DANSK MOTORSPORTS BLA BOG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "DANSK MOTORSPORTS BLA BOG"

Transkript

1 DANSK MOTORSPORTS BLA BOG (5^Dem er kvem I dan^k motor^port) Redigeret af OVE PEDERSEN Arhus DANSKE ERHVERVS FORLAG TRYK: HAMMEL BOGTRYKKERI

2 DANSK MOTORSPORT Den kendte motorsportsmand, ingenier Schmitto, spaede allerede i begyndelsen af 1914 motorsporten en meget stor fremgang i den nsermeste fremtid og i sserdeleshed den danske, der var under pavirkning fra England. Spadommen blev ogsa opfyldt ved udgangen af 1914, der i hvert fald for dansk motorsport vil sta som rensssance aret. Allerede i arets f0rste maned begyndte motorklubberne at txnke pa at arrangere lab, og her fik de en udmxrket st0tte fra Alfred Nerv0. Det blev ogsa denne mand, der med dagbladet Politiken i ryggen fik startet arets forste 10b, nemlig isbbet pa Bagsvsrd S0, der formede sig som et rent hastigliedsl0b over 1 km med flyvende start. Den store skare af deltagere ved dette lob beviste allerede dengang, at det ikke alene var indenfor en snsevrere kreds, at motorsportsinteressen var vagnet. Dette blev yderligere fastslaet ved et lob umiddelbart efter arrangeret af»k0benhavns Motor Klub«, hvor kun klubmedlemmer kunne deltage, men alligevel var der 29 anmeldte korere. Endnu for vintersksonen 1914 var forbi, blev der af»dansk Motor Klub«afholdt to 10b under udstillingen af motorcykler og bivejsautomobller i Tivoll i marts mined. Det forste af disse lob var et palidelighedslob, hvor deltagerne startede forskellige steder i landet med Kobenhavn som mal, og det sidste l0b var et smidighedslob, der blev afholdt inde i selve Tivoli, men pa grund af regnvejr blev lobet ikke sa vellykket som ventet. Katatoget fra den forste automobil- og motorcykleudsdllmv i Danmark. m

3 Imidlertid var der fra forskellig side, bl. a. fra flere kebenhavnske klubber fremkommet 0nske om at danne en union til varetagelse af de sportslige interesser, og der blev afholdt flere moder, hvoraf et i Arhus, for at fa de jydske klubber med i sammenslutningen. Efter disse moder lykkedes det som for omtalt den 19. april 1914 at fa dannet»danmarks Motorcykle Union«, der i lebet af fa ar tog navneforandring til»danmarks Motor Union«. Samme dag, som unionen blev stiftet, afholdt»motorcykleklubben Elleham«et bakkelob efter engelsk monster delt i tre afdelinger: hastighedslob med flyvende start, langsomhedslob og hastighedslob med start midt pa bakken. Forsoget med dette lob faldt sa heldigt ud, at»arhus Motorklub«, hvis davxrende formand, generalrepr^sentant Mundus- Petersen, der var til stede ved»motorklubben Elleham«s bakkeprove, pa en bakke i nasrheden af Arhus arrangerede et lignende lob kort tid efter. Den 2. og 3. maj startede sa Politikens kammeratskabslob Sjxlland rundt. Lobet blev kort af 3-mands hold med pointstab for den tid, der medgik til reparation af de deltagende koretojer. Hvert hold bestod af en lille motorcykel, en stor motorcykel og et bivejsautomobil, hvori kontrouen for det pag^ldende hold befandt sig. Reprctsentant Mundus Peterscn, Arhus, Det gik nu slag i slag med motorsportsarrangementer, idet»motor-tidende«den 21. maj arrangerede et palidelighedslob pa Sjxlland og»skanderborg Motorklub«et lignende lob den 24. maj, forovrigt det forste palidelig- Starten vcd det farstc motorhb, der blev afholdt i jylland, fandt sted fra Skandcrborg. (Sandag den 24. inaj 1914). 17

4 hedsl0b, der blev arrangeret i Jylland af en jydsk klub. I juni ma.ned kom forst»dansk Motorklub«med et viftelob med K0benhavn som udgangspunkt, lobet blev k0rt som palidelighedslob og strakte sig over to dage. Sondagen efter optradte den nystartede»danmarks Motorcykle Union«for forste gang som arrang0r af et l0b, der startede dels fra K0benhavn, dels fra Arhus. De to startende hold modtes i Esbjerg, hvorfra Iobet gik med ruten lagt ned over Sydfyii og Sydsj^lland. L0bet varede i to dage og blev en stor succes, ikke mindst pa grund af den gode tilrettelxgning, der forarsagede, at man undgik den kedelige lodtra:kning om de endelige placeringer, der ellers var almindelig i datldens palidelighedslob. Den eneste ulempe ved lobet var de to startsteder, thi ganske vist var der S0rget for, at distancerne Kobenhavn-Esbjerg og Arhus-Esbjerg var omtrent llge lange, men jyderne, der deltog i lobet, var stxrkt handicappet af regn og darlige veje, sa det lykkedes ikke en eneste at komme i ma.1. Endnu et lob blev afholdt i juli mined 1914, nemlig Politikens»Skagensl0bet«, og det blev, bade hvad distance og deltagerantal angik, det storste motorl0b, der bavde vseret afholdt i landet. Lobet strakte sig over tre dage og havde kr^evet et meget stort forarbejde af Alfr. Nerv0, der havde tilrettelagt det og overvundet alle vanskelighederne, sa alt klappede, som det skulle.»skagensl0bet«blev sa;son I914's sidste l0b, idet krigen kort tid efter brod ud, og augustog septemberdagenes panikstemning satte en stopper for videre sportsarrangementer. Da der igen indtradte rolige forhold i landet, var benzinmanglen msrkbar, sa det var umuligt at afholde motorlob mere dette a,r. Nar man nu ser nxrmere pa deltagerne, deres antal og deres prxstationer efter datidens forhold, ma man forbavses. For det f0rste var det et meget stort antal motorsportsmxnd, der var blevet her i landet pa sa kort tid, og for det andet kan man ikke undga at komplimentere disse dygtige sportsm^nd for deres kunststykke, som det var at kore pa de af regn opblodte og darlige vestjydske veje med datidens sma maskiner uden komfort af nogen art. Af de danske motorcyklister, der i 1914 havde forerstillingen inden for dansk motorsport, skal na;vnes Walter, Tidemann, H0ltzer, Bendixen, Mathiesen, Teilmann-Ibsen, Ketner og E. Erederiksen; disse korere deltog i alle sxsonens lob og var altid placeret pa de f0rste pladser. Da automobilerne ogsa deltog i datidens lob pa lige fod med motorcyklerne, skal disse ogsa omtales. Klassen for bivejsautomobiler var l 1914 meget fyldig, og man spaede den yderligere udvikling i 1915, da der stadig kom nye og forbedrede modeller til landet. Af datidens dygtigste automobilkorere skal nxvnes Hersleb Christensen, Herman Nielsen, Caspersen og bi'odrene Eog. Hcrslcb Christensen. Hvorledes sa nu datidens motorsportsfolk selv pa udviklingen i 1914, og havde man ljert noget af de lob, der var afholdt i arets lob. Man gav forst og fremmest til kende, at den klassificering efter cylinderrumfang inden for de forskellige arter af maskiner, som var indfort efter de international bestemmelser, var absolut nodvendig for at fa nogenlunde retfserdige resultater. Som tidligere omtalt var Danmark allerede pa davxrende tidspunkt med i det international organisationsarbejde vedrorende motorsport. 18

5 Verdenskrigen var som sagt brudt ud og havde lagt en stor dsmper pa motorsportsaktiviteten allerede i slutningen af 1914, og bedre blev det ikke i de kommende tre ar, for der var benzinmangel, og reservedele til k0ret0jerne var meget vanskelige at skaffe hjem, altsa blev den rivende udvikling, motorsporten var inde i, meget brat standset. De forskellige palidelighedslob samt mindre klubleb blev dog gennemf0rt trods meget store vanskeligheder i de ferste krigslr. For at man kan fa et indtryk af disse ars motorsportsbegivenheder, og hvllke strabadser datidens motorsportsmxnd matte gennemga bl. a. under Skagens-lobene, vil vi nu lade et af datidens store motorsportsnavne, Carl Holzer, selv fortslle om sin deltagelse i det forste Skagens-leb ar 1913, og denne beretning vil vsre gjeldende for afviklingen af alle de lange palidelighedsl0b, der blev kort i de nxrmest folgende ar efter verdenskrigen Auto'-iobilsportsmandcn i.ari Uoltzer cr klar til start. Det forste Skagens-lob Det forste Skagens-l0b 1913 vil sikkert sta som det interessanteste og m^erkeligste l0b for datidens motorsportsm^nd, fordi man kun var vant til at kore forholdsvis korte palidelighedsl0b pa hojst km og nu pludselig skulle til at deltage i et l0b pa ca km. Man ma jo heller ikke glemme, hvad det var for motorcykler, der blev anvendt til dette og lignende krxvende lob. Det var et minimum af de ga:ngse maskiner, der var forsynet med gear og kobling, hvilket ogsa manglede pa den 3 hk»wanderer«-maskine, jeg deltog med, sa jeg blev fra mange sider fraradet at deltage, da det nsermest blev betragtet som en umulighed at kore gennem den ber0mte eller snarere berygtede sandstrzkning fra Alb^k til Skagen uden disse moderne tekniske indretninger pa maskinen, men disse rad animerede mig blot endnu mere, og lordag den 9. august 1913 indfandt jeg mig sammen med ca. 70 andre dristige motorkorere i Frederiksberg slotsgard. Jeg blev fra mange sider fraradet at deltage. Det var et uforglemmeligt og imponerende syn at se alle disse maskiner efterhanden blive stillet op pa rsekke, - alle deltagerne i fantastiske dragter med briller og 0reklapper og med ksmpemxssige numre pa ryggen. Og hvilket spektakkel! Mindst maskiner blev pr0vet samtidig fri udbl;esning over det hele, og stadig ankom nye deltagere, udst0dende signaler fra de mest forskelligartede horn, skralder, sirener og flojter. Na, endelig begyndte Falck at knalde med startpistolen, filmsfotograferne drejede pa kukkasserne, og vi for ud gennem slotsporten ud pa landevejen hilst af en stor tilskuerskare, der for de flestes vedkommende rystede pa hovedet af os gale mennesker, der troede om OS selv, at vi kunne k0re hele Danmark igennem frem og tilbage pa. l^h d0gn. Til Kors0r gik det for mit som for de flestes vedkommende glat. Jeg naede Korsor ca. tre kvarter f0r fjergens afgang, og da det var tilladt at tage med en evt. tidligere fsrge, forhorte jeg mig straks hos togpersonalet, om der afgik nogen for den bestilte ekstrafxrge til lobsdeltagerne. Jeg fik oplysning om, at der gik en fa;rge ca. et kvarter f0r, og jeg tillige med 4-5 andre snedige»"wanderer«-k0rere 19

6 trak ganske stille ombord i denne ferge og morede os rigtigt til at komme f0rst til Fyn, hvilket jo ville vsere en stor fordel. Men, om forladelse - i sidste 0Jeblik blev der givet ordre til, at ekstrafergen skulle afga f0rst, og der stod vi og gemte vore lange ansigter, for at ingen skulle se os og grine ad os oven i kobet. uheld - en stor bradde tvxrs gennem bagringen - fik forholdsvis hurtigt sat to lapper pa - udmxrket assisteret af grosserer Sass, der ivrigt spurgte efter sin broder, der ogsi. deltog i lebet - og videre, men inden jeg naede Arhus, havde jeg endnu en punktering pa bagringen. Jeg lappede, men efter at have kert en kilo- Ekstraftcrgen afgik f0rst, og der stod vi med lange ansigter. Na, vi tr0stede os med et ekstra godt foder, hvilket det vist kneb med pa den anden f^rge, og tog en ekstra snaps for at drukne sorgen. Et kvarter efter den anden fasrge naede vi Nyborg og satte straks efter de andre, og jeg naede ogsa at overhale en stykker, inden jeg kom til Middelfart - kom pr. motorbad over til Snoghoj og for videre. Inde i Skanderborg havde jeg mit f0rste Inde i Skanderborg havde jeg mit forste uheld. meter, havde jeg ingen luft i ringen - ud med slangen - kunne ikke finde nogen utsthed - ind igen - og var i godt humor, men kunne jeg na Arhus ved at pumpe, kunne jeg jo blive hjulpet der, men sa holdt den pludselig luften. Imidlertid var jeg jo blevet passeret af mange, og da jeg naede Arhus, var der et frygteligt virvar biler og motorcykler var her samlet og skulle have benzin og olie samt flere andre forn0denheder - alle hylede og skreg og ville have forst, og jeg hylede med efter bedste evne. Endelig var jeg klar til at starte videre nordpa - sa tabte jeg et dseksel til kaburatoren, og det tog mig 20 minutter at finde det igen - videre - Randers, Hobro - stadig gar maskinen glimrende, og jeg passerer mange, igennem Rold skov og Rebild bakker f0lges jeg med Chr. Walter og Poul Bjorn-Petersen fra Holb^k, og vi ankom samtidig til Alborg, hvor Poul BJ0rn og jeg ramler sammen uden dog at komme noget til. 20

7 Sa videre, men det var nu blevet sa sent, at min beregning om at ni, Skagen og straks vende og kore tilbage gennem sandet, medens det var lyst, blev umulig, og jeg var glad, blot jeg naede til Skagen inden morkets frembrud. S^eby blev ogsd ndet, Nord for Sa;by moder jeg den tykke Bruun, der star og slar opgivende ud med armene - han var havareret. I Frederikshavn farer en anden tyksak. dian«.»sxt stxrkere fart pa,«sagde han, og sa grinede han ogsa, for jeg si. vist meget ynkelig ud pa min llue maskine, jeg hvert ojeblik matte lobe igang. Det var imidlertid blevet omtrent morkt, men jeg var kommet godt igang pa en lille, smal sti langs med en groft; lige foran mig kerer tyksakken fra Frederikshavn, og jeg nar op til ham, da vi horer signaler fra en bil, der kom imod. Den tykke, der viste sig at v^re Ove Bendixen, standsede op og lod motoren spille og anede ikke, jeg var bagved. Jeg bander og har nu kun to udveje, enten at vxlte til venstre ud foran bilen eller ga i groften, - jeg valgte groften. Bilen, det var Hersleb Christensen, der var pa tilbagevejen, standsede op, men jeg kunne klare mig selv, og kort efter var jeg ude af sandet og karte det sidste stykke gennem Skagen by og ud til badehotellet pa Grenen, hvor jeg blev modtaget med oprigtig beundring af de allerede ankomne motorcyklister, der var kun fire, nemlig Chr. Walter og Nord for Sa:by stod tykke Bruun og slog opgivende ud med armene. som jeg denagng ikke kendte, uden om mig, og jeg efter ham. Endelig nar jeg sandet og bliver forfasrdet.»er det vejen til Skagen?«rabte jeg til nogle bonder, der stod inde pa marken.»javel, kil bare pa,«svarede de og grinede, da jeg samtidig stod pa hovedet i et sandhul - na, op igen og videre, og det gentog sig mange gange pa vejen til Skagen. Imidlertid var en ny mand kommet op pa siden af mig, Erik Schonberg, pa en stor»in- Erik Schonberg, begge pa»indian«, og Holger Nielsen og Ove Bendixen, begge pa»rudge Multi«. I forhold til min maskine var disse fire bade stjerkere og forsynede med gear og kobling. Der var stor begejstring for os alle pa badehotellet, og hvor snavsede og usoignerede vi end var, sa vi kun beundrende blikke fra de mange balkla;dte damer, der nseppe sa, til den side, hvor deres kavallerer stod og betragtede OS med misundelige 0Jne. 21

