Ring 3 Letbane eller BRT?

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Ring 3 Letbane eller BRT?"

Transkript

1 Transportministeriet Ring 3 Letbane eller BRT? Bilagsbind Juli 2010

2

3 Bilagsfortegnelse Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden Bilag 2 Nøgletal for letbane og BRT Bilag 3 Busændringer Bilag 4 Trafikprognose for letbane og BRT med byvækst Bilag 5 Trafikprognose for letbane og BRT uden byvækst Bilag 6 Baggrundsnotat for anlægsudgifter Bilag 7 Gæsteprincippet ved ledningsomlægninger Bilag 8 Samfundsøkonomi for letbanen og BRT Bilag 9 Værdistigninger langs Ring 3 Bilag 10 Anlægsoverslag for letbane og BRT fordelt på kommuner Dokumentnr A-1/02 - (A008814) Version 2 Udgivelsesdato 15. juni 2010 Udarbejdet Kontrolleret Godkendt ISBN ISBN HVPE/PV MKS/ PV (tryk) (web).

4 .

5 Bilag 1 Rapporter og notatet vedr. højklasset kollektiv trafik på Ring 3 i perioden

6 .

7

8

9

10

11 Bilag 2 Nøgletal for letbane og BRT.

12 .

13

14

15 Bilag 3 Busændringer.

16 .

17

18

19 Bilag 4 Trafikprognose letbane og BRT med byvækst.

20 .

21 Højklasset kollektiv trafik i Ring 3-korridoren Trafikprognoser... 1 Indledning Dette notat dokumenterer de i 2010 gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en højklasset kollektiv trafikbetjening i Ring 3- korridoren. Der er gennemført trafikmodelberegninger for to alternative forslag til betjening af korridoren fra Lundtofte i nord til Ishøj St. i syd; et letbanealternativ (benævnt Letbane), et alternativ med højklasset busbetjening (benævnt BRT), samt et referencealternativ (benævnt Basis). Prognoseberegningerne er gennemført med OTM 5.1 for OTM 5.1 dækker Hovedstadsområdet, defineret som centralkommunerne (Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune) og de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. I dag svarer dette til Region Hovedstaden og en del af Region Sjælland. Modelområdet er opdelt i 818 zoner, hvortil kommer 17 portzoner. De generelle beregningsforudsætninger for 2018 for de gennemførte trafikmodelberegninger er nærmere beskrevet i notatet Højklasset koll. trafik i Ring 3-korridoren, Beregningsforudsætninger 2018 (dok. nr ). Forudsætningerne for forslagene til den højklassede kollektive betjening i Ring 3- korridoren er leveret af Cowi. I basisalternativet er anvendt samme byplanforudsætninger som i 2008-undersøgelsen. I de to alternativer med forbedret kollektiv betjening er forudsat en yderligere byfortætning i zonerne omkring Ring 3-korridoren, størst i letbanealternativet. Notatets afsnit 2 indeholder overordnede tal for personture og transportarbejde i Hovedstadsområdet. Afsnit 3 indeholder beregningsresultaterne for den kollektive trafik. I afsnit 3.1 belyses de beregnede passagertal for forslagene til kollektiv betjening, medens beregningsresultaterne for den øvrige kollektive trafik belyses i afsnit 3.2. De væsentligste beregningsresultater for biltrafikken er beskrevet i afsnit 4. Alle beregningsresultater er i 2018-trafikniveau med udgangspunkt i et gennemsnitligt hverdagsdøgn uden for sommerperioden.... Dato: Notatnr.: 0 Rev: b Udarbejdet af: HMJ Kontrolleret / godkendt:hp Filnavn: S:\ LetbaneTRM\PL\Dokumenter\ _1_Trafikberegninger.doc Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

22 2 Personture i Hovedstadsområdet Tabel 1 viser antal personture pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet opdelt efter hovedtransportmidlerne: bil, cykel, gang og kollektiv trafik. Med etablering af en letbane i Ring 3-korridoren stiger det samlede antal ture i den kollektive trafik med ture pr. hverdagsdøgn, mens det med en forbedret busbetjening stiger med ture. Samlet set stiger antallet af ture i Hovedstadsområdet med hhv og ture, hvilket hovedsageligt kan henføres til byfortætningen langs korridoren i de to scenarier. Tabel 1 - Antal personture pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet Hovedtransportmiddel Basis Letbane BRT Antal tusinde ture Bil Cykel Gang Kollektiv trafik I alt personture Tabel 2 viser persontransportarbejdet med personbil og kollektiv trafik. Der ses her en stigning i trafikarbejdet for både den kollektive og personbilstrafikken, hvilket også delvis kan henføres til den forudsatte byfortætning. Tabel 2 - Mio. personkm pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet Køretøjstype Basis Letbane BRT Mio. personkm Kollektiv trafik 16,66 16,93 16,81 Personbil 52,94 53,22 53,03 3 Den kollektive trafik 3.1 Ring 3-korridoren På- og afstigere Tabel 3 viser antallet af på- og afstigere ved de enkelte letbane- og busstoppesteder langs korridoren i hvert alternativ. Det skal bemærkes, at der i trafikmodellen ikke foretages en korrekt fordeling af letbanepåstigerne på stoppestederne Vejlebrovej og Ishøj st. Antallet af påstigere på disse stoppesteder skal derfor betragtes samlet. Bilag 1 og 2 indeholder hhv. antal påstigere og passagerbelastninger for de to alternativer fordelt på de syv døgnperioder, som modellen opererer med. Side 2

23 Bilag 3 indeholder oversigter over antallet af påstigere på letbanen fordelt på tilbringertransportmidler. Kort med strækningsbelastningerne på letbanen og i alternativet med højklasset kollektiv busbetjening fremgår af bilag 5. Trafikmodelberegningerne viser, at en letbaneløsningen opnår påstigere pr. hverdagsdøgn, mens en løsning med en højklasset busbetjening giver påstigere pr. hverdagsdøgn. Det ses at Lyngby, Herlev, Glostrup og Ishøj Stationer er stationerne/stoppestederne med størst belastning i begge alternativer. Side 3

24 Tabel 3 - Antal påstigere langs Ring 3-korridoren pr. hverdagsdøgn. Station/Stoppested Letbane BRT Antal påstigere pr. hverdagsdøgn Lundtofteparken Anker Engelundsvej Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej 1) Ishøj St. 1) I alt ) Fordelingen af antallet af påstigere på de 2 stoppesteder kan ikke opgøres korrekt Vurdering af skinneeffekt For at anskueliggøre de beregningsmæssige konsekvenser af forskellene mellem en letbane og en BRT-løsning, er der desuden foretaget en modelberegning af BRTalternativet under den forudsætning, at systemet har samme attraktivitet som en letbane (skinnetillæg). Denne beregning viser, at BRT-alternativet, regnet som letbane, opnår i alt påstigere eller påstigere flere end beregnet som højklasset bus. Antallet af kollektive personture i Hovedstadsområdet stiger med ture per hverdagsdøgn i forhold til BRT-alternativet Strækningsbelastninger Passagertallene for letbaneløsnigen og den højklassede busløsning fordelt på strækninger fremgår af tabel 4. Side 4

25 De største strækningsbelastninger for letbanen ses på strækningen mellem Herlev Bygade og Herlev St. med passagerer pr. hverdagsdøgn, men den største belastning for den højklassede busløsning forekommer mellem Roskildevej og Glostrup St. med passager pr. hverdagsdøgn. Tabel 4 - Strækningsbelastninger langs Ring 3-korridoren pr. hverdagsdøgn. Strækning Letbane BRT Antal pass. pr. hverdagsdøgn Lundtofteparken - A. Engelundsvej A. Engelundsvej - Akademivej Akademivej - Lundtofteg.v./Klamp.v Lundtofteg.v./Klamp.v. - Klampenborgv./Magasin Klampenborgv./Magasin - Lyngby st Lyngby st. - Buddingev./Gl.mosev Buddingev./Gl.mosev. - Buddinge St Buddinge St. - Buddingecentret Buddingecentret - Gladsaxevej Gladsaxevej - Gladsaxe Trafikplads Gladsaxe Trafikplads - Dynamovej Dynamovej - Herlev Hospital Herlev Hospital - Herlev Bygade Herlev Bygade - Herlev St Herlev St. - Mileparken Mileparken - Ejby Ejby - Fabriksparken Fabriksparken - Glostrup Hosp Glostrup Hosp. - Roskildevej Roskildevej - Glostrup St Glostrup St. - Park Allé Park Allé - Kirkebjerg Torv Kirkebjerg Torv - Knudslundvej Knudslundvej - Torvevej Torvevej - Bækkeskovvej Bækkeskovvej - Vejlebrovej Vejlebrovej - Ishøj St. 1) ) Fordelingen af antallet af påstigere på de 2 stoppesteder kan ikke opgøres korrekt Stoppestedsmatricer Stoppestedsmatricer for hhv. letbanen og den højklassede busbetjening (på- og afstigningsmatricer) fremgår af bilag 4. Side 5

