Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installationsvejledning"

Transkript

1 Tovejs trådløs alarmsystem v1.2en Installatonsvejlednng Modeller: PC /868 PC9155G-433/868 PC9155D-433/868 PC9155I-433/868 Brugt med: WT /868 WT5500P-433/868 2-vejs trådløs tastatur seren VIGTIGT! Denne vejlednng ndholder oplysnnger om begrænsnnger produktets brug og dets funktoner og oplysnnger om begrænsnnger producentens ansvar. Vejlednngen bør sn helhed læses omhyggelgt.

2

3 Retnngslnjer for placerng af røg- & CO-detektorer De følgende oplysnnger er kun generelle oplysnnger og det anbefales at lokale brandforordnnger og bestemmelser konsulteres, ved placerng og nstallaton af røg- og CO-alarmer. Røgdetektorer Forsknng ndkerer at alle ldebrand hjem afgver røg større eller mndre omfang. I de fleste tlfælde er sporbare mængder af røg nden, der er sporbare mængder af varme. Der bør nstalleres røgalarmer uden for hvert soveområde og på hver af hjemmets. DSC anbefaler at der nstalleres ekstra alarmer ud over hvad der kræves tl mnmumsbeskyttelse. Andre områder der skal beskyttes omfatter: kælderen, soveværelser, sær hvor rygere sover, spsestuer, fyrrum, bryggerser og alle korrdorer, der kke er beskyttet af krævede enheder. På glatte lofter, kan detektorer som en gude placeres med mellemrum på 9,1 m (30 fod). Andre mellemrum kan være nødvendgt afhænggt af loftshøjde, luftbevægelser, tlstedeværelsen af loftsbjælker, usolerede lofter osv. Konsulter Natonal Fre Alarm Code NFPA 72, CAN/ULC-S553-M86 eller andre relevante natonale standarder for nstallatonsanbefalnger. Placer kke røgdetektorer toppen af spdse eller gavlede lofter, det døde luftrum på dsse steder kan forhndre sporng af røg. Undgå områder med turbolente luftstrømnnger, f.eks. nær døre, vfter eller vnduer Hurtg luftbevægelse omkrng detektoren kan forhndre røg at komme nd enheden. Placer kke detektorer områder med høj luftfugtghed. Placer kke detektorer områder, hvor temperaturen overstger 38 o C (100 o F) eller falder under 5 o C (41 o F). Røgdetektorer bør altd nstalleres overensstemmelse med Natonal Fre Alarm Code, NFPA 72. Røgdetektorer bør altd placeres overensstemmelse med: Der skal nstalleres røgdetektorer udenfor hver enkelt soveområde umddelbar nærhed af soveværelser og på hver ekstra etage famlens bolg, herunder kældre, men kke kryberum og ufærdge kvste. I nybygger skal der også nstalleres røgdetektor hvert soveværelse. Arrangement med delt nveau: Røg detektorer er påkrævet som vst. Røgdetektorer er valgfre, hvor der kke er nogen dør mellem opholdsrum og hobbyrum. Soveværelse Soveværelse Alrum Soveværelse Soveværelse Soveværelse Soveværelse Spsestue Opholdsstue Opholdsstue Spsestue Køkken Kælder Køkken Opholdsstue Soveværelse Soveværelse Fgur 3 Fgur 1 Fgur 2 Loft 4" (0,1 m) Opholdsstue Kælder Røgdetektorer tl bedre beskyttelse Røgdetektorer tl mnmums beskyttelse Fgur 3a Soveværelse Gang Soveværelse Valgfrt Hobbyrum ARRANGEMENT MED DELT NIVEAU Acceptabel her ALDRIG HER Toppen af detektor acceptabel her BEMÆRK: De vste målnger er tl detektorens nærmeste kant. Fgur 4 4" (0,1 m) maks. Væg 12" (0,3 m) maks. CO-detektorer CO-gas bevæger sg frt luften. Foreslåede placernger er eller så nært som mulgt tl hjemmets soveområder. Menneskekroppen er mest sårbar for effekten af CO-gas under søvn. For at opnå den maksmale beskyttelse bør der nstalleres en CO-alarm uden for prmære soveområder og på hver af hjemmets etager. Fgur 3 ndkerer foreslåede placernger hjemmet. En elektronsk sensor detekterer kullte, måler koncentratonen og afgver en høj alarmlyd, nden der nås et potentelt skadelgt nveau. Placer IKKE CO-alarmen følgende områder: Hvor temperaturen kan falde under -10 ºC ellr overstge 40 ºC Nær dampe fra malngsfortynder Indenfor 5 fod (1,5 meter) fra apparater med åben flamme f.eks. fyr, komfurer og ldsteder I udstødnngsstrømmen fra benznmotorer, udluftnnger eller skorstene Placer kke tæt nærhed tl en bls udstødnngsrør, dette kan beskadge detektoren SOVEVÆRELSE STUEETAGE SOVEVÆRELSE KÆLDER SOVEVÆRELSE KøKKEN KULILTEDETEKTOR Fgur 5 GARAGE

