Forslag til lokalplan nr for Ansgars Kirkes Sognegård

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård"

Transkript

1 Orientering om Forslag til tillæg nr. 36 i Kommune- og Miljøplanen Forslag til lokalplan nr for Ansgars Kirkes Sognegård By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang G Nørregade Postboks Odense C Odense Byråd har den 5. november 2008 i henhold til Planloven vedtaget at offentliggøre ovennævnte planer for området, som er vist på foto næste side. Planerne er fremlagt Fra 25. november 2008 til 20. januar 2009 I den periode kan du indsende bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Odense Slot, Postboks 730, 5100 Odense C eller Planerne kan ses følgende steder: BorgerServiceCenter, Skulkenborg 1, 5000 Odense C Hovedbiblioteket, Odense Banegård Center, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Lokalhistorisk Bibliotek, klosterbakken 2, 5000 Odense C Tlf Fax DATO 25. november 2008 REF. DHAA JOURNAL NR. 2007/ EKSPEDITIONSTIDER Mandag-torsdag Fredag Lokalplanforslaget kan købes for 100 kr. i BorgerServiceCenter. Yderligere information Du er velkommen til at ringe til Byplan. Sagsbehandlere er arkitekt Esben Fog og arkitekt Heidi Hauschild Jensen Venlig hilsen Dorthe Harbo Andersen Kontorchef Direkte tlf /4

2 Oversigt over lokalplanens område Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme Fyens Stifts ønske om at opføre en ny sognegård til Ansgars Kirke. Samtidig er det et ønske at frilægge kirken. Dette gøres ved at fjerne den senere opførte tilbygning på kirkens nordvestside. Nedrivningen af tilbygningen sker efter anbefaling af Den Kongelige Bygningsinspektør og med Nationalmuseets godkendelse Lokalplanen muliggør desuden en omlægning af Kirkegårds Allé med regulering af trafikken og genplantning af den gamle allé som blev fældet i 2005 på grund af alder. Tilbygningen i forgrunden ønskes fjernet 2/4

3 Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til kirke, sognegård og park. Den nye sognegård opføres syd/vest for kirken ud mod Ansgars Anlæg. For at bibeholde kirken som et fritliggende monument i Ansgars Anlæg, graves den nye bygning ned. Sognegårdens tag kommer til at ligge ca. 1. meter over terræn og anlægges med plænegræs. Der skal være adgang til taget fra Ansgars Anlæg, således at taghaven kan bruges som en del af parken. Sognegården vil på den måde fremstå mere som en del af parken. Sognegården forbindes med kirken via en underjordisk gang. Over jorden opføres et trappe/elevatorhus i glas. Der udgraves kiler i parken, så der kan komme dagslys ind til sognegården. Lokalplanen sikrer, at sognehuset indpasses i Ansgars Anlæg på en diskret måde. Materialerne skal være afdæmpede og rækværk m.m. må ikke virke dominerende Kirken med den nye Sognegård set fra Sdr. Boulevard Bevaring af eksisterende træer Lokalplanen medfører, at der skal fældes flere store træer i parken, blandt andet en meget stor bredkronet eg og to store birketræer. Lokalplanen sikrer, at der plantes nye træer i parken, som erstatning for de fældede, og at en række af de store træer bliver bevaret. Som erstatning for den eksisterende petanquebane med belysningsanlæg, anlægges der en ny petanquebane uden for lokalplanens område. Den placeres syd for de eksisterende 3 petanquebaner. 3/4

4 Kommuneplantillæg Lokalplanen ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 0.F4, der udlægger området til park. Der kan opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets brug som friareal. Opførelsen af en sognegård er således ikke i overensstemmelse med Kommune- og Miljøplanen. Sammen med lokalplanen offentliggør Odense Kommune derfor et tillæg til Kommune- og Miljøplanen, hvor en del af område 0F4 friareal ændrer anvendelse til serviceområde med friareal. Retsvirkninger Ifølge lov om planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år fra offentliggørelsen. Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Servitutter og eksisterende lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 4/4

5 Lokalplan Forslag Ansgars Kirke Sognegård

6 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre, og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører. Plansystemet Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold. I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens. Lokalplanens bestemmelser En lokalplan kan indeholde bestemmelser om for eksempel - områdets anvendelse udstykninger vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelsen bevaring af bygninger og landskabstræk sikring af friarealer etablering af fællesanlæg Offentlig høring Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanens opbygning Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. Kortbilaget viser lokalplanens område. 2

7 Offentlighed Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune senest 20. januar Byrådet tager stilling til alle indsigelser i forbindelse med den endelige politiske behandling af lokalplanen. Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i lokalplanforslaget. Planlægger Esben Fog Planlægger Heidi Hauschild Jensen Adresse Odense Kommune, Byplan, Odense Slot Postboks 730, 5100 Odense C. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Odense Kommune, Byplan. Arbejdet er påbegyndt februar 2008 og der kan forekomme oplysninger, som ikke er opdateret siden. 3

8 4

9 Indhold Om planlægning side 2 Offentlighed side 3 Om lokalplanen side 6 REDEGØRELSE Baggrund side 7 Lokalplanområdet side 7 Lokalplanens indhold side 8 Forhold til anden planlægning side 10 Miljøforhold side 11 Tilladelser fra andre myndigheder side 12 Midlertidige retsvirkninger side 13 BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Område og zonestatus side Anvendelse side Udstykning side Vej, sti og parkering side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Ubebyggede arealer side Forudsætning for ibrugtagen side Varige retsvirkninger side 20 Påtegning side 21 KORTBILAG og ILLUSTRATIONSPLAN vedlagt 5

10 Om lokalplanen Ansgars Kirke er opført i 1902 af den kendte Odense arkitekt Niels Jacobsen. Kirken blev bygget til at ligge i ensom majestæt op til Ansgars anlæg. En senere tilbygning med menighedssal, opført 1917, slører dog det majestætiske udtryk. Lokalplanen har til formål atter at frilægge kirken samt at opføre en ny sognegård i tilknytning til kirken. Den senere tilbygning foreslås nedrevet. Dette sker efter anbefaling af Den Kongelige Bygningsinspektør og med Nationalmuseets godkendelse. Det nye sognehus foreslås opført sydvest for kirken mod Ansgars anlæg. For at bevare kirkens fritliggende karakter, graves det nye hus ned, og der anlægges en have på taget med adgang fra Ansgars anlæg. For at få dagslys til det nedgravede sognehus anlægges nogle græskiler ned mod bygningen. Fra Ansgars anlæg vil man på den måde kun kunne se taget og taghaven. Kommer man tættere på, vil kilerne afsløre det nedgravede sognehus. Lokalplanen giver også mulighed for at omlægge trafikken på Kirkegårds Allé og genetablere allétræerne. Oversigtskortet viser lokalplanens område 6