26 3.2 Den øvrige kollektive trafik Påstigere og passagerkm fordelt på kollektive transportmidler Tabellerne 5 og 6 viser antal påstigere og passagerkm i den kollektive trafik pr. hverdagsdøgn opdelt efter anvendt kollektivt transportmiddel. I påstigningstallene er indregnet omstigninger inden for og mellem de enkelte kollektive trafiklinier. Det fremgår af tabel 5, at bustrafikken har færre påstigere med etablering af letbanen, medens S-togene opnår flere påstigere pr. hverdagsdøgn. Faldet i bustrafikken kan primært henføres til linie 300S, jævnfør tabel 8. Med en højklasset busbetjening i korridoren ses totalt flere påstigere i bus, mens der totalt i den kollektive trafik fås flere påstigere end i basisalternativet. Tabel 5 - Antal påstigere pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet fordelt efter kollektivt transportmiddel. Kollektivt transportm. Basis Letbane BRT Antal tusind påstigere S-bus A-bus BRT Øvrige busser Bus i alt S-tog Re-tog og fjerntog Lokalbaner Metro Letbane I alt 1'500 1'539 1'528 Tabel 6 - Antal tusind passagerkm pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet fordelt efter kollektivt transportmiddel. Kollektivt transportm. Basis Letbane BRT Antal tusind pass. km S-bus A-bus BRT Øvrige busser 1'612 1'540 1'527 Bus i alt 2'647 2'443 2'814 S-tog 4'523 4'522 4'514 Re-tog og fjerntog 6'816 6'820 6'820 Lokalbaner Metro 1'676 1'660 1'665 Letbane I alt 16'062 16'332 16'215 Side 6

27 3.2.2 Påstigere på S-togsnettet Tabel 7 viser antal påstigere på S-togsstationerne, som nye den højklassede kollektive trafik i Ring 3-korridoren betjener i de to forslag. Det ses at særligt Herlev Station oplever en stigning i antal påstigere med en stigning på 83% med en letbane og 70% med en højklasset busbetjening. Tabel 7 - Antal påstigere pr. hverdagsdøgn på udvalgte S-togsstationer. Station Basis Letbane BRT Antal påstigere pr. hverdagsdøgn Lyngby Buddinge Herlev Glostrup Ishøj Påstigere på S- og A-buslinier Tabel 8 vises antallet af påstigere pr. hverdagsdøgn på de enkelte S-bus- og A-buslinier i de enkelte alternativer. Det ses at især 200S mister passagerer i letbanealternativet, mens at reduktionen er mindre i BRT-alternativet. Dette må hovedsageligt tilskrives at der opretholdes betjening med 200S til Lyngby St i dette alternativ. Antallet af påstigere på linje 6A stiger med i begge alterntiver, hvilket skyldes at den fungerer som fødelinje for den nye højklassede forbindelse ved Buddinge. Side 7

28 Tabel 8 - Antal påstigere pr. hverdagsdøgn på S- og A-buslinierne Buslinie Basis Letbane BRT Antal påstigere pr. hverdagsdøgn S-buslinier 150S S S S 1) S S S S BRT I alt A-buslinier 1A A A A A A I alt ) 300 S køres som alm. buslinie i Letbane- og BRT-alternativet 4 Vejtrafikken 4.1 Biltrafikarbejdet Trafikarbejdet (køretøjskm) pr. hverdagsdøgn for centralkommunerne og det øvrige Hovedstadsområde fordelt på køretøjstyper fremgår af tabel 9. Tabel 9 - Tusind køretøjskm pr. hverdagsdøgn i Hovedstadsområdet Vejtrafik Basis Letbane BRT Tusind køretøjskm Centralkommunerne Influenskom. i alt Øvrig region I alt vejtrafik Influensområdet er defineret som Lyngby-Taarbæk, Gladsaxe, Herlev,Glostrup, Brøndby, Vallensbæk, Ishøj, Albertslund og Hvidovre Kommuner. Side 8

29 4.1.1 Biltrafikbelastninger Bilag 6 indeholder en kort over de beregnede biltrafikbelastninger pr. hverdagsdøgn for Basis-alternativet samt de beregnede ændringer ved hvert linieføringsforslag. Tabel 10 viser biltrafikken for hvert alternativ på strækninger over 3 øst-vestgående snit i Ring 3-korridorens opland. Side 9

30 Tabel 10 - Biltrafik over udvalgte snit, antal køretøjer pr. hverdagsdøgn Strækning Basis Letbane BRT Antal køretøjer pr. hverdagsdøgn, ændring ift. Basis Nord for Holbækmotorvejen Vallensbækgrenen fra syd Vallensbækgrenen fra øst Vejlegårdsvej Vallensbæk Torvevej O Brøndbyvejster Boulevard M Brøndbyøstervej Avedøre Havnevej Snit i alt Syd for Frederikssundvejen Vestbuen Hold-an-vej O Malmparken Torvevej O M Marbjergvej Islvehusvej Husumvej Brønshøjvej Snit i alt Syd for Hillerødmotorvejen Fiskebækvej Kollekollevej Bagsværd Hovedgade O Værebrovej Klausdalsbrovej M3 Sydgående M3 Nordgående O Mørkhøjvej Ruten Snit i alt Side 10

31 Bilag 1 Påstigere fordelt på tidsperioder Letbanebetjening Antal påstigere per hverdag i tidsrummet kl. Station/Stoppested Lundtofteparken Anker Engelundsvej Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej 1) Ishøj St. 1) I alt ) Fordelingen af antallet af påstigere på de 2 stoppesteder kan ikke opgøres korrekt Side 11

32 Højklasset busbetjening Antal påstigere per hverdag i tidsrummet kl. Station/Stoppested Lundtofteparken Anker Engelundsvej Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej 1) Ishøj St. 1) I alt ) Fordelingen af antallet af påstigere på de 2 stoppesteder kan ikke opgøres korrekt Side 12

33 Bilag 2 Passagerbelastninger, fordelt på tidsperioder Letbanebetjening Antal passagerer, begge retninger i tidsrummet kl. Station/Stoppested Lundtofteparken - A. Engelundsvej A. Engelundsvej - Akademivej Akademivej - Lundtofteg.v./Klamp.v Lundtofteg.v./Klamp.v. - Klampenborgv./Magasin Klampenborgv./Magasin - Lyngby st Lyngby st. - Buddingev./Gl.mosev Buddingev./Gl.mosev. - Buddinge St Buddinge St. - Buddingecentret Buddingecentret - Gladsaxevej Gladsaxevej - Gladsaxe Trafikplads Gladsaxe Trafikplads - Dynamovej Dynamovej - Herlev Hospital Herlev Hospital - Herlev Bygade Herlev Bygade - Herlev St Herlev St. - Mileparken Mileparken - Ejby Ejby - Fabriksparken Fabriksparken - Glostrup Hosp Glostrup Hosp. - Roskildevej Roskildevej - Glostrup St Glostrup St. - Park Allé Park Allé - Kirkebjerg Torv Kirkebjerg Torv - Knudslundvej Knudslundvej - Torvevej Torvevej - Bækkeskovvej Bækkeskovvej - Vejlebrovej Vejlebrovej - Ishøj St. 1) ) Fordelingen af antallet af påstigere på de 2 stoppesteder kan ikke opgøres korrekt Side 13

34 Højklasset busbetjening Antal passagerer, begge retninger i tidsrummet kl. Station/Stoppested Lundtofteparken - A. Engelundsvej A. Engelundsvej - Akademivej Akademivej - Lundtofteg.v./Klamp.v Lundtofteg.v./Klamp.v. - Klampenborgv./Magasin Klampenborgv./Magasin - Lyngby st Lyngby st. - Buddingev./Gl.mosev Buddingev./Gl.mosev. - Buddinge St Buddinge St. - Buddingecentret Buddingecentret - Gladsaxevej Gladsaxevej - Gladsaxe Trafikplads Gladsaxe Trafikplads - Dynamovej Dynamovej - Herlev Hospital Herlev Hospital - Herlev Bygade Herlev Bygade - Herlev St Herlev St. - Mileparken Mileparken - Ejby Ejby - Fabriksparken Fabriksparken - Glostrup Hosp Glostrup Hosp. - Roskildevej Roskildevej - Glostrup St Glostrup St. - Park Allé Park Allé - Kirkebjerg Torv Kirkebjerg Torv - Knudslundvej Knudslundvej - Torvevej Torvevej - Bækkeskovvej Bækkeskovvej - Vejlebrovej Vejlebrovej - Ishøj St. 1) ) Fordelingen af antallet af påstigere på de 2 stoppesteder kan ikke opgøres korrekt Side 14

