3 august årgang

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "3 august 2009 33. årgang"

Transkript

1 3 august årgang FROMS CONDITORI 20. august side 10 HAVNERUNDFART MED SVANEN 1. september side 11 KULTURARVSDAGE september side 18 UDFLUGT TIL AARHUS 13. september side 12 BADSTUEN 23. september side 16 GRAND HOTEL 7. oktober side 17 SEBYFORENING.DK

2 BAG OM BYFORENINGEN BESTYRELSESNYT BYFORENINGEN FOR ODENSE FORMAND: Bo Vietz Cederfeldsvej 14, 5230 Odense M Tlf.: NÆSTFORMAND: Jens Ulrik Rasmussen Søhusvej 49, 5270 Odense N Tlf.: SEKRETÆR: Birte Landorph Bergendals Alle 14, 5250 Odense SV Tlf.: KASSERER: Søren Michael Nielsen Østre Stationsvej 42, 5000 Odense C Tlf.: KONSTITUERING Bestyrelsen er konstitueret med Bo Vietz som ny formand efter Frede Madsen, der ikke ønskede genvalg ved seneste generalforsamling. Foreningens webmaster, Lennart Greig, er valgt ind i bestyrelsen og hjemmesiden opdateres altid før man aner det. De øvrige bestyrelsesposter beklædes som vanligt (se kolofonen til ventre herfor). ODINPRISERNE To gange Odinprisen 2008 er på behørig vis blevt uddelt til meget stolte bygherrer. REDAKTØR: Andreas Isager Thorslundsvej 6, 5000 Odense C Tlf.: forsidefoto: Flemming Wedell, Middelfartvej set fra Bolbro Bakke WEBMASTER: Lennart Greig Tlf.: ØVRIG BESTYRELSE: Jarl Abrahamsen Østrupvej 21, Tarup, 5210 Odense NV Tlf.: SUPPLEANTER: Poul Karmdal Tlf.: , Fax Helga Brøndum Tlf.: Flemming Wedell Tlf.:

3 SIDEN SIDST BLADET Forsøgsvis trykkes bladet fremover i farver på alle sider. Dette letter redaktionsarbejdet, men giver forhåbentlig også medlemmerne en større glæde ved læsningen. Da bladet forkæles af en en meget dygtig fotograf, fortjener billedsiden at få bedre plads, hvorfor bladet nu er på 24 sider. Som Byforeningsmedlem kan dine beretninger om byens ve og vel finde vej til bladet, hvis du skriver til redaktionen. Kun absolutte ligegyldigheder arkiveres under tvivlsom interesse. BESTYRELSENS FOKUS Finanskrisen har fået byggetrangen ned i et næsten hengemt gear. Det giver nye udfordringer for Byforeningen. Byen fremstår med åbne sår efter projekter, som måske havde beriget byen, men nu lader vente på sig. Disse åbne sår er nu nye tomrum i byen - og her er mulighed for nye aktiviteter. Huskes tilbage til etableringen af Thomas B. Thrigesgade, var det planen, at der skulle genskabes et gaderum efter nedrivningerne. Skiftende generationer af byens borgere må leve med, at dette ikke er fulgt helhjertet op. Det må byen have lært noget af. VENTETID Vi står foran en ventetid, en tid der bedst bruges til eftertanke og nye planer. Men tanker alene læger ikke sårene, og der kan meget vel gå både fem, ti eller flere år før byggekranerne igen blander sig i de tynde luftlag. Hvad gør vi i mellemtiden? Hvilke aktiviteter tilbyder byen i de opståede nye tomrum? Med omfanget af byudviklingsområder i Odense fortjener netop dét spørgsmål politisk opmærksomhed. Byforeningens medlemmer opfordres til at yde en indsats for bedre forhold i byen. Gerne gennem indlæg til bladet. God læselyst! Bestyrelsen fotos: Flemming Wedell 3

4 SIDEN SIDST GENERALFORSAMLINGEN Referat af generalforsamlingen torsdag den 16. april 2009 ved Birte Landorph. Soldaterhjemmet Dannevirke, Sdr. Boulevard VALG AF DIRIGENT Erik Hansen valgtes til dirigent. Han konstaterede, at dagsordenen var udsendt rettidigt og gav herefter ordet til formanden. 2. BESTYRELSENS BERETNING VED FORMANDEN Formanden Frede Madsen berettede om årets gang i foreningen herunder bestyrelsesmøder, udvalgsmøder og eksterne møder. Han beskrev kort de mange arrangementer om og i Odense, som foreningen havde afviklet i 2008 og som et stort antal medlemmer (gennemsnitligt 35) havde deltaget i. Desuden omtalte formanden de sammenhænge foreningen havde medvirket i i årets løb, herunder workshops, høringer og udtalelser i forbindelse med bl.a. Trafikog Mobilitetsplanen, Munke Mose Stryget, Kongens Have, Østerbro kvarteret, Assistens Kirkegård og Odinprisen. Af beretningen fremgik også, at arbejdet med bladet er en stor opgave, som foreningen i fremtiden søger at få trykt med 24 sider i flerfarvet tryk. Formanden kunne også berette, at hjemmesiden nu er a jourført inkl. alle gamle foreningsblade, som nu er tilgængelige på siden. Hjemmesiden vedligeholdes løbende. Formanden, som efter generalforsamlingen træder ud af bestyrelsen, afsluttede sin beretning med at gøre status over foreningens situation, idet han beskrev foreningen som velfungerende og aktiv med stabilt medlemstal og god økonomi. Med hensyn til fremtiden udtrykte formanden betænkelighed, idet han mente, at opgaverne ikke ville blive mindre som situationen tegner sig for Odense for tiden. Der stilles krav om at holde sig orienteret, at definere og præcisere holdninger og at informere såvel internt som eksternt. Afslutningsvis opfordrede formanden alle medlemmer til at engagere sig og deltage ikke blot i arrangementerne, men også i at give udtryk for holdninger til vor by og de var velkomne til at komme med indlæg og meninger i bladet. Frede Madsen takkede afslutningsvis for samarbejdet og samværet i foreningen og ønskede god vind fremover. Der var kun en enkelt spørgsmål fra forsamlingen i forbindelse med formandsberetningen. Det var et spørgsmål om status på en fremtidig letbane, hvortil formanden svarede, at den ikke er død, men foreløbig stillet i bero, så vidt han er orienteret. Formandens beretning blev godkendt af forsamlingen med stort applaus. 3. REGNSKAB FOR 2008 Kassereren meddelte, at foreningen har ca. 300 medlemmer. Han gennemgik regnskabet punkt for punkt med uddybende bemærkninger til de enkelte poster, og der blev således redegjort for årets overskud på ,- kroner, som for de ,- kroners vedkommende skyldtes et fondstilskud, der var givet i 2007 men først kommet til udbetaling i Regnskabet blev godkendt af forsamlingen, idet der dog blev gjort opmærksom 4