11 Redegørelse Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme Fyens Stifts ønske om at opføre en ny sognegård til Ansgars Kirke. Samtidig er det et ønske at frilægge kirken. Dette gøres ved at fjerne den senere opførte tilbygning på kirkens nordvestside. Lokalplanen muliggør desuden en omlægning af Kirkegårds Allé med regulering af trafikken og genplantning af den gamle allé, som blev fældet i 2005 på grund af alder. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommen Sdr. Boulevard 1, en del af Ansgars Anlæg, samt Kirkegårds Allé. Lokalplanområdet er vist på luftfotoet side 6. Kastaniealléen anno 1932 Kirkens historie Ansgars Kirke blev indviet i 1902 som den første nye kirke i Odense siden middelalderen. Vandringen fra land til by, som tog fart gennem slutningen af 1800 tallet, havde øget behovet for en ny kirke i det gamle Skt. Knuds Kirkesogn. Kirken er tegnet af den kendte Odense arkitekt Niels Jacobsen, der blandt andet også har tegnet Domhuset, Grand Hotel, Odense Tekniske Skole og Odense Teater. Kirkens udformning Kirken er udformet som en korskirke med et 47 m højt fritstående klokketårn. Kirken og tårnet er opført i røde blødstrøgne teglsten på en sokkel af granit. Tårnets lethed danner kontrast til kirkens lukkede bygningskrop. I både kirken og tårnet ses en tydelig italiensk inspiration. Kirken fremstår i ensom majestæt omgivet af Ansgars anlæg. Den majestætiske virkning svækkes dog af en tilbygning fra 1917, som blev opført til mødesal m.m. Det er en forudsætning for opførelsen af det nye sognehus, at tilbygningen fjernes, således at kirken kommer til at fremstå i sin oprindelige form. Lokalplanforslag nr

12 Redegørelse Tilbygningen i forgrunden ønskes fjernet Alle ændringer på kirken skal godkendes af Stiftet i samråd med den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet. Der er endvidere tilknyttet en kirkegårdskonsulent, som kan tage sig af det landskabelige. Nedrivningen af den omtalte tilbygning er godkendt af Stiftsøvrigheden og anbefalet af Den Kongelige Bygningsinspektør. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanen udlægger området til kirke, sognegård og park. Samtidig indeholder planen forslag til omlægning af Kirkegårds Allé. Den ny sognegård opføres syd/vest for kirken ud mod Ansgars Anlæg. For at bibeholde kirken som et fritliggende monument i Ansgars Anlæg, graves den nye bygning ned, og der etableres plænegræs på taget. Tilbygningen vil på den måde fremstå mere som en del af parken end som en ny bygning. Sognegården forbindes med kirken via en underjordisk gang. Over jorden opføres et trappe/elevatorhus i glas. Lys til sognegården sker ved hjælp af udgravede kiler i terrænet. Sognegårdens tag kommer til at ligge ca. 1 m over terræn og anlægges med plænegræs. Der skal være adgang til taget fra Ansgars Anlæg, således at taghaven kan bruges som en del af parken. Lokalplanen sikrer, at sognehuset indpasses i Ansgars Anlæg på en diskret måde. Materialerne skal være afdæmpede og rækværk mm. må ikke virke dominerende. Lokalplanen omfatter desuden Kirkegårds Allé, hvor den gamle allé foreslås genplantet. 8 Lokalplanforslag nr

13 Redegørelse Kirken med den nye Sognegård set fra Sdr. Boulevard Vej, sti og parkering Trafik og Anlæg har planer om permanent ensretning af Kirkegårds Allé. Alléen ensrettes fra i vestlig retning. Fra til er der fortsat dobbeltrettet trafik. Vejprofil ændres, så der anlægges kørespor i en bredde af min. 3,5 m, hvor vejen er ensrettet, og min 5,5 m bred hvor vejen er dobbeltrettet. Der anlægges desuden parkeringsbånd i min. 2,0 m bredt. Fortov i vejens nordside bevares. Adgang til kirkens parkeringsplads sker fra Kirkegåds Allé via én fælles ind og udkørsel. Der etableres parkering på Kirkegårds Allé i et parkeringsbånd langs den nye allé. I Ansgars Anlæg retableres stier mm. efter byggeriets anlæggelse. På kortbilag 3 er vist eksisterende stier, som fjernes, og hvordan det fremtidige stiforløb bliver. Bevaring af eksisterende træer Lokalplanen medfører, at der skal fældes flere store træer i parken, blandt andet en meget stor bredkronet eg og to store birketræer. Lokalplanen sikrer, at der plantes nye træer i parken, som erstatning for de fældede, og sikrer, at en række af parkens store træer bliver bevaret. Lokalplanen giver mulighed for, at visse træer i parken kan fældes, så der kan skabes bedre plads til, at de resterende træer samt den nye allé kan udvikle sig. Lokalplanforslag nr

14 Redegørelse Belysning Ifølge Odense Kommunes Belysningsplan er der i Ansgars Anlæg behov for bedre forhold for fodgængere og cyklister i aften- og nattetimerne. Belysningen skal være afdæmpet og diskret og kun opsættes på de mest befærdede stier. Der bør ikke opsættes belysning i parken mod kirkegården, og lyskilder skal have en naturlig farve. Den eksisterende belysning af kirketårnet er ikke tidssvarende og yder ikke kirken retfærdighed. Kirketårnet bør belyses med nedgravede armaturer med naturligt farvet lys. Forhold til anden planlægning Kommune og Miljøplan Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 0.F4, der udlægger området til park. Der kan opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets brug som friareal. Opførelsen af en sognegård er således ikke i overensstemmelse med Kommune og Miljøplanen. Sammen med lokalplanen offentliggør Odense Kommune derfor et tillæg til Kommune- og Miljøplanen, hvor del af område 0.F4 friareal ændrer anvendelse til serviceområde med friareal. For at få rammeområderne til at hænge mere naturligt sammen, kommer den Jødiske Kirkegård ind under samme rammeområde som Assistenskirkegården, rammeområde 2.S22. Ændringen får ingen praktisk betydning. Kvarterplan Kvarterplanen for Odense Bymidte fra 1999 bevarer kirken som et fritliggende anlæg, men foreslår at der opføres bebyggelse langs den østlige side af Sdr. Boulevard. Planen foreslår en omlægning af pladsen foran kirken, så der skabes et større sammenhængende byrum ved Sdr. Boulevard, Kirkegårds Allé og Filosofgangen. Naturbeskyttelse Skovbyggelinie Skovbevoksningen i Munke Mose medfører, at hele lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinie efter naturbeskyttelseslovens 17. Det betyder, at der ikke kan opføres ny bebyggelse. Det er en forudsætning for realiseringen af lokalplanen, at 10 Lokalplanforslag nr

