VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik 10.12.2015"

Transkript

1 VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER 2015 Danmarks Statistik

2 INDHOLD 1. BEGREBER OG DEFINITIONER 4 2. VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER VEJLEDNING TIL WEB-SKEMAET VARIABELLISTE FOR ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER VARIABELLISTE FOR STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER 26 2

3 Vejledning til indberetning af biblioteksstatistik I februar 2016 begynder forskningsbibliotekernes indberetning af data for 2015 til biblioteksstatistikken. På siden finder du et link til webskemaet. Desuden er der oplysninger om deadlines samt kontaktoplysninger til Danmarks Statistik. Man skal have en digital medarbejdersignatur for at kunne indberette oplysninger. Vejledningen er udarbejdet af Danmarks Statistik i samarbejde med Kulturstyrelsen. Indsamlingen af statistik sker med udgangspunkt i den internationale standard for biblioteksstatistik, ISO Vejledningens enkelte dele I vejledningen er beskrevet de statistiske oplysninger, som forskningsbibliotekerne anmodes om at indberette for virksomhedsåret Begreber og definitioner til biblioteksstatistikken 2. Vejledning til indberetning af oplysninger 3. Vejledning til web-skema 4. Oversigt over indberetningskategorier 3

4 1. Begreber og definitioner Afgang Antal materialeenheder der er udgået af samlingen i løbet af optællingsåret. Afgang kan f.eks. finde sted ved kassation, opsigelse, svind eller ved overførsel til et andet bibliotek uden for den administrative enhed, som biblioteket indgår i. Arbejdspladser Antallet af arbejdspladser, som er tilgængelige for bibliotekets besøgende, opgøres i slutningen af året. Arbejdspladser inkluderer foruden læsepladser også andre steder, hvor besøgende kan benytte bibliotekets samlinger (f.eks. siddepladser med bordplads ved arbejdsstationer og i grupperum). Arbejdsstation, til publikumsbrug En arbejdsstation er en computer eller terminal, som står alene eller i netværk. Arbejdsstationen er til rådighed for bibliotekets brugere, som kan benytte den til f.eks. søgninger og opgaveskrivning. Areal Bibliotekets samlede areal skal opgøres i netto m 2 afrundet til nærmeste tal deleligt med 10. Der medregnes kun areal som bruges til biblioteksformål (nærmere defineret som: publikumsarealer, magasinarealer, personalearbejdspladser, udstillingsområder m.v.) Heraf skal det opgøres, hvor mange kvadratmeter publikumsarealet og det lukkede magasinareal udgør. Areal, lukket magasin Lukkede magasinarealer er alle de arealer, hvor bibliotekets samlinger opbevares, og hvor der ikke er adgang for brugerne. Areal, publikum Publikumsarealer er alle de arealer, hvortil publikum har adgang, herunder udlån, læsesal, åbne hylder. Arrangement Et arrangement er en enkeltstående begivenhed organiseret af biblioteket, typisk med et litterært, kulturelt eller uddannelsesmæssigt formål. Alle arrangementer i optællingsåret skal opgøres, uanset om adgangen er gratis eller der opkræves entré. Omfatter ikke brugerundervisning. Bestand Et biblioteks bestand består af alle de dokumenter, informationsressourcer og genstande, som biblioteket har erhvervet adgang til og stiller til rådighed for sine brugere. Bestanden omfatter dokumenter placeret lokalt samt ressourcer, hvortil der er erhvervet permanent eller tidsbegrænset adgang(remote ressources). Adgangsrettighederne kan være erhvervet af biblioteket selv eller gennem et konsortium der kan være givet økonomisk tilskud til at erhverve adgangsretten. Materialer, der stilles til rådighed fra andre biblioteker eller dokumentleverandører(indlån) indgår ikke i bestanden. Bestanden skal være valgt af biblioteket. I bestanden medregnes kun de materialer, der forefindes i bibliotekets samlinger pr. 31.december i optællingsåret. 4

5 Besøg Antallet af brugere som besøger bibliotekets lokaler, uanset hvilken funktion de besøger (såsom borgerservice). Besøgstallet opgøres årligt i optællingsåret. Antallet af besøgende opgøres ved tælling ved indgangen og/eller udgangen. Der kan anvendes manuelt, mekanisk/maskinelt eller elektronisk besøgstælling. Besøg, virtuelt Et besøg (brugersession) er en sekvens af brugeraktiviteter, som begynder, når en bruger etablerer forbindelse til bibliotekets website. Et besøg er uafhængigt af antallet af viste sider og elementer. Hvis brugeren er inaktiv i mere end 30 minutter, opfattes besøget som afsluttet. Når brugeren igen bliver aktiv på bibliotekets website, tælles det som et nyt besøg. Opgørelsen af antal besøg sker via et loganalyse program, hvor der er angivet en user session timeout på 30 min. Sessioner, der kun besøger forsiden og besøg fra søgerobotter, medtælles ikke. Det understreges at for folkebibliotekerne gælder det, at Bibliotek og Medier kun modtager indberetninger med tal hentet fra KPIIndex. Betjeningsområde, kommunalt Den kommune (befolkningsantal) som folkebiblioteket betjener. Betjeningsområdet kan omfatte flere kommuner, hvis der er indgået biblioteksforbund eller fuldstændig betjeningsoverenskomst med andre kommuner (se Bibliotekssamarbejde). Betjeningssted Bibliotekets betjeningssteder omfatter alle betjeningssteder med offentlig adgang omfattet af bibliotekets bruttodriftsbudget, dvs. hovedbibliotek, eventuelle filialer, servicepunkter og bogbusser. Bibliotek Organisation eller del af en organisation, hvis hovedformål det er at varetage indsamling, registrering, formidling og vedligeholdelse af samlingen med henblik på at imødekomme brugernes behov for information, forskning, undervisning, kultur etc. Et bibliotek kan omfatte et eller flere betjeningssteder, samlet betegnet som et biblioteksvæsen. Biblioteket inkluderer alle bibliotekets betjeningssteder med offentlig adgang omfattet af bibliotekets bruttodriftsbudget, dvs. hovedbibliotek, filialer, servicepunkter og bogbusser. Statistiske oplysninger indleveres samlet for hvert biblioteksvæsen. Bibliotek, central- Centralbiblioteket er et folkebibliotek, der udover at virke som folkebibliotek, tillige af kulturministeren er udpeget til at varetage en eller flere regionale overbygningsfunktioner for folkebibliotekerne. Centralbiblioteksvirksomheden finansieres af staten. Bibliotek, folke- Et folkebibliotek er et alment bibliotek, hvis formål er at betjene befolkningen i en eller flere kommuner med biblioteksydelser. Folkebibliotekernes formål og virksomhed er fastlagt i Lov om biblioteksvirksomhed, kapitel 1. 5

6 Bibliotek, forsknings- Bibliotek som primært betjener studerende og lærere ved universiteter og andre højere og videregående uddannelsesinstitutioner, herunder professionshøjskoler. Biblioteket kan fungere som offentligt bibliotek, men behøver ikke at gøre det. Bibliotek, institut Bibliotek som betjener studerende og lærere ved et institut ved universiteter og andre højere og videregående uddannelsesinstitutioner. Biblioteket har almindeligvis ikke adgang for offentligheden, men kan stille sit materiale til rådighed gennem institutionens hovedbibliotek. Bibliotek, fællesbibliotek for skole- og folkebibliotek Et fællesbibliotek for folke- og skolebibliotek kan rumme varierende former for og grader af integrering mellem et folkebibliotek og et skolebibliotek/pædagogisk servicecenter fra lokalefællesskab over forskellige mellemformer til fuldt integreret funktion. Betegnelserne Fælles udlånssamlinger til børn og Kombi-biblioteker er således et specialtilfælde. Bibliotek, national- Et nationalbibliotek er et bibliotek, som har ansvar for at anskaffe og opbevare eksemplarer af alle relevante dokumenter fra det land, hvor biblioteket befinder sig. Kan også fungere som pligtafleveringsbibliotek. Definitionen indebærer, at et land kan have mere end ét nationalbibliotek. Bibliotek, skole- Bibliotek, som i henhold til Lov om folkeskolen, 19, stk. 2 og 3 samt 30 a, er oprettet som et pædagogisk servicecenter ved hver selvstændig folkeskole. Bibliotek, uddannelses- Bibliotek ved gymnasium og HF, folkehøjskole mv., handelsskole, teknisk skole, socialog sundhedsskole og øvrige erhvervsskoler (etatsskoler, landtransportskolen, landbrugsskoler, husholdningsskoler, økonomaskoler, søfarts-, skipper- og navigationsskoler, maskinist- og maskinmesterskoler, beskæftigelsesvejlederskoler, apoteksassistentskolen, fodplejeskolen, politi- og fængselsvæsenets skoler, forsvarets skoler). Bibliotek uden for Danmark Bibliotek der ligger uden for Danmarks grænser, herunder Grønland og Færøerne. Bibliotekskatalog Samling af bibliografiske registreringer som beskriver bibliotekets samling. Katalogen gør det muligt at søge efter navn, titel og emne på et eller flere dokumenter samt lokalisere dokumenterne. Bibliotekskommune En bibliotekskommune er enten en enkelt kommune, der varetager egen administration af sit folkebibliotek, eller flere kommuner der ved biblioteksforbund eller fuldstændig betjeningsoverenskomst udgør en administrativ enhed under én ledelse eller én fælles administration. 6

