geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk Mødestedet for geografisk information"

Transkript

1 Februar geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage Call for Papers Møde i Nationalkomiteen for Geografi Referat af Lars Brodersen Se side 5 Seminar om Datamodellering Er modellerne gået fra koncepterne? Se side 6 GINIE. Mod en europæisk GI strategi Se side 8 GMES Global Monitoring for Environment and Security Se side 11 Indkaldelse til Geoforum Danmarks Generalforsamling Se side 13 Møder/seminarer: - Udenlandske kongresser og kurser se side 14 - Kortdage 2004, Danmark og Sverige se side oktober 2004 Radisson SAS - H.C. Andersen Hotel, Odense - Geoforum Kurser og seminarer se side 17 - Kongresser og møder se side 18 - Geoforum mødekalender se side 19 Indlevering af abstracts senest 1/ Se side 15

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Anette Kolding Andreasen Sekretær og Konferencekoordinator Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr marts 2004 Nr april 2004 Nr maj 2004 Bestyrelse og udvalgsformænd Kontakt mail adresser geoforum.dk februar 2004 Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Egon Dall, Vejle Amt, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Hans Skov-Petersen, FSL, Udvalg Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 Inge Flensted, Herning Kommune, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Indholdsfortegnelse: Leder: Kan GINIE føre til SDI?... 3 Kort og Kultur, referat Kirsten Elbo... 4 Møde i Nationalkomiteen for Geografi, referat af Lars Brodersen... 5 Afrunding af seminar om Datamodellering... 6 GINIE, overordnet sammendrag... 8 GMES Indkaldelse til Geoforum Danmarks Generalforsamling Udenlandske Kongresser og kurser Kortdage 2004, Danmark og Sverige Geoforum arrangementer Geoforum kurser og seminarer Kongresser og møder Geoforum Mødekalender Marts måneds møder i Øst og Vest

3 Leder: Kan GINIE føre til SDI? Geoforum har de seneste godt 2 år gennem medlemskabet af EUROGI deltaget indirekte i GINIE projektet. GINIE står for Geographic Information Network in Europe. Den afsluttende rapport er netop udsendt og oversat til dansk og det efterfølgende er uddrag fra denne, som i øvrigt bringes i sin helhed senere i bladet. Introduktion. GINIE er et forskningsprojekt finansieret af EU s Information Society Technology Programme; programmet er udført i perioden november 2001 til januar Samarbejdspartnerne er EUROGI - den europæiske paraplyorganisation for geografisk information, OGCE - det åbne europæiske GIS konsortium der repræsenterer den geografiske informationsindustri, JRC EU s fælles forsknings-center samt Sheffielduniversitetet (koordinator). Projektets målsætning har været at udvikle en dybere forståelse af de vigtigste problemer og faktorer, der berører den bredere brug af GI i Europa, samt formulere en strategi der fremmer en sådan bredere brug, så den er forenelig med den overordnede politik og teknologiske udvikling på europæisk og internationalt niveau. Der har været særlig opmærksomhed om GI s rolle mht. at støtte europæisk politik med en stærk geografisk betinget påvirkning (landbrug, regional politik, transport, miljø), digital forvaltning, genbrug af den offentlige sektors data og det seneste tiltag: udviklingen af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE). Erfaringer. I denne brede sammenhæng viser GINIE-projektets resultater at: GI spiller en stor rolle, når samfundets krav og udnyttelse af de muligheder der har åbnet sig, såvel politisk som teknologisk, skal behandles. GI har, i sig selv, økonomisk værdi, da den er en stor del af den offentlige sektorinformation og er grundlaget for udviklingen af nye markeder og job i særligt avancerede og lokalitetsbaserede industrier. GI har en social og politisk værdi, fordi den tilvejebringer grundlaget for integration af politikker og målrettede tiltag, hvor der er mest behov for det og således sørger for konkrete fordele til borgere, erhverv og stat. Regeringer over hele verden forstår i stadig stigende grad værdien af GI og tager skridt til at udvikle og udnytte dette aktiv. Afsluttende konklusioner. Der er et presserende behov for at øge tilgængeligheden og en effektiv brug af GI i Europa til effektiv ledelse, økonomisk og social udvikling, borgerinddragelse i den digitale forvaltning, til beskyttelse af borgere samt til sikkerhed og et bæredygtigt miljø. EGIS (Europæisk GI Strategi) Netværket skal øve indflydelse og støtte beslutningstagere på højt plan hos europæiske og nationale regeringer og hos industrien for at realisere dette mål. En juridisk ramme for INSPIRE er en forudsætning for at håndtere de vigtige og relevante hindringer, der er fundet. En tilgang, der kun er baseret på frivillige bidrag, vil generere et sæt af ikke-kompatible initiativer, og vil skabe usikkerhed og fordyre fremtidig konvergens. På denne baggrund er det vigtigt, at Europa-Kommissionen hurtigst muligt fremlægger forslag om et juridisk regelsæt for INSPIRE, der vil kunne guide udviklingen af SDI er i Europa. EGI strategien og EGIS Netværket er fuldt forpligtede til, ikke blot at støtte yderligere definition og implementering af INSPIRE, men også til at klare andre hindringer, der nødvendigvis må håndteres for at understøtte implementeringen af INSPIRE, GMES, GALILEO, PSI og andre fremtidige initiativer (se ordforklaring nederst). Da GI er en af hovedkomponenterne i PSI, og da genbrugen af PSI er basis for udviklingen af nye markeder og jobs hos de avancerede og lokalitetsbaserede tjenesteudbydere, er der behov for en bedre sammenhæng, der kan forbinde initiativer vedr. digital forvaltning og geografisk datainfrastruktur. Ydermere kræver konvergensen mellem digital forvaltning og SDI-initiativerne forbedrede processer, hvilke der er brug for på lang sigt til etablering af nemme quick-win-projekter, så som at tage eksisterende tjenester og gøre disse tilgængelig via internettet. For yderligere oplysninger om GINIE -projektet og dets resultater henvises til hjemmesiden: Geoforum har planer om at inddrage disse konklusioner i det fremtidige arbejde med etablering af en SDI (Spatial Data Infrastruktur) i Danmark. Peter Normann Hansen INSPIRE: INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe GMES: Global Monitoring for Environment and Security GALILEO: Global Positioning European Satellite Navigation System PSI: Public Sector Information 3

4 Kort & Kultur Referat af Kirsten Elbo På trods af, at den sædvanlige mødeaften tirsdag for denne ene gangs skyld var blevet erstattet af en torsdag, mødte 20 af Geoforums medlemmer op hos Kort & Matrikelstyrelsen, én kom sågar helt fra Jylland. Aftenens emne var en introduktion til den nu to år gamle Kulturarvsstyrelse, dets ansvarsområder og dets anvendelse af GIS. Kulturarvsstyrelsen Henrik Jarl Hansen, uddannet arkæolog og i dag kontorchef i Kulturarvsstyrelsen havde påtaget sig at føre os ind i arbejdet med dokumentationen af Danmarks kulturhistoriske arv og dermed også de stedfæstede kulturhistoriske informationer. Kulturarvsstyrelsen under Kulturministeriet blev dannet for to år siden og har i dag til huse på Slotsholmsgade i C.F. Tietgens Hus. Der er i dag 100 ansatte. Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for kulturarven og opgaverne består bl.a. i rådgivning af museer, myndighedsopgaver, sagsbehandling vedr. fortidsminder og at drive og udvikle et dokumentationscenter. Dokumentation er navnet på den afdeling, der varetager arbejdet med dokumentationscentret. Deres opgaver består bl.a. af Kulturnet Danmark (portal til dansk kultur på internettet: ), webhotel for kulturinstitutionerne, nationale kunst- og kulturhistoriske databaser, standarder på museumsområdet, arkivering af komplekse digitale data, nationalt og internationalt samarbejde. Nationale kunst- og kulturhistoriske databaser Når man taler om databaser på dette område skelner man mellem databaser over den løse kulturarv og databaser over den faste kulturarv. -Løs kulturarv. Ideen på dette område er, at stille en central server til rådighed for alle museer, således at data gemmes samme sted, men kan præsenteres særskilt under hvert museum. Eksempler på eksisterende databaser over den løse kulturarv: Kunstindeks En af de mest besøgte databaser, som der paradoksalt nok ikke har været gjort så meget ved. Databasen er arvet fra Statens Museum for Kunst. Danske museer online Indgang til alle danske museer søg geografisk og find museet. En database, der er under opbygninger, er Museernes Samlinger, en central oversigt over den kulturhistoriske viden rundt om i landet. Der er endnu kun en testversion klar med 20 museer på, men den endelige version forventes klar i løbet af Endelig er der ved at blive lavet et nyt online registreringsværktøj RE- GIN, som bliver et værktøj for de enkelte museer, som får hvert deres private celle, og kun kræver at man har en browser og netadgang og som kan benyttes til elektronisk indberetning til Museernes samlinger. Regin er også navnet på en mytologisk figur ikke køn, men særdeles klog. -Fast kulturarv. Med den faste kulturarv taler vi blandt andet om fund og fortidsminder, monumenter og fredede byninger, så her kommer vi tættere på det geografiske. Der er netop nu ved at blive udarbejdet en kravspecifikation over en database til bevaringsværdige og fredede bygninger. Dette system skal indbefatte en GIS-løsning. På kan ses en eksperimentel database med en kortløsning. I 1980 blev digitaliseringen af de gamle sognebeskrivelse(kort og tekst) fra 1873 startet. Sognebeskrivelserne er en landsdækkende berejsning, beskrivelse og optegning af de kulturhistoriske fortidsminder, som eksisterede og var kendte på den tid. I 1982 kom der en ny museumslov og DKC Det Kulturhistoriske Centralregister blev oprettet. Indtil april 2003 var dette kun tilgængeligt for fagfolk, men i dag kan alle se databaser med over lokaliteter på Det geografiske interface på denne løsning er 7-8 år gammelt og står overfor en fornyelse. Fra analog til digital Et eksempel på hvordan arbejdet er blevet omlagt fra analog til digital form, er projekt Kulturarvsareal. Det drejer sig om en elektronisk indberetning af kulturarvsarealer. Det kan f.eks. ske ved indsendelse af Map- Info-filer eller ved en direkte digitalisering. Fremtidige muligheder På sigt forestiller Kulturarvsstyrelsen sig, at der en række nye muligheder for at lave mere målrettet information til publikum, museer og planlæggere. Dette kan blandt andet ske, ved at anvende det mobile internet rettet mod den professionelle bruger, den alment interesserede borger og mod børn og unge. Nationalt og internationalt samarbejde På det nationale plan bliver der blandt andet samarbejdet om samsøgning i henholdsvis nationale og lokale databaser, dataformater og datatransport. På det internationale plan samarbejdes der også inden for områder som adgang til information, bevaring af digitale data og genanvendelse af data. Denne spændende aften blev afsluttet 4

5 Kort & Kultur fortsat med en del spørgsmål fra de spørgelystne tilhørere. Det var tydeligt, at selv om aftenens tema lå udenfor vores sædvanlige emneområde, så er der mange fælles problemstillinger og berøringsflader. Links Hvis du vil vide mere, så brug de links der er angivet i teksten eller se på Kulturarvsstyrelsens egen hjemmeside: Se også hele præsentationen på - service/ præsentationer. Figurerne i præsentationen, har links til de respektive databaser. Nationale kulturhistoriske databaser den faste kulturarv Fund og Fortidsminder Fredede Fortidsminder Monument, Ideologi og Landskab Fredede bygninger 5. februar 2004 Henrik Jarl Hansen: Kort og Kultur en introduktion til Kulturarvsstyrelsen side 22 Møde i Nationalkomiteen for Geografi referat af Lars Brodersen Geoforums repræsentant (Lars Brodersen) i Nationalkomiteen for Geografi deltog d. 20. januar 2004 i det årlige møde i komiteen. Til stede ved mødet var stort set alle repræsentanterne (for en liste over, hvem der er medlem af komiteen se geoforum.dk nr. 47 s. 7). Mødet var præget af et generelt mere positiv syn på geografiens plads i samfundet, end det var tilfældet for et år siden. Den primære grund hertil er, at geografi som fag i skoler og gymnasier ikke røg ud af skemaerne, hvad der jo ellers var lagt op til for et år siden. Takket være forskellige organisationers indsats, herunder Geoforums, lykkedes det at få overbevist undervisningsministeriet om, at geografi skal have sin plads i skemaet. Og ikke nok med det. Geografi er oven i købet blevet et eksamensfag, hvilket ifølge eksperterne på mødet, altid medfører højere prestige for et fag, både hos lærere og elever. Til undervisningsministeriet har Geocenteret i den forbindelse udarbejdet»naturgeografi i det nye Gymnasium - 23 forslag til undervisningsforløb«. Men samtidig efterlyste undervisningsministeriets repræsentant en debat, som ikke var præget af PANIK i CENTRALADMINISTRATIONEN, over emnet:»hvilke kvaliteter har geografer, som andre ikke har«. Eller sagt med andre ord: en større, positiv profilering af geografifaget. På Københavns Universitets geografiske institut er der udarbejdet en ny bachelorstudieordning, som sammenkæder naturgeografi og kulturgeografi. På Århus Universitet bliver geografiaktiviteterne lagt ind under Geologisk Institut. Det Kongelige Bibliotek berettede at sidste sommers succesfulde udstilling»danmark på verdenskortet«nu er konverteret til digital form og fortsætter på Internettet (www.kb.dk/kb/dept/nbo/kob/ danmarkskort/forsideramme.htm). Der blev også kort berettet om to nye web-atlasprojekter, hvoraf det ene kan ses på Det Kgl. Geografiske Selskab berettede som hjemmeside (www.rdgs.dk) og om sin søsterorganisation i Storbritannien, som har stor succes med at sende to»missionærer«rundt i landet og møder i foreninger og i undervisningsinstitutioner beretter om geografi og selskabet. Det har medført mange nye medlemmer og mange donationer til selskabet. På Geoforums hjemmeside findes tre bilag fra mødet som PDF-filer: (1) Status for arbejdsgruppen vedr. naturgeografi i det ny gymnasium (af d. 15. januar 2004). (2) Kopi af brev til Folketingets Uddannelsesudvalg vedr. geografi i gymnasiet (af d. 3. marts 2003). (3) Beretning for

6 Datamodellering Af Anders Friis Christensen, Anders Færch-Jensen og Søren Riff Alexandersen, Kort & Matrikelstyrelsen En anden afrunding på seminaret om Datamodellering På seminaret om Datamodellering var der mange fine indlæg om brugen af datamodellering i Danmark. Men der blev ikke rigtigt rundet af med: Hvad gør vi nu fremover? Det første vi skal have rede på er begreberne. I indlæggene blev det gennemgået, at vi skelner mellem modellering på det konceptuelle niveau, det logiske niveau og det fysiske niveau. For at holde disse niveauer ude fra hinanden vil vi foreslå, at vi i fremtiden kun bruger betegnelsen domænemodellering om de forretningsmæssige og systemmæssige sammenhænge inden for et fagområde på det konceptuelle niveau, konceptuel datamodellering om data på det konceptuelle niveau og at vi kalder datamodellering på de to sidste niveauer for implementering. Domænemodellering og konceptuel datamodellering sker uden tanke på implementeringen. Domænemodellering er på en højt abstraktionsniveau og fokuserer på alle forretningsgange i et system, inkl. hvor i systemet data (persistente såvel ikke-persistente) fødes/lagres/præsenteres. Her er fokus på aktører, begreber og sammenhænge i forretningsdomænet. Det kan også indebære design af grænseflader til brugerne (hvad skal brugere præsenteres for og hvad har brugeren behov for). Til en grafisk beskrivelse, udarbejdelse af specifikation samt dokumentation af sådanne systemmæssige sammenhænge er UML (Unified Modeling Language) det bedste og mest standardiserede værktøj. I dette arbejde er det også vigtigt, at give en verbal beskrivelse af de modellerede begreber, så de kan forstås af personer uden for fagområdet. Konceptuel datamodellering er på højt abstraktionsniveau og fokuserer på det datamæssige view i et system (kun persistente data); hvad skal vi have lagret af data og hvordan er data defineret. Her er fokus på begreber og egenskaber samt sammenhænge mellem begreber. Konceptuel datamodellering kan ske ved hjælp af UML, men f.eks. E/R-diagrammer kan også anvendes. Når vi går ned på det logiske og fysiske niveau, begynder man at skulle tage hensyn til implementering. Logisk datamodellering er på mellem abstraktionsniveau og fokuserer på struktur ift. lagring/kommunikation (dvs. fokus på persistente data og ikke på applikationer til at styre det forretningsmæssige): Hvilke attributter skal være nøgler, hvilke er fremmednøgler, hvor mange tabeller skal et givent begreb lagres i for at normalisere data og undgå redundans. Ved at benytte sig af tabeller har man lagt sig fast på den relationelle model, men man kunne også vælge en objekt-orienteret database, hvis det var ønskeligt. XML-skemaer er et andet eksempel på en logisk model. Fysisk datamodellering er på laveste abraktionsniveau og fokuserer på selve lagringen (dvs. stadig KUN persistente data): Hvor på disken skal data lagres, hvordan skal de indekseres/lagres for at gøre systemet hurtigere osv. Hvis data er gemt i en relationel database benyttes SQL som det operationelle værktøj/sprog, mens XML/GML er naturlige værktøjer, hvis man skal kommunikere data over internettet. Alle disse værktøjer er generelle og altså ikke leverandør-specifikke. Man kan også lave leverandør-specifikke implementeringer ved at anvende leverandør-specifikke dataformater, men bør kun indgå i en kommunikation, hvor der forligger faste aftaler om udveksling af data mellem to eller flere parter inden for et veldefineret fagområde. Som slutbruger behøver man ikke at arbejde på det konceptuelle niveau. Det konceptuelle niveau er primært for personer, der skal skrive kravspecifikationer eller implementere systemer. Men viden om modellering af systemer og databaser samt SQL og XML/GML vil altid være rar at have, så man løbende kan tilpasse sine implementeringer efter behovene uden at skulle kalde konsulenter til. Vores forslag til tiden fremover vil være, at Geoforum afholder nogle workshops, hvor man gennemgår XML/GML og god praksis i anvendelsen af XML-skemaer. Derefter nedsætter man arbejdsgrupper gerne under Servicefællesskabet for Geodata til udarbejdelse af datakataloger i XML/GML inden for de forskellige fagområder. Målet skal være, at alle datakataloger i Danmark, der indeholder geografiske data, skal være beskrevet i XML/GML med tilhørende verbal beskrivelse af begreberne, og standardiserede skemaer skal ligge i Infostrukturbasen. Som nævnt på seminaret ligger der en rigtig god introduktion til UML/ XML Modellering af XML Schema er med UML på Søg på UML. 6

7 SKALK - Det eleverede kort Af Redaktør Christian Adamsen, SKALK Overkonduktør Christian Geddes eleverede kort over København fra 1761 står som noget særligt inden for danske historiske bykort. På grundlag af en omhyggeligt udført grundtakstmatrikel 1745 besluttede man at lade udarbejde et kort, som var inspireret af det verdensberømte Plan de Paris fra Enhver borger skulle kunne genfinde sit eget hus, som i en mere eller mindre naturtro gengivelse skulle tegnes eleveret (dvs. ophøjet). Meningen var, at det skulle stikkes af en kobberstikker og udbydes til salg, men det kom til at gå helt anderledes. Projektet voksede til noget temmelig vidtløftigt, oprindelige aftaler udviklede sig, andre blev glemt, og da kortet endelig lå færdigt, havde man glemt punktet om mangfoldiggørelsen. Tiden gik, kortet gik næsten til i skidt og snavs, men blev restaureret i 1963 og derefter deponeret på Københavns Bymuseum. Siden 1987 befinder det sig i en lys- og brandsikker boks i Stadsarkivet. Bergiafonden lod i 2002 hele kortet skanne, bearbejde og trykke i 36 blade, således at den nu dominerende mørkbrune farve blev dæmpet og den oprindelige detailrigdom igen dukkede delvis frem. Gennem Arkitektens Forlag (tlf ) er herligheden nu til salg i en fin mappe og med et oplysende hæfte, som er udarbejdet af projektets ankermand, Bjørn Westerbeek Dahl fra Københavns Stadsbibliotek (pris 1650 kr). En kortere introduktion til emnet findes i tidsskriftet SKALKs første nummer fra 2004, som er vedlagt dette nummer af geoforum.dk. Her gøres der rede for tilblivelsen af det usædvanlige kort; f.eks. rummer det befæstningsanlæg, som aldrig har eksisteret, kirkerne er til tider løjerligt gengivet men alle mangler til trods er det et meget fascinerende kortværk. Tidsskriftet SKALK bringer velillustrerede artikler om dansk arkæologi og historie. Stoffet er lødigt og gennemarbejdet, men formidlet på en sådan måde, at enhver interesseret kan følge med uden at have særlige forudsætninger. Yderligere oplysninger på Geoforum har valgt at udsende dette eksemplar af SKALK til medlemmerne, fordi det med artiklen om det eleverede kort meget naturligt følger op på det seneste nummer af Perspektiv med temaet: Historiske kort. Se også referatet af mødet om Kort og kultur en introduktion til Kulturarvsstyrelsen på side 4 samt præsentationen af Henrik Jarl Hansens foredrag på Geoforums hjemmeside under service/ præsentationer. Redaktionen International PhD Studentship - New Zealand Environment and Health Research Group, Department of Geography, University of Canterbury, New Zealand A fully funded PhD scholarship is now available for a high quality candidate to work within the Environment and Health research group in the Department of Geography, University of Canterbury, New Zealand. The research group seek applicantions from well qualified candidates with Honours degrees in an appropriate subject to work on a project on Health and GIS. The scholarship covers international postgraduate tuition fees and an emolument of $15,000 per annum for three years. Further remuneration is available through regular teaching contributions and occasional research assistance. The ideal candidate will have strong skills in GIS and an interest in Health Geography, preferably with PG experience in GIS such as a Masters in GIS. The successful candidate will be expected to start as soon as possible but no later than January For further information see: nz/ And select: International PhD Schol. Available NOW! Applicants should send a CV including the names of two referees to: Dr. Jamie Pearce ac.nz Tel: ext Closing Date for Applications: 30th April

8 GINIE Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations-Netværk i Europa IST Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D (a), januar 2004 Projektkoordinator: University of Sheffield - USFD Samarbejdspartnere: European Umbrella Organisation for Geographic Information - EUROGI Joint Research Centre of the European Commission - JRC Open GIS Consortium (Europe) - OGCE 1 Introduktion GINIE er et forskningsprojekt finansieret af EU s Information Society Technology Programme; programmet er udført i perioden november 2001 til januar Samarbejdspartnerne er EUROGI - den europæiske paraplyorganisation for geografisk information, OGCE - det åbne europæiske GIS konsortium der repræsenterer den geografiske informationsindustri, JRC EU s fælles forsknings-center samt Sheffield-universitetet (koordinator). Projektets målsætning har været at udvikle en dybere forståelse af de vigtigste problemer og faktorer, der berører den bredere brug af GI i Europa, samt formulere en strategi der fremmer en sådan bredere brug, så den er forenelig med den overordnede politik og teknologiske udvikling på europæisk og internationalt niveau. Der har været særlig opmærksomhed på GI s rolle mht. at støtte europæisk politik med en stærk geografisk betinget påvirkning (landbrug, regional politik, transport, miljø), digital forvaltning, genbrug af den offentlige sektors data og det seneste tiltag: udviklingen af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE) (http://inspire.jrc.it). For at gennemføre målene har projektet organiseret seks specialistworkshops og bemyndiget en række analytiske studier af følgende emner: Datapolitik i Europa Geografisk data infrastruktur (SDI) Opbygning af GI kapacitet og udvidelsen af EU Registre og e-tjenester Lokal-til-global datainfrastruktur GI i Middelhavsområdet Komparativ vurdering af SDI er i USA, Canada og Australien Komparativ analyse af nationale GI-foreninger Oversigt over de vigtigste GI-aktører i Europa Komparativ analyse af fælleseuropæiske GI-organisationer Kompendium med de bedste fremgangsmåder i Europa Indgående undersøgelse (og analyse) af brugen af GI i Europa Gennem GINIE s aktiviteter har mere end 150 seniorrepræsentanter fra industri, forskning og regering i 32 lande, været involveret i og bidraget til opbyggelsen af den nødvendige viden til en dokumentationsbaseret geografisk informationspolitik i Europa. Projektet præsenterede sine resultater for et publikum af beslutningstagere på højt niveau fra regering, forskning og industri ved dets afsluttende konference i Bruxelles i november Dette dokument sammenfatter de vigtigste resultater fra projektet, samt dets anbefalinger. Samtlige detaljer og alle projektets rapporter er tilgængelige på hjemmesiden: 2 Erfaringer GINIE-projektets tiltag og dets resultater bør ses i en bredere politisk sammenhæng, herunder: Krav om et samhørigt samfund i informationsalderen og et formindsket gab mellem borgere og statsmagter; o Krav om større åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed; o Et mere lydhør og effektivt statsapparat; Samfundets krav om forbedret planlægning og implementering; o Øget fokus på en bæredygtig udvikling; o Krav som følge af beredskabsplaner og national sikkerhed; Udvidelsen af den Europæiske Union (EU); Fremstød på tværs af Europa for at udnytte teknologi og information til støtte for økonomisk og social udvikling. I denne brede sammenhæng viser GINIE-projektets resultater at: GI spiller en stor rolle, når samfundets krav og udnyttelse af de muligheder der har åbnet sig, såvel politisk som teknologisk, skal behandles. GI har, i sig selv, økonomisk værdi, da den er en stor del af den offentlige sektorinformation og er grundlaget for udviklingen af nye markeder og job i særligt avancerede og lokalitetsbaserede industrier. 8

9 GINIE fortsat GI har en social og politisk værdi, fordi den tilvejebringer grundlaget for integration af politikker og målrettede tiltag, hvor der er mest behov for det og således sørger for konkrete fordele til borgere, erhverv og stat. Regeringer over hele verden forstår i stadig stigende grad værdien af GI og tager skridt til at udvikle og udnytte dette aktiv. Mens ovenstående er nogle af de generelle resultater, har det følgende vigtige politiske og strategiske implikationer: GI handler ikke kun om at have en masse data. Det handler også om at udvikle en strategisk infrastruktur, der kan understøtte udviklingen af informationssamfundet og en vidensbaseret økonomi. En geografisk datainfrastruktur (SDI) betyder at en ramme af politikker, institutionelle arrangementer, teknologier, data og mennesker, muliggør en effektiv deling og brug af geografisk information. Ligesom enhver anden form for infrastruktur (fx transport), er en effektiv SDI en nødvendig forudsætning for at den fungerer på alle niveauer: lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og globalt; at den har gode forbindelser til andre beslægtede infrastrukturer, fx dem i den offentlige forvaltning og i den offentlige administration i al almindelighed samt inden for forskning samt i den private sektor; at den vedligeholdes regelmæssigt; at der er klare retningslinjer med hensyn til ansvaret for dens udvikling, drift, vedligeholdelse og styring. Dokumentationen, indsamlet af GI- NIE-projektet, støtter klart disse resultater. Den indikerer imidlertid også, at selvom der gøres vældige fremskridt, er der stadig store hindringer i vejen, herunder følgende: 1. Huller i de geografiske data: der er ofte manglende eller mangelfulde geografisk data. 2. Manglende dokumentation: beskrivelsen af tilgængelige geografiske data er ofte mangelfulde. 3. Geografiske datasæt er ikke kompatible: ofte kan geografiske datasæt ikke kombineres med andre geografiske datasæt. 4. Inkompatible initiativer vedr. geografisk information: de infrastrukturer der skal bruges til at finde, få adgang til og anvende geografiske data, fungerer kun isoleret. 5. Hindringer for at dele og genbruge: kulturelle, institutionelle, finansielle og juridiske barrierer forhindrer eller forsinker brugen af eksisterende geografiske data. 6. Grundlaget for interoperabilitet i et større Europa (ikke kun mht. GI) har ikke været udbygget tilstrækkelig hverken i privat eller samfundsmæssig sammenhæng, og der er derfor brug for udvikling; mange af de forhindringer der er listet herunder kan korrigeres parallelt med at et interoperabelt Europa opbygges. 7. Mangel på koordination og lederskab: disse komponenter er nødvendige for en effektiv udvikling af SDI er. På EU-niveau er koordineringen imidlertid stadig svag og utilstrækkelig. 8. Isolation af GI-samfundet fra den digitale forvaltnings udvikling samt ringe integration af SDI er og andre strategiske infrastrukturer. 9. Grov undervurdering af kulturelle og organisatoriske spørgsmål der har indflydelse på hastigheden, hvormed der kan gøres fremskridt. a. For mange instanser i den offentlige sektor kræver det indgående nytænkning at lægge vægt på service fremfor data mht. opgaver, forhold til brugere og til andre instanser (både i de private og offentlige sektorer), organisatoriske strukturer samt informationens rolle som et strategisk aktiv, der kan støtte udførelsen af opgaven. b. Tæt forbundet med ovenstående er behovet for, på ny, at overveje forholdene og informationsstrømmene i netværksagtige omgivelser, fremfor i et hierarkisk system. Dette lægger en meget større byrde på systemernes og tjenesternes indbyrdes virke, hvilket stadig ikke møder megen forståelse fra den offentlige sektors instanser, selv ikke med tilvejebringelse af nye tjenester. c. Centralt for udviklingen af en bæredygtigt SDI er at fremme og vedligeholde tillidsforholdet mellem alle interessenter. Tillid kræver klare regler om fortrolighed, om at monopolagtige forhold ikke misbruges samt om retfærdig samhandel og om markedsregulativer. 10. Utilstrækkelig klarhed om fordelene på kort og mellemlang sigt af SDI er fører til modstand mod forandringer. 11. Der er ikke gjort tilstrækkelige overvejelser mht. det afgørende behov vedr. opbygning og kapacitet (uddan- 9

10 GINIE fortsat nelse, oplæring) og målrettet forskning i et større Europa, til succesfuld udvidelse af SDI er og til levering af øgede fordele. Europa er selvfølgelig ikke alene i denne situation, men bør ikke være alt for selvtilfreds, især ikke hvis det er seriøst mht. den forpligtelse som Europarådet gjorde udtryk for på Lissabon-topmødet i 2000: at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske, vidensbaserede økonomi med forbedret beskæftigelse og social samhørighed inden For at stå ansigt til ansigt med udfordringerne, er vi nødt til at anerkende Europas øgede kompleksitet mht. multinationalitet, flersproglighed og kulturelle sammen-hænge sammenlignet med andre dele af verden, så vel som de muligheder dette også indebærer. Specifikt i forhold til barriererne beskrevet herover, har INSPIRE til hensigt at tage fat på barriererne 1-5. GINIE konsortiet støtter i høj grad initiativet, som, hvis det implementeres fuldt ud, forventes at blive meget betydningsfuld for udviklingen i Europa, især hvis det ses i forbindelse med to andre vigtige projekter, nemlig GMES og GALILEO. Desuagtet denne støtte og forpligtelse, antyder dokumentationen, indsamlet af GINIE, at der er andre vigtige barrierer, der skal tages fat på så hurtigt som muligt, for at understøtte implementeringen af alle tre initiativer. De fokuserer mindre på data og kraftigere på SDI s andre nøglekomponenter nemlig politik, koordination og mennesker. 3. Vejen frem For at takle problemerne beskrevet herover, er der et fortsat behov for at mobilisere og bevare hele GI-samfundets engagement, inklusiv interessenterne fra regeringer, industrier, forskningsmiljøer og Europa-Kommissionen. Uanset hvilken løsning der vil vise sig på baggrund af INSPIRE forslagene, er stærk ledelse og en velbalanceret repræsentation af alle disse interessenter en conditio sine qua non til at vække og implementere en hvilken som helst strategi i Europa. GINIE-konsortiets vision er, at geografisk information, med alle dets aspekter, bør være en fuldt integreret komponent af det europæiske vidensbaserede samfund. For at kunne opnå denne vision, har GINIE-konsortiet udarbejdet en Europæisk GI Strategi der er udarbejdet i omfattende samråd med de største interessenter. Den har til formål at maksimere tilgængelighed og effektiv brug af GI i Europa til effektiv ledelse, økonomisk og social udvikling samt borgerinddragelse. Strategien har følgende mål: 1. At udvikle indlejring af en geografisk datainfrastruktur i digitale forvaltningsprogrammer på lokalt, regionalt, nationalt, på tværs af grænser samt på europæisk og internationalt niveau. 2. At opbygge teknologiske, politiske og menneskelige ressourcer på alle nødvendige niveauer, for at opnå en så effektiv og bred udnyttelse som muligt. 3. At fremme integreret forskning på kort og mellemlang sigt ved at tage fat på de teknologiske, datamæssige, politiske, metodemæssige og organisatoriske betingelser til opnåelse af det erklærede mål. Et strategisk konsortium (EGIS Network) der repræsenterer stat, industri og forskning, og som bygger på forøget samarbejde mellem de mange, allerede eksisterende, tvær-europæiske GI-relaterede organisationer, er blevet foreslået af GINIE-samarbejdspartnerne som en metode til at skabe større synergi, og til at maksimere de tilgængelige ressourcer for at opnå ovennævnte mål. Yderligere har GINIE også formuleret forskellige forholdsregler, der kan støtte, at ovennævnte mål opnås. Disse forholdsregler og de ressourcer der er nødvendige for at implementere dem, diskuteres med interesserede parter, med den hensigt at lancere EGIS Netværket i Afsluttende konklusioner Der er et presserende behov for at øge tilgængeligheden og en effektiv brug af GI i Europa til effektiv ledelse, økonomisk og social udvikling, borgerinddragelse i den digitale forvaltning, til beskyttelse af borgere samt til sikkerhed og et bæredygtigt miljø. EGIS Netværket skal øve indflydelse og støtte beslutningstagere på højt plan hos europæiske og nationale regeringer og hos industrien for at realisere dette mål. En juridisk ramme for INSPIRE er en forudsætning for at håndtere de vigtige og relevante hindringer, der er fundet. En tilgang, der kun er baseret på frivillige bidrag, vil generere et sæt af ikke-kompatible initiativer, og vil skabe usikkerhed og fordyre fremtidig konvergens. På denne baggrund er det vigtigt, at Europa-Kommissionen hurtigst muligt fremlægger forslag om et juridisk regelsæt for INSPIRE, der vil kunne guide udviklingen af SDI er i Europa. EGI strategien og EGIS Netværket er fuldt forpligtede til, ikke blot at støtte yderligere definition og implementering af INSPIRE, men også til at klare andre hindringer, der nødvendigvis må håndteres for at understøtte implementeringen af INSPIRE, GMES, GALILEO, PSI og andre fremtidige initiativer. Da GI er en af hovedkomponenterne i PSI, og da genbrugen af PSI er basis for udviklingen af nye markeder og jobs hos de avancerede og lokalitetsbaserede tjenesteudbydere, er der behov for en bedre sammenhæng, der kan forbinde initiativer vedr. digital 10

11 GINIE fortsat forvaltning og geografisk datainfrastruktur. Ydermere kræver konvergensen mellem digital forvaltning og SDI-initiativerne forbedrede processer, hvilke der er brug for på lang sigt til etablering af nemme quick-win-projekter, så som at tage eksisterende tjenester og gøre disse tilgængelig via internettet. For yderligere oplysninger om GINIEprojektet og dets resultater henvises til vores hjemmeside: Oversættelse og bearbejdning: Henning Sten Hansen & Ann-Katrine Holme Christoffersen / Danmarks Miljøundersøgelser /januar 2004 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Global Monitoring for Environment and Security (GMES): Establishing a GMES capacity by (Action Plan ( )) INTRODUCTION The Global Monitoring for Environment and Security (GMES) initiative is to enable decisionmakers in Europe to acquire the capacity for global as well as regional monitoring so as to effectively realise the EU s objectives in a wide variety of policy areas. At a time when command of information has geo-strategic implications, investments have been and continue to be made at various levels, without co-ordination, to develop monitoring technologies and data systems. GMES aims at co-ordinating existing as well as new technologies and systems to better meet a structured demand for information on the part of European, national, regional and local decisionmakers and users. GMES addresses the (potentially common) needs of public authorities in various policy areas, as, for example, in the case of information on land cover, which will contribute to prediction and management of floods, forest fires and crop yields, as well as monitoring of carbon sinks and sources in the framework of the Kyoto protocol. The implementation plan presented in this Communication outlines the necessary steps towards priority services during the period 2004 to Why GMES? At a time when command of information has geo-strategic implications, GMES aims at providing the EU with the capacity to pursue its interests and to effectively address today s challenges and threats in a wide variety of policy areas. In the fields of environment and security, decision-making can be greatly facilitated by providing the relevant authorities with tools to combine and process large quantities of data and information from diverse and often unrelated sources. The challenge for GMES is therefore to gather together existing data and provide innovative, cost-effective, sustainable and user-friendly services, that enable decision-makers to better anticipate or mitigate crisis situations and issues relating to the management of the environment and security. To achieve this, GMES needs to make full use of data collected from space-borne, airborne and insitu observation systems that is then delivered to service providers through an efficient data integration and information management capacity. Data gathering and analysis is already conducted at many levels, national and international, and investments made in Europe over the past decade have created a wealth of different environmental monitoring capabilities and application specific data supply chains. Despite advances made in sensor technology and networks, data evaluation techniques and information technology networks, the production of information in support of environmental and security policies remains often below its full potential to provide benefits for the users. These end users are stakeholders in public services, private industry, academia and the citizen. Europe now needs to capitalise on its strengths by better co-ordination, continuity of services and ways to improve support to the implementation of EU policies including where appropriate support to the Union s Common Foreign and Security Policy (CFSP). The role of the European Commission in this respect is to provide through GMES the framework for a more coherent use of existing systems and networks and a co-ordinated development of new ones in response to data needs of public authorities at various levels and in various policy areas. GMES covers local and global issues and has become instrumental in the development of a European leadership role in global environmental monitoring and cooperation at global level. GMES is now regarded as the European contribution to the actions recommended at the World Sustainable Development Summit in Johannesburg (2002), and those linked to the Earth Observation Summit initiative recently launched at Ministerial level, with 37 countries and 22 international organisations involved. 11

12 Professorat med særlige opgaver i Geospatial Information Management indenfor udvikling af digitale læringsmiljøer 12 Ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning er en stilling som professor med særlige opgaver ledig til besættelse pr. 1. september 2004 eller snarest derefter (stilling nummer 50025). Professor med særlige opgaver (mso) indebærer tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt almindelige arbejdsopgaver, som er knyttet til professorstillinger. Ansættelse kan ske for en periode på 3 til 5 år med mulighed for forlængelse med op til yderligere 3 år. Denne stilling er ledig til besættelse i perioden Stillingsindhold: Professoratets forskningsområde er Geospatial Information Management, der fokuserer på såvel management (styring, organisering og forvaltning), modellering, visualisering og anvendelse af geospatial information. Forskningen skal specielt støtte udvikling og undervisning inden for landinspektøruddannelsens kerneområder, men også relevante områder på uddannelserne Geografi og Plan & Miljø samt Masteruddannelsen i Geo Informatik under Åben Uddannelse. Opgaverne i denne forbindelse bliver at: Styrke forskningen vedrørende Geospatial Information Management ved AAU Styrke forskningsindsatsen inden for emneområdet gennem forskningssamarbejde med andre nationale og internationale forskningsinstitutioner på området. Styrke forskeruddannelsen inden for emneområdet gennem etablering af Ph.d.-forløb under forskerskolen ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Instituttets forskningsmiljøer står overfor en række udviklingsopgaver, som professoratet også skal beskæftige sig med. De særlige opgaver i denne forbindelse bliver at: Bidrage til forskningsbaseret udvikling af pædagogik og fagdidaktik i forbindelse med organisering af fagrelevante digitale læringsmiljøer bl.a. i forbindelse med Livslang Uddannelse og Åben Uddannelse. Bidrage til et tættere samarbejde med udenlandske højere læreanstalter indenfor beslægtede fagområder med henblik på øget netværkssamarbejde omkring såvel forskning som undervisning. Bidrage til at skabe en lærende branche baseret på øget integration og samarbejde mellem praksis, forskning og undervisning om fælles vidensudvikling primært gennem elektroniske medier og baseret på nyeste teknologi. Kvalifikationskrav: Kvalifikationsniveauet svarer til de ordinære professorstillinger, idet det dog skal iagttages, at der skal lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Der skal samtidig lægges speciel vægt på en vurdering af vedkommendes mulighed for varetagelse af den eller de særlige funktionsbestemte opgaver, der er knyttet til den konkrete stilling. Endvidere skal det sikres, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning. I relation til de særlige funktionsbestemte opgaver vil der ved besættelse af stillingen blive lagt særlig vægt på, at ansøgerne kan dokumentere: Erfaringer med implementering og omstilling af læringsmiljøer til brug af IKT. Ledelseserfaringer med særlig henblik på udvikling og ledelse af forskningsprojekter o. lign. Notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver og undervisnings-opgaver ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet er gældende og kan ses på: personplan/stillingsstruktur.htm Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Institutleder Arne Remmen, tlf , eller lektor Hanne Brande-Lavridsen tlf , e- mail: Ansættelse og aflønning i henhold til overenskomst mellem Staten og AC. Ansættelse som professor sker på overenskomstvilkår i en klassificeret stilling i lønramme 37. Hertil kommer et pensionsgivende tillæg. Procedure Ansøgningen skal indeholde dokumentation for: - Uddannelse. - Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedlægges publikationsliste med angivelse af de arbejder ansøgeren ønsker at påberåbe sig. - Undervisningsmæssige kvalifikationer. - Andet: tillidshverv, patenter, samarbejder til eksterne institutioner, virksomheder og lignende. Ansøgning skal herudover indeholde oplysninger om personlige data og hidtidige arbejdsforhold m.m. Bedømmelse Ansøgninger vil blive behandlet af et af Fakultetet nedsat sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne vil blive orienteret om udvalgets sammensætning. Når udvalgets bedømmelse foreligger, får hver enkelt ansøger tilsendt den del af bedømmelsen, der angår den pågældende selv. Én eller flere ansøgere kan blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning. Ansøgning mrk. stillingsnummer, vedlagt CV og eksamensbevis, påberåbte publikationer og andet materiale i 3 eksemplarer samt liste over det medsendte materiale, skal være universitetet i hænde senest den 15. april 2004 med morgenposten. Ansøgning sendes til: Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst

13 Indkaldelse til Generalforsamling Geoforum Danmark Indkaldelse til Geoforum Danmarks generalforsamling Torsdag den 22. april 2003 kl hos GEUS, Østervoldsgade 10, Opg. N., København K Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 25. Marts kl Indkomne forslag vil blive meddelt på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen I tiden mellem foredrag og generalforsamlingen byder Geoforum på buffet Tilmelding kræves på: eller tlf Fagligt program kl samme sted Erfaringer fra dannelsen af Bornholms regionskommune med fokus på organisationsspørgsmål, bl.a. i tilknytning til kort- og GIS-området Jan Titiaan van Gilse, Sekretariatschef, Bornholms Regionskommune, Teknik- og Miljøsekretariatet Strukturkommissionen: Hvordan udnytter GI-sektoren de nye muligheder? Oplæg til debat om Geoforums forslag til initiativer på området Bente Neerup, Hjørring Kommune, medlem af Geoforums bestyrelse Geoforums vedtægter (uddrag): 4 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Geoforum Danmarks øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om selskabets aktiviteter. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af præsident - hvert andet år. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. - 3 bestyrelsesmedlemmer. - 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. - 1 statsautoriseret eller registreret revisor. - 1 intern revisor. - 1 intern revisorsuppleant. Eventuelt..dk geoforum 13

14 Udenlandske Kongresser og kurser Impacts of Positional Accuracy in GI Databases maj 2004 Dublin, Ireland Dublin conference positions mapping data for the future The impact of the latest surveying technologies on today s geographical data is the focus of an international conference to be held by the pan-european research platform, EuroSDR (Euro Spatial Data Research), the Dublin Institute of Technology, and is supported by the Ordnance Surveys of Great Britain and Ireland as well as the International Federation of Surveyors (FiG). Delegates from data suppliers such as national mapping organisations and software/service providers will share ideas on improving the positional accuracy of base mapping with data users and researchers. It comes as advances in surveying and production techniques, such as precision aerial photography and satellite-based GPS, mean map makers are increasingly having to fit higher accuracy work into previously surveyed detail. The conference aims to examine the current state of Positional Accuracy issues in different countries and available technology but will also look at the consequences data users are faced with in order to maintain the integrity of their GI databases. Users naturally expect their maps to show features in the right place, says Ordnance Survey GIS Consultant Carsten Roensdorf (or Kevin Mooney, EuroSDR s Secretary General). But with the everyday use of digital technology what was considered as accurate as possible in the past may not be so now. It is a genuine challenge for surveyors and users of geographical information in many countries. The conference will offer the chance to solve issues in positional accuracy improvement (PAI) based on the experience of projects across the world. Current initiatives include Ordnance Survey s PAI project in Great Britain, the introduction of a new GPS-compatible co-ordinate system in Ireland, and a $100 million map modernisation project in the United States. The conference, Impacts of Positional Accuracy in GI Databases, takes place at The Grand Hotel, Malahide, Co. Dublin, on 5 th to 7 th May, More information is available from or on the conference website EuroSDR Education Service april 2004 Budapest, Hungary The EuroSDR distance learning education service is continuing their activities in the coming months. The education is designed as distance learning courses and offers the following courses: Course A ( ): Christian Heipke, Karsten Jacobsen, University of Hannover Course B ( ): Joachim Höhle, Marketa Potuckova, Aalborg University Course C ( ): Klaus Tempfli, Gerrit Huurneman, ITC Enschede Course D ( ): Beata Csatho, Charles Toth, The Ohio State University The distance learning courses are preceded by a two-day introduction, which will include lectures and some practical experience of each topic. The next introductory seminar will be held at the Budapest University of Technology and Economics (Hungary) on April 15th and 16th, More information is available on: 14

15 Kortdage 2004 Kortdage oktober Odense Call For Papers I sidste nummer af geoforum.dk udsendte Kortdagsgruppen 2004 Call for Papers. Konferencens tema tager udgangspunkt i GI og GIS som en naturlig del af vores tilværelse som mennesker i en geografisk verden. Der fokuseres på de menneskelige aspekter af GIS, hvordan vi bevidst eller ubevidst bruger GIS, hvordan vi analyserer Verden, hvordan vi indsamler informationer og skaber kontakt, kort og godt: GIS for mennesket. Praktiske oplysninger Ønsker du at vide mere om konferencens tema, kan du downloade Call For Papers på geoforum.dk, eller kontakte sekretariatet. Endeligt program forventes i august. Følg med på Geoforums hjemmeside Ring til eller kontakt Vagn W. Laursen, Anette Kolding Andreasen, Vigtige datoer 1. april 2004 Deadline for abstracts Ultimo august Indbydelse med program udsendes 20. september Deadline for tilmelding til billigste konferenceafgift Kortdage Call for Papers oktober 2004 Radisson SAS - H.C. Andersen Hotel, Odense Svenske Kortdage 2004 Elmia, Jönköping, Sverige, marts 2004 Se endvidere Kartografiska Sälskapet, MBK-leverandørernes Interesseforening og ULI, Sverge, inviterer til Kortdage konference og GIT-messe i Jönkôping. Arrangementeet er et forum og en mødeplads for alle indenfor geografisk IT. I lighed med tidligere år fokuseres på dem som anvender geografisk IT indenfor en statslig, kommunal eller privat virksomhed. For yderligere information henvises til konferenceprogrammet, som kan downloades på 15

