geoforum.dk Mødestedet for geografisk information

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "geoforum.dk Mødestedet for geografisk information"

Transkript

1 Februar geoforum.dk Mødestedet for geografisk information Kan GINIE føre til SDI? Se lederen side 3 Kort og Kultur - hænger uløseligt sammen Se side 4 Kortdage Call for Papers Møde i Nationalkomiteen for Geografi Referat af Lars Brodersen Se side 5 Seminar om Datamodellering Er modellerne gået fra koncepterne? Se side 6 GINIE. Mod en europæisk GI strategi Se side 8 GMES Global Monitoring for Environment and Security Se side 11 Indkaldelse til Geoforum Danmarks Generalforsamling Se side 13 Møder/seminarer: - Udenlandske kongresser og kurser se side 14 - Kortdage 2004, Danmark og Sverige se side oktober 2004 Radisson SAS - H.C. Andersen Hotel, Odense - Geoforum Kurser og seminarer se side 17 - Kongresser og møder se side 18 - Geoforum mødekalender se side 19 Indlevering af abstracts senest 1/ Se side 15

2 geoforum.dk ISSN Medlemsblad for Geoforum Danmark, som er en ideel forening, der på landsplan arbejder for at fremme den samfundsmæssige nytte af geografisk information. Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks 218 Tlf.: Redaktionen Ansvarshavende Lars Tyge Jørgensen Kort & Matrikelstyrelsen Rentemestervej København NV Tlf Fax Vagn W. Laursen Geoforum Danmark Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Anette Kolding Andreasen Sekretær og Konferencekoordinator Lindevangs Allé 4 Postboks Frederiksberg Tlf Fax Kommende numre Deadline Nr marts 2004 Nr april 2004 Nr maj 2004 Bestyrelse og udvalgsformænd Kontakt mail adresser geoforum.dk februar 2004 Bestyrelse Peter Normann Hansen, BlomInfo A/S, Lars Brodersen, Aalborg Universitet, Johnny Fredericia, GEUS, Per Friborg, Vejdirektoratet, Egon Dall, Vejle Amt, Bente Neerup, Hjørring Kommune, Mads Staunskjær, Euman A/S, Frederiksberg, Suppleanter Else-Marie Ulvsgaard, Brøndby Kom., Hans Skov-Petersen, FSL, Udvalg Sjællandske arrangementsgruppe (ArrØst) Lars Tyge Jørgensen, KMS, Jyske arrangementsgruppe (ArrVest) Carsten Sandgaard Christensen, Vejdirektoratet, Tidsskriftsgruppen Henning Sten Hansen, DMU, geoforum.dk Lars Tyge Jørgensen, KMS, Uddannelsesudvalg Jacob Gadd, KRAK, Geodataudveksling Søren Nørmølle, Landmålergården, Danske Kortdage 2004 Inge Flensted, Herning Kommune, INSPIRE back-up Inge Flensted, Herning Kommune, Indholdsfortegnelse: Leder: Kan GINIE føre til SDI?... 3 Kort og Kultur, referat Kirsten Elbo... 4 Møde i Nationalkomiteen for Geografi, referat af Lars Brodersen... 5 Afrunding af seminar om Datamodellering... 6 GINIE, overordnet sammendrag... 8 GMES Indkaldelse til Geoforum Danmarks Generalforsamling Udenlandske Kongresser og kurser Kortdage 2004, Danmark og Sverige Geoforum arrangementer Geoforum kurser og seminarer Kongresser og møder Geoforum Mødekalender Marts måneds møder i Øst og Vest

3 Leder: Kan GINIE føre til SDI? Geoforum har de seneste godt 2 år gennem medlemskabet af EUROGI deltaget indirekte i GINIE projektet. GINIE står for Geographic Information Network in Europe. Den afsluttende rapport er netop udsendt og oversat til dansk og det efterfølgende er uddrag fra denne, som i øvrigt bringes i sin helhed senere i bladet. Introduktion. GINIE er et forskningsprojekt finansieret af EU s Information Society Technology Programme; programmet er udført i perioden november 2001 til januar Samarbejdspartnerne er EUROGI - den europæiske paraplyorganisation for geografisk information, OGCE - det åbne europæiske GIS konsortium der repræsenterer den geografiske informationsindustri, JRC EU s fælles forsknings-center samt Sheffielduniversitetet (koordinator). Projektets målsætning har været at udvikle en dybere forståelse af de vigtigste problemer og faktorer, der berører den bredere brug af GI i Europa, samt formulere en strategi der fremmer en sådan bredere brug, så den er forenelig med den overordnede politik og teknologiske udvikling på europæisk og internationalt niveau. Der har været særlig opmærksomhed om GI s rolle mht. at støtte europæisk politik med en stærk geografisk betinget påvirkning (landbrug, regional politik, transport, miljø), digital forvaltning, genbrug af den offentlige sektors data og det seneste tiltag: udviklingen af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE). Erfaringer. I denne brede sammenhæng viser GINIE-projektets resultater at: GI spiller en stor rolle, når samfundets krav og udnyttelse af de muligheder der har åbnet sig, såvel politisk som teknologisk, skal behandles. GI har, i sig selv, økonomisk værdi, da den er en stor del af den offentlige sektorinformation og er grundlaget for udviklingen af nye markeder og job i særligt avancerede og lokalitetsbaserede industrier. GI har en social og politisk værdi, fordi den tilvejebringer grundlaget for integration af politikker og målrettede tiltag, hvor der er mest behov for det og således sørger for konkrete fordele til borgere, erhverv og stat. Regeringer over hele verden forstår i stadig stigende grad værdien af GI og tager skridt til at udvikle og udnytte dette aktiv. Afsluttende konklusioner. Der er et presserende behov for at øge tilgængeligheden og en effektiv brug af GI i Europa til effektiv ledelse, økonomisk og social udvikling, borgerinddragelse i den digitale forvaltning, til beskyttelse af borgere samt til sikkerhed og et bæredygtigt miljø. EGIS (Europæisk GI Strategi) Netværket skal øve indflydelse og støtte beslutningstagere på højt plan hos europæiske og nationale regeringer og hos industrien for at realisere dette mål. En juridisk ramme for INSPIRE er en forudsætning for at håndtere de vigtige og relevante hindringer, der er fundet. En tilgang, der kun er baseret på frivillige bidrag, vil generere et sæt af ikke-kompatible initiativer, og vil skabe usikkerhed og fordyre fremtidig konvergens. På denne baggrund er det vigtigt, at Europa-Kommissionen hurtigst muligt fremlægger forslag om et juridisk regelsæt for INSPIRE, der vil kunne guide udviklingen af SDI er i Europa. EGI strategien og EGIS Netværket er fuldt forpligtede til, ikke blot at støtte yderligere definition og implementering af INSPIRE, men også til at klare andre hindringer, der nødvendigvis må håndteres for at understøtte implementeringen af INSPIRE, GMES, GALILEO, PSI og andre fremtidige initiativer (se ordforklaring nederst). Da GI er en af hovedkomponenterne i PSI, og da genbrugen af PSI er basis for udviklingen af nye markeder og jobs hos de avancerede og lokalitetsbaserede tjenesteudbydere, er der behov for en bedre sammenhæng, der kan forbinde initiativer vedr. digital forvaltning og geografisk datainfrastruktur. Ydermere kræver konvergensen mellem digital forvaltning og SDI-initiativerne forbedrede processer, hvilke der er brug for på lang sigt til etablering af nemme quick-win-projekter, så som at tage eksisterende tjenester og gøre disse tilgængelig via internettet. For yderligere oplysninger om GINIE -projektet og dets resultater henvises til hjemmesiden: Geoforum har planer om at inddrage disse konklusioner i det fremtidige arbejde med etablering af en SDI (Spatial Data Infrastruktur) i Danmark. Peter Normann Hansen INSPIRE: INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe GMES: Global Monitoring for Environment and Security GALILEO: Global Positioning European Satellite Navigation System PSI: Public Sector Information 3

4 Kort & Kultur Referat af Kirsten Elbo På trods af, at den sædvanlige mødeaften tirsdag for denne ene gangs skyld var blevet erstattet af en torsdag, mødte 20 af Geoforums medlemmer op hos Kort & Matrikelstyrelsen, én kom sågar helt fra Jylland. Aftenens emne var en introduktion til den nu to år gamle Kulturarvsstyrelse, dets ansvarsområder og dets anvendelse af GIS. Kulturarvsstyrelsen Henrik Jarl Hansen, uddannet arkæolog og i dag kontorchef i Kulturarvsstyrelsen havde påtaget sig at føre os ind i arbejdet med dokumentationen af Danmarks kulturhistoriske arv og dermed også de stedfæstede kulturhistoriske informationer. Kulturarvsstyrelsen under Kulturministeriet blev dannet for to år siden og har i dag til huse på Slotsholmsgade i C.F. Tietgens Hus. Der er i dag 100 ansatte. Kulturarvsstyrelsen har det overordnede ansvar for kulturarven og opgaverne består bl.a. i rådgivning af museer, myndighedsopgaver, sagsbehandling vedr. fortidsminder og at drive og udvikle et dokumentationscenter. Dokumentation er navnet på den afdeling, der varetager arbejdet med dokumentationscentret. Deres opgaver består bl.a. af Kulturnet Danmark (portal til dansk kultur på internettet: ), webhotel for kulturinstitutionerne, nationale kunst- og kulturhistoriske databaser, standarder på museumsområdet, arkivering af komplekse digitale data, nationalt og internationalt samarbejde. Nationale kunst- og kulturhistoriske databaser Når man taler om databaser på dette område skelner man mellem databaser over den løse kulturarv og databaser over den faste kulturarv. -Løs kulturarv. Ideen på dette område er, at stille en central server til rådighed for alle museer, således at data gemmes samme sted, men kan præsenteres særskilt under hvert museum. Eksempler på eksisterende databaser over den løse kulturarv: Kunstindeks En af de mest besøgte databaser, som der paradoksalt nok ikke har været gjort så meget ved. Databasen er arvet fra Statens Museum for Kunst. Danske museer online Indgang til alle danske museer søg geografisk og find museet. En database, der er under opbygninger, er Museernes Samlinger, en central oversigt over den kulturhistoriske viden rundt om i landet. Der er endnu kun en testversion klar med 20 museer på, men den endelige version forventes klar i løbet af Endelig er der ved at blive lavet et nyt online registreringsværktøj RE- GIN, som bliver et værktøj for de enkelte museer, som får hvert deres private celle, og kun kræver at man har en browser og netadgang og som kan benyttes til elektronisk indberetning til Museernes samlinger. Regin er også navnet på en mytologisk figur ikke køn, men særdeles klog. -Fast kulturarv. Med den faste kulturarv taler vi blandt andet om fund og fortidsminder, monumenter og fredede byninger, så her kommer vi tættere på det geografiske. Der er netop nu ved at blive udarbejdet en kravspecifikation over en database til bevaringsværdige og fredede bygninger. Dette system skal indbefatte en GIS-løsning. På kan ses en eksperimentel database med en kortløsning. I 1980 blev digitaliseringen af de gamle sognebeskrivelse(kort og tekst) fra 1873 startet. Sognebeskrivelserne er en landsdækkende berejsning, beskrivelse og optegning af de kulturhistoriske fortidsminder, som eksisterede og var kendte på den tid. I 1982 kom der en ny museumslov og DKC Det Kulturhistoriske Centralregister blev oprettet. Indtil april 2003 var dette kun tilgængeligt for fagfolk, men i dag kan alle se databaser med over lokaliteter på Det geografiske interface på denne løsning er 7-8 år gammelt og står overfor en fornyelse. Fra analog til digital Et eksempel på hvordan arbejdet er blevet omlagt fra analog til digital form, er projekt Kulturarvsareal. Det drejer sig om en elektronisk indberetning af kulturarvsarealer. Det kan f.eks. ske ved indsendelse af Map- Info-filer eller ved en direkte digitalisering. Fremtidige muligheder På sigt forestiller Kulturarvsstyrelsen sig, at der en række nye muligheder for at lave mere målrettet information til publikum, museer og planlæggere. Dette kan blandt andet ske, ved at anvende det mobile internet rettet mod den professionelle bruger, den alment interesserede borger og mod børn og unge. Nationalt og internationalt samarbejde På det nationale plan bliver der blandt andet samarbejdet om samsøgning i henholdsvis nationale og lokale databaser, dataformater og datatransport. På det internationale plan samarbejdes der også inden for områder som adgang til information, bevaring af digitale data og genanvendelse af data. Denne spændende aften blev afsluttet 4

5 Kort & Kultur fortsat med en del spørgsmål fra de spørgelystne tilhørere. Det var tydeligt, at selv om aftenens tema lå udenfor vores sædvanlige emneområde, så er der mange fælles problemstillinger og berøringsflader. Links Hvis du vil vide mere, så brug de links der er angivet i teksten eller se på Kulturarvsstyrelsens egen hjemmeside: Se også hele præsentationen på - service/ præsentationer. Figurerne i præsentationen, har links til de respektive databaser. Nationale kulturhistoriske databaser den faste kulturarv Fund og Fortidsminder Fredede Fortidsminder Monument, Ideologi og Landskab Fredede bygninger 5. februar 2004 Henrik Jarl Hansen: Kort og Kultur en introduktion til Kulturarvsstyrelsen side 22 Møde i Nationalkomiteen for Geografi referat af Lars Brodersen Geoforums repræsentant (Lars Brodersen) i Nationalkomiteen for Geografi deltog d. 20. januar 2004 i det årlige møde i komiteen. Til stede ved mødet var stort set alle repræsentanterne (for en liste over, hvem der er medlem af komiteen se geoforum.dk nr. 47 s. 7). Mødet var præget af et generelt mere positiv syn på geografiens plads i samfundet, end det var tilfældet for et år siden. Den primære grund hertil er, at geografi som fag i skoler og gymnasier ikke røg ud af skemaerne, hvad der jo ellers var lagt op til for et år siden. Takket være forskellige organisationers indsats, herunder Geoforums, lykkedes det at få overbevist undervisningsministeriet om, at geografi skal have sin plads i skemaet. Og ikke nok med det. Geografi er oven i købet blevet et eksamensfag, hvilket ifølge eksperterne på mødet, altid medfører højere prestige for et fag, både hos lærere og elever. Til undervisningsministeriet har Geocenteret i den forbindelse udarbejdet»naturgeografi i det nye Gymnasium - 23 forslag til undervisningsforløb«. Men samtidig efterlyste undervisningsministeriets repræsentant en debat, som ikke var præget af PANIK i CENTRALADMINISTRATIONEN, over emnet:»hvilke kvaliteter har geografer, som andre ikke har«. Eller sagt med andre ord: en større, positiv profilering af geografifaget. På Københavns Universitets geografiske institut er der udarbejdet en ny bachelorstudieordning, som sammenkæder naturgeografi og kulturgeografi. På Århus Universitet bliver geografiaktiviteterne lagt ind under Geologisk Institut. Det Kongelige Bibliotek berettede at sidste sommers succesfulde udstilling»danmark på verdenskortet«nu er konverteret til digital form og fortsætter på Internettet (www.kb.dk/kb/dept/nbo/kob/ danmarkskort/forsideramme.htm). Der blev også kort berettet om to nye web-atlasprojekter, hvoraf det ene kan ses på Det Kgl. Geografiske Selskab berettede som hjemmeside (www.rdgs.dk) og om sin søsterorganisation i Storbritannien, som har stor succes med at sende to»missionærer«rundt i landet og møder i foreninger og i undervisningsinstitutioner beretter om geografi og selskabet. Det har medført mange nye medlemmer og mange donationer til selskabet. På Geoforums hjemmeside findes tre bilag fra mødet som PDF-filer: (1) Status for arbejdsgruppen vedr. naturgeografi i det ny gymnasium (af d. 15. januar 2004). (2) Kopi af brev til Folketingets Uddannelsesudvalg vedr. geografi i gymnasiet (af d. 3. marts 2003). (3) Beretning for

6 Datamodellering Af Anders Friis Christensen, Anders Færch-Jensen og Søren Riff Alexandersen, Kort & Matrikelstyrelsen En anden afrunding på seminaret om Datamodellering På seminaret om Datamodellering var der mange fine indlæg om brugen af datamodellering i Danmark. Men der blev ikke rigtigt rundet af med: Hvad gør vi nu fremover? Det første vi skal have rede på er begreberne. I indlæggene blev det gennemgået, at vi skelner mellem modellering på det konceptuelle niveau, det logiske niveau og det fysiske niveau. For at holde disse niveauer ude fra hinanden vil vi foreslå, at vi i fremtiden kun bruger betegnelsen domænemodellering om de forretningsmæssige og systemmæssige sammenhænge inden for et fagområde på det konceptuelle niveau, konceptuel datamodellering om data på det konceptuelle niveau og at vi kalder datamodellering på de to sidste niveauer for implementering. Domænemodellering og konceptuel datamodellering sker uden tanke på implementeringen. Domænemodellering er på en højt abstraktionsniveau og fokuserer på alle forretningsgange i et system, inkl. hvor i systemet data (persistente såvel ikke-persistente) fødes/lagres/præsenteres. Her er fokus på aktører, begreber og sammenhænge i forretningsdomænet. Det kan også indebære design af grænseflader til brugerne (hvad skal brugere præsenteres for og hvad har brugeren behov for). Til en grafisk beskrivelse, udarbejdelse af specifikation samt dokumentation af sådanne systemmæssige sammenhænge er UML (Unified Modeling Language) det bedste og mest standardiserede værktøj. I dette arbejde er det også vigtigt, at give en verbal beskrivelse af de modellerede begreber, så de kan forstås af personer uden for fagområdet. Konceptuel datamodellering er på højt abstraktionsniveau og fokuserer på det datamæssige view i et system (kun persistente data); hvad skal vi have lagret af data og hvordan er data defineret. Her er fokus på begreber og egenskaber samt sammenhænge mellem begreber. Konceptuel datamodellering kan ske ved hjælp af UML, men f.eks. E/R-diagrammer kan også anvendes. Når vi går ned på det logiske og fysiske niveau, begynder man at skulle tage hensyn til implementering. Logisk datamodellering er på mellem abstraktionsniveau og fokuserer på struktur ift. lagring/kommunikation (dvs. fokus på persistente data og ikke på applikationer til at styre det forretningsmæssige): Hvilke attributter skal være nøgler, hvilke er fremmednøgler, hvor mange tabeller skal et givent begreb lagres i for at normalisere data og undgå redundans. Ved at benytte sig af tabeller har man lagt sig fast på den relationelle model, men man kunne også vælge en objekt-orienteret database, hvis det var ønskeligt. XML-skemaer er et andet eksempel på en logisk model. Fysisk datamodellering er på laveste abraktionsniveau og fokuserer på selve lagringen (dvs. stadig KUN persistente data): Hvor på disken skal data lagres, hvordan skal de indekseres/lagres for at gøre systemet hurtigere osv. Hvis data er gemt i en relationel database benyttes SQL som det operationelle værktøj/sprog, mens XML/GML er naturlige værktøjer, hvis man skal kommunikere data over internettet. Alle disse værktøjer er generelle og altså ikke leverandør-specifikke. Man kan også lave leverandør-specifikke implementeringer ved at anvende leverandør-specifikke dataformater, men bør kun indgå i en kommunikation, hvor der forligger faste aftaler om udveksling af data mellem to eller flere parter inden for et veldefineret fagområde. Som slutbruger behøver man ikke at arbejde på det konceptuelle niveau. Det konceptuelle niveau er primært for personer, der skal skrive kravspecifikationer eller implementere systemer. Men viden om modellering af systemer og databaser samt SQL og XML/GML vil altid være rar at have, så man løbende kan tilpasse sine implementeringer efter behovene uden at skulle kalde konsulenter til. Vores forslag til tiden fremover vil være, at Geoforum afholder nogle workshops, hvor man gennemgår XML/GML og god praksis i anvendelsen af XML-skemaer. Derefter nedsætter man arbejdsgrupper gerne under Servicefællesskabet for Geodata til udarbejdelse af datakataloger i XML/GML inden for de forskellige fagområder. Målet skal være, at alle datakataloger i Danmark, der indeholder geografiske data, skal være beskrevet i XML/GML med tilhørende verbal beskrivelse af begreberne, og standardiserede skemaer skal ligge i Infostrukturbasen. Som nævnt på seminaret ligger der en rigtig god introduktion til UML/ XML Modellering af XML Schema er med UML på Søg på UML. 6

7 SKALK - Det eleverede kort Af Redaktør Christian Adamsen, SKALK Overkonduktør Christian Geddes eleverede kort over København fra 1761 står som noget særligt inden for danske historiske bykort. På grundlag af en omhyggeligt udført grundtakstmatrikel 1745 besluttede man at lade udarbejde et kort, som var inspireret af det verdensberømte Plan de Paris fra Enhver borger skulle kunne genfinde sit eget hus, som i en mere eller mindre naturtro gengivelse skulle tegnes eleveret (dvs. ophøjet). Meningen var, at det skulle stikkes af en kobberstikker og udbydes til salg, men det kom til at gå helt anderledes. Projektet voksede til noget temmelig vidtløftigt, oprindelige aftaler udviklede sig, andre blev glemt, og da kortet endelig lå færdigt, havde man glemt punktet om mangfoldiggørelsen. Tiden gik, kortet gik næsten til i skidt og snavs, men blev restaureret i 1963 og derefter deponeret på Københavns Bymuseum. Siden 1987 befinder det sig i en lys- og brandsikker boks i Stadsarkivet. Bergiafonden lod i 2002 hele kortet skanne, bearbejde og trykke i 36 blade, således at den nu dominerende mørkbrune farve blev dæmpet og den oprindelige detailrigdom igen dukkede delvis frem. Gennem Arkitektens Forlag (tlf ) er herligheden nu til salg i en fin mappe og med et oplysende hæfte, som er udarbejdet af projektets ankermand, Bjørn Westerbeek Dahl fra Københavns Stadsbibliotek (pris 1650 kr). En kortere introduktion til emnet findes i tidsskriftet SKALKs første nummer fra 2004, som er vedlagt dette nummer af geoforum.dk. Her gøres der rede for tilblivelsen af det usædvanlige kort; f.eks. rummer det befæstningsanlæg, som aldrig har eksisteret, kirkerne er til tider løjerligt gengivet men alle mangler til trods er det et meget fascinerende kortværk. Tidsskriftet SKALK bringer velillustrerede artikler om dansk arkæologi og historie. Stoffet er lødigt og gennemarbejdet, men formidlet på en sådan måde, at enhver interesseret kan følge med uden at have særlige forudsætninger. Yderligere oplysninger på Geoforum har valgt at udsende dette eksemplar af SKALK til medlemmerne, fordi det med artiklen om det eleverede kort meget naturligt følger op på det seneste nummer af Perspektiv med temaet: Historiske kort. Se også referatet af mødet om Kort og kultur en introduktion til Kulturarvsstyrelsen på side 4 samt præsentationen af Henrik Jarl Hansens foredrag på Geoforums hjemmeside under service/ præsentationer. Redaktionen International PhD Studentship - New Zealand Environment and Health Research Group, Department of Geography, University of Canterbury, New Zealand A fully funded PhD scholarship is now available for a high quality candidate to work within the Environment and Health research group in the Department of Geography, University of Canterbury, New Zealand. The research group seek applicantions from well qualified candidates with Honours degrees in an appropriate subject to work on a project on Health and GIS. The scholarship covers international postgraduate tuition fees and an emolument of $15,000 per annum for three years. Further remuneration is available through regular teaching contributions and occasional research assistance. The ideal candidate will have strong skills in GIS and an interest in Health Geography, preferably with PG experience in GIS such as a Masters in GIS. The successful candidate will be expected to start as soon as possible but no later than January For further information see: nz/ And select: International PhD Schol. Available NOW! Applicants should send a CV including the names of two referees to: Dr. Jamie Pearce ac.nz Tel: ext Closing Date for Applications: 30th April

8 GINIE Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations-Netværk i Europa IST Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D (a), januar 2004 Projektkoordinator: University of Sheffield - USFD Samarbejdspartnere: European Umbrella Organisation for Geographic Information - EUROGI Joint Research Centre of the European Commission - JRC Open GIS Consortium (Europe) - OGCE 1 Introduktion GINIE er et forskningsprojekt finansieret af EU s Information Society Technology Programme; programmet er udført i perioden november 2001 til januar Samarbejdspartnerne er EUROGI - den europæiske paraplyorganisation for geografisk information, OGCE - det åbne europæiske GIS konsortium der repræsenterer den geografiske informationsindustri, JRC EU s fælles forsknings-center samt Sheffield-universitetet (koordinator). Projektets målsætning har været at udvikle en dybere forståelse af de vigtigste problemer og faktorer, der berører den bredere brug af GI i Europa, samt formulere en strategi der fremmer en sådan bredere brug, så den er forenelig med den overordnede politik og teknologiske udvikling på europæisk og internationalt niveau. Der har været særlig opmærksomhed på GI s rolle mht. at støtte europæisk politik med en stærk geografisk betinget påvirkning (landbrug, regional politik, transport, miljø), digital forvaltning, genbrug af den offentlige sektors data og det seneste tiltag: udviklingen af en infrastruktur for geografisk information i Europa (INSPIRE) (http://inspire.jrc.it). For at gennemføre målene har projektet organiseret seks specialistworkshops og bemyndiget en række analytiske studier af følgende emner: Datapolitik i Europa Geografisk data infrastruktur (SDI) Opbygning af GI kapacitet og udvidelsen af EU Registre og e-tjenester Lokal-til-global datainfrastruktur GI i Middelhavsområdet Komparativ vurdering af SDI er i USA, Canada og Australien Komparativ analyse af nationale GI-foreninger Oversigt over de vigtigste GI-aktører i Europa Komparativ analyse af fælleseuropæiske GI-organisationer Kompendium med de bedste fremgangsmåder i Europa Indgående undersøgelse (og analyse) af brugen af GI i Europa Gennem GINIE s aktiviteter har mere end 150 seniorrepræsentanter fra industri, forskning og regering i 32 lande, været involveret i og bidraget til opbyggelsen af den nødvendige viden til en dokumentationsbaseret geografisk informationspolitik i Europa. Projektet præsenterede sine resultater for et publikum af beslutningstagere på højt niveau fra regering, forskning og industri ved dets afsluttende konference i Bruxelles i november Dette dokument sammenfatter de vigtigste resultater fra projektet, samt dets anbefalinger. Samtlige detaljer og alle projektets rapporter er tilgængelige på hjemmesiden: 2 Erfaringer GINIE-projektets tiltag og dets resultater bør ses i en bredere politisk sammenhæng, herunder: Krav om et samhørigt samfund i informationsalderen og et formindsket gab mellem borgere og statsmagter; o Krav om større åbenhed, gennemsigtighed og ansvarlighed; o Et mere lydhør og effektivt statsapparat; Samfundets krav om forbedret planlægning og implementering; o Øget fokus på en bæredygtig udvikling; o Krav som følge af beredskabsplaner og national sikkerhed; Udvidelsen af den Europæiske Union (EU); Fremstød på tværs af Europa for at udnytte teknologi og information til støtte for økonomisk og social udvikling. I denne brede sammenhæng viser GINIE-projektets resultater at: GI spiller en stor rolle, når samfundets krav og udnyttelse af de muligheder der har åbnet sig, såvel politisk som teknologisk, skal behandles. GI har, i sig selv, økonomisk værdi, da den er en stor del af den offentlige sektorinformation og er grundlaget for udviklingen af nye markeder og job i særligt avancerede og lokalitetsbaserede industrier. 8

9 GINIE fortsat GI har en social og politisk værdi, fordi den tilvejebringer grundlaget for integration af politikker og målrettede tiltag, hvor der er mest behov for det og således sørger for konkrete fordele til borgere, erhverv og stat. Regeringer over hele verden forstår i stadig stigende grad værdien af GI og tager skridt til at udvikle og udnytte dette aktiv. Mens ovenstående er nogle af de generelle resultater, har det følgende vigtige politiske og strategiske implikationer: GI handler ikke kun om at have en masse data. Det handler også om at udvikle en strategisk infrastruktur, der kan understøtte udviklingen af informationssamfundet og en vidensbaseret økonomi. En geografisk datainfrastruktur (SDI) betyder at en ramme af politikker, institutionelle arrangementer, teknologier, data og mennesker, muliggør en effektiv deling og brug af geografisk information. Ligesom enhver anden form for infrastruktur (fx transport), er en effektiv SDI en nødvendig forudsætning for at den fungerer på alle niveauer: lokalt, regionalt, nationalt, europæisk og globalt; at den har gode forbindelser til andre beslægtede infrastrukturer, fx dem i den offentlige forvaltning og i den offentlige administration i al almindelighed samt inden for forskning samt i den private sektor; at den vedligeholdes regelmæssigt; at der er klare retningslinjer med hensyn til ansvaret for dens udvikling, drift, vedligeholdelse og styring. Dokumentationen, indsamlet af GI- NIE-projektet, støtter klart disse resultater. Den indikerer imidlertid også, at selvom der gøres vældige fremskridt, er der stadig store hindringer i vejen, herunder følgende: 1. Huller i de geografiske data: der er ofte manglende eller mangelfulde geografisk data. 2. Manglende dokumentation: beskrivelsen af tilgængelige geografiske data er ofte mangelfulde. 3. Geografiske datasæt er ikke kompatible: ofte kan geografiske datasæt ikke kombineres med andre geografiske datasæt. 4. Inkompatible initiativer vedr. geografisk information: de infrastrukturer der skal bruges til at finde, få adgang til og anvende geografiske data, fungerer kun isoleret. 5. Hindringer for at dele og genbruge: kulturelle, institutionelle, finansielle og juridiske barrierer forhindrer eller forsinker brugen af eksisterende geografiske data. 6. Grundlaget for interoperabilitet i et større Europa (ikke kun mht. GI) har ikke været udbygget tilstrækkelig hverken i privat eller samfundsmæssig sammenhæng, og der er derfor brug for udvikling; mange af de forhindringer der er listet herunder kan korrigeres parallelt med at et interoperabelt Europa opbygges. 7. Mangel på koordination og lederskab: disse komponenter er nødvendige for en effektiv udvikling af SDI er. På EU-niveau er koordineringen imidlertid stadig svag og utilstrækkelig. 8. Isolation af GI-samfundet fra den digitale forvaltnings udvikling samt ringe integration af SDI er og andre strategiske infrastrukturer. 9. Grov undervurdering af kulturelle og organisatoriske spørgsmål der har indflydelse på hastigheden, hvormed der kan gøres fremskridt. a. For mange instanser i den offentlige sektor kræver det indgående nytænkning at lægge vægt på service fremfor data mht. opgaver, forhold til brugere og til andre instanser (både i de private og offentlige sektorer), organisatoriske strukturer samt informationens rolle som et strategisk aktiv, der kan støtte udførelsen af opgaven. b. Tæt forbundet med ovenstående er behovet for, på ny, at overveje forholdene og informationsstrømmene i netværksagtige omgivelser, fremfor i et hierarkisk system. Dette lægger en meget større byrde på systemernes og tjenesternes indbyrdes virke, hvilket stadig ikke møder megen forståelse fra den offentlige sektors instanser, selv ikke med tilvejebringelse af nye tjenester. c. Centralt for udviklingen af en bæredygtigt SDI er at fremme og vedligeholde tillidsforholdet mellem alle interessenter. Tillid kræver klare regler om fortrolighed, om at monopolagtige forhold ikke misbruges samt om retfærdig samhandel og om markedsregulativer. 10. Utilstrækkelig klarhed om fordelene på kort og mellemlang sigt af SDI er fører til modstand mod forandringer. 11. Der er ikke gjort tilstrækkelige overvejelser mht. det afgørende behov vedr. opbygning og kapacitet (uddan- 9

10 GINIE fortsat nelse, oplæring) og målrettet forskning i et større Europa, til succesfuld udvidelse af SDI er og til levering af øgede fordele. Europa er selvfølgelig ikke alene i denne situation, men bør ikke være alt for selvtilfreds, især ikke hvis det er seriøst mht. den forpligtelse som Europarådet gjorde udtryk for på Lissabon-topmødet i 2000: at gøre EU til den mest konkurrencedygtige og dynamiske, vidensbaserede økonomi med forbedret beskæftigelse og social samhørighed inden For at stå ansigt til ansigt med udfordringerne, er vi nødt til at anerkende Europas øgede kompleksitet mht. multinationalitet, flersproglighed og kulturelle sammen-hænge sammenlignet med andre dele af verden, så vel som de muligheder dette også indebærer. Specifikt i forhold til barriererne beskrevet herover, har INSPIRE til hensigt at tage fat på barriererne 1-5. GINIE konsortiet støtter i høj grad initiativet, som, hvis det implementeres fuldt ud, forventes at blive meget betydningsfuld for udviklingen i Europa, især hvis det ses i forbindelse med to andre vigtige projekter, nemlig GMES og GALILEO. Desuagtet denne støtte og forpligtelse, antyder dokumentationen, indsamlet af GINIE, at der er andre vigtige barrierer, der skal tages fat på så hurtigt som muligt, for at understøtte implementeringen af alle tre initiativer. De fokuserer mindre på data og kraftigere på SDI s andre nøglekomponenter nemlig politik, koordination og mennesker. 3. Vejen frem For at takle problemerne beskrevet herover, er der et fortsat behov for at mobilisere og bevare hele GI-samfundets engagement, inklusiv interessenterne fra regeringer, industrier, forskningsmiljøer og Europa-Kommissionen. Uanset hvilken løsning der vil vise sig på baggrund af INSPIRE forslagene, er stærk ledelse og en velbalanceret repræsentation af alle disse interessenter en conditio sine qua non til at vække og implementere en hvilken som helst strategi i Europa. GINIE-konsortiets vision er, at geografisk information, med alle dets aspekter, bør være en fuldt integreret komponent af det europæiske vidensbaserede samfund. For at kunne opnå denne vision, har GINIE-konsortiet udarbejdet en Europæisk GI Strategi der er udarbejdet i omfattende samråd med de største interessenter. Den har til formål at maksimere tilgængelighed og effektiv brug af GI i Europa til effektiv ledelse, økonomisk og social udvikling samt borgerinddragelse. Strategien har følgende mål: 1. At udvikle indlejring af en geografisk datainfrastruktur i digitale forvaltningsprogrammer på lokalt, regionalt, nationalt, på tværs af grænser samt på europæisk og internationalt niveau. 2. At opbygge teknologiske, politiske og menneskelige ressourcer på alle nødvendige niveauer, for at opnå en så effektiv og bred udnyttelse som muligt. 3. At fremme integreret forskning på kort og mellemlang sigt ved at tage fat på de teknologiske, datamæssige, politiske, metodemæssige og organisatoriske betingelser til opnåelse af det erklærede mål. Et strategisk konsortium (EGIS Network) der repræsenterer stat, industri og forskning, og som bygger på forøget samarbejde mellem de mange, allerede eksisterende, tvær-europæiske GI-relaterede organisationer, er blevet foreslået af GINIE-samarbejdspartnerne som en metode til at skabe større synergi, og til at maksimere de tilgængelige ressourcer for at opnå ovennævnte mål. Yderligere har GINIE også formuleret forskellige forholdsregler, der kan støtte, at ovennævnte mål opnås. Disse forholdsregler og de ressourcer der er nødvendige for at implementere dem, diskuteres med interesserede parter, med den hensigt at lancere EGIS Netværket i Afsluttende konklusioner Der er et presserende behov for at øge tilgængeligheden og en effektiv brug af GI i Europa til effektiv ledelse, økonomisk og social udvikling, borgerinddragelse i den digitale forvaltning, til beskyttelse af borgere samt til sikkerhed og et bæredygtigt miljø. EGIS Netværket skal øve indflydelse og støtte beslutningstagere på højt plan hos europæiske og nationale regeringer og hos industrien for at realisere dette mål. En juridisk ramme for INSPIRE er en forudsætning for at håndtere de vigtige og relevante hindringer, der er fundet. En tilgang, der kun er baseret på frivillige bidrag, vil generere et sæt af ikke-kompatible initiativer, og vil skabe usikkerhed og fordyre fremtidig konvergens. På denne baggrund er det vigtigt, at Europa-Kommissionen hurtigst muligt fremlægger forslag om et juridisk regelsæt for INSPIRE, der vil kunne guide udviklingen af SDI er i Europa. EGI strategien og EGIS Netværket er fuldt forpligtede til, ikke blot at støtte yderligere definition og implementering af INSPIRE, men også til at klare andre hindringer, der nødvendigvis må håndteres for at understøtte implementeringen af INSPIRE, GMES, GALILEO, PSI og andre fremtidige initiativer. Da GI er en af hovedkomponenterne i PSI, og da genbrugen af PSI er basis for udviklingen af nye markeder og jobs hos de avancerede og lokalitetsbaserede tjenesteudbydere, er der behov for en bedre sammenhæng, der kan forbinde initiativer vedr. digital 10

11 GINIE fortsat forvaltning og geografisk datainfrastruktur. Ydermere kræver konvergensen mellem digital forvaltning og SDI-initiativerne forbedrede processer, hvilke der er brug for på lang sigt til etablering af nemme quick-win-projekter, så som at tage eksisterende tjenester og gøre disse tilgængelig via internettet. For yderligere oplysninger om GINIEprojektet og dets resultater henvises til vores hjemmeside: Oversættelse og bearbejdning: Henning Sten Hansen & Ann-Katrine Holme Christoffersen / Danmarks Miljøundersøgelser /januar 2004 COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL Global Monitoring for Environment and Security (GMES): Establishing a GMES capacity by (Action Plan ( )) INTRODUCTION The Global Monitoring for Environment and Security (GMES) initiative is to enable decisionmakers in Europe to acquire the capacity for global as well as regional monitoring so as to effectively realise the EU s objectives in a wide variety of policy areas. At a time when command of information has geo-strategic implications, investments have been and continue to be made at various levels, without co-ordination, to develop monitoring technologies and data systems. GMES aims at co-ordinating existing as well as new technologies and systems to better meet a structured demand for information on the part of European, national, regional and local decisionmakers and users. GMES addresses the (potentially common) needs of public authorities in various policy areas, as, for example, in the case of information on land cover, which will contribute to prediction and management of floods, forest fires and crop yields, as well as monitoring of carbon sinks and sources in the framework of the Kyoto protocol. The implementation plan presented in this Communication outlines the necessary steps towards priority services during the period 2004 to Why GMES? At a time when command of information has geo-strategic implications, GMES aims at providing the EU with the capacity to pursue its interests and to effectively address today s challenges and threats in a wide variety of policy areas. In the fields of environment and security, decision-making can be greatly facilitated by providing the relevant authorities with tools to combine and process large quantities of data and information from diverse and often unrelated sources. The challenge for GMES is therefore to gather together existing data and provide innovative, cost-effective, sustainable and user-friendly services, that enable decision-makers to better anticipate or mitigate crisis situations and issues relating to the management of the environment and security. To achieve this, GMES needs to make full use of data collected from space-borne, airborne and insitu observation systems that is then delivered to service providers through an efficient data integration and information management capacity. Data gathering and analysis is already conducted at many levels, national and international, and investments made in Europe over the past decade have created a wealth of different environmental monitoring capabilities and application specific data supply chains. Despite advances made in sensor technology and networks, data evaluation techniques and information technology networks, the production of information in support of environmental and security policies remains often below its full potential to provide benefits for the users. These end users are stakeholders in public services, private industry, academia and the citizen. Europe now needs to capitalise on its strengths by better co-ordination, continuity of services and ways to improve support to the implementation of EU policies including where appropriate support to the Union s Common Foreign and Security Policy (CFSP). The role of the European Commission in this respect is to provide through GMES the framework for a more coherent use of existing systems and networks and a co-ordinated development of new ones in response to data needs of public authorities at various levels and in various policy areas. GMES covers local and global issues and has become instrumental in the development of a European leadership role in global environmental monitoring and cooperation at global level. GMES is now regarded as the European contribution to the actions recommended at the World Sustainable Development Summit in Johannesburg (2002), and those linked to the Earth Observation Summit initiative recently launched at Ministerial level, with 37 countries and 22 international organisations involved. 11

12 Professorat med særlige opgaver i Geospatial Information Management indenfor udvikling af digitale læringsmiljøer 12 Ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet, Institut for Samfundsudvikling og Planlægning er en stilling som professor med særlige opgaver ledig til besættelse pr. 1. september 2004 eller snarest derefter (stilling nummer 50025). Professor med særlige opgaver (mso) indebærer tidsbegrænset varetagelse af funktionsbestemte opgaver samt almindelige arbejdsopgaver, som er knyttet til professorstillinger. Ansættelse kan ske for en periode på 3 til 5 år med mulighed for forlængelse med op til yderligere 3 år. Denne stilling er ledig til besættelse i perioden Stillingsindhold: Professoratets forskningsområde er Geospatial Information Management, der fokuserer på såvel management (styring, organisering og forvaltning), modellering, visualisering og anvendelse af geospatial information. Forskningen skal specielt støtte udvikling og undervisning inden for landinspektøruddannelsens kerneområder, men også relevante områder på uddannelserne Geografi og Plan & Miljø samt Masteruddannelsen i Geo Informatik under Åben Uddannelse. Opgaverne i denne forbindelse bliver at: Styrke forskningen vedrørende Geospatial Information Management ved AAU Styrke forskningsindsatsen inden for emneområdet gennem forskningssamarbejde med andre nationale og internationale forskningsinstitutioner på området. Styrke forskeruddannelsen inden for emneområdet gennem etablering af Ph.d.-forløb under forskerskolen ved Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet. Instituttets forskningsmiljøer står overfor en række udviklingsopgaver, som professoratet også skal beskæftige sig med. De særlige opgaver i denne forbindelse bliver at: Bidrage til forskningsbaseret udvikling af pædagogik og fagdidaktik i forbindelse med organisering af fagrelevante digitale læringsmiljøer bl.a. i forbindelse med Livslang Uddannelse og Åben Uddannelse. Bidrage til et tættere samarbejde med udenlandske højere læreanstalter indenfor beslægtede fagområder med henblik på øget netværkssamarbejde omkring såvel forskning som undervisning. Bidrage til at skabe en lærende branche baseret på øget integration og samarbejde mellem praksis, forskning og undervisning om fælles vidensudvikling primært gennem elektroniske medier og baseret på nyeste teknologi. Kvalifikationskrav: Kvalifikationsniveauet svarer til de ordinære professorstillinger, idet det dog skal iagttages, at der skal lægges vægt på, at ansøgeren har potentiale til at videreudvikle fagområdet og har dokumenteret original videnskabelig produktion på internationalt niveau. Der skal samtidig lægges speciel vægt på en vurdering af vedkommendes mulighed for varetagelse af den eller de særlige funktionsbestemte opgaver, der er knyttet til den konkrete stilling. Endvidere skal det sikres, at ansøgeren har fyldestgørende kvalifikationer til at varetage undervisning. I relation til de særlige funktionsbestemte opgaver vil der ved besættelse af stillingen blive lagt særlig vægt på, at ansøgerne kan dokumentere: Erfaringer med implementering og omstilling af læringsmiljøer til brug af IKT. Ledelseserfaringer med særlig henblik på udvikling og ledelse af forskningsprojekter o. lign. Notat om stillingsstruktur for videnskabeligt personale med forskningsopgaver og undervisnings-opgaver ved universiteter m.fl. under Forskningsministeriet er gældende og kan ses på: personplan/stillingsstruktur.htm Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til Institutleder Arne Remmen, tlf , eller lektor Hanne Brande-Lavridsen tlf , e- mail: Ansættelse og aflønning i henhold til overenskomst mellem Staten og AC. Ansættelse som professor sker på overenskomstvilkår i en klassificeret stilling i lønramme 37. Hertil kommer et pensionsgivende tillæg. Procedure Ansøgningen skal indeholde dokumentation for: - Uddannelse. - Videnskabelige kvalifikationer. Der skal vedlægges publikationsliste med angivelse af de arbejder ansøgeren ønsker at påberåbe sig. - Undervisningsmæssige kvalifikationer. - Andet: tillidshverv, patenter, samarbejder til eksterne institutioner, virksomheder og lignende. Ansøgning skal herudover indeholde oplysninger om personlige data og hidtidige arbejdsforhold m.m. Bedømmelse Ansøgninger vil blive behandlet af et af Fakultetet nedsat sagkyndigt bedømmelsesudvalg. Ansøgerne vil blive orienteret om udvalgets sammensætning. Når udvalgets bedømmelse foreligger, får hver enkelt ansøger tilsendt den del af bedømmelsen, der angår den pågældende selv. Én eller flere ansøgere kan blive indkaldt til samtale og/eller prøveforelæsning. Ansøgning mrk. stillingsnummer, vedlagt CV og eksamensbevis, påberåbte publikationer og andet materiale i 3 eksemplarer samt liste over det medsendte materiale, skal være universitetet i hænde senest den 15. april 2004 med morgenposten. Ansøgning sendes til: Aalborg Universitet Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Niels Jernes Vej Aalborg Øst

13 Indkaldelse til Generalforsamling Geoforum Danmark Indkaldelse til Geoforum Danmarks generalforsamling Torsdag den 22. april 2003 kl hos GEUS, Østervoldsgade 10, Opg. N., København K Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være sekretariatet i hænde senest torsdag den 25. Marts kl Indkomne forslag vil blive meddelt på hjemmesiden 3 uger før generalforsamlingen I tiden mellem foredrag og generalforsamlingen byder Geoforum på buffet Tilmelding kræves på: eller tlf Fagligt program kl samme sted Erfaringer fra dannelsen af Bornholms regionskommune med fokus på organisationsspørgsmål, bl.a. i tilknytning til kort- og GIS-området Jan Titiaan van Gilse, Sekretariatschef, Bornholms Regionskommune, Teknik- og Miljøsekretariatet Strukturkommissionen: Hvordan udnytter GI-sektoren de nye muligheder? Oplæg til debat om Geoforums forslag til initiativer på området Bente Neerup, Hjørring Kommune, medlem af Geoforums bestyrelse Geoforums vedtægter (uddrag): 4 Generalforsamlingen Generalforsamlingen er Geoforum Danmarks øverste myndighed. Ordinær generalforsamling holdes hvert år inden udgangen af april med følgende dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent. 2. Beretning om selskabets aktiviteter. 3. Fremlæggelse af det reviderede regnskab til godkendelse. 4. Fremlæggelse af budget og arbejdsplan for det kommende år til godkendelse. 5. Fastsættelse af kontingent for det kommende regnskabsår. 6. Behandling af indkomne forslag. 7. Valg af præsident - hvert andet år. 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og bestyrelsessuppleanter. - 3 bestyrelsesmedlemmer. - 2 suppleanter til bestyrelsen. 9. Valg af revisorer og revisorsuppleant. - 1 statsautoriseret eller registreret revisor. - 1 intern revisor. - 1 intern revisorsuppleant. Eventuelt..dk geoforum 13

14 Udenlandske Kongresser og kurser Impacts of Positional Accuracy in GI Databases maj 2004 Dublin, Ireland Dublin conference positions mapping data for the future The impact of the latest surveying technologies on today s geographical data is the focus of an international conference to be held by the pan-european research platform, EuroSDR (Euro Spatial Data Research), the Dublin Institute of Technology, and is supported by the Ordnance Surveys of Great Britain and Ireland as well as the International Federation of Surveyors (FiG). Delegates from data suppliers such as national mapping organisations and software/service providers will share ideas on improving the positional accuracy of base mapping with data users and researchers. It comes as advances in surveying and production techniques, such as precision aerial photography and satellite-based GPS, mean map makers are increasingly having to fit higher accuracy work into previously surveyed detail. The conference aims to examine the current state of Positional Accuracy issues in different countries and available technology but will also look at the consequences data users are faced with in order to maintain the integrity of their GI databases. Users naturally expect their maps to show features in the right place, says Ordnance Survey GIS Consultant Carsten Roensdorf (or Kevin Mooney, EuroSDR s Secretary General). But with the everyday use of digital technology what was considered as accurate as possible in the past may not be so now. It is a genuine challenge for surveyors and users of geographical information in many countries. The conference will offer the chance to solve issues in positional accuracy improvement (PAI) based on the experience of projects across the world. Current initiatives include Ordnance Survey s PAI project in Great Britain, the introduction of a new GPS-compatible co-ordinate system in Ireland, and a $100 million map modernisation project in the United States. The conference, Impacts of Positional Accuracy in GI Databases, takes place at The Grand Hotel, Malahide, Co. Dublin, on 5 th to 7 th May, More information is available from or on the conference website EuroSDR Education Service april 2004 Budapest, Hungary The EuroSDR distance learning education service is continuing their activities in the coming months. The education is designed as distance learning courses and offers the following courses: Course A ( ): Christian Heipke, Karsten Jacobsen, University of Hannover Course B ( ): Joachim Höhle, Marketa Potuckova, Aalborg University Course C ( ): Klaus Tempfli, Gerrit Huurneman, ITC Enschede Course D ( ): Beata Csatho, Charles Toth, The Ohio State University The distance learning courses are preceded by a two-day introduction, which will include lectures and some practical experience of each topic. The next introductory seminar will be held at the Budapest University of Technology and Economics (Hungary) on April 15th and 16th, More information is available on: 14

15 Kortdage 2004 Kortdage oktober Odense Call For Papers I sidste nummer af geoforum.dk udsendte Kortdagsgruppen 2004 Call for Papers. Konferencens tema tager udgangspunkt i GI og GIS som en naturlig del af vores tilværelse som mennesker i en geografisk verden. Der fokuseres på de menneskelige aspekter af GIS, hvordan vi bevidst eller ubevidst bruger GIS, hvordan vi analyserer Verden, hvordan vi indsamler informationer og skaber kontakt, kort og godt: GIS for mennesket. Praktiske oplysninger Ønsker du at vide mere om konferencens tema, kan du downloade Call For Papers på geoforum.dk, eller kontakte sekretariatet. Endeligt program forventes i august. Følg med på Geoforums hjemmeside Ring til eller kontakt Vagn W. Laursen, Anette Kolding Andreasen, Vigtige datoer 1. april 2004 Deadline for abstracts Ultimo august Indbydelse med program udsendes 20. september Deadline for tilmelding til billigste konferenceafgift Kortdage Call for Papers oktober 2004 Radisson SAS - H.C. Andersen Hotel, Odense Svenske Kortdage 2004 Elmia, Jönköping, Sverige, marts 2004 Se endvidere Kartografiska Sälskapet, MBK-leverandørernes Interesseforening og ULI, Sverge, inviterer til Kortdage konference og GIT-messe i Jönkôping. Arrangementeet er et forum og en mødeplads for alle indenfor geografisk IT. I lighed med tidligere år fokuseres på dem som anvender geografisk IT indenfor en statslig, kommunal eller privat virksomhed. For yderligere information henvises til konferenceprogrammet, som kan downloades på 15

16 Geoforum arrangementer GIS og Computer Spil: Besøg hos IO Interactive Tirsdag den 2. marts 2004 kl 19:00 ca. 21:00 IO Interactive (www.ioi.dk), Kalvebod Brygge 35-37, 4. sal, 1560 København V Besøg hos IO Interactive der, ifølge Computerworld, var Danmarks bedste og hurtigst voksende ITvirksomhed i IO Interactive står bag computerspil-successen Hitman og Freedom Fighters, med adskillige millioner solgte kopier over hele Verden. Har 3D Computer Spil og GIS noget med hinanden at gøre? Har de to brancher noget at sige hinanden? Begge verdner beskæftiger sig med fysiske/geografiske verdner, dog med den forskel at spil ofte udspilles i ikke eksisterende verdner, hvorimod GIS arbejder ad_danish.qxd med den konkrete, 10/10/2003 virkelige 8:46 AM verden. Page 1 Samtidig anvendes GIS ofte i topdown processer hvorimod spil for det meste har en individ- eller agentorienteret opbygning. Kort kan der spørges: Hvordan kan det være, at det er så vanskeligt, at få byplanlæggere at bruge GIS, når man kan sælge 1.6 Mill kopier af SimCity? Er der noget vi i GISverdenen kan og bør lære om design og brugerinvolvering? Program - Introduktion til IO Interactive og Computer-spil-branhen v. Janos Flösser, Adm. Direktør, IO Interactive - Diskussion af Computer spil i relation til GIS Tilmelding Deltagerantallet er begrænset til 40 personer. Tilmeldingsfrist fredag d. 27. februar på eller direkte til sekretariatet ( ). Yderligere information hos Hans Skov-Petersen, Skov & landskab ) Husk Intergraph brugerkonference marts for tilmelding og program - Den åbne verden bruger Intergraph Intergraph står for åben teknologi. Det gør vi fordi vi er overbeviste om, at vore kunder får flest fordele når de kan integrere IT-systemer gennem standardiserede snitflader. Over hele verden har Intergraph skabt løsninger der integrerer GIS-systemer fra forskellige leverandører og generelle IT-systemer. Åben teknologi er ensbetydende med fordele for brugeren. Kontakt Intergraph og hør hvad åben GIS teknologi vil betyde for dig. eller ring på for mere information. Intergraph, the Intergraph logo, and GeoMedia are registered trademarks and the GeoMedia logo is a trademark of Intergraph Corporation. Other brands and product names are trademarks of their respective owners Intergraph Corporation, Huntsville, AL /03 16

17 Geoforum kurser og seminarer Deltagelse kræver som sædvanligt kollektivt eller individuelt medlemskab af Geoforum Kursus i Offentlige Data - anvendelse i GIS marts 2004, kl Silkeborg Se komplet program, praktiske oplysninger og pris på Ejendomsdata bliver til stadighed mere tilgængelige for brugere i såvel den offentlige som den private sektor. Mange GIS-brugere ønsker at anvende disse ejendomsdata, idet der kan opnås store gevinster inden for administration, planlægning og sagsbehandling - men der opstår også mange problemstillinger. Formål Kurset vil introducere deltagerne til forskellige offentlige databaser til GIS-formål, således at der fås et overblik over eksisterende muligheder for dataudtræk. Indhold og form 1. Introduktion til relevante offentlige databaser til GIS-formål 2. Basisviden om dataloven 3. Sammensætning af data muligheder og faldgruber 4. Datatilpasning og anvendelse af forespørgsler 5. Kvalitetsvurdering af analyseresultat 6. Præsentation med omtanke Kurset er udformet som en vekslen mellem indlæg og gruppearbejde. Såvel indlæg som gruppearbejde vil tage afsæt i konkrete ejendomsdata og værktøjer til brug for opgaveløsningen. Kursusdeltagerne er velkomne til at fremsende problemstillinger indenfor emnet, så vil underviserne søge disse belyst under kurset. Kursusdeltagere Målgruppen er primært kommunalt ansatte kort- og registerbrugere, der har opgaver med præsentation af ejendomsdata i GIS-sammenhæng. Max. 16 deltagere pr. kursus. Basalt kendskab til GIS er en forudsætning og det er en fordel, hvis et af følgende værktøjer et kendt: GeoMedia, ArcView eller MapInfo. Kursussted (eksternat): Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Viborgvej 22-24, Silkeborg Seminar om Den praktiske overgang til nyt højdesystem, DVR90 Torsdag d. 1. april 2004, kl. 9:30 - ca. 14:30, Ingeniørhøjskolen i København, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup, lokale D1.82 Baggrund Forarbejderne til at skifte til det nye højdesystem DVR90 er ved at være på plads, og det næste skridt er, at der i praksis skal skiftes til det nye system. For at få en hensigtsmæssig overgang til DVR90 er det væsentligt, at der tages hånd omkring en række problemstillinger. Formål Seminaret omhandler de praktiske problemstillinger i forbindelse med overgangen til nyt højdesystem (DVR90), herunder gode råd til at afhjælpe problemerne. Program 1) Velkomst mv. v/vagn W. Laursen, Geoforum 2) Introduktion til DVR90, v/lolita Bahl, KMS -Baggrund -Konsekvenser, herunder ændringer i koten konstateret ved højdenetrenovering ændringer i koten ved overgang til DVR90 3) Koordination af overgangen, v/s. Stampe Villadsen, KMS - Hvordan og hvornår skiftes til det nye system? - Hvordan samordnes overgangen? - Pilotprojekter 4) Praktiske problemstilling, v/peter Schack Madsen, Århus Kommune - Hvilke opgaver berøres? - Kloak/vejprojekter - Ansvar/forpligtelse - Digitale data - Papirarkiver - Randproblemer - Information - internt og eksternt 5) Problemstillinger ift. afløbssystemer (DAS, inkl. den nye datamodel) v/jesper Damgård-Iversen, NIRAS - Konvertering? - Konverteringsmetode (ændringer afsløret ved højdenetrenovering)? - Hvilke opgaver berøres? - Håndtering af forskellige kote-systemer (DAS-udvekslingsformat) 6) Amtslige overvejelser på dette område, 7) Seminaret vil også forsøge at formidle information om de ydelser, konsulentbranchen kan levere i form af rådgivning og praktisk støtte til de organisationer, som skal forberede overgangen. Målgruppe Kommuner, Ledningsejere, Landinspektører, Entreprenører og andre brugere af højdesystemet. Pris & deltagerantal: Kr der dækker materialer, frokost og øvrig forplejning. Min.20-max. 40 deltagere. Tilmelding senest d. 22. marts kl

18 Kongresser og møder DATO TITEL og STED marts Intergraph afholder dansk brugerkonference, Munkebjerg Hotel, Vejle Følg med på marts Svenske Kortdage, Elmia, Jönköping, Sverige, maj Impacts of Positional Accuracy in GI Databases, The Grand Hotel, Malahide, Co. Dublin, juni The 10th edition of the EC GI & GIS Workshop entitled ESDI: The State of the Art will take place in Warszawa, Polen juli ISPRS XXth Congress:»Geo-Imagery Bridging Continents«, Istanbul, Tyrkiet august The 30th Congress of the International Geographical Union, IGC-UK 2004, Glasgow, UK (Abstract deadline 31. Januar 2004), september COWI GIS konference, Odense Congress Center oktober Nordisk GIS konference 2004, Sverige november ESRI Europæisk Brugerkonference, København juli International Cartographic Conference»Mapping approaches into a changing world«, A Coruña, Spanien, For detaljerede programmer vedrørende ISPRS arrangementer, se:http://www.isprs.org/calendar.html Bliv automatisk orienteret om møder og arrangementer i Geoforums Mødekalender Log ind på og notér din adresse på: for Øst arrangementer for Vest arrangementer. Du finder tilmeldings-link på under service/huskeservice. Du vil altid kunne framelde dig listen igen. 18

19 Geoforum Mødekalender DATO STED TITEL Tirsdag 2. marts København GIS og Computer Spil: Besøg hos IO Interactive. Tilmeldingsfrist 27. februar. Se side marts Silkeborg Kursus i Offentlige Data. Se side 17, eller komplet program på Torsdag 1. april Ballerup Seminar, nyt højdesystem, DVR 90, Ingeniørhøjskolen i København, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup, Se side 17 Tilmeldingsfrist: 22. marts 2004 Tirsdag 6. april København Aprilmødet i Østgruppen erstattes af foredrag i forbindelse med Geoforums Generalforsamling den 22. april. Se side 13 Torsdag 22. april København Geoforum Danmarks Generalforsamling. Se side 13 Fagligt program: - Erfaringer fra dannelsen af Bornholms regionskommune - Strukturkommissionen: Hvordan udnytter GI-sektoren de nye muligheder? Tirsdag 4. maj København Plandata, v/ Henrik Larsen, landsplanafdelingen, SNS Nærmere program følger. Tirsdag 1. juni København Møde, arrangementsgruppe Øst. Yderligere information følger oktober Odense Danske Kortdage 2004, se side 15 Møder i København afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Kort & Matrikelstyrelsen Demorum A/B i stuen Rentemestervej København NV Møder i Vest afholdes, hvor intet andet er anført, kl hos: Naturgas Midt-Nord I/S Vognmagervej Viborg I tilfælde af, at vi er nødt til at ændre/aflyse et møde, annoncerer vi dette på Geoforums hjemmeside. Tilmelder du dig et arrangement med oplysning om din adresse, vil du få direkte besked i tilfælde af ændringer. Gør det til en vane altid at checke hjemmesiden inden du går til møde. 19

20 GIS og Computerspil Tirsdag den 2. marts 2004 kl ca IO Interactive, Kalvebod Brygge 35-37, 4. sal, 1560 Kbh. V Tilmeldingsfrist: fredag d. 27. februar 2004 Tilmelding: Se side 16 Kursus i Offentlige Data marts 2004, kl Silkeborg Kommunes Uddannelsescenter, Viborgvej 22-24, Silkeborg Tilmelding: Se side 17 Seminar, DVR90 - Nyt højdesystem Torsdag den 1. april, kl ca Ingeniørhøjskolen i København, Lautrupvang 15, 2750 Ballerup Tilmeldingsfrist: 22. marts 2004 Tilmelding: Se side 17 20

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE

Overordnet Sammendrag. Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29493 Overordnet Sammendrag Mod en europæisk GI strategi: Erfaringer fra GINIE Rapport D 2.11.1 (a) Januar 2004 Projektkoordinator: University

Læs mere

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold

Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Hvad er INSPIRE? - visionen - infrastrukturen - relationer til danske forhold Formålet med INSPIRE er : at støtte tilgængeligheden af geografisk information til brug ved formulering, implementering og

Læs mere

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden

GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Kortdage 2013 GIS-parathed i den offentlige sektor i Danmark og Norden Indhold 1. Baggrund 2. Analyserammen 3. Den danske, svenske og finske tilgang til digital forvaltning og SDI 4. Nationale GI-surveys

Læs mere

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018

Geoforum og fremtiden. Strategi 2018 Geoforum og fremtiden Strategi 2018 Virkegrundlag Geoforum er det danske forum for geodata Geoforum er en bredt sammensat interessebaseret forening med medlemmer fra både offentlige institutioner, private

Læs mere

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions.

Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. Experience. Knowledge. Business. Across media and regions. 1 SPOT Music. Film. Interactive. Velkommen. Program. - Introduktion - Formål og muligheder - Målgruppen - Udfordringerne vi har identificeret

Læs mere

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering

Dagens tema. Kompetencemæssigt begiver vi os ud i de teknologiske forventninger fra Cloud computing til Robotteknologi og programmering Digital revolution Torben Stolten Thomsen Projektleder og kvalitetskonsulent Medlem af NMC ekspertpanelet 2014-2015 tt@hansenberg.dk Telefon 79320368 eller 21203610 Dagens tema Hvilken revolution? Her

Læs mere

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level.

Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level. Danish Language Course for Foreign University Students Copenhagen, 13 July 2 August 2016 Advanced, medium and beginner s level Application form Must be completed on the computer in Danish or English All

Læs mere

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag?

Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Forskningsbasering: Hvad sker der når et universitet vil sætte ord og handling bag? Mogens Hørder Syddansk Universitet Kongelige Danske Videnskabernes Selskab Forskningspolitisk årsmøde 22 marts 2011 På

Læs mere

VPN VEJLEDNING TIL MAC

VPN VEJLEDNING TIL MAC VPN VEJLEDNING TIL MAC MAC OS X 1 VPN VEJLEDNING TIL MAC Formålet med en VPN forbindelse er, at du kan tilgå nogle af Aarhus Universitets services hjemmefra, som ellers kun er tilgængelige, når du er på

Læs mere

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form

Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August Application form Danish Language Course for International University Students Copenhagen, 12 July 1 August 2017 Application form Must be completed on the computer in Danish or English All fields are mandatory PERSONLIGE

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 10. møde 10.00-10.10 Velkomst og godkendelse af dagsorden 10.10-11.00 Status for INSPIRE-direktivforslaget og relaterede emner Direktivforslag (status på aktiviteter)

Læs mere

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen

2014-2020 ET KREATIVT EUROPA. Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014. Asbjørn K. Høgsbro. Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Fuglsang Kunstmuseum, 6/3/2014 Asbjørn K. Høgsbro Europæisk konsulent, Kulturstyrelsen ET KREATIVT EUROPA Et rammeprogram, der støtter de kulturelle, kreative og audio-visuelle brancher

Læs mere

14209/17 ipj 1 DG E - 1C

14209/17 ipj 1 DG E - 1C Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 22. november 2017 (OR. en) 14209/17 CULT 139 DIGIT 238 RESULTAT AF DRØFTELSERNE fra: til: Generalsekretariatet for Rådet delegationerne Tidl. dok. nr.: 12980/17

Læs mere

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com.

Engelsk. Niveau C. De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005. Casebaseret eksamen. www.jysk.dk og www.jysk.com. 052430_EngelskC 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau C www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures

Tal og tabeller Facts and Figures SYDDANSK UNIVERSITET UNIVERSITY OF SOUTHERN DENMARK Telefon phone: +45 6550 1000 sdu@sdu.dk www.sdu.dk Tal og tabeller Facts and Figures 2015 S Y D D A N S K U N I V E R S I T E T UNIVERSITY OF SOUTHERN

Læs mere

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov.

Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. På dansk/in Danish: Aarhus d. 10. januar 2013/ the 10 th of January 2013 Kære alle Chefer i MUS-regi! Vores mange brugere på musskema.dk er rigtig gode til at komme med kvalificerede ønsker og behov. Og

Læs mere

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF)

Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Architecture Framework (TOGAF) Byg din informationsarkitektur ud fra en velafprøvet forståelsesramme The Open Group Framework (TOGAF) Otto Madsen Director of Enterprise Agenda TOGAF og informationsarkitektur på 30 min 1. Introduktion

Læs mere

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE

INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE INFRASTRUKTUR FOR GEOGRAFISK INFORMATION INSPIRE OG KOMMUNERNE Jes Ryttersgaard Hvordan vil Inspire påvirke kommunerne? Indirekte påvirkninger Kommunen som omfattet af INSPIRE Kommunen som bruger af INSPIRE

Læs mere

Bilag. Resume. Side 1 af 12

Bilag. Resume. Side 1 af 12 Bilag Resume I denne opgave, lægges der fokus på unge og ensomhed gennem sociale medier. Vi har i denne opgave valgt at benytte Facebook som det sociale medie vi ligger fokus på, da det er det største

Læs mere

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde

Globalt Fokus - folkelige organisationer for udviklingssamarbejde Vedtægter 1 Navn Foreningens navn er Globalt Fokus Hjemsted: København, Danmark 2 Vision og formål Den overordnede vision for den Globalt Fokus er en mere retfærdig og bæredygtig verden, hvor mennesker

Læs mere

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015

Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Det Teknisk-Naturvidenskabelige Fakultet Mod ny viden og nye løsninger 2015 Forord Strategien for Det Teknisk- Naturvidenskabeli- Denne strategi skal give vores medarbejdere Forskning ge Fakultet, som

Læs mere

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016

Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI. 28. september 2016 Sustainable investments an investment in the future Søren Larsen, Head of SRI 28. september 2016 Den gode investering Veldrevne selskaber, der tager ansvar for deres omgivelser og udfordringer, er bedre

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Museum Lolland-Falster

Museum Lolland-Falster Museum Lolland-Falster Forskningsstrategi Version: Oktober 2014 Indledning Museum Lolland-Falster er Guldborgsund og Lolland Kommunes statsanerkendte kulturhisto-riske museum med forskningsforpligtelse

Læs mere

New Nordic Food 2010-2014

New Nordic Food 2010-2014 New Nordic Food 2010-2014 Mads Randbøll Wolff Senior adviser Nordic Council of Ministers New Nordic Food The questions for today concerning New Nordic Food: - What is the goal for New Nordic Food? - How

Læs mere

DeIC strategi 2014-2018

DeIC strategi 2014-2018 DeIC strategi 2014-2018 DeIC Danish e-infrastructure Cooperation blev etableret i 2012 med henblik på at sikre den bedst mulige nationale ressourceudnyttelse på e-infrastrukturområdet. DeICs mandat er

Læs mere

Innovation i Horizon 2020 Klima

Innovation i Horizon 2020 Klima Innovation i Horizon 2020 Klima Stefanie Bondy Jørgensen, EuroCenter o NCP for Klima, Rummelige Samfund og Videnskab med og for samfundet i Horizon 2020 o Medlem af programkomitéen for Klima Horizon 2020

Læs mere

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark

Tal og tabeller Facts and Figures. University of Southern Denmark Tal og tabeller Facts and Figures 2013 S y d d a n s k U n i v e r s i t e t University of Southern Denmark syddansk universitet Syddansk Universitet udbyder uddannelser på højeste videnskabelige niveau

Læs mere

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling

Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling Teknologispredning i sundhedsvæsenet DK ITEK: Sundhedsteknologi som grundlag for samarbejde og forretningsudvikling 6.5.2009 Jacob Schaumburg-Müller jacobs@microsoft.com Direktør, politik og strategi Microsoft

Læs mere

DYKKEHISTORISK SELSKAB

DYKKEHISTORISK SELSKAB DYKKEHISTORISK SELSKAB Oplæg til strukturering af selskabet Selskabet har nu eksisteret i 14 år. Opgaver der løses af selskabet i relation til selskabets formål er primært: Afdækning af den danske dykkehistorie.

Læs mere

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication

Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Profilbeskrivelse for Marketing, Globalisering og Kommunikation Marketing, Globalization and Communication Bilag til studieordningen for kandidatuddannelsen i erhvervsøkonomi (cand.merc.) Odense 2009 1

Læs mere

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter

Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter TROMSØ 2015 Velfærdsteknologi i det nordiske samarbejde Seniorrådgiver Dennis C. Søndergård, Nordens Velfærdscenter 18-06-2015 Nordic Centre for Welfare and Social Issues 1 Nordisk Ministerråd Blandt verdens

Læs mere

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems

Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems Evaluering af Master in Leadership and Innovation in Complex Systems På masteruddannelsen i Leadership and Innovation in Complex Systems blev der i efteråret 2009 udbudt undervisning i følgende to moduler:

Læs mere

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013:

Strategic Capital ApS has requested Danionics A/S to make the following announcement prior to the annual general meeting on 23 April 2013: Copenhagen, 23 April 2013 Announcement No. 9/2013 Danionics A/S Dr. Tværgade 9, 1. DK 1302 Copenhagen K, Denmark Tel: +45 88 91 98 70 Fax: +45 88 91 98 01 E-mail: investor@danionics.dk Website: www.danionics.dk

Læs mere

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland

Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Betydningen af social kapital for regional erhvervsudvikling et studie af et regionalt erhvervssamarbejde i Nordjylland Susanne Jensen, adjunkt Aarhus Universitet, Handels- og Ingeniørhøjskolen i Herning

Læs mere

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug.

Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. GI Vedtægter 1. Navn Organisationens navn er: "GenvindingsIndustrien". 2. Formål 2.1 Organisationen er landsdækkende for virksomheder, der beskæftiger sig med genvinding og genbrug. 2.2 Organisationens

Læs mere

Erhvervsleder i Praktik og IBM

Erhvervsleder i Praktik og IBM Pia Rønhøj Manager CSR and Employer Branding IBM Danmark Erhvervsleder i Praktik og IBM 1 Our Strategy and Values: Working for a Smarter Planet IBM er Danmarks største it- og konsulentvirksomhed 2 IBM

Læs mere

Hvor er mine runde hjørner?

Hvor er mine runde hjørner? Hvor er mine runde hjørner? Ofte møder vi fortvivlelse blandt kunder, når de ser deres nye flotte site i deres browser og indser, at det ser anderledes ud, i forhold til det design, de godkendte i starten

Læs mere

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU

Jette Fugl, KUBIS, Mette Bechmann, CBS, Thomas Vibjerg Hansen, AUB og Jens Dam, SDU ANSØGER KUBIS OG CBS ØKONOMISK / JURIDISK ANSVARLIG KUBIS v Hans Kristian Mikkelsen PROJEKTBESKRIVELSE OG TIDSPLAN 19. TITEL (100 tegn) Levende læring Udvikling af biblioteksfaglig digitale læringsobjekter

Læs mere

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU

Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Uddannelse for Bæredygtig Udvikling - UBU Kommunale UBU-fremme-strategier som bidrag til UNESCO s globale handlingsprogram til hvilken nytte? Side 1 Tilføj hjæ UNESCO og bæredygtig udvikling Since wars

Læs mere

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus

VidenForum Fokus på viden Viden i fokus VidenForum inviterer til seminarrække - Learn how to improve your intelligence and market analysis capabilities VidenForum har fornøjelsen at præsentere en række spændende seminarer i samarbejde med Novintel

Læs mere

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises

A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC. - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises A Strategic Partnership between Aarhus University, Nykredit & PwC - Focusing on Small and Medium-sized Enterprises 04-12-2013 1 Why Danmark vinder bronze i innovation, men sakker bagud i forhold til vores

Læs mere

Hvordan anvendes havdata i dag og hvordan kunne fremtiden se ud? Torsdag den 26. September 2013 Ved Jens Peter Hartmann

Hvordan anvendes havdata i dag og hvordan kunne fremtiden se ud? Torsdag den 26. September 2013 Ved Jens Peter Hartmann Hvordan anvendes havdata i dag og hvordan kunne fremtiden se ud? Torsdag den 26. September 2013 Ved Jens Peter Hartmann Temadag om Fremtidens planlægning og arealanvendelse af havet Agenda En traditionel

Læs mere

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC)

Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske kvalifikationsdirektiv (Directive 2005/36/EC) Europaudvalget 2011 KOM (2011) 0883 Bilag 3 Offentligt Til Den 12-10-2012 De danske medlemmer af Europa Parlamentet J.nr. 4.1.2.174 Folketingets Europaudvalg Vedr.: Forslag til ændring af det europæiske

Læs mere

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund)

RICHES Renewal, innovation & Change: Heritage and European Society (Fornyelse, Innovation og Forandring: Arv og europæisk samfund) Dette projekt har modtaget midler fra den Europæiske Unions syvende Ramme-program, for forskning, teknologisk udvikling og demonsration, under tilskudsaftale nr 612789 RICHES Renewal, innovation & Change:

Læs mere

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions

EVENT DESCRIPTION RES-e Regions EVENT DESCRIPTION RES-e Regions Title: Visions for Solar Energy & Sustainable Energy Systems for Cities Date & location: 18 April 2007, Copenhagen Organizer: SolarCity Copenhagen and DTI Number of Participants:

Læs mere

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen

Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår. Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Semco Maritime - Vækst under vanskelige vilkår Offshoredag 2009 Vice President Hans-Peter Jørgensen Agenda Semco Maritime forretningen Vækst via internationalisering Fremtidig vækststrategi Konsekvenser

Læs mere

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter

Seminar d. 19.9.2013. Klik for at redigere forfatter Seminar d. 19.9.2013 Klik for at redigere forfatter M_o_R En risiko er en usikker begivenhed, der, hvis den indtræffer, påvirker en målsætning Risici kan dele op i to typer Trusler: Der påvirker målsætningen

Læs mere

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen. og

Engelsk. Niveau D. De Merkantile Erhvervsuddannelser September Casebaseret eksamen.  og 052431_EngelskD 08/09/05 13:29 Side 1 De Merkantile Erhvervsuddannelser September 2005 Side 1 af 4 sider Casebaseret eksamen Engelsk Niveau D www.jysk.dk og www.jysk.com Indhold: Opgave 1 Presentation

Læs mere

From innovation to market

From innovation to market Nupark Accelerace From innovation to market Public money Accelerace VC Private Equity Stock market Available capital BA 2 What is Nupark Accelerace Hands-on investment and business developmentprograms

Læs mere

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S

Managing stakeholders on major projects. - Learnings from Odense Letbane. Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Managing stakeholders on major projects - Learnings from Odense Letbane Benthe Vestergård Communication director Odense Letbane P/S Light Rail Day, Bergen 15 November 2016 Slide om Odense Nedenstående

Læs mere

Baltic Development Forum

Baltic Development Forum Baltic Development Forum 1 Intelligent Water Management in Cities and Companies developing and implementing innovative solutions to help achieve this objective. Hans-Martin Friis Møller Market and Development

Læs mere

Bedømmelse af kliniske retningslinjer

Bedømmelse af kliniske retningslinjer www.cfkr.dk Bedømmelse af kliniske retningslinjer - CLEARINGHOUSE Preben Ulrich Pedersen, professor, phd Center for kliniske retningslinjer er placeret ved. Institut for Sundhedsvidenskab og Teknologi,

Læs mere

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber

Teoretisk modul: Introduktion. Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Teoretisk modul: Introduktion Forfatter: Cristina Rocha Med bidrag fra Kirsten Schmidt Maria Kalleitner-Huber Introduktion til modulet Formål At illustrere for studerende, undervisere og virksomheder,

Læs mere

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg

RFID i Danmark. Henrik B. Granau. Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg RFID i Danmark Henrik B. Granau Temadag om RFID Teknologi den 16. marts 2011 i Aalborg Nu gør vi noget i Danmark! Vi vil positionere Danmark som et førende land inden for udnyttelse af RFID teknologi til

Læs mere

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

25. juni 09 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 25. juni 09 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation og et samarbejdsorgan for danske

Læs mere

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik

Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark. Forum for sikkerhedspolitik Vedtægter for Atlantsammenslutningen i Danmark Forum for sikkerhedspolitik I NAVN 1 Sammenslutningens navn er: Atlantsammenslutningen i Danmark -forum for sikkerhedspolitik 2 Sammenslutningens hjemsted

Læs mere

ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012. Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network

ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012. Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network ManagEnergy Workshop Horsens, 19-20 september 2012 Introduktion til Borgmesteraftalen v/nils Daugaard, Energy Consulting Network SEAP workshop i Skanderborg, 23-24 nov 2011 Hvad er Borgmesteraftalen (Covenant

Læs mere

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER.

22. maj 17 VEDTÆGTER FOR. Organisationen Danske Museer. 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 22. maj 17 VEDTÆGTER FOR Organisationen Danske Museer 1 Navn Organisationens navn er Organisationen DANSKE MUSEER. 2 Formål Organisationen er en interesseorganisation for danske museer og tilsvarende institutioner.

Læs mere

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow

Byens Rum. The Meaningful City of Tomorrow Byens Rum The Meaningful City of Tomorrow The vision of the future is always changing, dependent of the technology and knowledge on all fields: If you design the best building you know to design, that's

Læs mere

Konference om Inspire den 20. marts 2007

Konference om Inspire den 20. marts 2007 Konference om Inspire den 20. marts 2007 Digital forvaltning når det skal gå stærkt Beredskabsområdet belyst med eksempler Kontorchef Henrik G. Petersen, Beredskabsstyrelsen When Technology is Master we

Læs mere

Vejledning til brugen af bybrandet

Vejledning til brugen af bybrandet Vejledning til brugen af bybrandet Indhold Hvorfor bruge bybrandet? s. 3-4 Inspiration/ big idea s. 5-10 Syv former for bybranding s. 11-18 Brug af logoet s. 19-21 Find desuden flere cases, designelementer

Læs mere

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober

Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Hvordan forstår vi den styringsudfordring, vi står over for? Holger Højlund, MDI, 23. oktober Styring i det moderne samfund Høj kompleksitet vanskeliggør tillid (Luhmann) Organisationer (Beslutninger,

Læs mere

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram

Independent Living & EU s 7. Rammeprogram Independent Living & EU s 7. Rammeprogram EU Baggrund Et eksempel Diskussion: Samarbejds- og projektmuligheder Morten Kyng, Center for Pervasive Healthcare, IT-byen Katrinebjerg sundhedsitnet 9. Februar

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City

Finn Gilling The Human Decision/ Gilling September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City Finn Gilling The Human Decision/ Gilling 12. 13. September Insights Danmark 2012 Hotel Scandic Aarhus City At beslutte (To decide) fra latin: de`caedere, at skære fra (To cut off) Gilling er fokuseret

Læs mere

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet

Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Side 1/5 Referat af DK-TUG Generalforsamling lørdag den 28. september 2002, Datalogisk Institut, Aarhus Universitet Før selve referatet

Læs mere

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020

EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Horizon2020 (2014-2020): budget of just over 70 billion EU funding guide: Why and how to apply in Horizon 2020 Nikolaj Helm-Petersen nikhel@um.dk Innovation Centre Denmark Munich. Danish research attaché

Læs mere

INSPIRE og Geodata-info

INSPIRE og Geodata-info INSPIRE og Geodata-info MapInfo Netværksmøde, 13 Oktober 2011 Anders Friis-Christensen Kort & Matrikelstyrelsen andfr@kms.dk Disposition INSPIRE Hvad er Geodata-info? Indhold, rolle og anvendelse Opsummering

Læs mere

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment

Flag s on the move Gijon Spain - March 2010. Money makes the world go round How to encourage viable private investment Flag s on the move Gijon Spain - March 2010 Money makes the world go round How to encourage viable private investment Local action groups in fisheries areas of Denmark Nordfyn The organization of FLAG

Læs mere

2a. Conceptual Modeling Methods

2a. Conceptual Modeling Methods ICT Enhanced Buildings Potentials IKT og Videnrepræsentationer - ICT and Knowledge Representations. 2a. Conceptual Modeling Methods Cand. Scient. Bygningsinformatik. Semester 2, 2010. CONTENT Conceptual

Læs mere

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005

Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Boligudvalget BOU alm. del - Bilag 21 O Folketinget Boligudvalget Christiansborg, den 4. april 2005 Til udvalgets medlemmer og stedfortrædere. Invitation til konferencen Status ét år efter EU s Østudvidelse

Læs mere

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011

Information Meeting, Department of Management. Last meeting 27 May 2011 Information Meeting Department of Management Last meeting Agenda News/Announcements The Ph.D.-school: new Ph.D.-students? New Head of Department, Department of Business Administration New Administrative

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

Grøn Open Access i Praksis

Grøn Open Access i Praksis Downloaded from orbit.dtu.dk on: Feb 03, 2017 Grøn Open Access i Praksis Sand, Ane Ahrenkiel Publication date: 2016 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to publication Citation (APA): Sand,

Læs mere

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni

INSPIRE Følgegruppen. Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni INSPIRE Følgegruppen Strategi & Sekretariat J.nr. Ref. dbl Den 24. september 2007 Referat fra INSPIRE Følgegruppens møde torsdag den 7. juni Deltagere: Afbud fra: Anne Kjølhede Revald, VD Erik Sommer,

Læs mere

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Forstanderkredsen. for Produktionsskoler/Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler. Forstanderkredsen for danske Produktionsskoler / Produktionshøjskoler Vedtægter 1 Forstanderkredsens navn og adresse Forstanderkredsens navn er Forstanderkredsen for Produktionsskoler / Produktionshøjskoler.

Læs mere

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde

Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde Dagsorden til INSPIRE DK-Følgegruppens 12. møde 1.Godkendelse af dagsorden 2.Status 3.Overvejelser om strukturering af implementeringen 4.Skitser til handlingsplan 5.Orientering om den formelle implementering

Læs mere

Projektledelse i praksis

Projektledelse i praksis Projektledelse i praksis - Hvordan skaber man (grundlaget) for gode beslutninger? Martin Malis Business Consulting, NNIT mtmi@nnit.com 20. maj, 2010 Agenda Project Governance Portfolio Management Project

Læs mere

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF

Get Instant Access to ebook Udleveret PDF at Our Huge Library UDLEVERET PDF. ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF ==> Download: UDLEVERET PDF UDLEVERET PDF - Are you searching for Udleveret Books? Now, you will be happy that at this time Udleveret PDF is available at our online library. With our complete

Læs mere

NORDIC MARINE THINK-TANK

NORDIC MARINE THINK-TANK Vedtægter 1 1. Navn, sammensætning og hjemsted 1. Tænketankens navn er Nordic Marine Think-Tank. 2. Tænketanken er et netværk af personer i de nordiske lande med erfaring i hav- og fiskerispørgsmål og

Læs mere

Registre og e-tjenester: Forslag til handling (Overordnet sammendrag)

Registre og e-tjenester: Forslag til handling (Overordnet sammendrag) GINIE: Geografisk Informations- Netværk i Europa IST-2000-29 Registre og e-tjenester: Forslag til handling (Overordnet sammendrag) D 2.6.2 (a) Projektkoordinator University of Sheffield - USFD Samarbejdspartnere:

Læs mere

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010

PROGRAM 2010. Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden. HP Test Brugergruppe Brugerkonference. 11. november 2010 PROGRAM Erfaring - Inspiration - Network - Idéer - Viden Hotel Scandic Copenhagen Vester Søgade 6 1601 København 09:00-09:30 Modtagelse og morgenmad 09:30-09:45 Velkomst og præsentation af konferencen

Læs mere

KIC Project on Raw Materials

KIC Project on Raw Materials KIC Workshop, Grønlands Arbejdsgiverforening Nuuk, Greenland, May 1, 2013 KIC Project on Raw Materials Life expectancy HDI Education and training Sustainable Exploitation of Raw Materials in the Arctic

Læs mere

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening

Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening Vedtægter for Roskilde Universitets Alumneforening DATO/REFERENCE 28. september 2012 JOURNALNUMMER Foreningens navn og hjemsted. 1. Foreningens navn er Roskilde Universitets Alumneforening The Alumni Society

Læs mere

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF

Get Instant Access to ebook Madkundskab PDF at Our Huge Library MADKUNDSKAB PDF. ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF ==> Download: MADKUNDSKAB PDF MADKUNDSKAB PDF - Are you searching for Madkundskab Books? Now, you will be happy that at this time Madkundskab PDF is available at our online library. With

Læs mere

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth

Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Aalborg Universitet Bilag J - Beregning af forventet uheldstæthed på det tosporede vejnet i åbent land Andersen, Camilla Sloth Publication date: 2014 Document Version Også kaldet Forlagets PDF Link to

Læs mere

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1

Borgeren i centrum. Input flyttes fra myndighed til borger. Borger. Myndighed. 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Borgeren i centrum Myndighed Borger Input flyttes fra myndighed til borger 5. feb. 2012 FlexDanmark 1 Handicapkørsel Flextur/Teletaxa Patient befordring Kommunalkørsel Flexdanmark PLANLÆGNING Skolekørsel

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm

Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen. Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Medinddragelse af patienter i forskningsprocessen Hanne Konradsen Lektor, Karolinska Institutet Stockholm Værdi eller politisk korrekt (formentlig krav i fremtidige fondsansøgninger) Hurtigere, effektivere,

Læs mere

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også.

VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN. 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. VEDTÆGTER FOR 92-GRUPPEN 1 NAVN Foreningens navn er 92-gruppen. Betegnelsen 92-gruppen Forum for Bæredygtig Udvikling anvendes også. Internationalt anvendes navnet Danish 92 Group eller Danish 92 Group

Læs mere

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis

Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Sne, Vand, Is og Permafrost i Arktis Morten Skovgaard Olsen Gennemsnitstemperatur i Arktis Alle dele af kryosfæren påvirkes Havis Havis Økosystemer Feedbacks Katey Walter Anthony, UAF Muligheder og udfordringer

Læs mere

OECD's BEPS-projekt EU som medeller

OECD's BEPS-projekt EU som medeller 21. april 2015 OECD's BEPS-projekt EU som medeller modspiller? Peter Koerver Schmidt, ph.d. Adjunkt, Juridisk Institut, CBS Technical Advisor, CORIT Advisory P/S EU som medspiller EU støtter OECD s BEPS-projekt

Læs mere

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case

Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Downloaded from orbit.dtu.dk on: Jan 27, 2017 Shared space - mellem vision og realitet. - Lyngby Idrætsby som case Brinkø, Rikke Publication date: 2015 Document Version Peer-review version Link to publication

Læs mere

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013

Aalborg Universitet. Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa. Publication date: 2013 Aalborg Universitet Undersøgelse af miljøvurderingspraksis i Danmark Lyhne, Ivar; Cashmore, Matthew Asa Publication date: 2013 Document Version Peer-review version Link to publication from Aalborg University

Læs mere

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy

Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Fokus på implementering af Change Management i organisationen v. Thomas Essendrop, Underviser & seniorrådgiver, Rovsing Business Academy Agenda kl. 11:20 11:50 Hvordan kan I selv styre forandringer sikkert

Læs mere

SmartGrids i et internationalt perspektiv

SmartGrids i et internationalt perspektiv SmartGrids i et internationalt perspektiv Centerleder og Professor Jacob Østergaard Center for Elteknologi (CET) Danmarks Tekniske Universitet 10. september 2010 Center for Elteknologi, DTU Etableret i

Læs mere

To the reader: Information regarding this document

To the reader: Information regarding this document To the reader: Information regarding this document All text to be shown to respondents in this study is going to be in Danish. The Danish version of the text (the one, respondents are going to see) appears

Læs mere

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014.

CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling 2014. CISV Fyn indkalder til ekstraordinær generalforsamling torsdag d. 13 marts kl. 19.30 Ungdomsklubben ved Tarup skole Tarupgårdsvej 1, 5210

Læs mere

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar

Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk. gint Seminar Velkomme til Civil SIG Meeting Bentleyuser.dk gint Seminar Michael Jepsen (MiJ) Grontmij Carl Bro Næstformand Bentleyuser.dk Mij@gmcb.dk www.grontmij-carlbro.dk gint Seminar Agenda 10:00 Registration and

Læs mere