STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "STATUS- OG ÅRSRAPPORT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab"

Transkript

1 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 1

2 Indholdsfortegnelse Forord 2 Bestyrelse 3 Specifikke Sygdomsgrupper 4 De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (Essentiel Trombocytose, Polycythæmia Vera, Primær Myelofibrose - CMPNs) 4 Kronisk Myeloid Leukæmi 10 Hypereosinofilt syndrom 12 Systemisk Mastocytose 13 Myelodysplastisk syndrom 14 Patologigruppen 17 Klinisk database 19 Molekylærbiologi 20

3 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Forord Som tidligere år var også 2010 for DSKMS et år med mange vigtige opgaver og delmål, herunder åbningen af den kliniske database i januar 2010 samt lanceringen af hjemmesiden for DSKMS wwwmyeloiddk De halvårlige møder i DSKMS har også i 2010 haft stor mødedeltagelse, og der er i gruppen skabt et meget frugtbart tværfagligt samarbejde mellem klinikere, hæmatopatologer og molekylærbiologer et samarbejde, som forventes yderligere udbygget såvel nationalt som internationalt I sidste Årsrapport blev omtalt, at gruppens mødeform var ændret, således, at møderne er opbygget omkring temaer indenfor de sygdomsspecifikke grupper De to afholdte møder i 2010 har vist, at det har været en stor succes, idet møderne i højere grad skaber en platform for yngre kolleger til at fremlægge forskningsprojekter indenfor området og derigennem også et forum for ideudveksling og translationel brobygning De vigtigste fælles fokusområder i 2011 bliver at sikre en høj dækningsgrad for indregistrering til den kliniske database samt at få implementeret og opkoblet biobankaktivitet på Dansk CancerBiobank Herudover er et andet meget vigtigt delmål at få igangsat Livskvalitetsstudier indenfor de kroniske myeloide sygdomme Med henblik på sidstnævnte har DSKMS i 2010 indledt et samarbejde med Dansk Telemedicin med henblik på en internetbaseret registrering af livskvaliteten som nyt og innovativt supplement til vanlig registrering 3

4 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Følgende har bidraget til udarbejdelsen af Årsrapporten 2010: Reservelæge Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet Reservelæge phd Thomas Stauffer Larsen, Vejle Sygehus Overlæge phd Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital Overlæge drmed Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Overlæge phd Jesper Stentoft, Århus Universitetshospital Klinikchef, overlæge drmed Lars Kjeldsen, Rigshospitalet Overlæge phd Mette Skov Holm, Århus Universitetshospital Overlæge phd Peter Nørgaard, Herlev Hospital Ledende molekylærbiolog Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus Vi ser frem til et fortsat berigende og inspirerende samarbejde i 2011 Med venlig hilsen Hans Carl Hasselbalch Formand for Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Bestyrelse Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Rigshospitalet - sekretær Hanne Vestergaard, Odense Universitetshospital - kasserer Ole Weis Bjerrum, Rigshospitalet Torben Mourits-Andersen, Esbjerg Sygehus Dorthe Rønnov Jessen, Roskilde Sygehus Peter Nørgaard, Herlev Hospital Niels Pallisgaard, Vejle Sygehus Suppleanter Lars Kjeldsen, Rigshospitalet Morten Krogh Jensen, Herlev Hospital 4

5 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Specifikke Sygdomsgrupper De Philadelphia-Negative Kroniske Myeloproliferative Neoplasier (Essentiel Trombocytose, Polycythæmia Vera, Primær Myelofibrose - CMPNs) af Hans Carl Hasselbalch, Thomas Stauffer Larsen, Christen Lykkegaard Andersen Som nævnt blev den kliniske database åbnet i 2010 samtidigt med lancering af hjemmesiden for de kroniske myeloide sygdomme: wwwmyeloiddk Vi forventer i 2011 en betydelig øget indregisteringsaktivitet for de Ph-negative CMPNs til den kliniske database, således, at DSKMS i 2011 kan indfri forventninger og krav til databasens dækningsgrad for sygdomsgruppen Vigtige kliniske og eksperimentelle forskningsområder i 2010 har dels været koncentreret om genekspressions - og immuncellestudier af interferons virkningsmekanismer ved CMPNs og dels det internationale multicenterstudie vedr effekt og sikkerhed af HDAC-inhibitoren vorinostat ved essentiel trombocytose og polycythæmia vera (se nedenfor) I 2010 blev også taget initiativ til udarbejdelse af protokol for et nationalt interferonstudie, der randomiserer patienterne mellem interferonalpha2a (Pegasys) og interterferon-alpha2b (PegIntron) Patienter, som ikke opnår et tilfredsstillende molekylærbiologisk respons på rekombinnat IFN-alpha2 vil blive tilbudt behandling med humant leukocyt-ifn (Multiferon), som i bedste fald vil kunne inducere et adækvat respons, hvis behandlingssvigtet er forårsaget af blokerende, neutraliserende IFN-antistoffer overfor rekombinant IFN-alpha2 Protokollens hovedformål er i øvrigt at indsamle, analysere og publicere valide data på danske IFN-behandlede patienter Protokollen DALIAH - vil således også tjene som et meget nyttigt værktøj til prospektiv kvalitetssikring og registrering af danske CMPN-patienter i IFN-alpha-behandling Da vi herhjemme har en mangeårig tradition for anvendelse af IFN-alpha2 i behandlingen af patienter med Ph-negative CMPNs vil vi med denne protokol have en unik mulighed for at indsamle særdeles nyttig viden vedr IFN-alpha2 i en tid, hvor IFN-alpha2 får en renæssance i behandlingen af patienter med CMPNs I 2010 indledte også UK indrullering af patienter i vorinostatstudiet, således, at vi ved udgangen af 2010 næsten nåede inklusion af alle 60 patienter Glædeligt har det været muligt per 1december 2010 at opstarte et Phd-forløb Christen Lykkegaard Andersen - med titlen The Epigenome as a Therapeutic Target in The Treatment of Ph-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasms ved hæmatologisk afd, Roskilde Sygehus i et tæt samarbejde med hæmatologisk afd L, Rigshospitalet Således har den eksperimentelle del af Phd-forløbet base i gen/epigenom-lab under vejledning af overlæge drmed Kirsten Grønbæk I den kliniske del indgår opgørelse af effekt og sikkerhed af vorinostat i det internationale multicenterstudie (UK, Holland, Sverige, Danmark) samt tilhørende amendments I og II, som dels omfatter fortsat vorinostat-behandling til responders i hovedprotokollen (tilbud til alle centre) (I) samt en protokol, som vil inkludere 20 patienter med myelofibrose med henvisning til, at de præliminære data fra hovedprotokollen har vist, at flere patienter med store milte har oplevet en markant reduktion af miltsvulsten under vorinostatbehandlingen - meget lig den miltreducerende effekt, som ses under behandling af myelofibrosepatienter med JAK2-hæmmere 5

6 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 2010 blev også året, hvor vi fik inkluderet de planlagte 75 patienter i Det Nordiske Interferon-Studie, hvor vi ønsker at beskrive effekten af langtidsbehandling med IFN-alpha2 hos patienter med ET, PV og hyperproliferativ MF Langt de fleste patienter er inkluderede fra danske afdelinger, og vi håber i 2011 at kunne samle og publicere data på danske patienter behandlet med IFN-alpha2 i over 12 mdr Det vil således blive det største kliniske studie, hvor vi også vil kunne beskrive de molekylære responsmønstre, herunder forhåbentligt endnu flere patienter med minimal residual disease, som efterfølgende vil kunne observeres uden behandling I 2010 blev også indledt et samarbejde med Dansk Telemedicin vedr en internetbaseret registrering af livskvaliteten dels før og under behandling Livskvalitetsregistrering vil således også blive implementeret i DALIAH-protokollen samt i amendments til vorinostat-protokollen Der planlægges et tværfagligt samarbejde med tilknyttet sygeplejerskeforskning indenfor området Livskvalitet Et fortsat kontroversielt emne indenfor de Ph-negative CMPNs er afgrænsningen af early prefibrotic myelofibrosis overfor genuin ET I Danmark har vi en mangeårig tradition for at foretage knoglemarvsbiopsier på diagnosetidspunktet og ved klinisk mistanke om ændring i sygdommenes fænotype feks ved overgang fra ET til post-et MF og fra PV til post-pv-mf Derfor har vi herhjemme særlige gunstige forudsætninger for at belyse udviklingen af disse sygdomme Et Phd-forløb ved reservelæge Ane Madelung til belysning af bla disse forhold er derfor igangsat på patologisk afd Næstved Sygehus Phd-studiet er bygget op omkring et samarbejde med danske og udenlandske hæmatopatologer samt Stem Cell Lab, hæmatologisk afd Lund Universitet Et andet vigtigt fokusområde er kortlægning af familiære tilfælde af CMPNs i Danmark Derfor er taget initiativ til at reaktivere en tidligere protokol Ved studmed Ajenthen Ranjan vil i det næste år blive foretaget en national registrering af patienter med familiær CMPNs Vi håber på stor opbakning og støtte til, at dette studie bliver gennemført vellykket Alle hæmatologiske afd har fået udsendt spørgeskemaer opbygget simpelt og meget overskueligt Som led i dette arbejde er skabt kontakt til kolleger på Færøerne med henblik på en tilsvarende kortlægning af familiær CMPN i en befolkningsgruppe, som historisk er karakteriseret ved beskeden mobilitet og derfor særlig velegnet til sådanne genetikstudier Som led i såvel det danske som det færøske studie er der indledt et samarbejde med det danske tvillingeregister, OUH, samt med Human Microarray Center, Klinisk genetisk afd, OUH, som har særlig interesse i sådanne studier Som også omtalt i sidste årsrapport af Niels Pallisgaard er Danmark repræsenteret i det nye Europæiske Netværk (COST BM0902) Network of Experts in the Diagnosis of Myeloproliferative Disorders (MPD) hvor Niels Pallisgaard og Hans Hasselbalch sidder i styregruppen Der er etableret fire arbejdsgrupper, hvor eet af arbejdsområderne er standardisering af JAK2 V617F-analysen og samarbejde om de sjældne mutationer Netværket råder over nogle få Short Term Scientific Mission udvekslingsstipendier, der kan søges af yngre forskere 6

