SKØNSERKLÆRING. J.nr Skønsmandens erklæring

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "SKØNSERKLÆRING. J.nr. 9071. Skønsmandens erklæring"

Transkript

1 SKØNSERKLÆRING J.nr Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter Tæring i radiator i værelse Skader i murværk under skydedør Revner i vægge i bryggers Konstruktion af udhængsspær mod vest Fugt i badeværelse mellem væg og loft Revner i sokkelpuds Defekt tagnedløb ved hoveddør Skader i skorsten og inddækning Algebelægning på tag Skader i ovenlysvinduer Hylde placeret tæt på pejs Revnede og skadede tagsten Mangelfuld mur i garage Revner i vægge i garage Nedbrydning i carportens stern og remender Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr let vind ca Øvrige forhold Klagers selvrisiko på ejerskifteforsikringen oplyses at være kr ,00 pr. skade, dog max. kr ,00 i hele forsikringsperioden. Uanset udfaldet af de enkelte klagepunkter er klagers krav max. kr Forligsdrøftelse I forbindelse med skønsmødet var både klarer og indklagede interesserede i, at indgå et forlig i sagen, hvorfor det blev aftalt, at indklagede efter via mail ville fremkomme med et forligsforslag. Indklagede har efter tilbudt at betale et beløb til klager, samt et beløb til dækning af sagens omkostninger, men der kunne ikke opnås forlig med baggrund i det af indklagede fremsendte forslag.

2 2 af 17 Klagepunkt nr. 1 Tæring i radiator i værelse Radiatoren i værelset mod nordvest har en udvendig tæring, der sammen med den tilhørende vandskade på gulvet burde have givet anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten. Pga. den manglende omtale af forholdet i tilstandsrapporten bør indklagede betale for udskiftning af radiatoren. Radiatoren er utæt. Der tilbydes en erstatning på kr ,00. Forholdet dækkes af ejerskifteforsikringen. I forbindelse med reparation af en rørskade er radiatoren udskiftet, men den gamle radiator, som har en tydelig utæthed, er opmagasineret i garagen, hvor den blev forevist. Se foto 1. Den foreviste radiator er af samme type, som radiatoren i et naboværelse. Den utætte radiator anbefales udskiftet (er sket). Man kan ikke med sikkerhed sige, om besigtigelse af radiatoren har været vanskeliggjort af boligens møblering. Men set i lyset af, at utætheden findes i den øverste del af radiatoren, må det med rimelig sandsynlighed vurderes, at skaden burde omtales i tilstandsrapporten med karakteren K3. Såfremt dette lægges til grund, er det en fejl, at forholdet ikke er omtalt i tilstandsrapporten. Udskiftning af radiator i værelse kr ,00 Forbedringer Forbedringen skønnes at udgøre kr ,00

3 3 af 17 Klagepunkt nr. 2 Skader i murværk under skydedør Under skydedøren mod syd er der udvendige skader i murværket, hvilket burde give anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten. Pga. den manglende omtale af forholdet i tilstandsrapporten bør indklagede betale for reparation af muren. Forholdet afvises som værende en bagatel. Forholdet dækkes af ejerskifteforsikringen. Under den ca. 3,5 m brede skydedør er der stedvis nedbrydning i fugerne i de to skifter murværk. Desuden er der en skadet mursten. Se foto 2 og 3. Det vurderes, at nedbrydningen af murværket forårsages af hyppig opfugtning kombineret med frostvejr. Zinkafdækningen mellem skydedøren og murværket har de fleste steder fald mod skydedøren. Desuden er der mellem skydedøren og zinkafdækningen en fuge, hvis tæthed overfor slagregn må skønnes usikker, idet fugen består af mørtel. Murværket under skydedøren anbefales repareret. Mørtelfugen mellem skydedøren og zinkafdækningen anbefales udskiftet med en elastisk fuge. Samtidig anbefales det, at zinkafdækningen gives fald væk fra skydedøren. Da skydedøren er placeret ud for en flisebelagt terrasse, skønnes det ikke, at forbeholdet vedrørende tilgængelighed af facaden mod syd kan vedrøre murværket under skydedøren. Under ovennævnte forudsætning burde forholdet omtales i tilstandsrapporten med karakteren K2. Reparation af murværk under skydedør, ny elastisk fuge under skydedøren og justering af zinkafdækningen kr ,00 Forbedringer Den foreslåede reparation skønnes ikke at udgøre en forbedring.

4 4 af 17 Klagepunkt nr. 3 Revner i vægge i bryggers I bryggers er der en revne i skillevæggen mod stuen, samt revner ved vinduesoverliggeren, hvilket burde give anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten. Nævnte revner har været synlige siden overtagelse af ejendommen. Forudsat revnerne ikke forværres, er der ikke noget krav mod indklagede. Det vurderes, at der er tale om almindelige svindrevner, som blot udbedres ved den almindelige vedligeholdelse. Der er ingen risiko for yderligere skader. Erstatningskravet afvises. Forholdet dækkes ikke af ejerskifteforsikringen. I et hjørne i bryggerset er der en lille revne i muren mod stuen. Se foto 4. I bryggerset er der ligeledes små revner ved vinduesoverliggeren. Se foto 5. Revnerne er meget små og vurderes ikke at give anledning til konstruktive problemer. Det må dog forventes, at der efter maling af væggene igen vil opstå små revner de samme steder. Forholdet burde anføres i tilstandsrapporten med karakteren K1. Forbedringer