5 SIDEN SIDST på, at den formue på ca ,- kr. som står i Bænkefonden bør fremgå af regnskabet. 4. INDKOMNE FORSLAG Der var intet til dette punkt. 5. BUDGET 2009 Det udarbejdede budget blev gennemgået. På indtægtssiden er budgettet anslået til ,- kr. mens udgifterne er anslået til ,- kr. Der budgetteres således med et lille underskud i Budgettet godkendtes af forsamlingen. 6. VALG TIL BESTYRELSE På valg var Frede Madsen (ønskede ikke genvalg), Birte Landorph, Søren Michael Nielsen og Jarl Abrahamsen. Birte Landorph, Søren Michael Nielsen og Jarl Abrahamsen genvalgtes. Bestyrelsen foreslog valg af Bo Vietz og Lennart Greig til bestyrelsen, begge blev valgt. Suppleanterne Poul Karmdal, Flemming Wedell og Helga Brøndum var på valg. Alle tre genvalgtes. Revisorerne Lis Andreasen og Erik Clemmensen genvalgtes. 7. EVENTUELT Under dette punkt gjorde Hanni Karmdal (som er den, der ofte tager imod tilmeldinger til arrangementerne) opmærksom på, at mange (ikke blot ældre) medlemmer har givet udtryk for, at de finder tilmeldingsgebyret til arrangementer for højt. Hun foreslog, at man for at sikre fortsat indtægt til dækning af foreningens drift, satte kontingentet op med f.eks. 50 kroner og dermed sikrede, at gebyrerne for deltagelse i arrangementer bortfaldt. Tidligere var det normalt med et gennemsnitligt deltagerantal på 60. Adskillige medlemmer tilkendegav støtte hertil. Et medlem gjorde opmærksom på et område, som hun syntes foreningen skulle tage op med kommunen, nemlig for høje kantsten nogle steder i byen og for små opkørsler i forbindelse med cykeltrafik. Ikke mindst, når Odense gerne ville være cyklisternes by. Lis Andreasen gjorde opmærksom på et problem, som foreningen burde interessere sig for, nemlig omdannelse af smukke områder til fordel for uskønt byggeri, idet hun som eksempel nævnte en have først på Læssøegade, som pludselig var blevet omdannet til et område med garager. Andreas Isager viste forsamlingen eksempler på bladet i nuværende form og som det ville kunne fremstå, hvis alle billeder og grafer i fremtidige blade var i farver, idet han understregede, at det samtidig vil være en stor lettelse i redaktionsarbejdet, hvis der ikke skal veksles mellem sort/hvide billeder og farvebilleder. Generalforsamlingen sluttede med en stor tak til den afgående formand. Kai Brinkmann takkede Frede Madsen for den tid, de havde arbejdet sammen i bladredaktionen og beskrev Fredes betydning for bladets og hjemmesidens nuværende form. På bestyrelsens vegne takkede Poul Karmdal for samarbejdet og for den store indsats, som Frede har ydet igennem årene i bestyrelsesarbejdet. Frede fik overrakt nogle gode flasker vin og en stor buket blomster og blev hyldet med klapsalve fra forsamlingen. Aftenen sluttede med et let traktement og et indlæg af stadsarkivar Jørgen Thomsen, som på vanlig underholdende vis fortalte om 1950 ernes Odense. Birte Landorph, referent 5

6 SYNSPUNKT DE SPREDTE BYER, ARBEJDSPLADSER OG FERIE- STEDER KRÆVER BILER, OG BILERNE KRÆVER SPREDTE REJSEMÅL, HVAD SKULLE MAN ELLERS BRUGE DEM TIL? OM DET GRIMME af Hans Friis Mathiasen, arkitekt maa Har De for nylig gået en tur i et erhvervsområde, ad en forstadsringvej eller i et såkaldt villakvarter bygget inden for de sidste halvt hundrede år eller så? Nå, og hvad tænkte De så? Måske, at der i vor tid frembringes vældig mange uskønne eller kedsommelige huse og ting. Grimme er næsten alle supermarkeder, tankstationer, lagerbygninger, svinestalde, fabrikker osv. ligesom de fleste enfamiliehusområder og kontorhuse er uskønne eller aldeles ligegyldige. Ikke alle, men... Der er i hvert fald tre tænkelige årsager til dette: (a) De mennesker, der former tingene og husene, er oftest uduelige eller kyniske arkitekter, ingeniører, økonomer, politikere og bygherrer. 6

7 SYNSPUNKT (b) Opgaverne har en karakter, der gør det svært eller umuligt at løse dem fint og godt. (c) De mange valgmuligheder gør det vanskeligt at lave smukke helheder. Ad a. De, der fastlægger tingene, er næppe blevet dummere. Alligevel kan de godt være blevet mindre duelige eller dygtige. Planlægning bliver stadig mere uhåndgribelig. Op til og med 1800-tallet brugtes håndværkere, der kunne deres sager. Kun en lille overklasse betjente sig undertiden af særlige formgivere. Alle de dygtige mestre og svende kender vi som regel ikke navnene på. De havde ikke så travlt med at blive kendt. Deres opgaver er gået dem af hænde især til to sider: Dels til developpere og entreprenører, der kun tænker med tegnebogen, dels til tilsyneladende selvtilfredse talenter, der mest synes at tænke på at være originale og blive kendt for det. De to typers byggerier er henholdsvis dødkedelige og meget anstrengte. Ad b. Hvad angår opgavernes karakter tyder meget på, at visse er æstetisk og miljørmæssigt næsten uløselige. Hvornår har vi sidst set skønne anlæg for handel eller trafik, en dejlig ny bydel (Ørestaden?) eller bare en lækker udstykning med grunde på de vedtagne 800 kvm? Svært mange af de uheldige anlæg hænger direkte eller indirekte sammen med bilerne. Direkte i form af foto: Flemming Wedell 7

8 SYNSPUNKT fotos: Flemming Wedell store, støjende veje, kedelige P-pladser og andre trafikanlæg. Indirekte i form af supermarkeder i stedet for butikker, affolkede bykerner, øde landsbyer uden skole, uden købmand, måske med en præst på gæsteoptræden nu og da. Stigningen i antallet af biler og enfamiliehuse har styrket hinanden i vort lille land til henholdsvis godt to millioner og halvanden million. Denne udvikling har vakt begejstring på kort sigt og givet problemer på langt sigt, socialt, miljømæssigt og klimatisk. De spredte byer, arbejdspladser og feriesteder kræver biler, og bilerne kræver spredte rejsemål, hvad skulle man ellers bruge dem til? Ad c. Den tredje årsag er, at valgmulighederne er for mange. En smuk by, et hus eller en god ting laves nemmere med kun få gode materialer og få formprincipper. Friheden i alle valgene er svær at styre, det kræver en beskedenhed og beherskelse som kun få har. Og som kun få kan blive enige om; der er altid nogle, der tror, de er smartere. Vi har stadig mange fine steder, og vi opsøger dem i ferierne. Vi laver også undertiden nogle nye. Men det grimme synes at sejre, og det er svært at se en løsning på det. Hans Friis Mathiasen er arkitekt MAA. Tidligere medindehaver af tegnestuen Halldor Gunnløgsson og Jørn Nielsen. 8

9 SYNSPUNKT HIST HVOR ÅEN SLÅR EN BUGT LIGGER NU ET HUS... af Andreas Isager Se godt på ovenstående fotos. Øverste billede viser et område i Odense Centrum, hvor der for godt et år siden lå et stort rødstensmejeri fra 50 erne. Nederste billede er taget samtidig, fra samme sted - og jo, det er en å, der løber i forgrunden. Stavis Åen. Naboens - Haustrups Fabrikkers - fremsynede dåseproduktion gav måske inspiration til navnet. The Canned Cream and Milk Company stod der med enkle broncebogstaver over travertinindfatningen om hoveddøren. Murene var udført med smukke figurforbandter og soklerne beklædt med fine glaserede klinker. Det tog et par måneder at knuse bygningerne til vejfyld. Med dem forsvandt et stykke industrihistorie i Odense, som åbenbart ikke var værd at værne om. I området er alle rekrative kvaliteter: å, eng, stisystem, kort afstand til banegård og havn, skole, børnehave m.v. Når byens bosætningspolitik skal skabe attraktive bomiljøer for den videnstunge arbejdskraft, er det rene plusser på hitlisten. I løbet af de seneste fem år er området fornyet alene med butikker, der henvender sig til kunder i bil. Parkeringsarealerne er lige så muntre, som Bilkas efter lukkertid... Det er i Odense Centrum, det er moderne byplanlægning og det burde ikke kunne ske! 9