15 Redegørelse skovbyggelinien ophæves i forbindelse med lokalplanens vedtagelse eller at der efterfølgende meddeles dispensation fra skovbyggelinien. Ansgars Kirke er en bykirke. På grund af den bymæssige bebyggelse langs Sdr. Boulevard er der er ikke visuel sammenhæng mellem kirken og Munke Moses skovbevoksning. Odense Kommune finder det derfor rimeligt at skovbyggelinien ophæves. Miljøforhold Kloakforhold En skyllevandsledning (Ø 225 mm. PE) fra Odense Vandselskab til Odense Å skærer gennem Ansgars Anlæg syd for Ansgars Kirke. Ledningen skønnes at ligge uden for det kommende byggeris område. Dette forhold skal dog undersøges, inden byggeriet påbegyndes. Jordforurening Der er inden for lokalplanområdet ikke kortlagt nogen form for jordforurening. Hvis der ved bygge- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet standses og Odense Kommune skal underrettes, jf. 71 i Lov om forurenet jord. Arbejdet kan genoptages, når Region Syddanmark og kommunen i fællesskab har vurderet, på hvilke vilkår projektet kan fortsætte. Fra 1. januar 2008 er jorden inden for byzone som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet jf. 50a i Lov om forurenet jord. Det kaldes områdeklassificering. Jord fra et områdeklassificeret areal må ikke flyttes fra ejendommen uden forudgående anmeldelse til kommunen. Jordens forureningsindhold skal dokumenteres ved analyser i forbindelse med anmeldelsen eller der skal indgås aftale med modtageanlægget om at modtageanlægget foretager analyser. Planens miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering (lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone, og der ændres ikke på zoneforholdene. Lokalplanforslag nr

16 Redegørelse Mageskifte Odense Kommune ejer et mindre del af det areal, der er nødvendigt for at opføre sognehuset. Dette areal mageskiftes med et tilsvarende areal mod Sdr. Boulevard, som i dag ejes af kirken. Servitutter Der er tinglyst 3 underjordiske præcissionsnivellementspunkter indenfor lokalplanområdet. Hvis punkterne under anlægsarbejdet lider overlast skal de erstattes. Kort og Matrikelstyrelsen oplyser, at det er muligt at flytte punkterne, dog så de kommer til at ligge i nærheden af eksisterende punkter. Teknisk Forsyning Lokalplanområdet bliver forsynet af følgende virksomheder: Fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. El fra Odense Elforsyning Net A/S. Vandforsyningen varetages af Odense Vandselskab A/S. Tilladelse fra andre myndigheder Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde Nedrivning af tilbygningen til kirken er anbefalet af Kgl. Bygningsinspektør og godkendt af Stiftsøvrigheden. Naturbeskyttelsesloven Der må ikke foretages byggearbejder indenfor skovbyggelinien, før skovbyggelinien er ophævet. I tilfælde af, at skovbyggelinien ikke ophæves, forudsætter byggeri en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17. Jordforureningsloven Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres en forurening, som ikke er beskrevet i kortlægningen, skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Kommunen underretter Region Syddanmark. Arbejdet kan genoptages, når regionen og kommunen i fællesskab har vurderet, på hvilke vilkår projektet kan fortsætte. 12 Lokalplanforslag nr

17 Redegørelse Museumsloven Der er ikke hidtil registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet eller i dettes umiddelbare nærhed. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at området rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet. Midlertidige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. Lokalplanforslag nr

18 Redegørelse 14 Lokalplanforslag nr

19 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007). Bestemmelserne gælder for det i 2 nævnte område i Odense Kommune. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at sikre mulighed for at opføre en sognegård i tilknytning til Ansgars Kirke. at sikre, at sognegården primært opføres under terræn, så den integreres i anlægget og ikke virker dominerende i forhold til omgivelserne samt at der sikres frit indkig til kirken. at frilægge den oprindelige kirkebygning ved at fjerne senere tilbygninger. at fastlægge byggeriets omfang og placering, samt fastlægge materialer og farver således at bygningen ikke vil virke dominerende. at fastlægge retningslinier for omlægningen af Kirkegårds Allé og genplantning af allétræer. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med rød stiplet linie på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 2273, 2280b og del af 2280a, Odense Bygrunde. 2.2 Området ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i delområder som vist på kortbilag 2: A1 A2 A3 A4 F K byggefelt for nyt sognehus byggefelt for indgang og trappehus byggefelt for underjordisk anlæg. Ikke synlig fra ter ræn depotrum friareal og park eksisterende kirkebygning Område for offentlig vej. 3. Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til kirke, sognegård samt friareal. 4. Udstykning 4.1 Der må ikke foretages yderligere udstykning i lokalplanområdet. Lokalplanforslag nr

20 Bestemmelser 5. Vej, sti og parkering 5.1 Der anlægges min. 12 parkeringspladser på kirkens område. Pladserne anlægges som vist på kortbilag 2 og afskærmes med en max. 120 cm høj bøgehæk mod Kirkegårds Allé. Hækken er vist på kortbilag 2. Der etableres afmærkede parkeringsbåse langs Kirkegårds Allé. 5.2 Nye stiføringer skal i princippet anlægges som vist på kortbilag 2. Stierne udføres i en bredde på 2,8 m svarende til eksisterende stier. Sti mod Vandværksvej anlægges i asfalt, mens øvrige stier udføres i grus. 5.3 Adgang til kirken skal ske fra Kirkegårds Allé via en 5,5 m bred ind og udkørsel, i princippet som vist på kortbilag 2. Ind/udkørslen anlægges i chaussésten sat i buer. 5.4 Langs Kirkegårds Allé etableres en 3,5 m bred grussti med 2 m brede græsrabatter, hvori der plantes allé af hestekastanie eller lign. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Den på kortbilag 1 markerede eksisterende bebyggelse kan fjernes. 6.2 Område K på kortbilag 2 omfatter Ansgars Kirke. Der kan ikke opføres yderligere byggeri inden for området. 6.3 Ny bebyggelse må kun placeres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter A1, A2, A3 og A Inden for byggefelt A1 må ingen del af bygningen være højere end 0,5 m over den på nedenstående snit angivne terrænkote Inden for byggefelt A2 må ingen del af bygningen være højere end 4,9 m over den på nedenstående snit angivne terrænkote på Snit gennem ny Sognegård og park 16 Lokalplanforslag nr

