Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads."

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Krüger om Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads e f t e r å r

2 LEDER > Ny leder af Krügers kontor i Aalborg Kære læser, Regeringen vil bruge 1 millard kroner ekstra på natur og miljø i Heraf er der afsat ca. 700 millioner kroner til en særlig natur- og vandindsats, der bl.a. skal bidrage til at nå målene i EU s vandrammedirektiv. 120 millioner kroner skal gå til udvikling af miljøeffektiv teknologi. Forskning og erhvervslivet skal udvikle mere miljøeffektive teknologier og mere miljøvenlige produkter. Sammen med andre initiativer fra Videnskabsministeriet er målet, at dansk industri skal udvikle miljø- og energiteknologier, som kan udvikle sig til fremtidige eksportmuligheder. Miljøpolitikken vanskeliggør miljøeksporten Det er et godt initiativ. Men det stemmer ikke overens med den nuværende miljøpolitik på f.eks. slamområdet, hvor de gældende afgiftsregler for bortskaffelse af slam reelt udgør en barriere for fremtidige eksportmuligheder. Krüger har udviklet et anlæg til forbrænding af slam på Renseanlæg Lundtofte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Anlægget blev i 2004 nomineret til EU s miljøpris for renere teknologi, fordi det udover slam også forbrænder restprodukterne på renseanlægget ristestof og slamblandet sand. Anlægget er en driftsmæssig succes samtidig med at naboerne slipper for tung lastbilkørsel flere gange i døgnet. Slamanlægget passer i størrelsen til en lang række danske anlæg, men vi har i dag en forbrændingsskat på slam, som effektivt forhindrer opførelsen af flere lignende slamforbrændingsanlæg. Udviklingen bremses Det har således ikke været muligt at oparbejde et hjemmemarked for disse anlæg, hvilket er en forudsætning for et tilstrækkeligt volumen for eksport. Samtidig er der heller ikke nogle incitamenter for virksomhederne i at videreudvikle og effektivisere teknologien yderligere. Derfor er det væsentligt hvis Miljøministeriet ønsker at realisere målet om udvikling af miljøeffektive teknologier at den overordnede miljøpolitik og de gældende afgiftsregler ses i et sammenhængende perspektiv. Med venlig hilsen, Ole Røsdahl Direktør, Krüger A/S Division Danmark Ole Røsdahl Vibeke Reimer Borregaard er tiltrådt som ny leder af Krügers kontor i Aalborg. Den nye formand for Spildevandsteknisk Forening er Otto Andersen, souschef i Odense Vandselskab. Vibeke Reimer Borregaard ny leder af Krügers kontor i Aalborg Vibeke Reimer Borregaard startede den 1. oktober 2006 som leder af Krügers kontor i Aalborg. Samtidig er hun også udnævnt til teamleder for Krügers spildevandsfolk i Jylland. Vibeke kommer fra en stilling ved Aalborg Kommunes Kloakforsyning, hvor hun har arbejdet som proces- og projektingeniør for renseanlæg. Derudover har Vibeke siddet i bestyrelsen for Spildevandsteknisk Forening i fem år, hvoraf de seneste fire år har været som Formand for foreningen. Vibeke Reimer Borregaard på Sponsor på Dansk Vand Grand Prix 2006 DANVA har i år for første gang arrangeret Dansk Vand Grand Prix, hvor kendte vinanmeldere smager på vandet fra forskellige vandforsyninger og finder ud af, hvem der leverer Danmarks mest velsmagende vand. Finalen blev afholdt 9. november 2006 i København, hvor miljøminister Connie Hedegaard overrakte 1. præmien sponseret af Krüger til vinderen. 1. præmien Første præmien er et rejselegat for 3 personer til Paris, hvor vinderne bl.a. får mulighed for at besøge vandværket Méry-sur- Oises, der udnytter både grundvand og flodvand til fremstilling af m 3 drikkevand per dag. Vandværket består af en almindelig primær bundfældning og biologisk filtrering. Derudover er der etableret en ny linie, som er et nanofiltreringsanlæg, hvor forbehandlingen består af en mekanisk/kemisk bundfældningsproces, ozonering, et filteranlæg og en mikrofiltrering i patronfiltre før selve nanofiltreringen. 2