7 Biblioteksnummer Biblioteksnummer er det 6-cifrede nummer, som tildeles af Styrelsen for Bibliotek og Medier som det officielle biblioteksnummer. Note 1: Folkebiblioteker Biblioteksnummeret består biblioteksnummeret af tallet 7 + det 3-cifrede kommunenummer + et 2-cifret filialnummer. Filialnummeret er en fortløbende nummerering af filialerne/betjeningsstederne. Dog har hovedbiblioteket altid løbenummer 00. Rækkefølgen af de øvrige filialer bestemmes af biblioteket. I tilfælde af flere bogbusser har hver bus sit eget nummer.for skolebiblioteker består biblioteksnummeret af tallet 6 + det 3-cifrede kommunenummer + et 2-cifret filialnummer. En fælles institution for kommunes skolebiblioteker har ligeledes løbenummer 00. Note 2: Forskningsbiblioteker For forskningsbiblioteker består biblioteksnummeret af tallet cifre Bibliotekssamarbejde: Biblioteksforbund Et biblioteksforbund er et biblioteksfællesskab mellem to eller flere kommuner, som tilsammen udgør én bibliotekskommune med et fælles biblioteksnavn. Fuldstændig betjeningsoverenskomst En fuldstændig betjeningsoverenskomst er en aftale mellem to eller flere kommuner, hvor den ydende kommune varetager den totale biblioteksbetjening af én eller flere nydende kommuner. Kun den ydende kommune består som bibliotekskommune. Delvis betjeningsoverenskomst En delvis betjeningsoverenskomst er en aftale, hvor den ydende kommune varetager en del af biblioteksbetjeningen af den/de nydende kommuner, som selv varetager den øvrige del af biblioteksbetjeningen. Både den ydende og den/de nydende kommuner består som bibliotekskommuner. Den delvise biblioteksbetjening kan vedrøre en geografisk del af en kommune eller en administrativt eller fagligt defineret del af biblioteksvirksomheden. Bibliotekssystem Database der indeholder bibliotekskatalogen og administrative oplysninger. Bibliotekssystem, fællesskab om Flere biblioteker afvikler deres biblioteksfunktioner integreret. Integreret betyder, at beholdning er knyttet til samme bibliografiske post for alle biblioteker, eller at de etablerer en fælleskatalog. Biblioteksvæsen, se Bibliotek Bogbus Et mobilt betjeningssted der er specielt udstyret til at transportere og give (gratis) adgang til bibliotekets samlinger og services. Brugerundervisning Ved brugerundervisning menes på forhånd planlagt og annonceret undervisning foretaget af bibliotekspersonale for tilmeldte biblioteksbrugere. Rundvisninger som er begrænset til 7

8 primært at lære brugerne at finde rundt i bibliotekets lokaler, regnes ikke som formel undervisning. Der opgøres det samlede antal afviklede undervisningslektioner og det samlede antal fremmødte deltagere inden for optællingsåret. En undervisningslektion er 45 minutter. Bygningsdrift Udgifter til bygningsdrift omfatter udgifter til lys, varme, rengøring, kantinedrift, nattevagt, ejendomsskatter og afgifter mv. Bøger En bog er et trykt dokument, som består af et antal ark, som er hæftet sammen langs den ene kant og som ikke er en seriepublikation. Børn Personer som er under 14 år den 31. december i optællingsåret. CB-området De kommuner som centralbiblioteket betjener som overbygning for boglige materialer med rådgivning og samordning, inkl. centralbibliotekskommunen. Cd og cd-rom Digital lagringsmedie. I denne definition indgår kun enkeltstående cd og cd-rom. Cd og cd-rom som indgår i netværk opgøres afhængigt af form (database, digital monografi, av etc.) under elektroniske ressourcer. Database: En database er en samling af elektronisk lagrede data eller enheder (facts, bibliografiske data og tekst) med et fælles brugerinterface og software til at fremhente og fremvise data. En database kan udgives på forskellige maskinlæsbare medier og være lagret som filer med adgang til Internettet. Dvs. et fælles interface, som giver adgang til en pakke serier eller digitale dokumenter ofte tilbudt af et forlag eller sælger, regnes for en database. Enkelte serier eller digitale dokumenter skal tælles som digitale dokumenter. Bibliografisk Bibliografiske databaser er data med bibliografiske referencer. Databaser (bibliografiske) er typisk opbygget med et specifikt formål eller relateret til et defineret emne. De kan også indeholde abstrakts. Bibliografiske databaser omfatter indeksdatabaser, men ikke bibliotekskataloger som helhed. Fuldtekst Database, som indeholder den fulde tekst af hele eller meget væsentlige afsnit af et eller flere dokumenter (dvs. monografier, rapporter, tidsskriftartikler, noder etc.) I visse tilfælde føjes supplerende materiale til dokumenterne samt links til andet materiale. Kan også indeholde bibliografisk materiale. Patenter og elektroniske tidsskrifter medtages ikke her. Øvrige databaser (fakta m.fl.) En database som indeholder deskriptiv information eller numeriske data. En faktadatabase indeholder typisk specifik information, eksempelvis: vejvisere, leksika, ordbøger, statistikker og videnskabelige formler. 8

9 Direkte lån Lån af materialer til brugere som henvender sig direkte til biblioteket, hvor lånet leveres over skranken etc. Et direkte lån omfatter også materiale sendt med posten til en låntager, samt lån fra et bibliotek, som har modtaget bestillingen fra et andet bibliotek, men hvor det långivende bibliotek leverer direkte til brugeren i stedet. Dokument Informationsbærende materiale som kan behandles som en enhed i en dokumentationsproces. Dokumenter kan variere i deres fysiske form og særpræg. Dokument, digitalt (AV og digital tekst) fysiske enheder Et digitalt dokument er en fil eller flere filelementer, der tilsammen udgør en særskilt fysisk registreret enhed under en titel. Et digital dokument omhandler et afgrænset emne, fremtræder i en sammenhængende helhed og er lagret digitalt i sin fulde udstrækning. Et digitalt tekstdokuments indhold er langt overvejende tekst, men der kan fx være enkelte illustrationer. Et AV-dokuments indhold er i overvejende grad lyd og/eller billede som fx musik, billedkunst, spillefilm eller kombinationer heraf. Dokument, digital (AV og tekst) elektroniske ressourcer Et digitalt dokument er en fil eller flere filelementer, der tilsammen udgør en særskilt registreret enhed under en titel og indgår i netværk. Et digitalt dokument rummer en eller flere indholdsenheder (dvs. en entydigt identificerbar tekstdel eller AV-del af et offentliggjort værk) og er lagret digitalt i sin fulde udstrækning. Dokumentet er digitaliseret af biblioteket selv eller erhvervet i digital form som en del af bibliotekets bestand. Et digitalt tekstdokuments indhold er langt overvejende tekst, men der kan fx være enkelte illustrationer, eksempelvis e-bøger, elektroniske patenter, rapporter.. Et digitalt AV-dokuments indhold er i overvejende grad lyd og/eller billede som fx musik, billedkunst, spillefilm eller kombinationer heraf. Dokument, grafisk Trykt dokument hvor den billedlige repræsentation er den mest fremtrædende (kunsttryk, originale kunstværker, fotografier, plakater, tekniske tegninger etc.). Definitionen inkluderer ikke grafiske elementer i bog- eller mikroform samt AV-dokumenter. Dokument, kartografisk En konventionel repræsentation, i reduceret skala, af konkrete eller abstrakte fænomener som kan lokaliseres i tid og rum. Definitionen omfatter dokumenter såsom to- eller tredimensionale kort, globuser, plantegninger, reliefkort etc., men omfatter ikke atlaser og andre kartografiske dokumenter i bog- eller mikroform samt Av-dokumenter. Download (dokument) Fuldtekstdokument eller del af et dokument i bibliotekets elektroniske samling som er hentet fra et lagermedium med henblik på fremvisning, printning eller bevaring. Uanset form tælles en bibliografisk enhed kun som ét download. 9

10 Driftsafvikling Et bibliotekssystem afvikles på en maskine placeret på et andet bibliotek eller hos en leverandør. Hvis der afvikles på et andet bibliotek, betragtes det som driftsafvikling, hvis systemet ikke er integreret med dette biblioteks system. Integreret betyder, at beholdning er knyttet til samme bibliografiske post for alle biblioteker, eller at der er etableret en fælleskatalog. Driftsudgifter, ekstraordinære samt anlægsudgifter Ekstraordinære driftsudgifter samt anlægsudgifter opgøres i denne kategori. Det er regnskabstal, ikke bevillingstal, der skal opgøres. Driftsudgifter, øvrige Øvrige driftsudgifter omfatter alle andre udgifter end anlægsudgifter, it-udgifter og ekstraordinære driftsudgifter. Udgifter til indbinding omfatter betaling for indbinding hos eksterne bogbindere, men ikke eventuelle udgifter til drift af eget bogbinderi. Dvd Digitalt lagringsmedie med større lagringskapacitet end cd. Elektroniske ressourcer En elektronisk ressource er et dokument, fil eller database (fil, filelementer, digitale data), som biblioteket stiller gratis til rådighed for brugeren (evt. med et kodeord). Med bibliotekets elektroniske ressourcer menes ressourcer, som biblioteket har haft omkostninger ved at anskaffe. Det kan være ressourcer, som biblioteket selv har udarbejdet, digitaliseret eller anskaffet gennem køb, licenser, konsortier etc. Gratis internetressourcer indgår ikke i opgørelserne. Ressourcen skal være lagret på servere eller i databaser, som biblioteket selv driftsafvikler eller hos eksterne leverandører, som biblioteket har indgået aftale med. Den elektroniske ressource skal være registreret af biblioteket, på bibliotekets website eller i bibliotekskatalogen med en titel og et link til ressourcen, eller også skal biblioteket have sikret, at ressourcen er tilgængelig for brugeren gennem online søgning. Ressourcen skal være tilgængelig via netværk eller Internettet og kunne vises på brugerens eller bibliotekets arbejdsstation. Der opgøres på følgende kategorier: E-tidsskrifter og andre e-serier E-bøger Andre e-materialer og manuskripter E-multimedieoptagelser Databaser (herunder bibliografiske og øvrige) Filial Del af en større administrativ enhed som tilbyder biblioteksservices i selvstændige lokaler enten til en særlig målgruppe (børn, fakulteter) eller til en lokalt defineret brugerkreds. Fornyelse 10

11 Aktiv forlængelse af låneperioden på et udlån på lånerens anmodning udført af låneren selv eller ansat personale. Automatisk fornyelse i bibliotekssystemet medregnes ikke. Frivillige på biblioteker Frivillige på biblioteker er personer der ulønnet varetager opgaver på biblioteket. Der indberettes antal frivillige personer og antal timer pr. uge som den/de frivillige er på biblioteket. Fysiske enheder En fysisk enhed er ensbetydende med den enhed, i hvilket materialet er registreret, og som kan udlånes. En fysisk enhed er adskilt fra andre enkelte enheder ved særskilt bind, hylster eller anden teknisk anordning. Som fysisk enhed regnes bind, bindekapsler, kassetter, spoler, filmruller, æsker, permer med mikrokort, enkelte mikrokort, videoer, cd er, dvd er, cd-rom er etc. Hvis antal fysiske enheder ikke kan registreres særskilt, opgøres antal fysiske enheder ved hjælp af hyldemeter (se Hyldemeter). Fælles udlånssamlinger til børn Fælles udlånssamlinger til børn er et specialtilfælde af fællesbibliotek for skole og folkebibliotek (se Bibliotek, fællesbibliotek for skole- og folkebibliotek) Hyldemeter Bestand opgøres udover fysiske enheder også i hyldemeter. Opmåling af materialet foretages på de hylder i den form materialet er stillet op på hylderne. Som omregningstal til eller fra fysiske enheder anvendes 40 bind pr. hyldemeter Håndteringstype Kode for folkebiblioteker som angiver om handlingen er udført af en biblioteksansat eller låneren selv. Indbinding Biblioteker med udgifter til indbinding skal opgøre udgiften under øvrige driftsudgifter. Indbyggertal Indbyggertallet er baseret på Danmarks Statistiks folketal i de enkelte kommuner pr. 1. januar i det efterfølgende år. Indkøb Indkøb af materialer og elektroniske ressourcer til bibliotekernes samlinger omfatter samtlige udgifter til anskaffelse af disse materialer og licenser. Porto, told og andre omkostninger skal medtages i det omfang, de konteres på materialeindkøbskontoen. Personaleog procesomkostninger til indlemmelse af materialer medtages derimod ikke. Indtægter Indtægter omfatter indtægter fra salg af informationstjenester, fotokopier samt øvrige indtægter. Indtægtsopgørelserne skal baseres på regnskabstal for optællingsåret. Til indtægter ved salg af informationstjenester henregnes enhver brugerbetaling til biblioteket for fremskaffelse af information, herunder f. eks porto for forsendelse til brugeren. Indtægter fra fotokopiering eller anden form for kopiering af materialer eller dele af materialer skal ligeledes specificeres. Øvrige indtægter omfatter gebyrer ved for sen aflevering, administrationsgebyrer, salg af publikationer mv. 11

12 Institutioner og personer som biblioteket har aftale med om betjening Betjente institutioner er det antal institutioner mv., som biblioteket yder biblioteksbetjening, hvad enten det sker gennem direkte lånerbetjening på den enkelte institution eller på biblioteket, eller det drejer sig om ordninger med udstationerede depoter. Opgørelsen fordeles på ni kategorier: Andre Omfatter eksempelvis antal biblioteksbetjente militære tjenestesteder. Biblioteket kommer Omfatter antal tilmeldte abonnenter på Biblioteket kommer. Biblioteket kommer er en service til handicappede og ældre der ikke selv kan komme på biblioteket, og til hvem biblioteket bringer bøger og andet materiale. Børn Med børneinstitutioner menes dagplejer, vuggestuer, børnehaver, SFO, integrerede daginstitutioner, fritidshjem, fritidsklubber mv. Fængsler og arresthuse Omfatter antal biblioteksbetjente institutioner i tilknytning til kriminalforsorgen. Gymnasier, HF Omfatter antal biblioteksbetjente skoler med gymnasie-, HF- og studenterkurser. Lydavis Omfatter antal tilmeldte abonnenter på lydavis. Lydavis er et tilbud til blinde og andre synshandicappede, hvor tekster om lokal information mv. er indlæst til audioafspilning. Skoleformer, andre Omfatter antal biblioteksbetjente seminarier, højskoler, friskoler, sygeplejeskoler, handelsskoler, fritidsundervisning for børn og voksne, forberedelseskurser, ungdomsskoler, efterskoler, specialskoler for handicappede mv. Sygehuse, hospitaler mv. Omfatter antal biblioteksbetjente somatiske og psykiatriske sygehuse. Voksne Med vokseninstitutioner menes i denne forbindelse plejehjem, beskyttede boliger, daghjem, dagcentre, fængsler, pædagogiske institutioner, ældreklubber mv. Institutioner, udlån Udlån fra biblioteket til depot i en institution som biblioteket betjener, samt udlån der registreres og foretages på institutionen enten af personalet ansat ved biblioteket eller ved selvnotering på biblioteket. Interurbanlån (indlån og udlån) Lån af et dokument i dets fysiske form eller levering af et dokument eller dele af det, i kopieret form, fra et offentligt bibliotek til et andet. Lån mellem to biblioteker regnes kun som interurbanlån, hvis der er tale om lån mellem to separate administrative enheder. Et interurbanlån foretages på baggrund af en slutbrugers anmodning til biblioteket om et specifikt dokument, som biblioteket ikke har. Et lån fra et bibliotek, som har modtaget bestillingen fra et andet bibliotek og leverer direkte til slutbrugeren, tælles som direkte lån af det långivende bibliotek, men som interurbanlån af det bestillende bibliotek. Interurbanlån kan foregå inden for eller mellem følgende kategorier af biblioteker: folkebibliotek, forskningsbibliotek, skolebibliotek og biblioteker uden for Danmark. Et interurbanindlån er betegnelsen for et lån, som det låntagende bibliotek modtager fra det långivende bibliotek. 12

13 Et interurbanudlån er betegnelsen for et lån fra det långivende til det låntagende bibliotek. IT-udgifter Alle udgifter, bortset fra løn, i forbindelse med vedligeholdelse og drift af bibliotekets it- og webtjenester. Omfatter også investeringer i udstyr, som ikke er opgivet som anlægsudgifter, licenser til elektroniske ressourcer, kommunikationsudgifter, herunder telefonudgifter. Kommunenummer En 4-cifret kommunekode til identifikation af hver enkelt kommune fastsat af Indenrigsministeriet. Det første ciffer vil altid være nul (0). Kopi Alle former for kopiering af dokumenter til papir, f.eks. fotokopiering, kopiering af mikrofilm, print fra elektroniske ressourcer. Man skelner ikke mellem, om brugeren betaler for kopien eller ej. Levende billeder Sekventielle billeder lagret på et materiale, som behøver specielt udstyr til at blive vist, og som giver illusion af bevægelse, når det vises (fx film). Lydbøger En lydbog er en bog, der i auditiv form gengiver en tekst loyalt på tekstens egne betingelser, således at lydbogen er en egentlig erstatning for den trykte tekst. Ved lydbøger forstås såvel klausulerede (for svagtseende o. lign.) som ikke-klausulerede lydbøger. Læsesalslån Et læsesalslån er benyttelsen af et biblioteksmateriale (dog ej medbragte bøger til udlån) i bibliotekets lokaler og registreret som udlån af biblioteket på læsesalen. Et udlån til et andet bibliotek med en bestemmelse om, at materialet kun må anvendes i en læsesal, er ikke et læsesalslån, men et interurbanudlån. Lønninger Bibliotekets samlede udgifter til lønninger til personale ansat ved biblioteket skal opgøres, dvs. inkl. feriepenge, pensionsbidrag og lovpligtige arbejdsgiverbidrag af enhver art. Desuden skal eventuel modtaget refusion angives. Låner, aktiv En person eller institution der er registreret i bibliotekets lånerregister eller verificeret som bruger af bibliotekets elektroniske tjenester ved optællingsårets udløb, og som i det pågældende optællingsår er registreret for mindst en transaktion (udlån, fornyelse, aflevering, reservering, hjemkaldelse) i bibliotekets udlånssystem eller brug af elektroniske tjenester. Lånerforespørgsel Lånerforespørgslerne kan opdeles i 2 hovedkategorier: forespørgsler hvor svarene har karakter af verbal information/ anvisninger og endelig forespørgsler som kan kategoriseres som referencespørgsmål. Forudsætningen for at forespørgslerne rubriceres i en af de 2 kategorier er, at der er tale om specifik kommunikation og kontakt mellem bruger og bibliotekspersonale. 13

14 Spørgsmål kan være stillet ved personligt og fysisk fremmøde ved en biblioteksskranke eller ved direkte henvendelse til en biblioteksansat i biblioteksrummet eller på dennes kontor. Spørgsmål kan også stilles via telefon, almindelig og intern post, fax, e-post, chat eller via andre digitale medier. E-spørgsmål som ankommer til biblioteket eller til bibliotekets enkelte medarbejdere på elektronisk vis, opgøres særskilt men indgår i bibliotekets samlede antal lånerspørgsmål. Manuskript Et hånd- eller maskinskrevet originaldokument, hvortil også print regnes. Materiale Sammenhængende informationsmængde eller anden intellektuel og/eller kunstnerisk frembringelse der udgør en afsluttet enhed. Et materiale er en repræsentation af et værk eller en samling af værker som er udgivet eller betragtes som en fysisk enhed og som sådan danner udgangspunkt for en bibliografisk beskrivelse. Materiale, ikke-katalogiseret Ikke-katalogiseret biblioteksmateriale er fysiske enheder, som biblioteket ikke katalogiserer dokumentvis - f.eks. småtryk, pjecer, rapporter, kataloger, standarder. Materialebetegnelse, generel For alle folkebiblioteker gælder, at generel materialebetegnelse er koden i felt 009, delfelt a, første forekomst. For disse koder henvises til danmarc2 om felt 009, idet dog poster med koden r(lydoptagelser)indberettes med koden l, hvis felt 005 delfelt z er p eller q (lydbøger). Materialebetegnelse, speciel For alle folkebiblioteker gælder, at speciel materialebetegnelse er koden i felt 009, delfelt g, første forekomst. For disse koder henvises til danmarc2 om felt 009. Hvis felt 009 delfelt g ikke findes, anvendes værdien xx for trykt materiale. Materialer, andre Er definitionsmæssigt alle øvrige fysiske enheder end dem, der er beskrevet under fysiske enheder. Hertil hører f.eks. blindskriftsdokumenter, patenter etc. Mikroform Er en samlet term for ethvert medium, sædvanligvis film, der indeholder mikrobilleder og som kræver forstørrelse og behøver specialudstyr for at kunne bruges effektivt. Mikroformer omfatter både mikrofiche og mikrofilm. Dias og lignende dokumenter henføres dog til audiovisuelle dokumenter. Monografi Publikation i trykt eller ikke-trykt form, enten afsluttet i én del eller planlagt afsluttet i et bestemt antal dele. Multimediemateriale Fællesbetegnelse for elektroniske og computerstyrede produkter der er lagret på et materiale som f.eks. cd-rom eller dvd, som består af og koordinerer brugen af to eller flere udtryksformer som f.eks. tekst, billeder og lyd. 14

15 Musikalier, trykte Et dokument hvis væsentligste indhold er repræsentation af musik, normalt ved hjælp af nodetegn. Trykte musikalier kan fremtræde som løse ark eller i bogform. Trykte musikalier skal opgøres som fysiske enheder. Uindbundne enheder (nodeark) skal opgøres, som var de indbundne enheder, der tilsammen udgør en helhed. Musiktryk i bogform regnes som trykte musikalier og ikke som bøger eller seriepublikationer. Hvis den fysiske enhed indeholder både noder og tekst, afgøres kategorien af, om teksten eller musikken dominerer. Hvis noderne kun består af nogle enkelte noderækker, regnes dokumentet som bog. Uindbundne enheder (nodeark) skal opgøres som var de indbundne enheder der tilsammen udgør en helhed. Musikoptagelser En musikoptagelse er musik, der er registreret på et materiale ad mekanisk, elektrisk/magnetisk eller elektronisk vej, således at den kan gengives. Opkobling, Internettet For at biblioteket kan siges at være opkoblet til Internettet, skal det have mindst en arbejdsstation, som er opkoblet til Internettet og som brugerne har adgang til, samt software der muliggør navigation på nettet. Personale, assistenter mv. Personale med en uddannelse som biblio-teksassistent eller anden kompetencegi-vende faglig uddannelse ansat i en stilling der kræver denne uddannelse. Opgaverne involverer bl.a. arbejde med admini-stration, økonomi, IT, udlånsekspedition mv. Uddannelsen kan være opnået for-melt eller ved at personen har arbejde som biblioteksassistent, kontorpersonale etc. Personale, beskæftigelsesordning Personale hvis aflønning sker med ekstern refusion, f.eks. personale i jobtræning, fleksjob mv. Personale, bibliotekarer Omfatter faguddannede bibliotekarer (personer med eksamen fra Danmarks Biblioteksskole eller dertil svarende aner-kendt eksamen) og ikkefaguddannede bibliotekarer der fungerer som bibliotekar. Personale, forskningsbibliotekarer/videnskabelige medarbejdere Personale med uddannelse på universi-tetsniveau eller tilsvarende formel viden-skabelig uddannelse ansat i en stilling der kræver denne uddannelse. Den faglige specialisering kan enten være opnået gennem en formel uddannelse, eller per-sonen kan have en anden uddannelse og arbejde med forskningsbibliotekariske opgaver. Personale, øvrigt akademisk uddannet personale Personale som ikke indgår i ovenstående kategorier, f.eks. personale som arbejder med forvaltnings- eller sikkerhedsopgaver Personale, øvrige 15

16 Personale som ikke indgår i ovenstående kategorier, f.eks. personale som arbejder med forvaltnings- eller sikkerhedsopgaver (eksempelvis betjente, forvaltere, chauffører), bogopsætning. Rengørings- og kantinepersonale medregnes ikke. Personale, årsværk og beskæftigelsesordning Antallet af personale opgøres i årsværk med en decimal. Antal årsværk opgøres som bibliotekets samlede forbrug i indberetningsåret af årsværk i de forskellige personalekategorier. Hver kategori skal opdeles på personale, hvis aflønning er afholdt af bibliotekets ordinære lønkonto, og på personale, hvor aflønning er refunderet til biblioteket fra anden side (personale i beskæftigelsesordning, fleksjob mv.). Alle der er ansat ved biblioteket medregnes, uanset om lønudgiften helt eller delvis refunderes fra anden side, og uanset om ansættelsesforholdet har midlertidig karakter. Ved et årsværk forstås en arbejdsmængde svarende til den fastsatte/aftalte arbejdstid for en heltidsansat på årsbasis inkl. ferie. Deltidsbeskæftigede indgår med den samme andel i bevillingstimetallet, som den pågældendes beskæftigelse udgør af den fastsatte/aftalte arbejdstid. Med en fastsat/aftalt arbejdstid på 37 timer pr. uge svarer et årsværk til bevillingstimer. Ansættelsesformen og ikke den enkeltes uddannelse bestemmer, hvilken personalekategori en funktion skal henføres til. Eksempelvis skal en bibliotekar uddannet fra Danmarks Biblioteksskole der er ansat som kontorpersonale, henføres til kategorien assistenter. Samarbejdsaftale En samarbejdsaftale er en skriftligt indgået aftale mellem to eller flere kommuner om samarbejde om hele eller dele af virksomheden. Aftalen beskriver kvalitet, omfang og finansieringsvilkår for de aktiviteter, der drives i fællesskab. Er der tale om samarbejde, der omfatter hele biblioteksvirksomheden med én ledelse, er der tale om én bibliotekskommune. Er der tale om samarbejde om dele af biblioteksvirksomheden, består hver kommune som en selvstændig bibliotekskommune. Samling Se bestand. Seriepublikation, trykt og elektronisk Publikation i trykt eller elektronisk form der udsendes i successive dele med numeriske og/eller kronologiske betegnelser, og som ikke stiler mod en afslutning. Seriepublikationer omfatter aviser, magasiner, tidsskrifter, årspublikationer og eventuelt serier. Server Som en server regnes i denne sammenhæng en funktion tilgængelig via Internettet med et lager af dokumenter. En server regnes som et biblioteks egen server, når biblioteket har ansvar for de data, som serveren rummer, uanset om biblioteket selv har foretaget digitaliseringen eller erhvervet dataene. Herunder også en server, som er placeret hos en ekstern leverandør af it-tjenester (outsourcing af it-funktion). En server regnes som en ekstern server, når en dokument-leverandør har ansvaret for de data, som serveren rummer. En dokumentleverandør er i denne sammenhæng typisk leverandør af licensbelagte ressourcer. Servicepunkt Del af større administrativ enhed som tilbyder begrænset biblioteksservices med offentlig adgang i faste lokaler enten til en særlig målgruppe (børn, fakulteter) eller til en lokalt 16

17 defineret brugerkreds. Et servicepunkt adskiller sig fra en filial ved servicen er begrænset f.eks. til udlån af bestilt materiale og aflevering. Et servicepunkt kan være en del af anden virksomhed: butik, postkontor, café, offentligt kontor m.v. Sidevisning på bibliotekets website En sidevisning er en kombination af en eller flere filer, der vises for brugeren, som en enkelt præsentation, en html-side. Siden genereres af bibliotekets web-server, men kan eventuelt hente elementer fra andre servere. Sidevisninger fra bibliotekets website skal være registreret i en transaktionslog. Dette sættes op på web-serveren. Der bør så vidt muligt anvendes Extended Logging Søgning En søgning defineres som en unik forespørgsel til en database. En søgeforespørgsel registreres hver gang en ny søgning foretages i databasen. En brugers browsing af et tidligere resultat tælles derfor ikke som en ny søgning. Tilvækst Som tilvækst regnes alle de dokumenter, informationsressourcer og genstande, der er indgået i samlingen i optællingsåret, det være sig gennem køb, gave, bytte, licensaftale, overførsler fra et andet bibliotek end den administrative enhed biblioteket indgår i, og som biblioteket stiller til rådighed for sine brugere. Kun de materialer, der er indgået i bibliotekets samling og beholdningsregistreret i optællingsåret i bibliotekets katalog pr. 31.december skal medgå som tilvækst. Tilvæksten opgøres i bruttotal, dvs. at årets afgang ikke fratrækkes. Titel En titel er et ord eller en række af ord i dokumenthovedet, som identificerer dokumentet og normalt adskiller det fra andre. Generelt kan det siges, at monografiens og seriepublikationens titel oftest har et tilknyttet ISBN eller nr. ISSN og det er denne titel, der skal opgøres. Udlån Et udlån er en materialeenhed fra bibliotekets bestand, der særskilt registreres som udlånt fra biblioteket til en personlig bruger, institution eller et bibliotek (interurbanlån, se dette) i en given periode. Udlån, manuelt registrerede Udlån foretaget på bibliotekets udlånssteder (filialer, bogbusser), hvor der ikke er indført elektronisk bibliotekssystem. Det manuelt registrerede udlån opgøres samlet og fremgår særskilt af statistikken, idet det ikke kan opgøres sammen med det elektronisk optalte udlån, der er fordelt på materialekategorier. Udstilling En udstilling er en særlig præsentation (malerier, fotografier, materialer etc.), som biblioteket har arrangeret og som fremvises over en vis periode. Det er antallet af udstillinger i optællingsåret, der skal opgøres, uanset om adgangen er gratis eller der opkræves entré. Videobånd 17

18 Magnetbånd som elektronisk registrerer billede og lyd og som kan anvendes til visning. Videobånd er et analogt medium, men er her medtaget i sammenhæng med de enkeltstående elektroniske digitale materialer pga. den særlige interesse for disse medier. Voksne Personer som er 14 år og derover den 31.december i optællingsåret. Website Bibliotekets website udgøres af det eller de unikke domænenavnsadresse(r) biblioteket har på Internettet og som består af en samling af digitale dokumenter. Bibliotekets website indeholder de digitale dokumenter, som biblioteket giver brugeren gratis adgang til. Website, benyttelse Se under besøg, virtuelt Åbningstimer Åbningstimer er det ugentlige antal åbningstimer for hver hovedbiblioteker og filialer, opdelt i åbningstimer med faglig betjening og åbningstid uden faglig betjening. Timetallet angives med en decimal. Hvis der er forskellig åbningstid sommer og vinter, beregnes et årsgennemsnit. For bogbusser anføres det ugentlige antal holdetimer. For servicepunkter opgives ikke åbningstimer. 18

19 2. Vejledning til indberetning af oplysninger Noter til brug ved indberetning af biblioteksstatistik. FACILITETER STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER OG ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af arbejdsstationer i biblioteket til publikumsbrug, antal areal, antal m 2 publikumsarel, antal m 2 lukket magasinareal, antal m 2 Note 1 For statslige lovbiblioteker indberettes desuden antal arbejdssiddepladser. For øvrige forskningsbiblioteker indberettes desuden antal arbejdsstationer til publikum med internetadgang. BESTAND AF FYSISKE ENHEDER STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER OG ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af antal fysiske enheder opgjort på materialetyper. Det er antallet af fysiske enheder pr. 31. december i tællingsåret der skal indberettes. Materialetyperne kan ses på indberetningskemaet. Note 1 Hvis ikke det er muligt at opgøre antallet af fysiske enheder, kan man i stedet indberette antal hyldemeter. Omregningsfaktor mellem fysiske enheder og hyldemeter er 40 bind pr. hyldemeter. Note 2 Bilag i bøger, fx cd-rom osv., tælles ikke særskilt. Note 3 For statslige lovbiblioteker gælder, at lydbærende medier med musik, fx cd, cd-rom eller dvd, tælles som AV-dokument. Note 4 For øvrige forskningsbiblioteker gælder, at cd, cd-rom og dvd opgøres som fysiske enheder under andre biblioteksmaterialer. TILVÆKST AF FYSISKE ENHEDER STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER OG ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af den tilvækst af fysiske enheder der er indgået i samlingen i løbet af tællingsåret. Materialetyper kan ses på indberetningsskemaet. Note 1 Hvis ikke det er muligt at opgøre antallet af fysiske enheder, kan man i stedet indberette antal hyldemeter. Omregningsfaktor mellem fysiske enheder og hyldemeter er 40 bind pr. hyldemeter. Note 2 19

20 Den indberettede tilvækst skal være brutto, dvs. uden modregning af afgang i tællingsåret. AFGANG AF FYSISKE ENHEDER STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER OG ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af den afgang af fysiske enheder der er udgået af samlingen i løbet af tællingsåret. Materialetyper kan ses på indberetningsskemaet. Note 1 Hvis ikke det er muligt at opgøre antallet af fysiske enheder, kan man i stedet indberette antal hyldemeter. Omregningsfaktor mellem fysiske enheder og hyldemeter er 40 bind pr. hyldemeter. UDLÅN, FORNYELSER OG KOPIER STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER OG ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af antal fysiske enheder opgjort på DIREKTE LÅN og LÆSESALSLÅN for: lån kopi som erstatter lån fornyelser initieret af brugeren NOTE 1 For KOPIER gælder desuden: Brugere: Antal materialeenheder som ellers ville være blevet udlånt. Denne kategori gælder kun forskningsbiblioteker og omfatter kun kopier foretaget af brugeren. Som omregningsfaktor anvendes 11,8 fotokopierede ark, svarende til den fysiske enhed der ellers ville være udlånt. Personale: Antal kopier foretaget af bibliotekspersonalet på en slutbrugers anmodning. INTERURBANUDLÅN STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER Indberetning af antal fysiske enheder opgjort for modtagende bibliotekstype på: lån kopi som erstatter lån fornyelser initieret af brugeren ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af antal fysiske enheder opgjort på: lån kopi som erstatter lån fornyelser initieret af brugeren INTERURBANINDLÅN STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER Indberetning af antal fysiske enheder opgjort for kildebibliotek på: lån kopi som erstatter lån 20

21 fornyelser initieret af brugeren ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af antal fysiske enheder i alt. BESTAND AF ELEKTRONISKE RESSOURCER STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER OG ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af antal titler på eksterne servere fordelt på følgende typer: E-tidsskrifter og andre e-serier, antal titler E-bøger, antal titler Andre e-materialer og manuskripter, antal titler E-multimedieoptagelser, antal titler Databaser, bibliografiske, antal databasetitler Databaser, øvrige, antal databasetitler Note 1 Kun statslige lovbiblioteker indberetter derudover oplysninger om bestand af elektroniske ressourcer på egne servere fordelt på de samme typer. BRUG AF ELEKTRONISKE RESSOURCER STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER OG ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af antal download og søgninger fra eksterne servere fordelt på følgende typer: E-tidsskrifter og andre e-serier, antal download E-bøger, antal download Andre e-materialer og manuskripter, antal download E-multimedieoptagelser, antal download Databaser, bibliografiske, antal søgninger Databaser, øvrige, antal søgninger Note 1 Kun statslige lovbiblioteker indberetter derudover oplysninger om brug af elektroniske ressourcer på egne servere fordelt på de samme typer. BESØG PÅ WEBSIDE STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER OG ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af : besøg på bibliotekets website, antal besøg besøg på bibliotekets website, antal sidevisninger Note 1 Sider der kun er delvist downloaded typisk store filer, fx pdf-filer, tæller ikke med. Forsiden, navigationssider, sitemaps, søgeresultatsider, framesets osv. tæller ikke med. Sider der er vist flere gange i samme session, tælles kun én gang. Note 2 Der indberettes benyttelsesoplysninger om de selvstændige biblioteksrelevante websites, som biblioteket har hovedansvaret for, fx fagportaler eller netbiblioteker. 21

22 LÅNERE, BESØG, ARRANGEMENTER OG UNDERVISNING STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER Indberetning af antal aktive lånere, besøg på biblioteket, lånerforespørgsler, referencespørgsmål, udstillinger, arrangementer, afviklede undervisningslektioner og antal fremmødte deltagere. Note 1 Ved indberetningen om antal besøg skal det oplyses om besøgstælllingen er opgjort manuelt, mekanisk/maskinelt eller elektronisk, og om tællingen er sket som stikprøvetælling eller løbende totaltælling ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af antal afviklede undervisningslektioner og antal fremmødte deltagere. PERSONALE STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER OG ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER Indberetning af antal årsværk fordelt på følgende personalekategorier: forskninsbibliotekarer/videnskabelige medarbejdere - heraf i beskæftigelsesordning mv. bibliotekarer - heraf i beskæftiglesesordning mv. assistenter mv. - heraf i beskæftigelsesordning mv. øvrigt akademisk personale øvrigt personale - heraf i beskæftigelsesordning mv. Note 1: Ved et årsværk forstås en arbejdsmængde svarende til den fastsatte/aftalte normale arbejdstid for en heltidsbeskæftiget af den pågældende personalekategori. Et årsværk svarer til timer. Årsværk beregnes på basis af samtlige personer, som har haft et ansættelsesforhold til biblioteket i tællingsåret. Med i beregningen regnes afholdelse af ferie, mens der ikke regnes med over- og merarbejde. Deltidsbeskæftigelse indgår med den samme andel i bevillingstallet som den pågældende beskæftigelse udgør af den fastsatte/aftalte arbejdstid. Note 2: Opgørelsen for de store forskningsbiblioteker foretages på baggrund af timerne på konto 11 (Lønninger) og timerne på konto 12 (Refusioner). Dette delt med giver det samlede årsværksforbrug inklusive beskæftigelsesordninger. Beskæftigelsesordningerne, orlov, jobtræning, fleksjob mv. er timerne på konto 12 (Refusioner). Disse opgøres særskilt i årsværk ved at dele det samlede antal konto 12 timer med ØKONOMI STATSLIGE LOVBIBLIOTEKER Indberetning af udgifter og indtægter i 1000 kr. ØVRIGE FORSKNINGSBIBLIOTEKER 22

23 Indberetning af udgifter i 1000 kr. Indtægter indberettes ikke. 3. Vejledning til web-skemaet Web-skemaet er i sin helhed gengivet i afsnit 4. Det er muligt at indtaste oplysninger ad flere omgange ved at trykke Luk og gem kladde. De gemte oplysninger vil ses i webskemaet, når indberetningsproceduren igen fortsættes. Bemærk at man bliver automatisk logget af blanketten hvis der ikke er nogen aktivitet i 30 minutter. Som vejledning for indberetning af virksomhedstallene er anført de tilsvarende indberettede tal fra biblioteket for året før i de tilfælde, hvor tallene er direkte sammenlignelige. De indtastede data indberettes til Danmarks Statistik når web-skemaet er færdigindtastet og godkendt af biblioteket. 23

24 4. Variabelliste for øvrige forskningsbiblioteker Nr. Arbejdsstationer 1 Arbejdsstationer i biblioteket til publikumsbrug, antal 2 - Heraf antal arbejdsstationer i biblioteket til publikumsbrug med internetadgang Betjeningssteder, adgang, faciliteter og arealer 3 Areal, antal netto m2 4 - heraf publikumsareal, antal netto m2 5 - heraf lukket magasinareal, antal netto m2 Bestand af fysiske enheder 6 Bøger og seriepublikationer i trykt form, antal fysiske enheder 7 Bøger og seriepublikationer, antal hyldemeter 8 Materialer, andre, antal fysiske enheder 9 Materialer, andre, antal hyldemeter 10 Seriepublikationer, trykte, antal abonnementer Tilvækst af fysiske enheder 11 Bøger og seriepublikationer i trykt form, antal fysiske enheder 12 Materialer, andre, antal fysiske enheder Afgang af fysiske enheder 13 Antal fysiske enheder Udlån, fornyelser og kopier Direkte lån 14 Lån, antal fysiske enheder 15 Kopi som erstatter lån, antal fysiske enheder 16 Fornyelser (initieret af brugerne), antal fysiske enheder Læsesalslån 17 Lån, antal fysiske enheder 18 Kopi som erstatter lån, antal fysiske enheder 19 Fornyelser (initieret af brugerne), antal fysiske enheder Kopi 20 Kopiering foretaget af brugerne, antal kopiark Interurbanudlån 21 Lån, antal fysiske enheder 22 Kopi som erstatter lån, antal fysiske enheder 23 Fornyelser (initieret af brugerne), antal fysiske enheder Interurbanindlån inklusive kopier fra andre biblioteker og informationsleverandører 24 Fra folkebiblioteker og informationsleverandører, antal interurbanindlån 24

25 Bibliotekets bestand af elektroniske ressourcer som biblioteket har indkøbt og som stilles til rådighed for brugerne via eksterne leverandørers servere 25 E-tidsskrifter og andre e-serier, antal titler 26 E-bøger, antal titler 27 Andre e-materialer og manuskripter, antal titler 28 E-multimedieoptagelser, antal titler 29 Databaser, bibliografiske, antal databasetitler 30 Databaser, øvrige, antal databasetitler Benyttelse af elektroniske ressourcer som biblioteket har indkøbt, og som stilles til rådighed for brugerne via eksterne leverandørers servere 31 E-tidsskrifter og andre e-serier, antal download 32 E-bøger, antal download 33 Andre e-materialer og manuskripter, antal download 34 E-multimedieoptagelser, antal download 35 Databaser, bibliografiske, antal søgninger 36 Databaser, øvrige, antal søgninger Benyttelse af bibliotekets website 37 Benyttelse af bibliotekets website, antal besøg, virtuelt 38 Benyttelse af bibliotekest website, antal sidehenvisninger Brugerundervisning 39 Brugerundervisning, antal afviklede undervisningslektioner 40 Brugerundervisning, antal fremmødte deltagere Personale. Antal årsværk med én decimal 41 Forskningsbibliotekarer/videnskabelige medarbejdere, antal årsværk 42 - heraf beskæftigelsesordninger m.v., antal årsværk 43 Bibliotekarer, antal årsværk 44 - heraf beskæftigelsesordninger m.v., antal årsværk 45 Assistenter m.v., antal årsværk 46 - heraf beskæftigelsesordninger m.v., antal årsværk 47 Øvrigt akademisk uddannet personale, antal årsværk 48 Øvrigt personale, antal årsværk 49 - heraf beskæftigelsesordninger m.v., antal årsværk Frivillige på biblioteker 50 Frivillige på biblioteker, antal personer 51 Frivilliges rådighed på biblioteker, antal timer pr. uge Driftsudgifter eksklusive moms. Angives i tusinde med én decimal 52 Løn 53 Indkøb af fysiske enheder 54 Indkøb af elektroniske ressourcer 25

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FOLKEBIBLIOTEKER

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FOLKEBIBLIOTEKER VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2015 Danmarks Statistik 10. december 2015 INDHOLD 1. BEGREBER OG DEFINITIONER... 4 2. VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER... 19 3. VEJLEDNING TIL

Læs mere

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst

Tabelforklaring. Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers tilvækst Tabelforklaring Tabel 1. Større forskningsbiblioteker 2002 Bestand Tabellen indeholder statistiske oplysninger om de større forskningsbibliotekers bestand af materialer opgjort i fysiske enheder. Oplysningerne

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2005 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2005 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2.

Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Sortering Feltnavn Statistikindberetning for de statslige lovbiblioteker for året 2008 1 Stamoplysninger 2 Felt_1 1. Biblioteksnummer 3 Felt_2 2. Bibliotekets navn 4 Felt_3 3. - bibliotekets navn (fortsat)

Læs mere

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006

Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Indberetningskategorier for biblioteksstatistik (større forskningsbiblioteker) for indberetningsåret 2006 Sortering Feltnavn Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 B1. Bibliotekets

Læs mere

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker:

Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Tabelforklaring. Større forskningsbiblioteker: Bibliotekernes rækkefølge i tabellerne er opbygget alfabetisk efter biblioteksnavn inden for de fire hovedgrupper: 1. Nationalbiblioteker 2. Universitetsbiblioteker

Læs mere

1. Begreber og definitioner

1. Begreber og definitioner 1. Begreber og definitioner Afgang Antal materialeenheder der er udgået af samlingen i løbet af optællingsåret. Afgang kan f.eks. finde sted ved kassation, opsigelse, svind eller ved overførsel til et

Læs mere

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004

Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Sortering Feltnavn Indberetningskategorier for folkebiblioteksstatistik for indberetningsåret 2004 Beskrivelse 1 Felt_1 Biblioteksnummer 2 Stamoplysninger 3 Felt_2 Bibliotekskommunens navn 4 IT-oplysninger

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR

VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR VEJLEDNING OM INDBERETNING AF STATISTIK FOR FOLKEBIBLIOTEKER 2009 H.C. Andersens Boulevard 2 DK-1553 København V +45 3373 3373 www.bibliotekogmedier.dk post@bibliotekogmedier.dk Formål med statistikindsamling

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 4. marts 2013 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2012 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001

Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Vejledning om indberetning af statistik for folkebiblioteker i virksomhedsåret 2001 VEJLEDNINGER FRA BIBLIOTEKSSTYRELSEN 11 BS B I B L I OT E K S S T Y R E L S E N Vejledning om indberetning

Læs mere

Forskningsbiblioteksstatistik 2003

Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2004 Forskningsbiblioteksstatistik 2003 Redaktion: Vibeke Cranfield Forskningsbiblioteksstatistik 2003 er udarbejdet af Leif Andresen,

Læs mere

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012

Indberetningen indsendt til Danmarks Statistik den 8. marts 2012 Folkebiblioteksstatistik Velkommen til indberetning for 2011 Information om blanketten:http://www.dst.dk/bibstat Undervejs kan du gemme en kladde, som du kan genåbne senere Hvis du har spørgsmål til indberetningen,

Læs mere

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik

VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER. Danmarks Statistik VEJLEDNING OM INDBERETNING FOR FORSKNINGSBIBLIOTEKER 2016 Danmarks Statistik INDHOLD 1. BEGREBER OG DEFINITIONER 4 2. VEJLEDNING TIL INDBERETNING AF OPLYSNINGER 21 3. VEJLEDNING TIL WEB-SKEMAET 24 4. VARIABELLISTE

Læs mere

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Forskningsbiblioteker 2014 1 / 11 1 Indledning Forskningsbiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på forskningsbiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes

Læs mere

Vejledning om indberetning for Folkebiblioteker 2016

Vejledning om indberetning for Folkebiblioteker 2016 Vejledning om indberetning for Folkebiblioteker 2016 Vejledning til indberetning af biblioteksstatistik Om kort tid begynder folkebibliotekernes indberetning af data for 2016 til biblioteksstatistikken.

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2009 er udarbejdet af Leif

Læs mere

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007

Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 Folke- og Forskningsbiblioteksstatistik 2007 er udarbejdet af Leif

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Folkebiblioteksstatistik 2000 BIBLIOTEKSSTYRELSEN Folkebiblioteksstatistik 2000 Udarbejdet af Biblioteksstyrelsen 2001 Folkebiblioteksstatistik 2000 Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen og Vibeke Cranfield Folkebiblioteksstatistik 2000

Læs mere

Beretning for CB-regnskab 2002

Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks beretning for CB-R2002 Beretning for CB-regnskab 2002 Odense Centralbiblioteks overordnede målsætning for udviklingskontraktperioden 2002 var at videreudvikle de regionale støttefunktioner

Læs mere

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker

Kapitel 1 Formål og definitioner. Kapitel 2 De kommunale biblioteker Inatsisartutlov nr. 8 af 8. juni 2014 om biblioteksvæsenet Kapitel 1 Formål og definitioner 1. Biblioteksvæsenet skal fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved vederlagsfrit at stille bøger,

Læs mere

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler

Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler Ver. 03.06.15 Guide til reglerne for kopiering af tekster og noder på grundskoler 1 Hvad og hvor meget må du kopiere? Digitalkopiering eller fotokopiering? Kildehenvisning skal på kopierne Sådan opgør

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Kursusudbyderen ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer»

Læs mere

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker

Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Kassations- og magasineringspolitik for materialer i Københavns Biblioteker Københavns Biblioteker har én fælles samling. Kassations- og magasineringspolitikken er gældende politik og skal efterleves for

Læs mere

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors

Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Folkebiblioteksstatistikken 2010 Af Niels Ole Pors Indledning Som bekendt produceres biblioteksstatistikken fra i år af Danmarks Statistik. Det betyder, at den overskuelige og samlede publikation er erstattet

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Landbrugsskoler Mellem Uddannelsesorganisationen: (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst

Læs mere

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010

Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Servicedeklaration for AssensBibliotekerne 2010 Bibliotekerne i Assens Kommune skal være et besøg værd og: Fungere som lokale væresteder og kulturcentre Være et tilbud for alle borgere Yde kvalificeret

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Musikskolerne) og Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø Hver især kaldet "en Part" og

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet KU ) og Forvaltningsselskaberne: Kundenummer: «Nummer» Copydan-foreningerne

Læs mere

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden

Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden Beretning 2009 Kulturelt Regnskab for biblioteks- og kulturområdet udgjorde områdets beretning til og med 2008. Fra 2009 sættes der mere fokus på dokumentation

Læs mere

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier.

Som forskningsinstitution forsker Statsbiblioteket i information og medier. STATSBIBLIOTEKETS STRATEGI FOR 2015-2018 Mission Statsbiblioteket bidrager til udvikling og dannelse ved at give brugerne mulighed for at navigere i globale informationsressourcer samt ved at bevare og

Læs mere

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis.

Ballerup Bibliotekerne er en kommunal institution, hvor udlån af alle materialer er gratis. MÅL OG RAMMEBESKRIVELSE Bevillingsområde 40.37 Folkebibliotekerne Udvalg Kultur- og Fritidsudvalget Afgrænsning af bevillingsområdet Bevillingsområdet omfatter samtlige driftsudgifter og -indtægter, som

Læs mere

Definitioner på publikationstyper i PURE

Definitioner på publikationstyper i PURE Definitioner på publikationsr i PURE Definition Bidrag til tidsskrift/avis Artikel, peer reviewed Artikel Letter Kommentar / debat Review Videnskabelig anmeldelse Editorial Tidsskriftsartikel Anmeldelse

Læs mere

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8

Budget ,9 0,8 0,8 0,8 0,8 0,7 0,8 Udgiftsandel af de samlede nettodriftsudgifter i procent Budget 211,9,8,8,8,8,7,8 Herning,9 Holstebro,8 Horsens,8 Randers Silkeborg,8,8 Skive,7 Viborg,8,,1,2,3,4,5,6,7,8,9 1, Tabellen og figuren viser,

Læs mere

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation.

Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 9-17 i den oprindelige publikation. Rettelse til Forskningsbiblioteksstatistik 2002 Nedenstående indgår i stedet for siderne 917 i den oprindelige publikation. Tiårsoversigt for 17 af de største forskningsbiblioteker Denne oversigt har til

Læs mere

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012

DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 DANSKE MUSEER I TAL - oplysninger fra kalenderåret2012 Kulturstyrelsen Museer H.C. Andersens Boulevard 2 1553 København V Telefon: 33 74 51 00 E-mail: jba@kulturstyrelsen.dk Vejledning Du kan få vejledende

Læs mere

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet.

Bibliotekets årsregnskab indsendes til Kulturstyrelsen efter revision og godkendelse i kommunen og med en kopi af revisionsprotokollatet. Vejledning til årsregnskab og resultatrapport 2014 1. Grundlag Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed med seks centralbibliotekskommuner

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København Ø T&N CVR: 18463504

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KL Weidekampsgade 10 2300 København S (i det følgende betegnet Skolerne) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og Billeder

Læs mere

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter

Indstilling. Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer til andre kommuner. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Kultur og Borgerservice Den 15. oktober 2008 Århus Kommune Borgerservice og Biblioteker Kultur og Borgerservice Indførelse af betaling for udlån af biblioteksmaterialer

Læs mere

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan

B. Copydan Tekst & Node er den godkendte fællesorganisation for samtlige kategorier af rettighedshavere, som med aftalelicensvirkning kan KL, Efterskoleforeningen, Dansk Friskoleforening, Danmarks Privatskoleforening Lilleskolerne Foreningen af Kristne Friskole Deutscher Schul- und Sprachverein für Nordschleswig og Grundskoler ved private

Læs mere

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning

SERVICEERHVERV. 2002:18 4. april 2002. Familiernes brug af internet 2001. 1. Indledning SERVICEERHVERV 2002:18 4. april 2002 Familiernes brug af internet 2001 Næsten ¾ har adgang til internettet fra enten hjem eller arbejdsplads. Internetadgang er mest udbredt hos studerende (96 ) og funktionærer

Læs mere

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014

Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 Statistikdokumentation for Folkebiblioteker 2014 1 / 10 1 Indledning Folkebiblioteksstatistikken har til formål at vise aktiviteten på folkebiblioteksområdet i Danmark. Statistikken udarbejdes for tællingsåret

Læs mere

Det digitale bibliotek

Det digitale bibliotek Forsknings Bibliotekerne: Det digitale bibliotek Jens Thorhauge Styrelsen for Bibliotek og Medier 1 Styrelsen for Bibliotek og Medier Ansvar for drift og udvikling af bibliotekernes infrastruktur Danmarks

Læs mere

Digital Post og særligt svage borgergrupper

Digital Post og særligt svage borgergrupper Digital Post og særligt svage borgergrupper Vejledning til kommunerne om håndtering af svage borgergrupper i forbindelse med indførelsen af Offentlig Digital Post. Version: 1.0 Udarbejdet: april 2014 Udarbejdet

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Frie Fagskoler (i det følgende betegnet skolen ) og Forvaltningsselskaberne: Copydan-foreningerne Tekst & Node og BilledKunst Bryggervangen 8, 2. sal

Læs mere

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til:

Formålet med undervisning fra mediateket er at styrke elevernes informationskompetence, således de bliver i stand til: Informationssøgning Mediateket ved Herningsholm Erhvervsskole er et fagbibliotek for skolens elever og undervisere. Her fungerer mediateket ikke blot som bogdepot, men er et levende sted, som er med til

Læs mere

Velkommen som DIS-Danmark medlem

Velkommen som DIS-Danmark medlem Velkommen som DIS-Danmark medlem 3. udgave april 2013 DIS-Danmark Indholdsfortegnelse Velkommen som medlem i DIS-Danmark... 4 Hvad er DIS-Danmark?... 4 Generelt... 4 Lokalforeningerne... 4 Medlemsbladet

Læs mere

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse

Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse - 1 Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse Brugerskabte data en national service (BSD) - produktbeskrivelse...1 Indledning...1 Formål...1 Beskrivelse...1 Basale krav til det bibliotek/website

Læs mere

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010

Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 Brugerundersøgelse Hjortshøj Kombi-bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 42 64% Tilfreds 22 33% Hverken eller 1 2% Utilfreds 0 0% Meget utilfreds 1

Læs mere

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser.

Godkendelsen omfatter dog ikke retten til at licensere kopiering af radio- og fjernsynsudsendelser. «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet Virksomheden ) og Copydan foreningerne Tekst & Node og VISDA Visuelle Rettigheder i Danmark Bryggervangen 8, 2. sal 2100 København

Læs mere

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur

Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Halsnæs Kommune - Biblioteksstruktur Biblioteksstruktur Bibliotekets struktur tager udgangspunkt i en biblioteksbetjening der sikrer helhedstænkning, tværfaglighed og tilgodeser lokale behov. Ledelsesteam

Læs mere

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. Punkt 9. Digitale medier på Aalborg Bibliotekerne. 2012-23502. Skole- og Kulturforvaltningen fremsender til Skole- og Kulturudvalgets drøftelse sagsfremstilling vedr. digitale medier på Aalborg Bibliotekerne.

Læs mere

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015

Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 Vejledning til centralbibliotekernes årsregnskab og resultatrapport 2015 1. Grundlag Slots- og Kulturstyrelsen har med hjemmel i bibliotekslovens 11 indgået en rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL

Notat. Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere 27.06.2012 JL Notat Vedrørende: Skrevet af: Introdansk beskrivelse af fastlagte krav til indberetning af statistikoplysninger fra udbydere Jesper Lund Version: 1.4: rev. af Ankestyrelsen, januar 2014 27.06.2012 JL I

Læs mere

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Mellem Kundenummer: «Institutionsnr» Uddannelsesorganisationen: «Navn» «Navn_2» «Adresse» «Adresse_2» «Postnr» «By» (i det følgende betegnet UO ) og Forvaltningsselskaberne:

Læs mere

Dokumentation og evaluering

Dokumentation og evaluering Dokumentation og evaluering af Biblioteksvirksomheden i 2010 Sætter fokus på dokumentation og evaluering af biblioteksvirksomheden med et fremadrettet formål og perspektiv, ved at: l Måle aktiviteter l

Læs mere

VEJE TIL VIDEN VIDEN

VEJE TIL VIDEN VIDEN VEJE TIL VIDEN VEJE TIL VIDEN DBC producerer metadata og udvikler den nationale it-infrastruktur til bibliotekerne, så borgerne let finder den information, de søger og bliver præsenteret for den på en

Læs mere

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015

Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 Resultataftale 2016 og resultatberetning 2015 HORSENS KOMMUNES BIBLIOTEKER Bibliotekets stand ved Højskoledagen for ældre Forsidefoto: Carl nielsens fødseldag fejres med elever fra Musikskolen Horsens

Læs mere

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N

VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N VELKOMMEN PÅ - ET ÅBENT TILBUD S E R V I C E I N F O R M AT I O N Biblioteksloven 1. Folkebibliotekernes formål er at fremme oplysning, uddannelse og kulturel aktivitet ved at stille bøger, tidsskrifter,

Læs mere

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Sammenlignende statistik K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal budgetter KULTUR & FRITID

Kultur & Fritid. Holbæk Bibliotek. Sammenlignende statistik K5 Benchmarkkommuner. ECO-nøgletal budgetter KULTUR & FRITID Kultur & Fritid Holbæk Bibliotek Sammenlignende statistik 2014 K5 Benchmarkkommuner ECO-nøgletal budgetter 2007 2011-2015 KULTUR & FRITID Folkebibliotekernes økonomi efter indtægt/udgift, tid og område

Læs mere

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse

Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Kursusmateriale Aleph statistikkursus Indholdsfortegnelse Indledende... 2 Gem søgning på server... 2 Udlån... 3 Antal udlån pr. titel (elib-stat-13)... 3 Titler uden udlån (elib-stat-14 )... 6 Eksemplarer

Læs mere

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13

Syddansk Universitet. Dataklassificering på. Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Dataklassificering på Version 1.8 Sidst revideret d. 29. november 2007 Side 1 af 13 Indeks Indeks... 2 Introduktion... 3 Formål... 3 Interessenter... 3 Dokument struktur... 3 Revision af dokumentet...

Læs mere

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt

SØG Funktionalitet Beskrivelse Servicekald Leverance Noter Projekt SPECIFIKATION FOR PALLENEXT 21. december 2015, AFB Deadlines Mobil Søg og Alpha: 27. jun 2015 Beta: 10. sep 2015 0.5: 23. okt 2015 0.7: 20. nov 2015 Herefter releases for PN_0.9: 10. april 2016: Gruppefunktionalitet,

Læs mere

Publikationskategorier og definitioner

Publikationskategorier og definitioner Publikationskategorier og definitioner Forskning En forskningspublikation formidler ny viden og er kendetegnet ved først og fremmest at være henvendt til fagfæller. Formidling En formidlingspublikation

Læs mere

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE

AFTALE OM KOPIERING AF OPHAVSRETLIGT BESKYTTET MATERIALE Universitetsvej i 4000 Roskilde Roskilde Universitet 265407 Side i af 6 kunstværker. henhold til ophavsretslovens 24 a, jf. 50, kan icensere kopiering af offentliggjorte C. Copydan Billeder er den godkendte

Læs mere

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010

Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 Brugerundersøgelse på Tranbjerg Bibliotek 2010 12 Hvor tilfreds er du generelt med dit bibliotek? Abs. Pct. Meget tilfreds 84 55% Tilfreds 63 41% Hverken eller 4 3% Utilfreds 1 1% Meget utilfreds 0 0%

Læs mere

Masseindberetning i HR-Løn

Masseindberetning i HR-Løn Masseindberetning i HR-Løn Side 1 af 18 I denne vejledning kan du læse, hvordan du gør, når du skal indberette ensartede lønændringer til mange medarbejdere. Masseindberetning kunne fx være udbetaling

Læs mere

Vordingborg Bibliotekerne

Vordingborg Bibliotekerne Vordingborg Bibliotekerne Virksomhedsbeskrivelse 2016 Indhold Indledning... 1 Besøgstal... 2 Materialebestand... 3 Udlån... 4 Aktiviteter... 7 Personalenormering... 8 Åbningstimer... 8 Budget... 9 ECO-Nøgletal...

Læs mere

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014

Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser. Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Folkebibliotekerne organisering og udviklingstendenser Introduktion til nyansatte i folkebiblioteksektoren/vest 25. februar 2014 Fredericia Bibliotek - et mellemstort provinsbibliotek Dagsorden O Lovgrundlag

Læs mere

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed

BIBLIOTEKSSTYRELSEN. Lov om biblioteksvirksomhed BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed BS BIBLIOTEKSSTYRELSEN Lov om biblioteksvirksomhed København 2000 Bibliotek, Børn og Kultur 1 Lov om biblioteksvirksomhed Redaktion: Ellen Warrer Bertelsen

Læs mere

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet

Bilag A, vilkår for pakke 2. Forsyningspligt på teleområdet Bilag A, vilkår for pakke 2 Forsyningspligt på teleområdet Vilkår for XXX' varetagelse af en nummeroplysningstjeneste til nærmere afgrænsede grupper af handicappede, en landsdækkende nummeroplysningstjeneste

Læs mere

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019

Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftale for centralbiblioteksvirksomhed 2016-2019 Rammeaftalen mellem Kulturstyrelsen på den ene side og Roskilde Kommune på den anden side fastlægger mål for Roskilde Biblioteks centralbiblioteksvirksomhed

Læs mere

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004

Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 Arkivbestemmelser for Københavns Kommune, vedtaget af Borgerrepræsentationen 26. august 2004 1. Arkivbestemmelsernes gyldighedsområde 1.1. Bestemmelserne gælder for Københavns Kommunes valgte råd, udvalg

Læs mere

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER

VEJLEDNING. af 17.12.2013. (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER VEJLEDNING af 17.12.2013 (revideret 04.07.2014) OM BEREGNING AF BYGHERREBETALTE ARKÆOLOGISKE UNDERSØGELSER Kulturministeriet, Kulturstyrelsen Baggrund Folketinget vedtog d. 19. december 2012 en række ændringer

Læs mere

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN

RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN RETNINGSLINJER OM PRAKTISKE OG PROCEDUREMÆSSIGE FORHOLD VEDRØRENDE PRØVEAFHOLDELSEN I medfør af 3 i prøvebekendtgørelsen fastsættes nedenstående retningslinjer: Skolestyrelsen har modtaget en del henvendelser

Læs mere

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling

Horsens Kunstmuseum er et statsanerkendt kunstmuseum, der er forpligtiget til gennem indsamling, registrering, bevaring, forskning og formidling Museernes arbejdsplaner Følgende filer er vedhæftet indsendelsen: Referencenummer: 117119 Formularens ID: 494 Sendt til: kunstmuseum@horsens.dk Sendt: 15-12-2010 16:19 ------------------------ MUSEERNES

Læs mere

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011

Tilfredshedsundersøgelse. Aalborg Bibliotekerne 2011 Tilfredshedsundersøgelse Aalborg Bibliotekerne 2011 INDHOLDSFORTEGNELSE: 1. Introduktion og metode 3 2. Baggrundsspørgsmål 4 3. Generel tilfredshed 6 4. Bibliotekets tilbud 7 5. Bibliotekets faciliteter

Læs mere

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse

Bilag 1 - Opgavebeskrivelse J.nr.: 7509468 AEI/LYFO Bilag 1 - Opgavebeskrivelse 1. BAGGRUND 1.1 Om DEFF IV Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek (DEFF) er ejet af et konsortium bestående af Ministeriet for Forskning,

Læs mere

Model for nyt bibliotekssystem?

Model for nyt bibliotekssystem? Model for nyt bibliotekssystem? Oplæg til følgegruppemødet den 2. april 2008 projektgruppen/ln, 31.3.08 I projektgruppen indledte vi arbejdet med at skrive de første udkast til kravspecifikation for de

Læs mere

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002

Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Resultatrapport for Gentofte Centralbibliotek 2002 Beretning for Gentofte Centralbibliotek 2002. Gentofte Bibliotekernes målsætning og ambition er at udvikle centralbiblioteket som videns- og informationscenter,

Læs mere

fotografisk kommunikation

fotografisk kommunikation XDANMARKS MEDIE- OG JOURNALISTHØJSKOLE CAMPUS KØBENHAVN Forprøve 2016 fotografisk kommunikation 1/2 Professionsbacheloruddannelsen i Visuel Kommunikation Studieretning: Fotografisk Kommunikation Del 1:

Læs mere

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS

Side 1 af 16. Vedligehold decentrale stamdata i SKS Side 1 af 16 Vedligehold decentrale stamdata i SKS Indholdsfortegnelse Side 2 af 16 1. Indledning... 3 2. Generelt om stamdata i SKS og vedligeholdelse af disse... 3 2.1. CENTRALE STAMDATA... 4 2.2. DECENTRALE

Læs mere

Q&A for Bogproduktionsstatistik

Q&A for Bogproduktionsstatistik Q&A for Bogproduktionsstatistik Om bogproduktionsstatistik generelt Hvorfor en ny bogproduktionsstatistik? Den hidtidige statistik er publiceret som klassiske tabeloversigter. Det var derfor oplagt i forbindelse

Læs mere

Tabulex Daginstitution Børn

Tabulex Daginstitution Børn Tabulex Daginstitution Børn Vejledning til administratorer 4. september 2015 Side 1 af 16 Indhold Indledning... 3 Hvad er Tabulex Børn?... 3 Hvordan logger man på?... 3 Administrator-delen... 4 1. Afd./grupper...

Læs mere

Vejledning til fravær i Tabulex TEA

Vejledning til fravær i Tabulex TEA Vejledning til fravær i Tabulex TEA Indholdsfortegnelse Indhold Hvad er TEA Fravær... 3 Fraværsårsager... 3 Hvad er dagsfravær... 3 Indberetning af fravær... 3 Udskriv mødeliste til afkrydsning... 3 Registrer

Læs mere

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige

Netprøver.dk. Brugervejledning til Eksamensansvarlige Netprøver.dk Brugervejledning til Eksamensansvarlige 11. marts 2016 Indhold 1 Introduktion... 3 2 Forberedelser før prøvedagen... 4 2.1 Sådan logger du på www.netprøver.dk... 4 2.2 Sådan godkender du indlæsninger

Læs mere

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek

2. Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek Af Svend Hylleberg, dekan 18. december 2008 1. Indledning I foråret 2007 afleverede en arbejdsgruppe med repræsentanter for bibliotekerne ved Det Samfundsvidenskabelige

Læs mere

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk

BRUGERVEJLEDNING. Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000. Email: sl@sl.dk SOCIALPÆDAGOGERNES LOKALLØNSBEREGNER ET VÆRKTØJ TIL TILLIDSREPRÆSENTANTER OG LEDERE BRUGERVEJLEDNING Socialpædagogernes Landsforbund Brolæggerstræde 9 1211 København K Tlf.: +45 7248 6000 Email: sl@sl.dk

Læs mere

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk

Brugermanual til Ventelistelukning. www.ventelistelukning.dk Brugermanual til Ventelistelukning www.ventelistelukning.dk Publikationen er udgivet af Socialstyrelsen Edisonsvej 18, 1. 5000 Odense C Tlf: 72 42 37 00 E-mail: socialstyrelsen@socialstyrelsen.dk www.socialstyrelsen.dk

Læs mere

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006)

1. Publikationstyper S&L s vejledning til PURE (Udarbejdet af HNR og KRR, 09-01-2006) Centerberetning 2005 for Skov & Landskab Underbilag A03-2 S&L s supplerende vejledningsmateriale til PURE PHH 22-08-2006 Som supplement til DVJB s vejledningsmateriale, jf. underbilag A03-1, har Skov &

Læs mere

Databasesøgning. 1. års

Databasesøgning. 1. års Databasesøgning 1. års Gymnasiets Biblioteksbase Gymnasiets Biblioteksbase: Indeholder materialer, der fysisk befinder sig på Vordingborg Gymnasium & HFs bibliotek www.vgbib.dk Vordingborg Bibliotekerne

Læs mere

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser.

29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale udgivelser. Kulturstyrelsen Adresse By Att.: DEFF Danmarks Elektroniske Fag- og Forskningsbibliotek 29. juli 2014 Vedr. afrapportering af projektet Fremfinding og tildeling af PID er fra Netarkivet til statslige digitale

Læs mere

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk

Udbud.dk. Brugerdokumentation, formidler. Vejledning til at anvende Udbud.dk Udbud.dk Brugerdokumentation, formidler Vejledning til at anvende Udbud.dk oktober 2012 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Overordnet opbygning af website... 4 2.1 Forside og navigation... 4 2.2

Læs mere

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer

Vagtplan Version 4.0. Kom-godt-i-gang-vejledning. Aktiviteter og Kvalifikationer Vagtplan Version 4.0 Kom-godt-i-gang-vejledning Aktiviteter og Kvalifikationer Kom-godt-i-gang-vejledning: Aktiviteter og kvalifikationer Indholdsfortegnelse Aktiviteter - generelt Aktiviteter aktivitets

Læs mere

Spørgsmål og svar - Systemudbydere...

Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Spørgsmål og svar - Systemudbydere... Hvilke medarbejdere skal der indberettes data på til ACF? Nettobeløb Som udgangspunkt skal der KUN indberettes beskattede feriepenge. Det svarer til, at I skal indberette

Læs mere

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010

Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 Budget- og regnskabssystem for kommuner 8.1 - side 1 Dato: December II 2010 Ikrafttrædelsesår: Regnskab 2010 8.1 Generelle regler for registrering af aktiver Kommunerne skal indregne og måle materielle

Læs mere