geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk Mødestedet for geografisk information"

Transkript

1 Februar geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage Call for Papers Møde i Nationalkomiteen for Geografi Referat af Lars Brodersen Se side 5 Seminar om Datamodellering Er modellerne gået fra koncepterne? Se side 6 GINIE. Mod en europæisk GI strategi Se side 8 GMES Global Monitoring for Environment and Security Se side 11 Indkaldelse til Geoforum Danmarks Generalforsamling Se side 13 Møder/seminarer: - Udenlandske kongresser og kurser se side 14 - Kortdage 2004, Danmark og Sverige se side oktober 2004 Radisson SAS - H.C. Andersen Hotel, Odense - Geoforum Kurser og seminarer se side 17 - Kongresser og møder se side 18 - Geoforum mødekalender se side 19 Indlevering af abstracts senest 1/ Se side 15

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Anette Kolding Andreasen Sekretær og Konferencekoordinator Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr marts 2004 Nr april 2004 Nr maj 2004 Bestyrelse og udvalgsformænd Kontakt mail adresser geoforum.dk februar 2004 Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Egon Dall, Vejle Amt, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Hans Skov-Petersen, FSL, Udvalg Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 Inge Flensted, Herning Kommune, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Indholdsfortegnelse: Leder: Kan GINIE føre til SDI?... 3 Kort og Kultur, referat Kirsten Elbo... 4 Møde i Nationalkomiteen for Geografi, referat af Lars Brodersen... 5 Afrunding af seminar om Datamodellering... 6 GINIE, overordnet sammendrag... 8 GMES Indkaldelse til Geoforum Danmarks Generalforsamling Udenlandske Kongresser og kurser Kortdage 2004, Danmark og Sverige Geoforum arrangementer Geoforum kurser og seminarer Kongresser og møder Geoforum Mødekalender Marts måneds møder i Øst og Vest

3 Leder: Kan GINIE føre til SDI? Geoforum har de seneste godt 2 år gennem medlemskabet af EUROGI deltaget indirekte i GINIE projektet. GINIE står for Geographic Information Network in Europe. Den afsluttende rapport er netop udsendt og oversat til dansk og det efterfølgende er uddrag fra denne, som i øvrigt bringes i sin helhed senere i bladet. Introduktion. GINIE er et forskningsprojekt finansieret af EU s Information Society Technology Programme; programmet er udført i perioden november 2001 til januar Samarbejdspartnerne er EUROGI - den europæiske paraplyorganisation for geografisk information, OGCE - det åbne europæiske GIS konsortium der repræsenterer den geografiske informationsindustri, JRC EU s fælles forsknings-center samt Sheffielduniversitetet (koordinator). Projektets målsætning har været at udvikle en dybere forståelse af de vigtigste problemer og faktorer, der berører den bredere brug af GI i Europa, samt formulere en strategi der fremmer en sådan bredere brug, så den er forenelig med den overordnede politik og teknologiske udvikling på europæisk og internationalt niveau. Der har været særlig opmærksomhed om GI s rolle mht. at støtte europæisk politik med en stærk geografisk betinget påvirkning (landbrug, regional politik, transport, miljø), digital forvaltning, genbrug af den offentlige sektors data og det seneste tiltag: udviklingen af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE). Erfaringer. I denne brede sammenhæng viser GINIE-projektets resultater at: GI spiller en stor rolle, når samfundets krav og udnyttelse af de muligheder der har åbnet sig, såvel politisk som teknologisk, skal behandles. GI har, i sig selv, økonomisk værdi, da den er en stor del af den offentlige sektorinformation og er grundlaget for udviklingen af nye markeder og job i særligt avancerede og lokalitetsbaserede industrier. GI har en social og politisk værdi, fordi den tilvejebringer grundlaget for integration af politikker og målrettede tiltag, hvor der er mest behov for det og således sørger for konkrete fordele til borgere, erhverv og stat. Regeringer over hele verden forstår i stadig stigende grad værdien af GI og tager skridt til at udvikle og udnytte dette aktiv. Afsluttende konklusioner. Der er et presserende behov for at øge tilgængeligheden og en effektiv brug af GI i Europa til effektiv ledelse, økonomisk og social udvikling, borgerinddragelse i den digitale forvaltning, til beskyttelse af borgere samt til sikkerhed og et bæredygtigt miljø. EGIS (Europæisk GI Strategi) Netværket skal øve indflydelse og støtte beslutningstagere på højt plan hos europæiske og nationale regeringer og hos industrien for at realisere dette mål. En juridisk ramme for INSPIRE er en forudsætning for at håndtere de vigtige og relevante hindringer, der er fundet. En tilgang, der kun er baseret på frivillige bidrag, vil generere et sæt af ikke-kompatible initiativer, og vil skabe usikkerhed og fordyre fremtidig konvergens. På denne baggrund er det vigtigt, at Europa-Kommissionen hurtigst muligt fremlægger forslag om et juridisk regelsæt for INSPIRE, der vil kunne guide udviklingen af SDI er i Europa. EGI strategien og EGIS Netværket er fuldt forpligtede til, ikke blot at støtte yderligere definition og implementering af INSPIRE, men også til at klare andre hindringer, der nødvendigvis må håndteres for at understøtte implementeringen af INSPIRE, GMES, GALILEO, PSI og andre fremtidige initiativer (se ordforklaring nederst). Da GI er en af hovedkomponenterne i PSI, og da genbrugen af PSI er basis for udviklingen af nye markeder og jobs hos de avancerede og lokalitetsbaserede tjenesteudbydere, er der behov for en bedre sammenhæng, der kan forbinde initiativer vedr. digital forvaltning og geografisk datainfrastruktur. Ydermere kræver konvergensen mellem digital forvaltning og SDI-initiativerne forbedrede processer, hvilke der er brug for på lang sigt til etablering af nemme quick-win-projekter, så som at tage eksisterende tjenester og gøre disse tilgængelig via internettet. For yderligere oplysninger om GINIE -projektet og dets resultater henvises til hjemmesiden: Geoforum har planer om at inddrage disse konklusioner i det fremtidige arbejde med etablering af en SDI (Spatial Data Infrastruktur) i Danmark. Peter Normann Hansen INSPIRE: INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe GMES: Global Monitoring for Environment and Security GALILEO: Global Positioning European Satellite Navigation System PSI: Public Sector Information 3