3 > Miljøteknisk Brancheforening Ny formand NYHEDER Krügers administrerende direktør Klaus Landeværn Andersen blev i sommeren 2006 valgt som formand for Miljøteknisk Brancheforening. Miljøteknisk Brancheforenings aktiviteter er mange, men alle vedrører miljøområdet (vand og spildevand), hvor foreningen prøver at være proaktiv inden for forskning, udvikling, produktion, drift, vedligeholdelse, undervisning, standardisering, miljøpolitik, afgiftspolitik m.m. Foreningen har en lang række medlemmer inden for den miljøtekniske branche, bl.a. Orbicon, Danfoss, Silhorko og naturligvis Krüger. Større offentlighed omkring foreningens arbejde»her i efteråret arbejder vi på en ny strategi for foreningens virke«fortæller den nye formand Klaus Landeværn Andersen.»Strategien kommer bl.a. til at indeholde et mål om en større grad af offentlighed omkring foreningens arbejde, herunder også en mere aktiv deltagelse i den offentlige debat. Vi ser gerne, at udvikling af miljøteknologier og en afledt miljøeksport bliver sat på den politiske dagsorden og at Miljøstyrelsen støtter op om det«, fortsætter Klaus Landeværn Andersen. Støtte til den teknologiske udvikling»f.eks. betyder den nuværende afgiftspolitik på slamområdet, at man fra politisk hold stort set har fjernet forudsætningerne for teknologisk udvikling i Danmark inden for slambehandling. Eller sagt på en anden måde, så anvender lovgiverne afgifterne til at adfærdsregulere slambehandlingen hvilket i sig selv kan være prisværdigt men dermed bremses den teknologiske udvikling. Vores kollegaer i resten af Europa er meget længere fremme med avancerede slamteknologier. Og den manglende udvikling gavner ikke Danmark og miljøeksporten hverken miljøet, betalingsbalancen eller medarbejderne i miljøbranchen uanset om de er privat eller offentligt ansat. Emnet blev især aktualiseret for nylig, da RGS 90 satte en stopper for modtagelse af slam. Lige pludselig skulle en lang række kommuner finde nye metoder til at afsætte 20% af Danmarks samlede slammængde med få dages varsel«. Klaus Landeværn Andersen på Klaus Landeværn Andersen Administrerende direktør for Krüger A/S Indvielse af Skt. Annæ Den 22. september blev Københavns Energi-Afløb s nye bassinanlæg ved Sankt Annæ Plads indviet af Teknikog Miljøborgmester Klaus Bondam. Bassinanlægget skal sammen med ombygning og lukning af andre udløb til Københavns Havn være med til at opfylde Københavns Kommunes målsætning om rent badevand i Havnen. Bassinet har et nettovolumen på m 3 og skal opsamle opspædet spildevand under regn. Statistisk set vil der kun ske aflastning til Havnen 2 til 3 gange om året fremover, imod nuværende gange om året. Efter regnens ophør pumpes opsamlet vand tilbage til afløbssystemet. Bassinet er bygget ved havnefronten delvis i Kvæsthusgraven og meget tæt på det nye Skuespilhus samt to hoteller. Derfor er der fra bygherren stillet store krav til drift og renholdelse af bassinet. Hans Rasmussen på Tidslinien Moderne afløbsteknologi på Skt. Annæ Plads > Hydraulisk betjente afspærringsspjæld og reguleringsspjæld > Finriste > Et kaskade-skylleanlæg > Bevægelige overløbskanter > Mange adgangs- og montagedæksler > Pumpekælder med tørt opstillede pumper > Automatisk styring med opkobling til KE-Afløb s centrale SRO-anlæg : Anlægsarbejder 2004: Overordnede ledningsomlægninger og projekt for udbud og kontrahering af bassinanlægget 2003: Anlægsbevillingen til det samlede anlæg: 100 mio. kr. 2003: Hydrauliske beregninger, simuleringer i afløbssystemet, program, dispositionsforslag, VVM-rapport og skitseprojekt 2002: Krügers arbejde som bygherrerådgiver på projektet indledes 3

4 DRIKKEVAND Sikring af vandboringer I starten af oktober blev sikring af vandboringer igen aktuelt, da der blev fundet gift i en boring i Greve. Men der findes også mange andre sårbare steder på en vandforsyning, så en fuldstændig gennemgang og handlingsplan for sikring er ofte nødvendig. Adgang-Sikring-Overvågning Krüger tilpasser sikringen til den enkelte vandforsynings behov, hvor man kan vælge dele af eller hele Krügers løsning, der kaldes»adgang-sikring-overvågning«. Bl.a. indeholder løsningen sikring af råvandsstationen mod fysisk indtrængning uanset om dette sker gennem dæksel eller gennem stationens væg. Følere detekterer ISTD: In-Situ Thermal Desorption en hvilken som helst indtrængning af mennesker eller f.eks. vand eller anden væske. Alarmen registreres på vandværkets SROanlæg med tilkald af driftspersonale på sædvanligvis. Samtidig tvangsudkobler alarmen øjeblikkelig en boring, der er i automatisk drift. Men alarmen medfører ikke tvangsstop, hvis boringen er i manuel drift. Tvangsstop må kun Med ISTD opvarmes den forurenede jord til 100 C. Varmen bevirker, at forureningsstofferne fordamper og derved kan opsuges på gasform. Selve opvarmningen foretages med aflange varmelegemer, der installeres i lodrette boringer. Varmen udbredes som følge af jordens varmeledningsevne, der er uafhængig af permeabilitet og vandindhold. Forureningsfjernelse på denne måde tager kun få måneder, mens de traditionelle oprensningsmetoder har tidshorisonter på mange år. Maiken Faurbye på Forureningsfjernelse med opvarmning kunne ophæves af kvalificeret personale og kun fra SRO-anlægget. Vandværksdriften i fokus»adgang-sikring-overvågning«giver mulighed for at det daglige arbejde med boringer kan foregå uhindret, dvs. alle hændelser og kommandoer registreres på vandforsyningens SRO-anlæg og alle adgange til frie vandoverflader bør sikres. Alarmløsningen er samtidig integreret i vandværkets styre- og SRO-anlæg, så alarmerne bliver dokumenteret og de daglige driftsmæssige opgaver kan afvikles uden alt for store gener. Krüger s løsning er integreret i SRO-anlægget og giver samtidigt mulighed for at overføre mange flere parametre fra boringen. Bo Bartelt på I slutningen af 2006 udfører Krüger en testoprensning af forurenet jord for Frederiksborg Amt. Det sker med en helt ny teknologi ISTD, som er udviklet i USA og markedsføres af Krüger i Danmark. Den forurenede jord indeholder chlorerede opløsningsmidler fra et tidligere renseri på grunden. Forureningen udgør en risiko overfor grundvandsressourcen i området og skal derfor reduceres. Testområdet i Fredensborg Amt er på 20 m 2 og der bliver brugt fire varmelegemer på hver 6 meter. Testen skal senere danne grundlag for design af en fuldskala oprensning. Coplater forsøg på Helsinge Vandværk Krüger har sammen med Helsinge Vandværk afprøvet et Coplater system på råvand under forskellige betingelser. Afprøvningen i Helsinge viste, at beluftningen med Coplater var mere effektiv end en iltningstrappe med tilsvarende højde. Coplateren kunne fjerne helt op til 99% af metanindholdet i råvandet. Kompakt beluftningsanlæg Coplateren er et effektivt og meget kompakt beluftningsanlæg, der vil kunne erstatte trapper og rislebakker på mange eksisterende vandværker. Der er tale om et meget sikkert og hygiejnisk anlæg, hvor luftningen sker i et lukket system uden åbne vandoverflader. Beluftningsprocessen tilfører vandet ilt til et niveau tæt ved mætning samtidig med at flygtige stoffer som f.eks. metan, svovlbrinte og klorerede opløsningsmidler afgasses. Coplaterbeluftning er kendt fra Tyskland, men der er foreløbigt kun installeret få anlæg i Danmark. Her har Københavns Energi været i front med de første anlæg. Hvis du vil vide mere, kontakt Rasmue Boe Hansen på 4