5 5 af 17 Klagepunkt nr. 4 Konstruktion af udhængsspær mod vest Udhængsspæret i gavlen mod sydvest er ikke udført håndværksmæssigt korrekt, idet udskæringen i udhængsspæret ved murremmen er forkert placeret. Som kompensation for den fejlplacerede udskæring er udhængsspæret i stedet klodset op på murremmen, hvilket burde give anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten. Pga. den manglende omtale af forholdet i tilstandsrapporten bør indklagede betale for reparation af udhængsspæret. Der ikke er tale om en fejl eller mangel i tilstandsrapporten, idet forholdet blot har kosmetisk betydning. Erstatningskravet afvises. Forholdet dækkes ikke af ejerskifteforsikringen. I udhængsspæret mod sydvest er der en upræcis udskæring i forbindelse med sadling på den uafdækkede murrem. Se foto 6. Arbejdet er ikke udført håndværksmæssigt korrekt, men der kan ikke konstateres skader som følge af dette. Det vurderes, at forholdet kun har kosmetisk betydning. Da forholdet kun har kosmetisk betydning, vurderes det ikke at være en forsømmelse, at forholdet ikke er anført i tilstandsrapporten. Forbedringer Klagepunkt nr. 5 Fugt i badeværelse mellem væg og loft Punktet udgår, da forholdet allerede er repareret.

6 6 af 17 Klagepunkt nr. 6 Revner i sokkelpuds Der er en del revner i sokkelpudsen, hvilket burde give anledning til en bemærkning i tilstandsrapporten. Pga. den manglende bemærkning i tilstandsrapporten bør indklagede betale for udbedring af revnerne. Der er enkelte små K0/K1-revner i sokkel, som ikke er nævnt i rapporten, men som heller ikke er af betydning for bygningen. Erstatningskravet afvises. I tilstandsrapporten er anført bemærkning: 1.2 Sokkel UN Sokkel/murværk stedvis tildækket mod øst og syd. Forholdet dækkes ikke af ejerskifteforsikringen. Omkring sammenbygningen mellem den oprindelige bygning og tilbygningen er der et par revner og lidt sokkelpuds med mangelfuld vedhæftning. Se foto 7. Ved hjørnet mod nordvest er der mod nord en mindre revne. Se foto 8. Ved hovedtrappen er der et par mindre revner, i forbindelse med en formodet reparation af sokkelpudsen. Se foto 9. Der ses ikke tegn på sætninger i forbindelse med revnerne i soklen, hvorfor det vurderes, at revnerne er uden konstruktiv betydning. Da soklen skønnes udført helt af beton (uden de traditionelle Lecablokke øverst), skønnes det ikke påkrævet at udføre reparation af revnerne. Revnerne i soklen burde anføres i tilstandsrapporten med karakteren K1. Forbedringer

7 7 af 17 Klagepunkt nr. 7 Defekt tagnedløb ved hoveddør Tagnedløbet ved entrédøren er for kort, hvilket giver en usikker afledning af regnvand til tagbrønden. Desuden er der et hul i tagnedløbet. Forholdet burde give anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten. Pga. manglende bemærkninger i tilstandsrapporten bør indklagede betale for reparation af tagnedløbet. Ved besigtigelsen blev det præciseret, at der er tale om et ca. 6-8 mm hul nederst i tagnedløbet ved entredøren. Der er tale om en bagatel, hvorfor erstatningskravet afvises. Forholdet dækkes af ejerskifteforsikringen. Der er netop ført en ny kloakledning frem til tagnedløbet, som derfor ikke fremstår som værende for kort. Nederst i tagnedløbet er der et mindre hul. Se foto 10. Hullet i tagnedløbet bør tætnes. Hullet i tagnedløbet ser ud til at være af ældre dato og har formodentlig været til stede i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Såfremt dette lægges til grund, burde hullet i nedløbet anføres i tilstandsrapporten med karakteren K2. Reparation af hul i tagnedløb kr. 500,00 Forbedringer Den foreslåede reparation skønnes ikke at udgøre en forbedring.

8 8 af 17 Klagepunkt nr. 8 Skader i skorsten og inddækning Skorstenspiben har skader, og der trænger vand ind med deraf opfugtning af nærliggende træværk. Inddækningen er nedbrudt og utæt. Forholdet burde have givet anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten med karakteren K3. Der foreligger et overslag vedrørende reparation af skorstenen, ekskl. ny inddækning, lydende på kr ,00. Klager har desuden modtaget et tilbud på reparation af skorstenens inddækning, lydende på kr ,00. Dette tilbud forudsætter, at arbejdet kan udføres fra det stillads, som skal anvendes i forbindelse med reparation af skorstenspiben. Pga. manglende bemærkninger i tilstandsrapporten bør indklagede betale : - Vedrørende reparation af skorstenspiben kr ,00 svarende til min selvrisiko på ejerskifteforsikringen % af udgifterne til udskiftning af skorstenens inddækning svarende til den andel, som ikke dækkes af ejerskifteforsikringen. Skorstenspiben er udbedret af ejer. Skaderne er tidligere afvist i korrespondance med ejer, idet der er tale om en vandskuret skorsten, som skal vedligeholdes. Erstatningskravet må derfor afvises. Inddækningen på bagside af skorsten - op mod rygningen - var tæt i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Erstatningskravet afvises derfor.

9 9 af 17 Vedrørende skorstenen er i tilstandsrapporten anført : K1 Der ses lidt løbesod ved skorsten i bryggers (skyldes manglende foring af eksisterende skorsten). Desuden har sælger besvaret spørgsmål med Ja : Punkt 8.1 Har taget været utæt? Hvis ja, hvor? Besvaret med: Utæthed ved skorstenen er udbedret. Der er meget små utætheder i understrygningen. Garagetaget Punkt 8.2 Er, eller har der været skader omkring skotrender eller inddækninger? Hvis ja, hvilke? Besvaret med: Skorstensinddækningen. Punkt 8.3 Har der været skader ved skorsten? Hvis ja, hvilke? Besvaret med: Løbesod. Ejerskifteforsikringen dækker reparation af skorstenspiben. Forholdet vedrørende inddækningen dækkes af ejerskifteforsikringen med 30 % af reparationsudgifterne. Skorstenspiben fremstår nyrenoveret og med ny afdækning. Se foto 11 og 12. Inddækningen, der endnu ikke er udskiftet og skønnes at hidrøre fra ejendommens opførelse, har udvendig og indvendig tætning med tjære. Se foto 12, 13, 14 og 15. I tagrummet ses omkring skorstenen tydelige fugtskjolder på trædelene, som flere steder er repareret eller udskiftet. I tagrummet har skorstenen lidt mørning af puds og fuger samt tydelige spor efter længerevarende fugtindtrængen. I bryggers ses enkelte små fugtskjolder på skorstenen. Der ses ikke umiddelbart utætheder ved inddækningen, men når ovennævnte sammenholdes med inddækningens generelle udseende og alder, må inddækningen vurderes at have meget begrænset restlevetid. Skorstenens inddækning må anbefales udskiftet.

10 10 af 17 Da skorstenspiben fremstår nyrenoveret, kan man ikke på nuværende tidspunkt med sikkerhed forholde sig til, hvorvidt skorstenspiben burde have givet anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten. I den forbindelse henvises dog til foto 30, som ifølge klager er taget af ham før reparation af skorstenen. Der er flere tydelige indikationer på indtrængen af fugt ved skorstenen. Hovedparten af disse indikationer, må med stor sandsynlighed formodes at have været til stede i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporten. Når ovennævnte lægges til grund burde forholdet anføres i tilstandsrapporten med en alvorlig bemærkning og karakteren K3. Den i tilstandsrapporten anførte bemærkning (lidt løbesod ved skorsten i bryggers) med karakteren K1 må således vurderes, at være utilstrækkelig. Opmærksomheden skal dog henledes på, at sælgers oplysninger (Utæthed ved skorstenen er udbedret), kan have vildledt indklagede til at tro, at problemerne med skorstenen var afhjulpet. Udskiftning af skorstenens inddækning kr ,00 Der er ikke taget stilling til de afholdte udgifter vedrørende reparation af skorstenspiben. Forbedringer Da inddækningen skønnes at hidrøre fra ejendommens opførelse vurderes forbedringen at udgøre kr ,00

11 11 af 17 Klagepunkt nr. 9 Algebelægning på tag På tagbelægningen er der en del algevækst specielt mod nord. Algebelægning medfører større opfugtning af tagbelægningen end normalt, hvilket forøger risikoen for skader, hvilket burde give anledning til en bemærkning i tilstandsrapporten. Pga. den manglende bemærkning i tilstandsrapporten bør indklagede betale for behandling af tagbelægningen mod alger. Det er helt normalt og uden byggeteknisk betydning, at der forefindes lidt alger på tagbelægningen. Nabohusene har ligeledes en tynd film af alger. Noget der går og kommer med året. Og som her, især på nordsiden. Erstatningskravet må således afvises. Tagbelægningen har stedvis specielt mod nord almindeligt forekommende algebelægninger. Se foto 16 og 17. Forholdet gav anledning til en snak om, hvor almindeligt forekommende algevækst er, og at dette primært har kosmetisk betydning. Derefter valgte klager at annullere dette klagepunkt. Forbedringer

12 12 af 17 Klagepunkt nr. 10 Skader i ovenlysvinduer I et tagvindue af støbejern er den ene rude revnet, hvilket burde give anledning til en bemærkning i tilstandsrapporten. Et andet tagvindue af støbejern har en skæv ramme, hvilket bevirker, at vinduet ikke altid er helt tæt. Forholdet burde give anledning til en bemærkning i tilstandsrapporten. Pga. manglende bemærkninger i tilstandsrapporten bør indklagede betale for reparation af vinduerne. Det er korrekt, at der er en revnet rude i et seks-stens ovenlys med 1- lag glas. Normalt er dette en bagatel, men tilbydes her erstattet med kr. 400,-. Den lidt skæve ramme på det andet vindue kan ikke opdages i forbindelse med et almindeligt huseftersyn. Kravet vedrørende dette vindue må derfor afvises. Udskiftning af den revnede rude dækkes af ejerskifteforsikringen. Mod nord er den ene rude i et tagvindue af støbejern revnet, hvilket giver risiko for lidt vandindtrængen. Mod nord har et andet tagvindue af støbejern en ramme med en lille skævhed. Det kan ikke umiddelbart med sikkerhed siges, at dette giver anledning vandindtrængen. Se foto 18. Den revnede rude bør udskiftes. På loftisoleringen er der under vinduet med den skæve ramme udlagt enkelte aviser, som tilsyneladende opfugtes periodisk. Men da tagrummet mangler ventilation som nævnt andet steds i tilstandsrapporten kan fugtpåvirkningen af aviserne lige så vel være et resultat af, at fugtindholdet i tagrummets luft kondenserer på ovenlysvinduerne af støbejern. Problemet kan således vise sig at være løst, når tagrummets ventilation forbedres, som anbefalet i tilstandsrapporten. Den revnede rude i tagvinduet burde anføres i tilstandsrapporten med karakteren K3. Det kan ikke bebrejdes indklagede, at han ikke har gjort bemærkninger vedrørende den lille skævhed i vinduesrammen. Forbedringer Udskiftning af rude i ovenlysvindue kr ,00 Den foreslåede reparation skønnes ikke at udgøre en forbedring.

