--- -~ ~-- - '.. -""--""" ~.. M~ ~ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. -""--""" .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9"

Transkript

1 ---- ~ ~ ~-- - ' NR. 6 ~.. M~ ~-~- FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9

2 ~r. 6 f'erskvanbsflskertatabet Portionsørred større Ørred og Øjenæg af alle Ørredarter købes til højeste Dagspris - - Kontant Betaling. Øjenæg og Yngel af alle Ørredarter sælges paa fordelagtige Vilkaar. Nikolaj jøker H. Nissen jøker Nørrebrogade 56, Esbjerg. Frisendal Fiskeri pr. Lunderskov. Tlf. Esbjerg 517. Tlf. Gelballe 8. Øjnøæg, Yngel og Sættefisk i alle Ør redarter levøres paa fordelagtig Vil k, P. Holm Nyland, Fiskeeksport, Ve) le. Telegr.-Adr.: TRU IT E, Vejle. Telefon: Vejle 463. Telegr.Adr.:»Fiskpeter«. A/s Th. Petersen & l'o. Levende Aal en gros. KOLDING Filialer: GRAASTEN og KØBENHAVN (Gl. Strand}. Ethvert Parti Aal købes eller modtages i Kommission. Telefon 748. Privat 1582.

3 FERSKVANDS- ~ FISKERIBLADET Medlemsblad for Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. Formand: Overlærer C. RAMSING, Kristrup pr. Randers. Redaktion: Mag. scient. POVL H AMMER, Maagevej, Skanderborg. Indmeldelser i Ferskvandsfiskeriforeningen sker til Redaktionen eller til et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent er Kr. 6,00, hvorfor Medlemsbladet faas gratis tilsendt i Indlandet. Udenlandske Medlemmer maa betale Porto ekstra. Nr. 6 l. Juni Aarg. INDHOLD: Forsøg over Befrugtningen hos Regnbueørred. - Hvad skal man nu tro? - Parmo Ravnkilde im memoriam. - Mindre Meddelelser. Forsøg over Befrugtningen hos Regnbueørred. Vi har her paa Kildevæld Fiskeri altid haft forholdsvis mange flere ubefrugtede Æg blandt Regnbueæggene end blandt Bækørredæggene, idet vi har ca. 5 / 0 ubefrugtede blandt Bækørredæggene, hvorimod vi for det meste har / 0, ja, i enkelte Tilfælde helt op til 40 / 0 ubefrugtede blandt Regnbueæggene.. jeg har derfor i de sidste fire Aar gjort forskellige Forsøg med Befrugtning af Regnbueæg. Da andre Fiskerier maaske kan have Interesse i at høre lidt om disse Forsøg, vil jeg hermed prøve at give en Fremstilling af de Forsøg, der gav de tydeligste Resultater. Desværre blev de fleste Forsøg foretaget med saa smaa Portioner Æg, at de ikke kan regnes for fyldestgørende, men man kan dog altid se, i hvilken Retning Resultaterne gaar. I Vinteren søgte jeg at finde ud af, om det var Æggene eller Mælken, der var Skyld i, at der blev for mange ubefrugtede Æg. Ligeledes søgte jeg at finde ud af, hvor længe Æggene og Mælken er befrugtningsdygtige, efter at de var kommet i Berøring med Vandet, samt hvor hurtig Befrugtningen sker. For at finde ud af, om det er Æggene eller Mælken, der er Skyld i, at der bliver for mange ubefrugtede Æg, befrugtede jeg først nogle Æg af seks Hunfisk mect samme Hanfisk Dette gav følgende Resultat:

4 86 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 Hun døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede Nr Stk. 25 Stk. 330 Stk. 7 Nr Nr tt 39 Nr~ Nr Nr tt En Gentagelse af Forsøget med en anden Han og 6 nye Hunn er gav følgende Resultat: Hun døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede Nr Stk. 104 Stk. 375 Stk. 22 Nr tt 9 Nr tt 190., 250 ubrugelige 43 Nr Nr Nr Derefter seks smaa Portioner Æg af samme Hunfisk, befrugtet af seks forskellige Hanfisk: Han døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede Nr. l 4 Stk. 8 Stk. 500 Stk. 1,5 Nr ,9 Nr ,3 Nr ,9 Nr ,5 Nr ,4 Ogsaa dette Forsøg gentoges. Seks andre Hanner og Æg fra en anden Hun gav følgende Tal: Han døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 j 0 ubefrugtede Nr. 7 6 Stk. 27 Stk. 450 Stk. 5,7 Nr ,2 Nr ,3 N r. l O ,3 Nr ,2 Nr ,3 Da der er størst Forskel paa Procenten af ubefrugtede i de Forsøg, hvor Æggene stammer fra forskellige Hunfisk, maa man vel gaa ud fra, at det ikke er Mangler ved Mælken, der er Skyld i de mange ubefrugtede Æg. For at finde ud af, hvor længe Mælken er befrugtningsdygtig, blev seks smaa Portioner Æg af seks Hunfisk med 10 Sek Mellemrum sat over i et Fad Vand med Mælke, saaledes at de sidste Æg blev sat over i Mælken l Minut efter, at denne var afstrøget:

5 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET 87 døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 l o ubefrugtede 10 Sek. 37 Stk. fl6 Stk. 300 Stk Sek ,, Sek Sek Sek Sek «99 At der var 42 / 0 ubefrugtede blandt de Æg, der blev sat over efter 20 Sek. skyldes sikkert, at det er de sidste Æg, der blev strøget af Fisl<en, da det senere har vist sig, at det er knuste Æg, der hindrer Befrugtningen, og man er altid mest tilbøjelig til at knuse nogle Æg, naar man stryger de sidste Æg ud af Fisl<en. løvrigt viser Forsøget, at Mælken efter Sekunder ikke mere er befrugtningsdygtig. Om dette er Tilfældet for alle Hanfisk kan ikke afgøres, da Forsøget kun blev foretaget med een Hanfisk. For at finde ud af, hvor længe Æggene er befrugtningsdygtige efter at de er kommet i Vand, blev seks Portioner Æg af samme Hunfisk sat i Vand og derefter med 10 Sek.s Mellemrum sat over i Vand med nyafstrøgen Mælke: 10 Sek. 20 Sek. 30 Sek. 40 Sek. 50 Sek. 60 Sek. døde i Perioden ubefrugtede 154 Stk. 83 Stk n befrugtede 300 Stk /o ubefrugtede Herefter gentoges Forsøget med seks Portioner af en anden Hun fisk, men med større Tidsmellemrum: 0 døde i Perioden ubefrugtede befrugtede / 0 ubefrugtede oos. 60 Stk. 51 Stk. 500 Stk. 9,3 l M.OOS ,4 1 M.20S ,8 1 M.40S , 750 3,4 2M.OOS ,5 4M.OOS ,5 At der blandt Æggene, der blev sat over efter 50 Sek. er 92 0 / 0 ubefrugtede, og at der af dem, der blev sat over efter 2 Min., er 28,5 / 0 ubefrugtede, skyldes sikkert igen, at det er de sidste Æg af Fiskene. Ved senere Forsøg, hvor Æggene stod i Vand i 10 Min., før de blev befrugtede, var der 95 / 0, hvorimod der ved Æg, som havde staaet i 10 Min. uden Vand paa, kun var 11 / 0 ubefrugtede. Disse

6 88 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 Forsøg viser, at Æggene godt kan befrugtes i nogen Tid efter, at de er kommet i Vand, hvilket man tidligere har hævdet ikke var Tilfældet. Nogle Æg, som blev hældt i et Fad Vand, som havde staaet i flere Min. med Mælke i, saaledes at Mælken ikke mere var befrugtningsdygtig, og som derefter blev befrugtet med frisk Mælke, gav 6 / 0 ubefrugtede. Det lader altsaa ikke til, at Mælken, som ikke ikke mere er befrugtningsdygtig, hindrer Befrugtningen. For at finde ud af, hvor hurtig Befrugtningen sker, blev seks Portion er Æg af samme Hunfisk sat i Vand med nyafstrøget Mælke og derefter med 5 Sek. Mellemrum taget op og skyllet, saaledes at de første Æg kun havde 5 Sek. at blive befrugtede i: 5 Sek. 10 Sek. 15 Sek. 20 Sek. 25 Sek. 30 Sek. døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede 28 Stk. 165 Stk. 225 Stk Da der ikke er flere ubefrugtede blandt de Æg, der blev taget op efter 5 Sek. end blandt de Æg, der blev taget op senere, maa man vel gaa ud fra, at Befrugtningen sker forholdsvis hurtigt. At der er forholdsvis mange ubefrugtede i dette Forsøg, skyldes sikkert, at der har været for mange knuste Æg. I Vinteren søgte jeg at finde ud af, om de mange ubefrugtede Æg maaske skyldes, at Fiskene ikke er tilstrækkelig modne, eller om Grunden er, at de er overmodne. Et For!;øg, hvor der blev strøget nogle Æg af een og samme Fisk med tre Dages Mellemrum, gav følgende Resultat: ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede Første Afstrygning 56 Stk. 62 Stk. 47 efter 3 Dage ,7 efter 6 Dage efter 9 Dage ,3 efter 12 Dage ,7 efter 15 Dage efter 18 Dage o 8 Første Gang var Fisken knap moden, saaledes at nogle af Æggene ikke kunde skilles ad. Efter 12 Dages Forløb havde Fisken slugt Vand og efter 15 'Dage havde den tildels støget sig selv. Et Forsøg med en anden Fisk gav følgende Resultat: o

7 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET 89 ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede Første Afstrygning 5 Stk. 200 Stk. 2,4 efter 3 Dage ,8 efter 6 Dage ,6 efter 9 Dage o 200 o efter 12 Dage ,5 efter 15 Dage ,3 efter 1 S Dage o 150 o efter 21 Dage ,4 Ogsaa denne Fisk havde efter 12 Dage slugt Vand, men havde saa vidt det kunde ses ikke strøget sig selv. Disse Forsøg tyder paa, at naar først Fiskene er saa modne, at Æggene kan skilles ad, betyder det ikke noget, hvornaar de bliver strøget, naar blot man ikke venter saa længe, at Fiskene selv stryger Æggene af sig. Da Regnbueæg er meget skøre som nystrøgne Æg, saaledes at der for det meste gaar nogle i Stykker, naar de stryges ud af Fiskene, søgte jeg i Vinteren at finde ud af, om det er dette, der er Skyld i, at en Del af Æggene ikke bliver befrugtede. Blandt Æggene af fire Fisk, som blev strøget meget forsigtigt, saaledes at der ingen Æg gik i Stykker, var der henholdsvis CJ 0 / 0. 1,7 / 0, 1 / 0 og l 0 / 0 ubefrugtede. To Fisk, som blev strøget haardt, men hvor kun faa Æg knustes, gav begge 12 / 0 ubefrugtede. To Fisk, som blev strøget haardt, saaledes at en Del Æg knustes, gav henholdsvis 35 / 0 og 23 / 0 ubefrugtede. En Fisk, som blev strøget haardt, saaledes at en Del Æg knu Æggene blev skyllet og først derefter befrugtet, gav stes, hvoreft~r 98 / 0 ubefrugtede. Disse Forsøg tyder paa, at det er de knuste Æg, der hindrer Befrugtningen, da der hele Tiden er flest ubefrugtede, hvor der er flest knuste Æg. At der er 98 / 0 ubefrugtede blandt de Æg, der blev skyllet, før de blev befrugtet, skyldes sikkert, at Indholdet af de knuste Æg er blevet skyllet rundt paa alle de andre, saaledes at det næsten totalt har hindret Befrugtningen. Det er sikkert dette, som har været Grund til, at man altid har antaget, at Regnbueæg kun kunde befrugtes et Øjeblik efter, at de er kommet i Vand. I søgte jeg at faa disse Forsøg bekræltet ved at stryge 3 / 4 af Æggene af hver Fisk saa forsigtigt, at jeg var sil<ker paa, at der ingen Æg blev knust, hvorefter de sidste Æg af Fisken blev presset i en Si for sig, saaledes at jeg herved fik 3 / 4 af Æggene blandt hvilke der ingen knuste var, og 1 / 4 blandt hvilke der var en Del knuste.:eg. Dette Forsøg blev gjort med 500,000 Æg af to for-

8 90 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 skellige Presninger og gav hver Gang samme Resultat, nemlig 2 / 0 ubefrugtede blandt de første 3 / 4, hvor der ingen knuste Æg var, og / 0 ubefrugtede blandt den sidste 1 / 4, hvor der var en Del knuste Æg. For at kontrolere, hvor mange Procent ubefrugtede der vilde være blevet ved almindelig Presning (d. v. s. alle Æggene stryges i samme Si og befrugtes derpaa), blev 100,000 af den ene Presning strøget almindeligt. Blandt disse var der 22 / 0 ubefrugtede. Da min Svoger, Albert Trachsel i Ravning, samtidig havde foretaget nogle Forsøg med at tørbefrugte nogle Regnbueæg og haft meget gode Resultater, forsøgte jeg med en tredie Presning at tørbefrugte den sidste Fjerdedel og opnaaede herved at faa disse ned paa 20 / 0 ubefrugtede. Man vil efter dette sikkert opnaa de bedste Resultater ved altid at stryge Fiskene saa forsigtigt som muligt. Hvis man saa er sikker paa, at der ingen knuste Æg er, betyder det ikke noget, hvordan man bærer sig ad med at befrugte Æggene. Er man derimod ikke sikker paa, at der ingen knuste Æg er, er det bedst at tørbefrugte Æggene. løvrigt bør man altid sørge for, at Fiskene ikke er for fede, naar de skal stryges, da en fed Fisk altid er meget vanskeligere at stryge end en Fisk, der ikke er for fed. Nogle Prøver paa, hvor stort et Tryk de nystrøgne Æg kan taale, før de gaar i Stykker, viste, at Æggene her paa Kildevæld kan taale et Tryk paa Gram, hvorimod de paa Kroager Fiskeri (hvor man almindeligvis ikke har saa mange ubefrugtede Æg som hos os) kan taale Gram. Det kunde være interessant, hvis man til næste Aar kunde faa nogle Oplysninger fra andre Fiskerier om, hvor stort et Tryk deres Æg kan taale, da det sikkert vil være af stor Betydning, hvis man kunde regn e ud, hvad der ligger til Grund for, at Æggene ikke altid er lige stærke. Farsival Nissen jøker. Hvad skal man nu tro? I Mag. Otterstrøms Gudenaaplan, udgivet af Dansk Biologisk Station 1937 skriver Magisteren Side 15, at naar Yngelen har gode Vækstbetingelser og ikke udsættes for tæt, vil den blive til kraftige Ungfisk, der søger til Havs, hvorimod den kan blive til daarligtvoksende Bækørred er, hvis der udsættes for mange. Altsaa: Hvis Udsætningen foretages efter Magisterens Plan paa de rigtige Steder og i den rigtige Mængde, vil der ingen Bækørreder udvikles af Yngelen, men kun Havørreder. Paa Side 21 skriver Magisteren, at større

9 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET 91 eller mindre Dele af den nedadvandrende Yngel kan blive hængende i de store Søer og blive til Søørreder, og det er Magisteren ked af, for saa bliver det ikke som han ønsker det, det frie Fiskeri i Havet (Havfiskerne), der kommer til at nyde Fordelen ved Udsætningen, men derimod Søernes Lodsejere; men Magisteren trøster Havfiskerne med, at det dog antageligt kun er faa Procent af de nedadvandrende Ungørreder, der stopper op i Søerne. Summa summarum: Hvis Udsætningen foretages som den skal, bliver der ingen Bækørreder og kun nogle faa Procent Søerreder tilbage i Gudenaa. Resten gaar til Havs, fanges af Havfiskerne og kommer i hvert Fald aldrig ovenfor Tangeværket mere. Saadan skrev altsaa Mag. Otterstrøm i Men nu skriver Konsulent Hahn, Silkeborg, i Ferskvandsfiskeribladet for 1. April 1943, at Mag. Otterstrøm har udtc11t, at 25 / 0 af den udsatte Havørredyngel bliver i Bækkene som Bækørreder, 25 j 0 bliver i Søerne som Søørreder, medens 50 / 0 gaar til Havs som Havørreder. Nu vil jeg gerne som meget interesseret Pisker og Indehaver og Medindehaver af ret meget Fiskevand i Gudenaaens øvre Løb spørge rette Vedkommende, hvilke Tal, man skal rette sig efter, og hvilke Beviser der findes for, at disse Tal er rig tig e. Skanderborg, i Maj j. Alb. Andersen, Overdyrlæge. Parmo Ravnkilde im memoriam. Vi Mennesker staar saa ofte hjælpeløse over for Ting, vi ikke forstaar. Et saadant Tilfælde indtraf ved Assurandør Ravnkildes Død. Den 27. April fik vi at vide, at han var segnet om, ramt af et Hjerteslag. Saa at sige uden Varsel, paa sit Livs Højdepunkt og midt i sit Arbejde indhentede Døden ham. Han blev kun 48 Aar gammel. Vi forstaar det ikke, vi, der kendte ham. Vi havde Indtrykket af en harmonisk Sjæl i et sundt Legeme. Vi havde ikke ventet dette. Men hvor vil vi komme til at savne ham. Vi vil savne hans glade Smil i Gaderne, naar han kom cyklende med Dokumentmappen i Forretninger, og vi vil savne hans hjertevarme Ord i højtidelige Stunder eller hans kaade Historier, naar vi slappede af i Vennelaget Og i Friluftslivet paa Fiske- og Jagtture vil han blive savnet af sine mange Venner. Ogsaa i Silkeborg Fiskeriforening vil han efterlade et stort Savn. I 1929 blev han valgt til Foreningens Revisor, men allerede Aaret efter kom han ind i Bestyrelsen, hvor han siden har haft Sæde til sin Dødsdag. I de første Aar var han Sekretær, men medens gamle Smedemester Schou var Formand, var det faktisk Ravnkildel der

10 92 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 ledede Foreningens Anliggender. Schous Kræfter slog ikke til. Selv var Ravnkilde Foreningens Formand fra 1936 til 1939, da han trak sig tilbage til Næstformandsposten, som kan beklædte siden. Retsindig, sindsligevægtig og klarttænkende var han en af den Slags Mænd, det er en Lykke for en Foreningsbestyrelse at have i sin Midte. Han var en herlig Støtte i en Debat, for han havde denne forunderlige Evne til altid at finde det rette Ord i den rette Stund. Som vor Kasserer, Købmand N. L. Jensen udtrykte det: Var en Forhandling ved at gaa i Haardknude, var Ravnkilde altid Manden, der med rette Ord kunde løse Traadene fra hinanden. Han var i Sandhed vor Forening en god Mand i den Tid, det blev ham forundt at deltage i vort Arbejde. Hans Minde vil leve længe iblandt os. john-b. Hahn. Mindre Meddelelser. Odense Sportsfisker Klub henleder sine Medlemmers Opmærksomhed paa, at der ikke i Holmehave Aa maa fanges Ørreder med anden Agn er.d Spinder, Wobbler og Flue. Der vil snarest blive udsat Ørredsættefisk i Aaen og Gedder i N onnebo Mose. Fotografiske Kort over Klubbens Fiskevande vil foreligge til næste Møde. J. Ø. Store Laks. Skern Aa har i Foraaret budt paa adskillige store Laks, enkelte endda meget store. Den største vejede sine 14 l<g. og maalte 115 cm., den toges af Kresten Simonsen, Borris. Som Nr. 2 kommer een paa lidt over 13 kg., 105 cm., den blev fanget af Fyrbøder Carl H:msen, Troldhede. Nr. 3 var paa 11 kg., og fangedes af Assistent Svend Larsen, København. Er det mon rigtigt, at man i Jylland ikke tnger det saa højtideligt med Fredningsbestemmelserne? Det paastaar»cim.«i Berl. Tid. for 30. April: Et Sted i Midtjylland kom et Par Lystfiskere ind og henvendte sig til en anden Lystfisker i Toget for at høre om Udbyttet. Denne halede stolt en Gedde paa ca. 3 kg op og viste frem, hvorpaa de to sidstankomne lige saa stolte viste Modparten nogle Stallinger. I Betragtning af, at begge disse Fiskearter er fredet Maanedcn ud, tyder det paa enten utrolig Dristighed e1ler ogsaa meget slap Kontrol, at man kan sidde i et overfyldt Tog og prale af sin forbudte Fangst. Forhaabentlig er det ikke Kontrol, det skorter paa - ellers maa man haahe, det forsømte her hurtigt udbedres! Kjellerup Lystfiskerforening udfolder store Bestræbelser for at ophjælpe Fiskebestanden, og Foreningen har atter i dette Foraar udsat 30,000 Stk. Ørredyngel i Omegnens Vandløb. Udsætningen er sket under Ledelse af Fiskeribetjenten for Gudenaa med Assistance af de gule Spejdere. Gudenasens Lodsejer- og Fiskeriforening har paa sin Generalforsamling den 8. Maj, efter at Formanden, Gdr. Georg Petersen, havde aflagt Beretning, haft en livlig Debat om Fiskeretten fra Silkeborg til Resenbro og den offentlige Færdsel ad Træk!)tien. Om Fiskeretten stiller SHgen sig saaledes, at Lodsejerne, efter at Staten i sin Tid købte Resenbro Aaleværk for

11 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET 93 at nedlægge det, mener sig berettigede til at udøve Fiskeretten. Imidlertid har Staten udlejet Retten til at drive Fiskeri i den paagældende Strækning af Gudenaa til Silkeborg Fiskeriforening, der saaledes mener sig i sin gode Ret til Fiskeriet. Det ser dog ud, som om det gode Forhold, der hersker Parterne imellem, ikke har taget Skade af det opstaaede Mellemværende, men Spørgsmaalet kan næppe klares, uden at Lodsejerforeningen sagsøger Staten for ved Dom at faa fastslaaet, at Fiskeretten tilhører den tilstødende Ejendom. Silkeborg Fiskeriforening henstiller til sine Medlemmer indtil videre ikke at fiske fra Trækstien uden at løse de særlige Fiskekort, som gælder der. Ved Valgene genvalgtes Formanden og Kassereren, Gdr. Carl Olsen, Fiskegaarde, nyvalgt blev Bmd.A.Poulsen, Borup. Silkeborg Fiskeriforening afholdt den 27. April sin aarlige Generalforsamling paa Grand Hotel med Dyrlæge Lundby som Dirigent. Vi refererer efter»silkeborg Soc.-Dem.«Formanden, Konsulent John-B. llahn, indledede med at udtale nogle smukke Mindeord over Foreningens Næstformand, Assurandør Ravnkilde, der gennem mange Aar har været en god Arbejdskraft indenfor Bestyrelsen og til forskellige Tider havde bestridt baade Formandsposten, Sekretærposten og nu sidst Næstformandsposten. Ogsaa afdøde Cyklehandler Fjelrad Sørensen og Bankdirektør Ramsing blev mindet for deres Arbejde til Gavn for Fiskeriet. Derefter aflagde Formanden Beretning om Virksomheden. Det var hans Indtryk, at der havde været helt godt Geddefiskeri i det forløbne Aar for Sportsfiskerne, og i Søerne havde der været et helt Sandart-Eventyr. Foreningens Aborretur sammen med Kjellerup Fiskeriforening havde været en stor Sukces. Baadeafdelingen var blevet udskilt fra Ørredfiskernes Sportsafdeling, hvorved der nu var aabnet Mulighed for Optagelse af flere Medlemmer saavel i Sportsfiskerafdelingen som i Ørredklubben. Den sidste havde dog ikke aabnet for Tilgang af flere Medlemmer, idet der ikke ejes tilstrækkeligt Fiskevand, men der er givet Medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening det generøse Tilbud, at de kan erhverve Dagkort a 1 Kr. ved Foreningens Fiskevand i Skygge. Fiskeriforeningen har i Aarets Løb lejet Fiskeretten fra Langsø til Resenbro af Staten, men der forestaar endnu nogle Forhandlinger med Lods~jerne, før der kan fiskes fra Land, og foreløbig maa der kun fiskes fra Baad. Formanden beklagede, at der atter i Aar havde været Overtrædelser af Forbudet mod Fiskeri i Vejlbo Mose og paalagde Medlemmerne at respektere de givne Regler. Erhvervsfiskeriet havde i Aar givet en noget større Indtægt til Trods for, at Fangsterne laa lidt under sidste Aar. Bedst har Aalefiskeriet været, idet der er fanget 2912 kg Aal til 9608 Kr. mod 3047 kg og 8912 Kr. i Fjor. Derefter følger 8162 kg Brasen til 5452 Kr. (9022 kg til 5190 Kr.), 773 kg Gedder til 1397 Kr. (899 kg til 1187 Kr.), 430 kg Sandart til 814 Kr. (384 kg til 634 Kr.), 874 kg Skaller til 326 Kr. (2443 kg til 992 Kr.), 95 kg Flirer til 40 Kr. (-), 6 kg Ørred til 37 Kr. (2 kg til 7 Kr.), 30 kg Aborrer til 33 Kr. (27 kg til 28 Kr.), og 7 kg Kvabber til 5 Kr. (21 kg til 11 Kr.). Udklækningen af Geddeyngel i Fjor var ikke forløbet saa tilfredsstilleilde som ønskeligt, men der var dog udsat 3000 Sættefisk, og i Aar regnede man med at kunne udsætte 60,000 Stk. Yngel. Derimod var Opgangen af Aaleyngel særdeles lovende, og man havde i det hele taget Grund til at vente en betydelig Fremgang i Aalefiskeriet. Med Hensyn til Ørred, blev der i Fjor udsat 60,000 Stk., og drr skal nu atter foretages Udsætning af ØrredyngeL Formanden pointerede, at det er en Misforstaaelse at tro, at Udsætning af Havørred er uden Betydning for Ferskvandsfiskerne.

12 94 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 Kassereren, Købmand N. L. Jensen, oplæste Regnskabet, der viste en Indtægt paa 20,004 Kr. og en U d gift paa 19,780 Kr. Der er solgt Fisk for 17,675 Kr., hvoraf Fiskernes Andel:har været 12,681 Kr. I Leje af Fiskevand er betalt 2080 Kr. og til Yngeludsætning er brugt 3609 Kr. Driftsoverskudet har været 224 Kr., og Foreningens Formue er 7619 Kr. Formanden trak Linierne op for det kommende Aars Driftsplan, der er udarbejdet i Overensstemmelse med Ministeriets Forskrifter, men tager Sigte paa at opnaa et Særregulativ for Borresø og Brassø, samtidig med at den foreslaar Fredningstiden for Sandart ophævet. Til Bestyrelsen genvalgtes Købmand N. L. Jensen, Johan Sørensen, Sejs, Overportør Dyhr, og Dyrlæge Lundby. I Bestyrelsen er Aage Louring indtraadt som Stedfortræder for Assuraudør Ravnkilde. Under Eventuelt drøftedes bl. a. det aadigt tilbagevendende Spørgsmaal om Udsættelse af flere Baade i Søerne, ligesom der blev siaaet til Lyd for at abonnere paa»ferskvandsfiskeribladet«. Formanden oplyste paa given Anledning, at Foreningens Lejemaal af Fiskevand ved Dynres ikke paa nogen Maade tager Sigte paa at skabe Uoverensstemmelser med Ry Turistforening. Tværtimod ønsker man det bedst mulige Samarbejde, og bliver der en Dag en Fiskeriforening i Ry, vil Silkeborgforeningen være parat til at dele Fiskevand i Juulsø med den. Funder A a skal, efter h vad der oplystes paa»silkeborg Ørredfiskere«s Generalforsamling nu gøres til Genstand for en biologisk Undersøgelse. Den skal foretages af cand. mag. Knud Larsen, Biol. Station, og tager særlig Sigte paa Ørredens Ernæringsforhold i Aaen. Medlemmerne opfordres til at indsende Skælprøver af fangne Fisk semmen med Opgivelse af Vægt og Længde. Det oplystes samtidig, at man var opmærksom paa, at alt for mange Lystfiskere hjembragte Undermaalsørreder fra Aaen. Bestyrelsen vil nu søge at faa iværksat en mere effektiv Kontrol end hidtil.»silkeborg Ørredfiskere«har vedtaget en ny Form for Fredning, idet Fiskeriet rationeres. Fremtidig faar Klubbens Medlemmer et begrænset Antal Fiskedage at besøge Aaen i, foreløbig er Antallet fastsat til l O. Gyrstinge Sø har atter i Aar været Skuepladsen for et usædvanligt Fiskerheld. Berl. Tid. for 14. Maj bringer et Billede af en københavnsk Sportsfisker Sv. Skovgaard, der paa een Dag har fanget 58 Gedder, hvoraf de 42 blev genudsat. De 16, som Hr. Skovgaard tog med sig hjem, vejede tilsammen 72 kg. Mon ikke denne Fangst af samme Fisker paa een Dag er Danmarksrekord? spørger Bladet. -Vi svarer: jo, det maa vi da haabe. Levende Aal i alle Størrelser samt Gedder købes. Priess & Co. Tlf. Glyngøre 4. s~ttekrebs ønskes tilkøbs. Direktør Aage Munksgaard, Viborg. Brug HERKULES Reparer selv Deres Gummistøvler og Gummivarer. 1,65-2,50 Kr. pr. Flaske. Forsendes overalt. O. Th. Nielsen, Kirkeby 6 pr. Henne

13 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET 95 Tilbud ønskes paa Sættekarper og Suder. E. Zinck, Godthaab St. Eksportører og Fiskeriejere anbefales mit Værksted til Montering af Jernbanevogne og Emballage til Ægtransport, Munke, Rammer etc. Martine Roldsgaard Tlf. 51 Lunderskov. Vejle Savværk og Træuldsfahrik leverer alt Træuld til Ørreddamme. Ekstra lang Træuld. Absolut splintefri. J obs. Sørensen. Telf Vestjydsk Damkultur (v. Thue Nielsen) Vemb- Danmark Portionsørred Større Ørred Sættefisk Øjenæg af alle Ørred-Arter Køb og Salg. Telf. Adr.: /dom Kirkeby 8 x. Kontant Betaling. Telegr. Adr.: Thuenielsetz, Vemb. Lunderskov St. Mølle og Savværk S. Møller Telf. 42 leverer alt i Kassetræ til Ørred-Eksport samt Rammer og Kasser til Yngel Grand Hotel - Silkeborg Tlf. 9 (tidl. Holmgaards Hotel) Moderniseret og nyrestaureret. Vær. med koldt og varmt Vand, nogle m. Telefon. Bad, Garager. Bedste Madsted. Mødested for Fiskeriforeningen. Holger Jensen, Ny Vært.

14 96 FEHSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 NUTRIA Har De Adgang til Vandløb, Fiskedam eller Sø. overvej da Opdræt af Pelsdyret NUTRIA, (Argentinsk Sumpbæver), som for Tiden er en meget indbringende Forretning. Dyrene fodres med Roer, Kærne og Hø; de er lette at passe, meget haardføre, og avler Unger om A a ret. Skindprisen er for Tiden Kr. Avlsdyr af fineste forædlede Stamme, samt alle ønskelige Oplysninger faas ved Henvendelse til BRAMMJER 9 S PJELSDYRF ARM FREDERIKSVÆRK TELF.. 9 Har altid Købere til Aborrer, Skaller, Brasen, Gedder o.s.v., som kan betale virkelig gode Priser l Johannes Petersen, Aarhus-Risskov. Telef. Aarhus 282 & Risskov Telegr.-Adr.: lp. Aarhus. A/s Skanderborg Jern- & Zinksoldefabrik Gennemhullede Zinkplader til Fiskeribrug. Telf. Skanderborg Nr. l. Afs MARTIN NIELSEN - Fiskeforretning Fredericia.~I_R_eo_el_mæ_s_sig_ø_s_am_lø_rv_oo_ne_t_ii_S_ch_w_øiz_oo_l_tal_iø_n -----:1 AAL købes til højeste Dagspriser. - Tilbud udbedes. P. Christensen Kolding Telefon 212. Privat 215.

15 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 Alle Ferskvandsfisk! Gedder, Aborrer og Skaller etc., samt Lax og Portionsørreder købes til Dagens højeste Pris. Omgaaende Afregning! Fischer Jensen, Fiskeexport, Tlf Esbjerg. Fa. Peder Jensen, Fiskeexport, (A. Bachmann) Tlf Esbjerg. Sa~:fører (Jarl Dandber~: Vibor~: (tidl. Formand for Ferskvandsfiskeriforeningen) Telf. 258 e meddeler som juridisk Konsulent for Foreningen gratis Raad og Vejledning til Medlemmerne i Spørgsmaal e vedrørende Ferskvandsfiskeriet. Specialtransport af alle Slags Fisk i Ind- og Udland. Telefon Kolding 1522 Esbjerg 2819 Kødhakkere og alle Reservedele paa Lager l Hulskiver fra 2 til 19 mm. V ægte - Foderskeer - Stænger til Riste. Forlang Tilbud l Johs. Roed, Lunderskov. Telf. 9. 1~J~~~rJJ~Pl~~:~J~[~~ tjc EF3a &; m m... jjijl'ntrirll~r:i Specialitet= Ferskvandsfisk og Aal. Karusser Aborrer Suder Brasen - Skaller Gedder og Sandart købes l last Regning og modtages l Commlssion. Afregning samme Dag som Fisken modtages

16 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET Sydjydsk Damkultur Telefon No. 115 (Hansen & Jørgensen) Aktieselskab Ve j en Portionsørred, levende ispakkede Telegr.-Adr: Damkultur Prima Øjneæg, Yngel og Sættefisk af alle Ørredarter købes og sælges Specialvogn for levende Transporter Færdigmonterede Fiskeredskaber VAAD, RUSER og SÆTTEGARN til alt Ferskvandsfiskeri leveres fra Lager og efter Bestilling bedst og billigst. S M HAASE KØBENBAVNC. Tlf. Amager 5848 y. - Knippelsbrogade 8 Køb og S al g af Portions-Ørred, Æg, Y n gel og Sættefisk af alle Ørredarter. K o n t a n t B e t a l i n g. Fiskene afhentes paa Sælgerens nærmeste jernbanestation. Telegram-Adresse: Telefon Adresse: Forel, Vejle. Gammel Højen Nr. 5 Trykt i Skanderborg Amtsboli[trykkeri - Holger C. Brix. Afleveret paa Avispostkontoret: 31. Maj 1943.

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET

F. FISKERIUDB1TTET. C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET F. FISKERIUDB1TTET af C. J. Rasmussen FRIVANDSFISKERIET I de af Fiskeridirektoratet aarligt udgivne Fiskeriberetninger gives der bl. a. Oplysninger om Fangsten fra saa godt som alle større Brugsfiskerier

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 243-1923) Originalt emne Belysningsvæsen Belysningsvæsen i Almindelighed Gasværket, Anlæg og Drift Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 14. juni 1923 2) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 636-1936) Originalt emne Ernæringskort Forskellige Næringsdrivende Næringsvæsen Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Uddrag fra byrådsmødet den 22. oktober

Læs mere

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i

I slutningen af maj 2006, var baaden stort set færdig til at komme i søen paany efter mange aar paa land Det øsede ned den dag baaden blev sat i Vores sejlbaad. Siden jeg var barn har jeg været fascineret af skibe af enhver art, men det var nok fordi far var fisker og havde en kutter. Jeg husker at jeg byggede modelbaade som barn. Efter at jeg

Læs mere

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement

VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening. Foreningens fiskevand og reglement VOSF Vejen og Omegns Sportsfisker Forening Foreningens fiskevand og reglement 2016 Indhold A. Almindelige bestemmelser B. Særregler C. Fiskesøen i Drostrup D. Gels Å E. Anbefalinger til håndtering under

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 185-1926) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Udleje af Jorder Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 3. juni 1926 2) Byrådsmødet den 9. september 1926 3) Byrådsmødet den 30. september 1926 Uddrag fra

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 10. oktober 1907 2) Byrådsmødet den 24. oktober 1907 Uddrag fra byrådsmødet den

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Sammenholdet. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011

Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 Gudenåens Ørredfond Beretning 2010/2011 2010 har været et år mærket af sygdomsproblemerne tilbage i 2009. I 2010 har vi således ikke været i stand til at opfylde udsætningsplanen mht. 1-års, smolt og type

Læs mere

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis

Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis Høstprædiken - Prædiken til 14. S.e. Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af Karup

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Katedralskolen Marselisborg Skole Regulativer, Reglementer m m Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Vedtægter Indholdsfortegnelse

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig.

Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. Menn. har i sig en Trang til Sandhed, til at vide, hvordan det egentlig forholder sig. En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må

Læs mere

Ferskvandsfiskerib 1916. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 14de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. .,v'

Ferskvandsfiskerib 1916. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 14de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. .,v' Ferskvandsfiskerib.,v' ladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1916. 14de Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab)~ 1916. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............ 1 Den ordinære

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 390-1910) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Biografteater Teater Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 20. oktober 1910 2) Byrådsmødet den 8. december 1910 Uddrag fra byrådsmødet den 20. oktober 1910 -

Læs mere

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk

3. Søndag i Advent. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte

Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte Ministerium om, staar et Lovforslag til en Kolding- Randbøl Bane maatte blive forelagt Lovgivningsmagten, da grundigt at tage Hensyn til, at en saadan Bane formentlig er aldeles unødvendig, da de Egne,

Læs mere

Introduktionsmateriale

Introduktionsmateriale Introduktionsmateriale Velkommen til Vejle Sportsfiskerforening Ryd op efter dig selv Vi harmes alle over de mennesker der mishandler dyr, eller når vi i aviser eller på fjernsyn høre om tankskibe som

Læs mere

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske

John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske Første opfordring til sabotage John Christmas Møller var i 1942 flygtet til London, hvorfra han fik lov at tale i den britiske radio BBC s udsendelser sendt til Danmark og på det danske sprog. Talen blev

Læs mere

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger.

Ark No 68/1885. Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Ark No 68/1885 Til Byraadet i Veile. Om de ledige Fripladser i Realafdelingen er indkommen vedlagte 7 Ansøgninger. Skoleudvalget tillader sig at indstille at de tildeles. 1 Skp. S. Hansens Søn - Lars Hansen

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2010

VSF Fangstrapport for 2010 15. december 2010 VSF Fangstrapport for 2010 1 Generelt... 1 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 3 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks... 7 4 Regnbue... 8 5 Bækørred... 8 6 Gedde... 8 7 Ål... 8 8 Andet...

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 917-1938) Originalt emne Sporvejene Trambusser Uddrag fra byrådsmødet den 9. marts 1939 - side 6 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 917-1938) Indstilling

Læs mere

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

En ny Bibelhistorie. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. FøTskvandsnskøTlfoTøninlens Medlemsblad. 1908. 6. Aargang.,l{oldllll\ }'oikebla.t". ROfllorykkerlj Kolding Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsldftp,t.,..'.......... 2 Blandene

Læs mere

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Doktorlatin. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Tiende Søndag efter Trinitatis

Tiende Søndag efter Trinitatis En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Karup Å ved Karup Kirke

Karup Å ved Karup Kirke 2014 Karup Å ved Karup Kirke Fiskearter: havørred, bækørred, regnbueørred. Fisketid: fra 1. marts til og med 31. oktober. Fiskeret: Lystfiskerforeningen af 1926. Der må fiskes på den nordøstlige side af

Læs mere

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk

Den værkbrudne. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 223-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Hunde Hunde i Almindelighed Politivedtægt Rets- og Politivæsen Vedtægter Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 29.

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skole- og Undervisningsvæsen Skoletandklinik Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 17. juni 1915 2) Byrådsmødet den 24. juni 1915 3) Byrådsmødet den 8. juli 1915

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 383-1915) Originalt emne Kommunelæger Regulativer, Reglementer m m Sundhedsvæsen Vedtægter Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 30. marts 1916 2) Byrådsmødet den 30.

Læs mere

VSF Fangstrapport for 2011

VSF Fangstrapport for 2011 Rev 15. december 2011 VSF Fangstrapport for 2011 1 Generelt... 1 1.1 Rapportering... 1 1.2 Årsvariation... 2 1.3 Oversigt... 2 2 Havørred... 3 2.1 Vejle Å... 4 2.2 Rohden Å... 6 2.3 Øvrige åer... 7 3 Laks...

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 394-1918) Originalt emne Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Skovene Skovene i Almindelighed Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. september 1918 2) Byrådsmødet

Læs mere

Norden i Smeltediglen

Norden i Smeltediglen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11

LOVE LANDINSPEKTØRFORENINGEN. i912 FOR. Falkonerallé 11 LOVE FOR LANDINSPEKTØRFORENINGEN i912 F r e d e r i k s b e r g b o g t r y k k e r! Falkonerallé 11 A. F oreningens Form aal, 1. Foreningens Formaal er at varetage Landinspektørernes Interesser, at virke

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 205-1933) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunehjælp Socialudvalg Socialvæsen Socialvæsen i Almindelighed, Socialloven Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 1. juni 1933 2) Byrådsmødet den 15. juni

Læs mere

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Den danske Flagsang. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vejle Sportsfiskerforening

Vejle Sportsfiskerforening Konstituering Møde med Vejle Kommune om Godset gennemgang af præsentation Hvad bliver der arbejdet med lige nu Konstituering: Formand Per Nørgaard Næstformand Niels Risak Kasserer Leo Mikkelsen Sekretær

Læs mere

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter

Fiskeklubben. Hornsherred. Vedtægter Fiskeklubben Hornsherred Vedtægter Vedtaget på generalforsamlingen 3.marts 2001 Ændret på generalforsamlingen 12.februar 2002 4. februar 2003 3. februar 2004 14. april 2015 1 Fiskeklubben Hornsherred i

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Juledag 1928 II overstreget

Juledag 1928 II overstreget En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk

Prædiken til Juledag. En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Ruths Bog. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Kommunelæger Sct. Josephs Hospital Sundhedsvæsen Sygehuse Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 21. juni 1917 2) Byrådsmødet den 13. december 1917 Uddrag fra

Læs mere

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å

LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å LYSTFISKERIFORENINGEN FOR LIVER Å Liver Å, (1375 Lygeraa, 1. led af Liugh, åens gamle navn, opr. glda. *liugh 'sumpet areal', 2. led å er en senere tilføjelse), vandløb i det nordvestlige Vendsyssel; 20

Læs mere

Hr. Norlev og hans Venner

Hr. Norlev og hans Venner Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær.

Revolverattentat i Thisted --o-- En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Thisted Amts Tidende 15/5 1911 Revolverattentat i Thisted En hjemvendt Amerikaner forsøger at skyde Vognmand Harkjær. Med Toget ankom i Onsdags til Thisted en ca. 50Aarig Dansk-Amerikaner, Laurids Nørgaard

Læs mere

Lommeulken Hvem er vi?

Lommeulken Hvem er vi? Maj 2013 Lommeulken Hvem er vi? Baggrund Lommeulken Jysk Akademisk Lystfiskerforening er en lystfiskerforening for studerende på videregående uddannelser i Aarhus. Foreningen opstod i 1999 efter en biologisk

Læs mere

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk

3. S. i Fasten En prædiken af. Kaj Munk En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 88-1918) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Boligforeninger Boligforhold Foreninger Jorder Kommunens Jorder i Almindelighed Private Beboelseshuse Salg og Afstaaelse af Grunde Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 98-1915) Originalt emne Den kommunale Fortsættelsesskole Skole- og Undervisningsvæsen Skole- og Undervisningsvæsen i Almindelighed Uddrag fra byrådsmødet den 27. maj

Læs mere

Saa blæser det op igen

Saa blæser det op igen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006

Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 Gudenåens Ørredfond Formandsberetning 2006 2006 har været endnu et godt år for Gudenåens Ørredfond. Vi har opfyldt udsætningsplanen for vores område leveret fisk til Tangeværkets pligtudsætning, leveret

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 505-1928) Originalt emne Ejendomme og Inventar Forskellige Næringsdrivende Kommunens Malerforretning Næringsvæsen Uddrag fra byrådsmødet den 10. januar 1929 - side 2

Læs mere

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om

Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om Statsministeren (Stauning) i Studenterforeningen om "Tidens politiske Opgave". d. 8. marts 1941 Meget tyder på, at de fleste fremtrædende politikere troede på et tysk nederlag og en britisk 5 sejr til

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Bygningsvæsen Bygningsvæsen i Almindelighed Stefanshjemmet Sundhedsvæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 24. januar 1929 2) Byrådsmødet den 7. februar 1929

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Slagtehuset Slagtehuset og Kvægtorvet Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 15. juli 1909 2) Byrådsmødet den 30. september 1909 Uddrag fra byrådsmødet den 15.

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Forblad. Om lerindskud i bjælkelag. Henning Hansen. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte

Forblad. Om lerindskud i bjælkelag. Henning Hansen. Tidsskrifter. Arkitekten 1932, Ugehæfte Forblad Om lerindskud i bjælkelag Henning Hansen Tidsskrifter Arkitekten 1932, Ugehæfte 1932 OM LERINDSKUD I BJÆLKELAG Kære Monberg. Tak for Deres Svar, nærmere kommer vi vel ikke Tingene denne Gang. Som

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. - Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1907.. 5. Aargang.,KoldinlJ Folkeblad"s Bogtrykkeri, KoldiDIJ. Yed...;\arskiftet.. FerskVan dsfiskeril oyen Gonsvar til Artiklon ~Fiskeriet

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Skovene Skovrider, Skovfogeder, Skovarbejdere Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 11. september 1919 2) Byrådsmødet den 23. oktober 1919 3) Byrådsmødet den

Læs mere

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Andejagten. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Prædiken til 3. S.e. Paaske

Prædiken til 3. S.e. Paaske En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Kaj Munks Svar til Pastor Fibiger

Kaj Munks Svar til Pastor Fibiger Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Staalbuen teknisk set

Staalbuen teknisk set Fra BUEskydning 1948, nr 10, 11 og 12 Staalbuen teknisk set Af TOMAS BOLLE, Sandviken Fra vor Kollega hinsides Kattegat har vi haft den Glæde at modtage følgende meget interessante Artikel om det evige

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Ejendomme og Inventar Erhvervelse og Afstaaelse af Ejendomme Foreninger Forsørgelsesvæsen Forsørgelsesvæsen i Almindelighed Sundhedsvæsen Sundhedsvæsen i Almindelighed

Læs mere

Kolding Sportsfiskerforening

Kolding Sportsfiskerforening Kolding Sportsfiskerforening JUNI 2007 Love og vedtægter 1. Foreningens formål og hjemsted. 1. Foreningens formål er at skaffe medlemmerne bedst og billigst adgang til at drive fiskeri i de i Kolding og

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 375-1916) Originalt emne Havnen Havneplads Uddrag fra byrådsmødet den 12. oktober 1916 - side 4 Klik her for at åbne den oprindelige kilde (J. Nr. 375-1916) Skrivelse

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 170-1917) Originalt emne Observatoriet Ole Rømer Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 31. maj 1917 2) Byrådsmødet den 14. juni 1917 3) Byrådsmødet den 21. juni 1917

Læs mere

F erskv an dsfisk eri b ladet.

F erskv an dsfisk eri b ladet. F erskv an dsfisk eri b ladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1919. 17 de Aargang Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab),... 1919. ! Side F erskvandsfiskeriforeningen : Aarsberctning for 1918....

Læs mere

Prædiken til 3. S. i Fasten

Prædiken til 3. S. i Fasten En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts -34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 129-1908) Originalt emne Børn Børns erhvervsmæssige Arbejde Foreninger Handelsforeninger Politivedtægt Rets- og Politivæsen Uddrag fra byrådsmødet den 11. juni 1908 -

Læs mere

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes.

Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Veile Amthuss d 7/8 73 Ark No 19/1873. Indenrigsministeriet har under 5 d.m tilskrevet Amtet saaledes. Ved Forordningen af 18 Oktbr 1811 er der forsaavidt de i privat Eje overgaaede Kjøbstadjorder afhændes,

Læs mere

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad

Navn G.Bierregaard S. Nichum. Til Veile Byraad Ark No 24/1876 Med Hensyn til at Skovfoged Smith til 1ste April d.a. skal fraflytte den ham hidtil overladte Tjenstebolig i Sønderskov, for at denne Bolig med tilliggende kan anvendes til Skole, blev det

Læs mere

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm

Laks Havørred Bækørred* Stalling Snæbel Ål Helt Gedde Mindstemål 40 cm 40 cm 30 cm Regler og kortmaterialer gældende for: Dagkort - Zone 1: Varde Å og Linding Å Regler for fiskeri på zone 1 Obligatorisk indrapportering af fangst - Fra sæsonen 2015 skal alle fangster af laks, havørred,

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr )

Aarhus byråds journalsager (J. Nr ) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Politibetjentes Lønforhold Rets- og Politivæsen Indholdsfortegnelse 1) Byrådsmødet den 12. december 1901 2) Byrådsmødet den 10. april 1902 Uddrag fra byrådsmødet

Læs mere

SU s Facilitetsfolder

SU s Facilitetsfolder Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder http://www.fiskeren.dk Januar 2013-2. Årgang SU s Facilitetsfolder udgives af Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers

Læs mere

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her

en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her Faderen en mægtigste Mand i det Præstegjæld, hvorom her D skal fortælles, hed Thord Øveraas. Han stod en Dag i Præstens Kontor, høi og alvorlig; «jeg har faaet en Søn», sagde han, «og vil have ham over

Læs mere

Gamle Fiskeriredskaber.

Gamle Fiskeriredskaber. 1 Gamle Fiskeriredskaber. Af T. Kragelund. I Historisk Samfunds Aarbog for Ribe Amt, ottende Bind 1932-35 Side 275-305 skriver H. P. H. Novrup om Smaafiskeri i gamle Dage, bl. a. ogsaa om Togger og Kurre.

Læs mere

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE.

Følgende står at læse på etiketten DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE. 1 Følgende står at læse på etiketten på heftets forside: DA MIN GAMLE BEDSTEMOR VAR DØD, LÅ DER I SKUFFEN SÅDAN ET HÆFTE TIL HVERT AF BØRNENE Ebbe og Dagmar HUN VAR JO STEDMOR TIL DE FIRE FØRSTE BØRN OG

Læs mere

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang

Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg. SU s. Facilitetsfolder. www.fiskeren.dk. Februar 2012-1. Årgang Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsudvalg SU s Facilitetsfolder www.fiskeren.dk Februar 2012-1. Årgang Facilitetsfolderen udgives af SU Sjællandske Sports og Lystfiskerforeningers Samarbejdsuvalg

Læs mere

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013

Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 2013 Fiskebestanden i Birkerød Sø, august 213 Fra d. 2. til 21. august 213 udførte Rudersdal Kommune en undersøgelse af fiskebestanden i Birkerød Sø. Dette notat beskriver metoder og resultater fra undersøgelsen.

Læs mere

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen.

00060.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00. Fredningen vedrører: Kanderende Sti. Domme. la ksations kom miss ionen. 00060.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00060.00 Fredningen vedrører: Kanderende Sti Domme la ksations kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 14-11-1919 Fredningsnævnet 28-07-1919 Kendelser Deklarationer

Læs mere

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

For Grundtvigskirken. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Foraarets Fugle. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Foraarets Fugle. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011

Jørgen Moe. I Brønden og i. bokselskap.no 2011 Jørgen Moe I Brønden og i Tjernet bokselskap.no 2011 ISBN: 978-82-8319-099-1 (digital, bokselskap.no), 978-82-8319-100-4 (epub), 978-82-8319-101-1 (mobi) Dukken under Tjørnerosen. Der var en liden Pige,

Læs mere

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar

Ark No 1/1884. Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Ark No 1/1884 Til Vejle Byraad. Som det højtærede Byraad bekjendt bestaar Arbejdernes Sygekasse Forening for Størstedelen kun af mindre bemidlede Folk, saasom Daglejere, Arbejdsmænd, Haandværkssvende,

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk

Dansk Teaters Værdi. Et stykke journalistik af. Kaj Munk Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930)

Aarhus byråds journalsager (J. Nr. 422-1930) Aarhus byråds journalsager Originalt emne Droske- og Kaperkørsel Foreninger Kørsel Regulativer, Reglementer m. m. Vedtægter, Regulativer, Instrukser o. lign. Vognmandsforeninger Indholdsfortegnelse 1)

Læs mere

Lundeborg Lystbådehavn på position:

Lundeborg Lystbådehavn på position: Nr. 2 april - 2004 Mindeord Jeg har just modtaget den sørgelige meddelelse at Poul Olsen er død. Poul fungerede som næstformand i Alpha29-klubben siden 1999 og på vores bestyrelsesmøde i januar var Poul

Læs mere