermed, hvor stort et ressourcetræk, der kommer på både kontaktforløb (samtaler) og de enkelte tilbud i indsatspakkerne. Målgruppe / Forventet volumen i indsatser Ved ikke Vil ikke Kan ikke (grøn) Kontaktforløb Ugentligt møde på jobcenteret. Længde af møde fastsættes efter behov Ugentligt møde på jobcenteret, hvis borgeren ikke er i aktivitet ellers mulighed for samtale i telefon, samtale på virksomhed, mailopfølgning ugentligt for at øge incitament til at deltage i aktiviteter. Længde af møder fastlægges efter behov Samtaler lægges efter behov dog minimum opfølgning hver 4 uger på sagen Andet Borgerens cv skal formidles mindst 2 gange til konkrete jobs i de første 26 uger Trivselscoach er 5 gange, én gang om ugen Hvis behov for mere omfattende indsats bruges AS3 s 13 ugers forløb Borgerens cv skal være i spil til mindst 2 konkrete job i de første 26 uger ellers skal der foretages en ny vurdering af indplacering i indsatsgruppe Kan ikke (gul) Samtaler lægges efter behov dog minimum samtale hver 4 uge Kan ikke (rød) Samtaler ugentligt inden for de første 4 uger mhp. at lægge plan for det videre forløb, få de relevante aktører i spil, og vurdere behov for evt. om matchning. Herefter samtaler efter behov i forlængelse af drøftelse med nærmeste leder Der skal være særlig fokus på forskellige sammensætninger af kombinationsforløb i forhold til tid (sammen med få ugers praktik og op til 3 måneders løntilskud)* Alle sager i denne indsatsgruppe skal drøftes med nærmeste leder Der vil løbende i projektets afprøvningsfase blive fulgt op på og lagt op til fælles læring omkring sammensætning af forskellige typer af kombinationsforløb. Udgangspunktet for forløbene er, at der handles nedefra. Dvs. handles med praktik og kurser mv. fra mindste indsats og indtil der kan laves en hensigtserklæring om ansættelse på en virksomhed. 7

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg

Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg Beskæftigelsesplan 2015 for Jobcenter Aalborg 1 Indhold Indledning... 4 1. Beskæftigelsespolitiske mål for 2015... 5 2. Beskæftigelsespolitiske udfordringer for Jobcenter Aalborg i 2015... 6 2.1 Lokale

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk

Beskæftigelsesplan 2012. Lyngby-Taarbæk Beskæftigelsesplan 2012 Lyngby-Taarbæk Indholdsfortegnelse Indledning... 3 Lyngby-Taarbæk Kommunes vision og strategi for beskæftigelsesindsatsen...3 Ministerens mål 2012 - oversigt... 4 Lokale mål for

Læs mere

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015

Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Vækst på et arbejdsmarked for alle Arbejdsmarkedspolitik i Norddjurs Kommune 2015 Norddjurs Kommune Godkendt i kommunalbestyrelsen den 24.02.2015 Indhold Indledning - arbejdsmarkedspolitikkens tilblivelse...

Læs mere

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation

Efter hhv. 3/6 måneder i henhold til loven aktivering i virksomhedspraktik/løntilskud/jobrotation Administration og udvikling Sagsnr. 264290 Brevid. 2066110 Ref. KRPE Dir. tlf. kristinep@roskilde.dk NOTAT: Konkrete tiltag i forbindelse med justering af Beskæftigelsesstrategi 24. februar 2015 Forsikrede

Læs mere

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER

Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Reform af beskæftigelsesindsatsen - fra ord til handling MÅLRETTET LEDERE I JOBCENTRE OG A-KASSER Forord En ny reform på beskæftigelsesområdet er lige på trapperne. Denne gang drejer det sig om reformen

Læs mere

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014

Overblik Beskæftigelsesreform Jobcentret december 2014 Overblik Beskæftigelsesreform december 2014 Hvorfor Hvad Hvordan Hvornår Status Profilafklaring i a- kassen En individuel og tidlig indsats Intensiveret og koordineret kontaktforløb A-kassen skal senest

Læs mere

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen

Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum. Reform af beskæftigelsesindsatsen Vejen til varig beskæftigelse den enkelte i centrum Reform af beskæftigelsesindsatsen April 2014 3 Indhold Den arbejdsløse i centrum.............................................................................................................................................

