DANSK MOTORSPORTS BLA BOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MOTORSPORTS BLA BOG"

Transkript

1 DANSK MOTORSPORTS BLA BOG (5^Dem er kvem I dan^k motor^port) Redigeret af OVE PEDERSEN Arhus DANSKE ERHVERVS FORLAG TRYK: HAMMEL BOGTRYKKERI

2 DANSK MOTORSPORT Den kendte motorsportsmand, ingenier Schmitto, spaede allerede i begyndelsen af 1914 motorsporten en meget stor fremgang i den nsermeste fremtid og i sserdeleshed den danske, der var under pavirkning fra England. Spadommen blev ogsa opfyldt ved udgangen af 1914, der i hvert fald for dansk motorsport vil sta som rensssance aret. Allerede i arets f0rste maned begyndte motorklubberne at txnke pa at arrangere lab, og her fik de en udmxrket st0tte fra Alfred Nerv0. Det blev ogsa denne mand, der med dagbladet Politiken i ryggen fik startet arets forste 10b, nemlig isbbet pa Bagsvsrd S0, der formede sig som et rent hastigliedsl0b over 1 km med flyvende start. Den store skare af deltagere ved dette lob beviste allerede dengang, at det ikke alene var indenfor en snsevrere kreds, at motorsportsinteressen var vagnet. Dette blev yderligere fastslaet ved et lob umiddelbart efter arrangeret af»k0benhavns Motor Klub«, hvor kun klubmedlemmer kunne deltage, men alligevel var der 29 anmeldte korere. Endnu for vintersksonen 1914 var forbi, blev der af»dansk Motor Klub«afholdt to 10b under udstillingen af motorcykler og bivejsautomobller i Tivoll i marts mined. Det forste af disse lob var et palidelighedslob, hvor deltagerne startede forskellige steder i landet med Kobenhavn som mal, og det sidste l0b var et smidighedslob, der blev afholdt inde i selve Tivoli, men pa grund af regnvejr blev lobet ikke sa vellykket som ventet. Katatoget fra den forste automobil- og motorcykleudsdllmv i Danmark. m

3 Imidlertid var der fra forskellig side, bl. a. fra flere kebenhavnske klubber fremkommet 0nske om at danne en union til varetagelse af de sportslige interesser, og der blev afholdt flere moder, hvoraf et i Arhus, for at fa de jydske klubber med i sammenslutningen. Efter disse moder lykkedes det som for omtalt den 19. april 1914 at fa dannet»danmarks Motorcykle Union«, der i lebet af fa ar tog navneforandring til»danmarks Motor Union«. Samme dag, som unionen blev stiftet, afholdt»motorcykleklubben Elleham«et bakkelob efter engelsk monster delt i tre afdelinger: hastighedslob med flyvende start, langsomhedslob og hastighedslob med start midt pa bakken. Forsoget med dette lob faldt sa heldigt ud, at»arhus Motorklub«, hvis davxrende formand, generalrepr^sentant Mundus- Petersen, der var til stede ved»motorklubben Elleham«s bakkeprove, pa en bakke i nasrheden af Arhus arrangerede et lignende lob kort tid efter. Den 2. og 3. maj startede sa Politikens kammeratskabslob Sjxlland rundt. Lobet blev kort af 3-mands hold med pointstab for den tid, der medgik til reparation af de deltagende koretojer. Hvert hold bestod af en lille motorcykel, en stor motorcykel og et bivejsautomobil, hvori kontrouen for det pag^ldende hold befandt sig. Reprctsentant Mundus Peterscn, Arhus, Det gik nu slag i slag med motorsportsarrangementer, idet»motor-tidende«den 21. maj arrangerede et palidelighedslob pa Sjxlland og»skanderborg Motorklub«et lignende lob den 24. maj, forovrigt det forste palidelig- Starten vcd det farstc motorhb, der blev afholdt i jylland, fandt sted fra Skandcrborg. (Sandag den 24. inaj 1914). 17

4 hedsl0b, der blev arrangeret i Jylland af en jydsk klub. I juni ma.ned kom forst»dansk Motorklub«med et viftelob med K0benhavn som udgangspunkt, lobet blev k0rt som palidelighedslob og strakte sig over to dage. Sondagen efter optradte den nystartede»danmarks Motorcykle Union«for forste gang som arrang0r af et l0b, der startede dels fra K0benhavn, dels fra Arhus. De to startende hold modtes i Esbjerg, hvorfra Iobet gik med ruten lagt ned over Sydfyii og Sydsj^lland. L0bet varede i to dage og blev en stor succes, ikke mindst pa grund af den gode tilrettelxgning, der forarsagede, at man undgik den kedelige lodtra:kning om de endelige placeringer, der ellers var almindelig i datldens palidelighedslob. Den eneste ulempe ved lobet var de to startsteder, thi ganske vist var der S0rget for, at distancerne Kobenhavn-Esbjerg og Arhus-Esbjerg var omtrent llge lange, men jyderne, der deltog i lobet, var stxrkt handicappet af regn og darlige veje, sa det lykkedes ikke en eneste at komme i ma.1. Endnu et lob blev afholdt i juli mined 1914, nemlig Politikens»Skagensl0bet«, og det blev, bade hvad distance og deltagerantal angik, det storste motorl0b, der bavde vseret afholdt i landet. Lobet strakte sig over tre dage og havde kr^evet et meget stort forarbejde af Alfr. Nerv0, der havde tilrettelagt det og overvundet alle vanskelighederne, sa alt klappede, som det skulle.»skagensl0bet«blev sa;son I914's sidste l0b, idet krigen kort tid efter brod ud, og augustog septemberdagenes panikstemning satte en stopper for videre sportsarrangementer. Da der igen indtradte rolige forhold i landet, var benzinmanglen msrkbar, sa det var umuligt at afholde motorlob mere dette a,r. Nar man nu ser nxrmere pa deltagerne, deres antal og deres prxstationer efter datidens forhold, ma man forbavses. For det f0rste var det et meget stort antal motorsportsmxnd, der var blevet her i landet pa sa kort tid, og for det andet kan man ikke undga at komplimentere disse dygtige sportsm^nd for deres kunststykke, som det var at kore pa de af regn opblodte og darlige vestjydske veje med datidens sma maskiner uden komfort af nogen art. Af de danske motorcyklister, der i 1914 havde forerstillingen inden for dansk motorsport, skal na;vnes Walter, Tidemann, H0ltzer, Bendixen, Mathiesen, Teilmann-Ibsen, Ketner og E. Erederiksen; disse korere deltog i alle sxsonens lob og var altid placeret pa de f0rste pladser. Da automobilerne ogsa deltog i datidens lob pa lige fod med motorcyklerne, skal disse ogsa omtales. Klassen for bivejsautomobiler var l 1914 meget fyldig, og man spaede den yderligere udvikling i 1915, da der stadig kom nye og forbedrede modeller til landet. Af datidens dygtigste automobilkorere skal nxvnes Hersleb Christensen, Herman Nielsen, Caspersen og bi'odrene Eog. Hcrslcb Christensen. Hvorledes sa nu datidens motorsportsfolk selv pa udviklingen i 1914, og havde man ljert noget af de lob, der var afholdt i arets lob. Man gav forst og fremmest til kende, at den klassificering efter cylinderrumfang inden for de forskellige arter af maskiner, som var indfort efter de international bestemmelser, var absolut nodvendig for at fa nogenlunde retfserdige resultater. Som tidligere omtalt var Danmark allerede pa davxrende tidspunkt med i det international organisationsarbejde vedrorende motorsport. 18

5 Verdenskrigen var som sagt brudt ud og havde lagt en stor dsmper pa motorsportsaktiviteten allerede i slutningen af 1914, og bedre blev det ikke i de kommende tre ar, for der var benzinmangel, og reservedele til k0ret0jerne var meget vanskelige at skaffe hjem, altsa blev den rivende udvikling, motorsporten var inde i, meget brat standset. De forskellige palidelighedslob samt mindre klubleb blev dog gennemf0rt trods meget store vanskeligheder i de ferste krigslr. For at man kan fa et indtryk af disse ars motorsportsbegivenheder, og hvllke strabadser datidens motorsportsmxnd matte gennemga bl. a. under Skagens-lobene, vil vi nu lade et af datidens store motorsportsnavne, Carl Holzer, selv fortslle om sin deltagelse i det forste Skagens-leb ar 1913, og denne beretning vil vsre gjeldende for afviklingen af alle de lange palidelighedsl0b, der blev kort i de nxrmest folgende ar efter verdenskrigen Auto'-iobilsportsmandcn i.ari Uoltzer cr klar til start. Det forste Skagens-lob Det forste Skagens-l0b 1913 vil sikkert sta som det interessanteste og m^erkeligste l0b for datidens motorsportsm^nd, fordi man kun var vant til at kore forholdsvis korte palidelighedsl0b pa hojst km og nu pludselig skulle til at deltage i et l0b pa ca km. Man ma jo heller ikke glemme, hvad det var for motorcykler, der blev anvendt til dette og lignende krxvende lob. Det var et minimum af de ga:ngse maskiner, der var forsynet med gear og kobling, hvilket ogsa manglede pa den 3 hk»wanderer«-maskine, jeg deltog med, sa jeg blev fra mange sider fraradet at deltage, da det nsermest blev betragtet som en umulighed at kore gennem den ber0mte eller snarere berygtede sandstrzkning fra Alb^k til Skagen uden disse moderne tekniske indretninger pa maskinen, men disse rad animerede mig blot endnu mere, og lordag den 9. august 1913 indfandt jeg mig sammen med ca. 70 andre dristige motorkorere i Frederiksberg slotsgard. Jeg blev fra mange sider fraradet at deltage. Det var et uforglemmeligt og imponerende syn at se alle disse maskiner efterhanden blive stillet op pa rsekke, - alle deltagerne i fantastiske dragter med briller og 0reklapper og med ksmpemxssige numre pa ryggen. Og hvilket spektakkel! Mindst maskiner blev pr0vet samtidig fri udbl;esning over det hele, og stadig ankom nye deltagere, udst0dende signaler fra de mest forskelligartede horn, skralder, sirener og flojter. Na, endelig begyndte Falck at knalde med startpistolen, filmsfotograferne drejede pa kukkasserne, og vi for ud gennem slotsporten ud pa landevejen hilst af en stor tilskuerskare, der for de flestes vedkommende rystede pa hovedet af os gale mennesker, der troede om OS selv, at vi kunne k0re hele Danmark igennem frem og tilbage pa. l^h d0gn. Til Kors0r gik det for mit som for de flestes vedkommende glat. Jeg naede Korsor ca. tre kvarter f0r fjergens afgang, og da det var tilladt at tage med en evt. tidligere fsrge, forhorte jeg mig straks hos togpersonalet, om der afgik nogen for den bestilte ekstrafxrge til lobsdeltagerne. Jeg fik oplysning om, at der gik en fa;rge ca. et kvarter f0r, og jeg tillige med 4-5 andre snedige»"wanderer«-k0rere 19