7 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Vedr aktiverede protokoller er der aktuelt følgende : Efficacy and Safety of Vorinostat in The Treatment of Essential Thrombocythemia and Polycythemia Vera Et investigatorinitieret multicenterstudie med inklusion af 60 patienter fra 18 centre i Sverige, UK, Holland og Danmark I skrivende stund er 59 patienter inkluderet, heraf 10 fra DK Præliminære behandlingsresultater er lovende vorinostat normaliserer hos mange patienter leuko - og trombocyttallene indenfor uger/mdr og behovet for venesektioner ophører hos PV-patienter Som anført ovenfor er hos flere patienter set markant reduktion i miltstørrelsen indenfor uger Hudkløe aftager eller ophører helt Bivirkninger er hos nogle patienter betydelige og omfatter bla hårudtynding/hårtab, neuropati og diarre Alle patienter får taget blodprøver fra til molekylærbiologiske studier, herunder bla globale genekspressions/epigenomstudier, mirnas og immuncellestudier for derigennem at indhente ny viden om prædiktive markører for behandlingsrespons samt om vorinostats øvrige virkningsmekanismer, herunder stoffets immunmodulerende egenskaber På grund af de lovende præliminære behandlingsresultater er udarbejdet 2 amendments til protokollen i det ene beskrives, at vi ønsker at udvide behandlingsperioden for responderende patienter for at kunne evaluere vorinostats Long-Term Efficacy and Safety Profile Det betyder, at der fra det tidspunkt, hvor protokollen er blevet godkendt af Lægemiddelstyrelsen og Etisk Komite er free drug til de patienter, som responderer på behandlingen Længden af evalueringsperioden afhænger af udfaldet af den interne bedømmelsen af årlige rapporter til MSD Det andet amendment omfatter udvidelse af protokollen med myelofibrose-patienter med store milte med henvisning til, at vorinostat har medført en meget hurtig miltreduktion hos flere patienter med store milte Nordic IFN-alpha2-Study Dette studie blev igangsat på dansk initiativ i 2008 Baggrunden herfor er de enestående behandlingsresultater, som er opnået hos danske patienter i langtidsbehandling med IFN-alpha2b (> 5 år), hvor vi har set komplette (< 1 % muterede alleler) molekylærbiologiske remissioner med normalisering af knoglemarven også efter, at patienterne er ophørt med behandlingen (foreløbig observationsperiode 24 mdr) IFN-alpha2 er således i stand til at inducere minimal residual disease eller operational cure hos en subgruppe af patienterne en historisk milepæl og et enestående gennembrud i behandlingen af denne patientgruppe I studiet kan indgå alle patienter, som har været i IFN-alpha2- behandling > 1 år Studiets design er meget simpelt, idet patienterne efter informeret samtykke skal indkaldes til nye blodprøver inklusiv JAK2V617F-analyse samt eventuelt knoglemarvsbiopsi JA- K2V617F analysen bliver også foretaget på arkivmarvmateriale I alt er 75 patienter inkluderet Kliniske/ Eksperimentelle Studier med Temaet: Circulating Dendritic Cells, NK-Cells and Regulatory T-Cells in Polycythemia Vera and Allied Diseases Impact of IFN-alpha2 and Novel Targeted Therapies Phd-forløb på hæmatologisk afd L, Center for Cancer Immunterapi (CCIT), Herlev Hospital Kliniske /Eksperimentelle Studier med Temaet: Gene Expression, mirna and Epigenome Profiling in Patients with Chronic Myeloproliferative Neoplasms Impact of Conventional and Novel Targeted Therapies I 2005 blev etableret forskningssamarbejde med Human Microarray Center, Odense Universitetshospital Biomateriale til molekylærbiologiske studier bliver løbende indsamlet aktuelt i alt ca 300 patienter og over 350 blodprøver Microarray data på de 1ste 70 patienter er analyseret og 5 abstracts blev præsenteret som posters ved ASH, Orlando 2010 Databearbejdning på IFN-behandlede patienter vil finde sted foråret 2011 og globale genekspressionsprofiler vil blive integreret med resultater fra mirna-analyserne og immuncellestudierne 7

8 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Planlagte protokoller : Low-dose Alpha-Interferon 2 in The Treatment of Essential Thrombocythemia, Polycythemia Vera, and The Hyperproliferative Phase of Primary Myelofibrosis Baggrund: Behandling med IFN-alpha2 medfører en drop-out rate på ca (40%) patienter Ingen studier foreligger hvor man har undersøgt effekt og bivirkningsprofil af de 2 rekombinnate IFN-formuleringer Pegasys og PegINtron Hypotese: Lavdosis IFN-alpha2a og lavdosis IFN-alpha2b er ligeværdige i behandlingen af CMPNs for så vidt angår effekt, sikkerhed og bivirkningsprofil Non/minor responders på Pegasys / PegINtron vil respondere på behandling med humant leukocyt-ifn (Multiferon) Formål: at vise, at anvendelse af lav-dosis IFN-alpa2 medfører høje responsrater og en reduktion i drop-out rate Det forventes, at ca 200 danske patienter vil kunne inkluderes indenfor en 2-års periode Quality of Life Study Alle patienter med Ph-negative CMPNs bliver tilbudt at indgå i en prospektiv livskvalitetsundersøgelse, som vil monitorere patienternes livskvalitet i en 3-årig periode med i alt 8 evalueringstidspunkter Protokol er under udarbejdelse og forventes aktiveret 1ste halvår 2011 Sygeplejerskegruppen på de respektive afdelinger forventes integreret som samarbejdspartnere i protokollen Publikationer Ph-Negative CMPNs i Larsen TS & Hasselbalch HC Transitions within the MPNs Diagnosis and Treatment Myeloproliferative Disorders in Practice (Invited Review 2010) 2 Beer PA, Ortmann CA, Stegelmann F, Guglielmelli P, Reilly J, Hasselbalch HC et al Molecular mechanisms associated with leukemic transformation of MPL-mutant myeloproliferative neoplasms Haematologica Dec;95(12): Epub 2010 Sep 7 3 Spivak J & Hasselbalch HC Hydroxyurea: The User s Guide Expert Reviews in Haematology (In Press) 4 Barosi G, Birgegard G, Finazzi G, Griesshammer M, Harrison C, Hasselbalch H et al A unified definition of clinical resistance and intolerance to hydroxycarbamide in polycythaemia vera and primary myelofibrosis: results of a European LeukemiaNet (ELN) consensus process Br J Haematol 2010 Mar;148(6):961-3 Epub 2009 Nov 23 Abstract Posters ved American Society of Hematology Annual Meeting (ASH), Orlando December 2010: 1 Skov V, Stauffer Larsen T, Thomassen M, Riley C, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA, Hasselbalch HC Increased Gene Expression of Histone Deacetylases in Patients with Philadelphia-Negative Chronic Myeloproliferative Neoplasms Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology X, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology L, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, Department of Hematology L, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Department of Hematology, Roskilde Hospital, University of Copenhagen On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 8

9 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT 2 Skov V, Stauffer Larsen T, Thomassen M, Riley C, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA, Hasselbalch HC Enhanced Gene Expression of EZH2 in Patients with Primary Myelofibrosis Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology X, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology L, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, Department of Hematology L, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Department of Hematology, Roskilde Hospital, University of Copenhagen On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 3 Hasselbalch HC Skov V, Stauffer Larsen T, Thomassen M, Riley C, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA High Expression of Carcinoembryonic Antigen-Related Cell Adhesion Molecule (CEACAM) 6 and 8 in Primary Myelofibrosis Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology X, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology L, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, Department of Hematology L, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Department of Hematology, Roskilde Hospital, University of Copenhagen On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 4 Skov V, Stauffer Larsen T, Thomassen M, Riley C, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA Hasselbalch HCGene Expression Profiling with Principal Component Analysis Depicts the Biological Continuum from Essential Thrombocythemia over Polycythemia Vera to Myelofibrosis Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology X, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology L, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, Department of Hematology L, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Department of Hematology, Roskilde Hospital, University of Copenhagen On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 5 Skov V, Stauffer Larsen T, Thomassen M, Riley C, Jensen MK, Bjerrum OW, Kruse TA Hasselbalch HC Increased Expression of Proteasome-Related Genes in Patients with Primary Myelofibrosis Department of Clinical Genetics, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology X, Odense University Hospital, Denmark, Department of Hematology L, Herlev Hospital, University of Copenhagen, Denmark, Department of Hematology L, Rigshospitalet, University of Copenhagen, Department of Hematology, Roskilde Hospital, University of Copenhagen On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 6 Madelung A, Bzorek M, Bondo H, Zetterberg E, Bjerrum OW, Ralfkjaer E,, Hasselbalch HC A Novel Immunohistochemical Sequential Multi-Labelling and Erasing Technique Enables Epitope Characterization of Bone Marrow Pericytes In Primary Myelofibrosis Department of Pathology, Sygehus Syd Naestved, Department of Hematology, Rigshospitalet, Copenhagen, Department of Pathology, Rigshospitalet, Copenhagen, Department of Hematology, Sygehus Nord, Roskilde,Denmark On Behalf of The Danish Study Group on Chronic Myeloid Diseases DSKMS 9