Læs mere

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter

Det fælles og intensiverede kontaktforløb kan skitseres ved følgende figur. Måned ½ 1 2 3 4 5 6 Jobcenter Intensiveret kontaktforløb i a-kassen og jobcenteret Fremover skal kontakten med beskæftigelsessystemet være koordineret og sammenhængende, og der skal gøres bedre brug af både jobcentrenes og a-kassernes

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2014

Beskæftigelsesplan 2014 Beskæftigelsesplan 2014 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING... 3 1.1 Beskæftigelsesministerens mål for beskæftigelsesindsatsen 2014... 5 2. BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER 2014... 6 2.1 Forventninger

Læs mere

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn

Beskæftigelsesplan for Jobcenter Faaborg-Midtfyn Beskæftigelsesplan for Jobcenter Side 1 af 32 Indhold 1 INDLEDNING... 3 2 BESKÆFTIGELSESMINISTERENS MÅL FOR 2015... 5 3 DE VIGTIGSTE BESKÆFTIGELSESPOLITISKE UDFORDRINGER... 6 4 MÅL OG STRATEGI FOR DEN

Læs mere

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn

BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Nordfyns Kommune BESKÆFTIGELSESPLAN 2013 for Jobcenter Nordfyn Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 2 Indledning... 3 Baggrund... 4 Ministermål 1... 5 Ministermål 2... 6 Ministermål 3...

Læs mere

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen

Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Juli 2011 Hvad virker i indsatsen for ledige unge under 30 år? Anbefalinger til indsatsen Beskæftigelsesregionerne Hovedstaden & Sjælland, Nordjylland, Midtjylland og Syddanmark Hvad virker i indsatsen

Læs mere

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen

Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen 18. juni 2014 Forlig mellem Regeringen (Socialdemokraterne og Det Radikale Venstre) og Venstre, Dansk Folkeparti og Det Konservative Folkeparti. Forlig om reform af beskæftigelsesindsatsen Regeringen (Socialdemokraterne

Læs mere

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune

Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Notat om reform af beskæftigelsesindsatsen formål og hovedindhold samt implementering i Stevns Kommune Baggrund for ny reform af beskæftigelsesindsatsen Den 18. november 2014 begyndte 1. behandlingen af

Læs mere

Halvering af dagpengeperioden

Halvering af dagpengeperioden Halvering af dagpengeperioden og akutpakken Erfaringer i jobcentre og a-kasser 13:12 Klara Nilsson Helle Holt 13:12 HALVERING AF DAGPENGEPERIODEN OG AKUTPAKKEN ERFARINGER I JOBCENTRE OG A-KASSER KLARA

Læs mere

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan

1 Ugebrevet A4 (23.01.14): Silkeborg tyvstarter Carsten Kochs jobplan Den 30. januar 2014 /2RJ)7) VNRPPHQWDUHUWLOHNVSHUWJUXSSHQRP XGUHGQLQJDIGHQDNWLYHEHVN IWLJHOVHVLQGVDWV Ekspertgruppen om udredning af den aktive beskæftigelsesindsats fremsendte den 20. januar 2014 et klausuleret

Læs mere

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige

Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne. Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige 213 Evaluering af samarbejdet mellem Københavns Kommune og a-kasserne Et sammenhængende kontaktforløb for nyledige Forord Københavns Kommune har indgået samarbejdsaftaler med 16 a-kasser, som varetager

