Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning WME 32714-60"

Transkript

1 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning WME

2 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Sikkerhedsadvarsler 4-5 Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler Sikkerhedsadvarsler Emballage og miljø 18 Besparelsesinformation 19 KAPITEL -2: OVERSIGT OVER MASKINEN Generelt udseende Tekniske specifikationer 22 KAPITEL -3: INSTALLATION Fjernelse af transportsikkerhedsskruer Indstilling af justerbare ben El-tilslutning 28 Tilslutning til vandindtagslange Vandudledningstilslutning 31 KAPITEL -4: INTRODUKTION TIL KONTROLPANEL 32 Sæbeskuffe Programknap 35 Elektronisk display DK -2-

3 INDHOLDSFORTEGNELSE KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING Inddeling af vasketøj Ilægning af vasketøj i maskinen 40 Tilføjelse af vaskemiddel i maskinen 41 Betjening af maskinen Ekstrafunktioner Børnesikring 54 Annullering af program 55 Afslutning af program 56 KAPITEL -6: PROGRAMOVERSIGT KAPITEL -7: VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF MASKINEN Advarsel 65 Vandindtagsfiltre 66 Pumpefilter Sæbeskuffe 69 KAPITEL -8: SKYLLEPROP/HOVEDDEL/TROMLE 70 KAPITEL -9: FEJLFINDING KAPITEL -10: AUTOMATISKE FEJLADVARSLER OG HVAD SKAL GØRES 76 KAPITEL -11: PRAKTISKE OPLYSNINGER Sådan læser du energimærket og opnår energibesparelser Bortskaffelse af din gamle maskine 83 DK -3-

4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Sikkerhedsadvarsler) Driftsspænding/frekvens: (V/Hz) ( ) V~/50Hz; Total strøm (A): 10 Vandtryk (Mpa) Max.: 1 Mpa / min.: 0,1 Mpa Samlet effekt (W): 2200 Maksimal ladningskapacitet (vask) (kg): 7 Installer ikke maskinen på et tæppe eller en overflade, der vil forhindre ventilation af dens bund. -Maskinen er ikke beregnet til brug af personer (herunder børn) med reducerede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og viden, medmindre de er blevet vejledt og instrueret i brugen af maskinen af en person, der er ansvarlig for deres sikkerhed. Børn skal være under opsyn, så de ikke leger med maskinen. -Ring til den nærmeste autoriserede service for udskiftning, hvis strømledningen ikke fungerer korrekt. -Brug kun den nye vandindtagsslange, DK -4-

5 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Sikkerhedsadvarsler) der følger med maskinen, mens du udfører vandtilslutning til maskinen. Brug aldrig gamle, brugte eller beskadigede vandindtagsslanger. -Maskinen kan bruges af børn i alderen fra 8 år og derover og personer med nedsatte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaring og viden, hvis de er blevet vejledt eller instrueret i brugen af apparatet på en sikker måde og forstår de farer, det involverer. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn uden opsyn. DK -5-

6 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Korrekt anvendelse) Læs brugervejledningen grundigt. Din maskine er udviklet til privat brug. Kommerciel brug vil ophæve din garanti. Hold dine kæledyr væk fra maskinen. Kontrollér maskinens emballering før installation samt den ydre overflade efter emballagen åbnes. Betjen ikke beskadigede maskiner eller maskiner med åben emballage. Din maskine må kun installeres af en autoriseret servicetekniker. Enhver afbrydelse af din maskine af andre end autoriserede servicepersoner vil gøre din garanti ugyldig. DK -6-

7 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Korrekt anvendelse) Brug kun din maskine til tøj, der er blevet specificeret som egnet til vask af tøjproducenten. Før du bruger vaskemaskinen, skal du fjerne de 4 transportskruer og gummiafstandsstykker fra bagsiden af maskinen. Hvis skruerne ikke fjernes, kan de forårsage kraftige vibrationer, støj og funktionsfejl i produktet (hvilket annullerer garantien). Din maskine dækkes ikke under garantien for fejl forårsaget af enhver form for eksterne faktorer (pesticider, brand osv.). Du må ikke kassere denne vejledning; gem den til fremtidig reference. Du eller andre kan få brug for den i fremtiden. Bemærk: Maskinspecifikationerne kan variere afhængigt af det købte produkt. DK -7-

8 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Generelle advarsler) Den nødvendige omgivende temperatur til din maskines ideelle drift er C. Frosne slanger kan revne og eksplodere. I områder, hvor temperaturen er under nul, kan den omgivende temperatur udgøre en fare for den sikre drift af det elektroniske kort. Sørg for, at det tøj, du vil lægge i din maskine ikke indeholder fremmedlegemer (søm, nåle, mønter, lighter, tændstikker, klemmer osv.) i lommerne. Disse fremmedlegemer kan beskadige din maskine. Det anbefales at udføre den første vaskeoperation på 90 Bomuld-programmet og uden vasketøj ved at indsætte ½ mål vaskemiddel i sæbeskuffens andet rum. DK -8-

9 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Generelle advarsler) Hvis vaskemidlet eller skyllemidlet udsættes for luft i længere tid, kan det danne rester. Derfor skal du hælde vaskemidlet eller skyllemidlet i sæbeskuffen ved begyndelsen af hver vask. Det anbefales, at du frakobler din maskine og lukker vandhanen, hvis du ikke skal bruge maskinen i længere tid. Desuden vil åbning af maskinens dør forhindre dannelsen af dårlig lugt forårsaget af fugt. Der vil være en mængde restvand i din maskine efter prøver og tests, der er udført som følge af kvalitetskontrolprocedurer. Dette vil ikke skade din maskine. Husk, at emballagen på din maskine, kan være farlig for børn. Opbevar emballagen på et sted, hvor børn ikke kan nå den eller bortskaf den på passende vis. Opbevar de små dele, der findes i dokumentdelen, utilgængeligt for børn. Brug kun forvaskprogrammer til meget snavset vasketøj. DK -9-

10 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Generelle advarsler) Åbn aldrig sæbeskuffen, mens maskinen kører. I tilfælde af nedbrud skal stikket tages ud først og derefter slukkes for hanen. Forsøg aldrig selv at udføre reparationer. Kontakt altid GRAM Service. Mængden af vasketøj, du lægger i din vaskemaskine, må ikke overstige den maksimalt anførte mængde. Tving aldrig døren til åbne, mens maskinen kører. Vask af melet tøj i din maskine vil beskadige maskinen. Vask ikke melet tøj i din maskine. DK -10-

11 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Generelle advarsler) Overhold vaskemiddel-/stofproducenternes råd om brugen af skyllemiddel og lignende produkter i din maskine. Installer maskinen på et sted, hvor dens dør kan åbnes helt. (Maskinen må ikke installeres på steder, hvor dens dør ikke kan åbnes helt.) Installer maskinen på steder, der kan være fuldt ventilerede og have konstant luftcirkulation. DK -11-

12 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Sikkerhedsadvarsler) Du skal læse disse advarsler. Du kan således beskytte dig selv og andre mod dødelige kvæstelser og risici. FORBRÆNDINGSFARE! Rør ikke ved afledningsslangen og vand under afledning, da maskinen kan nå høje temperaturer under brug. DK -12-

13 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Sikkerhedsadvarsler) DØDSRISIKO SOM FØLGE AF ELEKTRISK STRØM! Brug ikke flere stikkontakter eller forlængerledninger. Må ikke tilsluttes til beskadigede eller revnede stik. Frakobl aldrig maskinen ved at trække i ledningen tag altid fat i selve stikket. Stikket må ikke sættes i eller tages ud af stikkontakten med våde hænder, da dette kan medføre elektrisk stød! Rør aldrig ved maskinen med våde hænder eller fødder. Kontakt GRAM Service for at få udskiftet ledningen i tilfælde af funktionsfejl. DK -13-

14 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Sikkerhedsadvarsler) Oversvømmelsesrisiko! Kontroller, om vandet løber hurtigt eller ej, før udledningsslangen monteres på vasken. Træf de nødvendige foranstaltninger for at forhindre, at slangen kan glide af. Tilbageslagskraften i en slange, der ikke er placeret hensigtsmæssigt, kan forskubbe slangen. Sørg for at proppen i vasken ikke blokerer afløbet. DK -14-

15 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Sikkerhedsadvarsler) Brandfare! Opbevar ikke brændbare væsker i nærheden af din maskine. Svovlindholdet i malingfjernere kan forårsage korrosion. Af denne grund må der aldrig bruges malingfjernelsesmaterialer i maskinen. Brug aldrig produkter der indeholder opløsningsmateriale (f.eks. vaskegas) i maskinen. Fjern alle de objekter fra lommerne på dit vasketøj (nåle, papirclips, lighter, tændstikker osv.), når du lægger tøjet i maskinen. Brand- og eksplosionsfare kan forekomme. DK -15-

16 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Sikkerhedsadvarsler) Fald- og kvæstelsesrisiko! Kravl ikke på din maskinen. Maskinens overflade kan knække, og du kan komme til skade. Sørg for at maskinens slange, ledning og emballage ikke udgør en snublefare under installationen. Vend ikke din maskine på hovedet eller på siden. Løft ikke maskinen ved at holde den i udstikkende dele (sæbeskuffen, døren). Disse dele kan knække, hvilket kan forårsage kvæstelser. Der er risiko for at snuble og komme til skade, hvis materialer som slange og kabler ikke opbevares korrekt, efter maskinen er installeret. Maskinen skal bæres af mindst to personer. DK -16-

17 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Sikkerhedsadvarsler) Børnesikkerhed! Lad ikke børn være uden opsyn i nærheden af maskinen. Børn kan låse sig inde i maskinen, hvilket kan udgøre en dødsrisiko. Dørens glas og overflade kan være meget varm, mens maskinen kører. Således kan især berøring af maskinen give børn hudskader. Hold emballagen væk fra børn. Forgiftning kan opstå, hvis vaskemiddelog vedligeholdelsesmaterialer indtages, og øjnene eller huden kan blive irriteret, hvis de kommer i kontakt med huden. Opbevar rengøringsmidler utilgængeligt for børn. DK -17-

18 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Emballage og miljø) Fjernelse af emballagematerialer Emballagematerialer beskytter din maskine mod skader, der måtte opstå under transporten. Emballagematerialer er miljøvenlige, da de er genanvendelige. Genanvendeligt materiale giver både besparelser på råmaterialer og mindsker spildproduktion. Bortskaffelse af gammel maskine Gamle elektriske eller elektroniske apparater kan stadig indeholde genanvendelige dele. Derfor må du aldrig bortskaffe gamle apparater, som du ikke bruger, som husholdningsaffald. Sørg for, at dine gamle elektroniske dele eller elektriske maskiner genbruges ved at levere dem til et lokalt indsamlingscenter, der er anvist af de relevante myndigheder. Sørg for, at gamle apparater opbevares på et passende sted, der er utilgængeligt for børn, indtil apparaterne fjernes fra huset. DK -18-

