Forslag til lokalplan nr for Ansgars Kirkes Sognegård

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Forslag til lokalplan nr. 0-681 for Ansgars Kirkes Sognegård"

Transkript

1 Orientering om Forslag til tillæg nr. 36 i Kommune- og Miljøplanen Forslag til lokalplan nr for Ansgars Kirkes Sognegård By- og Kulturforvaltningen Plan og Byg Byplan Odense Slot Indgang G Nørregade Postboks Odense C Odense Byråd har den 5. november 2008 i henhold til Planloven vedtaget at offentliggøre ovennævnte planer for området, som er vist på foto næste side. Planerne er fremlagt Fra 25. november 2008 til 20. januar 2009 I den periode kan du indsende bemærkninger, ændringsforslag eller indsigelser til By- og Kulturforvaltningen, Byplan, Odense Slot, Postboks 730, 5100 Odense C eller Planerne kan ses følgende steder: BorgerServiceCenter, Skulkenborg 1, 5000 Odense C Hovedbiblioteket, Odense Banegård Center, Østre Stationsvej 15, 5000 Odense C Lokalhistorisk Bibliotek, klosterbakken 2, 5000 Odense C Tlf Fax DATO 25. november 2008 REF. DHAA JOURNAL NR. 2007/ EKSPEDITIONSTIDER Mandag-torsdag Fredag Lokalplanforslaget kan købes for 100 kr. i BorgerServiceCenter. Yderligere information Du er velkommen til at ringe til Byplan. Sagsbehandlere er arkitekt Esben Fog og arkitekt Heidi Hauschild Jensen Venlig hilsen Dorthe Harbo Andersen Kontorchef Direkte tlf /4

2 Oversigt over lokalplanens område Lokalplanens baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme Fyens Stifts ønske om at opføre en ny sognegård til Ansgars Kirke. Samtidig er det et ønske at frilægge kirken. Dette gøres ved at fjerne den senere opførte tilbygning på kirkens nordvestside. Nedrivningen af tilbygningen sker efter anbefaling af Den Kongelige Bygningsinspektør og med Nationalmuseets godkendelse Lokalplanen muliggør desuden en omlægning af Kirkegårds Allé med regulering af trafikken og genplantning af den gamle allé som blev fældet i 2005 på grund af alder. Tilbygningen i forgrunden ønskes fjernet 2/4

3 Lokalplanens indhold Lokalplanen udlægger området til kirke, sognegård og park. Den nye sognegård opføres syd/vest for kirken ud mod Ansgars Anlæg. For at bibeholde kirken som et fritliggende monument i Ansgars Anlæg, graves den nye bygning ned. Sognegårdens tag kommer til at ligge ca. 1. meter over terræn og anlægges med plænegræs. Der skal være adgang til taget fra Ansgars Anlæg, således at taghaven kan bruges som en del af parken. Sognegården vil på den måde fremstå mere som en del af parken. Sognegården forbindes med kirken via en underjordisk gang. Over jorden opføres et trappe/elevatorhus i glas. Der udgraves kiler i parken, så der kan komme dagslys ind til sognegården. Lokalplanen sikrer, at sognehuset indpasses i Ansgars Anlæg på en diskret måde. Materialerne skal være afdæmpede og rækværk m.m. må ikke virke dominerende Kirken med den nye Sognegård set fra Sdr. Boulevard Bevaring af eksisterende træer Lokalplanen medfører, at der skal fældes flere store træer i parken, blandt andet en meget stor bredkronet eg og to store birketræer. Lokalplanen sikrer, at der plantes nye træer i parken, som erstatning for de fældede, og at en række af de store træer bliver bevaret. Som erstatning for den eksisterende petanquebane med belysningsanlæg, anlægges der en ny petanquebane uden for lokalplanens område. Den placeres syd for de eksisterende 3 petanquebaner. 3/4

4 Kommuneplantillæg Lokalplanen ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 0.F4, der udlægger området til park. Der kan opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets brug som friareal. Opførelsen af en sognegård er således ikke i overensstemmelse med Kommune- og Miljøplanen. Sammen med lokalplanen offentliggør Odense Kommune derfor et tillæg til Kommune- og Miljøplanen, hvor en del af område 0F4 friareal ændrer anvendelse til serviceområde med friareal. Retsvirkninger Ifølge lov om planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De midlertidige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i 1 år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden 3 år fra offentliggørelsen. Efter Odense Byråds endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må de ejendomme, der er omfattet af planen jf. 18 i Lov om Planlægning kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt anvendes i overensstemmelse med planens bestemmelser. Den eksisterende lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Lokalplanen medfører heller ikke i sig selv krav om etablering af de anlæg mv., der er indeholdt i planen. Dispensation Byrådet kan dispensere fra lokalplanens bestemmelser, hvis dispensationen ikke er i strid med principperne i planen. Væsentlige afvigelser fra lokalplanen kan kun gennemføres ved tilvejebringelse af ny lokalplan. Servitutter og eksisterende lokalplan Private byggeservitutter og andre tilstandsservitutter, der er uforenelige med lokalplanen, fortrænges af planen. Andre private servitutter kan eksproprieres, når det vil være af væsentlig betydning for virkeliggørelse af planen. 4/4

5 Lokalplan Forslag Ansgars Kirke Sognegård

6 Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Grundejere ved således, hvilke arbejder de må gennemføre, og hvilke arbejder de kan forvente, at naboen gennemfører. Plansystemet Kommunernes planlægning af de fysiske omgivelser er reguleret i Lov om Planlægning. Lovens hensigt er at sikre en sammenhæng i planlægningen, at bevare byens kvaliteter og beskytte landskab og miljø. Herudover er det et særligt formål at høre offentlighedens synspunkter, inden byrådet træffer endelig beslutning om lokalplanens indhold. I kommuneplanen skal byrådet fastlægge de overordnede rammer for planlægningen af de enkelte arealer i kommunen. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres i omgivelserne og hvordan. Der skal altid vedtages en lokalplan, inden et større byggeri, anlægsarbejde eller en større nedrivning sættes i gang. Desuden skal der vedtages en lokalplan, når det er nødvendigt for at sikre kommuneplanens virkeliggørelse. Byrådet kan på ethvert tidspunkt beslutte at udarbejde et lokalplanforslag. Lokalplanens bestemmelser skal have hjemmel i Lov om Planlægning og må ikke stride mod den overordnede planlægning, fx kommuneplanen. Lokalplanens bestemmelser må dog gerne være strammere end kommuneplanens. Lokalplanens bestemmelser En lokalplan kan indeholde bestemmelser om for eksempel - områdets anvendelse udstykninger vej- og stiforhold placering og udformning af bebyggelsen bevaring af bygninger og landskabstræk sikring af friarealer etablering af fællesanlæg Offentlig høring Inden en lokalplan kan vedtages skal den være fremlagt til offentlig høring i mindst 8 uger. Alle har her mulighed for at fremsætte bemærkninger til det foreslåede. Synspunkterne behandles i byrådet i forbindelse med planens endelige vedtagelse. Lokalplanens opbygning Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Bestemmelserne udgør den juridiske del af planen og er bindende for alle faste ejendomme inden for lokalplanens område. Kortbilaget viser lokalplanens område. 2

7 Offentlighed Offentlig høring Du kan komme med indsigelser mod lokalplanforslaget ved skriftlig henvendelse til Odense Kommune senest 20. januar Byrådet tager stilling til alle indsigelser i forbindelse med den endelige politiske behandling af lokalplanen. Du er velkommen til at kontakte os med eventuelle spørgsmål til indholdet i lokalplanforslaget. Planlægger Esben Fog Planlægger Heidi Hauschild Jensen Adresse Odense Kommune, Byplan, Odense Slot Postboks 730, 5100 Odense C. Lokalplanforslaget er udarbejdet af Odense Kommune, Byplan. Arbejdet er påbegyndt februar 2008 og der kan forekomme oplysninger, som ikke er opdateret siden. 3

8 4

9 Indhold Om planlægning side 2 Offentlighed side 3 Om lokalplanen side 6 REDEGØRELSE Baggrund side 7 Lokalplanområdet side 7 Lokalplanens indhold side 8 Forhold til anden planlægning side 10 Miljøforhold side 11 Tilladelser fra andre myndigheder side 12 Midlertidige retsvirkninger side 13 BESTEMMELSER 1. Lokalplanens formål side Område og zonestatus side Anvendelse side Udstykning side Vej, sti og parkering side Bebyggelsens omfang og placering side Bebyggelsens ydre fremtræden side Ubebyggede arealer side Forudsætning for ibrugtagen side Varige retsvirkninger side 20 Påtegning side 21 KORTBILAG og ILLUSTRATIONSPLAN vedlagt 5

10 Om lokalplanen Ansgars Kirke er opført i 1902 af den kendte Odense arkitekt Niels Jacobsen. Kirken blev bygget til at ligge i ensom majestæt op til Ansgars anlæg. En senere tilbygning med menighedssal, opført 1917, slører dog det majestætiske udtryk. Lokalplanen har til formål atter at frilægge kirken samt at opføre en ny sognegård i tilknytning til kirken. Den senere tilbygning foreslås nedrevet. Dette sker efter anbefaling af Den Kongelige Bygningsinspektør og med Nationalmuseets godkendelse. Det nye sognehus foreslås opført sydvest for kirken mod Ansgars anlæg. For at bevare kirkens fritliggende karakter, graves det nye hus ned, og der anlægges en have på taget med adgang fra Ansgars anlæg. For at få dagslys til det nedgravede sognehus anlægges nogle græskiler ned mod bygningen. Fra Ansgars anlæg vil man på den måde kun kunne se taget og taghaven. Kommer man tættere på, vil kilerne afsløre det nedgravede sognehus. Lokalplanen giver også mulighed for at omlægge trafikken på Kirkegårds Allé og genetablere allétræerne. Oversigtskortet viser lokalplanens område 6