10 KOMMENDE AKTIVITETER FROMS CONDITORI ved René Nielsen foto: tid > torsdag den 20. august, klokken sted > Hans Egedesvej 20, Tarup tilmelding > Jens Ulrik Rasmussen, eller Poul Karmdal, mødegebyr > 20 kr. obs! > max. 25 deltagere INDUSTRIBAGERI OG HÅNDVÆRK MED TRADITIONER Besøg et af byens traditionsrige bagerier, som bager stort! Se hvordan der arbejdes og hør om hvordan man får brødet til at smage - eller det er måske en hemmelighed? Vi må komme i et begrænset antal medens der arbejdes, så tilmelding er nødvendig! René Nielsen viser os rundt. 10

11 KOMMENDE AKTIVITETER ODENSE HAVN havnerundfart med Svanen ved havnedirektør Carsten Aa foto: Flemming Wedell tid > tirsdag den 1. september, klokken (halvsyv) sted > Svanens kajplads i Odense Havn - eksakt adresse oplyses ved tilmelding tilmelding > Poul Karmdal, mødegebyr > gratis påklædning > jo tak - og husk varmt tøj obs! > begrænset deltagerantal! SHIP OHØJ Efter afgang sejles rundt i inderhavnen og vi ser de nye bolig- og erhvervsejendomme, der er opført inden finanskrisen lagde en dæmper på byggeriet. Vi hører også om, hvad der er planlagt på havnearealerne og om havnens fremtidige erhvervsudvikling. Sejlturen fortsætter ud ad Kanalen og havnedirektøren beretter om Motorbådshavnen og dens omgivelser. Længere ude ser vi stedet, hvor den nye Kanalforbindelse er planlagt! Ved Fynsværket vender vi og kan forhåbentlig nyde turen tilbage i solnedgangens skær! Undervejs serveres kaffe og brød. Omkostningen til sejlturen sponseres af Odense Havn. 11

12 KOMMENDE AKTIVITETER UDFLUGT TIL DEN GAMLE BY I AARHUS ved Den Gamle Bys egen guide. fotos: Den Gamle By i Aarhus tid > søndag den 13. september, klokken sted > vi mødes ved hovedindgangen, Viborgvej 2 i Aarhus tilmelding > Jens Ulrik Rasmussen, eller Lennart Greig, mødegebyr > 150 kr. der dækker entré og rundvisning transport > Evt. fælles kørsel aftales indbyrdes, men Byforeningen formidler gerne ledige pladser, såfremt I oplyser om I har ledige pladser i bilen - eller om I ønsker kørelejlighed! obs! > tilmeldingsfrist den 26. august! 100 ÅRS JUBILAR Byforeningen vil gerne være med til at fejre Den gamle bys 100 års jubilæum ved at lave en udflugt dertil. For at holde prisen nede, foretages arrangementet som en kør-selv-tur. Vi mødes i Aarhus præcis kl ved hovedindgangen, Viborgvej 2, og starter med en guidet tur arrangeret af museet til De Eilskovske boliger, der stammer fra Odense. Desuden kan man se de 5 fynske huse: Svendborghuset 1761 Huset er et forhus fra en bindingsværksgård fra Møllergade 60. Det blev genop- 12

13 KOMMENDE AKTIVITETER ført i Den Gamle By i 1991 med det udseende, som det havde i begyndelsen af 1800-tallet. Svendborghuset er indrettet med kobbersmedie, skrædderværksted og klunketidslejlighed. Skolen 1741 Skolen er et gult bindingsværkshus fra Strandgade i Kerteminde. Den blev genopført i den Gamle By i 1935 og er fortsat indrettet som skole. Stampemøllen 1824 Stampemøllen er en bindingsværksbygning med stråtag fra Svanninge ved Fåborg. Vandmøllen, der har overfaldshjul, er indrettet først som stampemølle til valkning af vadmel senere også til formaling af korn. Møllen er genopført i Den Gamle By i Hus fra Middelfart o Bindingsværkshuset er fra Søndergade 14. Det blev genopført i Den Gamle By i 1986 som en del af traktørstedet. Fedestalden 1700/1750 Bygningen er en staldbygning i bindingsværk fra herregården Rørbæk ved Kerteminde. Den blev genopført i Den Gamle By i 1934 og indrettet som fedestald, hvor stude blev fedet op med affaldsprodukter fra brænderiet. 13

14 KOMMENDE AKTIVITETER foto: Den Gamle By i Aarhus Undervejs får vi en orientering om Den gamle by s historie. Rundvisningen slutter i Møntmestergården, som stammer fra Borgergade i det gamle København, der blev saneret i 1940 erne. 50 år senere besluttede man at genopføre det velbevarede hus i Aarhus. Selve bygningen opførtes i Herefter finder vi et sted at spise vores medbragte frokost og går så rundt og ser på museet. Senere mødes vi og drikker vores medbragte eftermiddagskaffe og slutter af her. Herefter er dagen fri. Man kan kigge videre i Den gamle by eller se sig rundt i Aarhus. Aktuelt kan man besøge den store Kunstudstillingsbygning Aros. Man kan se byggeudstillingen på havnen, Pakhus 27, Nordhavnsgade 1, om Fremtidens By, hvor byens planer for havne og byudviklingen i de kommende 20 år vises foruden Havnebyrummet og Multimediehuset. illustration: 14

15 KOMMENDE AKTIVITETER Man kan også besøge Moesgård, som er byens store, levende museum. Her er bl.a. udstillingen Polarrejsen fra Grønland til Stillehavet. Har man lyst til at se noget anderledes undervejs, så er der f.eks. Vejlefjord Sanatoriet og de tidligere Kellerske anstalter, som nu begge er ombygget og indrettet til det rene luksus. Smukt beliggende ved Vejle Fjord. I Vejle er der et flot, særpræget byggeri under opførelse. Bølgen er tegnet af Henning Larsen Architects. Bygningen ses tydeligt på havnens nordside, når man kører over Vejlefjord Broen. foto: Hotel Vejlefjord (Vejlefjord Sanatoriet) foto: Henning Larsen Architects foto: C.F. Møllers Tegnestue foto: Henning Larsen Architects 15

