MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE. Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt"

Transkript

1 1 MANGFOLDIGHED I VORES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Gode råd og konkrete metoder til at repræsentere mangfoldigt

2 2 INDHOLD INDHOLDSFORTEGNELSE Blik for mangfoldighed i jeres interessepolitiske arbejde Politiske områder, hvor et mangfoldighedsblik kan være vigtigt Mangfoldighedsanalyse som metode KOLOFON Produceret af Danske Handicaporganisationer i samarbejde med Frivillignet en del af Dansk Flygtningehjælp og Marhaba. Produktionsår: 2015 Fotos: Projekt Dobbeltminoriteter (DH) og Spastikerforeningen Redaktion: Sara Kudsk-Iversen, Dorthe Stief Christensen Layout: Glad Design Inspirationsmaterialet er blevet til på baggrund af Danske Handicaporganisationers 3-årige satspuljeprojekt ( ), projekt Dobbeltminoriteter. Projektets omdrejningspunkt var inklusion i foreningslivet af personer med handicap og personer med etnisk minoritetsbaggrund. Pjecen er én ud af fire pjecer, som I kan anvende i foreningen til jeres arbejde med mangfoldig inklusion. Hent alle pjecerne og ekstra øvelsesmateriale på frivillighed.dk under Publikationer og temaet Inklusion i foreningslivet.

3 3 BLIK FOR MANGFOLDIGHED I 3 JERES INTERESSEPOLITISKE ARBEJDE Denne pjece er til jer, som er aktive i en af de mange foreninger, der arbejder med interessevaretagelse i en eller anden form. Mangfoldig inklusion handler om, at I i jeres interessepolitiske arbejde har blik for mangfoldigheden blandt den personkreds, I repræsenterer. Det handler også om at være inkluderende ift. rekruttering og aktiviteter i jeres organisationer, for på den måde reelt at være en organisation for alle. Men i denne pjece er fokus alene på det interessepolitiske arbejde. Det handler om, at have blik for, om det kan have betydning, hvis man fx har et handicap og etnisk minoritetsbaggrund ift. mulighederne for beskæftigelse, uddannelse, sundhedsindsatser mv. Eller har etnisk minoritetsbaggrund og er kvinde. Eller er ældre med etnisk minoritetsbaggrund og har et handicap. Denne pjece er én ud af fire pjecer, som skal inspirere til at arbejde med mangfoldig inklusion i foreningslivet. I denne pjece får I med konkrete eksempler inspiration til, hvordan I kan skærpe jeres blik for, hvornår der er flere diskriminationsvinkler på spil i det interessepolitiske arbejde. Eksemplerne i pjecen er fra Danske Handicaporganisationers projekt Dobbeltminoriteter og tager derfor afsæt i problemstillinger i forhold til personer med handicap og etnisk minoritetsbaggrund. Men metodikken kan også inspirere til anvendelsen i forhold til køn, alder, religion, mv. DE ANDRE PJECER ER: Hvorfor arbejde med mangfoldighed i vores forening? Alle kan være med i vores forening! Mere mangfoldighed gennem samarbejde med andre foreninger. Hent alle pjecerne og ekstra øvelsesmateriale på frivillighed.dk under Publikationer og temaet Inklusion i foreningslivet.

4 4 POLITISKE OMRÅDER, HVOR ET MANGFOLDIGHEDSBLIK KAN VÆRE VIGTIGT Her finder I konkrete eksempler på, at der kan være flere faktorer at tage højde for end alene fx handicap eller etnisk oprindelse, når I arbejder politisk for at fremme lige muligheder og rettigheder. Det kan I igennem jeres interessepolitiske arbejde være med til at sætte fokus på. INKLUSION I FOLKESKOLEN Ali på 8 år er meget langsom i sin indlæring og til tider voldsomt udad-reagerende. De andre børn kan godt være lidt bange for ham. Lærerne siger det er opdragelsesmønstret i hjemmet. Forældrene, som begge er født og opvokset i Tyrkiet, føler sig mistænkeliggjort og ser skolen som modspiller, frem for medspiller. Problemet er, at noget tyder på, at tosprogede børn bliver udredt senere og måske sjældnere end børn med etnisk dansk baggrund. Det vil sige, at det som tilsyneladende forklares med etnisk oprindelse, kultur eller tosprogethed, muligvis har en anden årsag. Spørgsmålet er, hvordan I som forening kan være med til at sikre, at børn med etnisk minoritetsbaggrund, som har en handicap, udredes og tilbydes de rette hjælpemidler i skolen på lige fod med andre børn? I den forbindelse kan et relevant spørgsmål til lokalpolitikerne være: Hvordan sikrer I, at lærerne er klædt på til at spotte potentielle funktionelle indlæringsvanskeligheder i en interkulturel kontekst?

5 6 STØTTEMULIGHEDER FOR NYANKOMMNE FLYGTNINGE Hvert år modtager Danmark op mod 500 FN kvoteflygtninge. Mange af dem er særligt sårbare og lever fx med forskellige handicap. I den forbindelse kan relevante spørgsmål til lokalpolitikerne være: Hvordan sikrer man i kommunen, at nyankommne flygtninge som har et handicap, får tilbudt den viden og de støttemuligheder, som de har ret til, og som kan være forudsætningen for muligheden for at deltage i det danske samfund? Hvordan understøtter I, at involveringen af frivillige foreninger i integrationsindsatsen støtter op om de nyankommne flygtninges behov fx ved brobygning til relevante lokale foreninger? Foreninger som Frivillignet en del af Dansk Flygtningehjælp er i høj grad i kontakt med disse flygtninge. For at øge kvaliteten i deres og kommunernes indsats ville det være oplagt at bygge bro til relevante foreninger med specifik viden. Fx en af de mange handicapforeninger ift. fysiske og psykiske handicap og kroniske lidelser, herunder også PTSD eller Red Barnet og Børns Vilkår (ift. børns vilkår og rettigheder). SUNDHED OG FOREBYGGELSE PÅ ASYLCENTRENE Aminas mand opholder sig på et asylcenter. Han har diabetes, spiser usund mad og får ikke motion. Begge dele er vigtigt at undgå som diabetiker. Problemet er, at når man er i et asylcenter, er der ikke samme adgang til oplysning om forebyggelse og adgangen til sundhedsydelser. Spørgsmålet er, hvordan I som forening kan være med til at sikre, at personer med handicap i asylcentrene sikres en systematisk adgang til sundhedsfremmende oplysning? Et spørgsmål til lokalpolitikerne kan lyde: Hvordan sikrer I, at asylansøgere på asylcentrene systematisk modtager forebyggende sundhedsråd og tilbud?

6 7 7 Mange af landets kommuner har asylcentre, og ca. halvdelen af dem drives af Røde Kors. Her understøtter frivillige sociale organisationer asylansøgerne ift. aktivitet og netværk. Men her kan også være en rolle at spille i forhold til sundhed og forebyggelse for frivillige organisationer som fx handicapforeninger, der allerede har aktiviteter og netværk netop med dette for øje. Foreningerne samarbejdede om dette brev, fordi de alle sammen arbejder for lige rettig- heder og mente, at de med fælles røst kunne stå stærkere. Et eksempel på lokalt samarbejde i relation til dette tema er, da flere foreninger i Aalborg gik sammen om at skrive et brev til landets asylcentre. Årsagen var, at de fra nogle lokale etniske minoritetsforeninger havde hørt, at personer med diabetes ikke fik den rette hjælp og støtte på asylcenteret. Da foreningerne ikke kendte omfanget, valgte de en oplysende tilgang, hvor de i et brev til asylcentrene informerede om de muligheder for viden, aktivitet og netværksdannelse, der er at finde i lokale Diabetesforeninger. Da pjecen her røg i trykken, var Diabetesfor- eningen blevet kontaktet af det lokale asylcen- ter et par gange med henblik på netværk til konkrete beboere på asylcentret. Foreningerne, som var underskrivere på brevet var: Diabetesforeningen, DH-Aalborg, Sclero- seforeningen, World Achenese Association, Amnesty International, Dansk Blindesamfund og Frivillignet en del af Dansk Flygtningehjælp.

7 8 ADGANG TIL OG VIDEN OM RÅDGIVNING OG STØTTE Aysas datter Nadia har Downs Syndrom og fylder 18 år om 2 måneder. Moderen er meget bekymret for, hvad der skal ske med datteren (og hende selv), når de ikke længere får den hjælp, de plejer. Moderen har mange spørgsmål og kender ikke til mulighederne, når man bliver voksen med handicap. Problemet er, at det generelt er en svær overgang fra børne- til voksenområdet. Men der er endnu større udfordringer, når man ikke kender adgangen til det danske sociale system, sine rettigheder og er sprogligt udfordret. Dvs. der både er en etnisk dimension og en handicappolitisk dimension. Spørgsmålet er, hvordan I som forening kan være med til at sikre, at alle familier og voksne med handicap sikres lige adgang til rådgivning og støtte, og viden om egne muligheder inden for gældende lovgivning? I den forbindelse kan et relevant spørgsmål til lokalpolitikerne være: Hvordan sikrer I, at viden om kommunens forebyggende indsatser og tilbud når ud til de mest sårbare grupper, herunder personer med handicap og etnisk minoritetsbaggrund? En frivillig fra en lokal handicapforening påpeger dog, at også foreninger spiller en rolle ift. opsøgende arbejde: Selvfølgelig kan vi gøre noget fra vores små pladser i bestyrelser i handicapforeninger, handicapråd, lokale DH afdelinger osv. Jeg vil møde personligt op i Røde Kors Cafeen her i byen og invitere på den måde. Med vores blad med de forskellige arrangementer i hånden, og jeg vil gå derned mere end een gang. LIGEBEHANDLING I SUNDHEDSSEKTOREN Sproglige misforståelser, manglende tolkning, manglende viden om sundhedssystemets opbygning, og fagpersoners manglende forståelse for patienter med forskellige kulturbaggrunde, er nogle af de ting, som kan være i spil, når personer med etnisk minoritetsbaggrund møder sundhedssektoren. I den forbindelse kan et relevant spørgsmål til regionale politikere være: Hvordan sikrer I, at fagprofessionelle har den fornødne viden og interkulturelle kompetence til at kunne behandle alle lige? Kan I garantere, at det er tolke med fagspecifik viden, som anvendes, så det sikres at der i kommunikationen ikke opstår misforståelser og fejltolkninger?

8 10 MANGFOLDIGHEDSANALYSE SOM METODE I er vant til at lave politisk interessevaretagelse og identificere barrierer for lige muligheder ift. en bestemt gruppe af personer, som I repræsenterer. Det kan være personer med et bestemt handicap, med etnisk minoritetsbaggrund, en seksuel minoritet, ift. kønsligestilling mv. I dette arbejde, er erfaringen, at der ikke i så høj grad er systematisk opmærksomhed på, at der kan eksistere flere og gensidigt påvirkende årsager til ulige muligheder, når vi fx ser på handicap på tværs af køn, etnicitet, alder, mv. Derfor kan det være en god ide i jeres politiske arbejde, at blive skarpere på at identificere om der er flere aspekter at tage højde for end alene køn, etnicitet, handicap mv. Et enkelt analyseskema kan se ud som på næste side og anvendes, hver gang I i foreningen sidder med et politisk emne. Hvis det er et nyt tiltag, en ny lov mv., handler det om at overveje konsekvenser på tværs af de forskellige parametre. Hvis det er eksisterende indsatser og lovgivning, kan I overveje hvilken effekt den har nu. I skemaet nedenfor har vi anvendt et eksempel om det nuværende PPR system (Pædagogisk psykologisk rådgivning) og opsporing af ADHD. Det kan måske virke omfattende, at skulle sætte sig ind i de forskellige aspekter og måske mener I ikke, at I har meget tværgående viden om området i forvejen. Øvelsen kan så i højere grad gå ud på, at være med til at stille spørgsmål til de relevante aktører om effekten/ konsekvensen af en indsats rammer lige eller skævt, og dermed understøtter at alle personer får lige muligheder uanset etnisk minoritetsbaggrund og handicap.

9 11 11 SCREENING SKABELON Indsats/ lovgivning/ mv. Konsekvens/ effekt for personer med handicap (fysisk, psykisk) Konsekvens/effekt for personer med etnisk minoritetsbaggrund (flygtninge, indvandrere, mv.) Der kan være en tendens til at indlæringsvanskeligheder eller udadreagerende adfærd forklares med kultur, anderledes opdragelsesmønstre eller tosprogethed. Konsekvens/effekt afhængigt af hvilket køn man har Andre parametre? (fx alder) Eksisterende PPRsystem (Pædagogisk psykologisk rådgivning) Børn med fysiske og kognitive funktionsnedsættelser udredes, så de får den rette støtte. Dermed er der en bekymring for om effekten af indsatsen kommer børn med etnisk minoritetsbaggrund til gode. Der er i høj grad fokus på drengene og den udad- reagerende form for ADHD, mens den mere indadvendte form for ADHD, som piger i højere grad er eksponent for ofte overses. Dermed er der en bekymring for om effekten af indsatsen kommer piger med ADHD til gode.

10

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage

ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage 1 ALLE KAN VÆRE MED I VORES FORENING! Gode råd og konkrete metoder til at sikre, at alle kan deltage INDHOLDSFORTEGNELSE 2 INDHOLD --- 3 Kan alle deltage og være med i foreningslivet? --- 4 Nogle væsentlige

Læs mere

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH

Handicaporganisationer er også for. etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Handicaporganisationer er også for etniske minoriteter Skrevet af: Benedikte Møller Kristensen, SUMH Indholdsfortegnelse Introduktion... 5 Projektets baggrund... 7 Anbefalinger til handicaporganisationer,

Læs mere

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL

INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL INSPIRATIONSHÆFTE FRA DANSK FLYGTNINGEHJÆLP LEKTIEHJÆLP TIL BØRN DU KAN GØRE EN FORSKEL DU KAN GØRE EN FORSKEL Som frivillig lektiehjælper i Dansk Flygtningehjælps Frivillignet kan du være med til at gøre

Læs mere

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG

ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG ET SPØRGSMÅL OM ÆRE IDÉKATALOG UNGES BUD PÅ AT MODVIRKE OG FOREBYGGE SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER 1 INDLEDNING 1. HVAD ER SOCIAL KONTROL OG ÆRESRELATEREDE KONFLIKTER? Dette idékatalog har

Læs mere

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV

LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV LIGE STILLING KONTROL OVER EGET LIV inspiration til, hvordan du kan hjælpe tosprogede unge til at kunne leve det liv, de selv ønsker Indledning INDLEDNING Social kontrol findes alle steder i samfundet.

Læs mere

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP

BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP BØRN OG UNGE MED HANDICAP GUIDE TIL HJÆLP OG STØTTE FORÆLDRE TIL ET BARN MED FYSISK ELLER PSYKISK HANDICAP INDHOLD Forord... 3 HVEM KAN HJÆLPE JER? Kommunen... 5 Familievejlederordningen... 5 Kommunens

Læs mere

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter

Del 1: Hvad er æresrelateret vold? Mellem ære og skam. En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter Del 1: Hvad er æresrelateret vold? 1 Mellem ære og skam En håndbog til arbejdet med æresrelaterede konflikter 2 mellem Ære og skam / 2014 Rådgivning til fagfolk: alle hverdage 9-15 på telefon 32 95 90

Læs mere

Udvikling af etniske minoritetsforeninger

Udvikling af etniske minoritetsforeninger Udvikling af etniske minoritetsforeninger - En guide til frivilligkonsulenter Er denne guide noget for dig? Arbejder du med at understøtte udvikling af etniske minoritetsforeninger? Vil du have inspiration

Læs mere

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP?

HVORDAN UDDANNELSES- INSTITUTIONER INKLUDERE STUDERENDE MED HANDICAP? HVORDAN HVORDAN KAN KAN UDDANNELSES- UDDANNELSES- INSTITUTIONER - ET INSPIRATIONSKATALOG INSTITUTIONER INKLUDERE INKLUDERE TIL VIDEREGÅENDE STUDERENDE STUDERENDE UDDANNELSESINSTITUTIONER MED HANDICAP?

Læs mere

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde

Katja Jørgensen. Mange flere. - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Katja Jørgensen Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde Aalborg 2007 Mange flere - om etniske minoriteter, foreningsliv og frivilligt socialt arbejde 1. udgave

Læs mere

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud

Tidlig indsats gør en forskel. Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Tidlig indsats gør en forskel Erfaringer fra projekt Udsatte børn i dagtilbud Indhold Forord Forord 2 Ti tankevækkere fra projektet 3 Kort sagt 4 Nye holdninger 6 Nødvendige kompetencer 8 De rette rammer

Læs mere

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde

mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde lærersider 77 mandag efter arbejde Om medborgerskab og frivilligt arbejde 78 lærersider Fokus Serhat arbejder som frivillig på Asylcenter Kongelunden, hvor han selv har boet som barn og flygtning sammen

Læs mere

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt

Det har du ret til. til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt Det har du ret til til forældre, hvis barn skal anbringes eller er anbragt 2 Til forældre Dit barn er anbragt eller skal anbringes Det er dit barn, det handler om Serviceloven beskriver reglerne for anbringelser

Læs mere

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik.

(0) Udret mere bliv ikke kun flere. Header. Sideheader. En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv. Header. Rubrik. Rubrik. Header Udret mere bliv ikke kun flere En guide til et styrket og mere mangfoldigt foreningsliv Rubrik Header (0) Rubrik Citat Reference Sideheader Udret mere - bliv ikke kun flere En guide til et styrket

Læs mere

En styrket integrationspolitik

En styrket integrationspolitik En styrket integrationspolitik November 2012 2 3 En styrket integrationspolitik Regeringen ønsker en integrationspolitik, der afspejler, at Danmark er et samfund, hvor indvandring skal bidrage positivt,

Læs mere

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi

RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER. - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi RAPPORT OM ETISK HÅNDTERING AF BEBOERMIDLER - og udvikling af beboernes handlekompetence i forhold til økonomi KOLOFON Af en arbejdsgruppe nedsat af social- og integrationsministeren Med bidrag fra: KL,

Læs mere

Børne- og Unge politik

Børne- og Unge politik Sammenhængende Børne- og Unge politik 2013-2017 1 Indhold Forord 3 Vision 4 Værdier 4 Tema 1 Læring og kompetencer 5 Tema 2 Fritid og kultur 7 Tema 3 Inklusion og fællesskab 8 Tema 4 Forebyggelse og tidlig

Læs mere

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER

BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER BEDRE TIL AIKIDO END SOCIALE KODER AF PRAKTIKANT ANDERS VIDTFELDT LARSEN Alex Duong på 19 år går på Midtfyns Gymnasium, hvor der er en speciallinje for personer med diagnoser inden for autisme spektret.

Læs mere

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark

- en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark De usynlige børn - en bog til fagfolk om udsatte grønlandske børn i Danmark 4 Indholdsfortegnelse KÆRE LÆSER KAPITEL 1 NYT LAND, NYT SPROG, NY

Læs mere

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg

Tid tillid skal til. 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Tid tillid skal til 10 år med en boligsocial indsats i Tingbjerg Indhold Sådan gør vi i Tingbjerg INTRODUKTION Livet leves i Tingbjerg 4 Parallelt med at vi den 1. juli 2012 påbegyndte den tredje periode

Læs mere

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne!

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! FRIVILLIGRÅDET Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet April 2010 Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm

Kom godt fra start. - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen. Dorthe Holm Kom godt fra start - inklusion af børn med ADHD i folkeskolen Dorthe Holm Tekst: Dorthe Holm, pædagogisk vejleder, børnehaveklasseleder v/ Centerklasserne Højvangskolen, d.holm@pc.dk Udgivet af centerklasserne

Læs mere

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse

Jeg kommer heller ikke i dag. om støtte af sårbare unge i uddannelse Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Undervisningsministeriets håndbogsserie nr. 3 2010 Jeg kommer heller ikke i dag om støtte af sårbare unge i uddannelse Hallur Gilstón

Læs mere

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES

DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES ALLE BØRN HAR RETTIGHEDER BØRNERÅDETS EKSPERTGRUPPE BØRN OG UNGE I PLEJEFAMILIER DE SKAL VÆRE FORBEREDT PÅ, AT DERES LIV BLIVER ANDERLEDES Børn og unges erfaringer med at være anbragt i plejefamilie 1

Læs mere

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser

FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER. En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser FOKUS PÅ SÅRBARE FAMILIER I UDSATTE BOLIGOMRÅDER En kortlægning af problemstillinger og indsatser Nana

Læs mere

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser

En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske lidelser RAPPORT FRA REGERINGENS UDVALG OM PSYKIATRI OKTOBER 2013 1 En moderne, åben og inkluderende indsats for mennesker med psykiske

Læs mere

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER

INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER INDSATSER FOR TOSPROGEDE ELEVER KORTLÆGNING OG ANALYSE 12:11 Dines Andersen Vibeke Jakobsen Vibeke Myrup Jensen Sarah Sander Nielsen Kristine Cecilie Zacho Pedersen Dorte Stage Petersen Katja Munch Thorsen

Læs mere

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis

August 2010. Handicapråd. Den gode praksis August 2010 Handicapråd Den gode praksis Handicapråd Den gode praksis Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Handicaprådets sammensætning og samarbejde... 4 Handicaprådets formål og opgaver... 4 Sektoransvar

Læs mere

Ved vi, hvad der virker?

Ved vi, hvad der virker? Ved vi, hvad der virker? Handleplaner som redskab til en bedre indsats over for udsatte børn og unge Midtvejsrefleksioner fra et KL-kvalitetsprojekt med 15 kommuner Indhold Projektet kort fortalt... 2

Læs mere