13 13 af 17 Klagepunkt nr. 11 Hylde placeret for tæt på pejs Ved skorstenen er der i stuen indbygget en reol, hvis trædele er placeret for tæt på pejsen, hvilket i tilstandsrapporten burde give anledning til en alvorlig bemærkning med karakteren K3. Pga. den mangelfulde omtale af forholdet i tilstandsrapporten bør indklagede betale for tilmuring af hullet ved træhylden. Teksten i tilstandsrapporten beskriver tydeligt, hvad der er galt. Erstatningskravet afvises. Forholdet er i tilstandsrapporten beskrevet således: 8.16 K2 Brændbart materiale (hylde ved indbygget reol) for tæt på pejs. Forholdet dækkes ikke af ejerskifteforsikringen. Klager oplyser, at skorstensfejeren tidligere skriftligt har meddelt den tidligere ejer af huset, at forholdet var ulovligt, hvorfor pejsen ikke må bruges, før problemet er afhjulpet. Se foto 19. Forholdet bør lovliggøres i samråd med skorstensfejeren. Den i tilstandsrapporten gjorte bemærkning med karakteren K2 må vurderes at være en tilfredsstillende beskrivelse af forholdet. Forbedringer

14 14 af 17 Klagepunkt nr. 12 Revnede og skadede tagsten Der er en revnet tagsten mod syd - over gavludhænget mod øst, hvilket burde have givet anledning til en bemærkning i tilstandsrapporten specielt fordi det har givet anledning til en bemærkning i den foregående tilstandsrapport fra Desuden er der mod nord tre skadede tagsten, som burde omtales i tilstandsrapporten. Pga. de manglende bemærkninger i tilstandsrapporten bør indklagede betale for udskiftning af fire stk. tagsten. Den revnede tagsten mod sydøst er ikke registreret i rapporten. Forholdet tilbydes erstattet med kr. 400,00. Der er enkelte andre tagsten, hvor der er afslåede kanter og hjørner, som er af kosmetisk art. Der kommer ikke fugt ind. Erstatningskravet vedrørende disse skadede tagsten afvises. Tagbelægningen er i tilstandsrapporten beskrevet således: K3 - Tagsten er i områder forskubbede. Note: Tagsten bør rettes på plads, da tagbelægningen vurderes at være utæt enkelte steder og der er risiko for følgeskader. Forholdet dækkes af ejerskifteforsikringen. Der er en revnet og skadet tagsten mod syd - over gavludhænget mod øst. På dette sted har taget en betydelig utæthed. Se foto 20. Mod nord er der over badeværelsesområdet tre tagsten med skader. Skaderne giver formodentlig ikke umiddelbart anledning til gener pga. indtrængende regnvand, men de skadede tagsten vurderes at udgøre en usikker tætning. Se foto 21, 22 og 23. Fire styk tagsten bør udskiftes. De nævnte skader i tagbelægningen bør anføres i tilstandsrapporten med en alvorlig bemærkning og karakteren K3. Under skønsmødet blev der ikke registreret forskubbede tagsten, men det skal dog understreges, at fokus i forbindelse med dette punkt var de af klager udpegede skader. For så vidt angår de af klager udpegede skader må ovennævnte tekst i tilstandsrapporten vurderes som værende misvisende. Den tildelte karakter er dog retvisende. Forbedringer Udskiftning af fire stk. tagsten med understrygning kr ,00 Den foreslåede reparation skønnes ikke at udgøre en forbedring.

15 15 af 17 Klagepunkt nr. 13 Mangelfuld mur i garage Formuren på væggen mellem beboelsen og redskabsrummet mod øst er i et mindre område i redskabsrummet ikke muret helt op, hvorfor denne del af ydervæggen er uisoleret, hvilket burde give anledning til en bemærkning i tilstandsrapporten. Pga. den manglende bemærkning i tilstandsrapporten bør indklagede betale for opmuring og isolering af den manglende del af ydervæggen mod redskabsrummet. Der er her ikke tale om en skade, men noget der mangler. Der er ingen risiko for konstruktionen. Erstatningskravet afvises. Forholdet dækkes af ejerskifteforsikringen. Formuren på beboelsens ydervæg mod det østlige redskabsrum er i et mindre område på ca. 2 kvm i redskabsrummet ikke muret helt op. Som en formodet kompensation for den manglende isolering er der i stuen monteret en pladebeklædning på det tilsvarende område. Hvorvidt der er isolering bag denne beklædning kan ikke umiddelbart registreres. Men det må vurderes, at væggen ikke opfylder kravet til isolering af ydervægge i Bygningsreglementet BR-61. Se foto 24 og 25. Den uisolerede del af ydervæggen foreslås i redskabsrummet isoler med mineraluld og en gipsplade. Der er ikke tale om en egentlig skade, men da det er usikkert, om den mangelfulde del af ydervæggen opfylder gældende regler på opførelsestidspunktet, burde forholdet anføres i tilstandsrapporten med karakteren K2. Montering af 100 mm isolering og gipsplade i redskabsrum kr ,00 Forbedringer Den foreslåede reparation skønnes ikke at udgøre en forbedring.

