Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Nyhedsbrev fra Krüger om. Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads."

Transkript

1 Nyhedsbrev fra Krüger om Dansk Vand Grand Prix Professor analyserer risikoen Slamhåndtering Vibeke Reimer Borregaard Bassin på Skt. Annæ Plads e f t e r å r

2 LEDER > Ny leder af Krügers kontor i Aalborg Kære læser, Regeringen vil bruge 1 millard kroner ekstra på natur og miljø i Heraf er der afsat ca. 700 millioner kroner til en særlig natur- og vandindsats, der bl.a. skal bidrage til at nå målene i EU s vandrammedirektiv. 120 millioner kroner skal gå til udvikling af miljøeffektiv teknologi. Forskning og erhvervslivet skal udvikle mere miljøeffektive teknologier og mere miljøvenlige produkter. Sammen med andre initiativer fra Videnskabsministeriet er målet, at dansk industri skal udvikle miljø- og energiteknologier, som kan udvikle sig til fremtidige eksportmuligheder. Miljøpolitikken vanskeliggør miljøeksporten Det er et godt initiativ. Men det stemmer ikke overens med den nuværende miljøpolitik på f.eks. slamområdet, hvor de gældende afgiftsregler for bortskaffelse af slam reelt udgør en barriere for fremtidige eksportmuligheder. Krüger har udviklet et anlæg til forbrænding af slam på Renseanlæg Lundtofte i Lyngby-Taarbæk Kommune. Anlægget blev i 2004 nomineret til EU s miljøpris for renere teknologi, fordi det udover slam også forbrænder restprodukterne på renseanlægget ristestof og slamblandet sand. Anlægget er en driftsmæssig succes samtidig med at naboerne slipper for tung lastbilkørsel flere gange i døgnet. Slamanlægget passer i størrelsen til en lang række danske anlæg, men vi har i dag en forbrændingsskat på slam, som effektivt forhindrer opførelsen af flere lignende slamforbrændingsanlæg. Udviklingen bremses Det har således ikke været muligt at oparbejde et hjemmemarked for disse anlæg, hvilket er en forudsætning for et tilstrækkeligt volumen for eksport. Samtidig er der heller ikke nogle incitamenter for virksomhederne i at videreudvikle og effektivisere teknologien yderligere. Derfor er det væsentligt hvis Miljøministeriet ønsker at realisere målet om udvikling af miljøeffektive teknologier at den overordnede miljøpolitik og de gældende afgiftsregler ses i et sammenhængende perspektiv. Med venlig hilsen, Ole Røsdahl Direktør, Krüger A/S Division Danmark Ole Røsdahl Vibeke Reimer Borregaard er tiltrådt som ny leder af Krügers kontor i Aalborg. Den nye formand for Spildevandsteknisk Forening er Otto Andersen, souschef i Odense Vandselskab. Vibeke Reimer Borregaard ny leder af Krügers kontor i Aalborg Vibeke Reimer Borregaard startede den 1. oktober 2006 som leder af Krügers kontor i Aalborg. Samtidig er hun også udnævnt til teamleder for Krügers spildevandsfolk i Jylland. Vibeke kommer fra en stilling ved Aalborg Kommunes Kloakforsyning, hvor hun har arbejdet som proces- og projektingeniør for renseanlæg. Derudover har Vibeke siddet i bestyrelsen for Spildevandsteknisk Forening i fem år, hvoraf de seneste fire år har været som Formand for foreningen. Vibeke Reimer Borregaard på Sponsor på Dansk Vand Grand Prix 2006 DANVA har i år for første gang arrangeret Dansk Vand Grand Prix, hvor kendte vinanmeldere smager på vandet fra forskellige vandforsyninger og finder ud af, hvem der leverer Danmarks mest velsmagende vand. Finalen blev afholdt 9. november 2006 i København, hvor miljøminister Connie Hedegaard overrakte 1. præmien sponseret af Krüger til vinderen. 1. præmien Første præmien er et rejselegat for 3 personer til Paris, hvor vinderne bl.a. får mulighed for at besøge vandværket Méry-sur- Oises, der udnytter både grundvand og flodvand til fremstilling af m 3 drikkevand per dag. Vandværket består af en almindelig primær bundfældning og biologisk filtrering. Derudover er der etableret en ny linie, som er et nanofiltreringsanlæg, hvor forbehandlingen består af en mekanisk/kemisk bundfældningsproces, ozonering, et filteranlæg og en mikrofiltrering i patronfiltre før selve nanofiltreringen. 2

3 > Miljøteknisk Brancheforening Ny formand NYHEDER Krügers administrerende direktør Klaus Landeværn Andersen blev i sommeren 2006 valgt som formand for Miljøteknisk Brancheforening. Miljøteknisk Brancheforenings aktiviteter er mange, men alle vedrører miljøområdet (vand og spildevand), hvor foreningen prøver at være proaktiv inden for forskning, udvikling, produktion, drift, vedligeholdelse, undervisning, standardisering, miljøpolitik, afgiftspolitik m.m. Foreningen har en lang række medlemmer inden for den miljøtekniske branche, bl.a. Orbicon, Danfoss, Silhorko og naturligvis Krüger. Større offentlighed omkring foreningens arbejde»her i efteråret arbejder vi på en ny strategi for foreningens virke«fortæller den nye formand Klaus Landeværn Andersen.»Strategien kommer bl.a. til at indeholde et mål om en større grad af offentlighed omkring foreningens arbejde, herunder også en mere aktiv deltagelse i den offentlige debat. Vi ser gerne, at udvikling af miljøteknologier og en afledt miljøeksport bliver sat på den politiske dagsorden og at Miljøstyrelsen støtter op om det«, fortsætter Klaus Landeværn Andersen. Støtte til den teknologiske udvikling»f.eks. betyder den nuværende afgiftspolitik på slamområdet, at man fra politisk hold stort set har fjernet forudsætningerne for teknologisk udvikling i Danmark inden for slambehandling. Eller sagt på en anden måde, så anvender lovgiverne afgifterne til at adfærdsregulere slambehandlingen hvilket i sig selv kan være prisværdigt men dermed bremses den teknologiske udvikling. Vores kollegaer i resten af Europa er meget længere fremme med avancerede slamteknologier. Og den manglende udvikling gavner ikke Danmark og miljøeksporten hverken miljøet, betalingsbalancen eller medarbejderne i miljøbranchen uanset om de er privat eller offentligt ansat. Emnet blev især aktualiseret for nylig, da RGS 90 satte en stopper for modtagelse af slam. Lige pludselig skulle en lang række kommuner finde nye metoder til at afsætte 20% af Danmarks samlede slammængde med få dages varsel«. Klaus Landeværn Andersen på Klaus Landeværn Andersen Administrerende direktør for Krüger A/S Indvielse af Skt. Annæ Den 22. september blev Københavns Energi-Afløb s nye bassinanlæg ved Sankt Annæ Plads indviet af Teknikog Miljøborgmester Klaus Bondam. Bassinanlægget skal sammen med ombygning og lukning af andre udløb til Københavns Havn være med til at opfylde Københavns Kommunes målsætning om rent badevand i Havnen. Bassinet har et nettovolumen på m 3 og skal opsamle opspædet spildevand under regn. Statistisk set vil der kun ske aflastning til Havnen 2 til 3 gange om året fremover, imod nuværende gange om året. Efter regnens ophør pumpes opsamlet vand tilbage til afløbssystemet. Bassinet er bygget ved havnefronten delvis i Kvæsthusgraven og meget tæt på det nye Skuespilhus samt to hoteller. Derfor er der fra bygherren stillet store krav til drift og renholdelse af bassinet. Hans Rasmussen på Tidslinien Moderne afløbsteknologi på Skt. Annæ Plads > Hydraulisk betjente afspærringsspjæld og reguleringsspjæld > Finriste > Et kaskade-skylleanlæg > Bevægelige overløbskanter > Mange adgangs- og montagedæksler > Pumpekælder med tørt opstillede pumper > Automatisk styring med opkobling til KE-Afløb s centrale SRO-anlæg : Anlægsarbejder 2004: Overordnede ledningsomlægninger og projekt for udbud og kontrahering af bassinanlægget 2003: Anlægsbevillingen til det samlede anlæg: 100 mio. kr. 2003: Hydrauliske beregninger, simuleringer i afløbssystemet, program, dispositionsforslag, VVM-rapport og skitseprojekt 2002: Krügers arbejde som bygherrerådgiver på projektet indledes 3