8 Jeg fik et par pilsnere, noget mad og varm kaffe og gjorde klar til at tage af sted igen. Jeg var klar over, at det ville vasre ganske umuligt at forcere sandet om natten, men jeg ville dog k0re sa langt, som det lod sig g0re, og sa vente til daggry for ved den forste lysning at kore videre, og jeg regnede med, at 0Jnene snarere ville vxnne sig til m0rket, nar jeg havde opholdt mig derude nogle timer. Som txnkt, sa gjort - og jeg fortrod det ikke. Der var stor hcgejstring for os pa badchotcllet. Da jeg var komniet en lille kilometer ind i sandet, opgav jeg efter at vxre vxltet flere gange. Jeg trak maskinen ind pa marken og lagde mig pa ryggen i lyngen og horte Vesterhavet og Kattegat bruse hver pa sin side af mig, Skagens fyr blinkede, og stadig horte jeg motorstoj, og enkelte motorcykler og biler kom forbi i retningen mod Skagen. En motorcykel med en stor lygte standsede pludselig op noget fra, hvor jeg la - lygten slukkede, og jeg horte lxnge ingen 1yd. Anende en ulykke begav jeg mig af sted og fandt ogsa en motorcykel liggende pa vejen og en mand i groften. Han levede dog, for jeg kunne tydeligt here, at han jamrede sig. Jeg tog motorcyklen, en stor, tung N.S.U., rejste den og gav mig sa i lag med manden. Det var Richard W. Petersen, der havde sljebt dette uhyre af en motorcykel gennem sandet hertil, men kunne nu ikke mere. Jeg fik ham dog stablet op, og lidt efter var han kommet sa meget til h^gterne, at han kunne udose en str0m af skseldsord over Nervo, og hvis denne havde va:ret til stede, er jeg ikke ganske sikker pa, at han var kommet til at arrangere flere Skagens-lob. - Na, imidlertid da Richard far at vide, at der kun er en god kilometer, til vejen igen er farbar, travede han videre og naede da ogsa bade til Skagen og tilbage igen. Efter 4 timers venten i lyngen begyndte det endelig at lysne i 0st, og jeg fik trukket maskinen ud pa vejen, men det var meget besvxrligt at komme igennem, uafbrudt vxltede jeg, dels pa vejen, dels ned i groften, og de eneste oplivende momenter var, nar jeg m0dte nogen, og det var ikke sa ganske fa, der var pa opvejen og med misundelige blikke sa pa mig lykkelige, der var pa hjemvejen jo, godmorgen - lidt efter Iigger jeg igen i en groft, der denne gang var ussedvanlig dyb. - Jeg arbejder og sveder som en lille hest for at fa maskinen op pa vejen igen og kom til at mindes Richard "W.'s udgydelser, som jeg nu ganske g0r til mine, og jeg svjcrger hojt og helligt pa stedet, at dette Skagens-lob skal va:re bade det forste og det sidste. Na, alting far en ende, og endelig glider jeg ud pa en efter datiden prxgtig landevej, det stykke fra Albxk til Frederikshavn, paradisisk dejhgt efter at have gennemgaet skxrsildens pinsler pa sandvejen til Skagen. Uden andre genvordigheder, end at jeg faldt i S0vn et par gange pa motorcyklen mellem Sicby og Alborg, og hvor jeg i0vrigt modte den sidste motorcyklist, der var pa vej til Skagen, nemhg Axel Ketner, naede jeg Alborg ca. klokken halv syv. Umiddelbart efter mig kom Erik Sch0nberg, som jeg troede langt i forvejen, med en maskine, der med store reb var bundet sammen i alle ender og kanter. Jeg ville have ham med hen at drikke kaffe, men han havde ikke tid.»jeg skal na fxrgen kl. 13,30 i Nyborg,«sagde han.»det skal jeg med,«svarede jeg og korte hen pa hotel Phgnix, hvor jeg fik en dejlig pilsner og en stor kop varm kaffe med wienerbrod til. Det kvikkede svasrt op, og klokken 7,00 var jeg igen klar til afgang og regnede nu ud, at jeg ved at holde 50 kilometers gennemsnitsfart ville va;re i Nyborg klokken 13,00; der var sa 20 minutter til overfarten ved Snoghoj. Det kunne nok ga. 22

9 Klokken 9,00 naede jeg Arhus efter at have passeret en haglbyge, der slog si. hlrdt, at mine Ixher blodte kraftigt, og klokken 11,00 var jeg i Snoghoj, hvor jeg i en motorbad blev sat over sammen med entrepren0r J. P. Hansen, der, guderne matte vide hvorledes, lige var kommet dertil, ogsa pa en lille»wanderer*. Pa. Fyn gik mm maskine lkke sa godt, den forreste cylinder blev varm, og jeg matte af gentagne gange for at spr0jte den med petroleum, men klokken 13,00, da jeg kun var een kilometer fra Nyborg, passerer jeg Erik Schonberg, der stod og lappede, og umiddelbart efter punkterer ogsa jeg, mente dog ikke, der var tid til at lappe, men korte pa fselgen ind til byen, hvor et par drenge tjente en krone ved at trxkke motorcyklen ned til fcergen, medens jeg selv i ro og mag spadserede ved siden af. Da fxrgen afgik, var vi kun - foruden 7-8 biler - fire motorcykler, nemlig Chr. Walter, Ove Bendixen, Erik Schonberg og undertegnede, og vi var altsa de eneste, der havde chance for at gennemfore l0bet rettidigt i mal. Ombord pa fasrgen gav jeg mig straks i lag med at hale slangen ud af bagringen for at fa lappet, sa jeg kunne hvile det sidste stykke af sejlturen, men det viste sig umuligt at finde noget hul pa slangen. - Endelig blev jeg klar over, at det var en af lapperne fra Jylland, der ved varmen havde losnet sig, og det var et ret vanskeligt stykke arbejde at fa renset alt det gamle lapperi af og fa anbragt en ny lap, sa da jeg var fxrdig sejlede vi ind i Korsor havn, sa jeg fik kun lige tid til at skylle en pilsner ned. I Kors0r blev vi modtaget af en jublende tilskuermxngde, ja, det var der forresten overalt, ogsa i Jylland og pa Fyn. Blandt tilskuerne i Kors0r var»wanderer«s reprxsentant, grosserer Hans Lystrup, medt op i en stor bil med flere mekanikere, og de var jo svcert begejstret for mig og betragtede det nu, ligesom jeg seh'', for en smal sag at na ind til Kobenhavn pa de 2^/2 time, der var nodvendig at overholde for at na rettidigt i mal, - men det skulle alligevel ikke ga. Jeg passerede Slagelse som nummer 3 af de samtlige deltagere, men kort efter Sor0 fik jeg en punktering. Jeg satte mig roligt ned, for nu vidste jeg jo, at hjxlpen var na:r, og lidt efter kom ogsa Lystrup med sine folk, ud med slangen, der sad et ganske almindeligt som, men da der i forvejen var flere lapper pa slangen, som muligvis kunne fa i sinde at losne sig, gav Lystrup flot ordre til at klippe slangen over og l^gge en ny 1 af dem, hvor man stikker enderne ind i hinanden. Det var jo evigt dejligt, og 10 minutter efter dampede jeg af sted igen meter - knald! Slangen eksploderede pa'en igen - ny slange - af sted - samme resultat, og en gang til - atter knald - det viste sig, at de nye slanger var en tomme for korte, sa enderne sprang fra hinanden. Sa kom hele baghjulet til sidst af, og et nyt blev i en fart monteret, men jeg kunne dog indse pa davserende tidspunkt, at jeg ville komme for sent i mal. Jeg kilede dog sa godt pa, jeg kunne, men ved Ousted blev der et voldsomt haglvejr, og i Hedehusene var jernbanebommene nede, ved Glostrup gik der et ta;ndr0r, og da sa jeg pa uret, at tiden allerede var overskredet, mden jeg igen blev klar til at here. Det var med sorg i hjertet, at jeg fortsatte mod Kobenhavn, men allerede for jeg naede til Damhuskroen, var der tkt af tilskuere pa begge sider af vejen, og resten af ruten blev et sandt triumftog, der hurtigt bortjog alle sorgelige tanker. Jeg folte mig som en hasrforer, der vendte sejrende hjem fra et stort slag, tiljublet af befolkningen, og dette kulmmerede, da jeg med en flot slutspurt tog Frederiksberg bakke og standsede op foran Ealcks store lastbil, der fungerede som dommertribune, 25 minutter for sent 1 mal. Den hyldest, der her blev mig til del i form af jubelrab, blomster og lykonskninger, vil for mig altid sta som et af de ksereste minder, og da jeg dagen efter ved afslutningsfesten i Wivel fik overrakt automobil-grosserer-foreningens jeresprasmie, tilbagekaldte jeg ganske stille det lofte, jeg gav mig selv, da jeg kxmpede oppe i sandet ved Skagen, - og jeg har ikke fortrudt det. Carl H0lzer. 23

10 Efter denne beretning fra en gammel motorsportsmand om hans deltagelse i det forste afholdte Skagens-Iob i 1913 ma man straks sla fast, at Skagens-lebene foruden mange andre store palidelighedsleb rundt omkring i landet, bl. a. det jydske stjerneleb, Esbjerg-lobet, Fyn rundt, det danske motor grand-prix, med flere, i mange ar frem i tiden var arlige tilbagevendende motorsportsbegivenheder, og efterhanden som arene gik, kom flere af disse store palidelighedslob rundt omkring i landet ind i billedet, og da krigen var forbi i 1918, tog alle disse lob et v^ldigt opsving. Som for omtalt under beretningen af et Skagens-lob blev det oplyst, at start og mal ved dette leb forefandtes i Kobenhavn, sa inden vi tager afsked med palidelighedslobene fra motorsportens barndom, vil vi se lidt pa de lob, der blev arrangeret med start og mal i andre landsdelc. Det forste store motorlob i Jylland blev afholdt sondag den 22. august 1915 og var arrangeret af»skanderborg Motorklub«. Lobet, der startede sondag morgen, blev en stor succes. Vejret, som om lordagen havde vxret byget, viste sig fra sin elskvserdige side med solen stralende fra en skyfri himmel. Lobet havde vakt stor opmxrksomhed langt ud over Skanderborgs grxnser og, anerkendt som lobet var af»danmarks Motorcykle Union«, havde samlet et stort antal deltagere, saledes ikke mindre end 27 fra Kobenhavn. /IpEilililllliSi: Murermcster Senius Olsen. AUerede tidlig sondag morgen var der rore i Skanderborg, og alle motorinteresserede var modt op for at modtage kobenhavnerne, der skuue komme fra Arhus fra damperen. Ved 8-tiden kom sa hele svsrmen med fri udblxsning og fuld musik fra alle mulige slags tudehorn, sirener o.s.v. og fyldte hele Skanderborgs brede hovedgade. Udenfor Hlndv^rkerforeningen gjorde svxrmen holdt, og enhver fik travlt med at fa maskinen gjort klar til start, saledes at den kunne vxre i orden over det hele til det 400 km lange stjernelob. Medens deltagerne udforte dette arbejde, havde de mange tilskuere tid til at fa de forskellige maskiner beset, hvilket de i fuldt mil benyttede sig af. Ikke alene var der tilskuere fra Skanderborg og ovrige Jylland, men ogsa fra Fyn og Kobenhavn var der modt en del motorsportsinteresserede personer. Saledes sa man murermester Senius Olsen, Kobenhavn, grosserer Classen Schmidt, Odense, konsul Kongstad, Esbjerg, grosserer Schibye, Arhus, lxge Meyer Petersen, Skanderborg, sekretjeren for Skanderborg Motorklub, reprxsentant Axel Andersen, installator H. C. Frederiksen, Herning, fuldm^gtig Hofmann, grosserer Ove Bendixen, repr^sentant Brun og ingenior Semler, alle fra Kobenhavn, og mange flere. Hertil kom telefonmester Buchgreitz og vinhandler Alfr. J0rgensen, begge fra Odense, og bestyrelsesmedlemmer i»fyens Stifts Motor Klub«. Lidt for klokken halv ni var starteren, automobilhandler Svendsen, klar til at sende de sma motorcykler ud pa lobets 5 ruter, der gik hhv. til Arhus, Randers, Herning, Ry og Vejle. I alt startede der 60 deltagere i lobet, der blev arets storste, hvad angik antallet af deltagende koretojer. Lobets oplob skulle finde sted i Dyrehaven, og da klokken var 16,00, var der sort af tilskuere ved oplobsstedet. Den forste korer, der kom i mil, var Tidemand pa Indian, men sma fire minutter efter kom under stor jubel lobets nummer to, Bohnstedt Petersen, pa Harley Davidson. Prxmieuddelingen efter lobet fandt sted om aftenen ved en festlig sammenkomst i Handvjerkerforeningen. 24