Læs mere

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed

Unge i Job. - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Unge i Job - en strategi til at realisere kommunens politiske vision om at opnå landets laveste ungdomsarbejdsløshed Direktørområdet Borgerservice, Job og Velfærd Center for Job og Ydelse Vedtaget i byrådet

Læs mere

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard

Årskonference 2013 Den Gode Samtale. Workshop 1. Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Årskonference 2013 Den Gode Samtale Workshop 1 Fødevareforbundet NNF/Kimmie Boas Thomsen Lederne/Jonna Kildegaard Rammerne for forsøget Medlemmet skal have mulighed for at få de samtaler, som medlemmet

Læs mere

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare

Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed. - Guide til screening af jobklare Screeningsværktøj til identificering af ledige med øget risiko for langtidsledighed - Guide til screening af jobklare August 2014 1. Indledning Denne guide skal understøtte sagsbehandlere i Jobcenter Struer

Læs mere

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015

Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 Driftsstrategi for de forsikrede ledige 2015 1. Overordnet strategisk fokus 3-5 år Faaborg-Midtfyn Kommune har i udviklingsstrategien fokus på at skabe flere jobs, øge bosætningen over de kommende år og

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 Center for Job og Ydelse Juni 2014 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Beskæftigelsesministerens mål i 2015... 6 3. De beskæftigelsespolitiske udfordringer... 8 4. Mål og

Læs mere

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig!

Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! Indsats for ledige selvforsørgede betaler sig! - Få inspiration til den kommunale indsats for ledige selvforsørgede flygtninge ogkommunale indvandrere Få inspiration til den indsats over for ledige selvforsørgede

Læs mere

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb

Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskatalog: Eksempler på tilbud til ressourceforløb Inspirationskataloget er udarbejdet som led i projektet om indsatsen og økonomien i ressourceforløb i fire syddanske kommuner. Formålet med

Læs mere

Vækst og ansvarlighed

Vækst og ansvarlighed Vækst og ansvarlighed Guide til de enkelte samarbejdsmuligheder Ordinær rekruttering Jobcenter København kan tilbyde samarbejde om rekruttering af nye medarbejdere til virksomheden på helt almindelige

Læs mere

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014

Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Hvidovre Kommunes Beskæftigelsesplan 2014 Indhold 1. Om Beskæftigelsesplan 2014... 2 2. Krav til indholdet i Beskæftigelsesplan 2014... 3 2.1. Beskæftigelsesministerens mål for 2014... 4 2.2. De vigtigste

Læs mere

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006.

LO har følgende bemærkninger til lov om Velfærdsaftalen, del II af 13. november 2006. Beskæftigelsesrådet Holmens Kanal 20 1060 København K Att. Lise Pontoppidan Sagsnr. 14.02-06-18 Vores ref. HBØ/kfr Deres ref. Den 22. november 2006 /2 VEHP UNQLQJHUWLOK ULQJYHGUORYIRUVODJRP9HOI UGVDIWD

Læs mere

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog

Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV. Oplæg til lokal dialog Anbefalinger til arbejdet med Det gode CV Oplæg til lokal dialog Formål med oplægget Oplægget udspringer af den gennemførte proces om det gode CV, der har involveret et stort antal a-kasser og jobcentre

Læs mere

Beskæftigelsesplan 2015

Beskæftigelsesplan 2015 Beskæftigelsesplan 2015 1. Indledning De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan for jobcentrets samlede indsats. Beskæftigelsesplan 2015 er således

Læs mere

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns.

LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB. AS3 Employment. Dag- og Døgncentret. Hans Knudsen Instituttet. Incita. Hartmanns. LEVERANDØRER I BESKÆFTIGELSESINDSATSEN AOFJOB AS3 Employment Dag- og Døgncentret Hans Knudsen Instituttet Hartmanns Hovedstadens Oplysningsforbund Incita Integro-Cortex Kofoeds Skole Konsortiet KKB markman

Læs mere