16 Geoforum arrangementer GIS og Computer Spil: Besøg hos IO Interactive Tirsdag den 2. marts 2004 kl 19:00 ca. 21:00 IO Interactive (www.ioi.dk), Kalvebod Brygge 35-37, 4. sal, 1560 København V Besøg hos IO Interactive der, ifølge Computerworld, var Danmarks bedste og hurtigst voksende ITvirksomhed i IO Interactive står bag computerspil-successen Hitman og Freedom Fighters, med adskillige millioner solgte kopier over hele Verden. Har 3D Computer Spil og GIS noget med hinanden at gøre? Har de to brancher noget at sige hinanden? Begge verdner beskæftiger sig med fysiske/geografiske verdner, dog med den forskel at spil ofte udspilles i ikke eksisterende verdner, hvorimod GIS arbejder ad_danish.qxd med den konkrete, 10/10/2003 virkelige 8:46 AM verden. Page 1 Samtidig anvendes GIS ofte i topdown processer hvorimod spil for det meste har en individ- eller agentorienteret opbygning. Kort kan der spørges: Hvordan kan det være, at det er så vanskeligt, at få byplanlæggere at bruge GIS, når man kan sælge 1.6 Mill kopier af SimCity? Er der noget vi i GISverdenen kan og bør lære om design og brugerinvolvering? Program - Introduktion til IO Interactive og Computer-spil-branhen v. Janos Flösser, Adm. Direktør, IO Interactive - Diskussion af Computer spil i relation til GIS Tilmelding Deltagerantallet er begrænset til 40 personer. Tilmeldingsfrist fredag d. 27. februar på eller direkte til sekretariatet ( ). Yderligere information hos Hans Skov-Petersen, Skov & landskab ) Husk Intergraph brugerkonference marts for tilmelding og program - Den åbne verden bruger Intergraph Intergraph står for åben teknologi. Det gør vi fordi vi er overbeviste om, at vore kunder får flest fordele når de kan integrere IT-systemer gennem standardiserede snitflader. Over hele verden har Intergraph skabt løsninger der integrerer GIS-systemer fra forskellige leverandører og generelle IT-systemer. Åben teknologi er ensbetydende med fordele for brugeren. Kontakt Intergraph og hør hvad åben GIS teknologi vil betyde for dig. eller ring på for mere information. Intergraph, the Intergraph logo, and GeoMedia are registered trademarks and the GeoMedia logo is a trademark of Intergraph Corporation. Other brands and product names are trademarks of their respective owners Intergraph Corporation, Huntsville, AL /03 16

17 Geoforum kurser og seminarer Deltagelse kræver som sædvanligt kollektivt eller individuelt medlemskab af Geoforum Kursus i Offentlige Data - anvendelse i GIS marts 2004, kl Silkeborg Se komplet program, praktiske oplysninger og pris på Ejendomsdata bliver til stadighed mere tilgængelige for brugere i såvel den offentlige som den private sektor. Mange GIS-brugere ønsker at anvende disse ejendomsdata, idet der kan opnås store gevinster inden for administration, planlægning og sagsbehandling - men der opstår også mange problemstillinger. Formål Kurset vil introducere deltagerne til forskellige offentlige databaser til GIS-formål, således at der fås et overblik over eksisterende muligheder for dataudtræk. Indhold og form 1. Introduktion til relevante offentlige databaser til GIS-formål 2. Basisviden om dataloven 3. Sammensætning af data muligheder og faldgruber 4. Datatilpasning og anvendelse af forespørgsler 5. Kvalitetsvurdering af analyseresultat 6. Præsentation med omtanke Kurset er udformet som en vekslen mellem indlæg og gruppearbejde. Såvel indlæg som gruppearbejde vil tage afsæt i konkrete ejendomsdata og værktøjer til brug for opgaveløsningen. Kursusdeltagerne er velkomne til at fremsende problemstillinger indenfor emnet, så vil underviserne søge disse belyst under kurset. Kursusdeltagere Målgruppen er primært kommunalt ansatte kort- og registerbrugere, der har opgaver med præsentation af ejendomsdata i GIS-sammenhæng. Max. 16 deltagere pr. kursus. Basalt kendskab til GIS er en forudsætning og det er en fordel, hvis et af følgende værktøjer et kendt: GeoMedia, ArcView eller MapInfo. Kursussted (eksternat): Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Viborgvej 22-24, Silkeborg Seminar om Den praktiske overgang til nyt højdesystem, DVR90 Torsdag d. 1. april 2004, kl. 9:30 - ca. 14:30, Ingeniørhøjskolen i København, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup, lokale D1.82 Baggrund Forarbejderne til at skifte til det nye højdesystem DVR90 er ved at være på plads, og det næste skridt er, at der i praksis skal skiftes til det nye system. For at få en hensigtsmæssig overgang til DVR90 er det væsentligt, at der tages hånd omkring en række problemstillinger. Formål Seminaret omhandler de praktiske problemstillinger i forbindelse med overgangen til nyt højdesystem (DVR90), herunder gode råd til at afhjælpe problemerne. Program 1) Velkomst mv. v/vagn W. Laursen, Geoforum 2) Introduktion til DVR90, v/lolita Bahl, KMS -Baggrund -Konsekvenser, herunder ændringer i koten konstateret ved højdenetrenovering ændringer i koten ved overgang til DVR90 3) Koordination af overgangen, v/s. Stampe Villadsen, KMS - Hvordan og hvornår skiftes til det nye system? - Hvordan samordnes overgangen? - Pilotprojekter 4) Praktiske problemstilling, v/peter Schack Madsen, Århus Kommune - Hvilke opgaver berøres? - Kloak/vejprojekter - Ansvar/forpligtelse - Digitale data - Papirarkiver - Randproblemer - Information - internt og eksternt 5) Problemstillinger ift. afløbssystemer (DAS, inkl. den nye datamodel) v/jesper Damgård-Iversen, NIRAS - Konvertering? - Konverteringsmetode (ændringer afsløret ved højdenetrenovering)? - Hvilke opgaver berøres? - Håndtering af forskellige kote-systemer (DAS-udvekslingsformat) 6) Amtslige overvejelser på dette område, 7) Seminaret vil også forsøge at formidle information om de ydelser, konsulentbranchen kan levere i form af rådgivning og praktisk støtte til de organisationer, som skal forberede overgangen. Målgruppe Kommuner, Ledningsejere, Landinspektører, Entreprenører og andre brugere af højdesystemet. Pris & deltagerantal: Kr der dækker materialer, frokost og øvrig forplejning. Min.20-max. 40 deltagere. Tilmelding senest d. 22. marts kl

18 Kongresser og møder DATO TITEL og STED marts Intergraph afholder dansk brugerkonference, Munkebjerg Hotel, Vejle Følg med på marts Svenske Kortdage, Elmia, Jönköping, Sverige, maj Impacts of Positional Accuracy in GI Databases, The Grand Hotel, Malahide, Co. Dublin, juni The 10th edition of the EC GI & GIS Workshop entitled ESDI: The State of the Art will take place in Warszawa, Polen juli ISPRS XXth Congress:»Geo-Imagery Bridging Continents«, Istanbul, Tyrkiet august The 30th Congress of the International Geographical Union, IGC-UK 2004, Glasgow, UK (Abstract deadline 31. Januar 2004), september COWI GIS konference, Odense Congress Center oktober Nordisk GIS konference 2004, Sverige november ESRI Europæisk Brugerkonference, København juli International Cartographic Conference»Mapping approaches into a changing world«, A Coruña, Spanien, For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se:http://www.isprs.org/calendar.html Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums Mødekalender Log ind på og notér din adresse på: for Øst arrangementer for Vest arrangementer. Du finder tilmeldings-link på under service/huskeservice. Du vil altid kunne framelde dig listen igen. 18

19 Geoforum Mødekalender DATO STED TITEL Tirsdag 2. marts København GIS og Computer Spil: Besøg hos IO Interactive. Tilmeldingsfrist 27. februar. Se side marts Silkeborg Kursus i Offentlige Data. Se side 17, eller komplet program på Torsdag 1. april Ballerup Seminar, nyt højdesystem, DVR 90, Ingeniørhøjskolen i København, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup, Se side 17 Tilmeldingsfrist: 22. marts 2004 Tirsdag 6. april København Aprilmødet i Østgruppen erstattes af foredrag i forbindelse med Geoforums Generalforsamling den 22. april. Se side 13 Torsdag 22. april København Geoforum Danmarks Generalforsamling. Se side 13 Fagligt program: - Erfaringer fra dannelsen af Bornholms regionskommune - Strukturkommissionen: Hvordan udnytter GI-sektoren de nye muligheder? Tirsdag 4. maj København Plandata, v/ Henrik Larsen, landsplanafdelingen, SNS Nærmere program følger. Tirsdag 1. juni København Møde, arrangementsgruppe Øst. Yderligere information følger oktober Odense Danske Kortdage 2004, se side 15 Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Demorum A/B i stuen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg I tilfælde af, at vi er nødt til at ændre/aflyse et møde, annoncerer vi dette på Geoforums hjemmeside. Tilmelder du dig et arrangement med oplysning om din adresse, vil du få direkte besked i tilfælde af ændringer. Gør det til en vane altid at checke hjemmesiden inden du går til møde. 19

20 GIS og Computerspil Tirsdag den 2. marts 2004 kl ca IO Interactive, Kalvebod Brygge 35-37, 4. sal, 1560 Kbh. V Tilmeldingsfrist: fredag d. 27. februar 2004 Tilmelding: Se side 16 Kursus i Offentlige Data marts 2004, kl Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Viborgvej 22-24, Silkeborg Tilmelding: Se side 17 Seminar, DVR90 - Nyt højdesystem Torsdag den 1. april, kl ca Ingeniørhøjskolen i København, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Tilmeldingsfrist: 22. marts 2004 Tilmelding: Se side 17 20

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

Registre og e-tjenester: Forslag til handling (Overordnet sammendrag)

Registre og e-tjenester: Forslag til handling (Overordnet sammendrag) GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29 Registre og e-tjenester: Forslag til handling (Overordnet sammendrag) D 2.6.2 (a) Projektkoordinator University of Sheffield - USFD Samarbejdspartnere:

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16

Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Bookingmuligheder for professionelle brugere i Dansehallerne 2015-16 Modtager man økonomisk støtte til et danseprojekt, har en premieredato og er professionel bruger af Dansehallerne har man mulighed for

Læs mere

Generalforsamlingsreferat

Generalforsamlingsreferat Generalforsamlingsreferat The Danish Society for Biomedical Engineering Affiliate to: International Federation for Medical and Biological Engineering (IFMBE) and European Alliance for Medical and Biological

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning.

Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. 1. E-MAGASINER (Herning) Hvem kan deltage: Studerende i Herning Kriterie for at bestå: Deltagelse i undervisningstiden, udarbejdelse af e-magasin, deltagelse i fælles fremlægning. På kurset lærer du at

Læs mere

WINDCHILL THE NEXT STEPS

WINDCHILL THE NEXT STEPS WINDCHILL THE NEXT STEPS PTC/user, 4. marts 2015 Jens Christian Jensen, Econocap Agenda Windchill the next steps Bliv opdateret og inspireret til at se hvor Windchill kan hjælpe dig med andet end blot

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering

Backup Applikation. Microsoft Dynamics C5 Version 2008. Sikkerhedskopiering Backup Applikation Microsoft Dynamics C5 Version 2008 Sikkerhedskopiering Indhold Sikkerhedskopiering... 3 Hvad bliver sikkerhedskopieret... 3 Microsoft Dynamics C5 Native database... 3 Microsoft SQL Server

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014

Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM. INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Kompetence opbygning til bæredygtighed i FM INNObyg Susanne Balslev Nielsen 12 November 2014 Helhed og livsfaser Center for Facilities Management Åbning i 2008 Realdania: 25 mio. DKK til projekter opbygning

Læs mere

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk

Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010. INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Statusmøde INSPIRE følgegruppe 4. marts 2010 INSPIRE@kms.dk www.inspire-danmark.dk Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Status på implementering af Lov om Infrastruktur for Geografisk Information 3.

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning?

Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? Forskning i socialpædagogik socialpædagogisk forskning? eller knudramian.pbwiki.com www.regionmidtjylland.dkc Indhold Professionsforskning til problemløsning eller som slagvåben? Hvad er forskning? Hvad

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Kulturstyrelsens Årsmøde 2014. Asbjørn K. Høgsbro. Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Kulturstyrelsens Årsmøde 2014 Asbjørn K. Høgsbro Direktionssekretær, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 77 tilmeldte både. Det er lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Til gengæld er det glædeligt,

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet

Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Strategisk relationel ledelse om at skabe forandringskapacitet Overskrifter Forskningsprojektet interesser og baggrund Inspirationen fra Relationel Koordination Next step Følg med på vores nye Blog Følg

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA

Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Vind Seminar Fredericia 4. april 2013 JOB2SEA Rekrutteringsstrategi i et svært marked. Helle Drachmann Baggrund Job- & CV database Outplacement & transition management Koncern HR Selvstændig virksomhed

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel

DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel DIEH strategi 2013-16 Danmarks nationale samlingssted for Etisk Handel Indhold Introduktion... 3 DIEH i dag... 3 DIEH i morgen... 3 DIEHs vision og mission... 4 Strategiske fokusområder... 4 Strategisk

Læs mere

Network Code Development

Network Code Development Network Code Development Møde hos Energinet.dk 7. februar 2012 ENTSO-E Network Code - høringsmøde Tidsplan 10.00 10:20 Velkomst og introduktion v/peter Jørgensen 10:20 10.40 Baggrund, proces og jura v/johannes

Læs mere

make connections share ideas be inspired

make connections share ideas be inspired make connections share ideas be inspired Integration af prædiktive analyser og operationelle forretningsregler med SAS Decision Manager Kristina Birch, chefkonsulent Professional Services, Banking & Mortgage

Læs mere

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015

DIGITAL HUMANIORA CAFE. 20. April 2015 DIGITAL HUMANIORA CAFE 20. April 2015 CLARIN ERIC Conference 2012 DIGHUMLAB Clarin.dk Stand vedr: Semantisk opmærkning af dansk Bolette S. Pedersen og Sussi Olsen KU-HUM Styregruppen for forskningsinfrastruktur

Læs mere

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE.

LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtægter for: LITORINA, AMATØRGEOLOGISK FORENING KØGE. Vedtaget på generalforsamlingen 23 februar 2011 NAVN 1. Foreningens navn er: Litorina, amatørgeologisk forening Køge. HJEMSTED 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014

QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 QUICK START Updated: 18. Febr. 2014 For at komme hurtigt og godt igang med dine nye Webstech produkter, anbefales at du downloader den senest opdaterede QuickStart fra vores hjemmeside: In order to get

Læs mere

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet

Sound Forum Øresund. Om projektet. Lyd-clusteret. Perspektiver. - Et netværksprojekt på tværs af sektorerne. - Rammerne for projektet Morten Jaeger - Underviser v. KU, Rytmisk Musikkonservatorium og RUC - Komponist og producer, Fishcorp - Spildesign, Learning Lab, DPU - Konsulent, innovation og spil v. Workz a/s Sound Forum Øresund -

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009

Dagsorden. 1.Sidste nyt fra uddannelsen. 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser. 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 Dagsorden 1.Sidste nyt fra uddannelsen 2.Valg Vl af formand for udvalget 3.Markedsføring og deltagelse på uddannelsesmesser 4.Praktik i efterårssemesteret 2009 5.Valg af faglige repræsentanter til udvalget

Læs mere

Statens strategi for overgang til IPv6

Statens strategi for overgang til IPv6 Notat Statens strategi for overgang til IPv6 Overgangen til en ny version af internetprotokollen skal koordineres såvel internationalt som nationalt. For at sikre en smidig overgang har OECD og EU anbefalet,

Læs mere

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger

Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar. Finde de svar, der giver brugbare løsninger Environmental Compliance Assistance Program (ECAP) for SMV kompetence opbyggende seminar Finde de svar, der giver brugbare løsninger René Grøn European Commission DG Environment and Industry Miljømæssige

Læs mere

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation

Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! Copyright 2011 Microsoft Corporation Sådan er fremtidens virtuelle arbejdsplads idag! 5 tendenser der ændrer arbejdspladsen i fremtiden med IT. Giv dine medarbejdere Consumerization adgang til de applikationer af medarbejdere de har brug

Læs mere

Overfør fritvalgskonto til pension

Overfør fritvalgskonto til pension Microsoft Development Center Copenhagen, January 2009 Løn Microsoft Dynamics C52008 SP1 Overfør fritvalgskonto til pension Contents Ønsker man at overføre fritvalgskonto til Pension... 3 Brug af lønart

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Udfordringer for cyber security globalt

Udfordringer for cyber security globalt Forsvarsudvalget 2013-14 FOU Alm.del Bilag 105 Offentligt Udfordringer for cyber security globalt Binbing Xiao, Landechef, Huawei Technologies Danmark Knud Kokborg, Cyber Security Officer, Huawei Technologies

Læs mere

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup

Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning. Væksthus Hovedstadsregionen. 4 December 2014 Jesper Thestrup Case: In-JeT ApS - En virksomhed udviklet på EU forskning Væksthus Hovedstadsregionen 4 December 2014 Jesper Thestrup Hvad skal vi tale om i dag? Fra forskning til innovation kan man være med i forskningsprojekter?

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011

Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter 31. marts 2011 pwc.dk Revisionsmæssige udfordringer med digitale årsrapporter V/ Lars Engelund Revisor som indsender Revisors ansvar udvides som udgangspunkt ikke i forbindelse med indførelse af obligatorisk digital

Læs mere

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0

Userguide. NN Markedsdata. for. Microsoft Dynamics CRM 2011. v. 1.0 Userguide NN Markedsdata for Microsoft Dynamics CRM 2011 v. 1.0 NN Markedsdata www. Introduction Navne & Numre Web Services for Microsoft Dynamics CRM hereafter termed NN-DynCRM enable integration to Microsoft

Læs mere

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13

Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 INSPIRE DK-Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. Den 25. oktober 2007 Referat fra 13. møde i INSPIRE DK-følgegruppe den 27.9.2007 kl. 10-13 Deltagere Anne K. Revald, Vejdirektoratet Bjarne Lanng,

Læs mere

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé

Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek Fremtidens forskning og forskningsbiblioteket Resumé Massive teknologiske forandringer inden for forskning,

Læs mere

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13

Healthcare Apps. OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital. Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Healthcare Apps OUH Odense University Hospital & Svendborg Hospital Kiel, Germany, November 2013 1 05/12/13 Jesper Lakman Senior Consultant Digital InnovaGon (4 employees) IT Department (140 employees)

Læs mere

Case: Findvej.dk. Ved Peter Brodersen, Korruption. FDIH seminar, 16. april 2008

Case: Findvej.dk. Ved Peter Brodersen, Korruption. FDIH seminar, 16. april 2008 Case: Findvej.dk Ved Peter Brodersen, Korruption FDIH seminar, 16. april 2008 30 minutters gennemgang Min baggrund Findvej.dk Korttyper Google Maps Case: mitkbh.dk Formidling Case: bibliotek.dk Forretning

Læs mere

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML

Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Microsoft Development Center Copenhagen, July 2010 OIOXML / OIOUBL Microsoft Dynamics C5 Transformering af OIOXML til OIOUBL og OIOUBL til OIOXML Indledning Indledning... 3 Anvendelse af værktøjet... 3

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency

Virk.dk. A one-stop-shop for businesses. Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Virk.dk A one-stop-shop for businesses Peter Bay Kirkegaard, pbk@eogs.dk Special Advisor Danish Commerce and Companies Agency Agenda Background Status Future 16-10-2007 2 Virk.dk 16-10-2007 3 Vision Political

Læs mere

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015

DIRF. Medlemsmøde om Best Practice Disclosure policy and process. 22. Juni 2015 Medlemsmøde om 22. Juni 2015 Realitet I (Extract) bewildering amount of firm news lower barriers to global investment increasingly competitive environment the value created by effectively communicating

Læs mere

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER

TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER TIDLIG INDSATS OVER FOR SMÅBØRN PRIORITETSOMRÅDER Indledning Det Europæiske Agentur for Udvikling af Undervisning af Personer med Særlige Behov gennemførte i 2003-2004 et projekt om tidlig indsats over

Læs mere

Fremtidens erhverv og uddannelse:

Fremtidens erhverv og uddannelse: Fremtidens erhverv og uddannelse: Hellere en god håndværker end en dårlig akademiker Jesper Bo Jensen, ph.d. Fremtidsforsker Privat forbrug (Gennemsnitlig stigning 2,6% p.a.) 8000 Mængdeindeks 7000 6000

Læs mere

Vejledning i projektledelse

Vejledning i projektledelse Dansk standard DS/ISO 21500 2. udgave 2013-09-27 Vejledning i projektledelse Guidance on project management DS/ISO 21500 København DS projekt: M268368 ICS: 03.100.40 Første del af denne publikations betegnelse

Læs mere

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen

BIO-VALUE bestyrelsesmøde. Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen BIO-VALUE bestyrelsesmøde Den 11. oktober 2013 Erik Bisgaard Madsen Kriterier for udvælgelse 1) Markant samfundsudfordring, som kan være vækstdriver i Danmark 2) Bygge på et efterspørgselstræk 3) Bidrage

Læs mere

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR

Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø. Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Virksomheders samfundsansvar (CSR) & Arbejdsmiljø Anne K. Roepstorff, cbscsr Dorte Boesby Dahl, NFA/cbsCSR Forskningsprojekt CREWE I (August 2007 August 2008) Problem: Små virksomheder lever ikke op til

Læs mere

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt

Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Europaudvalget 2013-14 EUU Alm.del Bilag 575 Offentligt Kære folketingsmedlem, medlem af Europaudvalget Hver gang vi har haft EU parlamentsvalg har det lydt: nu skal vi have borgerne til at interessere

Læs mere

Referat af møde i FØJO's bestyrelse

Referat af møde i FØJO's bestyrelse 23. juni 2004 Referat af møde i FØJO's bestyrelse Onsdag den 26. maj 2004 på Forskningscenter Flakkebjerg Til stede Thomas Harttung, Søren E. Frandsen, Hanne Bach, Hanne Østergård, Karen Søegaard, Stig

Læs mere

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler

Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler Forretningsorden for Danske Landbrugsskoler 1. Sekretariatschef Foreningens sekretariatschef er sekretær for formandsskabet og foreningens bestyrelse. Ved økonomiske dispositioner kan sekretariatschefen

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007

Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Referat fra Generalforsamling i Dansk Sociologforening d. 24. februar 2007 Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Valg af referent 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning 5. Budget for foreningen 2005,

Læs mere

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring

Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring Rådets konklusioner om digitalisering og onlineadgang til kulturelt materiale og digital bevaring RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION, SOM TAGER I BETRAGNING, AT - digitalisering af og onlineadgang til medlemsstaternes

Læs mere

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås:

Da beskrivelserne i danzig Profile Specification ikke er fuldt færdige, foreslås: NOTAT 6. juni 2007 J.nr.: 331-3 LEA Bilag A danzig-møde 15.6.2007 Opdatering af DAN-1 og danzig Profile Specification Forslag til opdatering af Z39.50 specifikationerne efter udgivelse af Praksisregler

Læs mere

Fjernundervisningens bidrag til læring

Fjernundervisningens bidrag til læring Fjernundervisningens bidrag til læring FEM TING VI KAN L ÆRE FRA UNDERSØGELSER AF FJERNUNDERVISNING I DANMARK v/søren Jørgensen, pæd.råd. evidencenter Introduktion Formålet er at vise, hvad erfaringerne

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder - Status og forventninger Rønne, Bornholm 19. november 2012 Oversigt Introduktion til

Læs mere

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START

POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools HOW TO START POSitivitiES Positive Psychology in European Schools PositivitiES er et Comenius Multilateral europæisk projekt, som har til formål at

Læs mere

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion

Velkommen. Program: Oplæg om emnet baseret på Best Practice (ITIL) Refleksion Driftskontrakter Hvordan sikrer man sig, at man får en ordentlig driftskontrakt? Hvad skal man være opmærksom på, og hvornår begynder man egentlig at tænke den ind? Velkommen Program: Oplæg om emnet baseret

Læs mere

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med.

Idekatalog. Så vidt jeg husker fremgik det ret tydeligt hvad der skulle være i ansøgningen. Der var bare virkelig mange informationer der skulle med. Ansøgning Yderligere bemærkninger til ansøgningen Det var fedt at rammerne var så åbne, som jeg så det var der kun to krav til projektet: Det skulle være open source og det skulle have det offentliges

Læs mere

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune

7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune 7 Marts 2011 Branding af din by og din kommune Professor Majken Schultz Copenhagen Business School Hvad er et Brand? The American Marketing Association definerer et brand som Et navn, et udtryk, et symbol,

Læs mere

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden

Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country 10364 Stockholm Sweden Application Applicants Institution Institution name ViS, Vuxenutbildning i samverkan Institution type Adult Education Association Address ViS c/o Akademikerservice AB Box 3215 Postal code City Country

Læs mere

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC).

s1. for foreningen VEDTÆGTER United World Colleges Danmark 23. juni 1981 til støtte og fremme for United World Colleges (UWC). HENRIK WEDELLWEDELLSBORG ADVOKAT HJEJLE GERSTED MOGENSEN AMAGERTORV 24 DK1160 KØBENHAVN K 10. april 2008 VEDTÆGTER for foreningen United World Colleges Danmark Den Danske Nationalkomité for United World

Læs mere

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014

NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 NVF IKT sommermøde på Gotland den 11. 13. juni 2014 Hvad sker der i Danmark? Hans Jørgen Larsen NVF - IKT sommermøde juni 2017 på Gotland. Beretning fra DK NVF IKT status fra Danmark Fokusere på aktiviteter

Læs mere

Trolling Master Bornholm 2013

Trolling Master Bornholm 2013 Trolling Master Bornholm 2013 (English version further down) Tilmeldingerne til 2013 I dag nåede vi op på 85 tilmeldte både. Det er stadig lidt lavere end samme tidspunkt sidste år. Tilmeldingen er åben

Læs mere

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus

Forskningsområdet: Informatik. Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Lektor Pernille Kræmmergaard, cand.merc., Ph.d. AFL, Handelshøjskolen i Aarhus Forskningsområdet: Informatik Informatikgruppen forsker i ledelse af udvikling, implementering

Læs mere

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012

Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Cookie-reglerne set fra myndighedsside Dansk Forum for IT-ret 5. november 2012 Af Kontorchef Brian Wessel Program Status på gennemførelsen af reglerne i DK Udfordringerne og svar herpå Erhvervsstyrelsens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT

V E D T Æ G T E R. for. Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT J.nr. 17013 Endelig udgave 01.11.2013 AC/ah V E D T Æ G T E R for Nordisk Forening til Udgivelse af BCPT (F.M.B.A) (CVR.NR. 20905115) Foreningens navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Nordisk

Læs mere

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark

Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Morten Juul Nielsen Produktchef Microsoft Danmark Er du, din organisation og dit datacenter klar til Skyen? Dynamisk Datacenter & Cloud Computing System Center Suiten med fokus på Service Manager Next

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

how to save excel as pdf

how to save excel as pdf 1 how to save excel as pdf This guide will show you how to save your Excel workbook as PDF files. Before you do so, you may want to copy several sheets from several documents into one document. To do so,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag

Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag TIL SAMTLIGE AKTIVE MEDLEMMER SAMT UDSALGSSTEDER Kolding den 7. oktober 2009 Indkaldelse til ordinær DM generalforsamling og DM Temadag Det vil glæde os rigtig meget at se alle vore medlemmer og ledende

Læs mere

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen

Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse. Oplægsholder: Inge Pia Christensen Oplæg fra NHS`s baggrund for deres nye sundhedsprogram 2013-2016 - med fokus på ledelse Oplægsholder: Inge Pia Christensen Improving the safety of patients in NHS 2013-16 The National Health Service (NHS)

Læs mere

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S

Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk. Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Udrulning af globalt Intranet I Novo Nordisk Henrik Nordtorp Senior Solution Architect esolutions NNIT A/S Om NNIT A/S Hvem er NNIT A/S (kort!) Hvem er NNIT A/S Agenda Introduktion Hvad er Globeshare?

Læs mere

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth

KPMG Global Healthcare. KPMG Healthcare. A perfect storm in global healthcare 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth KPMG Global Healthcare 1 2 KPMG Healthcare "A perfect storm in global healthcare" 3 Thought leadership - veje til successfuld implementering af ehealth 1 KPMG's globale healthcare team Global 1. Global

Læs mere

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma

Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Climate adaptation in Denmarkand a groundwater dilemma Rolf Johnsen www.regionmidtjylland.dk Challenges with water Denmark 10-40% Precipitation ½-1m Sea level change 5-15 % Increase in runoff 0-2 m Groundwater

Læs mere

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag

At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Kapitel 5 At udvikle og evaluere praktisk arbejde i naturfag Robin Millar Praktisk arbejde er en væsentlig del af undervisningen i naturfag. I naturfag forsøger vi at udvikle elevernes kendskab til naturen

Læs mere

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur

Getting to the digital results. Digitaliseringsstudietur Getting to the digital results Digitaliseringsstudietur Singapore 2011 Getting to the digital results Studieturen Getting to the digital results sætter skarpt fokus på digital forretningsudvikling som

Læs mere

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor

Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Implementering af evidensbaseret viden lederskab som bærende faktor Bianca Albers Familie og Evidens Center Fokus for oplægget Evidens Ledelse Implementering Outcome Evidensbaseret vs. evidensinformeret

Læs mere

DeIC strategi 2012-2016

DeIC strategi 2012-2016 DeIC strategi 2012-2016 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation - blev dannet i april 2012 ved en sammenlægning af Forskningsnettet og Dansk Center for Scientic Computing (DCSC). DeIC er etableret som

Læs mere

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint

Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Effektivt samarbejde og videndeling via Organisatorisk Implementering af SharePoint Louise Harder Fischer Ekstern lektor, CBS og Research Manager, Futurecom Business 3 vigtige pointer ved videndeling Viden

Læs mere

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark

VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark VEDTÆGTER Resilience Lab Denmark I. NAVN, HJEMSTED og FORMÅL 1. Navn Foreningens navn er "Resilience Lab Denmark". 2. Hjemsted Resilience Lab Denmark hjemsted er Vejle Kommune. 3. Formål Resilience Lab

Læs mere