11 Redegørelse Redegørelsen indeholder en gennemgang af lokalplanens indhold, lokalplanens forhold til anden planlægning samt lokalplanens foreløbige retsvirkninger. Baggrund Lokalplanen er udarbejdet for at imødekomme Fyens Stifts ønske om at opføre en ny sognegård til Ansgars Kirke. Samtidig er det et ønske at frilægge kirken. Dette gøres ved at fjerne den senere opførte tilbygning på kirkens nordvestside. Lokalplanen muliggør desuden en omlægning af Kirkegårds Allé med regulering af trafikken og genplantning af den gamle allé, som blev fældet i 2005 på grund af alder. Lokalplanområdet Lokalplanområdet omfatter ejendommen Sdr. Boulevard 1, en del af Ansgars Anlæg, samt Kirkegårds Allé. Lokalplanområdet er vist på luftfotoet side 6. Kastaniealléen anno 1932 Kirkens historie Ansgars Kirke blev indviet i 1902 som den første nye kirke i Odense siden middelalderen. Vandringen fra land til by, som tog fart gennem slutningen af 1800 tallet, havde øget behovet for en ny kirke i det gamle Skt. Knuds Kirkesogn. Kirken er tegnet af den kendte Odense arkitekt Niels Jacobsen, der blandt andet også har tegnet Domhuset, Grand Hotel, Odense Tekniske Skole og Odense Teater. Kirkens udformning Kirken er udformet som en korskirke med et 47 m højt fritstående klokketårn. Kirken og tårnet er opført i røde blødstrøgne teglsten på en sokkel af granit. Tårnets lethed danner kontrast til kirkens lukkede bygningskrop. I både kirken og tårnet ses en tydelig italiensk inspiration. Kirken fremstår i ensom majestæt omgivet af Ansgars anlæg. Den majestætiske virkning svækkes dog af en tilbygning fra 1917, som blev opført til mødesal m.m. Det er en forudsætning for opførelsen af det nye sognehus, at tilbygningen fjernes, således at kirken kommer til at fremstå i sin oprindelige form. Lokalplanforslag nr

12 Redegørelse Tilbygningen i forgrunden ønskes fjernet Alle ændringer på kirken skal godkendes af Stiftet i samråd med den Kgl. Bygningsinspektør og Nationalmuseet. Der er endvidere tilknyttet en kirkegårdskonsulent, som kan tage sig af det landskabelige. Nedrivningen af den omtalte tilbygning er godkendt af Stiftsøvrigheden og anbefalet af Den Kongelige Bygningsinspektør. Lokalplanens formål og indhold Lokalplanen udlægger området til kirke, sognegård og park. Samtidig indeholder planen forslag til omlægning af Kirkegårds Allé. Den ny sognegård opføres syd/vest for kirken ud mod Ansgars Anlæg. For at bibeholde kirken som et fritliggende monument i Ansgars Anlæg, graves den nye bygning ned, og der etableres plænegræs på taget. Tilbygningen vil på den måde fremstå mere som en del af parken end som en ny bygning. Sognegården forbindes med kirken via en underjordisk gang. Over jorden opføres et trappe/elevatorhus i glas. Lys til sognegården sker ved hjælp af udgravede kiler i terrænet. Sognegårdens tag kommer til at ligge ca. 1 m over terræn og anlægges med plænegræs. Der skal være adgang til taget fra Ansgars Anlæg, således at taghaven kan bruges som en del af parken. Lokalplanen sikrer, at sognehuset indpasses i Ansgars Anlæg på en diskret måde. Materialerne skal være afdæmpede og rækværk mm. må ikke virke dominerende. Lokalplanen omfatter desuden Kirkegårds Allé, hvor den gamle allé foreslås genplantet. 8 Lokalplanforslag nr

13 Redegørelse Kirken med den nye Sognegård set fra Sdr. Boulevard Vej, sti og parkering Trafik og Anlæg har planer om permanent ensretning af Kirkegårds Allé. Alléen ensrettes fra i vestlig retning. Fra til er der fortsat dobbeltrettet trafik. Vejprofil ændres, så der anlægges kørespor i en bredde af min. 3,5 m, hvor vejen er ensrettet, og min 5,5 m bred hvor vejen er dobbeltrettet. Der anlægges desuden parkeringsbånd i min. 2,0 m bredt. Fortov i vejens nordside bevares. Adgang til kirkens parkeringsplads sker fra Kirkegåds Allé via én fælles ind og udkørsel. Der etableres parkering på Kirkegårds Allé i et parkeringsbånd langs den nye allé. I Ansgars Anlæg retableres stier mm. efter byggeriets anlæggelse. På kortbilag 3 er vist eksisterende stier, som fjernes, og hvordan det fremtidige stiforløb bliver. Bevaring af eksisterende træer Lokalplanen medfører, at der skal fældes flere store træer i parken, blandt andet en meget stor bredkronet eg og to store birketræer. Lokalplanen sikrer, at der plantes nye træer i parken, som erstatning for de fældede, og sikrer, at en række af parkens store træer bliver bevaret. Lokalplanen giver mulighed for, at visse træer i parken kan fældes, så der kan skabes bedre plads til, at de resterende træer samt den nye allé kan udvikle sig. Lokalplanforslag nr

14 Redegørelse Belysning Ifølge Odense Kommunes Belysningsplan er der i Ansgars Anlæg behov for bedre forhold for fodgængere og cyklister i aften- og nattetimerne. Belysningen skal være afdæmpet og diskret og kun opsættes på de mest befærdede stier. Der bør ikke opsættes belysning i parken mod kirkegården, og lyskilder skal have en naturlig farve. Den eksisterende belysning af kirketårnet er ikke tidssvarende og yder ikke kirken retfærdighed. Kirketårnet bør belyses med nedgravede armaturer med naturligt farvet lys. Forhold til anden planlægning Kommune og Miljøplan Lokalplanområdet ligger indenfor kommuneplanens rammeområde 0.F4, der udlægger området til park. Der kan opføres mindre bygninger, som er nødvendige for områdets brug som friareal. Opførelsen af en sognegård er således ikke i overensstemmelse med Kommune og Miljøplanen. Sammen med lokalplanen offentliggør Odense Kommune derfor et tillæg til Kommune- og Miljøplanen, hvor del af område 0.F4 friareal ændrer anvendelse til serviceområde med friareal. For at få rammeområderne til at hænge mere naturligt sammen, kommer den Jødiske Kirkegård ind under samme rammeområde som Assistenskirkegården, rammeområde 2.S22. Ændringen får ingen praktisk betydning. Kvarterplan Kvarterplanen for Odense Bymidte fra 1999 bevarer kirken som et fritliggende anlæg, men foreslår at der opføres bebyggelse langs den østlige side af Sdr. Boulevard. Planen foreslår en omlægning af pladsen foran kirken, så der skabes et større sammenhængende byrum ved Sdr. Boulevard, Kirkegårds Allé og Filosofgangen. Naturbeskyttelse Skovbyggelinie Skovbevoksningen i Munke Mose medfører, at hele lokalplanområdet er omfattet af en skovbyggelinie efter naturbeskyttelseslovens 17. Det betyder, at der ikke kan opføres ny bebyggelse. Det er en forudsætning for realiseringen af lokalplanen, at 10 Lokalplanforslag nr

