News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "News & Updates Corporate/Commercial. Ny lov om erhvervsdrivende fonde"

Transkript

1 Ny lov om erhvervsdrivende fonde

2 Ny lov om erhvervsdrivende fonde Den 3. juni 2014 vedtog Folketinget ny lov om erhvervsdrivende fonde. Ved loven tilpasses en lang række forhold i væsentligt omfang til Selskabsloven, kravene til ledelsen skærpes, revisors stilling og rapporteringsforpligtelser overfor fondsmyndigheden styrkes og der sikres større åbenhed og klarhed om fondene. Vi sætter i nærværende nyhedsbrev fokus på, hvad den nye lov i praksis betyder for eksisterende og nye erhvervsdrivende fonde. Erhvervsfondsudvalgets rapport og udkast til lovforslag danner baggrund for den nye lov. Rapporten og dens forslag til ændring af lov om erhvervsdrivende fonde er indgående behandlet i vores nyhedsbrev fra december For erhvervsdrivende fonde betyder den nye lov nye forpligtelser. De væsentligste ændringer er følgende: Etablering af et elektronisk registreringssystem i Erhvervsstyrelsens IT-system, herunder indførelse af regler om 2 ugers anmeldelsesfrist, Bestyrelsen skal redegøre for, hvordan fonden forholder sig til Komitéen for god Fondsledelses anbefalinger for god fondsledelse, når disse bliver udarbejdet. Fondsmyndigheden fører tilsyn med, at fondene forholder sig til anbefalingerne efter "følg eller forklar-princippet", Bestyrelsen skal udarbejde en forretningsorden, 1/3 af bestyrelsesmedlemmerne skal være uafhængige af stifter, Bestyrelsen i et stifterselskab kan ikke udgøre flertallet af fondsbestyrelsens medlemmer, Flertallet af bestyrelsesmedlemmer i fonden må ikke være ansat som direktører i fonden, og en direktør kan ikke være formand eller næstformand i fondsbestyrelsen, Der indføres forbud mod, at et datterselskab udpeger medlemmer til fondens bestyrelse samt mod, at en direktør i et datterselskab kan være formand eller næstformand for fondens bestyrelse, Af advokat Claus Ryberg Hoffmann Af advokat Christian Th. Kjølbye Fonden skal i forbindelse med indsendelse af årsrapporten redegøre for størrelsen af vederlaget til bestyrelse og direktion samt for sin uddelingspolitik og indsende en fortegnelse over modtagere af uddelinger i regnskabsåret, Reglerne for udpegning af revisor ændres, Alle erhvervsdrivende fonde får Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed. Erhvervsdrivende fonde, der tidligere hørte under Civilstyrelsen, får derfor fremover Erhvervsstyrelsen som fondsmyndighed. Den nye lov kan læses i sin helhed på Folketingets hjemmeside her. Nye og skærpede krav til ledelsen Med ikrafttrædelsen af den nye erhvervsfondslov følger en række nærmere opregnede krav til de erhvervsdrivende fonde og deres ledelser. Overholdelse af disse nye krav vil i mange tilfælde kræve, at fondenes vedtægter ændres. Plesners fondsteam rådgiver gerne herom. Erhvervsfondens navn og registreringspligtige oplysninger Fonde skal i breve og på andre forretningspapirer, herunder på fondens hjemmeside, angive fondens navn, hjemsted og cvr nr. Medlemmer af bestyrelsen, direktion samt revisor skal registreres i Erhvervsstyrelsens IT-system. Registreringspligtige oplysninger skal være optaget i Erhvervsstyrelsens IT-system senest 2 uger efter, at den retsstiftende beslutning er truffet eller forholdet er ændret.

