Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads."

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Krüger om Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads e f t e r å r

2 LEDER > Ny leder af Krügers kontor i Aalborg Kære læser, Regeringen vil bruge 1 millard kroner ekstra på natur og miljø i Heraf er der afsat ca. 700 millioner kroner til en særlig natur- og vandindsats, der bl.a. skal bidrage til at nå målene i EU s vandrammedirektiv. 120 millioner kroner skal gå til udvikling af miljøeffektiv teknologi. Forskning og erhvervslivet skal udvikle mere miljøeffektive teknologier og mere miljøvenlige produkter. Sammen med andre initiativer fra Videnskabsministeriet er målet, at dansk industri skal udvikle miljø- og energiteknologier, som kan udvikle sig til fremtidige eksportmuligheder. Miljøpolitikken vanskeliggør miljøeksporten Det er et godt initiativ. Men det stemmer ikke overens med den nuværende miljøpolitik på f.eks. slamområdet, hvor de gældende afgiftsregler for bortskaffelse af slam reelt udgør en barriere for fremtidige eksportmuligheder. Krüger har udviklet et anlæg til forbrænding af slam på Renseanlæg Lundtofte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Anlægget blev i 2004 nomineret til EU s miljøpris for renere teknologi, fordi det udover slam også forbrænder restprodukterne på renseanlægget ristestof og slamblandet sand. Anlægget er en driftsmæssig succes samtidig med at naboerne slipper for tung lastbilkørsel flere gange i døgnet. Slamanlægget passer i størrelsen til en lang række danske anlæg, men vi har i dag en forbrændingsskat på slam, som effektivt forhindrer opførelsen af flere lignende slamforbrændingsanlæg. Udviklingen bremses Det har således ikke været muligt at oparbejde et hjemmemarked for disse anlæg, hvilket er en forudsætning for et tilstrækkeligt volumen for eksport. Samtidig er der heller ikke nogle incitamenter for virksomhederne i at videreudvikle og effektivisere teknologien yderligere. Derfor er det væsentligt hvis Miljøministeriet ønsker at realisere målet om udvikling af miljøeffektive teknologier at den overordnede miljøpolitik og de gældende afgiftsregler ses i et sammenhængende perspektiv. Med venlig hilsen, Ole Røsdahl Direktør, Krüger A/S Division Danmark Ole Røsdahl Vibeke Reimer Borregaard er tiltrådt som ny leder af Krügers kontor i Aalborg. Den nye formand for Spildevandsteknisk Forening er Otto Andersen, souschef i Odense Vandselskab. Vibeke Reimer Borregaard ny leder af Krügers kontor i Aalborg Vibeke Reimer Borregaard startede den 1. oktober 2006 som leder af Krügers kontor i Aalborg. Samtidig er hun også udnævnt til teamleder for Krügers spildevandsfolk i Jylland. Vibeke kommer fra en stilling ved Aalborg Kommunes Kloakforsyning, hvor hun har arbejdet som proces- og projektingeniør for renseanlæg. Derudover har Vibeke siddet i bestyrelsen for Spildevandsteknisk Forening i fem år, hvoraf de seneste fire år har været som Formand for foreningen. Vibeke Reimer Borregaard på Sponsor på Dansk Vand Grand Prix 2006 DANVA har i år for første gang arrangeret Dansk Vand Grand Prix, hvor kendte vinanmeldere smager på vandet fra forskellige vandforsyninger og finder ud af, hvem der leverer Danmarks mest velsmagende vand. Finalen blev afholdt 9. november 2006 i København, hvor miljøminister Connie Hedegaard overrakte 1. præmien sponseret af Krüger til vinderen. 1. præmien Første præmien er et rejselegat for 3 personer til Paris, hvor vinderne bl.a. får mulighed for at besøge vandværket Méry-sur- Oises, der udnytter både grundvand og flodvand til fremstilling af m 3 drikkevand per dag. Vandværket består af en almindelig primær bundfældning og biologisk filtrering. Derudover er der etableret en ny linie, som er et nanofiltreringsanlæg, hvor forbehandlingen består af en mekanisk/kemisk bundfældningsproces, ozonering, et filteranlæg og en mikrofiltrering i patronfiltre før selve nanofiltreringen. 2

3 > Miljøteknisk Brancheforening Ny formand NYHEDER Krügers administrerende direktør Klaus Landeværn Andersen blev i sommeren 2006 valgt som formand for Miljøteknisk Brancheforening. Miljøteknisk Brancheforenings aktiviteter er mange, men alle vedrører miljøområdet (vand og spildevand), hvor foreningen prøver at være proaktiv inden for forskning, udvikling, produktion, drift, vedligeholdelse, undervisning, standardisering, miljøpolitik, afgiftspolitik m.m. Foreningen har en lang række medlemmer inden for den miljøtekniske branche, bl.a. Orbicon, Danfoss, Silhorko og naturligvis Krüger. Større offentlighed omkring foreningens arbejde»her i efteråret arbejder vi på en ny strategi for foreningens virke«fortæller den nye formand Klaus Landeværn Andersen.»Strategien kommer bl.a. til at indeholde et mål om en større grad af offentlighed omkring foreningens arbejde, herunder også en mere aktiv deltagelse i den offentlige debat. Vi ser gerne, at udvikling af miljøteknologier og en afledt miljøeksport bliver sat på den politiske dagsorden og at Miljøstyrelsen støtter op om det«, fortsætter Klaus Landeværn Andersen. Støtte til den teknologiske udvikling»f.eks. betyder den nuværende afgiftspolitik på slamområdet, at man fra politisk hold stort set har fjernet forudsætningerne for teknologisk udvikling i Danmark inden for slambehandling. Eller sagt på en anden måde, så anvender lovgiverne afgifterne til at adfærdsregulere slambehandlingen hvilket i sig selv kan være prisværdigt men dermed bremses den teknologiske udvikling. Vores kollegaer i resten af Europa er meget længere fremme med avancerede slamteknologier. Og den manglende udvikling gavner ikke Danmark og miljøeksporten hverken miljøet, betalingsbalancen eller medarbejderne i miljøbranchen uanset om de er privat eller offentligt ansat. Emnet blev især aktualiseret for nylig, da RGS 90 satte en stopper for modtagelse af slam. Lige pludselig skulle en lang række kommuner finde nye metoder til at afsætte 20% af Danmarks samlede slammængde med få dages varsel«. Klaus Landeværn Andersen på Klaus Landeværn Andersen Administrerende direktør for Krüger A/S Indvielse af Skt. Annæ Den 22. september blev Københavns Energi-Afløb s nye bassinanlæg ved Sankt Annæ Plads indviet af Teknikog Miljøborgmester Klaus Bondam. Bassinanlægget skal sammen med ombygning og lukning af andre udløb til Københavns Havn være med til at opfylde Københavns Kommunes målsætning om rent badevand i Havnen. Bassinet har et nettovolumen på m 3 og skal opsamle opspædet spildevand under regn. Statistisk set vil der kun ske aflastning til Havnen 2 til 3 gange om året fremover, imod nuværende gange om året. Efter regnens ophør pumpes opsamlet vand tilbage til afløbssystemet. Bassinet er bygget ved havnefronten delvis i Kvæsthusgraven og meget tæt på det nye Skuespilhus samt to hoteller. Derfor er der fra bygherren stillet store krav til drift og renholdelse af bassinet. Hans Rasmussen på Tidslinien Moderne afløbsteknologi på Skt. Annæ Plads > Hydraulisk betjente afspærringsspjæld og reguleringsspjæld > Finriste > Et kaskade-skylleanlæg > Bevægelige overløbskanter > Mange adgangs- og montagedæksler > Pumpekælder med tørt opstillede pumper > Automatisk styring med opkobling til KE-Afløb s centrale SRO-anlæg : Anlægsarbejder 2004: Overordnede ledningsomlægninger og projekt for udbud og kontrahering af bassinanlægget 2003: Anlægsbevillingen til det samlede anlæg: 100 mio. kr. 2003: Hydrauliske beregninger, simuleringer i afløbssystemet, program, dispositionsforslag, VVM-rapport og skitseprojekt 2002: Krügers arbejde som bygherrerådgiver på projektet indledes 3

4 DRIKKEVAND Sikring af vandboringer I starten af oktober blev sikring af vandboringer igen aktuelt, da der blev fundet gift i en boring i Greve. Men der findes også mange andre sårbare steder på en vandforsyning, så en fuldstændig gennemgang og handlingsplan for sikring er ofte nødvendig. Adgang-Sikring-Overvågning Krüger tilpasser sikringen til den enkelte vandforsynings behov, hvor man kan vælge dele af eller hele Krügers løsning, der kaldes»adgang-sikring-overvågning«. Bl.a. indeholder løsningen sikring af råvandsstationen mod fysisk indtrængning uanset om dette sker gennem dæksel eller gennem stationens væg. Følere detekterer ISTD: In-Situ Thermal Desorption en hvilken som helst indtrængning af mennesker eller f.eks. vand eller anden væske. Alarmen registreres på vandværkets SROanlæg med tilkald af driftspersonale på sædvanligvis. Samtidig tvangsudkobler alarmen øjeblikkelig en boring, der er i automatisk drift. Men alarmen medfører ikke tvangsstop, hvis boringen er i manuel drift. Tvangsstop må kun Med ISTD opvarmes den forurenede jord til 100 C. Varmen bevirker, at forureningsstofferne fordamper og derved kan opsuges på gasform. Selve opvarmningen foretages med aflange varmelegemer, der installeres i lodrette boringer. Varmen udbredes som følge af jordens varmeledningsevne, der er uafhængig af permeabilitet og vandindhold. Forureningsfjernelse på denne måde tager kun få måneder, mens de traditionelle oprensningsmetoder har tidshorisonter på mange år. Maiken Faurbye på Forureningsfjernelse med opvarmning kunne ophæves af kvalificeret personale og kun fra SRO-anlægget. Vandværksdriften i fokus»adgang-sikring-overvågning«giver mulighed for at det daglige arbejde med boringer kan foregå uhindret, dvs. alle hændelser og kommandoer registreres på vandforsyningens SRO-anlæg og alle adgange til frie vandoverflader bør sikres. Alarmløsningen er samtidig integreret i vandværkets styre- og SRO-anlæg, så alarmerne bliver dokumenteret og de daglige driftsmæssige opgaver kan afvikles uden alt for store gener. Krüger s løsning er integreret i SRO-anlægget og giver samtidigt mulighed for at overføre mange flere parametre fra boringen. Bo Bartelt på I slutningen af 2006 udfører Krüger en testoprensning af forurenet jord for Frederiksborg Amt. Det sker med en helt ny teknologi ISTD, som er udviklet i USA og markedsføres af Krüger i Danmark. Den forurenede jord indeholder chlorerede opløsningsmidler fra et tidligere renseri på grunden. Forureningen udgør en risiko overfor grundvandsressourcen i området og skal derfor reduceres. Testområdet i Fredensborg Amt er på 20 m 2 og der bliver brugt fire varmelegemer på hver 6 meter. Testen skal senere danne grundlag for design af en fuldskala oprensning. Coplater forsøg på Helsinge Vandværk Krüger har sammen med Helsinge Vandværk afprøvet et Coplater system på råvand under forskellige betingelser. Afprøvningen i Helsinge viste, at beluftningen med Coplater var mere effektiv end en iltningstrappe med tilsvarende højde. Coplateren kunne fjerne helt op til 99% af metanindholdet i råvandet. Kompakt beluftningsanlæg Coplateren er et effektivt og meget kompakt beluftningsanlæg, der vil kunne erstatte trapper og rislebakker på mange eksisterende vandværker. Der er tale om et meget sikkert og hygiejnisk anlæg, hvor luftningen sker i et lukket system uden åbne vandoverflader. Beluftningsprocessen tilfører vandet ilt til et niveau tæt ved mætning samtidig med at flygtige stoffer som f.eks. metan, svovlbrinte og klorerede opløsningsmidler afgasses. Coplaterbeluftning er kendt fra Tyskland, men der er foreløbigt kun installeret få anlæg i Danmark. Her har Københavns Energi været i front med de første anlæg. Hvis du vil vide mere, kontakt Rasmue Boe Hansen på 4

5 AFLØB Nyt bassin i Sorgenfri, Kgs. Lyngby Professor analyserer risikoen Krüger har projekteret et nyt forsinkelsesbassin på ca m 3 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Bassinet, der ligger ved Hummeltoften i Sorgenfri, etableres i et villakvarter på et areal, der grænser ned til Lyngby Sø. På samme areal lå i forvejen et åbent, flisebelagt bassin, som arbejdsmiljømæssigt var utidssvarende, og hvor man ønskede at forbedre omgivelserne for naboerne. Målinger I tilfælde af kraftig regn aflastes opblandet regn- og spildevand fra bassinet til Lyngby Sø, og det var afgørende at bestemme det nødvendige bassinvolumen for at overholde Københavns Amts krav til aflastninger til Lyngby Sø. Der fandtes i forvejen en ukalibreret MOUSE-model, som viste at der statistisk set sker aflastning fra bassinet 6 gange om året. De seneste års registreringer har dog vist, at der typisk sker aflastning 1-3 gange om året. Derfor blev der gennemført et måleprogram og en kalibrering af modellen. Mindre volumen end tidligere Målingerne viste, at befæstelsesgraderne oprindeligt var estimeret for højt, og bassinvolumen kunne derfor gøres mindre. Der blev udarbejdet en 3D-model af bassinet, og ved hjælp af denne model, blev udformning af bassinet herefter fastlagt i tæt samarbejde med kommunens driftsfolk. Anlægsarbejderne begyndte i sommeren 2006 og forventes afsluttet primo Else Vad på I 2003 blev der opført et lukket in situ støbt bassin med vakuumskyllesystem et andet sted i Lyngby- Taarbæk Kommune. Driftsfolkene var derfor ikke i tvivl om, at bassinet ved Hummeltoften skulle have samme renholdelsessystem. Peter Friis Hansen, professor på DTU og specialist i risikovurderinger, blev i september 2006 fast tilknyttet Krüger på risikoopgaver indenfor vand- og spildevandsbranchen. Både i Danmark og udlandet er der en hastigt voksende interesse for området og Krüger ønsker at markere sig som den førende partner indenfor anvendelse af risikoanalyse i spildevandsbranchen. For at nå dette mål hjælper Peter nu med at sikre en ensartet udførelse af risikoanalyser generelt i Krüger. Fra Århus til Polen Peter har sin vante arbejdsgang som professor på MEK-DTU i området Sikkerhedsvurderinger af Maritime Konstruktioner. Peter er derudover formand for Selskabet for Risikovurdering under IDA-regi. I øjeblikket arbejder Peter sammen med Krügers eksperter på implementering af risikoanalyse i Københavns Energi, Århus Kommunale Værker, Hvidovre Teknisk Forvaltning og et stort slamforbrændingsanlæg i Polen. salgschef Ole Adeler på Forsøg med tromlefilter i Albertslund Albertslund Kommune har i samarbejde med Krüger udført et mekanisk filtreringsforsøg på kommunens søvand. Kvaliteten af søvandet skal forbedres og resultatet af forsøget skal afgøre, om der kan etableres en permanent filterløsning. Rådhussøen får i dag regn- og drænvand fra separatkloakeret opland og fosforen i vandet medfører en kraftig algevækst i sommerhalvåret, hvor sigtedybden bliver begrænset og den æstetiske kvalitet forringes. Bekæmper alger Filteranlægget skal filtrere alger fra vandet og lede dem ud som affaldsprodukt i spildevandssystemet. Det filtrerede vand ledes derefter tilbage i bassinet. Følgevirkningen af algeopblomstringen er bl.a. forskydning i søens fauna, der i en negativ spiral yderligere støtter algeopblomstringen. Hvis du vil vide mere, kontakt Raoul Roestenberg på 5

6 SPILDEVAND DNA afslører kilden til forurening af badevand En ny DNA-baseret analysemetode kan fortælle om forurening med fækale bakterier fx E. coli i badevand, der stammer fra naturlige kilder som svømmefugle og græssende kvæg, eller er et resultat af menneskeskabt forurening fra overløbsbygværker eller fejlkoblede kloakafløb.»på samme måde, som når politiet skal fælde en morder med DNA-beviser i en retssag, kan vi nu etablere en»forureningsprofil«af vandet. Ved at analysere mikroorganismernes genetiske fingeraftryk kan vi spore forureningen tilbage til den mest sandsynlige biologiske kilde. Vi kan identificere, om der f.eks. er tale om forurening med Håndbog for fælles fodslag Den nye stab på vand- og afløbsområdet i Ny Skanderborg Kommune skal fra nytår arbejde efter nye fælles målsætninger, retningslinier og vejledninger. En ny projekthåndbog skal derfor sikre fælles fodslag og systematisere og optimere de daglige arbejdsopgaver. Da projekthåndbogen bliver redskab for såvel Kommunen selv som for kommunens rådgivere og entreprenører opbygges den dynamisk og internet-baseret. > Dynamisk projekthåndbog Rådgiver og idéskaber på projektet. Krüger deltager i en gennemgang af de eksisterende rutiner og de dokumenter der anvendes i dag i de enkelte kommuner. På baggrund af eksisterende materiale og Krügers erfaringer fra andre kommuner, udarbejdes oplæg til håndbogen med nye standarddokumenter og vejledninger til fremtidige fremgangsmåder. En projekthåndbog er med andre ord et standardiseringsværktøj, der sikrer at alle nyanlæg/renoveringer har det ønskede miljømæssige, tekniske og arbejdsmiljømæssige niveau i forhold til opstillede målsætninger og økonomi. Per Ørskov på Gribskov Kommune har bedt Krüger om at udarbejde forslag til en ny rense an lægs struktur, der både skal tage hensyn til de fremtidige investeringer i udbygninger og renoveringer af anlæggene samt de løbende driftsudgifter. Strukturundersøgelsen bygger på de eksisterende informationer hos kommunen, samt en overordnet teknisk og økonomisk vurdering af de fremtidige mulige strukturer. Undersøgelsen er økonomisk overkommelig og gennemføres hurtigt og effektivt. Hvis du vil vide mere, kontakt Bjarne Mogensen på spildevand, eller om det i stedet er afføring fra f.eks. kvæg«, forklarer mikrobiolog, ph.d. Torben Skovhus fra Teknologisk Institut, der har udviklet analysen i samarbejde med Aarhus Universitet. Krüger tilbyder nu DNA analyser Krüger har videreudviklet og tilpasset anvendelsen af DNA-metoden og tilbyder den sammen med vores forureningsundersøgelser og konsekvensvurderinger i relation til badevand og bynært vandmiljø. Her vil metoden være med til at skabe en langt mere detaljeret viden om forureningsoprindelse, og dermed opnå en endnu mere målrettet begrænsning af forureningen. Tommas Leth på 10, 5 eller 2 renseanlæg i Gribskov? Højbro Å Unnerup Rende Kattegat Udholt Orebjerg Rende Lyshøjrende Øllemose Å Tinkerup Å Smidstrup Duemosehus Bredmose Å Søborg Landkanal Maglemose Å Græsted Græsted-Gilleleje Grønnekilde Gilleleje Søborg Kanal Esrum Å Søborg Pumpekanal Hvidkilde Bøgegrøften Gribskov Esrum Å Dronningmølle Pandehave Å Kedelsø Å Esrum Sø Gurre Å Den nye struktur tager højde for Renseanlæggenes kapacitet Forventninger til den fremtidige udbygning Mulighederne for større kapacitet Omkostninger ved udbygning af kapaciteten Renseanlæggenes tilstand Renoveringsudgifter for de næste år Konsekvenserne ved nedlæggelse af renseanlæg Driftsudgifter Recipienternes tilstand og forventede fremtidige udlederkrav 6

7 SLAM Afsætningssikkerhed og uafhængighed Der sker i øjeblikket en stor udvikling indenfor spildevandsbranchen. Slamproblematikken bevæger sig ligeledes med f.eks. fokus på miljøfremmede stoffer og ikke mindst bortskaffelsesmuligheder. Langsigtede løsninger er i højsædet og vi har her på siden samlet en oversigt over flere af mulighederne. Derudover deltager Krüger også aktivt med rådgivning om: Kort- og langsigtet slamplanlægning Behandlingsmuligheder og tilbagebetalingstider Disponeringsmuligheder og risici Vores specialister fortæller gerne mere om de forskellige slamløsninger Bente Nielsen (slamprocesser) på Niels Simonsen (slamforbrænding) på Søren Højsgaard (maskiner) på Ole Adeler (salgschef) på Disintegration af slam Dokumenterede resultater med CROWN: 15-30% øget omsætning af organisk stof og 15-30% mere gas 3-7% højere tørstof efter afvandi ng 20-40% mindre mængde slam, der skal køres bort Forbruget af polymer reduceres med op til 20% Energimæssig optimal proces Minimale vedligeholdelsesomkostninger Termofil udrådning af slam på store og små renseanlæg Dokumenterede resultater med BioTherm på Nordkysten renseanlæg: Reducerer slammængden op til 40% Producerer stabiliseret slam Egenproduktion af strøm og varme Lavere udgifter til slambortskaffelse Slamforbrænding Dokumenterede resultater: Energieffektivt og miljøvenligt slambehandlingsanlæg Alle renseanlæggets affaldsprodukter behandles i én og samme proces Transport af restprodukter fra anlægget er reduceret til et minimum Uproblematisk drift uden krav til døgnbemanding Før disintegration BioTherm på Nordkystens renseanlæg Pyrofluid på Lundtofte Slamforbrændingsanlæg Efter disintegration med CROWN 7

8 NYT OM Risikoanalyse på DANVA s årsmøde Københavns Energi, Århus Kommunale Værker og Krüger A/S præsenterer risikoanalyse på flere niveauer ved DANVA s Årsmøde. Risikoanalyse er et planlægningsværktøj, der anvendes til at prioritere den fremtidige indsats, så der opnås størst mulig sikkerhed for de afsatte ressourcer. Størst mulig sikkerhed med hensyn til arbejdsmiljø, driftsomkostninger, miljøforhold, borgerhensyn mv. Programmet for præsentationen ved DANVA s Årsmøde: Indledning v/ole Fritz Adeler, Krüger Risiko som politisk værktøj v/niels Bent Johansen, Planlægningschef Københavns Energi Risikoværktøjer v/peter Friis Hansen, Professor, Dan marks Tekniske Universitet og Krüger Dokumenteret drikkevandssikkerhed v/pia Jacobsen, Århus Kommunale Værker Hvis du vil vide mere, kontakt salgschef Ole Adeler på Life Treasure Silkeborg Kommune har netop fået tilsagn om EU-støtte til et projekt om våde regnbassiner, som udføres sammen med Århus Kommune og Odense Vandselskab. Projektet løber over de næste 3 år, og dækker hele processen fra design, projektering og udførelse af de enkelte anlæg samt analyse og evaluering af anlæggenes drift og funktion. Ny viceafdelingschef i Spildevand Øst Sanne Olsen, bygningsingeniør, er udnævnt til ny viceafdelingschef i Krügers afdeling for spildevandsprojekter på Sjælland og Fyn. Sanne har mere end 15 års erfaring i Krüger, hvor hun har arbejdet med projektering og projektledelse af såvel store som små renseanlæg. Sannes forgænger i jobbet er Anne Abraham, der nu er udnævnt til personalechef i Krüger A/S. Sanne Olsen på Naturbaserede teknologier De 3 bassiner vil blive designet med henblik på afprøvning af forskellige naturbaserede teknologier for rensning af regnvandet. Der er blandt andet fokus på at fremme bundfældning og sorption af fine partikler og opløste stoffer. Aalborg Universitet står for udvikling og test af renseprocesserne, mens Århus Universitet står for undersøgelser i forbindelse med planteoptag af forurenende stoffer. Miljøstyrelsen støtter projektet økonomisk, idet resultaterne er relevante for implementeringen af Vandrammedirektivet. Krüger samarbejder med Silkeborg Kommune om den løbende projektledelse og koordinering af det samlede projekt. Anja Veldt på Udvikling af Projekt»OpDrift Optimeret Drift af spildevandsanlæg«blev søsat i august Formålet er at udvikle STAR2 i et samarbejde mellem Krüger og projektets partnere: Spildevandscenter Avedøre, Lynettefællesskabet (Renseanlæg Damhusåen) og Malmö Stads VA (Sjölundaverket). Essentielt for Projekt OpDrift er:»videregående styring på renseanlæg med henblik på øget kapacitet og mindsket ressourceforbrug i eksisterende anlæg«. Under den overskrift er der fokus på flere aktiviteter, hvor nogle er specifikke for ét renseanlæg og andre er tværgående aktiviteter for flere af renseanlæggene. Aktiviteter i Projekt OpDrift Baseret på de hidtidige erfaringer med on-line styring og samarbejdet i projekt OpDrift arbejdes der nu på at teste forskellige typer on-line sensorer samt udvikle flere nye elementer i STAR2: Nøgletal som et modul i STAR2 On-line styring af slamalder og slamkoncentration Mere aktiv anvendelse af hy drolyse i eksisterende volumener Optimal start på Regnstyringen Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tel Klamsagervej 2-4 DK-8230 Åbyhøj Tel Sofiendalsvej 88 DK-9200 Aalborg SV Tel Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tel Tine Ønnerth på Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, direktør Redaktør: Mette Friis-Andersen, kommunikation Layout: Grafisk Link, Århus Oplag: stk.

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

Effektiv rensning af spildevand med SBR

Effektiv rensning af spildevand med SBR Effektiv rensning af spildevand med SBR 14 19 6 5 18 17 16 15 20 11 13 22 21 7 9 12 3 4 8 1 2 18 1 > Indløbsbygværk 2 > Modtagestation 1 3 > Ristehus 4 > Sandfang 5 > Modtagestation 2 (perkolat) 6 > Perkolatlager

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Håndtering af slam fra renseanlæg

Håndtering af slam fra renseanlæg Det Energipolitiske Udvalg EPU alm. del - Bilag 209 Offentligt Håndtering af slam fra renseanlæg Set fra vores side, er valget ikke så svært! Skal vores slam eksporteres 800 km ned i Tyskland? Eller vil

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2012 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision

Vision 2060 for KE Afløb. Hvorfor en forsyning har brug for en vision Vision 2060 for KE Afløb Hvorfor en forsyning har brug for en vision Del 1 HVORFOR HAR KØBENHAVNS ENERGI BRUG FOR EN VISION FOR AFLØB? Fremtiden Vi står over for fire store udfordringer: Håndtering af

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

Risikostyring i vandforsyningen

Risikostyring i vandforsyningen Risikostyring i vandforsyningen Hans-Jørgen Albrechtsen Professor, Cand. scient, PhD Vand i Byer, HA3 Klimausikkerhed TI, Taastrup 17. Sep. 2010 Er der risiko? ust 20 Borgerne i Tune fik ren besked på

Læs mere

Miljøeffektiv teknologi

Miljøeffektiv teknologi Miljøeffektiv teknologi - Samstyring mellem afløbssystem og renseanlæg Ole Fritz Adeler Agenda Definition af samstyring og miljøeffektiv teknologi Radar, prognose og varsling Styring af Spildevandssystem

Læs mere

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid

Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S. Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Rensning af tyndt spildevand lokalt ved Mathias Nørlem, projektleder, Krüger A/S Sammen skaber vi en bæredygtig fremtid Tid til planlægning o Forsyningerne er i rivende udvikling og har haft mange udfordringer

Læs mere

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand

BLÅT TEMA. Fra råvand til drikkevand BLÅT TEMA Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning for almindelige stoffer, udpumpning, måling, styring, alarmanlæg m.m., nyheder, tips og idéer 73 Fra råvand til drikkevand Vandbehandling, rensning

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling

Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Videregående vandbehandling i dag og i morgen - med særligt fokus på UV-behandling Bo Lindhardt Chef for Vand, Nordvand og Formand for DANVA s Vandforsyningskomite Dansk vandforsyning: - simpel vandbehandling

Læs mere

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen

NOTAT. Kundenavn : Kolding Spildevand as. Til : Jette Nørregaard Jensen. Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen NOTAT Kundenavn : Kolding Spildevand as Til : Jette Nørregaard Jensen Fra : Kristina Møberg Jensen/Lars Bendixen Projektleder : Lars Bendixen Kvalitetssikring : Brian Rosenkilde Godkendt af : Lars Bendixen

Læs mere

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling

DDER. s pildevand. Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling DDER s pildevand Klar til styrtregn i Hundslund, Ørting og Gylling Klimaet ændrer sig, og vi vil fremover opleve flere og kraftigere regnskyl. Der venter i de kommende år husejere, kommuner og forsyningsselskaber

Læs mere

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB

VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB VANDSELSKABERNES UDFORDRINGER OG UDVIKLINGS- OG INNOVATIONSBEHOV HERUNDER TRUSLER OG FORURENINGER I BYENS VANDKREDSLØB af Berit Godskesen, Plan vand & spildevand, Specialist i LCA og Udvikling & Innovation

Læs mere

Præsentation af Aarhus Å projektet. Præsentation af mig

Præsentation af Aarhus Å projektet. Præsentation af mig Præsentation af Aarhus Å projektet - Motivation for Aarhus Å projektet - Udbud og organisering - Design - Udførelse af bassiner - Udfordringer i forbindelse med etablering af bassinerne - Tilslutning af

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand

GRØNT REGNSKAB 2016 TEMARAPPORT. Vand GRØNT GRUNDVAND... 3 Mål for området... 3 Opgørelser af vandforbrug... 3 Opgørelser af ledningstab...4 Konklusion...5 Årets aktiviteter...5 HERNING VAND A/S... 6 Miljø- og fødevaresikkerhedspolitik...

Læs mere

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune

Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Notat om konkrete mål, tilstand og indsatser for vandløb, søer, kystvande, grundvand og spildevand i Hørsholm kommune Vandløb I vandplanperiode 2 er følgende vandløb i Hørsholm Kommune målsat: Usserød

Læs mere

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor

Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Danvas grønbog om Fremtidens vandsektor Agenda Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Grønbogens 4 scenarier Fællestræk ved scenarierne Hvad er Danvas grønbog om fremtidens vandsektor? Èt af

Læs mere

Partnerskab om mikroplast

Partnerskab om mikroplast Partnerskab om mikroplast Konference om mikroplast i spildevand. Skanderborg, den 26. september 2017 Kontorchef Katrine Rafn Partnerskab om mikroplast Finansieret af Miljøteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogram

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum.

Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Test af filter reaktor opbygget at BIO- BLOK pa biogasanlæg i Foulum. Henrik Bjarne Møller 1, Mogens Møller Hansen 1 og Niels Erik Espersen 2 1 Aarhus Universitet, Institut for Ingeniørvidenskab. 2 EXPO-NET

Læs mere

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg

Bilag 1. Forklaring til skemaerne for. Oplande. Udløb. Renseanlæg Bilag 1 Forklaring til skemaerne for Oplande Udløb Renseanlæg 1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (p.e.), arealer, kloakeringsforhold,

Læs mere

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER

BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER RENSEANLÆG TIL EN- KELT EJENDOMME OG SOMMERHUSE BIOKUBE TYPEGODKENDTE RENSEANLÆG TIL EJENDOMME I DET ÅBNE LAND OG I SOMMERHUSOMRÅDER BioKubes kendemærker er: - Lave investeringsomkostninger - Små løbende

Læs mere

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2%

1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde. 2. Mand. 3. Kan/vil ikke tage stilling 1 46.3% 2 52.4% 3 1.2% 1. Hvad er dit køn? 1. Kvinde 1 46.3% 2. Mand 2 52.4% 3. Kan/vil ikke tage stilling 3 1.2% 2. Hvilken aldersgruppe tilhører du? 1. 20 29 år 2. 30 39 år 3. 40 49 år 4. 50 59 år 1. 1 2. 2 3. 3 5. 60 6. Kan

Læs mere

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb,

1 Skemaforklaring. Skemaerne dækker status og plan. I status er anført et Ja ud for de oplande/renseanlæg/udløb, 1 Skemaforklaring 1.1 Indledning I skemaerne beskrives de eksisterende og fremtidige forhold med hensyn til personækvivalentbelastning (PE), arealer, kloakeringsforhold, spildevands- og forureningsmængder,

Læs mere

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER

Mere information: Spildevand i det åbne land. Forbedret rensning af husspildevand i Silkeborg Kommune KOMMUNEN INFORMERER Mere information: Du kan finde yderligere informationer, herunder vejledninger og retningslinjer for de forskellige typer af rensningsanlæg på kommunens hjemmeside: www.silkeborgkommune.dk ( > Borger >

Læs mere

Ledelseshåndbog November 2013

Ledelseshåndbog November 2013 Ledelseshåndbog November 2013 Side 1 af 3 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Systemstruktur... 4 Overordnet vision, målsætninger og politik for VandCenter Syd... 5 Organisationsplan... 6 Ansvar og beføjelser...

Læs mere

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand

By, Erhverv og Natur. Teknisk Bilag Håndtering af regnvand By, Erhverv og Natur Teknisk Bilag Håndtering af regnvand VELKOMMEN Dette bilag er udarbejdet som et teknisk supplement til Strategi for håndtering af regnvand. Udover en generel introduktion til afledning

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb

HALSNÆS KOMMUNE. Spildevandsplan Bilag 6 Regnbetingede udløb HALSNÆS KOMMUNE Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 6 Regnbetingede udløb Vedtaget 15. maj 2012 2 3 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Generelt 4 2 Regnvandsudløb fra separatkloakerede oplande 4 2.1 Regnvandsudledning

Læs mere

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015

Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 Informationsmøde om Grøn Innovationspulje, MUDP 2015 23. september 2015 Nanna Rørbech Dagsorden 1. Oplæg om MUDP og Grøn Innovationspulje 2. Dialog med repræsentanter fra Miljøstyrelsen og Naturstyrelsen

Læs mere

Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet

Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet 1 Stoftilbageholdelse i våde regnvandsbassiner (Life Treasure projektet) Jes Vollertsen Sektion for Miljøteknologi, Aalborg Universitet Håndtering af problemstoffer i regnvand 2 3 Resultater fra LIFE Treasure

Læs mere

Lokal rensning af vejvand med skivefilter

Lokal rensning af vejvand med skivefilter Lokal rensning af vejvand med skivefilter En mulig BAT? WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen Bekendtgørelse om miljøkvalitetskrav Miljømålsloven

Læs mere

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S

Rebild Vand & Spildevand A/S Rebild Forsyning Holding A/S REFERAT SAG: Bestyrelsesmøde nr. 8 MØDESTED: Skørping, Sverriggårdsvej 3 TIDSPUNKT: 22. marts 2012 kl. 16.30 DELTAGERE: Mogens Schou Andersen Søren Søe-Larsen Morten Lem (deltog i pkt erne 1-4) Morten

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5.

Dato: 5. februar Redegørelse og retningslinjer i kapitlet om vand er fastsat i medfør af planlovens 11e, stk. 1 nr. 4 og 5. Dato: 5. februar 2017 qweqwe 7.2.6) Al ny og forøget spildevandsudledning til stillestående vandområder skal så vidt muligt undgås. 7.2.7) Vandplanen identificerer et antal overløb af opspædet spildevand

Læs mere

MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER

MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER MÅLING AF OVERLØBSMÆNGDE I ET HYDRAULISK KOMPLICERET OVERLØBSBYGVÆRK VED BRUG AF SIMPLE NIVEAUMÅLINGER PRÆSENTATION VED DANSK VAND KONFERENCE 2015 M A L T E A H M, A A L B O R G U N I V E R S I T E T AMOK

Læs mere

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning.

At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. Niveau 1 Overordnet målsætning for spildevandsplanen. At sikre at borgeren oplever forsyningssikkerhed, god service og rådgivning. At håndtere og behandle spildevand og regnvand i kommunen på en stabil,

Læs mere

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner

Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Aalborg Universitet, 2012 Faktablad om dimensionering af våde regnvandsbassiner Formålet med faktabladet er at give en kort vejledning om hvordan våde regnvandsbassiner dimensioneres. Faktabladet er udarbejdet

Læs mere

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES

Separat regnvand. Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES WATER TECHNOLOGIES Separat regnvand Er ikke kun problematisk ved nedsivning også ved udledning til recipienter WATER TECHNOLOGIES Problemstillingen - Lovgivning Miljøbeskyttelsesloven Spildevandsbekendtgørelsen

Læs mere

overløbsvand FRODO Afrapportering for projekt støttet af VTU- Fonden

overløbsvand FRODO Afrapportering for projekt støttet af VTU- Fonden Forbedret rensning og desinfektion af overløbsvand FRODO Afrapportering for projekt støttet af VTU- Fonden 1-7- 2015 1 Projekt 7202.2011: Forbedret rensning og desinfektion af overløbsvand Hovedansøger:

Læs mere

DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg

DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg Aalborg d. 28. november 2013 DANVA Temadag Effektiv energiudnyttelse på renseanlæg Arrangører: DANVA Helle Kayerød KRÜGER Vibeke Borregaard, Morten Bech, Svend Marker, Lars Dalum m.fl. COWI Charlotte Korgaard

Læs mere

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder

Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel. Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Aarhus Vands arbejde for at fremme innovation og eksport af den danske vandmodel Årsmøde - Intelligent Energi - november 2016 v/ Lars Schrøder Kort om Aarhus Vand A/S o o o o o Aarhus Vand er et aktieselskab

Læs mere

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand

Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv fjernelse af forurening og sediment i regnvand Uponor Smart Trap Effektiv rensning af regnvand 01 1 Forurenet regnvand et voksende problem I takt med at antallet af områder med

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Grønne flokkulanter kan være fremtiden

Grønne flokkulanter kan være fremtiden Grønne flokkulanter kan være fremtiden Mathias Nørlem Krüger A/S Projektingeniør Resourcing the world Grøn flokkulant hvad er det? Miljøvenligt alternativ til konventionel polymer Naturligt produkt - kartofler

Læs mere

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen

Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt. v. Gustav Mathiasen Klimatilpasning i Herlev - Små tiltag med stor effekt v. Gustav Mathiasen 12-06-2013 Klimatilpasning i Herlev Gennemførte projekter Magasinering af regnvand Åbent jordbassin nær beboelsesområde Terrænregulering

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand

Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 30. april 2014 Tilladelse til UV-belysning af drikkevand Ekstraordinær belysning af drikkevand med UV-lys efter bl.a. renovering af

Læs mere

En mere effektiv vandsektor

En mere effektiv vandsektor En mere effektiv vandsektor - Vækst, effektivisering og udvikling. v. Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Kort om DANVA Brancheforening

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Nyhedsbrev til vores kunder, læs bl.a. om

Nyhedsbrev til vores kunder, læs bl.a. om Nyhedsbrev til vores kunder, læs bl.a. om > Krüger på DanMiljø 2006 > Flotte resultater fra Stavnsholt > Se den nye STAR2 > Huber slammodtagerstation i Hals > Partneringaftale med Kolding om on-line styring

Læs mere

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015

Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 Hvilke udfordringer står vi overfor i forhold til miljøfremmede stoffer? - DANVA temadag den 10. marts 2015 1 Indhold 1. Kort præsentation af BIOFOS 2. Platforme for arbejdet med miljøfremmede stoffer

Læs mere

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse.

Pumpestation. Hjem/Industri. Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Hjem/Industri Det rene vand fra vandværket omdannes til spildevand. Alt, hvad der ryger i kloakken, skal nu ud på en rejse. Pumpestation Da spildevandet ikke altid kan løbe den lige vej ned til renseanlægget,

Læs mere

Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning.

Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning. Efteruddannelsesudvalget for bygge/anlæg og industri (BAI) Kloakering. Afløbssystemer, formål og indretning. Uddannelsen indgår i rørlæggeruddannelsen Undervisningsministeriet. 13. marts 2006. Materialet

Læs mere

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune

Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune VAND I BYER Odense 5. april 2013 Eksempler på paradigme for nedsivning tanker fra Gladsaxe Kommune Claus Frydenlund Gladsaxe Kommune Arbejder på følgende retningslinier: Nedsivning af tagvand Nedsivning

Læs mere

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland

Bilag 1. Ordliste. Separatkloakeret Opland Spildevandskloakeret Opland. Fælleskloakeret Opland Side 1 af 5 Bilag 1. Ordliste Spildevand PE Spildevandsanlæg Recipienter Recipientkvalitetsplan Dræn Kloakopland Separatkloakeret Spildevandskloakeret Fælleskloakeret Nedsivningsopland Areal Reduceret

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Spildevandsrensning. landet

Spildevandsrensning. landet Spildevandsrensning på landet 2 Nu også spildevandsrensning på landet En del vandløb og søer er trods en stor indsats stadig forurenet. Derfor har Folketinget besluttet, at spildevandet fra ejendomme på

Læs mere

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015

Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Separatkloakering af Vrøgum Informationsmøde den 04. februar 2015 Dagsorden Velkomst og præsentation af panel Varde Kommune og Varde Forsyning A/S Baggrund Kloakeringsprincipper Tidsplan Det praktiske

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING

FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN BILAG 4: MILJØVURDERING FORSLAG TIL SPILDEVANDSPLAN 2014-2020 BILAG 4: MILJØVURDERING GULDBORGSUND KOMMUNE CENTER FOR MILJØ & PLAN 03-09-2013 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Baggrund... 3 2 Scenarier... 3 3 Miljømål... 4 4. Foranstaltninger

Læs mere

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm

Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm Referat af bestyrelsesmøde nr. 21 i Rudersdal Forsyning A/S den 24. marts 2015 ca. kl. 19.15 i Søhuset, Venlighedsvej 10, 2970 Hørsholm På mødet deltager følgende: Erik Mollerup, formand Daniel E. Hansen

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

Ordforklaring Bilag 1

Ordforklaring Bilag 1 Ordforklaring Af hensyn til entydig forståelse af de anvendte fagtermer er der herunder anført en liste med de mest anvendte fagudtryk fra spildevandsplanen. Aflastning Når opblandet regn- og spildevand

Læs mere

Ballerup Forsyning. Måløvhøj

Ballerup Forsyning. Måløvhøj 1/04 2014 Udarbejdet af: Kontrolleret af: ANO CRJ Udgave/dato: [0] Ordrenummer: [xxxx] Krüger A/S ISO 9001 CERTIFIED www.kruger.dk Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg T +45 3969 0222 Indkildevej 6C DK-9210

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK.

Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling. Notat. Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 2012 Dato: 15. juli Kopi til: TK. Lynettefællesskabet Miljø og Udvikling Notat Vedrørende: Lynettefællesskabet CO 2 -regnskab 212 Dato: 15. juli 213 Fra: KR, CT Kopi til: TK Indledning Lynettefællesskabet har opstillet et mål for reduktionen

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov

Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Det ny vandhus i Køge &Testfaciliteter i vandhuset Muligheder og behov Presentation af projektet Hvorfor, hvor og hvad Forsyningssikkerhed og modernet vandbehandling Fremtiden & fleksibilitet Videns center

Læs mere

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne

Lynettefællesskabet. Kommune. Høje-Taastrup Kommune. Lyngby-Taarbæk. rensekoncern. eksisterende. rensefællesskaber. Spildevand. renseaktiviteterne Dato: 16. august a 2013 Sagsbehandler: /lkh/lvs Godkendelse på baggrund af en forenklet sagsbehandling af fusion mellem 2 kommunale rensefællesskaber i hovedstadsområdet i én rensekoncern Konkurrence-

Læs mere

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY

STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY STRATEGI FOR BIOFOS 2015-2020 MED PEJLEMÆRKER MOD 2025 VI SKABER BÆREDYGTIGT VANDMILJØ OG UDVINDER RESSOURCER TIL NYTTE OG GAVN FOR DIG OG DIN BY MISSION VORES EKSISTENSBERETTIGELSE UDTRYKKER VI GENNEM

Læs mere

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond

et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia vandsektorens teknologifond Ammonia Recover plant et samarbejde om udvikling og test af Green Aqua Ammonia recover plant med tilskud fra vandsektorens teknologifond the Green Aqua Ammonia Recover plant is a Win Win offer for the

Læs mere

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål (BGORJ) Anders Bredmose, Sekretariatsleder

Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske Restprodukter til Jordbrugsformål (BGORJ) Anders Bredmose, Sekretariatsleder Brancheforeningen for Genanvendelse af Organiske (BGORJ) Anders Bredmose, Sekretariatsleder Silkeborg, Onsdag den 5. september 2007 Overskudsslam affald eller ressource? Tak til Thomas og til Ferskvandcentret

Læs mere

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi.

Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Notat Uddybende beskrivelse af miljøteknologi (globaliseringsaftalen) 9. oktober 2007 Det fremgår af aftalen af 2. november 2006, at der skal igangsættes forskning inden for miljøteknologi. Aftalen indeholder

Læs mere

Offshore Center Danmark Præsentation

Offshore Center Danmark Præsentation 1 Offshore Center Danmark Workshop d. 17 juni 2003 Genbrug fra: Gå Hjem Møde Aalborg Universitet Esbjerg Torsdag den 11. april 2002 Af Kai B. Olsen RAMBØLL Den Jysk-fynske erhvervsredegørelse Offshore

Læs mere

2. Spildevand og rensningsanlæg

2. Spildevand og rensningsanlæg 2. Spildevand og rensningsanlæg 36 1. Fakta om rensningsanlæg 2. Spildevand i Danmark 3. Opbygning rensningsanlæg 4. Styring, regulering og overvågning (SRO) 5. Fire cases 6. Øvelse A: Analyse af slam

Læs mere

Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Malene Caroli Juul, Silkeborg Forsyning

Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning. Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Malene Caroli Juul, Silkeborg Forsyning Opgradering af våde regnvandsbassiner for videregående rensning Jes Vollertsen, Aalborg Universitet Malene Caroli Juul, Silkeborg Forsyning Problemet Separat regnvand er ikke rent Veje, huse, P pladser,

Læs mere

Vi forbinder idé, partnere og finansiering

Vi forbinder idé, partnere og finansiering biopro UdVikling af fremtidens bioteknologiske produktion CASE overvågning af strømforbrug CASE gvoir mobilt kæmpebassin CASE lynhurtig test til at spore bakterier i drikkevand CASE lifeline mobilløsning,

Læs mere

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland

Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Strukturplan, fremtidig spildevandshåndtering Djursland Udgivelsesdato : 12. november 2007 Projekt : 14.2371.20 Syddjurs og Norddjurs Kommuner Side 1 BAGGRUND OG FORMÅL Med afsæt i Kommunalreformen har

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling

Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership. Indstilling WWW.DANISHSOIL.ORG Forslag til fortsættelse af Danish Soil Partnership 19-08-2015 Sag.nr.: 14/170 Dokumentnr. 39659/15 Sagsbehandler Christian Andersen Tel. 35298175 Email: Can@regioner.dk Indstilling

Læs mere

Videregående rensning af regnafstrømning Treasure Projektet

Videregående rensning af regnafstrømning Treasure Projektet Videregående rensning af regnafstrømning Treasure Projektet Regnvand er rent vand. Men når det først har været i kontakt med veje, bygninger og andre af byens overflader, bliver det ganske forurenet. For

Læs mere

Afkobling og rensning af vejvand

Afkobling og rensning af vejvand Afkobling og rensning af vejvand Om Byer i Vandbalance på Vejforum den 5. december 2012 ved Ulrik Hindsberger, 1 Hvad kan vejene bidrage med i forhold til klimatilpasning? Nye metoder til vejafvanding

Læs mere

Notat Side 1 af januar 2013 Ref.: Frank Agerskov

Notat Side 1 af januar 2013 Ref.: Frank Agerskov Vedr.: Pipeline 3 Ansøgning om etablering af pumpestation og spildevandsledning. Sagsnummer 12/13676 Notat Side 1 af 6 30. januar 2013 Ref.: Frank Agerskov Til: Rudersdal Kommune Fra: Krüger A/S Kopi til

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Klimatilpasning på afløbsområdet

Klimatilpasning på afløbsområdet Klimatilpasning på afløbsområdet Optimering og samstyring af renseanlæg og afløbssystem samt anvendelse af rader til regnforudsigelse Rørcenterdage 2009 Nanna Høegh Nielsen Grundlæggende principper for

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V

ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V ÅRHUS KOMMUNE - Magistratens 5. Afdeling Århus Kommunale Værker, Bautavej 1, 8210 Århus V INDSTILLING Til Århus Byråd Den 7. april 2005 via Magistraten Tlf. nr.: 8940 1838 Jour. nr.: 00.01A00, ÅKV/2005/00945

Læs mere

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften

Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften 28. oktober 2010 Hver tredje virksomhed skal have miljøtilladelse til driften Miljøtilladelser. Hver tredje virksomhed i Region Midtjylland skal have en driftstilladelse fra miljømyndighederne. Det er

Læs mere

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne?

Viborg Kommune. Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Viborg Kommune Hvor kan der etableres rensedamme ved Viborg søerne? Kunde Rådgiver Viborg Kommune Hedeselskabet Teknisk Forvaltning Miljø og Energi A/S Sct. Mogens Gade 3 Klostermarken 12 8800 Viborg 8800

Læs mere

Vand i byer. Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning?

Vand i byer. Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning? Vand i byer Hvorfor og hvordan kom Glostrup Forsyning i gang med Klimatilpasning? Præsentation ved adm. direktør Bo Nørbjerg og projektleder Bjarne Lange Odense, 11. september 2012 Fakta om Glostrup Antal

Læs mere

Rensning af spildevand i det åbne land

Rensning af spildevand i det åbne land Rensning af spildevand i det åbne land Information Oktober 2010 Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Randers Kommune 1 Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet, at rensningen af spildevand

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Nyt iltningsanlæg på eksisterende vandværker

Nyt iltningsanlæg på eksisterende vandværker Nyt iltningsanlæg på eksisterende vandværker Dansk Vand Konference 2012 Geolog Søren Tygesen, Esbjerg Vand (sty@esbjergforsyning.dk) Forretningschef John Kristensen, ALECTIA (jbk@alectia.com) Disposition

Læs mere