15 Redegørelse skovbyggelinien ophæves i forbindelse med lokalplanens vedtagelse eller at der efterfølgende meddeles dispensation fra skovbyggelinien. Ansgars Kirke er en bykirke. På grund af den bymæssige bebyggelse langs Sdr. Boulevard er der er ikke visuel sammenhæng mellem kirken og Munke Moses skovbevoksning. Odense Kommune finder det derfor rimeligt at skovbyggelinien ophæves. Miljøforhold Kloakforhold En skyllevandsledning (Ø 225 mm. PE) fra Odense Vandselskab til Odense Å skærer gennem Ansgars Anlæg syd for Ansgars Kirke. Ledningen skønnes at ligge uden for det kommende byggeris område. Dette forhold skal dog undersøges, inden byggeriet påbegyndes. Jordforurening Der er inden for lokalplanområdet ikke kortlagt nogen form for jordforurening. Hvis der ved bygge- og anlægsarbejdet konstateres jordforurening, skal arbejdet standses og Odense Kommune skal underrettes, jf. 71 i Lov om forurenet jord. Arbejdet kan genoptages, når Region Syddanmark og kommunen i fællesskab har vurderet, på hvilke vilkår projektet kan fortsætte. Fra 1. januar 2008 er jorden inden for byzone som udgangspunkt klassificeret som lettere forurenet jf. 50a i Lov om forurenet jord. Det kaldes områdeklassificering. Jord fra et områdeklassificeret areal må ikke flyttes fra ejendommen uden forudgående anmeldelse til kommunen. Jordens forureningsindhold skal dokumenteres ved analyser i forbindelse med anmeldelsen eller der skal indgås aftale med modtageanlægget om at modtageanlægget foretager analyser. Planens miljøvurdering I henhold til Lov om miljøvurdering (lov nr. 316 af 5. maj 2004) er der foretaget en miljøscreening af planen. Det er i den forbindelse vurderet, at lokalplanen ikke vil give anledning til væsentlige miljøpåvirkninger. Der vil derfor ikke blive udarbejdet en miljørapport for yderligere miljøvurdering. Zoneforhold Lokalplanområdet ligger i byzone, og der ændres ikke på zoneforholdene. Lokalplanforslag nr

16 Redegørelse Mageskifte Odense Kommune ejer et mindre del af det areal, der er nødvendigt for at opføre sognehuset. Dette areal mageskiftes med et tilsvarende areal mod Sdr. Boulevard, som i dag ejes af kirken. Servitutter Der er tinglyst 3 underjordiske præcissionsnivellementspunkter indenfor lokalplanområdet. Hvis punkterne under anlægsarbejdet lider overlast skal de erstattes. Kort og Matrikelstyrelsen oplyser, at det er muligt at flytte punkterne, dog så de kommer til at ligge i nærheden af eksisterende punkter. Teknisk Forsyning Lokalplanområdet bliver forsynet af følgende virksomheder: Fjernvarme fra Fjernvarme Fyn. El fra Odense Elforsyning Net A/S. Vandforsyningen varetages af Odense Vandselskab A/S. Tilladelse fra andre myndigheder Lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde Nedrivning af tilbygningen til kirken er anbefalet af Kgl. Bygningsinspektør og godkendt af Stiftsøvrigheden. Naturbeskyttelsesloven Der må ikke foretages byggearbejder indenfor skovbyggelinien, før skovbyggelinien er ophævet. I tilfælde af, at skovbyggelinien ikke ophæves, forudsætter byggeri en dispensation fra naturbeskyttelseslovens 17. Jordforureningsloven Hvis der i forbindelse med bygge- og anlægsarbejdet konstateres en forurening, som ikke er beskrevet i kortlægningen, skal arbejdet standses og kommunen underrettes. Kommunen underretter Region Syddanmark. Arbejdet kan genoptages, når regionen og kommunen i fællesskab har vurderet, på hvilke vilkår projektet kan fortsætte. 12 Lokalplanforslag nr