4 Kort & Kultur Referat af Kirsten Elbo På trods af, at den sædvanlige mødeaften tirsdag for denne ene gangs skyld var blevet erstattet af en torsdag, mødte 20 af Geoforums medlemmer op hos Kort & Matrikelstyrelsen, én kom sågar helt fra Jylland. Aftenens emne var en introduktion til den nu to år gamle Kulturarvsstyrelse, dets ansvarsområder og dets anvendelse af GIS. Kulturarvsstyrelsen Henrik Jarl Hansen, uddannet arkæolog og i dag kontorchef i Kulturarvsstyrelsen havde påtaget sig at føre os ind i arbejdet med dokumentationen af Danmarks kulturhistoriske arv og dermed også de stedfæstede kulturhistoriske informationer. Kulturarvsstyrelsen under Kulturministeriet blev dannet for to år siden og har i dag til huse på Slotsholmsgade i C.F. Tietgens Hus. Der er i dag 100 ansatte. Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for kulturarven og opgaverne består bl.a. i rådgivning af museer, myndighedsopgaver, sagsbehandling vedr. fortidsminder og at drive og udvikle et dokumentationscenter. Dokumentation er navnet på den afdeling, der varetager arbejdet med dokumentationscentret. Deres opgaver består bl.a. af Kulturnet Danmark (portal til dansk kultur på internettet: ), webhotel for kulturinstitutionerne, nationale kunst- og kulturhistoriske databaser, standarder på museumsområdet, arkivering af komplekse digitale data, nationalt og internationalt samarbejde. Nationale kunst- og kulturhistoriske databaser Når man taler om databaser på dette område skelner man mellem databaser over den løse kulturarv og databaser over den faste kulturarv. -Løs kulturarv. Ideen på dette område er, at stille en central server til rådighed for alle museer, således at data gemmes samme sted, men kan præsenteres særskilt under hvert museum. Eksempler på eksisterende databaser over den løse kulturarv: Kunstindeks En af de mest besøgte databaser, som der paradoksalt nok ikke har været gjort så meget ved. Databasen er arvet fra Statens Museum for Kunst. Danske museer online Indgang til alle danske museer søg geografisk og find museet. En database, der er under opbygninger, er Museernes Samlinger, en central oversigt over den kulturhistoriske viden rundt om i landet. Der er endnu kun en testversion klar med 20 museer på, men den endelige version forventes klar i løbet af Endelig er der ved at blive lavet et nyt online registreringsværktøj RE- GIN, som bliver et værktøj for de enkelte museer, som får hvert deres private celle, og kun kræver at man har en browser og netadgang og som kan benyttes til elektronisk indberetning til Museernes samlinger. Regin er også navnet på en mytologisk figur ikke køn, men særdeles klog. -Fast kulturarv. Med den faste kulturarv taler vi blandt andet om fund og fortidsminder, monumenter og fredede byninger, så her kommer vi tættere på det geografiske. Der er netop nu ved at blive udarbejdet en kravspecifikation over en database til bevaringsværdige og fredede bygninger. Dette system skal indbefatte en GIS-løsning. På kan ses en eksperimentel database med en kortløsning. I 1980 blev digitaliseringen af de gamle sognebeskrivelse(kort og tekst) fra 1873 startet. Sognebeskrivelserne er en landsdækkende berejsning, beskrivelse og optegning af de kulturhistoriske fortidsminder, som eksisterede og var kendte på den tid. I 1982 kom der en ny museumslov og DKC Det Kulturhistoriske Centralregister blev oprettet. Indtil april 2003 var dette kun tilgængeligt for fagfolk, men i dag kan alle se databaser med over lokaliteter på Det geografiske interface på denne løsning er 7-8 år gammelt og står overfor en fornyelse. Fra analog til digital Et eksempel på hvordan arbejdet er blevet omlagt fra analog til digital form, er projekt Kulturarvsareal. Det drejer sig om en elektronisk indberetning af kulturarvsarealer. Det kan f.eks. ske ved indsendelse af Map- Info-filer eller ved en direkte digitalisering. Fremtidige muligheder På sigt forestiller Kulturarvsstyrelsen sig, at der en række nye muligheder for at lave mere målrettet information til publikum, museer og planlæggere. Dette kan blandt andet ske, ved at anvende det mobile internet rettet mod den professionelle bruger, den alment interesserede borger og mod børn og unge. Nationalt og internationalt samarbejde På det nationale plan bliver der blandt andet samarbejdet om samsøgning i henholdsvis nationale og lokale databaser, dataformater og datatransport. På det internationale plan samarbejdes der også inden for områder som adgang til information, bevaring af digitale data og genanvendelse af data. Denne spændende aften blev afsluttet 4