16 16 af 17 Klagepunkt nr. 14 Revner i vægge i garage I redskabsrummet mod vest er der en revne mellem ydervæggen og skillevæggen mod det østlige redskabsrum. I redskabsrummet mod øst er der en revne mellem ydervæggen og skillevæggen mod garagen. Nævnte revner burde give anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten. Pga. manglende bemærkninger i tilstandsrapporten bør indklagede betale for udbedring af revnerne. Der er beskrevet en revne i garage/udhus, men der er to revner. Det vurderes, at der er tale om almindelige svindrevner, som udbedres ved den almindelige vedligeholdelse. Der er ingen risiko-skade for yderligere skader. Erstatningskravet afvises. De indvendige vægge i garagebygningen er i tilstandsrapporten beskrevet således: C K1 Revnedannelse mellem bagmur og skillevæg. Forholdet dækkes ikke af ejerskifteforsikringen. I redskabsrummet mod øst er der små gennemgående revner mellem skillevægge og ydervæg. Se foto 26 og 27. Garagebygningen er opført som en tilbygning til beboelsens facade mod nord. Når dette sammenholdes med, at den bærende del af garagebygningens tagkonstruktion er en betonplade, er der ingen risiko for bygningens stabilitet. Det skønnes ikke påkrævet at udbedre revnerne, som vurderes at være primært af kosmetisk betydning. I tilstandsrapporten er der omtalt revnedannelse ved én skillevæg. Der burde ganske vist nævnes revner ved begge skillevægge, men da revnerne kun har kosmetisk betydning, skønnes formuleringen i tilstandsrapporten at være acceptabel. Forbedringer

17 17 af 17 Klagepunkt nr. 15 Nedbrydning i carportens stern og remender Carportens stern mv. er nedbrudt, hvilket burde give anledning til bemærkninger i tilstandsrapporten. Klager har indhentet et tilbud på reparation af forholdet, lydende på kr ,00. Pga. de manglende bemærkninger i tilstandsrapporten bør indklagede vedrørende reparation af stern mv. betale kr ,00, svarende til den del, som ikke dækkes af ejerskifteforsikringen. Vi anerkender, at der er råd/nedbrydning i sternbrædderne, som ikke er anført i rapporten. Beløbet til udskiftningen af sternbrædder skønnes at andrage kr , som vi betaler, for så vidt der ikke er forsikringsdækning. Forholdet dækkes af ejerskifteforsikringen med 50 % af reparationsudgifterne. Der er stedvis fremskreden nedbrydning i stern, dækbrædder og remender. Se foto 28 og 29. Carportens stern og dækbrædder anbefales udskiftet. Remender anbefales repareret og afdækket. Forholdet burde omtales i tilstandsrapporten med en bemærkning og karakteren K2. Udskiftning og reparation af stern mv. iflg. tilbud kr ,00 Forholdet kræves dog kun erstattet med kr ,00 Forbedringer Carportens opførelsestidspunkt er ukendt men forbedringen skønnes at udgøre kr ,00

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10 027 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. 4. 5. 6. Fugt nederst i skorstenen Fugt i væg i entré Hængsler på indvendige døre Skade i spærhoved Tagbelægning understrøget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11031 Besigtigelse den: 6. juni 2011 kl. 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990

Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst. Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Max Nielsen Opkærsvej 5 8381 Tilst Byggeteknisk rapport, sagsnummer 148990 Der er udarbejdet byggeteknisk rapport på ejendommen Opkærsvej 5, 8381 Tilst. Der er tale om et stuehus til en landbrugsejendom

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Tilstandsrapport pkt. 1.2 angiver med K3 ældre sætningsrevner i sokkel mod nord, syd og vest, hvilket giver risiko for vandindtrængning. 2. Tilstandsrapport

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 30. marts 2015, kl. 14:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8092 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Unøjagtig udfyldning af sælgeroplysninger. 2. Fugt i kælder. 3. Skade på trapper. 4. Råd i vinduer og døre samt punkterede ruder.

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7180 Oversigt over klagepunkter: 1. Sokkel, defekt mørtelkant 2. Sætningsrevner i sokkel 3. Gulv i trapperum, skævt og revnet 4. Kældervindue, i terrænhøjde 5. Facader og gavle,

Læs mere

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen.