11 Ved kaffen blev de mange premier uddelt, og hver enkelt prjemietager blev livligt applauderet. Grosserer Walter (7/9 Indian) fik vandrepokalen og Nationals asresprkmie.»danmarks Motorcykle Union«s pokal tilfaldt Carstens, Odder (4 hk Indian). Overmonter Rasmussen, Skanderborg, (3 hk Wanderer) og dekorationsmaler Wilken Hansen (11 hk Harley Davidson) fik sresprasmier fra»skanderborg Motorklub«. Bohnstedt Petersen, Kobenhavn, fik sresprkmien for den forste Harley Davidson. Fabrikant Poulsen, Virring pr. Skanderborg (2 hk Wanderer), fik et sxt t0j udsat af M. Jensen til den bedste Skanderborg-deltager i lobet. Baron Rosenkrantz, Sofiendal, Venge pr. Skanderborg (4V2 hk B.S.A), fik en pokal udsat til den ncestbedste skanderborger.»london«s xresprxmie tildeltes Albert Petersen, Kebenhavn (6 hk New Hudson). Kristensen-Skyth, Arhus (3^/2 hk N.S.U.) fik»arhus Motorklub«s xrespr^mie. Efter prjemieuddelingen spillede musikken op til dans, og aftenen sluttede meget forn0jeligt.»skanderborg Motorklub«havde haft asre af sit forste stjernelob, og klubbens sekret^r, reprxsentant Axel Andersen, der i det store og hele havde tilrettelagt lobet, fik mange lovord derfor. De efterf0lgende stjernelob i Skanderborg blev da ogsa meget populsere de folgende ar og blev altid kort med et meget stort antal deltagere. Ogsa pa Fyn blev der i 1915 afviklet et stort lob kaldet»fyen rundt«. Den unge motorklub»fyens Stifts Motor Klub«, der var stiftet i juni maned 1915, patog sig allerede knap en maned efter sin stiftelsesdag den store opgave at arrangere dette lob, og det sa ud til, at alt skulle lykkes for den nye fynske motorklub. Lobet blev afholdt den 25. juli 1915 med start fra Albani-torv i Odense, og selv Motorglad ungdom skal pa skovtur anno 19 o.s.v. H. P. Hansen, Odense (2V2 hk Bown Williers),»Fyens Stifts Motor Klub«s xresprxmie. Reprxsentant Stenstrup fik ingenior Theilgaards prasmie for den bedste deltager pa Theilgaard-gummi. Tidemand fik ved lodtrjekning»rascine Oil«s prjemie, foruden at alle pomtsfri korere fik pra:mier. om det var et eksperiment for sa ung en klub at afholde leb, blev succesen straks fra starten slaet fast. Der havde anmeldt sig 30 deltagere til lobet, og heraf kom de 27 til start, der foregik hhv. klokken 8,30, 8,50 og 9,20 for de tre klasser, som lobet omfattede. 25

12 TYVERNES DANSKE MOTORSPORTSNAVNE K. Rasinussen, Harley-Dauidson. S. Friis Hansen, Harley-Davidson. C. Bohnstedt Petersen, Reading- Standard. Th. Helle-Broc, Henderson de luxe J. Hedegaard Schou, Indian. Axel Schmidt, Indian. B. Bjerregaard B.S.A. 26

13 En del af Albani-torv, hvor starten foregik, var afsp^rret saledes, at det store tilskuerantal ikke kom til at genere lobsdeltagerne under starten, og politiet holdt en monsterv^rdig orden ved udkcrslen fra afspxrringen. Politiet i Odense havde pabudt, at maximalhastigheden i byen ikke matte overstige 15 km/t, og da deltagerne overholdt politiforskriften, foregik korslen i Odense by uden ulemper for nogen, og uden at politiets kasse blev fed af boder. Politiet stillede sig iovrigt overordentlig velvilligt, og pa alle gadehjorner, hvor deltagerne kunne tage fejl af vejen, stod der en betjent og viste vej. Klokken 9,20 var alle startet pa nxr Tidemand og Jungersen, der begge korte 10 hk Excelsior. Tidemand punkterede umiddelbart f0r starten og var derfor ikke startklar for 4 minutter efter, de andre i hans klasse var startet. Jungersen, der var kort fra Kobenhavn lordag aften og kommet over til Eyn med fxrgen klokken 24,00, havde midt imellem Nyborg og Odense haft uheld med sin magnet, og i den morke nat kunne han ikke se at rette fejlen. Han tabte dog ikke modet, men skbte maskinen omtrent hele vejen til Odense, men lidt uden for byen var det imidlertid blevet for meget for ham, hvorfor han efterlod maskinen pa. vejen og spadserede ind til Odense, hvortil han ankom klokken 6,00 om morgenen. Straks fik han sendt en mekaniker ud til motorcyklen for ta fa den bragt i orden. Dette lykkedes ogsa, men Jungersen kunne dog forst starte en halv time efter sine konkurrenter. Deltagerne blev sendt ud ad to forskellige ruter, nemlig Odense-Svendborg-Faborg- Odense og Odense-Assens-Middelfart-Odense. Af disse to ruter var den forste den korteste med 107 km, den anden den laengste med 119,5 km. AUerede klokken 10,53 kom den forste k0rer tilbage. Det var forretningsforer R. J. Rasmussen, der havde gennemkort den lxngste af ruterne. Rasmussen havde haft det uheld at styrte over en hund og forstuvet den ene fod meget alvorligt; han sensede imidlertid ikke de kraftige smerter, men fortsatte efter at have benyttet frokostpausen til at rette lidt op pa maskinen, der var blevet meget skjev ved styrtet. To minutter efter Rasmussen, klokken 10,55^ kom reprxsentant Holtzer som den f0rste i klasse II tkt fulgt af cykelhandler Bohnsted- Petersen og grosserer Walter. Alle de forste, der kom i mal, havde gennemkort den lasngste strjekning, Odense-Assens-Middelfart-Odense, hvor de forholdsvis lange, lige strsekninger tillod storre hastighed imod ruten med de mange sving, Odense-Svendborg-Faborg-Odense, der var betydelig mere krsvende at kore. Efter at den forste rute var gennemkort, var der tre kvarters tvungent ophold i Odense, hvor korerne kunne indtage frokost, inden de gik i lag med lobets sidste to etaper. Starten efter frokost gik programmjessig under ledelse af konsul Buchgreitz fra Odense. Der blev ikke nogen lang ventetid, inden deltagerne kom tilbage fra deres anden rute, idet Bohnsted-Petersen kom klokken 13,54 og fyldte benzin og olie pa for at tiltrxde lobets sidste etape som forste mand. Det var dog ikke noget langt forspring, Bohnsted-Petersen fik, for kun eet minut efter kom R. J. Rasmussen, der stadig trods smerterne i den forstuvede fod var ved godt mod. I klasse II var det stadig Holtzer, der var den f0rende, og han ankom klokken 14,01. Jungersen, der efter ferste runde la som nummer 24, var nu rykket op som nummer 12, idet han indkom til Odense kl. 14,21. Alle deltagerne i bbet pa njer Wilken Hansen, der ustandselig havde punkteringer, kunne i god tid begynde pa den sidste etape, Odense - Kerteminde - Nyborg - Odense, med opkbsstrsekning fra Nyborg til Odense. Selve oplobsstedet var lige uden for byen, og en stor menneskeskare havde givet mode for at hylde de tapre motorsportsmzend. Allerede for klokken 15,00 var folk begyndt at samles derude for ikke at ga glip af fornojelsen at se den forste korer na i mal. Som ventet efter stillingen ved sidste etapes begyndelse, blev det Bohnsted-Petersen (11 hk Harley- Davidson), der gik forst over mallinien klokken 15,30. Der blev nu en lxngere pause, inden nxste mand, Jungersen (10 hk Excelsior), an- 27