10 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Kronisk Myeloid Leukæmi af Jesper Stentoft og Ole Weis Bjerrum 2010 blev året med de første publikationer af data fra de to randomiserede sammenligninger af imatinib og anden generations tyrosinkinase inhibitorerne nilotinib og dasatinib 1,2 med akronymerne ENESTnd og DASISION Begge protokoller indbefatter danske patienter Det primære endepunkt i begge studierne er graden af respons med henholdsvis molekylærbiologisk og cytogenetisk metodik, og i begge studierne er der klar fordel til den eksperimentelle arm Kohorterne observeres nu, og data modner nu med hensyn til de sekundære endepunkter ENESTnd kohorterne har et halvt års længere observationstid end DASISION Størst interesse knytter sig forståeligt til de regulære kliniske endepunkter død og progression til avanceret fase, men det er samtidig ganske svært gennemskueligt Hver femte patient forlader studierne, og opfølgningen herefter er kort Med den korte observationstid og det meget lave antal progressioner er tiden efter de flestes opfattelse ikke moden til et behandlingsskift til første-linje behandling med anden generations-stoffer Rent statistisk er der i ENESTnd en signifikant reduktion af antallet af progressioner, mens det ikke er tilfældet i DASISION Denne forskel er uforklaret CML er formentlig den hæmatologiske maligne sygdom, der i dag har bedst prognose og samtidig den, der fordrer størst eksposition for medicinsk behandling Derfor er toksicitet af større betydning end ved nogen anden hæmatologisk malignintet Korttidstoksiciteten ved tyrosinkinase-inhibitorer er favorabel: grad 3/4 toksicitet ligger solidt under 10 % Langt størst dokumentation for fravær af alvorlig langtidstoksicitet findes for imatinib, hvilket er et godt argument for vedligeholdelses-strategier netop med dette En opgave ved imatinib behandling er derfor at være opmærksomme på om end diskrete bivirkninger (ødem, kramper mm) som kan forsøges behandlet for at øge livskvaliteten i et foreløbigt kronisk behandlingsforløb Interferon er igen i fokus som et muligt aktiv i kombination med tyrosinkinaseinhibitorer Flere studier udviser et øget respons med kombinationen af pegyleret interferon i lav dosis 3, herunder det nordiske 4, som blev foredragspubliceret i mere moden form ved EHA 2010 og formentlig fremkommer i tryk i løbet af 2011 Optimal dosering kendes ikke, men i det nordiske studium sås forskel selv blandt patienter behandlet i kortere peroder, ned til 3 måneder Kombination med andengenerationsstoffer er endnu ikke afprøvet, men må klart have et potentiale Betydningen af det virkeligt dybe respons ned til udetektérbar sygdom kan ses af det første publicerede seponeringsstudie 5 Med store forbehold for kort observationstid og usikker epidemiologisk baggrund er det vitterligt, at man i en gruppe af 100 patienter med langvarig udetektérbar sygdom efter imatinib-behandling har kunnet opnå vedvarende behandlingsfrihed hos ca 40 % Recidiverne synes at komme inden for de første 6 måneder med enkelte undtagelser Chancen for succes var størst hos patienter med lav Sokal score ved debut (intuitivt forståeligt) og hos mænd (svært forståeligt, og muligvis beroende på bias, idet kønsfordelingen med dominans af kvinder lå langt fra en almindelig CML population) Et storstilet europæisk seponeringsstudium synes at være under opsejling Det er meget glædeligt at der med hensyn til molekylærbiologisk diagnose og opfølgning er ensartethed i hele Danmark Der er gjort store anstrengelser for at tilvejebringe dette, og det tilsikrer alle patienter en sygdomskontrol, som er acceptabel efter internationale kriterier Alle laboratorier er kalibrerede til international skala (IS) med Aarhus som reference laboratorium Til kommende multicenterstudier eller epidemiologiske studier er dette en meget stor fordel 10

11 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Tilsvarende er der også ensartethed behandlingsmæssigt, idet de behandlende afdelinger tager udgangspunkt i DSKMS rekommandationer, som ligger meget tæt på de reviderede retningslinjer fra European LeukemiaNet Siden medio 2010 har flere danske afdelinger (RH, Odense, Aarhus) deltaget i ENESTst studiet, som er sponsoreret af Novartis Det er et enkeltarmsforsøg med nilotinib som førstelinjebehandling Primært endepunkt er raten af komplet molekylærbiologisk remission, forstået som mere end 4,5 logaritmetrins reduktion af sygdommens molekylære signatur, målt i blodet I tilknytning til studiet er der forskellige biologiske grundforskningsopgaver, som øger den samlede værdi af studiet Den væsentligste videnskabelige samarbejdspartner for DSKMS er fortsat den nordiske NCMLSG gruppe wwwnordiccmlorg, der for eksempel i ENESTst sammenhæng yderligere samarbejder med HOVON (Holland-Belgien) og CELSG (Centraleuropæisk med Østrig som største deltager) grupperne Dermed altså en ganske lovende strategisk alliance af små europæiske lande NCMLSG gruppen har afsluttet inklusionen til studium 006, der beskæftiger sig med den leukæmiske stamcelle under sygdommens første faser, og der foregår forhandlinger om både 007 og 008 studierne Ole Weis Bjerrum og Jesper Stentoft indgår i NCMLSG s styregruppe, førstnævnte som kasserer Den Nordiske gruppe markerede et generationsskifte i efteråret ved at vælge ny formand, overlæge Henrik Hjorth- Hansen, Trondheim, som efterfølger for professor Bengt Simonsson Der planlægges et Nordisk CML møde for Studiegruppen og et symposium i Stockholm 9 hhv 10 november 2011 Oplysninger herom vil blive udsendt, men kan også følges på hjemmesiden Referencer 1Saglio G, Kim DW, Issaragrisil S, le Coutre P, et al N Engl J Med 2010 Jun 17;362(24): Kantarjian H, Shah NP, Hochhaus A, et al N Engl J Med 2010 Jun 17;362(24): Preudhomme C, Guilhot J, Nicolini FE et aln Engl J Med 2010 Dec 23;363(26): B Simonsson,M Gedde-Dahl,M Markevärn et al EHA Mahon FX, Réa D, Guilhot J, et al Lancet Oncol 2010 Nov;11(11):

12 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Hypereosinofilt syndrom af Christen Lykkegaard Andersen Gruppen har arbejdet videre med ideerne, der naturligt udsprang fra udarbejdelsen af oversigtsartikelen Eosinofili, patogenese, klassifikation og behandling til Ugeskrift for Læger fra november 2009 Således er to spændende projekter under udarbejdelse: Eosinofili i Primærsektoren - De helbredsmæssige konsekvenser af et hyppigt blodprøvesvar Formålet med projektet er at beskrive forekomst af eosinofili i en ti-års periode i en afgrænset region (Storkøbenhavn), og at belyse årsagssammenhænge mellem eosinofili og visitation, sygelighed, behandling og dødelighed I de udførte blodprøver vil blive belyst sammenhæng med en række andre blodprøvesvar, hvorved grundlæggende sygdomsmekanismer belyses Københavns Praktiserende Lægers Laboratorium (KPLL) råder over et personidentificerbart dataudtræk fra samtlige analyser af hvide blodlegemer bestilt i årene af alment praktiserende læger Data kombineres i Forskningsenheden for Almen Praksis i København (FE) med udtræk for de samme personer fra Landspatientregisteret, Cancerregisteret, Dødsårsagsregisteret og Lægemiddelstatistikregisteret Humane eosinofile granulocytters genekspression Beskrivelse af molekylærbiologiske ændringer bidrager til en øget sygdomsforståelse og dermed prognose og behandling ved akut og kronisk myeloid leukæmi Micro-array genekspressionsanalyse er dokumenteret anvendelig til påvisning af molekylærbiologiske ændringer og er dermed en hurtig og sikker diagnostisk metode til påvisning af ondartet blodsygdom og for valg af målrettet behandling ved feks akut myeloid leukæmi Den samme molekylærbiologiske forståelse ved klonal eosinofili er endnu ikke tilvejebragt Dette projekt vil forsøge at belyse disse forhold ved hjælp af micro-array genekspressions-analyse Projektets overordnede mål er derfor at bidrage til udvikling af diagnostisk metode samt behandling af klonal eosinofili Såfremt man via dette projekt kan påvise molekylærbiologiske ændringer, der entydigt peger i en klonal retning, vil man hurtigere kunne udelukke reaktive årsager og derved en lang række diagnostiske tiltag På lang sigt ville tiden hvormed den korrekte diagnose stilles forhåbentligt forkortes og muligheden for udvikle mere målrettet behandling opstå 12

13 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Systemisk Mastocytose af Marianne Tang Severinsen Målet er at udarbejde nationale guidelines for diagnostik og behandling af mastocytose samt at indsamle ny viden om sygdommen med henblik på at optimere behandling af denne patientgruppe Som udgangspunkt har vi planlagt at skrive to oversigtsartikler til Ugeskrift for Læger, én med fokus på diagnostik og klassifikation og én med fokus på klinik og behandling for herigennem at udbrede kendskabet til sygdommen Artiklerne vil blive udarbejdet af to tværfaglige teams idet mastocytose berører mange forskellige specialer Disse artikler skal desuden danne grundlag for udarbejdelse af guidelines European Competence Network on Mastocytosis har afholdt møde i Stockholm november 2010 hvor DSKMS var velrepræsenteret Mødet bidrog til øget kendskab til den forskning, der foregår på området, samt gav mulighed for at møde kollegaer, der interesserer sig for mastocytose og som har klinisk erfaring med sygdommen Her stod det klart, at disse patienter er spredt inden for flere specialer og behovet for tværfagligt samarbejde var åbenlys Efter det officielle møde, mødtes vi med deltagere fra Norge og Sverige hvor man blev enige om at starte en Nordisk Mastocytose-gruppe hvor man løbende vil mødes for at diskutere fælles retningslinjer for diagnostik og behandling Første møde vil finde sted i Stockholm foråret 2011 I den danske gruppe arbejdes der desuden med at få overblik over patient-populationen Blandt andet antallet af patienter og deres aldersfordeling Der planlægges en registrering af patienterne i den myeloide database, men den praktiske udformning heraf er endnu ikke diskuteret Vi tænker, at mastocytose fortsat skal behandles decentralt, da sygdommen i langt de fleste tilfælde er en fredelig sygdom, men vi ønsker et tæt klinisk samarbejde imellem de forskellige regioner for med udgangspunkt i fælles guidelines at tilbyde vore patienter den til en hver tid optimale udredning og behandling 13

14 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Myelodysplastisk syndrom Lars Kjeldsen Behandling af MDS I løbet af 2010 er et tiltagende antal patienter i Danmark blevet behandlet med subkutan azacitidin, som i et randomiseret studie er vist at bedre overlevelsen i forhold til conventional care regimens (CCR) hos patienter med fremskreden MDS eller MDS/AML med 20-30% myeloblaster i knoglemarven For ikke-fremskreden MDS er der ikke tilkommet nye behandlingsmodaliteter, idet vækstfaktorbehandling med erytropoietinpræparater evt i kombination med G-CSF fortsat er primære behandlingsmulighed Enkelte patienter med ikke-fremskreden MDS med forekomst af del(5q) kan være kandidater til lenalidomid-behandling og andre kan have gavn af immunosuppressiv behandling i form af antithymocytglobulin (ATG) En del patienter med MDS henvises til allogen stamcelletransplantation, som er eneste helbredelsesmulighed Der gennemføres nu non-myeloablative transplantationer i Århus På Rigshospitalet er der i tillæg til de vanlige allogene transplantationsformer etableret allogen transplantation med navlesnorsstamceller Dette medfører, at der kan findes donorer til hovedparten af de patienter, der er kandidater til allogen transplantation, hvor der tidligere ikke kunne findes en donor i ca 20% af tilfældene DSKMS Arbejdsgruppen Myelodysplastisk syndrom Den danske MDS-gruppe under DSKMS er forankret i Nordisk MDS gruppe, der har en lang tradition for protokolleret behandling af MDS Fire danske afdelinger er repræsenteret i Nordisk MDS gruppe ved Mette Holm og Jan Nørgaard, Århus Sygehus, Hanne Vestergaard, Odense Sygehus, Inge Dufva, Herlev Sygehus og Marianne Bach Treppendahl, Kirsten Grønbæk og Lars Kjeldsen, Rigshospitalet (sidstnævnte national koordinator) Der afholdes to årlige møder i Nordisk MDS gruppe, henholdsvis i maj og november I tilslutning til novembermødet afholdes desuden et præklinisk forskningsmøde, der også har deltagelse af danske forskergrupper med interesse for MDS Nordisk MDS gruppe har udarbejdet Guidelines for diagnosis and treatment of MDS Lars Kjeldsen er koordinator for arbejdsgruppen, som også har dansk deltagelse ved Mette Holm Første udkast forelå i 2004, og er siden opdateret i 2006, 2008 og senest i januar 2010 med et nyt afsnit omhandlende kronisk myelomonocytær leukæmi Guidelines er tilgængelige på Nordisk MDS gruppes hjemmeside De Nordiske guidelines fungerer som referenceprogram for udredning og behandling af MDS i Danmark og ved DSKMS møder har danske medlemmer af gruppen givet input til opdateringen af de nordiske guidelines 14

15 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Protokolleret behandling I regi af Nordisk MDS-gruppe NMDSG02B: Induction chemotherapy followed by azacytidine in CR For patients with high risk MDS not candidates for curative approaches Lukket for inklusion To publikationer i relation til protokollen NMDSG02A: Treatment of the anemia in MDS with darbepoetin For patients with low risk MDS, age > 65 y) Lukket for inklusion Manuskript indsendt NMDSG07A: A multicentre phase II study of the efficacy and safety of lenalidomide in high-risk myeloid disease (high-risk MDS and AML) with a karyotype including del(5q) or monosomy 5 Lukket for inklusion, manuskript indsendt NMDSG08A Azacytidine study: Clinical and biological evaluation of azacitidine in transfusiondependent patients with Low and intermediate-1 risk MDS, and low-risk CMML, who are either refractory to or not eligible for treatment with erythropoietin +/- G-CSF Flere danske centre deltager Dansk koordinator Mette Skov Holm I regi af UK NCRI: (Danmark repræsenteret ved Lars Kjeldsen i AML Working Group under NCRI, der afholder 4 årlige møder i England) AML15: UK NCRI trial for treatment of AML patients (including MDS-AML) years of age Lukket for inklusion Publikation vedrørende Mylotarg i tillæg til kombinationskemoterapi ved AML (herunder MDS/AML) accepteret i Journal of Clinical Oncology AML16: UK NCRI trial for treatment of advanced MDS and AML (including MDS-AML) for patients above the age of 60 years Divided in an intensive and a non-intensive part including nonmyeloablative SCT for patients with a matching donor Hæmatologiske afdelinger på Århus Universitetshospitaler i Ålborg (inkluderet 19 ptt) og Århus (inkluderet 12 ptt), Odense Universitetshospital (inkluderet 24 ptt), Herlev Universitetshospital (inkluderet 30 ptt) og Rigshospitalet (inkluderet 53 ptt) deltager Dansk koordinator Lars Kjeldsen AML17: UK NCRI Working Parties on leukaemia in adults (age < 60 years) and children Trial in acute myeloid leukaemia and advanced MDS Åben for inklusion Hæmatologiske afdelinger på Århus Universitetshospitaler i Ålborg og Århus, Odense Universitets Hospital, Herlev Universitetshospital og Rigshospitalet deltager Dansk koordinator Ove Juul Nielsen 15

16 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab Firmasponsorerede protokoller Amgen protokol, Romiplostimbehandling af lavrisiko MDS med symptomatisk trombocytopeni Fase 3 studie med romiplostim overfor placebo Deltagende afdelinger Herlev Universitetssygehus (inkluderet 2 patienter) og Rigshospitalet Lukket for inklusion Novartis registreringsprotokol: Registreringstudie for patienter med lavrisiko MDS Flere danske centre deltager Påbegyndt forår 2010 Dansk koordinator Mette Skov Holm Novartis jerncheleringsstudie: A multi-center, randomized, double-blind, placebo-controlled clinical trial of deferasirox in patients with myelodysplastic syndromes (low/int-1 risk) and transfusional iron overload Rigshospitalet og Herlev deltager Publikationer 1: Burnett AK, Hills RK, Milligan D, Kjeldsen L, Kell J, Russell NH, Yin JA, Hunter A, Goldstone AH, Wheatley K Identification of Patients With Acute Myeloblastic Leukemia Who Benefit From the Addition of Gemtuzumab Ozogamicin: Results of the MRC AML15 Trial J Clin Oncol 2010 Dec 20 [Epub ahead of print] 2: Gattermann N, Finelli C, Porta MD, Fenaux P, Ganser A, Guerci-Bresler A, Schmid M, Taylor K, Vassilieff D, Habr D, Domokos G, Roubert B, Rose C; EPIC study investigators Deferasirox in iron-overloaded patients with transfusion-dependent myelodysplastic syndromes: Results from the large 1-year EPIC study Leuk Res 2010 Sep;34(9): : Grövdal M, Karimi M, Khan R, Aggerholm A, Antunovic P, Astermark J, Bernell P, Engström LM, Kjeldsen L, Linder O, Nilsson L, Olsson A, Holm MS, Tangen JM, Wallvik J, Oberg G, Hokland P, Jacobsen SE, Porwit A, Hellström-Lindberg E Maintenance treatment with azacytidine for patients with high-risk myelodysplastic syndromes (MDS) or acute myeloid leukaemia following MDS in complete remission after induction chemotherapy Br J Haematol 2010 Aug;150(3): : Ostgård LS, Kjeldsen E, Holm MS, Brown Pde N, Pedersen BB, Bendix K, Johansen P, Kristensen JS, Nørgaard JM Reasons for treating secondary AML as de novo AML Eur J Haematol 2010 Sep;85(3): : Preiss BS, Bergman OJ, Friis LS, Sørensen AG, Frederiksen M, Gadeberg OV, Mourits-Andersen T, Oestergaard B, Kerndrup GB; AML Study Group of Southern Denmark Cytogenetic findings in adult secondary acute myeloid leukemia (AML): frequency of favorable and adverse chromosomal aberrations do not differ from adult de novo AML Cancer Genet Cytogenet 2010 Oct 15;202(2): : Risum M, Dufva IH [Lenalidomide in the treatment of transfusion dependent myelodysplastic syndromes] Ugeskr Laeger 2010 Feb 8;172(6):452-5 Danish 16

