Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme på offentlige områder"

Transkript

1 Bilag 1 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme på offentlige områder I det følgende værditestes tjenesten Skærme på offentlige områder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt at den er en del af i alt seks tjenester inden for fælleskategorien skærme i det offentlige rum, der er blevet testet af DR og samlet indsendt til Radio- og TV-Nævnet. Der gøres også rede for DRs baggrund for at ville iværksætte tjenesten. Herefter gennemgås i afsnit 2 betingelserne for at værditeste tjenesten, som DR anser for opfyldt. I afsnit 3 beskrives tjenestens public service værdi, ved en vurdering af hvordan den opfylder demokratiske, kulturelle og sociale behov i samfundet og i hvilket omfang tjenesten er tilgængelig for borgerne. 1. INDLEDNING Som det fremgår af public service kontrakten mellem Kulturministeren og DR, har DR fået mulighed for at iværksætte tjenester, der ikke allerede er omfattet af DRs public service opgaver. Med henblik på at tilvejebringe det nødvendige mandat, skal DR foretage en værditest for at sikre, at den påtænkte tjeneste er tilstrækkeligt tilgængelig og opfylder demokratiske, kulturelle og sociale behov i samfundet. Værditesten skal forelægges Radio- og TV-Nævnet til udtalelse før tjenesten iværksættes. DEN VÆRDITESTEDE TJENESTE - SKÆRME PÅ OFFENTLIGE OMRÅDER DR har på den baggrund værditestet en påtænkt aktivitet, der består i at gøre DR indhold tilgængeligt på skærme på offentlige områder. Den værditestede tjeneste gør DR-indhold tilgængeligt på områder, der anvendes af offentlige myndigheder og hvor der er offentlig adgang, f.eks. rådhuse, biblioteker, borgercentre mv. Der er her tale om områder, der ikke forbindes med en særlig økonomisk aktivitet, men hvor det offentlige stiller en facilitet til rådighed, der kan benyttes af borgerne. Det bemærkes at DR i 2005 og 2006 indgik samarbejde om pilotprojekter med skærme i borgercentre i København, Varde, Glostrup og Slagelse.

2 I ALT SEKS TJENESTER Den testede aktivitet skærme på offentlige områder påtænkes iværksat sammen med lignende aktiviteter, der alle har det til fælles, at de gøres tilgængelige på steder, hvor danskerne færdes i dagligdagen, når de er uden for deres hjem. Samlet betegnes disse aktiviteter som DR i det offentlige rum. I alt seks tjenester i denne kategori er værditestet og fremsendt til Radio-og TV-Nævnet til udtalelse. Ved opdelingen af de seks tjenester er der lagt vægt på to kriterier: For det første tilgængeligheden af skærmene og for det andet i hvilken økonomisk sammenhæng skærmene er sat op. På den baggrund er skærmene opdelt i følgende kategorier: 1. Skærme på offentlige områder, frit tilgængelige 2. Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer 3. Skærme i offentlige institutioner med adgangsbegrænsninger 4. Skærme opstillet i kommercielle, frit tilgængelige sammenhænge 5. Skærme opstillet i butikker 6. Skærme opsat i virksomheder I det følgende beskrives baggrunden for alle seks tjenester. TJENESTERNES BAGGRUND Uden for deres hjem færdes danskerne i dagligdagen i en lang række situationer, f.eks. i offentlige transportmidler (tog, bus og deres stationer), jobcentre, hospitaler, universiteter, rådhuse, udendørs pladser og parker, i oplevelsesrum som biblioteker, og når de bevæger sig igennem frit tilgængelige rum som foyéer i teatre, biografer og butikker samt i ikke frit tilgængelige rum som f.eks. arbejdspladser. Kombinationen af trådløse netværk og billige skærme har været med til at stimulere opsætningen af skærme med information og underholdning i flere og flere af disse rum. Skærmene bliver i stigende grad brugt til at give danskerne nyheder og andre former for dynamisk og opdateret information, hvor de end befinder sig. Ud over DRs indhold kan der således f.eks. være tale om oplysninger om kulturtilbud, trafik, lokale vejroplysninger og reklamer mv. Skærmene giver mulighed for, at danskerne kan modtage uafhængigt og ikke-kommercielt indhold og information fra DR, også på tidspunkter i deres almindelige hverdag, hvor adgang til DRs øvrige tilbud ikke er mulig. DR kan på skærmene også nå danskere som ellers ikke er storbrugere af DRs medier, og informere og orientere dem - også om indhold på DRs kanaler.

3 Samtidig giver skærmene i det offentlige rum DR en unik mulighed for at nå ud med information af største betydning som en del af beredskabet i en eventuel nødsituation. Såfremt tjenesterne iværksættes permanent vil DR umiddelbart efter indarbejde dem som en del af DRs beredskabsplan. DR har siden 2004 igennem en række pilotprojekter været med i udviklingen af dette medie. På baggrund af disse pilotprojekter, er det DRs opfattelse at dette medie rummer nye muligheder for at gøre DRs indhold tilgængeligt for danskerne. Udviklingen af mediet har i løbet af de seneste år taget fart, og DR ønsker derfor at etablere et mere permanent grundlag for DRs fremtidige tilstedeværelse i det offentlige rum. 2. BETINGELSERNE FOR VÆRDITEST Nedenfor gennemgås betingelserne for at værditeste tjenesten EFFEKT Det er vanskeligt at lave kvalificerede skøn over tjenestens effekt. Dels er det endnu usikkert, hvor mange skærme, der vil bringe DRs indhold. Dels er der ikke tilgængelige tal for, hvor mange mennesker, der passerer skærmene og ej heller, hvor mange af de potentielle brugere, der de facto anvender skærmene. Resultatet vil afhænge af hvilke sammenhænge DR i givet fald vælger at indgå i og på den konkrete placering af skærmene. Det er imidlertid DRs opfattelse, at en opsætning af skærme på offentlige områder, potentielt vil kunne have en væsentlig effekt. Der er næppe tvivl om at skærmene vil være tilgængelige for et stort antal borgere og det er DRs opfattelse, at man vil kunne fange en betydelig del af interessen hos de tilstedeværende med velproduceret relevant materiale, i starten især nyhedsopdateringer. Det er DRs mål at indgå på skærme, der opnår den størst mulige udbredelse på offentlige områder, således at DRs indhold kan modtages af flest mulige borgere FINANSIEL STØRRELSE Tjenestens indhold vil bestå af rent genbrug af eksisterende materiale, men dele af materialet vil have behov for redigering og DR vil i visse tilfælde skulle klarere ekstra rettigheder. Alle skærme vil trække på samme pulje af indhold, og for så vidt angår indholdet er marginalomkostningerne til den enkelte skærm således minimale. DR budgetterer samlet set med et årligt budget på 2.5 mio. kr. til redigering samt administration, distribution og rettigheder.