19 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG (Besparelsesinformation) Yderligere vigtige oplysninger for at få mere effektivitet ud af din maskine: Mængden af vasketøj, du lægger i din vaskemaskine, må ikke overstige den maksimalt anførte mængde. På denne måde vil din maskine køre med sparefunktion. Brug ikke forvaskfunktionen til lettere og normalt snavset vasketøj. Derved spares el og vand. DK -19-

20 KAPITEL -2: OVERSIGT OVER MASKINEN (Generelt udseende) Elektronisk display Programknap Topplade Sæbeskuffe Låge Dæksel til pumpefilter DK -20-

21 KAPITEL -2: OVERSIGT OVER MASKINEN (Generelt udseende) Vandtilløbsventil Afledningsslange Strømkabel DK -21- Transportsikkerhedsskrue Transportsikkerhedsskrue Transportsikkerhedsskrue Transportsikkerhedsskrue

22 KAPITEL -2: OVERSIGT OVER MASKINEN (Tekniske specifikationer) Driftsspænding/ frekvens (V/Hz) ( ) V~/50Hz Samlet strøm (A) 10 Vandtryk Maksimum: 1 Mpa Minimum : 0,1 Mpa Samlet effekt (W) 2200 Maks. vaskekapacitet for tørt vasketøj (kg) 7 Omdrejningstal (omdr./min) 1400 Programnummer 15 Dimensioner (Højde x bredde x dybde) (mm) 845 x 597 x 527 DK -22-

23 KAPITEL -3: INSTALLATION (Fjernelse af transportsikkerhedsskruer) Før du bruger vaskemaskinen, skal du fjerne de 4 transportskruer og gummiafstandsstykker fra bagsiden af maskinen. Hvis skruerne ikke er fjernet, kan det forårsage kraftige vibrationer, støj og funktionsfejl i produktet (hvilket annullerer garantien). X 4 Transportsikringsskruerne løsnes ved at dreje dem mod uret med en passende skruenøgle. X 4 DK -23-

24 KAPITEL -3: INSTALLATION (Fjernelse af transportsikkerhedsskruer) Transportskruer skal fjernes ved at trække dem ud. X4 Monter de medfølgende plasthætter i de holdere, hvor transportskruerne blev fjernet. DK -24- Transportsikkerhedsskruerne skal opbevares til brug i tilfælde af transport. BEMÆRK: Du skal fjerne transportskruerne på din maskine, før den tages i brug første gang. Fejl, der forekommer i de maskiner, der betjenes med monterede transportskruer, dækkes ikke af garantien.

25 KAPITEL -3: INSTALLATION (Indstilling af justerbare ben) Indstilling af justerbare ben Installer ikke maskinen på et tæppe eller tilsvarende underlag, som vil forhindre ventilation af maskinens underdel. For at sikre lydløs og vibrationsfri drift af maskinen, skal den placeres på et skridfast og sikkert underlag. Du kan justere maskinens balance med benene. Løsn plastindstillingsmøtrikken. DK -25-

26 KAPITEL -3: INSTALLATION (Indstilling af justerbare ben) Juster benene opad og nedad ved at dreje dem. Når balancen er opnået, skal plastik indstillingsmøtrikken trykkes opad igen. X4 DK -26-

27 KAPITEL -3: INSTALLATION (Indstilling af justerbare ben) Læg aldrig pap, træ eller lign materialer under maskinen for at udligne ujævnheder i underlaget. Ved rengøring af det underlag, som maskinen står på, skal du være forsigtig med ikke at påvirke benenes stabilisering. DK -27-

28 KAPITEL -3: INSTALLATION (El-tilslutning) Vaskemaskinen er indstillet til V og 50Hz. Vaskemaskinen leveres med et stik, der er godkendt i EU, som dog ikke må anvendes i en dansk installation, da vaskemaskinen derved ikke jordforbindes iht. Stærkstrømsbekendtgørelsen. Udskiftning til dansk stik skal foretages af en autoriseret elinstallatør. Alternativt kan der anvendes en adapter til overgang mellem Schuko-stikprop og dansk jordingssystem. Maskinen skal monteres til en stikkontakt med minimum 10 A eller højere. Vi tager ikke ansvar for skader, der opstår som følge af ujordet brug. BEMÆRK: Betjening af maskinen under lav spænding vil medføre, at dens livscyklus reduceres samt at dens resultater begrænses. DK -28-

29 KAPITEL -3: INSTALLATION (Tilslutning til vandindtagslange) Maskinen kan have enten et enkelt indtag (kold) eller dobbelt vandindtag (koldt/varmt) baseret på dens specifikationer. Den hvidhættede slange skal tilsluttes koldtvandsindtaget, og den rødhættede slange skal tilsluttes varmtvandsindtaget (gælder for maskiner med dobbelt vandindtag). For at fjerne vandlækager i kontaktpunkter, medfølger der en eller to møtrikker i slangepakken (gælder for maskiner med dobbelt vandindtag). Tilpas disse møtrikker på enderne af nye vandindtagsslanger på siden af vandhanen. 3/4 10 mm Monter nye vandindtagsslangerne til en vandhane med ¾ gevind. Tilslut enden med den hvide bøjning på vandindtagsslangerne til den hvidfiltrerede vandindgangsventil på bagsiden af maskinen og enden med den røde bøjning til den rødfiltrerede (gældende for maskiner med dobbelt vandindtag). Spænd plastdelene ved krydsningerne med håndkraft. Under usikre forhold skal tilslutningsarbejdet udføres af en kvalificeret blikkenslager. Vandflow med tryk på 0,1-1 MPa vil få din maskine til at køre mere effektivt). (0,1 MPa tryk betyder, at mere end 8 liter vand vil strømme gennem en fuldt tilsluttet vandhane i minuttet). Sørg for, at kontaktpunkterne ikke lækker ved at tappe vandhanen helt efter udførelse af tilslutningerne. DK -29-

30 KAPITEL -3: INSTALLATION (Tilslutning til vandindtagslange) Sørg for, at de nye vandindtagsslanger ikke er bøjede, revnede, knuste eller blevet ændret. Hvis din maskine har dobbelt varmtvandsindtag skal varmtvandsindtagets temperatur maksimalt være 70 C. Bemærk: Brug kun den nye vandindtagsslange, der følger med maskinen, mens der foretages vandindtagstilslutninger på maskinen. Brug aldrig gamle, brugte eller beskadigede vandindtagsslanger. DK -30-

31 KAPITEL -3: INSTALLATION (Vandudledningstilslutning) Enden af vandudledningsslangen kan monteres på en bestemt maskine direkte på vandudledningshullet eller udtaget på bassinbøjningen. Forsøg aldrig at forlænge vandudledningsslangen. Anbring ikke maskinens udledningsslange i en beholder, spand eller vask. Sørg for, at vandudledningsslagen ikke bøjes, spændes, knuses eller eler strækkes. Bemærk venligst: Vandudledningsslagen skal monteres i en højde på mindst 60 cm og højst 100 cm fra jorden. ~ 95 cm ~ 140 cm ~ 145 cm ~ 95 cm 95 cm 150 cm 0 max. 100 cm DK -31-

32 KAPITEL -4: INTRODUKTION TIL KONTROLPANEL Programvælger Display Sæbeskuffe DK -32-

33 KAPITEL -4: INTRODUKTION TIL KONTROLPANEL (Sæbeskuffe) Du kan bruge væskeangivelsesmærkaten, når du ønsker at vaske dit vasketøj med flydende vaskemiddel. Du kan bruge dine flydende vaskemidler i alle programmer uden forvask. Hæld flydende vaskemiddel i det andet rum (som er tilgængeligt i maskinen) og indstil doseringsmængden. (Brug den mængde af flydende vaskemiddel som anbefales af vaskemiddelproducenten). Overskrid ikke MAX-niveauet og brug kun flydende vaskemiddel. Du må ikke bruge vaskepulver i dette rum). Vaskepulveniveauer Flydende vaskemiddelapparat Skyllemiddelrum Rum til forvaskemiddel Primært vaskemiddelrum Vaskepulverskovl (*) (*) Maskinspecifikationerne kan variere afhængigt af det købte produkt. DK -33-

34 KAPITEL -4: INTRODUKTION TIL KONTROLPANEL (Sæbeskuffe) SEKTIONER Primært vaskemiddelrum I dette rum kan der kun anvendes materialer som vaskemiddel (flydende eller pulver), afkalker og tilsvarende. Du kan finde niveaupladen til flydende vaskemiddel inde i din maskine ved første installation. (*) Rum til skyllemiddel, stivelse, vaskemiddel: Du kan bruge skyllemiddel til dit vasketøj (anbefalet mængde og type anbefales af producenten). Nogle gange forbliver det skyllemiddel, du bruger til dit vasketøj, i dette rum. Grunden til dette er, at skyllemidlet er for tykt. For at forhindre denne situation, bør der anvendes tyndere skyllemiddel eller at skyllemidlet fortyndes før brug. Rum til forvaskemiddel Dette rum må kun anvendes, når forvaskfunktionen vælges. Forvaskfunktionen anbefales til meget snavset vasketøj. (*) Maskinspecifikationerne kan variere afhængigt af det købte produkt. DK -34-

35 KAPITEL -4: INTRODUKTION TIL KONTROLPANEL (Programknap) Du kan vælge det program, du vil bruge til vask af dit tøj, med programvælgeren. Du kan indstille programvalget ved at dreje programvælgeren i begge retninger. Sørg for at programvælgeren er nøjagtigt på det program, du vil vælge. DK -35-

36 KAPITEL -4: INTRODUKTION TIL KONTROLPANEL (ELEKTRONISK DISPLAY) Display Vask DK -36- Centrifugering Skylning Ekstrafunktioner - LED Afsluttet Start/pause-knap Ekstrafunktioner, knap 2 Ekstrafunktioner, knap 1 Knap til justering af centrifugeringshastighed Knap til justering af vandtemperatur

37 KAPITEL -4: INTRODUKTION TIL KONTROLPANEL (ELEKTRONISK DISPLAY) På displayet kan du se vandtemperaturen, maskinens temperatur, hastighedsindstilling, de valgte ekstrafunktioner og det programtrin, maskinen kører.( forvask / hovedvask, skyl, centrifugering). Desuden vil displayet advare dig ved hjælp af LED-kombinationer, der tændes på skærmen, når der opstår en fejl på maskinen, og give dig besked om afslutningen af vaskeprogrammet ved at vise et ord "Færdig" i displayet, så snart det vaskeprogram, du har valgt, er færdigt. DK -37-