14 kom klokken 15,55, men til dommernes forbavselse havde han ikke noget kontrolkort med i mal, det la hos kontrollen i Nyborg, hvor han skuue tilbage til for at fa noteret tid, og han skuue vtere tilbage i Odense inden klokken 16,20 for at na i mal, inden lobstiden udlob. Han naede forst til Odense 16,22, sa det var lige ved. Lige efter, at Jungersen var kommet i mal forste gang, kom R. J. Rasmussen (2V4 hk Puch). Trods faldet om formiddagen og de stadige smerter i foden gennemforte R. J. Rasmussen dog lobet og fojede herved et nyt bevis til de mange tidligere pa, at han var i besiddelse af datidens rette motorsportsand. Tidemand (10 hk Excelsior), der hele l0bet igennem havde vxret hjemsogt af uheld med punkteringer, kom i mal klokken 15,59, inden hele klumpen af korere kom klokken ca. 16,20. Lidt for dette tidspunkt sa den store tilskuerskare en klump pa ca. 20 motorcyklister og 2 automobiler komme ad landevejen mod opkbsstedet. Lidt f0r lobets idealtid, 16,20, kom Theilmann Ibsen (4V4 hk B.S.A.) og Thorvald Hansen (7/9 hk Indian) i mil. De ovrige deltagere kom i mal i folgende ra^kkefolge: Vinhandler Alfr. O. Jorgensen (Saxon automobil), Helge Cohn (4V4 hk B.S.A.), mekaniker Rasmussen (7/9 hk Indian), installator H. Knudsen (2V2 hk N.S.U.), grosserer Chr. Walter (3V2 hk Indian), Henry Christensen, Roskilde (4 hk Wanderer), reprxsentant Holtzer (3V2 hk Wanderer), repra:- sentant Henry Johansen (7/9 hk Indian), fabrikant H. P. Hansen (2V4hk Bown-Villiers), fabrikant Viggo Petersen (4 hk Wanderer), repr^sentant Johs. Jorgensen (4 hk Wanderer), manufakturhandler Th. Larsen, Roskilde, (4 hk Wanderer), fabrikant Eckhoff (Stoewer automobil), Jungersen (10 hk Excelsior), Th. Trige jun. (7/9 hk Indian) og Corfitzen (7/9 hk Rudge). Umiddelbart efter lobet tradte dommerkomiteen, der bestod af d'hr. bestyrelsesmedlemmer i»fyens Stifts Motor Klub«, ritmester Moller, direkt0r 0rkild, telefonmester Buchgreitzt, grosserer Classen-Schmidt, installat0r Hansen samt konsul Kongstad fra Esbjerg og ingenier Semler fra Kobenhavn, sammen for at gennemga kontrolkortene og for at trasffe nxrmere bestemmelse om specialprxmierne. Om aftenen samledes alle korerne og klubbens medlemmer med damer til en lille souper pa»grand«hotel i Odense. En del medlemmer med damer fra»vestsj2llands Motorklub«, der var taget til Fyn for at se oplobet, deltog ogsa i festen. En mxngde kendte motorfolk havde givet mode, og blandt disse kan nxvnes Theilgaard fra Koge, grosserer Lystrup fra Slagelse, reprxsentant Valdemar Christensen og flyveren Ehlers, begge fra Slagelse, konsul Kongstad, Esbjerg, og grosserer Bendixen fra Kobenhavn o. m. fl. Ved bordet herskede den fornojeligste stemning, og sange og taler vekslede. Da den vserste suit var stillet, gik formanden over til den alvorlige del af festen, prxmieuddelingen. De fire storste premier uddeltes til mekaniker Rasmussen, der havde gennemk0rt lobet med dame pa bagsxdet, installator Knudsen, grosserer Walter og fabrikant Henry Christensen. Den storste prsemie, der tilfaldt mekaniker Rasmussen, var den af hotelejer la Cour udsatte Svendborg-pokal. Grosserer Ove Bendixen havde udsat en meget smuk pokal til den, der efter dommerens skon havde udfort den fineste prxstation under lobet. Efter megen overvejelse var dommerne kommet til det resultat, at to af deltagerne, forretningsforer R. J. Rasmussen og vsrkforer Corfitzen i lige hoj grad havde gjort sig fortjent til denne prxmie, f0rstnjevnte fordi han havde gennemf0rt lobet trods det, at han styrtede over en hund i forste etape af lobet, sidstnsevnte for sin sserdeles smukke prsstation med sidevogn, som enhver sidevognskorer vil vide at vserdssette. Ved lodtrsknmgen tilfaldt prsemien forretningsforer R. J. Rasmussen. Om den af ingeni0r Theilgaard udsatte premie for den bedste k0rer pa»theilgaard- Pneumatik«, matte der ogsa trsekkes lod, idet de to eneste deltagere i l0bet pa»theilgaard- Pneumatik«, nemlig konsulent E. Knudsen og stud. med. Axel Mathiesen, begge havde gen- 28

15 nemfert lobet uden pointstab. Ved lodtrseknmgen fik konsulent Knudsen pokalen. Alle de 0vrige k0rere, der gennemf0rte lebet, fik premier, kun fire af dem med det samme, medens de resterende 13 senere ville fa tilsendt deres premier. Egentlig var det ikke meningen, at der skuue uddeles si. mange prasmier, men da nu deltagerne havde klaret lebet sa overordentlig smukt, udsatte klubben med st0tte af»danmarks Motor Union«flot de 13 premier, der manglede. Til slut kom turen til forsikringsselskabet»national«s flotte vandrepokal, der for et a.r skulle indehaves af 23 pointsfri korere i l0bet. Lodtrxkningen skulle afg0re, hvem der i et ar skulle have lov at pryde sin stue med den smukke pokal. Loddet traf fabrikant Eckhoff, der havde k0rt l0bet pointsfri med sin»stoewer«vogn. Efter prxmieuddelingen indtog man kaffen i de tilstodende lokaler, og her var alle de tilstedevjerende fabrikant Eckhoff's gsster. Den forn0jelige dag fik altsa en glimrende afslutning. Navne pa l0bsdeltagere og officials, der her er nxvnt i forbindelse med disse l0b, var altsa de personer, der var med til at trsede dansk motorsports barnesko i Irene 1914 og I de to f0lgende ar la sa at sige al motorsport 1 Danmark stille grundet krigen, der rasede ude i Verden uden dog at komme inden for vore landegraznser; kun folgerne af krigen i form af manglende forsyninger mxrkede man noget til her i landet Endelig kom sa fredsslutningen i 1918, og det var med store forhabninger, motorsportens ma;nd gik ind i ar Forventningerne gik i opfyldelse, idet den forste bugserdamper,»arnold Mxrsk«, den 20. januar 1919 ankom til K0benhavns havn med 1800 tons benzin. I l0bet af fa dage havde»det danske Petroleums Aktieselskab«udsendt cirkulscrer til kunderne om, at benzinforsyningerne i lobet af kort tid igen ville v^re normale. Ogsa importen af motorcykler, automobiler og reservedele til disse kom ret hurtigt i gang, og det var ikke sma forbedringer, de forskellige maskiner og automobiler havde gennemgaet, siden importen af disse var blevet standcet ved krigens begyndelse. Alt tegnede altsa lyst for motorfolket, og det varede da heller ikke lsenge, inden man h0rte nyt fra motorsportens verden. Dagspresscn meddelte den 7. marts 1919, at Eommerens store motorsportsbegivenhed skulle Fra D.M.K. 100 mih-lob Fabrikant Fisker med sin hjemmetavede 4-cyhndrede sidevognsmaskine, og Holtzer med en lille Wanderer, endvidere Theilman Ibsen, Semus Olsen og Ove Bendixen. 29

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 26 Pigen, der havde blinket til mig, stod og ventede på mig ved døren. Jeg ved, at vi tilhører den samme tradition, sagde hun. Jeg hedder Brida. Jeg er ikke

Læs mere

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men

Er det virkelig så vigtigt? spurgte han lidt efter. Hvis ikke Paven får lov at bo hos os, flytter jeg ikke med, sagde hun. Der var en tør, men Kapitel 1 Min mor bor ikke hos min far. Julie tænkte det, allerede før hun slog øjnene op. Det var det første, hun huskede, det første hun kom i tanker om. Alt andet hang sammen med dette ene hendes mor

Læs mere

Sommerens tur til Finland

Sommerens tur til Finland Sommerens tur til Finland Det blev ikke nogen tur sydpå denne sommer. Til gengæld blev det en tur nordpå til Jakobstad, Finland og tilbage igen. I alt blev det lidt mere en 3000 km. Planen var at min bror

Læs mere

Pigen der fandt det vigtigste

Pigen der fandt det vigtigste Pigen der fandt det vigtigste Der var engang den dejligste lille pige. Hun blev kaldt MO. Hun boede i et hus i en lille landsby. Omkranset at skove, søer, enge og marker. Hun var glad og tilfreds, og legede

Læs mere

Turen til Kroatien 2014.