4 2.3. VARIGHED DR har ingen planer om, at tjenesten skal have begrænset varighed NYHED DR har ikke i øjeblikket og har heller ikke tidligere haft en tjeneste, der generelt gjorde DRs indhold tilgængeligt på offentlige områder. DR har siden 2004 gennemført en række forsøg på området, men dette er sket som pilotprojekter og har således ikke haft permanent karakter. På baggrund af de gode erfaringer fra disse pilotprojekter ønsker DR at iværksætte permanente tjenester. Den påtænkte tjeneste ønskes iværksat som led i et større initiativ, der har til formål at gøre DRs indhold mere tilgængeligt for danskerne, hvor de er. På den måde er det for det første formålet med tjenesten i højere grad at informere danskerne og for det andet at gøre flere danskere opmærksomme på DRs øvrige indhold. Tjenesten vil udelukkende benytte eksisterende indhold og vil således ikke medføre nyproduktion af indhold. Det vil dog være nødvendigt at nyredigere dele af det indhold, der sendes ud, så det passer bedre til brugssituationen. Som følge af, at DRs indhold gøres offentligt tilgængelig på tredjemands platforme og at der adskilt fra DRs indhold vil være andet indhold, herunder reklamer, er det DRs opfattelse at den påtænkte tjeneste må anses for ny. For god ordens skyld bemærkes det, at reklamer ikke er en del af DRs tjeneste, men kan være en del af andre tjenester på de skærme hvor også DRs tjeneste vises. Der er ingen forbindelse mellem DR og de reklamer der måtte blive vist og DR modtager hverken en del af reklameindtægten og tillader ikke en kobling mellem DRs indhold og reklamerne, f.eks. vil det ikke kunne fremgå at DRs nyheder bringes af Varemærke X KONKLUSION På baggrund af det ovenfor anførte, er det DRs vurdering, at tjenesten opfylder kriterierne for at skulle undergå en værditest. Der er ganske vist tale om en tjeneste, der udelukkende benytter sig af eksisterende indhold, og som derfor er af forholdsvis begrænset finansiel størrelse. Men tjenesten indebærer, at DRs indhold vil komme ud på et medie, som DR ikke hidtil har været på, og at DRs indhold vil optræde i sammenhænge, der er nye for danskerne. Endelig vil tjenesten kunne få en særdeles stor effekt, idet skærmene potentielt bliver tilgængelige for et stort antal danskere. På den baggrund er det DRs samlede vurdering, at tjenesten er omfattet af reglerne om værditest.

5 3. VURDERING AF TJENESTENS PUBLIC SERVICE-VÆRDI Ifølge beskrivelsen af værditesten i DRs public service-kontrakt bilag 2 skal vurderingen af tjenestens public service-værdi baseres på to kriterier: Tilfører tjenesten en merværdi for samfundet og/eller det enkelte individ ved opfyldelse af kulturelle, demokratiske, eller sociale behov? Er tjenesten almindeligt tilgængelig for danskerne? DR vil i vurderingen af merværdien lægge vægt på de kulturelle, demokratiske og sociale behov, som beskrevet i relation til værditesten. Da indholdet vil komme fra samme pulje vil der under afsnittet om tilgængelighed blive lagt vægt på placeringen af skærmene VURDERING AF TJENESTENS PUBLIC SERVICE VÆRDI TJENESTENS INDHOLD NYHEDER, KULTUR MV. DR vil på skærmene formidle nyheder, klip fra DRs TV programmer, uddrag fra dr.dk samt foromtaler og beredskabsmeddelelser. DRs leverance vil til alle skærme bestå af ind- og udlandsnyheder, regionale nyheder, pengenyheder, politisk stof, EU-stof, sportsnyheder, programoversigter, vejrudsigter og valutakurser. Der vil desuden komme andet stof, som DR har fulde rettigheder til og på længere sigt kan der blive tale om korte underholdningsformater samt uddrag af musik- og kulturprogrammer. DRs forpligtelse til nyhedsformidling er beskrevet i både Radio- og fjernsynsloven og i DRs public service-kontrakt. Udgangspunktet for DRs tilstedeværelse på skærme i det offentlige rum er således at opfylde DRs formål om at sikre danskerne adgang til væsentlig samfundsinformation og debat. Aktiviteterne understøtter således generelt DRs public service-formål om at styrke borgernes handleevne i et demokratisk samfund. DR har altid fuld redaktionel kontrol over det af DR tilbudte programstof og DR fremstår altid tydeligt som afsender på DRs indhold ligesom der en klar adskillelse mellem DRs indhold og øvrigt indhold på skærmene.

6 Reklamer er ikke en del af DRs tjeneste, men der kan forekomme reklamer på de skærme, hvor også DRs indhold vises. Dette vil i givet fald ske før/efter en tydelig markering af, at DRs indhold starter/afsluttes. EKSISTERENDE PROGRAMMATERIALE Alt materiale stammer fra DRs eksisterende programmer og tjenester på radio, tv og internet, og der vil således ikke blive produceret nyt indhold til de testede tjenester. Det konkrete indholdstilbud på den enkelte skærm vil være tilpasset det miljø i hvilket skærmen er opsat, da brugssituationen i f.eks. et S-tog adskiller sig markant fra brugssituationen i f.eks. et jobcenter. Det vil således ikke være det samme indhold på alle skærme, men alt indhold vil komme fra en fælles pulje af indhold, som DR udvælger til skærme i det offentlige rum. Det er DRs opfattelse, at merværdien skal ses i relation til, at der er tale om en tjeneste, der sigter mod at øge brugen af DRs eksisterende indhold, og som ikke er omkostningstung. Tjenesten er i den forstand en effektiv udnyttelse af DRs ressourcer og en styrkelse af den værdi, DR leverer for licenspengene. OPDATERET INDHOLD Opdateringen af indholdet på skærmene sker løbende over døgnet og er automatiseret, og udvælgelsen af DRs indhold er baseret på en redaktionel prioritering. Den overvejende del er tekst og stillbilleder, men flere skærme giver også mulighed for, at DR kan levere levende billeder - fx tv-nyheder fra DR Update. Der hvor de fysiske rammer ikke tillader brugen af lyd, bliver videoklip præsenteret sammen med tekst på samme skærm. Opdatering vil for de langt fleste skærme ske inden for 1-5 minutter, hvilket gør skærme i det offentlige rum til et meget effektivt medie, også i eventuelle nødsituationer. TILGÆNGELIGGØRELSE AF DRS INDHOLD DR anser det for væsentligt, at der er tale om en tjeneste, der har til formål at tilgængeliggøre DRs indhold. Tjenesten understøtter således generelt DRs indholdsrettede public service-formål både ved at stille dele af DRs indhold til rådighed for danskerne i nye situationer og ved at give DR mulighed for at præsentere andet fra DRs indholdsportefølje for danskerne. Selv om tjenesten på det nuværende udviklingstrin fortrinsvis vil indeholde nyhedsstof, er det DRs hensigt, at også andre programtyper i fremtiden skal omfattes af indholdet på skærmene, herunder f.eks. kulturprogrammer. BEREDSKABSMEDDELELSER Endvidere skal der i vurderingen af merværdien tages hensyn til potentialet i beredskabet ved en eventuel nødsituation. DR har en central rolle i nødsituationer, men har i dag kun mulighed for at nå folk, hvis de har tv, radio eller internet tændt og stillet ind på DRs medier. Med skærme i det offentlige rum vil DR kunne få information ud til danskerne i en mængde situationer, hvor det ellers ikke ville være muligt. Det bemærkes i den forbindelse, at DR umiddelbart vil kunne lægge en beredskabsmeddelelse ind på den server, der leverer DR indhold til skærmejerne og meddelelsen vil typisk inden for 1-5 minutter blive vist på skærmene.

7 Endelig bemærkes det, at tjenesten generelt er i overensstemmelse med DRs strategi, hvorefter DR skal nå så mange danskere som muligt med sine tilbud. På den baggrund er det DRs opfattelse, at indholdet på skærme opsat i offentlige rum opfylder demokratiske, kulturelle og sociale behov i samfundet. RAMMER FOR SAMARBEJDET Idet tjenesterne forudsætter en aftale med tredjemand om DRs tilstedeværelse på skærmene, anser DR aftalen mellem DR og tredjemand for at have betydning for vurderingen af samarbejdet og dermed tjenesten og værditesten. Det samlede indholdstilbud på skærmene er sammensat af indhold fra forskellige kilder. Det betyder, at DRs indhold vil indgå i et samlet flow sammen med fx serviceoplysninger og i nogle tilfælde reklamer. Som nævnt oven for er reklamer ikke en del af DRs tjeneste, men kan være en del af andre tjenester på de skærme, hvor også DRs tjeneste vises. DR ønsker at behandle de forskellige aktører lige og har derfor opsat en række kriterier, der skal være opfyldt, før DR vil indgå aftaler om at stille indhold til rådighed på skærme i det offentlige rum: Der er ikke tale om eksklusivaftaler DR har fuldstændig redaktionel kontrol over egen tilrådighedsstillelse på skærmene - og ændringer slår igennem umiddelbart DR kan komme igennem med beredskabsmeddelelser DR er entydig afsender på DRs indhold Der er en klar adskillelse mellem DRs indhold og andres indhold og kommercielle budskaber både tidsmæssigt og grafisk Partnere skal overholde krav, der svarer til DRs krav til DRs leverandører (DRs leverandøretik) DR er ikke til stede i sammenhænge, hvor der agiteres for en bestemt politisk holdning, f.eks. hvor et politisk parti er hjemmehørende DR er ikke til stede i sammenhænge, hvor der arbejdes for fremme af kontroversielle synspunkter, f.eks. foreninger, der varetager visse religiøse, seksuelle eller kriminelle interesser. Fælles for alle de aftaler DR indgår, er at DR har fuld redaktionel kontrol over DRs indhold, formatering, grafisk udtryk og de rammer i hvilket indholdet præsenteres og de enkelte skærmejere er forpligtede til at sikre, at DRs programstof opdateres kontinuerligt og umiddelbart.

8 På DRs egne radio, tv eller internetkanaler indgår DRs indhold ikke i sammenhæng med kommercielle budskaber. Derfor er DR opmærksom dels på omfanget af kommercielle budskaber og dels på den klare adskillelse mellem DRs indhold og kommercielle budskaber. Afhængigt af om der er tale om levende billeder og skrift/grafik opleves skærmene forskelligt af brugerne, og DRs retningslinier for tidsmæssig og grafisk adskillelse afhænger derfor af den konkrete sammenhæng. Der er udarbejdet en designmanual, der dels sikrer adskillelsen både tidsmæssigt og grafisk og dels sikrer, at DRs identitet er forankret i alle sammenhænge, hvor DRs indhold indgår. DR opkræver ikke betaling af skærmejere for brugen af indholdet. DR gør indholdet tilgængeligt på en server, hvor de skærmejere, der er indgået aftale med kan tilslutte sig og hente indholdet TILGÆNGELIGHED Indledningsvis bemærkes det, at der ikke er særlige begrænsninger i adgangen til tjenesten. Tjenesten fordrer ikke anskaffelse af modtageudstyr for den enkelte bruger og begrænsningerne ligger i stedet i adgangen til de steder, hvor skærmene er opstillet. Tjenestens formål er at gøre DRs indhold mere tilgængeligt for borgerne. Med opsætning af skærme i sammenhænge hvor de er frit tilgængelige og uden direkte eller indirekte krav om køb af varer eller tjenesteydelser er det DRs opfattelse, at formålet i høj grad opfyldes. Idet der er tale om skærme, der stilles til rådighed på offentlige områder, vil der være tale om faciliteter, der er henvendt til danskerne generelt og derfor har en meget høj tilgængelighed. Gennem skærme i det offentlige rum får danskerne mulighed for en bedre løbende kontakt med DRs indhold og en hurtigere adgang til information. Det er DRs vurdering, at tjenesten tilgængelighed skaber høj merværdi for det enkelte individ, og i den forbindelse bemærkes det, at DRs pilotprojekter er blevet modtaget meget positivt KONKLUSION Der er tale om en tjeneste med indhold af betydelig værdi, både nyhedsværdi og kulturel værdi. Herudover gøres den tilgængelig i frit tilgængelige sammenhænge, hvor der ikke stilles økonomiske betingelser for adgangen. Det er på den baggrund DRs vurdering, at tjenesten har høj public service værdi og høj tilgængelighed og at den derfor i høj grad opfylder demokratiske, kulturelle og sociale behov i samfundet.

9 ---oo0oo--- DR vurderer, at tjenesten i høj grad opfylder kulturelle, demokratiske og sociale behov i samfundet. På den baggrund oversendes testen til hos Radio- og TV-Nævnet og DR afventer Nævnets udtalelse.

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker

Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i butikker Bilag 5 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i butikker I det følgende værditestes tjenesten Skærme i butikker. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt at den

Læs mere

Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum

Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Bilag 2 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer I det følgende værditestes tjenesten Skærme i forbindelse med trafikinfrastrukturer. I Indledningen

Læs mere

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder

Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum. Skærme i virksomheder Bilag 6 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i virksomheder I det følgende værditestes tjenesten Skærme i virksomheder. I Indledningen gøres der kort rede for den testede tjeneste samt

Læs mere

Bilag 4 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum

Bilag 4 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Bilag 4 Værditest af DR på skærme i det offentlige rum Skærme i kommercielle, frit tilgængelige sammenhænge I det følgende værditestes tjenesten Skærme i kommercielle, frit tilgængelige sammenhænge. I

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att. Hanne Bolbjerg. Klage over skjult reklame for Forsvaret i programmet OBS sendt på DR1 DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att. Hanne Bolbjerg RADIO- OG TV-NÆVNET Mediesekretariatet 30. april 2009 Sagsnr: 2009-003348 Lill-Jana Vandmose Larsen Fuldmægtig, cand. jur. lvl@bibliotekogmedier.dk

Læs mere

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen

11. januar 2016. Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1. Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen 11. januar 2016 Discovery Networks Denmark ApS H.C. Andersens Boulevard 1 1553 København V Att.: Juridisk direktør Christian Sonnefeld Jørgensen Christian_Sonnefeld@discovery.com Radio- og tv-nævnet H.C.

Læs mere

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX

FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX FRA 1 TIL 3,3 MIO FANS LARS DAMGAARD NIELSEN, REDAKTØR, SOCIALE MEDIER, DR (@TAFKAL) 18. JANUAR 2016, MMEX Agenda Mission på sociale medier. Hvor er DR på sociale medier. Hvordan udkommer vi. Hvad måler

Læs mere

..." EAN: 5798000793989

... EAN: 5798000793989 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 20. december 2012 Sagsnr: 2012-010999 Henrik Bang Nielsen Chefkonsulent, cand.jur. hbn@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Gode råd til bloggere om skjult reklame

Gode råd til bloggere om skjult reklame Gode råd til bloggere om skjult reklame Bloggeres omtale af produkter og virksomheder kan være reklame. En blog er typisk en hjemmeside, som løbende opdateres med indlæg fra bloggeren, eksempelvis om de

Læs mere

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1

Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Mediesekretariatet H. C. Andersens Boulevard 2 1553 København V 17. september 2008 Høringssvar om ikke-kommercielt lokal-tv på MUX 1 Hermed fremsendes høringssvar fra

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi. Klage over skjult reklame for Apple ipad sendt på DR Update DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 25. marts 2011 Lill-Jana Vandmose Larsen Specialkonsulent, cand.jur. lvl@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt

Danmarks Natur og Miljø TV fremfører, at emnet natur og miljø er så omfattende, at man næppe på noget tidspunkt kan tale om, at det er tilstrækkeligt RADIO- OG TV-NÆVNET Danmarks Natur og Miljø TV Strandgade 73, 3 1401 København K København den 19. marts Klagesager over Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdets afslag på ansøgning fra Danmarks

Læs mere

KOMMUNIKATIONSPOLITIK

KOMMUNIKATIONSPOLITIK KOMMUNIKATIONSPOLITIK FORORD Det er afgørende, at såvel ledelse som medarbejdere altid er opmærksomme på, hvordan vi kommunikerer godt, både internt og eksternt. Ved hjælp af en god dialog og en åben,

Læs mere

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007

DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C. København den 31. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET DR Generaldirektøren DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C København den 31. august 2007 Klage over skjult reklame for Post Danmark A/S i programmet OBS sendt på DR1 Formand

Læs mere

VÆRDITEST AF DR.DK/SUNDHED

VÆRDITEST AF DR.DK/SUNDHED I det følgende værditestes internettjenesten dr.dk/sundhed. VÆRDITEST AF DR.DK/SUNDHED I indledningen redegøres der kort for baggrunden for DRs gennemførelse af værditesten, samtidig med at internettjenesten

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA

01 / DIALOGFORUM. EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 01 / DIALOGFORUM EN INTRODUKTION TIL DRs DIALOGFORA 02 / DIALOGFORUM INDHOLD 03 / Velkommen til DRs Dialogfora 05 / Hvad er et dialogforum? 06 / Dialog er vigtig for DR 08 / Den gode dialog og et par tommelfingerregler

Læs mere

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2

TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S. Att.: TV 2 Jura. Klage over reklameafbrydelser i nyhedsprogrammer sendt på TV 2 TV 2 Danmark A/S Teglholms Allé 16 2450 København S Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 22. august 2013 Sagsnr. 2013-005896 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed

Bekendtgørelse om den regnskabsmæssige adskillelse mellem DR s, TV 2/ DANMARK A/S og de regionale TV 2-virksomheders public servicevirksomhed BEK nr 1055 af 01/09/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 28. juni 2016 Ministerium: Kulturministeriet Journalnummer: Kulturmin., j.nr. 2010-003180 Senere ændringer til forskriften BEK nr 62 af 11/01/2016 Bekendtgørelse

Læs mere

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid.

FKKA havde modtaget 11 ansøgninger om sendetilladelse samt 22 ansøgninger fra eksisterende stationer, som ønskede mere sendetid. RADIO- OG TV-NÆVNET Det Fælles Fjernsynsnævn for Københavnsområdet Sekretariatet for Det Fælles Fjernsynsnævn: FKKA Gladsaxe Rådhus Rådhus Allé DK-2860 Søborg København den 19. marts 2002 Afgørelse af

Læs mere

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B

Public service. Medieudvikling Obligatorisk individuel opgave Victoria Als Klein Alternativ B Public service Public service er, i al sin enkelthed, en service tildelt den brede befolkning. Det vil sige tv og radioprogrammer, udbudt af virksomheder som DR og TV 2, med varierende og kvalitetsrigt

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag

Ved høringsfristens udløb havde 18 organisationer m.v. afgivet høringssvar, se bilag NOTAT 11. april 2011 Kommenteret høringsnotat om udkast til revideret bekendtgørelse om fordeling af billedprogrammer i fællesantenneanlæg Styrelsen for Bibliotek og Medier sendte den 14. februar 2011

Læs mere

Mini- opgave: Public service

Mini- opgave: Public service Mini- opgave: Public service Begrebet public service bruges inden for mediebranchen, når man taler om virksomheder. Public service - virksomheden, er en virksomhed der gennem offentlig finansiering, er

Læs mere

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009

Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Kommunikationspolitik Varde Kommune 2009 Indholdsfortegnelse Kommunikationspolitik for Varde Kommune...2 I kontakt med pressen...3 I kontakt med borgerne m.fl...4 I kontakt med kollegaerne...5 Vejledninger

Læs mere

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang

DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. Klage over reklamer for Cirkus Summarum sendt på DR Ramasjang DR DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 11. marts 2013 Sagsnr.: 2012-011019 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed

Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskema til landsdækkende programvirksomhed Ansøgningsskemaet skal være modtaget i Styrelsen for Bibliotek og Medier, H.C. Andersens Boulevard 2, DK-1553 København V, senest fredag den 27. maj

Læs mere

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004.

DR har med sit høringssvar indsendt to videobånd med udsendelsen Hvad er det værd? sendt henholdsvis den 27. april og den 4 maj. 2004. RADIO- OG TV-NÆVNET DR Peter Grosell s Antikvariat TV-Byen Læderstræde 15 2860 Søborg 1201 København K. København den 17. juni 2004 Klage over skjult reklame i udsendelsen Hvad er det værd? sendt på DR

Læs mere

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1.

I alt har 26 organisationer mv. afgivet høringssvar inden for høringsfristen, jf. bilag 1. NOTAT Kommenteret høringsnotat vedr. lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S (Ændrede must-carry -regler, DR s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders

Læs mere

Notat. Assens Kommune på Facebook

Notat. Assens Kommune på Facebook Notat Assens Kommune på Facebook Facebook sigter i langt højere grad end traditionelle hjemmesider på at skabe personlig dialog og netværk og er derfor en velegnet platform for digital dialog mellem borgere

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004

TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C. København den 21. juni 2004 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Rugårdsvej 25 5100 Odense C København den 21. juni 2004 Udsendelsesrækken Shopping vist på TV 2 Foranlediget af omtale i pressen besluttede Radio- og tv-nævnet i henhold

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse

TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over skjult reklame for fodboldmærket Select i nyhedsudsendelse TV 2 DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV RADIO- OG TV-NÆVNET 24. november 2011 Sagsnr: 2010-018591 Att.: TV 2 Jura Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@bibliotekogmedier.dk Direkte

Læs mere

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys

Vejledning for pressekontakt. I mediernes søgelys Vejledning for pressekontakt I mediernes søgelys Pressen er vigtig for os I mediernes søgelys vejledning for pressekontakt giver gode råd til, hvordan medarbejdere og ledere håndterer pressen i Køge Kommune.

Læs mere

Høring om den fremtidige mediestøtte

Høring om den fremtidige mediestøtte Institution Gade By Att. Navn 9. marts 2011 Høring om den fremtidige mediestøtte Udvalget om den fremtidige offentlige mediestøtte er for øjeblikket i gang med at udarbejdet et grundlag for regeringens

Læs mere

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter

Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-Byen 2860 Søborg København den 26. februar 2004 Ulovlig visning af sponsorlogoer i Sport 2003- Herning Messecenter På baggrund af DR s interne undersøgelser vedrørende for vidtgående

Læs mere

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed.

v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Klage fra Radio Holsted A/S over vilkår i tilladelse til lokal radiovirksomhed. RADIO- OG TV-NÆVNET Radio Holsted A/S Lokalradionævnet for Bramming, v. Advokatfirmaet Dahl, Koch & Boll Billund, Brørup, Grindsted, Helle Kongensgade 70 Holsted, Vejen, Ribe og Ølgod Box 1094 Holsted

Læs mere

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0

Kravspecifikation. for. Indholdskanalen 2.0 Kravspecifikation for Indholdskanalen 2.0 August 2011 2 Indhold 1. Kort projektbeskrivelse... 3 2. Erfaringer fra Indholdskanalen... 3 Konsekvenser... 3 3. Tekniske krav... 4 Redaktionsværktøjet og indholdsproduktion...

Læs mere

Vejledning. Flermedialitet mellem

Vejledning. Flermedialitet mellem Vejledning til Organisationsaftalen om Flermedialitet mellem DDFF og DJ fra februar 2004 Se ordbog bagest og den særskilte folder om tilpasning af normalkontrakter og aftaler når virksomhederne udvikler

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR.

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi. over reklamer for X-Factor -finalen sendt på DR. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura, Politik og Strategi Radio- og tv-nævnet 30. september 2013 Sagsnr. 2013-007591 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk

Læs mere

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt

Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturudvalget 2009-10 KUU alm. del Svar på Spørgsmål 132 Offentligt Kulturministeren Folketingets Kulturudvalg Christiansborg 1240 København K Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Tlf : 33 92

Læs mere

Bilag 1.1 Udsagn fra Mads Bryde Andersen, Radio- og tv-nævnet

Bilag 1.1 Udsagn fra Mads Bryde Andersen, Radio- og tv-nævnet Bilag 1.1 Udsagn fra Mads Bryde Andersen, Organisation/virksomhed: Respondent navn og titel: Mads Bryde Andersen, formand Dato for interview: Del 1 og 2: 10-05-2016. Del 3: 12-05-2016 Formanden for Radio-og

Læs mere

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister.

Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil hermed ønske dig tillykke med udnævnelsen til kulturminister. Kulturminister Uffe Elbæk Kulturministeriet Nybrogade 2 1203 København K Sendt per mail til min@kum.dk Aalborg, den 21. oktober 2011 Kære Uffe Elbæk Sammenslutningen Af Medier i Lokalsamfundet, SAML, vil

Læs mere

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE

RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE RATIONALET FOR PUBLIC SERVICE I DET 21. ÅRHUNDREDE Debatoplæg til Public service-udvalgets temamøde den 10. september 2015 S I D E 2 AF 6 R A T I O N A L E T F O R P U B L I C S E R V I C E I D E T 2 1.

Læs mere

strategiske mål

strategiske mål strategiske mål 2007-2010 INDLEDNING 1925 1970 1975 1980 1985 1990 1995 2000 2005 2010 Vi befinder os i en tid, hvor udviklingen går stærkt, og konkurrencen om danskernes medie- og kultur-forbrug bliver

Læs mere

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier.

9. september 2014. Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K. Att.: Administrerende direktør Ebbe Dal ed@danskemedier. 9. september 2014 Danske Medier Pressens Hus Skindergade 7 1159 København K Radio- og tv-nævnet Jette Fievé chefkonsulent, cand.jur. xjfi@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: Administrerende

Læs mere

Resultatkontrakt 2006

Resultatkontrakt 2006 Resultatkontrakt 2006 1. Indledning...3 2. Formål, opgaver, mission og værdier...3 3. Vision...4 4. Strategi og resultatkrav/indsatsområder...7 4.1 Resultatkrav vedr. forankring og formidling af viden:...8

Læs mere

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO

Notat. De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen 06.06.05 CLO Notat 06.06.05 CLO De 8 trin ifm. deltagelse i kampagnen Den fællesoffentlige bestyrelse for digital forvaltning har taget initiativ til en fælles markedsføringskampagne for digitale offentlige selvbetjeningsløsninger.

Læs mere

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag

Beskriv stridspunkterne i den aktuelle politiske diskussion om DRs rolle og public service tankegangen i Danmark i dag PUBLIC SERVICE Hvad er public service og hvilken betydning har public service forpligtelserne for DR og TV2? Public service. En simpelt oversættelse siger, at public service betyder i folkets tjeneste.

Læs mere

evaluering af kvaliteten af jeres aftale

evaluering af kvaliteten af jeres aftale evaluering af kvaliteten af jeres aftale formålet med øvelsen At analysere og evaluere kvaliteten af ESU-aftalen for gruppen ved at sammenligne den med en anden aftale og de juridiske rammer for direktivet

Læs mere

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor.

De prostitutionsformer puljen retter sig mod er beskrevet under punkt 2, 3 og 4 ovenfor. Pulje til vidensindsamling og udvikling af nye metoder til identifikation af ofre for menneskehandel indenfor prostitutionsformerne escort og privat/diskret 1 Indledning Denne pulje på 3,5 mio. kr. udbydes

Læs mere

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier...

Den fælles kommunikationsstrategi... 2. Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier... 3. Kommunikationsstrategiens fem kriterier... Kommunikation Den fælles kommunikationsstrategi......................................... 2 Åbenhed og dialog kommunikationsstrategiens værdier..................... 3 Kommunikationsstrategiens fem kriterier....................................

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 16. juni 2006 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 16. juni 2006 Klage over skjult reklame for modemagasinet Woman i en trailer for DR2 programmet Normalerweize vist på DR1 Nanna Gersov har ved mail

Læs mere

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1

DR TV-BYEN 2860 Søborg. København den 20. marts 2006. Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 RADIO- OG TV-NÆVNET DR TV-BYEN 2860 Søborg København den 20. marts 2006 Klage over skjult reklame for Visa/Dankort i programmet OBS sendt på DR1 Peter Niels har ved mail af 15. december 2004 indgivet en

Læs mere

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S

Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S M I N I S T E R I E T BILAG 5 Aftale mellem Kulturministeriet og TV 2/DANMARK A/S Bodssystem for tilsidesættelse af visse vilkår for tilladelse til at udøve public service-programvirksomhed I 38 a, stk.

Læs mere

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt.

Svar: Tak for invitationen til at svare på spørgsmålet om slutteksten i rulleteksterne på Cirkelinefilmen Cirkeline og verdens mindste superhelt. Kulturudvalget 2016-17 KUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 63 Offentligt FULD TALE Arrangement: Samråd i Folketingets Kulturudvalg den 1. december 2016 om den afsluttende sætning i rulleteksterne til

Læs mere

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011

KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015. Januar 2011 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGI 2011 2015 Januar 2011 Indhold 1 INDLEDNING 2 STRATEGIGRUNDLAGET 2.1 DET STRATEGISKE GRUNDLAG FOR KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN 3 VISION - 2015 4 KANAL- OG DIGITALISERINGSSTRATEGIEN

Læs mere

Kanalstrategi 2012-2015

Kanalstrategi 2012-2015 Kanalstrategi 2012-2015 Den Fælleskommunale Digitaliseringsstrategi 2011-2015 giver retningen for arbejdet med digitalisering i de kommende år. Målene i strategien er høje, og der ligger store udfordringer

Læs mere

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet

Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Åben referat Ældrerådet SÆH-sekretariatet Hjørring Kommune Side 1. Mødedato: Mødet påbegyndt: kl. 09:30 Mødet afsluttet: kl. 12:00 Mødested: Det store mødelokale i Vrå Fraværende: Følgende sager behandles:

Læs mere

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi

DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura Politik Strategi DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Att.: DR Jura Politik Strategi Radio- og tv-nævnet 22. november 2013 Sagsnr: 2013-010561 Grace Nguyen Suhadi Fuldmægtig, cand.jur. gns@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014

Borgerpanelundersøgelse. Kommunikation og information. Januar 2014 Borgerpanelundersøgelse Kommunikation og information Januar 2014 Strategi og Analyse, januar 2014 1 Indhold Metode og resultater... 3 Hovedresultater... 4 Information fra BRK til borgerne... 5 Nyheder

Læs mere

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016

Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Standpunkt 2016 NORDISK STANDPUNKT OM SKJULT REKLAME, 10. MAJ 2016 Nordisk standpunkt om skjult reklame, 10. maj 2016 Forbrugerombudsmanden Carl Jacobsens

Læs mere

Oversigt trin 3 alle hovedområder

Oversigt trin 3 alle hovedområder Oversigt trin 3 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...4 Kommunikation...5 Computere og netværk...6 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

Operatørrollen hvor langt er vi i dag?

Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Operatørrollen hvor langt er vi i dag? Hvordan fungerer samarbejdet mellem myndighederne og trafikanterne i dag og hvordan ser fremtiden ud i forhold til trafikstyring og trafikinformationsservices. Erfaringerne

Læs mere

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI

DRs VIRKSOMHEDSSTRATEGI 017-20 VÆRD AT DELE. STADIG ORIGINAL. MERE DIGITAL. MISSION DRs mission er, at DR samler, udfordrer og oplyser Danmark. VISION Det er DRs vision at tilbyde indhold, der er værd at dele originalt kvalitetsindhold

Læs mere

Alternativ B: Public Service

Alternativ B: Public Service Alternativ B: Public Service Public service er til tider et uklart fænomen. På trods af enigheden om public service-mediernes betydning, er der til tider uenighed om den præcise definition af begrebet.

Læs mere

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

26. august 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 26. august 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og Strategi

Læs mere

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V

SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V SBS Radio A/S / Nova FM A/S H.C Andersens Boulevard 1 1553 København V Radio- og tv-nævnet 1. maj 2013 Sagsnr.: 2013-002342 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte

Læs mere

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi

28. september 2015. DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C. Att.: DR Jura, Politik og Strategi 28. september 2015 DR Byen Emil Holms Kanal 20 0999 København C Radio- og tv-nævnet Louise Nygaard Andersen Fuldmægtig, cand.jur. lna@kulturstyrelsen.dk www.kulturstyrelsen.dk Att.: DR Jura, Politik og

Læs mere

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme

Ottawa Charter. Om sundhedsfremme Ottawa Charter Om sundhedsfremme Forord Komiteen for Sundhedsoplysning ønsker med denne publikation at udbrede kendskabet til en væsentlig international aktivitet for at fremme sundhed. Charteret er udarbejdet

Læs mere

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5

Indhold. Indledning 3. En styrket arbejdsmiljøindsats 4. Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Indhold Indledning 3 En styrket arbejdsmiljøindsats 4 Redegørelse til beskæftigelsesministeren ( 66) 5 Anbefalinger om nanomaterialer og arbejdsmiljø 6 Børn og unge 7 Folkemøde på Bornholm 8 ArbejdsmiljøPrisen

Læs mere

Oversigt trin 2 alle hovedområder

Oversigt trin 2 alle hovedområder Oversigt trin 2 alle hovedområder It- og mediestøttede læreprocesser...2 Informationsindsamling...3 Produktion og analyse...5 Kommunikation...6 Computere og netværk...7 1 It- og mediestøttede læreprocesser

Læs mere

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN

(Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN 7.6.2008 C 141/27 V (Udtalelser) ADMINISTRATIVE PROCEDURER KOMMISSIONEN Indkaldelse af forslag 2008 Kulturprogram (2007 2013) Gennemførelse af programaktionerne: flerårige samarbejdsprojekter, samarbejdsaktioner,

Læs mere

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild

Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Resultatrevision for 2013 Jobcenter Rebild Marts 2014 1 Resultatrevisionen har været i høring i Beskæftigelsesregionen og høringssvaret er vedlagt. Resultatrevisionen har ligeledes været i høring i Det

Læs mere

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016

BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning. Aktivitetsplan 2016 BrancheArbejdsmiljøRådet Undervisning & Forskning Aktivitetsplan 2016 Aktivitetsplan 2016 Indhold Indledning... 2 Indsatsområder... 3 Budget... 4 Psykisk arbejdsmiljø... 5 Psykisk arbejdsmiljø: Formidlingskonference...

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. 6. april 2016 TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 16 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon 33 95 42 00 post@slks.dk www.slks.dk 6. april 2016 AFP-samarbejde

Læs mere

Talentcentre og kraftcentre

Talentcentre og kraftcentre Talentcentre og kraftcentre 1.0 Indledning Team Danmark anser talentcentre og kraftcentre som en hjørnesten i en langsigtet udvikling af dansk eliteidræt. Formålet med talentcentrene og kraftcentrene er

Læs mere

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune

Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune Delpolitik om Kompetenceudvikling i Gentofte Kommune 1. Indledning Denne delpolitik omhandler kompetenceudvikling for ansatte i kommunen (fremover kaldet kompetenceudviklingspolitikken). Hvad er kompetenceudvikling?

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv

Samråd i Folketingets Kulturudvalg om DR s nye public service-kontrakt integration og den kristne kulturarv Kulturudvalget 2010-11 KUU alm. del Bilag 114 Offentligt TALE Arrangement: Åbent eller lukket: Dato og klokkeslæt: Sted: Taletid: Forv. antal deltagere: Evt. andre forhold ministeren bør være opmærksom

Læs mere

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske

24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved. Klage over skjult reklame for Falck i nyhedsudsendelse sendt på 24 Sjællandske 24 Sjællandske Sjællandske Medier Dania 38 4700 Næstved Radio- og tv-nævnet 8. maj 2012 Sagsnr.: 2012-00248 Ulrike Clade Christensen Fuldmægtig, cand.jur. ucc@kulturstyrelsen.dk Direkte tlf.: 3373 3334

Læs mere

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen

Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen Vejledning til håndtering af fund af børnepornografisk materiale på arbejdspladsen 1/10 Udgivet af: Red Barnet og DI Digital Redaktion: Kuno Sørensen og Henning Mortensen ISBN: 978-87-7353-938-5 3. opdaterede

Læs mere

Social Frivilligpolitik 2012-2015

Social Frivilligpolitik 2012-2015 Social Frivilligpolitik 2012-2015 Forord Det Frivillige Sociale Arbejde i Aalborg Kommune bygger på en meget værdifuld indsats som et stort antal frivillige hver dag udfører i Aalborg Kommune. Indsatsen

Læs mere

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015

Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 OPGAVEBESKRIVELSE Byggeri og energieffektivitet Rådgivning af bygningsejere om PCB 2014-2015 1. Indledning Energistyrelsen varetager i dag en PCB-rådgivningsenhed samt www.pcb-guiden.dk. Energistyrelsen

Læs mere

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv.

Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. NOTAT 9. juni 2009 Tillægsaftale til medieaftalen for 2007-2010 om udvikling af radiomarkedet mv. Indledning Det fremgår af tillægsaftalen af 9. januar 2009 om omstruktureringsplan for TV 2/DANMARK og

Læs mere

DKPK Den Kristne Producentkomité

DKPK Den Kristne Producentkomité Kulturudvalget (2. samling) KUU alm. del - Bilag 275 Offentligt DKPK København d. 13-09-08 Styrelsen for Bibliotekogmedier jni@bibliotekogmedier.dk att. Janni Nielsen Høringssvar vedr. Mediesekretariatets

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Beskriv jeres aktivitet

Beskriv jeres aktivitet Navn på samarbejdspartner Adresse E-mail Telefon Hjemmeside JEEP, Joint Energy and Environment Project Kyanja, Gayaza Rd, Kampala, Uganda info@jeepfolkecenter.org +256 414578316 www.jeepfolkecenter.org

Læs mere

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13

KaareLBK. Interessentanalyse. - de væsentligste konklusioner. København 07.03.13 Interessentanalyse - de væsentligste konklusioner København 07.03.13 Interessentsondering Der er gennemført en mindre interessentsondering for at blive klogere på, hvilke fremtidsscenarier, som Tænketanken

Læs mere

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2009 Rådsmøde 2978 - uddannelse m.v. Bilag 2 Offentligt Indenrigs- og Socialministeriet International J.nr. 2009-5121 akj 28. oktober 2009 Samlenotat om EU-Komissionens forslag om et europæisk

Læs mere

- Evaluering af værditestordningen. Maj 2016 MEGAFON. Research - Analyse - Rådgivning

- Evaluering af værditestordningen. Maj 2016 MEGAFON. Research - Analyse - Rådgivning Bilag 6.1 SPØRGEGUIDE - Evaluering af værditestordningen Radio- og tv-nævnet Maj 2016 Projektkonsulenter Asger H. Nielsen Karina Nyholm Casper O. Jensen Julie Perch Side 1 af 12 Baggrund og formål med

Læs mere

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10

Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 Socialministeriet Vejledning om ansøgning til puljen udsatteråd 15.75.02.10 INDHOLDSFORTEGNELSE 1 Indledning... 2 2 Puljens formål... 2 3 Projektets målgruppe... 2 4 Ansøgerkreds... 3 5 Projektperiode...

Læs mere

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune

Indstilling. Til Aarhus Byråd via Magistraten. Den 28.10.13. Aarhus Kommune Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Sociale Forhold og Beskæftigelse Den 28.10.13 Implementering af kontanthjælpsreformen Omsætning af kontanthjælpsreformen i Aarhus Kommunes Beskæftigelsesforvaltning.

Læs mere

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007

TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura. København den 23. august 2007 RADIO- OG TV-NÆVNET TV 2/DANMARK A/S Teglholm Allé 16 2450 København SV Att.: Reklamejura København den 23. august 2007 Klage over tv-reklame for Mercuri Urval A/S Skandinavisk Tobakskompagni sendt på

Læs mere

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed.

Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. Punkt 6. Fælles budget for skolens undervisnings- og DUS-virksomhed. 2011-40355. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. fælles budget for

Læs mere

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING

VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING VEJLEDNING TIL ANSØGERE OM GRØN ORDNING HERNING KOMMUNE Udarbejdet af Planafdelingen, april 2014 INDHOLD Generelle oplysninger 3 Hvad kan du søge til? 3 Hvem kan søge? 4 Praktisk vejledning - hvordan søger

Læs mere

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S

Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Procesorienteret trafiksikkerhedsplan borgernes trafiksikkerhedsplan Civilingeniør Jan Ingemann Ivarsen, NIRAS A/S Baggrund og formål NIRAS har i løbet af det sidste år udarbejdet en trafiksikkerhedsplan

Læs mere

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag.

Tak for et godt og udbytterigt møde i går til formiddag. DJs bestyrelse GENERALDIREKTØREN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040 www.dr.dk Kenneth Plummer D +45 3520 8012 E kp@dr.dk 15. august 2007 Kære bestyrelsesmedlemmer Tak for et

Læs mere

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France

TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV. Att.: TV 2 Jura. Klage over ulovlig opdeling af programmet Tour de France TV 2 DANMARK A/S Teglholms Allé 2450 København SV Att.: TV 2 Jura Radio- og tv-nævnet 03. april 2012 Sagsnr: 2011-016247 Maria Magelund Madsen Fuldmægtig, cand. jur. mma@bibliotekogmedier.dk Direkte tlf.:

Læs mere

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig

Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V. Kære Christian Scherfig Formand Christian Scherfig Radio- og tv-nævnet Styrelsen for Bibliotek og Medier H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V BESTYRELSEN DR Byen Emil Holms Kanal 20 DK-0999 København C T +45 3520 3040

Læs mere