38 DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS DGVDSHSFHS KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Sortering af vasketøj) Dit vasketøj indeholder vaskemærkater, som anfører tøjets specifikationer. Vask eller tør dit vasketøj i henhold til specifikationer på mærkaten. Opdel dit vasketøj i henhold til type (bomuld, syntetisk, skåne, uld osv.), deres temperaturer (kold, 30, 40, 60, 90 ) og tilsmudsningsgrad (lidt snavset, snavset, meget snavset). Vask aldrig dit farvede og hvide vasketøj sammen. Vask dit farvede tøj særskilt i første vask, da de kan afgive farve. Sørg for, at der ikke er nogen metalgenstande i dit vasketøj eller i lommerne. Hvis der er, skal de tages ud. FORSIGTIG: ADVARSEL: Fejl der forårsages af fremmedlegemer i din maskine er ikke omfattet af garantien. Lyn eller knap vasketøjet, hvor dette er muligt. Fjern metal- eller plastkroge fra tyl-gardiner eller alm. gardiner eller læg dem i et vaskenet eller -pose og luk dem derefter. Vend vrangen ud på tekstiler såsom bukser, strik, t-shirts og sportstøj. Vask sokker, lommetørklæder og lignende små artikler i en vaskepose. DK -38-

39 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Sortering af vasketøj) Med blegning Ingen blegning Normal vask Strygningtemperatur på højst 150 C DK -39- Strygningstemperatur på højst 200 C Ingen strygning Rensning Ingen rensning Liggetørring Dryptørring Hængetørring Ingen tumbletørring F P A Rensning i gasolie, ren alkohol og R113 er tilladt Perchloroethylen R11, R13, Petroleum Perchlorinetyhlen R11, R113, gasolie

40 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Ilægning af vasketøj i maskinen) Åbn døren på din maskine. Fordel vasketøjet i maskinen. BEMÆRK: Den maksimale vaskekapacitet kan variere afhængigt af den type vasketøj, du vil vaske, hvor snavset det er samt det program, du har valgt. Overskrid ikke den maksimale tørrekapacitet, der er anført i vaskeprogrammernes oversigt. Du kan bruge følgende vægttabel som et eksempel. VASKETØJSTYPE Vægt (gr.) Håndklæde 200 Linned 500 Badekåbe 1200 Dynebetræk 700 Pudebetræk 200 Undertøj 100 Dug 250 Læg hvert stykke vasketøj i maskinen separat. Sørg for, at vasketøjet ikke sidder fast mellem dækslet og den nederste pakningen, når du lukker døren. Skub på døren, indtil du hører den låselyd som indikerer, at døren er lukket. Luk døren på din maskine korrekt, ellers vil maskinen ikke starte vaskefunktionen. click DK -40-

41 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Tilføjelse af vaskemiddel i maskinen) Mængden af vaskemiddel, du vil hælde i maskinen, vil afhænge af følgende kriterier: Udnyttelsen af dit vaskemiddel afhænger af, hvor snavset dit tøj er. Undlad at forvaske dit mindre snavsede tøj og hæld en lille mængde vaskemiddel i det 2. rum i sæbeskuffen. Til dit meget snavsede vasketøj skal du vælge et program,der inkluderer forvask, og hælde ¼ af det vaskemiddel, vil du hælde i sæbeskuffen i det 1. rum i sæbeskuffen og samtidig hælde den resterende ¾ i det 2. rum. Brug vaskemidler,der er produceret til automatiske vaskemaskiner, i din maskine. Mængden af vaskemiddel, du vil bruge til dit vasketøj er trykt på vaskemidlets pakke. Jo højere grad af hårdhed vandet har, desto mere vaskemiddel skal du bruge. Mængden af vaskemiddel, du vil bruge, vil øges i takt med at mængden af dit vasketøj øges. Hæld skyllemidlet i skyllemiddelrummet i sæbeskuffen. MAX-niveauet må ikke overstiges. Ellers vil skyllemidlet strømme ind i vaskevandet ved gennemskylning. Koncentrerede skyllemidler skal fortyndes inden de hældes i sæbeskuffen, fordi de ellers stopper skyllevandsindtaget, og forhindrer skyllemidlet i at løbe ud i skyllevandet. Der kan bruges flydende vaskemidler til alle programmer uden forvask. Anbring til det formål niveaupladen fra tilbehørs- posen i sæbeskuffens rum 2, og indstil mængden af flydende vaskemiddel ud fra niveauerne på denne plade. Husk at tage niveaupladen ud igen. DK -41-

42 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Betjening af maskinen) Tilslut maskinen. Åbn for vandhanen. Åbn vaskemaskinens dør. Fordel vasketøjet i maskinen. Skub på døren, indtil du hører den låselyd som indikerer, at døren er lukket. Valg af program Vælg det ønskede program til dit vasketøj på programpanelet. DK -42-

43 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Betjening af maskinen) EKSTRAFUNKTIONER Før du starter programmet, kan du eventuelt vælge en ekstra funktion. Tryk på knappen for den ekstrafunktion, du gerne vil vælge. Hvis ekstrafunktionens symbol på det elektroniske display lyser kontinuerligt, aktiveres den ekstrafunktion, du har valgt. Hvis ekstrafunktionens symbol på det elektroniske display blinker, aktiveres den ekstrafunktion, du har valgt, ikke. Årsag til manglende aktivering: Den ekstrafunktion, du vil bruge i det vaskeprogram, du har valgt, kan ikke anvendes. Din maskine har passeret den fase, hvor den ekstrafunktion, du vil anvende, ville være implementeret. Den er ikke kompatibel med en ekstrafunktion, du har valgt tidligere. DK -43-

44 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Betjening af maskinen) REGISTRERINGSYSTEM FOR HALV BELASTNING Din maskine er udstyret med et registreringssystem for halv belastning. Hvis du fylder maskinen cirka halvt eller mindre af vaskekapaciteten, vil din maskine køre således, at den sparer vasketid, vandforbrug og -energi i nogle programmer. Når halvbelastningsfunktionen er aktiv, kan maskinen fuldføre det program, du har indstillet, på kortere tid. DK -44-

45 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Ekstrafunktioner) 1- Justeringsknap til temperaturvalg Du kan vælge vasketemperaturen med justeringsknappen til valg af vasketemperatur. Når du vælger et nyt program, vil der ikke vises LEDer for temperaturjustering på displaypanelet. Når du trykker på knappen til justering af temperatur, vil den maksimale værdi for det program, du har valgt, blive vist på displaypanelet. Funktioner knap 1 Du kan gradvist sænke temperaturen fra den maksimale temperatur for det valgte program og vælge koldvask ved at trykke på knappen til temperaturjustering. Hvis du har mistet den vandtemperatur, du ønskede, kan du gå tilbage til den tilsigtede temperatur med et vedvarende tryk på knappen for justering af temperatur. BEMÆRK: Når 90 program er valgt, vises den maksimale temperaturværdi af det valgte program ikke på displayet. Når temperaturværdien sænkes til 60, 40, 30, (koldvask) temperaturniveauer ved at trykke på knappen temperaturjustering, bliver værdi for reduceret temperatur vist på displayet. DK -45-

46 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Ekstrafunktioner) 2- Valg af centrifugeringshastighed Du kan indstille centrifugeringshastigheden for dit tøj med centrifugeringsknappen. Når du vælger et nyt program, vises den maksimale centrifugeringshastighed for det program, du har valgt, på displayet for kontrolpanelet. Ved at trykke på centrifugeringsknappen kan du ændre centrifugeringshastigheden for det valgte program inden for dets maks. værdi. Hvis du er kørt forbi den centrifugeringshastighed, du ønsker at indstille, kan du indstille den igen ved at holde centrifugeringsknappen nede. Funktioner knap 2 DK -46-

47 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Ekstrafunktioner) 3- Ingen centrifugering(*) Hvis du ikke vil udføre centrifugering på dit tøj, kan du bruge denne ekstrafunktion. Tryk på ingen centrifugering-knappen, når LED lyset for symbolet tændes. Ingen 4- Anti-allergisk(*) I de programmer, hvor denne ekstrafunktion er aktiv, kan du få maskinen til at udføre en ekstra skylning på dit tøj før den sidste skylning. Du kan gøre programmet aktivt ved at trykke på anti-allergisk ekstrafunktion knappen, når LED lys for symbolet tændes. DK -47- Antiallergi (*) Afhænger af modellen

48 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Ekstrafunktioner) 5- Strygelet(*) Du har mulighed for, at sikre at dit vasketøj kan tages ud i mindre krøllet tilstand, hvis vasken udføres med denne ekstrafunktion. Du kan gøre programmet aktivt ved at trykke på strygelet ekstrafunktion knappen, når LED lys for symbolet tændes. Strygelet DK -48-

49 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Ekstrafunktioner) 6- Forvask(*) Du kan bruge forvask til dit meget snavsede vasketøj før den primære vask ved hjælp af denne ekstrafunktion. Når du bruger denne funktion, skal du hælde vaskemiddel i sæbeskuffens forvaskrum. Du kan gøre programmet aktivt ved at trykke på forvask ekstrafunktion knappen, når LED lys for symbolet tændes. Forvask DK -49-

50 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Ekstrafunktioner) 7- Ekstraskyl(*) Du kan udføre en ekstra skylning-funktion på dit vasketøj ved hjælp af denne ekstrafunktion. Du kan gøre programmet aktivt ved at trykke på ekstraskyl ekstrafunktion knappen, når LED lys for symbolet tændes. Ekstraskyl DK -50-

51 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Ekstrafunktioner) 8- Koldvask(*) Du kan bruge denne ekstrafunktion, hvis du vil vaske tøjet i koldt vand (vandhane vand). Du kan gøre programmet aktivt ved at trykke på koldvask ekstrafunktion knappen, når LED lys for symbolet tændes. Koldvask DK -51-

52 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Ekstrafunktioner) 9- Hurtigvask(*) Ved at bruge denne ekstrafunktion kan du vaske tøjet i kortere tid og bruge mindre strøm og vand. (Det anbefales at fylde mindre end halvfyld, hvis man vælger denne ekstrafunktion.) DK -52- Hurtigvask Du kan aktivere programmet ved at trykke på hurtigvask ekstrafunktion knappen, når LED lyset for symbolet tændes. BEMÆRK: Hvis du lægger halvdelen eller mindre end halvdelen af vasketøjet i for det vaskeprogram, du har valgt, vil maskinen opdage dette takket være halvload registreringssystem, og det program, du har valgt, vil vaske dit tøj i en kortere tid og forbruge mindre energi og vand. Når maskinen registrerer halvfyldt, vil LED for symbolet tændes automatisk. (*) Afhænger af modellen

53 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASKNING (Ekstrafunktioner) Start/pause-knap Ved at trykke på start/pause-knappen kan du starte det program, du har valgt, eller stoppe et kørende program. Hvis du sætter maskinen til standby-tilstand, vil start/standby LED på displayet blinke. Vask Skylning Centrifugering Slut Start-Pause DK -53-

54 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASK (BØRNESİKRİNG) For at undgå at programflowet bliver påvirket, hvis der trykkes på programknapperne eller der drejes på programknappen under vask, kan børnesikringen aktiveres. Børnesikringen aktiveres ved at trykke på ekstrafunktion 1 og 2 på samme tid i mere end 3 sekunder. Du kan se LEDer for ekstrafunktioner på displayet, når de er aktiveret. Hvis der trykkes på en knap, mens børnesikringen er aktiv, vil LEDer for ekstrafunktioner blinke på det elektroniske display. Hvis programknappen drejes til positionen ANNULLER, og et andet program vælges, mens børnesikringen er aktiveret, og et program kører, fortsætter det tidligere valgte program fra hvor det kom til. For at deaktivere børnesikringen, er det tilstrækkeligt at trykke på de samme knapper i mere end 3 sekunder. Hvis der trykkes på en knap, mens børnesikringen er deaktiveret, vil LEDer for ekstrafunktioner blinke på det elektroniske display. DK -54-

55 KAPITEL -5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASK (ANNULLERİNG AF PROGRAM ) Hvis du ønsker at annullere et kørende program: 1 - Flyt programvælgeren til positionen ANNULLER. 2 - Maskinen vil stoppe vasken og programmet vil blive annulleret. 3 For at udpumpe det vand, der er i maskinen, skal programvælgeren flyttes til et vilkårligt program. 4 Maskinen vil udføre den nødvendige udledningsfunktion og annullere programmet. 5 - Du kan starte maskinen ved at vælge et nyt program. DK -55-

56 KAPITEL-5: INDLEDENDE FORBEREDELSE TIL VASK AFSLUTNING AF PROGRAM Din maskine vil stoppe af sig selv, så snart det program du har valgt, er afsluttet. - Slut LED vil blinke på displayet. - Du kan åbne maskinens dør og tage vasketøjet ud. - Lad døren på din maskine stå åben for at maskinens inderside kan tørre, efter at du har fjernet vasketøjet. - Flyt programvælgeren til positionen ANNULLER. - Frakobl din maskine. - Sluk for vandhanen. DK -56-

57 KAPITEL -6: PROGRAMOVERSIGT BOMULD 90 Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 90 7, Meget snavset, bomuld og hørtekstiler. (Undertøj, linned, dug, håndklæde (maks. 3,5 kg), sengelinned, osv. Bomuld + forvask Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 60 7,0 1 og Snavset, bomuld og hørtekstiler. (Undertøj, linned, dug, håndklæde (maks. 3,5 kg), sengelinned, osv. BEMÆRK: PROGRAMVARIGHEDEN KAN ÆNDRE SIG AFHÆNGIGT AF MÆNGDEN AF VASKETØJ, VANDET, OMGIVENDE TEMPERATUR OG VALGTE EKSTRAFUNKTIONER. DK -57-

58 KAPITEL -6: PROGRAMOVERSIGT BOMULD eco 60 C Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 60 7, Snavset, bomuld og hørtekstiler. (Undertøj, linned, dug, håndklæde (maks. 3,5 kg), sengelinned, osv. BOMULD 40 C Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 40 7, Snavset, bomuld og hørtekstiler. (Undertøj, linned, dug, håndklæde (maks. 3,5 kg), sengelinned, osv. BEMÆRK: PROGRAMVARIGHEDEN KAN ÆNDRE SIG AFHÆNGIGT AF MÆNGDEN AF VASKETØJ, VANDET, OMGIVENDE TEMPERATUR OG VALGTE EKSTRAFUNKTIONER. DK -58-

59 KAPITEL -6: PROGRAMOVERSIGT ECO 20 Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 20 3, Mindre snavset, bomuld og linned-tekstiler. (Undertøj, sengetøj, dug, håndklæde (maks. 2 kg), sengelinned, osv.) STRYGELET Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 40 3, Meget snavset eller syntetisk blandede tekstiler. (Nylonstrømper, skjorter, BEMÆRK: PROGRAMVARIGHEDEN KAN ÆNDRE SIG AFHÆNGIGT AF MÆNGDEN AF VASKETØJ, VANDET, OMGIVENDE TEMPERATUR OG VALGTE EKSTRAFUNKTIONER. DK -59-

60 KAPITEL -6: PROGRAMOVERSIGT ULD Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 30 2, Uldtøj med mærkat kan maskinvaskes. SKYLNING Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser - 7,0-42 Hvis du ønsker at skylle dit vasketøj en ekstra gang efter afslutning af vasken, kan du bruge dette program til al slags BEMÆRK: PROGRAMVARIGHEDEN KAN ÆNDRE SIG AFHÆNGIGT AF MÆNGDEN AF VASKETØJ, VANDET, OMGIVENDE TEMPERATUR OG VALGTE EKSTRAFUNKTIONER. DK -60-

61 KAPITEL -6: PROGRAMOVERSIGT CENTRIFUGERING Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser SKÅNEVASK/HÅNDVASK Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser - 7,0-17 Hvis du ønsker at centrifugere dit vasketøj en ekstra gang efter afslutning af vasken, kan du bruge dette program til al slags vasketøj. 30 2, Til vasketøj, der anbefales at blive vasket i hånden eller til sart vasketøj. BEMÆRK: PROGRAMVARIGHEDEN KAN ÆNDRE SIG AFHÆNGIGT AF MÆNGDEN AF VASKETØJ, VANDET, OMGIVENDE TEMPERATUR OG VALGTE EKSTRAFUNKTIONER. DK -61-

62 KAPITEL -6: PROGRAMOVERSIGT SPORTSTØJ Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 30 3, Sportstøj. BLANDET Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 30 3, Snavset bomuld, syntetisk, farvede hørtekstiler kan vaskes sammen. BEMÆRK: PROGRAMVARIGHEDEN KAN ÆNDRE SIG AFHÆNGIGT AF MÆNGDEN AF VASKETØJ, VANDET, OMGIVENDE TEMPERATUR OG VALGTE EKSTRAFUNKTIONER. DK -62-

63 KAPITEL -6: PROGRAMOVERSIGT BLUSER/SKJORTER Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 60 3, Snavset bomuld, syntetisk og syntetisk-blandede skjorter og bluser DAGLIG 60 min. Vasketemperatur ( C) Maksimal tøjmængde (kg) Vaskemiddelrum 60 2,0 2 Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 60 Du kan vaske dine snavsede bomuld, farve og hørtekstiler ved 60 C i 60 minutter. Hvis du har hurtigvask ekstrafunktion i maskinen, put 2 kg eller mindre tøj i maskinen; maskinen vasker tøjet automatisk på 30 minutter. BEMÆRK: PROGRAMVARIGHEDEN KAN ÆNDRE SIG AFHÆNGIGT AF MÆNGDEN AF VASKETØJ, VANDET, OMGIVENDE TEMPERATUR OG VALGTE EKSTRAFUNKTIONER. DK -63-

64 KAPITEL -6: PROGRAMOVERSIGT HURTIG 15 min. Vasketemperatur ( C) 30 Maksimal tøjmængde (kg) 2,0 Vaskemiddelrum Programvarighed (min.) Vasketøjstype / Beskrivelser 2 15 Du kan vaske dit let snavsede, bomuld, farvede og hørtekstil på kun 15 minutter. BEMÆRK: Da vasketiden er kort i dette program, skal der anvendes en mindre mængde vaskemiddel i forhold til andre programmer. Programperioden øges, hvis maskinen registrerer ustabil belastning. Du kan åbne døren til din maskine 2 minutter efter, at vasken er afsluttet. (De 2 minutter, der kræves, før lågen kan åbnes, er ikke inkluderet i vaskeperioden.) BEMÆRK: PROGRAMVARIGHEDEN KAN ÆNDRE SIG AFHÆNGIGT AF MÆNGDEN AF VASKETØJ, VANDET, OMGIVENDE TEMPERATUR OG VALGTE EKSTRAFUNKTIONER. DK -64-

65 KAPITEL -7: VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF MASKINEN (Advarsel) Frakobl maskinen før du påbegynder vedligeholdelse og rengøring af maskinen. Afbryd vandforsyningen før du påbegynder vedligeholdelse og rengøring af maskinen. FORSIGTIG: Maskinens dele kan blive beskadiget, hvis der anvendes opløsnings middelholdige rengøringsmidler. Brug ikke rengøringsmidler, der indeholder opløsningsmidler. DK -65-

66 KAPITEL -7: VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF MASKINEN (Vandindtagsfiltre) Filtre, der skal forhindre snavs og fremmedlegemer i vandet fra at trænge ind i maskinen er tilgængelige på begge sider af hanen, og på enderne af vandventilerne langs maskinens vandindtagsslange. Hvis din maskine ikke kan indtage tilstrækkelige mængder vand på trods af at vandhanen er åben, skal disse filtre rengøres. (Det anbefales, at du renser dit pumpefilter en gang hver anden måned). Frakobl vandindtagsslangerne. Fjern filtrene på vandindtagsventilerne med en tang, og rengør dem med en børste i vand. Afmonter filtrene på siden af vandindtagsslangerne manuelt og rengør dem. Når filtrene er renset, kan du montere dem ved at følgende ovenstående anvisning i omvendt rækkefølge. FORSIGTIG: Filtre på vandindtagsventilerne kan være tilstoppet på grund af en forurenet vandhane eller mangel på nødvendig vedligeholdelse. Ventilerne kan også være defekte, hvilket får vand til at sive ind i maskinen kontinuerligt. Nedbrud, der kan opstå som følge af disse årsager, dækkes ikke af garantien. DK -66-

67 KAPITEL -7: VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF MASKINEN (Pumpefitler) Vaskemaskinen har et filtersystem, som forhindrer at tråde og bittesmå materialer fra dit vasketøj kommer ind i pumpen under vandudledningen, når vaskeprogrammet er færdigt. Dette forlænger pumpens levetid. Det anbefales, at du renser dit pumpefilter en gang hver anden måned. Sådan rengøres pumpefilteret: Åbn pumpedækslet med vaskepulverskovlen (*) eller pladen til flydende vaskemiddelniveau, der stikker ud af maskinen. Monter endepunktet af plastdelen til hullet af pumpedækslet og skub det tilbage. Dette vil åbne dækslet. Før du åbner filterdækslet, skal du anbringe en beholder foran filterdækslet for at forhindre det resterende vand i maskinen i at flyde ud på gulvet. Løsn filterdækslet ved at dreje det mod uret og udtøm derefter vandet. Bemærk: Det kan være nødvendigt at tømme vandopsamlingsbeholderen flere gange afhængigt af mængden af vand i maskinen. (*) Maskinspecifikationerne kan variere afhængigt af det købte produkt. DK -67-

68 KAPITEL -7: VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF MASKINEN (Pumpefitler) Fjern fremmedlegermene i filteret med en børste. Efter rengøring af filteret, skal det monteres på filterdækslet og spændes ved at dreje det i urets retning. Når pumpedækslet lukkes, skal det sikres, at delene på indersiden af dækslet passer til hullerne på frontpanelet. Du kan sætte pumpedækslet på i omvendt rækkefølge. ADVARSEL! Da vandet i pumpen kan være varmt, skal du vente, til det køler ned. DK -68-

69 KAPITEL -7: VEDLIGEHOLDELSE OG RENGØRING AF MASKINEN (Sæbeskuffe) Dine vaskemidler kan deponere rester i sæbeskuffen og sæbeskuffens holder over tid. For at fjerne de aflejrede rester, skal sæbeskuffen skilles ad med regelmæssige mellemrum. Det anbefales, at du renser dit pumpefilter en gang hver anden måned. Sådan trækkes sæbeskuffen ud: Træk sæbeskuffen helt ud. Bliv ved med at trække ved at trykke på sektionen vist nedenfor i sæbeskuffen og fortsæt med at trække og derefter løsne sæbeskuffen. Skrub den med en børste. Fjern rester i sæbeskuffens kabinet uden at tabe dem ned i maskinen. Saml sæbeskuffen efter den er tørret med et håndklæde eller en tør klud. Vask ikke sæbeskuffen i opvaskemaskinen. Flydende vaskemiddelapparat (*) Tag det flydende vaskemiddelapparat ud til rengøring og vedligeholdelse, som vist på billedet, og rengør det for rester af vaskemiddel. Sæt apparatet tilbage på plads. Sørg for, at der ikke er rester tilbage i apparatet. (*) Maskinspecifikationerne kan variere afhængigt af det købte produkt. DK -69-

70 KAPITEL -8: SKYLLEPROP/HOVEDDEL/TROMLE SKYLLEPROP Skil sæbeskuffen ad. Skil skylleproppen ad og fjern alle rester af skyllemiddel. Sæt proppen på igen efter rengøring. Kontrollér, om den sidder korrekt. Hovedkabinet Rengør maskinens yderside med varmt vand og et ikke-brændbart rengøringsmiddel, der ikke vil slide på maskinens hovedkabinet. Efter skylning med lidt vand skal det aftørres med en blød og tør klud. Tromle Efterlad ikke metalgenstande, såsom nåle, papirclips, mønter osv. i din maskine. Sådanne genstande kan føre til dannelse af rust pletter i tromlen. For at rengøre sådanne rustpletter, skal der bruges et klorfrit rengøringsmiddel, og instruktionerne fra rengøringsmidlets producent skal følges. Brug aldrig ståluld eller lignende hårde genstande til fjernelse af rustpletter. DK -70-

71 KAPITEL -9: FEJLFINDING Alle eventuelle reparationer af din maskine, skal udføres af autoriseret servicepersonale. Hvis din maskine skal repareres, eller hvis du ikke kan afhjælpe fejlen ved hjælp af oplysningerne, skal du foretage følgende: Frakobl maskinen. Sluk for vandhanen. Kontakt GRAM Service FEJL Maskinen starter ikke. Maskinen indtager ikke vand. MULIG ÅRSAG Den er ikke tilsluttet. Sprunget sikring. El-forsyningen er afbrudt. Der er ikke trykket på start/pause-knappen. Maskindøren ikke er helt lukket. Vandhanen er lukket. Vandindtagsslangen kan være snoet. Programvælgeren er drejet til Stop -position. Vandindtagsslangen er tilstoppet. Ventilindtagsfilteret er tilstoppet. Maskindøren ikke er helt lukket. LØSNING Tilslut den. Udskift sikringerne. Tjek lysnettet. Tryk på Start/Pauseknappen Flyt programknappen til den ønskede position. Luk maskindøren. Åbn for vandhanen.. Tjek vandindtagsslangen og ret den ud. Rengør vandindtagsslangens filtre. (*) Rengør vandindtagsfiltrene. (*) Luk maskindøren. (*) Se kapitlet om vedligeholdelse og rengøring af din maskine. DK -71-

72 KAPITEL -9: FEJLFINDING FEJL Maskinen udleder ikke vand. MULIG ÅRSAG Udledningsslangen er tilstoppet eller snoet. Pumpefilteret er tilstoppet. Vasketøjet er fordelt ujævnt i maskinen.. LØSNING Kontrollér udledningsslangen og rengør og/eller ret den Rengør pumpefilteret. (*) Fordel vasketøjet jævnt i maskinen. Maskinen vibrerer Fødderne på maskinen er ikke blevet justeret. Sikkerhedsbenene, der er monteret til transport, er ikke taget af. Mindre mængde vasketøj i maskinen. Der er for meget vasketøj i maskinen eller vasketøjet er ujævnt fordelt. Juster fødderne på din maskinen. (**) Tag sikkerhedsbenene af maskinen. (**) Dette vil ikke blokere maskinens drift. Der må ikke lægges mere vasketøj i maskinen end den anbefalede mængde, og vasketøjet skal fordeles jævnt i maskinen. Maskinen står på en hård overflade.. Undgå at anbringe maskinen på hårde overflader. (*) Se kapitlet om vedligeholdelse og rengøring af maskinen. (**) Se kapitlet om vedligeholdelse og rengøring af maskinen. DK -72-

73 KAPITEL -9: FEJLFINDING FEJL MULIG ÅRSAG LØSNING Overdreven skumdannelse i sæbeskuffen. Der er anvendt en overdreven mængde vaskemiddel. Tryk på Start/Pauseknappen for at undgå skumdannelse, bland en skefuld blødgøringsmiddel med en halv liter vand og hæld blandingen i sæbeskuffen. Efter 5-10 minutter, skal du trykke på Start/Pause-knappen igen. Næste gang du vasker tøj, skal du dosere vaskemidlet i overensstemmelse hermed. Der er anvendt et forkert vaskemiddel. Brug vaskemidler,der er produceret til automatiske vaskemaskiner, i maskinen. Utilfredsstillende vaskeresultat. Tilsmudsningsgraden af dit vasketøj svarer ikke til det program, du har valgt. Mængden af vaskemiddel er utilstrækkelig. Vælg det program, der er passende til vasketøjets tilsmudsningsgrad. (Se programoversigten) Juster mængden af vaskemiddel baseret på mængden af vasketøj og tilsmudsningsgraden. Mængden af vasketøj overstiger maskinens maksimale kapacitet. Fyld maskinen med en mængde vasketøj, som ikke overstiger den maksimale kapacitet. DK -73-

74 KAPITEL -9: FEJLFINDING FEJLKODE Utilfredsstillende vaskeresultat. MULIG FEJL Vandet bliver hårdt. (Forurenet, kalkvand osv.) Vasketøjet fordeles ikke homogent i maskinen. HVAD DER SKAL GØRES Juster mængden af vaskemiddel baseret på vaskemiddelproducentens anvisninger. Fordel vasketøjet korrekt og ensartet i maskinen. Så snart maskinen er fyldt med vand, udledes vandet. Der er intet vand at se i tromlen under vask. Vasketøjet indeholder rester af vaskemiddel. Enden af vandudtømingsslangen er for lav til maskinen. Ingen fejl. Vandet er i den del af tromlen, man ikke kan se. Ikke-opløselige partikler af nogle vaskemidler kan klæbe fast til dit vasketøj som hvide pletter. Indstil vandafledningslangen i en passende højde. (**) Udfør en ekstra skylning ved at indstille maskinen til Skylle - program eller rense pletterne med en børste efter dit vasketøj er tørret. Der er grå pletter på vasketøjet. Årsagen til sådanne pletter kan være olie, creme eller salve. Påfør den maksimale mængde vaskemiddel, der er oplyst af vaskemiddelproducenten ved næste vask. (**) Se kapitlet om vedligeholdelse og rengøring af maskinen. DK -74-

75 KAPITEL -9: FEJLFINDING FEJLKODE MULIG FEJL HVAD DER SKAL GØRES DK -75- Centrifugeringsfunktionen udføres ikke eller kører sent. Ingen fejl. Kontrolsystemet for ubalanceret belastning er blevet aktiveret. Kontrolsystemet vil forsøge at fordele vasketøjet homogent Centrifugeringsfunktionen vil begynde efter at dit vasketøj er blevet fordelt. Anbring vasketøjet i maskinen på en afbalanceret måde næste gang.

76 KAPITEL -10: AUTOMATISKE FEJLADVARSLER OG HVAD SKAL GØRES E01 FEJLKODE Wash Rinse MULIG FEJL Døren til maskinen er åben. HVAD DER SKAL GØRES Luk maskindøren. Hvis maskinen fortsætter at indikere fejl, skal du slukke maskinen, frakoble den og kontakte GRAM Service. E02 Wash Rinse End Pumpen er defekt eller pumpefilteret er tilstoppet eller pumpens el-tilslutning er defekt. Åbn for vandhanen. Vandværksforsyningen kan være afbrudt. Hvis problemet fortsætter, vil maskinen stoppe automatisk efter et stykke tid. Afbryd maskinen, luk for vandhanen og kontakt GRAM Service. E03 Wash Rinse Vandtrykket eller vandniveauet i maskinen er lavt. Rengør pumpefilteret. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte GRAM Service. (*) End E04 Wash Rinse Maskinen rummer for meget vand. Maskinen vil aflede vandet automatisk. Når afledningen er udført, skal maskinen slukkes og stikket trækkes ud. Luk for vandhanen og kontakt GRAM Service. DK -76-

77 KAPITEL -11: PRAKTISKE OPLYSNINGER Alkoholiske drikkevarer: Pletten skal i første omgang vaskes med koldt vand og derefter tørres af med glycerin og vand og skylles med vand iblandet eddike. Skopudsemiddel: Pletten skal gnides forsigtigt ud uden at beskadige stoffet og gnides og skylles med rengøringsmiddel. Hvis den ikke fjernes skal den skrubbes med en blanding af 1 del alkohol (96 % ª) i 2 dele vand, og derefter vaskes med varmt vand. Te og kaffe: Stræk det plettede område på vasketøjet gennem hele åbningen på en beholder og hæld så meget varmt vand på som vasketøjstypen kan klare. Vask tøjet med blegemiddel, hvis det kan tåle det. Chokolade og kakao: Efter du har lagt vasketøjet i koldt vand og gnedet det med sæbe eller vaskemiddel, skal det vaskes ved den temperatur, som stoftypen kan modstå. Hvis pletten stadig er synlig, skal den tørres med iltvand (3 %). DK -77-

78 KAPITEL -11: PRAKTISKE OPLYSNINGER Tomatpuré: Efter at de tørrede substanser er gnedet ud uden at beskadige vasketøjet, skal det lægges i vand i 30 minutter og derefter gnides og vaskes med opvaskemiddel. Bouillon-æg: Fjern tørrede pletrester på vasketøjet, og tør det derefter af med en svamp eller en blød klud dyppet i koldt vand. Gnid med vaskemiddel, vask med fortyndet blegemiddel. Fedt og oliepletter: Start med at tørre resterne væk. Gnid pletten med vaskemiddel og vask den med varmt sæbevand. Sennep: Påfør glycerin på det plettede område. Gnid med rengøringsmiddel og vask. Hvis pletten ikke kan fjernes, skal du tørre med alkohol. (På syntetisk og farvet stof skal der anvendes en blanding af 1 del alkohol og 2 dele vand). DK -78-

79 KAPITEL -11: PRAKTISKE OPLYSNINGER Frugt: Stræk det plettede område på dit vasketøj gennem åbningen på en beholder, og hæld koldt vand på det. Hæld ikke varmt vand på pletten. Tør med koldt vand og påfør glycerin. Vent 1-2 timer, tør den af med et par dråber hvid eddike og skyl den. Græspletter: Tør den farvede del med vaskemiddel. Hvis stoftypen tillader brug af blegemiddel, skal tøjet vaskes med blegemiddel. Uldtøj skal tørres med alkohol. (Til farvede stoffer kan der anvendes en blanding af 1 del ren alkohol og 2 dele vand). Oliemaling: Pletten skal fjernes med fortynder, før den tørrer. Derefter aftørres med vaskemiddel og vaskes. Brandplet: Hvis vasketøjet er egnet til brug af blegemiddel, kan du tilføje blegemiddel i vaskevandet. Hvis der er tale om uldstof, skal en klud tidligere dyppet i iltvand lægges over pletten og stryges efter at, der er anbragt en en tør klud på stoffet. Tøjet skal vaskes efter at være blevet skyllet grundigt. DK -79-

80 KAPITEL -11: PRAKTISKE OPLYSNINGER Blodplet: læg tøjet i koldt vand i 30 minutter. Hvis pletten ikke forsvinder, skal tøjet lægges i en blanding af vand og ammoniak (3 spiseskefulde ammoniak i 4 liter vand) i 30 minutter. Creme, is og mælk: Læg vasketøjet i koldt vand og gnid det plettede område med vaskemiddel. Hvis pletten ikke fjernes, skalder påføres blegemiddel i det omfang, der passer til vasketøjet. (Brug ikke blegemiddel til farvet vasketøj). Mug/skimmel: Mug-/skimmelpletter skal rengøres hurtigst muligt. Pletten skal vaskes med vaskemiddevand, men hvis den alligevel ikke kan fjernes, skal den aftørres med iltvand (3 %). Blæk: Skyl det plettede område under rindende vand og vent, indtil strømmen af blækholdigt vand stopper. Tør efter med citrontilført vand og vaskemiddel, og vask det efter 5 minutters ventetid. DK -80-

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C

Brugervejledning VASKEMASKINE TWINJET 1607 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning TWINJET 1607 C 2 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning NWM 1650/7

Brugervejledning. Brugervejledning VASKEMASKINE. Brugervejledning NWM 1650/7 DK Brugervejledning Brugervejledning VASKEMASKINE Brugervejledning NWM 1650/7 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6-7 Generelle advarsler 8-9-10-11 Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse

Vask. Forberedelse. Individuelle indstillinger Ekstra funktioner også Programoversigt, side 7. Vask. Indhold. Formålsmæssig anvendelse Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine

Mivita. Forhandles af: Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine Forhandles af: Mivita Læs denne brugsanvisning omhyggeligt, før du bruger din espresso-kaffemaskine VIGTIGT: Opbevar nedenstående serienummer på din kaffemaskine til eventuel senere brug. Kun til husholdningsbrug.

Læs mere

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG.

INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING. Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. INDUSTRIEL AFFUGTER BRUGSANVISNING Model: DY-80L TAK FORDI DE VALGTE DETTE PRODUKT. LÆS VEJLEDNINGEN GRUNDIGT, FØR DU TAGER PRODUKTET I BRUG. GEM DENNE MANUAL TIL SENERE BRUG HUSK : MONTER DEN MEDSENDTE

Læs mere

BETJENING AF MASKINEN

BETJENING AF MASKINEN BETJENING AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) kan findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sorter vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørretumbles Egnet til

Læs mere

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen.

BRUG AF MASKINEN. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. BRUG AF MASKINEN Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte kapitler i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Deres vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for funktion

Læs mere

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program

Brug af maskinen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker. Forberedelse af vasketøjet. Fyldning af tørretumbleren. Valg af program Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til tørring

Læs mere

eco 43A LPG Flaskegas

eco 43A LPG Flaskegas BRUGSANVISNING eco 43A LPG Flaskegas DK VIGTIGT DU BEDES LÆSE DENNE BRUGSANVISNING NØJE, FØR DU BRUGER DETTE UDSTYR. OPBEVAR DEN ET SIKKERT STED TIL FREMTIDIG HENVISNING. KAPITEL 1: FØR BRUG * Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU

KETTLE WK 7280 NO SV PT NL HU CS SL EL BG RU KETTLE WK 7280 DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU B C A D E F G L H K J I 3 DANSK 05-10 SUOMI 11-16 NORSK 17-22 SVENSKA 23-28 ITALIANO 29-34 PORTUGUÊS 35-40 NEDERLANDS 41-45 MAGYAR 46-50 ČESKY 51-55

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - De har valgt et moderne, kvalitativt førsteklasses husholdningsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner

Læs mere

ALASKA slim. Brugervejledning

ALASKA slim. Brugervejledning ALASKA slim Brugervejledning Kort introduktion Dette produkt er lavet af førsteklasses materiale. Brug af antirust-materiale og speciel spraymaling til at forbedre kvaliteten. Brug af metalfiltrene Dette

Læs mere

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer

INSTRUCTION BOOK GOV 580. Vented Tumble Dryer INSTRUCTION BOOK GOV 580 Vented Tumble Dryer 40006001Dan.qxd 28/07/2009 14:03 Page 92 Introduktion.............................................. 93 Leveringsoplysninger............................................

Læs mere

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950

CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 CYLINDER VACUUM CLEANER BODYGUARD VCC 4950 DA F C S D J T B G U A R Q P O N M H I E K L 3 DANISH 04-11 4 SIKKERHED Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle sikkerhedsanvisninger

Læs mere

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug

AFFUGTER DH10M. Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug AFFUGTER DH10M Læs venligst denne brugsanvisning og gem den til senere brug Indhold Brug venligst tid på at læse denne manual igennem og gem den til senere brug. Specifikationer Hvordan den virker Placering

Læs mere

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER

LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER Instruktioner til brug og vedligeholdelse af SousVide Supreme -vakuumforsegler LÆS OG GEM DISSE ANVISNINGER For yderligere oplysninger bedes du besøge vores hjemmeside på SousVideSupreme.com Dette apparat

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register DA Før

Læs mere

Sikkerhedsanvisninger

Sikkerhedsanvisninger Indholdsfortegnelse Sikkerhedsanvisninger... 2 Symboler og advarsler, der anvendes i denne vejledning... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 3 Sikker opstilling af apparatet... 3 Sørg for, at lysnettilslutningen

Læs mere

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen.

Brug af maskinen. Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Brug af maskinen Yderligere oplysninger (inklusive fejlfinding og service) findes i de enkelte afsnit i brugervejledningen. Sortér vasketøjet efter vaskemærker: Må ikke tørres i tørretumbler Egnet til

Læs mere

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73

KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 KØLESKAB MED ENKELT DØR MODEL NR.:K73 INDHOLDSFORTEGNELSE Generel beskrivelse ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 Transport og håndtering ------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500

Manual. Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Manual Ultrasonisk Luftbefugter HACE MJS-400 - HACE MJS-500 MJS 400 MJS 500 Vigtige sikkerhedsforskrifter Må ikke skilles ad, repareres eller ændres ved. Service skal udføres af uddannede serviceteknikere.

Læs mere

Instalationsanvisning

Instalationsanvisning Instalationsanvisning DK UWT1682 1 Fabrikanten arbejder hele tiden på at videreudvikle alle typer og modeller. Vi beder derfor om forståelse for, at vi forbeholder os retten til ændringer af form, udstyr

Læs mere

Brugervejledning VASKEMASKINE. Bruger- Vejledning PYROJET 1408 C

Brugervejledning VASKEMASKINE. Bruger- Vejledning PYROJET 1408 C DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning PYROJET 1408 C 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 Generelle advarsler 8 Sikkerhedsadvarsler 12 Emballage

Læs mere

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING

DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DAGLIG BRUGERVEJLEDNING DA TAK FORDI DU HAR KØBT ET BAUKNECHT PRODUKT. Med henblik på at modtage en omfattende service og support, bedes du registrere dit apparat på http://www.bauknecht.eu/register Før

Læs mere

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005

Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Instruktionsmanual for TEK-ZW1005 Forsigtig: Læs venligst denne manual før du bruger produktet. Sikkerhedsadvarsel 1. Sørg for at bruge apparatet i overensstemmelse med hvad der står i denne manual, og

Læs mere

STARLYF CYCLONIC VAC

STARLYF CYCLONIC VAC STARLYF CYCLONIC VAC Tak for købet af en Starlyf Cyclonic Vac. Læs disse sikkerhedsvejledninger omhyggeligt før brug af støvsugeren, da de er udarbejdet for at gøre det lettere for dig at bruge din Starlyf

Læs mere

Vaskemaskine Brugsanvisning

Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning BWG486W0 Kære kunde. Læs denne brugervejledning først! Tak, fordi du valgte et Blomberg produkt. Vi håber, at du får de bedste resultater produktet, der er fremstillet af materialer

Læs mere

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD

FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD FORHOLDSREGLER OG ALMENE PÅBUD DANISH Dette apparat må udelukkende anvendes til at opbevare fødevarer, enhver anden anvendelse regnes for at være farlig og fabrikanten kan ikke drages til ansvar for eventuelle

Læs mere

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W

PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W PROGRAMMABLE TOASTER TA 7280 TA 7280 W DA FI NO SV IT PT NL HU CS SL LT EL BG RU I A B H D G E F C 3 SIKKERHED OG OPSÆTNING Inden ibrugtagning bedes du læse brugsanvisningen grundigt igennem. Følg alle

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770

Din brugermanual SAMSUNG P1405J http://da.yourpdfguides.com/dref/785770 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744

Din brugermanual AEG-ELECTROLUX EW1157F http://da.yourpdfguides.com/dref/635744 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF

Bruger- Vejledning TWINJET WA C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF DK Brugervejledning VASKEMASKINE Bruger- Vejledning TWINJET WA 71408 C - TwinJet 1408 C - WHF 9148 TJKF 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE 4 KAPITEL -1: FØR MASKINEN TAGES I BRUG Korrekt anvendelse 6 8 KAPITEL -2:

Læs mere

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX

Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Brugermanual og monteringsvejledning MODEL AEV907EX Tak, fordi du valgte vores emhætte. Læs denne brugsanvisning grundigt, Inden emhætten tages i brug. Monteringen skal foretages af en kvalificeret og

Læs mere

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781

Din brugermanual BOSCH WTC84100SN http://da.yourpdfguides.com/dref/3654781 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning

Vaffeljern LIFETEC MD 13411. Brugervejledning Vaffeljern LIFETEC MD 13411 Brugervejledning Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 1 Sikkerhedsanvisninger... 2 Elektriske apparater er ikke legetøj... 2 Sikker opstilling af apparatet... 2 Lysnettilslutning...

Læs mere

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C

AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C AFFUGTER FOLKE-DRY 30 RAM-301C Indhold Tag dig tid til at læse denne manual grundigt før brug og gem den til senere brug. Specifikation Hvordan den virker Hvor skal den opstilles Før brug Dele Montering

Læs mere

WHT1114LSIN. Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas. Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26)

WHT1114LSIN. Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas. Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26) WHT1114LSIN Vaskemaskine Brugsanvisning Pyykinpesukone Käyttöopas Dokumentnummer 2820524650_DA/ 14-04-15.(8:26) 1 Generelle sikkerhedsanvisninger Dette afsnit indeholder sikkerhedsanvisninger, som kan

Læs mere

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten.

Inden du rengør eller foretager nogen som helst vedligeholdelse af apparatet, skal du altid slukke for det og tage stikket ud af stikkontakten. LÆS DENNE VEJLEDNING OMHYGGELIGT Denne støvsuger må kun anvendes til almindelig husholdningsrengøring, som beskrevet i brugsanvisningen. Du bør sikre dig, at du har forstået indholdet af denne brugervejledning

Læs mere

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER

CDPE 6320. Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER DA SV FI NO EN Brugsanvisning Bruksanvisning Käyttöohje Bruksanvisning User instructions CDPE 6320 OPVASKEMASKINE DISKMASKIN ASTIANPESUKONE OPPVASKMASKIN DISHWASHER Tillykke Med Deres nye Candy opvaskemaskine.

Læs mere

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR

Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR Brugsanvisning til REAL serien RE-CIC/RE-CIC-TR I denne brugsanvisning kan høreapparat, renseudstyr og lignende se anderledes ud end det, du har. Ret til ændringer forbeholdes. Høreapparater, tilbehør

Læs mere

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA

SIKKERHEDSANVISNINGER BESKRIVELSE AF APPARATET TEKNISKE DATA Læs denne instruktionsbog omhyggeligt, før apparatet installeres og tages i brug. Kun på denne måde kan man opnå de bedste resultater og den højeste brugssikkerhed. BESKRIVELSE AF APPARATET Nedenstående

Læs mere

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger

Indhold. 1. Generelle sikkerhedsanvisninger I nst al l at i onsanvi sni ng I KB( P)2750,I K( B)2710,I KB( P)2350,I K( B)2310,I K3510,I K3514 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 1 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet...

Læs mere

Da: Betjeningsvejledning Solo

Da: Betjeningsvejledning Solo Da: Betjeningsvejledning Solo Side 1 ikke løber noget vand ind i emfanget under rengøringen. Sikkerhedsinstruktioner Denne betjeningsvejledning indeholder vigtige instruktioner, som skal følges for at

Læs mere

Betjeningsvejledning

Betjeningsvejledning Betjeningsvejledning Kære kunde Læs denne vejledning grundigt, før du tager din nye fryser i brug. Vejledningen indeholder vigtige oplysninger om installation, sikker brug og vedligeholdelse af fryseren.

Læs mere

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine.

Miljøbetingelser. Indhold. Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. UKR NO FI SV DA Tak fordi du har valgt en Candyvaskemaskine. Vi er overbeviste om, at den på loyal vis vil hjælpe dig med at vaske dit tøj sikkert, endda det sarte, dag efter dag. Læs omhyggeligt denne

Læs mere

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug

WE 125 X. Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug WE 125 X Vaskemaskine Instruktioner vedrørende installation og brug Hurtig vejledning Nedenfor vises de 11 emner, som beskrives i denne manual. Læs, lær og mor dig: Opdag mange små hemmeligheder for at

Læs mere

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1

BRUGERMANUAL. Brugermanual. Terapi- / Dagslys ELE018896A. Version 1.0. Terapi- / Dagslys ELE018896A 1 Brugermanual Terapi- / Dagslys ELE018896A Version 1.0 1 Indholdsfortegnelse: Introduktion: 3 Hvordan virker Terapi- / Dagslys lampen? 3 Tegn og symboler 4 Sikkerhed og ydeevne 4 Bemærkninger 5 Beskrivelse

Læs mere

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31

Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400. Version: 2014-01-31 Amphora model : VK80 VK120 VK160 VK160S VK200 VK200S VK300 VK400 Version: 2014-01-31 Tak fordi du valgte et nyt vinskab fra Amphora. Bemærk at brugsanvisningen gælder for flere Amphora vinskabe. Illustrationer

Læs mere

Brugsanvisning K2365W. Køleskab

Brugsanvisning K2365W. Køleskab Brugsanvisning K2365W Køleskab General beskrivelse af køleskabet 1. Top-panel 2. Køleskabshylde 3. Grøntsags-skuffe 4. Justerbare fødder 5. Termostatenhed 6. Øvre flaskeholder 7. Mellemste flaskeholder

Læs mere

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-610HA. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64303501 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748

Din brugermanual SAMSUNG B1415J http://da.yourpdfguides.com/dref/785748 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING

Chokoladesmelter. Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING Chokoladesmelter Vare nr 1910 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning.

Vask. Forberedelse Korrekt installation i henhold til separat opstillingsvejledning. Vaskemaskinen Tillykke - med dette moderne kvalitetsprodukt fra Siemens. Denne vaskemaskine udmærker sig ved et meget lavt vand- og energiforbrug. Alle vores maskiner bliver omhyggeligt kontrolleret for

Læs mere

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING

FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING FULDELEKTRONISK VASKEMASKINE BRUGERVEJLEDNING INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1: AFSNIT 2: AFSNIT 3: AFSNIT 4: AFSNIT 5: AFSNIT 6: AFSNIT 7: AFSNIT 8: AFSNIT 9: AFSNIT 10: FØR IBRUGTAGNING Sikkerhedsadvarsler

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500

Din brugermanual ZANUSSI F1407 http://da.yourpdfguides.com/dref/651500 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P

Sikkerhedsråd. Oversigt (betjeningspanel) P Programvælgeknap C P Sikkerhedsråd PAS PÅ Inden apparatet anvendes, skal man omhyggeligt læse advarslerne i dette hæfte, fordi de giver vigtige oplysninger om sikkerhedsforhold under installering, brug og vedligeholdelse.

Læs mere

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark

TA-10. Manual. Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark TA-10 Manual DK Feiyue Group Europé Aps Troensevej 7 DK 9220 Aalborg, Denmark Kære fru, hr. Hjertelig tillykke med købet af din affugter. Du har købt et kvalitetsprodukt, som du vil have glæde af i mange

Læs mere

KONDENSTØRRETUMBLER D18K

KONDENSTØRRETUMBLER D18K KONDENSTØRRETUMBLER D18K HN 10213 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før tørretumbleren tages i brug. Gem vejledningen til senere brug. ADVARSEL: Varm overflade! ADVARSEL: Brandfare!

Læs mere

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI E. Læs denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI E Læs denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI E Quooker COMBI E er en kogende- og varmtvandsforsyning, som består af en sikkerhedsventil,

Læs mere

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE 30105896DK.fm Page 30 Monday, July 3, 2006 5:29 PM INDHOLDSFORTEGNELSE FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR LUGE BØRNESIKRING (AFHÆNGIGT AF MODEL) INDEN

Læs mere

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X

Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X Manual DK EMHÆTTE TYPE S-X [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLDSFORTEGNELSE I. Karakteristika 4 II. Egenskaber 4 III.

Læs mere

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning

VASKEMASKINE. Aramides. Betjeningsvejledning VASKEMASKINE Aramides Betjeningsvejledning INDHOLDSFORTEGNELSE TEKNISKE SPECIFIKATIONER... 4 FØR IBRUGTAGNING... 6 Sikkerhedsadvarsler... 6 Anbefalinger... 7 OPSTILLING... 8 Fjernelse af transportskruer...

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet

Indholdsfortegnelse. Vi passer på miljøet DK Indholdsfortegnelse Vi passer på miljøet Beskrivelse af varmeskuffen Sikkerhedsanvisninger Montering Indbygning Brug af varmeskuffen Rengøring og vedligehold Vi passer på miljøet De anvendte emballagematerialer

Læs mere

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE

WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE WASMACHINE MÁQUINA DE LAVAR ROUPA TVÄTTMASKIN СТИРАЛЬНАЯ МАШИНА KOMBIMASKINE GEBRUIKSAANWIJZING MANUAL DE INSTRUÇÕES BRUKSANVISNING РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ VEJLEDNING NL PT SV RU DK Indholdsfortegnelse

Læs mere

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR

Brugervejledning Opvaskemaskine. Käyttöohjeet Astianpesukone. Handbok Diskmaskin. Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA FI SE Brugervejledning Opvaskemaskine Käyttöohjeet Astianpesukone Handbok Diskmaskin NO Bruksanvisning Oppvaskmaskin QW-C12U491W-NR DA Brugervejledning Opvaskemaskine OPVASKEMASKINE Brugervejledning

Læs mere

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne.

SPAHN reha GmbH. Manual til Vasketoilet VAmat. WC-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. SPAHN reha GmbH Manual til Vasketoilet VAmat C-sæde kombineret med vask og varmlufttørring for optimal hygiejne. Der tages forbehold for evt. produktændringer. Copyright: elldana Innocare. Udgave 1,0 09

Læs mere

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING

SAFTPRESSER. Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING SAFTPRESSER Model Nr.: 1925 BETJENINGSVEJLEDNING VIGTIGE SIKKERHEDSANVISNINGER LÆS SIKKERHEDSANVISNINGERNE OMHYGGELIGT, OG GEM DEM TIL FREMTIDIG BRUG 1 Læs denne vejledning omhyggeligt, inden du bruger

Læs mere

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning

Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift 2014 Manual til Dæk - 291 Nimalift.dk Manual, installations- og monteringsvejledning Nimalift.dk, Søgårdparken 20, 7250 Hejnsvig 2 FORSIKRING)OM)OVERENSSTEMMELSE)) Søgårdparken20 7250Hejnsvig

Læs mere

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE

IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE IFU Delta-Domino_LR-HR-STEAM-DK NEW.fm Page 1 Monday, September 15, 2008 4:06 PM INDHOLDSFORTEGNELSE DEFINITION AF BRUG FØR VASKEMASKINEN TAGES I BRUG ADVARSLER OG GENERELLE RÅD VASKEMASKINEN OG DENS UDSTYR

Læs mere

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher

Betjeningsvejledning Vandkedel. Wasserkocher Betjeningsvejledning Vandkedel Wasserkocher Inholdsfortegnelse Sikkerhedshenvisninger...3 Inden den første ibrugtagning...5 Udpakning...5 Krav til opstillingsstedet...5 Vand koges...6 Kalkfilter...6 Tørheds-

Læs mere

k g c h d i e j f b l a m

k g c h d i e j f b l a m DA k g c h d i e j f b l a m 2 3 2 a b/c 2 2 d e 2 3 MAX,5l 2 2a 2b/c 2 2d 3a 2 2 3b 3c 4 DET TILBEHØR, DER FØLGER MED DET APPARAT, DU LIGE HAR KØBT, ER VIST PÅ ETIKETTEN OVEN PÅ EMBALLAGEN. Du kan udbygge

Læs mere

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker

BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL. Industriopvasker BRUGERMANUAL OMNIWASH UNDER BORD MODEL Industriopvasker INDHOLDSFORTEGNELSE Identifikation af maskine Generelle leveringsnoter Beskrivelse af maskine Sikkerhedsnormer Brugers inspektion Kontrolpanel Fyldning

Læs mere

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender.

VELKOMMEN TIL PEARL. Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. 1 VELKOMMEN TIL PEARL DK Pearl er en ny måde at fjerne uønsket hår på. Det er en anderledes metode end de traditionelle, du allerede kender. Indtil du har vænnet dig til at bruge produktet, kan det i starten

Læs mere

Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning

Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning Vaskemaskine- Tørretumbler Brugervejledning BWD384W0 Læs venligst denne brugervejledning først! Kære kunde. Tak, fordi du valgte et Blomberg-produkt. Vi håber, at du får de bedste resultater fra dit produkt,

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet...

Indholdsfortegnelse. Vigtige sikkerhedsregler...3. Grundlæggende instruktioner...4. Sikkerhedsforanstaltninger 5-7. Udpakning af dit bidet... Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsregler....3 Grundlæggende instruktioner...4 Sikkerhedsforanstaltninger 5-7 Udpakning af dit bidet...8-9 Betjening via hoveddelen...10 Fjernbetjeningens opbygning...11

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet

2. Transport af apparatet. 3. Opstilling af apparatet I nst al l at i onsanvi sni ng DK UI K1424,UI K1620 1 Indhold 1. Generelle sikkerhedsanvisninger... 2 2. Transport af apparatet... 2 3. Opstilling af apparatet... 2 3.1. Bortskaffelse af emballage... 3

Læs mere

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777

Din brugermanual SMEG LSA6544X2 http://da.yourpdfguides.com/dref/4379777 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i i brugermanualen (information, specifikationer, sikkerhedsråd,

Læs mere

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller.

Brugsanvisning EMHÆTTE. Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. Brugsanvisning EMHÆTTE Bemærk at denne brugsanvisning dækker flere modeller. Billeder til forklaring stemmer derfor ikke overens til alle modeller. AH SF 1 IX/HA Montering 2 Montering 3 Montering 4 Installation

Læs mere

25_013. Vaskemaskiner

25_013. Vaskemaskiner 25_013 Vaskemaskiner 2013 IKEA vaskemaskiner er designet til brug hver dag. IKEA vaskemaskiner har funktioner, der er nemme at bruge, opfylder forskellige behov og gør det nemmere at vaske tøj. Vi har

Læs mere

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03

Babymadsmaskine. Brugsanvisning. Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 Babymadsmaskine Brugsanvisning Art.nr K1500186-030 www.mydiluo.se Rev. P02, 2015-06-03 INDHOLD VIGTIG INFORMATION 2 HÅNDTERING 4 OVERSIGT OVER MASKINEN 5 FØR BRUG 8 ANVÄNDANDE 8 - Påfyldning af vand 8

Læs mere

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk

Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk Generelle sikkerhedsforanstaltninger Generelle sikkerhedsforanstaltninger Dansk 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1 Generelle sikkerhedsforanstaltninger 1.1 Om dokumentationen Den oprindelige dokumentation

Læs mere

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675

Din brugermanual ZANUSSI ZV230MR http://da.yourpdfguides.com/dref/665675 Du kan læse anbefalingerne i brugervejledningen, den tekniske guide eller i installationsguiden. Du finder svarene til alle dine spørgsmål i ZANUSSI ZV230MR i brugermanualen (information, specifikationer,

Læs mere

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation

Installationsvejledning COMBI. Læs venligst denne vejledning før installation Installationsvejledning COMBI Læs venligst denne vejledning før installation Indledning Sådan fungerer Quooker COMBI Quooker COMBI er en vandbeholder med kogende (110 C) vand. Quooker COMBI består af en

Læs mere

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed.

En konstant luftfugtighed overholdes ved hjælp af et vådhygrometer, som bruger Fahrenheit-skalaen for at få den største nøjagtighed. Introduktion I-72 rugemaskinen er specielt designet for at opnå den bedst mulige udrugningsevne og for at imødekomme opdrætskravene på den fugl som ønskes opdrættet. Den kombinerede operation af udrugning

Læs mere

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning

Affugter KCC-520DB. drifts- og vedligeholdelsesvejledning 64302901 drifts- og vedligeholdelsesvejledning 1 VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER ViVIGTIGE INSTRUKTIONER 1. Læs disse instruktioner grundigt inden aggregatet tages i brug. 2. ADVARSEL: Lad ikke børn lege

Læs mere

Emhætte Type: STANDARD W

Emhætte Type: STANDARD W Manual Emhætte Type: STANDARD W [2] NB: Producenten påtager sig intet ansvar for skader forårsaget af installation foretaget uden om denne guide. INDHOLD I Karakteristika II Komponenter III Tekniske data

Læs mere

Brugsanvisning Vaskemaskine

Brugsanvisning Vaskemaskine Brugsanvisning Vaskemaskine Kære kunde! Tak, fordi du har valgt dette kvalitetsprodukt fra ASKO. Vi håber, at det vil opfylde dine forventninger og dække dine behov mange år frem. Skandinavisk design er

Læs mere

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730

BOBY 730 SELVKØRENDE SÅMASKINE FOR INSTRUKTIONSBOG FOR BOBY 730 FOR SELVKØRENDE SÅMASKINE BOBY 730 IMPORTØR: SØNDERUP MASKINHANDEL A/S TLF. 98 65 32 55 FAX 98 65 33 00 www.ferrarimaskiner.dk - www.bcsmaskiner.dk 1 INDHOLDSFORTEGNELSE CE... 3 INTRODUKTION... 3 1.0 FORHINDRING

Læs mere

Brugsanvisning VAL 6

Brugsanvisning VAL 6 Brugsanvisning VAL 6 Betjeningsvejledning Vigtigt! Den Infrarøde oliebrænder VAL 6 må ikke placeres i nærheden af eksplosive eller let antændelige materialer. Ydermere er det ikke tilladt at opstille VAL

Læs mere

Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20 BETJENINGSINFORMATION

Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20 BETJENINGSINFORMATION Andelsboligforeningen Ved Amagerport 14-20 BETJENINGSINFORMATION 1 En reserveret vasketid skal påbegyndes senest 15 minutter efter den tid der reserveret på turtavlen ellers har andre ret til at overtage

Læs mere

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S)

BRUGERMANUAL. Isterningmaskine (IM-006S) BRUGERMANUAL Isterningmaskine (IM-006S) Indholdsfortegnelse Vigtige sikkerhedsinstruktioner 1 Forbered din isterningmaskine til brug Vigtige sikkerhedstips 2 Lær din maskine at kende 3 Brugervejledning

Læs mere

EBM Emhætte Brugsvejledning

EBM Emhætte Brugsvejledning EBM Emhætte Brugsvejledning VÆGMODELLER 3158-3123 INTRODUKTION TIL PRODUKTET 1 2 3 6 1 2 3 6 3158 5 4 3123 5 4 262 262 250 80 20 250 Min (90) 600 (60) 535 Max (90) 980 (60) 915 400 20 80 25 400 500 412

Læs mere

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER

VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER VEJLEDNING VEDRØRENDE INSTALLATION, BRUG OG VEDLIGEHOLDELSE MASKINE TIL AUTOMATISK FREMSTILLING AF ISTERNINGER Ed. 03-2002 Date 10-2002 1 2 5 3 4 Mod. N. V. W 1 2 6 3 4 ~ 100 mm 8 9 10 7 11 12 8 7 10 11

Læs mere

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER

BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER DK BRUGSANVISNING TØRRETUMBLER www.gorenje.com Tak for den tillid, du har vist os ved at købe denne tørretumbler. Din nye tørretumbler opfylder kravene til moderne håndtering af vasketøj. Den tørrer tøjet

Læs mere

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp

DK 45 STRØMFORSYNINGSSTIK* STRØMFORSYNINGSKABEL CTEK COMFORT CONNECT OPLADERKABEL MODE-KNAP FEJLLAMPE. CTEK COMFORT CONNECT clamp 12V/3 MANUAL TILLYKKE med dit køb af den nye professionelle switch mode-batterilader. Denne oplader indgår i en serie af professionelle opladere fra CTEK SWEDEN AB og repræsenterer den nyeste teknologi

Læs mere

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112

INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 INDBYGNINGSOVN 65DAE40112 HN 10063 Brugervejledning Læs brugervejledningen omhyggeligt, før ovnen tages i brug. Gem brugervejledningen, så du senere kan slå op i den. SIKKERHEDSADVARSLER OG -ANVISNINGER

Læs mere

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950

BRUGSANVISNING Driving Force Benzin Generator Model: SPG950 Varenr. 277200-00180 1 1. VIGTIGE BEMÆRKNINGER Læs denne betjeningsvejledning grundigt og vær opmærksom på alle de anførte oplysninger. Læs vejledningen for at blive bekendt med korrekt brug af generatoren,

Læs mere

Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY

Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY Vaskemaskine Type VM 1200-00 digital AQUA SPRAY DK Betjeningsvejledning Tillykke med din nye GRAM vaskemaskine Læs hele vejledningen omhyggeligt, før du tager vaskemaskinen i brug Gør dig fortrolig med

Læs mere