4 Dgtal Securty Controls garanterer den oprndelge køber en perode på tolv måneder fra købsdatoen, at produktet skal være fr for defekter materale og udførelse under normal brug. I denne garantperode vl Dgtal Securty Controls, efter dets valg, reparere eller udskfte enhvert defekt produkt, efter returnerng af produktet tl sn fabrk, uden betalng for arbejde og materaler. Alle udskftede og/eller reparede dele er garanterede resten af den oprndelge garantperode eller halvfems (90) dage, alt efter hvad der er længst. Den oprndelge køber skal straks skrftlgt meddele Dgtal Securty Controls at der er en defekt materale eller udførelse, en sådan skrftlg meddelelse skal være modtaget for alle hændelser før udløbet af garantperoden. Der er absolut ngen garant på software og alle softwareprodukter sælges som en brugerlcens under de betngelser, der gælder under lcensaftalen, der følger med produktet. Kunden påtager sg al ansvar for egent udvalg, nstallaton, drft og vedlgeholde ethvert produkt købt fra DSC. Brugertlpassede produkter har kun garant det omfang de kke fungerer ved leverng. I sådanne tlfælde kan DSC udskfte eller kredtere efter deres valg. Internatonal garant Garanten for nternatonale kunder er den samme som for enhver kunde fra Canada og USA, med den undtagelse at Dgtal Securty Controls kke er ansvarlg for skyldge toldgebyrer, skatter eller moms. Garantprocedure For at opnå servce under denne garant, bedes du returnere genstanden(e) tl den forhandler, hvor du købte produktet. Alle autorserede dstrbutører og forhandlere har et garantprogram. Alle der returnerer varer tl Dgtal Securty Controls skla først have et autorsatonsnummer Dgtal Securty Controls vl kke acceptere nogen forsendelse overhovedet, som kke først har ndhentet en autorsaton. Betngelser der ugyldggør garanten Denne garant gælder kun for defekter dele eller udførelse forbndelse med almndelg brug. Den dækker kke: skader forvoldt under forsndelse eller håndterng; skader som følge af katestrofer f.eks. ldebrand, oversvømmelse, jordskælv eller lynnedslag; skader som følge af årsager uden for Dgtal Securty Controls kontrol f.eks. for høj spændng, mekanske stød eller vandskade; skade som følge af uautorseret tlføjelser, ændrnger, modfcernger eller fremmed legmer; skade som følge af tlbehør (medmndre sådant tlbehør er leveret af Dgtal Securty Controls Ltd.); defekter som følge af at produktet kke er blevet nstalleret et egnet mljø; skader som følge af brugen af produkterne tl formål udover hvad de er desgnet tl; skade fra upassende vedlgeholdelse; skade, der opstår fra enhver anden msbrug, forkert håndterng eller ukorrekt anvendelse af produkterne. Begrænset garant ADVARSEL LÆS OMHYGGELIGT Emner, der kke er dækket af garanten I tllæg tl emner, der gør garanten ugyldg, er følgende emner kke dækket af garant: () omkostnnger ved fragt tl reparatonscenteret; () produkter der kke er dentfceret med DSC's produktmærkater og lot- eller serenummer; () produkter der har været adsklt eller repareret på en sådan måde at det påvrker ydeevnen negatvt eller forhndrer tlstrækkelgt nspekton eller testnng tl bekræftelse af ethvert garantkrav. Adgangskort eller -mærker, der returneres under garant vl blve kredteret eller udskftet efter DSC's valg. Produkter der kke er dækket af denne garant eller på anden måde er uden for garant som følge af alder, forkert brug eller skade skal evalueres og der vl blve gvet et estmat for reparaton. Der vl kke blve udført noget reparatonsarbejde uden en gyldg købsordre fra kunden og en "Godkendelse tl returnerng af materale" (RMA) udstedt af DSC's kundeservce. Dgtal Securty Controls Ltd.'s ansvar for kke at reparere produktet under denne garant efter et rmelgt antal forsøg vl være begrænset tl en udskftnng af produktet, som eneste afhjælpnng, som følge af brud på garant. Dgtal Securty Controls skal under ngen omstændgheder være ansvarlg for nogen særlge skader, hændelge skader eller følgeskader som følge af brud på garanten, mslgeholdelse af kontrakt, forsømmelghed, skærpet ansvar eller nogen anden jurdsk teor. Sådanne skader omfatter men er kke begrænset tl tabt fortjeneste, tab af produktet eller noget andet tlhørende udstyr, kaptalomkostnng, omkostnng ved erstatnngs- eller udskftnngsudstyr, anlæg eller servces, nedetd, ndkøbers td, krav fra tredjemand, herunder kunder og skader på ejendom. Lovene nogle retsområder begrænser eller tllader kke ansvarsfraskrvelse fra følgeskader. Hvs lovene et sådant retsområde gælder for noget krav af eller mod DSC, skal begrænsnnger og ansvarsfraskrvelser ndeholdt her gælder størst mulge omfang som loven tllader. Nogle stater tllader kke udelukkelse eller begrænsnng af tlfældge eller følgeskader, så måske gælder ovenfor nævnte begrænsnnger kke for dg. Fraskrvelse af garant Denne garant ndeholder hele garanten og træder stedet for enhver og alle andre garanter, hvad enten de er udtrykt eller antydet (herunder alle underforståede garanter for salgbarhed og anvendelse tl et bestemt formål.) og alle andre forplgtelser og ansvar for Dgtal Securty Controls. Dgtal Securty Controls hverken påtager eller autorserer nogen anden person tl at gve sg ud for at handle på sne vegne tl at modfcere eller ændre denne garant, eller at påtage for sg nogen andre garanter eller ansvar forbndelse med dette softwareprodukt. Denne fraskrvelse af garant og begrænsede garant er underlagt lovene provnsen Ontaro, Canada. ADVARSEL: Dgtal Securty Controls anbefaler at hele systemet regelmæssgt testes fuldstændgt. Men på trods af hyppg testnng og som følge af, men kke begrænset tl, krmnel sabotage eller afbrydelse strømforsynng, er det mulgt at dette produkt kke fungerer som forventet. Reparatoner der kke er dækket af garant Dgtal Securty Controls vl efter dets valg reparere eller udskfte produkter, der kke er dækket af garant, som returneres tl deres fabrk henhold tl følgende betngelser. Alle der returnerer varer tl Dgtal Securty Controls skla først have et autorsatonsnummer Dgtal Securty Controls vl kke acceptere nogen forsendelse overhovedet, som kke først har ndhentet en autorsaton. Produkter, som Dgtal Securty Controls bestemmer tl at kunne repareres vl blve repareret og returneret. Et gebyr, som Dgtal Securty Controls har fastsat forud og som kan ændres fra td tl anden, vl blve opkrævet for hver repareret enhed. Produkter, som Dgtal Securty Controls bestemmer tl kke at kunne repareres vl blve udskftet af det på det tdspunkt nærmest tlgængelge produkt. Den gældende markedsprs for udskftnngsprodukter, vl blve opkrævet for hver udskftnngsenhed. Bemærknng tl nstallatører Denne advarsel ndeholder lvsvgtge oplysnnger. Som den eneste person, der er kontakt med systemets brugere, er det dt ansvar at gøre dem opmærksom på hvert enkelt punkt denne advarsel. Systemfejl Dette system er blevet omhyggelgt desgnet tl at være så effektv som mulgt. Der er dog omstændgheder, herunder brand, ndbrud eller andre former for nødstuatoner, hvor det er mulgt, at det kke vl gve nogen beskyttelse. Ethvert alarmsystem uanset hvlken type kan være bevst kompromtteret eller kke vrke som forventet af en række årsager. Nogle af dsse, men kke alle, årsager kan være: Utlstrækkelg nstallaton Et skkerhedssystem skal nstalleres korrekt for at gve tlstrækkelg beskyttelse. Enhver nstallaton bør evalueres af kvalfcerede skkerhedfolk for at skre at alle adgangspunkter og områder er dækket. Låse og smæklåse på vnduer og døre skal skres og vrke efter hensgten. Vnduer, døre, vægge, lofter og andre bygnngsmateraler skal være af tlstrækkelg styrke og konstrukton tl at gve det forventede nveau af beskyttelse. Der skal foretages en re-evaluerng under og efter enhver byggeaktvtet. En evaluerng af brandvæsnet og/eller poltet anbefales stærkt, hvs dette er mulgt. Krmnel vden Dette system ndeholder skkerhedsfunktoner, der blev anset for at være effektv på fremstllngstdspunktet. Det er mulgt at personer med krmnelt hensgt kan udvkle teknkker, der mndsker effektvteten af dsse funktoner. Det er vgtgt at et skkerhedssystem blver gennemgået perodsk for at skre at dets funktoner forblver effektve og at det blver opdateret eller udskftet, hvs det fndes at det kke gver den forventede beskyttelse. Adgang af ndtrængende Indtrængende kan komme nd gennem ubeskyttede adgangspunkter, omgående følende emheder, undgå sporng ved at bevæge sg gennem områder med utlstrækkelgt dæknng, afbryde advarselsenheder eller nteferere med eller forhndre at systemet vrker ordentlgt. Strøm svgt Kontrolenheder, ndbrudsdetektorer, røgdetektorer og mange andre skkerhedsenheder kræver en tlstrækkelg strømforsynng for at kunne fungere ordentlgt. Hvs en enhed vrker vha. batterer, er det mulgt at batteret kke vrker. Selvom battererne kke har svgtet, skal de oplades, være god stand og nstalleret rgtgt. Hvs enheden kun vrker med vekselstrøm, vl enhver afbrydelse uanset hvor kortvarg sætte enheden ud af kraft, mens der kke er strøm på den. Strømafbrydelser af enhver længde følges ofte af store spændngssvngnnger, som kan skade eletronske udstyr f.eks. et skkerhedsystem. Efter at der har været en strømafbrydelse, skal der straks gennemføres en fuldstændg test af systemet for at skre at systemet vrker som tlsgtet. Svgt af udskftelge batterer Dette systems trådløse sendere er desgnet tl under normale forhold at gve flere års batterlevetd. Den forventede batterlevetd er en funkton af udstyrets mljø, brug og type. Omgvelsesforhold som høj luftfugtghed, høje eller lave temperaturer eller store temperatursvngnnger kan reducere den forventede batterlevetd. Mens hver sender har overvågnng for lavt batternveau, der dentfcerer hvornår battererne skal udskftes, kan denne overvågnng svgte og kke vrke som forventet. Regelmæssg testnng og vedlgeholdelse vl holde systemet god drftmæssg stand. Kompromtterng af radofrekvensenheder (trådløs) Det kan være at sgnaler kke når modtageren under alle omstændgheder, hvlket kan omfatte metalgenstande placeret på eller nær rado path'en eller bevste forstyrelser af sgnalet eller utlsgtet radosgnalnterferens. Systembrugere En bruger er mulgvs kke stand tl at bruge en overfalds- eller nødknap, mulgvst pga. permanent eller mdlertdgt manglende fyssk evne, manglende evne tl at komme tl enheden tde eller ukendskab tl den korrekte brug. Det er vgtgt at alle systembrugere blver trænet korrekt brug af alarmsystemet og at de ved hvordan de skal reagere når systemet ndkerer en alarm. Røgdetektorer Røgdetektorer er en del af dette system, der mulgvst kke vl alarmere beboere om brand af en række årsager, som af dsse er: Røgdetektoren kan være ukorrekt nstalleret eller placeret. Røg kan være forhndret at komme tl røgdetektoren, f.eks. hvs branden er en skorsten, mure eller tage eller på den anden sde af lukkede døre. Det kan være at røgdetektorer kke detekterer røg fra brand på en anden etage bolgen eller bygnngen. Alle brande er forskellge mængden af røg og hastgheden hvormed de brænder. Røgdetektorer kan kke regstrere alle typer brande lge godt. Røgdetektorer kan mulgvs kke gve rettdgt advarsler om brande forudsaget af skødesløshed eller skkerhedsfare f.eks. rygnng sengen, voldsomme eksplosoner, gasudslp, forkert opbevarng af brændbare materaler, overbelastede elektrske kredsløb, børn, der leger med tændstkker eller ldspåsættelse. Selv hvs røgdetektoreren vrker som tlsgtet, kan der være omstændgheder hvor der er utlstrækkelgt advarsel tl at lade alle beboere slppe ud tde tl at undgå personskade eller død. Bevægelsesfølere Bevægelsesfølere kan kun regstrere bevægelse ndenfor det angvne område som vst deres respektve nstallatonsvejlednnger. De kan kke skelne mellem ndtrængende personer og beboere. Bevægelsesfølere gver kke volumenetrsk områdebeskyttelse. De har flere detekterngsstråler og bevægelse kan kun detekteres n ublokerede områder, der er dækket af dsse stråler. De kan kke detektere bevægelse bag vægge, lofter, gulve, lukkede døre, glasadskllelser, glasdøre eller vnduer. Enhver form for sabotage, tlsgtet eller utlsgtet, f.eks. maskerng, tlmallng, eller sprayng med ethvert materale på lnserne, spejle, vnduer eller nogen del af detektonssystemet vl svække det korrekte brug. Passve nfrarøde bevægelsesfølere vrker ved at regstrere ændrnger temperatur. Men deres effektvtet can blve mndsket, når omgvelsestemperaturen stge tl nær eller over kropstemperatur eller hvs der tlsgtet eller utlsgtet er varmeklder eller nær detektonsområdet. Nogle af dsse varmeklder kan være varmeapparater, radatorer, ovne, grll, ldsteder, sollys, dampudluftnng, belysnng osv. Advarselsenheder Det kan være at advarselsenheder f.eks. srener, klokker, horn eller stoboskoper kke advarer eller vækker folk der sover eller hvs der er en væg eller dør mellem. Hvs advarselsenheder er placeret på en anden etage af bolgen eller ejendommen, så er det usandsynlgt at beboerne vl blve alarmeret eller vækket. Hørbare advarselsenhder kan blve forstyret af andre støjklder f.eks. stereoanlæg, radoer, fjernsyn, klmaanlæg eller andre apparater eller omgvende trafk. Hørbare advarselsenheder, uanset hvor højt, kan mulgvst kke høres af hørehæmmerede personer. Telefonlnjer Hvs der bruges telefonlnjer tl at sende alarmer, kan de være ude af drft eller optaget nogle peroder. En ndtrængende person kan også skære telefonlnjenover eller ødelægge dets brugved brug af mere advancerede metoder, der kan være vanskelg at opdage. Utlstrækkelg td Der kan være forhold, hvor systemet vrker som tlsgtet og beboerne vl allgevel kke være beskyttet fra nødstuatonen pga. deres manglende evne tl at reagere på advarslerne tds nok. Hvs systemet overvåges, kan responsen komme forsent tl at beskytte beboerne eller deres ejendele. Komponentfejl Selvom der er gjort alle tlstræbelser på at gøre systemet så påldelgt som mulgt, så det være at systemet kke fungere som tlsgtet som følge af komponentfejl. Utlstrækkelg testnng De fleste problemer der kan forhndre et alarmsystem at vrke som tl sgtet kan opdages ved regelmæssg testnng og vedlgeholdelse. Hele systemet bør testes ugentlgt og umddelbart efter et ndbrud, et ndbrudsforsøg, en brand, en storm, et jordskælv, en ulykke eller nogen for form byggeaktvtet eller uden for ejendommen. Testnngen bør omfatte alle sensorenheder, tastaturer, konsoller, alarm ndkerende enheder og enhver fungerende enhed, der er en del af systemet. Skkerhed og forskrnger Uanset dets mulgheder kan alarmsystemer kke erstatte en ejensdoms- eller lvsforskrng. Et Alarmsystem er heller kke nogen erstatnng for at ejendomens ejere, lejere eller andre beboer kandler fornuftgt for at forhndre eller mnmere skadelge vrknnger af en nødstuaton. VIGTIGT LÆS OMHYGGELIGT: DSC Software købt med eller uden produkter og dele er ophavsretlgt beskyttet og er købt under de følgende lcensbetngelser: Denne slut-brugerlcensaftale er en jurdsk aftale mellem dg (selskab, ndvd eller enttet, der har erhvervet softwaren og enhver relateret hardware) og Dgtal Securty Controls, et selskab under Tyco Safety Products Canada Ltd. producenten af ntegrerede skkerhedssystemer og udvkler af (g) Varemærker Denne slutbrugerlcensaftale tldeler dg kke nogen rettgheder forbndelse med noget varemærke eller servcemærker tlhørende DSC eller dets leverandører. softwaren og alle relaterede produkt eller komponenter ("HARDWARE") som du erhverver. Hvs DSC softwareprodutet ("SOFTWAREPRODUKTET" eller "SOFTWARE") er beregnet tl brug sammen med HARDWARE og kke kommer sammen 3. OPHAVSRET Al ejendomsret og mmaterelle rettgheder tl SOFTWAREPRODUKTET (herunder men kke begrænset tl alle blleder, fotografer og tekst, der er nkluderet SOFTWAREPRODUKTET), de medfølgende trykte materaler og alle koper af SOFTWAREPRODUKTET ejes af DSC eller dets med ny HARDWARE, så må du kke bruge, kopere eller nstallere SOFTWAREPRODUKTET. SOFTWAREPRODUKTET omfatter computersoftware og kan leverandører. Du må kke tage koper af det trykte materaler, der følger med SOFTWAREPRODUKTET. Al ejendomsret og mmaterelle rettgheder og tl omfatte tlhørende meder, trykte materaler og "onlne-" eller elektronsk dokumentaton. ndholdet, som kan tlgås gennem brug af SOFTWAREPRODUKTET er ejendom tlhørende de respektve ndholdsejere og kan være beskyttet af gældende Enhver sofware der leveres sammen med dette SOFTWAREPRODUKTET, der er tlknyttet en separat slut-brugerlcensaftale er gvet dg lcens under love og traktater tl beskyttelse af ophavsret og andre mmaterelle rettgheder. Denne slutbrugerlcensaftale tldeler dg kke nogen ret tl at bruge sådant de betngelser, der gælder under den pågældende lcensaftale. ndhold. Alle rettgheder som kke udtrykkelgt er tldelt under denne slutbrugerlcensaftale forbeholdes DSC og dets leverandører. Ved at nstallere, kopere, hente, opbevare, tlgå eller på anden vs bruge dette SOFTWAREPRODUKTET, ndvllger du uforbeholdent at være bundet af 4. EKSPORTBEGRÆNSNINGER Du erklærer dg eng at du kke vl eksportere eller re-eksportere SOFTWAREPRODUKTET tl noget land, person betngelser denne slutbrugerlcensaftale, selvom denne slutbrugerlcensaftale anses for at være ændret forhold tl enhver tdlgere ordnng eller eller enttet, der er underlagt canadske eksportbegrænsnnger. kontrakt. Hvs du kke er eng med betngelserne denne slutbrugerlcensaftale, vl DSC kke gve dette SOFTWAREPRODUKTET lcens tl dg og du har ngen rettgheder tl at bruge produktet. 5. LOVVALG Denne softwarelcensaftale er underlagt lovene provnsen Ontaro, Canada. 6. VOLDGIFT Alle tvster der opstår forbndelse med denne aftale skal afgøres ved endelg og bndende voldgft henhold tl Voldgftsloven (the LICENS TIL SOFTWAREPRODUKT Arbtraton Act) og parterne erklærer sg enge at være bundet af voldgftsmandens afgørelse. Voldgften skal fnde sted Toronto, Canada og sproget Dette SOFTWAREPRODUKTET er beskyttet af ophavsretlge love og nternatonale traktater, og andre love og traktater tl beskyttelse af mmaterelle rettgheder. under voldgftsprocessen skal være engelsk. SOFTWAREPRODUKTET er gvet lcens, kke solgt. 7. BEGRÆNSET GARANTI 1. TILDELING AF LICENS Denne slutbrugerlcensaftale tldeler dg følgende rettgheder: (a) INGEN GARANTI DSC LEVERER SOFTWAREN SOM DET ER OG FOREFINDES ("AS IS") UDEN GARANTI. DSC INDESTÅR IKKE FOR AT SOFTWAREN VIL (a) Installaton og brug af software For hver lcens du erhverver, må du kun have en kop af SOFTWAREPRODUKTET nstalleret. (b) Lagrng-/Netværksbrug SOFTWAREPRODUKT må kke være nstalleret, tlgås, vses, køres, deles eller bruges samtdgt på eller fra flere computere, herunder arbejdsstaton, termnal eller andre dgtale elektronske enheder ("Enhed"). Med andre ord, hvs du har flere arbejdsstatoner, skal du erhverve en lcens for hver arbejdsstaton, hvor SOFTWAREN bruges. (c) Backup Copy Du må oprette skkerheds-koper af SOFTWAREPRODUKTET, men du må på ethvert gvet tdspunkt kun have en kop nstalleret per lcens. Du må kun bruge skkerheds-kopen tl arkverng. Undtagen som udtrykkelgt angvet denne slutbrugerlcensaftale, må du kke på anden måde lave koper af SOFTWAREPRODUKTET, herunder de trykte materaler, der følger med SOFTWAREN. 2. BESKRIVELSE AF ANDRE RETTIGHEDER OG BEGRÆNSNINGER (a) Begrænsnnger for reverse engneerng, dekomplerng og adskllelse Du må kke reverse engneere, dekomplere eller adsklle SOFTWAREPRODUKTET, undtagen og kun det omgang at en sådan aktvtet er udtrykkelgt tlladt af gældende lov uanset denne begrænsnng. Du må kke foretage nogen ændrng eller modfkaton ved softwaren uden forudgående skrftlg tlladelse fra en repræsentant fra DSC. Du må kke fjerne nogen oplysnnger, mærker eller etketter om ejendomsretten tl softwaren fra softwaren. Du skal værksætte rmelge foranstaltnnger tl at skre overholdelse af vlkårene og betngelserne denne slutbrugerlcensaftale. (b) Adskllelse af komponenter SOFTWAREPRODUKTET er gvet lcens som et samlet produkt. Dets komponentdele må kke adsklles tl brug på mere end en HARDWARE enhed. (c) Samlet INTEGRERET PRODUKT Hvs du har erhvervet denne SOFTWARE sammen med HARDWARE, så er SOFTWAREPRODUKTET gvet lcens sammen med HARDWAREN som et samlet ntegreret produkt. I det tlfælde må SOFTWAREPRODKTET kun bruges sammen med HARDWAREN som beskrevet denne slutbrugerlcensaftale. (d) Udlejnng Du må kke udleje, lease eller udlåne SOFTWAREPRODUKTET. Du må kke gøre det tlgængelg for andre eller lægge det op på en server eller et websted. (e) Overdragelse af softwareproduktet Du må kun overdrage alle dne rettgheder under denne slutbrugerlcensaftale, som del et permanent salg eller overdragelse af HARDWAREN, forudsat at du kke beholder nogen koper. at du overdrager alt hørende tl SOFTWAREPRODUKTET (herunder alle alle komponentdele, meder og trykte dele, enhver opgraderng og denne slutbrugerlcensaftale), og forudsat modtageren erklærer sg eng med denne slutbrugerlcensaftale. Hvs SOFTWAREPRODUKTET er en opgraderng skal overdragelsen omfatte alle tdlgere udgaver af SOFTWAREPRODUKTET. (f) Ophævelse Uden at forrnge andre rettgheder, kan DSC ophæve denne slutbrugerlcensaftale, hvs du kke overholder vlkårene og betngelserne denne slutbrugerlcensaftale. I det tlfælde skal du ødelægge alle koper af SOFTWAREPRODUKTET og alle dets komponentdele. OPFYLDE DINE KRAV ELLER AT BRUGEN AF SOFTWAREN VIL VÆRE UDEN AFBRYDELSER ELLER FOREGÅ FEJLFRIT. (b) ÆNDRINGER I DRIFTSMILJØ DSC kan kke holdes ansvarlg for problemer der opstår som følge af ændrnger HARDWARENS egenskaber eller for problemer samspllet mellem SOFTWAREPRODUKTET og kke-dsc-software- eller -HARDWARERODUKTER. (c) ANSVARSBEGRÆNSNING; GARANTI AFSPEJLER ALLOKERING AF RISIKO I ALLE TILFÆLDE, HVIS NOGEN BESTEMMELSE ANTYDER EN GARANTI ELLER BETINGELSE DER IKKE ER UDTRYKT I DENNE LICENSAFTALE, SÅ SKAL DSCs HELE ANSVAR EFTER NOGEN BESTEMMELSE UNDER DENNE LICENSAFTALE VÆRE BEGRÆNSET TIL DET STØRSTE AF BELØBET DU FAKTISK HAR BETALT FOR LICENS TIL SOFTWAREPRODUKTET OG FEM CANADISKE DOLLARS (CAD 5,00). DA NOGLE RETSOMRÅDER IKKE TILLADER UDELUKKELSE ELLER BEGRÆNSNING AF ANSVAR FOR FØLGE- ELLER HÆNDELIGE SKADER, SÅ ER DET MULIGT AT OVENFOR NÆVNTE BEGRÆNSNINGER IKKE GÆLDER FOR DIG. (d) (e) FRASKRIVELSE AF GARANTI DENNE GARANTI INDEHOLDER HELE GARANTIEN OG TRÆDER I STEDET FOR ENHVER OG ALLE ANDRE GARANTIER, HVAD ENTEN DE ER UDTRYKT ELLER ANTYDET (HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG ANVENDELSE TIL ET BESTEMT FORMÅL.) OG ALLE ANDRE FORPLIGTELSER OG ANSVAR FOR DSC. DSC FREMSÆTTER INGEN ANDRE GARANTIER. DSC HVERKEN PÅTAGER ELLER AUTORISERER NOGEN ANDEN PERSON TIL AT GIVE SIG UD FOR AT HANDLE PÅ SINE VEGNE TIL AT MODIFICERE ELLER ÆNDRE DENNE GARANTI, ELLER AT PÅTAGE FOR SIG NOGEN ANDRE GARANTIER ELLER ANSVAR I FORBINDELSE MED DETTE SOFTWAREPRODUKTET. ENESTE AFHJÆLPNING OG ABEGRÆNSNING AF GARANTI DSC SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIGE SKADER, HÆNDELIGE SKADER, FØLGESKADER ELLER INDIREKTE SKADER SOM FØLGE AF BRUD PÅ GARANTIEN, MISLIGEHOLDELSE AF KONTRAKT, FORSØMMELIGHED, SKÆRPET ANSVAR ELLER NOGEN ANDEN JURIDISK TEORI. SÅDANNE SKADER OMFATTER MEN ER IKKE BEGRÆNSET TIL TABT FORTJENESTE, TAB AF SOFTWAREPRODUKTET ELLER NOGET ANDET TILHØRENDE UDSTYR, KAPITALOMKOSTNING, OMKOSTNING VED ERSTATNINGS- ELLER UDSKIFTNINGSUDSTYR, ANLÆG ELLER SERVICES, NEDETID, INDKØBERS TID, KRAV FRA TREDJEMAND, HERUNDER KUNDER OG SKADER PÅ EJENDOM. ADVARSEL: DSC anbefaler at hele systemet regelmæssgt testes fuldstændgt. Men på trods af hyppg testnng og som følge af, men kke begrænset tl, krmnel sabotage eller afbrydelse strømforsynng, er det mulgt at dette SOFTWAREPRODUKTET kke fungerer som forventet.