35 Bilag 3 Påstigere, fordelt på tilbringertransportmidler Letbanebetjening Station/Stoppested Påstigere Påstigere fordelt efter tilbringertransp. i alt Gang m.fl. Bus S-tog Re-tog Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken Lundtoftegårdsvej/Anker Engelundsvej Lundtoftegårdsvej/Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej 1) Ishøj St. 1) I alt ) Fordelingen af antallet af påstigere på de 2 stoppesteder kan ikke opgøres korrekt Side 15

36 Højklasset busbetjening Station/Stoppested Påstigere Påstigere fordelt efter tilbringertransp. i alt Gang m.fl. Bus S-tog Re-tog Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken Lundtoftegårdsvej/Anker Engelundsvej Lundtoftegårdsvej/Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej 1) Ishøj St. 1) I alt ) Fordelingen af antallet af påstigere på de 2 stoppesteder kan ikke opgøres korrekt Side 16

37 Bilag 4 På- og afstigningsmatricer Antal passagerer pr. hverdagsdøgn Letbanebetjening Fra/Til Lundtoftegårdsvej/Lundtoft eparken Lundtoftegårdsvej/Anker Engelundsvej Lundtoftegårdsvej/Akademi vej Lundtofteg.v./Klamp.v. Klampenborgv./Magasin Lyngby st. Buddingev./Gammelmosev. Buddinge St. Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken Lundtoftegårdsvej/Anker Engelundsvej Lundtoftegårdsvej/Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej Ishøj St I alt Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St. Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp. Roskildevej Glostrup St. Fra/Til Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej Ishøj St. I alt Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken Lundtoftegårdsvej/Anker Engelundsvej Lundtoftegårdsvej/Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej Ishøj St I alt Side 17

38 Højklasset busbetjening Fra/Til Lundtoftegårdsvej/Lundtoft eparken Lundtoftegårdsvej/Anker Engelundsvej Lundtoftegårdsvej/Akademi vej Lundtofteg.v./Klamp.v. Klampenborgv./Magasin Lyngby st. Buddingev./Gammelmosev. Buddinge St. Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken Lundtoftegårdsvej/Anker Engelundsvej Lundtoftegårdsvej/Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej Ishøj St I alt Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St. Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp. Roskildevej Glostrup St. Fra/Til Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej Ishøj St. I alt Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken Lundtoftegårdsvej/Anker Engelundsvej Lundtoftegårdsvej/Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Dynamovej Herlev Hospital Herlev Bygade Herlev St Mileparken Ejby Fabriksparken Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Park Allé Kirkebjerg Torv Knudslundvej Torvevej Bækkeskovvej Vejlebrovej Ishøj St I alt Side 18

39 20 Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken 3.4 Lundtoftegårdsvej/Anker Engelundsvej 6.2 Lundtoftegårdsvej/Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Dynamovej Herlev Hospital 23.7 Herlev Bygade Herlev St Mileparken Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads Ejby 22.2 Fabriksparken 22.9 Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Kirkebjerg Park Allé Torv 13.7 Knudslundvej 12.3 Torvevej Vejlebrovej Ishøj Station Bækkeskovvej Bilag 5 Passagerbelastninger pr. hverdagsdøgn Letbane Signaturforklaring Letbanestrækninger Total trafik april 2010 Tetraplan A/S

40 14.1 Lundtoftegårdsvej/Lundtofteparken 3 Lundtoftegårdsvej/Anker Engelundsvej Lundtoftegårdsvej/Akademivej Lundtofteg.v./Klamp.v Klampenborgv./Magasin Lyngby st Buddingev./Gammelmosev Dynamovej Herlev Hospital 17.6 Herlev Bygade Herlev St Mileparken Buddinge St Buddingecentret Gladsaxevej Gladsaxe Trafikplads 16.5 Ejby 17 Fabriksparken 18.2 Glostrup Hosp Roskildevej Glostrup St Kirkebjerg Park Allé Torv 12 Knudslundvej 10.7 Torvevej Vejlebrovej Ishøj Station Bækkeskovvej Bilag 5 Passagerbelastninger pr. hverdagsdøgn BRT Signaturforklaring BRT Strækninger Total trafik april 2010 Tetraplan A/S

41 60'910 60'910 60'910 60'910 60'910 60'910 60'910 60'910 60'910 37'480 37'480 37'480 37'480 37'480 37'480 37'480 37'480 37'480 21'860 21'860 21'860 21'860 21'860 21'860 21'860 21'860 21'860 38'990 38'990 38'990 38'990 38'990 38'990 38'990 38'990 38'990 16'540 16'540 16'540 16'540 16'540 16'540 16'540 16'540 16'540 24'090 24'090 24'090 24'090 24'090 24'090 24'090 24'090 24'090 18'520 18'520 18'520 18'520 18'520 18'520 18'520 18'520 18'520 6'960 6'960 6'960 6'960 6'960 6'960 6'960 6'960 6'960 14'030 14'030 14'030 14'030 14'030 14'030 14'030 14'030 14'030 21'320 21'320 21'320 21'320 21'320 21'320 21'320 21'320 21'320 48'250 48'250 48'250 48'250 48'250 48'250 48'250 48'250 48' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' '050 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'250 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100 3'100 6'070 6'070 6'070 6'070 6'070 6'070 6'070 6'070 6'070 14'450 14'450 14'450 14'450 14'450 14'450 14'450 14'450 14' ' ' ' ' ' ' ' ' '760 3'050 3'050 3'050 3'050 3'050 3'050 3'050 3'050 3'050 5'030 5'030 5'030 5'030 5'030 5'030 5'030 5'030 5'030 18'550 18'550 18'550 18'550 18'550 18'550 18'550 18'550 18'550 14'810 14'810 14'810 14'810 14'810 14'810 14'810 14'810 14'810 10'680 10'680 10'680 10'680 10'680 10'680 10'680 10'680 10'680 4'940 4'940 4'940 4'940 4'940 4'940 4'940 4'940 4'940 10'900 10'900 10'900 10'900 10'900 10'900 10'900 10'900 10'900 12'710 12'710 12'710 12'710 12'710 12'710 12'710 12'710 12'710 16'800 16'800 16'800 16'800 16'800 16'800 16'800 16'800 16'800 13'140 13'140 13'140 13'140 13'140 13'140 13'140 13'140 13'140 4'630 4'630 4'630 4'630 4'630 4'630 4'630 4'630 4'630 6'990 6'990 6'990 6'990 6'990 6'990 6'990 6'990 6'990 38'740 38'740 38'740 38'740 38'740 38'740 38'740 38'740 38'740 40'230 40'230 40'230 40'230 40'230 40'230 40'230 40'230 40'230 44'640 44'640 44'640 44'640 44'640 44'640 44'640 44'640 44'640 11'420 11'420 11'420 11'420 11'420 11'420 11'420 11'420 11'420 78'280 78'280 78'280 78'280 78'280 78'280 78'280 78'280 78'280 10'750 10'750 10'750 10'750 10'750 10'750 10'750 10'750 10'750 6'800 6'800 6'800 6'800 6'800 6'800 6'800 6'800 6'800 90'490 90'490 90'490 90'490 90'490 90'490 90'490 90'490 90'490 15'070 15'070 15'070 15'070 15'070 15'070 15'070 15'070 15'070 20'490 20'490 20'490 20'490 20'490 20'490 20'490 20'490 20'490 95'840 95'840 95'840 95'840 95'840 95'840 95'840 95'840 95'840 97'110 97'110 97'110 97'110 97'110 97'110 97'110 97'110 97'110 4'480 4'480 4'480 4'480 4'480 4'480 4'480 4'480 4'480 89'850 89'850 89'850 89'850 89'850 89'850 89'850 89'850 89'850 32'570 32'570 32'570 32'570 32'570 32'570 32'570 32'570 32'570 14'800 14'800 14'800 14'800 14'800 14'800 14'800 14'800 14'800 19'010 19'010 19'010 19'010 19'010 19'010 19'010 19'010 19'010 22'960 22'960 22'960 22'960 22'960 22'960 22'960 22'960 22'960 20'360 20'360 20'360 20'360 20'360 20'360 20'360 20'360 20'360 14'340 14'340 14'340 14'340 14'340 14'340 14'340 14'340 14'340 31'550 31'550 31'550 31'550 31'550 31'550 31'550 31'550 31'550 78'770 78'770 78'770 78'770 78'770 78'770 78'770 78'770 78'770 24'500 24'500 24'500 24'500 24'500 24'500 24'500 24'500 24' ' ' ' ' ' ' ' ' '500 22'910 22'910 22'910 22'910 22'910 22'910 22'910 22'910 22'910 48'840 48'840 48'840 48'840 48'840 48'840 48'840 48'840 48' ' ' ' ' ' ' ' ' '980 37'110 37'110 37'110 37'110 37'110 37'110 37'110 37'110 37'110 24'320 24'320 24'320 24'320 24'320 24'320 24'320 24'320 24'320 3'850 3'850 3'850 3'850 3'850 3'850 3'850 3'850 3'850 12'370 12'370 12'370 12'370 12'370 12'370 12'370 12'370 12'370 74'930 74'930 74'930 74'930 74'930 74'930 74'930 74'930 74'930 22'620 22'620 22'620 22'620 22'620 22'620 22'620 22'620 22'620 32'400 32'400 32'400 32'400 32'400 32'400 32'400 32'400 32' ' ' ' ' ' ' ' ' '680 41'050 41'050 41'050 41'050 41'050 41'050 41'050 41'050 41'050 42'880 42'880 42'880 42'880 42'880 42'880 42'880 42'880 42'880 33'200 33'200 33'200 33'200 33'200 33'200 33'200 33'200 33'200 69'320 69'320 69'320 69'320 69'320 69'320 69'320 69'320 69'320 27'500 27'500 27'500 27'500 27'500 27'500 27'500 27'500 27'500 34'570 34'570 34'570 34'570 34'570 34'570 34'570 34'570 34'570 62'760 62'760 62'760 62'760 62'760 62'760 62'760 62'760 62' ' ' ' ' ' ' ' ' '840 32'460 32'460 32'460 32'460 32'460 32'460 32'460 32'460 32'460 8'660 8'660 8'660 8'660 8'660 8'660 8'660 8'660 8'660 17'540 17'540 17'540 17'540 17'540 17'540 17'540 17'540 17'540 16'050 16'050 16'050 16'050 16'050 16'050 16'050 16'050 16'050 23'450 23'450 23'450 23'450 23'450 23'450 23'450 23'450 23'450 12'820 12'820 12'820 12'820 12'820 12'820 12'820 12'820 12'820 13'260 13'260 13'260 13'260 13'260 13'260 13'260 13'260 13'260 39'030 39'030 39'030 39'030 39'030 39'030 39'030 39'030 39'030 99'500 99'500 99'500 99'500 99'500 99'500 99'500 99'500 99'500 21'460 21'460 21'460 21'460 21'460 21'460 21'460 21'460 21'460 14'930 14'930 14'930 14'930 14'930 14'930 14'930 14'930 14'930 4'340 4'340 4'340 4'340 4'340 4'340 4'340 4'340 4'340 12'520 12'520 12'520 12'520 12'520 12'520 12'520 12'520 12'520 13'010 13'010 13'010 13'010 13'010 13'010 13'010 13'010 13' ' ' ' ' ' ' ' ' '830 83'550 83'550 83'550 83'550 83'550 83'550 83'550 83'550 83'550 2'230 2'230 2'230 2'230 2'230 2'230 2'230 2'230 2'230 32'990 32'990 32'990 32'990 32'990 32'990 32'990 32'990 32' '640 29'640 29'640 29'640 29'640 29'640 29'640 29'640 29'640 9'430 9'430 9'430 9'430 9'430 9'430 9'430 9'430 9'430 14'280 14'280 14'280 14'280 14'280 14'280 14'280 14'280 14' ' ' ' ' ' ' ' ' '370 5'610 5'610 5'610 5'610 5'610 5'610 5'610 5'610 5'610 15'390 15'390 15'390 15'390 15'390 15'390 15'390 15'390 15'390 81'530 81'530 81'530 81'530 81'530 81'530 81'530 81'530 81'530 6'370 6'370 6'370 6'370 6'370 6'370 6'370 6'370 6'370 16'750 16'750 16'750 16'750 16'750 16'750 16'750 16'750 16'750 19'020 19'020 19'020 19'020 19'020 19'020 19'020 19'020 19'020 13'570 13'570 13'570 13'570 13'570 13'570 13'570 13'570 13'570 7'030 7'030 7'030 7'030 7'030 7'030 7'030 7'030 7'030 17'910 17'910 17'910 17'910 17'910 17'910 17'910 17'910 17'910 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 16'000 10'240 10'240 10'240 10'240 10'240 10'240 10'240 10'240 10'240 20'360 20'360 20'360 20'360 20'360 20'360 20'360 20'360 20'360 29'190 29'190 29'190 29'190 29'190 29'190 29'190 29'190 29'190 26'320 26'320 26'320 26'320 26'320 26'320 26'320 26'320 26'320 21'670 21'670 21'670 21'670 21'670 21'670 21'670 21'670 21'670 1'480 1'480 1'480 1'480 1'480 1'480 1'480 1'480 1'480 28'560 28'560 28'560 28'560 28'560 28'560 28'560 28'560 28'560 26'630 26'630 26'630 26'630 26'630 26'630 26'630 26'630 26'630 27'870 27'870 27'870 27'870 27'870 27'870 27'870 27'870 27'870 22'590 22'590 22'590 22'590 22'590 22'590 22'590 22'590 22'590 46'790 46'790 46'790 46'790 46'790 46'790 46'790 46'790 46'790 47'560 47'560 47'560 47'560 47'560 47'560 47'560 47'560 47'560 29'880 29'880 29'880 29'880 29'880 29'880 29'880 29'880 29'880 4'860 4'860 4'860 4'860 4'860 4'860 4'860 4'860 4'860 84'740 84'740 84'740 84'740 84'740 84'740 84'740 84'740 84' ' ' ' ' ' ' ' ' '490 65'320 65'320 65'320 65'320 65'320 65'320 65'320 65'320 65' ' ' ' ' ' ' ' ' '590 89'420 89'420 89'420 89'420 89'420 89'420 89'420 89'420 89'420 18'320 18'320 18'320 18'320 18'320 18'320 18'320 18'320 18'320 16'140 16'140 16'140 16'140 16'140 16'140 16'140 16'140 16'140 67'030 67'030 67'030 67'030 67'030 67'030 67'030 67'030 67' ' ' ' ' ' ' ' ' '750 78'160 78'160 78'160 78'160 78'160 78'160 78'160 78'160 78'160 62'650 62'650 62'650 62'650 62'650 62'650 62'650 62'650 62'650 12'630 12'630 12'630 12'630 12'630 12'630 12'630 12'630 12'630 Køretøjer pr. hverdagsdøgn 50'000 to 200'000 40'000 to 50'000 30'000 to 40'000 20'000 to 30'000 10'000 to 20'000 5'000 to 10'000 1'000 to 5'000 0 to 1'000 Tetraplan A/S Sags-nr: (1830c_00) Sagsnavn: LetbaneTRM 07/04/2010 Bilag 6 Trafikbelastninger på vejnettet Basis 2018

42 '380-1'380-1'380-1'380-1'380-1'380-1'380-1'380-1' '870-3'870-3'870-3'870-3'870-3'870-3'870-3'870-3' '370 3'370 3'370 3'370 3'370 3'370 3'370 3'370 3'370-4'140-4'140-4'140-4'140-4'140-4'140-4'140-4'140-4'140 5'250 5'250 5'250 5'250 5'250 5'250 5'250 5'250 5' '560 1'560 1'560 1'560 1'560 1'560 1'560 1'560 1'560-5'750-5'750-5'750-5'750-5'750-5'750-5'750-5'750-5'750 1'140 1'140 1'140 1'140 1'140 1'140 1'140 1'140 1'140 1'290 1'290 1'290 1'290 1'290 1'290 1'290 1'290 1'290-4'150-4'150-4'150-4'150-4'150-4'150-4'150-4'150-4'150 5'230 5'230 5'230 5'230 5'230 5'230 5'230 5'230 5' '440 1'440 1'440 1'440 1'440 1'440 1'440 1'440 1'440 4'810 4'810 4'810 4'810 4'810 4'810 4'810 4'810 4' '280 1'280 1'280 1'280 1'280 1'280 1'280 1'280 1' '910 1'910 1'910 1'910 1'910 1'910 1'910 1'910 1' '040 1'040 1'040 1'040 1'040 1'040 1'040 1'040 1' '620 1'620 1'620 1'620 1'620 1'620 1'620 1'620 1'620 1'240 1'240 1'240 1'240 1'240 1'240 1'240 1'240 1' '020-2'020-2'020-2'020-2'020-2'020-2'020-2'020-2'020 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'860 1'860 1'860 1'860 1'860 1'860 1'860 1'860 1' '140 2'140 2'140 2'140 2'140 2'140 2'140 2'140 2' '910 1'910 1'910 1'910 1'910 1'910 1'910 1'910 1'910 1'010 1'010 1'010 1'010 1'010 1'010 1'010 1'010 1' '440-1'440-1'440-1'440-1'440-1'440-1'440-1'440-1' '310-1'310-1'310-1'310-1'310-1'310-1'310-1'310-1' '670 1'670 1'670 1'670 1'670 1'670 1'670 1'670 1'670 2'380 2'380 2'380 2'380 2'380 2'380 2'380 2'380 2'380-3'250-3'250-3'250-3'250-3'250-3'250-3'250-3'250-3' '010 1'010 1'010 1'010 1'010 1'010 1'010 1'010 1' '080 1'080 1'080 1'080 1'080 1'080 1'080 1'080 1'080 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 1' '860 1'860 1'860 1'860 1'860 1'860 1'860 1'860 1' Ændringer i biltrafikken ift. Basis 2018 Køretøjer pr. hverdagsdøgn 10'000 to 100'000 5'000 to 10'000 2'000 to 5'000 1'000 to 2' to 1' to to to '000 to '000 to -1'000-5'000 to -2'000-10'000 to -5'000 Tetraplan A/S Sags-nr: (1830c_ c_00) Sagsnavn: LetbaneTRM 07/04/2010 Bilag 6 Ændring i trafikbelastninger på vejnettet i forhold til basis Letbane

43 '400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400 1'400-2'000-2'000-2'000-2'000-2'000-2'000-2'000-2'000-2' '130 1'130 1'130 1'130 1'130 1'130 1'130 1'130 1' '630 2'630 2'630 2'630 2'630 2'630 2'630 2'630 2' '370 2'370 2'370 2'370 2'370 2'370 2'370 2'370 2' '810-1'810-1'810-1'810-1'810-1'810-1'810-1'810-3'270-1'810-3'270-3'270-3'270-3'270-3'270-3'270-3'270-3'270-2'170-2'170-2'170-2'170-2'170-2'170-2'170-2'170-2' '350 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 1'350 1' '710-1'710-1'710-1'710-1'710-1'710-1'710-1'710-1' '940-2'940-2'940-2'940-2'940-2'940-2'940-2'940-2' '390 2'390 2'390 2'390 2'390 2'390 2'390 2'390 2' '060-2'060-2'060-2'060-2'060-2'060-2'060-2'060-2' '240 1'240 1'240 1'240 1'240 1'240 1'240 1'240 1' '210-2'210-2'210-2'210-2'210-2'210-2'210-2'210-2' Ændringer i biltrafikken ift. Basis 2018 Køretøjer pr. hverdagsdøgn 10'000 to 100'000 5'000 to 10'000 2'000 to 5'000 1'000 to 2' to 1' to to to '000 to '000 to -1'000-5'000 to -2'000-10'000 to -5'000 Tetraplan A/S Sags-nr: (1830c_ c_00) Sagsnavn: LetbaneTRM 07/04/2010 Bilag 6 Ændring i trafikbelastninger på vejnettet i forhold til Basis BRT

44

45 Bilag 5 Trafikprognose letbane og BRT uden byvækst.

46 .

47 Højklasset kollektiv trafik i Ring 3-korridoren Trafikprognoser - ingen byvækst... 1 Indledning Dette notat dokumenterer resultaterne af to trafikmodelregninger til belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en højklasset kollektiv trafikbetjening i Ring 3- korridoren. I forhold til de tidligere gennemførte beregninger (afrapporteret i notat nr ) er der i nærværende beregninger forudsat samme byplanmæssige forudsætninger som i basisscenariet uden ny kollektiv betjening i korridoren. Der forudsættes således ikke at være foretaget en byplanmæssig fortætning i beregningsåret. De her to gennemførte trafikmodelberegninger omfatter de samme to alternative forslag til betjening af korridoren fra Lundtofte til Ishøj station som tidligere beregnet. Dels et letbanealternativ (benævnt Letbane), dels et alternativ med højklasset busbetjening (benævnt BRT). Prognoseberegningerne er gennemført med OTM 5.1 for OTM 5.1 dækker Hovedstadsområdet, defineret som centralkommunerne (Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune) og de tidligere Københavns, Frederiksborg og Roskilde amter. I dag svarer dette til Region Hovedstaden og en del af Region Sjælland. Modelområdet er opdelt i 818 zoner, hvortil kommer 17 portzoner. De generelle beregningsforudsætninger for 2018 for de gennemførte trafikmodelberegninger er nærmere beskrevet i notatet Højklasset kollektiv trafik i Ring 3-korridoren, Beregningsforudsætninger 2018 (dok. nr ). Forudsætningerne for forslagene til den højklassede kollektive betjening i Ring 3- korridoren er leveret af Cowi. I de 2 udbygningsscenarier er forudsat samme byplanmæssige forudsætninger som i det basisscenarie, der er afrapporteret i notat nr Notatets afsnit 2 indeholder overordnede tal for personture og transportarbejde i Hovedstadsområdet. Afsnit 3 indeholder beregningsresultaterne for den kollektive trafik. I afsnit 3.1 belyses de beregnede passagertal for forslagene til kollektiv betjening, medens beregningsresultaterne for den øvrige kollektive trafik belyses i afsnit 3.2. De væsentligste beregningsresultater for biltrafikken er beskrevet i afsnit 4. Beregningsresultaterne i er notatet sammenholdt med det tidligere beregnede basisscenarie.... Dato: Notatnr.: Rev: 0 Udarbejdet af: HMJ/MBA Kontrolleret / godkendt:hp/hmj Filnavn: S:\ LetbaneTRM\PL\Dokumenter\ _0_Trafikberegninger.doc Tetraplan A/S Tlf Kronprinsessegade 46 E Fax København K

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner

Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner Transportministeriet - Trængselskommissionen Trafikmodelberegninger for letbaner... 1 Indledning Dette notat indeholder resultaterne af de gennemførte trafikmodelberegninger af en 3 scenarier for udbygning

Læs mere

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje

Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje Rødovre Kommune Opdatering af trafikmodelberegninger for ny metrolinje til Rødovre... 1 Indledning Rødovre Kommune har ønsket en opdatering af de trafikale og økonomiske konsekvensberegninger, der i 2013

Læs mere

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser

Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser Effektberegninger af Ring 5 trafikmodel og prognoser 1 Indledning Dette notat dokumenterer de gennemførte trafikmodelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af etablering af en henholdsvis

Læs mere

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger

Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger Nye metrolinjer på Frederiksberg Trafikmodelberegninger... 1 Indledning Frederiksberg Kommune ønsker en undersøgelse af metrolinjer på Frederiksberg, som betjener nye områder af kommunen. Undersøgelserne

Læs mere

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbane hovednet... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen

Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen Gate 21 - Smart mobilitet i Ringbyen Skøn over potentialer for mobilitetsplanlægning omkring letbanen... 1 Indledning Gate 21 har udarbejdet en projektskitse: Smart mobilitet i Ringbyen, til et tværgående

Læs mere

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger

Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Trængselsafgifter i Hovedstaden - Trafikmodelberegninger Trængselsafgifter i Hovedstaden Trafikmodelberegninger November 2011 Dato:

Læs mere

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040

Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040 Transportministeriet - Trængselskommissionen Basistrafikfremskrivninger 2018, 2025 og 2040... 1 Indledning Dette notat dokumenterer en række basisfremskrivninger af trafikken i Hovedstadsområdet til belysning

Læs mere

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030

Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030 Trafikudviklingen i Region Hovedstaden 2010-2030... Indholdsfortegnelse 1 Sammenfatning... 2 2 Indledning... 4 3 Trafik... 5 3.1 Vejtrafik... 5 3.2 Banetrafik... 6 3.2.1 Banetrafik gennem Region Hovedstaden...