21 Bestemmelser 6.6 Inden for byggefelt A3 kan kun etableres underjordiske anlæg, som ikke er synlig fra terræn, og som ikke hindrer fri færdsel for gående og cyklister på terræn. Det skal være muligt at gå uhindret hele vejen rundt om Ansgars Kirke. 6.7 Indenfor byggefelt A4 må depotrum opføres i en maks. højde på 2,7 m, bredde 3,8 m og længde 4,3 m. Byggefeltet skal i princippet placeres som vist på kortbilag 2 og 3. Mindre justeringer af placeringen kan ske efter godkendelse af Odense Kommune. 6.8 Redskabsskure, rum til affaldscontainere og lign. skal udformes som en integreret del af bygningsanlægget. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal udformes efter principperne som er vist på illustrationsplanen. Byggefelt A1 7.2 Inden for byggefelt A1 på kortbilag 2 skal alle synlige konstruktioner udføres så de ikke virker dominerende i forhold til omgivelserne. Synlig beton skal være indfarvet i mørke grålige nuancer. Tagfladen udformes som en taghave med klippet plænegræs, og evt. striber af mørk grå beton. Plænegræsset skal anlægges med min. 25 cm vækstlag samt automatisk drypvandingsanlæg og dræn. Der skal sikres offentlig adgang til taghaven ved anlæggelse af 2 trapper6på min. 6 m s bredde. 7.3 Taghaven sikres med rækværk i metal, som udføres diskret i mørke ikke reflekterende farver i en slank konstruktion. 7.4 Vinduer udføres i klart glas med skjulte aluminiumsrammer. Byggefelt A2 7.5 Inden for byggefelt A2 kan der opføres en trappe/ elevatorbygning med glas som det primære materiale. Byggefelt A4 7.6 Indenfor byggefelt A4 kan opføres et depotrum i indfarvet mørk beton. Dørene skal udføres i børstet stål, sandblæst hærdet glas eller træ. Bevaring Område K 7.7 Der må ikke foretages ændringer af kirkebygningen uden tilladelse fra Odense Kommune, Det Kgl. Byg- Lokalplanforslag nr

22 Bestemmelser ningsinspektorat og Fyens Stiftsøvrighed. Belysning og skiltning 7.8 Der skal udarbejdes en samlet belysningsplan for området omkring kirken, inkl. parkeringsplads og eventuel facadebelysning. 7.9 Der må kun benyttes parkarmaturer, væghængte armaturer eller pullertarmaturer. Maks. belysningshøjde over terræn er 4 meter Der kan udføres dekorativ belysning af kirken. Facadebelysning af tårnet skal være armaturer nedgravet i terræn, med en farvegengivelse så kirken fremstår i sin naturlige farve, ikke under Ra Den nye sognegård må kun belyses indefra. Alternativt, kan der placeres lys i sognegårdens tagudhæng Alle armaturer skal være tilpasset bebyggelsen i udformning og materialevalg. Der skal til al udendørs belysning vælges lyskilder med naturlig belysning, min. Ra Skiltning må kun udføres som facadeskiltning med baggrund i den pågældende bygnings funktion. Skiltet skal tilpasses bygningens arkitektur og ikke være dominerende. Skiltet må belyses med en mindre spot Henvisningsskilte på kirkens område, må ikke være højere end 1 m over terræn. Eventuel belysning af skilte skal godkendes af Odense Kommune. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Der kan etableres udgravede kiler i terrænet ned mod den nedgravede sognegård. Kilerne skal anlægges med plænegræs og i princippet udføres som vist på figur 1. Kilernes skråninger må ikke overstige 30 grader og der må ikke opsættes nogen form for hegn, rækværk eller stakit ved kilerne. 8.2 Uanset punkt 8.1 kan Odense Kommune give tilladelse til skråninger på maks. 40 grader ved den midterste kile, jævnfør figur 1. Hvor græs anlægges oven på en konstruktion, skal der være min. 25 m muld, som græsset kan gro i. 8.3 Der skal udarbejdes en plejeplan, godkendt af Odense Kommune for græsarealerne på og omkring kilerne. Græsskråningerne skal klippes som øvrige græsarealer i Ansgars anlæg. 8.4 Den eksisterende havemur, som adskiller kirkens forplads fra græsarealet mod NØ, skal bevares. Odense Kommune kan give tilladelse til mindre ændringer og 18 Lokalplanforslag nr

23 Bestemmelser Figur 1 justeringer. 8.5 Af kortbilag 3 fremgår, hvilke træer der skal bevares og hvilke træer der kan fældes og erstattes med nye træer. Nye træer, til erstatning for fældede træer, skal min. have stammeomfang cm, højde min. 5 m, og kronbredde min. 2,5 m. Art og præcis placering skal aftales med Odense Kommune. Bevaringsværdige træer, som kan være udsat for overlast i byggeperioden, skal være forsvarligt afskærmet inden for vækstzonen (jævnfør figur 2), dog minimum i en radius af 4 meter fra stammen. Figur Belægningen omkring kirken skal udføres i granit af en type, der harmonerer med kirkens materialer, eventuelt i kombination med grus. Eventuelt også i kombination med storformat betonfliser med særligt farvetilslag og overfladebearbejdning tilpasset kirkens og sognegårdens materialer. 8.7 Der skal være fast belægning frem til døre med handicapadgang. 8.8 Friarealer i parken anlægges med klippet plænegræs. Eksisterende hække og plantebede kan fornyes/retableres. Nye hække og plantebede må kun anlægges med Odense Kommunes godkendelse. Der må ikke opsættes hegn på kirkens matrikel, og der må kun plantes hæk de steder, der er markeret på kortbilag 2. Lokalplanforslag nr

0-681. Ansgars Kirke Sognegård

0-681. Ansgars Kirke Sognegård 0-681 Ansgars Kirke Sognegård Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne

Læs mere

Lokalplanforslag nr Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum

Lokalplanforslag nr Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum By- og Kulturforvaltningen Orientering om Lokalplanforslag nr. 7-719 Boliger og service ved Elsesminde, Sanderum Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang E Nørregade 36-38 Postboks 730 5000 Odense

Læs mere

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 13.1.1 Område ved Roskildevej og Linde Allé Hvad er en lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 3.7.1 Butikker på Egelundsvej 5 Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplan nr Albertslund syd - Sportsplads. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 4.3.1 Albertslund syd - Sportsplads Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21

Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21 Orientering om Forslag til kommuneplantillæg nr. 37, Lokalplanforslag nr. 2-744 UCL uddannelsesinstitution, Niels Bohrs Allé 1-21 By- og Kulturforvaltningen Kultur, Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang

Læs mere

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke

Lokalplan nr Albertslund Kommune. Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby. Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.6 Skovkirkegård ved Herstedøster Landsby Offentlige formål - anneks kirkegård for Herstedøster Kirke 2001 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt

Læs mere

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev

Offentlig høring. Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Offentlig høring Fra den xx.xx.2018 til den xx.xx.2018 Udkast til tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 2.12 Boligområde Mølhøjvangen, Haverslev Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 2 Lokalplanens

Læs mere

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole

Greve Kommune. Lokalplan nr Forslag. Tune Skole. Lægehus ved Tune Skole Greve Kommune Forslag Lokalplan nr.15.17 Tune Skole Lægehus ved Tune Skole Forslag til lokalplan er udarbejdet af Center for Teknik & Miljø, Greve Kommune. Forslaget er vedtaget af Greve Byråd den 27.