5 AFLØB Nyt bassin i Sorgenfri, Kgs. Lyngby Professor analyserer risikoen Krüger har projekteret et nyt forsinkelsesbassin på ca m 3 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Bassinet, der ligger ved Hummeltoften i Sorgenfri, etableres i et villakvarter på et areal, der grænser ned til Lyngby Sø. På samme areal lå i forvejen et åbent, flisebelagt bassin, som arbejdsmiljømæssigt var utidssvarende, og hvor man ønskede at forbedre omgivelserne for naboerne. Målinger I tilfælde af kraftig regn aflastes opblandet regn- og spildevand fra bassinet til Lyngby Sø, og det var afgørende at bestemme det nødvendige bassinvolumen for at overholde Københavns Amts krav til aflastninger til Lyngby Sø. Der fandtes i forvejen en ukalibreret MOUSE-model, som viste at der statistisk set sker aflastning fra bassinet 6 gange om året. De seneste års registreringer har dog vist, at der typisk sker aflastning 1-3 gange om året. Derfor blev der gennemført et måleprogram og en kalibrering af modellen. Mindre volumen end tidligere Målingerne viste, at befæstelsesgraderne oprindeligt var estimeret for højt, og bassinvolumen kunne derfor gøres mindre. Der blev udarbejdet en 3D-model af bassinet, og ved hjælp af denne model, blev udformning af bassinet herefter fastlagt i tæt samarbejde med kommunens driftsfolk. Anlægsarbejderne begyndte i sommeren 2006 og forventes afsluttet primo Else Vad på I 2003 blev der opført et lukket in situ støbt bassin med vakuumskyllesystem et andet sted i Lyngby- Taarbæk Kommune. Driftsfolkene var derfor ikke i tvivl om, at bassinet ved Hummeltoften skulle have samme renholdelsessystem. Peter Friis Hansen, professor på DTU og specialist i risikovurderinger, blev i september 2006 fast tilknyttet Krüger på risikoopgaver indenfor vand- og spildevandsbranchen. Både i Danmark og udlandet er der en hastigt voksende interesse for området og Krüger ønsker at markere sig som den førende partner indenfor anvendelse af risikoanalyse i spildevandsbranchen. For at nå dette mål hjælper Peter nu med at sikre en ensartet udførelse af risikoanalyser generelt i Krüger. Fra Århus til Polen Peter har sin vante arbejdsgang som professor på MEK-DTU i området Sikkerhedsvurderinger af Maritime Konstruktioner. Peter er derudover formand for Selskabet for Risikovurdering under IDA-regi. I øjeblikket arbejder Peter sammen med Krügers eksperter på implementering af risikoanalyse i Københavns Energi, Århus Kommunale Værker, Hvidovre Teknisk Forvaltning og et stort slamforbrændingsanlæg i Polen. salgschef Ole Adeler på Forsøg med tromlefilter i Albertslund Albertslund Kommune har i samarbejde med Krüger udført et mekanisk filtreringsforsøg på kommunens søvand. Kvaliteten af søvandet skal forbedres og resultatet af forsøget skal afgøre, om der kan etableres en permanent filterløsning. Rådhussøen får i dag regn- og drænvand fra separatkloakeret opland og fosforen i vandet medfører en kraftig algevækst i sommerhalvåret, hvor sigtedybden bliver begrænset og den æstetiske kvalitet forringes. Bekæmper alger Filteranlægget skal filtrere alger fra vandet og lede dem ud som affaldsprodukt i spildevandssystemet. Det filtrerede vand ledes derefter tilbage i bassinet. Følgevirkningen af algeopblomstringen er bl.a. forskydning i søens fauna, der i en negativ spiral yderligere støtter algeopblomstringen. Hvis du vil vide mere, kontakt Raoul Roestenberg på 5

6 SPILDEVAND DNA afslører kilden til forurening af badevand En ny DNA-baseret analysemetode kan fortælle om forurening med fækale bakterier fx E. coli i badevand, der stammer fra naturlige kilder som svømmefugle og græssende kvæg, eller er et resultat af menneskeskabt forurening fra overløbsbygværker eller fejlkoblede kloakafløb.»på samme måde, som når politiet skal fælde en morder med DNA-beviser i en retssag, kan vi nu etablere en»forureningsprofil«af vandet. Ved at analysere mikroorganismernes genetiske fingeraftryk kan vi spore forureningen tilbage til den mest sandsynlige biologiske kilde. Vi kan identificere, om der f.eks. er tale om forurening med Håndbog for fælles fodslag Den nye stab på vand- og afløbsområdet i Ny Skanderborg Kommune skal fra nytår arbejde efter nye fælles målsætninger, retningslinier og vejledninger. En ny projekthåndbog skal derfor sikre fælles fodslag og systematisere og optimere de daglige arbejdsopgaver. Da projekthåndbogen bliver redskab for såvel Kommunen selv som for kommunens rådgivere og entreprenører opbygges den dynamisk og internet-baseret. > Dynamisk projekthåndbog Rådgiver og idéskaber på projektet. Krüger deltager i en gennemgang af de eksisterende rutiner og de dokumenter der anvendes i dag i de enkelte kommuner. På baggrund af eksisterende materiale og Krügers erfaringer fra andre kommuner, udarbejdes oplæg til håndbogen med nye standarddokumenter og vejledninger til fremtidige fremgangsmåder. En projekthåndbog er med andre ord et standardiseringsværktøj, der sikrer at alle nyanlæg/renoveringer har det ønskede miljømæssige, tekniske og arbejdsmiljømæssige niveau i forhold til opstillede målsætninger og økonomi. Per Ørskov på Gribskov Kommune har bedt Krüger om at udarbejde forslag til en ny rense an lægs struktur, der både skal tage hensyn til de fremtidige investeringer i udbygninger og renoveringer af anlæggene samt de løbende driftsudgifter. Strukturundersøgelsen bygger på de eksisterende informationer hos kommunen, samt en overordnet teknisk og økonomisk vurdering af de fremtidige mulige strukturer. Undersøgelsen er økonomisk overkommelig og gennemføres hurtigt og effektivt. Hvis du vil vide mere, kontakt Bjarne Mogensen på spildevand, eller om det i stedet er afføring fra f.eks. kvæg«, forklarer mikrobiolog, ph.d. Torben Skovhus fra Teknologisk Institut, der har udviklet analysen i samarbejde med Aarhus Universitet. Krüger tilbyder nu DNA analyser Krüger har videreudviklet og tilpasset anvendelsen af DNA-metoden og tilbyder den sammen med vores forureningsundersøgelser og konsekvensvurderinger i relation til badevand og bynært vandmiljø. Her vil metoden være med til at skabe en langt mere detaljeret viden om forureningsoprindelse, og dermed opnå en endnu mere målrettet begrænsning af forureningen. Tommas Leth på 10, 5 eller 2 renseanlæg i Gribskov? Højbro Å Unnerup Rende Kattegat Udholt Orebjerg Rende Lyshøjrende Øllemose Å Tinkerup Å Smidstrup Duemosehus Bredmose Å Søborg Landkanal Maglemose Å Græsted Græsted-Gilleleje Grønnekilde Gilleleje Søborg Kanal Esrum Å Søborg Pumpekanal Hvidkilde Bøgegrøften Gribskov Esrum Å Dronningmølle Pandehave Å Kedelsø Å Esrum Sø Gurre Å Den nye struktur tager højde for Renseanlæggenes kapacitet Forventninger til den fremtidige udbygning Mulighederne for større kapacitet Omkostninger ved udbygning af kapaciteten Renseanlæggenes tilstand Renoveringsudgifter for de næste år Konsekvenserne ved nedlæggelse af renseanlæg Driftsudgifter Recipienternes tilstand og forventede fremtidige udlederkrav 6

7 SLAM Afsætningssikkerhed og uafhængighed Der sker i øjeblikket en stor udvikling indenfor spildevandsbranchen. Slamproblematikken bevæger sig ligeledes med f.eks. fokus på miljøfremmede stoffer og ikke mindst bortskaffelsesmuligheder. Langsigtede løsninger er i højsædet og vi har her på siden samlet en oversigt over flere af mulighederne. Derudover deltager Krüger også aktivt med rådgivning om: Kort- og langsigtet slamplanlægning Behandlingsmuligheder og tilbagebetalingstider Disponeringsmuligheder og risici Vores specialister fortæller gerne mere om de forskellige slamløsninger Bente Nielsen (slamprocesser) på Niels Simonsen (slamforbrænding) på Søren Højsgaard (maskiner) på Ole Adeler (salgschef) på Disintegration af slam Dokumenterede resultater med CROWN: 15-30% øget omsætning af organisk stof og 15-30% mere gas 3-7% højere tørstof efter afvandi ng 20-40% mindre mængde slam, der skal køres bort Forbruget af polymer reduceres med op til 20% Energimæssig optimal proces Minimale vedligeholdelsesomkostninger Termofil udrådning af slam på store og små renseanlæg Dokumenterede resultater med BioTherm på Nordkysten renseanlæg: Reducerer slammængden op til 40% Producerer stabiliseret slam Egenproduktion af strøm og varme Lavere udgifter til slambortskaffelse Slamforbrænding Dokumenterede resultater: Energieffektivt og miljøvenligt slambehandlingsanlæg Alle renseanlæggets affaldsprodukter behandles i én og samme proces Transport af restprodukter fra anlægget er reduceret til et minimum Uproblematisk drift uden krav til døgnbemanding Før disintegration BioTherm på Nordkystens renseanlæg Pyrofluid på Lundtofte Slamforbrændingsanlæg Efter disintegration med CROWN 7

8 NYT OM Risikoanalyse på DANVA s årsmøde Københavns Energi, Århus Kommunale Værker og Krüger A/S præsenterer risikoanalyse på flere niveauer ved DANVA s Årsmøde. Risikoanalyse er et planlægningsværktøj, der anvendes til at prioritere den fremtidige indsats, så der opnås størst mulig sikkerhed for de afsatte ressourcer. Størst mulig sikkerhed med hensyn til arbejdsmiljø, driftsomkostninger, miljøforhold, borgerhensyn mv. Programmet for præsentationen ved DANVA s Årsmøde: Indledning v/ole Fritz Adeler, Krüger Risiko som politisk værktøj v/niels Bent Johansen, Planlægningschef Københavns Energi Risikoværktøjer v/peter Friis Hansen, Professor, Dan marks Tekniske Universitet og Krüger Dokumenteret drikkevandssikkerhed v/pia Jacobsen, Århus Kommunale Værker Hvis du vil vide mere, kontakt salgschef Ole Adeler på Life Treasure Silkeborg Kommune har netop fået tilsagn om EU-støtte til et projekt om våde regnbassiner, som udføres sammen med Århus Kommune og Odense Vandselskab. Projektet løber over de næste 3 år, og dækker hele processen fra design, projektering og udførelse af de enkelte anlæg samt analyse og evaluering af anlæggenes drift og funktion. Ny viceafdelingschef i Spildevand Øst Sanne Olsen, bygningsingeniør, er udnævnt til ny viceafdelingschef i Krügers afdeling for spildevandsprojekter på Sjælland og Fyn. Sanne har mere end 15 års erfaring i Krüger, hvor hun har arbejdet med projektering og projektledelse af såvel store som små renseanlæg. Sannes forgænger i jobbet er Anne Abraham, der nu er udnævnt til personalechef i Krüger A/S. Sanne Olsen på Naturbaserede teknologier De 3 bassiner vil blive designet med henblik på afprøvning af forskellige naturbaserede teknologier for rensning af regnvandet. Der er blandt andet fokus på at fremme bundfældning og sorption af fine partikler og opløste stoffer. Aalborg Universitet står for udvikling og test af renseprocesserne, mens Århus Universitet står for undersøgelser i forbindelse med planteoptag af forurenende stoffer. Miljøstyrelsen støtter projektet økonomisk, idet resultaterne er relevante for implementeringen af Vandrammedirektivet. Krüger samarbejder med Silkeborg Kommune om den løbende projektledelse og koordinering af det samlede projekt. Anja Veldt på Udvikling af Projekt»OpDrift Optimeret Drift af spildevandsanlæg«blev søsat i august Formålet er at udvikle STAR2 i et samarbejde mellem Krüger og projektets partnere: Spildevandscenter Avedøre, Lynettefællesskabet (Renseanlæg Damhusåen) og Malmö Stads VA (Sjölundaverket). Essentielt for Projekt OpDrift er:»videregående styring på renseanlæg med henblik på øget kapacitet og mindsket ressourceforbrug i eksisterende anlæg«. Under den overskrift er der fokus på flere aktiviteter, hvor nogle er specifikke for ét renseanlæg og andre er tværgående aktiviteter for flere af renseanlæggene. Aktiviteter i Projekt OpDrift Baseret på de hidtidige erfaringer med on-line styring og samarbejdet i projekt OpDrift arbejdes der nu på at teste forskellige typer on-line sensorer samt udvikle flere nye elementer i STAR2: Nøgletal som et modul i STAR2 On-line styring af slamalder og slamkoncentration Mere aktiv anvendelse af hy drolyse i eksisterende volumener Optimal start på Regnstyringen Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tel Klamsagervej 2-4 DK-8230 Åbyhøj Tel Sofiendalsvej 88 DK-9200 Aalborg SV Tel Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tel Tine Ønnerth på Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, direktør Redaktør: Mette Friis-Andersen, kommunikation Layout: Grafisk Link, Århus Oplag: stk.

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Resultater skal overbevise

Resultater skal overbevise 2013 #01 Københavnerne siger ja til blødgjort drikkevand Bulgariens største renseanlæg satser på onlinestyring Rekreative værdier skal vedligeholdes Sådan renses spildevand fra hospitaler 4 7 10 12 Resultater

Læs mere

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet

Små teknologier. Rapport om teknologiske løsninger til små samfund. teknologirådet, maj 2002. maj 2002 udgivet af teknologirådet Små teknologier maj 2002 udgivet af teknologirådet 1 Rapport om teknologiske løsninger til små samfund teknologirådet, maj 2002 f h b Indhold Forord 3 Indledning 5 Opsamling 7 15 konklusioner og anbefalinger

Læs mere

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal 2014. DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal 2014 DANVA benchmarking 2014 - procesbenchmarking og statistik XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX LEDER Benchmarking effektiviserer Benchmarking er et redskab til at identificere indsatser og optimere

Læs mere

AVISEN NR. 2 JUNI 2015

AVISEN NR. 2 JUNI 2015 TIL VIRKSOMHEDER I HVIDOVRE KOMMUNE AVISEN NR. 2 JUNI 2015 ÅRGANG 22 Hvis miljøuheldet sker SIDE 3 Nyt netværk for mindre virksomheder SIDE 9 Miljøtilsynsberetning for 2014 Hvert år indsender Hvidovre

Læs mere

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked

Dansk miljøteknologi. mudp Miljøteknologisk Udviklings- & 3. marts 2011. Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked 3. marts 2011 Ren luft Ren jord Rent vand Ren besked Dansk miljøteknologi e t r e n t m i l j ø k r æ v e r h a n d l i n g mudp Miljøteknologisk Udviklings- & DemonstrationsProgram Det er på tide at skabe

Læs mere

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel

Corporate Social Responsibility. En synlig forskel Corporate Social Responsibility En synlig forskel 2011 Kolofon Udgivet marts 2012 Roskilde Forsyning A/S Betonvej 12 4000 Roskilde Tlf. 46 34 78 00 Fax 46 34 78 50 forsyning@rosforsyning.dk www.roskilde-forsying.dk

Læs mere

Drikkevand - rent vand, men hvordan?

Drikkevand - rent vand, men hvordan? Materiale til konferencen Drikkevand - rent vand, men hvordan? lørdag den 2. april 2011 i Landstingssalen, Christiansborg INDHOLD 0 Intro side 3 1 Om grundvand og drikkevand - side 4 Kilder til forurening

Læs mere

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning

Samarbejde i Brøndby. Tema: Klimatilpasning 3 Juni 2012 Årgang 80 Tema: Klimatilpasning Spildevandscenter Avedøre, Brøndby Kommune og Brøndby Kloakforsyning A/S samarbejder bl.a. om et LAR-projekt på Brøndbyvester Skole Samarbejde i Brøndby 19 18

Læs mere

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord?

Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN MARTS 2008 NR.3 Slam - en trossag! Skal slam på landbrugsjord? Vand i byen! Bag Lollands diger KTC-studietur til

Læs mere

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S

Årsberetning 2014. Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Årsberetning 2014 Lyngby-Taarbæk Forsyning A/S Mølleåværket A/S Lyngby-Taarbæk Forsyning lægger stor vægt på initiativer, der beskytter områdets natur. Forsidefoto: Mølleåværket er Nordeuropas mest avancerede

Læs mere

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening

VAND I TAL. DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 2008. DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening VAND I TAL DANVA s Benchmarking og Vandstatistik 28 DA N VA Dansk Vand- og Spildevandsforening Vand i tal Mens vi venter på Vandsektorloven Den, der venter på noget godt, kan vente længe, siger et mundheld.

Læs mere

Jordforurening. en regional opgave

Jordforurening. en regional opgave Jordforurening en regional opgave 1 Jordforurening en regional opgave 2 Forord Danmarks 5 regioner har ansvaret for indsatsen over for jordforurening. Regionerne kortlægger, undersøger og oprenser forurenet

Læs mere

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST

FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST VISIONSRAPPORT FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST ATV PRÆSENTERER HER SINE ANBEFALINGER PÅ BAGGRUND AF KONFERENCEN FRA VANDTEKNOLOGI TIL GRØN VÆKST DEN 2. DECEMBER 2010 AKADEMIET FOR DE TEKNISKE VIDENSKABER

Læs mere

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED

SKAB VÆKST FOR DIN VIRKSOMHED ANNONCETILLÆG TIL BØRSEN FRA GTS GODKENDT TEKNOLOGISK SERVICE Vækst Dansk teknologi renser badevand i hele verden. Sammen med GTS-instituttet DHI har virksomheden Skjølstrup & Grønborg sikret en unik eksportsucces.

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2011 - procesbenchmarking og statistik 1 vand i tal Procesbenchmarking giver kunderne overblik DANVA mener, at vandselskabernes vigtigste opgave er at forsyne tilfredse kunder,

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA Benchmarking 2013 - procesbenchmarking og statistik Vand Lederi tal! Forsiden: Navn: Steen Holm Alder: 47 år Stilling: Reparatør Arbejdssted: Randers Spildevand Benchmarking giver effektivisering

Læs mere

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser

fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen teknikeren aldrig har set - Vedligeholdssystem giver besparelser januar 2013 - nr. 1 Den danske vedligeholdsforening Optimering OffIcielT fagmagasin for den danske vedligeholdsforening gennem vedligehold fagmagasin for drift, vedligehold, teknologi og risiko Værktøjskassen

Læs mere

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation

Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation konsulen ter PAR refshale vej 163a, 2. dk- 1432 køben havn k tlf. + 45 32 83 19 68 fax + 45 32 83 19 67 lad ing@mail.dk Barrierer for energieffektivt byggeri - med særligt henblik på ventilation Byggeri

Læs mere

Spildevandsplan 2015-2018

Spildevandsplan 2015-2018 Teknik og Miljø 2014 FORSLAG Spildevandsplan 2015-2018 INDHOLDSFORTEGNELSE Planens fokus... 3 Planens opbygning... 6 Forsyningssikkerhed... 7 Klimatilpasning...11 Badevand og turisme...16 Vandmiljøet og

Læs mere

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten

FVD s mening om vandsektorlovsrapporten vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark april nr. 193 2014 FVD s mening om vandsektorlovsrapporten Læs også: - Få hjælp til Jupiter - Status på BNBO - Risikovurdering i Tethys - Slam

Læs mere

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik

Vand i tal. DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Vand i tal DANVA benchmarking 2012 - procesbenchmarking og statistik Leder DANVA Benchmarking har fokus på forretningen DANVA mener, at vandsektoren skal drives af effektive vandselskaber, der gennem samarbejde,

Læs mere

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb

www.balticgpp.eu Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb Fakta dokument undervisning i grønne offentlige indkøb 1 Indholdsfortegnelse Dette er grønne offentlige indkøb 4 Potentialet 4 Miljø, profit, personer 4 Miljø 4 Profit 5 Personer 6 Organisation og indkøbspolitik

Læs mere

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand

Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående vandbehandling. Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand vandposten medlemsblad for foreningen af vandværker i danmark november nr. 196 2014 Løve-Knudstrup Vandværk: Ståltanke til det rene vand Læs også: Sidste udkald for kurser og kvalitetssikring Tema: Videregående

Læs mere

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden

Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 18. maj 2010 Sag nr. 2 Emne: Grønt regnskab 2008-2009 for Region Hovedstaden 1 bilag Region Hovedstaden Grønt regnskab 2008-09 Grønt regnskab 2008-2009

Læs mere

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel

Indhold. 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 8 Klimatilpasning som løftstang til at gentænke en hel bydel Tillæg til Teknik & Miljø nr. 5 2013 Indhold Tillæg maj 2013 6 Hvordan bliver oversvømmelser til grøn vækst? 7 Kan borgerne indgå i den kommunale klimatilpasning, og giver det mening? 8 Klimatilpasning

Læs mere

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet

Beton. Tema: Miljø. Fremtidens parcelhus. Betonrør af høj kvalitet MILJØ. 2 Maj 2008. Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Beton 2 Maj 2008 MILJØ Tema: Miljø Politisk energiaftale udfordrer byggeriet Fremtidens parcelhus Kommende energikrav overholdes med letklinkerbeton Betonrør af høj kvalitet Ny analyse dokumenterer meget

Læs mere