5 Kort & Kultur fortsat med en del spørgsmål fra de spørgelystne tilhørere. Det var tydeligt, at selv om aftenens tema lå udenfor vores sædvanlige emneområde, så er der mange fælles problemstillinger og berøringsflader. Links Hvis du vil vide mere, så brug de links der er angivet i teksten eller se på Kulturarvsstyrelsens egen hjemmeside: Se også hele præsentationen på - service/ præsentationer. Figurerne i præsentationen, har links til de respektive databaser. Nationale kulturhistoriske databaser den faste kulturarv Fund og Fortidsminder Fredede Fortidsminder Monument, Ideologi og Landskab Fredede bygninger 5. februar 2004 Henrik Jarl Hansen: Kort og Kultur en introduktion til Kulturarvsstyrelsen side 22 Møde i Nationalkomiteen for Geografi referat af Lars Brodersen Geoforums repræsentant (Lars Brodersen) i Nationalkomiteen for Geografi deltog d. 20. januar 2004 i det årlige møde i komiteen. Til stede ved mødet var stort set alle repræsentanterne (for en liste over, hvem der er medlem af komiteen se geoforum.dk nr. 47 s. 7). Mødet var præget af et generelt mere positiv syn på geografiens plads i samfundet, end det var tilfældet for et år siden. Den primære grund hertil er, at geografi som fag i skoler og gymnasier ikke røg ud af skemaerne, hvad der jo ellers var lagt op til for et år siden. Takket være forskellige organisationers indsats, herunder Geoforums, lykkedes det at få overbevist undervisningsministeriet om, at geografi skal have sin plads i skemaet. Og ikke nok med det. Geografi er oven i købet blevet et eksamensfag, hvilket ifølge eksperterne på mødet, altid medfører højere prestige for et fag, både hos lærere og elever. Til undervisningsministeriet har Geocenteret i den forbindelse udarbejdet»naturgeografi i det nye Gymnasium - 23 forslag til undervisningsforløb«. Men samtidig efterlyste undervisningsministeriets repræsentant en debat, som ikke var præget af PANIK i CENTRALADMINISTRATIONEN, over emnet:»hvilke kvaliteter har geografer, som andre ikke har«. Eller sagt med andre ord: en større, positiv profilering af geografifaget. På Københavns Universitets geografiske institut er der udarbejdet en ny bachelorstudieordning, som sammenkæder naturgeografi og kulturgeografi. På Århus Universitet bliver geografiaktiviteterne lagt ind under Geologisk Institut. Det Kongelige Bibliotek berettede at sidste sommers succesfulde udstilling»danmark på verdenskortet«nu er konverteret til digital form og fortsætter på Internettet (www.kb.dk/kb/dept/nbo/kob/ danmarkskort/forsideramme.htm). Der blev også kort berettet om to nye web-atlasprojekter, hvoraf det ene kan ses på Det Kgl. Geografiske Selskab berettede som hjemmeside (www.rdgs.dk) og om sin søsterorganisation i Storbritannien, som har stor succes med at sende to»missionærer«rundt i landet og møder i foreninger og i undervisningsinstitutioner beretter om geografi og selskabet. Det har medført mange nye medlemmer og mange donationer til selskabet. På Geoforums hjemmeside findes tre bilag fra mødet som PDF-filer: (1) Status for arbejdsgruppen vedr. naturgeografi i det ny gymnasium (af d. 15. januar 2004). (2) Kopi af brev til Folketingets Uddannelsesudvalg vedr. geografi i gymnasiet (af d. 3. marts 2003). (3) Beretning for