6 trak ganske stille ombord i denne ferge og morede os rigtigt til at komme f0rst til Fyn, hvilket jo ville vsere en stor fordel. Men, om forladelse - i sidste 0Jeblik blev der givet ordre til, at ekstrafergen skulle afga f0rst, og der stod vi og gemte vore lange ansigter, for at ingen skulle se os og grine ad os oven i kobet. uheld - en stor bradde tvxrs gennem bagringen - fik forholdsvis hurtigt sat to lapper pa - udmxrket assisteret af grosserer Sass, der ivrigt spurgte efter sin broder, der ogsi. deltog i lebet - og videre, men inden jeg naede Arhus, havde jeg endnu en punktering pa bagringen. Jeg lappede, men efter at have kert en kilo- Ekstraftcrgen afgik f0rst, og der stod vi med lange ansigter. Na, vi tr0stede os med et ekstra godt foder, hvilket det vist kneb med pa den anden f^rge, og tog en ekstra snaps for at drukne sorgen. Et kvarter efter den anden fasrge naede vi Nyborg og satte straks efter de andre, og jeg naede ogsa at overhale en stykker, inden jeg kom til Middelfart - kom pr. motorbad over til Snoghoj og for videre. Inde i Skanderborg havde jeg mit f0rste Inde i Skanderborg havde jeg mit forste uheld. meter, havde jeg ingen luft i ringen - ud med slangen - kunne ikke finde nogen utsthed - ind igen - og var i godt humor, men kunne jeg na Arhus ved at pumpe, kunne jeg jo blive hjulpet der, men sa holdt den pludselig luften. Imidlertid var jeg jo blevet passeret af mange, og da jeg naede Arhus, var der et frygteligt virvar biler og motorcykler var her samlet og skulle have benzin og olie samt flere andre forn0denheder - alle hylede og skreg og ville have forst, og jeg hylede med efter bedste evne. Endelig var jeg klar til at starte videre nordpa - sa tabte jeg et dseksel til kaburatoren, og det tog mig 20 minutter at finde det igen - videre - Randers, Hobro - stadig gar maskinen glimrende, og jeg passerer mange, igennem Rold skov og Rebild bakker f0lges jeg med Chr. Walter og Poul Bjorn-Petersen fra Holb^k, og vi ankom samtidig til Alborg, hvor Poul BJ0rn og jeg ramler sammen uden dog at komme noget til. 20

7 Sa videre, men det var nu blevet sa sent, at min beregning om at ni, Skagen og straks vende og kore tilbage gennem sandet, medens det var lyst, blev umulig, og jeg var glad, blot jeg naede til Skagen inden morkets frembrud. S^eby blev ogsd ndet, Nord for Sa;by moder jeg den tykke Bruun, der star og slar opgivende ud med armene - han var havareret. I Frederikshavn farer en anden tyksak. dian«.»sxt stxrkere fart pa,«sagde han, og sa grinede han ogsa, for jeg si. vist meget ynkelig ud pa min llue maskine, jeg hvert ojeblik matte lobe igang. Det var imidlertid blevet omtrent morkt, men jeg var kommet godt igang pa en lille, smal sti langs med en groft; lige foran mig kerer tyksakken fra Frederikshavn, og jeg nar op til ham, da vi horer signaler fra en bil, der kom imod. Den tykke, der viste sig at v^re Ove Bendixen, standsede op og lod motoren spille og anede ikke, jeg var bagved. Jeg bander og har nu kun to udveje, enten at vxlte til venstre ud foran bilen eller ga i groften, - jeg valgte groften. Bilen, det var Hersleb Christensen, der var pa tilbagevejen, standsede op, men jeg kunne klare mig selv, og kort efter var jeg ude af sandet og karte det sidste stykke gennem Skagen by og ud til badehotellet pa Grenen, hvor jeg blev modtaget med oprigtig beundring af de allerede ankomne motorcyklister, der var kun fire, nemlig Chr. Walter og Nord for Sa:by stod tykke Bruun og slog opgivende ud med armene. som jeg denagng ikke kendte, uden om mig, og jeg efter ham. Endelig nar jeg sandet og bliver forfasrdet.»er det vejen til Skagen?«rabte jeg til nogle bonder, der stod inde pa marken.»javel, kil bare pa,«svarede de og grinede, da jeg samtidig stod pa hovedet i et sandhul - na, op igen og videre, og det gentog sig mange gange pa vejen til Skagen. Imidlertid var en ny mand kommet op pa siden af mig, Erik Schonberg, pa en stor»in- Erik Schonberg, begge pa»indian«, og Holger Nielsen og Ove Bendixen, begge pa»rudge Multi«. I forhold til min maskine var disse fire bade stjerkere og forsynede med gear og kobling. Der var stor begejstring for os alle pa badehotellet, og hvor snavsede og usoignerede vi end var, sa vi kun beundrende blikke fra de mange balkla;dte damer, der nseppe sa, til den side, hvor deres kavallerer stod og betragtede OS med misundelige 0Jne. 21

8 Jeg fik et par pilsnere, noget mad og varm kaffe og gjorde klar til at tage af sted igen. Jeg var klar over, at det ville vasre ganske umuligt at forcere sandet om natten, men jeg ville dog k0re sa langt, som det lod sig g0re, og sa vente til daggry for ved den forste lysning at kore videre, og jeg regnede med, at 0Jnene snarere ville vxnne sig til m0rket, nar jeg havde opholdt mig derude nogle timer. Som txnkt, sa gjort - og jeg fortrod det ikke. Der var stor hcgejstring for os pa badchotcllet. Da jeg var komniet en lille kilometer ind i sandet, opgav jeg efter at vxre vxltet flere gange. Jeg trak maskinen ind pa marken og lagde mig pa ryggen i lyngen og horte Vesterhavet og Kattegat bruse hver pa sin side af mig, Skagens fyr blinkede, og stadig horte jeg motorstoj, og enkelte motorcykler og biler kom forbi i retningen mod Skagen. En motorcykel med en stor lygte standsede pludselig op noget fra, hvor jeg la - lygten slukkede, og jeg horte lxnge ingen 1yd. Anende en ulykke begav jeg mig af sted og fandt ogsa en motorcykel liggende pa vejen og en mand i groften. Han levede dog, for jeg kunne tydeligt here, at han jamrede sig. Jeg tog motorcyklen, en stor, tung N.S.U., rejste den og gav mig sa i lag med manden. Det var Richard W. Petersen, der havde sljebt dette uhyre af en motorcykel gennem sandet hertil, men kunne nu ikke mere. Jeg fik ham dog stablet op, og lidt efter var han kommet sa meget til h^gterne, at han kunne udose en str0m af skseldsord over Nervo, og hvis denne havde va:ret til stede, er jeg ikke ganske sikker pa, at han var kommet til at arrangere flere Skagens-lob. - Na, imidlertid da Richard far at vide, at der kun er en god kilometer, til vejen igen er farbar, travede han videre og naede da ogsa bade til Skagen og tilbage igen. Efter 4 timers venten i lyngen begyndte det endelig at lysne i 0st, og jeg fik trukket maskinen ud pa vejen, men det var meget besvxrligt at komme igennem, uafbrudt vxltede jeg, dels pa vejen, dels ned i groften, og de eneste oplivende momenter var, nar jeg m0dte nogen, og det var ikke sa ganske fa, der var pa opvejen og med misundelige blikke sa pa mig lykkelige, der var pa hjemvejen jo, godmorgen - lidt efter Iigger jeg igen i en groft, der denne gang var ussedvanlig dyb. - Jeg arbejder og sveder som en lille hest for at fa maskinen op pa vejen igen og kom til at mindes Richard "W.'s udgydelser, som jeg nu ganske g0r til mine, og jeg svjcrger hojt og helligt pa stedet, at dette Skagens-lob skal va:re bade det forste og det sidste. Na, alting far en ende, og endelig glider jeg ud pa en efter datiden prxgtig landevej, det stykke fra Albxk til Frederikshavn, paradisisk dejhgt efter at have gennemgaet skxrsildens pinsler pa sandvejen til Skagen. Uden andre genvordigheder, end at jeg faldt i S0vn et par gange pa motorcyklen mellem Sicby og Alborg, og hvor jeg i0vrigt modte den sidste motorcyklist, der var pa vej til Skagen, nemhg Axel Ketner, naede jeg Alborg ca. klokken halv syv. Umiddelbart efter mig kom Erik Sch0nberg, som jeg troede langt i forvejen, med en maskine, der med store reb var bundet sammen i alle ender og kanter. Jeg ville have ham med hen at drikke kaffe, men han havde ikke tid.»jeg skal na fxrgen kl. 13,30 i Nyborg,«sagde han.»det skal jeg med,«svarede jeg og korte hen pa hotel Phgnix, hvor jeg fik en dejlig pilsner og en stor kop varm kaffe med wienerbrod til. Det kvikkede svasrt op, og klokken 7,00 var jeg igen klar til afgang og regnede nu ud, at jeg ved at holde 50 kilometers gennemsnitsfart ville va;re i Nyborg klokken 13,00; der var sa 20 minutter til overfarten ved Snoghoj. Det kunne nok ga. 22

