Boligejerskabsmodeller

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Boligejerskabsmodeller"

Transkript

1 Boligejerskabsmodeller I Danmark findes syv forskellige typer boligfællesskaber, hvor beboerne er medejere af ejendommen de såkaldte boligejerskabsmodeller: Andelsboliger, Boligaktieselskaber, Boliganpartsselskaber, Boliginteressentskaber, Boligkommanditselskaber, Ejerlejligheder og Ideelle anparter/anpartslejligheder. Modellerne har meget forskellig udbredelse, og en systematisk sammenstilling af modellerne viser, at beboerens sikkerhed i boligen og hele ejendommen både økonomisk og organisatorisk er størst i ejerlejligheder. Næst efter ejerlejligheder er hhv. anpartslejligheder og andelsboliger mest fordelagtige for den enkelte beboer 1. Ejerlejligheder vil netop også for mange være det foretrukne boligfællesskab, men begrænsninger i ejerlejlighedsloven umuliggør ejerlejlighedsopdeling i mange ejendomme, og netop derfor er flere af de øvrige boligejerskabsmodeller opstået. Set i lyset af at ejerlejligheder anses for at være den mest attraktive ejerskabsmodel, er det interessant at undersøge, hvor langt det er muligt at etablere ejerlejlighedslignende forhold i de ejendomme, der er afskåret fra ejerlejlighedsopdeling. Artiklen er udarbejdet på baggrund af et afgangsprojekt fra sommeren 2007 på landinspektøruddannelsen. Anpartslejligheder Anpartslejligheder er ikke selvstændige faste ejendomme, men derimod et sameje om en fast ejendom, hvortil den enkelte anpartshaver har skøde og eksklusiv brugsret over en bestemt del af ejendommen. Reglerne for ejerlejlighedsopdeling blev skærpet i 1972, hvorefter anpartslejligheder blev brugt som surrogat for ejerlejlighedsopdeling, idet ejendomme, der ikke længere kunne opdeles i ejerlejligheder, i stedet blev opdelt i anparter. Metoden var efter dagældende lovgivning fuldt lovlig, men den politiske holdning var dog, at anpartslejligheder var en omgåelse af reglerne i ejerlejlighedsloven. Derfor blev det i 1976 vedtaget, at der ikke måtte etableres anpartslejligheder i ejendomme med mere end to beboelseslejligheder. Anpartslejligheder og ejerlejligheder ligner hinanden meget, idet der er mange lighedspunkter mellem selve opdelingen, mulighed for pantstiftelse og beboerens dispositionsret over boligen. De oprettes dog efter forskellige love, hhv. andelsboligforeningsloven og ejerlejlighedsloven. Opdeling i ejerlejligheder har, jf. ejerlejlighedsloven 10-10a, sine begrænsninger, idet loven kun giver mulighed for opdeling på udvalgte ejendomstyper. Oplistningen af bygninger, der ikke kan opdeles i 1 De resterende fire modeller kan kun oprettes i samme type ejendomme som enten anpartslejligheder eller andelsboliger, og de er derfor uinteressante alternativer i denne sammenhæng.

2 ejerlejligheder vil derfor overordnet være: Beboelsesbygninger opført før 1. juli 1966 dog undtaget bygninger med netop to beboelseslejligheder og tilhørende rum, blandede bygninger med bolig og erhverv, landbrugsejendomme og andelsboligforeninger. Forholdet mellem anpartshavere reguleres på grundlag af en tinglyst samejekontrakt, der er en privatretlig aftale. Samejekontrakten kan sidestilles med normalvedtægten for ejerlejligheder, og såfremt samejekontrakten udarbejdes på baggrund af denne og med fokus på latente problemstillinger, har anpartshaverne stort set samme retssikkerhed som ejeren af en ejerlejlighed. Det er bl.a. afgørende for parterne at vide, hvad deres eksklusive brugsret omfatter, hvilket derfor skal være defineret i kontrakten, ligesom ledelse og vedligeholdelse af ejendommen er vigtige elementer i kontrakten. Særligt for anpartslejligheder er, at også panthaverne stiller krav om indflydelse på indholdet i samejekontrakten vedrørende de forhold, som kan udgøre en risiko for pantsikkerheden i anparten. Derfor kræver panthaverne som regel at være påtaleberettiget i forbindelse med en eventuel ændring af kontrakten. Det er panthavernes afgørelse, om der kan optages lån i anparten, og dette betyder implicit, at det er panthaverne, som afgør, hvorvidt opdelingen kan foretages. Det er derfor vigtigt at inddrage dem tidligt i processen samt under udarbejdelsen af samejekontrakten. Anpartsopdeling af enfamilieshus Opdeling af en ejendom i ideelle anparter stiller ikke noget krav om registrering af flere boliger. Det er netop kendetegnet ved sameje, at ejerne sammen ejer hele ejendommen, dog med hver sin eksklusive brugsret til en del af ejendommen. Såfremt det er muligt at få en ejendom registreret i BBR som indeholdende flere beboelseslejligheder, vil det i mange tilfælde være mest attraktivt at opdele ejendommen i ejerlejligheder. Opdeling i anpartslejligheder forudsætter derimod ikke, at der i den pågældende ejendom er flere særskilte boliger, hvorfor anpartslejligheder med fordel kan bringes i anvendelse, eksempelvis hvis flere generationer af en familie ønsker at bo i samme hus, men samtidig ønsker fysisk og økonomisk adskillelse. Det helt afgørende for, hvornår der kan være tale om lejlighedsskel, er konstruktionsmæssige forhold. Det betyder i praksis, at bygningsreglementets bestemmelser om brand- og lydmæssige kvalitetskrav skal være opfyldt, inden boligerne kan registreres som selvstændige. Kommunen har som planmyndighed ikke hjemmel til at bestemme ejerforholdet på en ejendom, selvom det i en lokalplan fastlægges, at der i et område kun må være énfamilieshuse. Derfor vil der ikke være noget

3 i vejen for, at en ejendom i et lokalplanområdet udlagt til énfamilieshuse opdeles i to anparter med hver sin beboelse. Anpartsopdeling af blandede bolig og erhvervsejendomme Bygninger, som er opført før 1966, og som indeholder lejligheder eller rum, som udgør arealer udover to beboelseslejligheder, er jf. ejerlejlighedsloven 10, stk. 1, nr. 2 afskåret fra ejerlejlighedsopdeling. Loven indeholder kun mulighed for ejerlejlighedsopdeling i blandede ejendomme med højst 20 % beboelse, jf. 10a. Opdeling i anparter kan lade sig gøre på ejendomme, der indeholder maksimalt to beboelseslejligheder og et passende antal erhvervsanparter. Netop fordi der sondres mellem erhverv og bolig, er det afgørende, at anvendelsen af de enkelte anparter fremgår af samejekontrakten 2. Selve opdelingen adskiller sig ikke fra andre typer opdelinger, idet såvel inde- som udearealer skal defineres som fælles- eller særeje/eksklusiv brugsret for den enkelte anpartshaver. Derimod bør der være større bevågenhed i forbindelse med udformningen af samejekontrakten, idet denne udgør den eneste regulering mellem de to typer anvendelse. Herunder hører også fastlæggelse af en husorden indeholdende de aftaler og retningslinier, der skal gælde for ejendommen. I særdeleshed bør forhold om beslutningskompetencer gennem generalforsamling, bestyrelse og revision være afklaret passende detaljeret, eftersom der er flere parter med forskellige interesser, der skal træffe beslutninger. Anpartsopdeling af landbrugsejendomme Et andet område, hvor anpartslejligheder kan have et fortrin, er i forbindelse med opdeling af ejendomme i landzone. Grundet den generelle prisstigning på fast ejendom kan landejendomme ofte være økonomisk tunge. Der kan derfor være fordele ved at opdele en landejendom og dele udgifterne mellem flere, hvilket særligt vil være interessant på nedlagte eller mindre landbrugsejendomme, der drives som fritidslandbrug. På ejendomme i landzone har det siden 2002 været lovligt at indrette overflødiggjorte landbrugsbygninger til erhvervsformål samt til én bolig, jf. planloven 37. Der stilles ingen betingelser om ejendommens status som landbrugsejendom og heller ingen mindstekrav for

4 ejendommens størrelse for at være berettiget til at gøre kravet gældende. Derfor kan man således benytte muligheden på både eksisterende landbrugsejendomme og nedlagte landbrugsparceller. Det kan dog ikke forventes at opnå tilladelse til udstykning af en boligenhed fra en ejendom i landzone, og særligt ikke hvis boligen er indrettet efter planlovens 37. Derfor vil ejerlejligheder eller anpartslejligheder være gode alternativer til opdeling af en ejendom i landzone. Som det indledningsvis blev nævnt, afskæres alle landbrugsejendomme, jf. ejerlejlighedsloven 10, stk. 9, nr. 1, fra ejerlejlighedsopdeling. Såfremt ejeren af en landbrugsejendom efter planloven 37 har etableret yderligere en bolig i en overflødiggjort driftsbygning, vil han både være afskåret fra udstykning og ejerlejlighedsopdeling på ejendommen. Det er derved ikke muligt at etablere boligerne som hver sin faste ejendom. Ejeren har trods disse umiddelbare hindringer flere muligheder for at opdele ejendommen, hvilket beskrives i det følgende. Under 2 ha Nedbringes en landbrugsejendom til under 2 ha, bortfalder landbrugspligten jf. lov om landbrugsejendomme 6, stk. 3. Hvis det ønskes at dele ejendommen op i ejerlejligheder, kan den del af ejendommens arealer, som overstiger 2 ha f.eks. arealoverføres til en naboejendom. Herved kan ejeren udnytte både muligheden for indretning af en bolig i en overflødiggjort driftsbygning uden landzonetilladelse og muligheden for ejerlejlighedsopdeling, således hver boligenhed udgør hver sin selvstændige faste ejendom. Opdelingen i ejerlejligheder på ejendommen vil formodentlig ske efter enten ejerlejlighedsloven 10, stk. 1, nr. 1, som gælder for nyere bygninger opført efter 1966 eller 10, stk. 1, nr. 2, som gælder for bygninger med op til to boliger. Hvis ejeren udover disse to ønsker flere boliger i bygningerne, vil det, jf. planloven 35, kræve en landzonetilladelse, at få tilladelse til opførelse af den/de ekstra boliger i bygningerne. Hvis det lykkes, kan ejeren efterfølgende lade ejerlejlighederne videreopdele jf. ejerlejlighedsloven 10, stk. 10, og derfor frasælge flere boliger. Det kan imidlertid langt fra forventes, at kommunen vil give en sådan tilladelse. Ejeren af en ejerlejlighed har dog altid mulighed for at opdele denne i to anpartslejligheder, da det som beskrevet ikke er ulovligt at bo flere familier i samme bolig. Der kan således opnås en opdeling i dobbelt så mange anpartslejligheder som antallet af ejerlejligheder på ejendommen.

5 Over 2 ha Såfremt ejeren af landbrugsejendommen ikke ønsker at give afkald på sine arealer fra ejendommen eller landbrugsejendommens rettigheder, bevares ejendommen som hidtil med et areal større end 2 ha. Dette betyder, at der fortsat er en række krav i lov om landbrugsejendomme, som skal opfyldes af ejerne i særdeleshed omkring erhvervelse i og krav til beboelsesbygning i 9. Eftersom en landbrugsejendom overordnet er afskåret fra såvel udstykning som ejerlejlighedsopdeling af flere boliger på samme ejendom, kan den ekstra bolig sælges særskilt, hvis ejendommen opdeles i to anparter med eksklusiv brugsret til hver af boligerne. Der vil ikke være efterfølgende mulighed for at etablere mere end to beboelseslejligheder, grundet bestemmelserne i andelsboligforeningsloven 12 og 13. Både ved opdeling af ejerlejligheder og ideelle anparter anvendes ofte muligheden for at oprette eksklusiv brugsret på de udendørs arealer. Disse brugsrettigheder kan jf. udstykningsloven 16, stk. 1, nr. 1 ikke aftales for en periode over 30 år, da der ellers er krav om udstykning. For landbrugsejendomme sætter lov om landbrugsejendomme særlige begrænsninger for indgåelse af sådanne brugsretsaftaler, hvorefter muligheden for opdeling af udenomsarealer begrænses væsentligt. Lov om landbrugsejendomme opererer med begrebet ankermand. Vedkommende står inde for hele landbrugsejendommens drift og risiko, og kan som udgangspunkt ikke fraskrive eller aftale sig fra andet. Det betyder, at der normalt ikke kan indgås en aftale om, at en anden person kan stå inde for drift af en mindre del af ejendommen, med mindre det naturligvis bortforpagtes til samdrift med en anden landbrugsejendom. I en anpartsopdeling kan begge ejerne blive ankermænd, men må så i fællesskab påtage sig ansvaret for driften. Driften af en landbrugsejendom vedrører alene landbrugsjorderne, som defineres gennem lov om drift af landbrugsjorder 2. Herigennem udelukkes også arealer, som slet ikke anvendes til enten dyrknings- eller naturformål. Dette betyder, at ejeren af en anpart af en landbrugsejendom har mulighed for at få tillagt arealer som gårdsplads, have o. lign, der anvendes i forbindelse med beboelsen, til sin eksklusive brugsret i skødet. Men når det gælder ejendommens landbrugsjorder, vil disse pga. ovenstående ikke være mulige at tillægge nogen eksklusiv brugsret gennem skødet på anparten af ejendommen. Der er dog ikke noget til hinder for, at anpartshaverne indgår en privatretlig aftale om at opdele den fælles landbrugsjord mellem sig, således de hver har ret til at anvende en bestemt del. Aftalen vil kun medføre en fordeling i anvendelsen mellem ejerne, men den vil hverken have nogen juridisk betydning for ankermændenes fælles hæftelse eller for en køber af den ene anpart.

6 Andelsboliger Andelsboligsektoren har gennem de senere år gennemgået en stor udvikling, og i dagspressen blev det igennem efteråret 2006 belyst, at en andelsbolig ikke længere nødvendigvis er et billigt alternativ til en tilsvarende ejerbolig. Der er mange årsager til dette, bl.a. er mange nye andelsboligprojekter finansieret med afdragsfrie flexlån, der med lav rente sikrer en lav ydelse. De seneste rentestigninger har dog medført betydelige stigninger i renteudgifterne for disse lånetyper. Konsekvensen af dette afspejles ved en højere husleje. Samtidig er andelsboligforeninger ikke så fleksible som privatpersoner til at omlægge fra flexlån til fastforrentede, da sådanne beslutninger skal træffes på foreningens generalforsamling. Det kan derfor være fordelagtigt for mange andelsboligforeninger at konvertere foreningens lejligheder til ejerboliger ved en opløsning af foreningen og salg af dens ejendom til de enkelte andelshavere. En konvertering forudsætter, at en række forhold er i orden, og at der er visse procedurer, der altid vil være gældende: Det er på foreningens generalforsamling, at beslutningen om likvidation skal godkendes, hvilket skal ske med mindst 4/5 stemmeflertal. På generalforsamlingen skal der desuden udpeges to likvidatorer, som med fuldmagt fra foreningen skal forestå selve opløsningen, sikre økonomien, salget og den efterfølgende udlodning af salgsprovenuet. Førend provenuet kan uddeles, skal foreningens lån naturligvis indfries, og, såfremt foreningens bygninger er opført med offentlig støtte, kan der være krav om, at denne skal tilbagebetales ved likvidationen. Desuden skal diverse rådgivningshonorarer fratrækkes provenuet. Et eventuelt resterende provenu kan herefter udloddes til de tidligere andelshavere i samme forhold som deres andels størrelse af foreningen. Udlodningen kan ske med fritagelse af ejendomsavancebeskatning, såfremt andelshaverne har beboet deres andele. Selve andelsboligforeningen er fritaget for selskabsskat, såfremt foreningen ikke har haft erhvervsmæssige aktiviteter såsom udlejning af dele af ejendommen til andre end andelshaverne. En yderligere, men meget vigtig, betingelse for skattefrihed ved opløsning er, at udlodningen jf. ejendomsavancebeskatningslovens 8 stk. 4 skal ske i samme kalenderår som andelsboligforeningen opløses. Det kan derfor være fordelagtigt at selve nedlæggelsen og salget planlægges til at foregå i årets første måneder, for dermed at mindske risikoen for et skattesmæk. Konvertering af andelsboliger skal adskilles i to grupper: foreninger i rækkehuse eller anden bebyggelse, der med lodrette skel kan adskilles via udstykning, og foreninger i etagebyggeri med

7 minimum ét vandret skel. Ved opdeling af et boligfællesskab til særskilte ejendomme, er der en klar sondring mellem de to forskellige typer opdelinger, der kan foregå. Udstykning går pr. definition forud for ejerlejlighedsopdeling, og af denne årsag opdeles det efterfølgende afsnit mellem udstykning og ejerlejlighedsopdeling. Udstykning Udstykningsloven indeholder ingen begrænsninger for konvertering af andelsboligforeningers ejendomme til selvstændige parceller, hvorfor udstykning som udgangspunkt ikke er problematisk. Der kan dog være retlige hindringer, som eksempelvis lokalplaner med bestemmelser om mindste grundstørrelser, bebyggelsens afstand til skel eller andre bindinger, der kan hindre udstykning. Det er desuden vigtigt at være opmærksom på de restarealer, der ikke kan tillægges de enkelte parceller, og det kan derfor være nødvendigt at etablere en grundejerforening til at tage sig af fællesarealer. En grundejerforening skal alle ejerne af de nye ejendomme være medlem af, hvilket kun kan lade sig gøre, hvis medlemspligten tinglyses som deklaration på samtlige nye ejendomme. Dette bør gøres inden parcellerne overdrages til beboerne. Idet købere og sælgere i denne konstellation er de samme personer, er salgsprisen naturligt ikke den afgørende faktor for salget af ejendommen. Der kræves dog en vis årvågenhed omkring overdragelsessummen, idet denne kan få betydning for beboerne i forbindelse med et senere videresalg til tredjemand. Hvis prisen for den nye ejerbolig sættes efter andelens faktiske værdi af ejendommen, vil denne pris være væsentligt lavere end en tilsvarende ejerbolig, da andelsboligforeningen, jf. andelsboligforeningslovens 5, værdifastsættes som en udlejet udlejningsejendom. Andelshaveren kan derved købe sin bolig for billigt, hvilket af skattevæsenet betragtes som internt salg. Et internt salg betragtes netop ikke som almindelig handel, hvorefter ejeren beskattes af fortjenesten ved et senere salg af boligen til tredjemand. Prisfastsættelsen på boligerne skal derfor forsøges tilstræbt almindelige handelspriser for tilsvarende boliger. Det medfører imidlertid en forhøjet tinglysningsafgift på boligerne, men en beskatning af fortjenesten vil langt overstige de øgede tinglysningsomkostninger. Den ulige fordeling mellem andelens faktiske værdi af andelsboligforeningens ejendom i forhold til boligens værdi som ejerbolig, medfører således et behov for en større pengerotation for at sikre

8 andelshaverne mod et efterfølgende skattesmæk. Pengestrømmen i en sådan udstykningssag vil principielt se ud som vist på figuren. Figuren viser pengestrømmen i forbindelse med udstykning af en andelsboligforeningsejendom. Andelsboligforeningens ejendom har jf. andelsboligforeningslovens 5, stk. 2 en salgsværdi som udlejningsejendom. Andelshaverens del af ejendommens værdi udgør 1 mio. kr., hvilket vil svare til at vedkommendes lejlighed havde en værdi af 1 mio. kr. Værdien af lejligheden som ejerbolig på det fri marked er imidlertid meget højere, i dette eksempel dobbelt så høj. Da SKAT ved efterfølgende salg til tredjemand vil kunne kræve ejendomsavanceskat af fortjenesten på 1 mio., er andelshaveren nødt til at købe sin lejlighed til markedsprisen på 2 mio. Det er derfor vigtigt at have bankerne involverede i udstykningen fra begyndelsen, da det vil være fordelagtigt at få dem til at stille en bankgaranti for køb af lejligheden. Andelshaverne køber alle på baggrund af bankgarantier deres lejlighed til markedspris af andelsboligforeningen. Når andelsboligforeningens likvidatorer modtager pengene fra andelshaverne, kan foreningens udeståender afvikles, hvorefter overskudssummen fordeles ud på de tidligere andelshavere efter deres andels størrelse af ejendommen. Andelshaverens kreditor får således 1 mio. kr. tilbage, og andelshaveren har købt sin ejendom til 1 mio. kr. den oprindelige værdi af lejligheden.

9 Andelshaverne mister på denne måde ikke nogen penge og undgår ved denne transaktion at betale skat af fortjenesten på 1 mio. kr. ved et senere salg til tredjemand. Etageejendomme Med hensyn til ejendomme der ikke kan udstykkes, er situationen en anden, eftersom ejerlejlighedslovens 10, stk. 9, nr. 2 afskærer andelsboligforeninger i at omdanne deres ejendomme til ejerlejligheder. Det er således ikke umiddelbart muligt at omdanne andelsboliger til ejerlejligheder, og det kan derved fremhæves, at der er stor forskel på mulighederne for en andelsboligforening, idet ejendommens fysiske inddeling afgør, hvorvidt den falder ind under udstykningsloven eller ejerlejlighedsloven. Såfremt der ved opdelingen skal etableres minimum ét vandret skel mellem to boliger, er en andelsboligforening afskåret fra muligheden for at konvertere til ejerboliger. Man kan undre sig over denne forskel, eftersom det umiddelbart blot er den diversitet, at boligerne fysisk er placeret forskelligt i forhold til hinanden. Bestemmelsen er indskrevet i ejerlejlighedsloven i 1977 i forbindelse med en ny bestemmelse, der ved salg af en ejendom gav lejere forbedrede muligheder for at overtage den på andelsbasis. Derfor blev der indført en bestemmelse med den hensigt at sikre, at lejerne ikke kunne spekulere i at overtage en ejendom på andelsbasis for efterfølgende at omdanne den til ejerlejligheder og derved høste værditilvæksten på ejendommen. Bestemmelsen kom imidlertid til at omfatte alle andelsboligforeninger, og ikke kun de andelsboligforeninger, der er etableret som konsekvens af, at lejerne har overtaget ejendommen. Årsagen hertil er stadig uklar. Uanset ordlyden i bestemmelsen har landsretten taget stilling til, hvordan den skal fortolkes, idet der i sommeren 2006 blev efterprøvet, hvorvidt andelshavere selv kunne foretage konverteringen. Sagen omhandlede en andelsboligforening, som solgte sin ejendom gennem en betinget købsaftale til et anpartsselskab, hvor samtlige anparter i dette selskab ejedes af andelshaverne. Anpartsselskabet ville efterfølgende videreopdele ejendommen til ejerlejligheder og sælge disse til anpartshaverne. Retten fandt, at der var direkte identitetssammenfald mellem andelshaverne, anpartshaverne og køberne af ejerlejlighederne, og anpartsselskabet kunne derfor ikke ses som en uafhængig investor. Ydermere skete overdragelsen mellem de forskellige ejerskabsformer på samme tidspunkt, hvorved anpartsselskabet kun eksisterede formelt og blev nedlagt med det

10 samme. Konstruktionen med anvendelse af et anpartsselskab som juridisk mellemled kan derfor betegnes som omgåelse af forbudet i ejerlejlighedsloven. Sagen her viser, at andelshaverne ikke selv kan foretage og styre konverteringen, eftersom der lægges vægt på, at en uafhængig investor udfører selve opdelingen i ejerlejligheder. Konverteringen skal således ske gennem et regulært salg til en investor, der er uafhængig i forhold til andelsboligforeningen. Ellers vil en ejendom, der på et tidspunkt har været ejet af en andelsboligforening, aldrig kunne ejerlejlighedsopdeles, skønt den i øvrigt opfylder betingelserne i ejerlejlighedsloven. Efterskrift I forbindelse med udarbejdelsen af vores afgangsprojekt vil vi gerne takke de personer, der har stillet sig til rådighed med deres viden indenfor emnet. Særligt vil vi gerne rette en tak til Jens Bruun Andersen, som vi gennem vores projekt fik fornøjelsen af at stifte bekendtskab med. Jens Bruun Andersen var med sin venlige og imødekommende person en stor hjælp i forbindelse med indsamling af empiri til rapporten. Referencer Lovbekendtgørelse nr. 53 om ejerlejligheder Lovbekendtgørelse nr. 960 om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Lovbekendtgørelse nr. 883 om planlægning Lovbekendtgørelse nr. 16 om landbrugsejendomme Lov nr. 434 om drift af landbrugsjorder Lovbekendtgørelse nr. 891 om beskatning af fortjeneste ved afståelse af fast ejendom Lovbekendtgørelse nr. 494 om udstykning og anden registrering i matriklen Andersen, A.P. & Skieller, B.H., 2007, Boligejerskabsmodeller, Aalborg Universitet: Skrevet af: Landinspektør Anders Præst Andersen, ansat i Landinspektørfirmaet Vestergade 8, Århus, og Landinspektør Bolette Helms Skieller, ansat i LIFA Landinspektører, Vissenbjerg,

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling

Ejendomsforeningen Danmark. Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Ejendomsforeningen Danmark Sammenlægning, udstykning, ejerlejlighedsopdeling Baggrund Lars Astrup-Hansen 35 år Landinspektør fra Aalborg Universitet 2005, beskikkelse 2008 Ansat i privat praksis i Hørsholm

Læs mere

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger

Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Gennemgang af analyse af konsekvenserne ved eventuel omdannelse af Haveboligforeningen Grøndalsvænge til ejerboliger Slide nr. 1 Udstykning Landinspektør H.P. Faustrup vil gennemgå dette punkt Etagebebyggelse

Læs mere

Andelsbolig - fra A til Z

Andelsbolig - fra A til Z Andelsbolig - fra A til Z Mulighederne er mange, når du skal beslutte dig for, hvilken type bolig du ønsker. Vi har samlet en masse nyttige oplysninger om andelsboliger, som du kan få god brug for, når

Læs mere

Andelsboligens kendetegn

Andelsboligens kendetegn Andelsboligens kendetegn I Danmark er der fire 'store' boligformer: Andelsbolig Ejerbolig Almen bolig Privat udlejning Andelsboligen udgør godt 7 % af det samlede boligmarked og findes i hele landet, men

Læs mere

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk

Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk By- og Boligudvalget 2011-12 BYB alm. del Bilag 109 Offentligt Vagn Svendsen 14. december 2010 Hovmestervej 37, 3 2400 København NV Tlf. 23 30 16 60 e-mail: vagnsvendsen@privat.dk Sag Andelsboligforeningen

Læs mere

# # # % )*+, - ,5 7-3-"*"!

# # # % )*+, - ,5 7-3-*! !"!"""!$! %"% % )*+, -.!*-0! 123"!45*+6,,55 23"!4,*+5-*",5 7-3-"*"! 32"!0!"%3"!$!*+ 3-"%343+*"3-+ *2-+!*+!%3"*+*%* %3%38 1. EndeligtSkøde 2. EndeligtSkødeMageskifte 3. BetingetSkødeKøbesum 4. BetingetSkødeAndet

Læs mere

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme

1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Indhold 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme 2 Moms på salg af byggegrunde 1 Tvangsauktioner over andelsboliger og andelsboligforeningers ejendomme Af advokat Jette

Læs mere

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v.

Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. - 1 Forældrekøb - Skattemæssig værdiansættelse ved salg til barnet m. v. Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Højesteret har ved en principiel dom af 27/11 2013 truffet afgørelse om værdiansættelse

Læs mere

Det lejeretlige ejendomsbegreb

Det lejeretlige ejendomsbegreb Dansk Selskab for Boligret den 13. november 2013 Det lejeretlige ejendomsbegreb v/advokat Katja Paludan og advokat Anne Louise Husen Udstykningslovens 2 Ved en samlet fast ejendom forstås i denne lov 1)

Læs mere

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget.

Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene på de spørgsmål, der er blevet stillet til lovforslaget. Boligudvalget (2. samling) L 173 - Svar på Spørgsmål 45 Offentligt TALEPUNKTER Lukket samråd om Århusmodellen Bilag 1 Spørgsmål A: Ministeren bedes redegøre for lovforslagets indhold samt uddybe svarene

Læs mere

S A M E J E O V E R E N S K O M S T

S A M E J E O V E R E N S K O M S T Følgende er et eksempel på en aftale om sameje af en grund på hvilken senere ønskes opført en bolig. Eksemplet er ikke udtømmende og bør tilpasses den konkrete situation med professionel bistand. S A M

Læs mere

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront

Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Frederiksberg 1. august 2014 Notat omkring afstemning på generalforsamling i E/F Teglholmen Waterfront Nærværende notat er udarbejdet efter henvendelse fra ejerforeningens bestyrelse. Bestyrelsen har ønsket

Læs mere

Vejledning om præstegårdsbrug m.v.

Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Side 1 af 9 Dato for udstedelse 16-05-2006 Dokumenttype Vejledning Forskriftens nr. 41 Forskriftens titel Ressortministerium Status Vejledning om præstegårdsbrug m.v. Kirkeministeriet Gældende Populærtitel

Læs mere

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder

Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Hørsholm Kommune Opkrævning af ejendomsskat ved omdannelse af andelsboligforening til ejerlejligheder Statsforvaltningen Hovedstaden udtaler, at Hørsholm Kommune ikke har handlet i strid med reglerne i

Læs mere

Tilbudspligt. Erhvervslejeret

Tilbudspligt. Erhvervslejeret Tilbudspligt Erhvervslejeret Eksamensspørgsmålet Tilbudspligt Introduktion Definition Tilbudspligt er en lovbestemt forkøbsret til en boligudlejningsejendom for en af lejerne nystiftet andelsboligforening.

Læs mere

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84.

Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Vedtægter for Ejerforeningen Vibeparken Flintebakken 6-84. Side 1 af 6 1 Navn, Hjemsted og Formål. Stk. 1. Foreningens navn er Ejerforeningen Vibeparken, Flintebakken 6-84. Stk. 2. Foreningens hjemsted

Læs mere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere

Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på visse solcelleanlæg nettilsluttet den 20. november 2012 eller senere BEK nr 125 af 06/02/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 8. marts 2015 Ministerium: Klima-, Energi- og Bygningsministeriet Journalnummer: Klima-, Energi-og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2006/2012-0011

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2

Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Forslag til vedtægtsændringer for Grundejerforeningen Ågården 2 Foreningens hjemsted er Rosenholm Kommune under Retten i Århus, der er foreningens værneting. Rettes til: Foreningens hjemsted er Syddjurs

Læs mere

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG

GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG GODE RÅD VED KØB AF ANDELSBOLIG I dette faktaark kan du læse meget mere om, hvad en andelsbolig er for noget. Hvis du mangler svar på spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os. Hvad er en andelsbolig?

Læs mere

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet

Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Nyhedsbrev til kunder og samarbejdspartnere Værdifuld viden om skat og moms Moms på byggegrunde og nye bygninger fra 1. januar 2011 SKATs vejledning er udkommet Fra 1. januar 2011 skal der betales moms

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering

Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Ejendomsforeningen Danmark Lejefastsættelse og lejeregulering Juridisk konsulent Pernille Lind Husen Ejendomsforeningen Danmark Skatter og afgifter LL 50 52 Hvilke ejendomme Alle ejendomme uanset beliggenhed,

Læs mere

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.

Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837. - 1 Regelvandring i ejendomsavancebeskatningsloven skattefrit salg af tidligere hotellejlighed med udlejningsforpligtelse - SKM2011.837.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Ved et bindende

Læs mere

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4

Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplan for et område ved Hovedgaden, Hårlev BRANDSKILDEGÅRDEN Indholdsfortegnelse Lokalplanens redegørelse Lokalplanens baggrund 3 Lokalplanens forhold til anden planlægning 4 Lokalplanens tekst Side

Læs mere

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder

Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Salg af arealer ved Kildemarksvej, 4760 Vordinborg del af matr. nr. 7 f og 7 al Iselingen, Vordingborg Jorder Kollegie 20.635 m2 Vordingborg Uddannelsescenter TV2 Øst Ca. 7.400 m2 Arealets nærmere beliggenhed

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord November 2013 KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Industri Nord Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.: tilbyder herved Kolding Kommune

Læs mere

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje

Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje NOTAT J.nr. NST-609-00014 Ref. Den 5. september 2014 Sommerhuslovens regler om erhvervelse og udleje Sommerhuslovens regler gælder al udlejning af hus eller husrum til ferie- og fritidsformål, uanset om

Læs mere

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011

Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 Lovtidende A 2010 Udgivet den 4. januar 2011 16. december 2010. Nr. 1716. Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber Herved bekendtgøres lov om andelsboligforeninger og andre

Læs mere

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død

Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Bilag 4 - Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død 1 Straksovertagelse fra forælder til børn ved forælders død Barnet 1 kan i denne situation vælge mellem at overtage landbruget med eller

Læs mere

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53

Forældrekøb. - når de unge flytter hjemmefra. home as oktober 2013. Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 home as oktober 2013 Forældrekøb - når de unge flytter hjemmefra Forældrekøb A5.indd 1-2 29/10/13 13.53 Søg og du skal finde Det kan være svært at finde tag over hovedet, når man som ungt menneske skal

Læs mere

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt

K Ø B S A F T A L E. ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej 474, 9541 Suldrup samt K Ø B S A F T A L E Undertegnede Navn/Virksomhed: Adresse: CPR/CVR.: Tlf.: E-mail: tilbyder herved at købe ejendommen matr.nr. 2a Sønderup By, Sønderup af areal ifølge tingbogen 1816 m 2, beliggende Hjedsbækvej

Læs mere

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme

D E K L A R A T I O N om privat kloakanlæg. Underskrevne ejere af den på vedhæftede kortbilag af 31 august 2014 angivne ejendomme Matr.nr. : 63-e,63-f,63-g,63-h,63-i,63-k,63-l 63-m,63-n,63-o,63-p og 63-q Anmelder Ejerlav : Nr. Uttrup By, Hvorup Kommune : Aalborg Region : Nordjylland Tlf. 98 24 75 11 Sagnr. 32418 BO603-12 D E K L

Læs mere

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved

Slettebjerggård. Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Sorø Kommune udbyder nu storparcel til opførelse af tæt-lav bebyggelse i det nye boligområde ved Slettebjerggård Overordnet planlægning Den udbudte storparcel indgår i et nyt planlagt boligområde med både

Læs mere

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden

Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden - 1 Samlevendes køb af lejlighed, hvor den ene står som ejer mens den anden er medhæftende for gælden Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Jeg er samlevende med en pige, som planlægger at købe

Læs mere

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme

Bekendtgørelse om reglerne i lov om landbrugsejendomme (Gældende) Udskriftsdato: 22. januar 2015 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 14-651-000017 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse

Læs mere

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør

Klagerne. København, den 21. juli 2009 KENDELSE. ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør 1 København, den 21. juli 2009 KENDELSE Klagerne ctr. Place2live Høegh Bolig A/S Kongevejen 15 3000 Helsingør Sagen angår spørgsmålet, om indklagede har givet mangelfulde og ukorrekte oplysninger om den

Læs mere

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev

ANDELSBOLIGFORENINGEN HAMISGAARDPARKEN - - 11 boliger i Hammelev HAMISGÅRD 11 1 12 3 11 dejlige andelsboliger i attraktivt kvarter ved Hamisgårdvej i Hammelev. Velindrettede boliger til yngre, ældre og børnefamilier. Lyse og luftige rum med flotte lysindfald som skaber

Læs mere

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse.

Antal parceller og boligenheder i Søhusene II, ændres fra 23 til 24, som konsekvens af, at det tidligere fælleshus er solgt og omdannet til beboelse. Bestyrelsen foreslår at der foretages følgende rettelser og ændringer i foreningens vedtægter. Ændringer i en ordlyd er markeret med gult og afsnit der slettes er markeret med rød/gennemstreget. Ad 2 Ad

Læs mere

Vejen til det optimale generationsskifte

Vejen til det optimale generationsskifte Vejen til det optimale generationsskifte Økonomikonsulent Kennet Rønfeldt 6. februar 2015 Videncenter Thy-Mors Planlæg i tide Halvdelen af de mindre virksomheder i Danmark har ikke en strategi for ejerskifte,

Læs mere

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE

VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE 1 VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN ØRNENE Indholdsfortegnelse 1 Navn og hjemsted... side 2 2 Grundejerforeningens formål... side 2 3 Medlemskreds... side 2 4 Hæftelsesforhold... side 3 5 Fordelingstal

Læs mere

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi

Skattemæssige forhold ved salg af ejendom. Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Skattemæssige forhold ved salg af ejendom Henrik Hovmøller Christensen Agri Nord Økonomi Emner Strategi Ejendomsavance Provenu Pensioner Hvad vil jeg? Ønsker/drømme Strategi Hvad har jeg? Likviditet? Muligheder?

Læs mere

Fyraftensmøde om selskaber

Fyraftensmøde om selskaber Fyraftensmøde om selskaber 28. maj 2013 Morten Hyldgaard Jensen Specialkonsulent Jens Faurholt Registreret revisor Agenda Generelt om selskaber Fordele og ulemper ved selskaber Hvornår skal jeg drive min

Læs mere

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter

Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Seminarer Stocholm 1999 juridisk nasjonalrapport - dansk Bostadsbeskattning - rättsliga aspekter Nationalrapport fra Danmark Af lektor, lic. jur. Hans Henrik Edlund og lektor Mette Neville, Ph.D.[1] 1.

Læs mere

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING

LOKALPLANEN OG DEN ØVRIGE PLANLÆGNING 2 LOKALPLANENS RETSVIRKNINGER Forandringer skal følge planen Efter Byrådets endelige vedtagelse og offentliggørelse af lokalplanen må ejendommene i følge Planlovens 18 kun udstykkes, bebygges eller i øvrigt

Læs mere

Fast ejendoms begreb

Fast ejendoms begreb Fast ejendoms begreb Køb af fast ejendom Indledning Ejendomsdannelsen Behovet for individualisering af ejendomme matrikelsystemet Individualisering af ejendomme Der er behov for nem individualisering af

Læs mere

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme

EJERSKIFTE. Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Scenarie 5 - Anvendelse af selskaber ved generationsskifte af pelsdyrfarme Anvendelse af selskaber i minkproduktionen og i landbruget

Læs mere

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER

Danske Torpare. Velkommen til Danske Torpares kursus om SAMEJE & FORENINGER Velkommen til s kursus om SAMEJE & FORENINGER HVAD ER PLANEN FOR I AFTEN? - gennemgå reglerne for sameje og foreninger - faldgruber og gode råd - hvad er forskellen mellem et sameje og en forening - hvad

Læs mere

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber

Bekendtgørelse af lov om andelsboligforeninger og andre boligfællesskaber LBK nr 447 af 21/03/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 4. august 2015 Ministerium: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Journalnummer: Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter, j.nr. 2015-885 Senere

Læs mere

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL

Håndbog i. EJEndoMSHANDEL Håndbog i Jytte Holm-Larsen EJEndoMSHANDEL OG LEJERET Jurist- og Økonomforbundets Forlag Jytte Holm-Larsen Håndbog i ejendomshandel og lejeret Jurist- og Økonomforbundets Forlag 2009 Håndbog i ejendomshandel

Læs mere

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2

FORÆLDREKØB. Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. EN GOD START 2 GUNSTIGE SKATTEFORHOLD OG BOLIGSIKRING 2 FORÆLDREKØB Med forældrekøb kan du hjælpe dine børn til at få en lejebolig. 121/5 01.01.2015 Forældrekøb er, når forældre køber en lejlighed, som de udlejer til deres barn. Hvis voksne børn køber en lejlighed,

Læs mere

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v.

Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse. Af advokat (L) Bodil Christiansen og advokat (H), cand. merc. (R) Tommy V. Christiansen. www.v. - 1 Ejendomsværdiskat ved samlivsophævelse Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Efter ejendomsværdiskatteloven skal en boligejer betale ejendomsværdiskat af enhver helårsbolig, sommerhus m.v.,

Læs mere

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962

Love for. Gershøj Grundejerforening. Stiftet 2. oktober 1962 Love for Gershøj Grundejerforening Stiftet 2. oktober 1962 1. Navn og hjemsted: Foreningens navn er Gershøj Grundejerforening. Dens hjemsted er: Bramsnæs Kommune. Dens værneting er: Roskilde. 2. Formål:

Læs mere

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien

KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR. K/S Århus Bugt Linien Advokatfirmaet Espersen Tordenskjoldsgade 6 9900 Frederikshavn Tlf. 98 43 34 11 1202-0571 - LE/UJ KOMMANDITSELSKABSKONTRAKT FOR K/S Århus Bugt Linien 2 Mellem 3 er der d.d. indgået aftale om kommanditskab

Læs mere

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer

Nævnsformand, dommer Poul K. Egan Sekretariatschef Jørgen K. Nielsen Chef for forretningsudvikling, ingeniør Bjarne Spiegelhauer (Energibesparelser i bygninger) Afgørelsen offentliggøres i anonymiseret form Frederiksborggade 15 1360 København K Besøgsadresse: Linnésgade 18, 3. sal 1361 København K Tlf 3395 5785 Fax 3395 5799 www.ekn.dk

Læs mere

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED

Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Forslag til lokalplan nr. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONGSTED Februar 2007 1 REDEGØRELSE TIL LOKALPLAN NR. 1000-48 FOR TØMRERVÆNGET VED GRUNDERUPVEJ I KONG- STED Denne redegørelse har

Læs mere

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg

LOVE OG VEDTÆGTER GRUNDEJERFORENINGEN BIRKELY 4593 Eskebjerg ADVOKATFIRMAET SV. O. HANSEN MØDERET FOR HØJESTERET STEEN RØGILDS * NINNA SONNE BALLING * PER NYKJÆR ADVOKAT (H) ADVOKAT ADVOKAT AUT.BOBESTYRER CERT. BOLIGADVOKAT KORDILGADE 38 4400 KALUNDBORG TLF. 59

Læs mere

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON

DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON DATO DOKUMENT SAGSBEHANDLER MAIL TELEFON 9. april 2010 09/07866 EKSPROPRIATION TIL OFFENTLIG VEJ Vejdirektoratet har behandlet en klage fra advokaten på vegne af K og N C T over Kommunens afgørelse af

Læs mere

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver

SVEJGAARD ǀ GALST ǀ QWIST ALLÉHUSENE. Fordele og ulemper ved at blive andelshaver J.nr. 137773-fordele og ulemper HQ/CBD 11. april 2014 ALLÉHUSENE Fordele og ulemper ved at blive andelshaver På beboermødet den 23. april 2014 vil arbejdsgruppen nærmere redegøre for vort arbejde indtil

Læs mere

Udlejning af ejerboligen

Udlejning af ejerboligen - 1 Udlejning af ejerboligen Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Flere læsere har fremsendt spørgsmål om udlejning af ejerboliger, som ikke har kunnet sælges på et kriseramt boligmarked. Jeg

Læs mere

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland

Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Bliv medejer af lækker stor lejlighed i Grækenland Du betaler 145.000 kr. for at blive ejer af 1/12 af en stor lækker græsk lejlighed, hvor du har adgang til at bruge denne 4 uger om året. Årligt betaler

Læs mere

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2.

Den udtømmende afgrænsning af hvad der kan reguleres i en lokalplan, fremgår af planlovens 15, stk. 2. LOKALPLANER INDHOLD: Hvad er en lokalplan? Hvilke forhold kan typisk være reguleret via en lokalplan? Er der lokalplaner for alle områder i Danmark? Hvad gælder hvis dit område IKKE har nogen lokalplan?

Læs mere

Produktion / Lager / Kontor

Produktion / Lager / Kontor Lejeopstilling Produktion / Lager / Kontor Sag 7658-1 Østre Havnevej 25, 5700 Svendborg Attraktiv beliggenhed på havnen Mulighed for individuel opdeling og indretning Etageareal fra 400 til 7.100 m 2 Årlig

Læs mere

Forældrekøb økonomi og skat

Forældrekøb økonomi og skat Forældrekøb økonomi og skat Indhold Køb af lejlighed...3 Udlejning...3 Boligsikring...3 De unges skatteforhold...3 Forældrenes skatteforhold...4 Virksomhedsordningen...4 Kapitalafkastordningen...4 Fortjeneste

Læs mere

Undervisningsnotat nr. 8:

Undervisningsnotat nr. 8: HD-R, 6. SEMESTER SKATTERET, foråret 2004 Undervisningsnotat nr. 8: Ejendomsavancebeskatning Valdemar Nygaard Ejendomsavancebeskatning: Notatet bygger på afsnit XIV - Almen del. Baggrund - oversigt: Historisk

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers.

GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX. Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under Retten i Randers. GRUNDEJERFORENINGSVEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN XXX Kap. 1. Foreningens navn og hjemsted. 1 Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen XX Grundejerforeningen har hjemme i Favrskov Kommune under

Læs mere

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng

Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng Stiftelsesdokument og vedtægter for Grundejerforeningen Nordre Eng I henhold til 11 i Tårnby Kommunes Lokalplan 95 for villabebyggelse på Nordre Eng skal der etableres en grundejerforening med medlemspligt

Læs mere

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring /

Velkommen til BoligSkolen. Fase 1: Klargoring / Velkommen til BoligSkolen Fase 1: Klargoring / BoligSkolen er begyndt! Er du klar til at få endnu flere gode råd og tips? Vi fortsætter med at dele vores viden med dig indenfor: Lovgivning på området Regning

Læs mere

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset.

Tak for opgaven med at vurdere mulighederne for bebyggelserne Hannebjerg og Møllehuset. Page 1 of 5 Marianne Godtfredsen Fra: Finn Jensen [fje@edc.dk] Sendt: 11. september 2013 15:52 Til: Betina Bojesen Cc: Anne Holmegaard Emne: Louis Petersensvej 11 og Møllevænget 5 - gennemgang af muligheder

Læs mere

K Ø B S A F T A L E --------------------------------------

K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- A D V O K A T F I R M A E T STEFFENSEN HORSTMANN K Ø B S A F T A L E -------------------------------------- Undertegnede sælger herved til medundertegnede Jens Jørgen N. Nielsen og Bente Østergaard Nielsen,

Læs mere

Overbliksvurdering af ejendommen

Overbliksvurdering af ejendommen Overbliksvurdering af ejendommen Opvisningsbanen på Engvej, 2791 Dragør Opvisningsarealet på Engvej Rækkehusbebyggelse fra år 2000 på nabogrund Sags-nr. 2006-141 B Rekvirent: Dragør kommune Kirkevej 7

Læs mere

Aftale om overdragelse af andel

Aftale om overdragelse af andel Aftale om overdragelse af andel Undertegnede (sælger) Udtræder af andelsboligforeningen AB Rørmosen 2. Og overdrager min andel til medunderskrevne (køber) Samtidig opsiger jeg brugsretten til min bolig

Læs mere

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C

KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Oktober 2013 NSP KØBSTILBUD MED SALGSVILKÅR for salg af erhvervsarealer beliggende i Nordic Synergy Park, Etape 1, delområde 2C Undertegnede: Navn: Adresse: By og postnr.: Telefon nr: E.mail: CVR nr.:

Læs mere

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006.

KENDELSE. Klager fik i forbindelse med underskrivelse af formidlingsaftale udleveret salgsbudget dateret 17. oktober 2006. 1 København, den 25. januar 2011 KENDELSE Klager ctr. statsaut. ejendomsmægler MDE Peter Norvig Gl. Kongevej 124 1850 Frederiksberg C Nævnet har modtaget klagen den 2. februar 2009. Klagen angår spørgsmålet,

Læs mere

- - Grundejerforeningen Ville Heise

- - Grundejerforeningen Ville Heise - - Grundejerforeningen Ville Heise Afskrift af vedtægter Advokat Lone Refshammer Toldbodgade 37A, 1253 København K., Tlf. 3314 1438, Fax 3314 1944, Giro 766 9259 VEDTÆGTER for Grundejerforeningen Ville

Læs mere

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme...

NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008. Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... NYHEDER FRA PLESNER JUNI 2008 ERHVERVSEJENDOMME Er lejer forpligtet til at betale husleje i istandsættelsesperioden?... 1 Offentlig vurdering af erhvervsejendomme... 4 Er lejer forpligtet til at betale

Læs mere

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer.

Udstykningen af parcellerne er forestået af Roskilde Kommune, der har solgt parcellerne som ejer. Roskilde Kommune Teknik-og Miljøudvalget Postboks 100 4000 Roskilde Ballerup, den 21. oktober 2005 J.nr. 7308 eg/bt Vedr.:J.nr. 13.06.04P20 Støjskærm langs Holbækvej Grundejerforeningen Hyrdehøj ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej.

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RANUNKELVEJ. Navn Foreningens navn er Grundejerforeningen Ranunkelvej. Ret&Råd ADVOKATERNE SUNDHUSET HEDENSTED BRÆDSTRUP Møderet for Højesteret CLARASVEJ 2. 8700 HORSENS. TELEFON 76 28 20 10. FAX 75 65 76 60 GIRO 6 46 97 60. E-MAIL: HORSENS@RET-RAAD.DK. WWW.RET-RAAD.DK J.

Læs mere

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10

SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE RESEN VEST1 UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 SKIVE KOMMUNE DEKLARATION FOR OMRÅDE UNDER PARTIEL BYPLAN NR.10 RESEN VEST1 Deklaration for område vest og syd for Resen skole Undertegnede ejer af det på vedhæftede kortbilag viste område, omfattende

Læs mere

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til

Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup K Ø B S A F T A L E. Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til Parcel af matr.nr.5 a Ågerup by, Pederstrup Beliggenhed: Råmosevej 62 2750 Ballerup K Ø B S A F T A L E Undertegnede Ballerup Kommune, Hold-an Vej 7, 2750 Ballerup, sælger herved til XXXXXXXX xxxxxxxx

Læs mere

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT

-7,IN! 1979*008452 STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT mtr.nr. 181 m.fl. Ringkøbing bygrunde -7,IN! 1979*008452 Anmelder: Jørgen H.Krogh advokat Ringkøbing STEMPELMÆRKE KUN GYLDIGT MED AFSTEMPLING AF DOMMERKONTORETS KASSEKONTROLAPPARAT 3 ASI1 RINGKØBING KOMMUNE.

Læs mere

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget)

KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) KØBSAFTALE. (Almindelige vilkår for salg af grunde ved Skolevænget) 1. Ejendommen er en ubebygget grund, som sælges i den stand, hvori denne forefindes, og som beset af køberen med de på grunden evt. værende

Læs mere

Grundejerforeningen Krybily Vest

Grundejerforeningen Krybily Vest NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen Krybily Vest Foreningens hjemsted er Fredericia Kommune under Fredericia Ret, der er foreningens værneting. 2 Grundejerforeningens formål

Læs mere

Side 1 af 5 Forældrekøb og -salg af lejlighed Sprog Dansk Dato for 15 jun 2011 08:26 offentliggørelse Resumé Denne vejledning handler om de mest almindelige skatteregler ved forældrekøb, - udlejning og

Læs mere

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1)

Købsaftale (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) (Sidst revideret: Juli 2010, version 3.1) Undersevne køber: Navn: Adresse: Postnr./by: Tlf/fax/mail: Ventelistenr.: køber herved af undersevne sælger: Navn: Ny adresse: Postnr./by: Ny Tlf/fax/mail: en

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris

Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris Vedtægter for Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris 1. Navn og hjemsted 1.1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Morbærhaven Ferskenvej, Hasseris. 1.2. Grundejerforeningens

Læs mere

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud.

På nedenstående kortudsnit ses grundene, der er i udbud. Erhvervsgrund Katkjærvej En lavtliggende erhvervsgrund på Katkjærvej i Skive, sælges i udbud uden mindstepris men med byggepligt og normale udstykningsomkostninger og tilslutningsafgifter På nedenstående

Læs mere

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Vedtægter for. Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE. Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting Vedtægter for Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 1 Foreningens navn er Grundejerforeningen HØRSHOLM GÅRDHUSE 2 Foreningens hjemsted er Hørsholm Kommune under Retten i Helsingør, der er foreningens værneting

Læs mere

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION

KOPI. Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION KOPI Matr; hr. 4h Brønsholm by, Karlebo,sogn. Anmelder: Per Fasting, landsretssagfører, Ny Vestergade l, 1471 København K. Tlf: 12 09 13 DEKLARATION Undertegnede Kay Wilhelmsen, Vassingerød pr.,lynge,

Læs mere

privat boligudlejning under lup

privat boligudlejning under lup privat boligudlejning under lup 82 En meget blandet sektor. Sådan lyder karakteristikken fra civilingeniør og økonom Hans Skifter Andersen, når han skal beskrive den private udlejningssektor i Danmark.

Læs mere

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N.

Stempel: kr. øre D E K L A R A T I O N. Fællesdeklaration tinglyst på matr. 4 e, 7 a, 7 æ, 8 a og 11 a, avnsø By, Føllenslev Sogn, Skippinge erred, olbæk Amt. Tinglyst 16-6-1970: Dokument om benyttelse, bebyggelse, hegn, veje, grundejerforening

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup

Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup Vedtægter for Grundejerforeningen Børup 1. Foreningens navn: 2. Formål: Grundejerforeningen Børup, 8310 Tranbjerg J. Foreningens formål er at varetage medlemmernes

Læs mere

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges

Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Info Erhvervsarealer, Hedelund, Glyngøre, sælges Skive Kommune udbyder to erhvervsarealer på Hedelund, Glyngøre, 7870 Roslev til salg uden mindstepris, men med byggepligt, tilslutningsafgifter, samt alle

Læs mere

Opstart af virksomhed

Opstart af virksomhed - 1 Opstart af virksomhed Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Etablering af egen virksomhed nødvendiggør en lang række overvejelser af meget forskellig karakter. Et af de centrale spørgsmål

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN FÆRGEBAKKERNE ORØ Stk.1: Foreningens navn er Grundejerforeningen FÆRGEBAKKERNE. Dens hjemsted er Orø, Holbæk Kommune. 1 Stk. 2: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

vexa-ordbog over finansielle begreber

vexa-ordbog over finansielle begreber vexa-ordbog over finansielle begreber Hovedstol Det beløb som De låner og som bliver tinglyst på ejendommens tingbogsattest. Løbetid Det antal år det tager at betale lånet tilbage. Terminer Vexa Finans

Læs mere

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park

Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Salgsbetingelser for 6 parcelhusgrunde beliggende Præstevænget 10 20 i Vita Park Boligområdet er omfattet af lokalplan 1120 - vedtaget den 15. april 2013. Dokumentnr.: 727-2013-43584 side 1 Om udstykningen

Læs mere

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR

Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR - 1 Fraskilte ægtefællers bolig i sameje beboelse af den ene ægtefælle rentefradragsret på indestående lån SKM2012.716.SR Af advokat (L) og advokat (H), cand. merc. (R) Skatterådet meddelte ved et bindende

Læs mere

Salgsbetingelser m.v.

Salgsbetingelser m.v. 1. Almindelige bestemmelser Salgsbetingelser m.v. Kommunen har nu byggemodnet og klargjort yderligere 2 grunde til salg i udstykningen Lystgårdsparken i Boulstrup. Grundene er omfattet af lokalplan 4004.

Læs mere