17 Redegørelse Museumsloven Der er ikke hidtil registreret fortidsminder inden for lokalplanområdet eller i dettes umiddelbare nærhed. Det kan imidlertid ikke udelukkes, at området rummer jordfaste fortidsminder eller kulturhistoriske anlæg, der vil være omfattet af Museumslovens 27 (lov nr. 473 af 7. juni 2001). I det omfang et fortidsminde berøres af et anlægsarbejde, kan dette af Kulturarvsstyrelsen kræves standset, indtil en arkæologisk undersøgelse er gennemført. For at undgå en sådan uheldig situation kan der med fordel foretages en forundersøgelse på arealet forud for anlægsarbejdets opstart med henblik på at vurdere udstrækning og bevaringsgrad af evt. jordfaste fortidsminder. På opfordring af bygherren kan Odense Bys Museer fremsende en tidsplan for og et budget over de udgifter, som er forbundet med en forundersøgelse (jf. Museumslovens 25). Da forundersøgelsens resultater kan få indflydelse på planlægning og byggemodning i lokalplanområdet, anbefales det bygherren at kontakte Odense Bys Museer på et tidligt tidspunkt i projekteringen. Bygherren bedes under alle omstændigheder kontakte Odense Bys Museer i så god tid som muligt forud for iværksættelse af anlægsarbejde på arealet. Midlertidige retsvirkninger Ifølge Lov om Planlægning 17 må ejendomme, der er omfattet af lokalplanforslaget, ikke bebygges eller i øvrigt udnyttes på en måde, der kan foregribe indholdet af den endelige plan. Den eksisterende, lovlige anvendelse af en ejendom kan fortsætte som hidtil. Efter udløbet af indsigelsesfristen kan byrådet tillade, at ejendommen bebygges eller udnyttes i overensstemmelse med forslaget, såfremt dette er i overensstemmelse med kommuneplanen og ikke er lokalplanpligtigt. De foreløbige retsvirkninger gælder, indtil den endeligt vedtagne eller godkendte lokalplan er offentligt bekendtgjort, dog længst i ét år efter offentliggørelse af lokalplanforslaget. Lokalplanforslaget bortfalder, hvis det ikke er endeligt vedtaget inden tre år fra offentliggørelsen. Lokalplanforslag nr

18 Redegørelse 14 Lokalplanforslag nr

19 Bestemmelser Lokalplanens bestemmelser fastsættes i henhold til Lov om Planlægning (Lovbekendtgørelse nr. 813 af 21. juni 2007). Bestemmelserne gælder for det i 2 nævnte område i Odense Kommune. 1. Lokalplanens formål Lokalplanen har til formål: at sikre mulighed for at opføre en sognegård i tilknytning til Ansgars Kirke. at sikre, at sognegården primært opføres under terræn, så den integreres i anlægget og ikke virker dominerende i forhold til omgivelserne samt at der sikres frit indkig til kirken. at frilægge den oprindelige kirkebygning ved at fjerne senere tilbygninger. at fastlægge byggeriets omfang og placering, samt fastlægge materialer og farver således at bygningen ikke vil virke dominerende. at fastlægge retningslinier for omlægningen af Kirkegårds Allé og genplantning af allétræer. 2. Område og zonestatus 2.1 Lokalplanen afgrænses som vist med rød stiplet linie på kortbilag 1 og omfatter matr.nr. 2273, 2280b og del af 2280a, Odense Bygrunde. 2.2 Området ligger i byzone. Der ændres ikke på zoneforholdene. 2.3 Lokalplanområdet opdeles i delområder som vist på kortbilag 2: A1 A2 A3 A4 F K byggefelt for nyt sognehus byggefelt for indgang og trappehus byggefelt for underjordisk anlæg. Ikke synlig fra ter ræn depotrum friareal og park eksisterende kirkebygning Område for offentlig vej. 3. Anvendelse 3.1 Området må kun anvendes til kirke, sognegård samt friareal. 4. Udstykning 4.1 Der må ikke foretages yderligere udstykning i lokalplanområdet. Lokalplanforslag nr

20 Bestemmelser 5. Vej, sti og parkering 5.1 Der anlægges min. 12 parkeringspladser på kirkens område. Pladserne anlægges som vist på kortbilag 2 og afskærmes med en max. 120 cm høj bøgehæk mod Kirkegårds Allé. Hækken er vist på kortbilag 2. Der etableres afmærkede parkeringsbåse langs Kirkegårds Allé. 5.2 Nye stiføringer skal i princippet anlægges som vist på kortbilag 2. Stierne udføres i en bredde på 2,8 m svarende til eksisterende stier. Sti mod Vandværksvej anlægges i asfalt, mens øvrige stier udføres i grus. 5.3 Adgang til kirken skal ske fra Kirkegårds Allé via en 5,5 m bred ind og udkørsel, i princippet som vist på kortbilag 2. Ind/udkørslen anlægges i chaussésten sat i buer. 5.4 Langs Kirkegårds Allé etableres en 3,5 m bred grussti med 2 m brede græsrabatter, hvori der plantes allé af hestekastanie eller lign. 6. Bebyggelsens omfang og placering 6.1 Den på kortbilag 1 markerede eksisterende bebyggelse kan fjernes. 6.2 Område K på kortbilag 2 omfatter Ansgars Kirke. Der kan ikke opføres yderligere byggeri inden for området. 6.3 Ny bebyggelse må kun placeres indenfor de på kortbilag 2 viste byggefelter A1, A2, A3 og A Inden for byggefelt A1 må ingen del af bygningen være højere end 0,5 m over den på nedenstående snit angivne terrænkote Inden for byggefelt A2 må ingen del af bygningen være højere end 4,9 m over den på nedenstående snit angivne terrænkote på Snit gennem ny Sognegård og park 16 Lokalplanforslag nr