9 Klokken 9,00 naede jeg Arhus efter at have passeret en haglbyge, der slog si. hlrdt, at mine Ixher blodte kraftigt, og klokken 11,00 var jeg i Snoghoj, hvor jeg i en motorbad blev sat over sammen med entrepren0r J. P. Hansen, der, guderne matte vide hvorledes, lige var kommet dertil, ogsa pa en lille»wanderer*. Pa. Fyn gik mm maskine lkke sa godt, den forreste cylinder blev varm, og jeg matte af gentagne gange for at spr0jte den med petroleum, men klokken 13,00, da jeg kun var een kilometer fra Nyborg, passerer jeg Erik Schonberg, der stod og lappede, og umiddelbart efter punkterer ogsa jeg, mente dog ikke, der var tid til at lappe, men korte pa fselgen ind til byen, hvor et par drenge tjente en krone ved at trxkke motorcyklen ned til fcergen, medens jeg selv i ro og mag spadserede ved siden af. Da fxrgen afgik, var vi kun - foruden 7-8 biler - fire motorcykler, nemlig Chr. Walter, Ove Bendixen, Erik Schonberg og undertegnede, og vi var altsa de eneste, der havde chance for at gennemfore l0bet rettidigt i mal. Ombord pa fasrgen gav jeg mig straks i lag med at hale slangen ud af bagringen for at fa lappet, sa jeg kunne hvile det sidste stykke af sejlturen, men det viste sig umuligt at finde noget hul pa slangen. - Endelig blev jeg klar over, at det var en af lapperne fra Jylland, der ved varmen havde losnet sig, og det var et ret vanskeligt stykke arbejde at fa renset alt det gamle lapperi af og fa anbragt en ny lap, sa da jeg var fxrdig sejlede vi ind i Korsor havn, sa jeg fik kun lige tid til at skylle en pilsner ned. I Kors0r blev vi modtaget af en jublende tilskuermxngde, ja, det var der forresten overalt, ogsa i Jylland og pa Fyn. Blandt tilskuerne i Kors0r var»wanderer«s reprxsentant, grosserer Hans Lystrup, medt op i en stor bil med flere mekanikere, og de var jo svcert begejstret for mig og betragtede det nu, ligesom jeg seh'', for en smal sag at na ind til Kobenhavn pa de 2^/2 time, der var nodvendig at overholde for at na rettidigt i mal, - men det skulle alligevel ikke ga. Jeg passerede Slagelse som nummer 3 af de samtlige deltagere, men kort efter Sor0 fik jeg en punktering. Jeg satte mig roligt ned, for nu vidste jeg jo, at hjxlpen var na:r, og lidt efter kom ogsa Lystrup med sine folk, ud med slangen, der sad et ganske almindeligt som, men da der i forvejen var flere lapper pa slangen, som muligvis kunne fa i sinde at losne sig, gav Lystrup flot ordre til at klippe slangen over og l^gge en ny 1 af dem, hvor man stikker enderne ind i hinanden. Det var jo evigt dejligt, og 10 minutter efter dampede jeg af sted igen meter - knald! Slangen eksploderede pa'en igen - ny slange - af sted - samme resultat, og en gang til - atter knald - det viste sig, at de nye slanger var en tomme for korte, sa enderne sprang fra hinanden. Sa kom hele baghjulet til sidst af, og et nyt blev i en fart monteret, men jeg kunne dog indse pa davserende tidspunkt, at jeg ville komme for sent i mal. Jeg kilede dog sa godt pa, jeg kunne, men ved Ousted blev der et voldsomt haglvejr, og i Hedehusene var jernbanebommene nede, ved Glostrup gik der et ta;ndr0r, og da sa jeg pa uret, at tiden allerede var overskredet, mden jeg igen blev klar til at here. Det var med sorg i hjertet, at jeg fortsatte mod Kobenhavn, men allerede for jeg naede til Damhuskroen, var der tkt af tilskuere pa begge sider af vejen, og resten af ruten blev et sandt triumftog, der hurtigt bortjog alle sorgelige tanker. Jeg folte mig som en hasrforer, der vendte sejrende hjem fra et stort slag, tiljublet af befolkningen, og dette kulmmerede, da jeg med en flot slutspurt tog Frederiksberg bakke og standsede op foran Ealcks store lastbil, der fungerede som dommertribune, 25 minutter for sent 1 mal. Den hyldest, der her blev mig til del i form af jubelrab, blomster og lykonskninger, vil for mig altid sta som et af de ksereste minder, og da jeg dagen efter ved afslutningsfesten i Wivel fik overrakt automobil-grosserer-foreningens jeresprasmie, tilbagekaldte jeg ganske stille det lofte, jeg gav mig selv, da jeg kxmpede oppe i sandet ved Skagen, - og jeg har ikke fortrudt det. Carl H0lzer. 23

10 Efter denne beretning fra en gammel motorsportsmand om hans deltagelse i det forste afholdte Skagens-Iob i 1913 ma man straks sla fast, at Skagens-lebene foruden mange andre store palidelighedsleb rundt omkring i landet, bl. a. det jydske stjerneleb, Esbjerg-lobet, Fyn rundt, det danske motor grand-prix, med flere, i mange ar frem i tiden var arlige tilbagevendende motorsportsbegivenheder, og efterhanden som arene gik, kom flere af disse store palidelighedslob rundt omkring i landet ind i billedet, og da krigen var forbi i 1918, tog alle disse lob et v^ldigt opsving. Som for omtalt under beretningen af et Skagens-lob blev det oplyst, at start og mal ved dette leb forefandtes i Kobenhavn, sa inden vi tager afsked med palidelighedslobene fra motorsportens barndom, vil vi se lidt pa de lob, der blev arrangeret med start og mal i andre landsdelc. Det forste store motorlob i Jylland blev afholdt sondag den 22. august 1915 og var arrangeret af»skanderborg Motorklub«. Lobet, der startede sondag morgen, blev en stor succes. Vejret, som om lordagen havde vxret byget, viste sig fra sin elskvserdige side med solen stralende fra en skyfri himmel. Lobet havde vakt stor opmxrksomhed langt ud over Skanderborgs grxnser og, anerkendt som lobet var af»danmarks Motorcykle Union«, havde samlet et stort antal deltagere, saledes ikke mindre end 27 fra Kobenhavn. /IpEilililllliSi: Murermcster Senius Olsen. AUerede tidlig sondag morgen var der rore i Skanderborg, og alle motorinteresserede var modt op for at modtage kobenhavnerne, der skuue komme fra Arhus fra damperen. Ved 8-tiden kom sa hele svsrmen med fri udblxsning og fuld musik fra alle mulige slags tudehorn, sirener o.s.v. og fyldte hele Skanderborgs brede hovedgade. Udenfor Hlndv^rkerforeningen gjorde svxrmen holdt, og enhver fik travlt med at fa maskinen gjort klar til start, saledes at den kunne vxre i orden over det hele til det 400 km lange stjernelob. Medens deltagerne udforte dette arbejde, havde de mange tilskuere tid til at fa de forskellige maskiner beset, hvilket de i fuldt mil benyttede sig af. Ikke alene var der tilskuere fra Skanderborg og ovrige Jylland, men ogsa fra Fyn og Kobenhavn var der modt en del motorsportsinteresserede personer. Saledes sa man murermester Senius Olsen, Kobenhavn, grosserer Classen Schmidt, Odense, konsul Kongstad, Esbjerg, grosserer Schibye, Arhus, lxge Meyer Petersen, Skanderborg, sekretjeren for Skanderborg Motorklub, reprxsentant Axel Andersen, installator H. C. Frederiksen, Herning, fuldm^gtig Hofmann, grosserer Ove Bendixen, repr^sentant Brun og ingenior Semler, alle fra Kobenhavn, og mange flere. Hertil kom telefonmester Buchgreitz og vinhandler Alfr. J0rgensen, begge fra Odense, og bestyrelsesmedlemmer i»fyens Stifts Motor Klub«. Lidt for klokken halv ni var starteren, automobilhandler Svendsen, klar til at sende de sma motorcykler ud pa lobets 5 ruter, der gik hhv. til Arhus, Randers, Herning, Ry og Vejle. I alt startede der 60 deltagere i lobet, der blev arets storste, hvad angik antallet af deltagende koretojer. Lobets oplob skulle finde sted i Dyrehaven, og da klokken var 16,00, var der sort af tilskuere ved oplobsstedet. Den forste korer, der kom i mil, var Tidemand pa Indian, men sma fire minutter efter kom under stor jubel lobets nummer to, Bohnstedt Petersen, pa Harley Davidson. Prxmieuddelingen efter lobet fandt sted om aftenen ved en festlig sammenkomst i Handvjerkerforeningen. 24