4 DRIKKEVAND Sikring af vandboringer I starten af oktober blev sikring af vandboringer igen aktuelt, da der blev fundet gift i en boring i Greve. Men der findes også mange andre sårbare steder på en vandforsyning, så en fuldstændig gennemgang og handlingsplan for sikring er ofte nødvendig. Adgang-Sikring-Overvågning Krüger tilpasser sikringen til den enkelte vandforsynings behov, hvor man kan vælge dele af eller hele Krügers løsning, der kaldes»adgang-sikring-overvågning«. Bl.a. indeholder løsningen sikring af råvandsstationen mod fysisk indtrængning uanset om dette sker gennem dæksel eller gennem stationens væg. Følere detekterer ISTD: In-Situ Thermal Desorption en hvilken som helst indtrængning af mennesker eller f.eks. vand eller anden væske. Alarmen registreres på vandværkets SROanlæg med tilkald af driftspersonale på sædvanligvis. Samtidig tvangsudkobler alarmen øjeblikkelig en boring, der er i automatisk drift. Men alarmen medfører ikke tvangsstop, hvis boringen er i manuel drift. Tvangsstop må kun Med ISTD opvarmes den forurenede jord til 100 C. Varmen bevirker, at forureningsstofferne fordamper og derved kan opsuges på gasform. Selve opvarmningen foretages med aflange varmelegemer, der installeres i lodrette boringer. Varmen udbredes som følge af jordens varmeledningsevne, der er uafhængig af permeabilitet og vandindhold. Forureningsfjernelse på denne måde tager kun få måneder, mens de traditionelle oprensningsmetoder har tidshorisonter på mange år. Maiken Faurbye på Forureningsfjernelse med opvarmning kunne ophæves af kvalificeret personale og kun fra SRO-anlægget. Vandværksdriften i fokus»adgang-sikring-overvågning«giver mulighed for at det daglige arbejde med boringer kan foregå uhindret, dvs. alle hændelser og kommandoer registreres på vandforsyningens SRO-anlæg og alle adgange til frie vandoverflader bør sikres. Alarmløsningen er samtidig integreret i vandværkets styre- og SRO-anlæg, så alarmerne bliver dokumenteret og de daglige driftsmæssige opgaver kan afvikles uden alt for store gener. Krüger s løsning er integreret i SRO-anlægget og giver samtidigt mulighed for at overføre mange flere parametre fra boringen. Bo Bartelt på I slutningen af 2006 udfører Krüger en testoprensning af forurenet jord for Frederiksborg Amt. Det sker med en helt ny teknologi ISTD, som er udviklet i USA og markedsføres af Krüger i Danmark. Den forurenede jord indeholder chlorerede opløsningsmidler fra et tidligere renseri på grunden. Forureningen udgør en risiko overfor grundvandsressourcen i området og skal derfor reduceres. Testområdet i Fredensborg Amt er på 20 m 2 og der bliver brugt fire varmelegemer på hver 6 meter. Testen skal senere danne grundlag for design af en fuldskala oprensning. Coplater forsøg på Helsinge Vandværk Krüger har sammen med Helsinge Vandværk afprøvet et Coplater system på råvand under forskellige betingelser. Afprøvningen i Helsinge viste, at beluftningen med Coplater var mere effektiv end en iltningstrappe med tilsvarende højde. Coplateren kunne fjerne helt op til 99% af metanindholdet i råvandet. Kompakt beluftningsanlæg Coplateren er et effektivt og meget kompakt beluftningsanlæg, der vil kunne erstatte trapper og rislebakker på mange eksisterende vandværker. Der er tale om et meget sikkert og hygiejnisk anlæg, hvor luftningen sker i et lukket system uden åbne vandoverflader. Beluftningsprocessen tilfører vandet ilt til et niveau tæt ved mætning samtidig med at flygtige stoffer som f.eks. metan, svovlbrinte og klorerede opløsningsmidler afgasses. Coplaterbeluftning er kendt fra Tyskland, men der er foreløbigt kun installeret få anlæg i Danmark. Her har Københavns Energi været i front med de første anlæg. Hvis du vil vide mere, kontakt Rasmue Boe Hansen på 4

5 AFLØB Nyt bassin i Sorgenfri, Kgs. Lyngby Professor analyserer risikoen Krüger har projekteret et nyt forsinkelsesbassin på ca m 3 for Lyngby-Taarbæk Kommune. Bassinet, der ligger ved Hummeltoften i Sorgenfri, etableres i et villakvarter på et areal, der grænser ned til Lyngby Sø. På samme areal lå i forvejen et åbent, flisebelagt bassin, som arbejdsmiljømæssigt var utidssvarende, og hvor man ønskede at forbedre omgivelserne for naboerne. Målinger I tilfælde af kraftig regn aflastes opblandet regn- og spildevand fra bassinet til Lyngby Sø, og det var afgørende at bestemme det nødvendige bassinvolumen for at overholde Københavns Amts krav til aflastninger til Lyngby Sø. Der fandtes i forvejen en ukalibreret MOUSE-model, som viste at der statistisk set sker aflastning fra bassinet 6 gange om året. De seneste års registreringer har dog vist, at der typisk sker aflastning 1-3 gange om året. Derfor blev der gennemført et måleprogram og en kalibrering af modellen. Mindre volumen end tidligere Målingerne viste, at befæstelsesgraderne oprindeligt var estimeret for højt, og bassinvolumen kunne derfor gøres mindre. Der blev udarbejdet en 3D-model af bassinet, og ved hjælp af denne model, blev udformning af bassinet herefter fastlagt i tæt samarbejde med kommunens driftsfolk. Anlægsarbejderne begyndte i sommeren 2006 og forventes afsluttet primo Else Vad på I 2003 blev der opført et lukket in situ støbt bassin med vakuumskyllesystem et andet sted i Lyngby- Taarbæk Kommune. Driftsfolkene var derfor ikke i tvivl om, at bassinet ved Hummeltoften skulle have samme renholdelsessystem. Peter Friis Hansen, professor på DTU og specialist i risikovurderinger, blev i september 2006 fast tilknyttet Krüger på risikoopgaver indenfor vand- og spildevandsbranchen. Både i Danmark og udlandet er der en hastigt voksende interesse for området og Krüger ønsker at markere sig som den førende partner indenfor anvendelse af risikoanalyse i spildevandsbranchen. For at nå dette mål hjælper Peter nu med at sikre en ensartet udførelse af risikoanalyser generelt i Krüger. Fra Århus til Polen Peter har sin vante arbejdsgang som professor på MEK-DTU i området Sikkerhedsvurderinger af Maritime Konstruktioner. Peter er derudover formand for Selskabet for Risikovurdering under IDA-regi. I øjeblikket arbejder Peter sammen med Krügers eksperter på implementering af risikoanalyse i Københavns Energi, Århus Kommunale Værker, Hvidovre Teknisk Forvaltning og et stort slamforbrændingsanlæg i Polen. salgschef Ole Adeler på Forsøg med tromlefilter i Albertslund Albertslund Kommune har i samarbejde med Krüger udført et mekanisk filtreringsforsøg på kommunens søvand. Kvaliteten af søvandet skal forbedres og resultatet af forsøget skal afgøre, om der kan etableres en permanent filterløsning. Rådhussøen får i dag regn- og drænvand fra separatkloakeret opland og fosforen i vandet medfører en kraftig algevækst i sommerhalvåret, hvor sigtedybden bliver begrænset og den æstetiske kvalitet forringes. Bekæmper alger Filteranlægget skal filtrere alger fra vandet og lede dem ud som affaldsprodukt i spildevandssystemet. Det filtrerede vand ledes derefter tilbage i bassinet. Følgevirkningen af algeopblomstringen er bl.a. forskydning i søens fauna, der i en negativ spiral yderligere støtter algeopblomstringen. Hvis du vil vide mere, kontakt Raoul Roestenberg på 5

6 SPILDEVAND DNA afslører kilden til forurening af badevand En ny DNA-baseret analysemetode kan fortælle om forurening med fækale bakterier fx E. coli i badevand, der stammer fra naturlige kilder som svømmefugle og græssende kvæg, eller er et resultat af menneskeskabt forurening fra overløbsbygværker eller fejlkoblede kloakafløb.»på samme måde, som når politiet skal fælde en morder med DNA-beviser i en retssag, kan vi nu etablere en»forureningsprofil«af vandet. Ved at analysere mikroorganismernes genetiske fingeraftryk kan vi spore forureningen tilbage til den mest sandsynlige biologiske kilde. Vi kan identificere, om der f.eks. er tale om forurening med Håndbog for fælles fodslag Den nye stab på vand- og afløbsområdet i Ny Skanderborg Kommune skal fra nytår arbejde efter nye fælles målsætninger, retningslinier og vejledninger. En ny projekthåndbog skal derfor sikre fælles fodslag og systematisere og optimere de daglige arbejdsopgaver. Da projekthåndbogen bliver redskab for såvel Kommunen selv som for kommunens rådgivere og entreprenører opbygges den dynamisk og internet-baseret. > Dynamisk projekthåndbog Rådgiver og idéskaber på projektet. Krüger deltager i en gennemgang af de eksisterende rutiner og de dokumenter der anvendes i dag i de enkelte kommuner. På baggrund af eksisterende materiale og Krügers erfaringer fra andre kommuner, udarbejdes oplæg til håndbogen med nye standarddokumenter og vejledninger til fremtidige fremgangsmåder. En projekthåndbog er med andre ord et standardiseringsværktøj, der sikrer at alle nyanlæg/renoveringer har det ønskede miljømæssige, tekniske og arbejdsmiljømæssige niveau i forhold til opstillede målsætninger og økonomi. Per Ørskov på Gribskov Kommune har bedt Krüger om at udarbejde forslag til en ny rense an lægs struktur, der både skal tage hensyn til de fremtidige investeringer i udbygninger og renoveringer af anlæggene samt de løbende driftsudgifter. Strukturundersøgelsen bygger på de eksisterende informationer hos kommunen, samt en overordnet teknisk og økonomisk vurdering af de fremtidige mulige strukturer. Undersøgelsen er økonomisk overkommelig og gennemføres hurtigt og effektivt. Hvis du vil vide mere, kontakt Bjarne Mogensen på spildevand, eller om det i stedet er afføring fra f.eks. kvæg«, forklarer mikrobiolog, ph.d. Torben Skovhus fra Teknologisk Institut, der har udviklet analysen i samarbejde med Aarhus Universitet. Krüger tilbyder nu DNA analyser Krüger har videreudviklet og tilpasset anvendelsen af DNA-metoden og tilbyder den sammen med vores forureningsundersøgelser og konsekvensvurderinger i relation til badevand og bynært vandmiljø. Her vil metoden være med til at skabe en langt mere detaljeret viden om forureningsoprindelse, og dermed opnå en endnu mere målrettet begrænsning af forureningen. Tommas Leth på 10, 5 eller 2 renseanlæg i Gribskov? Højbro Å Unnerup Rende Kattegat Udholt Orebjerg Rende Lyshøjrende Øllemose Å Tinkerup Å Smidstrup Duemosehus Bredmose Å Søborg Landkanal Maglemose Å Græsted Græsted-Gilleleje Grønnekilde Gilleleje Søborg Kanal Esrum Å Søborg Pumpekanal Hvidkilde Bøgegrøften Gribskov Esrum Å Dronningmølle Pandehave Å Kedelsø Å Esrum Sø Gurre Å Den nye struktur tager højde for Renseanlæggenes kapacitet Forventninger til den fremtidige udbygning Mulighederne for større kapacitet Omkostninger ved udbygning af kapaciteten Renseanlæggenes tilstand Renoveringsudgifter for de næste år Konsekvenserne ved nedlæggelse af renseanlæg Driftsudgifter Recipienternes tilstand og forventede fremtidige udlederkrav 6

7 SLAM Afsætningssikkerhed og uafhængighed Der sker i øjeblikket en stor udvikling indenfor spildevandsbranchen. Slamproblematikken bevæger sig ligeledes med f.eks. fokus på miljøfremmede stoffer og ikke mindst bortskaffelsesmuligheder. Langsigtede løsninger er i højsædet og vi har her på siden samlet en oversigt over flere af mulighederne. Derudover deltager Krüger også aktivt med rådgivning om: Kort- og langsigtet slamplanlægning Behandlingsmuligheder og tilbagebetalingstider Disponeringsmuligheder og risici Vores specialister fortæller gerne mere om de forskellige slamløsninger Bente Nielsen (slamprocesser) på Niels Simonsen (slamforbrænding) på Søren Højsgaard (maskiner) på Ole Adeler (salgschef) på Disintegration af slam Dokumenterede resultater med CROWN: 15-30% øget omsætning af organisk stof og 15-30% mere gas 3-7% højere tørstof efter afvandi ng 20-40% mindre mængde slam, der skal køres bort Forbruget af polymer reduceres med op til 20% Energimæssig optimal proces Minimale vedligeholdelsesomkostninger Termofil udrådning af slam på store og små renseanlæg Dokumenterede resultater med BioTherm på Nordkysten renseanlæg: Reducerer slammængden op til 40% Producerer stabiliseret slam Egenproduktion af strøm og varme Lavere udgifter til slambortskaffelse Slamforbrænding Dokumenterede resultater: Energieffektivt og miljøvenligt slambehandlingsanlæg Alle renseanlæggets affaldsprodukter behandles i én og samme proces Transport af restprodukter fra anlægget er reduceret til et minimum Uproblematisk drift uden krav til døgnbemanding Før disintegration BioTherm på Nordkystens renseanlæg Pyrofluid på Lundtofte Slamforbrændingsanlæg Efter disintegration med CROWN 7

8 NYT OM Risikoanalyse på DANVA s årsmøde Københavns Energi, Århus Kommunale Værker og Krüger A/S præsenterer risikoanalyse på flere niveauer ved DANVA s Årsmøde. Risikoanalyse er et planlægningsværktøj, der anvendes til at prioritere den fremtidige indsats, så der opnås størst mulig sikkerhed for de afsatte ressourcer. Størst mulig sikkerhed med hensyn til arbejdsmiljø, driftsomkostninger, miljøforhold, borgerhensyn mv. Programmet for præsentationen ved DANVA s Årsmøde: Indledning v/ole Fritz Adeler, Krüger Risiko som politisk værktøj v/niels Bent Johansen, Planlægningschef Københavns Energi Risikoværktøjer v/peter Friis Hansen, Professor, Dan marks Tekniske Universitet og Krüger Dokumenteret drikkevandssikkerhed v/pia Jacobsen, Århus Kommunale Værker Hvis du vil vide mere, kontakt salgschef Ole Adeler på Life Treasure Silkeborg Kommune har netop fået tilsagn om EU-støtte til et projekt om våde regnbassiner, som udføres sammen med Århus Kommune og Odense Vandselskab. Projektet løber over de næste 3 år, og dækker hele processen fra design, projektering og udførelse af de enkelte anlæg samt analyse og evaluering af anlæggenes drift og funktion. Ny viceafdelingschef i Spildevand Øst Sanne Olsen, bygningsingeniør, er udnævnt til ny viceafdelingschef i Krügers afdeling for spildevandsprojekter på Sjælland og Fyn. Sanne har mere end 15 års erfaring i Krüger, hvor hun har arbejdet med projektering og projektledelse af såvel store som små renseanlæg. Sannes forgænger i jobbet er Anne Abraham, der nu er udnævnt til personalechef i Krüger A/S. Sanne Olsen på Naturbaserede teknologier De 3 bassiner vil blive designet med henblik på afprøvning af forskellige naturbaserede teknologier for rensning af regnvandet. Der er blandt andet fokus på at fremme bundfældning og sorption af fine partikler og opløste stoffer. Aalborg Universitet står for udvikling og test af renseprocesserne, mens Århus Universitet står for undersøgelser i forbindelse med planteoptag af forurenende stoffer. Miljøstyrelsen støtter projektet økonomisk, idet resultaterne er relevante for implementeringen af Vandrammedirektivet. Krüger samarbejder med Silkeborg Kommune om den løbende projektledelse og koordinering af det samlede projekt. Anja Veldt på Udvikling af Projekt»OpDrift Optimeret Drift af spildevandsanlæg«blev søsat i august Formålet er at udvikle STAR2 i et samarbejde mellem Krüger og projektets partnere: Spildevandscenter Avedøre, Lynettefællesskabet (Renseanlæg Damhusåen) og Malmö Stads VA (Sjölundaverket). Essentielt for Projekt OpDrift er:»videregående styring på renseanlæg med henblik på øget kapacitet og mindsket ressourceforbrug i eksisterende anlæg«. Under den overskrift er der fokus på flere aktiviteter, hvor nogle er specifikke for ét renseanlæg og andre er tværgående aktiviteter for flere af renseanlæggene. Aktiviteter i Projekt OpDrift Baseret på de hidtidige erfaringer med on-line styring og samarbejdet i projekt OpDrift arbejdes der nu på at teste forskellige typer on-line sensorer samt udvikle flere nye elementer i STAR2: Nøgletal som et modul i STAR2 On-line styring af slamalder og slamkoncentration Mere aktiv anvendelse af hy drolyse i eksisterende volumener Optimal start på Regnstyringen Krüger A/S Gladsaxevej 363 DK-2860 Søborg Tel Klamsagervej 2-4 DK-8230 Åbyhøj Tel Sofiendalsvej 88 DK-9200 Aalborg SV Tel Krüger Aquacare Fabriksparken 50 DK-2600 Glostrup Tel Tine Ønnerth på Se også for flere informationer om de forskellige løsninger og produkter. Krüger Nyt udgives af Krüger A/S, der er et selskab i Veolia Water gruppen. Nyhedsbrevet sendes til Krügers kunder i Danmark. Ansvarshavende redaktør: Ole Røsdahl, direktør Redaktør: Mette Friis-Andersen, kommunikation Layout: Grafisk Link, Århus Oplag: stk.

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer

Programbeskrivelse. Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015. Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer Programbeskrivelse Studietur til Paris og Lille 24. til 26. november 2015 Fremtidens spildevandsteknologier hverdagens udfordringer WATER TECHNOLOGIES Dag 1 - Tirs. 24/11 Afgang ca. 15.30 fra henholdsvis

Læs mere

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og

Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment. Medforfattere: (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Forbedring af vandkvalitet og energioptimering på Renseanlæg Anitha K. Sharma Postdoc DTU Environment (fhv. Udviklingsingeniør på Spildenvandscenter Avedøre og Udviklingssamarbejdet) Medforfattere: Bo

Læs mere

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S

Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Bilagsrapporter Grønt Regnskab 2011 - Herning Vand A/S Herning Vand A/S Herning Vand A/S er et selvstændigt forsyningsselskab, der transporterer og renser spildevandet i Herning Kommune, samt indvinder

Læs mere

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19.

Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. Flowmålingsmæssige udfordringer i regn- og spildevandssystemer Temadag om Flowmåling i udvikling Teknologisk Institut den 19. november 2009 23-11-2009 Dias nr. 1 Hvem er jeg? Mads Uggerby - uddannelse

Læs mere

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV

GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV GRØN OMSTILLING INDEN FOR SPILDEVANDSBRANCHEN REGIONALT, NATIONALT OG INTERNATIONALT PERSPEKTIV Thomas Jensen Ingeniør i Rambøll og ekstern lektor på DTU Diplom - Ballerup Baggrund: Ingeniør (BS. Eng.

Læs mere

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014

Gribvand Spildevand A/S Grønt regnskab 2014 Gribvand Spildevand A/S 2014 Januar 2015 Virksomhedsoplysninger Udgiver: Gribvand Spildevand A/S Holtvej 18c 3230 Græsted kundeservice@gribvand.dk Udgivelse: Januar 2015. Nærværende grønne regnskab er

Læs mere

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012

Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Bilag til GRØNT REGNSKAB GYLLING HUNDSLUND 2008-2012 Indledende oplysninger Odder Spildevand A/S Odder Spildevand A/S er med virkning fra 1. januar 2010 udskilt som et aktieselskab, der ejes 100% af Odder

Læs mere

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse

Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Vejforum, 8. - 9. december 2010 Gregers Münter Salgs- og Entrepriseleder NCC Roads A/S gremun@ncc.dk Miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse Hvorfor miljøvenlig ukrudtsbekæmpelse? Der

Læs mere

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg

Figur 1 Skitse af nedsivningsanlæg Nedsivningsanlæg I et nedsivningsanlæg bortskaffes spildevandet ved, at vandet siver ned gennem jordlagene til grundvandet. Spildevandet pumpes fra bundfældningstanken over i selve nedsivningsanlægget,

Læs mere

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm

Usserød Renseanlæg Hørsholm Kommune Håndværkersvinget 2 2970 Hørsholm Å-MÅL PROGRAMMET - Eksisterende forhold - Forslag til opgradering og etablering af nye målestationer - Dataformidling og modellering Maj - 2008 NHJ_05/05-2008 1 Indholdsfortegnelse 1 BAGGRUND OG FORMÅL

Læs mere

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund

Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Tak for et godt informationsmøde i Hundslund Odder Spildevand har i afholdt informationsmøde i forbindelse med den kommende fornyelse af kloakkerne i Hundslund. Der deltog omkring 100 personer til mødet,

Læs mere

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand

Kloakforsyningen Aalborg Kommune. Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen Aalborg Kommune Fra spildevand til rekreativt land og vand Kloakforsyningen arbejder for et bedre miljø i Aalborg og omegn - også i de næste 100 år! Kloakforsyningen forbedrer miljøet

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S

Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn Spildevand A/S Frederikshavn Kommune Center for Teknik & Miljø Aalborgvej 93 9300 Sæby Ansøgning om tilladelse til transport og aflevering af spildevand fra indre boreområde til godkendt renseanlæg ved Frederikshavn

Læs mere

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark

GODT VAND ER RENT VAND. Ny plan mod jordforurening SYDDANMARK. Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark SYDDANMARK Ny plan mod jordforurening GODT VAND ER RENT VAND Danmarks bedste drikkevand er fra Syddanmark Flere penge til grundvandstruende forureninger 1 intro Tekst: Morten Pickel / Foto: Hyldager Fotografi

Læs mere

Notat Pernille Aagaard Truelsen Advokat, Ph.D Åboulevarden 49, 4. sal DK-8000 Århus C Telefon:+45 86 18 00 60 Telefax:+45 88 32 63 26 J.nr. 07-10610 - 30 paa@energiogmiljo.dk www.energiogmiljo.dk CVR:

Læs mere

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 %

Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Succes med ny type fiskefarm: Miljøpåvirkningen reduceret næsten 80 % Et af Dansk Akvakulturs centrale strategiske mål er at afkoble produktion fra miljøpåvirkning. Vi vil leve op til vores egne og regeringens

Læs mere

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $

# $ % $ $ #& $ & # ' # ' & # $ &($ $ ( $ $ )!# $& $ " # % % # # ' # ' # ( ( )# " ) " ", " - * " - ". % " " * / 0 *+ # 2, *3 4 # % " "/ *1 4 /0' /6 )77*)/8 9 )77)-/6 : 9 ;)777*/ 0)77.. 0 + +7< 17< '=-7 ' > *> " +?. @ *5 #. @ ' -. '* - " '=*777 - ' > *> 8

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke

Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND. Vand er liv brug det med omtanke Hovedstadsområdets Vandsamarbejde VAND Vand er liv brug det med omtanke Renhed Vand er liv Energi Fællesskab Velvære Leg Lyst Ansvar Omtanke Behov For millioner af år siden var hele kloden dækket af vand.

Læs mere

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed

Middelfart Spildevand en moderne virksomhed Middelfart Spildevand en moderne virksomhed 2 Middelfart Spildevand er en moderne virksomhed, som ejes af Middelfart Kommune. Det er vores opgave at håndtere spildevandet fra det løber fra grundejerens

Læs mere

De store jordforureninger i Danmark

De store jordforureninger i Danmark De store jordforureninger i Danmark Regionerne og Miljøstyrelsen har netop udgivet rapporten Store jordforureningssager i Danmark. Rapporten kan ses i sin helhed på www.regioner.dk eller på www.mst.dk.

Læs mere

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015

Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Benchmarking 2015 Guide til spildevandsselskabers indberetning til benchmarking 2015 Marts 2014 Version 2.0 Indhold Kapitel 1 Indledning... 3 1.1 Guidens struktur... 3 1.2 Ny screeningsmetode... 3 1.3

Læs mere

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg

Lolland Forsyning A/S. Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Lolland Forsyning A/S Velkommen til Borgermøde 2. maj 2013 Bryggergården, Vesterborg Hvorfor Lolland Forsyning A/S? Alle Lolland Kommunes forsyningsvirksomheder er med virkning fra 1. januar 2007 udskilt

Læs mere

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012

SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 SPILDEVANDSKOMITEENS SAMMENSÆTNING efter plenarmødet 2012 Foreningen af Rådgivende Ingeniører, FRI Akademiingeniør Arne Bernt Hasling COWI Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Tlf.: 45 97 20 93 abh@cowi.dk

Læs mere

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg

Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Grønt regnskab 2007-2008 Struer Centralrenseanlæg Det grønne regnskab viser arten og mængden af energi, vand, råvarer og hjælpestoffer, der indgår i renseanlæggets stofomsætning. Regnskabet beskriver også

Læs mere

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand

Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand Tænk dig om: Du bor oven på dit drikkevand 1 fersk grundvand salt grundvand Vi er privilegerede i Danmark Vi kan åbne for vandhanen og drikke vandet direkte fra den. Sådan skal det gerne blive ved med

Læs mere

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND

LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND LØSNINGER TIL FORBEDRET SPILDEVANDSRENSNING I DET ÅBNE LAND 1 Indholdsfortegnelse Om spildevandsrensning i det åbne land 5 Den juridiske baggrund 5 Etablering eller ændring af spildevandsanlæg 6 Anlægstyper

Læs mere

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010

Udviklingen i priser for vand og spildevand. Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand Forsyningssekretariatet september 2010 Udviklingen i priser for vand og spildevand 1.1 RESUME Alle husholdninger, virksomheder og institutioner bruger vand og

Læs mere

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj

Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Risikovurdering uden brug af Miljøstyrelsens screeningsværktøj Vintermøde den 11. marts 2015, Fagsession 4 Sandra Roost, Orbicon A/S Risiko for overfladevand. Efter ændring af jordforureningsloven pr.