21 Bestemmelser 6.6 Inden for byggefelt A3 kan kun etableres underjordiske anlæg, som ikke er synlig fra terræn, og som ikke hindrer fri færdsel for gående og cyklister på terræn. Det skal være muligt at gå uhindret hele vejen rundt om Ansgars Kirke. 6.7 Indenfor byggefelt A4 må depotrum opføres i en maks. højde på 2,7 m, bredde 3,8 m og længde 4,3 m. Byggefeltet skal i princippet placeres som vist på kortbilag 2 og 3. Mindre justeringer af placeringen kan ske efter godkendelse af Odense Kommune. 6.8 Redskabsskure, rum til affaldscontainere og lign. skal udformes som en integreret del af bygningsanlægget. 7. Bebyggelsens ydre fremtræden 7.1 Ny bebyggelse skal udformes efter principperne som er vist på illustrationsplanen. Byggefelt A1 7.2 Inden for byggefelt A1 på kortbilag 2 skal alle synlige konstruktioner udføres så de ikke virker dominerende i forhold til omgivelserne. Synlig beton skal være indfarvet i mørke grålige nuancer. Tagfladen udformes som en taghave med klippet plænegræs, og evt. striber af mørk grå beton. Plænegræsset skal anlægges med min. 25 cm vækstlag samt automatisk drypvandingsanlæg og dræn. Der skal sikres offentlig adgang til taghaven ved anlæggelse af 2 trapper6på min. 6 m s bredde. 7.3 Taghaven sikres med rækværk i metal, som udføres diskret i mørke ikke reflekterende farver i en slank konstruktion. 7.4 Vinduer udføres i klart glas med skjulte aluminiumsrammer. Byggefelt A2 7.5 Inden for byggefelt A2 kan der opføres en trappe/ elevatorbygning med glas som det primære materiale. Byggefelt A4 7.6 Indenfor byggefelt A4 kan opføres et depotrum i indfarvet mørk beton. Dørene skal udføres i børstet stål, sandblæst hærdet glas eller træ. Bevaring Område K 7.7 Der må ikke foretages ændringer af kirkebygningen uden tilladelse fra Odense Kommune, Det Kgl. Byg- Lokalplanforslag nr

22 Bestemmelser ningsinspektorat og Fyens Stiftsøvrighed. Belysning og skiltning 7.8 Der skal udarbejdes en samlet belysningsplan for området omkring kirken, inkl. parkeringsplads og eventuel facadebelysning. 7.9 Der må kun benyttes parkarmaturer, væghængte armaturer eller pullertarmaturer. Maks. belysningshøjde over terræn er 4 meter Der kan udføres dekorativ belysning af kirken. Facadebelysning af tårnet skal være armaturer nedgravet i terræn, med en farvegengivelse så kirken fremstår i sin naturlige farve, ikke under Ra Den nye sognegård må kun belyses indefra. Alternativt, kan der placeres lys i sognegårdens tagudhæng Alle armaturer skal være tilpasset bebyggelsen i udformning og materialevalg. Der skal til al udendørs belysning vælges lyskilder med naturlig belysning, min. Ra Skiltning må kun udføres som facadeskiltning med baggrund i den pågældende bygnings funktion. Skiltet skal tilpasses bygningens arkitektur og ikke være dominerende. Skiltet må belyses med en mindre spot Henvisningsskilte på kirkens område, må ikke være højere end 1 m over terræn. Eventuel belysning af skilte skal godkendes af Odense Kommune. 8. Ubebyggede arealer 8.1 Der kan etableres udgravede kiler i terrænet ned mod den nedgravede sognegård. Kilerne skal anlægges med plænegræs og i princippet udføres som vist på figur 1. Kilernes skråninger må ikke overstige 30 grader og der må ikke opsættes nogen form for hegn, rækværk eller stakit ved kilerne. 8.2 Uanset punkt 8.1 kan Odense Kommune give tilladelse til skråninger på maks. 40 grader ved den midterste kile, jævnfør figur 1. Hvor græs anlægges oven på en konstruktion, skal der være min. 25 m muld, som græsset kan gro i. 8.3 Der skal udarbejdes en plejeplan, godkendt af Odense Kommune for græsarealerne på og omkring kilerne. Græsskråningerne skal klippes som øvrige græsarealer i Ansgars anlæg. 8.4 Den eksisterende havemur, som adskiller kirkens forplads fra græsarealet mod NØ, skal bevares. Odense Kommune kan give tilladelse til mindre ændringer og 18 Lokalplanforslag nr

23 Bestemmelser Figur 1 justeringer. 8.5 Af kortbilag 3 fremgår, hvilke træer der skal bevares og hvilke træer der kan fældes og erstattes med nye træer. Nye træer, til erstatning for fældede træer, skal min. have stammeomfang cm, højde min. 5 m, og kronbredde min. 2,5 m. Art og præcis placering skal aftales med Odense Kommune. Bevaringsværdige træer, som kan være udsat for overlast i byggeperioden, skal være forsvarligt afskærmet inden for vækstzonen (jævnfør figur 2), dog minimum i en radius af 4 meter fra stammen. Figur Belægningen omkring kirken skal udføres i granit af en type, der harmonerer med kirkens materialer, eventuelt i kombination med grus. Eventuelt også i kombination med storformat betonfliser med særligt farvetilslag og overfladebearbejdning tilpasset kirkens og sognegårdens materialer. 8.7 Der skal være fast belægning frem til døre med handicapadgang. 8.8 Friarealer i parken anlægges med klippet plænegræs. Eksisterende hække og plantebede kan fornyes/retableres. Nye hække og plantebede må kun anlægges med Odense Kommunes godkendelse. Der må ikke opsættes hegn på kirkens matrikel, og der må kun plantes hæk de steder, der er markeret på kortbilag 2. Lokalplanforslag nr