Læs mere

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315

Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 Tillæg 1 til lokalplan nr. 315 For et boligområde ved Hovedgaden 2 i Løgstrup Forslag Ovenfor ses luftfoto med markering af eksisterende lokalplan samt skravering af tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 315.

Læs mere

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune

Lokalplan nr Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 7.10.1 Nye tagboliger ved Kanalgaden og Kanaltorvet Hvad er en

Læs mere

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING

Lokalplan 210. Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING Lokalplan for udvidelse af Horsens Kunstmuseum TEKNISK FORVALTNING JUNI 2005 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Lokalplanens formål 4 Lokalplanområdet i dag 5 Forhold til anden planlægning

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Hidtil lovlig anvendelse kan fortsætte Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens

Læs mere

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten)

r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) r r begrænset a Ja ej- a olins a a s(højsletten) -sl Indholdsfortegnelse Lokalplanens baggrund, ^,,,,, I Lokalplanens indhold,,,,, I Lokalplanens retsvirkninger,,,,,,, 2 Lokalplanens forhold til anden

Læs mere

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø

Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej. Lokalplan 81B. Ældrecentret i Hvalsø I Forslag til Lokalplan 81 Ældreboliger på Præstegårdsvej Lokalplan 81B Ældrecentret i Hvalsø Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de

Læs mere

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby

YYY Boliglokalplan. (bygget ud fra lokalplan , Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby YYY Boliglokalplan (bygget ud fra lokalplan 1-2-113, Boliger på Thistedvej og Sydvestvej, Nørresundby Midtby Indholdsfortegnelse Startredegørelse 1 Oversigtskort 2 Baggrunden 3 Projektet 4 Lokalplanområdet

Læs mere

LOKALPLAN NR. 002.239

LOKALPLAN NR. 002.239 LOKALPLAN NR. 002.239 For et område ved Christinedalsvej og Niels Hansens Vej ~ (Jr / SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen august 1991 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er

Læs mere

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune.

Lokalplantillæg nr Den Østrigske Villaby. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplantillæg nr. 17.2.1 Den Østrigske Villaby Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 4-0306 PRIVATSKOLEN ALS I VØLUNDSGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I ndhold BESKRIVELSE AF LOKALPLANOMRÅDET

Læs mere

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by.

Jernløse Kommune. Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr For et område i Sdr. Jernløse by. Kirkegård Lokalplanstillægsgrænse Sdr. Jernløse by Jernløse Kommune Tillæg nr. 4.1.B til lokalplan nr. 4.1. For et område i Sdr. Jernløse by. Tillæg nr. 9 til kommuneplan 1997-2009 For et område i Sdr.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Regionkommuneplantillæg nr. 022 110 a 110 d 112 Restaurant-, hotel- og udstillingsformål oktober 2010 Lokalplanforslag 045 og forslag til regionkommuneplantillæg

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk.

Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk i januar 2003 D.nr. 28673 Rev. den 30. april 2003 Lokalplan nr. 55.3 for et boligområde ved Nygade i Videbæk. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 55.3 med tilhørende tillæg nr. 13 til Videbæk Kommuneplan

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter

LOKALPLAN 108. Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter LOKALPLAN 108 Buddinge Trælasthandel Gladsaxe kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1997 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der

Læs mere

LOKALPLAN NR. 004.240

LOKALPLAN NR. 004.240 LOKALPLAN NR. 004.240 For et område i Christiansminde 4 SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning plan- og udviklingsafdelingen september 1991 Hvad er en lokaiplan En lokalpian er en plan, hvori byrådet kan

Læs mere

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim

For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim For i cl rætran! ae 3 y e cl Rågelun dvej i Å s ti rim Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f eks om anvendelse, udstykning, vej-

Læs mere

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06

Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 Galten Kommune Forslag til Lokalplan nr. 3.BE1 5.06 For et område til blandet bolig- og erhverv i Stjær Brugsen Forslag, November 2006 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 LOKALPLAN NR. 3.BE1-5.06 for et område til

Læs mere

Hvad er en lokalplan?

Hvad er en lokalplan? ejendommen jalles Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering og udformning

Læs mere

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91

LOKALPLAN NR THYHOLM KOMMUNE 7/91 l LOKALPLAN NR. 1.11 1991 THYHOLM KOMMUNE 7/91 THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1.11 for et boligområde i den sydøstlige udkant af Hvidbjerg by INDHOLD: side Redegørelse for lokalplanens forhold til den øvrige

Læs mere

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke

Lokalplan Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke Taastrup Hovedgade Rugkærgårdsvej Røjlevangen Lokalplan 1.70 Taastrup Kirkeplads til Rønnevang Kirke 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 1.70 Indhold: Redegørelse Indledning...3 Områdets beliggenhed...3

Læs mere

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole.

Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999. Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk i februar 1999 J. Nr. 27-11 -51.1 Revideret! marts 1999 Lokalplan nr. 51 tillæg nr. 1 for Videbæk Skole. Videbæk Kommune Tillæg nr. 4 til Videbæk Kommuneplan 1997 Lokalplan nr. 51.tillæg nr. 1

Læs mere

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022

LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 LOKALPLAN NR. 045 Tillæg til lokalplan nr. 54 for Rønne Kommuneplantillæg nr. 022 496c 7 119b Restaurant-, hotel- og udstillingsformål Indsigelsesfrist 5. juli 2010 April 2010...... j.nr.01.02.05p21-0183

Læs mere

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund.

Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård. Miljø- og Teknikforvaltningen. Albertslund Kommune. www.albertslund.dk albertslund@albertslund. Miljø- og Teknikforvaltningen Albertslund Kommune www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28 Lokalplan nr. 19.1.2 Snebærhaven og Storagergård Hvad er en lokalplan En lokalplan

Læs mere

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand

Lokalplan nr. 143. Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006. P-plads ved Hotel Nyborg Strand Lokalplan nr. 143 Nyborg Kommune Teknisk Afdeling, juli 2006 P-plads ved Hotel Nyborg Strand Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund...4 Forhold til anden planlægning...5 Forsyningsforhold...5

Læs mere

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57

Forslag til Lokalplan Udstykning af Bygaden 57 Forslag til Lokalplan 73.2 Udstykning af Bygaden 57 1 Indhold Hvad er en lokalplan? Fremlæggelsesperiode 3 Lokalplanforslagets midlertidige retsvirkninger 3 Redegørelse Indledning Bevaringsværdige træer

Læs mere

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2

Lokalplanområdet. Lokalplan 202. Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 Lokalplanområdet Lokalplan 202 Lokalplan for et boligområde ved Fabrikvej 2 TEKNISK FORVALTNING Marts 2006 Lokalplan 202 Indhold Indhold Redegørelse Baggrund for lokalplanen 4 Formål med lokalplanen 4

Læs mere

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR For et område på Munkeengen. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 203 For et område på Munkeengen Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Indledning Hillerød byråd har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser udarbejdet lokalplan

Læs mere

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt.

Lokalplanen indeholder, som vist på kortbilaget, mulighed for opførelse af yderligere 5 pavillionbygninger, hvis dette bliver nødvendigt. Formålet med denne lokalplan er, at sikre det planmæssige grundlag for en udvidelse af Dansk Rød Kors asylcenter på Sanholmlejren, til brug for rigspolitiets sagsbehandling i forbindelse med modtagelse

Læs mere

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej

LOKALPLAN NR. 11-577. for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej LOKALPLAN NR. 11-577 for et område ved Otterupvej-Bladstrupvej ODENSE KOMMUNE Miljø- og Teknikforvaltningen, Byplan- og Miljøafdelingen 2001 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet

Læs mere

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ

HILLERØD KOMMUNE. LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ HILLERØD KOMMUNE LOKALPLAN NR. 11a ET OMRÅDE VED GODTHÅBSVEJ I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 287 af 26. juni 1975) fastsættes herved følgende bestemmelser for det i 2 nævnte område. 1. Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005

LOKALPLAN NR. 123. Lufthavnsrelateret erhverv. (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 Lufthavnsrelateret erhverv (Tillæg til lokalplan 94) Billund kommune Teknisk Service December 2005 LOKALPLAN NR. 123 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan?...4 REDEGØRELSE Baggrund...5 Beskrivelse

Læs mere

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte

LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte LOKALPLAN 4-15 Køge Tekniske Skole, Boholte KØGE KOMMUNE 1988 LOKALPLAN 4-15 KØGE TEKNISKE SKOLE BOHOLTE INDHOLDSFORTEGNELSE REDEGØRELSE: Lokalplanens baggrund og formål... 3 Lokalplanens indhold... 3

Læs mere

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter.

Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk i november 2002 D.nr. 24971 Lokalplan nr. 93 for et offentligt område til Videbæk ny skole i tilknytning til Videbæk Idræts- og Fritidscenter. Videbæk Kommune Lokalplan nr. 93 for et offentligt

Læs mere

Om lokalplaner: Udarbejdet af Næstved Kommunes Byplansektion

Om lokalplaner: Udarbejdet af Næstved Kommunes Byplansektion Om lokalplaner: Udarbejdelse af lokalplaner Bestemmelser om lokalplaner findes i lov om planlægning. Byrådet har ifølge loven ansvaret for, at der udarbejdes lokalplaner. Der skal udarbejdes en lokalplan,

Læs mere

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik

Høje-Taastrup Kommune. Lokalplan nr Høje Taastrup. Landskabelig støjvold. 10. april Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan nr. 2.26 Høje Taastrup Landskabelig støjvold 10. april 2002 Kongsbak Informatik Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 2.26 Lokalplan for en landskabelig støjvold langs Holbækmotorvejen

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. orfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er blandt andet, før der laves større Forslag udstykninger til eller større bygge- eller anlægsarbejder.

Læs mere

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE

THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE THYHOLM KOMMUNE LOKALPLAN 5.7 FOR BOLIGOMRÅDE I TAMBOHUSE FREMLAGT FRA DEN 4. DECEMBER 2002 TIL DEN 12. FEBRUAR 2003. OFFENTLIGT BEKENDTGJORT DEN 9. APRIL 2003. Forord til lokalplanforslaget Thyholm Kommunes

Læs mere

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier

til Fredstidsopstilling af for militærets øvelsesplads Q Højstrup IHAWK raketbatterier til for militærets øvelsesplads Q Højstrup Fredstidsopstilling af IHAWK raketbatterier Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f

Læs mere

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer.

Planen omfatter en fremtidig udbygning med 80 boliger opført som tæt/lav bebyggelse opdelt i mindst 8 enklaver med adgang til de fælles friarealer. Lokalplan nr. 14.2. For et boligområde i Uvelse (Lystrupgård) REDEGØRELSE Lokalplanens formål: Det er lokalplanens formål i overensstemmelse med kommuneplanen at fastlægge retningslinier for en bebyggelsesog

Læs mere

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling

Lokalplan 40. For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling Lokalplan 40 For lokal plastvirksomhed ved Vester Velling November 1998 Lokalplanens retsvirkninger Midlertidige retsvirkninger efter planloven Endegyldige retsvirkninger Når et forslag til lokalplan er

Læs mere

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119

Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 Lokalplan 10-86 Boliger på Holbækvej 119 TORNVED KOMMUNE Maj 2006 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er et dokument, der for et geografisk afgrænset område fastlægger, hvordan der må bygges eller anlægges.

Læs mere

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter

Lokalplan nr. 1013. Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter Lokalplan nr. 1013 Ferielejligheder Ved Rønbjerg Feriecenter August 2010 Indholdsfortegnelse Redegørelse... 2 Vejledning...2 Offentlig høring...2 Klageadgang...2 Lokalplanområdets beliggenhed og afgrænsning...3

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017

Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Forslag til tillæg nr. 1 til lokalplan 84 for en golfbane ved Torup August 2017 Natur og Udvikling Hvorfor laver vi en lokalplan? I en række tilfælde kræver loven, at vi skal lave en lokalplan. Det er

Læs mere

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE

Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92. For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE Skolens idrætsbaner LOKALPLAN NR. 92 For Marbækskolen SKIBBY KOMMUNE 1 Indholdsfortegnelse Redegørelse Lokalplanens indhold...3 Lokalplanens forhold til den øvrige planlægning for området...5 Bestemmelser

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95

FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 FAABORG KOMMUNE Lokalplan 2.95 Erhvervsområde i Kaleko oktober 2002 Indholdsfortegnelse Offentlighedsperiode 1 Lokalplanens baggrund 2 Bestemmelser 3 Lokalplan 2.95 3 1 Lokalplanens formål 3 2 Område og

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE

HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE HOLSTEBRO KOMMUNE LOKALPLAN NR. 365 FOR EN UDVIDELSE AF HOLSTEBRO GOLFKLUBS BANER, RÅSTED INDHOLDSFORTEGNELSE side Beskrivelse af hæftets indhold 2 Hvad er en lokalplan 2 Lokalplanens indhold 3 Lokalplanens

Læs mere

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan

Indhold. Tillæg nr. 1 til lokalplan nr for en McDonald s restaurant ved Kvickly. Tillæg nr. 14 til Kommuneplan Indhold Tillæg nr. 1 til lokalplan nr. 1.2-1 for en McDonald s restaurant ved Kvickly Indledning Lokalplantillæggets forhold til anden planlægning Lokalplanens retsvirkninger Lokalplantillæggets bestemmelser