Læs mere

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune.

Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskrift for etablering, indretning og drift af sandfang samt olie- og benzinudskillere i Odder kommune. Forskriften er udarbejdet i henhold til 6 i Miljøministeriets bekendtgørelse nr. 367 af 10. maj

Læs mere

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND

rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND rensning AF SPILDEVAND I DET ÅBNE LAND Forsyningsvirksomhederne, Kloakforsyningen Teknik- og Miljøforvaltningen Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Hvorfor denne pjece? Folketinget har besluttet,

Læs mere

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk

NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune. Rensning af spildevand i det åbne land. www.naturogmiljoe.dk NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Rensning af spildevand i det åbne land www.naturogmiljoe.dk Forord Folketinget har besluttet, at rensning af spildevand fra ejendomme i det åbne land skal

Læs mere

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg

Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg Minirenseanlæg & Nedsivningsanlæg TV-INSPEKTION STRØMPEFORING KLOAKRENOVERING AUT. KLOAKMESTER Minirenseanlæg Minirenseanlæg er et biologisk renseanlæg, hvis funktion er, med et minimum af styring og økonomiske

Læs mere

SEKUNDAVAND GENERISK CASE

SEKUNDAVAND GENERISK CASE SEKUNDAVAND GENERISK CASE Efterår 2014 1 HVAD ER EN GRØN INDUSTRISYMBIOSE? En grøn industrisymbiose er et kommercielt samarbejde, hvor én virksomheds restprodukt genanvendes som input i en anden virksomheds

Læs mere

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab

Grønt regnskab 2013. Hvad er et grønt regnskab Grønt Regnskab 2013 Grønt regnskab 2013 Hvad er et grønt regnskab Et grønt regnskab er en redegørelse for de væsentligste indgående og udgående stoffer på en virksomhed. I dette tilfælde et renseanlæg.

Læs mere

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand

Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Spildevandscenter Avedøre Biologisk rensning Fjern opløst organisk stof fra vand Øvelse I Formål: På renseanlægget renses et mekanisk, biologisk og kemisk. I den biologiske rensning på renseanlægget benyttes

Læs mere

En mere effektiv vandsektor

En mere effektiv vandsektor En mere effektiv vandsektor - Vækst, effektivisering og udvikling. v. Direktør Carl-Emil Larsen, DANVA DANVA Godthåbsvej 83 8660 Skanderborg T: 7021 0055 E:danva@danva.dk www.danva.dk Kort om DANVA Brancheforening

Læs mere

- bliv kilden til et bedre miljø!

- bliv kilden til et bedre miljø! Spildevandsoperatør på Ferskvandscentret - bliv kilden til et bedre miljø! 2 Indhold Forord...3 Uddannelse til spildevandsoperatør på Ferskvandscentret...4 Grundkursus i spildevandsrensning (inkl. introduktionsforløb)...6

Læs mere

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape

COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape I anledning af Københavns Kulturfond s præmiering af COWI A/S for opførelse af 1. etape af Københavns Metro. 2 COWIs rolle i Metroprojektets 1. etape Siden maj 1994

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken

Decentral håndtering. LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Decentral håndtering LAR, lokal nedsivning, forsinkelse og rensning i samspil med kloakken Der er sket noget siden vi startede BIV Udgangspunkt i Københavns Klimatilpasningsstrategi Klimatilpasning - den

Læs mere

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S

Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Ledelsessystemer med fokus på drikkevandssikkerhed v. Dorte Skræm, ALECTIA A/S Indførelse af ledelsessystemer på vandforsyninger Rapport udgivet af BLST i 2009. ALECTIA A/S ENVIRON Management&Audit Kulegravningsudvalgets

Læs mere

Vi tager hånd om vandet

Vi tager hånd om vandet Nordvand Virksomhedsrapport Nordvand virksomhedsrapport Vi tager hånd om vandet FORSIDE Humlebæk Virksomhedsrapport Nordvand Nordvand Virksomhedsrapport. Nordvand leverer drikkevand til ca.. forbrugere

Læs mere

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd

DER ER ENGE I MILJØ. Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd DER ER ENGE I MILJØ Introduktion til miljøarbejde hos vognmænd Der er penge i miljø De fleste virksomheder vil kunne opnå økonomiske besparelser ved at være mere bevidste om ressourceforbruget. I transportvirksomheder

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år

Konference. Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år Konference Fremtiden for det miljøteknologiske udviklings- og demonstrationsprogram (MUDP) En ny samlet strategi og retning for de kommende fire år MUDPKONFERENCE 2015 Konference: Fremtiden for det miljøteknologiske

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Bjerge Strand, Årgab Ansvarlig myndighed: Ringkøbing-Skjern Kommune Ved Fjorden 6 6950 Ringkøbing www.rksk.dk Email: post@rksk.dk Tlf.: 99 74 24 24 Hvis der observeres

Læs mere

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010

Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål. Forsyningssekretariatet december 2010 Tillæg til prisloft for driftsomkostninger til miljø- og servicemål Forsyningssekretariatet december 2010 1.1 INDLEDNING Forsyningssekretariatet har fastsat i alt 325 prislofter for 2011 frem mod 1. november

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Spildevand i det åbne land

Spildevand i det åbne land Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvordan? Hvad koster det? 1 FORORD Spildevandet, der kommer fra ejendomme i det åbne land, skal renses bedre. Det åbne land er betegnelsen for områder med spredt bebyggelse,

Læs mere

Kloaksystemets opbygning og funktion

Kloaksystemets opbygning og funktion Kloaksystemets opbygning og funktion Kommunens afløbssystem, eller i daglig tale kloaksystemet, kan være opbygget på to helt forskellige måder: enten som fællessystem eller som separatsystem. I Spildevandsplanen

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2008-2009.

Bestyrelsens beretning 2008-2009. Bestyrelsens beretning 2008-2009. Så er der igen generalforsamling i Skovby Vandværk. I beretningen vil jeg komme ind på hvilke aktiviteter, der har været hen igennem året, og samtidig indvi jer i nogle

Læs mere

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars

deltaget i et lovpligttig hygiejnekursus for dem som drifter vandværket. Vores VVS mand, Lars Vi havde med udgangen af 2014 1266 forbrugere tilsluttet vandværket. Vi udpumper 150.000 m 3 vand. Bestyrelsen har igennem årene prioriteret vedligeholdelse af ledningsnettet kvalitet højt og vi har derfor

Læs mere

Spildevand - i det åbne land

Spildevand - i det åbne land Teknik og Miljø Spildevand - i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Hvorfor hvad siger loven? 4 hvor? 5 hvornår? 6 hvordan? 7 hvad koster det? 8

Læs mere

For meget regnvand i dit sommerhusområde?

For meget regnvand i dit sommerhusområde? For meget regnvand i dit sommerhusområde? Læs mere om hvorfor der kommer oversvømmelser og hvordan du kan minimere risikoen for oversvømmelser på din grund. Kend dine rettigheder og pligter Juli 2008 når

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis

Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Bilag 3 Miljøvurdering af forslag til tillæg til Spildevandsplan 2008-2019 Separatkloakeringsstrategien og Administrative forhold regler og praksis Aalborg Kommune 1 Udgiver: Aalborg Kommune, Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om 2 0 0 7 2 0 0 8 Nyhedsbrev, læs bl.a. om Krüger i Grønland Ny unik teknologi til spildevandsrensning: MBBR Indvielse af slambehandling i Skt. Petersborg STAR2 på Lynetten Ultrarent vand på DTU Badevand

Læs mere

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde

Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Tværkommunalt fjernvarmesamarbejde Hvilke roller og opgaver skal kommunernes energiselskaber have i udvikling af optimale rammer for fjernvarmen, og hvordan skal selskaberne samarbejde på tværs af kommuner?

Læs mere

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE

INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE 1 INDEKLIMA I BOLIGER PÅ FORURENEDE GRUNDE Indeklimaet i boliger på forurenede grunde kan være påvirket af jordforurening. Det skyldes, at forurenende stoffer fordamper

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1

Fredericia Kommune Bilag 2 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 Spildevandsplan for det åbne land 2007-2011. Side 1 ANLÆGSTYPER 1.0 Generelt. Fredericia kommune er godkendelsesmyndighed for anlæg på 30 PE og derunder. Ansøgning ved anlæg større end 30 PE skal indsendes

Læs mere

LUKTFRIE URINALER. Med tilfredshedsgaranti

LUKTFRIE URINALER. Med tilfredshedsgaranti LUKTFRIE URINALER Med tilfredshedsgaranti Lava porcelænsurinal NO: 10 - H3 Lige afløb VVS nr.: 61.8152.100 NO: 11 - H1 Væg afløb VVS nr.: 61.8152.500 Mål: D: 370-B:325-355-H:555 mm Porcelæn med porefri

Læs mere

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling

J. Jensen A/S. Effektiv sanering med Stål Jet Skånsom sanering med Sponge Jet Termisk varmebehandling Stålsanering J. Jensen har som de eneste mange års erfaring med sanering i sikre, lukkede kredsløb. Nu har vi udviklet Stål Jet, som er markedets mest effektive, miljørigtige saneringsanlæg. 2 J. Jensen

Læs mere

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8

NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE. Side 1 af 8 NATUR OG MILJØ PLAN FOR MILJØTILSYN 2013-2016 GENTOFTE KOMMUNE Side 1 af 8 Side 2 af 8 Indledning I Gentofte Kommune, Natur og Miljø, fører vi tilsyn med, at virksomheder og erhvervsmæssige dyrehold overholder

Læs mere

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp

Produktion i Danmark. Robotter i global kamp Produktion i Danmark Robotter i global kamp Titel: Robotter i global kamp Udarbejdet af: Teknologisk Institut Analyse og Erhvervsfremme Gregersensvej 1 2630 Taastrup August 2015 Forfattere: Stig Yding

Læs mere

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE

SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE SPILDEVANDSKLOAKERING i OMRÅDE b Hvorfor spildevandskloakerer vi? b Hvad skal du selv gøre og betale? b Hvornår sker der hvad? Hvorfor denne pjece? I denne pjece kan du læse mere om, hvorfor vi spildevandskloakerer

Læs mere

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det?

Spildevand i det åbne land. Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Spildevand i det åbne land Hvorfor? Hvor? Hvornår? Hvordan? Hvad koster det? Indholdsfortegnelse Forord 2 Hvorfor? - Hvad siger loven? 3 Hvor? 4 Hvornår? 5 Hvordan? 6 Hvad koster det? 7 Hvad sker der nu?

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com

A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby. Via mail: bn@saeby.com Frederikshavn Kommune Rådhus Allé 100 9900 Frederikshavn A/S SÆBY FISKE-INDUSTRI Gyldendalsvej 2-4 9300 Sæby Tel.: +45 98 45 50 00 post@frederikshavn.dk www.frederikshavn.dk CVR-nr. 29189498 Via mail:

Læs mere

Fremtidens vvs-installatør

Fremtidens vvs-installatør Fremtidens vvs-installatør Dansk Gas Forening Årsmøde Den 15. & 16. november 2007 Nils Lygaard TEKNIQ 1 Analyse af den teknologiske udvikling» Nye installationsformers konsekvenser for den tekniske installatør»

Læs mere

Kunden i Fokus INVITATION

Kunden i Fokus INVITATION KLIMADEBAT Kunden i Fokus INVITATION DBDH Årsmøde 1. afdeling: Cool it or Too Cool? 2. afdeling: Kunden i Fokus - Design Thinking og CSR som løftestang København, 25. august 2011 DBDH inviterer til åbent

Læs mere

Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling

Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling Udfordringer for den fremtidige indsats oplæg til debat. Politiske udfordringer Organisatoriske udfordringer Klimatiske udfordringer Miljøfremmede stoffer Ny viden indsamling og formidling Præsentation

Læs mere

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen

Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst. Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Miljøteknologi til gavn for miljø og vækst Indlæg med fokus på finansiering Gert Hansen/Miljøstyrelsen Baggrund Første handlingsplan for fremme af miljøeffektiv teknologi Danske løsninger på globale udfordringer:

Læs mere

Varmepumper og faskiner

Varmepumper og faskiner Varmepumper og faskiner Status sept. 2009 Formål med kuben Varmepumper og faskiner: Undersøge muligheder for at koble jordvarmeanlæg med faskiner. Både teoretisk og på markedet Søge penge til at udvikle

Læs mere

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led

Systemer og forståelse. Kæden er ikke stærkere end det svageste led Systemer og forståelse Kæden er ikke stærkere end det svageste led Kæden er ikke stærkere end det svageste led Denne påstand gælder i mange forbindelser og kan let anvendes i tre meget forskellige forhold

Læs mere

Middelfart Spildevand

Middelfart Spildevand Strategi 2015-2018 Middelfart Spildevand Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være bæredygtig og robust. Indledning Den fremtidige håndtering og rensning af vand i byerne skal være

Læs mere

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974

November 2012. Navn: JACOB GUDBJERG. Nationalitet: Fødselsår: 1974 Firma: HydroInform Navn: Nationalitet: JACOB GUDBJERG Dansk Fødselsår: 1974 Profession: Civilingeniør, Ph.D. SÆRLIGE ERFARINGSOMRÅDER: Jacob Gudbjerg har over 10 års erfaring som softwareudvikler og softwarearkitekt

Læs mere

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG

Hørsholm Kommune. Maj 2013. REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper TILLÆG Hørsholm Kommune Maj 2013 REDEGØRELSE FOR SEPARATKLOAKERING, RUNGSTED NORD, HØRSHOLM Vurdering af kloakeringsprincipper PROJEKT Vurdering af kloakeringsprincipper Hørsholm Kommune Projekt nr. 211521 Dokument

Læs mere

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a.

Grønt regnskab. for. Kristrup Vandværk a.m.b.a. Grønt regnskab 2013 for Kristrup Vandværk a.m.b.a. CVR. nr. 34 744 726 10. marts 2014 Udarbejdet til Generalforsamlingen onsdag den 19. marts 2014 af Michael Mose vandværksbestyrer 1 1. Indledende oplysninger...

Læs mere

Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand

Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand Forsyning Ballerup med i kampen om at blive Danmarks mest velsmagende hanevand Det rene postevand i Danmark er indbegrebet af sundhed og livskvalitet, men det smager meget forskelligt. Fredag 10. oktober

Læs mere

Teknisk Årsberetning 2010

Teknisk Årsberetning 2010 Teknisk Årsberetning 2010 Indholdsfortegnelse Indledning 3 Præsentation.. 4 Selskabets etablering 4 Regnskabsaflæggelse.. 4 Personale 4 Økonomistyring.. 5 Forbrugsafregningssystem (FAS) 5 IT... 5 Ejendomme.

Læs mere

Nyhedsbrev, læs bl.a. om

Nyhedsbrev, læs bl.a. om Nyhedsbrev, læs bl.a. om > Indvielse i Tørring-Uldum > Sjællandske temadage > Projekt Pipeline i Søllerød > Garverispildevand i Sverige > Havledning under Holbæk Fjord > Ny version af STAR Control > Funktionspraksis

Læs mere

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø

Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Badevandsprofil for De små fisk og Sejs Ladeplads i Brassø og Borre Sø Ansvarlig myndighed Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1-3 8600 Silkeborg Tlf: 89 70 15 25 Oplysninger på internettet

Læs mere

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed:

Badevandsprofil. Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing. Ansvarlig myndighed: Badevandsprofil Badevandsprofil for Søbadeanstalt, Rudkøbing Ansvarlig myndighed: Langeland Kommune Fredensvej 1 5900 Rudkøbing www.langelandkommune.dk Email: post@langelandkommune.dk Tlf.: 63 51 60 00

Læs mere

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER

BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER INDHOLDSFORTEGNELSE 1 BILAG 5 OPLANDSBESKRIVELSER... 3 1.1 Gl. Mariager Kommune...3 1.2 Gl. Nørehald Kommune...3 1.3 Gl sønderhald kommune...7 1.4 GL PURHUS KOMMUNE...8 2 1

Læs mere

olie- og benzinudskillere og sandfang

olie- og benzinudskillere og sandfang Vejledning i drift og vedligeholdelse af olie- og benzinudskillere og sandfang Teknik & Miljø Esbjerg Kommune Indledning Formålet med denne vejledning er at sikre, at sandfang samt olie- og benzinudskillere

Læs mere

Lyngby-Taarbæk Forsyning

Lyngby-Taarbæk Forsyning Side: 1 Lyngby-Taarbæk Forsyning Strategiplan for afløbssystemet 2012 xx. xxxxx 2012 Side: 1 Side: 1 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 1 Målsætning... 3 1.1 Overordnet målsætning... 3 1.2 Klimatilpasning

Læs mere

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden

UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden UDVIKLINGSPROJEKTER Vi tænker i vand for fremtiden 2014 1 Oversigt Fremtidens Renseanlæg (Billund BioRefinery).... 4 Fremtidens Drikkevandsforsyning.... 4 Miljøeffektiv rensning af miljøfremmede stoffer

Læs mere

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre!

25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men den kan blive endnu bedre! Varmepumper Danfoss Heat Pumps VP Claus Bo Jacobsen Vind til Varme og Transport København, 22. oktober 2009 25% energi tilføres og 75% energi tilvejebringes - en god opskrift for miljø og samfund! Men

Læs mere

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling

Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Bedre energistyring gennem kompetenceudvikling Om energistyring gennem kompetenceudvikling Hvorfor kompetenceudvikling Konceptet Afprøvning blandt Plan C-partnere Netværk Kontakter Plan C har arbejdet

Læs mere

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune

Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Brugervejledning for olie- og benzin udskillere i Syddjurs Kommune Olie- og benzinudskillere i Syddjurs Kommune Hvad er en olie- og benzinudskiller? Begrundelse for krav om olie og benzinudskillere Benzin

Læs mere

For vandnørder i 5.-6. klasse

For vandnørder i 5.-6. klasse For vandnørder i 5.-6. klasse Indhold Stikord side 3 Vejen til Vandnørd side 4 Billedjagt side 5 Vandkemi side 6 Vandets overflade side 6 Vand-termometer side 7 Kan I smage forskel? side 7 Vandets kredsløb

Læs mere

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde.

Hver af myndighederne meddeler afgørelse om accept af sikkerhedsniveauet inden for hver deres kompetenceområde. Vattenfall A/S Generation Nordic, Thermal Power Fynsværket Havnegade 120 5100 Odense C Plan- og virksomhedsområdet J.nr. ODE-430-00066 Ref. Klhou/rukso 27. november 2007 Sikkerhedsvurdering og afgørelse

Læs mere

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE

Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE Separering af kloak VEJLEDNING FØR KLOAKFORNYELSE > Hvorfor adskiller vi regnvand og spildevand? > Separering på egen grund > Sådan kommer du videre > Mens vi arbejder > Godt for dig, miljøet og Herning

Læs mere

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013

På Tårs Vandværk er forsyningen i orden. »Årets Vandværk«2013 På Tårs Vandværk er forsyningen i orden Af Thorkil Christensen»Årets Vandværk«2013 De 1250 forbrugere ved Tårs Vandværk i Hjørring Kommune i Vendsyssel er sikret godt vand mange år frem. Vandværket er

Læs mere

Tømning af bundfældningsog samletanke

Tømning af bundfældningsog samletanke Tømning af bundfældningsog samletanke Lejre Forsyning Ansvar Adgang Afregning Andre gode råd Hvorfor en tømningsordning? Formålet med en obligatorisk tømningsordning er at sikre, at alle bundfældningstanke

Læs mere

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31.

De små & mindre vandværker. Ledelses kvalitetssikring. BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra. Miljøministeriet. Skal være indført senest 31. NYHEDSBREV Kvalitetssikring på vandværker De små & mindre vandværker Ledelses kvalitetssikring BEK nr. 132 af 08.02.2013 fra Miljøministeriet Skal være indført senest 31. december 2014 [Indsæt billedtekst

Læs mere

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet

Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Fremtidens metodeafprøvning indenfor jordforureningsområdet Tom Heron Helsinki Stockholm Aalborg Århus Esbjerg København Odense Warszwa Poznan Krakóv Kiév Hydrogeolog & Divisionsdirektør Sofia 1010 kolleger

Læs mere

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00.

Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Gribvand Spildevand A/S Bestyrelsen 23. juni 2012 Referat af bestyrelsesmøde d. 12. juni 2012 Mødedato / sted: 12. juni 2012 / Helsinge Renseanlæg, Skovgaardsvej 1, Helsinge kl. 16-19:00. Mødedeltagere:

Læs mere