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger

4-754. Lokalplan. Herluf Trolles Vej. Boliger 4-754 Lokalplan Herluf Trolles Vej Boliger Om planlægning Hvad er en lokalplan En lokalplan er en juridisk bindende plan for et afgrænset område. Med en lokalplan kan byrådet fastlægge, hvad der må ændres

Læs mere

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG

Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Lokalplan 2015-1 Lokalplan til tæt-lav boligbebyggelse Bag Bognæs FORSLAG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 4 Lokalplanens redegørelse 4 Lokalplanområdet 5 Lokalplanens

Læs mere

Forslag til LOKALPLAN 2015-19

Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Forslag til LOKALPLAN 2015-19 Center, Sønderbrogade 16, Horsens VH/SWJ Plan & By, Rådhustorvet 4, 8700 Horsens Baggrund & formål Hvad er en lokalplan? Lokalplanen er det led i planlægningen, der udtrykker

Læs mere

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping

Offentlig høring. Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013. Forslag til Lokalplan nr. 277. Centerområde Rytters plads, Skørping Offentlig høring Fra den 02.10.2013 til den 27.11.2013 Forslag til Lokalplan nr. 277 Centerområde Rytters plads, Skørping Læsevejledning Lokalplanen indeholder følgende 1. En Redegørelse - der beskriver

Læs mere

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM

LOKALPLAN NR. 294 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM STRUER KOMMUNE DECEMBER 2008 FOR ET ERHVERVSOMRÅDE VED CHRISTIANS- BORGVEJ I HJERM PLANGRUNDLAG ORDLISTE LOV OM PLANLÆGNING Planloven blev vedtaget af Folketinget den 6. juni 1991 og trådte i kraft den

Læs mere

Forslag til Lokalplan 210-B

Forslag til Lokalplan 210-B Forslag til Lokalplan 210-B Lindøboligerne i Munkebo,lejlighederne på Rosendalen, Solbakken og Nyhøjen, samt ejendommen på Rosendalen 215 December 2009 Kerteminde Kommune Hans Schacksvej 4 5300 Kerteminde

Læs mere

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg

Lokalplan 46. For et område ved Herlevgårdsvej. Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Lokalplan 46 For et område ved Herlevgårdsvej Teknisk Forvaltning, Plan & Byg Redegørelse Lokalplan Indhold Ifølge planloven skal der tilvejebringes en lokalplan med tilhørende redegørelse, 1) når det

Læs mere

Lokalplan nr. 12.B12.7

Lokalplan nr. 12.B12.7 Farvergårdvej Lokalplan nr. 12.B12.7 Lathyrusvej Irisvej Lavendelvej Kærmindevej Gullestrupvej Fremlægges fra den xx. måned 20xx til den xx. måned 20xx. (begge dage incl.) Forslag Bevarende lokalplan for

Læs mere

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St.

ASSENS KOMMUNE. Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. ASSENS KOMMUNE Lokalplan 85 Bolig- og erhvervsområde ved Svanevej i Tommerup St. April 2007 ASSENS KOMMUNE Lokalplanlægning Vejledning En lokalplan fastlægger detaljerede og bindende bestemmelser om den

Læs mere

Lokalplan nr. 11.C27.2

Lokalplan nr. 11.C27.2 Lokalplan nr. 11.C27.2 Vestergade Lykkesvej Dalgas Allé Centerområde Vestergade 41-43 i Herning Forslag Fremlægges fra den xx. xx 20xx til den xx. xx 20xx (begge dage incl.) Hvad er en lokalplan? Planloven

Læs mere

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf

Lokalplan nr. 40-010-0003. Ribe Bykerne. Ribe gl. Biograf Lokalplan nr. 40-010-0003 Ribe Bykerne Ribe gl. Biograf 3. september 2012 Byrådet udarbejder lokalplan for at fastlægge bestemmelser om den enkelte ejendoms anvendelse og bebyggelse med henblik på anmeldelse

Læs mere

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015.

LOKALPLAN 25-005 VEDTAGET FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS. Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. LOKALPLAN 25-005 FOR ET BOLIGOMRÅDE VED EGERNVEJ, II ETAPE ANS VEDTAGET Silkeborg Byråd 27. april 2015. Offentliggjort 5. maj 2015. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning

Læs mere

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215.

Lokalplan nr. 215. Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej. Tillæg nr. 3 til kommuneplan 2005-2016. Lokalplan 215. Lokalplan nr. 215 Tofteåsvej Roskildevej Tinvej Benløse Skel Fælledvej Eilekiersvej Lokalplan 215 Kærup Parkvej Fælledvej Vestmotorvejen Boliger, erhverv og grønne områder ved Fælledvej Tillæg nr. 3 til

Læs mere

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG

Lokalplan nr. 1048 FORSLAG Lokalplan nr. 1048 Område til offentlige formål - f.eks. nyt rådhus Vestre Boulevard, Aars Juni 2015 5 5 5 5 5 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens afgrænsning og omgivelser

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering.

Forslag til lokalplan nr. 1.153 Hotel Marienlyst, tillæg nr. 19 til Helsingør Kommuneplan 2013, og afgørelse om miljøvurdering. Byrådet Center for Kultur, Plan og Erhverv Stengade 59 3000 Helsingør Telefon 49 28 24 98 Giro 9 00 95 15 kpe@helsingor.dk www.helsingor.dk Dato 2.3.2015 Sagsnr. 15/816 Sagsbeh. Ark. Mette Galtt Forslag

Læs mere

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars

Lokalplan nr. 1041 FORSLAG. Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars Lokalplan nr. 1041 Klokkelyngen i Aars Ved Gislumvej og Stenildvadvej, Aars April 2015 5 5 5 5 5 5 6 7 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning Lokalplanens område Eksisterende forhold Lokalplanområdets

Læs mere

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012.