6 Datamodellering Af Anders Friis Christensen, Anders Færch-Jensen og Søren Riff Alexandersen, Kort & Matrikelstyrelsen En anden afrunding på seminaret om Datamodellering På seminaret om Datamodellering var der mange fine indlæg om brugen af datamodellering i Danmark. Men der blev ikke rigtigt rundet af med: Hvad gør vi nu fremover? Det første vi skal have rede på er begreberne. I indlæggene blev det gennemgået, at vi skelner mellem modellering på det konceptuelle niveau, det logiske niveau og det fysiske niveau. For at holde disse niveauer ude fra hinanden vil vi foreslå, at vi i fremtiden kun bruger betegnelsen domænemodellering om de forretningsmæssige og systemmæssige sammenhænge inden for et fagområde på det konceptuelle niveau, konceptuel datamodellering om data på det konceptuelle niveau og at vi kalder datamodellering på de to sidste niveauer for implementering. Domænemodellering og konceptuel datamodellering sker uden tanke på implementeringen. Domænemodellering er på en højt abstraktionsniveau og fokuserer på alle forretningsgange i et system, inkl. hvor i systemet data (persistente såvel ikke-persistente) fødes/lagres/præsenteres. Her er fokus på aktører, begreber og sammenhænge i forretningsdomænet. Det kan også indebære design af grænseflader til brugerne (hvad skal brugere præsenteres for og hvad har brugeren behov for). Til en grafisk beskrivelse, udarbejdelse af specifikation samt dokumentation af sådanne systemmæssige sammenhænge er UML (Unified Modeling Language) det bedste og mest standardiserede værktøj. I dette arbejde er det også vigtigt, at give en verbal beskrivelse af de modellerede begreber, så de kan forstås af personer uden for fagområdet. Konceptuel datamodellering er på højt abstraktionsniveau og fokuserer på det datamæssige view i et system (kun persistente data); hvad skal vi have lagret af data og hvordan er data defineret. Her er fokus på begreber og egenskaber samt sammenhænge mellem begreber. Konceptuel datamodellering kan ske ved hjælp af UML, men f.eks. E/R-diagrammer kan også anvendes. Når vi går ned på det logiske og fysiske niveau, begynder man at skulle tage hensyn til implementering. Logisk datamodellering er på mellem abstraktionsniveau og fokuserer på struktur ift. lagring/kommunikation (dvs. fokus på persistente data og ikke på applikationer til at styre det forretningsmæssige): Hvilke attributter skal være nøgler, hvilke er fremmednøgler, hvor mange tabeller skal et givent begreb lagres i for at normalisere data og undgå redundans. Ved at benytte sig af tabeller har man lagt sig fast på den relationelle model, men man kunne også vælge en objekt-orienteret database, hvis det var ønskeligt. XML-skemaer er et andet eksempel på en logisk model. Fysisk datamodellering er på laveste abraktionsniveau og fokuserer på selve lagringen (dvs. stadig KUN persistente data): Hvor på disken skal data lagres, hvordan skal de indekseres/lagres for at gøre systemet hurtigere osv. Hvis data er gemt i en relationel database benyttes SQL som det operationelle værktøj/sprog, mens XML/GML er naturlige værktøjer, hvis man skal kommunikere data over internettet. Alle disse værktøjer er generelle og altså ikke leverandør-specifikke. Man kan også lave leverandør-specifikke implementeringer ved at anvende leverandør-specifikke dataformater, men bør kun indgå i en kommunikation, hvor der forligger faste aftaler om udveksling af data mellem to eller flere parter inden for et veldefineret fagområde. Som slutbruger behøver man ikke at arbejde på det konceptuelle niveau. Det konceptuelle niveau er primært for personer, der skal skrive kravspecifikationer eller implementere systemer. Men viden om modellering af systemer og databaser samt SQL og XML/GML vil altid være rar at have, så man løbende kan tilpasse sine implementeringer efter behovene uden at skulle kalde konsulenter til. Vores forslag til tiden fremover vil være, at Geoforum afholder nogle workshops, hvor man gennemgår XML/GML og god praksis i anvendelsen af XML-skemaer. Derefter nedsætter man arbejdsgrupper gerne under Servicefællesskabet for Geodata til udarbejdelse af datakataloger i XML/GML inden for de forskellige fagområder. Målet skal være, at alle datakataloger i Danmark, der indeholder geografiske data, skal være beskrevet i XML/GML med tilhørende verbal beskrivelse af begreberne, og standardiserede skemaer skal ligge i Infostrukturbasen. Som nævnt på seminaret ligger der en rigtig god introduktion til UML/ XML Modellering af XML Schema er med UML på Søg på UML. 6

7 SKALK - Det eleverede kort Af Redaktør Christian Adamsen, SKALK Overkonduktør Christian Geddes eleverede kort over København fra 1761 står som noget særligt inden for danske historiske bykort. På grundlag af en omhyggeligt udført grundtakstmatrikel 1745 besluttede man at lade udarbejde et kort, som var inspireret af det verdensberømte Plan de Paris fra Enhver borger skulle kunne genfinde sit eget hus, som i en mere eller mindre naturtro gengivelse skulle tegnes eleveret (dvs. ophøjet). Meningen var, at det skulle stikkes af en kobberstikker og udbydes til salg, men det kom til at gå helt anderledes. Projektet voksede til noget temmelig vidtløftigt, oprindelige aftaler udviklede sig, andre blev glemt, og da kortet endelig lå færdigt, havde man glemt punktet om mangfoldiggørelsen. Tiden gik, kortet gik næsten til i skidt og snavs, men blev restaureret i 1963 og derefter deponeret på Københavns Bymuseum. Siden 1987 befinder det sig i en lys- og brandsikker boks i Stadsarkivet. Bergiafonden lod i 2002 hele kortet skanne, bearbejde og trykke i 36 blade, således at den nu dominerende mørkbrune farve blev dæmpet og den oprindelige detailrigdom igen dukkede delvis frem. Gennem Arkitektens Forlag (tlf ) er herligheden nu til salg i en fin mappe og med et oplysende hæfte, som er udarbejdet af projektets ankermand, Bjørn Westerbeek Dahl fra Københavns Stadsbibliotek (pris 1650 kr). En kortere introduktion til emnet findes i tidsskriftet SKALKs første nummer fra 2004, som er vedlagt dette nummer af geoforum.dk. Her gøres der rede for tilblivelsen af det usædvanlige kort; f.eks. rummer det befæstningsanlæg, som aldrig har eksisteret, kirkerne er til tider løjerligt gengivet men alle mangler til trods er det et meget fascinerende kortværk. Tidsskriftet SKALK bringer velillustrerede artikler om dansk arkæologi og historie. Stoffet er lødigt og gennemarbejdet, men formidlet på en sådan måde, at enhver interesseret kan følge med uden at have særlige forudsætninger. Yderligere oplysninger på Geoforum har valgt at udsende dette eksemplar af SKALK til medlemmerne, fordi det med artiklen om det eleverede kort meget naturligt følger op på det seneste nummer af Perspektiv med temaet: Historiske kort. Se også referatet af mødet om Kort og kultur en introduktion til Kulturarvsstyrelsen på side 4 samt præsentationen af Henrik Jarl Hansens foredrag på Geoforums hjemmeside under service/ præsentationer. Redaktionen International PhD Studentship - New Zealand Environment and Health Research Group, Department of Geography, University of Canterbury, New Zealand A fully funded PhD scholarship is now available for a high quality candidate to work within the Environment and Health research group in the Department of Geography, University of Canterbury, New Zealand. The research group seek applicantions from well qualified candidates with Honours degrees in an appropriate subject to work on a project on Health and GIS. The scholarship covers international postgraduate tuition fees and an emolument of $15,000 per annum for three years. Further remuneration is available through regular teaching contributions and occasional research assistance. The ideal candidate will have strong skills in GIS and an interest in Health Geography, preferably with PG experience in GIS such as a Masters in GIS. The successful candidate will be expected to start as soon as possible but no later than January For further information see: nz/ And select: International PhD Schol. Available NOW! Applicants should send a CV including the names of two referees to: Dr. Jamie Pearce ac.nz Tel: ext Closing Date for Applications: 30th April

8 GINIE Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations-Netværk i Europa IST Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D (a), januar 2004 Projektkoordinator: University of Sheffield - USFD Samarbejdspartnere: European Umbrella Organisation for Geographic Information - EUROGI Joint Research Centre of the European Commission - JRC Open GIS Consortium (Europe) - OGCE 1 Introduktion GINIE er et forskningsprojekt finansieret af EU s Information Society Technology Programme; programmet er udført i perioden november 2001 til januar Samarbejdspartnerne er EUROGI - den europæiske paraplyorganisation for geografisk information, OGCE - det åbne europæiske GIS konsortium der repræsenterer den geografiske informationsindustri, JRC EU s fælles forsknings-center samt Sheffield-universitetet (koordinator). Projektets målsætning har været at udvikle en dybere forståelse af de vigtigste problemer og faktorer, der berører den bredere brug af GI i Europa, samt formulere en strategi der fremmer en sådan bredere brug, så den er forenelig med den overordnede politik og teknologiske udvikling på europæisk og internationalt niveau. Der har været særlig opmærksomhed på GI s rolle mht. at støtte europæisk politik med en stærk geografisk betinget påvirkning (landbrug, regional politik, transport, miljø), digital forvaltning, genbrug af den offentlige sektors data og det seneste tiltag: udviklingen af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE) (http://inspire.jrc.it). For at gennemføre målene har projektet organiseret seks specialistworkshops og bemyndiget en række analytiske studier af følgende emner: Datapolitik i Europa Geografisk data infrastruktur (SDI) Opbygning af GI kapacitet og udvidelsen af EU Registre og e-tjenester Lokal-til-global datainfrastruktur GI i Middelhavsområdet Komparativ vurdering af SDI er i USA, Canada og Australien Komparativ analyse af nationale GI-foreninger Oversigt over de vigtigste GI-aktører i Europa Komparativ analyse af fælleseuropæiske GI-organisationer Kompendium med de bedste fremgangsmåder i Europa Indgående undersøgelse (og analyse) af brugen af GI i Europa Gennem GINIE s aktiviteter har mere end 150 seniorrepræsentanter fra industri, forskning og regering i 32 lande, været involveret i og bidraget til opbyggelsen af den nødvendige viden til en dokumentationsbaseret geografisk informationspolitik i Europa. Projektet præsenterede sine resultater for et publikum af beslutningstagere på højt niveau fra regering, forskning og industri ved dets afsluttende konference i Bruxelles i november Dette dokument sammenfatter de vigtigste resultater fra projektet, samt dets anbefalinger. Samtlige detaljer og alle projektets rapporter er tilgængelige på hjemmesiden: 2 Erfaringer GINIE-projektets tiltag og dets resultater bør ses i en bredere politisk sammenhæng, herunder: Krav om et samhørigt samfund i informationsalderen og et formindsket gab mellem borgere og statsmagter; o Krav om større åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed; o Et mere lydhør og effektivt statsapparat; Samfundets krav om forbedret planlægning og implementering; o Øget fokus på en bæredygtig udvikling; o Krav som følge af beredskabsplaner og national sikkerhed; Udvidelsen af den Europæiske Union (EU); Fremstød på tværs af Europa for at udnytte teknologi og information til støtte for økonomisk og social udvikling. I denne brede sammenhæng viser GINIE-projektets resultater at: GI spiller en stor rolle, når samfundets krav og udnyttelse af de muligheder der har åbnet sig, såvel politisk som teknologisk, skal behandles. GI har, i sig selv, økonomisk værdi, da den er en stor del af den offentlige sektorinformation og er grundlaget for udviklingen af nye markeder og job i særligt avancerede og lokalitetsbaserede industrier. 8

9 GINIE fortsat GI har en social og politisk værdi, fordi den tilvejebringer grundlaget for integration af politikker og målrettede tiltag, hvor der er mest behov for det og således sørger for konkrete fordele til borgere, erhverv og stat. Regeringer over hele verden forstår i stadig stigende grad værdien af GI og tager skridt til at udvikle og udnytte dette aktiv. Mens ovenstående er nogle af de generelle resultater, har det følgende vigtige politiske og strategiske implikationer: GI handler ikke kun om at have en masse data. Det handler også om at udvikle en strategisk infrastruktur, der kan understøtte udviklingen af informationssamfundet og en vidensbaseret økonomi. En geografisk datainfrastruktur (SDI) betyder at en ramme af politikker, institutionelle arrangementer, teknologier, data og mennesker, muliggør en effektiv deling og brug af geografisk information. Ligesom enhver anden form for infrastruktur (fx transport), er en effektiv SDI en nødvendig forudsætning for at den fungerer på alle niveauer: lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og globalt; at den har gode forbindelser til andre beslægtede infrastrukturer, fx dem i den offentlige forvaltning og i den offentlige administration i al almindelighed samt inden for forskning samt i den private sektor; at den vedligeholdes regelmæssigt; at der er klare retningslinjer med hensyn til ansvaret for dens udvikling, drift, vedligeholdelse og styring. Dokumentationen, indsamlet af GI- NIE-projektet, støtter klart disse resultater. Den indikerer imidlertid også, at selvom der gøres vældige fremskridt, er der stadig store hindringer i vejen, herunder følgende: 1. Huller i de geografiske data: der er ofte manglende eller mangelfulde geografisk data. 2. Manglende dokumentation: beskrivelsen af tilgængelige geografiske data er ofte mangelfulde. 3. Geografiske datasæt er ikke kompatible: ofte kan geografiske datasæt ikke kombineres med andre geografiske datasæt. 4. Inkompatible initiativer vedr. geografisk information: de infrastrukturer der skal bruges til at finde, få adgang til og anvende geografiske data, fungerer kun isoleret. 5. Hindringer for at dele og genbruge: kulturelle, institutionelle, finansielle og juridiske barrierer forhindrer eller forsinker brugen af eksisterende geografiske data. 6. Grundlaget for interoperabilitet i et større Europa (ikke kun mht. GI) har ikke været udbygget tilstrækkelig hverken i privat eller samfundsmæssig sammenhæng, og der er derfor brug for udvikling; mange af de forhindringer der er listet herunder kan korrigeres parallelt med at et interoperabelt Europa opbygges. 7. Mangel på koordination og lederskab: disse komponenter er nødvendige for en effektiv udvikling af SDI er. På EU-niveau er koordineringen imidlertid stadig svag og utilstrækkelig. 8. Isolation af GI-samfundet fra den digitale forvaltnings udvikling samt ringe integration af SDI er og andre strategiske infrastrukturer. 9. Grov undervurdering af kulturelle og organisatoriske spørgsmål der har indflydelse på hastigheden, hvormed der kan gøres fremskridt. a. For mange instanser i den offentlige sektor kræver det indgående nytænkning at lægge vægt på service fremfor data mht. opgaver, forhold til brugere og til andre instanser (både i de private og offentlige sektorer), organisatoriske strukturer samt informationens rolle som et strategisk aktiv, der kan støtte udførelsen af opgaven. b. Tæt forbundet med ovenstående er behovet for, på ny, at overveje forholdene og informationsstrømmene i netværksagtige omgivelser, fremfor i et hierarkisk system. Dette lægger en meget større byrde på systemernes og tjenesternes indbyrdes virke, hvilket stadig ikke møder megen forståelse fra den offentlige sektors instanser, selv ikke med tilvejebringelse af nye tjenester. c. Centralt for udviklingen af en bæredygtigt SDI er at fremme og vedligeholde tillidsforholdet mellem alle interessenter. Tillid kræver klare regler om fortrolighed, om at monopolagtige forhold ikke misbruges samt om retfærdig samhandel og om markedsregulativer. 10. Utilstrækkelig klarhed om fordelene på kort og mellemlang sigt af SDI er fører til modstand mod forandringer. 11. Der er ikke gjort tilstrækkelige overvejelser mht. det afgørende behov vedr. opbygning og kapacitet (uddan- 9

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information August 2004 57 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kortdage 2004 Mennesket i Fokus Se lederen side 3 Ridderne om det runde bord samlet i Odense for at diskutere FOT Geoforum bringer billederne!

Læs mere

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

geoforum.dk Mødestedet for geografisk information September 2004 58 geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kommer Connie til Kort eller... trækker hun måske alligevel det længste strå. Vi byder i hvert fald vores nye minister velkommen i geodataverdenen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information

geoforum.dk mødestedet for geografisk information 62 Januar 200 Januar 2005 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvorfor mon de flager på borgen? Har de endelig hørt om geodata? Er det valget eller noget helt 3.die? Læs præsidentens Nytårshilsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information Januar 2007 Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 81 Januar 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Hvad byder det nye år os? Lederen side 3 Geodata spiller en central rolle i fremtidens beredskab side 4 Nye stærke initiativer omkring Landinspektøruddannelsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2007 Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage side 6 89 november 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: Der er milliarder i GPSudstyr side 3 Ord og indtryk fra Kortdage 2007 side 6 Et forsvar af den sjældne slags side 10 Rapport

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Rapport

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning

Indholdsfortegnelse. Dansk udviklingsrelateret uddannelsesforskning Indholdsfortegnelse Executive summary... 1 Opsummering... 3 1. Indledning... 6 Undersøgelsens baggrund og formål... 6 Undersøgelsens metode... 7 Begrebsafklaring... 9 2. Beskrivelse af udviklingsrelateret

Læs mere

Program for KORTDAGE. 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding

Program for KORTDAGE. 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding Program for KORTDAGE 2005 16. - 18. november Hotel Comwell Kolding 09:00-10.00 Ankomst og registrering Konferenceprogram Onsdag d. 16. november 2005 Kortdage 2005 åbner 10.00-10.15 Velkomst ved Peter Normann

Læs mere

Sundhedsydelser med IT

Sundhedsydelser med IT Sundhedsydelser med IT - Pervasive Healthcare i den danske sundhedssektor Vurderinger og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2006/11 1 Sundhedsydelser med IT

Læs mere

National strategi for forskningsdata management 2015-2018

National strategi for forskningsdata management 2015-2018 National strategi for forskningsdata management 2015-2018 København, den 30. januar 2015 Indholdsfortegnelse 0. Forord 3 1. Executive summary 5 2. Om styregruppen 7 A. Baggrund, nedsættelse og kommissorium

Læs mere

Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC.

Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC. Projekttitel: Borgergenererede web-kort i Danmarks nationalparker og naturparker. Modul 3 projekt. Forår 2008 på Geografi, RUC. Projektrapport af: Jonas Rømer (jroemer@ruc.dk). Vejledere: Thomas Theis

Læs mere

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder

Nr. 2 september 2005. innovation i virksomheder Nr. 2 september 2005 innovation i virksomheder Indhold Leder 3 Lars Qvortrup Den innovative organisation 4 Bo Eriksen Iværksætteres betydning for virksomheders 9 internationale udbredelse Tage Koed Madsen

Læs mere

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3

geoforum.dk mødestedet for geografisk information november 2008 Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 98 november 2008 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Geoforums strategi 2013 lanceret side 3 Reportage og billeder fra Kortdage 2008 side 4, 7 og 8 Et liv med GIS ved Skov & Landskab side

Læs mere

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen

Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING. Vejleder: Hans Vistisen. Kathja Christina Sørensen Tillebeck. Lisa Lewis Pedersen Kandidatafhandling Cand.Merc.aud CSR RAPPORTERING Vejleder: Hans Vistisen Kathja Christina Sørensen Tillebeck Aalborg Universitet Den 15. juni 2011 Titelblad Vejleder: Hans Vistisen Emne: CSR rapportering