11 Ved kaffen blev de mange premier uddelt, og hver enkelt prjemietager blev livligt applauderet. Grosserer Walter (7/9 Indian) fik vandrepokalen og Nationals asresprkmie.»danmarks Motorcykle Union«s pokal tilfaldt Carstens, Odder (4 hk Indian). Overmonter Rasmussen, Skanderborg, (3 hk Wanderer) og dekorationsmaler Wilken Hansen (11 hk Harley Davidson) fik sresprasmier fra»skanderborg Motorklub«. Bohnstedt Petersen, Kobenhavn, fik sresprkmien for den forste Harley Davidson. Fabrikant Poulsen, Virring pr. Skanderborg (2 hk Wanderer), fik et sxt t0j udsat af M. Jensen til den bedste Skanderborg-deltager i lobet. Baron Rosenkrantz, Sofiendal, Venge pr. Skanderborg (4V2 hk B.S.A), fik en pokal udsat til den ncestbedste skanderborger.»london«s xresprxmie tildeltes Albert Petersen, Kebenhavn (6 hk New Hudson). Kristensen-Skyth, Arhus (3^/2 hk N.S.U.) fik»arhus Motorklub«s xrespr^mie. Efter prjemieuddelingen spillede musikken op til dans, og aftenen sluttede meget forn0jeligt.»skanderborg Motorklub«havde haft asre af sit forste stjernelob, og klubbens sekret^r, reprxsentant Axel Andersen, der i det store og hele havde tilrettelagt lobet, fik mange lovord derfor. De efterf0lgende stjernelob i Skanderborg blev da ogsa meget populsere de folgende ar og blev altid kort med et meget stort antal deltagere. Ogsa pa Fyn blev der i 1915 afviklet et stort lob kaldet»fyen rundt«. Den unge motorklub»fyens Stifts Motor Klub«, der var stiftet i juni maned 1915, patog sig allerede knap en maned efter sin stiftelsesdag den store opgave at arrangere dette lob, og det sa ud til, at alt skulle lykkes for den nye fynske motorklub. Lobet blev afholdt den 25. juli 1915 med start fra Albani-torv i Odense, og selv Motorglad ungdom skal pa skovtur anno 19 o.s.v. H. P. Hansen, Odense (2V2 hk Bown Williers),»Fyens Stifts Motor Klub«s xresprxmie. Reprxsentant Stenstrup fik ingenior Theilgaards prasmie for den bedste deltager pa Theilgaard-gummi. Tidemand fik ved lodtrjekning»rascine Oil«s prjemie, foruden at alle pomtsfri korere fik pra:mier. om det var et eksperiment for sa ung en klub at afholde leb, blev succesen straks fra starten slaet fast. Der havde anmeldt sig 30 deltagere til lobet, og heraf kom de 27 til start, der foregik hhv. klokken 8,30, 8,50 og 9,20 for de tre klasser, som lobet omfattede. 25

12 TYVERNES DANSKE MOTORSPORTSNAVNE K. Rasinussen, Harley-Dauidson. S. Friis Hansen, Harley-Davidson. C. Bohnstedt Petersen, Reading- Standard. Th. Helle-Broc, Henderson de luxe J. Hedegaard Schou, Indian. Axel Schmidt, Indian. B. Bjerregaard B.S.A. 26

13 En del af Albani-torv, hvor starten foregik, var afsp^rret saledes, at det store tilskuerantal ikke kom til at genere lobsdeltagerne under starten, og politiet holdt en monsterv^rdig orden ved udkcrslen fra afspxrringen. Politiet i Odense havde pabudt, at maximalhastigheden i byen ikke matte overstige 15 km/t, og da deltagerne overholdt politiforskriften, foregik korslen i Odense by uden ulemper for nogen, og uden at politiets kasse blev fed af boder. Politiet stillede sig iovrigt overordentlig velvilligt, og pa alle gadehjorner, hvor deltagerne kunne tage fejl af vejen, stod der en betjent og viste vej. Klokken 9,20 var alle startet pa nxr Tidemand og Jungersen, der begge korte 10 hk Excelsior. Tidemand punkterede umiddelbart f0r starten og var derfor ikke startklar for 4 minutter efter, de andre i hans klasse var startet. Jungersen, der var kort fra Kobenhavn lordag aften og kommet over til Eyn med fxrgen klokken 24,00, havde midt imellem Nyborg og Odense haft uheld med sin magnet, og i den morke nat kunne han ikke se at rette fejlen. Han tabte dog ikke modet, men skbte maskinen omtrent hele vejen til Odense, men lidt uden for byen var det imidlertid blevet for meget for ham, hvorfor han efterlod maskinen pa. vejen og spadserede ind til Odense, hvortil han ankom klokken 6,00 om morgenen. Straks fik han sendt en mekaniker ud til motorcyklen for ta fa den bragt i orden. Dette lykkedes ogsa, men Jungersen kunne dog forst starte en halv time efter sine konkurrenter. Deltagerne blev sendt ud ad to forskellige ruter, nemlig Odense-Svendborg-Faborg- Odense og Odense-Assens-Middelfart-Odense. Af disse to ruter var den forste den korteste med 107 km, den anden den laengste med 119,5 km. AUerede klokken 10,53 kom den forste k0rer tilbage. Det var forretningsforer R. J. Rasmussen, der havde gennemkort den lxngste af ruterne. Rasmussen havde haft det uheld at styrte over en hund og forstuvet den ene fod meget alvorligt; han sensede imidlertid ikke de kraftige smerter, men fortsatte efter at have benyttet frokostpausen til at rette lidt op pa maskinen, der var blevet meget skjev ved styrtet. To minutter efter Rasmussen, klokken 10,55^ kom reprxsentant Holtzer som den f0rste i klasse II tkt fulgt af cykelhandler Bohnsted- Petersen og grosserer Walter. Alle de forste, der kom i mal, havde gennemkort den lasngste strjekning, Odense-Assens-Middelfart-Odense, hvor de forholdsvis lange, lige strsekninger tillod storre hastighed imod ruten med de mange sving, Odense-Svendborg-Faborg-Odense, der var betydelig mere krsvende at kore. Efter at den forste rute var gennemkort, var der tre kvarters tvungent ophold i Odense, hvor korerne kunne indtage frokost, inden de gik i lag med lobets sidste to etaper. Starten efter frokost gik programmjessig under ledelse af konsul Buchgreitz fra Odense. Der blev ikke nogen lang ventetid, inden deltagerne kom tilbage fra deres anden rute, idet Bohnsted-Petersen kom klokken 13,54 og fyldte benzin og olie pa for at tiltrxde lobets sidste etape som forste mand. Det var dog ikke noget langt forspring, Bohnsted-Petersen fik, for kun eet minut efter kom R. J. Rasmussen, der stadig trods smerterne i den forstuvede fod var ved godt mod. I klasse II var det stadig Holtzer, der var den f0rende, og han ankom klokken 14,01. Jungersen, der efter ferste runde la som nummer 24, var nu rykket op som nummer 12, idet han indkom til Odense kl. 14,21. Alle deltagerne i bbet pa njer Wilken Hansen, der ustandselig havde punkteringer, kunne i god tid begynde pa den sidste etape, Odense - Kerteminde - Nyborg - Odense, med opkbsstrsekning fra Nyborg til Odense. Selve oplobsstedet var lige uden for byen, og en stor menneskeskare havde givet mode for at hylde de tapre motorsportsmzend. Allerede for klokken 15,00 var folk begyndt at samles derude for ikke at ga glip af fornojelsen at se den forste korer na i mal. Som ventet efter stillingen ved sidste etapes begyndelse, blev det Bohnsted-Petersen (11 hk Harley- Davidson), der gik forst over mallinien klokken 15,30. Der blev nu en lxngere pause, inden nxste mand, Jungersen (10 hk Excelsior), an- 27