Desuden mangler der udeluftventiler i kælderen. Skønsmandens erklæring 8106 Oversigt over klagepunkter 1. 2. Fugt og skader i kældervægge. Olietanken. Vejret på besigtigelsestidspunktet Tørvejr svag vind ca. 24 0. Øvrige forhold Klagers selvrisiko på

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9066 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Lægter i tagkonstruktion (litra A) har fugtskjolder på hele sydsiden og taget er utæt. 2. Fugt i kælderen er mere omfattende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11015 Besigtigelsesdato: 28. juni 2011 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12160 Besigtigelse den: 15. marts 2013 kl. 9.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i udestuens træværk. 2. Manglende udluftning i udestuens tagkonstruktion. 3. Råd m.v. i vinduer og døre. 4. Utætte tagrender/nedløb. 5. Afskalning på sokkel. 6. Revner

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9144 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. Skævhed i tagkonstruktion. 2. Faskiner fungerer ikke. 3. Fugearbejde og sokkelpuds mangelfuld. 4. Løse fliser i baggang og

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab: (I det

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab:

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 10112. Besigtigelse dato: 11. januar 2011. Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: SKØNSERKLÆRING J.nr. 10112 Besigtigelse dato: 11. januar 2011 Ejendom: Klager: Beskikket bygningssagkyndig: Ansvarsforsikringsselskab: Tilstede ved skønsmødet: Bilag: Plantegning og snit Bilag 1 Fotos

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT runo Seneka 1 ES - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Munkeskovvej 3-4690 Dato: 30-9-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 320-1749 Matr. nr./ejerlav Årløse Y, Terslev matr. nr 9d, 9h, 9f ES sagsnr. 60350

Læs mere

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises.

Sokkelkanten mod nord har revner, skævheder og løs puds. Bygningsdelen er korrekt beskrevet i tilstandsrapporten, hvorfor klagepunktet afvises. Skønsmandens erklæring Bygning A: Oversigt over klagepunkter 1. Skader i sokkel. 2. Skader i udvendige trapper. 3. Gulv i vaskerum. 4. Fugt i viktualiekælder. 5. Skader i facader. 6. Skader i døre. 7.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14140 Besigtigelse d. 22. januar 2015. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7297 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Klage vedrørende 4.2 Vinduer er frafaldet. KK oplyser at skaden er anerkendt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11147 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 9. oktober 2012 kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. J.nr.10150. Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. Side 1 af 10 SKØNSERKLÆRING J.nr.10150 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 16-06-2011 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7227 Oversigt over klagepunkter 1. 2. 3. Vandindtrængen ved skotrende mod øst Utætheder i tagbelægningen Utætte tagrender og tagnedløb Vejret på besigtigelsestidspunktet Regnbyger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018

SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 SKØNSERKLÆRING J. nr. 10018 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den byggesagkyndiges forklaring: 1. Mur under tag i begge gavle er ikke afsluttet, hvorfor dyr og fugle kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14106 Besigtigelsesdato: Mandag den 6. oktober 2014 kl. 12.30 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14116 Besigtigelsesdato: Onsdag den 22. oktober 2014 kl. 9.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8206 Oversigt over klagepunkter: 1.Der klages over at ydervægge i tilstandsrapport er beskrevet som stænkpudset og malet murværk, hulmur i dele af bygningen og massiv murværk med

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7172 Oversigt over klagepunkter: 1. Utilstrækkelig tagrumsudluftning. 2. Fugtskjolder udvendig på facademur ved bryggers, bad og soveværelse. 3. Fugtaftegninger på lofter omkring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13023 Besigtigelsesdato: Torsdag d. 2. maj 2013 kl. 13.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7129 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1.Skimmelsvampe på vægge i køkken og gangen, konstateret fugt/vand i hulmur. 2. Opfugtning af murkrone og gavl mod syd. 3.Hjørne

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10070 Besigtigelse d. Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx

SKØNSERKLÆRING J.nr. xx SKØNSERKLÆRING J.nr. xx Besigtigelsesdato: 1/2-2016, kl.9,00 Ejendommen: Klager: xx Kxx Beskikket bygningskyndig: xx Ansvarsforsikringsselskab: F.Sxx Tilstede ved skønsmødet: Bilag: K.K.) xx xx Bxx xx

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12129 Besigtigelsesdato: Den 08.11.2012 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring 8147

Skønsmandens erklæring 8147 Skønsmandens erklæring 8147 Oversigt over klagepunkter: 1. ternitplader 2. ammentrykt isolering 3. ngen gangbro 4. åd i vinduer (2 stk. på 1. Sal og 1 stk. i stuen) 5. åd i kældervindue 6. kævheder i stuegulv

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11123 Besigtigelsesdato: 14. december 2011 klokken 15.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16140 Besigtigelsesdato: 12. januar 2017, kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096

SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 SKØNSERKLÆRING: J.nr. 12096 Besigtigelse d. 31. august 2012 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.l.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.s.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 7218 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Sokkel har kun fået K1 i forhold til K2 i ny rapport. 2. Østgavlens træbeklædning er ikke nævnt og har fået K3 i ny rapport. 3. Læmur er ikke nævnt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9005 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 El-installationer der er ulovlige installationer der umiddelbart kan ses med løse ledninger m.v. Pkt. 2 VVS-installationer

Læs mere

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod

Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx. mod Den 7. november 2014 blev i sag nr. 85962: xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx mod Købstædernes Forsikring GS Grønningen 1 1270 København K afsagt k e n d e l s e : Forsikringstageren

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 15127 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10038 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. K.K. klager over at kælderen er meget fugtig, samt at gulvet gynger kraftigt i det ene af ejendommens kælderrum. Ad.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING xx. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING xx. Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede 1) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14153 Besigtigelsesdato: 11. februar 2015 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Bygning A: 1. Manglende tilstrækkelig ventilation i tagrum og langs skråvægge og i skunkrum. 2. Taghældning over bryggers og badeværelse er mindre end

Læs mere

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport.

Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. 15. januar 2013 Ejendom 2 Eksempel på en tilstandsrapport hvor sælger måtte give et afslag i salgsprisen på grund af en afskrækkende tilstandsrapport. Boligen er opført i 1968 og er i 1 plan. Boligarealet

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11037 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 2. august 2011. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8107 Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Fugtig kældervæg mod syd. 2. Utæt hjørne i tagpap ved skorsten samt fugt i mur i stue. 3. Lyskassevange revnet

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7277 Oversigt over klagepunkter: 1. Revner i klinker på væg i badeværelse 2. Råd i dobbeltdør på 1. sal og råd i skydedør i stueetage 3. Afskalninger på sokkel 4. Træ gennemtæret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L. SKØNSERKLÆRING Besigtigelsesdato: Mandag, den 2. april 2012, kl. 13:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7165 Oversigt over klagepunkter: 1. Ulovligt el, 2. Fugning omkring døre og vinduer, 3. Mangler ved fuger mellem klinker i køkken alrum, 4. Dårlig reparation af tagbelægning, 5. Fejlmonterede tagrender,

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8016 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Manglende udluftning under krybekælder. 2. Fugtskjolder på indvendige vægge. 3. Borebilleangreb,

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17046 Besigtigelsesdato: Mandag den 12.06.2017, kl. 11 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den

Læs mere

Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand:

Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 7244 Oversigt over klagepunkter: 1. Fundering undersøgelse af grundvandsstand og dræn 2. Der er revner i ydervægge i bolig 3. Der er rådangreb i bjælke over vindue i gavl mod vest 4. Tagplader er beskadiget

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083

SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 SKØNSERKLÆRING J.nr. 12 083 Besigtigelse d. 17. august 2012. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 110005 Besigtigelse d. 30. maj 2011 Kl. 11:00 Slagelse den 1. juni 2011 Oversigt over klagepunkter: 1. Der er for stor spærafstand, 106 113 cm. 2. Forankring af taget overholder ikke

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9087 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Køkken, sætninger i gulve, store fuger over køkkenbord i vægfliser, sætninger i gulve i bryggers. 2. Sætninger

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9114 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Vejret på besigtigelsestidspunktet: 1. Er væg i tagetage mod nord til badeværelse isoleret. 2. Er dampspærre i tagetage monteret

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13117 Besigtigelsesdato: Den 05.12.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 15181 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager)

SKØNSERKLÆRING. Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) SKØNSERKLÆRING Besigtigelse den: 6. juli 2012 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket bygningskyndig:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13140 Besigtigelsesdato: Den 16.01.2014 og 04.02.2014 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Frank Scholkman 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Lillevangen 7 4600 Køge Dato: 3-11-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 259-96952 Matr. nr./ejerlav 13hc ØLSEMGLE BY, ØLSEMGLE EBS sagsnr. 47657

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13067 Besigtigelse den: 16. september 2013 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Klagers advokat: (I det følgende betegnet som klagers advokat) Beskikket

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13091 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget mandag d. 16. september 2013 i tidsrummet mellem kl. 10.00 og 11.30. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8149 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagkonstruktion Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdene korrekt i tilstandsrapporten. Klager mener

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 7253 Oversigt over klagepunkter: 1. Tagdækning. Forskel i antal tagsten på tagfladerne. Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet forholdet i tilstandsrapporten.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17001 Besigtigelse den: 6. september 2017 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 16022 Besigtigelsesdato: 29. april 2016 kl. 11.00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 6163 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Manglende fundament under tilbygningen 2. Forkerte skruer i facadebeklædningen 3. Manglende redningsåbning. Forkert U-værdi 4.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

SKØNSERKLÆRING. J.nr. 12065. Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) I SKØNSERKLÆRING J.nr. 12065 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indkiagede / B.B.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9036 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagen omhandler: 1. Mug og fugtskjolder ved forsatsvægge i kælderværelse. 2. Råd i og nedbrudte spærender samt lægter omkring

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096

SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 SKØNSERKLÆRING J.nr. 10096 Besigtigelse d. 17. november 2010 Ejendommen : Klager : (I det følgende betegnet som klager/k.k.) Beskikket bygningskyndig : (I det følgende betegnet som indklagede/b.b.) Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100

SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 SKØNSERKLÆRING J.nr. 11100 Besigtigelsesdato: 10.10.11 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 7067 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagepunkterne er i samarbejde med klager opstillet efter følgende fremgangsmåde Klagers påstand: Den bygningssagkyndiges forklaring: 1. Revnedannelse

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9137 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Skorstenen er ulovlig monteret. 2. Centralvarmekedlen er gennemtæret efter kun 5 år grundet fejlagtig montering.

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13026 Besigtigelsesdato: 2. maj 2013, kl. 14.15 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede /

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16184 Besigtigelsesdato: Den 24. maj 2017 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som den bygningssagkyndige

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 17087 Besigtigelsesdato: 16. august 2017 kl. 14.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningssagkyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087

SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 SKØNSERKLÆRING J.nr.: 14087 Besigtigelsesdato: Mandag d. 06-10-2014 kl. 10.00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT

EBAS - TILLÆG TIL TILSTANDSRAPPORT Bent Ole Laursen 1 EBS - TILLÆG TIL TILSTNDSRPPORT dresse: Kongensbrovej 8 8881 Thorsø Dato: 12-2-2015 Lb nr. Kommunenr./Ejendomsnr: 710-14738 Matr. nr./ejerlav 9e - idt, 8881 Thorsø EBS sagsnr. 49619

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14032 Besigtigelsesdato: Torsdag den 15. maj 2014 kl. 9:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16196 Besigtigelsesdato: Ejendommen er besigtiget fredag d. 16. august 2017 i tidsrummet mellem kl. 10:00 og 11:00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.)

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097

SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 SKØNSERKLÆRING J.nr. 13097 Besigtigelsesdato: Tirsdag den 26.11.2013, kl. 14 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 14030 Besigtigelsesdato: Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører

Tilbygning med høj taghældning. VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører VIGTIG INFORMATION om den hustype din tilstandsrapport vedrører Tilbygning med høj taghældning Opført i perioden: ca. 1950Når du køber et brugt hus, er det vigtigt at være opmærksom på, at huset ikke kan

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 17010 Besigtigelsesdato: Onsdag den 29. marts 2017 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 16157 Besigtigelsesdato: Onsdag den 4. januar 2017 kl. 09:00 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.K.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9106/10083 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. TV-stik - udgår 2. Regulering af gulvvarme 3. VVS-installation nyistandsat 4. Tryk på varmt vand - udgår 5. Temperaturregulator

Læs mere

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for

Der kan iflg. sælger forekomme mindre vandindtrægninig/utætheder. særlige vejrforhold (sne/fygesne) er påkrævet, så risiko for dresse: Gavlbakken 21 Post nr.: 2730 Herlev Reference: HM Skønnede udbedringspriser for reparationer nævnt i tilstandsrapporten: 1. Tagkonstruktion/-belægning/skorsten 1.3 Skotrender/ inddækninger Der

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring 8014 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Der mangler aftræk fra toiletrum på 1 sal 2. Der mangler aftræk fra fyrrum 3. Der mangler radiatorer på hele 1 sal 4. Der mangler redningsåbning fra

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr

SKØNSERKLÆRING J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 13060 Besigtigelsesdato: 23.08.2013 Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede / B.S Ansvarsforsikringsselskab:

Læs mere

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058

SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 SKØNSERKLÆRING J.nr. 14058 Besigtigelsesdato: Mandag den 14.07.2014, kl. 10 00. Ejendommen: Klager: (I det følgende betegnet som klager / K.L.) Beskikket bygningskyndig: (I det følgende betegnet som indklagede

Læs mere

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen

Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen Byggeteknisk rapport for: Grydagervej 4 6600 Vejen JN ARKITEKTUR ApS, Rosengade 1, 6600 Vejen, Tlf. 22996703, Mail: lp@jnarkitektur.dk Indholdsfortegnelse OPLYSNINGER OM RAPPORTENS UDFORMNING... 3 KARAKTERSKALA...

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 9105 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: Ad. 1. På havesiden er belægningen og terrassen ført op over sokkelhøjden. Ad. 2. Bjælken, der er synlig i udhæng og synligt

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring

SKØNSERKLÆRING. Skønsmandens erklæring 1 SKØNSERKLÆRING J.nr. 9135 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Nedbøjning og fald på gulv i stue samt nedbøjning af gulvet i gangen. 2. Stueloftet buer ved skillevæg mod gangen. 3. Vinduesparti

Læs mere

SKØNSERKLÆRING. J.nr

SKØNSERKLÆRING. J.nr SKØNSERKLÆRING J.nr. 10064 Oversigt over klagepunkter: Klagers påstand: 1. Vandret revne i sokkel mod sydvest 2. Fugtig kældervæg ved hjørne vendende mod sydvest. Fugtig kældervæg i gildestue. 3. Fugtskade

Læs mere

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede.

TAG. Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 30 Tagbelægning (Eternitskiffer) Nogle eretnitskiffersten gaber, hvormed risici for at slagregn og fygesne trænger ind er tilstede. 31 Tagrender og nedløb På grund af snavs og levn fra en nytårsraket ses

Læs mere

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet :

af HE-rapporten. Ved skønsmødet var det tørvejr. Øvrige forhold: Oversigt tidsforløb i sagen bemærkninger Hændelsesforløbet : Skønsmandens erklæring 8043 Oversigt over klagepunkter: Pkt.1 Dæk mod krybekælder er ikke udført korrekt. Dampspærre er placeret på undersiden af isolering (den kolde side). Følgeskader i form af lugtgener

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring Skønsmandens erklæring 8037 Oversigt over klagepunkter: 1. Råd i vinduespartier i udestue 2. Svamp i gulv i udestue Klagers påstand: Klager mener ikke, at den bygningssagkyndige har beskrevet de nævnte

Læs mere

Skønsmandens erklæring

Skønsmandens erklæring SKØNSERKLÆRING J.nr. 10081 Besigtigelse d. 15. oktober 2010 Skønsmandens erklæring Oversigt over klagepunkter: 1. K1 angivelsen for tagbelægningen på sommerhuset er fejlagtig og vildledende 2. Manglende

Læs mere