Læs mere

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik

Albertslund Kommune. Lokalplan nr. 8.4. Område ved Herstedøster Landsby. Udendørs oplagsplads. Kongsbak Informatik Albertslund Kommune Lokalplan nr. 8.4 Område ved Herstedøster Landsby Udendørs oplagsplads 1999 Kongsbak Informatik Hvad er en lokalplan? Planloven, lokalplanpligt og lokalplanret Ifølge Lov nr. 388 af

Læs mere

Indholdsfortegnelse. side

Indholdsfortegnelse. side 0 Indholdsfortegnelse side Forord... 2 BESTEMMELSER... 3 Lokalplanens formål... 3 Afgrænsning... 3 Område og zonestatus... 3 Områdets anvendelse... 4 Udstykning... 4 Vej og stiforhold... 4 Bebyggelsens

Læs mere

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø

Lokalplan nr. 54. Lægehus i Niverød. Vedtagelsesdato: 17. april Teknik & Miljø Lokalplan nr. 54 Lægehus i Niverød Teknik & Miljø Vedtagelsesdato: 17. april 1985 Ikrafttrædelsesdato: 8. maj 1985 o GC UJ UJ o (go (oi >? QQ fuul n QQ n i M i i c= Indledning Dette hæfte indeholder lokalplan

Læs mere

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE

FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE 11 - THYBORØN BY PLEJEHJEM I THYBORØN LOKALPLAN NR. 34 FOR THYBORØN-HARBOØRE KOMMUNE Thyborøn-Harboøre kommune LOKALPLAN NR. 34 Plejehjem Godthåbs vej i Thyborøn Indholdsfortegnelse: Side REDEGØRELSE:...

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN NR. 28 for et boligområde umiddelbart øst for Vestergades udmunding i Røddingvej side l Lokalplan nr. 28 for et område ved Vestergade/Røddingevej, Vester Vamdrup, Vamdrup Kommune.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning

LOKALPLAN NR. 182. For et område ved Petersborgvej. Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning LOKALPLAN NR. 182 For et område ved Petersborgvej Hillerød Kommune - Teknisk Forvaltning GRUNDLAGET FOR LOKALPLANEN Hillerød kommune har i henhold til kommuneplanlovens bestemmelser ladet udarbejde lokalplan

Læs mere

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken

LOKALPLAN 4-13 Adventkirken LOKALPLAN 4-13 Adventkirken KØGE KOMMUNE 1987 LOKALPLAN 4-13 ADVENTKIRKEN INDHOLD : side Redegørelse Forhold til anden planlægning 5 6 Retsvirkninger 7 Lokalplanen 9 Kortbilag bagerst i hæftet KØGE KOMMUNE,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

i n d h o l d t i l l æ g n r. 1 t i l l o k a l p l a n n r. 6 2 i n d l e d n i n g 1 l o k a l p l a n b e s t e m m e l s e r 1. Formål 2 2. Områdets afgrænsning 2 3. Områdets anvendelse 2 4. Bebyggelsens

Læs mere

LOKALPLAN NR

LOKALPLAN NR LOKALPLAN NR. 004.247 For et område ved Slotsvængevej SVENDBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning Planlægningssektionen juni 1992 Hvad er en lokalpian En lokaiplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende

Læs mere

for et område i Birkum

for et område i Birkum for et område i Birkum Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej~ og stiforhold - placering

Læs mere

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL

PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL LOKALPLAN LOKALPLAN 603-2 Adventure Efterskolen i Skelde september 2010 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 6400 SØNDERBORG TLF 88726400 E-MAIL post@sonderborg.dk HVAD ER EN LOKALPLAN? En lokalplan er den eneste

Læs mere

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev

VALLØ KOMMUNE. Lokalplan nr Tømrergården, Boliger i Hårlev VALLØ KOMMUNE Lokalplan nr. 1-27 Tømrergården, Boliger i Hårlev Vedtaget af Kommunalbestyrelsen d. 17. marts 2005 Lokalplan nr. 1-27 for Tømrergården, Boliger i Hårlev Indholdsfortegnelse Lokalplanens

Læs mere

Lokalplan nr For vandtårnet i Bogense. Bogense Kommune Rådhuset 5400 Bogense Tlf Fax

Lokalplan nr For vandtårnet i Bogense. Bogense Kommune Rådhuset 5400 Bogense Tlf Fax Lokalplan nr. 1-126 For vandtårnet i Bogense Bogense Kommune Rådhuset 5400 Bogense Tlf. 64 81 10 73 Fax 64 81 28 80 E-mail: bogense@bogense.dk Lokalplan nr. 1-126 Indhold Hvad er en lokalplan?...3 Lokalplanens

Læs mere

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER

LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER 2 Forandringer skal følge planen LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Efter byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense

For området ved Sdr. Boulevard - Filosofganen - Odense For området ved Sdr Boulevard - Filosofganen - Odense Odense Magistrat 2 Afdeling Byplanafdelingen 1986 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 53 FOR ET OMRÅDE TIL OMBYGNING OG UDVIDELSE AF PLEJEHJEMMET ELIM Lokalplan 53 For et område til ombygning og udvidelse af plejehjemmet Elim Udarbejdet af Vamdrup kommune og Arkitekt

Læs mere

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole

LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole LOKALPLAN 11.36 Tilbygning til Greve Privatskole Dokumentet har gennemgået en bearbejdning, for at komme på anvendelig digital form. Derfor kan afvigelser fra den tinglyste plan ikke udelukkes. GREVE KOMMUNE

Læs mere

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede

TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05. For Solgården i Strøby Egede TILLÆG nr. 1 til Lokalplan 2-05 For Solgården i Strøby Egede FORSLAG Fremlagt i perioden 5. maj 30. juni 2014 Stevns Kommune Tillæg nr. 1 til Lokalplan 2-05 Solgården Strøby Egede Indledning Tillæg nr.

Læs mere

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade

Gråsten Kommune. Lokalplan nr. 32. Boligformål, Skolegade Gråsten Kommune Lokalplan nr. 32 Boligformål, Skolegade Vedtaget: 27.09.1990 REDEGØRELSE Gråsten kommune er tildelt en kvote på 20 almennyttige boliger. Byrådet er sammen med Gråsten Andelsboligforening

Læs mere

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård.

SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE. Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79. Daginstitution ved Nysøgård. SKÆLSKØR KOMMUNE EGGESLEVMAGLE SKOLE Marts 1994 LOKALPLAN NR. 79 Daginstitution ved Nysøgård. En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks. om anvendelse,

Læs mere

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2

Forslag til lokalplan nr ejendommen Søby Nørremarksvej 2 ÆRØ KOMMUNE Forslag til lokalplan nr. 19-9 ejendommen Søby Nørremarksvej 2 Kommuneplantillæg nr. 1 Kommuneplan 2009-2021 for Ærø Kommune Forord til lokalplanen Denne lokalplan omfatter ejendommen Søby

Læs mere

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej

Hedehusene DDO, COWI. Lokalplan Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Reerslevvej Brandhøjgårdsvej DDO, COWI Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej Hedehusene Lokalplan 4.16.7 Støjskærm langs Brandhøjgårdsvej 2 Høje-Taastrup Kommune Lokalplan 4.16.7 Indhold: Redegørelse

Læs mere

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål

Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål Lokalplan nr. 5.30 Område til Ferieog Fritidsformål v. Strandvejshotellet, Hals HALS KOMMUNE SEP. 2000 ν SKOVSGÅRDSVEJ STRANDVEJEN DEGNELODDEN SKOLESTIEN 2 6 3 3 0 2 4 14 16 1 4 33 35 26 2 1 3 18 5 7 7

Læs mere

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram

LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram LOKALPLAN NR. 151 for et område til en bolig og sti ved Kærgårdsvej i Gram Skanderborg Kommune 2007 Hvad er en lokalplan? I følge Lov om Planlægning skal der udarbejdes og offentliggøres en lokalplan,

Læs mere

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen

LOKALPLAN 285 ALLERØD KOMMUNE BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ. Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen LOKALPLAN 285 BOLIGER VEST FOR TUNET OG HAVEBOVEJ Indeholder forslag til tillæg til kommuneplanen ALLERØD KOMMUNE FORVALTNINGEN 2004 INDHOLDSFORTEGNELSE FORORD...2 Hvad er en lokalplan?...2 Hvorfor udarbejdes

Læs mere

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE

LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE LOKALPLAN SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 1-0303 FOR PASSAGEN RÅDHUSTORVET - BJERGGADE PLAN OG TEKNIK RÅDHUSET 6400 SØNDERBORG TLF 74126430 FAX 74126432 E-MAIL raadhus@sonderborg.dk I NDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS

VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS Anmelder: Vamdrup Kommune Idrætsvej 1 6580 Vamdrup tlf. 76 92 21 00 VAMDRUP KOMMUNE LOKALPLAN 56 FOR ET OMRÅDE TIL OFFENTLIG FORMÅL ÆLDREBOLIGER I ØDIS i. Lokalplan 56 For et område til offentlig formål

Læs mere

LOKALPLAN NR Lotzes Have

LOKALPLAN NR Lotzes Have LOKALPLAN NR 2-496 Lotzes Have Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, fx om : - anvendelse - udstykning - vej- og stiforhold - placering

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm

Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Lokalplan nr. 025 Parkalle I, Tarm Teknik & Miljø Toften 6 6880 Tarm 96 48 48 48 e-mail: teknisk@egvadkom.dk Beskrivelse af lokalplanens retdvirkninger. Efter kommunalbestyrelsens endelige vedtagelse

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune

Lokalplan 80. Bolig og erhvervsområde i Hvalsø. Hvalsø Kommune Lokalplan 80 Bolig og erhvervsområde i Hvalsø Hvalsø Kommune Orientering Regler for Lokalplaners Udarbejdelse Indhold En lokalplan er en fysisk plan, der fastlægger de fremtidige forhold indenfor et afgrænset

Læs mere

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres.

I øvrigt skal vi altid lave en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre, at kommuneplanen kan gennemføres. Tillæg 1 til Lokalplan 65 for et område ved Ll. Karlsmindevej og Spodsbjergvej September 2011 Natur og Udvikling Halsnæs Kommune Rådhuset Rådhuspladsen 1 3300 Frederiksværk Tlf. 47 78 40 00 Hvorfor laver

Læs mere

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17

Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00. Sejlflod Kommune. Lokalplan nr 50.31.03. Centerområde ved Tofthøjvej 17 Anmelder : Sejlflod Kommune, Stationsvej 5, 9280 Storvorde - Tlf. 96 77 99 00 Sejlflod Kommune Lokalplan nr 50.31.03 Centerområde ved Tofthøjvej 17 Vejledning...... 3 Redegørelse...... 4 Lokalplanens område.....^^

Læs mere

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter

LOKALPLAN 81. Pileparken ll Mørkhøj kvarter LOKALPLAN 81 Pileparken ll Mørkhøj kvarter GLADSAXE KOMMUNE 1992 HVORFOR LOKALPLAN? I Gladsaxe Kommune skal der normalt laves en lokalplan når dele af kommuneplanen skal realiseres, når der gennemføres

Læs mere

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY.

KOMMUNE NR BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. ODDER LOKALPLAN FQR ET OMRADE TIL OFFENTLIGE FORMAL I QDOER BY. KOMMUNE NR. 1069 BELIGGENDE VED ØSTERMARKSVEJ Odder Kommune Lokalplan nr. 1069 Lokalplan for et område til offentlige formål beliggende ved

Læs mere

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted

HOLSTED KOMMUNE. Lokalplan nr. 64. Del af centerområde ved torvet i Holsted HOLSTED KOMMUNE Del af centerområde ved torvet i Holsted Holsted Kommune Side 1 del af centerområde ved torvet i Holsted. Udarbejdet af Teknisk afdeling, Holsted Kommune. Godkendelsesdatoer: Vedtaget af

Læs mere

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9

Hvad er en lokalplan? 1. Redegørelse 3. Baggrund og formål 4. Området 5. Lokalplanens indhold 6. Anden planlægning 7. Anden lovgivning 9 Indholdsfortegnelse Hvad er en lokalplan? 1 Redegørelse 3 Baggrund og formål 4 Området 5 Lokalplanens indhold 6 Anden planlægning 7 Anden lovgivning 9 Servitutter 10 Bestemmelser 11 1. Lokalplanens formål

Læs mere

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf.

LOKALPLAN NR. 50 ULFBORG - VEMB KOMMUNE. For Mariebjerg i Vemb TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN. Tingvej Ulfborg - tlf. LOKALPLAN NR. 50 For Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK- OG MILJØFORVALTNINGEN Tingvej 5-6990 Ulfborg - tlf. 97 49 15 55 LOKALPLAN NR. 50 for Mariebjerg i Vemb ULFBORG - VEMB KOMMUNE TEKNIK-

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009

FORSLAG TIL LOKALPLAN 701-3. bevarende lokalplan for området omkring. september 2009 Forslag til LOKALPLAN FORSLAG TIL LOKALPLAN 01- bevarende lokalplan for området omkring Elleygade september 2009 PLANAFDELINGEN RÅDHUSTORVET 10 00 SØNDERBORG TLF 88200 FAX 882 E-MAIL innovation@sonderborg.dk

Læs mere