3 Fondsbestyrelsens uafhængighed og bestyrelsens sammensætning Det fremgår af forarbejderne til 1 i den nye lov, at ca. 1/3 af medlemmerne af bestyrelsen i den erhvervsdrivende fond skal være uafhængig af stifteren. Lovens krav til uafhængighed suppleres af de af Erhvervsfondsudvalgets foreslåede anbefalinger for God Fondsledelse. Der er indført forbud mod, at bestyrelsen i et stifterselskab eller medlemmer af stifterens familie kan udgøre flertallet af fondsbestyrelsens medlemmer, ligesom der er forbud mod, at et datterselskab udpeger medlemmer til fondens bestyrelse. Erhvervsdrivende fonde, som er stiftet før nærværende lovs ikrafttræden, og hvor ledelsen eller et tilsvarende organ i dattervirksomheder udpeger et mindretal af medlemmerne i fondens bestyrelse, er dog undtaget fra dette krav. Administrator Bestyrelsen kan træffe aftale med en administrator om udførelsen af visse konkrete driftsopgaver. Det præciseres, at en administrator ikke er en direktør og følgelig ikke kan bestride de opgaver, som varetages af en direktør. Fondsbestyrelsens forretningsorden og anbefalinger for God Fondsledelse Som noget nyt er der indført bestemmelse om, at bestyrelsen ved en forretningsorden skal træffe bestemmelse om udførelsen af bestyrelsens opgaver. Plesner har udarbejdet en standard forretningsorden, der opfylder lovens krav og Erhvervsfondsudvalgets anbefalinger for god fondsledelse. Denne kan findes på Plesners hjemmeside under forretningsområdet Fonde. Plesner yder naturligvis gerne rådgivning om udformningen af bestyrelsens forretningsorden og individuelle tilpasninger af fondens vedtægter m.v. Den nye lov om erhvervsdrivende fonde forudsætter, at der nedsættes en Komité for God Fondsledelse, som får til opgave at udarbejde et sæt anbefalinger for god ledelse i de erhvervsdrivende fonde. Erhvervsstyrelsen forventer, at komitéen kommer med anbefalingerne inden udgangen af I henhold til den nye erhvervsfondslov skal fondene årligt i deres ledelsesberetning eller på deres hjemmeside afrapportere i forhold til anbefalingerne efter "følg eller forklar-princippet". Fondsmyndigheden fører tilsyn med at dette overholdes. Når Komitéen for God Fondsledelse har udarbejdet sine anbefalinger for god fondsledelse, skal bestyrelsen derefter årligt redegøre for, hvorvidt fonden følger de enkelte anbefalinger eller om den fraviger en eller flere af disse, og i givet fald redegøre for grundene hertil og for, hvordan man i stedet har indrettet sig. Redegørelsen kan placeres i ledelsesberetningen i fondens årsregnskab, jf. herved den nye bestemmelse 77a, stk. 1 i årsregnskabsloven. Revisor En erhvervsdrivende fonds årsregnskab skal revideres af en eller flere godkendte revisorer udpeget af bestyrelsen eller i henhold til vedtægten. Revisor udpeges af bestyrelsen for 1 år ad gangen på det lovpligtige årlige regnskabsmøde, medmindre vedtægten bestemmer andet. Udpeges revisor i henhold til vedtægten må en sådan udpegningsret maksimalt gælde i 7 år. Revisor har pligt til at deltage i årsregnskabsmødet. Bestyrelsen skal her træffe beslutning om godkendelse af årsrapporten og om anvendelse af overskud eller dækning af underskud i henhold til den godkendte årsrapport. Uddelinger og legatfortegnelse Reglerne om uddelinger er blevet tilpasset selskabslovens regler om udbetaling af udbytter m.v. Fremover kan optjente overskud og frie reserver, der er opstået eller blevet frigjort efter den periode, der senest er aflagt årsrapport for, anvendes til uddelinger under forudsætning af, at bestyrelsens beslutning herom vedlægges en balance/mellembalance der viser, at der er tilstrækkelige midler til rådighed for uddeling. Hvis beslutningen om uddeling træffes mere end 6 måneder efter balancedagen i fondens seneste godkendte årsrapport, skal der altid udarbejdes en mellembalance. Bestyrelsen skal fremover årligt indsende en fortegnelse over modtagere af uddelinger fra fonden i regnskabsåret til fondsmyndigheden senest samtidig med indsendelse af fondens årsrapport til Erhvervsstyrelsen. Overgangsregler og ikrafttræden Erhvervs- og Vækstministeren er bemyndiget til at fastsætte tidspunktet for ikrafttræden, og det tillades i den forbindelse, at ikrafttræden kan ske i etaper. Loven vil blive sat i kraft i takt med, at de relevante IT-løsninger bliver klar. For fonde stiftet før 1. januar 1985 videreføres de gældende overgangsregler, hvorefter fondene ikke skal opfylde

4 regler om fondens navn, om registrering som betingelse for at blive et selvstændigt retssubjekt, om familiefonde og om forbud mod stifterflertal. Bestemmelsen om, at Erhvervsstyrelsen er den eneste fondsmyndighed gælder fra den 1. december Som hovedregel skal fondsbestyrelsen bringe vedtægten m.v. i overensstemmelse med den nye lov ved førstkommende bestyrelsesmøde, men der gælder en række nærmere opregnede undtagelser hertil. Forbuddene mod, at flertallet af fondsbestyrelsen udgøres af direktører ansat i fonden, og mod at formanden eller næstformanden i fondsbestyrelsen er ansat som direktør i et datterselskab eller en associeret virksomhed, skal respektere igangværende udpegningsperioder, dog således at forholdet i strid med forbuddet senest skal bringes i overensstemmelse med loven 4 år efter lovens ikrafttræden. Udarbejdelse af bestyrelsens forretningsorden, vedtægtsændringer om hvorvidt formandens stemme (eller ved formandens forfald næstformandens stemme) er afgørende ved stemmelighed og eventuelle aftaler med administrator skal være bragt på plads senest 1 år efter lovens ikrafttræden. Udpegning af revisor og eventuelle nødvendige vedtægtsændringer i forbindelse hermed skal opfyldes senest ved førstkommende årsregnskabsmøde efter lovens ikrafttræden.

5 Kontakt Christian Th. Kjølbye Peter Wengler Jørgensen Poul Flemming Hansen Jacob Christensen Shaina Jabbar associeret partner Claus Ryberg Hoffmann senioradvokat De nævnte personer kan også kontaktes på telefon Plesner Amerika Plads København Ø Tlf Fax Plesner er anerkendt som et af de førende full-service advokatfirmaer i Danmark. Med ca. 380 ansatte, hvoraf 250 er juridiske medarbejdere, kan vi løfte de største og mest komplekse juridiske opgaver. Vores mål er at skabe størst mulig værdi for vores klienters forretning gennem fokuseret og proaktiv rådgivning, konstant udvikling af vores kompetencer og et højt serviceniveau. Vi dækker alle væsentlige erhvervsretlige områder og opnår til stadighed branchens højeste ratings. Vores specialister er blandt de absolut bedste på hver deres felt og varetager danske og internationale klienters interesser i Danmark og udlandet. Dette nyhedsbrev er kun til generel oplysning og kan ikke erstatte juridisk rådgivning. Plesner påtager sig intet ansvar for tab som følge af fejlagtig information i nyhedsbrevet eller andre forhold i forbindelse hermed.

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven)

VEJLEDNING OM. nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) VEJLEDNING OM nye regler om ledelsen i de erhvervsdrivende fonde (overgang til 2014-loven) UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Ændrede regler om udpegning af bestyrelsen...

Læs mere

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE

sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE sam ANBEFALINGER FOR GOD FONDSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD FONDSLEDELSE DECEMBER 2014 1 INDHOLD A. Soft law og dens betydning... 3 B. Følg eller forklar-princippet... 4 C. Rapportering... 4 Anbefalinger for

Læs mere

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden.

Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema for Lovpligtig redegørelse om god fondsledelse, jf. årsregnskabslovens 77 a for William Demants og Hustru Ida Emilies Fond kaldet Oticon Fonden. Skema til Lovpligtig redegørelse for god fondsledelse,

Læs mere

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA

1.1. Overordnende opgaver og ansvar. 1.2. Formanden og næstformanden for bestyrelsen. 1.3. Bestyrelsens sammensætning og organisering FAKTA FAKTA Erhvervsfondsudvalgets udkast til anbefalinger for god fondsledelse i erhvervsdrivende fonde (oversigtsskema) 1. Bestyrelsens opgaver og ansvar 1.1. Overordnende opgaver og ansvar 1.1.1. Det anbefales,

Læs mere

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18.

Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013. Skema til redegørelse version af 18. Skema til redegørelse vedrørende Anbefalingerne for god Selskabsledelse, 6. maj 2013 Skema til redegørelse version af 18. juni 2013 1 Dette skema er tænkt som et hjælperedskab for danske selskaber, der

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE. KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 Opdateret maj 2014 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3.

Læs mere

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013

ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 ANBEFALINGER FOR GOD SELSKABSLEDELSE KOMITÉEN FOR GOD SELSKABSLEDELSE MAJ 2013 CORPORATE GOVERNANCE 1 INDHOLD Forord... 3 Indledning...4 1. Komitéens arbejde...4 2. Målgruppe... 5 3. Soft law og dens betydning...

Læs mere

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater.

Bestyrelsen vurderer sine resultater hvert år. Desuden vurderer bestyrelsen årligt koncernledelsens arbejde og resultater. Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse (Lovpligtig rapport for god selskabsledelse for 2014, jf. artikel 107b i Årsregnskabsloven) Denne redegørelse indeholder en beskrivelse

Læs mere

Anbefalinger for god Selskabsledelse

Anbefalinger for god Selskabsledelse Anbefalinger for god Selskabsledelse Komitéen for god Selskabsledelse August 2011 1 Indholdsfortegnelse Forord... 3 1. Komitéens arbejde... 3 2. Målgruppe... 3 3. Soft law og dens betydning... 3 4. Aktivt

Læs mere

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse

Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Redegørelse vedrørende anbefalingerne fra Komitéen for god Selskabsledelse Anbefaling /følger anbefalingen af følgende grund: 1. Selskabets kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige

Læs mere

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse

Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Fonden Station Next oversigt over efterlevelse af Anbefalinger for god selskabsledelse Anbefaling Selskabet følger Selskabet følger ikke Selskabet følger/følger ikke anbefalingen af følgende grund: 1.

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber

Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber Retningslinjer for god selskabsledelse i de selvstyreejede aktieselskaber December 2012 Indholdsfortegnelse Forord... 4 I Indledning... 6 I.I Målgruppen... 6 I.II Soft law og dens betydning for selvstyreejede

Læs mere

Redegørelse for selskabsledelse

Redegørelse for selskabsledelse Redegørelse for selskabsledelse Lovpligtig redegørelse for selskabsledelse, jf. årsregnskabslovens 107 b Denne årlige redegørelse for selskabsledelse for Chr. Hansen Holding A/S er en del af ledelsesberetningen

Læs mere

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet.

Bestyrelsen betragter anbefalingerne i Staten som aktionær som kodeks for ledelsen af selskabet. Freja ejendomme A/S og god selskabsledelse 30. januar 2015 Anbefalinger for God selskabsledelse med relevans for Freja Ejendomme A/S foreligger fra både komiteen for god selskabsledelse nedsat af Økonomi-

Læs mere

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden

God foreningsledelse i Muskelsvindfonden God foreningsledelse i Muskelsvindfonden Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 2 2. Medlemmernes rolle og samspil med organisationsledelsen... 3 2.1 Udøvelse af ejerskab og kommunikation... 3 2.2. Aktiver

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 2. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Regeringen lægger afgørende vægt på, at dansk erhvervsliv udviser samfundsansvar

Læs mere

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse

DSB Status på anbefalinger for God selskabsledelse DSB Status på anbefalinger God selskabsledelse Anbefaling 1 1. s kommunikation og samspil med selskabets investorer og øvrige interessenter 1.1. Dialog mellem selskab, aktionærer og øvrige interessenter

Læs mere

Vedtægter for Bornholms Akademi

Vedtægter for Bornholms Akademi Vedtægter for Bornholms Akademi 1. Navn og hjemsted. Bornholms Akademi (herefter benævnt Akademiet) er en uafhængig selvejende institution på Bornholm. Akademiet er oprettet den 11. oktober 2001 af det

Læs mere

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven

Samfundsansvar og Rapportering i Danmark. Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Samfundsansvar og Rapportering i Danmark Effekten af 3. år med rapporteringskrav i årsregnskabsloven Ministerens forord Virksomheders klimapåvirkning, forhold til menneskerettigheder eller miljøbelastning

Læs mere

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst.

K K/S blev stiftet den 29. juli 1992, B K/S den 10. marts 1993 og K/S C den 15. januar 1993. Stiftelsesdatoen for D K/S er ikke oplyst. Kendelse af 12. maj 1998. 97-98.992. Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab. Aktieselskabslovens 173, stk. 7. Lov om erhvervsdrivende virksomheder 2, stk. 2. (Merete Cordes, Suzanne

Læs mere

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom.

Stk. 4. Tilbuddet tilrettelægges som heltidsundervisning. Børne- og undervisningsministeren kan fastsætte nærmere regler herom. Bekendtgørelse af lov om produktionsskoler Herved bekendtgøres lov om produktionsskoler, jf. lovbekendtgørelse nr. 688 af 22. juni 2011, med de ændringer, der følger af lov nr. 270 af 27. marts 2012: Kapitel

Læs mere

VEJLEDNING OM. kapitaltab i en erhvervsdrivende fond

VEJLEDNING OM. kapitaltab i en erhvervsdrivende fond VEJLEDNING OM kapitaltab i en erhvervsdrivende fond UDGIVET AF Erhvervsstyrelsen December 2014 Indhold 1. Indledning... 1 2. Kapitaltab... 2 2.1 Fuld dækning af grundkapitalen (retablering af grundkapitalen)...

Læs mere

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk

Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk Forslag til ændring af vedtægter for Komiks.dk 1. Foreningens navn Motivation: For en ordens skyld bringes foreningens navn ajour med sin primære aktivitet. 1. Foreningens navn, ejerforhold, art og status

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28

Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Forretningsorden for direktionen Danske Bank A/S CVR-nr. 61 12 62 28 Indhold: 1 Anvendelsesområde og formål... 3 2 Ansættelse af direktionen... 3 3 Direktionens sammensætning... 3 4 Direktionsmøder og

Læs mere

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet

Staten som aktionær. Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Staten som aktionær Finansministeriet Trafikministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Januar 2004 Staten som aktionær, januar 2004 Publikationen kan bestilles hos: Schultz Information Herstedvang 12

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015

TORM A/S Indkaldelse og fuldstændige forslag til ordinær generalforsamling 2015 TORM A/S Vedlagt følger indkaldelse samt de fuldstændige forslag til TORM A/S ordinære generalforsamling den 26. marts 2015. Kontakt TORM A/S Flemming Ipsen, Formand, tlf. +45 3971 9200 Jacob Meldgaard,

Læs mere