Turen til Kroatien 2014. Torsdag 21/8: Turen til Kroatien 2014. Kl 16:45 holder vi ved Færgen i Rødby,i god tid.det viser sig at vi for første gang må vente, vi kan ikke komme med før kl 17:45. Vel ankommet til Femeren,går turen

Læs mere

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot

Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot Palmesøndag med Børne- og Juniorkoret Jeg vil fortælle jer et eventyr Der var engang en ung konge, som regerede et lille land. Han boede på et slot sammen med sine tjenere, men han havde ikke nogen kone.

Læs mere

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har'

21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' 21-årig efter blodprop: 'Arret er noget af det bedste, jeg har' Pernille Lærke Andersen fortæller om den dag, hun faldt om med en blodprop, og hele livet forandrede sig Af Karen Albertsen, 01. december

Læs mere

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014

Hamborg tur d. 1. 2. november 2014 Start fra Vildbjerg I alt 19 personer deltog på turen, som var proppet med oplevelser, fodbold, netværk og erhvervsindtryk. Turen gik fra Vildbjerg Sport- og Kulturcenter kl. 06.00 om morgenen, hvor Vildbjerg

Læs mere

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set.

Gatta-fisken var enorm. Meget større end nogen anden flyvefisk Sirius nogensinde havde set. LÆS STARTEN AF 1 Dræberfisken Sirius holdt godt fast i sit svævebræt mens han spejdede nervøst gennem skyerne. Han frøs, for han havde holdt udkig i mange timer. Skyerne var tætte. Hver gang han drev gennem

Læs mere

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk

Beredskabsstyrelsen kan sende et eftersøgnings- og redningshold et såkaldt. Madison Mærsk Madison Mærsk Skrevet af Helle Heidi Jensen Hvis et land rammes af et jordskælv eller af en anden naturkatastrofe, skal der hurtigt iværksættes en eftersøgnings- og redningsindsats for at finde overlevende.

Læs mere

Julefrokost I BØGESKOVEN

Julefrokost I BØGESKOVEN Julefrokost I BØGESKOVEN invitation julefrokost Det vil glæde os at se dig til Illux s julefrokost. I år holder vi festen i den gamle pavillon Capri i Bøgeskoven med SMUK stemning. SMUK event står for

Læs mere

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner

Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00. 787 du som har tændt millioner af stjerner 1 Kirke for Børn og UNGE Søndag 18. januar kl. 17.00 21 Du følger Herre, al min færd 420 Syng lovsang hele jorden 787 du som har tændt millioner af stjerner Da jeg kom i 6. klasse fik vi en ny dansklærer,

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015

Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Ballerup Cykelmotion havde et stærkt hold på Korsika i uge 25 2015 Inspireret af Tour de France s start på Korsika i 2012 havde 6 ryttere fra Ballerup Cykelmotion tilmeldt sig Dan Frost cykelrejers tur

Læs mere

Forslag til rosende/anerkendende sætninger

Forslag til rosende/anerkendende sætninger 1. Jeg elsker dig for den, du er, ikke kun for det, du gør 2. Jeg elsker din form for humor, ingen får mig til at grine som dig 3. Du har sådan et godt hjerte 4. Jeg elsker at være sammen med dig! 5. Du

Læs mere

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen

Det som ingen ser. Af Maria Gudiksen Knudsen Det som ingen ser Af Maria Gudiksen Knudsen Da Jonas havde hørt nogen af de rygter der gik om mig, slog han mig med en knytnæve i hovedet. Jeg kunne ikke fatte at det skete, at han slog mig for første

Læs mere

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG

MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG MORTEN BRASK EN PIGE OG EN DRENG ØEN 2 E N AF DE FØRSTE DAGE SER jeg hende med en nøgen dreng i hotelhavens indgang. De går gennem skyggen fra de høje daddelpalmer og standser nogle meter fra trappen til

Læs mere

Den gamle kone, der ville have en nisse

Den gamle kone, der ville have en nisse 1 Den gamle kone, der ville have en nisse Der var engang en gammel kone, der gerne ville have en nisse. Hun havde slidt og slæbt alle sine dage, og nu havde hun sparet sammen til at få sit eget hus. Det

Læs mere

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner

Club 25 på vulkaner. Kenny pitcher terner Club 25 på vulkaner Golf på Island? Ikke alle ved at der er mange golfbaner på sagaøen. 9 herrer fra Club 25 tog chancen fra mandag til fredag i første uge af juli. Arni mødte os i Keflavik og vi entrede

Læs mere

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar

side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Stilladsinformation nr. 64 - december 2001 side 9 manden Portræt af en 25-års jubilar Navn: Ib Hansen Bopæl: albertslund Alder: 55 Start i branchen: 1975 Firma: Tillidspost: Herlev Stilladser Fanebærersuppleant

Læs mere

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere )

Som sagt så gjort, vi kørte længere frem og lige inden broen på venstre side ser vi en gammel tolænget gård (den vender jeg tilbage til senere ) Vi havde lejet et sommerhus på Gammelby Møllevej 57, men vi skulle først hente nøglerne i en Dagli' Brugsen i Børkop. Det kunne vi desværre først gøre fra kl.16.00. Herefter kunne vi endelig sætte GPSen

Læs mere

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen

Her er lidt fra turen derover dagen før en anelse fra løbsdagen dagen derpå og hjemrejsen Årets Bornholm Rundt blev afviklet i dagene 16. 18. august 2014. Vi var ca. 19 Rimo er, der tog af sted fredag nat altså natten mellem fredag og lørdag med båden fra Køge til Rønne. Ved ikke helt antallet

Læs mere

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG

NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG SUPERVETERANERNE NR. 22 JULI 2011 ÅRGANG 6 Så gik den første halvdel af sæsonen, og det er blevet til flere nederlag end sejre, men en stigende formkurve fortæller os, at vi i efteråret helt sikkert vil

Læs mere

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om.

Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Historien om Anita og Ruth Anita og Ruth var venner jeg siger var, fordi der skete så meget i deres forhold siden hen, så. Og det er bl.a. noget af det, som det her handler om. Anita og Ruth. Da de var

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%.

Referat af repræsentantskabsmøde. den 3. marts 2013. Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Referat af repræsentantskabsmøde den 3. marts 2013 Pkt. 1 Pkt. 2 Pkt. 3 Pkt. 4 Mandaternes/gæsternes prøvelse Der var fremmødt 44 stemmeberettigede, svarende til 57%. Valg af dirigent John Wozny blev valgt.

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004

Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet. Søndag. Mel: Flemming H. Meng 2013. Mel: Flemming H. Meng 2004 Hver morgen og hver aften - salmer til ugen og livet Søndag 1 O skabelsens morgen, det helt nye liv nu vælder med kraft i os ind. Det styrker og nærer, beriger vor tro og virker helt ind i vort sind. 2

Læs mere

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert

Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Informationsfolder til Frivillige foreninger på Grøn Koncert Kære frivillige lokalforeningsfolk! eller som vi ynder at kalde jer LokalCrew (udtales Kræw ). I Muskelsvindfonden er vi meget glade for, at

Læs mere

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd.

Lejrskole tur. Derefter kørte vi til Gottrop slot som ligger i Tyskalnd. Lejrskole tur. D 10-5-10 skulle vi til Tyskland med skolen i 3 dage. Vi kørte fra Rindum kjærgaard ca. kl. 8:15. Vi kørte ned mod Tyskland, men før vi kørte ind i Tyskland, skulle vi lige ind i Møgeltønder

Læs mere

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant.

Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. Victoria Falls - David Livingstone fortæller om en spændende tur i kano til en lille ø meget tæt på vandfaldets kant. 1 David Livingstone fortæller om farlig tur i kano ved Victoria Falls David Livingstone

Læs mere

Historien om Boldklubben Hellas

Historien om Boldklubben Hellas Historien om Boldklubben Hellas BK Hellas blev stiftet 23. Juni 1926 af Carl Matzen. Carl Matzen, som var vicevært for kommunens ejendom Carl Langesvej, var meget sportsinteresseret og derfor var det for

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling.

Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Referat af generalforsamlingen i DMKA den 6. april 2011 Formand Svend Erik Andersen bød velkommen til dette års generalforsamling. Valg af Dirigent Niels Einer Rytter blev valgt som dirigent. Han startede

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014

Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing. 7 minutter. 28. Oktober 2014 Odontofobi. En kortfilm af Robin Holtz og Adrian Ejsing 7 minutter 28. Oktober 2014 Idé: (C) 2014 Robin Holtz Robin Holtz robin@copenhagenpro.com 40 50 12 99 1 INT. - TANDLÆGEKLINIK, VENTEVÆRELSE - DAG

Læs mere

Odense Stadsarkiv, Historiens Hus Erindringer Afdeling 13 Da jeg ventede et barn i 1929 måtte jeg udsætte fagforeningsarbejdet et stykke tid, men efterhånden havde jeg fået forbindelse med flere telefonister,

Læs mere

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes.

1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. 1.p skriver rejsedagbog fra Nantes. Rejsedagbog lørdag d. 26. marts Vi mødtes i Kastrup lufthavn kl. 6:00. Spændingsfyldte fløj vi mod Paris Charles de Gaulle kl. 8:20. I lufthavnen spiste vi frokost og

Læs mere

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold

Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Ny bog: Ballegaard. Vestjysk politimand bag tysk pigtråd 1944-1945 Lidt om bogens tilblivelse og indhold Min far, Herluf Ballegaard, og min mor, Elisabeth Hasseriis Ballegaard, har før skrevet til slægtsbladet.

Læs mere

DM for Redningshund Aalborg 2011

DM for Redningshund Aalborg 2011 DM for Redningshund Aalborg 2011 Tekst af Helga Thorstein og billeder Af Helle Jensen Beredskabscenter Aalborgs Hundetjeneste afviklede i weekenden d. 3.-4. September et forrygende DM for 33 af landets

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen

side 9 manden Navn: Jacob Jespersen StilladsInformation nr. 104-september 2012 side 9 manden Navn: Jacob Jespersen Bopæl: Alder: Malling ved Aarhus 36 år Lokalklub: Aarhus Firma: Mars A/S, Aarhus Start i branchen: Sommeren 2005 Stilladsuddannelse:

Læs mere

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen

Spritteren. Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen Spritteren Om eftermiddagen ligger mejeriet øde og stille hen. Far og mejeristerne er som regel færdig først på eftermiddagen med at gøre rent efter formiddagens arbejde. Det bliver gjort grundigt og der

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!!

NYHEDSARKIV 2003. Ny formand. 7 sølvårer uddelt. Æresmedlem. Godt kammeratskab. Generalforsamling. Så er vi blevet en madklub!!!! Ny formand NYHEDSARKIV 2003 På generalforsamligen fik Middelfart Roklub ny formand. Flemming Buhl Rasmussen blev valgt til formand efter Bjarne Jacobsen som havde været formand i 11 år. Mange tak til Bjarne

Læs mere

Gid han var død af noget andet

Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet Gid han var død af noget andet. Sådan havde jeg det. Som om jeg ikke havde ret til at sørge og græde, fordi min stedfar havde drukket sig selv ihjel, og ikke var død af en

Læs mere

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om.

og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Prædiken Pinse på Herrens Mark 2. pinsedag. og jeg tænker tit på det, moren svarer sin søn, for hun siger helt åbenhjertigt: Pinse ja det ved jeg virkelig ikke hvad handler om. Rikke: Sådan tror jeg egentlig,

Læs mere

Historien om en håndværksvirksomhed

Historien om en håndværksvirksomhed Velkommen til historien om Solvang VVS At det blev Solvang VVS som skulle blive omdrejningspunktet i denne historie var på ingen måde planlagt, idet den ligesågodt kunne være skrevet med udgangspunkt i

Læs mere

Den lille dreng og den kloge minister.

Den lille dreng og den kloge minister. Den lille dreng og den kloge minister. Der var engang en minister som var så klog at han kunne undvære hovedet. Han beholdt det dog alligevel, men det havde gjort ingen forskel om han havde mistet det,

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR

MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR MARIBO SKAKKLUB 100 ÅR HURTIGSKAKTURNERING 25. JUNI, 2011 I anledning af at Maribo Skakklub i år fylder 100 år afholder vi den 25. Juni 2011 en hurtigskakturnering på Torvet i midten af Maribo. Vi har

Læs mere

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED!

ER TRIKEN DER ER BAGERST HVIS DEN ER MED! KOLONNEKØRSEL M.V. Her har du en lille guide til kolonnekørsel m.v. Ca. 2 min før afgang gives der et signal (råb eller fløjten), her gives der en kort beskrivelse af turen, hvorefter man begynder at klargøre

Læs mere

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014

Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Mogo ZOOm foto kursus i Mogo Zoo 15-16. marts 2014 Kurset var min fødselsdags gave fra Tom sidste år. De har tidligere kun kørt begynder kursus, men jeg mente det ville være for nemt så jeg blev glædeligt

Læs mere

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet,

Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, Vi havde allerede boet på modtagelsen i tre år. Hver uge var der nogen, der tog af sted. De fik udleveret deres mapper i porten sammen med kortet, der anviste vejen. Siden så vi dem aldrig mere. 8 9 Dagen

Læs mere

2 på Tour. En episk historie om Pia og Torbens oplevelser på Gudenaa en 2013

2 på Tour. En episk historie om Pia og Torbens oplevelser på Gudenaa en 2013 2 på Tour En episk historie om Pia og Torbens oplevelser på Gudenaa en 2013 Klokken er få sekunder i 12, lørdag på Skanderborg Sø. Et felt af K2-kajakker ligger ved startlinjen. Pagajerne er klar til første

Læs mere

Dansk-Kinesisk Parlør

Dansk-Kinesisk Parlør . Dansk-Kinesisk Parlør Shaola J. G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør Samfundslitteratur Shaola J.G. Zhou Dansk-Kinesisk Parlør 1. udgave 2001 Samfundslitteratur, 2001 Omslag: Torben Lundsted Sats: Forfatteren

Læs mere

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4

Nyhedsbrev SUPERDIVE. Årgang 3 Udgave 4 Nyhedsbrev Årgang 3 Udgave 4 SUPERDIVE Hermed har SuperDive Aps. fornøjelsen af, at udgive sit syvende nyhedsbrev. Siden vi startede i april 2000 har SuperDive været gennem en løbende udvikling mod målet

Læs mere

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015.

Referat af generalforsamlingen torsdag den 5. marts 2015. Generalforsamlingen blev åbnet af formand Joan Hansen, som bød velkommen til årets generalforsamling. Herefter begyndte den egentlige generalforsamling i henhold til dagordenen: 1. Valg af dirigent 2.

Læs mere

Her slutter historien om Kasper.

Her slutter historien om Kasper. KASPERS HISTORIE Hvert år forsvinder der hundredevis af danskere uden at give deres familie eller andre pårørende besked : en mand går ned i kiosken på hjørnet en søndag eftermiddag og kommer aldrig tilbage.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION.

SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. Ib P. J./1 SCRM generalforsamling den 26. januar 2015. Formandens beretning - PRÆSENTATION. 1. Formanden takker dirigenten for tilsagn om at varetage opgaven som dirigent. 2. Årets forløb startede med

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin

Alex. Og den hemmelige skat. Navn: Klasse: Ordklasser 3. klassetrin Alex Og den hemmelige skat Ordklasser 3. klassetrin Navn: Klasse: 1. Skattekortet Her er Alex. Han er en meget glad dreng, for han har lige fået en ny Nintendo. Eller han har ikke fået den, faktisk er

Læs mere

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække.

Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. 1 Grindsted Kirke. Mandag d. 1. april 2013 kl. 11.00. Egil Hvid-Olsen Prædiken til 2. påskedag, Luk. 24,13-35. 1. tekstrække. Salmer. DDS 234 Som forårssolen morgenrød. DDS 241 Tag det sorte kors fra graven!.

Læs mere

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame

På jagttur til Mayogi-safaris. i Sydafrika. Nr. 1/2012 BigGame På jagttur til Mayogi-safaris i Sydafrika 100 For et år siden tog fire danske par på jagt efter bl.a. springbuk, bleesbuk, duiker, black wildebeest og kudu nær Port Elisabet, og den tur kom de ikke til

Læs mere

Monte-Carlo på Rådhuspladsen

Monte-Carlo på Rådhuspladsen Monte-Carlo på Rådhuspladsen Løbets 1967-vinder, "The Rally Professor" Rauno Aaltonen, med til at starte Rallye Monte-Carlo Historique Fortiden vækkes til live, når verdens største og hårdeste rally for

Læs mere

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie

Frørup Marts 2013. Påskeferie. Påskeferie. Påskeferie Smørhullet Skolen Fredag 1 Forældrekaffe Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Der arbejdes med perler i værkstedet DH omsorgsdag Tirsdag 5 Der arbejdes med perler i værkstedet 3.F: skole-hjem-samtaler Onsdag 6 Der

Læs mere

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en

Grønland. Solopgang. Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en Grønland Solopgang Det var til mit store held, at jeg kom til Grønland. Jeg vidste, at jeg ville ud og have en praktik i udlandet. Jeg kunne ikke helt finde ud af om det skulle være USA eller Grønland,

Læs mere

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt:

Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Stavgang generelt: Side 1 af 5 Bestyrelsens beretning om 2014 til BS Seniormotions generalforsamling tirsdag d. 17. marts 2015 i Strandens Forsamlingshus. Bestyrelsesmøder: Alle planlagte bestyrelsesmøder har været afholdt.

Læs mere

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente!

Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Brøruphus, den 20. februar 2015 NYHEDSBREV Kære forældre! Vinterferie og Skolerejsen 2015 Så er vi tilbage efter vinterferien, klar til et travlt forår med masser af gode oplevelser i vente! Skolerejsen

Læs mere

Helle Helle: Afløb (2000)

Helle Helle: Afløb (2000) Helle Helle: Afløb (2000) 5. 10. 15. 20. 25. 30. Min bror er i dårligt humør. Han ligger på knæ på mit badeværelse og renser afløbet i brusekabinen med en lang metalgenstand. Det har været stoppet nogle

Læs mere

Skræddersyet MC tur til Frankrig

Skræddersyet MC tur til Frankrig I løbet af vinteren 2012/13 var vi to par, som besluttede, at vi ville en tur til Normandiet og se nogle af mindesmærkerne fra 2. verdenskrigs D-dag i 1944. Vi var ret hurtige enige om,, at vi ikke ville

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013

Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Liste over ULF Kreds aktiviteter 2013 Favrskov kreds Foredrag, møder og sociale aktiviteter De har haft generalforsamling d. 21. maj. 2013 på Ellemosevej 28 A, 8370 Hadsten De har haft bestyrelsesmøde

Læs mere

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og

Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og 1 8 Trip, vi bliver nødt til at tale sammen. Vi befinder os på optagelserne til hans film. Du ved, den der har hans filmstjernehustru i hovedrollen og handler om en kvinde, der deltager i sin ekskærestes

Læs mere

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen.

Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. 1. Søvnløs Jeg lå i min seng. Jeg kunne ikke sove. Jeg lå og vendte og drejede mig - vendte hovedpuden og vendte dynen. Jeg havde en mærkelig uro i mig - lidt kvalme og lidt ondt i maven. Det havde jeg

Læs mere

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND

Hans-Henrik Sørensen. Rejsebreve fra NEW ZEALAND Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 1 Hans-Henrik Sørensen Rejsebreve fra NEW ZEALAND 2 Forord Fra oktober 2007 til januar 2008 foretog jeg sammen med min daværende kone, Susanne Høegh, en

Læs mere

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form

Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form 1983 Fejrer diamantbryllup på tirsdag: Daglig gåtur holder parret i form Hans og Anna Pedersen VEJEN: Selv om det sner, stormer eller regner kan man hver dag træffe ægteparret Anna og Hans Pedersen, Præstevænget

Læs mere

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december

Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31. Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 31 Søndag den 5. december Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 32 Ved-floden-Piedra-DATO.qxd 27/06/08 12:27 Side 33 Vi standsede for at tage os

Læs mere

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj.

Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Tilmeldingsskema findes på hjemmesiden. Efter DBwF rep møde den 25 Maj. Der gøres opmærksom på, at der på JBU s repræsentantskabsmøde den 20. marts 2004, blev der vedtaget, at seniorhold der udebliver

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 Referat fra ordinær generalforsamling i VKK lørdag d. 29. november 2014 1. Valg af dirigent. Freddy Christensen blev valgt til dirigent 2. Bestyrelsens beretning for det forgangne år. Formand Kenn P. Korsager

Læs mere

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager:

Rejsebrev nr. 6. Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Rejsebrev nr. 6 Deltagere på turen: Compound: Langbue: Barbue: Instinktiv: Gæster Team Manager: Jozsef Csikos, Jacob Steffensen, Stig Andersen Tanja Dinesen Skudstrup, Josefine de Roepstorff, Sabina Holstein,

Læs mere

Butikken hvor du kan leje et andet liv

Butikken hvor du kan leje et andet liv Butikken hvor du kan leje et andet liv I meget gamle dage ovre i London var der en lille butik i en kælder. London var langt,langt væk. Butikken lå i en sidegade, så der var mørkt og dystert i gaden. Den

Læs mere

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923.

De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. De blev ikke glemt En historie om to Askø-familiers emigration til USA i 1923. Den 10. Maj 1923 giver SS OSCAR II et gigantisk trut i skibsfløjten, da den stævner ud fra Københavns Havn. Ombord på emigrantskibet

Læs mere

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål

Navneord. Spørgsmål Pigerne løb hen over vejen. Spørgsmål Navneord Pigerne løb hen over vejen. Hvilket ord er navneord, og hvilken tid står de i? Pigerne, bestemt flertal. Vejen, ubestemt ental. Der var engang en dreng, som godt kunne lide at spise æbler. Der

Læs mere

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk

Vand gennem 100 år 1912-2012. Mesing Vandværk Vand gennem 100 år 1912-2012 Mesing Vandværk Mesing vandværks historie gennem 100 år Skrevet af: Egon Andersen Hæftet er udkommet i et oplag på 175 stk. Tryk: A.R.T. Skanderborg 2 Vandværket gennem 100

Læs mere

Et afgørende valg året 2007

Et afgørende valg året 2007 Et afgørende valg året 2007 Det er gået fint. Du havde otte flotte æg. Vi har befrugtet dem med din mands sæd, og de har alle delt sig. Tre af dem har delt sig i fire. Du kan få sat to af de æg op i dag.

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Kampagnemagasin nr. 3-2008

Kampagnemagasin nr. 3-2008 Kampagnemagasin nr. 3-2008 Tønder kommune deltager i Virksomhedsdysten - og planlægger at vinde TV2 holdt formen ved lige i Af Jakob Thøger Michelsen, Konsulent MpA Tønder kommune deltager i virksomhedsdysten

Læs mere

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår.

l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. l. kapitel Som fortæller lidt om, hvem der er med i historien, og hvor den foregår. Her ligger TUMLETOFTEN, en almindelig dansk by. Den er ikke særlig stor, men den er heller ikke helt lille. Egentlig

Læs mere

Studie. Kristi genkomst

Studie. Kristi genkomst Studie 14 Kristi genkomst 77 Åbningshistorie Der er mange skilte, der får mig til at grine. Nogle skyldes trykfejl, der giver et helt andet billede end det tiltænkte, f.eks. Levende børn. Andre er bare

Læs mere

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og

JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og JEG TÆNKTE: Hvis han siger 'flinker fyr' eller 'grimmer en' en gang til, så rejser jeg mig og går. Eller skriger. Jeg giver mig til at skrige, og hvad mon han så vil sige? Han skal nok finde på noget fjollet.

Læs mere

Den Internationale lærernes dag

Den Internationale lærernes dag Den Internationale lærernes dag I dag er det en særlig dag. For den 5. oktober har flere foreninger rundt om i verden valgt at markere som Den internationale lærernes dag. Man ønsker på denne måde at markere

Læs mere

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd).

DOM. Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). DOM Afsagt den 3. september 2014 af Østre Landsrets 22. afdeling (landsdommerne Lene Jensen, Arne Brandt og Dorte Nørby (kst.) med domsmænd). 22. afd. nr. S-771-14: Anklagemyndigheden mod T (advokat Tage

Læs mere

Min vej til hylderne. Forlaget Ordleg CVR-Nummer: 35292314 Telefon: 21457269 mrklaes@gmail.com www.enforbandetvej.dk

Min vej til hylderne. Forlaget Ordleg CVR-Nummer: 35292314 Telefon: 21457269 mrklaes@gmail.com www.enforbandetvej.dk Min vej til hylderne Hvordan får man som en lille nystartet forlægger sin bog på hylderne i kæder som Arnold Busck, Bog og Idé og lignende, hvis man ikke har et forlag som Gyldendal, Rosinante eller Politikkens

Læs mere

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7)

Konfirmandord. Fra det Gamle Testamente. Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Konfirmandord Fra det Gamle Testamente Mennesker ser på det, de har for deres øjne, men Herren ser på hjertet. (1 Sam 16,7) Vær modig og stærk! Nær ikke rædsel, og lad dig ikke skræmme, for Herren din

Læs mere

Med Pigegruppen i Sydafrika

Med Pigegruppen i Sydafrika Med Pigegruppen i Sydafrika Fire piger fortæller om turen Af Lene Byriel, journalist I efteråret 2006 rejste 8 unge piger og tre voksne medarbejdere på en 16 dages tur til Sydafrika. Danni, Michella, Tania

Læs mere

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor...

Roskilde Fjords Kajakklub. Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde. Sommer 2013. Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... Roskilde Fjords Kajakklub Brinchhjemmet Strandvejen 18 Veddelev 4000 Roskilde Sommer 2013 Weser Maraton Arbejdsdag i klubben Så blev det alvor... 2 4 6 2 Weser Maraton maj 2013 Til at starte med var der

Læs mere

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1

RØDE KORS FUNDRAISING RØDE KORS / 2014 1 RØDE KORS FUNDRAISING 2014 RØDE KORS / 2014 1 FUNDRAISING Fundraising kan defineres på mange måder, men handler grundlæggende om at skaffe midler til det projekt, som du eller din organisation har påtaget

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere