Forslag til lokalplan nr for Ansgars Kirkes Sognegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård"

Transkript

1 Orientering om Forslag til tillæg nr. 36 i Kommune- og Miljøplanen Forslag til lokalplan nr for Ansgars Kirkes Sognegård By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang G Nørregade Postboks Odense C Odense Byråd har den 5. november 2008 i henhold til Planloven vedtaget at offentliggøre ovennævnte planer for området, som er vist på foto næste side. Planerne er fremlagt Fra 25. november 2008 til 20. januar 2009 I den periode kan du indsende bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Odense Slot, Postboks 730, 5100 Odense C eller Planerne kan ses følgende steder: BorgerServiceCenter, Skulkenborg 1, 5000 Odense C Hovedbiblioteket, Odense Banegård Center, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Lokalhistorisk Bibliotek, klosterbakken 2, 5000 Odense C Tlf Fax DATO 25. november 2008 REF. DHAA JOURNAL NR. 2007/ EKSPEDITIONSTIDER Mandag-torsdag Fredag Lokalplanforslaget kan købes for 100 kr. i BorgerServiceCenter. Yderligere information Du er velkommen til at ringe til Byplan. Sagsbehandlere er arkitekt Esben Fog og arkitekt Heidi Hauschild Jensen Venlig hilsen Dorthe Harbo Andersen Kontorchef Direkte tlf /4

2 Oversigt over lokalplanens område Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme Fyens Stifts ønske om at opføre en ny sognegård til Ansgars Kirke. Samtidig er det et ønske at frilægge kirken. Dette gøres ved at fjerne den senere opførte tilbygning på kirkens nordvestside. Nedrivningen af tilbygningen sker efter anbefaling af Den Kongelige Bygningsinspektør og med Nationalmuseets godkendelse Lokalplanen muliggør desuden en omlægning af Kirkegårds Allé med regulering af trafikken og genplantning af den gamle allé som blev fældet i 2005 på grund af alder. Tilbygningen i forgrunden ønskes fjernet 2/4

3 Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til kirke, sognegård og park. Den nye sognegård opføres syd/vest for kirken ud mod Ansgars Anlæg. For at bibeholde kirken som et fritliggende monument i Ansgars Anlæg, graves den nye bygning ned. Sognegårdens tag kommer til at ligge ca. 1. meter over terræn og anlægges med plænegræs. Der skal være adgang til taget fra Ansgars Anlæg, således at taghaven kan bruges som en del af parken. Sognegården vil på den måde fremstå mere som en del af parken. Sognegården forbindes med kirken via en underjordisk gang. Over jorden opføres et trappe/elevatorhus i glas. Der udgraves kiler i parken, så der kan komme dagslys ind til sognegården. Lokalplanen sikrer, at sognehuset indpasses i Ansgars Anlæg på en diskret måde. Materialerne skal være afdæmpede og rækværk m.m. må ikke virke dominerende Kirken med den nye Sognegård set fra Sdr. Boulevard Bevaring af eksisterende træer Lokalplanen medfører, at der skal fældes flere store træer i parken, blandt andet en meget stor bredkronet eg og to store birketræer. Lokalplanen sikrer, at der plantes nye træer i parken, som erstatning for de fældede, og at en række af de store træer bliver bevaret. Som erstatning for den eksisterende petanquebane med belysningsanlæg, anlægges der en ny petanquebane uden for lokalplanens område. Den placeres syd for de eksisterende 3 petanquebaner. 3/4

4 Kommuneplantillæg Lokalplanen ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 0.F4, der udlægger området til park. Der kan opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets brug som friareal. Opførelsen af en sognegård er således ikke i overensstemmelse med Kommune- og Miljøplanen. Sammen med lokalplanen offentliggør Odense Kommune derfor et tillæg til Kommune- og Miljøplanen, hvor en del af område 0F4 friareal ændrer anvendelse til serviceområde med friareal. Retsvirkninger Ifølge lov om planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år fra offentliggørelsen. Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Servitutter og eksisterende lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 4/4

5 Lokalplan Forslag Ansgars Kirke Sognegård

6 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre, og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører. Plansystemet Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold. I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens. Lokalplanens bestemmelser En lokalplan kan indeholde bestemmelser om for eksempel - områdets anvendelse udstykninger vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelsen bevaring af bygninger og landskabstræk sikring af friarealer etablering af fællesanlæg Offentlig høring Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanens opbygning Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. Kortbilaget viser lokalplanens område. 2

7 Offentlighed Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune senest 20. januar Byrådet tager stilling til alle indsigelser i forbindelse med den endelige politiske behandling af lokalplanen. Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i lokalplanforslaget. Planlægger Esben Fog Planlægger Heidi Hauschild Jensen Adresse Odense Kommune, Byplan, Odense Slot Postboks 730, 5100 Odense C. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Odense Kommune, Byplan. Arbejdet er påbegyndt februar 2008 og der kan forekomme oplysninger, som ikke er opdateret siden. 3

8 4

9 Indhold Om planlægning side 2 Offentlighed side 3 Om lokalplanen side 6 REDEGØRELSE Baggrund side 7 Lokalplanområdet side 7 Lokalplanens indhold side 8 Forhold til anden planlægning side 10 Miljøforhold side 11 Tilladelser fra andre myndigheder side 12 Midlertidige retsvirkninger side 13 BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Område og zonestatus side Anvendelse side Udstykning side Vej, sti og parkering side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Ubebyggede arealer side Forudsætning for ibrugtagen side Varige retsvirkninger side 20 Påtegning side 21 KORTBILAG og ILLUSTRATIONSPLAN vedlagt 5

10 Om lokalplanen Ansgars Kirke er opført i 1902 af den kendte Odense arkitekt Niels Jacobsen. Kirken blev bygget til at ligge i ensom majestæt op til Ansgars anlæg. En senere tilbygning med menighedssal, opført 1917, slører dog det majestætiske udtryk. Lokalplanen har til formål atter at frilægge kirken samt at opføre en ny sognegård i tilknytning til kirken. Den senere tilbygning foreslås nedrevet. Dette sker efter anbefaling af Den Kongelige Bygningsinspektør og med Nationalmuseets godkendelse. Det nye sognehus foreslås opført sydvest for kirken mod Ansgars anlæg. For at bevare kirkens fritliggende karakter, graves det nye hus ned, og der anlægges en have på taget med adgang fra Ansgars anlæg. For at få dagslys til det nedgravede sognehus anlægges nogle græskiler ned mod bygningen. Fra Ansgars anlæg vil man på den måde kun kunne se taget og taghaven. Kommer man tættere på, vil kilerne afsløre det nedgravede sognehus. Lokalplanen giver også mulighed for at omlægge trafikken på Kirkegårds Allé og genetablere allétræerne. Oversigtskortet viser lokalplanens område 6