5 Indholdsfortegnelse Kaptel Beskrvelse Sde 1. Introdukton PC9155 modelforskelle Specfkatoner Produktspecfkatoner Knapper & ndkatorer Datandtastnng Installaton Hardwarenstallaton lednngsførng Tlføjelse af trådløs enhed Global placerngstest for trådløs enhed Indvduelle placerngstest for trådløs enhed Intalserng af GPRS-/Ethernet-modul Betjenng Drftstlstand Sprogvalg [] Kommandoer Funktonsknapper Programmerng Skabelonprogrammerng DLS-programmerng Installatørprogrammerng Installer Programmng Lste over programmerngs optons Programmerngs skema Programmerngsbeskrvelser Testnng & Fejlfndng Test af systemet Nulstllng af systemet tl fabrksndstllnger Fejlfndng Fjernelse/udskftnng af batter Tllæg A: Tllæg B: Tllæg C: Tllæg D: Formater for rapporterngskode Tll-1 Kommunkator Format Optoner Tll-5 2-vejs lydverfcerng (PC5950) Tll-6 Oplysnnger om lovplgtge godkendelser Tll-7

6 SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FOR SERVICETEKNIKERE ADVARSEL: NÅR UDSTYRET BRUGES TILSLUTTET TIL TELEFONNETVÆRKET, SKAL GRUNDLÆGGENDE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER FØLGES. DER HENVISES TIL SIKKERHEDSINSTRUKTIONERNE, DER FULGTE MED PRODUKTET; GEM DEM TIL FREMTIDIGT BRUG. VEJLED SLUTBRUGEREN OMKRING SIKKERHEDSFORANSTALTNINGERNE, DER SKAL OVERHOLDES VED BRUG AF DETTE UDSTYR. Vælg et egnet sted tl alarmens kontrolenhed Brug nedenstående lste som en gude tl at fnde et egnet sted tl udstyret: Anbrng kontrolpanelet nærheden af et telefonstk og en stkkontakt. Vælg et sted uden vbratoner og stød. Placer alarmens kontrolenhed på en flad, stabl overflade og følg nstallatonsvejlednngerne. Placer IKKE dette produkt, hvor folk vl gå på kabler tl det sekundære kredsløb. Tlslut IKKE alarmens kontrolenhed tl samme stkkontakt, hvor der er tlsluttet andet større udstyr. Vælg IKKE et sted, hvor alarmens kontrolenhed udsættes for drekte sollys, høje temperaturer, fugt, dampe, kemkaler eller støv. Installer IKKE udstyret nærheden af vand. (f.eks., badekar, håndvask, køkkenvask, en våd kælder eller nærheden af svømmebassner osv.). Installer IKKE udstyret og dets tlbehør områder, hvor der er eksplosonsfare. Tlslut IKKE denne alarms kontrolenhed tl stkkontrakter med vægafbrydere eller automatske tmere. UNDGÅ klder tl radonterference. UNDGÅ at opstlle udstyret nær varmeapparater, klmaanlæg, ventlatorer og/eller køleskabe. UNDGÅ at placere dette udstyr tæt ved eller oven på store metalgenstande (f.eks., vægbjælker af metal). Skkerhedsforanstaltnnger påkrævet under nstallaton In staller ALDRIG dette udstyr og/eller telefonlednnger tordenvejr med lynnedslag. Berø r ALDRIG usolerede telefonlednnger eller termnaler, med mndre telefonlnjen er blevet afbrudt ved netværksgrænsefladen. Sørg for at anbrnge kabler, så der kke kan ske ulykker. De tlsluttede kabler må kke udsættes for for høj mekansk belastnng. Ved versoner, der sluttes drekte tl stkkontakten, skal den transformer, der fulgte med udstyret, bruges. ADVARSEL (Kun ved versoner, der sluttes drekte tl stkkontakten) DETTE UDSTRYR HAR IKKE NOGEN ON/OFF HOVEDAFBRYDER. STIKKET TIL STRØMFORSYNING DIREKTE FRA STIKKONTAKTEN ER BEREGNET TIL AT VIRKE SOM AFBRYDERENHED HVIS UDSTYRET SKAL FRAKOBLES HURTIGT. DET ER AFGØRENDE VIGTIGT AT ADGANG TIL STIKKONTAKTEN OG TILKNYTTEDE HOVEDKONTAKTER/-UDTAG ALDRIG BLOKERES. VIGTIG BEMÆRK! PC9155 alarmsystemet skal nstalleres og bruges omgvelser, der gver en forurenngsgrad på maks. 2 og med overspændngskategor II IKKE-FARLIGE LOKATIONER, kun ndendørs. Udstyret tlsluttes DIREKTE TIL STIKKONTAKTEN (ekstern transformer) eller TILSLUTTET PERMANENT (se fgur 2-3: Mounterngs & lednngs detaljer) og er desgnet tl kun at blve nstalleret, servceret og/eller repareret af faglærte teknkere [faglært teknker defneres som en person, der har den relevante teknske uddannelse og erfarng, der er nødvendgt tl at være klar over fare, som personen kan blve udsat for under udførelse af en opgave og over tltag tl at mndske rskoen for den person eller andre personer]. Der er ngen dele dette udstyr, der skal udskftes af slutbrugeren. Lednngsførngen, der bruges ved nstallaton af alarmsystemet og tlbehør, skal soleres med PVC, TFE, PTFE, FEP, Neoprene eller Polyamd. (a) Udstyrets kabnet skal fastgøres tl bygnngsstrukturen nden det tages brug. (b) Interne lednnger skal føres således at det forhnder: - For stor belastnng på eller løsnen af lednnger på termnalens tlslutnnger; - Skade på solatonsleder. (c) Brugte batterer skal bortskaffes henhold tl lokale bestemmelserne for affaldsgendannelse og -genbrug. (d) Inden der udføres servce, AFBRYD strømmen og telefonforbndelsen. (e) Før IKKE nogen lednnger over kredsløbskort. (f) Det er nstallatørens ansvar at skre at en nemt tlgængelg afbryder tl at afbryde nstallatonen permanent er ndbygget bygnngen. Strømforsynngen skal være en klasse II, FEJLSIKRET med dobbelt eller forstærket solerng mellem PRIMÆR OG SEKUNDÆR kredsløb/ KABINET og skal være en godkendt type, der kan accepteres af lokale myndgheder. Alle natonale regler for lednngsførng skal overholdes. v

7 PC9155 trådløs alarmsystem 1 Introdukton Denne vejlednng gver oplysnnger om nstallaton og programmerng af alarmpaneler PC9155 tovejs trådløs seren. PC9155 er en tovejs trådløs alarmsystem der kan have grænseflade med envejs og tovejs RF-enheder. Der fndes tre separate hardwareplatforme for versonerne med 433 MHz og 868 MHz. 1.1 PC9155 modelforskelle Modeller med et G suffks har et GS2065-modul nstalleret. GS2065-modulet er en GSM (Global System for Moble communcatons) trådløs moblkommunkator, der kommunkerer med et GPRS (General Packet Rado Servces) globalt netværk, der kan programmeres som den prmære eller back-up kommunkator. Modeller med et D suffks har et TL265GS-modul nstalleret. TL265GS-modulet kombnerer GS2065 trådløs moblkommunkatorens dobbelte funktonaltet og T-Lnk TCP/IP Ethernet/Internet kommunkator. Begge funktoner kan programmeres som den prmære eller back-up kommunkator. I modeller har et TL265 modul nstalleret. TL265 er et T-Lnk TCP/IP Ethernet/ nternet sender. Det kan programmeres op som enten prmær eller sekundær sender. Alle modeller kan kommunkere va telefon (PSTN) tllæg tl mobl og nternet som beskrevet ovenfor. Der henvses tl den tlknyttede nstallatonsvejlednng for programmerng af GS2065- og TL265GS-modulerne. 1.2 Specfkatoner Table 1-1 PC9155-modeller Model Drft Frekvens PC ,92 MHz PC ,35 MHz PC9155G ,92 MHz PC9155G ,35 MHz PC9155D ,92 MHz PC9155D ,35 MHz PC9155I ,92 MHz PC9155I ,35 MHz GS2065 TL265GS TL265GS Table 1-2 Kompatble trådløse enheder WS, WLS, EV prefkser ndkerer envejs trådløs enhed. WT prefks ndkerer tovejs trådløs enhed. Beskrvelse PC9155x-433 PC9155x-868 Trådløse tastaturer UL WT WT UL WT5500P-433 WT5500P-868 UL PT4 PT8 Proxy mærke Dørkontakter Bevægelsesfølere UL WS4945 UL WS4965 **WS4975 EV-DW4917 ***EV-DW4975 UL WS4904 UL WS4904P UL WLS WS8945 WS8965 WS8975 WS8904 WS8904P Røgdetektor UL WS4916 UL WS4926 WS8916 CO (kullte-) detektor WS4913 WS8913 Oversvømmelsesdetektor WS4985 WS8985 Glasbrudsdetektorer UL WLS912L-433 Støddetektor EV-DW4927 Trådløs srener Trådløse nøgler Indendørs Udendørs UL WT4901 UL WT4911 UL WS4939 WS4949 WS4959 WS4969 WS4979 UL WT4989 WT8901 WT8911 WS8939 WT8989 Table 1-3 Ud af kassen ALEXOR PC9155 Monterngssæt tl hardware Installaton, tastatur & brugervejlednnger...antal (1) Installatonsark for envejs, tovejs enheder...efter behov Table 1-4 Kabnetter Både PC9155 hovedtavlen og WT5500 tastaturet er monteret plastkkabnetter. Der er monteret sabotagebeskyttelsesafbryder på kabnetterne, herunder døråbnngsbeskyttelse og eller fjernelse fra monterngsstedet. Kabnettets topdæksel kan kun fjernes med en flad skruetrækker. Dmensoner: PC9155: 268mm x 216mm x 58mm;Vægt: 2,275g WT5500(med vægbeslag): 125mm x 165mm x 38mm; Vægt:454g Overfaldshalssmykke Holde tlbage UL WS4938 UL WS4938-2W WLS WS

8 Specfkatoner for kontrol og ndkerngsudstyr 1.3 Produktspecfkatoner Specfkatoner for kontrol og ndkerngsudstyr Zonekonfguraton 32 trådløse zoner understøttet og 2 Kabelbundede zoner tlgængelge på hovedtavlen 30 zonetyper, 10 programmerbare zoneegenskaber Zonekonfguratoner tlgængelge: normalt lukket, enkelt EOL og DEOL supervseret 2-vejs trådløs sammenkoblng understøttet mellem kontrolpanelet og tastaturet, ndendørs, udendørs srene, fjern adgangskode 1-vejs trådløs sammenkoblng understøttet mellem kontrolpanelet og opstartende enhed 4 seperate tastaturer understøttet: model WT5500 eller WT5500P 16 seperate fjernadgangsnøgler understøttet: model WT4989/ WT8989 eller WS4939/WS4989 Adgangskoder Op tl 16 Adgangskoder: 16 (nveau 2), en systemmasterkode (nveau 3), en nstallatonskode (nveau 3) og en vedlgeholdelseskode Programmerbare egenskaber for hver brugerkode (du kan fnde flere detaljer PC9155 Brugervejlednng) adgangskodevaranter (ved brug af 6 cfrede koder) for hver brugerkode Tvangskoder der er afledt af brugerkoder, med +/- et cffer er kke tlladt Advarselsenhedens output Integreret Srene understøttet med en kapactet på 3m 4 fjerne, trådløse ndendørs-/udendørsadvarselsenheder understøttet, modelerne WT4901/WT4911 eller WT8901/WT8911 Programmerbar som konstant, pulset og tre tdsbestemte (ht. ISO8201) fre tdsbestemte (CO-alarm) output En brandalarmmeddelelse prorteres højere end en ndbrudsalarmmeddelelse. En CO-alarmmeddelelse prorteres højere end en ndbrudsalarmmeddelelse Hukommelse CMOS EEPROM-hukommelse Retans-programmerng og systemstatus ved vekselstrøms- eller batterfejl Datatlbageholdelse: 20 år mn. Programmerbare udgangs (PGMs) Op tl 2 programmerbare udgange (PGM) med 15 Indstllnger PGM udgange er åben ndsamler og skftet tl jord swtched to ground, nomnelt maks. 50mA Strømforsynng Reguleret, supervseret og ntegreret tl kontrolenheden Type A ht. EN standard Input-klassfcernger: 220V-240Vac, 50/60Hz, 100mA Transformator medfølger, monteret samme kabnet, permanent Tlsluttet, beskyttet vha. en skrng det prmære kredsløb, klassfceret tl 160mA/250Vac Transformatorens sekundære klassfkatoner: 16Vac, 20VA mn. AUX-udgangsspændng: 12VDC, -15%/+15% når vekselstrømsndgangsspændng er 85% tl +110% af klassfceret værd og udgangsstrømmen er 0,0A - 0,2A maks. Udgang rpplespændng: 150mVp-p maks. lagerenhed: forseglet blyakkumulator, genopladelgt batter, klassfceret 12VDC Batterkapactet: 2,3Ah Maksmum standbytd 24Ah (AUX=0mA)/ 12h (AUX=70mA) Genopladnngstd tl 80% 24 tmer Genopladnngsstrøm: 240mA Indkatortærskelværd for problem med lavt batternveau 11,5VDC Nulstllngstærskelværd ved lavt batternveau12,2vdc Beskyttelse mod dyb batterafladnng (grænse ved 9,5VDC) Hovedtavle strømudtræk: 90mA (tlvalgt og fravalgt tlstand), 330mA (transmssonstlstand vha. GSM-GPRS-/IP-modul) Skrnger, der kan nulstlles (PTC), anvendes på prntkortet stedet for udskftelge skrnger Overvågnng for tab af prmær strømklde (Vekselstrømsfejl), defekt batter eller lav batterspændng (Batterproblem) med ndkaton på tastaturet Internt ur låst tl vekselstrømsfrekvensen Mljømæssge drftsbetngelser Temperaturområde: -10 C tl +55 C Relatv fugtghed: 93% kke-kondenserende Tastaturspecfkatoner Hvert tastatur har 5 fuldt programmerbare funktonstaster (se afsnt [000] programmerngsafsnttet "P" tastaturverson har funktonalteten proxymærkeadgang aktveret (kompatblet med PT4/PT8 Proxymærke) Specfkatoner for ATE (Alarm Transmtter Equpment) Dgtalt opkaldsprogram ntegreret hovedkontrolkortet Understøtter alle de vgtgste formater: SIA, Kontakt-d, 20BPS, Lokalt opkald og Voce Daler (V-modeller) Overholder TS , -2, -3 krav tl telekommunkatonsudstyr og EN ATS 2 Valgfr Dual IP-/GSM-GPSR-kommunkatonsmodul er tlgængelg (model "D"), kun GSM-GPRS (model "G") eller kun IP (model "I") kan nstalleres samme kabnet og kan konfgureres som den prmære kommunkator eller backup, med AES128-bt-krypterng tl skkerhedsprogrammer højere nveauer Overholder krav efter EN ATS2/3/4/5 Funktoner tl systemovervågnng PC9155 overvåger kontnuelgt en række mulge fejltlstande og gver hørbar og synlg ndkaton på tastaturet. Flere sgnaler ndkeres vha. rulleknapper på LCD-tastaturet (ngen tldelt prortet). Fejltlstande omfatter: AC-strømsvgt Problem efter zone Brandfejl Fejl ved telefonlnje GSM-/IP-kommunkatorproblem Forhold ved lavt batter Advarsel om fejl ved enhed RF-forstyrelse Tab af nternt ur AUX-strømforsynngsfejl Sabotage efter zone Kommunkaton mslykkedes Modulfejl (Overvågnng eller sabotage) Ekstra funktoner Automatsk forhndrng (swnger nedluknng) af alarm, sabotage og problemsgnaler efter 3 forekomster en gven tdsperode (se afsnt [377]), Opt [1] alarmer, [2] saboternger, [3] problemer Programmerbar ndstllng for tastatur-lockout (se afsnt [012]) 500 Hændelseshukommelse, dato og tdspunkt stemplet 1-2

9 Ekstra funktoner 1.4 Knapper & ndkatorer PC9155 kan maksmalt have otte statusndkatorer placeret på frontpanelet. De fre ndkatorer placeret på panelets venstre sde ndkerer alarmsystemets klarstatus, tlkobletstatus, fejlstatus og vekselstrømsstatus. De fre ndkatorer er kun placeret på panelets højre sde, hvs et GS2065- eller TL265/TL265GS-modul er nstalleret. Dsse ndkerer kommunkator fejlstatus, netværksstatus (kun TL265GS) og høj eller lav sgnal styrke. Table 1-3 Kontroller & ndkatorer Alarmpanel Alarmndkatorer GPRS-/Ethernet-modul ndkator Klar: Panel er klar tl at blve tlkoblet. Tlkoblet: Panel er tlkoblet. Fejl: Angv [][2] for at se fejl. Gult angver fejl. Orange angver RF-forstyrrelsesfejl. Vekselstrøm: On=vekselstrøm tlstede. OFF=vekselstrøm kke tlstede. Kommunkatorfejl: Angv [][2] for at se fejl. Netværk: Internet-kommunkaton kke tlstede. Sgnalstyrke (høj): GPRS sgnalstyrke er god. Sgnalstyrke: (Lav): GPRS sgnalstyrke er dårlg. Fgure 1-1 Knapper & ndkatorer tastatur Føler for omgvelsesbelysnng LCD < > angver at brugeren kan rulle gennem ndstllngerne Systemet er klar tl at blve tlkoblet <> LED-ndkatorer Klar Tlkoblet Fejl Vekselstrøm Knapper tl rulnng Knapper tl nødstuatoner Brand Aux Overfald * 0 # DG Funktonsknapper 1.5 Datandtastnng Anvendte konventoner Parenteser [ ] ndkerer numre eller symboler, der skal ndtastes på tastaturet. F.eks., [][8][Installatørkode][898] kræver at du ndtaster. Tryk på [] ndkerer for alarmsystemet at du skal tl at angve en specel kommando. Tryk på [8] ndkerer for alarmsystemet at du går tl nstallatørprogrammerngstlstand. Tryk på [555] angver standard nstallatørkoden; du vl blve bedt om at ændre denne systemprogrammerng for at begrænse uautorseret adgang. Denne ndtastnng ndkerer den bestemte programmerngsafsnt du vl gå tl. F.eks. [898] Tlføjelse af trådløs enhed, [899] Skabelonprogrammerng, [999] Alarmsystem standard. Indtastnng af bogstaver Nogle datandtastnnger kræver at der ndtastet bogstaver (dvs., A, B, C, D, E, F). Et bogstav ndtastes ved at trykke på [] og det korresponderende cffer. Se tabellen nedenfor. Markøren vl blnke for at ndkere at du ndtaster bogstaver. Du kan vende tlbage tl nummersk ndtastnng ved at trykke på []. 1 = A, 2=B, 3=C, 4=D, 5=E, 6=F. Forkerte datandtastnnger For at ændre den nuværende datandtastnng nden den blver accepteret af alarmsystemet, brug rulleknapperne tl at flytte markøren og ndtaste cfferet gen. Hvs de programmerede data allerede er blevet accepteret af systemet, tryk på [#] for at forlade afsnttet og derefter gå tlbage programmerngsafsnttet for at begynde omprogrammerng af data. Hvs du ukorrekt ndtaster 0001 trn 2 af Programmer alarmsystem skabelonprogrammerng skal du enten nulstlle alarmsystemet tl dets standardværder (afsnt [996], gentlmeld alle trådløse enheder og omprogrammer systemet) eller genndtaste de korrekte data nstallatørprogrammerng [][8]. Specelle nøgler Når rullesymbolerne < > vses på dsplayet ndkerer det at der er optoner, der kan ses ved at trykke på knapperne. Dsse rulleknapper kan også bruges tl at flytte markøren for at gen-ndtaste ukorrekte cfre. [] Nøglefunktoner svarende tl ENTER tasten på en pc. Den bruges generelt tl at acceptere den ekssterende programmerngsopton. Det er også den første knap ndtastnng for [] kommandoer. Den bruges også tl at ndtaste bogstverne A-F, når programmerngstlstand. [] Nøglefunktoner svarende tl ESCAPE tasten på en pc. Den bruges generelt tl at forlade den nuværende programmerngsafsnt eller gå tl forrge menu. 1-3

10 PC9155 trådløs alarmsystem 2 Installaton 2.1 Hardwarenstallaton 1. Vælg et egnet sted tl alarmpanelet på et tørt sted, tæt ved en vekselstrømsudtag uden kontakt, telefonlnje (hvs krævet) og ethernet-kabel (hvs krævet). Monter kke systemet over en stkdåse. Placer systemet borte fra metalgenstande f.eks. husholdnngsapparater, fyrrum, rørførnger osv. Placerngen skal have lav RF-nterferens (Se "2.4 Placerngstest for trådløs enhed"). 2. Lrk forsgtgt frontdækslet af kabnettet vha. en llle alm. skruetrækker sldserne. 3. Hvs batteret lgger en plastkpose tages denne af og smdes ud. Batteret udtages ved at vppe plastc beslaget på højre sde af batteret, og derefter løftes det ud af central kassen. 4. Hvs påkrævet forbndes batteret tl centralens batter klemme/termnal. 5. Fjern beskyttelsen fra batterets poler. 6. Installer batter kablet på termnalen tl batteret. ((+) rød (-) er sort) Indsæt batteret ved at glde det nd venstre sde af vppebeslaget. 7. Brug en lgekærvet skruetrækker og placer den mellem batteretog højre sde af vppe beslaget. Vp forsgtgt ud af tl høre og tryl batteret helt ned på plads. 8. Før lednngerne gennem de medfølgende lednngskanaler tl lednngsadgangshullet. Se fgur Fastgør enhed tl væg vha. de medfølgende monterngshuller For PC9155 modeller med en ntern transformer, før vekselstrømslednnger gennem vekselstrømslednngsrør og derefter gennem adgangshuller ved sden af den nterne transformer. Skker vekselstrømslednng og neutrale (N) lednnger tl skrngssden af klemmerækken som vst. For PC9155D modeller, før det RJ-45 afsluttede CAT5-ethernetkabel gennem lednngsrøret og derefter gennem lednngsadgangshullet og forbundet tl RJ-45-stkket på TL265GS modulet. Ethernetkommunkatonslnjer skal være sluttet tl en godkendt (acceptabel for lokale myndgheder) type NID (Network Interface Devce) nden ejendommen forladers. Hvs krævet fjern/udskft eksstrende koaksalkabel og tlslut TL265/TL265GS/GS2065 tl en ekstern antenne. Fgure 2-1 Holder tl vekselstrømskrnger 250VAC/ 160mA FUSE Fgure 2-2 Detaljer om GPRS/Ethernet-modulets lednngsførng 2-1

11 2 Installaton Fgure 2-3 Monterngs & lednngsdetaljer Intern transformer FUSE Kun ved verson med ntern transformer DG AC T-1 R-1 TIP RING I/O2 I/O1 - AUX + AC AC ADVARSEL : Ethernetkommunkatonslnjerne skal først være sluttet tl en godkendt (acceptabel for de lokale myndgheder) type NID (Network Interface Devce) nden ejendommen forladers. Tabel 2-1 Klemmerækketlslutnnger Telefonlnje T1 - Brn Tlsluttes tl telefonlnje huset R1 - Gra Tp - Grn Tlsluttes tl telefonlnje huset Tlsluttes tl ekstern telefonlnje. Tllader at systemet overtager telefonlnjer fra enheder tlsluttet tl T1-R1 PC9155 Telefon I/O T-1 R-1 Tp Rng 2 1 Aux AC Rng - Rød Tlsluttes tl ekstern telefonlnje. Tllader at systemet overtager telefonlnjer fra enheder tlsluttet tl T1-R1 I/O I/O - 1 Kan konfgureres som et PGM-udgang (50 ma) eller lednngsforbundne zone-ndput (zone 33) I/O - 2 Kan konfgureres som et PGM-udgang (50 ma) eller lednngsforbundne zone-ndput (zone 34) Aux Aux - Gver jordforbndelse tl lednngsforbundne zoner og Aux+ strøm Aux + Gver +12 VDC, 200 ma (Maks.) tl PGMer og moduler AC ~ Tlsluttet drekte tl ekstern 16,5 VAC transformer eller ntern transformer med skrnger ~ Tlsluttet drekte tl ekstern 16,5 VAC transformer eller ntern transformer med skrnger 2-2

12 PC9155 trådløs alarmsystem 2.2 lednngsførng 1. I/O lednngsførng De to I/O-termnaler kan programmere som lednngsforbundne zone ndput og/eller PGM-udgange. Se programmerng afsnt [013] opt [1,2]. 1a. Zone lednngsførng Zoner 1-32 er reserveret tl trådløse zoner. Hvs programmeret som zone ndput, I/O-1 er zone 33 og I/O-2 er zone 34. Zoner kan tlsuttes tl nomalt åbne kontakter (Normally Open NO), nomalt lukkede kontakter (Normally Closed NC) med enkelt-lednngsende- eller dobbeltlednngsendemodstande. Overhold følgende retnngslnjer. Anvend DEOL tl nstallaton der overholder EN50131 Brug som mnmum 22 AWG, maksmum 18 AWG lednng Brug IKKE skærmet lednng Løbende lednngsmodstand må kke overstge 100 Ω Strømskema tyver zone Lednngstørrelse Maks lednngslængde tl lednngsendemodstand AWG mm Fod Meter 22 0, , , , Fgurer er baseret på maksmum lednngsmodstand på 100 Ω Normalt lukkede kredsløb - Må kke anvendes tl UL nstallatoner 2 normalt lukket kontakter med Ingen lednngsende modstand 1 normalt lukket kontakt med Ingen lednngsende modstand Enkelt-lednngsende modstand lednngsførng 1 normalt lukket kontakt med 5600Ω lednngsende modstand 1 normalt åben kontakt med 5600Ω lednngsende modstand Zoner 33 og 34 er standard for SEOL-modstande Programmerngsafsnt [133]/[134] opt.[14] vælger nomalt lukkede kontakter (Normally Closed NC) eller nomalt åbne kontakter (Normally Open NO) Programmerngsafsnt [133]/[134] opt.[15] vælger SEOL-modstande Programmerngsafsnt [133]/[134] opt.[16] vælger DEOL-modstande Zonestatus sløjfemodstand/sløjfestatus (kun DEOL) Fejl 0 Ω (forkortet lednng/sløjfe)(forkortet lednng tl 4,5 KΩ) Skker 5600 Ω (kontakt lukket)(4,5kω tl 6,25KΩ) Sabotage uendelg (knækket lednng, åben)(13,5kω tl at åbne) Krænket Ω (kontakt åben)(9kω tl 13,5KΩ) 1b. Programmerbar udgang (PGM) og Aux lednngsførng LED-ndkator Relæ udgang LED udgang med: I/O-termnaler konfgureret som programmerbare udgange (PGMer) skfter tl jord, når aktveret af alarmsystemet. PGM'erne er åbne ndsamlerudgange. Med en belastnng på 45 ma skal spændngen målt ved PGM og Aux + være ca. 8 V forhold tl jord. Med en belastnng på 25 ma skal den målte spændng være ca. 10 V Tlslut den postve sde af enheden tl Aux+ termnalen. Tlslut den negatve sde af enheden tl I/O termnalen. Hver PGM kan gve 50 ma maksmum udgang. BEMÆRK: Alarmsystemet kan gve 200 ma maksmum af AUX-strøm tl PGMer, relæer, LEDer osv. 1c. PC vejs lydverfcerng modulets lednngsførng ALARM KONTAKT Double -lednngsende modstand lednngsførng Enhver I / O Termnal 680 Ω modstand (typsk værd) I/O LEDndkator Vgtgt: Mnmum 6.4mm (1 / 4 ") adskllelse skal opretholdes mellem RM-1 crucuts og alle andre lednnger I/O Enhver I / O AUX- Termnal Termnal Enhver I / O AUX- Termnal Termnal Enhver I / O AUX- Termnal Termnal Enhver I / O AUX- Termnal Termnal Enhver I / O AUX- Termnal Termnal 1 normalt åben kontakt og 1 normalt lukket kontakt med 5600Ω lednngsende modstand Enhver I / O AUX- Termnal Termnal 2 normalt åben kontakter og 2 normalt lukket kontakter med 5600Ω lednngsende modstand AUX- Enhver I / O Termnal Termnal DEOL kredsløb ALARM 1 normalt lukket KONTAKT kontakt med 5600Ω lednngsende modstand AUX- Termnal SABOTER DEOL kredsløb KONTAKT 2 normalt lukket kontakter med 5600Ω lednngsende modstand Strøm begrænsende modstand og valgfr relædrver udgang Installer PC5950 et metalkabnet fastgjort tl en væg. Sluk PC9155 hvs det kræves. Før lednngerne tl PC9155 gennem lednngsrøret. Før lednngerne tl lydstatonerne som vst (2 maks.). Skr at telefonlnjeførngens gver PC9155 mulghed for at overtage lnjen. Test systemet. Se Installatonsvejlednng tl PC5950. Der henvses tl blag D: 2-vejs lydverfcerng (PC5950). BEMÆRK: Kredsløbsdagram 1, Tal/Lyt med Sren afbrydnng, er en fuld tale / lytte sesson for lydløse alarmer. Hvs en lytte-nd sesson er nødvendg for lydløse alarmer, brug lednngsdagramm 2, Lyt-nd med Sren afbrydnng. PC5950 Programmerng Sekton 01- sæt tl 1 (Hård tur) Sekton 10 Sæt tl 2 (Aftrækker aktvere: Auto tur med Bell eller Green) PC5950 Programmerng Sekton 01- sæt tl 1 (Hård tur) Sekton 7- Sæt tl 1 (Trgger høj) Sekton 10 Sæt tl 2 (Aftrækker aktvere: Auto tur med Bell eller Green) Program I/O 1 - PGM-lydverfcerng Program I/O 2 - Lydverfcerng overvågnngszone 2-3

13 2 Installaton 2. Telefonlnje lednngsførng Lednngsfør den ndkommende lnje (telefonselskabet) og udgående (ejendomme) tl de tlsluttende termnaler tl en RJ31x konnektor som vst. Dette vl tllade lnjebesættelse, hvs alarmsystemet kræver det. Brug T-1 R-1 BRN GRA 24 AWG mnmum tl lednngsførng. TIP GRN Kommunkatonsformater er programmeret afsnt [350]. RING RED RJ-31X Ud tl hus telefon I fra teleselskab Telefonopkaldsndstllnger er programmeret afsnttene [351]-[376]. 3. Batter 4. Vekselstrømslednngsførng Forseglet blyakkumulator Vekselstrømstransformer krav: Model FP VDC 2,3 tmer afladnngshastghed Standby...24 tmer Batterskfte Prmær: 120 VAC, 50/60 Hz., 0,33 A 240 VAC, 50/60 Hz., 0,100 A (Skrng: 503 S, 250 V/160 ma Fast-Blo) Fjernelse: Sekundær: 16,5 VAC/20VA (1) Frakobl den RØDE (+) og SORTE (-) konnektorer fra batteret. (2) Tryk plastk batterholderne på batterets højre sde vha. tommelfngeren for at få batteret fr af batterhuset, fjern derefter batteret. Udskftnng: Isæt venstre sde af batteret (plus (+) pol). (1) Afbryd 230V forbndelse tl panelet. (2) Fjern polbeskyttelsen fra batteret. (3) Installer batterkablet på batterpolernes spadeklamper. (4) Skub venstre sde af batteret under det venstre batterbeslag. (5) Indsæt en almndelg skruetrækker mellem batteret og det venstre batterbeslag. Løft det højre beslag tl højre, mens batteret presses fast på plads. (6) Før hvs det kræves batterkablet gennem lednngsholderne og slut batteret tl batterstkket. (7) Tlslut 230V tl panelet. DSC anbefaler udskftnng hvert 3-5 år. Bortskaf batteret overensstemmelse med de lokale vedtægter. Tlslut kke transformeren tl en samlelednng, der er tlsluttet en afbryder. Brug en klasse 2, spændngsbegrænset transformer tl UL/ULC-nstallatoner 2.3 Tlføjelse af trådløs enhed Installaton af en envejs eller tovejs trådløs enhed tl systemet kræver programmerng af systemet med et elektronske sernummer (Electronc Seral Number ESN), så det kan dentfceres, hvornår en hændelse blver kommunkeret. Tovejs enheder skal også ntere kommunkaton med kontrolpanelet for at fuldføre tlmeldngsprocessen. Kontrolpanelet vl derefter tldele enheden et unkt system-d, enheds-d og krypterngsnøgle. Dsse oplysnnger sendes tl enheden og gemmes dens hukommelse. Systemet bruger dsse d-er og krypterng tl at kommunkere hændelser. Tlmeldngsmetoder Der er to metoder tl tlmeldng: Hurtg tlmeldng Bruges tl at tlmelde nye enheder tl systemet (se proceduren nedenfor). Proceduren tl hurtg tlmeldng udfører envejs og tovejs tlmeldngskommunkaton baggrunden. Tlmeldnngsproceduren for begge typer enheder er dentske. Manuel eller DLS tlmeld Se nstallatørprogrammerng eller DLS-programmerng (afsnt [804]). Manuel eller DLS-tlmeldng af tovejs trådløse nøgler, kræver at enheden udløses fyssk af enheden for at fuldføre tlmeldngen. Tlmeld trådløse enheder denne rækkefølge: Tastatur, Srener, Følere, Overfaldstryk (som vedhæng), Trådløse nøgler (trådløse fjernbetjennger) Der henvses tl det tlknyttede nstallatonsark for yderlgere detaljer om hvordan specfkke trådløse enheder. Tlmeldng af trådløse tastaturer Når PC9155 tændes første gang, er der en 2 mnutters vndue tl at tlmelde første tastatur. Vekselstrøm og klar LED'erne vl blnke mens tlmeldngsvnduet varer. Tastaturet skal tændes og tlmeldes nden for denne perode. Hvs tastaturet kke blver tlmeldt dette vnduet (dvs. vekselstrøms og klar LED'erne holder op med at blnke), skal tastaturet og panelet slukkes og tændes gen for at genåbne det 2 mnutters tlmeldngsvndue. 1. Tænd alarmsystemet. Tlslut alarmsystemet tl vekselstørm. Klar og vekselsstrøms LED'erne vl blnke 2 mnutter. 2. Tændt tastaturet. Tlslut tastatur tl vekselstrøm eller sæt nye batterer. Efter nogle få sekunder vl tastaturet bppe hurtgt. Hold [1] og [] for at Indlæse vl blve vst. Tryk på [] og [1] nøgler samtdgt for at tlmelde tastatur. Trådløst BP Indlæst vl blve vst. Hvs meddelelsen "Tlmeldng mslykkedes" vses skal følgende udføres: Forsøg tlmeldngen gen. Placer nøglen tættere ved kontrolpanelet. Bekræft at KLAR og SPÆNDING LED ndkatorer på panelet blnker. Kontroller for RF nterference (Se "2.4 Placerngstest for trådløs enhed"). Bekræft at tastaturet er den korrekte model tl PC9155 systemet. Intern transformer Sekundær lednngslængde AWG Fod Meter ,8 9,3 14,8 23,5 1,8 2,8 4,5 7,2 2-4

14 PC9155 trådløs alarmsystem Tlmeld yderlgere tastaturer, srener og trådløse fjernbetjennger Sørg for, nden der tlmeldes flere trådløse enheder, at den trådløse modtager er placeret et område med lav nterferens. Se "Placerngsest for trådløs modtager" nedenfor for flere detaljer. 1. Angv [][8][5555][898]. Følgende vl blve vst: Trødløs Programmerng. 2. Aktver enheden som vst nedenfor eller det tlknyttede nstallatonsark. Tryk på [] og [1] knapperne samtdgt på ekstra yderlgere tastatur. Saboter srenen, tænd det op eller tryk på testknappen for at tlmelde den. Tryk på en vlkår knap på en trådløse fjernbetjenng. Tryk på og knapperne samtdgt for at tlmelde dg en tovejs trådløs fjernbetjenng) Det elektronske serenummer (ESN) vl blve vst på det første tastatur. Det elektronske serenummer (Electronc Seral Number - ESN) vses på tastaturet. Tryk på [] for at beskræfte det elektronske serenummer (ESN). Hvs ESN er ukorrekt, tryk på [#] og gentag derefter dsse trn. 3. Efter velgennemført bekræftelse af det elektronske serenummer ESN, vl du blve bedt om angve slot-nummer. Den næste tlgængelge slot vl blve vst. Tryk på [] for at acceptere eller angve for tastaturer og srener eller for trådløse fjernbetjennger. Tryk på og knapperne samtdgt for at tlmelde dg gen en tovejs trådløs fjernbetjenng. Tlmeldng af følere & Overfaldstryk (som vedhæng) 1. Angv [][8][5555][898]. "Trådløs Programmerng" vl blve vst. 2. Anbrng den trådløse enhed på det ønskede sted. 3. Aktver enheden som beskrevet det tlknyttede nstallatonsark. Det elektronske serenummer (ESN) vl blve vst. BEMÆRK:Det elektronske serenummer ESN er en 6-cfret alfanumersk kode, som er placeret på et aftagelgt klstermærke på den trådløse enhed. 4. Tast (*) for at bekræfte sere numret. Hvs numret er forkert, tast # og prøv at ndlæs gen. Når serenumret er rgtgt og bekræftet, hopper systemet automastsk vdere tl zone numeret. Det første ledge nummer vl blve vst. 5. Indtast et zone nummer (01-32) tast så (*) for at acceptere. For første enhed ndtast 01. BEMÆRK:Hvs du forsøger at tlmelde en anden enhed for en zone, den allerede er tlmeldt. Du blver bedt om at overskrve den eksstrende zone. Tryk på [] for at overskrve zonen. Tryk på [#] for at ndtaste zonenummeret (forrge vsnng). 6. Efter en velgennemført angvelse af zonenummeret, vl du blve om at angve zonetypen. (Det anbefalede zonetype vl blve vst). Tryk på [] for at acceptere zonetypen eller: Angv [0][1] for: Forsnk type 1 ndgangs-/udgangspunkt f.eks., dør. Angv [0][3] for: Drekte type f.eks. vndue. Angv [0][5] for: Indvendg Skal/Fuldt f.eks., bevægelsesfølere. Angv [8][7] for: Forsnket 24-tmer Brandtype f.eks., røgdetektorer. Angv [1][6] for: 24-tmer Overfald f.eks., overfaldshalssmykke. 7. Efter succesfuld regstrerng af zone type hopper PC9155 automatsk over tl zone placerngstest, for den ndlæste zone. Aktver enheden eller tast (#) vses på dsplayet. Enheden vl kke blve placerngs testet. Se nedenstående for detaljer. 8. Tast # for at vende tlbage tl hurtg ndlæsnng, gentag ovennævnte procedure for den næste zone Tlmeldng af Proxy Brk/Brkker Hvs denne funkton er tlgængelg på tastaturet, har du, når adgangkoden er blevet angvet, menuen [][5] optonen at tldele en Proxy Brk/ Brkker tl en adgangskode. Tastaturet vl bede dg om at ndlæse mærket for at tlmelde det under tldelng af brugeradgangskoden. For at slette et proxy brk skal brugerkoden slettes. For at bevare brugerkoden skal den ndtastes gen. 2.4 Global placerngstest for trådløs enhed Udfør kun testen af placerng af trådløs enhed på tastaturer, srener og følere. Denne test er IKKE krævet for fjernbetjenng overfaldstrykket. Bekræft at overfaldstrykket og trådløse fjernbetjennger ved tl- og frakoblng af systemet vrker ndenfor det ønskede drftsområde. Test hver enhed flere gange for at skre en god placerng. Hvs en enhed tester DÅRLIG flyt enheden og test gen. Små ændrnger placerngen kan gve kan gve store forskelle forskelle sgnalstyrke og rækkevde for den trådløse enhed. Placerngstest for trådløs modtager PC9155 omfatter en funkton tl placerngsest for trådløs modtager, der ndkerer tlstedeværelsen af ekstern nterferens nær alarmpanel. Denne test aktverer automatsk tlstanden placerngstest [904],[905]eller[906]). Sørg under en placerngstest for at den gule LED på panelet er OFF nden den trådløse enhed testes. Dette ndkerer at panel har en placerng med lav nterferens. Hvs den gule LED er ON, er der høje nveauer af nterferens tlstede og panelet bør anbrnges på et nyt sted. 2-5

15 2 Installaton Trådløs zone Placerngs test 1. For at udføre placerngs test: Tast [ ][8][XXXX][904]. [XXXX] representerer nstallatørkoden. Lcd en skrver nu følgende: Aktver enhed < > for test. 2. For at udføre en placerngstest for en enkelt zone, ndtast 2-cfret zone nummer (01-32) For at udføre en global placerngs test ndtast [00] Alle trådløse enheder blver nu placerngs tested på en gang. For at ud føre endnu en placerngs test for en enkelt zone, skal du gå ud af global test ved at taste [#] og start så en ny test. 3. Anbrng den trådløse enhed på det sted, hvor enheden skal monteres. 4. Aktver enheden som beskrevet det tlknyttede nstallatonsark. Hvs alarmsystemet modtager et STÆKT sgnal, vl klokken lyde en gang og Aktver enhed god vl blve vst på LCD'en. Hvs alarmsystemet modtager et SVAGT sgnal, vl klokken lyde 3 gange og Aktver enhed dårlg dæknng vl blve vst på LCD'en. Hvs alarmssystemet angver ngen respons, flyt trådløs enhed og gentag test. For ndvduel placerngs test gennemfør 2-3 for hver enkelt enhed. 5. Når placerng er fuldført, trykkes på [#] for at forlade nstallatørprogrammerng. Tovejs trådløse nøgler skal aktveres ved at trykke på en vlkårlg knap nden de vl vrke. Tryk på samtdgt ca. 2 mnutter for at gentlmelde en trådløs enhed. Tryk på taltasterne 0-9 for at placerngsteste et trådløst tastatur. Tryk testknappen saborter enhed for at placerngsteste et trådløst tastatur. 2.5 Indvduel trådløs placerngs test for serener og betjenngspaneler Testen af placerng kan udføres på den ndvduelle trådløse enheder. Brug rulletasterne eller ndtast 2-cfre for at vælge et specfkt tastatur, zone eller srene afhængg af hvlken placerngstestafsnt, der gås tl. Placerng af trådløs enhed 1. For at teste betj. Panler og serener enkeltvs, tast: [ ][8][XXXX][905] - for trådløse tastaturer [ ][8][XXXX][906] - for trådløse srener BEMÆRK:[XXXX] repræsenterer den nye nstallatørkode programmeret Installatørens programmerng tl at udskfte standard nstallatørkoden Tast 1-4 for betj. Panel/srene 1-4 eller bladr. Tl den ønskede enhed og tast [ ] for at begynde testen. 3. Anbrng den trådløse enhed på det sted, hvor enheden skal monteres. 4. Aktver enheden som beskrevet det tlknyttede nstallatonsark. Hvs alarmsystemet modtager et STÆKT sgnal, vl klokken lyde en gang og Aktver enhed god vl blve vst på LCD'en. Hvs alarmsystemet modtager et SVAGT sgnal, vl klokken lyde 3 gange og Aktver enhed dårlg dæknng vl blve vst på LCD'en. Hvs alarmssystemet angver ngen respons, flyt trådløs enhed og gentag test. 5. Gentag trn 2 for hver enhed. 6. Når placerng er fuldført, trykkes på [#][#][#] for at forlade nstallatørprogrammerng. 2.6 Intalserng af GPRS-/Ethernet-modul Udfør følgende efter at nstallatonen af hardwaren. Kontroller at følgende afsnt er programmeret: Centralstatonen telefonnummer,(skabelonprogrammerng Indtastnng 5) (hvs relevant, afsnttene [301]-[303] & [305]). Kontokode, afsnt [310], (skabelonprogrammerng Indtastnng 6). Kommunkatonsformat, Sekton (350) sæt tl (03) Contact ID eller (04) SIA FSK. GPRS/Ethernet-modul aktver afsnt [382] opt[3] sættes tl GPRS/Ethernet-modul aktveret. 2-6

16 PC9155 trådløs alarmsystem 3 Betjenng 3.1 Drftstlstand Fuld tlkoblng Aktverng udefra tlkobler hele systemet herunder enheder ydre omkreds og ndvendgt. Lyset Klar skal være ON for at tlkoble systemet. Hvs lyset Klar er OFF, sørg for at alle beskyttede døre og vnduer er skrede eller forbkoblede. Systemet tlkobles fuldt mode, ved enten at trykke nede og holde funktonsknappen fuldt tlkoblet 2 sekunder eller ved at ndtaste en gyldg adgangskode og forlade ejendommen gennem en dør, der er programmeret med forsnkelse. Efter tryk på en funktonsknap eller ndtastnng af en adgangskode, vl lyset tlkoblet skfte tl ON. Hvs den hørbare udgangsforsnkelse opton er aktveret, vl tastaturet bppe en gang sekundet under udgangsforsnkelsen (og tre gange sekundet de sdste 10 sekunder) for at advare brugeren om at forlade stedet. Lyset klar vl slukke ved afslutnngen af Udgangsforsnkelse ends. BEMÆRK: I tlstanden Aktverng udefra blver alle manuelt forbkoblede natzoner logget og kommunkeret tl centralstatonen Skalskrng Zoner skal programmeres med zonedefntoner: 05 Indvendg Skal/Fuldt, 06 Forsnket Skal/Fuldt eller 32 Drekte Skal/Fuldt for at denne funkton skal vrke. Aktverng ndefra er beregnet tl at tlkoble ejendommens ydre områder, mens bevægelser nden for ejendommen tllades. Lyset Klar skal være ON for at tlkoble systemet. Hvs lyset Klar er OFF, sørg for at alle beskyttede døre og vnduer er skrede eller forbkoblede. Systemet tlkobles Skalskret-status, ved enten at trykke nede og holde funktonsknappen Skalskrng 2 sekunder eller ved at ndtaste en gyldg adgangskode og forblve nden for ejendommen (åben IKKE en dør,der er programmeret med forsnkelse). Efter tryk på en funktonsknap eller ndtastnng af en adgangskode, vl lyset tlkoblet skfte tl ON. Hvs funktonsknappen Skalskrng bruges, vl tastaturet kke bppe under udgangsforsnkelsen og brugeren kan stadg forlade bynngen uden at alarmen vender tlbage tl Fuldt mode. Hvs der bruges en brugerkode, vl tastauret bppe, hvs optonen Hørbar udgangsforsnkelse er aktveret. Lyset klar vl slukke ved afslutnngen af Udgangsforsnkelse ends. BEMÆRK: I tlstanden Aktverng udefra blver alle manuelt forbkoblede natzoner logget og kommunkeret tl centralstatonen Nattlkoblng Nattlkoblng er beregnet tl at tlkoble omgvende områder og begrænse bevægelse tl angvne ndre zoner (f.eks., korrdorer mellem soveværelser tl badeværelser). Hvs natzoner er programmeret, vl angvelse af [][1] mens systemet er tlkoblet Skalskret tlstand, aktvere alle ndvendge zoner gen, undtagen dem, der er programmeret som natzoner. Alternatvt kan, mens systemt er frakoblet, funktonsknappen Nattlkoblng trykkes ned 2 sekunder for at tlkoble panelet Nattlstand. Klarlyset skal være ON (frakoblet) eller systemet skal være tlkoblet skalskret tlstand for at tlkoblet systemet denne tlstand. I nattlstand er kun natzoner (zone defnton 37) forbkoblet. Når aktveret er der kke noget bekræftgelsesbp, udgangsforsnkelsen er stlle og panel loggene Tlkoblet nattlstand. Hvs der kke er programmeret natzonetyper systemet, vl systemet tlkoble fuldt tlstand og planelet vl logge Tlkoblet fuldt tlkoblet tlstand. BEMÆRK: I tlstanden Aktverng ndefra blver alle automatsk forbkoblerede natzoner logget og kommunkeret tl centralstatonen Frakoblng Brugeren skal gå nd gennem en dør programmeret som forsnkelse. Efter at være kommet nd vl tastaturet afgve en rolg forsnkelsestone (og afgve en pulserende tone under de sdste 10 sekunder af udgangsforsnkelsen) for at advare brugeren om at afkoble systemet. For at frakoble systemet skal du ndtaste en gyldg brugerkode, ndlæse dt proxy mærke eller bruge dn trådløse nøgle. Hvs der udløses en alarm mens panelet var tlkoblet, vl tastaturet vse Alarm hukommelse og zonerne, der udløste alarm tlkoblngsperoden. Tryk på knappen [#] for at vende tlbage tl tlstanden Klar. 3.2 Sprogvalg Tastaturet kan programmeres tl at vse meddelelser og etketter på forskellge sprog. Sprog kan vælges før panelet ndlæses centralen. Udfør følgende når Klar tl at blve tlkoblet tlstand eller menuen for grundlæggende nstallatørprogrammerng: [1] Tryk på og hold begge rulleknapper [< >] nede samtdgt ndtl sprogvalg blver vst. [2] Rul tl det ønskede sprog vha. rulletasterne [< >]. [3] Tryk på [] for at vælge det ønskede sprog. 3.3 [ ] Kommandoer Herunder er vst en lste ned de tlgængelge [] kommandoer og en beskrvelse af hver af dem: [][1] Forbkobl (frakoblet tlstand)/genaktver Skal/Fuldt zoner (tlkoblet tlstand) [][2] Vs fejltlstande [][3] Vs alarmhukommelse [][4] Dørklokke tlkoble/frakoble [][5][Masterkode/Overvågnngskode] Bruger kode programmerng og Prox brk ndlæsnng [][6][Masterkode/Overvågnngskode] Brugerfunktoner [][7][1/2] Kommando udgange 1 og 2 [][8][Installatørkode] Installatørprogrammerng [][9][Brugerkode] Ingen adgang tlkoblng [][0] Hurtg tlkoblng (frakoblet tlstand)/hurtg udgang (tlkoblet tlstand) [][1] Forbkoble/genaktver Skalskrng/fuldt og natzoner Tryk [][1] for at komme tl forbkoblngstlstand. Hvs kode påkrævet for forbkoblngsopton er aktveret, skal du angve en gyldg adgangskode. Tastatturet vl vse Rul tl forbkoblngszoner. Tastaturet vl vse zonernes programmerede zoneetketter og vl have bogstavet O nederste højre hjørne, hvs zonen er krænket eller bogstavet B hvs zonen er forbkoblet. Rul tl den relevante zone og tryk på knappen [] for at ændre forbkoblngsstatus (eller ndtast det 2-cfrede zonenummer). Såsnart den korrekte zone er forbkoblet, tryk på [#] for at forlade. Hvs opton 1 af 3-1

17 3 Betjenng afsnt [022], adgangskode påkrævet tl [*][1], [*][2], [*][3] er aktveret, skal der angves en gyldg adgangskode nden zoner kan forbkobles. Funktonen tlsdesætter afsnt [015] opton 5. Yderlgere forbkoblngskommandoer Genskabelse af forbkoblng: I forbkoblngstlstand, tryk på [99]. Tastaturet vl genskabe den sdste gruppe af forbkoblede zoner. Ryd forbkoblng: Tryk på [00]. Tastaturet vl rydde forbkoblng for alle zoner. Gem forbkoblng: Tryk på [95]. Tastaturet vl gemme hvlke zoner der er forbkoblet manuelt. Genskab gem: Tryk på [91]. Tastaturet vl genskabe de gemte forbkoblede zoner. Genaktvere Skal/Fuldt og natzoner Tryk på [][1] når systemet er tlkoblet skalskret tlstand for ændre tlkoblngstlstanden tl Fuldt tlkoblet eller nattlstand. Systemet tl tlføje Skalskrede/fuldt tlkoblede zoner tlbage tl systemet gen efter at udgangsforsnkelsen udløber. Hvs nogle af zonerne er programmeret som natzoner (zonedefnton 37) vl tryk på [][1] når systemet er Skalskret tlstand aktvere nattlstand og kke fuldt tlkoblet tlstand. Kun natzoner vl blve forbkoblet. Skalskrede og fuldt tlkoblede zoner vl blve føjet tlbage systemet. [][2] Fejlvsnng Der henvses tl Kaptel 6: Testnng & fejlfndng, for hjælp tl fejlfndng og en detaljeret beskrvelse af alle fejltlstande. Hvs opton 1 af afsnt [022], adgangskode påkrævet tl [*][1], [*][2], [*][3] er aktveret, skal der angves en gyldg adgangskode før fejl vses på tastaturet. Rul, for at udføre en problem tlsdesættelse menuen Problem, tl højre eller venstre og tryk på [*] når problembekræftelse vses på skærmen. Tryk alternatvt på tasten "9" for at bekræfte og tlsdesætte bestående problemer. Anvend for at tlsdesætte åbne zoner, fejlzoner eller saboterede zoner funktonen Forbkobl zone ([*][1]). [][3] Vsnng af alarmhukommelse Tryk på <> tasterne vl vse en "Alarmer hukommelse" meddelelse, hvs en alarm ndtraf den sdste tlkoblngsperode. Tryk på [][3] vl vse meddelelsen "Rul for at vse alarmer". For at slette Hukommelsen, tlkoble og derefter frakoble systemet. Hvs opton 1 af afsnt [022], adgangskode påkrævet tl [*][1], [*][2], [*][3] er aktveret, skal der angves en gyldg adgangskode før alarmer hukommelsen vses. [][4] Dørklokke tlkoble/frakoble Tryk på [][4]. Tastaturet vl afgve 3 hurtge bp for at ndkere at dørklokkefunktonen er aktveret og en rolg 2-sekunders tone, hvs deaktveret. Den samme funkton kan udføres ved at trykke på og holde funktonstasten Klokke 2 sekunder. [][5] Programmer brugerkoder Den følgende tabel vser de tlgængelge brugerkoder: Kode Type Funkton [01] [16] [40] Generelle brugerkoder Master kode Bestemt ved attrbutter programmeret nedenfor Alle attrbutter beskrevet nedenfor Programmerng af brugerkoder Tryk på [][5] efterfulgt af Master kode. Tastaturet vl vse den første bruger (bruger 01) og bogstavet P, hvs brugerkoden er programmeret. Rul tl den relevante bruger og tryk på knappen [] for at programmere brugeren (eller ndtast det 2-cfrede zonenummer). Indtast en ny 4- eller 6-cfret brugerkode eller tryk på [] for at slette brugerkode. Efter at brugerkoden er programmeret eller sletter, rulles tl en anden bruger eller tryk på [#] for at forlade. Proxy mærker kan på WT5500P-tastaturer tldeles tl en programmeret brugerkode. Efter tldelng af en brugerkode vl dsplayet bede nstallatøren ndlæse mærket. Dette vl tldele et proxy mærke tl brugerkoden. For at slette et proxy mærke, skal brugerkoden slettes. Der henvses tl nstallatonsarket for proxy mærker for detaljer. Programmerng af brugerattrbutter Tryk på [][5] efterfulgt af Master kode eller overvågnngskode. Tryk på [9] efterfulgt af den 2-cfrede bruger for at ændre brugerattrbutterne. For ændre brugerattrbutterne, tryk på nummeret der korresponderer med attrbutten eller rul tl den ønskede attrbut og tryk på []. Når de korrekte attrbutter er tldelt tl brugeren. tryk på [#] for at forlade. For at ændre brugerattrbutterne for en anden bruger, tryk på [9] efterfulgt af den 2-cfrede brugernummer. Når du er færdg, trykkes på [#] for at forlade. Dsse attrbutter påvrker funktonen af trådløse nøgler. Trådløse nøglenumrene (01-16) korresponderer tl brugeradgangskoderne (01-16). Tvangskoder er kke gyldge, når der gås tl afsnttene [*][5], [*][6] eller [*][8]. Dublet koder og koder, der er +/- 1 fra en bestående kode kan kke programmeres. [1] Admnstrators kode: Denne attrbut gør koden gyldg, når der gås tl [][5] afsnttet for brugerkodeprogrammerng og [][6] Brugerfunktoner. Men dsse koder kan kun programmere koder med tlsvarende eller mndre attrbutter. Denne attrbut vl også lade denne bruger oprette forbkoblngsgrupper, hvs der kræves en adgangskode for at gå tl [][1] Forbkoblng. [2] Tvangskode: Tvangskoder er standard brugerkoder, der vl sende tvangs alarm rapport koder, hver gang koden bruges tl at udføre nogen funkton på systemet. [3] Forbkoble zoner: Brugeren manuelt at forbkoble zoner, hvs forbkoblng kræver en adgangskode. [4] Telefon adgang: Denne opton er brugt tl at specfcere hvlke brugere der har fjernadgang tl systemet. Note: Efter 5 forkert ndtastede adgangskoder blver fjernforbndelsen lukket ned. Der går nu 60 mn. Før der kan opnås fjernadgang gen. 3-2

18 PC9155 trådløs alarmsystem [5-6] Fremtdg anvendelse [7] Alarmklokketone ved Tl-/Frakoblng: Panelet rnge klookke, når en bruger tlkobler vha. funktonsknappen fuldt tlkoblet og en brugerkode eller hvs funktonsknappen Fuldt tlkoblet trykkes på en dentfceret fjernbetjenng. [8] Engangsbrugerkode: Engangsbrugerkoden tllader ubegrænset tlkoblng, men tllader kun en frakoblng per dag. Frakoblngsfunktonen genoprettes ved mdnat. [][6] Brugerfunktoner Tryk på [][6] efterfulgt af Master kode, tryk derefter på nummeret, der korresponderer tl følgende funktoner eller rul tl den ønskede opton, tryk derefter på []. [1] Programmer td og dato: Angv td og dato med følgende format [TT:MM] [MM/DD/ÅÅ]. Programmer tden med 24-tmers standard (f.eks., klokken 8:00 om aftenen = klokken 20:00). [2]-[3] Fremtdg anvendelse [4] Systemtest: Systemet aktverer srenens udgang på mellem lydstyrker 2 sekunder efterfulgt af alarmen ved fuld lydstyrke 2 sekunder. Alle dsplay lyser og LCD-pxels vl tænde. [5] Aktver DLS: Installatøroprogrammerng, enten vha. DLS eller va tastatur ([][8]), er aktveret 6 tmer. [6] Bruger nteret DLS: Panelet vl forsøge at rnge tl DLS-computeren. [7] Fremtdg anvendelse [8] Bruger gangtest mode: Gangtesttlstand gver mulghed for at teste drften af hver af systemets detektorer. Tryk på [*][6][Master kode][8] for at ntere gangtest mode. Mens gangtest blnker Klar, tlkoblet og problem LED'en på tastaturet for at ndkere at testen er aktv. Når en zone krænkes under testen. lyder der en 2-sekunder tone på alle systemtastaturer for at ndekere at zonen fungerer korrekt. Genndtast [][6][Masterkode][8] afslut gangtest. Systemet afslutter automatsk testen efter 15 mnutter uden zoneaktvtet. En hørbar advarsel (5 bp hvert 10 sekund) lyder, begyndende 5 mnutter nden testen slutter. BEMÆRK: Aktvér kke tasterne [F]re (Brand), [A]uxlary og [P]anc (Overfald) eller brand- eller CO-zoner under en gangtest. Hvs der trykkes på tasterne [F], [A] eller [P] under en gangtest eller hvs en brand- eller CO-alarm regstreres, slutter gangtesten automatsk og rapporterngskoderne for alarmen sendes øjeblkkelgt tl overvågnngsstatonen. [9] Aktver Sent for Åbnng: Denne funkton lader bruger blve notfceret, hvs systemet kke er frakoblet på et programmeret tdspunkt på dagen (se Sent for Åbnng tdspunkt på dagen). Den bruges typsk tl at spore børn efter skole. Hvs f.eks. forældrene kommer hjem fra arbejde kl 17:00 og et barn kommer hjem kl 16:00. Den programmerbare tmer kan ndstlles tl kl 16:15. Hvs systemet kke er frakoblet på det tdspunkt, vl der blve sendt en alarm tl overvågnngsstatonen. Tastaturet vl vse Sent for Åbnng er aktveret og der vl lyde et bp, hvs [9] blver trykket nde menuen brugerfunktoner, når funktonen er slået fra. Tastatur-LCD'et vl vse Sent for Åbnng er aktveret og der vl lyde et fejltone, hvs [9] blver trykket nde menuen brugerfunktoner, når funktonen er slået fra. [0] Sent for Åbnng tdspunkt på dagen: Dene attrbut ndstller tden aktverng af Sent for Åbnng programmeret for attrbut [9] brug. Gyldge ndtastnnger er 00:00-23:59. Indtastnng af 99:99 vl deaktvere funktonen Sent for Åbnng for den dag. Efter at have trykke på tasten [0] grundmenuen [][6], vl der lyde godkendelsesbp og meddelelsen Tryk (*) for <> søndag vl blve vst på tastaturet. Ved at trykke [<] knap rulles gennem ugens dage fra søndag tl lørdag. Mens menuen Sent for Åbnng, vl tryk på knapperne 1-7 også vælge hver dag fra søndag tl lørdag. Yderlgere tastaturfunktoner Når der rulles gennem lsten med tlgængelge funktoner, er følgende ekstra funktoner tlgængelge funktoner: Hændelseshukommelse: Bruges tl at se 500-hændelses panelhukommelsen Regulerng af lysstyrke: Bruges tl at justere skærmbelysnngen tl optmal vsnng Regulerng af kontrast: Bruges tl at justere nveauet for skærmkontrasten tl optmal vsnng Regulerng af buzzer: Bruges tl at justere tastatur buzzer tonen tl optmal lyd SMS TLF. Nummer Programmerng: Bruges tl at programmmere op tl 8 Tlf. numre som kan genkendes af centralen for styrng va SMS kommandoer. [][7][1 or 2] Kommando udgange (1&2) Tryk på [][7] derefter [1] eller [2]. Hvs Kode for kommando udgang påkrævet optonen er aktveret, skal du angve en gyldg adgangskode. Panelet vl aktvere enhver PGM-udgang tldelt tl kommando udgangen. [][8] Installatørprogrammerng Tryk på [][8][Installatør kode] for at gå tl Installatørprogrammerng. Installatøroprogrammerng tllader nstallatøren at programmere alle systemfunkton. Der henvses tl Afsnt 5: Installatørprogrammerng for flere oplysnnger. 3-3

19 PC9155 trådløs alarmsystem [][9][Brugerkode] Ingen adgang tlkoblng Tryk på [][9] efterfulgt af en gyldg brugerkode. Systemet vl tlkoble Skalskret-status efter at udgangsforsnkelsen udløber, det vl fjerne ndgangsforsnkelse. Alle zoner programmeret som forsnkelse vl fungere som drekte zone. Systemet vl blnke lyset Tlkoblet for at ndkere at systemet er tlkoblet uden ndgangsforsnkelse. [][0] Hurtg tlkoblng/hurtg udgang Hurtg tlkoblng: Når frakoblet, tryk på [][0] for at tlkoble systemet. Systemet vl tlkoble som hvs, der var blevet tlkoblet en gyldg brugerkode. Hurtgt udgang: Når tlkoblet, tryk på [][0] for at aktvere Hurtg udgang. Systemet vl tllade at en enkelt zone programmeret som forsnkelse blver krænket og gendannet engang løbet af den efterfølgende 2 mnutters perode uden at ændre systemets status. 3.4 Funktonsknapper Tastaturet har 5 programmerbare one-touch funktonsknapper placeret en kolonne på tastaturets højre sde. Dsse knapper kan også aktveres ved at trykke på og holde nummer [1] tl [5] henholdsvst 2 sekunder. Standard for dsse knapper er som følger: [1] Skalskret tlkoblng [4] Forbkoblng [2] Fuld tlkoblng [5] Hurtg udgang [3] Klokke tlkoblng/frakoblng 3-4

20 4 Programmerng 4 Programmerng Der er tre metoder tl at programmere PC9155: Proogrammerngsmetode Beskrvelse Procedure Skabelonprogrammerng Lader dg hurtgt programmere med de data, der kræves som mnmum. Det gver dg også mulghed for at opsætte systemet tl DLS downloader-software. DLS-programmerng Gver dg mulghed for at programmere vha. DLS-IV software. DLS-programmeng kan udføres lokalt med en can be performed locally wth a pc-lnk-kabel og en pc med DLS-IV software nstalleret. DLS-programmerng kan udføres ved fjernadgang va telefonforbndelse, GPRS-netværk eller nternettet. Tast [899] ved ndtast secton I dsplayet. Skabelon programmerng neden under for detaljer. DLS Programmerng kan sættes op fra skabelon Programmerng (Se trn 3, 4 og 5) eller fra Installer programmerng (se programmerng sektoner [401]-[499]). Installatøroprogrammerng Tllader derkte adgang tl alle programmerngsafsnt. Skabelonprogrammerng tlgås herfra. Tryk [ ][8][montørkode], mens systemet er frakoblet.der Henvses øvrgt tl Installer Programmerng afsnt 4.3 for detaljer. 4.1 Skabelonprogrammerng Skabelonprogrammerng lader nstallatøren hurtgt programmere de funktoner, der som mnmum kræves tl basal drft. Installatøren blver bedt om at angve en 4-cfret kode der vælger en foruddefneret zonedefnton, formater for rapporterngskoder, fejl & nulstllnger og DLS-opsætnngp (se cfret 1-4 tableller nedenfor). Installatøren vl derefter blve bedt om at angve centralstatonens telefonmummer & adgangskode, DLSadgangskode, ndgangs- & udgangsforsnkelse og en ny nstallatørkode. Udfør følgende efter at nstallatonen af hardwaren er færdg. Sørg for at have følgende oplysnnger klar tl programmerng. Noter dsse oplysnnger Alarmsystemoplysnnger tl senere brug: Overvågnngsstatonens telefonnummer udleveres af alarmovervågnngsservcen. Adgangskode tl downloader. Overvågnngsstatonens adgangskode- udleveres af alarmovervågnngsservcen. Indgangsforsnkelse neret af nstallatøren. Udgangsforsnkelse neret af nstallatøren. Installatørkode Brugerdefneret unk 4-cfret kode 1. Hvs "Systemet er Klar for tlkoblng" vses, Angv [][8][555][899]. 2. Angv [0001] for at acceptere standard programmerng. Se tabellen nedenfor for oplysnnger om cfrene 1, 2, 3 og Efter angvelse af 0001 vl det første telefonnummer blve vst. Angv overvågnngsstatonens telefonnummer efter "D'et". Slet IKKE nogen af de tlbageværende "F'er." Tryk [#] for at færdggøre angvelsen. 4. Efter programmerng af det første telefonnummer, vl systemkontokoden blve vst. Systemkontokoden kan være en vlkårlg 6-cfret kombnaton af tallene (0-9) og bogstaverne (A-F). Hvs systemkontokoden er 4-cfret skal de 2 sdste cfre være FF. For at anguve bogstaverne A tl F, tryk [] the nummerne 1 tl 6 for bogstav A tl F henholdsvst. Tryk [] for at vende tlbage tl decmalndtastnng. Se afsnt [310] for flere detaljer. 5. Efter programmerng af systemkontokode, vl adgangskoden tl download blve vst. Angv den nye adgangskode tl download eller tryk [#] for at fortsætte tl næste trn. Se afsnt [403] for flere detaljer. 6. Indgangsforsnkelsen er den td, du har tl at frakoble alarmsystemet eller at du er kommet nd på ejendommen, gennem en zone af forsnkelsestypen, nden alarmen lyder. Tryk [>][>][>] for at acceptere standardtden på 30 sekunder (030) eller. Angv en ndgangsforsnkelse mellem 001 og 255. F.eks. tryk 020 for en forsnkelse på 20 sekunder. 7. Udgangsforsnkelsen er den td, du har tl at forlade ejendommen efter at du har trykket på tlkoblngsknappen nden systemet er koblet tl. Tryk [>][>][>] for at acceptere standardtden på 120 sekunder (120) eller. Angv en ndgangsforsnkelse mellem 001 og 255. F.eks. tryk 030 for en forsnkelse på 30 sekunder. Se Sekton (005) for flere detaljer. 8. Efter programmerng af udgangsforsnkelsen, vl nstallatørkoden blve vst. Angv en 4- eller 6-cfret kode afhænggt af værden afsnt [701] opton Tryk på [#] for at forlade skabelonprogrammerng. Se flere detaljer om nstallatørkode afsnt [006]. 4-1

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315..

Monteringsvejledning. Indbygningsradio 0315.. Monterngsvejlednng Indbygnngsrado 0315.. 1 Betjenng Fgur 1: Betjenngselement Indbygnngsradoens funktoner styres va knapperne på betjenngselementet: Med et kort tryk tændes/slukkes radoen; med et langt

Læs mere

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

ipod/iphone speaker User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pod/Phone speaker ALD1915H ASB4I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 13 FR 25 ES 37 DE 49 EL 62 DA 75 Indholdsfortegnelse

Læs mere

ipod/iphone/ipad Speaker

ipod/iphone/ipad Speaker Pod/Phone/Pad Speaker ASB8I User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 16 FR 30 ES 44 DE 58 EL 73 DA 87 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389..

Betjeningsvejledning. Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Betjenngsvejlednng Rumtemperaturregulator med ur 0389.. Indholdsfortegnelse Normalvsnng på dsplayet... 3 Grundlæggende betjenng af rumtemperaturregulatoren... 3 Vsnnger og knapper detaljer... 3 Om denne

Læs mere

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION

Forberedelse INSTALLATION INFORMATION Forberedelse 1 Pergo lamnatgulvmateraler leveres med vejlednnger form af llustratoner. Nedenstående tekst gver forklarnger på llustratonerne og er nddelt tre områder: Klargørngs-, monterngs- og rengørngsvejlednnger.

Læs mere

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol

Installationsvejledning 3. Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens indhold af alkohol da Installatonsvejlednng 3 Dräger Interlock XT Startspærre styret af åndeluftens ndhold af alkohol Indhold Indhold 1 Vedrørende dn skkerhed........................ 4 1.1 Overhold nstallatons- og brugsanvsnngen...........

Læs mere

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

TheraPro HR90. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang . Kort beskrvelse TheraPro HR9 Elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 4 Med den elektronske radatortermostat kan du ndstlle rumtemperaturen nøjagtgt efter

Læs mere

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning

ZENITH BRUGERVEJLEDNING. UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Originale Brugsanvisning BRUGERVEJLEDNING UM_DA Reservedelsnummer: 1704264_00 Dato: 25/11/2014 Oversættelser af den Orgnale Brugsanvsnng R INDHOLD GENERELT...3 Indlednng...4 Advarsler...4 Forholdsregler...5 Tlsgtet brug...6 OVERSIGT

Læs mere

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder

Betjeningsvejledning. Til Brugeren. Betjeningsvejledning VAI 3-025 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN. Væghængte enheder Betjenngsvejlednng Tl Brugeren Betjenngsvejlednng VAI 3-05 WN VAI 3-035 WN VAI 3-050 WN Væghængte enheder DK Pakkelste Anlægget leveres med de dele som vses nedenstående tabel Indendørs enhed Tlbehør Antal

Læs mere

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti

Indholdsfortegnelse Instrumentopsætning Betjening Tekniske specificationer Indstillinger Meddelseskoder Vedligeholdelse Garanti Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Introdukton - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Oversgt - - - - - - - - - - -

Læs mere

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM

HI-FI-KOMPONENTSYSTEM BEMÆRK: Højttalerne (medfølger kke) kan være forskellge fra dem, der er vst denne betjenngsvejlednng. model RNV70 HI-FI-KOMPONENTSYSTEM Vedlgeholdelse og teknske data Læs betjenngsvejlednngen, før du tager

Læs mere

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00

Betjeningsvejledning. Trådløs motoraktuator 1187 00 Betjenngsvejlednng Trådløs motoraktuator 1187 00 Indholdsfortegnelse Om denne vejlednng... 2 Enhedsoversgt... 3 Monterng... 3 Afmonterng... 3 Spændngsforsynng... 4 Ilægnng af batter... 4 Tlstand ved faldende

Læs mere

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning

Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC. Brugervejledning Centralkontrolenhed MPC-xxxx-B FPA-1200-MPC da Brugervejlednng 3 da Indholdsfortegnelse Centralkontrolenhed Indholdsfortegnelse 1 Tl nformaton 8 1.1 Illustraton af trnnene 8 1.2 Vse startmenuen 8 1.3

Læs mere

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport

www.olr.ccli.com Introduktion Online Rapport Din skridt-for-skridt guide til den nye Online Rapport (OLR) Online Rapport Onlne Rapport Introdukton Onlne Rapport www.olr.ccl.com Dn skrdt-for-skrdt gude tl den nye Onlne Rapport (OLR) Vgtg nformaton tl alle krker og organsatoner Ikke flere paprlster Sangrapporten går nu onlne

Læs mere

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang

HR92. 2. Kort beskrivelse. 1. Leveringens omfang 2. Kort beskrvelse HR92 Trådløs elektronsk radatortermostat. Leverngens omfang I radatortermostatens emballage er der: 2 2443 Radatortermostaten HR92 er eu.baccertfceret. Honeywell HR92 er en trådløs elektronsk

Læs mere

TEORETISKE MÅL FOR EMNET:

TEORETISKE MÅL FOR EMNET: TEORETISKE MÅL FOR EMNET: Kende begreberne ampltude, frekvens og bølgelængde samt vde, hvad begreberne betyder Kende (og kende forskel på) tværbølger og længdebølger Kende lysets fart Kende lysets bølgeegenskaber

Læs mere

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U

Portable Radio/ Cassette/ (MP3)CD-player with USB-port APRTC41U Portable Rado/ Cassette/ (MP3)CD-player wth USB-port APRTC41U User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 15 FR 27 ES

Læs mere

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation

Betjeningsvejledning. HomeVent RS-500 Enhed til komfortventilation Betjenngsvejlednng HomeVent RS-500 Enhed tl komfortventlaton Danmark Hoval a/s Chrstansmndevej 12C 8660 Skanderborg Telefon +45 7199 1777 www.hoval.dk nfo@hoval.dk Fyrstendømmet Lechtensten Hoval Aktengesellschaft

Læs mere

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning

VIP X1600 Netværksvideoserver. Installations- og betjeningsvejledning VIP X1600 Netværksvdeoserver da Installatons- og betjenngsvejlednng VIP X1600 Indholdsfortegnelse da 3 Indholdsfortegnelse 1 Forord 7 1.1 Om denne vejlednng 7 1.2 Konventoner denne vejlednng 7 1.3 Tlsgtet

Læs mere

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013

SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjening 2013 SERVICE BLUEPRINTS KY selvbetjenng 2013 EFTER Desgn by Research BRUGERREJSE Ada / KONTANTHJÆLP Navn: Ada Alder: 35 år Uddannelse: cand. mag Matchgruppe: 1 Ada er opvokset Danmark med bosnske forældre.

Læs mere

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com

Skruekompressorer SM-serien Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,30 til 1,50m3/min, Tryk 8 11 15 bar. www.kaeser.com Skruekompressorer SM-seren Med den verdenskendte SIGMA PROFIL Ydelse 0,0 tl,0m/mn, Tryk www.kaeser.com Hvad forventer forbrugerne af et trykluftsystem? De forventer maksmal drftsskkerhed og ydeevne. Dette

Læs mere

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com

Bienvenido a B.E.G. B.E.G. partnerprogram. www.beg-luxomat.com Benvendo a B.E.G. B.E.G. LUX B.E.G. partnerrogram www.beg-luxomat.com B.E.G. LUXOMAT Velkommen tl B.E.G. Sgnatur forklarng ~ Spændng Detekterngsområde Afbryderstyrke Rækkevdde (ca.) m Tdsndstllnger Skumrngsafbryder

Læs mere

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte

FTF dokumentation nr. 3 2014. Viden i praksis. Hovedorganisation for 450.000 offentligt og privat ansatte FTF dokumentaton nr. 3 2014 Vden prakss Hovedorgansaton for 450.000 offentlgt og prvat ansatte Sde 2 Ansvarshavende redaktør: Flemmng Andersen, kommunkatonschef Foto: Jesper Ludvgsen Layout: FTF Tryk:

Læs mere

Bilag 6: Økonometriske

Bilag 6: Økonometriske Marts 2015 Blag 6: Økonometrske analyser af energselskabernes omkostnnger tl energsparendsatsen Energstyrelsen Indholdsfortegnelse 1. Paneldataanalyse 3 Specfkaton af anvendte panel regressonsmodeller

Læs mere

porsche design mobile navigation ß9611

porsche design mobile navigation ß9611 porsche desgn moble navgaton ß9611 [ DK ] Indholdsfortegnelse 1 Indlednng ---------------------------------------------------------------------------------------------- 07 1.1 Om denne manual -------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave

Forberedelse til den obligatoriske selvvalgte opgave MnFremtd tl OSO 10. klasse Forberedelse tl den oblgatorske selvvalgte opgave Emnet for dn oblgatorske selvvalgte opgave (OSO) skal tage udgangspunkt dn uddannelsesplan og dt valg af ungdomsuddannelse.

Læs mere

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet

Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser inden for FTFområdet BEU - 14.9.2009 - Dagsordenspunkt: 3 09-0855 - JEFR - Blag: 3 Samarbejdet mellem jobcentre og a-kasser nden for FTFområdet Det ndstlles: At BEU tlslutter sg, at KL/FTF-aftalen søges poltsk forankret gennem

Læs mere

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00

Fagblok 4b: Regnskab og finansiering 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 til 31.01 2004 kl. 14.00 Fagblok 4b: Regnskab og fnanserng 2. del Hjemmeopgave - 28.01 2005 kl. 14.00 tl 31.01 2004 kl. 14.00 Dette opgavesæt ndeholder følgende: Opgave 1 (vægt 50%) p. 2-4 Opgave 2 (vægt 25%) samt opgave 3 (vægt

Læs mere

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen)

Først: Slut controlleren til Tænd instrumentet Tryk på Fortsæt for at installere en ny kreds (tryk på Gendan for at genoptage behandlingen) Oversgtsvejlednng Opsætnng og prmng Indsaml følgende utensler nden Opsætnng: Én 500 ml eller 1.000 ml pose/flaske med prmngopløsnng (0,9 % NaCl med 1 E/ml tlsat heparn) Én 500 ml eller 1.000 ml pose fysologsk

Læs mere

X310 The original laser distance meter

X310 The original laser distance meter TM Leca DISTO touch TMD810 Leca DISTO X10 The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter The orgnal laser dstance meter Indholdsfortegnelse Instrumentopsætnng - - - - - - - - - - - - - -

Læs mere

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen

Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødning. Angelo Andersen Landbrugets efterspørgsel efter Kunstgødnng Angelo Andersen.. Problemformulerng I forbndelse med ønsket om at reducere kvælstof udlednngen fra landbruget kan det være nyttgt at undersøge hvordan landbruget

Læs mere

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder

Gaskedel EuroCompact. Installations og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden. Væghængt gaskedel med indbygget varmtvandsbeholder 6 720 611 241-00.1O Installatons og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Gaskedel EuroCompact Væghængt gaskedel med ndbygget varmtvandsbeholder Med balanceret aftræk og lukket forbrændngskammer: ZWSE

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg

TO-BE BRUGERREJSE // Personligt tillæg TO-BE BRUGERREJSE // Personlgt tllæg PROCES FØR SITUATION / HANDLING Pa er 55 år og bor en mndre by på Sjælland. Hun er på førtdspenson og har været det mange år på grund af problemer med ryggen efter

Læs mere

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann

Gulvvarmeanlæg en introduktion. af Peter Weitzmann Gulvvarmeanlæg en ntrodukton af Peter Wetzmann Sde 1 Indholdsfortegnelse 1 Forord... 3 2 Introdukton tl gulvvarme... 4 2.1 Hstorsk gennemgang...4 2.2 Fyssk beskrvelse...4 3 Typer... 6 3.1 Tung gulvvarme...6

Læs mere

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05.

Installations- og vedligeholdelsesvejledning for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 6 720 611 611 DK (05. Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng for fagmanden Kondenserende kedel CERAPURMAXX 6 720 611 406-00.3O ZBR 65-1 A 23 ZBR 90-1 A 23 OSW 62349 2 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter

Læs mere

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011

Aftale om generelle vilkår for tillidsrepræsentanter -^ i Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 Aftale om generelle vlkår for tlldsrepræsentanter -^ Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg 2009-2011 1. Aftalens parter Mellem parterne Århus Kommune, Magstratsafdelngen for Sundhed og Omsorg og FOA,

Læs mere

Betjenings- og monteringsvejledning

Betjenings- og monteringsvejledning Betjenngs- og monterngsvejlednng Energsøjle 1341 26/27/28 1347 26/27/28 Energsøjle med lyselement 1342 26/27/28 1348 26/27/28 Lyssøjle 1343 26/27/28 Lyssøjle, kort 1344 26/27/28 Indholdsfortegnelse Produktbeskrvelse...3

Læs mere

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014

Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young. 26. februar 2014 Erhvervsstyrelsen og Ernst & Young 26. februar 2014 Bass- og ex ante-målng af de admnstratve konsekvenser ved forslag tl lov om autorsaton af vrksomheder el-, vvs- og kloaknstallatonsområdet Indholdsfortegnelse

Læs mere

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR

Gaskedel uafhængig af luft fra rummet EUROSTAR Gaskedel uafhængg af luft fra rummet EUROSTAR ZSE 24-4 MFA... OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3 Symbolforklarnger 3 1 Kedeloplysnnger 4 1.1 EU-konformtetserklærng 4 1.2

Læs mere

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij

HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskij HVIS FOLK OMKRING DIG IKKE VIL LYTTE, SÅ KNÆL FOR DEM OG BED OM TILGIVELSE, THI SKYLDEN ER DIN. Fjordor Dostojevskj Den store russske forfatter tænkte naturlgvs kke på markedsførng, da han skrev dsse lner.

Læs mere

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder

TO-BE BRUGERREJSE // Tænder TO-BE BRUGERREJSE // Tænder PROCES FØR SITUATION / HANDLING Jørgen er 75 år og folkepensonst. Da han er vanskelgt stllet økonomsk, har han tdlgere modtaget hjælp fra kommunen, bl.a. forbndelse med fodbehandlng

Læs mere

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning

Pocket radio. User manual Gebruiksaanwijzing Manuel de l utilisateur Manual de instrucciones Gebrauchsanleitung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvisning Pocket rado ALD1915H APR25 User manual Gebruksaanwjzng Manuel de l utlsateur Manual de nstruccones Gebrauchsanletung Οδηγίες χρήσεως Brugsanvsnng GB 2 NL 9 FR 16 ES 23 DE 30 EL 37 DA 44 Indholdsfortegnelse

Læs mere

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN!

FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! FOLKEMØDE-ARRANGØR SÅDAN! Bornholms Regonskommune står for Folkemødets praktske rammer. Men det poltske ndhold selve festvalens substans blver leveret af parter, organsatoner, forennger, vrksomheder og

Læs mere

Tabsberegninger i Elsam-sagen

Tabsberegninger i Elsam-sagen Tabsberegnnger Elsam-sagen Resumé: Dette notat beskrver, hvordan beregnngen af tab foregår. Første del beskrver spot tabene, mens anden del omhandler de afledte fnanselle tab. Indhold Generelt Tab spot

Læs mere

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej

Forbedret Fremkommelighed i Aarhus Syd. Agenda. 1. Vurdering af forsøg Lukning af Sandmosevej Trafkgruppen Agenda 1. Vurderng af forsøg Luknng af Sandmosevej 2. Vurderng af foreslået forsøg Luknng af Sandmosevej og Brunbakkevej 3. Forslag tl forbedret fremkommelghed for hele Aarhus Syd 4. Kortsgtet

Læs mere

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998

MfA. V Udstyr. Trafikspejle. Vejregler for trafikspejles egenskaber og anvendelse. Vejdirektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 > MfA V Udstyr Trafkspejle Vejregler for trafkspejles egenskaber og anvendelse Vejdrektoratet -Vejregeludvalget Oktober 1998 Vejreglernes struktur I henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (Trafkmnsterets

Læs mere

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser

HASHI HASH? Vidste du at. pillugu suna. nalunngiliuk? Hvad ved du om. Hvad ved du om hash? Mental sundhed. Love og konsekvenser Najoqqutarsat / Klder: Henrk Rndom Rusmdlernes Bolog, udgvet af Sundhedsstyrelsen 2000. www.netstof.dk www.stofnfo.sst.dk www.sundhedsstyrelsen.dk www.sundhed.dk www.peqqk.gl Denne brochure gver dg oplysnnger

Læs mere

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder

Titel: Prøvetagning renseanlæg. Dokumenttype: Teknisk anvisning. Versi on: TA. nr.: P04. Oprettet 22. nov. 2012. Forfatter: FDC Punktkilder Dokumenttype: Teknsk anvsnng Forfatter: FDC Punktklder TA henvsnnger TA. nr.: P04 Vers on: 1 Gyldg fra: 01.01.2013 Sder: Sdst ændret: 14.11.2012 Oprettet 22. nov. 2012 0 Indhold 1 Indlednng... 2 2 Metode...

Læs mere

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder

Indtjening, konkurrencesituation og produktudvikling i danske virksomheder Kvanttatve metoder 2 Forår 2007 Oblgatorsk opgave 2 Indtjenng, konkurrencestuaton og produktudvklng danske vrksomheder Opgavens prmære formål er at lgne formen på tag-hjem delen af eksamensopgaven. Der

Læs mere

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde.

Salg af kirkegrunden ved Vejleå Kirke - opførelse af seniorboliger. hovedprincipper for et salg af kirkegrunden, som vi drøftede på voii møde. Ishøj Kommune Att.: Kommunaldrektør Anders Hvd Jensen Ishøj Store Torv 20 2635 Ishøj Lett Advokatfrma Rådhuspladsen 4 1550 København V Tlr. 33 34 00 00 Fax 33 34 00 01 lettl lett.dk www.lett.dk Kære Anders

Læs mere

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007

Vejledning om kontrol med krydsoverensstemmelse 2007 Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Mnsteret for Fødevarer, Landbrug og Fsker Drektoratet for FødevareErhverv Kolofon Vejlednng om kontrol med krydsoverensstemmelse 007 Maj 007 Denne

Læs mere

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet

Spændingskvalitet. Tilslutningsbetingelserne med hensyn til spændingskvalitet for forbrugsanlæg tilsluttet transmissionsnettet Teknsk forskrft TF 3.4.1 pændngskvaltet Tlslutnngsbetngelserne med hensyn tl spændngskvaltet for forbrugsanlæg tlsluttet transmssonsnettet 02.04.2013 02.04.2013 02.04.2013 09.04.2013 DATE 1.3 PHT FBC FJ

Læs mere

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016

Handlingsplan om bedre overvågning af biologiske lægemidler, biosimilære lægemidler og vacciner 2015-2016 Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samlng) SUU Alm.del Blag 41 Offentlgt Sundheds- og Ældremnsteret Sundheds- og ældremnsteren Enhed: Jurmed Sagsbeh.: hbj Sagsnr.: 1503875 Dok. nr.: 1768205 Dato: 3.

Læs mere

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark

Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 til brug for rammeaftalen på de sociale og socialpsykiatriske tilbud i Region Syddanmark Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 Ny Langeland Kommunes redegørelse 2007 tl brug for rammeaftalen på de socale og socalpsykatrske tlbud Denne skabelon omfatter kommunens forventnnger tl forbrug af

Læs mere

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER

L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S A X O L EGAL ALMINDELIGE FORRETNINGSBETINGELSER S E R I O U S T R A D I N G. W O R L D W I D E. 1 1 1.1. v v v v v x x x x x xv DEFINITIONER - FORTOLKNING AF VILKÅR I dsse Almndelge Forretnngsbetngelser

Læs mere

Lineær regressionsanalyse8

Lineær regressionsanalyse8 Lneær regressonsanalyse8 336 8. Lneær regressonsanalyse Lneær regressonsanalyse Fra kaptel 4 Mat C-bogen ved v, at man kan ndtegne en række punkter et koordnatsystem, for at afgøre, hvor tæt på en ret

Læs mere

Kondenserende kedel CeraPur

Kondenserende kedel CeraPur Installatons- og vedlgeholdelsesvejlednng Kondenserende kedel CeraPur 6 720 610 793-00.2O ZSBR 3-16 A 23 ZSBR 7-28 A 23 ZBR 11-42 A 23 OSW Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Skkerhedsforskrfter 3

Læs mere

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør

installationsperioden ankom til Flådestation Korsør Nr. 1, 2006 Sden sdst den sdste nyhedsbrev har ABSALON lgget ved såvel Flådestaton Korsør som Flådestaton Frederkshavn, for at få nstalleret mere mltært udstyr om bord. Installatonerne blev afsluttet den

Læs mere

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh

Mary Rays. Træn lydighed, agility og tricks med klikkertræning. Mary Ray. Atelier. Andrea McHugh Mary Rays Mary Rays Mary Ray Andrea McHugh Træn lydghed, aglty og trcks med klkkertrænng Ateler An Hachette Lvre UK Company Frst publshed n Great Brtan n 2009 by Hamlyn, a dvson of Octopus Publshng Group

Læs mere

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER

TRUST 100MB SPEEDSHARE USB ADAPTER 1 Introduktion Tillykke med Deres køb af Trust 100MB Speedshare USB Adapter. Trust 100MB Speedshare USB Adapteret giver Dem mulighed for at forbinde Deres PC med et lokalt netværk (LAN) og/eller med en

Læs mere

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S

Organisationsmanual. Organisationen bag SIKA Rengøring A/S Organsatonsmanual Organsatonen bag SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 En robust organsaton SIKA Rengørng blev grundlagt 2001 af Bent Hansen, som enkeltmandsvrksomhed.

Læs mere

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde

Fra små sjove opgaver til åbne opgaver med stor dybde Fra små sjove opgaver tl åbne opgaver med stor dybde Vladmr Georgev 1 Introdukton Den største overraskelse for gruppen af opgavestllere ved "Galle" holdkonkurrenen 009 var en problemstllng, der tl at begynde

Læs mere

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide

BERNINA EditorLite. BERNINA EditorPlus. BERNINA DesignerPlus. Quick Start Guide BERNINA EdtorLte BERNINA EdtorPlus BERNINA DesgnerPlus Quck Start Gude Indhold Kaptel 1 Introdukton BERNINA produkt nveauer 3 Almndelg brug af manualen 5 Kaptel 2 Installaton og setup Systemkrav 6 Installatonsmulgheder

Læs mere

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan.

Kulturel spørgeguide. Psykiatrisk Center København. Dansk bearbejdelse ved Marianne Østerskov. Januar 2011 2. udgave. Kulturel spørgeguide Jan. Vdenscenter for Transkulturel Psykatr har ekssteret sden 2002 og skal fremme psykatrsk udrednng, dagnostk, behandlng, pleje og opfølgnng af patenter, der har en anden etnsk baggrund end dansk. Kulturel

Læs mere

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg

Monteringsvejledning Solfanger, type FKC-1 til fladtags- og facademontering for Bosch solvarmeanlæg 63043970.0-.SD Monterngsvejlednng Solfanger, type FKC- tl fladtags- og facademonterng for osch solvarmeanlæg 6 70 64 90 DK (006/04) DK Generelt............................................... 3 Teknske

Læs mere

WallPerfect W 985E DK

WallPerfect W 985E DK Oversættelse af den orgnale drftsvejlednng VÆG & LOFT 2 års garant WallPerfect W 985E overblk a 7 6 8 4 9 14 15 1/2 16 5 13 3 10 11/12 19 17 18 20 24 22 25 21 23 26 b c OFF A B A B 1 2 3 4 5 4 A 4 B 11

Læs mere

Beregning af strukturel arbejdsstyrke

Beregning af strukturel arbejdsstyrke VERION: d. 2.1.215 ofe Andersen og Jesper Lnaa Beregnng af strukturel arbedsstyrke Der er betydelg forskel Fnansmnsterets (FM) og Det Økonomske Råds (DØR) vurderng af det aktuelle output gap. Den væsentlgste

Læs mere

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt

Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Bilag 365 Offentligt Europaudvalget 2009-10 EUU alm. del Blag 365 Offentlgt Notat Kemkaler J.nr. MST-652-00099 Ref. Doble/lkjo Den 5. maj 2010 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Kommssonens forslag om tlpasnng tl den

Læs mere

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876]

Indledning ELEVPLAN FOR [NAVN] CPR [123456-9876] Kontaktoplysnn Indlednng For elever specalskoler, gruppeordnnger, specalklasser og elever, der modtager særlg støtte tl nkluson almndelge klasser, skal der udarbejdes en ndvduel elevplan, der tager udgangspunkt

Læs mere

Inertimoment for arealer

Inertimoment for arealer 13-08-006 Søren Rs nertmoment nertmoment for arealer Generelt Defntonen på nertmoment kan beskrves som Hvor trægt det er at få et legeme tl at rotere eller Hvor stort et moment der skal tlføres et legeme

Læs mere

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE

MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE MANUAL MODEL: RC421-WL TO RADIO FREKVENS RØG ALARM LÆS MANUALEN OMHYGGELIGT FØR BRUG OG GEM DEN FOR FREMTIDIG REFERENCE 1 INDHOLD: SPECIFICATION 2 SIKKERHEDS INFORMATION... 2 BATTERI FORBINDELSE 3 ANBEFALEDE

Læs mere

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii

ORiGINAL EKS~MPL4R dåto ii1r~17-2t/, -~ 9. fti 12. LDk4II~PL11~N~. ni~kkaj~1o.n,jrw. w~dvut~ MHRJIFFtiE1~~BY, M...t... Oi~ii ORGINAL EKS~MPL4R dåto 1r~17-2t/, -~ 9 LDk4II~PL11~N~. ft 12. w~dvut~ n~kkaj~1o.n,jrw MHRJIFFtE1~~BY, NARIH1ER k~ummune M...t... O~ Indholdsfortegnelse Sde REDEGØRELSE Generelt Lokalpanens område Lokapanens

Læs mere

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S

Medarbejderhåndbog. Velkommen som medarbejder i SIKA Rengøring A/S Medarbejderhåndbog Velkommen som medarbejder SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S ejes af Bent & Elsabeth Hansen. 1 Det bedst mulge ansættelsesforløb SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Bent & Elsabeth

Læs mere

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning

HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock. Brugervejledning HP Photosmart 6220 Digital Camera Dock Brugervejledning HP Photosmart 6220 dok til digitalt kamera Brugervejledning Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Oplysningerne i denne vejledning

Læs mere

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden.

Forbind din opvaskemaskine med fremtiden. Forbnd dn opvaskemaskne med fremtden. Home onnect. En app tl det hele. Home onnect er den første app, som vasker og tørrer, skyller, bager, brygger kaffe og kgger køleskabet for dg. Forskellge husholdnngsapparater,

Læs mere

Elementær kredsløbsteknik OPGAVESAMLING. af Torben Elm Larsen

Elementær kredsløbsteknik OPGAVESAMLING. af Torben Elm Larsen Elementær kredsløbsteknk OPGAVESAMLING af Torben Elm Larsen Elementær kredsløbsteknk Opgavesamlng 1. udgave,. oplag 001 Ingenøren bøger, Ingenøren A/S 1996 Forlagsredakton: Søren Flenng DTP: Torben Elm

Læs mere

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S

Miljøpolitik. Officiel politik for håndtering af globalt miljø og arbejdsmiljø i SIKA Rengøring A/S Mljøpoltk Offcel poltk for håndterng af globalt mljø og arbejdsmljø SIKA Rengørng A/S SIKA Rengørng A/S blev grundlagt 2001 af Rchard Petersen, Elsabeth Hansen og Bent Hansen, som har mere end 30 års praktsk

Læs mere

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte

½ års evaluering af projekt Praktisk Pædagogisk Funktionsstøtte ½ års evaluerng projekt Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte Der forelgger her en evaluerng beskrvelse projektstllngen Praktsk Pædagsk Funktonsstøtte efter et halvt års vrke. Tl forskel fra 3 måneders evaluerngen

Læs mere

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE

ZappBug Oven 2. Brugermanual. Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE ZappBug Oven 2 Brugermanual Vigtigt! Læs Advarsler før ovnen tages i brug SIKKER, GENNEMPRØVET BEKÆMPELSE 1 ! Vigtige oplysninger om sikkerhed Information Alle sikkerhedsoplysninger skal overholdes, når

Læs mere

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992

LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen NYBORG KOMMUNE Teknisk forvaltning 1992 LOKALPLAN NR. 9 Sommerbyen.~,I-,, ~,. I. NYBORG KOMMUNE Teknsk forvaltnng 1992 2. oplag, august 1994 INDHOLDSFORTEGNELSE Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund og ndhold Forholdet tl andet planlægnng

Læs mere

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER

DVD-AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER -AFSPILLER / VIDEOBÅNDOPTAGER Betjenngsvejlednng MODEL : RN-850 PAL R Dansk Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Skkerhedsforanstaltnnger

Læs mere

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne.

I det omfang der er behov for uddybning af de anførte områder henvises til revisionsrapporten og/eller de administrative vejledninger på områderne. Dette dokument beskrver overordnet de væsentlge ændrnger tl verson 2.6. I dokumentet er kun medtaget de ændrnger, der har medført ændrnger tl revsonsrapporten. I det omfang der er behov for uddybnng af

Læs mere

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning

MODEL: RN-100. Videobåndoptager Dansk betjeningsvejledning Vdeobåndoptager Dansk betjenngsvejlednng MODEL: RN-100 PAL Læs omhyggelgt denne vejlednng gennem fra ende tl anden før tlslutnng, betjenng eller ndstllng af apparatet. Forberedelse & feature Informaton

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 30.9.2015 C(2015) 6588 fnal KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 30.9.2015 om ændrng af Kommssonens delegerede forordnng (EU) 2015/35 for så vdt angår beregnng

Læs mere

H A N D E L S A F T A L E

H A N D E L S A F T A L E H A N D E L S A F T A L E I N D H O L D S F O R T E G N E L S E 1. Defntoner - Fortolknng af Vlkår... 2 2. Erkendelse og accept af rsko... 2 3. Ydelser... 3 4. Handel mellem Net Fonds og Kunden... 4 5.

Læs mere

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland

DCI Nordsjælland Helsingrsgade SiR 3400 Hillerød tnordijaelland@dgi.dk Telefon 79 4047 00 Fax 79 4047 01 www.dgi.dk/nordsjaelland REDENSBORG KOMMUNE Ansøgnng om tlskud fra samarbejdspuljen Brug venlgst blokbstaver eller udfyld skemaet p dn pc. 1. Ansøgers forenng eller tlsvarende: DGl Nordsjælland 2. Ansøgers postadresse, emal telefonnummer:

Læs mere

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF

CYKELMANUAL SPEEDMAX CF PURE CYCLING CYKELMANUAL SPEEDMAX CF 1 13 14 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 e d c a b 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 Dette er en supplerende vejlednng tl Canyon Speedmax CF. Se altd også efter dn

Læs mere

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053

A800. Original betjeningsvejledning. Kaffemaskine: FCS4050 - Køleenhed: FCS4053 A800 Orgnal betjenngsvejlednng Kaffemaskne: FCS050 - Køleenhed: FCS053 Læs betjenngsvejlednngen og kaptlet «Tl dn skkerhed», nden der arbejdes på masknen. Opbevar betjenngsvejlednngen ved masknen, og gv

Læs mere

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser

9.80.02 Udstyr. Vejregler for indretning af saltlader og saltpladser M«V 9.80.02 Udstyr Vejtjeneste Vejregler for ndretnng af saltlader og saltpladser CC o Vejdrektoratet - Vej regel udvalget Jun 1981 VEJREGLERNES STRUKTUR henhold tl 6, stk. 1 lov om offentlge veje (mnsteret

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Copyright note

Indholdsfortegnelse. Copyright note Indholdsfortegnelse 1. Skkerhed... 182 1.1 Anvendelsesområde...182 1.2 Mærker denne håndbog...182 1.3 Almndelge skkerhedsanvsnnger...183 2. Klargørng tl brug... 183 2.1 Udpaknng...183 2.2 Pakkens ndhold...184

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL

BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL BRUGERVEJLEDNING CP-508LCD ALARMCENTRAL Ver 3.7 INDHOLDSFORTEGNELSE BETJENING... side 3 TIL- OG FRAKOBLING... side 4 TILKOBLING NIVEAU 1... side 5 TIL- OG FRAKOBLING NIVEAU 2... side 6 TIL- OG FRAKOBLING

Læs mere

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120

BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 BLUETOOTH SPEAKER GSB 120 DA 2 8 + AUX IN DC IN 9 V A 3 5 OPSÆTNING OG SIKKERHED 5 RF eksponeringsadvarsel 5 Vigtige oplysninger og advarsler om batteri 6 OVERSIGT 6 Kompabilitet af Bluetooth-enhed 6 Knapper

Læs mere

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS)

Synopsis for handlingsplan 2015-16 for den regionale vækst- og udviklingsstrategi (ReVUS) Handlngsplanens aktvteter struktureres ndenfor strategens temaer: Regon er et attraktvt sted at bo, arbejde og drve vrksomhed De rette kompetencer styrker væksten Innovaton og store anlægsnvesternger skaber

Læs mere

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter

Analytisk modellering af 2D Halbach permanente magneter Analytsk modellerng af 2D Halbach permanente magneter Kaspar K. Nelsen kak@dtu.dk, psjq@dtu.dk DTU Energ Konverterng og -Lagrng Danmarks Teknske Unverstet Frederksborgvej 399 4000, Rosklde, Danmark 17.

Læs mere

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed

1. Beskrivelse af opgaver inden for øvrig folkeskolevirksomhed Bevllngsområde 30.32 Øvrg folkeskolevrksomhed Udvalg Børne- og Skoleudvalget 1. Beskrvelse opgaver nden for øvrg folkeskolevrksomhed Området omfatter aktvteter tlknytnng tl den almndelge folkeskoledrft

Læs mere

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til

k jp )2 Side i afs Vejledning for tilslutning til Grindsted Vandværk A.m.b.a Forord Denne Vejledning for tilslutning til Vejlednng for tlslutnng tl Grndsted Vandværk A.m.b.a 1. Forord Grndsted Vandværk A.m.b.a. er gældende nden for Grndsted Vandværks forsynngsområde. Denne Vejlednng for tlslutnng tl Følgende er grundlag

Læs mere

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog

Integrationspolitikkens Handleplan 2013 - bruttokatalog Integratonspoltkkens Handleplan bruttokatalog Læsevejlednng: Første del er en skematsk oversgt. Nye ndsatser er markeret med en stjerne og fndes beskrevet mere udførlgt den sdste del af kataloget. Grøn

Læs mere

Nim Skole og Børnehus

Nim Skole og Børnehus Nm Skole og Børnehus... 2 Samlet vurderng af skolen... 2 Rammebetngelser... 4 Budget... 4 Personaletal... 4 Pædagogske processer... 4 Indsatsområder og resultater... 4 Opfølgnng og nye ndsatsområder...

Læs mere

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed.

Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlighed. Loewe Connect ID. Et spørgsmål om personlghed. Kjaerulff 1 Development A/S C.F. Tetgens Boulevard 19 5220 Odense SØ Danmark Tlf. 66 13 54 80 www.loewe.dk Loewe Opta GmbH Industrestraße 11 96317 Kronach

Læs mere

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíii"n. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx.

KENDETEGN FOTKEEVENTYRETS. i faøíiin. riwalisøring. Içannibalismz. a9ergãrg ffe barn til volçsøn. for ryllølsø. åøt bernløse ægtepãx. FOTKEEVENTYRETS KENDETEGN Når du læser et folkeeventyr, er der nogle kendetegn sonì dubør være ekstra opmærksom på. Der er nogle helt faste mønstre og handlnger, som gør, at du kan genkende et folkeeventyr.

Læs mere