14 kom klokken 15,55, men til dommernes forbavselse havde han ikke noget kontrolkort med i mal, det la hos kontrollen i Nyborg, hvor han skuue tilbage til for at fa noteret tid, og han skuue vtere tilbage i Odense inden klokken 16,20 for at na i mal, inden lobstiden udlob. Han naede forst til Odense 16,22, sa det var lige ved. Lige efter, at Jungersen var kommet i mal forste gang, kom R. J. Rasmussen (2V4 hk Puch). Trods faldet om formiddagen og de stadige smerter i foden gennemforte R. J. Rasmussen dog lobet og fojede herved et nyt bevis til de mange tidligere pa, at han var i besiddelse af datidens rette motorsportsand. Tidemand (10 hk Excelsior), der hele l0bet igennem havde vxret hjemsogt af uheld med punkteringer, kom i mal klokken 15,59, inden hele klumpen af korere kom klokken ca. 16,20. Lidt for dette tidspunkt sa den store tilskuerskare en klump pa ca. 20 motorcyklister og 2 automobiler komme ad landevejen mod opkbsstedet. Lidt f0r lobets idealtid, 16,20, kom Theilmann Ibsen (4V4 hk B.S.A.) og Thorvald Hansen (7/9 hk Indian) i mil. De ovrige deltagere kom i mal i folgende ra^kkefolge: Vinhandler Alfr. O. Jorgensen (Saxon automobil), Helge Cohn (4V4 hk B.S.A.), mekaniker Rasmussen (7/9 hk Indian), installator H. Knudsen (2V2 hk N.S.U.), grosserer Chr. Walter (3V2 hk Indian), Henry Christensen, Roskilde (4 hk Wanderer), reprxsentant Holtzer (3V2 hk Wanderer), repra:- sentant Henry Johansen (7/9 hk Indian), fabrikant H. P. Hansen (2V4hk Bown-Villiers), fabrikant Viggo Petersen (4 hk Wanderer), repr^sentant Johs. Jorgensen (4 hk Wanderer), manufakturhandler Th. Larsen, Roskilde, (4 hk Wanderer), fabrikant Eckhoff (Stoewer automobil), Jungersen (10 hk Excelsior), Th. Trige jun. (7/9 hk Indian) og Corfitzen (7/9 hk Rudge). Umiddelbart efter lobet tradte dommerkomiteen, der bestod af d'hr. bestyrelsesmedlemmer i»fyens Stifts Motor Klub«, ritmester Moller, direkt0r 0rkild, telefonmester Buchgreitzt, grosserer Classen-Schmidt, installat0r Hansen samt konsul Kongstad fra Esbjerg og ingenier Semler fra Kobenhavn, sammen for at gennemga kontrolkortene og for at trasffe nxrmere bestemmelse om specialprxmierne. Om aftenen samledes alle korerne og klubbens medlemmer med damer til en lille souper pa»grand«hotel i Odense. En del medlemmer med damer fra»vestsj2llands Motorklub«, der var taget til Fyn for at se oplobet, deltog ogsa i festen. En mxngde kendte motorfolk havde givet mode, og blandt disse kan nxvnes Theilgaard fra Koge, grosserer Lystrup fra Slagelse, reprxsentant Valdemar Christensen og flyveren Ehlers, begge fra Slagelse, konsul Kongstad, Esbjerg, og grosserer Bendixen fra Kobenhavn o. m. fl. Ved bordet herskede den fornojeligste stemning, og sange og taler vekslede. Da den vserste suit var stillet, gik formanden over til den alvorlige del af festen, prxmieuddelingen. De fire storste premier uddeltes til mekaniker Rasmussen, der havde gennemk0rt lobet med dame pa bagsxdet, installator Knudsen, grosserer Walter og fabrikant Henry Christensen. Den storste prsemie, der tilfaldt mekaniker Rasmussen, var den af hotelejer la Cour udsatte Svendborg-pokal. Grosserer Ove Bendixen havde udsat en meget smuk pokal til den, der efter dommerens skon havde udfort den fineste prxstation under lobet. Efter megen overvejelse var dommerne kommet til det resultat, at to af deltagerne, forretningsforer R. J. Rasmussen og vsrkforer Corfitzen i lige hoj grad havde gjort sig fortjent til denne prxmie, f0rstnjevnte fordi han havde gennemf0rt lobet trods det, at han styrtede over en hund i forste etape af lobet, sidstnsevnte for sin sserdeles smukke prsstation med sidevogn, som enhver sidevognskorer vil vide at vserdssette. Ved lodtrsknmgen tilfaldt prsemien forretningsforer R. J. Rasmussen. Om den af ingeni0r Theilgaard udsatte premie for den bedste k0rer pa»theilgaard- Pneumatik«, matte der ogsa trsekkes lod, idet de to eneste deltagere i l0bet pa»theilgaard- Pneumatik«, nemlig konsulent E. Knudsen og stud. med. Axel Mathiesen, begge havde gen- 28

15 nemfert lobet uden pointstab. Ved lodtrseknmgen fik konsulent Knudsen pokalen. Alle de 0vrige k0rere, der gennemf0rte lebet, fik premier, kun fire af dem med det samme, medens de resterende 13 senere ville fa tilsendt deres premier. Egentlig var det ikke meningen, at der skuue uddeles si. mange prasmier, men da nu deltagerne havde klaret lebet sa overordentlig smukt, udsatte klubben med st0tte af»danmarks Motor Union«flot de 13 premier, der manglede. Til slut kom turen til forsikringsselskabet»national«s flotte vandrepokal, der for et a.r skulle indehaves af 23 pointsfri korere i l0bet. Lodtrxkningen skulle afg0re, hvem der i et ar skulle have lov at pryde sin stue med den smukke pokal. Loddet traf fabrikant Eckhoff, der havde k0rt l0bet pointsfri med sin»stoewer«vogn. Efter prxmieuddelingen indtog man kaffen i de tilstodende lokaler, og her var alle de tilstedevjerende fabrikant Eckhoff's gsster. Den forn0jelige dag fik altsa en glimrende afslutning. Navne pa l0bsdeltagere og officials, der her er nxvnt i forbindelse med disse l0b, var altsa de personer, der var med til at trsede dansk motorsports barnesko i Irene 1914 og I de to f0lgende ar la sa at sige al motorsport 1 Danmark stille grundet krigen, der rasede ude i Verden uden dog at komme inden for vore landegraznser; kun folgerne af krigen i form af manglende forsyninger mxrkede man noget til her i landet Endelig kom sa fredsslutningen i 1918, og det var med store forhabninger, motorsportens ma;nd gik ind i ar Forventningerne gik i opfyldelse, idet den forste bugserdamper,»arnold Mxrsk«, den 20. januar 1919 ankom til K0benhavns havn med 1800 tons benzin. I l0bet af fa dage havde»det danske Petroleums Aktieselskab«udsendt cirkulscrer til kunderne om, at benzinforsyningerne i lobet af kort tid igen ville v^re normale. Ogsa importen af motorcykler, automobiler og reservedele til disse kom ret hurtigt i gang, og det var ikke sma forbedringer, de forskellige maskiner og automobiler havde gennemgaet, siden importen af disse var blevet standcet ved krigens begyndelse. Alt tegnede altsa lyst for motorfolket, og det varede da heller ikke lsenge, inden man h0rte nyt fra motorsportens verden. Dagspresscn meddelte den 7. marts 1919, at Eommerens store motorsportsbegivenhed skulle Fra D.M.K. 100 mih-lob Fabrikant Fisker med sin hjemmetavede 4-cyhndrede sidevognsmaskine, og Holtzer med en lille Wanderer, endvidere Theilman Ibsen, Semus Olsen og Ove Bendixen. 29

Hvorfor havde man nu valgt Fan0 strand til skueplads for Danmarks f0rste hastigheds- 10b? Jo, for man mente, at stedet var det eneste

Hvorfor havde man nu valgt Fan0 strand til skueplads for Danmarks f0rste hastigheds- 10b? Jo, for man mente, at stedet var det eneste 1918-19 nemfert lobet uden pointstab. Ved lodtrseknmgen fik konsulent Knudsen pokalen. Alle de 0vrige k0rere, der gennemf0rte lebet, fik premier, kun fire af dem med det samme, medens de resterende 13

Læs mere

1920-21. der blev kert en rsekke orienterings- og palidelighedsl0b

1920-21. der blev kert en rsekke orienterings- og palidelighedsl0b 1920-21 der blev kert en rsekke orienterings- og palidelighedsl0b pa vejene. Det skal lige bemsrkes, at det samlede antal indregistrerede motorcykler i Danmark udgjorde 1. Jan. 1921 i alt 12.182, medens

Læs mere

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede.

En anden slags brød. Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En anden slags brød Så endelig er bølgerne faldet til ro dernede. En lille fåremavet sky hænger højt oppe over søen. Hænger helt stille, som om den er kommet i tvivl om, hvor den egentlig er på vej hen.

Læs mere

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3

MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 MENNESKEJÆGERNE SVÆRDET & ØKSEN BIND 3 58 Mørket havde for længst sænket sig over Paravalis. Inde i byens mange huse var lysene pustet ud og de fleste af beboerne hvilede i halmsenge. De mange kroer og

Læs mere

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005

Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 Tilff Bastogne Tilff 14 /15 2005 34th. udgave. Vores klubtur blev arrangeret af Sune Boelskifte i år og hans forslag lød på Tilff Bastogne Tilff. Et løb som bliver afholdt i Belgien og som har været kørt

Læs mere

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde.

Side 1. En farlig leg. historien om tristan og isolde. Side 1 En farlig leg historien om tristan og isolde Side 2 Personer: Tristan Isolde Isolde Kong Mark Side 3 En farlig leg historien om Tristan og isolde 1 En kamp på liv og død 4 2 Isolde den skønne 6

Læs mere

Sæsonens første træningsdag

Sæsonens første træningsdag Sæsonens første træningsdag Vækkeuret ringede kl.6.00 her til morgen. Jeg var spændt men også lidt nervøs for hvordan dagen i dag kom til at forløbe. Mest nervøs var jeg nok fordi jeg selv skulle gå på

Læs mere

Den standhaftige tinsoldat

Den standhaftige tinsoldat Den standhaftige tinsoldat Skrevet af H.C. Andersen Der var engang femogtyve tinsoldater, de var alle brødre, for de var født af en gammel tinske. Geværet holdt de i armen, ansigtet satte de lige ud; rød

Læs mere

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr

Brorlil og søsterlil. Fra Grimms Eventyr Brorlil og søsterlil Fra Grimms Eventyr Brorlil tog søsterlil i hånden og sagde:»siden mor er død, har vi ikke en lykkelig time mere. Vores stedmor slår os hver dag og sparker til os, når vi kommer hen

Læs mere

ORGANISATIONSARBEJDET

ORGANISATIONSARBEJDET ORGANISATIONSARBEJDET Ligesom det er sket med mange andre sportsgrene, har ogsa motorsporten gennemgaet en fantastisk udviklmg op gennem arene. De motorsportsarrangementer, der afholdes i nutiden, og de,

Læs mere

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland.