11 Redegørelse Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme Fyens Stifts ønske om at opføre en ny sognegård til Ansgars Kirke. Samtidig er det et ønske at frilægge kirken. Dette gøres ved at fjerne den senere opførte tilbygning på kirkens nordvestside. Lokalplanen muliggør desuden en omlægning af Kirkegårds Allé med regulering af trafikken og genplantning af den gamle allé, som blev fældet i 2005 på grund af alder. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommen Sdr. Boulevard 1, en del af Ansgars Anlæg, samt Kirkegårds Allé. Lokalplanområdet er vist på luftfotoet side 6. Kastaniealléen anno 1932 Kirkens historie Ansgars Kirke blev indviet i 1902 som den første nye kirke i Odense siden middelalderen. Vandringen fra land til by, som tog fart gennem slutningen af 1800 tallet, havde øget behovet for en ny kirke i det gamle Skt. Knuds Kirkesogn. Kirken er tegnet af den kendte Odense arkitekt Niels Jacobsen, der blandt andet også har tegnet Domhuset, Grand Hotel, Odense Tekniske Skole og Odense Teater. Kirkens udformning Kirken er udformet som en korskirke med et 47 m højt fritstående klokketårn. Kirken og tårnet er opført i røde blødstrøgne teglsten på en sokkel af granit. Tårnets lethed danner kontrast til kirkens lukkede bygningskrop. I både kirken og tårnet ses en tydelig italiensk inspiration. Kirken fremstår i ensom majestæt omgivet af Ansgars anlæg. Den majestætiske virkning svækkes dog af en tilbygning fra 1917, som blev opført til mødesal m.m. Det er en forudsætning for opførelsen af det nye sognehus, at tilbygningen fjernes, således at kirken kommer til at fremstå i sin oprindelige form. Lokalplanforslag nr

12 Redegørelse Tilbygningen i forgrunden ønskes fjernet Alle ændringer på kirken skal godkendes af Stiftet i samråd med den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet. Der er endvidere tilknyttet en kirkegårdskonsulent, som kan tage sig af det landskabelige. Nedrivningen af den omtalte tilbygning er godkendt af Stiftsøvrigheden og anbefalet af Den Kongelige Bygningsinspektør. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanen udlægger området til kirke, sognegård og park. Samtidig indeholder planen forslag til omlægning af Kirkegårds Allé. Den ny sognegård opføres syd/vest for kirken ud mod Ansgars Anlæg. For at bibeholde kirken som et fritliggende monument i Ansgars Anlæg, graves den nye bygning ned, og der etableres plænegræs på taget. Tilbygningen vil på den måde fremstå mere som en del af parken end som en ny bygning. Sognegården forbindes med kirken via en underjordisk gang. Over jorden opføres et trappe/elevatorhus i glas. Lys til sognegården sker ved hjælp af udgravede kiler i terrænet. Sognegårdens tag kommer til at ligge ca. 1 m over terræn og anlægges med plænegræs. Der skal være adgang til taget fra Ansgars Anlæg, således at taghaven kan bruges som en del af parken. Lokalplanen sikrer, at sognehuset indpasses i Ansgars Anlæg på en diskret måde. Materialerne skal være afdæmpede og rækværk mm. må ikke virke dominerende. Lokalplanen omfatter desuden Kirkegårds Allé, hvor den gamle allé foreslås genplantet. 8 Lokalplanforslag nr

13 Redegørelse Kirken med den nye Sognegård set fra Sdr. Boulevard Vej, sti og parkering Trafik og Anlæg har planer om permanent ensretning af Kirkegårds Allé. Alléen ensrettes fra i vestlig retning. Fra til er der fortsat dobbeltrettet trafik. Vejprofil ændres, så der anlægges kørespor i en bredde af min. 3,5 m, hvor vejen er ensrettet, og min 5,5 m bred hvor vejen er dobbeltrettet. Der anlægges desuden parkeringsbånd i min. 2,0 m bredt. Fortov i vejens nordside bevares. Adgang til kirkens parkeringsplads sker fra Kirkegåds Allé via én fælles ind og udkørsel. Der etableres parkering på Kirkegårds Allé i et parkeringsbånd langs den nye allé. I Ansgars Anlæg retableres stier mm. efter byggeriets anlæggelse. På kortbilag 3 er vist eksisterende stier, som fjernes, og hvordan det fremtidige stiforløb bliver. Bevaring af eksisterende træer Lokalplanen medfører, at der skal fældes flere store træer i parken, blandt andet en meget stor bredkronet eg og to store birketræer. Lokalplanen sikrer, at der plantes nye træer i parken, som erstatning for de fældede, og sikrer, at en række af parkens store træer bliver bevaret. Lokalplanen giver mulighed for, at visse træer i parken kan fældes, så der kan skabes bedre plads til, at de resterende træer samt den nye allé kan udvikle sig. Lokalplanforslag nr

14 Redegørelse Belysning Ifølge Odense Kommunes Belysningsplan er der i Ansgars Anlæg behov for bedre forhold for fodgængere og cyklister i aften- og nattetimerne. Belysningen skal være afdæmpet og diskret og kun opsættes på de mest befærdede stier. Der bør ikke opsættes belysning i parken mod kirkegården, og lyskilder skal have en naturlig farve. Den eksisterende belysning af kirketårnet er ikke tidssvarende og yder ikke kirken retfærdighed. Kirketårnet bør belyses med nedgravede armaturer med naturligt farvet lys. Forhold til anden planlægning Kommune og Miljøplan Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 0.F4, der udlægger området til park. Der kan opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets brug som friareal. Opførelsen af en sognegård er således ikke i overensstemmelse med Kommune og Miljøplanen. Sammen med lokalplanen offentliggør Odense Kommune derfor et tillæg til Kommune- og Miljøplanen, hvor del af område 0.F4 friareal ændrer anvendelse til serviceområde med friareal. For at få rammeområderne til at hænge mere naturligt sammen, kommer den Jødiske Kirkegård ind under samme rammeområde som Assistenskirkegården, rammeområde 2.S22. Ændringen får ingen praktisk betydning. Kvarterplan Kvarterplanen for Odense Bymidte fra 1999 bevarer kirken som et fritliggende anlæg, men foreslår at der opføres bebyggelse langs den østlige side af Sdr. Boulevard. Planen foreslår en omlægning af pladsen foran kirken, så der skabes et større sammenhængende byrum ved Sdr. Boulevard, Kirkegårds Allé og Filosofgangen. Naturbeskyttelse Skovbyggelinie Skovbevoksningen i Munke Mose medfører, at hele lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinie efter naturbeskyttelseslovens 17. Det betyder, at der ikke kan opføres ny bebyggelse. Det er en forudsætning for realiseringen af lokalplanen, at 10 Lokalplanforslag nr

15 Redegørelse skovbyggelinien ophæves i forbindelse med lokalplanens vedtagelse eller at der efterfølgende meddeles dispensation fra skovbyggelinien. Ansgars Kirke er en bykirke. På grund af den bymæssige bebyggelse langs Sdr. Boulevard er der er ikke visuel sammenhæng mellem kirken og Munke Moses skovbevoksning. Odense Kommune finder det derfor rimeligt at skovbyggelinien ophæves. Miljøforhold Kloakforhold En skyllevandsledning (Ø 225 mm. PE) fra Odense Vandselskab til Odense Å skærer gennem Ansgars Anlæg syd for Ansgars Kirke. Ledningen skønnes at ligge uden for det kommende byggeris område. Dette forhold skal dog undersøges, inden byggeriet påbegyndes. Jordforurening Der er inden for lokalplanområdet ikke kortlagt nogen form for jordforurening. Hvis der ved bygge- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet standses og Odense Kommune skal underrettes, jf. 71 i Lov om forurenet jord. Arbejdet kan genoptages, når Region Syddanmark og kommunen i fællesskab har vurderet, på hvilke vilkår projektet kan fortsætte. Fra 1. januar 2008 er jorden inden for byzone som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet jf. 50a i Lov om forurenet jord. Det kaldes områdeklassificering. Jord fra et områdeklassificeret areal må ikke flyttes fra ejendommen uden forudgående anmeldelse til kommunen. Jordens forureningsindhold skal dokumenteres ved analyser i forbindelse med anmeldelsen eller der skal indgås aftale med modtageanlægget om at modtageanlægget foretager analyser. Planens miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering (lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone, og der ændres ikke på zoneforholdene. Lokalplanforslag nr

16 Redegørelse Mageskifte Odense Kommune ejer et mindre del af det areal, der er nødvendigt for at opføre sognehuset. Dette areal mageskiftes med et tilsvarende areal mod Sdr. Boulevard, som i dag ejes af kirken. Servitutter Der er tinglyst 3 underjordiske præcissionsnivellementspunkter indenfor lokalplanområdet. Hvis punkterne under anlægsarbejdet lider overlast skal de erstattes. Kort og Matrikelstyrelsen oplyser, at det er muligt at flytte punkterne, dog så de kommer til at ligge i nærheden af eksisterende punkter. Teknisk Forsyning Lokalplanområdet bliver forsynet af følgende virksomheder: Fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. El fra Odense Elforsyning Net A/S. Vandforsyningen varetages af Odense Vandselskab A/S. Tilladelse fra andre myndigheder Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde Nedrivning af tilbygningen til kirken er anbefalet af Kgl. Bygningsinspektør og godkendt af Stiftsøvrigheden. Naturbeskyttelsesloven Der må ikke foretages byggearbejder indenfor skovbyggelinien, før skovbyggelinien er ophævet. I tilfælde af, at skovbyggelinien ikke ophæves, forudsætter byggeri en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17. Jordforureningsloven Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres en forurening, som ikke er beskrevet i kortlægningen, skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Kommunen underretter Region Syddanmark. Arbejdet kan genoptages, når regionen og kommunen i fællesskab har vurderet, på hvilke vilkår projektet kan fortsætte. 12 Lokalplanforslag nr

17 Redegørelse Museumsloven Der er ikke hidtil registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet eller i dettes umiddelbare nærhed. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at området rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet. Midlertidige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. Lokalplanforslag nr

18 Redegørelse 14 Lokalplanforslag nr

19 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007). Bestemmelserne gælder for det i 2 nævnte område i Odense Kommune. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at sikre mulighed for at opføre en sognegård i tilknytning til Ansgars Kirke. at sikre, at sognegården primært opføres under terræn, så den integreres i anlægget og ikke virker dominerende i forhold til omgivelserne samt at der sikres frit indkig til kirken. at frilægge den oprindelige kirkebygning ved at fjerne senere tilbygninger. at fastlægge byggeriets omfang og placering, samt fastlægge materialer og farver således at bygningen ikke vil virke dominerende. at fastlægge retningslinier for omlægningen af Kirkegårds Allé og genplantning af allétræer. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med rød stiplet linie på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 2273, 2280b og del af 2280a, Odense Bygrunde. 2.2 Området ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i delområder som vist på kortbilag 2: A1 A2 A3 A4 F K byggefelt for nyt sognehus byggefelt for indgang og trappehus byggefelt for underjordisk anlæg. Ikke synlig fra ter ræn depotrum friareal og park eksisterende kirkebygning Område for offentlig vej. 3. Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til kirke, sognegård samt friareal. 4. Udstykning 4.1 Der må ikke foretages yderligere udstykning i lokalplanområdet. Lokalplanforslag nr

20 Bestemmelser 5. Vej, sti og parkering 5.1 Der anlægges min. 12 parkeringspladser på kirkens område. Pladserne anlægges som vist på kortbilag 2 og afskærmes med en max. 120 cm høj bøgehæk mod Kirkegårds Allé. Hækken er vist på kortbilag 2. Der etableres afmærkede parkeringsbåse langs Kirkegårds Allé. 5.2 Nye stiføringer skal i princippet anlægges som vist på kortbilag 2. Stierne udføres i en bredde på 2,8 m svarende til eksisterende stier. Sti mod Vandværksvej anlægges i asfalt, mens øvrige stier udføres i grus. 5.3 Adgang til kirken skal ske fra Kirkegårds Allé via en 5,5 m bred ind og udkørsel, i princippet som vist på kortbilag 2. Ind/udkørslen anlægges i chaussésten sat i buer. 5.4 Langs Kirkegårds Allé etableres en 3,5 m bred grussti med 2 m brede græsrabatter, hvori der plantes allé af hestekastanie eller lign. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Den på kortbilag 1 markerede eksisterende bebyggelse kan fjernes. 6.2 Område K på kortbilag 2 omfatter Ansgars Kirke. Der kan ikke opføres yderligere byggeri inden for området. 6.3 Ny bebyggelse må kun placeres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter A1, A2, A3 og A Inden for byggefelt A1 må ingen del af bygningen være højere end 0,5 m over den på nedenstående snit angivne terrænkote Inden for byggefelt A2 må ingen del af bygningen være højere end 4,9 m over den på nedenstående snit angivne terrænkote på Snit gennem ny Sognegård og park 16 Lokalplanforslag nr

21 Bestemmelser 6.6 Inden for byggefelt A3 kan kun etableres underjordiske anlæg, som ikke er synlig fra terræn, og som ikke hindrer fri færdsel for gående og cyklister på terræn. Det skal være muligt at gå uhindret hele vejen rundt om Ansgars Kirke. 6.7 Indenfor byggefelt A4 må depotrum opføres i en maks. højde på 2,7 m, bredde 3,8 m og længde 4,3 m. Byggefeltet skal i princippet placeres som vist på kortbilag 2 og 3. Mindre justeringer af placeringen kan ske efter godkendelse af Odense Kommune. 6.8 Redskabsskure, rum til affaldscontainere og lign. skal udformes som en integreret del af bygningsanlægget. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal udformes efter principperne som er vist på illustrationsplanen. Byggefelt A1 7.2 Inden for byggefelt A1 på kortbilag 2 skal alle synlige konstruktioner udføres så de ikke virker dominerende i forhold til omgivelserne. Synlig beton skal være indfarvet i mørke grålige nuancer. Tagfladen udformes som en taghave med klippet plænegræs, og evt. striber af mørk grå beton. Plænegræsset skal anlægges med min. 25 cm vækstlag samt automatisk drypvandingsanlæg og dræn. Der skal sikres offentlig adgang til taghaven ved anlæggelse af 2 trapper6på min. 6 m s bredde. 7.3 Taghaven sikres med rækværk i metal, som udføres diskret i mørke ikke reflekterende farver i en slank konstruktion. 7.4 Vinduer udføres i klart glas med skjulte aluminiumsrammer. Byggefelt A2 7.5 Inden for byggefelt A2 kan der opføres en trappe/ elevatorbygning med glas som det primære materiale. Byggefelt A4 7.6 Indenfor byggefelt A4 kan opføres et depotrum i indfarvet mørk beton. Dørene skal udføres i børstet stål, sandblæst hærdet glas eller træ. Bevaring Område K 7.7 Der må ikke foretages ændringer af kirkebygningen uden tilladelse fra Odense Kommune, Det Kgl. Byg- Lokalplanforslag nr

22 Bestemmelser ningsinspektorat og Fyens Stiftsøvrighed. Belysning og skiltning 7.8 Der skal udarbejdes en samlet belysningsplan for området omkring kirken, inkl. parkeringsplads og eventuel facadebelysning. 7.9 Der må kun benyttes parkarmaturer, væghængte armaturer eller pullertarmaturer. Maks. belysningshøjde over terræn er 4 meter Der kan udføres dekorativ belysning af kirken. Facadebelysning af tårnet skal være armaturer nedgravet i terræn, med en farvegengivelse så kirken fremstår i sin naturlige farve, ikke under Ra Den nye sognegård må kun belyses indefra. Alternativt, kan der placeres lys i sognegårdens tagudhæng Alle armaturer skal være tilpasset bebyggelsen i udformning og materialevalg. Der skal til al udendørs belysning vælges lyskilder med naturlig belysning, min. Ra Skiltning må kun udføres som facadeskiltning med baggrund i den pågældende bygnings funktion. Skiltet skal tilpasses bygningens arkitektur og ikke være dominerende. Skiltet må belyses med en mindre spot Henvisningsskilte på kirkens område, må ikke være højere end 1 m over terræn. Eventuel belysning af skilte skal godkendes af Odense Kommune. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Der kan etableres udgravede kiler i terrænet ned mod den nedgravede sognegård. Kilerne skal anlægges med plænegræs og i princippet udføres som vist på figur 1. Kilernes skråninger må ikke overstige 30 grader og der må ikke opsættes nogen form for hegn, rækværk eller stakit ved kilerne. 8.2 Uanset punkt 8.1 kan Odense Kommune give tilladelse til skråninger på maks. 40 grader ved den midterste kile, jævnfør figur 1. Hvor græs anlægges oven på en konstruktion, skal der være min. 25 m muld, som græsset kan gro i. 8.3 Der skal udarbejdes en plejeplan, godkendt af Odense Kommune for græsarealerne på og omkring kilerne. Græsskråningerne skal klippes som øvrige græsarealer i Ansgars anlæg. 8.4 Den eksisterende havemur, som adskiller kirkens forplads fra græsarealet mod NØ, skal bevares. Odense Kommune kan give tilladelse til mindre ændringer og 18 Lokalplanforslag nr

23 Bestemmelser Figur 1 justeringer. 8.5 Af kortbilag 3 fremgår, hvilke træer der skal bevares og hvilke træer der kan fældes og erstattes med nye træer. Nye træer, til erstatning for fældede træer, skal min. have stammeomfang cm, højde min. 5 m, og kronbredde min. 2,5 m. Art og præcis placering skal aftales med Odense Kommune. Bevaringsværdige træer, som kan være udsat for overlast i byggeperioden, skal være forsvarligt afskærmet inden for vækstzonen (jævnfør figur 2), dog minimum i en radius af 4 meter fra stammen. Figur Belægningen omkring kirken skal udføres i granit af en type, der harmonerer med kirkens materialer, eventuelt i kombination med grus. Eventuelt også i kombination med storformat betonfliser med særligt farvetilslag og overfladebearbejdning tilpasset kirkens og sognegårdens materialer. 8.7 Der skal være fast belægning frem til døre med handicapadgang. 8.8 Friarealer i parken anlægges med klippet plænegræs. Eksisterende hække og plantebede kan fornyes/retableres. Nye hække og plantebede må kun anlægges med Odense Kommunes godkendelse. Der må ikke opsættes hegn på kirkens matrikel, og der må kun plantes hæk de steder, der er markeret på kortbilag 2. Lokalplanforslag nr

0-681. Ansgars Kirke Sognegård

0-681. Ansgars Kirke Sognegård 0-681 Ansgars Kirke Sognegård Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov

Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29. Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov Lokalplan 360-69 og Kommuneplantillæg 29 Telemast på Helgenæsvej 62, Nakskov August 2014 Annonceret på hjemmesiden www.lolland.dk den 16. august 2014. Offentlig bekendtgørelsesdato: 16. august 2014. ENDELIG

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej

for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Lokalplan GL 55 for ejendommen på hjørnet af Rosenvej og Hortensiavej Indholdsfortegnelse: PLANREDEGØRELSE Lokalplanens baggrund side 3 Lokalplanens område side 3 Lokalplanens formål side 4 Lokalplanens

Læs mere

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. '

1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' LOKALPLAN 1.35 1B2 Boligbebyggelse på Sværdagergård i Jyllinge. ' Lokalplanens baggrund og formål. Gundsø byråd har vedtaget denne lokalplan for ejendommen Sværdagergård i det gamle Jyllinge for at give

Læs mere

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER

HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER HAMMEL KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING TLF. 8762 1100 LOKALPLAN NR. 54 HAMMEL NEUROCENTER LOKALPLAN NR. 54 SIDE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens indhold Beskrivelse og redegørelse til lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11

Kort nr. 1 Lokalplanområdets afgrænsning (matrikelkort)... side 9 Kort nr. 2 Arealanvendelsesplan... side 11 SKJERN KOMMUNE LOKALPLAN NR.88 55Lokalplan nr. 88 for området til behandling af tegl, beton og asfalt ved ejendommen Mejlbyvej 5, Stauning. Udarbejdet i januar 2000 af Skjern Kommune, Teknisk Forvaltning.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd

LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd LOKALPLAN NR. 057 Mobilmast i Rønne Syd marts 2012 HVAD ER EN LOKALPLAN? HVORNÅR SKAL DER LAVES LOKALPLAN Kommunalbestyrelsen har pligt til at lave en lokalplan, før der kan gives tilladelse til: større

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr. 4-11. for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 4-11 for et område til tæt-lav boliger (Amtsskrivergården), Strøby Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 9. september 2004. INDHOLD Redegørelse 3 Indledning 3 Lokalplanområdet

Læs mere

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9

Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole. & Kommuneplantillæg nr. 9 Lokalplan 1.45 Ådalens Privatskole Ishøj Kommune 2005 & Kommuneplantillæg nr. 9 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 1 Baggrund for lokalplan 1.45 side 1 Lokalplanområdet side 1 Terrænforhold, beplantning

Læs mere

" J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej

 J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård. Vinderup Kommune. Lokalplan nr. 53. Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej / " J rvæ--.'. f * i fr^1^^^^^ i.^'/nørregård Vinderup Kommune Lokalplan nr. 53 Boligområde mellem Grønningen og Enghavevej BESKRIVELSE LOKALPLANENS BAGGRUND Denne lokalplan gælder for området mellem Grønningen

Læs mere

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo

Lokalplan 360-72. Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo Lokalplan 360-72 Nedrivning af boliger ved Sundhedscentret i Maribo December 2014 Offentlig bekendtgørelsesdato: 20. december 2014 ENDELIG VEDTAGELSE AF LOKALPLAN FOR NEDRIVNING AF SYGEPLEJEBOLIGER VED

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202

NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 NYBORG KOMMUNE Teknik- og Miljøafdelingen LOKALPLAN NR. 202 Hotel Hesselet Nyborg April 2008 Indhold Hvad er en lokalplan?... 03 Indsigelser og ændringsforslag... 03 Lokalplanens baggrund... 04 Lokalplanens

Læs mere

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro

Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021. Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro Kommuneplantillæg nr. 15-110 Tønder Kommuneplan 2009-2021 Gårdbiogasanlæg ved Storde 1, Bredebro TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø Oktober 2013 Kommuneplantillæg nr. 15-110 til Tønder Kommuneplan 2009-2021

Læs mere

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter

LOKALPLAN 82. P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter LOKALPLAN 82 P. O. Pedersen Kollegiet Stengård kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1993 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE

LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ SKANDERBORG KOMMUNE 1986 LOKALPLANOMRADE LOKALPLAN NR. 037 FOR ET OMRADE TIL ÅBEN-LAV BOLIGBEBYGGELSE VED NONNEBJERGVEJ kovlundv Jf/ " LOKALPLANOMRADE SKANDERBORG KOMMUNE 1986 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold

Læs mere

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01

LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 LOKALPLAN NR. BE 51.13.01 BLANDET BOLIG- OG ERHVERVSOMRÅDE VED ØRBÆK TRÆLAST, NYBORGVEJ, ØRBÆK ØRBÆK KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING 2003 1 Lokalplan nr. BE.51.13.01 Ændring af anvendelse af en del af matr.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7

Formål 1. Bestemmelser 2. 1 Formål 3. 2 Område 4. 3 Områdets anvendelse 5. 4 Udstykninger 6. 5 Veje, stier og parkering 7 ZZZ.01 Niras Test Indholdsfortegnelse Formål 1 Bestemmelser 2 1 Formål 3 2 Område 4 3 Områdets anvendelse 5 4 Udstykninger 6 5 Veje, stier og parkering 7 6 Bebyggelsens omfang og placering 8 7 Bebyggelsens

Læs mere

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning

Når en lokalplan er vedtaget endeligt, skal planen bekendtgøres offentligt (f.eks. i den lokale ugeavis), og der skal gives underretning Albertslund Kommune Lokalplan nr.13.5 for Falck Securitas ejendommene ved Roskildevej. Hvad er en lokalplan Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af 6. juni 1991 om planlægning samt

Læs mere

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning

TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning TÅRNBY KOMMUNE Teknisk Forvaltning Til modtagere af planforslag pr. mail Dato Deres ref. Vores ref. Direkte nr. 29.06.2007 1077850 32471531 ksm Offentlig bekendtgørelse af forslag til lokalplan 75.1 (tillæg)

Læs mere

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup

Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk i juni 2006 J.nr. 112098 Gravhøj SKJERNVEJ TRØSTRUPVEJ Områdegrænse Delområdegrænse Lokalplan nr. 108 for et område til erhverv ved Trøstrup Videbæk Kommune Lokalplan nr. 108 med tilhørende tillæg

Læs mere

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej

Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000. ~li. Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Nyborg Kommune Teknisk Forvaltning, august 2000 ~li 0 Ny udstykning til boligformål ved Gudrunvej Indhoidsfortegnelse Lokalpianens redegørelse Lokalpianens baggrund 4 Forhold til anden planlægning 4 Forsyningsforhold

Læs mere

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej

Lokaiplan nr. 30. for et område til boligformål ved og Dyrehavevej NYBORG KOMMUNE Lokaiplan nr. 30 for et område til boligformål ved og Dyrehavevej Steensvej NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 For et område til boligformål ved Steensvej og Dyrehavevej REDEGØRELSE: LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG

LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Erhvervs- og Borgerservice Plan og Byg Dato: 28.11.2014 Sags nr.: 14/5340 Sagsbehandler: Anne Buur Ogilvie LOKALPLAN 11-9: Centerområde Rådhuscentret i Vojens LOKALPLANGRUNDLAG Indledning Haderslev Kommune

Læs mere

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret

LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret LOKALPLAN NR. 276 for Lavhedecentret HOLSTE.BR0 KOMMUNE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 276 FOR LAVHEDECENTRET INDHOLDSFORTEGNELSE: side Beskrivelse af hæftets indhold Hvad er en lokalplan Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have

LOKALPLAN NR. 0-568. for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have LOKALPLAN NR. 0-568 for H. C. Andersens Hus og Lotzes Have ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2000 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE

I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE I N D HOLD SF0 R TEGN ELSE Side REDEGØRELSE Lokalpianens område Lokalpianens formål Lokalpianens indhold Forholdet til Øvrig planlægning m.m Lokalpianforslagets retsvirkninger Lokalpianens retsvirkninger

Læs mere

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER:

LOUALPLAN NR. I20 STØVRING KOMMUNE EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 ANMELDER: LOUALPLAN NR. I20 EFTERSKOLEN LYNGHØJ HOVHEDEVEJ 4 ANMELDER: STØVRING KOMMUNE / HOBROVEJ 88, 9530 STØVRING, TLF. 99 86 86 86 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse: Indledning Forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs.

Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Lokalplan nr. 20-1 for et areal til golfbane ved Skjoldnæs. Ærøskøbing kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse side 3 Kommuneplantillæg side 5 Lokalplan side 7 Kortbilag side 10 2 Redegørelse for Lokalplan

Læs mere

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense.

NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE Lokalpian nr. 13 for. områder i Bovense. NYBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 13 FOR OMRÅDER I BOVENSE REDEGØRELSE: LOKALPLANENS BAGGRUND. Lokalplanen er foranlediget af ønsket om at sikre en beskeden

Læs mere

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY

AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26. OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY AABYBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR.1.26 OFFENTLIGT SKOLEOMRÅDE l AABYBRO BY Aabybro kommune Lokalplan nr. 1.26. Offentligt skoleområde i Aabybro by, Indledning... side 3 Lokalplanens sammenhæng med anden planlægning...

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 23.1. Albertslund Vest - gårdhuse. Tæt og lav boligbebyggelse. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 23.1 Albertslund Vest - gårdhuse Tæt og lav boligbebyggelse 1979 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388

Læs mere

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole

Lokalplan 01-58. for et område til offentlige formål - Idræts- og Naturefterskole Lokalplan 01-58 for et område til offentlige formål - Idræts- og Nurefterskole 2 INDHOLDSFORTEGNELSE: REDEGØRELSE... 3 LOKALPLANOMRÅDETS BELIGGENHED... 3 FORMÅL MED LOKALPLANEN... 3 EKSISTERENDE FORHOLD...

Læs mere

Hadsten Kommune Lokalplan nr.

Hadsten Kommune Lokalplan nr. Hadsten Kommune Lokalplan nr. 135 For areal til åben- og tæt lav boligbebyggelse ved Solgårdsvænget i Voldum. December 2001 Hadsten Kommune Vesselbjergvej 18 8370 Hadsten Tlf.: 8761 4000 Fax: 8761 4040

Læs mere

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune

LOKALPLAN 134. For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel. Lyngby-Taarbæk Kommune LOKALPLAN 134 For Skovtofte Socialpædagogiske Seminarium, Hummeltoftevej 145 i Sorgenfri bydel Lyngby-Taarbæk Kommune Indholdsfortegnelse Baggrunden for lokalplanen................... 1 Lokalplanens indhold........................

Læs mere

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole

Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Lokalplan nr. 21-050-0001 Bramming Landområde Tilbygning til Sydvestjyllands Efterskole Tillæg nr. 1 til LP nr. 120, Bramming maj 2011 Side: 0 Lokalplan nr. 21-050-0001.Bramming Landområde, Tilbygning

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad

LOKALPLAN NR. 30. Fanø Kommune. Centerområde ved Fanø bad LOKALPLAN NR. 30 Fanø Kommune Centerområde ved Fanø bad Oktober 1987 2 Lokalplan 30 Fanø Kommune LOKALPLAN FOR ET CENTEROMRÅDE VED FANØ BAD l. udkast udarbejdet i januar 1987. Indholdsfortegnelse. LOKALPLANENS

Læs mere

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 123. Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 123 Kvikmarkens Privatskole Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 2000 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade

PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008. Lokalplan nr. 1046. Boligbebyggelse ved Smedegade PLAN OG ERHVERV AUGUST 2008 Lokalplan nr. 1046 Boligbebyggelse ved Smedegade HVAD ER EN LOKALPLAN Tilvejebringelse. Bestemmelserne om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådene har ifølge loven

Læs mere

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak

Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Lokalplan 2.14 Klitmøller Område ved Havglimt/Pinbak Ørhage Hanstholm kommune, Bådsgårdsvaj 2, 7730 Hanstholm Tlf.: 97961600 - Fax: 97961432 Indholdsfortegnelse Redegørelse: Baggrund for lokalplanen Lokalplanens

Læs mere

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune

Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Forslag til Kommuneplantillæg - Ærø Kommune Kommuneplantillæg nr. 8 Kommuneplanramme Ma. Bl3 2015 Offentlighedsperiode Forslag til Kommuneplantillæg nr. 8 var sammen med forslag til lokalplan 101-4 fremlagt

Læs mere

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING

LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING LOKALPLAN 09-009 BOLIGOMRÅDE, KONG HANS GADE AALBORG KOMMUNE MAGISTRATENS 2. AFDELING INDHOLDSFORTEGNELSE --------.------------.----------- ---- REDEGØRELSE Lokalplanens baggrund og område Lokalplanens

Læs mere

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune.

T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13. Herlev kommune. T. 22.13 LOKALPLAN NR. 13 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 13 vedrører en grund ved Violinvej syd for Herlev station og fastlægger, at området kun må anvendes til offentlige formål

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE.

LOKALPLAN 25 HERLEV KOMMUNE. LOKALPLAN 25 I HERLEV KOMMUNE. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 25 vedrører en ubebygget grund ved J.E. Pitznersvej nord for "Marielyst'' og fastlægger den bebyggelsesplan, bebyggelsen skal opføres

Læs mere

Lokalplan 68. Ved Ahornvej

Lokalplan 68. Ved Ahornvej Lokalplan 68 Ved Ahornvej INDLEDNING Lokalplan nr. b$ omfatter et areal på ca. 4000 m2 på nordsiden af Ahornvej. Det afgrænses mod syd af Ahornvej, mod vest af en parcelhusgrund (matr.nr. 1ax), mod nord

Læs mere

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER.

DUDME KOMMUNE LO KALPLAN. nrml9 BO LIG OM R Å&DE GARTNERVÆNGET HESSELAGER. DUDME KOMMUNE LO KALPLAN nrml9 BO LIG OM R Å&DE VED GARTNERVÆNGET I HESSELAGER. INDHOLD Indholdet af Lokalplanens Lokaiplanens Lokalplan nr lokalpianen forhold retsvirkninger 19 1. Lokaiplanens formål

Læs mere

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG

Lokalplan 2009-2. Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Lokalplan 2009-2 Opholdsstedet Asgaard i Sødinge. FORSLAG Offentlighedsperiode Lokalplanforslaget er offentligt fremlagt i 8 uger fra den: 17. februar - 14. april 2009 Indsigelser, ændringsforslag eller

Læs mere

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG

LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG LOKALPLAN NR. 018 OM ANVENDELSE M.V. AF LOKALER I STUE- ETAGER INDEN FOR EN DEL AF CENTER- OMRÅDET I SKANDERBORG SKANDERBORG KOMMUNE 1981 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens

Læs mere

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234

ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 ODENSE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-234 FOR DEN OFFENTLIGE VEJ SDR. BOULEVARD, DEL AF MATR. NR. 703, ODENSE BYGRUNDE, DEL AF MATR. N R. 1 CC, ODENSE VESTERMARK, SAMT MATR. N R. 742 A, ODENSE BYGRUNDE. INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i

LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i Esbjerg Kommune LOKALPLAN NR. TILLÆG NR. i 241 for et Område ved Hygumvej i Vester Nebel Sydvest (Børnehave) Hvad er en lokaiplan? En lokalpian er den type plan, Byrådet kan anvende til at fastlægge bestemmelser

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 6 OG LOKALPLAN NR. 39 FOR SAMSØ EFTERSKOLE 1 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. TILLÆG NR. 6 TIL KOMMUNEPLAN 1996-2007 FOR Samsø Kommune 1.1 Område 3.O.I.1 2 LOKALPLAN NR. 39 2.1 FORMÅL 2.2 REDEGØRELSE

Læs mere

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1

Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. Indledning side 1 VEJLE KOMMUNE TEKNISK FORVALTNING NOVEMBER 1986 Lokaiplan nr. 84 for et område ved Vedelsgade, Nyboesgade, Ågade og Vesterbrogade. I~DHOLDSFORTEGNELSE Indledning side 1 Lokalpianbestemmelser - 2 i Lokaiplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER

LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 FOR BOLIGO~OMRÅDET ((BISGÅRDSPARKEN)) I ODDER ODDER KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1015 Lokalplan for boligområdet "Bisgårdsparken" i Odder Omslagskort trykt med Geodætisk Instituts

Læs mere

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby

Lokalplan. Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Lokalplan 259 Ny boligbebyggelse ved Viborgvej i Dommerby Indholdsfortegnelse Planloven 1 Redegørelse 3 Indledning 4 Lokalplanens område 5 Lokalplanens formål og indhold 6 Tekniske Forhold 7 Vej-, sti-

Læs mere

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH

AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH AALBORG STIFT Stiftsøvrigheden Dok.nr. 120 318/13 MJOH Dato: 19. november 2013 Rebild Kommune (e-mail) Lokalplanforslag nr. 277 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 5 Aalborg Stiftsøvrighed har modtaget

Læs mere

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet.

Lokalplanforslaget har været i offentlig høring i perioden fra den 3. marts 2009 til den 28. april 2009 begge dage medregnet. 2 Indholdsfortegnelse Redegørelse side 3 Bestemmelser side 7 Retsvirkninger side 12 Kortbilag 1, matrikelkort side 14 Kortbilag 2, delområder side 15 Kortbilag 3, fremtidige forhold side 16 Kortbilag 4,

Læs mere

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget

HØJER KOMMUNE. Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget HØJER KOMMUNE Lokalplan 01.11.04 Opførelse af 7 private andelsboliger på Chr. Olsenvænget Vedtaget: 11.03.2003 Højer Kommune Kirkegårdsgade 1-3 6280 Højer Telefon 73 78 27 27 Fax 73 78 27 28 www.hoejer.dk

Læs mere

Delområde A, særlige bestemmelser:

Delområde A, særlige bestemmelser: Byrådet kan meddele dispensation til mindre væsentlige lempelser fra lokalplanens bestemmelser under forudsætning af, at dette ikke ændrer den særlige karakter af Mere væsentlige afvigelser fra lokalplanen

Læs mere

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem

Stevns kommune. Lokalplan nr, 46, Magleby Alderdomshjem Stevns kommune Lokalplan nr, 46, I I J Magleby Alderdomshjem STEVNS KOMMUNE LOKALPLAN NFt. 46. Lokalplan for ejendommen Magleby Alderdomshjem. INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens baggrund Lokalplanens område

Læs mere

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD

LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG. Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD LOKALPLAN NR. 031 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EDELSBORG Edelsbor LOKALPLÅNOMRÅD SKANDERBORG KOMMUNE 1985 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE REDEGØRELSE Beskrivelse af lokalplanens indhold l Lokalplanens forhold til den

Læs mere

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2

Lokalplan nr. 32. Kraftvarmeværk i Gørløse. Kommuneplantillæg nr. 2 Lokalplan nr. 32 Kraftvarmeværk i Gørløse Kommuneplantillæg nr. 2 29.10.1997 SKÆVINGE KOMMUNE STEMPELMÆRKE RETTEN I HILLERØD N487186 21.01.98 10:50 OOO12OO.OO 718403 SK 01 LOKALPLAN NR. 32 FOR KRAFTVARMEVÆRK

Læs mere

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret)

Tillæg 6. Silkeborg Kommuneplan 2013-2025. Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Billedstørrelse: 6,84 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,22cm (vandret) 4,45 cm (lodret) Tillæg 6 Silkeborg Kommuneplan 2013-2025 Billedstørrelse: 11,46 i bredden 5,83 i højden Placering: 5,26cm (vandret)

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15

Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 Orientering om Forslag til lokalplan nr. 2-712 Munkebjergvænget, Bolig- og serviceområde og Forslag til kommuneplantillæg nr. 15 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang

Læs mere

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape

Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape Lokalplan nr. 3.9 Grydemosegård 2. etape INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Lokalplanens formål...4 Forholdet til tidligere planlægning...4 Lokalplanens indhold...5 Lokalplanens retsvirkninger...7 LOKALPLANEN...8

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen...

Indholdsfortegnelse. Forord...2. Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3. 1. Redegørelsen... Indholdsfortegnelse Side Forord...2 Lokalplanens retsvirkninger...2 Midlertidige retsvirkninger af lokalplanforslaget...3 1. Redegørelsen...4 Nuværende forhold...4 Fremtidige forhold...4 Kommuneplanlægning...5

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved

Forslag til Lokalplan 123-1. For et område ved ÆRØ KOMMUNE Forslag til Lokalplan 123-1 For et område ved Ellenet i Marstal 120 119b 4bi 123 4bu 5 38q 10a m" o 10c 10d 10b 10e 11b 38c 169b 38a 169c e 170 249 169a 237 233d Ellenet 3,77m 233b 233c 168

Læs mere

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune.

T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11. Herlev kommune. T. 22. 11 LOKALPLAN NR. 11 i Herlev kommune. Lokalplanens indhold. Lokalplan nr. 11 vedrører en grund ved Hyrdindestien syd for posthusets eksisterende indkørsel og fastlægger, at området kun må anvendes

Læs mere

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej

hedegaardsvej Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegårdsvej hedegaardsvej Borgerrepræsentationen har den 17. juni 2015 vedtaget forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 31 Hedegaardsvej. Lokalplanområdet ligger i bydelen Amager Øst. Offentlig høringsperiode fra

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04

Silkeborg Kommune. Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Silkeborg Kommune Område ved Sankelmarksvej/Vestre Ringvej (Impala) LOKALPLAN 40.04 Lokalplan nr. 40.04 for et område ved G1. Kærsgård. INDHOLDSFORTEGNELSE LOKALPLANENS FORMÅL OG INDHOLD... LOKALPLANENS

Læs mere

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag

Mobilantennemast Margrethehåb. Lokalplan 568/forslag Mobilantennemast Margrethehåb Lokalplan 568/forslag Indhold Fors Forord 4 Baggrund 6 Lokalplanområdet 6 Formål og indhold 8 Forhold til anden planlægning 8 Statslig planlægning 8 Kommuneplan 10 Gældende

Læs mere

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007

LOKALPLAN. Sønderborg Kommune LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 Sønderborg Kommune LOKALPLAN LOKALPLAN 502-1 BOLIGOMRÅDET PÅKÆR VÆNGE I NYBØL DECEMBER 2007 PLAN RÅDHUSET RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 8872 6400 E-MAIL post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [

Læs mere

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget

Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Lokalplan for Solbjærget & Soldraget Baggrunden for arbejdet med lokalplanen er at vi ønsker at kunne fastholde kvarterets helhedsindtryk. Dette fremgår også af vores servitut, men grundet de beslutninger

Læs mere

for Dæhnfeldts Frølager

for Dæhnfeldts Frølager i for Dæhnfeldts Frølager Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering

Læs mere

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG

Kommuneplantillæg 30. Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommuneplantillæg 30 Kommuneplan Faaborg 1996-2007 Faaborgegnens Efterskole FORSLAG Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens 12 virke for kommuneplanens gennemførelse. Kommuneplanens bestemmelser er således

Læs mere

ODENSE LETBANE 1. ETAPE

ODENSE LETBANE 1. ETAPE 1 TILLÆG NR. 18 TIL KOMMUNEPLAN 2013-2025 FOR ODENSE KOMMUNE ODENSE LETBANE 1. ETAPE 0 3 2 1 4 6 7 11 10 8 5 9 HVAD ER EN KOMMUNEPLAN? I henhold til lov om planlægning skal der for hver kommune foreligge

Læs mere

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner

Lokaiplan nr. 2.14. Humbie. Område/n.ddef ing. Lokalplaner Sj Lokaiplan nr. 2.14 Humbie.... ~ Område/n.ddef ing Lokalplaner . Forslag til lokalpian nr. 2.14 Beskrivelse af lokaiplanens indhold. Formålet med lokaiplanen er, at tilvejebringe det planmæssige grundlag

Læs mere

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E

Lokalplan 35. Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk SUNDEVED KOMMUNE. Kommuneplanområde nr. 7.07. E Lokalplan 35 Landzonelokalplan for Vesterled Teglværk Kommuneplanområde nr. 7.07. E Udarbejdet i januar 2004 af Priebe Rådgivende ingeniørfirma og Sundeved kommune - Teknisk Forvaltning Indholdsfortegnelse

Læs mere

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune

Lokalplan nr. 27. Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by. Ikast Kommune Lokalplan nr. 27 Erhvervsområde ved Hagelskærvej, Ravnsvad by Ikast Kommune Forslag: Teknisk udvalg: 24/9-1984. Byrådet : 9/lo-1984. Endelig: Teknisk udvalg: 28.1.1985 Byrådet : 12.2.1985 LOKALPLAN NR.

Læs mere

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF

GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ 2 2670 GREVE TLF LOKALPLAN 14.02D Greve Bygade 48-50 Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE HOLMEAGERVEJ

Læs mere

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG

Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013. Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe. Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillæg 14 Ringe 2002-2013 Område til boliger, golfcenter og restaurant syd for Gestelevvej i Ringe Gestelevvej FORSLAG Kommuneplantillægets retsvirkninger Kommunalbestyrelsen skal efter Planlovens

Læs mere

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE

Lokalplan nr. 5.23. Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplan nr. 5.23 Udvidelse af Hotel Villa Strand, Hornbæk, Tillæg nr. 8 til Helsingør Kommuneplan 2000-2012 INDHOLDSFORTEGNELSE Redegørelse...3 Baggrund for lokalplanen....3 Lokalplanens formål....3

Læs mere

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE

SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE SAMSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 30 BOFÆLLESSKAB I ONSBJERG FOR UDVIKLINGSHÆMMEDE REDEGØRELSE Redegørelse Lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkning LOKALPLANTEKSTEN 1. Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020

Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Forslag til Tillæg nr. 20 til Herning Kommuneplan 2009-2020 Rammeområde 14.C3 og 14.E20 Center og erhvervsområde ved Dæmningen i Herning Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.)

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens

Forslag til LOKALPLAN 2014-7. Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Forslag til LOKALPLAN 2014-7 Boliger, Anne Cathrines Have og Flensborgs Have, Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker de konkrete rammer for

Læs mere

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune

Forslag. Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30. By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse. Albertslund Kommune By, Kultur, Miljø og Beskæftigelse Albertslund Kommune Forslag Lokalplan 2.9 Erhverv og Kulturhus på Roskildevej 30 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Hvad er en

Læs mere

LOKALPLAN LOKALPLAN NR. 3-0609 BUSINESS COLLEGE SYD SØNDERBORG KOMMUNE

LOKALPLAN LOKALPLAN NR. 3-0609 BUSINESS COLLEGE SYD SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 3-0609 BUSINESS COLLEGE SYD INNOVATION PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG T 8872 6400 post@sonderborg.dk I ndholdsfortegnelse [ I N D H O L D ] Lokalplanens

Læs mere

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024

Tillæg nr. 3 til Herning Kommuneplan 2013-2024 Forslag til Tillæg nr. 3 til Rammeområde T23 Teknisk anlæg til solceller ved Kollund Byvej 85 Fremlægges fra xx. måned 201x til xx. måned 201x (begge dage incl.) Om kommuneplantillægget Et kommuneplantillæg

Læs mere