Velkommen til Dansk L hombre-union

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Velkommen til Dansk L hombre-union"

Transkript

1 Maj 2014

2 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab til kortspillet l hombre. Unionen støtter og vejleder i oprettelse af nye klubber, fastlægger spilleregler og afholder turnering om danmarksmesterskabet. L hombre kan spilles af alle aldersgrupper. Spillet stiller ingen krav til køn, fysik, højde eller drøjde. L hombre er et hurtigt og friskt kortspil, bl.a. fordi man ikke spiller oplagte vinder- og taberspil. Spillet afsluttes når vinder- eller tabersituationen indtræffer. Der skelnes mellem to typer spil: Stik spil (spil, tourné, solo) og ikke stikspil (købe nolo, ren nolo, nolo ouvert). Normalt spilles spillet af 4 spillere, hvor den ene på skift er oversidder. Der bruges 40 kort, som fordeles med 9 kort pr. spiller og 13 kort til talonen (katten). Kortene 8, 9, 10 bruges ikke. L hombrespillet er med til at træne og vedligeholde den logiske tænkning. Spillet skaber kontakt til andre mennesker, uanset alder, køn og social status. Venskaber knyttes, ofte venskaber som holder livet ud. Vi glæder os til at byde dig velkommen, velkommen til nye såvel som gamle medlemmer. Vi håber, at du igennem l hombrespillet vil finde et spændende socialt og indholdsrigt liv. Dansk L hombre-union Den grønne bog blev sidst revideret i Efterfølgende vedtægtsændringer er rettet og indskrevet i teksten. Fortolkninger er anført med rødt under de enkelte punkter. Alle fortolkninger kan ses under punkt 26. 2

3 Hvad er turnerings l`hombre? Turnerings l`hombrespillerne skelner mellem privat l`hombre og turnerings l`hombre. Privat l`hombre Her er der tale om den l`hombre, som de fleste l`hombrespillere kender. Den er bl.a. kendetegnende ved, at der i almindelighed spilles om penge. Det skal her bemærkes, at der som regel spilles om meget små beløb. Der spilles på mange forskellige måder, idet der er mange afarter af den gammel-dags l`hombre, som vi kalder det, vi oftest spiller i dag. For en del år siden spillede vi ofte med narrestreger som hjerter knægt, ruder 7, røde esser og meget andet, men det er næsten faldet væk. I dag spiller man den rene l`hombre. En del har dog hængt lidt på f.eks. gå med til købe nolo, grand, mv. Turnerings l`hombre! Turnerings l`hombren er kendetegnet ved, at man spiller om point og ikke om penge. Langt det meste turnerings l`hombre spilles som holdspil, hvor man er 4 på et hold. Der afvikles dog også en del parturneringer samt meget få enkeltmandsturneringer. De hold der spiller mod hinanden, får nøjagtigt de samme kort at spille. Det foregår ved, at kortene, efter at de er blandet, lægges i nogle mapper. Det er meget let at lære, og vi vil ikke komme nærmere ind på det her. Det er i øvrigt på samme måde som i bridge. Når en kamp er færdigspillet, ser man hvilket hold, der har fået flest point, og dermed har vundet kampen, og skal have 2 kamppoint. Hvis forskellen er under 6 spillepoint er kampen endt uafgjort og hvert hold får 1 kamppoint. Der afvikles et Danmarksmesterskab hvert år. Ligeledes er der en Jyllandsturnering og en tilsvarende Fynsturnering begge delt op i flere divisioner med 10 til 15 hold i hver division og med op- og nedrykning mellem divisionerne hvert år. Nye klubber Vi er selvfølgelig meget interesseret i at få flere til at spille turnerings l`hombre. Såfremt du er interesseret, er der mulighed i de bestående klubber. Er I flere, som kunne tænke jer at oprette en ny klub, står vi gerne til rådighed med hjælp og vejledning. Vi har også mulighed for at komme ud og give undervisning i turnerings l hombre. Hvad gør I? Kontakt formanden eller et bestyrelsesmedlem. Vi er på internettet. Her finder du oplysninger om Dansk L hombre-union, klubber, turneringer, resultater og stillinger m.m. Adressen er: 3

4 Vedtægter for Dansk L`hombre-Union 1 Unionen er stiftet den 24. juni 1950 i Fredericia, og dens navn er: DANSK L`HOMBRE-UNION. Dens hjemsted er formandens adresse. 2 Unionens formål er: 1. at forene l hombreklubber i Danmark i D.L.U. til udvikling af l`hombrespillet. 2. at være behjælpelig med at oprette l`hombreklubber i danske byer. 3. at afholde turneringer imellem de i D.L.U. stående l`hombreklubber, samt at være behjælpelig med at arrangere lokale turneringer. 4. at fastsætte bestemte regler for l`hombrespillet i almindelighed og for turneringer. 3 Som medlemmer optages l`hombreklubber fra hele landet. 4 Det årlige kontingent er 10,00 kr. pr. medlem, dog mindst kr pr. klub. Kontingentet beregnes efter medlemstallet pr. 1. oktober og betales til kassereren senest 1. november. Samtidig betales for tilmeldte hold til DM turneringen. Såfremt en klub trods påkrav ikke har betalt kontingent inden 1. januar, kan bestyrelsen slette vedkommende som medlem. Medlemmer af den pågældende klub udgår da af de løbende turneringer, uden derfor at havde krav på tilbagebetaling af eventuelle indskud og lignende. Hvis en klub eller enkeltperson bevidst modarbejder Unionen, kan bestyrelsen udelukke vedkommende fra Unionens turneringer. Udelukkelsen skal forelægges den førstkommende generalforsamling til godkendelse. 5 Ordinær generalforsamling afholdes hvert år senest den 30. april, og indkaldes skriftligt med mindst 14 dages varsel. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen finder anledning hertil, eller når mindst 1/3 af de tilsluttede klubber forlanger dette. 4

5 6 På generalforsamlingen har hver klub stemmer i forhold til antal medlemmer tilmeldt D.L.U.: Fra 0 til 25 medlemmer = 1 stemme 26 til 50 medlemmer = 2 stemmer 51 til 75 medlemmer = 3 stemmer 76 til og derover = 4 stemmer Hvert bestyrelsesmedlem har desuden 1 stemme. Ligeledes har formanden for Fyns L hombre Union og formanden for Jysk L hombre Union hver 1 stemme. Hver klub har ret til (ved fuldmagt) at stemme for højst 1 anden klub. Ingen person kan afgive mere end 5 stemmer. Enhver generalforsamling er beslutningsdygtig uden hensyn til antal repræsenterede klubber. Såfremt mindst 3 klubber eller bestyrelsen kræver skriftlig afstemning, skal dette foretages. Ved personafstemning skal der være skriftlig afstemning, hvis blot 1 medlem kræver det. Ethvert medlem af en tilsluttet klub har ret til at overvære generalforsamlingen, og klubben skal inden en evt. afstemning oplyse, hvem der repræsenterer klubbens stemmer. 7 Dagsorden for den ordinære generalforsamling skal indeholde: 1. A. Valg af dirigent. B. Dirigenten opregner og kontrollerer antallet af stemmer jvf Formanden aflægger beretning. 3. Kassereren aflægger revideret regnskab. 4. Behandling af indkomne forslag. 5. Valg af formand. 6. Valg af 3 bestyrelsesmedlemmer. 7. Valg af 1 suppleant. 8. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant. 9. Eventuelt. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 3 uger før denne. Kun forslag fra unionsbestyrelsen, lokalunioner eller fra en klub kan behandles på generalforsamlingen. 5

6 8 Bestyrelsen består af 7 medlemmer, hvoraf formanden vælges af generalforsamlingen hvert år. Den øvrige bestyrelse vælges for 2 år, således der er 3 på valg hvert år. Der vælges 1 bestyrelsessuppleant ligeledes for 2 år, således der afgår 1 hvert år. Revisor og revisorsuppleant vælges hvert år. Bestyrelsen konstituerer sig selv med næstformand, kasserer og sekretær. 9 Som turneringsudvalg fungerer hele bestyrelsen. 10 Bestyrelsen administrerer Unionens anliggender og træffer bestemmelse i alle forhold, der ikke ifølge lovene er henlagt under generalforsamlingens afgørelse. 11 Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts. 12 Til vedtagelse af tilføjelser eller ændringer i lovene kræves 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. 13 Ophævelse af Unionen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, og når mindst 3/4 af de afgivne stemmer er herfor. Generalforsamlingen træffer da bestemmelse om Unionens midler. 14 Generalforsamlingen er øverste myndighed. 6

7 REGLER FOR TURNERINGS L`HOMBRE INDHOLDSFORTEGNELSE REGEL NR. De enkelte meldinger... 1 Start på en kamp: Spillernes placering... 2 Kortblanding... 3 Mappernes placering... 4 Meldinger: Rækkefølge... 5 For lav/høj melding... 6 Uden for tur... 7 Forkert antal kort... 8 Fejl farve m.v Kort med nr. på Køb: Rækkefølge Smide spillet Forkert antal kort Spillet: Kortenes anbringelse på bordet Forkert udspil (vist kort) Kulørsvigt Tout/kulørsvigt Se sidste stik Oplagte kort Oversidder Spil færdigt Andre uregelmæssigheder Rettelser efter afleveret resultat Pointlighed: Afvikling af DM: Fortolkninger af regler, vedtaget i bestyrelsen

8 De enkelte meldinger 1. Vundet spil/bete Kruk Pas Spil Bedre spil Tourné Købe Nolo Tourné-Respekt Solo Solo Spar Ren Nolo Nolo Ouvert Tout... 1 Pas: Kortene lægges tilbage i kassen (blandet). Bedre spil: Spillet skal spilles med spar som trumf, og skal meldes som spil. Meldes det som bedre spil, uden det er nødvendigt for overbud, kan der idømmes 1 strafpoint. Spilleren skal købe mindst ét kort. Købe Nolo: Rangerer med tourné, og forhånden får meldingen. Skal meldes som spil. Meldes der købe nolo uden det er nødvendigt for overbud, kan der idømmes 1 strafpoint. Solo: Slår tourné-respekt. Skal spilles i en af de fire farver. Såfremt man angiver farve, inden man har fået meldingen, kan der idømmes 1 strafpoint. Ren Nolo: Rangerer med solo Spar, og forhånden får meldingen. Tout: Skal meldes som tout og inden udspil til 6. stik. Fortolkning: Der kan ikke accepteres udtryk som jeg kører videre, jeg fortsætter, jeg prøver at tage alle stik, m.m. Spil: Spilleren må selv afgøre, om han vil spille i en bestemt farve, tournere eller spille købe nolo. Spilleren skal købe mindst èt kort fra talonen. Såfremt man angiver farve, inden man har fået meldingen, kan der idømmes 1 strafpoint. Tourné: Skal meldes som spil. Meldes der tourné uden det er nødvendigt for overbud, kan der idømmes 1 strafpoint. Det øverste kort i talonen vendes, og denne farve bliver trumf. Spilleren skal købe mindst ét kort udover det vendte. Tourné-Respekt: Skal meldes som spil. Meldes der tourné eller tourné-respekt uden det er nødvendigt for overbud, kan der idømmes 1 strafpoint. Spilleren skal købe mindst ét kort udover det vendte. Solo Spar: Denne melding må kun afgives, når det er nødvendigt for at give overbud. 1 strafpoint kan idømmes. Nolo Ouvert: Spilleren skal lægge sine kort åbenlyst på bordet inden første udspil. Strafpoint: Alle strafpoint fratrækkes det hold, som har forset sig, og tillægges modparten. Alle strafpoint er max. 1 strafpoint. Strafpoint idømmes, hvis blot én modspiller ved bordet ønsker det. Strafpoint føres ved det aktuelle spil, når spillet er afsluttet. 8

9 Start på en kamp 2. På det ved turneringens begyndelse fastsatte tidspunkt skal alle spillere have indtaget deres pladser. Laveste hold nr. sidder nord/syd ved laveste bord nr. Spillerne placerer sig ved bordene efter den forudlagte plan. Starter et makkerpar som nord/syd, skal det fortsætte som sådan hele turneringen, medmindre modparten accepterer et bytte. 3. Blandingen og kortgivningen foretages af alle ved bordet, og såfremt det ønskes tager modspilleren af. Kortene gives derefter med billedsiden nedad, tre kort ad gangen og i tre bunker efter tur. Såfremt et eller flere kort under kortgivningen vender billedsiden opad, skal der gives om. Derefter anbringes kortene i lommerne på mapperne. Første bunke til forhånden, anden bunke til mellemhånden og tredje bunke til kortgiveren. Talonen mærkes fra 1 til 13. Det er forbudt enhver spiller at se noget kort fra talonen, før spillet skal spilles. 4. Kortmapperne placeres på bordet i den rigtige retning. Mappen med det laveste nummer øverst, og de øvrige mapper i nummerorden. Spillerne tager kortene ud af de øvrige lommer og kontrollerer, at der er ni kort, samt at der ikke er numre på nogle kort, inden de ser dem. Såfremt man efter at have set forkerte kort konstaterer fejlvendt mappe, spiller nord blot syds kort. Meldinger 5. Forhånden melder først, og derefter mellemhånden. Når disse har færdigmeldt, melder baghånden. Såfremt en spiller kommer til at afgive en melding, han ikke mente, kan dette rettes, når det sker inden næste spiller har meldt. Melder alle tre spillere pas, lægges kortene tilbage i lommerne i mappen, efter at hver spiller har blandet sine ni kort. Dog skal det være muligt at give kort om, hvor der er meldt pas af alle 3 spillere. Det er op til den enkelte klub/union at bestemme, om man vil benytte sig af muligheden for at give om. Der er naturligvis kun tale om de spil man starter med på bordet ved rundens begyndelse. Hvis man bestemmer sig for at give kort om, skal fremgangsmåden være følgende: Når alle 3 spillere med kort har sagt pas, er det op til hver enkelt af disse spillere at meddele, at jeg har sagt pas, men jeg ved at nogen vil melde på disse kort. Kortene må herefter ikke gives om, men lægges tilbage i mappen uden at man har vist kortene frem. Derefter mærkes talonen 1-13 som sædvanlig, og spillet noteres som pas i regnskabet. Hvis alle 3 spillere derimod fastholder deres pas, viser alle 3 deres kort frem, og alle 4 ved bordet skal herefter være enige om, at ingen vil melde på disse kort, hvorefter kortene gives om. 9

10 Hvis bare 1 af de 4 spillere mener, at nogen vil melde, må kortene ikke blive givet om, men skal tilbage i mappen og spillet noteres som pas. Det er op til den enkelte klub/union at bestemme, hvor mange gange et spil kort evt. kan gives om. Det er ligeledes de enkelte klubber/unioner som afgør, om det at man giver om skal betyde færre spil i den pågældende turnering. *Tillæg af fortolkning se under punkt Hvis en medspiller afgiver en melding, som ikke kan slå en i forvejen afgivet melding, kan han idømmes 1 strafpoint. Er det modspilleren, der afgiver en forkert melding, har spilleren vundet sin melding. I begge tilfælde kan der eventuelt spilles om tout. *Tillæg af fortolkning se under punkt Hvis en spiller melder uden for tur, kan han idømmes 1 strafpoint. 8. Hvis en spiller melder på et forkert antal kort og får meldingen, er han bete i denne melding. Det samme gælder, hvis hans medspiller får meldingen. Hvis modspilleren får meldingen, har denne vundet. *Tillæg af fortolkning se under punkt Når en spiller afleverer sine kort til modparten, skal dette ske straks, når hans medspiller har fået spillet, og på neutral vis. Hvis en spiller angiver at spille i en bestemt farve, eller har købt et forkert antal kort, kan han rette dette, når det sker, inden han har set sit køb, og inden en modspiller har set sit køb. 10. Hvis en spiller melder med et kort med nr. på, er spilleren/medspilleren bete. Såfremt en modspiller får spillet, har han vundet sit spil. Såfremt spillet er spillet ved flere borde, selvom der er nummer på et af kortene uden for talonen, er det turneringslederens afgørelse, om spillet skal annulleres. Hvis han mener, fejlen ikke har haft indflydelse på de spillede borde, har han ret til at få de fejlnummererede kort visket ud, uden ændring i det resultat de allerede spillede borde har ført. 10

11 Køb 11. Skal der foretages køb af talonen, lægger den spiller, der skal købe først, de kort han ønsker at bytte, ind i den rigtige lomme i mappen. Derefter køber han et tilsvarende antal kort af talonen, og afleverer talonen til næste spiller, som skal købe. Enhver spiller har selv ansvaret for, at han køber de rigtige kort (i nummerorden) af talonen. Køber han forkerte kort, hvis f.eks. talonen ikke ligger i nummerorden, betragtes det som forkert antal kort. Hvis både spiller og modspiller køber forkerte kort, annulleres spillet ved de 2 makkerborde. Enhver der køber af talonen, skal oplyse, hvor mange kort han køber. Hvis den spiller, som skal købe sidst, på en eller anden måde tilkendegiver, hvor mange kort han ønsker at købe, inden hans makker har angivet sit køb, kan spilleren forlange vundet spil. 12. Hvis en spiller efter købet af talonen ikke mener at kunne vinde spillet, må han smide dette, inden det er hans tur til at spille til første stik, og bliver da bete. *Tillæg af fortolkning se under punkt Hvis en spiller har købt forkert antal kort eller forkert nummerrækkefølge, men bliver opmærksom på forholdet inden han spiller til 1. stik, må kortene smides til en bete. Hvis spilleren først bliver opmærksom på forholdet efter, at han har lagt til 1. stik, noteres point, som hvis spillet er kruk. Hvis en modspiller spiller med flere eller færre kort end 9, har spilleren vundet sit spil. Såfremt både spiller og modspiller har købt forkert antal kort eller forkert nummer, annulleres spillet ved de 2 makkerborde. *Tillæg af fortolkning se under punkt 26 Spillet 14. Den spiller, som sidder til højre for kortgiveren, spiller ud til første stik. Når der er spillet ud, skal de øvrige spillere lægge til efter tur. Spillerne lægger kortet ned på bordet foran sig. Når alle tre kort er lagt på bordet, vender hver spiller sit kort med bagsiden opad. Den spiller, som har vundet stikket, lægger kortet med den korte side imod sig, og de øvrige spillere lægger kortet med den lange side imod sig. Det første kort lægges til venstre, det næste ovenpå, men så meget til højre, at det kun dækker halvdelen af det første kort, o.s.v. Når spillet er færdig, ligger der således 9 kort i én række foran hver spiller. Af kortenes retning kan man under spillet hele tiden se, hvor mange stik der er på hver hånd. 11

12 Enhver spiller har absolut pligt til at anbringe sine tilspillede kort som oven for nævnt. De kort, der spilles ud eller lægges til, skal lægges på bordet og slippes. Er spillerne ikke enige om, hvor mange stik der er på hver hånd, skal spillet rekonstrueres, så der opnås enighed. 15. Spilleren må vise kort frem, uden at disse behandles som strafkort. Hvis en spiller B lægger sine kort op til nolo ouvert på et tidspunkt, hvor han kan overmeldes, kan han idømmes 1 strafpoint. Hvis spilleren A foran ham selv ønsker at melde nolo ouvert, tilfalder meldingen ham. B må da tage sine kort op og selv bestemme, hvordan han vil spille disse. Hvis en modspiller spiller ud udenfor tur, eller på anden måde viser et kort, skal kortet blive liggende og lægges til første gang, farven spilles, og spilleren kan forlange udspil i en bestemt farve, dog ikke i trumf. Har udspilleren ikke den forlangte farve, kan anden farve ikke forlanges. Når spilleren med det viste kort kommer ind, skal det pågældende kort spilles ud. Hvis en forkert modspiller spiller ud ved købe nolo, ren nolo eller nolo ouvert, har spilleren vundet sin melding. Dog noteres spilleren for bete, hvis han har fået stik inden det forkerte udspil. Vist kort er spillet kort, selv om det ikke er sluppet. Tabt kort betragtes ikke som vist kort. D.v.s. der er ikke kulørsvigt ved tabt kort. *Tillæg af fortolkning se under punkt Svigter spilleren kulør, er han kruk. Svigter en modspiller kulør, vinder spilleren sit spil. Dette gælder dog ikke, hvis spilleren allerede er bete inden kulørsvigtet. Da noteres dette. 17. Svigter en modspiller kulør, og spilleren mener, han har en rimelig mulighed for tout, rettes fejlen, og spillet fortsætter på normal vis, med mulighed for at tjene/tabe 1 point. 18. Når kortene i et stik er vendt, må disse ikke igen vendes og efterses, før spillet er sluttet. Undtaget heraf er dog det sidste afsluttede stik. Hvis en spiller ikke har vendt sit kort, må han se de kort, som hører til det pågældende stik, og de tre kort fra det sidst vendte stik. Et stik er ikke afsluttet, før alle 3 spillere har vendt deres kort. Ingen må selv efterse andres tilspillede kort. Man beder om at få kortet/kortene vendt. 1 strafpoint kan idømmes. 19. Spilleren må når som helst lægge sine kort op som oplagte og spille disse, som han ønsker det. 12

13 Har begge modspillere accepteret et krav af stik, kan ingen kræve, at spillet spilles til ende. En modspiller må aldrig vise sine kort under spillet, så hans makker kan se dem. Gør han dette, kan han idømmes straf som for kulørsvigt. Dog kan en modspiller afslutte ved at lægge sine kort op og erklære spilleren bete eller kruk. Når spillet således er meldt bete, kan spilføreren ikke gøres kruk. 20. Oversidderen må ikke se spillernes kort, bortkøbte kort eller restkort i talonen, og han må ikke blande sig i spillet, før dette er afsluttet. Overtrædelse medfører, at der kan idømmes 1 strafpoint. Dog må oversidderen gøre opmærksom på forkert vendt stik. Spillet er startet, når første melding er afgivet. Såfremt en modspiller gør sin medspiller opmærksom på fejlkøb, har spilleren vundet sit spil, og såfremt hans medspiller har spillet, kan han erklæres bete. 21. Når spillet er færdigspillet og regnskabet ført, tager hver spiller sine 9 kort op fra bordet og frasorterer de af talonen købte kort. Derefter tager hver spiller de kort, han har købt væk, ud af lommen og konstaterer, at der er de samme 9 kort, som han havde før købet. Det er vigtigt, at disse 9 kort blandes og lægges ind i den rigtige lomme i mappen. Derefter lægger man kortene i talonen i nummerorden, og anbringer disse i den dertil beregnede lomme. Pointregnskabet bør afstemmes for hvert 4. spil. Når spillet er afsluttet må ingen efterse modspillers eller talonens kort uden tilladelse af alle. 1 strafpoint kan idømmes. Efter kampens afslutning må man frit se alle spil. 22. Hver spiller kan henlede turneringslederens opmærksomhed på de urelmæssigheder, som opdages. Hvis en spiller mener, han i et spil er blevet udsat for forkert optræden fra en modspillers side, kan han fremsætte krav om vundet spil. Turneringslederen træffer da afgørelsen. Hvis det ikke fremgår af reglerne, må hovedprincippet være, at såfremt den der har begået fejlen, ikke har opnået en fordel, skal der ikke gives strafpoint. 23. Når regnskabet er ført af alle 4 spillere, kan der ikke gøres indsigelse om evt. uregelmæssigheder. Ved uregelmæssigheder som konstateres umiddelbart ved bordet skal turneringslederen tilkaldes inden næste spil påbegyndes. Undlades dette bortfalder retten til indsigelse. Der skal dog være mulighed for at tage et spil op, hvis man ved sammenligning med andre borde kan konstatere kortombytning. Det skal ligeledes være muligt at korrigere et resultat, hvor det er åbenbart, at det førte resultat er forkert. Situationen hvor man f.eks. undlader at give strafpoint, selvom man kunne, kan ikke ændres. Indsigelse skal ske til turneringslederen hurtigst muligt. Seneste frist for indsigelse er: 13

14 Hvis turneringen fortsætter 1 eller flere uger senere: 2 dage fra sidste runde blev spillet. Hvis turneringen fortsætter dagen efter: Inden starten på næste dags kamp(e). Hvis turneringen afsluttes samme dag: Inden præmieoverrækkelsen påbegyndes. En turneringsleder har ret til at annullere et eller flere spil, hvis det viser sig, at der er sket uregelmæssigheder. Kan disse konstateres kun at gælde et eller få borde, skal turneringslederen så vidt muligt lade spillene være gældende ved de borde, hvor de er spillet ved begge borde inden fejlen skete. Såfremt man konstater fejl i begge resultatsedler, har turneringslederen pligt til at få dem ændret. Mener en spiller, at turneringslederens afgørelse er i oplagt strid med gældende regler, kan turneringslederens afgørelse indankes for Dansk L hombre-unions bestyrelse. *Tillæg af fortolkning se under punkt I tilfælde af kamppoints og spillepoints lighed er indbyrdes kamp afgørende. Er indbyrdes kamp endt helt lige, spilles 20 nye spil. Dette gælder kun evt. nedrykningsplads og mesterskabspladsen. 14

15 Afvikling af DM 25 A. Unionsbestyrelsen og den alene tilrettelægger Danmarksturneringen, og har det fulde ansvar for dens gennemførelse. Der spilles efter de af Unionen godkendte spilleregler. C. Der spilles efter følgende pointsystem: + 6 og derover giver 2 kamppoint + 5 til - 5 giver 1 kamppoint - 6 og derunder giver 0 kamppoint Der spilles 40 spil uden skift. D. Tilmeldelse og indbetaling af indskud til Danmarksturneringen skal ske til Unionen senest de af Unionen fastsatte datoer. E. Unionen meddeler klubberne samtlige spilledatoer, samt tilsender disse tilmeldelseslister. 1. kvalifikationsrunde spilles: 3. søndag i november 2. kvalifikationsrunde spilles: 2. søndag i januar 3. kvalifikationsrunde spilles: 4. søndag i januar (Afhænger af antal tilmeldte hold) 1. semifinalerunde spilles: 2. søndag i februar 2. semifinalerunde spilles: 4. søndag i februar Finalen spilles: 2. weekend i marts. F. For at deltage i DM skal man være medlem af en klub, der er tilsluttet Dansk L hombre-union. Det er ikke nødvendigt at være medlem af den klub, man stiller op for. Hvis et hold mangler en eller flere substitutter i løbet af en turnering, kan man også benytte spillere fra hold, som tidligere er slået ud af turneringen, dog kun med en spiller fra samme hold. G. Efter hver rundes afslutning kan resultaterne ses på Vedtaget på generalforsamlingen på Nr. Åby Hotel den 31. marts Plus tilføjelser, rettelser, vedtaget på generalforsamlingen den Plus tilføjelser, rettelser, vedtaget på generalforsamlingen den Plus tilføjelser, rettelser, vedtaget på generalforsamlingen den Plus tilføjelser, rettelser, vedtaget på generalforsamlingen den Plus tilføjelser, rettelser, vedtaget på generalforsamlingen 2009/2010/2011/

16 26. Fortolkninger af regler, vedtaget i bestyrelsen. Meldinger pkt. 5. tillæg/ændring 2009 Ved omgivning inden der er numre på kortene. Hvis en spiller melder på mere eller mindre end 9 kort, behandles det som forkert antal kort, jvf. pkt. 8. Herefter rettes hånden med et forkerte antal kort. Hvis der er for mange, trækkes det/de ud tilfældigt og lægges i talonen og nummereres. Hvis der er for få kort, tages de fra de sidste i talonen. Herefter går kortene videre til næste bord. Meldinger pkt. 6. tillæg/ændring 2013 Såfremt en spiller oplyser spilfarve, inden han har fået sin melding, kan han idømmes 1 strafpoint. Meldinger pkt. 8. tillæg/ændring 2013 Såfremt spilleren som overtager kortene med et forkert antal (fra sin modspiller), tager dem op og ser dem, så skal spillet annulleres ved de 2 borde. Køb pkt. 12. tillæg/ ændring 2010 Må man smide en solo, ren nolo eller nolo ouvert for en bete? Nej! Man kan kun smide et spil for en bete, hvis man har købt af talonen. Køb pkt. 13. tillæg/ ændring 2013 Såfremt en modspiller har for få eller for mange kort, og en spiller mener han har mulighed for tout, fortsætter spillet på normal vis, med de kort man har på hånden, med mulighed for at tjene/tabe 1 point. Hvis der så ikke kan slås tout, kan spilfører forlange, at der købes om, så modspillerne har det rigtige antal kort, og spilfører får dermed endnu en mulighed for tout. Hvis han derefter igen melder tout, og stadig ikke kan slå tout taber han 1 point! Såfremt spillerne ikke kan blive enige om tout eller ej, er det turneringslederens skøn, der er afgørende. Turneringslederens afgørelse kan kun ændres, hvis den er helt åbenlys forkert Spillet pkt. 15. tillæg/ ændring 2010 Et vist kort må ikke lægges til ved udspil af en farve, man ikke skal bekende. Spillet pkt. 23. tillæg/ ændring 2014 På generalforsamlingen den 25. april 2014 blev følgende vedtaget: En turneringsleder skal annullere et spil, såfremt der er tale om, at kortene ikke ligger korrekt og turneringslederen ved at gå tilbage til bordene, hvor kortene kom fra, ikke er i stand til at rekonstruere spillet. I denne situation skal spillet annulleres ved alle borde. Såfremt der er fejlkøb eller lignende af både spilfører og modspiller ved et bord, skal spillet kun annulleres ved dette bord og makkerbordet, jvf. regel 11. Såfremt man konstaterer fejl i begge resultatsedler, har turneringslederen pligt til at få dem ændret. Konklusion: Turneringslederen skal gå flere borde tilbage for at forsøge at få spillet rekonstrueret. Hvis det ikke er muligt at rekonstruere spillet, så skal det annulleres ved ALLE borde 16

17 Bestyrelsen maj Formand: Kasserer: Sekretær: Palle Laustsen, Nim Birger Jensen, Brædstrup Lars Olsen, Nykøbing F. Internet: Turneringsplanlægning: Pr/undervisning: Svend E. Andersen, Odense Inge Nielsen, Verninge Gunner Sørensen, Løgten Materialer: H. P. Lærkegaard, Ringe 17

18 L hombrens historie. L`hombrespillet, som er mindst 700 år gammelt, stammer fra Spanien (på spansk hedder mand hombre ). Spillets navn betyder altså manden (spilleren). Dette gamle intellektuelle og kulturelle kortspil bliver første gang nævnt i optegnelser fra Spanien i tallet, udviklet af klostermunke i middelalderen, for i balance til det åndelige, ved træning og øvelse at vedligeholde den intellektuelle logiske tankevirksomhed. Da det i klostrene var forbudt at tænke logisk og spille kort, samt at tænke andet end det åndelige, var der 4 spillere til hvert spil, men kun 3 der spillede ad gangen, da der skiftevis var èn, der skulle stå ved døren og holde øje med prioren. I dag kaldes ham ved døren oversidderen, og han er ved bordet altid placeret over for kortgiveren. Fra Spanien og over Frankrig blev det udbredt til mange andre lande, herunder Danmark, hvor det fra sidste århundrede blev spillet meget af samfundets top. Efter anden verdenskrig er det blevet udbredt til alle sociale lag i samfundet og spilles i dag af begge køn, men stadig med mænd, som dominerende i antallet af spillere. Det er et meget interessant og indholdsrigt kortspil, dette gamle kulturhistoriske spil. Det kræver stor øvelse, beregning, kombinationsevne og psykologisk sans. Meget få spil kræver så fine beregninger, og der forekommer utallige vendinger og varianter under spillet. Ansete matematikere påstår, at der forekommer mange millioner forskellige spil efter kortenes forskellige sammensætninger og anvendelse. Disse for den passionerede og dygtige kortspiller tillokkende egenskaber ved l`hombren er grunden til, at dette spil gennem mange hundrede år har bevaret sin tiltrækning og hævdet sin plads over for whist og bridge, eller hvad de spil hedder, som en tid er på mode i vores voksende informationsteknologiske samfund. I intet andet spil kan man drage så meget fordel af sine medmenneskers mangel på selvbeherskelse. Deltagerne bør derfor være opmærksomme på hinanden indbyrdes, både under meldingerne, under købet, medens kortene efterses og under selve spillet, samtidig med at hver især søger ikke at røbe sig selv over for modstanderen. Men der er meget få mennesker, der formår at beherske sig så fuldstændigt, at ikke den mindste mine eller trækning røber, hvad der anses for at være uheldigt eller heldigt. Spillets udbredelse har medført, at det i tidens løb har undergået forandringer. Selskabsspillet har fået tilført nogle vildskud, som ikke har fundet indpas i turnerings l hombre. Turnerings l hombre har gennem tiden fået nogle tilpasninger, men sammenlignet med de klassiske regler for l hombren, som man kender fra sent i det 17. århundrede, så inkluderer de regler vi følger nogle nye tiltag i meldingerne, men spillet er stadig meget tæt på den oprindelige form. L hombrespillet kendes også ved en særlig kombination. L hombrens højdepunkt er så ubetinget at få 9 matadorer (de 9 største trumfer). Denne kombination er der kun ganske få l hombrespillere, som opnår at få på deres hånd, selv om de har spillet hele livet. Ifølge en fransk historiker ved navn Therry Depaulis er vi i Danmark de sidste, som spiller l hombre i organiserede klubber. Selv ikke i sit fødeland Spanien er der efter Tressillo død i 1950 erne noget organiseret L hombrespil. 18

19 Adresseliste Kontakt Her kan man se den aktuelle bestyrelse i Dansk L hombre-union, resultater fra Fynsturneringen, resultater fra Jyllandsturneringen, resultater fra DM og meget mere omkring l hombre Her kan også ses resultater fra de forskellige turneringer, præmie L`hombre, m.m. Her kan du se, hvad der sker i Odense L hombreklub Her kan du se, hvad der sker i Bakkehuset Odense www. thuroe.lhombre.dk Her kan du se, hvad der sker i Thurø L hombreklubben www. skysite.dk/orbaklhombreklub Her kan du se, hvad der sker i Ørbæk L hombreklubben www. taasinge.lhombre.dk Her kan du se, hvad der sker i Tåsinge L hombreklubben Her kan du se, hvad der sker i Kerteminde L hombreklubben www. stillinglhombre.dk Her kan du se, hvad der sker i Stilling L hombreklub Her kan du se, hvad der sker i Nim L hombreklub Her kan du se, hvad der sker i Brædstrup L hombreklub Her kan du se, hvad der sker i L hombreklubben af

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5

3. De to typer spil 3. 5. Meldingernes rækkefølge 4. 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 1 Indholdsfortegnelse Side 1. Indledning 1 2. Kortgivning 2 3. De to typer spil 3 4. Meldeforløbet 3 5. Meldingernes rækkefølge 4 6. Oversigt over meldingernes rækkefølge og værdier 5 7. De enkelte meldingers

Læs mere

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21.

Black Jack (21): Sådan spiller man Black Jack. 1. Formålet er at komme så tæt på summen 21 som muligt. Man må ikke overskride 21. Indhold Black Jack (21):... 3 Whist... 4 Bismarck... 5 Rummy (500)... 6 Casino... 7 Spar Dame... 8 Ruder Syv... 9 Gammel Jomfru... 10 Olsen... 12 Snyd... 13 29... 14 31... 15 Gris... 16 Normale spil Black

Læs mere

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015

1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Vedtægter Navn 1 Klubbens navn er Tved motions cykelklub a 2015 Klubben er stiftet den 19 marts 2015 Formål 2 Tved Motions Cykelklub har til formål at virke for cykelsportens og motionscyklingens fremme,

Læs mere

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33

for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 1 af 5 sider VIPPERØD BOLDKLUB Rensdyrvej 4 4390 Vipperød Klubnummer: 10 28 33 Side 1 af 5 sider for Vedtaget på generalforsamlingen den 28. februar 2014 Side 2 af 5 sider Navn, hjemsted og formål 1. Klubbens navn er, og dens formål er at samle unge og voksne til udfoldelse af fritidsbeskæftigelsen

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337

Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtægter for Aalborg Boldklub á 1337 AB 1337 Vedtaget på den stiftende generalforsamling 2016 1. Navn Foreningens navn er Aalborg Boldklub á 1337. Foreningen er hjemmehørende i Aalborg Kommune. 2. Formål

Læs mere

Tarok. Kort. Spillere. Tarok-spillet

Tarok. Kort. Spillere. Tarok-spillet Tarok 7309 Tarok-spillet Kort Tarok spilles med et kortspil, der har 78 blade. Bladene er fordelt med 14 på hver af fire farver, to sorte, klør ( ) og spar ( ), og to røde, ruder ( ) og hjerter ( ). Ud

Læs mere

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE

DANSK FOLKEBÅDSKLUB KLUBBENS LOVE Navn og formål 1 Klubbens navn er Dansk Folkebådsklub, forkortet DFK. Klubben er ikke knyttet til et geografisk hjemsted, men afholder årlige generalforsamlinger, hvor bestyrelsen skønner, der gives mulighed

Læs mere

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940)

Love. for. Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) Love for Silkeborg Fodbolddommerklub (af 24. august 1940) 1 Klubbens navn er Silkeborg Fodbolddommerklub. Den har til formål at virke for dygtiggørelse af medlemmerne samt varetage disses interesser. Disse

Læs mere

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd

OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd OBS: Indrykket tekst (sort) = gamle ordlyd. Tekst ved venstre margin (rødt) = NYT forslag til ordlyd 1 Foreningens navn: ESROM BORGERFORENING Esrum Hovedgade 21B, 1 sal, 1 Foreningens navn ESRUM BORGERFORENING,

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING

VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING VEDTÆGTER FOR GREVE SKYTTEFORENING Side 1 Vedtægter for Greve Skytteforening 1 Foreningens navn er Greve Skytteforening. Foreningens hjemsted er Greve kommune. Foreningen er stiftet den 7. marts 1902.

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne

Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne Forslag til nye Vedtægter for Foreningen Sct. Hans erne. Som aftalt på Sct. Hans ernes generalforsamling den 12/3-2015 fremlægges vedtægtsændringerne på foreningen hjemmeside til gennemsyn. Vedtægter for

Læs mere

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917

Vedtægter for Aalborg Marineforening. Stiftet 1917 Vedtægter for Aalborg Marineforening Stiftet 1917 Marinestuen Vestre Fjordvej 79, 9000 Aalborg Tlf: 98130461 Åben hver søndag fra kl. 1100 til 1500 Hjemmeside: www.aalborg-marineforening.dk E-mail: mf-aalborg@mail.tele.dk

Læs mere

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING

VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING VEDTÆGTER FOR E.I.F. SVØMMEAFDELING 1. Navn og tilhørsforhold Foreningens navn er E.I.F. SVØMMEAFDELING, hjemhørende i Syddjurs Kommune. Klubben er stiftet torsdag den 28. august 1980. Formål 2. Foreningens

Læs mere

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug

LOVE. STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug LOVE og STANDARDVEDTÆGTER for Dansk Vandrelaug Dansk Vandrelaug, Kultorvet 7, 1., 1175 København K Tlf: 33 12 11 65 E-mail: dvl@dvl.dk Hjemmeside: www.dvl.dk Love for Dansk Vandrelaug Almindelige bestemmelser

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn.

Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. Vedtægter for Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 Fyn. 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er: Danmarks Matematiklærerforening, Kreds 11 FYN Hjemsted: Fyn og Øerne 2. Medlemskab af organisationer

Læs mere

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf.

Almindelige: Der vælges valgfri trumf mellem de fire farver eller uden trumf. WHIST Regler Antal spillere pr. bord: 4 Kortgivning Der benyttes et spil kort med 55 blade inklusiv 3 jokere. Der gives kort med uret, 13 kort til hver spiller samt 3 byttere, der placeres midt på bordet.

Læs mere

Velkommen til Dansk L hombre-union

Velkommen til Dansk L hombre-union April 2011 Velkommen til Dansk L hombre-union Dansk L hombre-union er en landsdækkende organisation, hvor klubber rundt omkring i hele landet er tilknyttet. Unionen medvirker til udbredelse og kendskab

Læs mere

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union

Vedtægter. for. Dansk Fodbolddommer-Union Vedtægter for Dansk Fodbolddommer-Union Indholdsfortegnelse 1.: Almindelige bestemmelser 2.: DFU s organer 3.: Delegeretmøde 4.: Bestyrelsen 5.: Formandsmøder 6.: Udvalg 7.: Forholdet til andre organisationer

Læs mere

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB

VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB VEDTÆGTER FOR VESTJYSK MOTORCROSS CLUB 1. Klubbens navn og hjemsted Klubbens navn er Vestjysk Motocross Club Forkortet V.M.C.C. Klubben er tilsluttet Danmarks Motor Union, D.M.U., og er til en hver tid

Læs mere

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune.

Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands. SwingShoes hjemsted er Københavns Kommune. SwingShoes vedtægter Foreningens vedtægter (revideret ved generalforsamling i 2015) 1. Navn og adresse samt stiftelse Foreningens navn er SwingShoes, og dens adresse er den til enhver tid værende formands.

Læs mere

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER

ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER ODENSE SKØJTEKLUB VEDTÆGTER 1.1 NAVN: Klubbens navn er ODENSE SKØJTEKLUB (OSK) 1.2 FORMÅL: Klubben dyrker skøjteløb (og de til enhver tid hørende aktiviteter under Dansk Skøjte Union) og arbejder for at

Læs mere

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen.

FORENINGSVEDTÆGTER. Under forbehold af endelig godkendelse fra bestyrelsen kan enhver person optages som aktivt/ passivt medlem af idrætsforeningen. FORENINGSVEDTÆGTER 1. Foreningens navn Foreningens navn er Sædding-Guldager Idrætsforening Fodbold. Dens hjemsted er Esbjerg Kommune. Foreningen er medlem af JBU og derigennem DBU samt DIF. Desuden er

Læs mere

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct.

Unionen er medlem af Dansk Tennis Forbund - DTF og underlagt forbundets love og øvrige bestemmelser. Herunder også DTF s Code of Conduct. Forslag til nye vedtægter JTU s Generalforsamling 10. marts 2015. I nedenstående er følgende ændringsforslag: Tekst fed og kursiv er tilføjelser til nuværende vedtægter. Tekst rød og kursiv er afsnit der

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningen

Læs mere

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/

Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/ Vedtægter for Boldklubben Søborg 6/3-2015. 1: NAVN BOLDKLUBBEN SØBORG, hjemmehørende i Gladsaxe kommune, stiftet den 14. april 1972, er tilsluttet Danmarks Idrætsforbund under Dansk Håndbold Forbund og

Læs mere

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag)

Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Vedtægter for Sjælsø Skakklub (Forslag) Disse vedtægter træder i kraft ved sammenlægning af Rudersdal Skakklub og Hørsholm Skakklub. De erstatter hidtidige vedtægter for Sjælsø Skakklub. 1 - Navn og formål.

Læs mere

Vedtægter for Varde Svømmeklub

Vedtægter for Varde Svømmeklub Vedtægter for Varde Svømmeklub 1 NAVN OG HJEMSTED Foreningens navn er Varde Svømmeklub. Foreningen er stiftet den 31. august 2005, og har hjemsted i Varde Kommune. Foreningen er medlem af DGI og Dansk

Læs mere

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014.

Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslag til vedtægtsændringer for FBL-Hjørring fremsat på generalforsamlingen november 2014. Forslaget læses i kolonnen til venstre. I kolonnen til højre findes de gældende vedtægter, men ikke hele vejen

Læs mere

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker.

At give mulighed for at dyrke svømmeidræt på det plan hver enkelt ønsker. VEDTÆGTER FOR SKIVE SVØMMEKLUB POSEIDON STIFTET D. 27. AUGUST 1953 NAVN, HJEMSTED OG FORMÅL: 1. Klubbens navn er " Skive Svømmeklub Poseidon". Dens hjemsted er Skive. 2. Klubbens formål: At give mulighed

Læs mere

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter

Ringkøbing amts Husflid. Vedtægter Ringkøbing amts Husflid Vedtægter 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Ringkøbing amts Husflid og er hjemmehørende i det gamle Ringkøbing Amt. 2 Landsorganisation Foreningen er medlem af Dansk Husflidsselskab

Læs mere

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922

VEDTÆGTER. FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 VEDTÆGTER FOR KOLDING SVØMMEKLUB stiftet 5. oktober 1922 1. Navn og hjemsted. Klubbens navn er Kolding Svømmeklub (forkortet KSK), stiftet den

Læs mere

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti.

Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. Vedtægter for Islandshesteklubben Forsæti. 1. Navn.. Klubbens navn er Forsæti, udtales fårsaiti. Forsæti var balders søn og den som guderne gik til når de var uenige og skulle have tvister løst.. Foreningens

Læs mere

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter Grøn overstregning = tilføjelse/ændring. Gul overstregning = kommentar, som ikke skal med i selve vedtægterne. Rød overstregning = bortfalder. 1 NAVN OG HJEMSTED Det Danske Saunaselskabs Gamle vedtægter

Læs mere

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup

Vedtægter for. Søften Gymnastikforening 8382 Hinnerup Vedtægter for 8382 Hinnerup Side 1 af 6 sider Vedtægter for 1. Navn og hjemsted Foreningens navn er, (SGF). Foreningen er stiftet i 1903 i Søften. Foreningen har hjemsted i Søften i Favrskov kommune. 2.

Læs mere

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening

Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening Vedtægter for Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Vemmetofte Kloster Lejer- og fjernvarmeforening. Foreningens hjemsted er Vemmetofte, 4640 Faxe. 2 Formål

Læs mere

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter

Ringe Boldklub RB 27 - Bestyrelsens forslag til nye vedtægter 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Faaborg-Midtfyn Kommune. 1. Foreningens navn er RINGE BOLDKLUB. Stiftet den 24. juni 1927. Hjemsted i Ringe kommune. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening

Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening Vedtægter for Melby-Områdets Grundejerforening 2008 Hjemmeside: www.melby-grund.dk Kontakt: mail@melby-grund.dk 1 Foreningens navn Foreningens navn er Melby Områdets Grundejerforening Dens hjemsted er

Læs mere

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1)

FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) FORSLAG TIL NYE VEDTÆGTER FOR AABYHØJ GRUNDEJERFORENING (1) Nuværende vedtægter. 1. Navn og virkefelt. Foreningens navn er Aabyhøj Grundejerforening og dens virkefelt omfatter hele den tidligere Aaby Kommune

Læs mere

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød

Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtægter for Frederiksborg Biavlerforening Hillerød Vedtaget på generalforsamlingen den 1.oktober 2009 Revideret på generalforsamling 3.oktober 2013 1 1 Navn og adresse 1.1 Foreningens navn er Frederiksborg

Læs mere

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334

Silkeborg Skøjteløber Forening af 1896, Århusvej 45, DK - 8600 Silkeborg, CVR. 3182 5334 Vedtægter for Silkeborg Skøjteløberforening af 1896 Gældende fra ekstraordinær generalforsamling 24. August 2011. 1. Foreningens navn Silkeborg Skøjteløberforening af 1896. Hjemstedet er Silkeborg Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub

Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub Vedtægter for Aarhus Pool & Billard Klub 1. Foreningens navn og hjemsted. 1.1 Foreningens navn er Aarhus Pool & Billard Klub (forkortet APBK). Foreningen er en sammenlægning af Bispehavens Billardklub

Læs mere

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD

Vedtægter. for. Svømmeklubben SYD Vedtægter for Svømmeklubben SYD Stiftet den 1. januar 2007 af Svømmeklubben Nykøbing F. Sakskøbing og Omegns Svømmeklub Svømmeklubben START Stubbekøbing og Nordfalster SVØM Side 1 af 6 1 Navn og hjemsted

Læs mere

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel

Skift af medlemskab til semi-aktivt, træningsfrit eller licensfrit medlemskab kan kun ske ved udgangen af maj måned og skal ske med 2 måneders varsel 1 Navn og hjemsted: Bowlingklubben Triominos, der har hjemsted i Rødovre Kommune, er stiftet den 11. januar 2003. Klubben er tilsluttet Danmarks Bowling Forbund / Københavns Bowling Union under Danmarks

Læs mere

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune.

VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB. 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. VEDTÆGTER FOR FREDERIKSHAVN GOLF KLUB 1. Klubbens navn er Frederikshavn Golf Klub og dens hjemsted er Frederikshavn Kommune. Klubbens formål er at etablere og forestå driften af en golfbane og organisere

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN TRELLE AGER NAVN/HJEMSTED/FORMÅL 1: Foreningens navn er Grundejerforeningen Trelle Ager 2: Foreningens hjemsted er Vamdrup 3: Grundejerforeningens formål er at varetage

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN SOMMERHUSBYEN HOUSTRUP Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1. Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 2. Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 3.

Læs mere

Roskilde Basketball Club

Roskilde Basketball Club Roskilde Basketball Club Vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Roskilde Basketball Club. Dens hjemsted er Roskilde Kommune. Klubben er stiftet den 8. april 1968. 2 Formål Klubbens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum

Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum Vedtægter for Støtteforeningen Hornbæk Kunstmuseum 1 Navn, formål og hjemsted: Foreningens navn er Støtteforeningen for Hornbæk Kunstmuseum og dens hjemsted er Hornbæk. Foreningens adresse er hos den til

Læs mere

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN

VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN VEDTÆGTER FOR KUNSTFORENINGEN FOR ÆLDRE- OG HANDICAPFORVALTNINGEN 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens navn er Kunstforeningen for Ældre- og Handicapforvaltningen af 3. marts 1998. 1.2 Foreningens hjemsted

Læs mere

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser.

Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Forslag til ændringer: Sætninger eller ord markeret med kursiv og fed udgår. Sætninger eller ord markeret med fed er forslag til erstatninger eller tilføjelser. Kapitel 1. NAVN 1.1 Unionens Organisationens

Læs mere

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub

Love for Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub Navn 1 Dommerklubbens navn er Frederiksborg Amts Fodbolddommerklub (FAF). FAF er stiftet den 7. august 1948 og er medlem af Sjællands Fodbolddommer-Union (SFU). Hjemsted 2 FAFs hjemsted er den by, hvori

Læs mere

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub

Vedtægter for Hillerød Håndboldklub 1Navn og hjemsted Foreningen Hillerød Håndboldklub er stiftet den 27. juli 1983 og har hjemsted i Hillerød kommune. Foreningen er tilsluttet Dansk Håndboldforbund (DHF)/Sjællands Håndboldforbund under

Læs mere

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation

Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation Vedtægter for Foreningen for Intern Kommunikation 1: Navn og hjemsted Foreningens navn er Foreningen for Intern Kommunikation. Dens hjemsted er formandens adresse. 2: Formål : Foreningen, som er upolitisk,

Læs mere

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening

Forslag til nye vedtægter. Vedtægter for Farum Gymnastikforening Forslag til nye vedtægter Vedtægter for Farum Gymnastikforening Nedenstående er bestyrelsens forslag til nye vedtægter. De gamle vedtægter er fra 1986. I forbindelse med kommunesammenlægningen og kommunens

Læs mere

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak)

(Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) Vedtægter for Fyns Skoleskak (Fyns Kredsen under Dansk Skoleskak) 1. Navn og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Dansk Skoleskak, Fyns Kredsen i daglig tale Fyns Skoleskak. (FSS) Den udgøres af skoleskakklubber

Læs mere

Forslag til klub vedtægter

Forslag til klub vedtægter Forslag til klub vedtægter Nuværende vedtægter Forslag til ændringer Begrundelse 1. Klubbens navn er XX Flyveklub. Dens hjemsted er XX Flyveplads. Klubbens formål 2. Klubben har til formål at fremme motorflyvningen

Læs mere

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø

VEDTÆGTER. For. Særslev Forsamlingshus. Vestergade 22 Særslev Søndersø VEDTÆGTER For Særslev Forsamlingshus Vestergade 22 Særslev 5471 Søndersø Foreningens navn er Særslev Forsamlingshus, og dens hjemsted er Særslev sogn i Nordfyns Kommune. 1. 2. Foreningens formål er at

Læs mere

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964

VEDTÆGTER. Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 VEDTÆGTER Foreningen er stiftet den 17. marts 1964 1 1. Foreningens navn er Seniorklubben TDC Jylland 1a. Foreningens formål er at varetage medlemmernes interesse ved at arbejde for de til enhver tid bedst

Læs mere

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008

VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 VEDTÆGTER FOR ALLERØD SKAKKLUB 2008 1 Navn og formål Klubbens navn er Allerød Skakklub (forkortet ASK) Klubbens formål er at fremme kendskabet til og interessen for skakspillet. Klubben skal være medlem

Læs mere

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord

Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE Forord Vedtægter for foreningen TORDENSKIOLDSDAGE 1717 Forord TORDENSKIOLDSDAGE har eksisteret siden 1998, og den udvikling som dagene har gennemgået har vist, at der er behov for en gruppe, som kan støtte op

Læs mere

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken.

Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. Forslag til ændringer af vedtægterne for Grundejerforeningen Glenshøjparken. På de næste sider følger de fulde vedtægter. Der hvor bestyrelsen foreslår ændringer, er den nuværende tekst markeret med kursiv,

Læs mere

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976

Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 Vedtægter For Grundejerfor eningen Aargab Af 1976 1.Navn og Hjemsted. Stk. 1: Grundejerforeningens navn er Aargab af 1976 med hjemsted i Ringkøbing-Skjern kommune. Grundejerforeningens område omfatter

Læs mere

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening

Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening Vedtægter for Hylke og Omegns Rideforening 1. Foreningens navn er Hylke og Omegns Rideforening. Fork.: HYOR Foreningens hjemsted er Skanderborg kommune 2. Foreningens formål er at fremme interessen for

Læs mere

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub

Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Forslag til nye vedtægter for Romdrup-Klarup Bridgeklub Begrundelse for ønsket om vedtægtsændringer. Af hensyn til mulighederne for at kunne søge om tilskud til kurser og lig. skal vedtægterne være i overensstemmelse

Læs mere

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009

Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 Love for Lyndby By- & Bådelaug Vedtaget på ekstraordinær generalforsamling i april 2009 1. Formål Lyndby By- & Bådelaug har til formål : varetage medlemmernes fælles interesser ved samarbejde med kommunalbestyrelsen

Læs mere

LOVE & VEDTÆGTER for 1

LOVE & VEDTÆGTER for 1 LOVE & VEDTÆGTER for 1 Vedtægter for Morsø Moto Cross Klub Indhold 1 Foreningens navn og hjemsted 2 Foreningens formål 3 Medlemsskab af organisationer 4 Optagelse af medlemmer 5 Kontingent 6 Udmeldelse

Læs mere

Vedtægter for Ishøj Golfklub

Vedtægter for Ishøj Golfklub Vedtægter for Ishøj Golfklub 1 Ishøj Golfklub og relationerne til banen. Klubbens navn er Ishøj Golfklub med hjemsted i Ishøj. Klubbens formål er at organisere de til golfsporten hørende idrætslige aktiviteter,

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne.

Generalforsamlingen afholdes hvert år inden 1. Marts, - og indvarsles med 21 dages skriftlig meddelelse til medlemmerne. 1. NAVN Klubbens navn er Aalborg Rugbyklub, LYNET, dens hjemsted er Aalborg. Klubben er stiftet den. 7 november 1991, som en sammenslutning af Rugbyklubberne Goliath af 1972 og Lynet af 1964. Navnet ændret

Læs mere

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER

ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER ROSKILDE FLYVEKLUB VEDTÆGTER 1. 1 Klubbens navn 1.1 Klubbens navn er Roskilde Flyveklub (RFK). Dens hjemsted er Roskilde lufthavn. 2 Klubbens formål 2. 2.1 Klubben, som er upolitisk, har til formål at

Læs mere

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP

GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER. for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP VEDTÆGTER for GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP 1 2 3 1.1 1.2 2.1 2.2 2.3 3.1 Foreningens navn er GRUNDEJERFORENINGEN KALKERUP. Dens hjemsted er Næstved Kommune. Foreningens formål er i nøje overensstemmelse

Læs mere

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål.

3 Medlemskreds og kontingent Stk. 1. Som medlemmer kan optages enhver, som kan tilslutte sig foreningens formål. Vedtægter for Varde Kasernes Venner (VKV). 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er: Varde Kasernes Venner. Foreningens hjemsted er Varde Kommune. 2 Foreningens formål Foreningens formål er at støtte og

Læs mere

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN

GREVE UNGDOMS BRANDVÆSEN 1 Navn Foreningens navn er, stiftet den 5. januar 2010. Foreningen har hjemsted i Greve Kommune. 2 Formål Foreningens formål er at fremme interessen for faget brandmand, til børn og unge, på en sikker,

Læs mere

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug.

Vedtægter. for. Frederikshavn Træskibslaug. Vedtægter for Frederikshavn Træskibslaug. 1 Navn og hjemsted. Laugets navn er Frederikshavn Træskibslaug. Laugets hjemsted er Frederikshavn Kommune. 2 Formål. Laugets formål er at opbygge og bevare træskibsmiljøet

Læs mere

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub

Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Vedtægter for Rungsted Ishockey Klub Klubbens navn og Formål 1 Klubbens navn er Rungsted Ishockey Klub (RIK). Klubbens hjemsted er Hørsholm kommune. Klubben er stiftet den 1. januar 1941 2.1 Klubbens formål

Læs mere

Vedtægter for S.A.S. Entertainment

Vedtægter for S.A.S. Entertainment 1 NAVN Foreningens navn er Stige Amatør Scene, Stige, Odense N, i daglig tale kaldet S.A.S Entertainment. Foreningen er stiftet den 12/10 1982 2 FORMÅL Foreningens formål er at samle teaterinteresserede

Læs mere

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28.

Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6. Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. Gældende fra 28. marts 2007 Side 1 af 6 Vedtægter for Viborg Klatreklub Gældende fra 28. marts 2007 Vedtaget på stiftende generalforsamling 29. juni 2006 Ændret på ordinær generalforsamling 28. marts 2007

Læs mere

Forslag til nye Vedtægter

Forslag til nye Vedtægter Snekkersten Borgerforening Forslag til nye Vedtægter Vedtægter for Snekkersten Borgerforening (SBF) 1. Foreningens navn og hjemsted. Foreningens navn er Snekkersten Borgerforening og den er stiftet den

Læs mere

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn

KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Vedtægter for KONGELIG DANSK AUTOMOBIL KLUB Sport Fyn Klubbens navn og hjemsted 1 Klubbens navn er Kongelig Dansk Automobil Klub Sport Fyn (KDAK/F). Hjemsted og værneting er Odense. Klubben holdt stiftende

Læs mere

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby

V E D T Æ G T E R. For PERSONALEKUNSTFORENINGEN. Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby V E D T Æ G T E R For PERSONALEKUNSTFORENINGEN Kunstcirklen, Lyngby rådhus, 2800 Lyngby FORENINGENS FORMÅL M.V. 1 Formål: At fremme medlemmernes interesse for kunst bl.a. gennem foredrag, udstillings-

Læs mere

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby

Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby Vedtægter for Støtteforeningen for Sæby Svømmebad i Sæby 1. Foreningens navn, formål og hjemsted Stk. 1. Foreningens navn er Støtteforeningen for Sæby Svømmebad. Stk. 2. Foreningens formål er at give folkelig

Læs mere

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB

VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB VEDTÆGTER FOR NEXØ GOLF KLUB 21. marts 2011 Side 1 Nye vedtægter 1 Navn og hjemsted Klubbens navn er Nexø Golf Klub, og klubben har hjemsted i Bornholms Regionskommune. Golfklubben skal være medlem af

Læs mere

Vedtægter i GF Post-Tele

Vedtægter i GF Post-Tele Vedtægter i GF Post-Tele 1. Klubbens navn, formål og hjemsted Klubbens navn er GF Post-Tele Klubbens formål er at varetage medlemmernes interesser over for forsikringsselskabet GF Forsikring a/s, hvor

Læs mere

Vedtægter for DTU Forsikringsklub

Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub Vedtægter for DTU Forsikringsklub F.M.B.A l Navn og hjemsted Klubbens navn er "DTU Forsikringsklub F.M.B.A." (Danmarks Tekniske skoler og Universiteter). Klubbens hjemsted

Læs mere

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE

LEKTION 1 INDLEDNING KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE KAPITEL 1. HVAD ER BRIDGE LEKTION 1 INDLEDNING Bridgens oprindelse fortaber sig i det uvisse. Man har kendskab til, at der allerede i det 16. århundrede var et spil, der svagt mindede om nutidens bridge.

Læs mere

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Web adresse: www.trans-danmark.dk Lørdag den 26. april 2003 I Vedtægter for trans-danmark.dk, Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle Navn

Læs mere

Vedtægter for foreningen DALEN

Vedtægter for foreningen DALEN Vedtægter for foreningen DALEN 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er Dalen. Foreningens hjemsted er Helsingør Kommune. Foreningens formål er: At arbejde for gennemførelse af bofællesskabet

Læs mere

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub.

Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. Vedtægter for Holstebro Speedway Klub. 1. Klubbens navn: Klubbens navn er Holstebro Speedway Klub, i det følgende forkortet HoSK. HoSK er tilsluttet Danmarks Motor Union (DMU), og er til enhver tid underlagt

Læs mere

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål.

Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred. 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Vedtægter for foreningen Visionscenter for Fred 1. Foreningens navn, hjemsted og formål. Foreningens navn er "Visionscenter for Fred". Foreningens hjemsted er Svendborg Kommune. Foreningens formål er at

Læs mere

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub

Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Vedtægter for Syddjurs Sportsrideklub Syddjurs Sportsrideklub Møllevej 6 8420 knebel info@syddjurssportsrideklub.dk 1 Foreningen Syddjurs Sportsrideklub er stiftet den 18. oktober 2006. og har hjemsted

Læs mere

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening

Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Dalum Landbrugsskoles Jagtforening Landbrugsvej 65 5260 Odense S fasanen@dalumls.dk www.dalumls.dk-elevnet-jagtforening Vedtægter 1. Navn og hjemsted 1.1 Foreningens

Læs mere

Forslag til vedtægtsændring 2011

Forslag til vedtægtsændring 2011 Forslag til vedtægtsændring 2011 Ændringer og begrundelse er fremhævet med gult. 1 Navn og hjemsted. Foreningens navn er Ringsted motionsklub, Stiftet den 24. november 1981 i Ringsted kommune, og således

Læs mere

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls

KIF Bowls. Vedtægter for KIF Bowls KIF Bowls Vedtægter for KIF Bowls 1 Foreningens navn og hjemsted: Foreningens navn er KIF Bowls. Dens hjemsted er Kolding Hallerne, Ambolten 2-6, Kolding. 2 Foreningens formål: Dens formål er at fremme

Læs mere

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold)

Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Vedtægter, Borup Idrætsforening, Fodboldafdelingen (ændres til Fodbold) Stiftet 6. september 1916 Eksisterende vedtægter Ændringsforslag ved GF 11. marts 2014 1. Navn Foreningens navn er: Borup Idrætsforening

Læs mere

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974

LOVE. Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 LOVE Vedtaget på generalforsamlingen den 28. september 1974 1. Klubbens navn er Kløvermarkens Tennis Klub (KTK), og dens hjemsted er København. Den er stiftet i 1926 og er indmeldt i Dansk Tennis Forbund

Læs mere

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd

Vedtægter for: Slagelse Kulturråd Vedtægter for: Slagelse Kulturråd 1. Foreningens navn er: Slagelse Kulturråd Foreningens Hjemsted er Slagelse kommune: Foreningens adresse er formandens. 2. Foreningens formål er: 1. At samle kulturelt

Læs mere

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017

Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 Politihistorisk Forenings generalforsamling den 28. februar 2017 ad dagsordenens punkt 4, forslag til vedtægtsændringer (markeret med rødt/det med rødt overstregede udgår) nuværende forslag 1 Navn Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N

V E D T Æ G T E R. for. F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N V E D T Æ G T E R for F O R E N I N G E N K U L T U R N A T T E N i K Ø B E N H A V N Formål: 1. (1) Foreningens formål er at tilrettelægge og gennemføre Kulturnatten i København. Hensigten med Kulturnatten

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd

Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd Vedtægter for Grundejerforeningen Mejrup Syd 1. Grundejerforeningens navn er Grundejerforeningen Mejrup Syd og dens hjemsted er Holstebro Kommune. 2. Grundejerforeningen omfatter følgende ejendomme: Flintøksen

Læs mere