En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Sjælland Rundt d. 2. juli 2011. En begivenhedsrig uforglemmelig og ikke mindst udfordrende tur rundt på Sjælland. Det var noget af en prøvelse ca. 700 ryttere blev sat på til dette års udgave af Sjælland

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Vandet er stadig sort

Vandet er stadig sort Vandet er stadig sort Gravkøerne holdt et par hundrede meter inde på marken. Tre styks, gule mod muldjorden. Bag dem gabte mosehullet, til venstre lå en jordmile flankeret af neongrønne arbejdsmænd. De

Læs mere

Julen nærmer sig! Klik her

Julen nærmer sig! Klik her Julen nærmer sig! Klik her < Mit navn er Jack Stump. Jeg er blevet ringet op af skoleleder Boris Loftager. Han vil igen have mig til at kigge på en gammel sag. Nej, nu må han da snart holde op. Jeg fandt

Læs mere

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes.

Side 1. En rigtig søhelt. historien om peder willemoes. Side 1 En rigtig søhelt historien om peder willemoes Side 2 Personer: Peder Willemoes Lord Nelson Side 3 En rigtig søhelt historien om peder willemoes 1 Store drømme 4 2 Det hårde liv på søen 6 3 Krig

Læs mere

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet

Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Klaveret Fra Den strandede mand tolv fortællinger om havet og hjertet Skrevet af Louis Jensen For lang tid siden faldt et klaver i havnen. Dengang var min bedstemor en lille pige med en stor, rød sløjfe

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 September 2004 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Svend Thuesen, Jysk Mester i D- klassen 1949

Svend Thuesen, Jysk Mester i D- klassen 1949 1946-1950 Trods der nu skulle være bedre tider, tager det sin tid med at få nye cykler og reservedele frem, og især er der store problemer med racerringene. Den nødvendige lagringstid kan ikke overholdes,

Læs mere

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning

100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning 100-års Købstadsjubilæum 1. april 2013 Herning Borgmester Lars Krarup (V) ledsagede dronning Margrethe tværs over torvet, efter jubilæumsgudstjenesten i Herning Kirke, på vej til byens officielle frokost,

Læs mere

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier

Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Skrevet af Peter Gotthardt Illustreret af Bodil Bang Heinemeier Morgengry kommer fra skypaladset i himlen. Men hun vil hellere tage på eventyr med sine to venner nede på jorden. Aben Kókoro kan godt lide

Læs mere

Steffan Thordarson beretning fra Ironman, Barcelona 2009.

Steffan Thordarson beretning fra Ironman, Barcelona 2009. Vejen til Ironman Steffan Thordarson beretning fra Ironman, Barcelona 2009. 25.september 2008 besluttede jeg mig for at gennemføre en Ironman, og det skulle være den 4. oktober 2009 i Barcelona. På det

Læs mere

Opgaver til:»tak for turen!«

Opgaver til:»tak for turen!« Opgaver til:»tak for turen!«1. Hvad kan du se på bogens forside? 2. Hvad kan du læse på bogens bagside? 3. Hvad tror du bogen handler om? En invitation 1. Hvad hedder Lindas veninde? 2. Hvorfor ringer

Læs mere

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s

3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s 3 2. å r g a n g n r. 3 2 0 1 5 M a r t s Smukke Norge Husk forældre - valgmøde den 3. marts i Fritids og ungdomsklubben. Se programmet på vores hjemmeside. Har du lyst til at arbejde i Lavuks bestyrelse,

Læs mere

Jeugdtour van Assen 1996

Jeugdtour van Assen 1996 Jeugdtour van Assen 1996 Af: Tonni Johannsen (SCK-Nyt 4/1996). Det er lørdag den 20. juli, taskerne og cyklen er pakket i bilen. Kl. 17.30 startede min far bilen. Jeg skulle til Kolding og derefter med

Læs mere

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger.

Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. Det var nat. Fuldmånen lyste svagt bag skyerne. Tre væsner kom flyvende og satte sig i et dødt træ. Det var de tre blodsøstre Harm, Hævn og Hunger. De kom fra hver sit hjørne af verden, hvor de havde ledt

Læs mere

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet.

Pinsetræf 2012. Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. Pinsetræf 2012 Så ventede vi alle spændt - som vi plejer - på vejrudsigten til Pinse-Najad-stævnet. 31 både var tilmeldt + 5 både fra Göteborg s Najad klub. Og sandelig om ikke vejrudsigten var så god

Læs mere

Side 3.. Håret. historien om Samson.

Side 3.. Håret. historien om Samson. Side 3 Håret historien om Samson 1 Englen 4 2 En stærk dreng 6 3 Løven 8 4 Hæren 12 5 Porten 14 6 Samsons styrke 16 7 Dalila 18 8 Et nyt reb 20 9 Flet håret 22 10 Skær håret af 24 11 Samson bliver slave

Læs mere

Enøje, Toøje og Treøje

Enøje, Toøje og Treøje Enøje, Toøje og Treøje Fra Grimms Eventyr Der var engang en kone, som havde tre døtre. Den ældste hed Enøje, fordi hun kun havde et øje midt i panden, den anden havde to øjne som andre mennesker og hed

Læs mere

1940-1945. Der blev vedtaget et sæt love med 17 paragraffer, og af paragraf 4 fremgår det at: Medlemmer kan optages fra 15 års alderen.

1940-1945. Der blev vedtaget et sæt love med 17 paragraffer, og af paragraf 4 fremgår det at: Medlemmer kan optages fra 15 års alderen. 1940-1945 Vi er nu nået frem til 1940, hvor der igen var interesse for at få oprettet en cykleklub. På initiativ af cykelhandler A. Andersen og bybud Arnold Jensen blev Sønderborg Cykle Klub stiftet den

Læs mere

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej.

Kapitel 1-3. Instruktion: Skriv ja ved det, der er rigtigt - og nej ved det, der er forkert. Der skal være fire ja og fire nej. Opgaver til En drøm om mord af Jens-Ole Hare. Opgaverne kan løses, når de angivne kapitler er læst, eller når hele bogen er læst. Opgaverne kan hentes på www.vingholm.dk. Kapitel 1-3 Opgave 1 Instruktion:

Læs mere

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid.

Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Vores sidste rejse startede den 8. sept. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi ikke gerne ikke ville komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Formandens Beretning 26 Januar 2010. Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag

Formandens Beretning 26 Januar 2010. Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag Formandens Beretning 26 Januar 2010 Nu skal det handle om sol sommer og korte bukser på denne kolde vinterdag Sæson 2009 Vores cykelsæson blev startet op med kaffe, te og blødt brød ude i svinestalden

Læs mere

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud.

I armene på russerne. Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. I armene på russerne Tidligt om morgenen den 7. april 1944 blev jeg vækket af geværskud. Havde det bare været kanonskud, ville det nærmest have virket beroligende, for så havde russerne stadig været et

Læs mere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere

PROLOG. Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere PROLOG Gare Saint-Charles, Marseilles hovedbanegård: Toget kører ikke længere Øverst på Saint-Charles-banegårdens høje trappe stod Guitou, som hans mor stadig kaldte ham, og kiggede ud over Marseille.»Storbyen«,

Læs mere

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden.

Det er altid spændende om ens bagage er kommet med fra Paris. Vores var der heldigvis, alle 4 og nu kunne vi så bevæge os hen til tolden. Vores sidste rejse startede den 8. sept. 2016. Vi havde trukket det så længe vi kunne, da vi gerne ville undgå komme i den værste regntid. Månederne juli/aug er der, hvor det regner allermest og selv om

Læs mere

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48.

Lindvig Osmundsen. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016 19-06-2016 side 1. Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. 19-06-2016 side 1 Prædiken til 4.s.e.trinitatis 2016. Matt. 5,43-48. Klokken seks gik alt dødt, og der var helt stille, skrev en anonym engelsk soldat i avisen The Times 1. januar 1915. Han var ved fronten

Læs mere

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening.

År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. År 2013 den 9. februar kl. 11.00 afholdtes generalforsamling i Marstal Marineforening. Sted: Marinehuset, Strandstræde 47 a, Marstal 50 stemmeberettigede medlemmer var mødt, hvilket svarer til 25 %. Inden

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

B1960 sensationelt til finalen i inde-dm 1994

B1960 sensationelt til finalen i inde-dm 1994 B1960 inde-dm 1994 1 B1960 sensationelt til finalen i inde-dm 1994 DBU havde vedtaget, at der fra 1994 skulle være et officielt danmarksmesterskab i indefodbold. Kulturen omkring indefodbold var stor på

Læs mere

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns)

Den grønne have. Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Den grønne have Wivi Leth, 1998 (4,8 ns) Dette skete for ikke så lang tid siden, i landet med det rødhvide flag. Det var efterår, og tre børn havde vovet sig 5 ind i den have, hvor der engang havde været

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2012 Institution/opholdssted Behandlingshjemmet Solbjerg Sdr. Fasanvej 16 2000 Frederiksberg Uanmeldt tilsynsbesøg aflagt D. 19.912 kl. 13.30. Vi kontaktede institutionen

Læs mere

Nick, Ninja og Mongoaberne!

Nick, Ninja og Mongoaberne! Nick, Ninja og Mongoaberne! KAP. 1 Opgaven! Nu er de i Mombasa i Kenya. de skal på en skatte jagt, efter den elgamle skat fra de gamle mongoaber, det er mere end 3000 år siden de boede på Kenya. Men Nick

Læs mere

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om?

De to bedragere. Opgaver til: BEDRAG. Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? Førlæsning / Opgave 1 Instruktion: Læs teksten. Kender du den? Hvad handler den om? De to bedragere Der var engang en kejser. Han holdt så meget af smukt, nyt tøj, at han brugte alle sine penge på det.

Læs mere

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen

110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen 110 besøgende til regentparret Tekst og billeder N.M. Schaiffel-Nielsen Egetoft, Egtved. Torsdag formiddag klokken er lidt over halv 10 og foran Egetoft er der samlet efter hånden 110 mennesker, de har

Læs mere

September 2010 11. Årgang Nr. 3

September 2010 11. Årgang Nr. 3 September 2010 11. Årgang Nr. 3 www.marna.dk Formanden har ordet Per Thomsen Hej allesammen i foreningen Marna.Sejlsæsonen er ved at gå på held og vi har sidste Mandagssejlads d. 25 okt. kl. 1830. Når

Læs mere

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3

Esrum og det mystiske Møn 3.oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og 3 .oktober 2014, 1.udgivelse ved gruppe 2 og Elever indtager vandrehjem og oplever Danmarks fødsel på Møns Klint Rejsen til Møn Lavet af: Nambahlou D.1/10.2014 Det var en lang rejse. Vi skulle både tage

Læs mere

Skagenløbet 2010. af løbet den første dag i Korsør. En del af cyklerne var så heldige, at de kunne overnatte indendørs i Idrættens Hus.

Skagenløbet 2010. af løbet den første dag i Korsør. En del af cyklerne var så heldige, at de kunne overnatte indendørs i Idrættens Hus. Skagenløbet 2010 12.-15. maj Årets Skagenløb havde start ved Idrættens hus i Brøndby. Turen til Brøndby havde været meget barsk for de mange, der kom på motorcykler fra det ganske land. Det var koldt,

Læs mere

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette.

Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården. Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Sommerferie koloni 2010 på Fønixgården Deltagere: Jonas, Mette, Flemming, Jette, Esther, Mai-Britt og Anette. Mandag den 26. juli. Endelig, da klokken var 10 fik vi huset for os selv og koloni ugen kunne

Læs mere

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det.

De var hjemme. De blev ved at sidde på stenene, hvad skulle de ellers gøre. De så den ene solnedgang efter den anden og var glade ved det. De 2 sten. Engang for længe siden helt ude, hvor jorden ender, ved havet lå 2 store sten. De var så smukke, helt glatte af bølgerne, vindens og sandets slid. Runde og lækre. Når de var våde skinnede de,

Læs mere

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine.

Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Swiss Alpine 2010. Brian Bak, Lise Nielsen og jeg havde gennem flere år talt om at prøve at løbe 78 km i bjergene i Schweiz Swiss Alpine. Brian er min kollega i IBM og Lise har jeg kendt gennem 20 år.

Læs mere

Film med Sebbe september 2006

Film med Sebbe september 2006 Film med Sebbe 1. - 3. september 2006 En skjalds rejse i Nordeuropa er temaet i en film hvor Sebbe fik en vigtig rolle - for rejse over havet i vikingetiden uden skib kunne jo ikke lade sig gøre. Planlægningen

Læs mere

er medlemsblad for Veteranknallertklubben Stemplet (VKS). Og bladet udkommer cirka hver tredje måned.

er medlemsblad for Veteranknallertklubben Stemplet (VKS). Og bladet udkommer cirka hver tredje måned. STEMPEL- NYT!! er medlemsblad for Veteranknallertklubben Stemplet (VKS). Og bladet udkommer cirka hver tredje måned. Klubbens adresse: Frihedens idrætscenter, Hvidovrevej 446. 2650 Hvidovre. Klubbens hjemmeside:

Læs mere

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com

Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com Ragnhild Bach Ølgaard: heksenshus@hotmail.com 1 Copyright: Eventyrligvis Spillepladen ligger her: www.eventyrligvis.dk Man kan gå ind på min facebook side og der printe eller downloade spillepladen via

Læs mere

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1

Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Rolfsted Brugs starter i Rolighedsgården 1896 2010/1 Siden sidst. Lørdag d. 26/9/09 var Lokalhistorisk Forening på udflugt til Hjelholts Uldspinderi, Langå Vi blev guidet rundt af indehaveren og fik fortalt

Læs mere

Light Island! Skovtur!

Light Island! Skovtur! Light Island! Skovtur! En tidlig morgen står de 4 drenge op, og spiser morgen mad. Så snakker de om at tage ud i skoven og sove. Da de er i skoven leder de efter et sted til teltet. Zac går ind imellem

Læs mere

Jagttur den 16. maj 2012

Jagttur den 16. maj 2012 Jagttur den 16. maj 2012 Som så mange andre jægere var jeg også ude den 16. om morgenen. Det var godt nok tidligt. Uret ringede kl. 04.00 men op kom jeg og ud på reviret og så også tre små bukke, som ikke

Læs mere

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab

Indvandreren Ivan. Historien om et godt fællesskab Indvandreren Ivan Historien om et godt fællesskab Ih, hvor jeg føler mig underlig i denne her by!, tænkte jeg den første gang, jeg gik mig en tur i byen, da vi lige var ankommet. Mit hjemland, Argentina,

Læs mere

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning

Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning StilladsInformation nr. 68 - juni 2003 Side 9 manden Claus Swing, Aalborg Navn: Claus Swing Bopæl: Aalborg Alder: 44 Start i branchen: 1979 Nuværende firma: NSU - Nordjysk Stilladsudlejning Tillidshverv:

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 5 OKT 2009 kl.1900 Fredensborg Bibliotek Jernbanegade 3, 1 sal 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

Telemarksturen 2006.

Telemarksturen 2006. Telemarksturen 2006. Per Skjødt, Johnny Nielsen og Lars Mose havde besluttet sig for at deltage i årets Telemarkstur i Norge. Turen var lavet om fra at være en 2 dags tur til en én dags tur og så korte

Læs mere

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck

Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Tur til Gilleleje Flugzeugbau I/G. Af Poul Rosenbeck Fredag aften kort efter aftensmaden startede vi mod Gilleleje, hvor vi skulle besøge Gilleleje Flugzeugbau I/G. Harly havde fået en aftale i stand med

Læs mere

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden.

Alle de væsener. De der med 2 ben traskede rundt på jorden. Det var Jordtraskerne, det hed de, fordi de traskede på jorden. 1 Sådan går der mange mange år. 1 Alle de væsener En gang for mange mange år siden blev skabt et væsen uden ben. Den måtte være i vandet, ellers kunne den ikke komme rundt. Så blev skabt en med 2 ben,

Læs mere

en drøm om udviklingssamarbejde

en drøm om udviklingssamarbejde udvikling OG en drøm om udviklingssamarbejde EUROPÆISKE FÆLLESSKABER DE 116 MAJ 2003 OG en drøm om udviklingssamarbejde Denne lille bog indeholder en historie som dem jeg selv plejede at fortælle mine

Læs mere

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt

Det er jo ikke sikkert, at han kan huske mit nummer, sagde Charlotte og trak plaiden op over sine ben. Han var lidt fuld. Lidt? Han væltede da rundt 6. december Den store 8-værelses lejlighed lå lige ved Strøget. Meget centralt og meget støjende i weekender, hvor fulde mennesker bar deres brandert hjem. De 230 kvadratmeter lå øverst i bygningen på

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Sebastian og Skytsånden

Sebastian og Skytsånden 1 Sebastian og Skytsånden af Jan Erhardt Jensen Sebastian lå i sin seng - for han var ikke rask og havde slet ikke lyst til at lege. Mor var blevet hjemme fra arbejde, og hun havde siddet længe hos ham,

Læs mere

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist.

Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Falster Rundt 4. 6. juli 2014 Deltagerere: Lisbeth Møllerhøj, Erling Allerup, Arne Petersen, Karin Nielsen og Bent Blomquist. Efter halvandet års tilløb lykkedes det endelig at få arrangeret en 3-dages

Læs mere

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens.

Det er det spændende ved livet på jorden, at der er ikke to dage, i vores liv, der er nøjagtig ens. 3 s efter hellig tre konger 2014 DISCIPLENE BAD JESUS: GIV OS STØRRE TRO! Lukas 17,5-10. Livet er en lang dannelsesrejse. Som mennesker bevæger vi os, hver eneste dag, både fysisk og mentalt, gennem de

Læs mere

Demokratisk Sangbog.

Demokratisk Sangbog. '& Demokratisk Sangbog. Udgivet af POLITIKEN. KjØBENHAVN. RASMUSSEN & OLSENS BOGTRYKKERI. 1885. Indholdsfortegnelse. Nr.. Siilo. 58. Alle smaa Fugle i Skoven er 94. 39. At Slyngler hæves til Ærens Top

Læs mere

Jørgen Hartung Nielsen. Hilsen til Helene. Sabotør-slottet, 2

Jørgen Hartung Nielsen. Hilsen til Helene. Sabotør-slottet, 2 Jørgen Hartung Nielsen Hilsen til Helene Sabotør-slottet, 2 Hilsen til Helene Sabotør-slottet, 2 Jørgen Hartung Nielsen Forlaget Cadeau 1. udgave, 1. oplag 2010 Illustrationer: Preben Winther Tryk: BB

Læs mere

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at

Jagt. Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil. i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at Den 1. maj 1999 blev det tilladt at gå på jagt med bue og pil i Danmark. I dag er der 700 mennesker, som har tilladelse til at jage med bue og pil helt som vores forfædre gjorde. Næsten da. For der er

Læs mere

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet,

Da undertegnede var på besøg onsdag i sidste uge, var Ejvind. Klit og Ole Kristensen i gang med papirarbejdet inde i mødelokalet, HOIF Støtteforening Aldrig har så mange været så stille i så lang tid! Kun når opråberen har nævnt et tal, kommer en sagte puslen, når plastikbrikkerne lægges på de udtrukne numre. Det er onsdag aften

Læs mere

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer:

Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Mellem strandfogeder og strandingskommissionærer: Strandingsvæsen og redningsaktioner i Skagen i 1800-tallet. Skagen By-og Egnsmuseum, 2005 1 Transport i 1800-tallet. For 150 år siden var der ingen asfalterede

Læs mere

Egebjerg, som jeg har kendt det

Egebjerg, som jeg har kendt det EGNSHISTORISK FORENING for Thyholm og Jegindø Årsskriftet for 1978 (4. årgang ). Siderne 29-33 Egebjerg, som jeg har kendt det Johannes Riis Når man en sommerdag tager cyklen og kører østpå fra Hvidbjerg

Læs mere

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder...

file:///c:/documents and Settings/Venø/Dokumenter/Ilskov.net/nyheder... 1 af 10 24-07-2011 16:55 For første gang i mange år blev der igen afholdt Sct. Hans fest i Ilskov. Borgerforeningen og Ilskov FDF havde indbudt store som små til at møde op ved FDF Hytten & den nye sø

Læs mere

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte.

er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hos regnormene er kom en tid, hvor Regitse ikke kunne lade være med at græde. Pludselig en dag sad hun i skolen og dryppede tårer ud over sit kladdehæfte. Hun gik i første klasse, og selv om hun allerede

Læs mere

Juleudstilling i Fåborg

Juleudstilling i Fåborg Juleudstilling i Fåborg I dag skal vi til Fåborg. Mor, Ulrik og jeg. Vi skal til byen for at handle og se på juleudstilling. Det er vi hvert år, så det er noget, jeg har glædet mig til længe. Det er ikke

Læs mere

1934-35 7/5. Pa dette m0de var Banerytternes Klub repr^senteret ved dava:rende formand Thor-

1934-35 7/5. Pa dette m0de var Banerytternes Klub repr^senteret ved dava:rende formand Thor- 1934-35 Leif Hirsborg og bans lille, hurtige 230 cc Rudge bliver hbet igang. arsag til, at flere baner i landet havde mattet opgive rent okonomisk. Inden vi forlader 1934, skal der lige gives en opstilling

Læs mere

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK)

På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) På ski med Talent Team Dagbog fra vor skiferie i Østrig Af Josefine Bjørn Knudsen (BK) Mandag d. 11 januar Endelig var den store dag kommet, hvor jeg skulle af sted til Østrig på skiferie med min klasse.

Læs mere

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs.

Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Havet glitrede i fuldmånens skær. Skibet gled rask frem gennem bølgerne. En mand stod ved styreåren og holdt skibet på ret kurs. Alle andre lå og sov. Bortset fra Knøs. Han sad i forstavnen og så ud over

Læs mere

Julemandens arv. Kapitel 14

Julemandens arv. Kapitel 14 Kapitel 14 Bogen var en form for dagbog der strakte sig meget langt bagud i historien. Den var håndskrevet, og det var tydeligt at det var Julemanden der havde skrevet om sine mange oplevelser. Han undrede

Læs mere

Dagbog Tanzania 2009 2.del

Dagbog Tanzania 2009 2.del Dagbog Tanzania 2009 2.del Aften Ruaha National Park den 21-sep- 2009. Transport dag - i dag har vi kørt turen fra Mikumi som vi forlod kl. 8 15 og til Ruaha NP. hvortil vi ankom kl. 15 00. En stille og

Læs mere

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand.

En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. En journalistisk beretning fra de meniges talsmand. Mange af os ombord har sammenlagt rundet de mere end 100 dage i operation UNIFIL, og hvordan bliver man ved med at holde dampen oppe, når helikopterøvelser

Læs mere

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849.

Frederik Knudsen til sin Kone Taarup, 18. Maj 1849. Taarup, 18. Maj 1849. Kære elskede Kone! Dit Brev fra den 11. modtog jeg den 16., og det glæder mig at se, at I er ved Helsen. Jeg er Gud ske Lov også ved en god Helsen, og har det for tiden meget godt,

Læs mere

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september

Grisejagt i Sverige. 19. 22. september 2012. Onsdag den 19. september Grisejagt i Sverige 19. 22. september 2012 Onsdag den 19. september For cirka en måned siden blev jeg af et par gode jagtkammerater, Anette og Kim, spurgt om jeg ville med dem til Sverige på jagt. Det

Læs mere

Munkebo Kulturhus Pigegruppen

Munkebo Kulturhus Pigegruppen Munkebo Kulturhus Pigegruppen pigefrokost 2014 STØT VORE SPONSORER - de støtter os Så blev der Pigefrokost igen. Beslutningen om en Pigefrokost 2014 blev taget og en Invitation blev sendt ud. Arrangementet

Læs mere

Talentløbet den 17. juli.

Talentløbet den 17. juli. Talentløbet den 17. juli. I super flot sommervejr blev årets andet talentløb afviklet.. På køretek-niskanlægs 660 meter lange rundstrækning skulle deltagerne udkæmpe deres konkurrence i fire forskellige

Læs mere

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013

Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 CAFA Hovedvejen 3 4000 Roskilde Telefon 46 37 32 32 Web cafa.dk 11.marts 2013. Rapport vedr. uanmeldt tilsyn 2013 Institution/opholdssted Ungdomscentret Allégården Frederiksberg Allé 48, 1820 Frederiksberg

Læs mere

side 9 manden flemming Dupont StilladsInformation nr. 59 - november 1999 - et jubilæumsportræt Alder: 53 Start i branchen: 1974 Solrød Stilladser

side 9 manden flemming Dupont StilladsInformation nr. 59 - november 1999 - et jubilæumsportræt Alder: 53 Start i branchen: 1974 Solrød Stilladser StilladsInformation nr. 59 - november 1999 side 9 manden flemming dupont - et jubilæumsportræt Navn: Bopæl: flemming Dupont dragør Alder: 53 Start i branchen: 1974 Firma: Solrød Stilladser Den 30. september

Læs mere

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88

broch-lips@mail.dk / 53 58 09 88 historier LOGO historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 IDAS ENGEL 1 IDAS ENGEL historier www.broch-lips.dk broch-lips@mail.dk 53 58 09 88 2 3 Ida skulle i skole. For første gang. Det

Læs mere

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34.

Fir sugeslanger. September 2015. CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening. Nr. 3-2015. 34. Dansk CTIF Brandmandskonkurrenceforening Nr. 3-2015 34. årgang Optog mod konkurrencepladsen Fir sugeslanger September 2015 CTIF Brandmandskonkurrenceforening Bestyrelsen 2015 Formand: Henning Bobsin Elmelundsvej

Læs mere

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I

Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 --- Godmorgen I Prædiken Frederiksborg Slotskirke Jørgen Christensen 21. februar 2016 2. søndag i Fasten Markus 9,14-29 Salmer: 754-201-582 580-588 Godmorgen I Slotskirken står vi op, når vi synger salmer, og vi sidder

Læs mere

Hvordan underviser man børn i Salme 23

Hvordan underviser man børn i Salme 23 Hvordan underviser man børn i Salme 23 De fleste børn er rigtig gode til at lære udenad, og de kan sagtens lære hele Salme 23. Man kan f.eks. lære børnene Salme 23, mens man underviser om Davids liv. Det

Læs mere

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013.

Formandens beretning. Generalforsamlingen den 29. januar 2013. Formandens beretning Generalforsamlingen den 29. januar 2013. 1. Takker dirigenten for ordet. I år gennemfører vi generalforsamlingen uden projektor og uden Power Point. Ikke fordi vi synes, at det er

Læs mere

Tur til Hallandsåsen 31. maj

Tur til Hallandsåsen 31. maj Tur til Hallandsåsen 31. maj Maj måned 2015 har ikke været en af de lune og tørre, og forventningerne til vejrliget den 31. maj var derfor ikke de mest positive, men DMI lovede tørvejr det meste af dagen,

Læs mere

Med Rimo på Bornholm 2013.

Med Rimo på Bornholm 2013. Med Rimo på Bornholm 2013. Hold 4 5 6 og 7 tog i weekenden d. 17. 19. august på tur til Bornholm, for at køre Bornholm Rundt søndag d. 18.08.13. Her er (endelig) en lille stemningsrapport.. Rimo s (næsten)

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere