Boligejerskabsmodeller

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligejerskabsmodeller"

Transkript

1 Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber, Boliginteressentskaber, Boligkommanditselskaber, Ejerlejligheder og Ideelle anparter/anpartslejligheder. Modellerne har meget forskellig udbredelse, og en systematisk sammenstilling af modellerne viser, at beboerens sikkerhed i boligen og hele ejendommen både økonomisk og organisatorisk er størst i ejerlejligheder. Næst efter ejerlejligheder er hhv. anpartslejligheder og andelsboliger mest fordelagtige for den enkelte beboer 1. Ejerlejligheder vil netop også for mange være det foretrukne boligfællesskab, men begrænsninger i ejerlejlighedsloven umuliggør ejerlejlighedsopdeling i mange ejendomme, og netop derfor er flere af de øvrige boligejerskabsmodeller opstået. Set i lyset af at ejerlejligheder anses for at være den mest attraktive ejerskabsmodel, er det interessant at undersøge, hvor langt det er muligt at etablere ejerlejlighedslignende forhold i de ejendomme, der er afskåret fra ejerlejlighedsopdeling. Artiklen er udarbejdet på baggrund af et afgangsprojekt fra sommeren 2007 på landinspektøruddannelsen. Anpartslejligheder Anpartslejligheder er ikke selvstændige faste ejendomme, men derimod et sameje om en fast ejendom, hvortil den enkelte anpartshaver har skøde og eksklusiv brugsret over en bestemt del af ejendommen. Reglerne for ejerlejlighedsopdeling blev skærpet i 1972, hvorefter anpartslejligheder blev brugt som surrogat for ejerlejlighedsopdeling, idet ejendomme, der ikke længere kunne opdeles i ejerlejligheder, i stedet blev opdelt i anparter. Metoden var efter dagældende lovgivning fuldt lovlig, men den politiske holdning var dog, at anpartslejligheder var en omgåelse af reglerne i ejerlejlighedsloven. Derfor blev det i 1976 vedtaget, at der ikke måtte etableres anpartslejligheder i ejendomme med mere end to beboelseslejligheder. Anpartslejligheder og ejerlejligheder ligner hinanden meget, idet der er mange lighedspunkter mellem selve opdelingen, mulighed for pantstiftelse og beboerens dispositionsret over boligen. De oprettes dog efter forskellige love, hhv. andelsboligforeningsloven og ejerlejlighedsloven. Opdeling i ejerlejligheder har, jf. ejerlejlighedsloven 10-10a, sine begrænsninger, idet loven kun giver mulighed for opdeling på udvalgte ejendomstyper. Oplistningen af bygninger, der ikke kan opdeles i 1 De resterende fire modeller kan kun oprettes i samme type ejendomme som enten anpartslejligheder eller andelsboliger, og de er derfor uinteressante alternativer i denne sammenhæng.

2 ejerlejligheder vil derfor overordnet være: Beboelsesbygninger opført før 1. juli 1966 dog undtaget bygninger med netop to beboelseslejligheder og tilhørende rum, blandede bygninger med bolig og erhverv, landbrugsejendomme og andelsboligforeninger. Forholdet mellem anpartshavere reguleres på grundlag af en tinglyst samejekontrakt, der er en privatretlig aftale. Samejekontrakten kan sidestilles med normalvedtægten for ejerlejligheder, og såfremt samejekontrakten udarbejdes på baggrund af denne og med fokus på latente problemstillinger, har anpartshaverne stort set samme retssikkerhed som ejeren af en ejerlejlighed. Det er bl.a. afgørende for parterne at vide, hvad deres eksklusive brugsret omfatter, hvilket derfor skal være defineret i kontrakten, ligesom ledelse og vedligeholdelse af ejendommen er vigtige elementer i kontrakten. Særligt for anpartslejligheder er, at også panthaverne stiller krav om indflydelse på indholdet i samejekontrakten vedrørende de forhold, som kan udgøre en risiko for pantsikkerheden i anparten. Derfor kræver panthaverne som regel at være påtaleberettiget i forbindelse med en eventuel ændring af kontrakten. Det er panthavernes afgørelse, om der kan optages lån i anparten, og dette betyder implicit, at det er panthaverne, som afgør, hvorvidt opdelingen kan foretages. Det er derfor vigtigt at inddrage dem tidligt i processen samt under udarbejdelsen af samejekontrakten. Anpartsopdeling af enfamilieshus Opdeling af en ejendom i ideelle anparter stiller ikke noget krav om registrering af flere boliger. Det er netop kendetegnet ved sameje, at ejerne sammen ejer hele ejendommen, dog med hver sin eksklusive brugsret til en del af ejendommen. Såfremt det er muligt at få en ejendom registreret i BBR som indeholdende flere beboelseslejligheder, vil det i mange tilfælde være mest attraktivt at opdele ejendommen i ejerlejligheder. Opdeling i anpartslejligheder forudsætter derimod ikke, at der i den pågældende ejendom er flere særskilte boliger, hvorfor anpartslejligheder med fordel kan bringes i anvendelse, eksempelvis hvis flere generationer af en familie ønsker at bo i samme hus, men samtidig ønsker fysisk og økonomisk adskillelse. Det helt afgørende for, hvornår der kan være tale om lejlighedsskel, er konstruktionsmæssige forhold. Det betyder i praksis, at bygningsreglementets bestemmelser om brand- og lydmæssige kvalitetskrav skal være opfyldt, inden boligerne kan registreres som selvstændige. Kommunen har som planmyndighed ikke hjemmel til at bestemme ejerforholdet på en ejendom, selvom det i en lokalplan fastlægges, at der i et område kun må være énfamilieshuse. Derfor vil der ikke være noget

3 i vejen for, at en ejendom i et lokalplanområdet udlagt til énfamilieshuse opdeles i to anparter med hver sin beboelse. Anpartsopdeling af blandede bolig og erhvervsejendomme Bygninger, som er opført før 1966, og som indeholder lejligheder eller rum, som udgør arealer udover to beboelseslejligheder, er jf. ejerlejlighedsloven 10, stk. 1, nr. 2 afskåret fra ejerlejlighedsopdeling. Loven indeholder kun mulighed for ejerlejlighedsopdeling i blandede ejendomme med højst 20 % beboelse, jf. 10a. Opdeling i anparter kan lade sig gøre på ejendomme, der indeholder maksimalt to beboelseslejligheder og et passende antal erhvervsanparter. Netop fordi der sondres mellem erhverv og bolig, er det afgørende, at anvendelsen af de enkelte anparter fremgår af samejekontrakten 2. Selve opdelingen adskiller sig ikke fra andre typer opdelinger, idet såvel inde- som udearealer skal defineres som fælles- eller særeje/eksklusiv brugsret for den enkelte anpartshaver. Derimod bør der være større bevågenhed i forbindelse med udformningen af samejekontrakten, idet denne udgør den eneste regulering mellem de to typer anvendelse. Herunder hører også fastlæggelse af en husorden indeholdende de aftaler og retningslinier, der skal gælde for ejendommen. I særdeleshed bør forhold om beslutningskompetencer gennem generalforsamling, bestyrelse og revision være afklaret passende detaljeret, eftersom der er flere parter med forskellige interesser, der skal træffe beslutninger. Anpartsopdeling af landbrugsejendomme Et andet område, hvor anpartslejligheder kan have et fortrin, er i forbindelse med opdeling af ejendomme i landzone. Grundet den generelle prisstigning på fast ejendom kan landejendomme ofte være økonomisk tunge. Der kan derfor være fordele ved at opdele en landejendom og dele udgifterne mellem flere, hvilket særligt vil være interessant på nedlagte eller mindre landbrugsejendomme, der drives som fritidslandbrug. På ejendomme i landzone har det siden 2002 været lovligt at indrette overflødiggjorte landbrugsbygninger til erhvervsformål samt til én bolig, jf. planloven 37. Der stilles ingen betingelser om ejendommens status som landbrugsejendom og heller ingen mindstekrav for

4 ejendommens størrelse for at være berettiget til at gøre kravet gældende. Derfor kan man således benytte muligheden på både eksisterende landbrugsejendomme og nedlagte landbrugsparceller. Det kan dog ikke forventes at opnå tilladelse til udstykning af en boligenhed fra en ejendom i landzone, og særligt ikke hvis boligen er indrettet efter planlovens 37. Derfor vil ejerlejligheder eller anpartslejligheder være gode alternativer til opdeling af en ejendom i landzone. Som det indledningsvis blev nævnt, afskæres alle landbrugsejendomme, jf. ejerlejlighedsloven 10, stk. 9, nr. 1, fra ejerlejlighedsopdeling. Såfremt ejeren af en landbrugsejendom efter planloven 37 har etableret yderligere en bolig i en overflødiggjort driftsbygning, vil han både være afskåret fra udstykning og ejerlejlighedsopdeling på ejendommen. Det er derved ikke muligt at etablere boligerne som hver sin faste ejendom. Ejeren har trods disse umiddelbare hindringer flere muligheder for at opdele ejendommen, hvilket beskrives i det følgende. Under 2 ha Nedbringes en landbrugsejendom til under 2 ha, bortfalder landbrugspligten jf. lov om landbrugsejendomme 6, stk. 3. Hvis det ønskes at dele ejendommen op i ejerlejligheder, kan den del af ejendommens arealer, som overstiger 2 ha f.eks. arealoverføres til en naboejendom. Herved kan ejeren udnytte både muligheden for indretning af en bolig i en overflødiggjort driftsbygning uden landzonetilladelse og muligheden for ejerlejlighedsopdeling, således hver boligenhed udgør hver sin selvstændige faste ejendom. Opdelingen i ejerlejligheder på ejendommen vil formodentlig ske efter enten ejerlejlighedsloven 10, stk. 1, nr. 1, som gælder for nyere bygninger opført efter 1966 eller 10, stk. 1, nr. 2, som gælder for bygninger med op til to boliger. Hvis ejeren udover disse to ønsker flere boliger i bygningerne, vil det, jf. planloven 35, kræve en landzonetilladelse, at få tilladelse til opførelse af den/de ekstra boliger i bygningerne. Hvis det lykkes, kan ejeren efterfølgende lade ejerlejlighederne videreopdele jf. ejerlejlighedsloven 10, stk. 10, og derfor frasælge flere boliger. Det kan imidlertid langt fra forventes, at kommunen vil give en sådan tilladelse. Ejeren af en ejerlejlighed har dog altid mulighed for at opdele denne i to anpartslejligheder, da det som beskrevet ikke er ulovligt at bo flere familier i samme bolig. Der kan således opnås en opdeling i dobbelt så mange anpartslejligheder som antallet af ejerlejligheder på ejendommen.

5 Over 2 ha Såfremt ejeren af landbrugsejendommen ikke ønsker at give afkald på sine arealer fra ejendommen eller landbrugsejendommens rettigheder, bevares ejendommen som hidtil med et areal større end 2 ha. Dette betyder, at der fortsat er en række krav i lov om landbrugsejendomme, som skal opfyldes af ejerne i særdeleshed omkring erhvervelse i og krav til beboelsesbygning i 9. Eftersom en landbrugsejendom overordnet er afskåret fra såvel udstykning som ejerlejlighedsopdeling af flere boliger på samme ejendom, kan den ekstra bolig sælges særskilt, hvis ejendommen opdeles i to anparter med eksklusiv brugsret til hver af boligerne. Der vil ikke være efterfølgende mulighed for at etablere mere end to beboelseslejligheder, grundet bestemmelserne i andelsboligforeningsloven 12 og 13. Både ved opdeling af ejerlejligheder og ideelle anparter anvendes ofte muligheden for at oprette eksklusiv brugsret på de udendørs arealer. Disse brugsrettigheder kan jf. udstykningsloven 16, stk. 1, nr. 1 ikke aftales for en periode over 30 år, da der ellers er krav om udstykning. For landbrugsejendomme sætter lov om landbrugsejendomme særlige begrænsninger for indgåelse af sådanne brugsretsaftaler, hvorefter muligheden for opdeling af udenomsarealer begrænses væsentligt. Lov om landbrugsejendomme opererer med begrebet ankermand. Vedkommende står inde for hele landbrugsejendommens drift og risiko, og kan som udgangspunkt ikke fraskrive eller aftale sig fra andet. Det betyder, at der normalt ikke kan indgås en aftale om, at en anden person kan stå inde for drift af en mindre del af ejendommen, med mindre det naturligvis bortforpagtes til samdrift med en anden landbrugsejendom. I en anpartsopdeling kan begge ejerne blive ankermænd, men må så i fællesskab påtage sig ansvaret for driften. Driften af en landbrugsejendom vedrører alene landbrugsjorderne, som defineres gennem lov om drift af landbrugsjorder 2. Herigennem udelukkes også arealer, som slet ikke anvendes til enten dyrknings- eller naturformål. Dette betyder, at ejeren af en anpart af en landbrugsejendom har mulighed for at få tillagt arealer som gårdsplads, have o. lign, der anvendes i forbindelse med beboelsen, til sin eksklusive brugsret i skødet. Men når det gælder ejendommens landbrugsjorder, vil disse pga. ovenstående ikke være mulige at tillægge nogen eksklusiv brugsret gennem skødet på anparten af ejendommen. Der er dog ikke noget til hinder for, at anpartshaverne indgår en privatretlig aftale om at opdele den fælles landbrugsjord mellem sig, således de hver har ret til at anvende en bestemt del. Aftalen vil kun medføre en fordeling i anvendelsen mellem ejerne, men den vil hverken have nogen juridisk betydning for ankermændenes fælles hæftelse eller for en køber af den ene anpart.

6 Andelsboliger Andelsboligsektoren har gennem de senere år gennemgået en stor udvikling, og i dagspressen blev det igennem efteråret 2006 belyst, at en andelsbolig ikke længere nødvendigvis er et billigt alternativ til en tilsvarende ejerbolig. Der er mange årsager til dette, bl.a. er mange nye andelsboligprojekter finansieret med afdragsfrie flexlån, der med lav rente sikrer en lav ydelse. De seneste rentestigninger har dog medført betydelige stigninger i renteudgifterne for disse lånetyper. Konsekvensen af dette afspejles ved en højere husleje. Samtidig er andelsboligforeninger ikke så fleksible som privatpersoner til at omlægge fra flexlån til fastforrentede, da sådanne beslutninger skal træffes på foreningens generalforsamling. Det kan derfor være fordelagtigt for mange andelsboligforeninger at konvertere foreningens lejligheder til ejerboliger ved en opløsning af foreningen og salg af dens ejendom til de enkelte andelshavere. En konvertering forudsætter, at en række forhold er i orden, og at der er visse procedurer, der altid vil være gældende: Det er på foreningens generalforsamling, at beslutningen om likvidation skal godkendes, hvilket skal ske med mindst 4/5 stemmeflertal. På generalforsamlingen skal der desuden udpeges to likvidatorer, som med fuldmagt fra foreningen skal forestå selve opløsningen, sikre økonomien, salget og den efterfølgende udlodning af salgsprovenuet. Førend provenuet kan uddeles, skal foreningens lån naturligvis indfries, og, såfremt foreningens bygninger er opført med offentlig støtte, kan der være krav om, at denne skal tilbagebetales ved likvidationen. Desuden skal diverse rådgivningshonorarer fratrækkes provenuet. Et eventuelt resterende provenu kan herefter udloddes til de tidligere andelshavere i samme forhold som deres andels størrelse af foreningen. Udlodningen kan ske med fritagelse af ejendomsavancebeskatning, såfremt andelshaverne har beboet deres andele. Selve andelsboligforeningen er fritaget for selskabsskat, såfremt foreningen ikke har haft erhvervsmæssige aktiviteter såsom udlejning af dele af ejendommen til andre end andelshaverne. En yderligere, men meget vigtig, betingelse for skattefrihed ved opløsning er, at udlodningen jf. ejendomsavancebeskatningslovens 8 stk. 4 skal ske i samme kalenderår som andelsboligforeningen opløses. Det kan derfor være fordelagtigt at selve nedlæggelsen og salget planlægges til at foregå i årets første måneder, for dermed at mindske risikoen for et skattesmæk. Konvertering af andelsboliger skal adskilles i to grupper: foreninger i rækkehuse eller anden bebyggelse, der med lodrette skel kan adskilles via udstykning, og foreninger i etagebyggeri med

7 minimum ét vandret skel. Ved opdeling af et boligfællesskab til særskilte ejendomme, er der en klar sondring mellem de to forskellige typer opdelinger, der kan foregå. Udstykning går pr. definition forud for ejerlejlighedsopdeling, og af denne årsag opdeles det efterfølgende afsnit mellem udstykning og ejerlejlighedsopdeling. Udstykning Udstykningsloven indeholder ingen begrænsninger for konvertering af andelsboligforeningers ejendomme til selvstændige parceller, hvorfor udstykning som udgangspunkt ikke er problematisk. Der kan dog være retlige hindringer, som eksempelvis lokalplaner med bestemmelser om mindste grundstørrelser, bebyggelsens afstand til skel eller andre bindinger, der kan hindre udstykning. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på de restarealer, der ikke kan tillægges de enkelte parceller, og det kan derfor være nødvendigt at etablere en grundejerforening til at tage sig af fællesarealer. En grundejerforening skal alle ejerne af de nye ejendomme være medlem af, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis medlemspligten tinglyses som deklaration på samtlige nye ejendomme. Dette bør gøres inden parcellerne overdrages til beboerne. Idet købere og sælgere i denne konstellation er de samme personer, er salgsprisen naturligt ikke den afgørende faktor for salget af ejendommen. Der kræves dog en vis årvågenhed omkring overdragelsessummen, idet denne kan få betydning for beboerne i forbindelse med et senere videresalg til tredjemand. Hvis prisen for den nye ejerbolig sættes efter andelens faktiske værdi af ejendommen, vil denne pris være væsentligt lavere end en tilsvarende ejerbolig, da andelsboligforeningen, jf. andelsboligforeningslovens 5, værdifastsættes som en udlejet udlejningsejendom. Andelshaveren kan derved købe sin bolig for billigt, hvilket af skattevæsenet betragtes som internt salg. Et internt salg betragtes netop ikke som almindelig handel, hvorefter ejeren beskattes af fortjenesten ved et senere salg af boligen til tredjemand. Prisfastsættelsen på boligerne skal derfor forsøges tilstræbt almindelige handelspriser for tilsvarende boliger. Det medfører imidlertid en forhøjet tinglysningsafgift på boligerne, men en beskatning af fortjenesten vil langt overstige de øgede tinglysningsomkostninger. Den ulige fordeling mellem andelens faktiske værdi af andelsboligforeningens ejendom i forhold til boligens værdi som ejerbolig, medfører således et behov for en større pengerotation for at sikre

8 andelshaverne mod et efterfølgende skattesmæk. Pengestrømmen i en sådan udstykningssag vil principielt se ud som vist på figuren. Figuren viser pengestrømmen i forbindelse med udstykning af en andelsboligforeningsejendom. Andelsboligforeningens ejendom har jf. andelsboligforeningslovens 5, stk. 2 en salgsværdi som udlejningsejendom. Andelshaverens del af ejendommens værdi udgør 1 mio. kr., hvilket vil svare til at vedkommendes lejlighed havde en værdi af 1 mio. kr. Værdien af lejligheden som ejerbolig på det fri marked er imidlertid meget højere, i dette eksempel dobbelt så høj. Da SKAT ved efterfølgende salg til tredjemand vil kunne kræve ejendomsavanceskat af fortjenesten på 1 mio., er andelshaveren nødt til at købe sin lejlighed til markedsprisen på 2 mio. Det er derfor vigtigt at have bankerne involverede i udstykningen fra begyndelsen, da det vil være fordelagtigt at få dem til at stille en bankgaranti for køb af lejligheden. Andelshaverne køber alle på baggrund af bankgarantier deres lejlighed til markedspris af andelsboligforeningen. Når andelsboligforeningens likvidatorer modtager pengene fra andelshaverne, kan foreningens udeståender afvikles, hvorefter overskudssummen fordeles ud på de tidligere andelshavere efter deres andels størrelse af ejendommen. Andelshaverens kreditor får således 1 mio. kr. tilbage, og andelshaveren har købt sin ejendom til 1 mio. kr. den oprindelige værdi af lejligheden.

9 Andelshaverne mister på denne måde ikke nogen penge og undgår ved denne transaktion at betale skat af fortjenesten på 1 mio. kr. ved et senere salg til tredjemand. Etageejendomme Med hensyn til ejendomme der ikke kan udstykkes, er situationen en anden, eftersom ejerlejlighedslovens 10, stk. 9, nr. 2 afskærer andelsboligforeninger i at omdanne deres ejendomme til ejerlejligheder. Det er således ikke umiddelbart muligt at omdanne andelsboliger til ejerlejligheder, og det kan derved fremhæves, at der er stor forskel på mulighederne for en andelsboligforening, idet ejendommens fysiske inddeling afgør, hvorvidt den falder ind under udstykningsloven eller ejerlejlighedsloven. Såfremt der ved opdelingen skal etableres minimum ét vandret skel mellem to boliger, er en andelsboligforening afskåret fra muligheden for at konvertere til ejerboliger. Man kan undre sig over denne forskel, eftersom det umiddelbart blot er den diversitet, at boligerne fysisk er placeret forskelligt i forhold til hinanden. Bestemmelsen er indskrevet i ejerlejlighedsloven i 1977 i forbindelse med en ny bestemmelse, der ved salg af en ejendom gav lejere forbedrede muligheder for at overtage den på andelsbasis. Derfor blev der indført en bestemmelse med den hensigt at sikre, at lejerne ikke kunne spekulere i at overtage en ejendom på andelsbasis for efterfølgende at omdanne den til ejerlejligheder og derved høste værditilvæksten på ejendommen. Bestemmelsen kom imidlertid til at omfatte alle andelsboligforeninger, og ikke kun de andelsboligforeninger, der er etableret som konsekvens af, at lejerne har overtaget ejendommen. Årsagen hertil er stadig uklar. Uanset ordlyden i bestemmelsen har landsretten taget stilling til, hvordan den skal fortolkes, idet der i sommeren 2006 blev efterprøvet, hvorvidt andelshavere selv kunne foretage konverteringen. Sagen omhandlede en andelsboligforening, som solgte sin ejendom gennem en betinget købsaftale til et anpartsselskab, hvor samtlige anparter i dette selskab ejedes af andelshaverne. Anpartsselskabet ville efterfølgende videreopdele ejendommen til ejerlejligheder og sælge disse til anpartshaverne. Retten fandt, at der var direkte identitetssammenfald mellem andelshaverne, anpartshaverne og køberne af ejerlejlighederne, og anpartsselskabet kunne derfor ikke ses som en uafhængig investor. Ydermere skete overdragelsen mellem de forskellige ejerskabsformer på samme tidspunkt, hvorved anpartsselskabet kun eksisterede formelt og blev nedlagt med det

10 samme. Konstruktionen med anvendelse af et anpartsselskab som juridisk mellemled kan derfor betegnes som omgåelse af forbudet i ejerlejlighedsloven. Sagen her viser, at andelshaverne ikke selv kan foretage og styre konverteringen, eftersom der lægges vægt på, at en uafhængig investor udfører selve opdelingen i ejerlejligheder. Konverteringen skal således ske gennem et regulært salg til en investor, der er uafhængig i forhold til andelsboligforeningen. Ellers vil en ejendom, der på et tidspunkt har været ejet af en andelsboligforening, aldrig kunne ejerlejlighedsopdeles, skønt den i øvrigt opfylder betingelserne i ejerlejlighedsloven. Efterskrift I forbindelse med udarbejdelsen af vores afgangsprojekt vil vi gerne takke de personer, der har stillet sig til rådighed med deres viden indenfor emnet. Særligt vil vi gerne rette en tak til Jens Bruun Andersen, som vi gennem vores projekt fik fornøjelsen af at stifte bekendtskab med. Jens Bruun Andersen var med sin venlige og imødekommende person en stor hjælp i forbindelse med indsamling af empiri til rapporten. Referencer Lovbekendtgørelse nr. 53 om ejerlejligheder Lovbekendtgørelse nr. 960 om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Lovbekendtgørelse nr. 883 om planlægning Lovbekendtgørelse nr. 16 om landbrugsejendomme Lov nr. 434 om drift af landbrugsjorder Lovbekendtgørelse nr. 891 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom Lovbekendtgørelse nr. 494 om udstykning og anden registrering i matriklen Andersen, A.P. & Skieller, B.H., 2007, Boligejerskabsmodeller, Aalborg Universitet: Skrevet af: Landinspektør Anders Præst Andersen, ansat i Landinspektørfirmaet Vestergade 8, Århus, og Landinspektør Bolette Helms Skieller, ansat i LIFA Landinspektører, Vissenbjerg,

Bolig- og ejerformer. Poul Moesgaard. PLF - Byggeprojekter - maj 2015

Bolig- og ejerformer. Poul Moesgaard. PLF - Byggeprojekter - maj 2015 Bolig- og ejerformer Poul Moesgaard Ejendom - ejerformer/begreber Samlet fast ejendom Matriklens definition - 1,9 mio Bestemt fast ejendom Tingbogen, 13 ejendomstyper - 2,1 mio Matriklens SFE plus bl.a.

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset

Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset 1 Beskatning ved salg af kolonihaven - kolinihavehuset Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Gennem de seneste mange år har det været muligt at sælge en ejerbolig skattefrit, hvis ejendommen har

Læs mere

Byens Ejendom. Videnscenter for Byudvikling. Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger

Byens Ejendom. Videnscenter for Byudvikling. Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger Byens Ejendom Videnscenter for Byudvikling Juridiske udfordringer i forbindelse med tagboliger Århus Sønder Allé 9 8000 Århus C Tlf: +45 89 31 90 00 Etablering af tagboliger Beboelse- og erhvervsejendomme

Læs mere

land inspektøren T I D S S K R I F T F O R K O R T L Æ G N I N G O G A R E A L F O R V A L T N I N G N R. 2 J U N I

land inspektøren T I D S S K R I F T F O R K O R T L Æ G N I N G O G A R E A L F O R V A L T N I N G N R. 2 J U N I landinspektøren T I D S S K R I F T F O R K O R T L Æ G N I N G O G A R E A L F O R V A L T N I N G N R. 2 J U N I 2 0 0 8 Leica SmartStation...hvad hvis...totalstationer kunne snakke med satellitter?

Læs mere

Arealer & ejendomsomdannelse

Arealer & ejendomsomdannelse Arealer & ejendomsomdannelse Baggrund Mikkel Aaen Uddannet Landinspektør fra Aalborg Universitet fra 2008, beskikket i 2012. Ansat hos Hvenegaard, nu Geopartner Landinspektører A/S i Odense fra 2008 Arbejde

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

AFGØRELSE i sag om opdeling af ejendom i sommerhusområde i 3 lejligheder i Halsnæs Kommune

AFGØRELSE i sag om opdeling af ejendom i sommerhusområde i 3 lejligheder i Halsnæs Kommune Rentemestervej 8 2400 København NV Telefon: 72 54 10 00 nmkn@nmkn.dk www.nmkn.dk 7. juli 2011 J.nr.: NMK-33-00002 (tidl. NKN-33-03184) Ref.: macos AFGØRELSE i sag om opdeling af ejendom i sommerhusområde

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes

Lejelovens tilbudspligt bør ikke strammes Udlændinge-, inte7rations- og boligminister Inger Støjberg Erhvervs- og vaekstminister Troels Lund Poulsen Folketingets Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalg 19. maj 2016 Ref: ToC Administrerende direktør

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS

Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 1 Parcelhusreglen afståelse forud for endelig approbation af udstykning TfS 39423 Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Vestre Landsret fandt ved en dom af 16/12 2009, at et sommerhus, der var

Læs mere

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR

Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR - 1 Parcelhusreglen salg efter erhvervsmæssig anvendelse SKM2014.858.LSR, jf. tidligere TfS 2012, 779 SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved en kendelse af 24/10 2014 fandt Landsskatteretten,

Læs mere

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel)

Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 17. maj 2005 Salg af ejendomme tilhørende private andelsboligforeninger (den såkaldte Århusmodel) 1. Baggrund Etableringen af private andelsboligforeninger ved lejernes overtagelse af en privat udlejningsejendom

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR

Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM LSR - 1 Parcelhusreglen landbrugsejendom frasalg af jordtilliggende - udstykning og approbation SKM2012.441.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 20/6

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-10-9705.doc SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR. 10-9705 for et boligområde ved Dybbølsten BESKRIVELSE AF FORSLAGET En privat andelsboligforening har søgt om opførelse af andelsboliger på en grund ved Dybbølsten på hjørnet

Læs mere

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom

Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom - 1 Skattefradrag for tab ved salg af fast ejendom Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) I disse krisetider sker det ofte, at fast ejendom må sælges med tab. Der opstår derfor spørgsmålet om,

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder

Bekendtgørelse af lov om ejerlejligheder LBK nr 1713 af 16/12/2010 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Erhvervs- og Byggestyrelsen, j.nr. 10/20635

Læs mere

Salg af bolig på landet

Salg af bolig på landet - 1 Salg af bolig på landet Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Beskatningen ved salg af små landbrugsejendomme, som ejeren har anvendt som bolig, er i nogle tilfælde lidt kompliceret. Ofte

Læs mere

Parcelhusreglen Betingelser for skattefrihed når udstykning

Parcelhusreglen Betingelser for skattefrihed når udstykning - 1 Parcelhusreglen Betingelser for skattefrihed når udstykning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Parcelhuse med et grundareal på mindre end 1.400 m 2 kan som udgangspunkt sælges skattefrit,

Læs mere

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord)

INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) INFORMATION TIL KØBER OM HANDEL MED KOLONIHAVEHUS (på lejet jord) Denne information er ikke en udtømmende opregning af regler og bestemmelser på området for handel med kolonihavehuse og kan derfor ikke

Læs mere

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende.

Udkast. Forslag. til. 6. Loven træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Lovtidende. Udkast Forslag til Lov om udstykning og salg af statens arealer, som er udlejet som sommerhusgrunde i Rødhus Klit, Blokhus Klitplantage, Bjerghuse ved Fjand og Tranum Ejstrup Strand 1. Loven gælder for

Læs mere

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011

Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr lni 15. december 2011 Ministeriet for By, Boliger og Landdistrikter Almene boliger J.nr. 2009-903 lni 15. december 2011 Notat om etablering af fælleslokaler og beboerhuse på tværs af afdelinger/ejerformer 1. Indledning Dette

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført :

I den gældende kommuneplan for området (S.6.3) er der under overskriften Faldsled Rammer for lokalplanlægningen bl.a. anført : Faaborg-Midtfyn Kommune Jens Peter Ohlsen Nørregade 4 5750 Ringe Mads Kobberø Advokat J.nr. 038704-0005 mko/lf T +45 72 27 35 12 mko@bechbruun.com 13. august 2008 Vedr. Planforhold - sommerhus 1. Indledning

Læs mere

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk Sag Andelsboligforeningen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Andelsboligloven Andelsboligloven - Læs hele andelsboligloven her Kapitel I - Lovens område Kapitel II - Andelsboligforeninger Kapitel III - Boligaktieselskaber o.lign. Kapitel IV - Boligsamejer Kapitel

Læs mere

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina

Ærø Kommune. Lokalplan 9-23. Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Ærø Kommune Lokalplan 9-23 Område til ferieboliger i Ærøskøbing, Ærø Marina Hvad er en lokalplan En lokalplan er en detaljeret plan for et område i en kommune. Den fastlægger en række retningslinier for,

Læs mere

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven

Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven Lov om ændring af tinglysningsloven, retsplejeloven og konkursloven (Pant og udlæg i andelsboliger m.v.) LOV nr 216 af 31/03/2004 (Gældende) LBK Nr. 961 af 21/09/2004 Senere ændringer til forskriften Forskriftens

Læs mere

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes

Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes - 1 Forældrekøb - prisfastsættelse ved salg til barnet Når seneste ejendomsvurdering +/- 15 pct. ikke kan anvendes Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Sælger forældrene en forældrekøbslejlighed

Læs mere

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk

Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.dk - 1 Parcelhusreglen - udlejning af parcelhuset til virksomhed med henblik på anvendelse for én, psykisk syg bruger mulighed for skattefrit salg SKM2013.75.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc.

Læs mere

Forslag samt dagsorden

Forslag samt dagsorden Frederiksberg, fredag d. 17. maj 2013 Forslag samt dagsorden Til ekstraordinær generalforsamling - d. 29. maj 2013 - kl.19.00 Sted: I gården, Godthåbsvej 64 Dagsorden i henhold til vedtægter: 1. Valg af

Læs mere

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen

Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse. Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Danske Miljøadvokater Ekspropriation og overtagelse Moms og ekspropriationserstatning v. Kristoffer Juul Bertelsen Hvornår er lodsejer afgiftspligtig? Overordnede betingelser for afgiftspligt Der er tale

Læs mere

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg

TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg TREHØJE KOMMUNE LOKALPLAN NR. 151 Boligområde ved Kærvænget i Vildbjerg INDHOLDSFORTEGNELSE side Lokalplanen... 2 Afgrænsning... 3 Zonestatus... 3 Formål... 3 BESTEMMELSER 1 Anvendelse... 5 2 Afgrænsning

Læs mere

Forældrekøb efterfølgende afståelse

Forældrekøb efterfølgende afståelse - 1 Forældrekøb efterfølgende afståelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Køb af bolig til familiemedlemmer eller andre nærtstående er efterhånden blevet udbredt. Typisk er der tale om forældrekøb,

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Juni 2003 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af skemaet med foreløbig

Læs mere

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år.

Forord. Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Forældrekøb 2017 Forord Forældrekøb har fået en opblomstring igen de seneste år. Vi har derfor udarbejdet denne information, som på en kort og præcis måde beskriver de skattemæssige regler og muligheder

Læs mere

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30.

SAMEJEAFTALE. Mellem. Vesthimmerlands Kommune. Himmerlandsgade Aars. Region Nordjylland. Specialsektoren. Niels Bohrs Vej 30. SAMEJEAFTALE Mellem Vesthimmerlands Kommune Himmerlandsgade 27 9600 Aars Og Region Nordjylland Specialsektoren Niels Bohrs Vej 30 9220 Aalborg Ø Vedrørende ejendommen matr.nr. XX, XX, beliggende [adresse]

Læs mere

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke.

SØNDERBORG KOMMUNE LOKALPLAN NR PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE. Lokalplan Brigadevej. Stenløkke. LOKALPLAN NR. 10 9903 PARCELHUSOMRÅDE VED DYBBØLSTEN OG STENLØKKE Lokalplan 10-9903 Brigadevej Stenløkke Dybbølsten SØNDERBORG KOMMUNE Teknisk Forvaltning - Rådhuset - 6400 Sønderborg Tlf. 74 42 93 00

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber 1 af 10 27-02-2013 23:28 LBK nr 1716 af 16/12/2010 Gældende Offentliggørelsesdato: 04-01-2011 Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Oversigt (indholdsfortegnelse) Kapitel I Lovens område Kapitel

Læs mere

UDKAST 08-10-2010. Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme. 1. Indledning

UDKAST 08-10-2010. Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme. 1. Indledning UDKAST 08-10-2010 Vejledning om reglerne i lov om landbrugsejendomme 1. Indledning Formålet med denne vejledning er at beskrive, hvordan reglerne i lov om landbrugsejendomme (lovbekendtgørelse nr. 616

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune.

YY Kommune. til etablering af de 12 ustøttede private andelsboliger. af, at andelshaverne er bopælsregistreret i Y Kommune. YY Kommune 27-03- 2007 Ved brev af 14. december 2006 anmodede den daværende Y Kommune Statsamtet Nordjylland om vejledende at vurdere, hvorvidt kommunen lovligt kan betinge en kommunal garanti til etablering

Læs mere

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3

KØB AF ANDELSBOLIG. Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. HVAD ER EN ANDELSBOLIG? 2 ANDELSBOLIGENS PRIS 3 KØB AF ANDELSBOLIG Lad os finansiere din andelsbolig og give dig gode råd med på vejen. 128/01 19.06.2015 Andelsboligmarkedet kan være vanskeligt at gennemskue også vanskeligere end ejerlejlighedsmarkedet.

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016

HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 HØJESTERETS DOM afsagt torsdag den 3. november 2016 Sag 264/2015 (2. afdeling) Tomas Hansen (advokat Thomas V. Bonnor) mod Preben Vibe-Petersen (advokat Carsten Pedersen) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a.

Erhvervs- og Selskabsstyrelsen forelagde herefter sagen for Revisorkommissionen, der i skrivelse af 16. juni 1997 bl.a. Kendelse af 29. juni 1998. 97-162.893. Ikke dispensation til revisors medejerskab af 3 udlejningsejendomme. Lov om statsautoriserede revisorer 10. (Suzanne Helsteen, Christen Sørensen, Vagn Joensen) Advokat

Læs mere

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse.

SUSÅ KOMMUNE. Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. SUSÅ KOMMUNE Lokalplan LZ.13 Jordbrugsparceller øst for Spragelse. Forslag til lokalplan vedtaget til fremlæggelse: 22.06.2006 Fremlæggelsesperiode: 27.06.2006 22.08.2006 Lokalplan vedtaget endeligt: 21.09.2006

Læs mere

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse

Forslag. til. Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse Udkast - 8. september 2017 Forslag til Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (Ophævelse af krav om dispensation til visse til- og ombygninger af helårshuse og tilbygninger til virksomheder indrettet

Læs mere

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc

I:\tf\Informatik\Jette\pdf-filer\net-3-9901.doc SØNDERBORG KOMMUNE SØNDERBORG KOMMUNE Forslag til LOKALPLAN NR. 3-9901 Boligområde ved Sønderskoven mellem Borgmester Andersens Vej og Hiort Lorenzens Vej BESKRIVELSE AF FORSLAGET I forbindelse med udarbejdelsen

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Vejledning om præstegårdsbrug m.v.

Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Side 1 af 9 Dato for udstedelse 16-05-2006 Dokumenttype Vejledning Forskriftens nr. 41 Forskriftens titel Ressortministerium Status Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Kirkeministeriet Gældende Populærtitel

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev HAMISGÅRD 11 1 12 3 11 dejlige andelsboliger i attraktivt kvarter ved Hamisgårdvej i Hammelev. Velindrettede boliger til yngre, ældre og børnefamilier. Lyse og luftige rum med flotte lysindfald som skaber

Læs mere

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning

Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning - 1 Udlodningsbeskatning ved selskabs køb og videresalg til hovedaktionær til handelsværdier og uden tilvirkning Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) SKAT har som SKM2016.633.LSR valgt at offentliggøre

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

LOKALPLANENS HENSIGT

LOKALPLANENS HENSIGT LOKALPLANENS HENSIGT Med vedtagelsen af Allerød Kommuneplan 1997-2009 blev det muligt at overføre et areal ved Bjergvej - Lyngevej fra landzone til byzone. Arealet kan udstykkes i 14 grunde til helårsboliger.

Læs mere

Arrangement: Besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AG, AH og AI stillet efter ønske fra Jan Johansen (S) Hvornår: 15. juni 2016 DET TALTE ORD GÆLDER

Arrangement: Besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AG, AH og AI stillet efter ønske fra Jan Johansen (S) Hvornår: 15. juni 2016 DET TALTE ORD GÆLDER Udlændinge-, Integrations- og Boligudvalget 2015-16 UUI Alm.del endeligt svar på spørgsmål 721 Offentligt Talepapir Arrangement: Besvarelse af samrådsspørgsmål nr. AG, AH og AI stillet efter ønske fra

Læs mere

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori

Bekendtgørelse om afgrænsning af ejendomskategorier og indfrielse af lån ved overgang til anden ejendomskategori BEK nr 148 af 29/02/2008 (Gældende) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Erhvervs- og Vækstministeriet Journalnummer: Økonomi- og Erhvervsmin., Finanstilsynet, j.nr. 182-0007 Senere ændringer til

Læs mere

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis

Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION j.nr. 2013-7627 December 2013 Beregningsskema for maksimalt tilladt pris ved overdragelse af anparter/aktier i lægepraksis Beregningsskemaet udfyldes i 2 tempi. Kopi af

Læs mere

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET

AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET AFTALE OM SALG AF INTERESSENTSKABSANDEL I BOLIGINTERESSENTSKABET Udarbejdet i samarbejde med advokaterne Torben Winnerskjold & Jakob Nielsen Advokatfi rmaet Abel & Skovgård Larsen SAMMENSLUTNINGEN AF BOLIGINTERESSENTSKABER

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013

HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 HØJESTERETS DOM afsagt fredag den 12. april 2013 Sag 183/2012 Henning Bredahl Thomsen (advokat Jakob Krogsøe) mod Skatteministeriet (kammeradvokaten ved advokat Lars Apostoli) I tidligere instans er afsagt

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

Bilag til indkaldelse af ekstraordinær generalforsamling den 9. juni 2016 Ændringer til vedtægt for Grundejerforeningen Kærup Park Forslag H er ændret i overensstemmelse med afstemning på den ordinære

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR

Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM LSR - 1 Erstatning for opgivelse af lejemål - SKM2012.574.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 29/8 2012, at en erstatning til lejere for opgivelse

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991

LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 LOKAL PLAN 08-033 SEPTEMPER 1991 I I REDEGØ RELSE Baggrund Område Lokalplanens baggrund og område Baggrunden for lokalplanen er et ønske fra Aalborg kommune om at ændre områdets arealanvendelse fra kolonihaveområde

Læs mere

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til:

KØBSAFTALE. GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: GREVE KOMMUNE Center for Byråd & Økonomi Rådhusholmen 10 2670 Greve KØBSAFTALE GREVE KOMMUNE, Rådhusholmen 10, 2670 Greve sælger herved til: Del af den af kommunen tilhørende grund matr. 7000p, Kildebrønde

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra

Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal begynde en længerevarende uddannelse. Skal man læse i fem år

Læs mere

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER Velkommen til s kursus om SAMEJE & FORENINGER HVAD ER PLANEN FOR I AFTEN? - gennemgå reglerne for sameje og foreninger - faldgruber og gode råd - hvad er forskellen mellem et sameje og en forening - hvad

Læs mere

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009

FORSLAG. Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling. 2. april 2009 FORSLAG Til behandling på A/B Jægers ordinære generalforsamling 2. april 2009 A. Bekræftelse af midlertidige vedtægtændringer B. Parknet Individuel eller kollektiv aftale C. Beslutningsforslag vedr. begrænsning

Læs mere

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6

Andelsboligforeningen Frederik Ekstraordinær generalforsamling den 31. maj 2012 Udsendt, den 10 juni 2012 Side 1 af 6 Side 1 af 6 af ekstraordinær generalforsamling i A/B Frederik Torsdag, klokken 19.30 Der afholdtes på græsplænen i Gården - A/B Frederik 2000 Frederiksberg Debat / beslutninger på mødet er skrevet med

Læs mere

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune

Lokalplan nr. 74. for en boligbebyggelse ved Nørregade. Hundested Kommune Lokalplan nr. 74 for en boligbebyggelse ved Nørregade Hundested Kommune Indhold Redegørelse s. 5 Indledning Lokalplanlægning Området for lokalplanen Forhold til anden planlægning Lokalplanens midlertidige

Læs mere

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G

G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G G O D E R Å D V E D K Ø B A F A N D E L S B O L I G Danske Bank A/S. CVR-nr. 61 12 62 28 - København I dette faktaark kan du få gode råd til, hvordan du skal forholde dig, hvis du overvejer at købe en

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS

Ejer 1. Ejer 1 Ejer 1. Holding ApS. et selskab ApS. Drift ApS Model 10 Ejerskifte af selskab hvor succession ikke er mulig V ejer virksomh eden i personligt regi omdanne r virksomh eden til et selskab gennemf ører en anpartso mbytning Ejer 2 49% 51% Ejer 2 gennemf

Læs mere

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH. Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 310 Offentligt P AR K E R INGSFONDE 23. maj 2012 J.nr. Ref. RBH Vurdering af behovet for en ændring af byggelovens dispensationsbestemmelse

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR

Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR - 1 Avance ved afståelse af kolonihavehus SKM2011.750.LSR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Landsskatteretten fandt ved en kendelse af 16/8 2011, at avance ved afståelse af et selvstændigt

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017

HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 HØJESTERETS DOM afsagt mandag den 9. oktober 2017 Sag 71/2017 (1. afdeling) A (advokat Svend Erik Holm) mod Skatteministeriet (Kammeradvokaten ved advokat Tim Holmager) I tidligere instanser er afsagt

Læs mere

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej

LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Slangerup kommune LOKALPLAN NR. 42 for Slangerup Foderstofforening ved Slagslundevej Redegørelse for lokalplanens baggrund og indhold Redegørelse for lokalplanens forhold til anden planlægning Lokalplanens

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Vedtægter. Venø Bugt

Vedtægter. Venø Bugt Vedtægter for Grundejerforeningen Venø Bugt Handbjerg. Udarbejdet af Advokatkontoret, Nørre Snede. Godkendt af byrådet i Vinderup den 2. marts 1978 Vedtaget på stiftende generalforsamling d. 16. sept.

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Ansatte hovedaktionærer m.v. - rådighed over sommerbolig - led i selskabets drift - Landsskatterettens kendelse af 27/4 2016, jr. nr m.fl.

Ansatte hovedaktionærer m.v. - rådighed over sommerbolig - led i selskabets drift - Landsskatterettens kendelse af 27/4 2016, jr. nr m.fl. - 1 Ansatte hovedaktionærer m.v. - rådighed over sommerbolig - led i selskabets drift - Landsskatterettens kendelse af 27/4 2016, jr. nr. 14-4014438 m.fl. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R)

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR.

Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM SR. - 1 Salg af ejendom fra selskab til aktionær Aktionærlån - Udlodningsbeskatning af sædvanlig prioritetsgæld - SKM2013.113.SR. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet antog i sagen SKM2013.113.SR,

Læs mere

Om forældrekøb og senere salg

Om forældrekøb og senere salg - 1 Om forældrekøb og senere salg Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Forældrekøb er igen blevet et hit, og nu ikke blot for at skaffe barnet en bolig, men som et mangeårigt investeringsprojekt.

Læs mere