Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor"

Transkript

1 2009R1152 DA Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse af særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af beslutning 2006/504/EF (EØS-relevant tekst) (EUT L 313 af , s. 40) Ændret ved: Tidende nr. side dato M1 Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 274/2012 af 27. marts 2012 L

2 2009R1152 DA KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse af særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening og om ophævelse af beslutning 2006/504/EF (EØS-relevant tekst) KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, under henvisning til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 178/2002 af 28. januar 2002 om generelle principper og krav i fødevarelovgivningen, om oprettelse af Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet og om procedurer vedrørende fødevaresikkerhed ( 1 ), særlig artikel 53, stk. 1, litra b), nr. ii), og ud fra følgende betragtninger: (1) Kommissionens beslutning 2006/504/EF af 12. juli 2006 om særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risiko for aflatoksinforurening af de pågældende produkter ( 2 ) er flere gange blevet væsentligt ændret. Det er igen nødvendigt at ændre visse bestemmelser væsentligt for at tage hensyn til især udviklingen med hensyn til aflatoksinforurening af visse produkter, der er omfattet af beslutningen. Samtidig bør bestemmelserne gælde umiddelbart og være bindende i alle enkeltheder, og derfor bør beslutning 2006/504/EF erstattes af nærværende forordning. (2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1881/2006 af 19. december 2006 om fastsættelse af grænseværdier for bestemte forurenende stoffer i levnedsmidler ( 3 ) er der fastsat grænseværdier for aflatoksiner i fødevarer af hensyn til indsatsen for at beskytte folkesundheden. Det kan konstateres, at grænseværdierne for aflatoksiner hyppigt overskrides i visse fødevarer fra visse lande. En sådan forurening udgør en alvorlig trussel for folkesundheden i Fællesskabet, og der bør derfor vedtages særlige betingelser på fællesskabsniveau. ( 1 ) EFT L 31 af , s. 1. ( 2 ) EUT L 199 af , s. 21. ( 3 ) EUT L 364 af , s. 5.

3 2009R1152 DA (3) Af hensyn til indsatsen for at beskytte folkesundheden er det vigtigt, at denne forordning også finder anvendelse på sammensatte fødevarer, der indeholder en betydelig mængde af de fødevarer, der er omfattet af denne forordning. For at gøre det lettere at gennemføre kontroller af forarbejdede og sammensatte fødevarer og samtidig sikre, at kontrollerne er meget effektive, bør tærsklen for kontrollen af sammensatte produkter hæves. Af samme årsag bør grænseværdien på 5 kg for sendinger, der falder uden for anvendelsesområdet, hæves til 20 kg. De kompetente myndigheder kan foretage stikprøvekontroller for tilstedeværelse af aflatoksiner i sammensatte produkter, der indeholder under 20 % af de fødevarer, der er omfattet af denne forordning. Hvis der i forbindelse med overvågningen konstateres mange tilfælde, hvor sammensatte fødevarer indeholdende mindre end 20 % af de fødevarer, der er omfattet af denne forordning, ikke er i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om grænseværdier for aflatoksiner i fødevarer, bør disse tærskelværdier tages op til fornyet vurdering. (4) Koden i den kombinerede nomenklatur (KN-koden) er ændret for visse fødevarekategorier, der er omfattet af nærværende forordning. KN-koderne i denne forordning bør derfor ændres. (5) Erfaringen viser, at det ikke længere er nødvendigt at anvende supplerende betingelser på sendinger af paranødder med skal, der importeres fra Brasilien, og som ikke opfylder kravene, da sådanne sendinger kan underkastes de almindelige bestemmelser vedrørende sendinger, der ikke opfylder kravene, og de pågældende supplerende betingelser bør derfor ophæves. Hvad angår import af fødevarer fra USA er det ikke længere nødvendigt at anvende overgangsbestemmelser på laboratorier, der ikke er godkendt af USDA til at foretage aflatoksinanalyser, og derfor bør de pågældende overgangsbestemmelser ophæves. (6) Kommissionens forordning (EF) nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår en mere intensiv offentlig kontrol af visse foderstoffer og fødevarer af ikke-animalsk oprindelse og om ændring af beslutning 2006/504/EF ( 1 ) indeholder bestemmelser om et fælles importdokument, der skal anvendes til forhåndsmeddelelse om en sendings ankomst og til oplysninger om den offentlige kontrol. Der bør derfor fastsættes bestemmelser om anvendelse af det fælles importdokument og udarbejdes en særlig vejledning i udfyldelse af dokumentet i henhold til nærværende forordning. (7) I betragtning af antallet og arten af meddelelser i systemet for hurtig varsling om fødevarer og foder, handelsmængderne, resultaterne af Levnedsmiddel- og Veterinærkontorets kontrolbesøg og resultaterne af kontrollerne bør hyppigheden af de eksisterende kontroller tages op til revision. (8) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Den Stående Komité for Fødevarekæden og Dyresundhed UDSTEDT FØLGENDE FORORDNING: ( 1 ) EUT L 194 af , s. 11.

4 2009R1152 DA M1 Artikel 1 Anvendelsesområde 1. Denne forordning finder anvendelse på importen af følgende fødevarer og foder, der er forarbejdet og blandet heraf: a) Følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Brasilien: i) paranødder med skal henhørende under KN-kode ii) blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under KN-kode , med indhold af paranødder med skal. b) Følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Kina: i) jordnødder henhørende under KN-kode eller ii) jordnødder henhørende under KN-kode (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg) iii) ristede jordnødder henhørende under KN-kode (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg). c) Følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Egypten: i) jordnødder henhørende under KN-kode eller ii) jordnødder henhørende under KN-kode (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg) iii) ristede jordnødder henhørende under KN-kode (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg). d) Følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Iran: i) pistacienødder henhørende under KN-kode eller ii) ristede pistacienødder henhørende under KN-kode (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg). e) Følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra Tyrkiet: i) tørrede figner henhørende under KN-kode ii) hasselnødder (Corylus spp.), med eller uden skal, henhørende under KN-kode eller iii) pistacienødder henhørende under KN-kode eller iv) blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under KN-kode , med indhold af figner, hasselnødder eller pistacienødder v) figenmasse, pistaciemasse og hasselnøddemasse henhørende under KN-kode eller

5 2009R1152 DA M1 vi) hasselnødder og pistacienødder, tilberedte eller konserverede, herunder blandinger henhørende under KN-kode , og figner, tilberedte eller konserverede, henhørende under KN-kode , herunder blandinger henhørende under KN-kode vii) mel og pulver af hasselnødder, figner og pistacienødder henhørende under KN-kode viii) hakkede, skivede og knuste hasselnødder henhørende under KN-kode og f) Følgende fødevarer med oprindelse i eller afsendt fra USA: i) mandler, med eller uden skal, henhørende under KN-kode eller ii) ristede mandler henhørende under KN-kode (i pakninger af nettovægt over 1 kg) eller (i pakninger af nettovægt ikke over 1 kg) iii) blandinger af nødder eller tørrede frugter henhørende under KN-kode , med indhold af mandler. 2. Stk. 1 finder ikke anvendelse på sendinger af fødevarer med en bruttovægt på ikke over 20 kg og heller ikke på forarbejdede eller sammensatte fødevarer, der indeholder de fødevarer, der er omhandlet i stk. 1, litra b)-g), i en mængde på under 20 %. Artikel 2 Definitioner Ved anvendelsen af denne forordning finder definitionerne i artikel 2 og 3 i forordning (EF) nr. 178/2002 og artikel 2 i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 af 29. april 2004 ( 1 ) anvendelse. Endvidere forstås ved: a)»udpeget importsted«: et sted, som er udpeget af den kompetente myndighed, og igennem hvilket de fødevarer, der er omhandlet i artikel 1, kan importeres til Fællesskabet b)»første indgangssted«: det sted, hvor en sending første gang frembydes til fysisk import til Fællesskabet. Artikel 3 Import til Fællesskabet Sendinger af fødevarer, jf. artikel 1 (i det følgende benævnt»fødevarer«), kan kun importeres til Fællesskabet i overensstemmelse med procedurerne i denne forordning. ( 1 ) EUT L 165 af , s. 1.

6 2009R1152 DA Artikel 4 Sundhedscertifikat og resultater af prøveudtagning og analyse 1. Fødevarer, der frembydes til import til Fællesskabet, ledsages af resultaterne af prøveudtagning og analyse og et sundhedscertifikat, der er i overensstemmelse med modellen i bilag 1, og som er udfyldt, underskrevet og kontrolleret af en bemyndiget repræsentant for: a) Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (MAPA), når det drejer sig om fødevarer fra Brasilien b) den centrale myndighed for indførsels- og udførselskontrol og karantæne i Folkerepublikken Kina, når det drejer sig om fødevarer fra Kina c) det egyptiske landbrugsministerium, når det drejer sig om fødevarer fra Egypten d) det iranske sundhedsministerium, når det drejer sig om fødevarer fra Iran e) generaldirektoratet for beskyttelse og kontrol under ministeriet for landbrug og landdistrikter i Republikken Tyrkiet, når det drejer sig om fødevarer fra Tyrkiet f) United States Department of Agriculture (USDA), når det drejer sig om fødevarer fra USA. 2. Sundhedscertifikaterne udfærdiges på et af det eksporterende lands officielle sprog og på et af den importerende medlemsstats officielle sprog. De berørte kompetente myndigheder kan beslutte at anvende et hvilket som helst andet sprog, der kan forstås af de berørte certifikatudstedere eller kontrollører. 3. Sundhedscertifikatet, jf. stk. 1, er kun gyldigt for import af fødevarer til Fællesskabet i højst fire måneder fra udstedelsesdatoen. 4. Prøveudtagning og analyser, jf. stk. 1, skal foregå i henhold til Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 ( 1 ) eller tilsvarende. 5. Hver enkelt sending af fødevarer identificeres ved hjælp af en kode, som svarer til koden på resultaterne af prøveudtagning og analyse og på sundhedscertifikatet, som er omhandlet i stk. 1. Hver enkelt pose eller anden emballagetype i sendingen identificeres med denne kode. M1 Artikel 5 Forhåndsmeddelelse om sendinger Ledere af fødevarevirksomheder eller deres repræsentanter skal give forhåndsmeddelelse om dato og tidspunkt for sendingens forventede fysiske ankomst til det første indgangssted og om sendingens art. ( 1 ) EUT L 70 af , s. 12.

7 2009R1152 DA De udfylder i den forbindelse del I i det fælles importdokument (CED), jf. artikel 3, litra a), i forordning (EF) nr. 669/2009 og sender dokumentet til den kompetente myndighed på det første indgangssted mindst én arbejdsdag før sendingens fysiske ankomst. Ved udfyldelsen af det fælles importdokument i henhold til denne forordning henholder fødevarevirksomhedslederne sig til vejledningen i bilag II. Artikel 6 Udpegede importsteder 1. Medlemsstaternes kompetente myndigheder sikrer, at de udpegede importsteder opfylder følgende krav: a) Der skal være veluddannet personale, der kan foretage offentlig kontrol af sendinger af fødevarer. b) Der skal foreligge detaljerede anvisninger vedrørende prøveudtagning og forsendelse af prøver til laboratoriet, jf. bilag I til forordning (EF) nr. 401/2006. c) Det skal være muligt at foretage aflæsning og prøveudtagning på et afskærmet/overdækket område på det udpegede importsted; det skal være muligt at sætte fødevaresendingen under den kompetente myndigheds offentlige kontrol, fra det øjeblik den transporteres videre fra det udpegede importsted, såfremt det er nødvendigt at transportere sendingen et andet sted hen til prøveudtagning. d) Der skal være lagerrum/lagerfaciliteter til rådighed, hvor tilbageholdte fødevaresendinger kan opbevares under de rette betingelser, indtil analyseresultaterne foreligger. e) Der skal være aflæsningsudstyr og passende prøveudtagningsudstyr til rådighed. f) Der skal kunne benyttes et offentligt laboratorium til aflatoksinanalyser, idet laboratoriet skal ligge så tæt på, at prøverne kan sendes derhen hurtigt, og dette laboratorium skal kunne udføre analysen inden for en bestemt tidsfrist. 2. Medlemsstaterne fører en ajourført liste over de udpegede importsteder og gør listen offentlig tilgængelig. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de udpegede importsteder. 3. Fødevarevirksomhedslederne sikrer, at fødevaresendingen kan aflæsses, således at der kan udtages repræsentative prøver. Fødevarevirksomhedslederen stiller desuden passende prøveudtagningsudstyr til rådighed for den officielle inspektør, når der er tale om særtransporter eller særlig emballage, og det ikke er muligt at udtage repræsentative prøver med det sædvanlige prøveudtagningsudstyr.

8 2009R1152 DA Artikel 7 Offentlig kontrol 1. Al offentlig kontrol, der foretages, inden sendingen godkendes til overgang til fri omsætning i Fællesskabet, og udfyldelse af det fælles importdokument skal finde sted senest 15 arbejdsdage efter, at sendingen frembydes til import og er fysisk klar til prøveudtagning på det udpegede importsted. 2. Den kompetente myndighed på det første indgangssted påser, at fødevarer, der er bestemt til import til Fællesskabet, underkastes dokumentkontrol for at sikre, at de i artikel 4 omhandlede krav vedrørende resultaterne af prøveudtagning og analyse og sundhedscertifikatet er opfyldt. Hvis en sending af fødevarer ikke ledsages af de i artikel 4, stk. 1, omhandlede resultater af prøveudtagning og analyse og sundhedscertifikatet, må sendingen ikke føres ind i Fællesskabet med henblik på import til Fællesskabet, og den skal genudføres til oprindelseslandet eller destrueres. 3. Den kompetente myndighed på det første indgangssted tillader overførsel af sendingen til et udpeget importsted efter at have udført de i stk. 2 omhandlede kontroller med tilfredsstillende resultat. Under overførslen ledsages sendingen af det originale certifikat. M1 4. Den kompetente myndighed på det udpegede importsted udfører identitetskontrol af visse sendinger og udtager en prøve af disse til analyse for aflatoksin B1 og den samlede aflatoksinforurening med den i stk. 5 omhandlede hyppighed og i overensstemmelse med bilag I til forordning (EF) nr. 401/2006, inden sendingerne overgår til fri omsætning i Fællesskabet. 5. Identitetskontrollen og udtagningen af prøver til analyse, jf. stk. 4, foretages på: a) ca. 50 % af fødevaresendingerne fra Brasilien b) ca. 20 % af fødevaresendingerne fra Kina c) ca. 20 % af fødevaresendingerne fra Egypten d) ca. 50 % af fødevaresendingerne fra Iran e) ca. 5 % af sendingerne for hver kategori af hasselnødder og heraf afledte produkter fra Tyrkiet, jf. artikel 1, stk. 1, litra e), nr. ii) og nr. iv)-viii), ca. 20 % af sendingerne for hver kategori af tørrede figner og heraf afledte produkter fra Tyrkiet, jf. artikel 1, stk. 1, litra e), nr. i) og nr. iv)-vii), og ca. 50 % af sendingerne for hver kategori af pistacienødder og heraf afledte produkter fra Tyrkiet, jf. artikel 1, stk. 1, litra e), nr. iii)-vii) f) vilkårligt udvalgte sendinger fra USA af fødevarer omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra f). 6. Efter kontrollerne skal den kompetente myndighed for de kontroller, den har udført a) udfylde den relevante del i del II af det fælles importdokument

9 2009R1152 DA b) vedlægge resultaterne af prøveudtagning og analyse c) stemple og underskrive det originale fælles importdokument d) lave og beholde en kopi af det underskrevne og stemplede fælles importdokument. Ved udfyldelsen af det fælles importdokument i henhold til denne forordning henholder den kompetente myndighed sig til vejledningen i bilag II. 7. Under overførslen ledsages sendingen af det originale fælles importdokument, indtil sendingen overgår til fri omsætning. 8. Sendingernes overgang til fri omsætning er betinget af, at fødevarevirksomhedslederen eller dennes repræsentant forelægger toldmyndighederne et fælles importdokument eller en elektronisk udgave heraf, som er behørigt udfyldt af den kompetente myndighed, efter at alle offentlige kontroller er udført, og der foreligger tilfredsstillende resultater af en eventuel fysisk kontrol. 9. Medlemsstaterne sender hver tredje måned Kommissionen en rapport med alle analyseresultater fra den offentlige kontrol af fødevaresendinger. Rapporten indsendes i den måned, der følger efter hvert kvartal. Artikel 8 Opdeling af en sending Sendinger må ikke opdeles, før alle offentlige kontroller er udført, og det fælles importdokument er blevet udfyldt af den kompetente myndighed, jf. artikel 7. Hvis sendingen efterfølgende opdeles, skal hver del af den ledsages af en bekræftet kopi af det fælles importdokument, indtil den er overgået til fri omsætning. Artikel 9 Supplerende betingelser for import af fødevarer fra USA 1. Sendinger fra USA underkastes den i artikel 4, stk. 1, omhandlede analyse, som skal udføres af et laboratorium, der er godkendt af USDA til at foretage aflatoksinanalyser. 2. Det i artikel 4, stk. 1, omhandlede sundhedscertifikat, der ledsager sendinger af fødevarer omhandlet i artikel 1, stk. 1, litra f), skal indeholde en henvisning til den frivillige prøveudtagningsplan for aflatoksinkontrol. Artikel 10 Udgifter Alle udgifter til offentlig kontrol, herunder prøveudtagning, analyse, opbevaring og foranstaltninger truffet som følge af manglende overholdelse af reglerne, afholdes af fødevarevirksomhedslederen.

10 2009R1152 DA Artikel 11 Ophævelse Beslutning 2006/504/EF ophæves. Henvisninger til den ophævede beslutning betragtes som henvisninger til denne forordning. Artikel 12 Overgangsbestemmelser Uanset artikel 4, stk. 1, tillader medlemsstaterne import af sendinger af fødevarer omhandlet i artikel 1, stk. 1, der har forladt oprindelseslandet inden den 1. juli 2010, og som er ledsaget af et sundhedscertifikat som foreskrevet i beslutning 2006/504/EF. Artikel 13 Ikrafttrædelse Denne forordning træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende. Den anvendes fra den 1. januar Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

11 2009R1152 DA BILAG I Sundhedscertifikat til anvendelse ved import til Det Europæiske Fællesskab af (*) Sendingens kodenummer: Certifikat nr.: I henhold til bestemmelserne i Kommissionens forordning (EF) nr. NNN/2009 om særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande som følge af risikoen for aflatoksinforurening og om ophævelse af beslutning 2006/504/EF ATTESTERER (den kompetente myndighed, jf. artikel 4, stk. 1) herved, at (anfør de pågældende fødevarer omhandlet i artikel 1) i denne sending bestående af: (beskrivelse af sending og produkt, pakningernes antal og type, bruttoeller nettovægt) indlastet i (indladningssted) af (transportfirmaets navn) med destinationen (bestemmelsessted og -land) hidrørende fra virksomheden (virksomhedens navn og adresse) er produceret, sorteret, håndteret, forarbejdet, emballeret og transporteret i overensstemmelse med god hygiejnepraksis. Der er udtaget prøver af denne sending i overensstemmelse med Kommissionens forordning (EF) nr. 401/2006 den... (dato), og der er foretaget en laboratorieanalyse den (dato) på (laboratoriets navn) for at bestemme indholdet af aflatoksin B1 og den samlede aflatoksinforurening. Nærmere oplysninger om prøveudtagning og analysemetoder og alle resultater er vedlagt. Dette certifikat er gyldigt indtil den Udfærdiget i: den Stempel og underskrift af den bemyndigede repræsentant for den kompetente myndighed, jf. artikel 4, stk. 1 (*) Produkt og oprindelsesland.

12 2009R1152 DA BILAG II Vejledning i udfyldelse af det fælles importdokument (CED) i henhold til denne forordning i tilfælde af, at importerede fødevarer fra visse tredjelande er forurenet med aflatoksiner Generelt Ved anvendelse af det fælles importdokument (i det følgende benævnt»ced«) i henhold til denne forordning skal»dpe«altid forstås som»første indgangssted«eller»udpeget importsted«som anført i de nærmere oplysninger om hver rubrik.»kontrolsted«skal altid forstås som»udpeget importsted«. Dokumentet udfyldes med blokbogstaver. Der er anført nærmere oplysninger ud for de enkelte rubriknumre. Del I Rubrik I.1. Denne del udfyldes af lederen af fødevarevirksomheden eller dennes repræsentant, medmindre andet er angivet. Afsender: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (leder af fødevarevirksomhed), som afsender sendingen. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller -adresse. Rubrik I.2. Alle tre felter i denne rubrik udfyldes af myndighederne på det udpegede importsted, jf. artikel 2. I første rubrik anføres CED-referencenummeret. I anden og tredje rubrik anføres henholdsvis navnet på det udpegede importsted og dets nummer. Rubrik I.3. Modtager: Navn og fuldstændig adresse på den fysiske eller juridiske person (leder af fødevarevirksomhed), som sendingen sendes til. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller -adresse. Rubrik I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen (herunder agent, klarerer eller leder af fødevarevirksomhed): Navn og fuldstændig adresse på den person, der har ansvaret for sendingen, når den frembydes på det første indgangssted, og som foretager de nødvendige anmeldelser til de kompetente myndigheder på importørens vegne. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller -adresse. Rubrik I.5. Oprindelsesland: Det land, hvori varen har sin oprindelse, er dyrket, høstet eller fremstillet. Rubrik I.6. Afsendelsesland: Det land, hvor sendingen blev anbragt i det endelige transportmiddel med henblik på transport til Fællesskabet. Rubrik I.7. Importør: Navn og fuldstændig adresse. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller -adresse. Rubrik I.8. Bestemmelsessted: Leveringsadresse i Fællesskabet. Det anbefales at oplyse telefon- og faxnummer eller adresse. Rubrik I.9. Ankomst til DPE (forventet dato): Angiv den dato, hvor sendingen forventes at ankomme til det første indgangssted.

13 2009R1152 DA Rubrik I.10. Dokumenter: Angiv udstedelsesdato og nummer på officielle dokumenter, der eventuelt ledsager sendingen. Rubrik I.11. Transportmidler: Sæt kryds i rubrikken ud for ankomsttransportmidlet. Identifikation: Der gives udførlige oplysninger om transportmidlet: For fly angives rutenummer. For skibe angives skibsnavn. For lastbiler angives registreringsnummerpladen på denne og på en eventuel anhænger. For tog angives togets og godsvognens nummer. Dokumentreference: Luftfragtbrevsnummer, konnossementnummer eller handelsnummer for tog eller lastbil. Rubrik I.12. Varebeskrivelse: Udførlig beskrivelse af varen under anvendelse af terminologien i artikel 1. Rubrik I.13. Varekode (HS-kode): Brug Verdenstoldorganisationens harmoniserede system. Rubrik I.14. Bruttovægt: Samlet vægt i kg eller ton. Bruttovægten defineres som produkternes samlede masse inklusive al emballage, dog ikke transportcontainere og andet transportmateriel. Nettovægt: Det faktiske produkts vægt i kg eller ton uden emballage. Nettovægten defineres som produkternes masse uden container eller emballage. Rubrik I.15. Antal kolli: Angiv antal kolli i partiet. Rubrik I.16. Temperatur: Der sættes kryds ved den relevante type transporttemperatur/opbevaringstemperatur. Rubrik I.17. Emballagetype: Angiv emballagetype for produkterne. Rubrik I.18. Vare bestemt til: Afkryds den relevante rubrik, afhængigt af om varen er beregnet til konsum uden forudgående sortering eller anden fysisk behandling (i dette tilfælde afkrydses rubrikken»konsum«) eller om den er beregnet til konsum efter en sådan behandling (i så fald afkrydses»videreforarbejdning«) eller er beregnet til»foderstoffer«(i så fald afkrydses»foderstoffer«). Bestemmelserne i denne forordning finder ikke anvendelse i sidstnævnte tilfælde. Rubrik I.19. Plombe nr. og container nr.: Alle plombe- og containernumre oplyses, hvis det er relevant. Rubrik I.20. Overførsel til kontrolsted: Hvis sendingen er beregnet til import (jf. rubrik I.22), sættes der kryds i rubrikken, og det udpegede importsted angives. Rubrik I.21. Ikke relevant. Rubrik I.22. Ved import: Denne rubrik afkrydses, såfremt sendingen er bestemt til import.

14 2009R1152 DA Rubrik I.23. Ikke relevant. Rubrik I.24. Transportmiddel til kontrolsted: Sæt kryds ved det transportmiddel, der anvendes til overførsel til det udpegede importsted. Del II Generelt: Denne del udfyldes af den kompetente myndighed Rubrik II.1 udfyldes af den kompetente myndighed for det udpegede importsted. Rubrik II.2 til II.9 udfyldes af myndighederne med ansvar for dokumentkontrollen. Rubrik II.10 til II.21 udfyldes af de kompetente myndigheder for det udpegede importsted. Rubrik II.1. CED-referencenr.: Brug samme CED-referencenummer som i rubrik I.2. Rubrik II.2. Tolddokumentreference: Til toldmyndighedernes brug. Rubrik II.3. Dokumentkontrol: Skal udfyldes for alle sendinger. Rubrik II.4. Sendingen udtaget til fysisk kontrol: Ikke relevant i forbindelse med denne forordning. Rubrik II.5. KAN GODKENDES til overførsel: Hvis sendingen godkendes til overførsel til et udpeget importsted efter en tilfredsstillende dokumentkontrol, sætter den kompetente myndighed på det første indgangssted kryds i denne rubrik og angiver, til hvilket udpeget importsted sendingen kan overføres med henblik på fysisk kontrol (jf. de oplysninger, der er givet i rubrik I.20): Rubrik II.6. KAN IKKE GODKENDES: Hvis sendingen ikke godkendes til overførsel til et udpeget importsted som følge af et utilfredsstillende resultat af dokumentkontrollen, sætter den kompetente myndighed på det første indgangssted kryds i denne rubrik og angiver tydeligt, hvilken foranstaltning der skal træffes, hvis sendingen afvise. Adressen på virksomheden på bestemmelsesstedet i tilfælde af»genudførsel«,»destruktion«,»forarbejdning«og»anvendelse til andre formål«angives i rubrik II.7. Rubrik II.7. Oplysninger om kontrollerede destinationer (II.6): Anfør i givet fald godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, afhængigt af oplysningerne i rubrik II.6»genudførsel«,»destruktion«,»forarbejdning«eller»anvendelse til andre formål«. Rubrik II.8. Fuld identifikation af DPE og officielt stempel: I denne rubrik anføres det første indgangssteds fulde identifikation og stedets kompetente myndigheds officielle stempel. Rubrik II.9. Officiel inspektør: Underskrift af den embedsmand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed på det første indgangssted. Rubrik II.10. Ikke relevant. Rubrik II.11. Identitetskontrol: Sæt kryds i de relevante rubrikker, så det fremgår, om identitetskontrollen er blevet udført og med hvilket resultat. Rubrik II.12. Fysisk kontrol: Resultatet af den fysiske kontrol anføres i denne rubrik.

15 2009R1152 DA Rubrik II.13. Laboratorieundersøgelser: Sæt kryds i den relevante rubrik, så det fremgår, om sendingen er udtaget til prøve og analyse. Undersøgt for: Anfør, hvilke stoffer (aflatoksin B1 og/eller den samlede aflatoksinforurening) der er undersøgt for, og hvilken analysemetode der er anvendt til laboratorieundersøgelsen. Resultater: Angiv resultatet af laboratorieundersøgelsen ved at sætte kryds i den relevante rubrik. Rubrik II.14. KAN GODKENDES til overgang til fri omsætning: Sæt kryds i denne rubrik, hvis sendingen kan overgå til fri omsætning i Fællesskabet. Sæt kryds i en af rubrikkerne (»konsum«,»videreforarbejdning«,»foderstoffer«eller»andet«) for at angive varens videre anvendelse. Rubrik II.15. Ikke relevant. Rubrik II.16. KAN IKKE GODKENDES: Sæt kryds i denne rubrik, hvis sendingen afvises som følge af et utilfredsstillende resultat af identitetskontrollen eller den fysiske kontrol. Angiv tydeligt, hvilken foranstaltning der i så fald skal træffes, ved at sætte kryds i en af rubrikkerne (»genudførsel«,»destruktion«,»forarbejdning«eller»anvendelse til andre formål«): Adressen på bestemmelsesvirksomheden anføres i rubrik II.18. Rubrik II.17. Årsag til afvisning: Der sættes kryds i den relevante rubrik. Der kan i givet fald tilføjes relevante oplysninger i denne rubrik. Rubrik II.18. Oplysninger om kontrollerede destinationer (II.16): Anfør i givet fald godkendelsesnummer og adresse (eller skibsnavn og havn) for alle destinationer, hvor yderligere kontrol af sendingen er påkrævet, afhængigt af oplysningerne i rubrik II.16. Rubrik II.19. Sending genplomberet: Denne rubrik benyttes, når den oprindelige plombe, der er registreret for en sending, ødelægges ved åbning af containeren. Der skal føres en konsolideret liste over alle plomber, som er brugt til dette formål. Rubrik II.20. Fuld identifikation af DPE/kontrolsted og officielt stempel: Det udpegede importsteds fulde identifikation og det officielle stempel for den kompetente myndighed på det udpegede importsted. Rubrik II.21. Officiel inspektør: Her anfører den embedsmand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed på det udpegede importsted, sit navn (skrevet med blokbogstaver), udstedelsesdatoen og sin underskrift. Del III Rubrik III.1. Denne del udfyldes af den kompetente myndighed Oplysninger om videresending: Den kompetente myndighed på det første indgangssted eller på det udpegede importsted angiver her det anvendte transportmiddel, dets identifikation, bestemmelsesland og genudførselsdato, så snart disse kendes.

16 2009R1152 DA Rubrik III.2. Rubrik III.3. Opfølgning: Angiv den enhed under den lokale kompetente myndighed, der er tilsynsansvarlig i tilfælde af sendingens»destruktion«,»forarbejdning«eller»anvendelse til andre formål«. Den pågældende kompetente myndighed skal her anføre, om sendingen er ankommet, og om den er i overensstemmelse med angivelserne. Officiel inspektør: Den embedsmand, der er ansvarlig for den kompetente myndighed på det udpegede importsted, sætter sin underskrift her i tilfælde af sendingens»genudførsel«. Den embedsmand, der er ansvarlig for den lokale kompetente myndighed, sætter sin underskrift her i tilfælde af sendingens»destruktion«,»forarbejdning«eller»anvendelse til andre formål«.

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED)

BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) DEN EUROPÆISKE UNION I.1. Afsender BILAG II DET FÆLLES IMPORTDOKUMENT (CED) I.2. CED-reference nr. DPE Det fælles importdokument (CED) I.3. Modtager I.4. Den person, der har ansvaret for sendingen Del

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE L 162/10 Den Europæiske Unions Tidende 14.6.2013 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 13. juni 2013 om ændring af gennemførelsesafgørelse 2011/884/EU om beredskabsforanstaltninger vedrørende ikke tilladt

Læs mere

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25

23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 23.3.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 77/25 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 284/2011 af 22. marts 2011 om fastsættelse af særlige betingelser og nærmere procedurer for import af plastkøkkenredskaber

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 963 af 29/08/2014 (Historisk) Udskriftsdato: 4. juli 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-30-31-00054 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 1181 af 15/10/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 19. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00086 Senere ændringer

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) L 313/40 Den Europæiske Unions Tidende 28.11.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1152/2009 af 27. november 2009 om indførelse af særlige betingelser for import af visse fødevarer fra visse tredjelande

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 25.7.2009 Den Europæiske Unions Tidende L 194/11 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 669/2009 af 24. juli 2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 882/2004 for så vidt angår

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring

om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring 13. 8. 96 fdal De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 203/ 13 KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 1996 om dyresundhedsbetingelser og udstedelse af certifikat eller officiel erklæring ved indførsel

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 388. Bekendtgørelse for Grønland om veterinære grænsekontrolsteder og inspektionscentre I medfør af 49, stk. 2, 58-60 og 69, stk. 3, i anordning

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 187/18 Den Europæiske Unions Tidende 17.7.2012 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 644/2012 af 16. juli 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 206/2010 om fastlæggelse af lister over tredjelande,

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01.

Hermed følger til delegationerne dokument - D038446/01. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 25. februar 2015 (OR. en) 6548/15 ENV 80 WTO 52 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 24. februar 2015 til: Komm. dok. nr.: D038446/01 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE 23.12.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 343/65 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 15. december 2011 om listen over tredjelande og områder, som er godkendt med hensyn til import af hunde, katte

Læs mere

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) Bekendtgørelse om import af foder med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter 1) I medfør af 1, stk. 1-3, 2, stk. 4, og 6, stk. 2, i lov om foderstoffer,

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 27.11.20 Den Europæiske Unions Tidende L 312/9 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 99/20 af 26. november 20 om ændring af bilag I til forordning (EF) nr. 669/2009 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 14.1.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 12/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 28/2012 af 11. januar 2012 om fastsættelse af krav vedrørende udstedelse

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0483 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 13.7.2004 KOM(2004) 483 endelig 2004/0149 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af en

Læs mere

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF

KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF L 262/22 KOMMISSIONENS DIREKTIV 2003/94/EF af 8. oktober 2003 om principper og retningslinjer for god fremstillingspraksis for humanmedicinske lægemidler og testpræparater til human brug (EØS-relevant

Læs mere

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter

om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest og et ledsagedokument for leverancer af visse produkter 31. 12. 83 De Europæiske Fællesskabers Tidende Nr. L 373 / 9 KOMMISSIONENS BESLUTNING NR. 3717 / 83 / EKSF af 23. december 1983 om for jern- og stålvirksomheder og stålhandlende at indføre en produktionsattest

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 20. juli 2017 (OR. en) 11435/17 AGRILEG 141 DENLEG 57 VETER 64 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 17. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D047924/07

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002L0006 DA 11.12.2008 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2002/6/EF af 18. februar 2002 om

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (2012/137/EU) 3.3.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 64/29 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE af 1. marts 2012 om import af ornesæd til Unionen (meddelt under nummer C(2012) 1148) (EØS-relevant tekst) (2012/137/EU)

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX SANCO/10123/2014 (POOL/E4/2014/10123/10123-EN.doc) [ ](2014) XXX draft KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. /.. af XXX om kravene vedrørende information

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2008R1234 DA 02.11.2012 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 18.6.2013 COM(2013) 429 final 2013/0201 (CNS) C7-0232/1 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om regler og procedurer med henblik på at gøre det muligt for Grønland at deltage

Læs mere

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat. 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/31 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 717/2013 af 25. juli 2013 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 for så vidt angår oplysningerne om dyrevelfærd i

Læs mere

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande

Vejledning om. import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Fødevarestyrelsen Vejledning om import af økologiske fødevarer m.v. fra tredjelande Juni 2015 Indledning Økologireglerne Fødevarestyrelsen har på sin hjemmeside www.fvst.dk 1 gjort oplysninger tilgængelige

Læs mere

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17

KOMMISSIONEN Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 2.8.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 206/17 KOMMISSIONEN KOMMISSIONENS BESLUTNING af 22. juli 2008 om import til Fællesskabet af sæd, æg og embryoner af får og geder for så vidt angår lister over tredjelande

Læs mere

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1

BILAG I. Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 BILAG I Liste over tredjelande, dele af tredjelande og områder som omhandlet i artikel 1 DEL I FRØLÅR Tredjelande og områder, der er opført i kolonnen»lande«i bilag II til beslutning 2006/766/EF, undtagen

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2003D0881 DA 07.02.2005 001.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS BESLUTNING af 11. december 2003 om dyresundhedsbetingelser

Læs mere

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej

RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej RÅDETS DIREKTIV 96/35/EF af 3. juni 1996 om udpegelse af og faglige kvalifikationer for sikkerhedsrådgivere for transport med jernbane eller ad vej eller indre vandveje af farligt gods RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.6.2015 C(2015) 4157 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 23.6.2015 om supplerende bestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr.

Læs mere

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1)

Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter 1) BEK nr 979 af 27/08/2015 (Gældende) Udskriftsdato: 7. oktober 2015 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-30-31-00129 Senere ændringer

Læs mere

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1.

2. Afsnit I Bekendtgørelsens område og definitioner 1. Lovtidende A Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved indførsel af avlsmateriale samt animalske biprodukter og afledte produkter m.v., der ikke er bestemt til konsum, om registrering som importør af disse

Læs mere

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014

Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Vejledning Eksport af sukker uden for kvote September 2014 Kolofon Vejledning om eksport af sukker uden for kvote September 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 24.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 326/3 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 1097/2012 af 23. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets

Læs mere

Toldkonference 18.9.2013

Toldkonference 18.9.2013 Toldkonference 18.9.2013 Hvad er kravene til dokumentationen? Hvorfor og i hvilke tilfælde er der behov for alternativ dokumentation? Forsendelsesreglerne giver mulighed for alligevel at få afsluttet en

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 28. september 2015 (OR. en) 12428/15 FØLGESKRIVELSE fra: modtaget: 25. september 2015 til: Komm. dok. nr.: Vedr.: DENLEG 122 AGRI 493 SAN 302 DELACT 124 Jordi

Læs mere

Del I: Oplysninger om sendingen

Del I: Oplysninger om sendingen I.1. Afsender Certifikat til brug ved Samhandel I.2. Certifikatets referencenr. I.2.a. Lokalt referencenummer: I.3. Central kompetent myndighed Del I: Oplysninger om sendingen I.4. Lokal kompetent myndighed

Læs mere

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120),

- der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (KOM(2011)0120), P7_TA-PROV(2011)0448 Dæk til motorkøretøjer og påhængskøretøjer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 25. oktober 2011 om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om dæk til

Læs mere

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1)

Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med svin samt om indførsel af svin fra tredjelande 1) BEK nr 20 af 07/01/2016 (Gældende) Udskriftsdato: 17. juni 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljø- og Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2015-32-30-00044 Senere ændringer

Læs mere

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende

L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende L 39/12 Den Europæiske Unions Tidende 10.2.2009 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 119/2009 af 9. februar 2009 om en liste over tredjelande og dele af tredjelande med henblik på import til eller transit

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1986L0278 DA 05.06.2003 003.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 12. juni 1986 om beskyttelse af miljøet, navnlig jorden,

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS AFGØRELSE KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 29.11.2007 KOM(2007) 761 endelig 2007/0266 (ACC) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om Fællesskabets holdning i Den Blandede Komité EF-Færøerne til

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER. Forslag til RÅDETS FORORDNING KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 10.1.2003 KOM(2002) 782 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om afslutning af den fornyede undersøgelse af antidumpingforanstaltningerne vedrørende

Læs mere

Forslag til RÅDETS FORORDNING

Forslag til RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.6.2012 COM(2012) 353 final 2012/0170 (NLE) Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets gennemførelsesforordning (EU) nr. 723/2011 (om udvidelse af den endelige

Læs mere

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong»

Cirkulære om kontrol af plastkøkkenredskaber af polyamid eller melamin fra Kina eller Hongkong» CIR nr 9268 af 05/07/2011 (Gældende) Udskriftsdato: 10. december 2017 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevarestyrelsen, j.nr. 2011-20-2301-00804 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014

Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik. Marts 2014 Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Kolofon Vejledning om eksport af mælkepulver til Den Dominikanske Republik Marts 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0691 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 22.10.2004 KOM(2004) 691 endelig. Forslag til RÅDETS FORORDNING om udvidelse af den endelige antidumpingtold,

Læs mere

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej

KOMMISSIONENS HENSTILLING. af 21.2.2011. om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA DA EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.2.2011 K(2011) 909 endelig KOMMISSIONENS HENSTILLING af 21.2.2011 om rapportering af kontrol vedrørende transport af farligt gods ad vej DA DA KOMMISSIONENS

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) L 58/52 3.3.2015 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2015/329 af 2. marts 2015 om en undtagelse fra Unionens dyre- og folkesundhedsbestemmelser om indførsel i Den Europæiske Union af animalske

Læs mere

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008

L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 L 197/18 Den Europæiske Unions Tidende 25.7.2008 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 708/2008 af 24. juli 2008 om ændring af forordning (EF) nr. 1266/2007 for så vidt angår betingelserne for undtagelse af

Læs mere

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt

Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt Europaudvalget 2013 JOIN (2013) 0032 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN DEN EUROPÆISKE UNIONS HØJTSTÅENDE REPRÆSENTANT FOR UDENRIGSANLIGGENDER OG SIKKERHEDSPOLITIK Bruxelles, den 7.1.2014 JOIN(2013) 32 final

Læs mere

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 22.12.2010 KOM(2010) 772 endelig 2010/0372 (COD) Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 378/2007 for så vidt angår

Læs mere

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68

RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr. 1619/68 De Europæiske Fællesskabers Tidende 481 21 10 68 Nr L 258/ 1 RÅDETS FORORDNING (EØF) Nr 1619/68 af 15 oktober 1968 om handelsnormer for æg RÅDET FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER HAR under henvisning til

Læs mere

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja.

Rubrik 4: Skal pengene overføres elektronisk? Hvis pengene overføres via bank eller andre typer betalingsformidlere, afkrydses i feltet Ja. Vejledning om udfyldning af skema vedr. anmeldelse og ansøgning om tilladelse til pengeoverførsel til og fra iranske personer/enheder/organer, når pengeoverførslen overstiger 10.000 EUR På Erhvervsstyrelsens

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0652 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.9.2013 COM(2013) 652 final 2013/0318 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 28.5.2015 C(2015) 3462 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) / af 28.5.2015 om ændring af delegeret forordning (EU) nr. 639/2014 for så vidt angår betingelserne

Læs mere

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1)

Bekendtgørelse om ydelse af støtte til mælk og visse mejeriprodukter til elever og børn i undervisnings- og dagsinstitutioner 1) BEK nr 808 af 19/07/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 24. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., NaturErhvervstyrelsen, j.nr. 12-8044-000002 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

Instruks for godkendelse af kontrolsteder

Instruks for godkendelse af kontrolsteder (kun for forhåndsanmeldte importsendinger) Aktivitet 2043 Februar 2011 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Plantedirektoratet Kolofon Instruks for godkendelse af kontrolsteder Aktivitet 2043

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2002R1774 DA 24.07.2007 007.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 1774/2002 af 3. oktober

Læs mere

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt

Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt Europaudvalget 2014 KOM (2014) 0121 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 13.3.2014 COM(2014) 121 final 2014/0065 (NLE) Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESFORORDNING om afslutning af den delvise

Læs mere

UDKAST TIL UDTALELSE

UDKAST TIL UDTALELSE EUROPA-PARLAMENTET 2014-2019 Udvalget om International Handel 20.3.2015 2013/0433(COD) UDKAST TIL UDTALELSE fra Udvalget om International Handel til Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 2010R0605 DA 07.11.2012 002.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 605/2010 af 2. juli 2010 om dyre- og

Læs mere

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Fødevarestyrelsen/International Handel Sagsnr.: 2013-30-221-01603/Dep. sagsnr. 18663 Den 10. januar 2013 FVM 106 GRUNDNOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG

Læs mere

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7

12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 12.12.2008 Den Europæiske Unions Tidende L 334/7 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1234/2008 af 24. november 2008 om behandling af ændringer af betingelserne i markedsføringstilladelser for humanmedicinske

Læs mere

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor

Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor 1987L0402 DA 01.01.2007 006.001 1 Dette dokument er et dokumentationsredskab, og institutionerne påtager sig intet ansvar herfor B RÅDETS DIREKTIV af 25. juni 1987 om styrtsikre frontmonterede førerværn

Læs mere

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk)

21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1. (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) 21.12.2004 Den Europæiske Unions Tidende L 373/1 I (Retsakter, hvis offentliggørelse er obligatorisk) RÅDETS FORORDNING (EF) Nr. 2182/2004 af 6. december 2004 om medaljer og møntefterligninger, der ligner

Læs mere

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014

Lovtidende A. 2014 Udgivet den 24. april 2014 Lovtidende A 2014 Udgivet den 24. april 2014 15. april 2014. Nr. 387. Bekendtgørelse for Grønland om procedurer for grænsekontrolstedernes veterinærkontrol af fiskevarer og levende muslinger m.m. samt

Læs mere

DEN EUROPÆISKE UNION

DEN EUROPÆISKE UNION DEN EUROPÆISKE UNION EUROPA-PARLAMENTET RÅDET Strasbourg, den 11. juli 2007 (OR. en) 2006/0183 (COD) LEX 804 PE-CONS 3620/3/07 REV 3 TRANS 169 CODEC 531 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV OM EFTERMONTERING

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 15.6.2011 Den Europæiske Unions Tidende L 157/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 543/2011 af 7. juni 2011 om nærmere bestemmelser for

Læs mere

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING

***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Konsolideret lovgivningsdokument 14.12.2011 EP-PE_TC1-COD(2010)0298 ***I EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING fastlagt ved førstebehandlingen den 14. december 2011 med henblik på vedtagelse

Læs mere

Vejledning om import af smør fra New Zealand

Vejledning om import af smør fra New Zealand Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri FødevareErhverv Kolofon Vejledning om import af smør fra New Zealand November 2009 Denne vejledning

Læs mere

Boks I.2. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Boks I.3. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Side 1/6

Boks I.2. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Boks I.3. Denne rubrik skal ikke udfyldes af eksportøren. Side 1/6 Vejledning til de grønlandske eksportører i udfyldelse af del I (oplysninger om sendingen) i sundhedscertifikater for jagttrofæer af fugle og hovdyr til et EU land (herunder Danmark), Island, Norge, Liechtenstein

Læs mere

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013

KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 21.8.2013 C(2013) 5405 final KOMMISSIONENS DELEGEREDE FORORDNING (EU) Nr. /.. af 21.8.2013 om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 1169/2011

Læs mere

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt

Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt Europaudvalget 2013 KOM (2013) 0612 Offentligt EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 2.9.2013 COM(2013) 612 final 2013/0300 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om den holdning, som Den Europæiske Union skal

Læs mere

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en)

Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 12. november 2015 (OR. en) 13998/15 CONSOM 190 MI 714 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 29. oktober 2015 til: Generalsekretariatet for Rådet

Læs mere

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1)

Lovtidende A. Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) Lovtidende A Bekendtgørelse om udstyr i skibe 1) I medfør af 3, stk. 1, nr. 1 og nr. 6, 4, stk. 1, og 32, stk. 8, i lov om sikkerhed til søs, jf. lovbekendtgørelse nr. 72 af 17. januar 2014, som sat i

Læs mere

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1)

Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse dyr samt godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner 1) BEK nr 1355 af 15/12/2014 (Gældende) Udskriftsdato: 10. juni 2016 Ministerium: Fødevareministeriet Journalnummer: Fødevaremin., Fødevarestyrelsen, j.nr. 2014-14-31-00069 Senere ændringer til forskriften

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien

(EØS-relevant tekst) (8) Ubehandlet uld og hår fra drøvtyggere bestemt til tekstilindustrien 14.11.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 314/5 KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 1063/2012 af 13. november 2012 om ændring af forordning (EU) nr. 142/2011 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets

Læs mere

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM

Fødevarestyrelsen. Nye regler for spirevirksomheder. 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Fødevarestyrelsen FØDEVARESTYRELSEN 25.07.2013 J.nr. 2013-28-2301-01326/NLN/CAM Nye regler for spirevirksomheder 1 Indledning Europa Kommissionen har i marts 2013 vedtaget fire nye forordninger, som skal

Læs mere

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF)

KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) 5.9.2003 L 222/3 KOMMISSIONENS FORORDNING (EF) Nr. 1560/2003 af 2. september 2003 om gennemførelsesforanstaltninger til Rådets forordning (EF) nr. 343/2003 om fastsættelse af kriterier og procedurer til

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF. af 12. december 2006 L 374/10 DA Den Europæiske Unions Tidende 27.12.2006 EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2006/95/EF af 12. december 2006 om tilnærmelse af medlemsstaternes lovgivning om elektrisk materiel bestemt til

Læs mere

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed.

(EØS-relevant tekst) (5) Bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 bør ændres i overensstemmelse hermed. L 96/26 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/561 af 11. april 2016 om ændring af bilag IV til gennemførelsesforordning (EU) nr. 577/2013 for så vidt angår standarddyresundhedscertifikatet til

Læs mere

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE EUROPA-PARLAMENTET 2009-2014 Retsudvalget 9.12.2010 MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE (33/2010) Om: Begrundet udtalelse fra Sejmen i Republikken Polen om forslaget til Europa- Parlamentets og Rådets forordning

Læs mere

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 Europaudvalget EUU alm. del - Bilag 206 Offentligt Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender Fødevarestyrelsen 7. februar 2007 NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG om forslag til ændring af Kommissions

Læs mere

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING

EUROPA-PARLAMENTET. Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse ***I UDKAST TIL BETÆNKNING EUROPA-PARLAMENTET 2004 2009 Udvalget om det Indre Marked og Forbrugerbeskyttelse 2008/0018(COD) 6.6.2008 ***I UDKAST TIL BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om sikkerhedskrav

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 23.4.2010 KOM(2010)176 endelig 2010/0097 (CNS) C7-0136/10 Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om fastsættelse af bestemmelser vedrørende import til Den Europæiske Union fra

Læs mere

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I

Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I P7_TA-PROV(2011)0214 Førerplads samt døre og vinduer i førerhuse på landbrugs- og skovbrugshjultraktorer ***I Europa-Parlamentets lovgivningsmæssige beslutning af 11. maj 2011 om forslag til Europa-Parlamentets

Læs mere

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER

(Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER 6.4.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 98/1 II (Ikke-lovgivningsmæssige retsakter) FORORDNINGER KOMMISSIONENS FORORDNING (EU) Nr. 294/2013 af 14. marts 2013 om ændring og berigtigelse af forordning (EU)

Læs mere

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21

Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 26.7.2013 Den Europæiske Unions Tidende L 201/21 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 716/2013 af 25. juli 2013 om gennemførelsesbestemmelser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF)

Læs mere

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt

Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt Europaudvalget 2004 KOM (2004) 0199 Offentligt KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 25.3.2004 KOM(2004) 199 endelig Forslag til RÅDETS FORORDNING om ændring af forordning (EF) nr.

Læs mere

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER

L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER Skatteudvalget SAU alm. del - Bilag 389 Offentligt DA L 9/12 Den Europæiske Unions Tidende 14.1.2009 DIREKTIVER RÅDETS DIREKTIV 2008/118/EF af 16. december 2008 om den generelle ordning for punktafgifter

Læs mere

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter

Forslag til RÅDETS AFGØRELSE. om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske produkter EUROPA- KOMMISSIONEN Bruxelles, den 5.12.2016 COM(2016) 771 final 2016/0383 (NLE) Forslag til RÅDETS AFGØRELSE om indgåelse af aftalen mellem Den Europæiske Union og Republikken Chile om handel med økologiske

Læs mere

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014

Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Vejledning Import af oliven og produkter af oliven December 2014 Kolofon Vejledning om import af oliven og produkter af oliven December 2014 Denne vejledning er udarbejdet af Ministeriet for Fødevarer,

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 27.10.2012 Den Europæiske Unions Tidende L 299/31 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) Nr. 996/2012 af 26. oktober 2012 om særlige importbetingelser for foder og fødevarer, der har oprindelse i

Læs mere

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU)

KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 18.10.2016 L 280/13 KOMMISSIONENS GENNEMFØRELSESFORORDNING (EU) 2016/1832 af 17. oktober 2016 om ændring af standardcertifikaterne til brug ved import til Unionen af tilberedt kød, kødprodukter og behandlede

Læs mere