16 KOMMENDE AKTIVITETER BADSTUEN ved skolebestyrer Henrik Nannestad fotos: Flemming Wedell tid > onsdag den 23. september, klokken sted > Østre Stationsvej 26 tilmelding > Jens Ulrik Rasmussen, eller Lennart Greig, mødegebyr > 20 kr. SMUK SKOLEVASK Henriette Hørlücks Skole har købt den fornemme Bygning Badstuen på Østre Stationsvej til sin udvidede undervisning af udenlandske børn m.m. Bygningen er i øjeblikket under ombygning. Badebygningen Badstuen blev opført til Odense Kommune af arkitekt Hjalmar Kjær og murermester Møller Jørgensen, der lagde et stort arbejde i, at det fremstod som et solidt håndarbejde. Udvendigt fremstår facaden med en stor segmentbuet, mangefalset hovedindgang med et 2 fløjet finsprosset dørparti. Herover navnet Badstuen i relief. Taget er i flot afvalmet rød tegl med brede skorstenspiber. Der er i taget en stor sadeltagskvist med 3 rammet vindue og bræddeklædt knægtbåret gavl. Kort og godt er huset forsynet med alt, som nævnes kan. Indvendigt er huset også solidt. Det harmonerer fint med Hørlücks Skole og det gamle Højskolehjem. Disse bygninger er i øvrigt tegnet af arkitekt Niels Jacobsen. Over en kop kaffe vil skolebestyreren fortælle nærmere om huset og tankerne bag. Skolen er kendt for sin store interesse for historie og bygningskultur, så I kan glæde Jer. 16

17 KOMMENDE AKTIVITETER GRAND HOTEL ved hotellets personale tid > onsdag den 7. oktober, klokken sted > hotellets elegante forhal på hjørnet af Jernbanegade/Slotsgade tilmelding > Jens Ulrik Rasmussen, eller Lennart Greig, mødegebyr > gratis KORT HOTELFERIE I ODENSE Hotellet er byens fornemme, gamle hotel tegnet af den navnkundige Niels Jacobsen, der bogstaveligt talt har tegnet Odense s udvikling i begyndelsen af det forrige århundrede. Det var her det bedre borgerskab kom, traf gode venner og blev set. Og dette ry har Grand hotel stadig. Hotellet har lige gennengået en fornyelse og modernisering for et halvt hundrede millioner, så alt er tip-top. Festsalen fremtræder som den oprindelige kuppelsal med glaskuppel og Brønden er genskabt. Samtidig udmærker hotellet sig ved at være en del af en velanskreven skandinavisk hotelkæde på 47 store hoteller, der i øjeblikket opgraderes. Grand er blevet kåret som Danmarks bedste hotelkæde og har modtaget Danish Travel Award. Hotellet glæder sig til denne aften at vise huset frem for Byforeningens medlemmer og derpå være vært ved en kop kaffe og småkager. 17

18 KOMMENDE AKTIVITETER KULTURARVSDAGE DEN SEPTEMBER ERSTATTER BYGNINGSKULTURENS DAG ved Poul Karmdal Siden 1993 har Danmark deltaget i Bygningskulturens Dag, som fremover benævnes som Kulturarvsdage. Kulturarvsdage er et nyt dansk bidrag til det europæiske fremstød for kulturarven, European Heritage Days. Kulturarvsdagene byder på oplevelser, som skal skabe interesse for den fælles kulturarv og give ny viden om de enkelte landes kulturarv. De to dage, der som sædvanligt afholdes den anden weekend i september (i år den ), får et særligt tema med en varieret palet af oplevelser og kampagner. Det kobberklædte Kronborg, Roskildes røde domkirke, Danmarks dåbsattest i Jelling og Ilulissat Isfjord i Grønland har én meget væsentlig ting til fælles: de er alle erklæret af enestående universel værdi for menneskeheden. De mest værdifulde dele af verdens kultur- og naturarv optages på den internationale liste, World Heritage List, ( på dansk Verdensarvslisten ). Listen administreres af FN s organisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO. Danmark har tre steder Kronborg, Roskilde Domkirke og Jellingstenene - og Grønland ét Ilulissat Isfjord, på Verdensarvslisten. I 2009 er ni steder kommet på den såkaldte tentative liste, som betyder, at de er kandidater til at blive optaget på den endelige liste. fotos: Kulturarvsdagene har i 2009 verdensarv som tema og sætter fokus på de danske verdensarvssteder og verdensarvskandidater. 18

19 KOMMENDE AKTIVITETER Verdensarvslisten er et udspring af UNE- SCO s Verdensarvskonvention fra 1972, som i alt 185 lande har tilsluttet sig. På verdensplan er der 878 steder på listen, og de danske verdensarvssteder er i fornemt selskab med bl.a. Pyramiderne, Akropolis og Den kinesiske Mur. Verdens kultur- og naturarv omfatter monumenter, bygninger, byggerier, kulturlandskaber og naturområder. Den kan være naturskabt, menneskeskabt eller skabt af mennesker og natur i fællesskab. Den kan være et bygningsværk, som repræsenterer et vigtigt historisk udviklingstrin, eller et naturfænomen af enestående æstetisk eller videnskabelig betydning. hver især respekt for den kultur, de udspringer af og anerkendelse af de naturværdier de repræsenterer. Ideen bag Verdensarvskonventionen bygger på en fællesmenneskelig og tværkulturel forståelse. På Kulturarvsdagene formidles den danske verdensarv og de nye danske verdensarvskandidater, med deres særlige kvaliteter. Den anden weekend i september ( ) vil der derfor være arrangementer ved lokaliteter tilknyttet både den eksi- Verdensarvslisten har som overordnet mål at skabe indsigt i og fascination af verdens kulturelle og naturmæssige mangfoldighed. Verdensarvsstederne tilbyder unikke oplevelse og indgyder 19

20 KOMMENDE AKTIVITETER sterende og den tentative liste. Arrangementerne er gratis og åbne for alle og vil kunne ses på adressen en måned før Kulturarvsdagene. Desuden udgiver Kulturarvsstyrelsen et temahæfte. I 2009 er temaet Verdensarv, og dagene sætter spot på de unikke danske steder, som enten allerede er på UNESCOS liste over verdensarv, eller som kandiderer til at komme det. Kulturarvsdagene tager udgangspunkt i den kulturarv, vi møder i byrummet og i landskabet, men tegner et bredt og mangfoldigt billede af kulturarven. Bygninger, genstande, erindringer og viden om hvordan man før talte og spiste, byggede og boede, handlede og regerede alt sammen bringer det os i kontakt med andre tider og kaster et nyt lys over vores egen. Kulturarvsdagene byder på spændende, tankevækkende oplevelser. Ofte på steder, der normalt er lukkede, men som åbnes for publikum på netop disse dage. Kulturarvsstyrelsen står for udvælgelsen af tema, koordinering af arrangementer samt for publikation, undervisningsmateriale og PR. Information om Kulturarvsdagene vil altid være at finde på Kulturarvsdagene er Danmarks bidrag til De Europæiske Kulturarvsdage, der finder sted hvert år i september i over 40 europæiske lande. Danmark og Grønland har flere forslag til nye emner på Verdensarvslisten. De står alle på den såkaldt TENTATIVE LI- STE (se listen på DAGE.DK) over kultur- og naturarv, der kandiderer til optagelse på Verdensarvslisten. Det er Kulturarvsstyrelsen, der fremlægger de nye forslag for UNESCO, hvor en særlig komité afgør, om de foreslåede emner skal optages på listen. At blive nomineret som verdensarvsområde indebærer ikke i sig selv nogen ny form for beskyttelse, men er en ekstra anerkendelse og status. De mest værdifulde dele af verdens kultur- og naturarv optages på den internationale liste, World Heritage List, på dansk: Verdensarvslisten. Listen administreres af FN s organisation for uddannelse, videnskab og kultur, UNESCO. På Kulturarvsdagene formidles den danske verdensarv og de nye danske verdensarvskandidater, med deres særlige kvaliteter. Den anden weekend i september vil der derfor være arrangementer ved lokaliteter tilknyttet både den eksisterende og den tentative liste. Arrangementerne er gratis og åbne for alle og vil kunne ses på adressen en måned før Kulturarvsdagene. Poul Karmdal kilde: KULTURARVSSTYRELSEN 20

21 INDLÆG FRA FUGLEFLØJT TIL MOTORLARM OG RETUR ved Lis Andreasen, Læssøegade 13, Byforeningsmedlem Læssøegade 13, 5000 Odense C - SeMitHus.dk Page 1 of 1 foto: I foråret havde arkitekt, Gert Johannesen et synspunkt i Fyens Stiftstidende med overskriften Byfornyelse er en følsom sag, som jeg læste med stor interesse og sympati. At jeg samtidig blev vidne til en såkaldt bygningsrenovering, der ville omdanne en oase midt i byen til en parkeringsplads, fik mig til at gribe pennen... Jeg har ladet mig fortælle, at anlægsgartneren, der udøvede vandalismen efter ordre fra ejeren, græd indvendig. Det samme gjorde vi naboer Det lille paradis, som jeg gennem snart 23 år havde kikket ned på i nabohuset og fulgt børnenes leg og de unge menneskers hyggelige grillaftener og kaffe selskaber med familien, er borte for evigt. Det startede med nedrivning af een garage, så de store biler kunne komme frem. Vi naboer troede, at det var for at sætte stillads op, da der selvfølgelig skulle bygges taglejligheder. Men nej. Vidste I, kære læsere, at man i løbet af en dag kan fjerne en hel have? Gamle, smukke, veltrimmede træer, nyplantede blomstrende buske, roser og clematis, og ikke nok med det, skrælle en velholdt grøn plæne af, tromle og strø sand. Vidste I det? Nu kan vi naboer bare håbe på, at myndighederne har sikret sig, at alle regler overholdes. Må der opføres 8 garager eller carporte? Må man flisebelægge den gamle store have? Er der sørget for tilstrækkelig kloakering eller skal vi naboer frygte vand i kældrene? Vi ved godt, at en ejer bestemmer over sin ejendom, men ingen kunne forestille sig, at netop en arkitekt kunne finde på at fratage sin ejendom herlighedsværdien. Det var jo denne have midt i byen, der gjorde ejendommen unik. 21

22 INDLÆG foto: Netop i denne tid kan vi læse om Arkitekturstrategi for Odense på www. odense.dk/arkitektur. Vi opfordres til at - Se dig omkring - se på din by. Det gør jeg og mange andre, for eksempel Byforeningen i Odense. Men hvad hjælper det, når ikke engang fagfolkene spiller med. Desværre må man konstatere, at det ikke er alle arkitekter, der deler Gert Johannesens synspunkter vedrørende Byfornyelse! DET NYTTER NOGET! Tusind tak til Odense Kommunes Plan og Byg, som virkelig har levet op til Kommuneplanens bestemmelser. Vi naboer har med stor sorg været vidne til at en dejlig grøn oase midt i byen blev omdannet til en plan grusbelagt plads gjort klar til 8 carporte. Ejeren mente ikke, der var brug for nabohøring, men det gjorde vi naboer. I dag orienterede Plan og Byg Copyright os Cowi A/S om, at Dato: :26:47 ejeren havde fået afslag til Målforhold: de 8 1:500 carporte og henviste til kommuneplanens supplerende bestemmelser for området 0.D.4, der bl.a. siger at Eksisterende legepladser og mindre friarealer skal sikres som friarealer. Endvidere prioriteres friarealer højere end P-pladser. Derfor kære Odenseborgere. Det er ikke spildt, når mange af jer deltager i borgerhøringer og debatter om byens fremtid. Vi bliver hørt. Så fortsæt endelig med at give udtryk for jeres meninger i stort som småt. Lis Andreasen 22

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6

G r u n d e j e r f o r e n i n g e n 1 2 6 Ref. Generalforsamling nr. 45, 6. juli 2013 kl. 10 på Munchs Hotel, Tornby Strand Dagsorden, jf. vedtægternes 8 om afholdelse af generalforsamling: a. Valg af dirigent b. Formandens beretning vedr. det

Læs mere

Referat - Minutes of Meeting

Referat - Minutes of Meeting Referat - Minutes of Meeting Dansk Canadisk Amerikansk Venskabsforening Møde Generalforsamling Dato 12. marts 2011 Sted Deltagere Referent Antal sider HornstrupCenteret, Kirkebyvej 33, Vejle 22 medlemmer

Læs mere

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn

Slægtsforskerforeningen for Vordingborg og Omegn Referat fra SVOO generalforsamling onsdag den 21. marts 2012 kl. 19:00 Formand Per Sørensen bød velkommen og udtrykke sin glæde over det store fremmøde til årets generalforsamling. Ad 1: Ad 2: Valg af

Læs mere

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.:

Afdelingsformand Allan Mortensen afgav bestyrelsens beretning og fremhævede bl.a.: Referat fra Stautrup Tennisklub's ordinære generalforsamling lørdag den 23. juni 2012 kl. 11.00 Formanden bød velkommen til de 25 fremmødte medlemmer. Dagsorden 1. Valg af dirigent: Freddy Jacobi blev

Læs mere

Generalforsamling i VBK

Generalforsamling i VBK Generalforsamling i VBK Referat af ordinær generalforsamling d. 26.11.2013 1. Valg af dirigent samt referent og 2 stemmetællere. 2. Bestyrelsens beretning v/næstformand Per Nørgaard Torben? blev valgt

Læs mere

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager

Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Referat Medlemsmøde 12. marts 2009 Station Amager Der var mødt 21 medlemmer til mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens beretning 4. Kassererens beretning fastsættelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset.

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Lodshaven. Afholdt den 06.marts 2014, kl. 19.00, i fælleshuset. Lone bød velkommen, og deltagerne startede med at ære de 3, Mogens, Keld og Ulla,

Læs mere

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset.

Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Referat at generalforsamling i Stae Borgerforening tirsdag den 14.01.2014 i Borgerhuset. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning - formand Mads Sørensen 3. Fremlæggelse af revideret regnskab

Læs mere

Mødereferat. Generalforsamling

Mødereferat. Generalforsamling Mødereferat Generalforsamling Tidspunkt: Sted: MAN 9 OKT 2006 kl.1900 Klubhuset Højdevangen 25 3480 Fredensborg Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Fremlæggelse af foreningens reviderede

Læs mere

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år?

Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet med det sidste år? Referat fra generalforsamling i Skals borgerforening d. 29/2-2012. Valg af dirigent: Steffen Højer-Nielsen Referent: Lone Algayer Beretning Hvad får man for sit kontingent, og hvad er der blevet arbejdet

Læs mere

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE.

REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. REFERAT FRA REPRÆSENTANTSKABSMØDE I NÆSTVED IDRÆTSUNION TIRSDAG DEN 20. MARTS 2012. I TEATERSALEN PÅ LILLE NÆSTVED SKOLE. Deltagere: Jesper Poulsen (niu) Torben Søholt Pedersen (niu) Anne Zachariassen

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00

Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 Referat af generalforsamlingen i Svendborg Cykle Club Lørdag d. 25. oktober 2014, kl. 17:00 1. Valg af dirigent og referent Niels Jensen blev valgt som dirigent. Ask Nørgaard blev valgt som referent. Dirigenten

Læs mere

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30

Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes Ungdomsgård mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 Referat af generalforsamling i Skovlunde Kirkes mandag den 10. marts 2014 kl. 19.30 21 fremmødte 1. Indledning Det er i dag et vejr nr. 266 i højskoledagbogen 1.1 Valg af dirigent Finn Seerup blev valgt.

Læs mere

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015

VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 VMJK klubblad for 2. kvartal 2015 Fremtidens tog En fantasi eller hvornår kommer togrejsen til at foregå sådan! Måske vil vi hellere bygge i dette tempo. Her er der jo skinner, landskab og meget andet

Læs mere

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING

Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING Stenlille Handels- Håndværker og Borgerforening REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING AFHOLDT I STENLILLE HALLENS SELSKABSLOKALE ONSDAG DEN 20. FEBRUAR 2008 Klokken 19.00 bød formand Carl-Henrik Nielsen

Læs mere

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar.

Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15. februar. Der er omdelt i weekenden 12. februar. Generalforsamling i Vængerne 29. marts 2011 Antal fremmødte: 22 fremmødte + 6 bestyrelsesmedlemmer, 3 uden stemmeret Valg af dirigent Steen valg t Der er indkaldt rettidigt, da der er sendt ud inden 15.

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING

GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING 6 GRUNDEJERFORENINGEN MUNKENS KLIT NORD GENERALFORSAMLING Lørdag den 4. april 2015 kl. 13.00 på Fårup Skovhus Formanden bød velkommen til Generalforsamlingen, og derefter var der egen præsentation af deltagerne.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i. Ejerlauget Krogengen. den 17. marts 2015 kl. 19:00 Referat af ordinær generalforsamling i Ejerlauget Krogengen den 17. marts 2015 kl. 19:00 Fremmødte: 17 husstande, heraf 2 ved fuldmagt. Bestyrelsen var repræsenteret af: Formand Kristian Kruse-Birch (nr.

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011

Holbæk Arkæologiklub. Generalforsamling 2011 Holbæk Arkæologiklub Generalforsamling 2011 Nyhedsbrev nytår 2012 Bestyrelsesmøde Bestyrelsen havde oprindeligt planlagt at holde møde den 5. december, men på grund af andre mødeaktiviteter måtte det flyttes

Læs mere

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08.

Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. Referat ar Regionsmøde i Viborg lørdag den 29.11.08. 1.Velkomst Susanne bød velkommen og der var et specielt velkommen til vores nye kasserer, Erik. 2. Valg af dirigent, referent samt næste møde. Dirigent:

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Dansk Musiker Forbund Viborg afd.

Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Ordinær Generalforsamling Dansk Musiker Forbund Viborg afd. Torsdag d. 27. februar 2014 kl. 18.00 Hjarbæk Kro Bestyrelsen er vært ved en omgang biksemad og hvad der tilhører. Dagsorden: 1. 2. Velkomst

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007

Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 Referat fra generalforsamlingen torsdag d. 27. september 2007 med følgende dagsorden uddelt d. 20. august 2007: 1. Velkomst. 2. Valg af dirigent. 3. Valg af referent. 4. Bestyrelsens beretning for regnskabsåret

Læs mere

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv

Mødereferat. Kjeld Sivertsen fremlagde beretning (vedlagt i kopi). Beretningen blev enstemmigt vedtaget, og bestyrelsen præsenterede sig selv Mødereferat Emne: Aktiv Kunsts Årsmøde Dato: Tirsdag, den 20. januar 2015 - kl. 19:30 Sted: Deltagere: Fuglsanghus, Hørsholm 53 medlemmer af Aktiv Kunst Dagsorden: 1 Valg af dirigent 2 Bestyrelsens beretning

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007

Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 Referat af ordinær generalforsamling tirsdag d. 20. marts 2007 (ref. fra ekstraordinær generalforsamling 16/4 nederst i dette referat) Til generalforsamlingen var mødt i alt 14 husstande (16 personer inkl.

Læs mere

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet.

Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset. Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Referat medlemsmøde 27. marts 2008 Færdselshuset Der var mødt 15 medlemmer op til starten af mødet og der kom yderligere 3 i løbet af mødet. Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Valg af stemmeudvalg 3. Formandens

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR»

Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Referat af ordinær generalforsamling i ProVarde (Varde Erhvervs- og Turistråd (VETR» Dato: 16. april 2015 Sted: Varde Fritidscenter, Lerpøtvej 55, 6800 Varde Dagsorden for generalforsamlingen: 1. Valg

Læs mere

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal

Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal Referat Generalforsamling i Gammel Garder, 15. marts 2014, i Forsamlingshuset ved Holbæk Svømmehal 1. valg af dirigent Johnny Gybel blev valgt som dirigent med applaus og kunne efterfølgende bekræfte at

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat

Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014. Dagsorden. Referat Generalforsamling Herslev bylaug den 23. oktober 2014 Dagsorden 1) Valg af dirigent 2) Formandens beretning 3) Regnskab og budget 4) Indkomne forlag 5) Valg af bestyrelse 6) Valg af suppleanter 7) Valg

Læs mere

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj

Husk Sæsonafslutning tirsdag den 31. marts kl. 19.00 Udflugt til Fugleparken søndag den 10. maj www. blistrup-graested-folkedansere.dk Marts 2015 Nr. 1 28. årgang Indhold: Formandens indlæg side 2 Referat fra generalforsamling side 2 Bestyrelse og udvalg side 3 Sæsonprogram forår/sommer 2015 side

Læs mere

Turistforeningen for Sydfyn

Turistforeningen for Sydfyn Turistforeningen for Sydfyn Generalforsamling mandag den 26. marts kl. 19.00 på Hotel Svendborg Der var fremmødt 40 til generalforsamlingen. Formand Allan Mariager bød velkommen til en noget anderledes

Læs mere

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen.

Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Tårnby 27.febraur 2010. Referat fra Generalforsamlingen onsdag den 24.februar 2010 kl. 19:00, i Bræddehytten, A.D.Vedels Plads, Holmen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Valg af referent. Valg af 2 stemmetællere.

Læs mere

Grundejerforeningen Nøddeboparken

Grundejerforeningen Nøddeboparken Grundejerforeningen Nøddeboparken NØDDERÅBET Referat fra generalforsamling 18. april 2007 I Egholmskolens Festsal www.noddeboparken.dk - 1 - Bestyrelsen: Navn: Adresse: Telefon: Formand Lene Knudsen Ørnebo

Læs mere

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015

Ordinær generalforsamling. Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Ordinær generalforsamling Sundhedscentret, Hvidovrevej 278 E Tirsdag 24. marts 2015 Kalenderåret 2014 Grundejerforeningen Ny Hvidovre Hjemhørende i Hvidovre Kommune Stiftet 16. juni 1918 Titel Referat

Læs mere

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013

Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Referat fra den afholdte ordinære generalforsamlinger i Haveforeningen Solvang 2013 Haveforeningen Solvangs ordinære generalforsamling blev afholdt den tirsdag den 26. marts 2013 på Stationen i Viborg

Læs mere

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør

Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Bedre Byggeskik Efterlysning af Bedre Byggeskik huse i Espergærde og Helsingør Arkitekter MAA Per Godtfredsen og Jan Arnt Historisk Forening for Espergærde er gået ind i et samarbejde med By & Land Helsingør

Læs mere

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød

Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød ABF s kreds Nordsjælland, den 9. september 2014 Referat fra kredsgeneralforsamlingen tirsdag den 9. september 2014 kl. 19.00, Danhostel Lejrskolevej 4, 3400 Hillerød Antal fremmødte foreninger: 11, som

Læs mere

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk

HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside. www.ejerlagetsletten.dk Referat af Ejerlaget Sletten s Generalforsamlingen den 7. maj. 2011 HUSK at besøge Sletten s nye hjemmeside www.ejerlagetsletten.dk Forud for generalforsamlingen orienterede Natur- og Miljøchef Claus Borg,

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen.

Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. ANDELSBOLIGFORENINGEN GOLFPARKEN Dagsorden: Pkt. 1. Referat af ordinær generalforsamling i A/B Golfparken den 19. april 2007 kl. 20.00 i Golfcafeen. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Forelæggelse

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 1. juni 2006 Journal nr. 703 jbh. Referat fra den ordinære generalforsamling 2006 i Foreningen

Læs mere

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1

Introduktion til byen Vinge. Levende by. Nærværende natur. 1 Introduktion til byen Vinge Levende by. Nærværende natur. 1 2 Vinge Levende by. Nærværende natur. 3 4 Vinge Introduktion til byen Vinge Udgivelsen er baseret på helhedsplanen for Vinge udviklet af et tværfagligt

Læs mere

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012

Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Formandens beretning på generalforsamlingen den 28. februar 2012 Tøj-sponsor: Velkomst: Velkommen til generalforsamling i HGC - Hammerum Gjellerup Cykel Klub foreningens 12. ordinære generalforsamling.

Læs mere

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009

REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 REFERAT FRA GENERALFORSAMLING 20. OKTOBER 2009 Fra bestyrelsen deltog Vibeke(K91), Klaus(K81) og Torben(S81). Der var afbud fra Ingelise (J14) og Per (S18). Der var ved mødets begyndelse 37 fremmødte.

Læs mere

Nyhedsbrev februar 2015

Nyhedsbrev februar 2015 Nyhedsbrev februar 2015 Kære medlemmer Kastellets 350 år blev fejret efter alle kunstens regler den 1. november 2014 med opvisninger, gardehusarer, musik, rundvisninger, og Slaget på Kirkepladsen, men

Læs mere

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl.

Referat fra. Vinklubben, Slagelse. Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner. d. 1. juni 2012 kl. Referat fra Vinklubben, Slagelse Generalforsamling ved Styregrupperne for Vinklubben & Vinklubbens Venner Fremmødte medlemmer: 21 d. 1. juni 2012 kl. 19 Marievangs Klubhus Aksel Mikkelsen Alex G. Larsen

Læs mere

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende

Ry, 01.10.2013. Kære pårørende Ry, 01.10.2013 Kære pårørende Siden 2007 har der eksisteret et pårørenderåd ved Bostederne i Skanderborg. Ved fusionen i 2012 blev flere bo enheder i kommunen samlet under Bostederne i Skanderborg og antallet

Læs mere

Ordinær generalforsamling 2011 - referat

Ordinær generalforsamling 2011 - referat Klintebjerg Antenneforening Skærbæk, den 22. marts 2011 Ordinær generalforsamling 2011 - referat Sted : Skærbækhus Tidspunkt : Tirsdag den 22. marts 2011, kl. 19:00 Dagsorden : 1. Valg af dirigent 2. Beretning

Læs mere

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer

ICOM Danmark. Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer ICOM Danmark Referat af ICOM Danmarks generalforsamling onsdag d.05.05. 2015 kl. 13.00-16.00 Sted: Møntergården, Odense Bys Museer Til stede fra bestyrelsen: Vinnie Nørskov (formand), Mille Gabriel (sekretær),

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

Kære generalforsamlingsdeltagere: Jeg vil gerne, som formand for bestyrelsen, byde jer alle sammen velkommen til den 98. generalforsamling i Hvalsø Brugsforening. Sponsorstøtte: Jeg synes at jeg i år gerne

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00

Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Grundejerforeningen Melsted Referat af ordinær generalforsamling torsdag 21. februar 2013 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent bestyrelsen foreslår Jørgen Steen Jensen, Snorrebakken 15 2. Formandens

Læs mere

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010

NØDEBO NIMBUS NYT. 1. kvartal 2010 NØDEBO NIMBUS NYT 1. kvartal 2010 Nødebo Nimbus Klub Nødebo Nimbus Klub er en af de gamle lokalklubber for Nimbus i Danmark, startet i 1976 som en gruppe af MC-ejere med interesse for den dansk producerede

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland

Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Slægtshistorisk Forening Vestsjælland Referat af GENERALFORSAMLING 2007 Den 14. februar 2007 Der deltog i alt 29 medlemmer. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. Som dirigent valgtes Arne Olsen. 2. Formandens

Læs mere

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune

Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Kommune Til medlemmer i foreningen Borgerhjemmet i Gentofte Ordrup Jagtvej 65-81 2920 Charlottenlund København den 6. juni 2005 Journal nr. 703 jan Referat fra den ordinære generalforsamling i Foreningen Borgerhjemmet

Læs mere

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart

Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00. Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Referat fra Generalforsamling i Adoption & Samfund Lørdag den 4. november kl. 13.00 Afholdt på Hindsgavl Slot, Hindsgavl Alle 7, 5500 Middelfart Undertegnede erklærer referatet godkendt. Dato Henning Moritzen

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00

Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 8. maj 2013 Referat af ordinær generalforsamling i AB Hesseløgård, mandag den 22. april 2013 klokken 19:00 Bestyrelsen takker for en god og ordentlig generalforsamling samt det gode fremmøde. Der skal

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen.

Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. Fremmødt 52 parceller Dagsorden: 1. Valg af dirigent Referat af generalforsamlingen den 24. marts 2011 i Festsalen på Lundebjegskolen. 2. Beretning: se orientering i avisen side 6 3. Fremlæggelse af regnskab

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015

Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling 21. februar 2015 Mødt: ca. 60 medlemmer inkl. bestyrelsen. Slægtshistorisk Forening Sønderjylland. Referat af generalforsamling lørdag den 21. februar 2015, Sønderborg. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Bestyrelsens beretning.

Læs mere

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland.

Formanden forklarede at det tomme sæde i bestyrelsen med at Holger Schmidt som vi er bekendt med, er flyttet til Jylland. Referat af ordinær generalforsamling i Greve Brandmandsforening den 5. februar 2015 Formanden startede med at byde velkommen til den ordinære generalforsamling, særlig velkommen til foreningens æresmedlem

Læs mere

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013

Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Referat af N. Kochs Skoles ÅRSMØDE den 10. oktober 2013 Skoleleder Lisbeth Qvortrup bød alle velkommen til N. Kochs Skoles årsmøde nr. 50 torsdag den 10. oktober 2013 kl. 19.00 i 10. klasses fællesrum.

Læs mere

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015

NYHEDSBREV. FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: Formanden har ordet: Generalforsamling den 23. januar 2015 FEBRUAR/MARTS 2015 Siden sidst: NYHEDSBREV Generalforsamling den 23. januar 2015 Referat findes nederst i nyhedsbrevet og på hjemmesiden. Formanden har ordet: Kære Medlemmer Så er bestyrelsen blevet konstitueret.

Læs mere

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal

Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Referat af generalforsamling i SBV fredag den 13. marts 2015 kl. 20:00 i Brugsens lokaler på 1. sal Til generalforsamlingen var der tilmeldt 80 medlemmer til spisning kl. 19.00 og der kom yderligere 1

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004

Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Referat fra Grindsted Gokart Klubs generalforsamling 2004 Den 30. nov. kl. 19.30 blev der holdt generalforsamling i klubhuset, Edvard bød velkommen til de fremmødte, hvorefter man gik over til punkterne

Læs mere

Generalforsamling 19. november 2014

Generalforsamling 19. november 2014 Generalforsamling 19. november 2014 Nappedam Bådelaug 1. Valg af dirigent Dagsorden i henhold til vedtægter 2. Bestyrelsens beretning for det forløbne år, samt fremlæggelse af planer for det kommende år.

Læs mere

Grundejerforeningen Hyrdeengen

Grundejerforeningen Hyrdeengen Grundejerforeningen Hyrdeengen Referat af generalforsamlingen den 11.marts 2009 på Pilehaveskolen. Formanden Michael Egvang bød velkommen. Valg af dirigent: Per Andersen nr. 81 blev valgt. Godkendelse

Læs mere

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C.

Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. Generalforsamling Kragsbjerg Antennelaug tirsdag den 14. juni 2011 kl. 19.00 i Uddannelsescentret, Schacksgade 39, 5000 Odense C. 1. Valg af dirigent Dagsorden Til dirigent foreslog bestyrelsen laugets

Læs mere

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00.

Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Referat af generalforsamling i Brønshøj Sogns Menighedssamfund den 15. marts 2015 kl. 13.00. Knap 60 medlemmer var mødt op til generalforsamlingen i Sognecentret. Formanden bød velkommen og bad Hanne Vittrup

Læs mere

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning

nklah Dagsorden: 2. Bestyrelsens beretning nklah ProjekVTema Tid og sted Generalforsamling Ballerup den 1. november 2011 Fordeler Medlemmer af Siemens Vinklub Dagsorden: 1. Valg af dirigent og referent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fremlæggelse

Læs mere

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm.

- Renoveringsarbejde Travlt kaffestuen mm. Stabil fremgang i medlemstallet Støtteforeningen Hirtshals Fyr bag en lang række aktiviteter i 2013 398 medlemmer i Støtteforeningen Hirtshals Fyr ved årsskiftet, og det skulle være mærkeligt, hvis ikke

Læs mere

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014

Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 VESTRE BAADELAUG Bådehavnsvej 6 9000 Aalborg Referat Ordinær generalforsamling Vestre Baadelaug Torsdag d. 27. marts 2014 1 Vestre Baadelaug Indledning: Den ordinære generalforsamling startede kl. 19.00

Læs mere

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line.

Industrivej 7 Vester Aaby 5600 Faaborg DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125. Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk www.bago-line. SPONSORER TIL MEDLEMSBLADET: Marts kvartal 2013 6 Årgang Medlemsblad NUFFGIELD UNIVERSAL M 4 Industrivej 7 Vester Aaby DENMARK Tlf./Phone: +45 6261 6125 Direkte/Direct: +45 6361 8107 Mail: sn@bago-line.dk

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Østbanehus Ejd.nr.: 1-613 Dato: 28. marts 2012 Referat af ordinær generalforsamling År 2012, den 27. marts kl. 18.30,

Læs mere

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14

Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Referat, ordinær generalforsamling i Snekkersten Badelaug 30 sept. 2012 kl. 14 Sted: Klubhuset, Snekkersten Havn Dagsorden jf udsendt indkaldelse. 1. Valg af dirigent. 2. Aflæggelse af bestyrelsens beretning

Læs mere

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup G algebjerg rundejerforening august 2007 Referat af generalforsamlingen den 26. august 2007 Formanden, Knud Bagge, bød velkommen til de fremmødte ca. 50 medlemmer, specielt til vores gæst, Henning Torrendrup

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Referat af ordinær generalforsamling

Referat af ordinær generalforsamling Sven Westergaards Ejendomsadministration A/S St. Kongensgade 24B 1264 København K A/B Strandbo I Ejd.nr.: 1-450 Dato: 11. juni 2014 Referat af ordinær generalforsamling År 2014, onsdag den 11. juni, kl.

Læs mere

Referat af generalforsamling

Referat af generalforsamling Referat af generalforsamling i Klyngehusenes Grundejerforening tirsdag den 11. oktober 2011 19.30-21.30 på Frederiksberg skole, Hus 7, blå sal. Til stede: Th-32, Th-35, Th-26, O-11 (2 personer gik kl.

Læs mere

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk

Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk Bælum Møllelaug Åben 1. juni til 31. August: Lørdage og søndage fra kl. 14 17. Generalforsamling, Onsdag den 28. marts 2007, kl. 19, i kontoret for Bælum Varmeværk 1. Valg af en dirigent, referent og 2

Læs mere

Københavns Motorbådsklub

Københavns Motorbådsklub Københavns Motorbådsklub København d. 25. marts 2015 Referat af ordinær generalforsamling i KMK 22. marts 2015 kl. 10.00 Referent: Anders Carstensen Dagsorden 1. Valg af dirigent 2. Årsberetning 3. Årsregnskab

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro

Grundejerforeningen Risager Pilumvej - Lillebro Referat fra Generalforsamling afholdt den 2. marts 2011 Sted: Aastruphus, Aastrup Allé 73, 6100 Haderslev Fremmødt: 34 stemmeberettiget. Deraf var der 5 fuldmagter. Pkt. 1. Velkomst. Pkt.2. Valg af dirigent:

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken

Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Referat fra ordinær generalforsamling onsdag d. 17. marts 2010 i Sognegården, Kirkebakken Formand Henrik K. Sivertsen bød forsamlingen velkommen. Der var fremmødt 52 stemmeberettigede medlemmer, heraf

Læs mere

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009

Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Referat fra ekstraordinær generalforsamling tirsdag d. 13. januar 2009 Bestyrelsen havde indkaldt til ekstraordinær generalforsamling med flgd. punkter på dagsordenen: 1. Renovering af facader og vinduer

Læs mere

IDA Nordvestsjællands Afdeling

IDA Nordvestsjællands Afdeling IDA Nordvestsjællands Afdeling Referat af Generalforsamlingen 26. februar 2015 kl. 17:30 Værkerne, Frederiksvej 27, Sorø Antal deltagere 11 (deltagerliste se bilag 2). Dagsorden: 1. Valg af dirigent og

Læs mere

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet

FEBRUAR 2012 NR 4/49. AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K. Tema: Livstræet FEBRUAR 2012 NR 4/49 AFTENENS VISEVÆRTER: Yrsa & Inge K Tema: Livstræet Teatersalen Domus fredag den 23. marts 2012 kl. 20:00. Dørene åbnes kl. 18:30 OPLAGSTAL :350 - Udsendes 5 gange årligt til samtlige

Læs mere

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening

Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Generalforsamling - Ved Bjergets Grundejerforening Fremmødte: 16 Referent: Bolette Toft Mødedato: 2. april 2014 Mødested: Stubhuset; kl. 19.00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning om

Læs mere

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen.

REFERAT. Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. REFERAT Distrikt Fyn generalforsamling torsdag, den 6. maj 2010 kl. 19.00. Formanden Preben Mohr bød velkommen til generalforsamlingen. 1. Valg af dirigent. Bestyrelsen foreslår Preben Salling. Preben

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole

Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF. fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Odense, den 19. marts 2003 Referat fra ordinær generalforsamling i DSMF fredag den 14. marts 2003 kl. 20.00 på Dalum Landbrugsskole Referent: Hans Lynggaard Riis Dagsorden: Valg af dirigent Godkendelse

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014

Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 30 huse var repræsenteret. Referat fra ordinær generalforsamling i Grundejerforeningen Nøddeparken onsdag den 26. februar 2014 Carsten Zornig bød velkommen og fortalte, at Kasper, som var bestyrelsens

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere