--- -~ ~-- - '.. -""--""" ~.. M~ ~ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "--- -~-... -..-.. -- ~-- - '.. -""--""" .. - ---- ...-- - ~.. M~ ~---- ------ ~-~- NR. 6 FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9"

Transkript

1 ---- ~ ~ ~-- - ' NR. 6 ~.. M~ ~-~- FERSKVANDS= FHSKERHBLADET 1 9

2 ~r. 6 f'erskvanbsflskertatabet Portionsørred større Ørred og Øjenæg af alle Ørredarter købes til højeste Dagspris - - Kontant Betaling. Øjenæg og Yngel af alle Ørredarter sælges paa fordelagtige Vilkaar. Nikolaj jøker H. Nissen jøker Nørrebrogade 56, Esbjerg. Frisendal Fiskeri pr. Lunderskov. Tlf. Esbjerg 517. Tlf. Gelballe 8. Øjnøæg, Yngel og Sættefisk i alle Ør redarter levøres paa fordelagtig Vil k, P. Holm Nyland, Fiskeeksport, Ve) le. Telegr.-Adr.: TRU IT E, Vejle. Telefon: Vejle 463. Telegr.Adr.:»Fiskpeter«. A/s Th. Petersen & l'o. Levende Aal en gros. KOLDING Filialer: GRAASTEN og KØBENHAVN (Gl. Strand}. Ethvert Parti Aal købes eller modtages i Kommission. Telefon 748. Privat 1582.

3 FERSKVANDS- ~ FISKERIBLADET Medlemsblad for Ferskvandsfiskeriforeningen for Danmark. Formand: Overlærer C. RAMSING, Kristrup pr. Randers. Redaktion: Mag. scient. POVL H AMMER, Maagevej, Skanderborg. Indmeldelser i Ferskvandsfiskeriforeningen sker til Redaktionen eller til et Medlem af Bestyrelsen. Aarskontingent er Kr. 6,00, hvorfor Medlemsbladet faas gratis tilsendt i Indlandet. Udenlandske Medlemmer maa betale Porto ekstra. Nr. 6 l. Juni Aarg. INDHOLD: Forsøg over Befrugtningen hos Regnbueørred. - Hvad skal man nu tro? - Parmo Ravnkilde im memoriam. - Mindre Meddelelser. Forsøg over Befrugtningen hos Regnbueørred. Vi har her paa Kildevæld Fiskeri altid haft forholdsvis mange flere ubefrugtede Æg blandt Regnbueæggene end blandt Bækørredæggene, idet vi har ca. 5 / 0 ubefrugtede blandt Bækørredæggene, hvorimod vi for det meste har / 0, ja, i enkelte Tilfælde helt op til 40 / 0 ubefrugtede blandt Regnbueæggene.. jeg har derfor i de sidste fire Aar gjort forskellige Forsøg med Befrugtning af Regnbueæg. Da andre Fiskerier maaske kan have Interesse i at høre lidt om disse Forsøg, vil jeg hermed prøve at give en Fremstilling af de Forsøg, der gav de tydeligste Resultater. Desværre blev de fleste Forsøg foretaget med saa smaa Portioner Æg, at de ikke kan regnes for fyldestgørende, men man kan dog altid se, i hvilken Retning Resultaterne gaar. I Vinteren søgte jeg at finde ud af, om det var Æggene eller Mælken, der var Skyld i, at der blev for mange ubefrugtede Æg. Ligeledes søgte jeg at finde ud af, hvor længe Æggene og Mælken er befrugtningsdygtige, efter at de var kommet i Berøring med Vandet, samt hvor hurtig Befrugtningen sker. For at finde ud af, om det er Æggene eller Mælken, der er Skyld i, at der bliver for mange ubefrugtede Æg, befrugtede jeg først nogle Æg af seks Hunfisk mect samme Hanfisk Dette gav følgende Resultat:

4 86 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 Hun døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede Nr Stk. 25 Stk. 330 Stk. 7 Nr Nr tt 39 Nr~ Nr Nr tt En Gentagelse af Forsøget med en anden Han og 6 nye Hunn er gav følgende Resultat: Hun døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede Nr Stk. 104 Stk. 375 Stk. 22 Nr tt 9 Nr tt 190., 250 ubrugelige 43 Nr Nr Nr Derefter seks smaa Portioner Æg af samme Hunfisk, befrugtet af seks forskellige Hanfisk: Han døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede Nr. l 4 Stk. 8 Stk. 500 Stk. 1,5 Nr ,9 Nr ,3 Nr ,9 Nr ,5 Nr ,4 Ogsaa dette Forsøg gentoges. Seks andre Hanner og Æg fra en anden Hun gav følgende Tal: Han døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 j 0 ubefrugtede Nr. 7 6 Stk. 27 Stk. 450 Stk. 5,7 Nr ,2 Nr ,3 N r. l O ,3 Nr ,2 Nr ,3 Da der er størst Forskel paa Procenten af ubefrugtede i de Forsøg, hvor Æggene stammer fra forskellige Hunfisk, maa man vel gaa ud fra, at det ikke er Mangler ved Mælken, der er Skyld i de mange ubefrugtede Æg. For at finde ud af, hvor længe Mælken er befrugtningsdygtig, blev seks smaa Portioner Æg af seks Hunfisk med 10 Sek Mellemrum sat over i et Fad Vand med Mælke, saaledes at de sidste Æg blev sat over i Mælken l Minut efter, at denne var afstrøget:

5 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET 87 døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 l o ubefrugtede 10 Sek. 37 Stk. fl6 Stk. 300 Stk Sek ,, Sek Sek Sek Sek «99 At der var 42 / 0 ubefrugtede blandt de Æg, der blev sat over efter 20 Sek. skyldes sikkert, at det er de sidste Æg, der blev strøget af Fisl<en, da det senere har vist sig, at det er knuste Æg, der hindrer Befrugtningen, og man er altid mest tilbøjelig til at knuse nogle Æg, naar man stryger de sidste Æg ud af Fisl<en. løvrigt viser Forsøget, at Mælken efter Sekunder ikke mere er befrugtningsdygtig. Om dette er Tilfældet for alle Hanfisk kan ikke afgøres, da Forsøget kun blev foretaget med een Hanfisk. For at finde ud af, hvor længe Æggene er befrugtningsdygtige efter at de er kommet i Vand, blev seks Portioner Æg af samme Hunfisk sat i Vand og derefter med 10 Sek.s Mellemrum sat over i Vand med nyafstrøgen Mælke: 10 Sek. 20 Sek. 30 Sek. 40 Sek. 50 Sek. 60 Sek. døde i Perioden ubefrugtede 154 Stk. 83 Stk n befrugtede 300 Stk /o ubefrugtede Herefter gentoges Forsøget med seks Portioner af en anden Hun fisk, men med større Tidsmellemrum: 0 døde i Perioden ubefrugtede befrugtede / 0 ubefrugtede oos. 60 Stk. 51 Stk. 500 Stk. 9,3 l M.OOS ,4 1 M.20S ,8 1 M.40S , 750 3,4 2M.OOS ,5 4M.OOS ,5 At der blandt Æggene, der blev sat over efter 50 Sek. er 92 0 / 0 ubefrugtede, og at der af dem, der blev sat over efter 2 Min., er 28,5 / 0 ubefrugtede, skyldes sikkert igen, at det er de sidste Æg af Fiskene. Ved senere Forsøg, hvor Æggene stod i Vand i 10 Min., før de blev befrugtede, var der 95 / 0, hvorimod der ved Æg, som havde staaet i 10 Min. uden Vand paa, kun var 11 / 0 ubefrugtede. Disse

6 88 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 Forsøg viser, at Æggene godt kan befrugtes i nogen Tid efter, at de er kommet i Vand, hvilket man tidligere har hævdet ikke var Tilfældet. Nogle Æg, som blev hældt i et Fad Vand, som havde staaet i flere Min. med Mælke i, saaledes at Mælken ikke mere var befrugtningsdygtig, og som derefter blev befrugtet med frisk Mælke, gav 6 / 0 ubefrugtede. Det lader altsaa ikke til, at Mælken, som ikke ikke mere er befrugtningsdygtig, hindrer Befrugtningen. For at finde ud af, hvor hurtig Befrugtningen sker, blev seks Portion er Æg af samme Hunfisk sat i Vand med nyafstrøget Mælke og derefter med 5 Sek. Mellemrum taget op og skyllet, saaledes at de første Æg kun havde 5 Sek. at blive befrugtede i: 5 Sek. 10 Sek. 15 Sek. 20 Sek. 25 Sek. 30 Sek. døde i Perioden ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede 28 Stk. 165 Stk. 225 Stk Da der ikke er flere ubefrugtede blandt de Æg, der blev taget op efter 5 Sek. end blandt de Æg, der blev taget op senere, maa man vel gaa ud fra, at Befrugtningen sker forholdsvis hurtigt. At der er forholdsvis mange ubefrugtede i dette Forsøg, skyldes sikkert, at der har været for mange knuste Æg. I Vinteren søgte jeg at finde ud af, om de mange ubefrugtede Æg maaske skyldes, at Fiskene ikke er tilstrækkelig modne, eller om Grunden er, at de er overmodne. Et For!;øg, hvor der blev strøget nogle Æg af een og samme Fisk med tre Dages Mellemrum, gav følgende Resultat: ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede Første Afstrygning 56 Stk. 62 Stk. 47 efter 3 Dage ,7 efter 6 Dage efter 9 Dage ,3 efter 12 Dage ,7 efter 15 Dage efter 18 Dage o 8 Første Gang var Fisken knap moden, saaledes at nogle af Æggene ikke kunde skilles ad. Efter 12 Dages Forløb havde Fisken slugt Vand og efter 15 'Dage havde den tildels støget sig selv. Et Forsøg med en anden Fisk gav følgende Resultat: o

7 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET 89 ubefrugtede befrugtede 0 / 0 ubefrugtede Første Afstrygning 5 Stk. 200 Stk. 2,4 efter 3 Dage ,8 efter 6 Dage ,6 efter 9 Dage o 200 o efter 12 Dage ,5 efter 15 Dage ,3 efter 1 S Dage o 150 o efter 21 Dage ,4 Ogsaa denne Fisk havde efter 12 Dage slugt Vand, men havde saa vidt det kunde ses ikke strøget sig selv. Disse Forsøg tyder paa, at naar først Fiskene er saa modne, at Æggene kan skilles ad, betyder det ikke noget, hvornaar de bliver strøget, naar blot man ikke venter saa længe, at Fiskene selv stryger Æggene af sig. Da Regnbueæg er meget skøre som nystrøgne Æg, saaledes at der for det meste gaar nogle i Stykker, naar de stryges ud af Fiskene, søgte jeg i Vinteren at finde ud af, om det er dette, der er Skyld i, at en Del af Æggene ikke bliver befrugtede. Blandt Æggene af fire Fisk, som blev strøget meget forsigtigt, saaledes at der ingen Æg gik i Stykker, var der henholdsvis CJ 0 / 0. 1,7 / 0, 1 / 0 og l 0 / 0 ubefrugtede. To Fisk, som blev strøget haardt, men hvor kun faa Æg knustes, gav begge 12 / 0 ubefrugtede. To Fisk, som blev strøget haardt, saaledes at en Del Æg knustes, gav henholdsvis 35 / 0 og 23 / 0 ubefrugtede. En Fisk, som blev strøget haardt, saaledes at en Del Æg knu Æggene blev skyllet og først derefter befrugtet, gav stes, hvoreft~r 98 / 0 ubefrugtede. Disse Forsøg tyder paa, at det er de knuste Æg, der hindrer Befrugtningen, da der hele Tiden er flest ubefrugtede, hvor der er flest knuste Æg. At der er 98 / 0 ubefrugtede blandt de Æg, der blev skyllet, før de blev befrugtet, skyldes sikkert, at Indholdet af de knuste Æg er blevet skyllet rundt paa alle de andre, saaledes at det næsten totalt har hindret Befrugtningen. Det er sikkert dette, som har været Grund til, at man altid har antaget, at Regnbueæg kun kunde befrugtes et Øjeblik efter, at de er kommet i Vand. I søgte jeg at faa disse Forsøg bekræltet ved at stryge 3 / 4 af Æggene af hver Fisk saa forsigtigt, at jeg var sil<ker paa, at der ingen Æg blev knust, hvorefter de sidste Æg af Fisken blev presset i en Si for sig, saaledes at jeg herved fik 3 / 4 af Æggene blandt hvilke der ingen knuste var, og 1 / 4 blandt hvilke der var en Del knuste.:eg. Dette Forsøg blev gjort med 500,000 Æg af to for-

8 90 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 skellige Presninger og gav hver Gang samme Resultat, nemlig 2 / 0 ubefrugtede blandt de første 3 / 4, hvor der ingen knuste Æg var, og / 0 ubefrugtede blandt den sidste 1 / 4, hvor der var en Del knuste Æg. For at kontrolere, hvor mange Procent ubefrugtede der vilde være blevet ved almindelig Presning (d. v. s. alle Æggene stryges i samme Si og befrugtes derpaa), blev 100,000 af den ene Presning strøget almindeligt. Blandt disse var der 22 / 0 ubefrugtede. Da min Svoger, Albert Trachsel i Ravning, samtidig havde foretaget nogle Forsøg med at tørbefrugte nogle Regnbueæg og haft meget gode Resultater, forsøgte jeg med en tredie Presning at tørbefrugte den sidste Fjerdedel og opnaaede herved at faa disse ned paa 20 / 0 ubefrugtede. Man vil efter dette sikkert opnaa de bedste Resultater ved altid at stryge Fiskene saa forsigtigt som muligt. Hvis man saa er sikker paa, at der ingen knuste Æg er, betyder det ikke noget, hvordan man bærer sig ad med at befrugte Æggene. Er man derimod ikke sikker paa, at der ingen knuste Æg er, er det bedst at tørbefrugte Æggene. løvrigt bør man altid sørge for, at Fiskene ikke er for fede, naar de skal stryges, da en fed Fisk altid er meget vanskeligere at stryge end en Fisk, der ikke er for fed. Nogle Prøver paa, hvor stort et Tryk de nystrøgne Æg kan taale, før de gaar i Stykker, viste, at Æggene her paa Kildevæld kan taale et Tryk paa Gram, hvorimod de paa Kroager Fiskeri (hvor man almindeligvis ikke har saa mange ubefrugtede Æg som hos os) kan taale Gram. Det kunde være interessant, hvis man til næste Aar kunde faa nogle Oplysninger fra andre Fiskerier om, hvor stort et Tryk deres Æg kan taale, da det sikkert vil være af stor Betydning, hvis man kunde regn e ud, hvad der ligger til Grund for, at Æggene ikke altid er lige stærke. Farsival Nissen jøker. Hvad skal man nu tro? I Mag. Otterstrøms Gudenaaplan, udgivet af Dansk Biologisk Station 1937 skriver Magisteren Side 15, at naar Yngelen har gode Vækstbetingelser og ikke udsættes for tæt, vil den blive til kraftige Ungfisk, der søger til Havs, hvorimod den kan blive til daarligtvoksende Bækørred er, hvis der udsættes for mange. Altsaa: Hvis Udsætningen foretages efter Magisterens Plan paa de rigtige Steder og i den rigtige Mængde, vil der ingen Bækørreder udvikles af Yngelen, men kun Havørreder. Paa Side 21 skriver Magisteren, at større

9 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET 91 eller mindre Dele af den nedadvandrende Yngel kan blive hængende i de store Søer og blive til Søørreder, og det er Magisteren ked af, for saa bliver det ikke som han ønsker det, det frie Fiskeri i Havet (Havfiskerne), der kommer til at nyde Fordelen ved Udsætningen, men derimod Søernes Lodsejere; men Magisteren trøster Havfiskerne med, at det dog antageligt kun er faa Procent af de nedadvandrende Ungørreder, der stopper op i Søerne. Summa summarum: Hvis Udsætningen foretages som den skal, bliver der ingen Bækørreder og kun nogle faa Procent Søerreder tilbage i Gudenaa. Resten gaar til Havs, fanges af Havfiskerne og kommer i hvert Fald aldrig ovenfor Tangeværket mere. Saadan skrev altsaa Mag. Otterstrøm i Men nu skriver Konsulent Hahn, Silkeborg, i Ferskvandsfiskeribladet for 1. April 1943, at Mag. Otterstrøm har udtc11t, at 25 / 0 af den udsatte Havørredyngel bliver i Bækkene som Bækørreder, 25 j 0 bliver i Søerne som Søørreder, medens 50 / 0 gaar til Havs som Havørreder. Nu vil jeg gerne som meget interesseret Pisker og Indehaver og Medindehaver af ret meget Fiskevand i Gudenaaens øvre Løb spørge rette Vedkommende, hvilke Tal, man skal rette sig efter, og hvilke Beviser der findes for, at disse Tal er rig tig e. Skanderborg, i Maj j. Alb. Andersen, Overdyrlæge. Parmo Ravnkilde im memoriam. Vi Mennesker staar saa ofte hjælpeløse over for Ting, vi ikke forstaar. Et saadant Tilfælde indtraf ved Assurandør Ravnkildes Død. Den 27. April fik vi at vide, at han var segnet om, ramt af et Hjerteslag. Saa at sige uden Varsel, paa sit Livs Højdepunkt og midt i sit Arbejde indhentede Døden ham. Han blev kun 48 Aar gammel. Vi forstaar det ikke, vi, der kendte ham. Vi havde Indtrykket af en harmonisk Sjæl i et sundt Legeme. Vi havde ikke ventet dette. Men hvor vil vi komme til at savne ham. Vi vil savne hans glade Smil i Gaderne, naar han kom cyklende med Dokumentmappen i Forretninger, og vi vil savne hans hjertevarme Ord i højtidelige Stunder eller hans kaade Historier, naar vi slappede af i Vennelaget Og i Friluftslivet paa Fiske- og Jagtture vil han blive savnet af sine mange Venner. Ogsaa i Silkeborg Fiskeriforening vil han efterlade et stort Savn. I 1929 blev han valgt til Foreningens Revisor, men allerede Aaret efter kom han ind i Bestyrelsen, hvor han siden har haft Sæde til sin Dødsdag. I de første Aar var han Sekretær, men medens gamle Smedemester Schou var Formand, var det faktisk Ravnkildel der

10 92 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 ledede Foreningens Anliggender. Schous Kræfter slog ikke til. Selv var Ravnkilde Foreningens Formand fra 1936 til 1939, da han trak sig tilbage til Næstformandsposten, som kan beklædte siden. Retsindig, sindsligevægtig og klarttænkende var han en af den Slags Mænd, det er en Lykke for en Foreningsbestyrelse at have i sin Midte. Han var en herlig Støtte i en Debat, for han havde denne forunderlige Evne til altid at finde det rette Ord i den rette Stund. Som vor Kasserer, Købmand N. L. Jensen udtrykte det: Var en Forhandling ved at gaa i Haardknude, var Ravnkilde altid Manden, der med rette Ord kunde løse Traadene fra hinanden. Han var i Sandhed vor Forening en god Mand i den Tid, det blev ham forundt at deltage i vort Arbejde. Hans Minde vil leve længe iblandt os. john-b. Hahn. Mindre Meddelelser. Odense Sportsfisker Klub henleder sine Medlemmers Opmærksomhed paa, at der ikke i Holmehave Aa maa fanges Ørreder med anden Agn er.d Spinder, Wobbler og Flue. Der vil snarest blive udsat Ørredsættefisk i Aaen og Gedder i N onnebo Mose. Fotografiske Kort over Klubbens Fiskevande vil foreligge til næste Møde. J. Ø. Store Laks. Skern Aa har i Foraaret budt paa adskillige store Laks, enkelte endda meget store. Den største vejede sine 14 l<g. og maalte 115 cm., den toges af Kresten Simonsen, Borris. Som Nr. 2 kommer een paa lidt over 13 kg., 105 cm., den blev fanget af Fyrbøder Carl H:msen, Troldhede. Nr. 3 var paa 11 kg., og fangedes af Assistent Svend Larsen, København. Er det mon rigtigt, at man i Jylland ikke tnger det saa højtideligt med Fredningsbestemmelserne? Det paastaar»cim.«i Berl. Tid. for 30. April: Et Sted i Midtjylland kom et Par Lystfiskere ind og henvendte sig til en anden Lystfisker i Toget for at høre om Udbyttet. Denne halede stolt en Gedde paa ca. 3 kg op og viste frem, hvorpaa de to sidstankomne lige saa stolte viste Modparten nogle Stallinger. I Betragtning af, at begge disse Fiskearter er fredet Maanedcn ud, tyder det paa enten utrolig Dristighed e1ler ogsaa meget slap Kontrol, at man kan sidde i et overfyldt Tog og prale af sin forbudte Fangst. Forhaabentlig er det ikke Kontrol, det skorter paa - ellers maa man haahe, det forsømte her hurtigt udbedres! Kjellerup Lystfiskerforening udfolder store Bestræbelser for at ophjælpe Fiskebestanden, og Foreningen har atter i dette Foraar udsat 30,000 Stk. Ørredyngel i Omegnens Vandløb. Udsætningen er sket under Ledelse af Fiskeribetjenten for Gudenaa med Assistance af de gule Spejdere. Gudenasens Lodsejer- og Fiskeriforening har paa sin Generalforsamling den 8. Maj, efter at Formanden, Gdr. Georg Petersen, havde aflagt Beretning, haft en livlig Debat om Fiskeretten fra Silkeborg til Resenbro og den offentlige Færdsel ad Træk!)tien. Om Fiskeretten stiller SHgen sig saaledes, at Lodsejerne, efter at Staten i sin Tid købte Resenbro Aaleværk for

11 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET 93 at nedlægge det, mener sig berettigede til at udøve Fiskeretten. Imidlertid har Staten udlejet Retten til at drive Fiskeri i den paagældende Strækning af Gudenaa til Silkeborg Fiskeriforening, der saaledes mener sig i sin gode Ret til Fiskeriet. Det ser dog ud, som om det gode Forhold, der hersker Parterne imellem, ikke har taget Skade af det opstaaede Mellemværende, men Spørgsmaalet kan næppe klares, uden at Lodsejerforeningen sagsøger Staten for ved Dom at faa fastslaaet, at Fiskeretten tilhører den tilstødende Ejendom. Silkeborg Fiskeriforening henstiller til sine Medlemmer indtil videre ikke at fiske fra Trækstien uden at løse de særlige Fiskekort, som gælder der. Ved Valgene genvalgtes Formanden og Kassereren, Gdr. Carl Olsen, Fiskegaarde, nyvalgt blev Bmd.A.Poulsen, Borup. Silkeborg Fiskeriforening afholdt den 27. April sin aarlige Generalforsamling paa Grand Hotel med Dyrlæge Lundby som Dirigent. Vi refererer efter»silkeborg Soc.-Dem.«Formanden, Konsulent John-B. llahn, indledede med at udtale nogle smukke Mindeord over Foreningens Næstformand, Assurandør Ravnkilde, der gennem mange Aar har været en god Arbejdskraft indenfor Bestyrelsen og til forskellige Tider havde bestridt baade Formandsposten, Sekretærposten og nu sidst Næstformandsposten. Ogsaa afdøde Cyklehandler Fjelrad Sørensen og Bankdirektør Ramsing blev mindet for deres Arbejde til Gavn for Fiskeriet. Derefter aflagde Formanden Beretning om Virksomheden. Det var hans Indtryk, at der havde været helt godt Geddefiskeri i det forløbne Aar for Sportsfiskerne, og i Søerne havde der været et helt Sandart-Eventyr. Foreningens Aborretur sammen med Kjellerup Fiskeriforening havde været en stor Sukces. Baadeafdelingen var blevet udskilt fra Ørredfiskernes Sportsafdeling, hvorved der nu var aabnet Mulighed for Optagelse af flere Medlemmer saavel i Sportsfiskerafdelingen som i Ørredklubben. Den sidste havde dog ikke aabnet for Tilgang af flere Medlemmer, idet der ikke ejes tilstrækkeligt Fiskevand, men der er givet Medlemmer af Silkeborg Fiskeriforening det generøse Tilbud, at de kan erhverve Dagkort a 1 Kr. ved Foreningens Fiskevand i Skygge. Fiskeriforeningen har i Aarets Løb lejet Fiskeretten fra Langsø til Resenbro af Staten, men der forestaar endnu nogle Forhandlinger med Lods~jerne, før der kan fiskes fra Land, og foreløbig maa der kun fiskes fra Baad. Formanden beklagede, at der atter i Aar havde været Overtrædelser af Forbudet mod Fiskeri i Vejlbo Mose og paalagde Medlemmerne at respektere de givne Regler. Erhvervsfiskeriet havde i Aar givet en noget større Indtægt til Trods for, at Fangsterne laa lidt under sidste Aar. Bedst har Aalefiskeriet været, idet der er fanget 2912 kg Aal til 9608 Kr. mod 3047 kg og 8912 Kr. i Fjor. Derefter følger 8162 kg Brasen til 5452 Kr. (9022 kg til 5190 Kr.), 773 kg Gedder til 1397 Kr. (899 kg til 1187 Kr.), 430 kg Sandart til 814 Kr. (384 kg til 634 Kr.), 874 kg Skaller til 326 Kr. (2443 kg til 992 Kr.), 95 kg Flirer til 40 Kr. (-), 6 kg Ørred til 37 Kr. (2 kg til 7 Kr.), 30 kg Aborrer til 33 Kr. (27 kg til 28 Kr.), og 7 kg Kvabber til 5 Kr. (21 kg til 11 Kr.). Udklækningen af Geddeyngel i Fjor var ikke forløbet saa tilfredsstilleilde som ønskeligt, men der var dog udsat 3000 Sættefisk, og i Aar regnede man med at kunne udsætte 60,000 Stk. Yngel. Derimod var Opgangen af Aaleyngel særdeles lovende, og man havde i det hele taget Grund til at vente en betydelig Fremgang i Aalefiskeriet. Med Hensyn til Ørred, blev der i Fjor udsat 60,000 Stk., og drr skal nu atter foretages Udsætning af ØrredyngeL Formanden pointerede, at det er en Misforstaaelse at tro, at Udsætning af Havørred er uden Betydning for Ferskvandsfiskerne.

12 94 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 Kassereren, Købmand N. L. Jensen, oplæste Regnskabet, der viste en Indtægt paa 20,004 Kr. og en U d gift paa 19,780 Kr. Der er solgt Fisk for 17,675 Kr., hvoraf Fiskernes Andel:har været 12,681 Kr. I Leje af Fiskevand er betalt 2080 Kr. og til Yngeludsætning er brugt 3609 Kr. Driftsoverskudet har været 224 Kr., og Foreningens Formue er 7619 Kr. Formanden trak Linierne op for det kommende Aars Driftsplan, der er udarbejdet i Overensstemmelse med Ministeriets Forskrifter, men tager Sigte paa at opnaa et Særregulativ for Borresø og Brassø, samtidig med at den foreslaar Fredningstiden for Sandart ophævet. Til Bestyrelsen genvalgtes Købmand N. L. Jensen, Johan Sørensen, Sejs, Overportør Dyhr, og Dyrlæge Lundby. I Bestyrelsen er Aage Louring indtraadt som Stedfortræder for Assuraudør Ravnkilde. Under Eventuelt drøftedes bl. a. det aadigt tilbagevendende Spørgsmaal om Udsættelse af flere Baade i Søerne, ligesom der blev siaaet til Lyd for at abonnere paa»ferskvandsfiskeribladet«. Formanden oplyste paa given Anledning, at Foreningens Lejemaal af Fiskevand ved Dynres ikke paa nogen Maade tager Sigte paa at skabe Uoverensstemmelser med Ry Turistforening. Tværtimod ønsker man det bedst mulige Samarbejde, og bliver der en Dag en Fiskeriforening i Ry, vil Silkeborgforeningen være parat til at dele Fiskevand i Juulsø med den. Funder A a skal, efter h vad der oplystes paa»silkeborg Ørredfiskere«s Generalforsamling nu gøres til Genstand for en biologisk Undersøgelse. Den skal foretages af cand. mag. Knud Larsen, Biol. Station, og tager særlig Sigte paa Ørredens Ernæringsforhold i Aaen. Medlemmerne opfordres til at indsende Skælprøver af fangne Fisk semmen med Opgivelse af Vægt og Længde. Det oplystes samtidig, at man var opmærksom paa, at alt for mange Lystfiskere hjembragte Undermaalsørreder fra Aaen. Bestyrelsen vil nu søge at faa iværksat en mere effektiv Kontrol end hidtil.»silkeborg Ørredfiskere«har vedtaget en ny Form for Fredning, idet Fiskeriet rationeres. Fremtidig faar Klubbens Medlemmer et begrænset Antal Fiskedage at besøge Aaen i, foreløbig er Antallet fastsat til l O. Gyrstinge Sø har atter i Aar været Skuepladsen for et usædvanligt Fiskerheld. Berl. Tid. for 14. Maj bringer et Billede af en københavnsk Sportsfisker Sv. Skovgaard, der paa een Dag har fanget 58 Gedder, hvoraf de 42 blev genudsat. De 16, som Hr. Skovgaard tog med sig hjem, vejede tilsammen 72 kg. Mon ikke denne Fangst af samme Fisker paa een Dag er Danmarksrekord? spørger Bladet. -Vi svarer: jo, det maa vi da haabe. Levende Aal i alle Størrelser samt Gedder købes. Priess & Co. Tlf. Glyngøre 4. s~ttekrebs ønskes tilkøbs. Direktør Aage Munksgaard, Viborg. Brug HERKULES Reparer selv Deres Gummistøvler og Gummivarer. 1,65-2,50 Kr. pr. Flaske. Forsendes overalt. O. Th. Nielsen, Kirkeby 6 pr. Henne

13 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET 95 Tilbud ønskes paa Sættekarper og Suder. E. Zinck, Godthaab St. Eksportører og Fiskeriejere anbefales mit Værksted til Montering af Jernbanevogne og Emballage til Ægtransport, Munke, Rammer etc. Martine Roldsgaard Tlf. 51 Lunderskov. Vejle Savværk og Træuldsfahrik leverer alt Træuld til Ørreddamme. Ekstra lang Træuld. Absolut splintefri. J obs. Sørensen. Telf Vestjydsk Damkultur (v. Thue Nielsen) Vemb- Danmark Portionsørred Større Ørred Sættefisk Øjenæg af alle Ørred-Arter Køb og Salg. Telf. Adr.: /dom Kirkeby 8 x. Kontant Betaling. Telegr. Adr.: Thuenielsetz, Vemb. Lunderskov St. Mølle og Savværk S. Møller Telf. 42 leverer alt i Kassetræ til Ørred-Eksport samt Rammer og Kasser til Yngel Grand Hotel - Silkeborg Tlf. 9 (tidl. Holmgaards Hotel) Moderniseret og nyrestaureret. Vær. med koldt og varmt Vand, nogle m. Telefon. Bad, Garager. Bedste Madsted. Mødested for Fiskeriforeningen. Holger Jensen, Ny Vært.

14 96 FEHSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 NUTRIA Har De Adgang til Vandløb, Fiskedam eller Sø. overvej da Opdræt af Pelsdyret NUTRIA, (Argentinsk Sumpbæver), som for Tiden er en meget indbringende Forretning. Dyrene fodres med Roer, Kærne og Hø; de er lette at passe, meget haardføre, og avler Unger om A a ret. Skindprisen er for Tiden Kr. Avlsdyr af fineste forædlede Stamme, samt alle ønskelige Oplysninger faas ved Henvendelse til BRAMMJER 9 S PJELSDYRF ARM FREDERIKSVÆRK TELF.. 9 Har altid Købere til Aborrer, Skaller, Brasen, Gedder o.s.v., som kan betale virkelig gode Priser l Johannes Petersen, Aarhus-Risskov. Telef. Aarhus 282 & Risskov Telegr.-Adr.: lp. Aarhus. A/s Skanderborg Jern- & Zinksoldefabrik Gennemhullede Zinkplader til Fiskeribrug. Telf. Skanderborg Nr. l. Afs MARTIN NIELSEN - Fiskeforretning Fredericia.~I_R_eo_el_mæ_s_sig_ø_s_am_lø_rv_oo_ne_t_ii_S_ch_w_øiz_oo_l_tal_iø_n -----:1 AAL købes til højeste Dagspriser. - Tilbud udbedes. P. Christensen Kolding Telefon 212. Privat 215.

15 FERSKVANDSFISKERIBLADET Nr. 6 Alle Ferskvandsfisk! Gedder, Aborrer og Skaller etc., samt Lax og Portionsørreder købes til Dagens højeste Pris. Omgaaende Afregning! Fischer Jensen, Fiskeexport, Tlf Esbjerg. Fa. Peder Jensen, Fiskeexport, (A. Bachmann) Tlf Esbjerg. Sa~:fører (Jarl Dandber~: Vibor~: (tidl. Formand for Ferskvandsfiskeriforeningen) Telf. 258 e meddeler som juridisk Konsulent for Foreningen gratis Raad og Vejledning til Medlemmerne i Spørgsmaal e vedrørende Ferskvandsfiskeriet. Specialtransport af alle Slags Fisk i Ind- og Udland. Telefon Kolding 1522 Esbjerg 2819 Kødhakkere og alle Reservedele paa Lager l Hulskiver fra 2 til 19 mm. V ægte - Foderskeer - Stænger til Riste. Forlang Tilbud l Johs. Roed, Lunderskov. Telf. 9. 1~J~~~rJJ~Pl~~:~J~[~~ tjc EF3a &; m m... jjijl'ntrirll~r:i Specialitet= Ferskvandsfisk og Aal. Karusser Aborrer Suder Brasen - Skaller Gedder og Sandart købes l last Regning og modtages l Commlssion. Afregning samme Dag som Fisken modtages

16 Nr. 6 FERSKVANDSFISKERIBLADET Sydjydsk Damkultur Telefon No. 115 (Hansen & Jørgensen) Aktieselskab Ve j en Portionsørred, levende ispakkede Telegr.-Adr: Damkultur Prima Øjneæg, Yngel og Sættefisk af alle Ørredarter købes og sælges Specialvogn for levende Transporter Færdigmonterede Fiskeredskaber VAAD, RUSER og SÆTTEGARN til alt Ferskvandsfiskeri leveres fra Lager og efter Bestilling bedst og billigst. S M HAASE KØBENBAVNC. Tlf. Amager 5848 y. - Knippelsbrogade 8 Køb og S al g af Portions-Ørred, Æg, Y n gel og Sættefisk af alle Ørredarter. K o n t a n t B e t a l i n g. Fiskene afhentes paa Sælgerens nærmeste jernbanestation. Telegram-Adresse: Telefon Adresse: Forel, Vejle. Gammel Højen Nr. 5 Trykt i Skanderborg Amtsboli[trykkeri - Holger C. Brix. Afleveret paa Avispostkontoret: 31. Maj 1943.

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. FøTskvandsnskøTlfoTøninlens Medlemsblad. 1908. 6. Aargang.,l{oldllll\ }'oikebla.t". ROfllorykkerlj Kolding Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsldftp,t.,..'.......... 2 Blandene

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.4. Oktober November December-34. årg. 2013 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet..", Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.. 1921. 19de Aargang, som toitftykklftl MKfli"I.IK~'1 UD ft~'iiu"ln U"M. 1921. / Ferskvandsfiskeriforeningen: Aarsberetningen for 1920...

Læs mere

Hillerød Lystfiskerforening

Hillerød Lystfiskerforening Hillerød Lystfiskerforening Vedtægter www.hlf.dk Revideret på den ordinære generalforsamling den 14. april 2010 1 Navn, stiftelse, hjemsted og adresse Foreningens navn er Hillerød Lystfiskerforening. Foreningen

Læs mere

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden

VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden VISION & MÅLSÆTNING For fremtiden OVERORDNET VISION & MÅLSÆTNING FOR Det er Køge Sportsfiskerforenings overordnede VISION & MÅLSÆTNING at: For at kunne opfylde den overordnede VISION & MÅLSÆTNING vil Køge

Læs mere

Omegnens All-Round Klub

Omegnens All-Round Klub Indledning Regler for fiskeri Kort over fiskevand Foreningen samler lystfiskere i alle aldre, og arrangerer fisketure, familieture, udflugter og klubfester. Desuden stiller klubben ca. 6 km. fiskevand

Læs mere

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fiskeridirektoratet 2000 Indledning Denne brochure indeholder oplysninger som enhver lystfisker og fritidsfisker kan have gavn af. Den fortæller om det store

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeriforeningens Medlemsblad. 1920. 18de Aargang Sorø. i... BoR1ryldw! Akt.'lllkab) IIt\l Ru"ul..-n -l(rclø!. 1920. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetningen for

Læs mere

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat.

Nykøbing 1922 fra Holbæk Amts Venstreblad. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Gengivelse af to referater fra byrådsmøder om en ekstraskat. Omtale 1/3 (fuldt gengivet) Nykøbing finansielle Stilling. Borgmesteren oprullede et mørkt Billede af Kommunens Økonomi og foreslår sluttelig

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens Medlemsblad. 1914. 12te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1914. IndholdsfortegJJ.else: Side Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning...............

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet.

Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. 1. Alm. bestemmelser. Vedtægter for Gudenåsammenslutningen - Lakseprojektet. Sammenslutningens navn er: Gudenåsammenslutningen Lakseprojektet (i det følgende kaldet GSL.) GSL 's hjemsted er den til enhver

Læs mere

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG

FORSIDE. NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG FORSIDE NR. 171 August 2008 31. ÅRGANG RINGSTED SPORTSFISKERFORENING FORMAND: NÆSTFORMAND: KASSERER: SEKRETÆR: HUSUDVALG: PENSIONISTUDVALG: HAVUDVALG: KYSTUDVALG: JUNIORUDVALG: VANDPLEJEUDVALG: MEDEUDVALG:

Læs mere

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn

Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn Vedtægter Selskabet De Danske Forsvarsbrødre For Silkeborg og Omegn 1 Selskabets navn er: De danske Forsvarsbrødre for Silkeborg og Omegn Selskabets hjemsted er Silkeborg Selskabet er upolitisk Selskabet

Læs mere

LOVE FOR KSF . 1. . 2.

LOVE FOR KSF . 1. . 2. LOVE FOR KSF. 1. Foreningens navn er * Køge Sportsfiskerforening *, og dens hjemsted er Køge.. 2. Foreningens formål er at samle alle sportsfiskere i Køge og Omegn, at arbejde på en forbedring af sportsfiskerfærdigheder

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing Sø 7.... Gødstrup

Læs mere

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt.

Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard Nielsen og Per Stig Andersen. Herudover var fremmødt Flemming Hedegaard Petersen og Henning Schmidt. Referat af generalforsamling mandag d. 9. marts 2015 kl. 1700 i Sports- og Lystfiskerforeningen Lucius 96, afviklet hos tidl. formand Flemming Hedegaard Petersen. Fremmødt var fra bestyrelsen Claus Søndergaard

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet

Ferskvandsfiskeribladet Ferskvandsfiskeribladet Førskvandsftskøriforenlngens. Medlemsblad. 1906. 4. Aargang.,Koldi,,!! Folkeblad". Bowtrykkeri, Kolding, -Indholdsfortegnelse:.\dYHI'SeL Af AJ thur Fedch'l''''ClJ.. Stal1ingfiskeri

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.2. April Maj Juni -35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem

Skyld eller ikke Skyld - hjælp dem Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND

Ansøgning DEN SØNDERJYDSKE FOND Skema for mænd. Ansøgning Til DEN SØNDERJYDSKE FOND Holmens Kanal 16II, København K. I Sønderjylland indsendes Ansøgningen gennem vedkommende Amtskomité Journal Nr. 66 1. Andragerens fulde Navn? (stavet

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1911. 9de Aargang. Sorø. Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab).. 1911. Ferskvandsfiskeriforeningen : Indholdsfortegnelse: Side' Generalforsamling........

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ

UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ UNDERSØGELSE AF FISKEBESTANDEN PÅ 13 ANLAGTE GYDESTRYG OG 3 URØRTE VANDLØBSSTRÆKNINGER I GRYDE Å - ET TILLØB TIL STORÅ Holstebro Kommune 2013 Michael Deacon Jakob Larsen Indledning Gryde Å der har sit

Læs mere

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet.

På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. På grund af redaktørens langvarige sygdom er der i året 1923 kun udkommet 18 hæfter af Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvan dsfisk eriblad e t. Ferskvandsfiskerifo rellingells Medlcmsb lad. 1923. 21de Aargang.

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.1. Januar Februar Marts-35. årg. 2014 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 64433334/23

Læs mere

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen

Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Gudenå sammenslutningen, generalforsamling 2013 Lokaløkonomiske effekter af det udsætningsbaserede laksefiskeri i Gudenåen Indhold Om lystfiskeri og samfundsøkonomi Undersøgelsens resultater Kan vi øge

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet..

Ferskvandsfiskeribladet.. Ferskvandsfiskeribladet.., - Dansk Ferskvandsnskeriforenings Medlemsblad.. 1905. 3. Aargang.. Indholdsfortegnelse: Y"

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk

Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Vi ses på www.sportsfiskerforeningen-nordborg.dk Nr.3. Juli August September -36. årg. 2015 Information omkring Sportsfiskerforeningen Nordborg Bestyrelsen: Formand: Jesper Erhardsen Dyvigvej 7 Holm 23

Læs mere

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe

Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Aarhus Lystfiskerforenings kortmappe Kortmappen er sidst revideret februar 2012. Indholdsfortegnelse Fiskeregler Side 3 Århus Å etersminde Side 5 kort nr. 1.1 Edslev Side 6 kort nr. 1.2 Tarskov/Fusvadbro

Læs mere

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul.

denne, rede til at hage sig fast i den lokkede Fig. 64. En Medestang med Hjul. DEN DANSKE STAT Slang, helst til at skille i mindre Dele, en fin og stærk Fiskeline, helst oprullet paa et»hjul«(fig. 64), saa at den kan løbe frit ud langs Stangen og atter let oprulles ved Dreining paa

Læs mere

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi

Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi DTU Aqua Sektion for Ferskvandsfiskeri og -økologi Til udsætningsforeninger Dato: 12.03.2015 Ref.: J.nr.: Meddelelse om udsætning af ørred, laks og helt i 2015 finansieret af Fiskeplejeordningen Handlingsplanen

Læs mere

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING

SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING SLAGELSE SPORTSFISKERFORENING MEDLEMSMAPPE 2008 INDHOLD Side 3-5 FORENINGENS LOVE 6-14 BESTEMMELSER FOR FORENINGENS FISKERI, MATERIEL MV. 14 KORTSALGSSTEDER 15 FREDNINGSTIDER OG MINDSTEMÅL 16 JUNIORAFDELING.

Læs mere

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser

Fiskesteder. Herning Kommunes fiskepladser Fiskesteder Herning Kommunes fiskepladser rev. okt. 2014 = ÅStrækning = Søbred = Her er særlig regler 1.... Haderis Å 2.... Vegen Å 3.... Præstbjerg Sø 4.... Herningsholm Å 5.... Fuglsang Sø 6.... Holing

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen

ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen ØLF årsmøde 21.03.13 1. Dirigent: Thøger Jensen 2. Formandens beretning: 2013 er forløbet vel. De enkelte udvalg har arbejdet godt, under suveræn ledelse af de respektive udvalgsformænd. Desværre er det

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

U.1988.878V. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986. (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.)).

U.1988.878V. V.L.D. 5. juli 1988 i anke 3-B.2349/1986. (Lorenzen, Bolt Rasmussen, P. Hald Andersen (kst.)). U.1988.878V Sportsfiskerforenings interesse i fiskebestanden i en bæk anset for værnet af de erstatningsretlige regler, selv om foreningen ikke havde fiskeret i bækken. Tabet påregneligt. En lokal sportsfiskerforening

Læs mere

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler

Lyst- og fritidsfiskere. Fiskepleje og fiskeriregler Lyst- og fritidsfiskere Fiskepleje og fiskeriregler 2009 1 Indhold Indledning...3 1. Fisketegn...4 Lystfiskertegn...4 Fritidsfiskertegn...4 2. Fiskeren og omgivelserne...5 3. Fiskeplejemidlerne...6 4.

Læs mere

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8.

PRAMBROEN. December 2010-40. Årgang, Nr. 4. Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. PRAMBROEN Så sexet undfanges de kommende ørreder i vore åer. Billede fra Hvilested Dambrug. Se artiklen side 8. Medlemsblad for Køge Sportsfiskerforening December 2010-40. Årgang, Nr. 4 Køge Sportsfiskerforening

Læs mere

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB.

1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1 NAVN, STIFTELSESDATO, HJEMSTED OG MEDLEMSKAB. 1.1 Foreningens navn er: Aarhus Døveforening (i periode marts 2006 marts 2009 hed foreningen Århus Tegnsprogforening) 1.2 Foreningen er stiftet den 18. september

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. Mandag d. 28. marts 2011 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015

www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 www.grundejerforeningen-mariesminde.dk Kolding, den 19. februar 2015 Referat af : Ordinær generalforsamling torsdag den 19. februar 2015 kl. 20.15 i Spejderhuset, Mariesmindevej 4. Dagsorden: 1 Valg af

Læs mere

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter:

Udvalg: LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Optimisten Langå SportsfiskerForening Nr. 2 - September 2009-24. årgang LSF s Bestyrelse: Suppleanter: Lars Kielsgaard - Formand Søvej 14, 8870 Langå Tlf.: 60100227 E-mail: larskielsgaard@adr.dk Søren

Læs mere

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk.

SENIORFISKERNE - Spørgsmål/tilmelding til SENIORFISKERNE kan rettes til Gorm Siiger på tlf. 57804771 eller begosiiger@os.dk. Program 2015. JUNIOR - hver onsdag (undtaget i ferierne) er der juniorklubaften fra 19.00-21.00 i klubhuset. Fra 6/5 tager vi på søerne fra 18.30, først Sorø Sø, og senere (fra 3/6) på Tuel Sø. Spørgsmål

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. J, Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsnskeriforeningens. Medlemsblad. 1915. Aargang: Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1915. Ferskvandsfiskeriforeningen : Aarsberetning............... 1 Generalforsamlingen

Læs mere

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling

Velkommen til Generalforsamling 2009. Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling Velkommen til Generalforsamling 29 Vejle Sportsfiskerforenings 84. ordinære generalforsamling 2.a. Formandens beretning Generelt Der er fanget mange store og flotte fisk i vores fiskevande Vejle Å er blevet

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 UDSKRIFT AF HØJESTERETS DOMBOG HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 22. februar 2012 Sag 104/2010 (1. afdeling) A/S Roskilde og Omegns Fællesbageri (advokat Jens Ahrendt) mod Aktieselskabet Arbejdernes Landsbank

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

Det onde Liv og den gode Gud

Det onde Liv og den gode Gud En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen).

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i JSF 1940. torsdag d. 25. marts 2010 kl. 16:00 i. Luftfartshuset; Mødelokale A (ved receptionen i stuen). Historisk materiale. Det følgende er klippet fra Julespareforeningens gamle hjemmeside, der indeholdt originale dokumenter fra foreningens generalforsamlinger fra 2001 til og med 2011. Indkaldelse til

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. \ 1910.. 8de Aargang.. \ S orø. aolw S.,trykhri (AIlc1i.,e1Ikan) ved g ftlv,ult*kl'0lh, 1910. Indholdsfortegnelse: Spalte Ferskvandsfiskeriforeningen:

Læs mere

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF

VEDTÆGTER FOR DEN SELVEJENDE INSTITUTION RY BIOGRAF 1 - Identifikation: Ry Biograf er en selvejende institution med hjemsted på Kyhnsvej 4, 8680 Ry. 2 - Formål: Institutionens formål er at drive biograf med forevisning af et bredt udsnit af såvel danske

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer

Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Borgerlig Konfirmation. Naar Vrøvlet kulminerer Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes

Læs mere

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede.

5.1 I Bornholms Regionskommune vælges ved direkte valg 24 delegerede. 1.0 NAVN 1.1 Selskabets navn er Bornholms Brand A.m.b.a. 2.0 HJEMSTED 2.1 Selskabets hjemsted er Bornholms Regionskommune. 3.0 FORMÅL 3.1 Selskabets primære formål er at eje aktier i Bornholms Brandforsikring

Læs mere

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted.

VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. VEDTÆGTER FOR HAVNDAL - UDBYNEDER IDRÆTSFORENING. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Havndal -Udbyneder Idrætsforening, der er stiftet den 7-11-1962. Foreningen er hjemmehørende i Havndal, Randers

Læs mere

Et Interview med Sfinxen

Et Interview med Sfinxen Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Omtale 18/4 (fuldt gengivet)

Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Omtale 18/4 (fuldt gengivet) Nykøbing Samariterforening afholdt Lørdag Aften paa Vilh. Nielsens Hotel 2-Aars Stiftelses-fest. Ca. 50 Medlemmer deltog. Ved Kaffebordet uddelte Formanden Frk. Else Jensen,

Læs mere

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune.

1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. VEDTÆGTER for Foreningen Working School. 1. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Working School. Foreningen har hjemsted i Århus kommune. 2. Formål. Foreningen Working School er en humanitær hjælpeorganisation.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009

Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 VAT 9. 2. 2009 Referat fra generalforsamlingen afholdt 2. 2. 2009 8 medlemmer deltog i generalforsamlingen. Der var følgende dagsorden: 1. Valg af referent 2. Valg af dirigent 3. Formandens beretning 4.

Læs mere

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet

Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet Vedtægter for Foreningen Søndersø Antenne & Kabelnet 1 stk. 1: Foreningens navn er Foreningen SØNDERSØ ANTENNE & KABELNET. stk. 2: Foreningens hjemsted er Søndersø By. 2 Foreningens formål er at etablere

Læs mere

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken

Beredskabsbunkeren i Bernstorffsparken 14. årgang Kære Venner af Fortet Dette FORTNYT er en udgave med forskellige praktiske informationer til medlemmerne; først og fremmest invitationen til udflugten til Beredsskabsbunkeren i Bernstorffparken.

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB

LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB Love For LOVE, REGLER, PROPORTIONER OG FUNDATSER FOR DANSK POINTER KLUB 1. 2. Klubbens navn. 1.1 Klubbens navn er Dansk Pointer Klub (DPK). 1.2 Den har sæde og værneting fælles med formanden for DPK. 1.3

Læs mere

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014

Revideret referat af møde i 7 udvalget den 24. september 2014 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Institution: NaturErhvervstyrelsen Kontor/initialer: Center for Fiskeri/RIMA Sagsnr: 12-7440-000002 Dato: 22. januar 2015 Revideret referat af møde i 7 udvalget

Læs mere

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur

VHS udryddelse i DK. Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur VHS udryddelse i DK Kan man drage erfaringer til plasmacytose? Niels Henrik Henriksen Dyrlæge, Dansk Akvakultur Dansk Akvakultur Brancheorganisation for Fiskeopdrættere Skaldyrsopdrættere Tang / alger

Læs mere

Ferskvandsfiskeribladet.

Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsfiskeribladet. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad.: 1909. 7de Aargang. Sorø. SoI"Jll BoMi'yk.kerl (AIctI... raltab) ved. Ra.muuth~KM1I'" 1909. Indholdsfortegnelse: Spalte Ved Aarsskiftet.

Læs mere

Vedtægter Hansted Golfklub

Vedtægter Hansted Golfklub 1 Klubbens navn er Hansted Golfklub og dens hjemsted er i Horsens Kommune. Det er klubbens formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke golf, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale

Læs mere

LOVE for "Ryeskov Grundejerforening"

LOVE for Ryeskov Grundejerforening LOVE for "Ryeskov Grundejerforening" 1. Foreningens navn er "Ryeskov Grundejerforening". Dens hjemsted er Ryeskov pr. 4140 Borup. Til foreningens drift betaler hvert medlem et indskud på kr. 250,00 pr.

Læs mere

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag

Vedtægter for. Dyrlægeskovens Lodsejerlag Vedtægter for Dyrlægeskovens 1. Navn, stiftelse og hjemsted Lagets navn er Dyrlægeskovens. Laget er stiftet af ejerne af matr. nr. 97a, 98c og 99i Nykøbing Sj. købstads vestre lyng, matr. nr. 79, Nykøbing

Læs mere

Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937

Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937 Vedtægter for: Randers fiskeriforening à 1937 Vedtægter vedtaget på ordinær generalforsamling 1937 samt ændringsforslag vedtaget på ordinær generalforsamling 1997, 2009, 2013 samt ekstraordinær generalforsamling

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon.

DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. TELEFONEN DEN moderne Stor-Københavner fødes saa at sige med Telefon. Den er et Led i hans Tilværelse, en Nødvendighed i hans Liv baade Dag og Nat. Gennem Telefonen fortælles hans første Pip til Slægt

Læs mere

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014

Køng Idrætsfriskole. Informationsfolder. Køng Idrætsfriskole Juli 2014 Køng Idrætsfriskole Informationsfolder Køng Idrætsfriskole Juli 2014 1/7 Velkomst Denne folder skal gerne give en række informationer om så det forhåbentlig er nemt og let for Jer at være eller blive en

Læs mere

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS

INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS HUS NYE DANMARKSREKORDER SVENSKE SPORTSFISKERE KLAGER OVER FREDNING AF VILDE ØSTERSØLAKS NYHEDSBREV Nyhedsbrev 6 // 2013 INDEKS SIDE 2 FISKETEGNSMIDLER 2013: FÆRRE KRONER MEN IKKE FÆRRE FISK FISHING ZEALAND NU MED ROSKILDE FISK GØR ÅERNE DÅRLIGERE INDEKS SIDE 3 FØRSTE SPADESTIK TIL SPORTSFISKERIETS

Læs mere

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007.

Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Side 1 af 5 Referat af den ordinære generalforsamling den 6 marts 2007. Den ordinære generalforsamling startede kl. 18.00 hvor Ejerforeningen var vært med pølser og en øl/vand. Til generalforsamlingen

Læs mere

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014

Turen foregår fra d. 29-6 2014 til d. 6-7-2014 TRYSIL Trysilelven løber ind i Norge ved Rogen i nord, og skifter navn flere gange inden den løber ud i Vänern i Sverige. Tidligere var elven lakseførende, men et par kraftværker på den svenske side af

Læs mere

SPORTSFISKERI. i Sydvestjylland. Danmarks bedste fiskevande

SPORTSFISKERI. i Sydvestjylland. Danmarks bedste fiskevande SPORTSFISKERI i Sydvestjylland DK DKK 20,- Danmarks bedste fiskevande En verden af åer snor sig - valget er dit Læs side 8 Kongeåen - her er plads til alle Læs side 12 Kort Sydvestjylland Se side 19 Velkommen

Læs mere

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK

VEDTÆGTER LOLLANDS BANK VEDTÆGTER for Aktieselskabet LOLLANDS BANK (CVR.nr. 36684828) Stiftet den 9. februar 1907 lollandsbank.dk Bankens navn, hjemsted og formål 1. Bankens navn er Aktieselskabet Lollands Bank. Banken driver

Læs mere

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk

Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Mad i børnehøjde en eftermiddag med fisk Indhold: Tips om fisk... 3 Hvor meget fisk spiser børn?... 3 Anbefalinger om fisk... 4 Opskrifter... 5 Torskesalat... 5 Bagt havørred... 5 Bønnefritter... 6 Mango-dadelsalsa...

Læs mere

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE

EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE EFTERRETNINGER FOR SKIBSLAGET JENSINES VENNER OG ANDRE SØFARENDE NR. 94 SEPTEMBER 2005 Skibslaget er en afdeling af Det Danske Spejderkorps og styres af gruppestyrelsen. Gruppestyrelsen består af 7 personer

Læs mere

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013

Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 Vedtægter for Mountainbike Club Vejle UDKAST 3,1 Gældende fra 19.02.2013 1 - Navn/hjemsted Foreningens navn er "Mountainbike Club Vejle" forkortet MCV med hjemsted i Vejle Kommune. Foreningen er tilsluttet

Læs mere

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945.

EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. 1945. EDR Roskilde afdelingens første år. Oplevet via mødeprotokollen. Forord. Som en af de ældre Medlemmer af E.D.R. havde jeg længe næret Ønske om at der blev oprettet en Afdeling i Roskilde; men det viste

Læs mere

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling Juleafslutningen var som sædvanlig hyggelig 2 OZ6HR nyt, Januar 2012 OZ6HR nyt Nr. 1, Januar 2012 Medlemsblad for OZ6HR - EDR Horsens Afdeling

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00.

Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Referat fra generalforsamling i Dansk Sankt Bernhard Klub lørdag d. 29. marts 2008 kl. 11,00. Dagsorden i følge lovene: 1: valg af dirigent 2: valg af referent 3: valg af 2 stemmetællere 4: Godkendelse

Læs mere

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening:

Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: Vedtægter for Sydøstjysk Fugleforening: 1 NAVN OG HJEMSTED. 1. Foreningens navn er Sydøstjysk Fugleforening. Foreningen er stiftet den 27.oktober 2009 ved en sammenlægning af Vejle Fugleforening, Give

Læs mere

Vedtægter for Ry Cycle Club

Vedtægter for Ry Cycle Club Vedtægter for Ry Cycle Club 1 Navn og hjemsted Foreningen Ry Cycle Club. (RyCC), der har hjemsted i Skanderborg kommune, er stiftet den 14. oktober 2010. Foreningen er tilsluttet Danmarks Cykelunion (DCU-

Læs mere

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å

Lystfiskerforeningen-af-1926-3-Aktiviteter-2013-! Premiere-fiskeri ved Karup Å Lystfiskerforeningenaf19263Aktiviteter2013 Premierefiskeri ved Karup Å Tid: 1 marts Sted: Høgild Møllegård, Åhusevej 31, 7470, Karup Traditionen tro starter fiskesæsonen, for mange medlemmer af Lystfiskerforeningen

Læs mere

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU

FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU FOLKEBEVÆGELSEN MOD EU ESBJERG KOMITÉEN Marts 2009 Fra generalforsamlingen 2009 Indhold: - Generalforsamlingen den 6. februar Årsplan 2009 Delegeretvalg til landsmødet 31. marts Mød Hans Henrik Larsen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen

V E D T Æ G T E R. Foreningen Liv i Landsbyen V E D T Æ G T E R for Foreningen Liv i Landsbyen - et socialøkonomisk projekt ALKEN * BJEDSTRUP * BOES * ILLERUP * SVEJSTRUP Foreningens navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Foreningen Liv i Landsbyen

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere