aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget."

Transkript

1 Beslutningsforslag nr. B 38 Folketinget Fremsat den 3. november 2009 af Anita Knakkergaard (DF), Henrik Brodersen (DF), Kim Christiansen (DF), Kristian Thulesen Dahl (DF), Pia Kjærsgaard (DF), Hans Kristian Skibby (DF) og Peter Skaarup (DF) Forslag til folketingsbeslutning om at indføre obligatorisk brug af vandmålere på varmt og koldt vand i alle flerbrugerejendomme, herunder erhvervsejendomme og udlejningsejendomme Folketinget pålægger regeringen at fremsætte lovforslag inden udgangen af indeværende kalenderår, der indebærer, at der bliver pligt til opsætning af vandmålere på varmt og koldt vand til individuel aflæsning i alle flerbrugerejendomme herunder erhvervsejendomme og udlejningsejendomme, inden for en 2-årig periode efter at lovforslaget er vedtaget. AX011565

2 2 Bemærkninger til forslaget I mange ejerlejligheds- og udlejningsejendomme er der ikke vandmålere i hver enkelt lejlighed, men fælles vandaflæsning. Nogle af disse ejendomme har vandmålere på varmt vand men ikke koldt vand. Mange ældre pensionister og enlige klager over, de betaler til naboernes forbrug af vand. I nabolejligheden bor måske en familie med 4 børn og 2 voksne der bader og vasker tøj. Med den nye skattereform bør den enkelte familie have indflydelse på deres eget vandforbrug, men det får de kun, hvis der opsættes vandmålere, så der kan foretages individuel måling af vandforbruget. Med skattereformen indføres en grøn check på kr. årligt til alle over 18 år med tillæg på 300 kr. pr. barn, dog maks. 2 børn ( , L 198 Forslag til lov om skattefri kompensation for forhøjede energi- og miljøafgifter). Den grønne check skal kompensere for forhøjede afgifter bl.a. af forbrug på energi. Brugen af vandmålere vil spare på forbruget af vort drikkevand, og derved spare på vores drikkevandsressourcer til gavn for naturen og vores efterkommere. Forbrug af vand I Danmark bruger en person i gennemsnit 125 liter vand pr. dag det svarer til 46 m3 pr. år (kilde: DANVA vandstatistik 2003). En husstand bestående af 2 voksne og 2 børn bruger i gennemsnit 500 l vand pr. dag. Ca. en tredjedel af vores vandforbrug er vand fra den varme hane. Det vil sige, at vi gennemsnitligt bruger 42 liter varmt vand pr. person om dagen og 15 m3 pr. person om året. I 2007 var den gennemsnitlige vandpris 41,11 kr. pr m3. Vandprisen til forbrugeren består af tre elementer: Prisen på drikkevand. Prisen på spildevand. Grønne afgifter og moms. Tallet stammer fra DANVAs publikation Vand i tal 2008, der baserer sig på tal fra DANVA s årlige benchmarking. Måling af vandforbrug Nugældende regler De nugældende regler om måling fremgår af Byggeog Boligstyrelsens bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme, samt af en efterfølgende ændringsbekendtgørelse, bekendtgørelse nr. 565 af 1. juli Disse bekendtgørelser er udstedt med hjemmel i byggeloven (jf. lovbekendtgørelse nr. 452 af 24. juni 1998). Det følger af disse regler, at der p.t. ikke er krav om individuel måling af vandforbruget. Der er derimod krav om, at vandinstallationer i nybyggeri skal forberedes til installation af målere med henblik på individuel måling af vandforbruget. Der er endvidere krav om, at der ved nyinstallering af vandinstallationen i den enkelte boligenhed eller erhvervsenhed skal forberedes til installation af målere med henblik på individuel måling af vandforbruget. Denne forberedelse sker typisk ved indsættelse af såkaldte pasrør i installationen, dvs. rørstykker der senere uden videre kan udtages og erstattes af en vandmåler. Der er ligeledes ikke krav om individuel måling af forbruget af varmt vand der er alene tilsvarende krav som beskrevet ovenfor om forberedelse til senere installation. Allerede installerede varmt- og koldtvandsmålere må ikke tages ud af drift. Lejelovgivningen indeholder ingen regler om pligt til måling af forbrug af vand og varme reglerne om måling har som nævnt ovenfor sit udspring i byggeloven. Lejeloven indeholder imidlertid en enkelt regel, som er af betydning. I lejelovens 46 j, stk. 1 (jf. lovbekendtgørelse nr. 188 af 27. februar 2007), er der tillagt beboerrepræsentationen eller lejerflertallet i en udlejningsejendom ret til at kræve, at fordeling af vandforbrug fremover sker efter individuelle forbrugsmålere. Hvis beboerrepræsentationen eller lejerne træffer en sådan beslutning, vil udlejer være nødsaget til at opsætte vandfordelingsmålere i ejendommen. Udlejer vil så til gengæld være berettiget til at varsle en forbedringsforhøjelse efter lejelovens 46 j, stk. 3, for opsætning af vandmålere. Opsætning af vandmålere Spørgsmålet om opsætning af vandmålere er drøftet med Brunata A/S, som er en af de store aktører på markedet for vand- og varmemålere, og den nedenstående redegørelse er baseret på oplysninger derfra. Montering Opsætning af vandmålere er naturligvis mest ukompliceret i nyere ejendomme, da rørføringen i disse ejendomme typisk ikke er nær så kompliceret som i ældre ejendomme. I ældre ejendomme er der ofte flere stigstrenge, og det medfører, at der i givet fald skal monteres flere målere.

3 3 Selve monteringen i ældre ejendomme er ikke nødvendigvis så kompliceret, bortset fra at det er mere omfattende på grund af de flere målere. Montering af målere kan dog i forbindelse med lukning for vandet medføre, at belægninger m.v. i rørene bliver løsnet, hvilket evt. kan medføre, at målere bliver blokeret. Endvidere kan arbejdet med montering af målere være noget generende for beboerne, hvis der ikke er afspærringsventiler i lejlighederne. I så fald vil det være nødvendigt at lukke for vandet i hele ejendommen eller dele af ejendommen, når målerne skal monteres, og hvis det skal ske ad flere omgange (beboere, som ikke lukker op/ er hjemme osv.), skal der lukkes for vandet i flere omgange. I disse tilfælde vil der dog typisk samtidig blive monteret afspærringsventiler. Pris De priser, som er angivet nedenfor må naturligvis tages med et vist forbehold, idet der kan være variationer ud fra de faktiske forhold i ejendommen omkring lejlighedsantal, bygningsindretning osv. Der sondres imellem tre forskellige målertyper en-strålede målere fler-strålede målere og en særlig målertype til de tilfælde, hvor der er monteret et blandingsbatteri direkte i murværket. Prisen for selve måleren kan anslås til en-strålede målere: ca. 200 kr. pr. stk. ekskl. moms fler-strålede målere: ca. 400 kr. pr. stk. ekskl. moms særlig målertype til blandingsbatteri: ca. 600 kr. pr. stk. ekskl. moms Prisen for montering af målere kan variere meget kraftigt afhængigt af de konkrete forhold (plads, afspærringsventiler, antal målere pr. lejlighed, antal lejemål m.v.) samt af landsdel/region, men i meget runde tal kan monteringsudgiften anslås til: en- og fler-strålede målere: ca. 200 kr. pr. måler ekskl. moms særlig målertype til blandingsbatteri: ca. 150 kr. pr. måler ekskl. moms Prisen for opsætning af målere i en lejlighed, hvor vandinstallationerne ikke er forberedt hertil, kan på baggrund heraf anslås til kr. ekskl. moms under forudsætning af, at der skal opsættes 4 vandmålere i lejligheden. Denne pris må dog tages med et betydeligt forbehold for, at det i realiteten kan vise sig at være dyrere, hvis der er nogle særlige forhold i ejendommen, men i heldigste fald kan det også blive billigere, hvis der kun skal monteres 2 vandmålere (1 varmt- og 1 koldtvandsmålere). Specielt for målertypen beregnet til blandingsbatteri gælder, at den er billigere at montere, fordi den blot skal skrues på de eksisterende fittings. I relation til opsætning af målere i udlejningsejendomme vil udgiften typisk også være højere, da der i disse situationer også vil skulle afholdes udgifter til finansiering, administration og teknisk bistand. Montering af målere i nybyggeri vil typisk ligge omkring det samme niveau, men samlet vil det være væsentligt billigere i kraft af, at der alene skal monteres én måler pr. lejlighed. Senere udskiftninger af målerne vil være ukompliceret. Årlige driftsudgifter Når der er monteret målere, vil der være nogle yderligere løbende driftsudgifter til aflæsning af målere, udarbejdelse af fordelingsregnskab, udarbejdelse af kontrolmanualer (hvis der er over 100 målere) m.v. Hvis arbejdet skal udføres af en operatør, som i forvejen varetager de tilsvarende opgaver i ejendommen vedrørende varmemålere, kan de årlige driftsudgifter anslås til 45 kr.-70 kr., måske op til 100 kr., pr. lejemål, alt afhængigt af antal målere m.v. Stikprøvekontrol/udskiftning De målere, som skal opsættes, skal være typegodkendte, og der skal laves stikprøvekontrol af målerne. Der skal således senest hvert 6. år efter opsætningen foretages en samlet udskiftning (turnusudskiftning) eller stikprøvekontrol af målerne, og alt afhængigt af resultatet af stikprøvekontrollens resultat, kan målerne få lov til at blive siddende i yderligere 6 år, i yderligere 3 år eller skulle udskiftes efter stikprøvekontrollen. Når der foretages udskiftning af målere, skal alle målere udskiftes der kan ikke foretages løbende deludskiftninger, dog kan defekte målere/målere, der er gået i stå, udskiftes enkeltvis. Brunatas erfaringer omkring opsætning af målere Det er Brunatas erfaring, at der er meget store indbyrdes forskelle i vandforbruget i forskellige lejligheder, herunder også i helt ens lejligheder i samme bebyggelse. Det er også Brunatas erfaring, at opsætning af vandmålere kan medføre en vis udjævning af forskellen i vandforbrug lejlighederne imellem, men det er dog noget usikkert, hvor stor denne effekt er. Det er derimod Brunatas erfaring, at det samlede vandforbrug i en ejendom falder markant, typisk omkring 20 pct., men i nogle tilfælde mere, ved opsætning af vandmålere.

4 4 Efter Brunatas opfattelse må denne effekt formentlig tilskrives, at der nu er et incitament for den enkelte beboer til at spare på vandet. Tiltag omkring opsætning af vandmålere Der skal tages et initiativ omkring opsætning af vandmålere, generelt for alle flerbrugerejendomme, herunder erhvervsejendomme, og udlejningsejendomme. Regelændringerne bør bl.a. ske i form af en ændring af bekendtgørelse nr. 891 af 9. oktober 1996 om individuel måling af el, gas, vand og varme og i lov om energibesparende foranstaltninger. Samtidig bør der laves de nødvendige konsekvensændringer i lejelovens kapitel VII B om udgifter til vand m.v. Når udlejer opsætter vandmålere, vil ejendommens vandforbrug i stedet blive afregnet over et separat vandregnskab, hvori alle udgifter til vandforbrug indgår. Det vil medføre, at lejerne vil få større udgifter ved en forøgelse af vandforbruget og mindre udgifter ved en begrænsning af vandforbruget, og mere væsentligt at udgiften for den enkelte lejer vil afhænge af den pågældende lejers eget vandforbrug. I en sådan situation vil der derfor være et klart incitament for lejerne til at begrænse deres vandforbrug.

5 5 Som ordfører for forslagsstillerne tillader jeg mig herved at fremsætte: Forslag til folketingsbeslutning om at indføre obligatorisk brug af vandmålere på varmt og koldt vand i alle Skriftlig fremsættelse Anita Knakkergaard (DF): flerbrugerejendomme, herunder erhvervsejendomme og udlejningsejendomme. (Beslutningsforslag nr. B 38). Jeg henviser i øvrigt til de bemærkninger, der ledsager forslaget, og anbefaler det til Tingets velvillige behandling.

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge

Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge Informationsbrev om boligplacering af nye flygtninge KL og flere kommuner har givet udtryk for en række tvivlsspørgsmål i relation til rammerne for boligplacering af nye flygtninge, som aktualiseres yderligere

Læs mere

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask

Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Notat Opsamling af regnvand fra tage til brug for wc skyl og tøjvask Formålet med notatet er, at belyse fordele og ulemper ved at stille krav om anvendelse af regnvand fra tage til toiletskyl og tøjvask

Læs mere

Ejendomsforeningen Danmark

Ejendomsforeningen Danmark Ejendomsforeningen Danmark EJENDOMSFORENINGEN FYN INFORMATIONSMØDE Mandag den 25. november 2013 Program for dagen Kl. 9.00: Velkomst Kl. 9.10: Nyheder inden for boliglejeretten Kl. 10.25: Lejens fastsættelse

Læs mere

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier

Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier Socialudvalget 2010-11 SOU alm. del Bilag 58 Offentligt Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier (Vejledning nr. 3 til serviceloven) 1. Denne vejledning erstatter Vejledning om særlig

Læs mere

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013

Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering. August 2013 Beretning til Statsrevisorerne om den offentlige ejendomsvurdering August 2013 BERETNING OM DEN OFFENTLIGE EJENDOMSVURDERING Indholdsfortegnelse I. Introduktion og konklusion... 1 II. Indledning... 7 A.

Læs mere

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg

Kirkegårdsvedtægter. En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkegårdsvedtægter En vejledning for menighedsråd, kirkegårdsbestyrelser og provstiudvalg Kirkeministeriet 1996 Indhold Indledning... 3 1 Regler om vedtægter... 5 1.1 Vedtægtens indhold... 5 1.2 Provstiudvalgets

Læs mere

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling

Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling August 2014 Byggeri og energieffektivitet Vejledning om certificeringsordning og byggesagsbehandling af transportable telte og konstruktioner: Telte, tribuner, scener mm. Side 1 1 Indhold DEL 1 JURIDISKE

Læs mere

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER

VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER VEJLEDNING OM ERHVERVSØKONOMISKE KONSEKVENSVURDERINGER JANUAR 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Introduktion og sammenfatning af krav... 4 2. Definitioner og eksempler på erhvervsøkonomiske konsekvenser...

Læs mere

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM

HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM HÅNDBOG OM BARNETS REFORM BARNETS REFORM Publikationen er udgivet af Servicestyrelsen Edisonsvej 18. 1. 5000 Odense C Tlf. 72 42 37 00 info@servicestyrelsen.dk

Læs mere

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet

Forslag til folketingsbeslutning om ansattes mulighed for fuld erstatning, når de har været udsat for vold på arbejdet Beslutningsforslag nr. B 79 Folketinget 2014-15 Fremsat den 25. februar 2015 af Peter Skaarup (DF), Pia Adelsteen (DF), Eigil Andersen (SF), Holger K. Nielsen (SF), Jørgen Arbo-Bæhr (EL), Pernille Skipper

Læs mere

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012

Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 Efterlevelse af komitéens Anbefalinger for god Selskabsledelse 2012 1. Sammenfatning Komitéen for god Selskabsledelse gennemgår en gang om året et udsnit af de børsnoterede selskabers redegørelse for virksomhedsledelse

Læs mere

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening

Fra lejebolig til andelsbolig. - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Fra lejebolig til andelsbolig - gode råd ved stiftelse af en andelsboligforening Hvad er en privat andelsboligforening? En privat andelsboligforening er en forening, som har til formål at eje og drive

Læs mere

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd)

VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Vejledning nr. 60 af 28. juni 2004 VEJLEDNING OM OFFENTLIGT UDBUD VED SALG AF KOMMUNENS FASTE EJENDOMME (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsførende statsamtmænd) Indenrigs- og Sundhedsmin.,

Læs mere

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor?

SBi 2005:12. Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? SBi 2005:12 Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Husholdningers elforbrug hvem bruger hvor meget, til hvad og hvorfor? Kirsten Gram-Hanssen SBi 2005:12 Statens Byggeforskningsinstitut

Læs mere

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber

Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i forholdet mellem kommunalbestyrelser og kommunale selskaber December 2006 Rapport fra udvalget vedrørende de styringsmæssige relationer i

Læs mere

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit

Det danske pensionssystem. - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem - internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Januar 215 1 Det danske pensionssystem internationalt anerkendt, men ikke problemfrit Det danske pensionssystem bliver fremhævet

Læs mere

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt.

Et byggeri kan således være ulovligt på flere måder, idet et byggeri kan være både materielt og formelt ulovligt. VEJLE DE N DE UDT AL E L SE Juli 2014 Byggeri og energieffektivitet Lovliggørelse af ulovligt byggeri Byggeri, der er ulovligt udført, skal lovliggøres. Udgangspunktet er, at der skal ske retlig lovliggørelse

Læs mere

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager

Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Erhvervsjuridisk Tidsskrift 2013.303 Voldgiftsinstituttets nye Regler for behandling af voldgiftssager Af generalsekretær Steffen Pihlblad, Voldgiftsinstituttet udtrykkeligt har aftalt, at reglerne i bilag

Læs mere

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S

LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S LEVERINGSBESTEMMELSER FOR HOFOR VAND ALBERTSLUND A/S INDHOLD 1. Indledende bestemmelser... 6 1.1 Formål... 6 1.2 Definitioner... 6 2. Selskabets organisering... 8 2.1 Oplysninger om Selskabet... 8 2.3

Læs mere

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP

SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP JANUAR 2014 DET CENTRALE HANDICAPRÅD SAMFUNDSØKONOMISKE GEVINSTER VED ARBEJDSMARKEDS- RETTEDE INDSATSER FOR PERSONER MED HANDICAP RAPPORT ADRESSE COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby TLF +45 56

Læs mere

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold

Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold Vejledning til budgetmodel for skole der får maden leveret Indhold 1 Opdeling i faste og variable omkostninger...2 1.1 Variable/direkte omkostninger:...2 1.2 Faste/indirekte omkostninger:...2 2 Sammenhæng

Læs mere

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM

VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM VEJLEDNING OM KOMMUNERNES TILSYNS- OG HANDLEPLIGT EFTER BYFORNYELSESLOVEN VED PCB I BOLIGER OG OPHOLDSRUM Socialministeriet, juni 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE Indledning... 3 Oversigt over sagsgangen i en

Læs mere

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013

Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 Skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse 2013 FORORD Denne publikation beskriver reglerne om skattefri rejse- og befordringsgodtgørelse, der er gældende fra 1. januar 2013. Det er vigtigt at bemærke,

Læs mere

Tjekliste - Erhvervslejeloven

Tjekliste - Erhvervslejeloven Tjekliste - Erhvervslejeloven Denne vejledning er tænkt som en hjælp til lejere og udlejere, der skal indgå en lejekontrakt om erhvervslokaler. Det er vigtigt at være opmærksom på, at vejledningen ikke

Læs mere

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM

MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM MOMS VED SALG AF FAST EJENDOM Indhold Indledning...3 Erhvervsmæssigt (momspligtigt) salg...4 Momspligtige personer... 4 Aktive skridt mod økonomisk udnyttelse... 5 Indtægter af en vis varig karakter...

Læs mere

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing

November 2009. 1 Multimedieskat. 2 Ansættelsesretlige aspekter. 3 Vederlagsaftalen. Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat 2 Ansættelsesretlige aspekter 3 Vederlagsaftalen 4 Administration af bruttolønsordning - outsourcing 1 Multimedieskat Af advokat Jakob Krogsøe Som en del af Forårspakken introduceredes

Læs mere

Vejledning om socialtilsyn

Vejledning om socialtilsyn Vejledning om socialtilsyn Indholdsfortegnelse Indholdsregister 1. Indledning 2. Formål 3. Anvendelsesområde 4. Godkendelse 5. Kvalitetsmodellen for socialtilsyn 6. Godkendelse af private tilbuds organisatoriske

Læs mere

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig

Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Vejledning til køber og sælger ved handel af andelsbolig Administrationshuset A/S, v. 1.1 af Januar 2012 Denne vejledning beskriver fremgangsmåden i forbindelse med salg af andelsbolig og giver svar på

Læs mere

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København

Rapport. Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Rapport Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Titel: Analyse af statens forbrug af kontor- og arkivlokaler i København Udgiver: Bygningsstyrelsen Carl Jacobsens Vej 39 2500

Læs mere

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave

Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave Vejledning om Nye regler for gymnasielærere - 2. udgave (stx, hf, hhx, htx) November 2013 Vejledning om nye regler for gymnasielærere (stx, hf, hhx, htx) - 2. udgave Udgivet november 2013 Udgivet af Moderniseringsstyrelsen

Læs mere