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012

Udbygning af den kollektive trafik i København Analysefasen Trafikmodelberegninger 2018-2040. April 2012 afikmodelberegninger -2040 April 2012 Udbygning af den kollektive trafik i København afikmodelberegninger -2040 April 2012 Dato: 11.04. 2012 Notatnummer: 2101621003 Rev: 1 Udarbejdet af: MBA/HP Kontrolleret

Læs mere

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier

Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier Letbanenet i Hovedstadsområdet Trafikmodelberegninger Letbanescenarier... 1 Indledning Dette notat omhandler resultaterne af de gennemførte modelberegninger for belysning af de trafikale konsekvenser af

Læs mere

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh

Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh FORELØBIGT NOTAT Titel Prognoseresultater for Basis 2020 og 2030 udført med LTM 1.1 Til Kontrol Godkendt Fra 1. Indledning Christian Overgård 21. januar 2016 35425-009 rev A coh Nærværende notat indeholder

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gladsaxe Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gladsaxe

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Rødovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Rødovre

Læs mere

En letbane på tværs af København?

En letbane på tværs af København? En letbane på tværs af København? Besøg Københavns Amts vandreudstilling om letbanen langs Ring 3. Udstillingen åbner 11. april på Amtssygehuset i Herlev. Herefter går turen videre til Glostrup, Gladsaxe,

Læs mere

Mødesagsfremstilling

Mødesagsfremstilling Mødesagsfremstilling Teknisk Forvaltning Teknik- og Miljøudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 04-10-2011 Dato: 26-08-2011 Sag nr.: TMU 85 Sagsbehandler: Charlotte Schleiter Kompetence: Fagudvalg [ ] Økonomiudvalget

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler TOR JBN Direkte +45 36 13 16 40 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk

Læs mere

Iterativ beregningsproces foretaget med OTM. Christian Overgård Hansen COH ApS

Iterativ beregningsproces foretaget med OTM. Christian Overgård Hansen COH ApS Iterativ beregningsproces foretaget med OTM Christian Overgård Hansen COH ApS OTM Trafikmodellen for Hovedstadsområdet siden midten af 1990 erne: Første version 1994/95 til brug for systemvalg (OTM 1.0)

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Brøndby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Brøndby

Læs mere

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER

ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Til Transportministeriet Dokumenttype Rapport Dato November 2012 Analyse af mulige linjeføringer for Østlig Ringvej om København ØSTLIG RINGVEJ BAGGRUNDSNOTAT - TRAFIKBEREGNINGER Side 1 INDHOLD 1. Indledning

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016

Indholdsfortegnelse. Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 25. marts 2015. Mulighedskatalog 2016 Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 25. marts 2015 Mulighedskatalog 2016 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler. 1. version

Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler. 1. version Let at komme rundt 2 Rejser i kollektiv trafik for ansatte på hospitaler 1. version... Indholdet i notatet 1 Baggrund for analysen... 2 2 Analysens fremadrettede anvendelse... 4 3 Analyse: Dekomponering

Læs mere

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden

Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i Region Hovedstaden Regional vækst- og udviklingsstrategi Luft- og støjforurening i ovedstaden... 1 Indledning ovedstaden har bedt Tetraplan om at udarbejde et notat med beregninger af luft- og støjforurening fra trafikken

Læs mere

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009

Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 REGION HOVEDSTADEN Underudvalget vedr. regional udviklings møde den 17. februar 2009 Sag nr. 1 Emne: Effektivitet i regionens lokalbaner og regionale busruter Bilag: 1 Koncern Regional Udvikling Kongens

Læs mere

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud.

S-letbane på Ring 3. Sådan kunne et bud på linjeføring. af S-letbanen på Ring 3 se ud. S-letbane på Ring 3 Sådan kunne et bud på linjeføring af S-letbanen på Ring 3 se ud. Stort potentiale for øget kollektiv trafik i Ring 3 korridor I Hovedstadsområdet er markedsandelen for den kollektive

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Ballerup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Ballerup

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Glostrup Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Glostrup

Læs mere

S-bus 300S: Gl. Holte (Øverødvej) - Lyngby - Gladsaxe - Glostrup - Ishøj (DOT: Gyldig d.10.12.17)

S-bus 300S: Gl. Holte (Øverødvej) - Lyngby - Gladsaxe - Glostrup - Ishøj (DOT: Gyldig d.10.12.17) mandag - fredag 5.03 5.09 5.12 5.23 5.25 5.36 5.41 5.11 5.18 5.23 5.29 5.32 5.43 5.45 5.56 6.01 5.31 5.38 5.43 5.49 5.52 6.03 6.05 6.16 6.21 5.35 5.37 5.40 5.51 5.51 5.58 6.03 6.09 6.12 6.23 6.25 6.37

Læs mere

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger.

Højklasset kollektiv trafik på Ring 3. v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI. Baggrund og afgrænsninger. Højklasset kollektiv trafik på Ring 3 v/afdelingschef Hans Ege, HUR og Afdelingschef Preben Vilhof, COWI Baggrund og afgrænsninger I projekt Basisnet 1997-99 indgik en højklasset trafikløsning på Ring

Læs mere

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune

Notat. Til: Ballerup Kommune. Kopi til: 3. december 2015. Arbejdsprogram for trafikbestilling 2017 i Ballerup Kommune Notat Til: Ballerup Kommune Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. december 2015 Arbejdsprogram for trafikbestilling

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning

Indholdsfortegnelse. Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape. Midttrafik. Teknisk notat. 1 Indledning Midttrafik Tilpasning af busdriften ved etablering af letbanens anden etape Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 wwwcowidk Indholdsfortegnelse

Læs mere

LETBANENS 2. ETAPE BRØNDBY-AVEDØRE HOLME

LETBANENS 2. ETAPE BRØNDBY-AVEDØRE HOLME OKTOBER 2012 RINGBYSAMARBEJDET LETBANENS 2. ETAPE BRØNDBY-AVEDØRE HOLME RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk OKTOBER 2012

Læs mere

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje

Indhold Resumé Trafikale analyser Busdrift af direkte berørte linjer Linje 141 og Linje Linje Linje Notat Til: Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler KAV Direkte +45 36 13 17 76 Fax - kav@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 28. april 2017. Busdrift i Ring 3 under anlæg af letbanen -

Læs mere

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2

REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? INDHOLD. 1 Baggrund og formål 2 HØJE-TAASTRUP KOMMUNE REGIONALT KNUDEPUNKT HØJE TAASTRUP - OGSÅ FREMOVER? ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund

Læs mere

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet

Cityringen. Udredning om. Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Teknisk dokumentationsrapport Carlsberg-alternativet Udredning om Cityringen Marts 2007 Transport- og Energiministeriet Finansministeriet Københavns Kommune Frederiksberg Kommune Udarbejdet af: Transport-

Læs mere

15.1 Fremtidens buskoncepter

15.1 Fremtidens buskoncepter Bestyrelsesmødet den 25. oktober 2012. Bilag 15.1 Sagsnummer Sagsbehandler MLL Direkte 36 13 15 05 Fax - MLL@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 5. oktober 2012 15.1 Fremtidens buskoncepter

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden

Bynet forslag til strategisk busnet Region Hovedstaden Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Region

Læs mere

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia

2. oktober 2012 TØF Korsør. Movias Pendlernet. Jeppe Gaard, områdechef, Movia 2. oktober 2012 TØF Korsør Movias Pendlernet Jeppe Gaard, områdechef, Movia 1. Hvorfor? 2. Hvordan? processen 3. Nettet 4. Det videre arbejde Hvorfor et Pendlernet? Staten Hovedparten af væksten i transportarbejdet

Læs mere

2 Definition og afgrænsning

2 Definition og afgrænsning Notat Emne: Parker og Rejs potentialer Til: Trafikdage 2002 Peter Bjørn Andersen, TetraPlan A/S Fra: og Hjalmar Christiansen, TetraPlan A/S 19. juli 2002 1 Indledning I Juni 2001 vedtog HUR en Parker &

Læs mere

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen

Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT. i Hovedstadsområdet. Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen Jesper Bláfoss Ingvardson Jonas Lohmann Elkjær Andersen Marts 2014 Trafikanalyser af et net af letbaner og BRT i Hovedstadsområdet

Læs mere

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest

METROAFGRENING NORD - VEST. Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest METROAFGRENING NORD - VEST Redegørelse om ny kollektiv trafi k mod Nordvest KØBENHAVNS KOMMUNE Februar 2008 2 Metroafgrening Nord - Vest Udgivet af Københavns Kommune Økonomiforvaltning Februar 2008 Udarbejdet

Læs mere

Bustrafikplan København 2007

Bustrafikplan København 2007 Bustrafikplan København 2007 Henrik Sylvan, 28. august 2006 Trafikkøb 2007 Københavns Kommunes bestillerfunktion (Trafikenheden 1. jan. 06) Oplægget udgør plangrundlag 2007 HUR-KK TetraPlan som rådgiver

Læs mere

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014

UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 RANDERS KOMMUNE UDVIKLING I ANTALLET AF CYKELTURE 2007-2014 ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT 1 Baggrund Hvert år foretager DTU en transportvaneundersøgelse.

Læs mere

Sammenfatning af analysefasens resultater

Sammenfatning af analysefasens resultater KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN 7-05-2012 Sagsnr. 2012-42159 BILAG 1 Sammenfatning af analysefasens resultater Dokumentnr.

Læs mere

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen

Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen HAVNETUNNEL I KØBENHAVN Henrik Paag, Havnetunnelgruppen / TetraPlan A/S Henrik Nejst Jensen, Vejdirektoratet, Plan- og telematikafdelingen 1. Baggrund og indledning Vejdirektoratet foretager i øjeblikket

Læs mere

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT

FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ INDHOLD. 1 Indledning. 1 Indledning 1. 2 Basis Prognose VEJDIREKTORATET NOTAT VEJDIREKTORATET FREMKOMMELIGHED VED HERNINGVEJ/SKAUTRUPVEJ ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Indledning 1 2 Basis 2014

Læs mere

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål

3 Løsningsbeskrivelse og linjeføring 3. 1 Baggrund og formål MOVIA IDÉOPLÆG TIL +WAY I HOVEDSTADSOMRÅDET ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk NOTAT INDHOLD 1 Baggrund og formål 1 2 +WAY konceptet

Læs mere

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen

OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen OTM 5 og dens anvendelse til VVM for udbygning af Køge Bugt motorvejen Af Goran Vuk, Vejdirektoratet, og Henrik Paag, Tetraplan A/S Vejdirektoratet har anvendt trafikmodellen OTM til vurderinger af de

Læs mere

Hvidbog Hovedstadens letbane VVMredegørelse. Oktober 2015

Hvidbog Hovedstadens letbane VVMredegørelse. Oktober 2015 Hvidbog Hovedstadens letbane VVMredegørelse Oktober 2015 Hvidbog Hovedstadens letbane VVMredegørelse 4. Hvidbog Hovedstadens letbane VVM-redegørelse Udgivet af: Transport- og Bygningsministeriet Frederiksholms

Læs mere

E-bus 30E: DTU - Lyngby - Herlev - Rigshospitalet, Glostrup - Ishøj (DOT: Gyldig d.10.12.17)

E-bus 30E: DTU - Lyngby - Herlev - Rigshospitalet, Glostrup - Ishøj (DOT: Gyldig d.10.12.17) 30E mandag - fredag DTU Buddinge St. (Bygning 119) Lyngby Storcenter Herlev Hospital Gladsaxe Trafikplads Ringvejsbroen Ejby Industrivej Rigshospitalet (Glostrup) Vejlegårdsparken Ishøj St. 5.58 6.02 6.05

Læs mere

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7

FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD INDHOLD. 1 Baggrund 3. 2 Resumé 3 2.1 Fordele og ulemper 4. 3 Princip for ændret drift 7 HILLERØD KOMMUNE, MOVIA FORSLAG TIL NYT BUSNET I HILLERØD SYD ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk UDKAST INDHOLD 1 Baggrund 3 2 Resumé

Læs mere

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger

Notat. 1 Indledning. 2 Forudsætninger Notat Sag: Emne: Til: Forlængelse af Frederikssundmotorvejen, Tunnel under Roskilde Fjord Trafikprognose for alternativ med Frederikssundmotorvej og tunnel under Roskilde Fjord år 2010 (1010d161) Notatnummer:

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Gentofte Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Gentofte

Læs mere

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger

Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger Samlet letbanenet Beskrivelse af byplansforudsætninger og CO2 beregninger... 1 Indledning Dette notat indeholder mere detaljerede beskrivelser af byplanforudsætningerne der er anvendt i beregningerne for

Læs mere

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3

Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 Ringby - Letbanesamarbejdet v/metroselskabet Undersøgelse af alternativ linjeføring ved DTU Beslutningsgrundlag for en letbane i Ring 3 15.november 2012 1 Undersøgte linjeføringer Efter aftale af 22. juni

Læs mere

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009

Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar April 2009 Frederiksberg Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S

Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter. Jacob Høj Tetraplan A/S Støjhensyn i prissætning af kørselsafgifter Jacob Høj Tetraplan A/S Arbejdsrapport fra Miljøstyrelsen Nr. 3 2010 Miljøstyrelsen vil, når lejligheden gives, offentliggøre rapporter og indlæg vedrørende

Læs mere

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2

Kravspecifikation. Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Letbane til lufthavnen. Fase 2 Region Hovedstaden udbud af letbaneanalyse til lufthavnen kravspecifikation - Juni 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning

Læs mere

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009

Rapportering om udviklingen i kollektiv trafiksektoren. - Oktober 2009 Rapportering om udviklingen i - Oktober 2009 25. oktober 2009 3 Rapportering om udviklingen i Forord Efter aftale med Transportministeriets Center for Kollektiv Trafik leverer Trafikstyrelsen halvårlige

Læs mere

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Notat. Til: Region Sjælland. Kopi til: 3. marts 2014. Notat - Busbetjening af Tølløsebanen Notat Til: Region Sjælland Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler LRI Direkte +45 36 13 16 51 Fax - LRI@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 3. marts 2014 Notat - Busbetjening af Tølløsebanen

Læs mere

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm.

Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling Oversigt over høringssvar samt forvaltningens kommentarer Forvaltningens kommentarer omhandler udelukkende Busplan Flintholm. NOTAT 12-08-2011

Læs mere

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv...

Natbetjening i Dragør Kommune. Indhold. Til: Dragør Kommune. Kopi til: 9. juli Baggrund Anbefaling Proces og tidsperspektiv... Til: Dragør Kommune Kopi til: TOR Sagsnummer Sagsbehandler TTH Direkte 36 13 16 67 Fax - TTH@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 9. juli 2012 Natbetjening i Dragør Kommune Indhold

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Hvidovre Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Hvidovre

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Dragør Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Dragør

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab.

Indholdsfortegnelse. Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus. Nordjyllands Trafikselskab. Nordjyllands Trafikselskab Videreførelse af et højklasset kollektivt tracé fra Aalborg Universitetssygehus Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax

Læs mere

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014

Storstrømsbroen. Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse. Teknisk beskrivelse - 2014 Storstrømsbroen Vejtrafikale vurderinger VVM-redegørelse Teknisk beskrivelse - 2014 SEPTEMBER 2014 VEJDIREKTORATET STORSTRØMSBROEN, VVM - UNDERSØGELSE VEJTRAFIKALE VURDERINGER, 2014 ADRESSE COWI A/S Parallelvej

Læs mere

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune

Bynet forslag til strategisk busnet Tårnby Kommune Arbejdsnotat Sagsnummer Sagsbehandler SIB Direkte +45 36 13 14 64 Fax - sib@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 19. september 2016 Bynet-2019 - forslag til strategisk busnet Tårnby

Læs mere

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan.

Nye sygehusstrukturer - nye trafikale udfordringer Jakob Høj, jah@tetraplan.dk Hans Martin Johansen, hmj@tetraplan. Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor

Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Memo Titel Screeningsanalyse af ny bane Århus-Galten- Silkeborg Tillægsanalyse: Enkeltspor Dato 5 august 2011 Til Trafikstyrelsen COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax

Læs mere

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION

+WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION FEBRUAR 2014 KØGE KOMMUNE OG MOVIA +WAY OPGRADERING PÅ LINJE 101A OG NY BUSVEJ TIL KØGE NORD STATION SAMMENFATNING AF FORSLAG I RAPPORTEN: +WAY PÅ 101A I KØGE (VER 2.0) 1. Sagsfremstilling Køge er en

Læs mere

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL

,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL ,QIUDVWUXNWXUO VQLQJHUIRUW WE\JDGHUL3URMHNW%DVLVQHW af Jan Kragerup, RAMBØLL,QGOHGQLQJ Formålet med Projekt Basisnet er at undersøge mulige fremtidige opgraderinger af den kollektive trafik i Hovedstadsområdet.

Læs mere

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10.

Letbane gennem Valby. Et screeningsstudie. ved Anders Kaas. Helge Bay. E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. Letbane gennem Valby Et screeningsstudie ved Anders Kaas E. Letbaner Kollektiv Trafik konferencen 2011 d. 10. oktober 2011 Helge Bay Screeningsopgaven Omfang og rammer Bestilt af Valby Lokaludvalg Screening

Læs mere

Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2009- April 2009

Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2009- April 2009 Københavns Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 29- April 29 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Tabeller Passagertal, produktion og produktivitet i kommunen på en typisk hverdag.

Læs mere

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012

Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport. TØF d. 2.10.2012 Let at komme rundt Regional tilgængelighed med kollektiv transport Projekt i 2 faser 1.Analyse 2.Løsninger Regional tilgængelighed med kollektiv transport Hva snakker vi om? Hvad er regionale rejsemål?

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat

Indholdsfortegnelse. Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd. Region Nordjylland. Teknisk notat Region Nordjylland Trafikale konsekvenser ved udbygning af Aalborg Sygehus Syd Teknisk notat COWI A/S Cimbrergaarden Thulebakken 34 9000 Aalborg Telefon 99 36 77 00 Telefax 99 36 77 01 www.cowi.dk Indholdsfortegnelse

Læs mere

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer

Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Nye sygehusstrukturer Nye trafikale udfordringer Baggrund i projekter for Region Hovedstaden Hvilken rolle spiller den kollektive trafik i betjeningen af de eksisterende sygehuse og hvilke udfordringer

Læs mere

Punkt nr. 13 - Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Bilag 1 - Side 1 af 19

Punkt nr. 13 - Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Bilag 1 - Side 1 af 19 2010 2020 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2030 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 Punkt nr. 13 - Nye infrastrukturanalyser med regionalt sigte Bilag 1 - Side 1 af

Læs mere

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune

Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Notat Emne: Trafikselskabet Movias forslag til Trafikplan 2016 Fra: Til: Metroselskabet Københavns Kommune og Frederiksberg Kommune Dato: 2016-11-01 Baggrund Movia har sendt Forslag til Trafikplan 2016

Læs mere

Faktaark om trængselsudfordringen

Faktaark om trængselsudfordringen trængselsudfordringen Trængselsudfordringer koster milliarder Figuren viser hvor mange timer, der samlet tabes på den enkelte kilometer pr. døgn i hovedstadsområdet. Trængslen omkring hovedstaden koster

Læs mere

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010

København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 2010- marts 2010 København Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område

28. august 2012 Ålborg Trafikdage. Oprettelse af Pendlernet i Movias område 28. august 2012 Ålborg Trafikdage Oprettelse af Pendlernet i Movias område Baggrund Staten Mest vækst i kollektiv trafik Kommuner/regioner Mange ændringer siden 2007 Mest mulig trafik for pengene Stort

Læs mere

Nye turmatricer for Hovedstadsområdet

Nye turmatricer for Hovedstadsområdet Nye turmatricer for Hovedstadsområdet Otto Anker Nielsen, oan@ctt.dtu.dk Christian Overgård Hansen, coh@ctt.dtu.dk (CTT) Disposition Justering af zonestruktur Fremgangsmåde Datagrundlag Justering af bilmatricer

Læs mere

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer?

Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Strategisk busnet hvad gør vi når Cityringen kommer? Trafikbestillerkonferencen d. 9. juni 2016 Simon Baadsgaard, Movia Hvad er det strategiske net? Hovedlandevejene Gode og prioriterede forbindelser mellem

Læs mere

Udbygning af den kollektive trafik i København

Udbygning af den kollektive trafik i København Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner

Trafikbestilling arbejdsprogram for Region Hovedstaden og Kommuner Notat Til: Kommuner i hovedstadsregionen og Region Hovedstaden Kopi til: Sagsnummer Sagsbehandler SHA Direkte +45 36 13 17 75 Fax - SHA@moviatrafik.dk CVR nr: 29 89 65 69 EAN nr: 5798000016798 4. juli

Læs mere

Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner. TØF d. 1.10.2015. Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE. lm@tetraplan.

Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner. TØF d. 1.10.2015. Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE. lm@tetraplan. Tilbringertrafik er i denne sammenhæng busser og lokalbaner TØF d. 1.10.2015 Lykke Magelund Chefkonsulent Tetraplan / MOE lm@tetraplan.dk Tilbringertransport Fra et togperspektiv Bus er et vigtigt tilbringertransportmiddel

Læs mere

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan?

Busser på Frederiksberg. - Hvor og hvordan? Busser på Frederiksberg - Hvor og hvordan? 1 H.C. Ørstedsvej Finsensvej Howitzvej Smallegade Falkoner Allé Gl. Kongevej Kære Frederiksbergborgere Siden omlægningerne af bustrafikken på Frederiksberg i

Læs mere

Nyt Bynet i Rødovre Kommune

Nyt Bynet i Rødovre Kommune Nyt Bynet i Rødovre Kommune - Fra Cityringens åbning i 2019 Indhold Forslag til den lokale busbetjening 2 Nyt Bynet i Rødovre Kommune 3 Strategisk busnet fra Cityringens åbning 5 Forslag til lokalt busnet

Læs mere

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010

Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar marts 2010 Rødovre Kommune Nøgletal for bustrafikken Januar 21- marts 21 Indholdsfortegnelse: 1) Indledning 2) Begrebsafklaring 3) Passagertal, produktion og produktivitet I kommunen på en gennemsnitlig hverdag.

Læs mere

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport

Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Aalborg Trafikdage 2014 Byudvikling og effektiv transport Jesper Fønss Projektleder i Movia Trafik- og rådgivningscenter E-mail: jf@moviatrafik.dk 1 Agenda 1. Kort om baggrunden for +Way 2. +Way er Movias

Læs mere

Rentabilitet af buslinier i Hovedstadsområdet

Rentabilitet af buslinier i Hovedstadsområdet Rentabilitet af buslinier i Hovedstadsområdet Rentabilitet af buslinier i Hovedstadsområdet Effekter af de nye baner på busdriften Nicolai J. Maltesen, cand.scient.oecon, NIRAS Indledning Der har i de

Læs mere

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København

Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Sparede eksterne omkostninger for luftforurening ved en geografisk udvidelse af ren-luftzone i København Notat fra DCE - Nationalt Center for Miljø og Energi Dato: 11-06-2014 Forfatter: Steen Solvang Jensen

Læs mere

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015.

Oplæg til ændringer i Albertslund, Brøndby, Glostrup og Vallensbæk kommuner - justeret ift. kommunernes reaktioner på notatet af 21. december 2015. Notat Til: Albertslund, Brøndby, Glostrup, Vallensbæk kommuner Kopi til: Ballerup og Egedal kommuner, TOR, KAV, MKL Sagsnummer Sagsbehandler JBN Direkte +45 36 13 16 66 Fax - JBN@moviatrafik.dk CVR nr:

Læs mere

UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN

UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 15-04-2011 Sagsnr. 2011-25451 Dokumentnr. 2011-133559 Sagsbehandler Søren Elle UDBYGNING AF DEN KOLLEKTIVE TRAFIK I KØBENHAVN Sammenfatning

Læs mere

1. BESKRIVELSE AF ØRESTADSTRAFIKMODELLEN

1. BESKRIVELSE AF ØRESTADSTRAFIKMODELLEN TRAFIKDAGE PÅ AUC 96 TRANSPORTMIDDELVALG VED ØRESTADSPROJEKTET Af Hans-Ole Skovgaard, Carl Bro as 1. BESKRIVELSE AF ØRESTADSTRAFIKMODELLEN 1.1 Introduktion og baggrund 1 maj 1994 underskrev Ørestadsselskabet

Læs mere

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse

Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse Pulje til busfremkommelighed, 1. ansøgningsrunde Projektbeskrivelse 1. Projekttitel +Way-opgradering af 5A stoppesteder i Tårnby Kommune 2. Resumé Projektet løfter standarden og kvaliteten af stoppestederne

Læs mere

RUF på Ring 3. Februar 2004

RUF på Ring 3. Februar 2004 RUF på Ring 3 Februar 2004 Notat om perspektiverne for Danmark ved at anvende RUF teknologi til løsning af de presserende problemer på Ring 3 RUF International, Forhåbningsholms Alle 30, 1904 Frb. C. Tlf.

Læs mere

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ

Bilag 1. Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. TEKNIK OG MILJØ Resume af tidligere undersøgelser af sporvogne/ letbaner. Side 1 af 7 Indledning Der er siden 1999 arbejdet med løsninger til at opbygge et højklasset kollektivt trafiksystem i Aarhusområdet. De forskellige

Læs mere

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr.

Ansøger Projekttitel Tilskud kr. Budget kr. NOTAT Dato J. nr. 22. maj 2015 Udmøntning af Pulje til busfremkommelighed Nedenfor præsenteres de projekter som får støtte af Pulje til busfremkommelighed. Der udmøntes midler til 18 projekter til i alt

Læs mere