LOKALPLAN 16-002 FORSLAG. Boligområde ved Romervej i Grauballe. Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. LOKALPLAN 16-002 Boligområde ved Romervej i Grauballe FORSLAG Fremlagt i offentlig høring fra xxxx 2012 til xxxxxxx 2012. Indholdsfortegnelse Bestemmelser 1 1. Formål 2 2. Områdets afgræsning og zonestatus

Læs mere

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum

FORSLAG. Lokalplan nr. 1017. Boligområde. Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum Lokalplan nr. 1017 FORSLAG Boligområde Bag Kirkevej og Lærkevej, Hornum August 2010 INDHOLD 6 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7 8 8 8 8 8 9 9 10 10 11 11 11 13 REDEGØRELSE Baggrund for lokalplanlægningen Indledning

Læs mere

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m.

LOKALPLAN 264. REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk BOLIGOMRÅDE. Brøndumvej, Stadionvej m.m. FORSLAG OFFENTLIG FREMLAGT FRA den 23, maj 20 til den 18. juli 20 LOKALPLAN 264 BOLIGOMRÅDE Brøndumvej, Stadionvej m.m., Blenstrup REBILD KOMMUNE HOBROVEJ 88-9530 STØVRING 9988 9988 raadhus@rebild.dk www.rebild.dk

Læs mere

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen

Lokalplan nr. 205. Lokalplan nr. 205. Boliger i Klosterparken - Nonnedalen Lokalplan nr. 205 Lokalplan nr. 205 Boliger i Klosterparken - Nonnedalen september 2007 Hvad er en lokalplan? En lokalplan er en plan, hvori Byrådet kan fastsætte bindende bestemmelser for et område, f.eks.

Læs mere

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007.

LOKALPLAN NR. For et område ved Svineryggen, Vejle. Juni 2006. Lokalplan nr. 205. Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. LOKALPLAN NR. 205 V E J L E K O M M U N E For et område ved Svineryggen, Vejle Juni 2006 Lokalplan nr. 205 Endelig godkendt den 07.02.2007. Offentliggjort den 24.02.2007. Tinglyst den xx.xx.xxxx. LOKALPLAN

Læs mere

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning

Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Foreninger m.fl., samt ejere og lejere i og omkring området omfattet af kommuneplantillæg 56 og lokalplan 0613-21 Teknisk Forvaltning Nytorv 11 6000 Kolding Telefon 75 50 15 00 Telefax 79 79 13 70 E-mail

Læs mere

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring

Version januar 2010. Forslag til lokalplan nr. 303. Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Version januar 2010 Forslag til lokalplan nr. 303 Omdannelse af tidligere erhvervsejendom til boligformål i Skørring Yderligere information kan fås hos: SYDDJURS KOM- MUNE Planafdelingen Hovedgaden 77

Læs mere

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord

Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Lokalplan LK 12 for boligområdet Buske Nord Hvad er en lokalplan? Om lokalplaner En lokalplan er en samling detaljerede bestemmelser, der gælder for et lokalområde i kommunen. Det kan typisk være en bydel,

Læs mere

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE

FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE FORSLAG TIL LOKALPLAN NYBODER SKOLE Borgerrepræsentationen har på mødet den 11. juni 2003 vedtaget forslag til lokalplan Nyboder Skole. Offentlighedsperioden løber fra den xx. xxx til den xx. xxx 2003.

Læs mere

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST

LOKALPLAN NR. 1.2-7 FOR KYSTNÆRE BOLIGER VED STENSLEDGÅRDSVEJ I ASSENS UDKAST UDKAST Forslag til Lokalplan nr. 1.2-7 for kystnære boliger ved Stensledgårdsvej i Assens Indholdsfortegnelse Redegørelse for planen Lokalplanens baggrund og formål... 6 Beskrivelse af lokalplanområdet...

Læs mere

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål

Hillerød Kommune - Teknik. Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål Hillerød Kommune - Teknik Lokalplan nr. For et område ved Tirsdagsskoven til haveboliger og fritidsformål 344 Hillerød Kommune - Teknik nr. 344 Generel lokalplan information Generel lokalplan information

Læs mere

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025

Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425. Forslag LOKALPLAN NR. 5025 Dok. nr. 1013669 Sag. nr. 833425 ODDER Forslag KOMMUNE LOKALPLAN NR. 5025 For et område til boligformål ved Spøttrup Strandvej i Hov 10.3.2008 Dette hæfter er et forslag til lokalplan for et område til

Læs mere

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg

Vestergade. Grejsdalen. Nyborg Sygehus. Lokalplan nr. 241. Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Vestergade Grejsdalen Nyborg Sygehus Lokalplan nr. 241 Institutionsboliger ved Grejsdalen i Nyborg Lokalplanens redegørelse Om lokalplaner En lokalplan fastlægger, hvordan udviklingen skal være i et bestemt

Læs mere

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense

Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Lokalplan 2014-3 Bevarende lokalplan for Gyldensteensvej/ Stegøvej i Bogense Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 2 Hvad er en lokalplan 4 Redegørelse 5 Lokalplanens redegørelse 5 Lokalplanområdet 5

Læs mere