17 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Patologigruppen af Peter Nørgaard Medlemmer Overlæge Michael Boe Møller, Afd for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital Overlæge Birgitte Preiss, Afd for Klinisk Patologi, Odense Universitetshospital Overlæge Henrik Bondo, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus Reservelæge Ann Brinch Madelung, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus Overlæge Inger Merete Stamp, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus Molekylærbiolog Michael Bzorek, Klinisk patologisk afdeling, Næstved Sygehus Overlæge Trine Plesner, Patologiafdelingen Vejle Sygehus Overlæge Henrik Mertz, Patologiafdelingen Aalborg Sygehus Overlæge Nina Hastup, Patologiafdelingen Rigshospitalet Afdlæge Erik Clasen-Linde, Patologiafdelingen Rigshospitalet Professor, overlæge Elisabeth Ralfkjær, Patologiafdelingen Rigshospitalet Reservelæge Lene D Sjø, Patologiafdelingen Rigshospitalet Overlæge Birgitte Ravn Juul, Patologiafdelingen Rigshospitalet Overlæge Anne Falensteen Lauritzen, Patologiafdelingen Herlev Hospital Overlæge Helle Knudsen, Patologiafdelingen Herlev Hospital Afdelingslæge Signe Ledou Nielsen, Patologiafdelingen, Herlev Hospital Overlæge Peter Nørgaard, Patologiafdelingen Herlev Hospital, formand Kommisorium Patologgruppen opererer under Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme (DSKMS) med det formål at fremme forskning indenfor patologiske aspekter af kroniske myeloide sygdomme, samt bidrage til ensartet diagnostik af kroniske myeloide sygdomme i henhold til WHO s retningslinier(1) Møder i 2010 Patologigruppen har ikke afholdt separate møder i 2010 Fokusområder Biobank Indlevere og registrere materiale til Dansk Cancerbiobank Publikationer Rathe M, Kristensen TK, Møller MB, Carlsen NLT Myeloid neoplasm with prominent eosinophilia and PDGFRA rearrangement: Report of a two year old girl successfully treated with imatinib mesylate Pediatric Blood & Cancer 2010;55(4): Foredrag 2 Kristensen TK Sensitiv real-time qpcr-baseret detektion af KIT D817V-mutation i diagnostikken af systemisk mastocytose Plenummøde i Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme, First Grand Hotel, Odense, Møller MB JAK2 exon 12 mutation i myeloproliferativ neoplasi Plenummøde i Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme, First Grand Hotel, Odense,

18 dansk studiegruppe for kroniske myeloide sygdomme en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 4 Møller MB Integreret hæmatopatologisk diagnostik af systemisk mastocytose Plenummøde i Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme, First Grand Hotel, Odense, Møller MB Flowcytometri til diagnostik og monitorering af systemisk mastocytose Plenummøde i Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme, First Grand Hotel, Odense, Kristensen TK, Vestergaard H, Møller MB Improved detection of KIT D817V mutation in patients with systemic mastocytosis using a quantitative and highly sensitive real-time qpcr assay Annual Meeting of the European Competence Network on Mastocytosis, Stockholm, Posters 7 Madelung, A, Bzorek, M, Bondo, H, Zetterberg, E, Bjerrum, OW, Hasselbalch, HC, Scheding, S, Ralfkiaer, E A Novel Immunohistochemical Sequential Multi-Labelling and Erasing Technique Enables Epitope Characterization of Bone Marrow Pericytes In Primary Myelofibrosis 52th American Society of Haematology Annual Meeting and Exposition, Orlando, FL USA 3-8 dec 2010 Referencer 1) Swerdlow SH, Campo E, Harris NL, Jaffe ES, Pileri SA, Stein H, Thiele J, Vardiman JW, eds World Health Organization classification of tumours of haemotopoietic and lymphoid tissues Lyon: IARC Press, 2008: Klinisk database af Hanne Vestergaard I 2005 etableredes den fælles hæmatologiske database, der hidtil har dækket lymfomer, akut leukæmi og myelomatose, mens den kliniske database for kronisk lymfatisk leukæmi først blev aktiv i 2009 Som det nyeste skud på stammen blev databasen for de kroniske myeloide sygdomme indviet pr 1 januar 2010 I skrivende stund må det dog konstateres, at databasen er kommet lidt langsomt fra start, idet kun 3 af landets hæmatolgiske afdelinger har rapporteret flere patienter, 3 andre har rapporteret enkelte tilfælde, mens de resterende afdelinger slet ikke har indrapporteret patienter til den myeloide database Vi regner naturligvis med, at det blot er et udtryk for lidt begyndervanskeligheder og satser på større indrapportering fremover Det skal dog understreges, at indberetning af disse patienter forsinkes af, at man ret sent kan få data fra Landspatientregisteret (LPR) Det skyldes, at patienterne typisk har ambulante forløb, og man ved erfaringsmæssigt, at ambulante patienter senere end de indlagte registreres med korrekt kode De enkelte afdelinger har derfor endnu ikke modtaget lister fra LPR 18

19 10 STATUS- OG ÅRSRAPPORT Molekylærbiologi af Niels Pallisgaard I 2010 blev der etableret en national klinisk molekylærhæmatologisk arbejdsgruppe Denne gruppe er primært tiltænkt molekylærbiologer, der arbejder i laboratoriet med kliniske rutineanalyser indenfor hæmatologi Gruppen har i 2010 afholdt et forårs- og efterårsmøde, begge i Vejle, hvor hovedemnet var en national standardisering af kvantitativ BCR-ABL målinger CML Blandt de 5 laboratorier, der i Danmark pt udfører kvantitativ BCR-ABL målinger, er der i 2010 opnået enighed om de forskellige analyseparametre og en national protokol for BCR-ABL qpcr analysen er under udarbejdelse og forventes godkendt i 2011 Dette vil føre til mere ensartede og sammenlignelige qpcr målinger af BCR-ABL fusionsgenet i Danmark end ved udelukkende at kalibrere forskellige analysemetoder til den internationale skala (IS), som er beskrevet og defineret af European Treatment and Outcome Study (EUTOS) for CML, wwweutosorg I Danmark vil man undgå brugen af total ABL som referencegen, hvorved den danske skala vil være lineær ved høje niveauer af BCR- ABL og det vil være muligt at måle og kvantitere BCR-ABL niveauer over 100 % feks ved accelereret fase og blast krise (100 % IS er defineret som det gennemsnitlige BCR-ABL niveau af en gruppe ubehandlede CML patienter i kronisk fase på diagnosetidspunktet, se IRIS studiet) CMPN Kvantitative JAK2 V617F målinger forventes at få stor betydning i forbindelse med behandling af CMPN European Leukemia Net (ELN) har i sammenlignet forskellige JAK2 V617F qpcr analyser på forskellige analyseplatforme Arbejdet er ikke endeligt færdigt, men det forventes at den qpcr metode, der er udbredt i Danmark (Larsen et al) vil blive blandt de anbefalede Det videre internationale arbejde med standardisering af kvantitativ JAK2 V617F målinger vil fortsætte det Europæiske COST Netværk (wwwmpneuroneteu) Network of Experts in the Diagnosis of Myeloproliferative Disorders (MPD) i arbejdsgruppe 1 (WG1), hvor Danmark overtog formandskabet, ved Niels Pallisgaard, i 2010 COST MPN-EuroNet afholdt i 2010 møde i Nantes, Frankring og Albufeira, Portugal I 2011 er der planlagt møde 6-8 april i La Baule, Frankrig og september i München, Tyskland Endvidere er der planlagt 2 træningsskoler med teori og praktik for maksimalt 10 deltagere Den første med titlen Detection of mutations in MPN: Theory, Practice (qpcr and HRM) afholdes maj 2011 i Nîmes, Frankrig og den anden Molecular Diagnosis of MyeloProliferative Neoplasms (MPN) and MPN-related congenital diseases (MPNr) afholdes oktober 2011 i Coimbra, Portugal Det er planlagt, at den danske nationale klinisk molekylærhæmatologisk arbejdsgruppe i 2011 vil arbejde med national standardisering af kvantitativ JAK2 V617F målinger 19

20

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme

Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Den Danske Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme Klinisk Database Årsrapport 2011 Styregruppens medlemmer Hans Carl Hasselbalch, Roskilde Sygehus - formand Christen Lykkegaard Andersen, Roskilde

Læs mere

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært?

De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? De hæmatologiske nationale kliniske retningslinier. Hvad har vi lært? Henrik Frederiksen Overlæge, ph.d. Hæmatologisk afd X, OUH henrik.frederiksen@rsyd.dk De hæmatologiske DMCG er - og databaser Hæmatologisk

Læs mere

STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab

STATU S- O G Å RSRA PPO RT. Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme. en multidisciplinær cancergruppe under Dansk Hæmatologisk Selskab 12 STATU S- O G Å RSRA PPO RT Dansk Studiegruppe for Kroniske Myeloide Sygdomme 1 Indholdsfortegnelse Forord Forord... 2 Bestyrelse... 6 Specifikke Sygdomsgrupper... 7 De Philadelphia-Negative Kroniske

Læs mere

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle?

Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Hvad er en biobank? Hvad skal vi forvente af regionernes biobanker? Hvorfor har og får de en rolle? Estrid Høgdall Regionernes Biobank Sekretariat Patologiafdelingen, Herlev Hospital Biobank har en rolle

Læs mere

Hvordan går det danske patienter med testis cancer?

Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Hvordan går det danske patienter med testis cancer? Landsdækkende database for patienter med germinalcelle tumorer (GCC) Databasen dækker patienter behandlet i perioden 1984-2007 Mere end 230 variable

Læs mere

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen.

Godkender modtagelse af donation. Kontoansvarlig hospitalsperson. Centerdirektør. Centerdirektør Johannes Jakobsen. Johannes Jakobsen. Aktivitet, projektnavn Fellow/Scolarship program hospital/ Projektansvarlig hospitalsperson Kontoansvarlig hospitalsperson Godkender modtagelse af donation Type af aktivitet/projekt/ udstyr/enhed Tidshorisont

Læs mere

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer

akut myeloid leukæmi Børnecancerfonden informerer akut myeloid leukæmi i AML (akut myeloid leukæmi) 3 Biologi Ved leukæmi fortrænges den normale knoglemarv af de syge celler, som vokser uhæmmet, og som følge heraf kommer der tegn på knoglemarvssvigt.

Læs mere

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING

Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING Årsrapport 2011: SECOND OPINION ORDNINGEN OG EKSPERIMENTEL KRÆFT- BEHANDLING 2012 Årsrapport 2011: Second opinion ordningen og eksperimentel kræftbehandling Sundhedsstyrelsen Axel Heides Gade 1 2300 København

Læs mere

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010

Dansk Pancreas Cancer Gruppe. ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Diagnostik og behandling anno 2010 DPCG Styregruppe Magnus Bergenfeldt Carsten Palnæs Hansen Michael Bau Mortensen (Formand) Frank Viborg Mortensen Mogens Sall Niels

Læs mere

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv

DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv DUCGdata Årsrapporter 2011+2012 - fra et kompetencecenter perspektiv Mette Nørgaard, Klininisk Epidemiologisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Email: mn@dce.au.dk DUCGdata DUCGdata DaProCa data DaRenCa

Læs mere

29. maj 2015. Årsrapport 2014

29. maj 2015. Årsrapport 2014 29. maj 215 Årsrapport 214 Indhold Indhold... 2 GCP-enhedens mission... 3 GCP-enhedens vision.... 3 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 4 Aktiviteter...

Læs mere

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis

Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Diagnostiske centre i Danmark - Behovet set fra almen praksis Mads Lind Ingeman & Peter Vedsted Mads Lind Ingeman Speciallæge i Almen Medicin, Ph.D.-studerende Center for Cancerdiagnostik i Praksis CaP

Læs mere

Curriculum. Publications

Curriculum. Publications Kirubakaran Balasubramaniam PhD Student Research Unit of General Practice J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Denmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direct phone: 65503739 Curriculum Født

Læs mere

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier.

Endelig er siden 1999 sket en registrering af familier med arvelig bryst-æggestokkræft, pr. 1-1-2011 i alt ca. 6.000 familier. 1 DBCG 1.1 Indledning DBCG (Danish Breast Cancer Cooperative Group) er en tværfaglig landsdækkende organisation, som blev etableret i 1977 på initiativ af Dansk Kirurgisk Selskab. Formålet var på landsplan

Læs mere

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet

Publikationer. Født 1983. Uddannelse: 2009 Cand. med. Syddansk Universitet Kirubakaran Balasubramaniam Ph.d.-studerende, læge Forskningsenheden for Almen Praksis J.B. Winsløws Vej 9, indgang B, 1. Sal 5000 Odense C Danmark E-mail: kiruba@health.sdu.dk Direkte telefon: 65503739

Læs mere

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst.

Rapporten udgår fra. Databasens kliniske epidemiolog er cand.scient., Ph.d., Else Helene Ibfelt, KCEB-Øst. 1. januar 2013 31. december 2013 Rapporten udgår fra Statistisk bearbejdning af data og epidemiologisk kommentering af resultater er udarbejdet af Kompetencecenter for Klinisk Epidemiologi og Biostatistik

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2014 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2014 > Sæsonprogram for efterår 2014 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 23. september kl. 20.00: Tirsdag den 7. oktober kl. 20.00:

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2015 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2015 > Sæsonprogram for efterår 2015 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 22. september kl. 20.00: Tirsdag den 6. oktober kl. 20.00:

Læs mere

hæmdmcg Årsberetning 2014

hæmdmcg Årsberetning 2014 hæmdmcg Årsberetning 2014 Danske Multidisciplinære Cancer Grupper (DMCG.dk) Hæmatologisk DMCG fælles forum (hæmdmcg) Dansk Studiegruppe for Kronisk Myeloid Sygdom (DSKMS) Dansk Lymfomgruppe (DLG) Dansk

Læs mere

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år

Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Milepæle på kronikerområdet de seneste 10 år Anne Frølich, overlæge, Forskningslederfor kroniske sygdomme, Bispebjerg hospital, Ekstern lektor, PhD, Københavns Universitet Anne.Froelich.01@regionh.dk Forekomsten

Læs mere

DLCG/DLCR Årsmøde 2013

DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 DLCG/DLCR Årsmøde 2013 Torben Riis Rasmussen Siden sidste Årsmøde DLCG s mangeårige formand, Torben Palshof, måtte fratræde af helbredsmæssige årsager. Siden sidste Årsmøde DLCG

Læs mere

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank

Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Godkendt af styregruppen for Dansk CancerBiobank den 28-01-2010 Anvendelse af materialer i Dansk CancerBiobank Dansk CancerBiobank (DCB) består af en national database og 6 regionale biobankcentre, hvor

Læs mere

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi

Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Visionsplan 2020 for dansk nefrologi Kronisk nyresygdom For højt blodtryk Akut nyresvigt Autoimmune nyresygdomme Transplantation Dialyse Medicinsk behandling og lindring af nyresvigt Medfødte og arvelige

Læs mere

Primær Myelofibrose (PMF)

Primær Myelofibrose (PMF) Primær Myelofibrose (PMF) Vejledning for diagnostik, monitorering og behandling Indholdsfortegnelse Definition Forekomst Prognosticering Diagnostiske kriterier (WHO 2008) Primær udredning ved mistanke

Læs mere

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig?

Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Kan immunterapi kobles til livskvalitet? - og kan det betale sig? Karin Dam Petersen Seniorforsker, MPH, PhD Center for Folkesundhed, MarselisborgCentret Resumé Baggrund Forskningsspørgsmål 1-5 Diskussion

Læs mere

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk

Nyhedsbrev fra dchi. s. 6 kommende arrangementer. www.dchi.aau.dk Nyhedsbrev fra dchi s. 2 Inflation i interessen for sundhedsøkonomi s. 3 workshop: Public health, healthcare evaluations and labor markets s. 4 DChi s ph.d projekter s. 5 DCHI medsponsor for minikonference

Læs mere

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik

Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Den Lægelige Videreuddannelse Region Syd Sekretariatet 13. april 2004 J.nr.2-03-00132-2003 EKJ Indstilling fra Det Landsdækkende Uddannelsesudvalg i specialet klinisk genetik Indledning Klinisk genetik

Læs mere

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register

Det Nationale Indikatorprojekt. Dansk Lunge Cancer Register Det Nationale Indikatorprojekt og Dansk Lunge Cancer Register Rapport over udvalgte indikatorer: 1. KVARTAL 2011 Data opdateret af DLCR sekretariatet: 27. april 2011 Rapport udarbejdet for DLCR af: Anders

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Årsrapport 2011. Akut Leukæmi Gruppen

Årsrapport 2011. Akut Leukæmi Gruppen Årsrapport 2011 Akut Leukæmi Gruppen 1. Indhold 1. Indhold... 2 1. Forord... 3 2. Forkortelser... 6 3. Datagrundlag, datakvalitet og statistiske metoder... 7 3.1. Indrapportering af data... 7 3.2. Databasens

Læs mere

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud

Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud Sundt Samarbejde: Sådan sender vi pressemeddelelser ud I Sundt Samarbejde er princippet co-branding. Det betyder, at både Aarhus Universitet og Region Midtjylland fremstår som tydelige afsendere. For at

Læs mere

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering

Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Anvendelse af patientrelaterede data til kvalitets-monitorering Afdelingslæge, Ph.D. Klinisk lektor, Alma Becic Pedersen KCEB-Nord/Klinisk Epidemiologisk Afdeling Introduktion Der foregår indenfor sundhedsvæsenet

Læs mere

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH

CLL CLL. Chronisk lymfatisk leukæmi CLL CLL CLL. Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Chronisk lymfatisk leukæmi Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype CD19 +, CD5 +, CD23 + CD20 s/-, CD79b s/-, sig s/- Birgitte Preiss Afd. for Klinisk Patologi OUH Monoklonale B-lymfocytter Immunfænotype

Læs mere

Amendment 2 af 21. maj 2010

Amendment 2 af 21. maj 2010 Amendment 2 af 21. maj 2010 Vedrørende journal nr. 2612-3884 Eksisterende protokol Final version - Dato 19.12.2008 Protokolnummer: 7001, med Amendment 1 af 10. juli 2009 Nuværende tekst = teksten som den

Læs mere

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database

Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Nyt fra DID - Dansk Intensiv Database Christian Fynbo Christiansen Læge, lektor, PhD Epidemiolog, Dansk Intensiv Database På vegne af styregruppen DID - styregruppen Ebbe Rønholm, speciallæge, Formand

Læs mere

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling

10.28-10.37 www.plastikinstruksen.dk 1. reservelæge Pavia Lumholt På vegne af Afdeling for Plastikkirurgi og Brandsårsbehandling 10.10-12.00 Frie foredrag Chair: Peter A. Siemssen 10.10-10.19 En prospektivt konsekutiv sammenligning af to kendte regimer til behandling af delhudstransplantation på crus Marie von Sperling Reservelæge,

Læs mere

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet!

En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! En livline der forbinder nybagte forældre med hospitalet! Udvikling og test af en app for forældre udskrevet tidligt efter fødsel, et Participatory Design projekt. 1 BAGGRUND FOR PROJEKTET 3 Problemstillingen

Læs mere

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group

Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish Colorectal Cancer Group Regionernes nationale databasedag 8. april 2015 Hvad kan databaserne og hvad skal databaserne? Kirurgisk patientsikkerhed registreringer af komplikationer i regi af Dansk Kolorektal Cancer Database Danish

Læs mere

Amendment 1 af 10. juli 2009

Amendment 1 af 10. juli 2009 Amendment 1 af 10. juli 2009 1. Der ønskes oprettelse af to nye centre fra 1. september 2009. Begrundelsen er at man derved opnår større sikkerhed for at nå det i protokollen fastsatte antal patienter.

Læs mere

Klar tale med patienterne

Klar tale med patienterne Klar tale med patienterne Hvad skal der til for at optimere kommunikationen og patienternes udbytte? Årsmøde for Gastroenterologiske sygeplejersker. Kolding den 21. november 2014 Jette Ammentorp Professor,

Læs mere

Video som patientbeslutningsstøtte

Video som patientbeslutningsstøtte Video som patientbeslutningsstøtte Hvad betyder det for patienten, og hvilken effekt har video på patientens valg af behandling? Rapport over et studie gennemført i samarbejde mellem Ortopædkirurgisk Afdeling,,

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER CLEARINGHOUSE Kursus for bedømmere af kliniske retningslinjer ECTS: Kurset er postgraduat og ækvivalerer 5 ECTS point ved bestået eksamen. Der udstedes eksamensbevis. Formål: Kurset giver kompetence til at fungere som

Læs mere

Modtagelse af svært tilskadekomne.

Modtagelse af svært tilskadekomne. Modtagelse af svært tilskadekomne. Siden 1996 har vi på Odense Universitetshospital haft en særlig registrering af svært tilskadekomne, både fra trafikuheld og fra øvrige ulykker. Disse registreringer

Læs mere

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt.

Søger personer med nyopdaget type 2 diabetes til et nationalt videnskabeligt projekt. Deltagerinformation Projekttitel: DD2 - Dansk center for strategisk forskning i type 2 diabetes Godkendt af Den Videnskabsetiske Komité for Region Syddanmark, journal nr. S-201000082. Søger personer med

Læs mere

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet

Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Genomics og big data sikrer ny indsigt i sygdom og nye muligheder for sundhedsvæsenet Exiqons cloud-løsning hjælper forskere med at analysere og forstå genomics og big data Hvad er genomics? Genomics er

Læs mere

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS

SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS SKULDERGENER I ALMEN PRAKSIS -en undersøgelse af patienter der henvender sig med skuldergener hos den praktiserende læge Projektansvarlige: Uddannelseslæge Tatyana Uzenkova Madsen,Lægerne i Lind,7400 Herning

Læs mere

Tanker om Ph.d.-arbejdet

Tanker om Ph.d.-arbejdet Tanker om Ph.d.-arbejdet Forskerdag i Palliation 2009 Mette Asbjørn Neergaard Afdelingslæge, ph.d., speciallæge i almen medicin man@alm.au.dk Tanker om Ph.d.-arbejdet Gode råd Mixed methods design i ph.d.-forløb

Læs mere

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24

BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 28. JANUAR 2015 BESLUTNING OM GULDINDIKATOR FOR RETTEN TIL UDDANNELSE ARTIKEL 24 På baggrund af 4. følgegruppemøde den 19. november 2014 samt efterfølgende drøftelser har Institut for Menneskerettigheder

Læs mere

Fagudvalget har udarbejdet lægemiddelvejledninger, for hvert af de tre stoffer.

Fagudvalget har udarbejdet lægemiddelvejledninger, for hvert af de tre stoffer. Baggrundsnotat med behandlingsvejledning vedrørende første linje behandling af nydiagnosticerede patienter med kronisk myeloid leukæmi (CML) i kronisk fase med tyrosinkinaseinhibitorer (TKI) Fagudvalg

Læs mere

og generalforsamling 2014

og generalforsamling 2014 27. NOVEMBER 2014 DSTH efterårsmøde og generalforsamling 2014 Forskningens hus Søndre Skovvej 15 Aalborg Universitetshospital HER LIGGER FORSKNINGENS HUS HUSK Foredragskonkurrence kl. 10.00 - kl. 11.30

Læs mere

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital

Introduktion til MAST. Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital Introduktion til MAST Kristian Kidholm, OUH, Odense Universitetshospital 1 Indhold Hvorfor evaluere effekt af telemedicin og velfærdsteknologi? Baggrund for MAST MAST: formål og de tre trin Første trin:

Læs mere

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE

Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Niels Høigaard Rasmussen - CURRICULUM VITAE Uddannelse og ansættelser Uddannelse Januar 1990 November 2001 Medicinsk embedseksamen, Københavns Universitet. Specialist i anæstesiologi. Aktuel ansættelse

Læs mere

Resume af forløbsprogram for depression

Resume af forløbsprogram for depression Resume af forløbsprogram for depression Forløbsprogram for depression indeholder en række anbefalinger. I det følgende beskrives centrale anbefalinger. Derefter opsummeres kommunernes ansvar- og opgaver.

Læs mere

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008

Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 KOL Hjem Igen Rapport for projekt på Lungemedicinsk afd. Y, Gentofte Hospital 2009 støttet af Forebyggelsespuljen 2008 Lungemedicinsk afdeling Y på Gentofte Hospital har i samarbejde med Ergoterapien &

Læs mere

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft

Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft MitHelbred Et opfølgningsprogram til kræftpatienter Et samarbejde mellem onkologiske klinikker i Region Hovedstanden og Region Sjælland og Afdeling for Livet efter Kræft P.t. er opfølgning af brystkræft

Læs mere

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang

Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Komorbiditet og kræftoverlevelse: En litteraturgennemgang Mette Søgaard, Klinisk Epidemiologisk Afdeling Aarhus Universitetshospital Danmark E-mail: mette.soegaard@ki.au.dk 65+ årige runder 1 million i

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530.

Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. Referat af repræsentantskabsmøde for Dansk Melanom gruppe 5. marts 2014, Rigshospitalet, konferencerummet afsnit 2102. Kl 1330-1530. 1. Beretning fra formanden I 2013 har forretningsudvalget afholdt møde

Læs mere

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital

OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital OSAS CPAP behandling Hvor meget er nok? Ole Hilberg Lungemedicinsk afdeling Århus Universitetshospital Evolutionen Adherence - historie Hippokrates tid: Effekten af diverse miksturer bliver noteret! 1979:

Læs mere

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT

NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT NYHEDSBREV MEDICINSK FORSKNINGSAFSNIT EFFEKTER AF D-VITAMIN PÅ NYREFUNKTION OG HJERTEKARSYSTEMET Af Læge Ph.D. Thomas Larsen November 2013 Du modtager dette nyhedsbrev, da du i perioden 2010-2012 deltog

Læs mere

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark

Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at se forskel på syge og raske gener i Danmark Det bliver lettere at diagnosticere genetisk betingede sygdomme i Danmark, efter at forskere har nået første milepæl i kortlægningen af

Læs mere

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie

En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie The Research Clinic for Functional Disorders and Psychosomatics En ny behandlingsmodel for svære funktionelle syndromer (STreSS-1): et randomiseret studie Andreas Schröder 1. reservelæge, ph.d. Forskningsklinikken

Læs mere

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud).

2: Niels er ikke tilstede, men Frans mener at der er overskud. (Efterfølgende har Niels oplyst at der er et pænt overskud). Referat af bestyrelsesmøde den 1. april 2008 hos Ågot 1: Indkomne sager til Selskabet 2: Økonomi 3: Oprettelse af legat/rejsepenge 4: Næste årsmøde 5: Anbefalinger af udredning af recurrensparese 6: Tidligere

Læs mere

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret

Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Ministeren for Sundhed og Forebyggelse 5. februar 2008 Statsrevisoratet Christiansborg Statsrevisorernes beretning nr. 3 2007 om Cancerregisteret Statsrevisorerne har ved brev af 6. december 2007 anmodet

Læs mere

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet

Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet 1 Social ulighed i overlevelse efter kræft hvad betyder komorbiditet Belyst med data fra de kliniske databaser (DBCG, DLCR, DGCD, LYFO) 1 Dks Statistik, LPR og DCR Lav social position og risiko for kræft

Læs mere

Aarhus Universitetshospital

Aarhus Universitetshospital Anmodning om deltagelse i det videnskabelige forsøg: Behandling af patienter med langvarige helbredsproblemer (kroniske funktionelle lidelser) med medicin Originaltitel: Behandling af multi-organ bodily

Læs mere

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet

Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Bobby Professor, dr.med Enhed for Psykoonkologi og Sundhedspsykologi Onkologisk Afd. D Aarhus Universitetshospital Politisk korrekthed eller styrkelse af kvalitetsarbejdet Årsmøde, 2015 Sundhedsvæsenet

Læs mere

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital

Domæne 5: Økonomi. Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital Domæne 5: Økonomi Kristian Kidholm MTV-gruppen, OUH Odense Universitetshospital 1 Indhold 1. De to typer af økonomiske analyser 2. Sundhedsøkonomisk evaluering 1. De fire typer af sundhedsøkonomiske evalueringer

Læs mere

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus

guide GENTEST DINE GENER AFSLØRER SYGDOM December 2014 Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus guide December 2014 DINE GENER AFSLØRER SYGDOM Se flere guider på bt.dk/plus og b.dk/plus 2 INDHOLD SIDE 3 Vil du gerne vide, om du er i fare for f.eks. at udvikle tarmkræft eller tidlig demenssygdom?

Læs mere

Rundt om en tidlig palliativ indsats

Rundt om en tidlig palliativ indsats Fri innkommet artikkel Karen Marie Dalgaard Rundt om en tidlig palliativ indsats tidlig palliativ indsats, metoder, barrierer, hospitaler Denne artikel bidrager til en forståelse af de udfordringer, det

Læs mere

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG

DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe. Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG DOOG Dansk Oftalmologisk Onkologi Gruppe Årsrapport 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG Årsrapporten 2011-12 Årsrapporten 2011-12 for den kliniske kvalitetsdatabase DOOG er udarbejdet af overlæge

Læs mere

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler

Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Birgitte Klindt Poulsen Overlæge Klinisk farmakologisk afdeling Aarhus og Aalborg universitetshospitaler Formål med RADS RADS skal sikre bedre kvalitet i behandlingen ved, at patienter overalt i landet

Læs mere

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s.

Behandling af akne i graviditeten Hedegaard, U., Larsen, J. & Damkier, P. 2008 I : Syddanske Læger. 1, s. 20 1 s. Ulla Hedegaard Klinisk farmaceut, Ph.d.-studerende Klinisk Farmakologi Afd. for Klinisk Biokemi og Farmakologi Postaddresse: J. B. Winsløws Vej 19, 2. 5000 Odense C Danmark Postaddresse: J. B. Winsløws

Læs mere

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer

Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer Hillerød Hospital Delstrategi for forskning udført af sundhedsfaglige professionsbachelorer 2010-2012 Fysioterapeuter Ergoterapeuter Sygeplejersker Bioanalytikere Jordemødre Radiografer Kliniske diætister

Læs mere

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn

Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Ovl. Hans Mørch Jensen Prof. L. V. Kessing. Prof. Ø. Lidegaard Prof. P. K. Andersen PhD, MD, L. H. Pedersen Biostatistiker Randi Grøn Disposition: Flere fødselskomplikationer hos kvinder der har anvendt

Læs mere

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag.

Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Forskningsprogrammet RESCueH: Fokus på nogle af de centrale problemer i alkoholbehandlingen, som den ser ud i dag. Anette Søgaard Nielsen, cand. phil, phd. Enheden for Klinisk Alkoholforskning ansnielsen@health.sdu.dk

Læs mere

Dødelighed i ét tal giver det mening?

Dødelighed i ét tal giver det mening? Dødelighed i ét tal giver det mening? Jacob Anhøj Diagnostisk Center, Rigshospitalet 2014 Hospitalsstandardiseret mortalitetsrate, HSMR Definition HSMR = antal d/odsfald forventet antal d/odsfald 100 Antal

Læs mere

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013

Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Abdominalcentret Centerstrategi 2011-2013 Indledning Rigshospitalets direktion har formuleret en række visioner og mål for Rigshospitalet frem til 2020 og i tilknytning hertil udarbejdet strategier som

Læs mere

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY

FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY FORMÅL OG VEDTÆGTER FOR ØSTERBROUNDERSØGELSEN THE COPENHAGEN CITY HEART STUDY 1. Østerbroundersøgelsen er oprettet som en selvstændig forskningsenhed. Stk. 2. Østerbroundersøgelsen drives hovedsagelig

Læs mere

Studietur til Dundee Skotland

Studietur til Dundee Skotland Studietur til Dundee Skotland Den specielle interessegruppe for lysbehandling ( SIG-lys) besøgte Lysafsnittet på Ninewells Hospital i Dundee 26.05.-29.05.2005 16-05-2012 1 SIG-Lys Består af 8 sygeplejersker

Læs mere

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler

Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Notat om proces for vurdering af og beslutning om indkomne forslag til temaer for udmøntning af Knæk Cancer 2013-midler Indkomne forslag til temaer for Knæk Cancer 2013 I december 2012 rettede Kræftens

Læs mere

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor

Ja-Nej-klinikker. Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015. Peter Vedsted Professor Ja-Nej-klinikker Hvad skal vi have med til Kræftplan IV? 5. marts - DMCG/KB 2015 Peter Vedsted Professor Center for Forskning i Kræftdiagnostik i Praksis CaP Forskningsenheden for Almen Praksis Aarhus

Læs mere

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d.

Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Kræftdiagnostik i almen praksis også din indsats er vigtig! Rikke Pilegaard Hansen, Praktiserende læge, ph.d. Denne seance Hvem? Hvad? Hvorfor? Hvem? Hvad skal vi nå? Fakta om kræft Ventetider Symptomer

Læs mere

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital

Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Klinik for OCD og Angstlidelser Aarhus Universitetshospital Projekt FearFighter Kim Mathiasen Cand. Psych. Aarhus Universitetshospital Definition of ccbt... any computerized information technology that uses patient input to make at least some psychotherapy decisions

Læs mere

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland

Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Aftale om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland Introduktion Dette dokument beskriver aftalen mellem region og kommuner om fælles høj kvalitet i patientuddannelser i Region Sjælland.

Læs mere

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter

Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter 17-12-2010 Retningslinjer for visitation og henvisning på fedmeområdet udsendes til relevante parter Indenrigs- og Sundhedsministeriet og Danske Regioner har konstateret en markant stigning i antallet

Læs mere

Kromosomtranslokationer

Kromosomtranslokationer 12 Kromosomtranslokationer December 2009 Oversat af Anja Lisbeth Frederiksen, reservelæge, ph.d. Klinisk Genetisk Afdeling, Aalborg Sygehus, Århus Universitetshospital, Danmark Tilrettet brochure udformet

Læs mere

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen

Brug bioanalytikeren bedre. Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Brug bioanalytikeren bedre Bioanalytikere er medvirkende ved stort set samtlige patientforløb i det danske sundhedsvæsen Danske Bioanalytikere, dbio, er en af de 11 faglige organisationer, der er samlet

Læs mere

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16

Indhold... 2 Organisation... 4 Aktiviteter... 6 Undervisning... 11 Intern Kvalitetssikring... 12 Netværk... 16 Årsrapport 2013 Indhold Indhold... 2 Organisation... 4 Organisatorisk tilknytning... 4 Styregruppe... 4 Finansiering... 4 Personale... 5 Aktiviteter... 6 Monitorering... 6 Hjemmeside... 7 Forskningsprojekter...

Læs mere

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010

Det Medicinske Selskab i København. > Efterår 2010 Det Medicinske Selskab i København > Efterår 2010 > Sæsonplan for efterår 2010 Møderne afholdes i Domus Medica, Kristianiagade 12 Tirsdag den 5. oktober Kl. 20.00 Alm. prakt. læge Mikkel Vass Tænk dig

Læs mere

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt

Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Deltag i udviklingsklinikkens implementerings projekt Introduktion til Udviklingsklinikken Udviklingsklinikken opstartede d. 1. april 2010 på baggrund af en aftale med Praksisfonden om vilkår vedrørende

Læs mere

!!" #"$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'.

!! #$ # '# %' ( '# %% ++,#- -$ +# -$  .' # # '( #.. #/##/ 0!!'. 1 2 !!" #"$ # %#"&!' '# %' %' ##" &( ) *"#'' ( '# %% ++,#- -$ +# -$ " "".' "# # '( #.. #/##/" 0!!'. #('# " &-$."1.!"#!" 3 ! (..".'" #2.! "#$ % &# ' " ("(#% #$ " ("(#$ % #$ 4 %" " & " $#'## " #'" #.! "

Læs mere

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n

F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Sygeplejestudie: Hvorfor ringer patienterne efter udskrivelse? F S O S K o n f e r e n c e 1 8 + 1 9 m a r t s T r i n i t y H o t e l. F r e d e r i c i a. M i r a S ø g a a r d J ø r g e n s e n Overskrifter:

Læs mere

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse

Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Social position og kirurgi for tidlig-stadie ikke-småcellet lungekræft: en registerbaseret undersøgelse Susanne Dalton Survivorship Danish Cancer Society Research Center Copenhagen, Denmark Baggrund 3

Læs mere

Clostridium difficile - CD

Clostridium difficile - CD Clostridium difficile - CD Tarmbakterie Sporedannende Reservoir Tarmflora Omgivelser Kontaktsmitte Fæko-orale rute Forekomst CD forekommer i normal tarmflora hos Børn < 2 år 50 % Raske voksne 3 % Hos indlagte

Læs mere

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012

Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark. Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 Dansk Hjertestopregister Hjertestop uden for Hospital i Danmark Sammenfatning af resultater fra Dansk Hjertestopregister 2001-2012 1 Sammenfatningens forfattere Steen Møller Hansen, læge, Region Nordjylland

Læs mere

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt

MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt MAD-pakken Formålet med MAD-pakken er at optimere patienternes ernærings tilstand, at forebygge komplikationer og forlænget rekonvalescens samt at fremme helbredelsen hos patienter i ernæringsmæssig risiko

Læs mere

Status for DPCG & DPCD 2013

Status for DPCG & DPCD 2013 ØVRE GASTROINTESTINAL CANCER SEMINAR Status for DPCG & DPCD 2013 Styregruppe Repræsentanter fra behandlende afdelinger i DK (Dansk Kirurgisk Selskab)(DKS) (Dansk Selskab for Klinisk Onkologi)(DSKO) (Dansk

Læs mere

NYHEDSBREV fra LYLE Patientforeningen for lymfekræft og leukæmi

NYHEDSBREV fra LYLE Patientforeningen for lymfekræft og leukæmi NYHEDSBREV fra LYLE Patientforeningen for lymfekræft og leukæmi SEPTEMBER 2010 Så er højsommeren slut og vi er tilbage med nye spændende artikler. Du kan i dette nummer læse om: Opdatering af LYLE hjemmeside

Læs mere