Læs mere

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE

MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE MBA, MASTER OG HD EFTER- OG VIDEREUDDANNELSE 2012/2013 AU EXECUTIVE 2 Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Efter- og videreuddannelse det handler om DIN karriere Det har været af stor

Læs mere

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse

e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse Å R S R A P P O R T 2 0 1 4 e-infrastruktur som fundament for forskning og uddannelse DeIC årsrapport 2014 April 2015 Redaktion: Gitte Kudsk og Torben B. Sørensen, DeIC Design og layout: Møller Nicolaisen

Læs mere

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer

Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer 85 Titel Partnerskaber i byudvikling - europæiske erfaringer Udgiver Socialministeriet Holmens Kanal 22 1060 København K Forfattere Jakob Klint, Lykke

Læs mere

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal

Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal Til DLI-medlemmerne 4. oktober 2013 Dagsorden for DLI-møde fredag den 11.oktober 2013 kl.10.00 12.00 Danmarks Lærerforening, Kompagnistræde 32, Lille Mødesal 1. Godkendelse af dagsorden og referat fra

Læs mere

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING

CIT ANNUAL REPORT 1998 ÅRSBERETNING 1998 THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING CIT NATIONAL CENTRE FOR THE DANISH NATIONAL CENTRE FOR IT RESEARCH CENTER FOR IT-FORSKNING Indhold Content 3 Kort om CIT What is CIT? 3 4 Beretning 1998 Annual Report 1998 6 8 Økonomi Financial Overview

Læs mere

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse

Verifikation af bæredygtighedsrapporter - herunder revisors rolle i denne forbindelse - herunder revisors rolle i denne forbindelse af Frodi Reinert Petersen Vejleder: adjunkt Thomas Riise Johansen Institut for Regnskab og Revision Kandidatafhandling på cand.merc.aud.-studiet ved Handelshøjskolen

Læs mere

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010

Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Copenhagen Business School Institut for Regnskab & Revision Cand.merc.aud. studiet, 2010 KANDIDATAFHANDLING Konsekvensen af en yderligere lempelse af revisionspligten i 2010 Udarbejdet af: Christina Brandt

Læs mere

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3

geoforum.dk HUSK! Tilmelding til Kortdage mødestedet for geografisk information september 2007 Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 HUSK! Tilmelding til Kortdage 87 september 2007 geoforum.dk mødestedet for geografisk information Lederen: EC GI & GIS Workshop til Danmark side 3 Helt nyt kursus i kartografi side 6 Tak til Jordbrugsakademikerne

Læs mere

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken.

Copenhagen Campus. Forstudie til. Campus boliger. læsesal. fitness. spisehus. plads. bibliotek. internet café. folkekøkken. læsesal bibliotek fitness Forstudie til Copenhagen Campus sportsfaciliteter folkekøkken internet café Copenhagen Campus boliger spisehus vaskeri café park plads juli 2010 Grafisk tilrettelægning: nina

Læs mere

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud

KVIK. Kontakt. Et tværfagligt tilbud KVIK Kontakt Et tværfagligt tilbud Kirsten Jungersen MASTER OF PUBLIC GOVERNANCE Masterafhandling Efteråret 2012 Udarbejdet af: Kirsten Jungersen Vejleder: Jacob Vase Anslag: 99.931 0. Summery 1 1. Indledning

Læs mere

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42

Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars System ÅRSRAPPORT 2013 DPA-System 04-04-2014 CVR 29 02 88 42 Dansk Producentansvars-System Vesterbrogade 6 D, 4. sal DK 1780 København V Telefon: +45 3377 9191 Fax: +45 3377 9100

Læs mere

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0

Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats. Vejen mod Realdania Forskning 2.0 Evaluering og strategigrundlag for Realdanias forskningsindsats Vejen mod Realdania Forskning 2.0 For information on obtaining additional copies, permission to reprint or translate this work, and all other

Læs mere

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri

Teknologi- og innovationsfremsyn. Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Teknologi- og innovationsfremsyn Avancerede materialer som KET for vækst i fremtidens industri Titel: Avancerede materialer som KET (Key Enabling Technology) for vækst i fremtidens industri Udarbejdet

Læs mere

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige

systemerne lukkes ned, og at virksomheden i stedet fokuserer på nogle få, gode og effektive IT systemer, frem for at have mange ukonkrete og dårlige 1.Resumé Der er igangsat en proces hos *Virksomheden, som skal fokusere på, og klarlægge hvilken vej virksomheden skal gå for at oparbejde en mere fokuseret og succesfuld vidensdeling. Jeg har igennem

Læs mere

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget

Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Anbefalinger til implementering af Open Access i Danmark Afsluttende rapport fra Open Access Udvalget Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Anbefalinger til implementering af Open Access i

Læs mere

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne

Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Øget erhvervsorientering i fag- og forskningsbibliotekerne Afrapportering af pilotprojekt i regi af Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbiblioteker 1 Indhold 1 English summary... 3 2 Indledning...

Læs mere