Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan"

Transkript

1 Borgernes holdning til åbent land og grønne områder I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007

2 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning Resumé Brug og værdisætning af det åbne land grønne områder Afstand til grønne områder Færden i grønne områder Kvalitetskriterier ved de grønne områder Pasningshensyn i forhold til de grønne områder Pasningshensyn for parker Pasningshensyn for skove Pasningshensyn for naturområder Gener ved benyttelsen af grønne områder Informationskilder om grønne områder Natur & Miljøs hjemmeside Informationskilder Metode Side 2 ud af 26

3 1 Indledning og sammenfatning 1.1 Resumé Undersøgelsen afdækker Århus Kommunes borgeres brug og værdisætning af grønne områder og deres holdning til grønne områder og det åbne land på en række parametre som afstand til grønne områder, færden i grønne områder samt en vurdering og prioritering af de grønne områder. Ligeledes sammenlignes med holdningen hertil på landsplan og forskellen på svarfordelingerne de to undersøgelser imellem afdækkes. Undersøgelsen består af en webbaseret spørgeskemaundersøgelse blandt af Århus Kommunes borgere og borgere fra hele landet. Overordnet viser undersøgelsen: Århus borgere bor længere fra grønne områder end borgere i hele landet, men de har samme udprægede oplevelse af, at have nærhed til grønne områder, som danskere samlet set. 95 % af borgerne i Århus Kommune anser Århus, som en grøn kommune. Mere end 9 ud af 10 af borgerne i Århus Kommune færdes oftest i grønne områder indenfor Århus Kommune. Det lokale område og Marselisborgskovene er de hyppigst brugte områder, mens grundene til, at man færdes i de grønne områder oftest er at opleve naturen samt få motion eller dyrke idræt. Både Århus borgere og borgere på landsplan vurderer, at det vigtigste karakteristika ved de grønne områder er, at de er smukke, stille og fredfyldte samt fri for støj, mens kvaliteten, afstanden og tilgængeligheden for begge grupper har størst betydning for, hvor ofte man benytter sig af de grønne områder. Borgere i Århus Kommune angiver i højere grad end borgerne på landsplan, at tilstedeværelsen af faciliteter i naturen har betydning for deres benyttelse af de grønne områder, end borgere på landsplan. Borgere i Århus Kommune og på landsplan angiver de samme gener når de færdes i de grønne områder. Det drejer sig om Motorkøretøjer, Støj, Løse hunde samt for mange gæster Hver 5. borger i Århus Kommune kender til Natur og Miljøs hjemmeside, og vurderer den samlet set som god. Omkring hver 3. borgere i kommunen benytter sig af andre informationskilder til at finde information om de grønne områder i Århus Kommune. 1/3 af borgerne i Århus Kommune er interesseret i en dynamisk hjemmeside, hvor man selv kan lægge oplevelser og viden ind, samt læse andres. indlæg. Side 3 ud af 26

4 2 Brug og værdisætning af det åbne land grønne områder I nedenstående analyseafsnit sættes der fokus på brugen og værdisætningen af grønne områder blandt Århus Kommunes borgere. Hvor det er meningsfuldt og har relevans foretages sammenligninger med tilsvarende forhold på landsplan. 2.1 Afstand til grønne områder I dette afsnit ses der nærmere på afstanden til grønne områder for såvel Århus Kommunes borgere som borgere i hele landet. Mere specifikt vil de nedenstående figurer belyse hvor lang afstand borgerne har fra egen bolig til grønne områder og om man har adgang til egen have, hhv. kolonihave og om man vurderer at ens lokalområde er forsynet med grønne områder. Figur 1 nedenfor illustrerer, hvor lang afstand hhv. de århusianske borgere og borgerne på landsplan har til nærmeste grønne område. Figur 1: Afstanden til nærmeste grønne område Hvor lang afstand er der fra din bolig til nærmeste grønne område? Århus 23% 38% 48% 46% 17% Hele landet Mindre en 100 m Mellem 100 og 500 m Mere end 500 m Side 4 ud af 26

5 Figuren viser, at knap hver fjerde borger i Århus Kommune bor under 100 meter fra grønne områder (23 %), mens det gælder for ca. 4 ud af 10 af borgerne på landsplan (38 %). Stort set lige mange i Århus og på landsplan vurderer, at de bor mellem 100 og 500 meter fra grønne områder. Følgelig har en større andel af borgerne i Århus mere end 500 meter til nærmeste grønne områder. Århus borgerne bor med andre ord længere væk fra grønne områder end tilfældet er på landsplan. I figur 2 ses det, hvor stor en andel af borgerne i Århus Kommune, hhv. på landsplan, der har adgang til egen have. Figur 2: Adgang til egen have Har du adgang til egen have? Århus 62% 75% Hele landet 38% 25% Ja Nej Figuren viser, at 62 % af borgerne i Århus Kommune har adgang til egen have, mens 75 % af borgere på landsplan angiver at dette er tilfældet. I figur 3 nedenfor illustreres det ligeledes, hvor stor en andel af borgerne i Århus Kommune, hhv. på landsplan, der har adgang til egen kolonihave Side 5 ud af 26

6 Figur 3: Adgang til egen kolonihave Har du adgang til egen kolonihave? Århus 93% 95% Hele landet 7% Ja 5% Nej Som det fremgår af figuren, er det hhv. 7 % af borgerne fra Århus Kommune og 5 % af borgerne på landsplan, som har adgang til egen kolonihave. I figur 4 illustreres det, i hvilken grad Århus Kommunes borgere samt borgerne på landsplan vurderer, at deres lokalområde er forsynet med grønne områder. Figur 4: Grønne områder i lokalområdet I hvilken grad oplever du, at lokalområdet hvor du bor, er forsynet med grønne områder? 6 58% 37% 33% 11% 9% 2% 1% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Århus Hele landet Side 6 ud af 26

7 87 % af borgerne i Århus Kommune angiver, at de i høj eller nogen grad oplever at deres lokalområde er forsynet med grønne områder (hhv. 50 % & 37 %), mens svarfordelingen for borgere på landsplan er 91 % (hhv. 58 % og 33 %). Blandt de århusianske borgere og særligt på landsplan er der således en udbredt oplevelse af, at man bor tæt på grønne områder. I den forbindelse er Århus borgerne specifikt blevet bedt om at vurdere, hvorvidt Århus Kommune kan kaldes en grøn kommune. Figur 5 viser svarfordelingen på dette forhold. Figur 5: Århus som en grøn kommune I hvilken grad er du enig i, at Århus Kommune kan kaldes en grøn kommune? 6 48% 47% 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke 95 % af borgerne i Århus Kommune vurderer, at kommunen kan gå under betegnelsen grøn kommune (hhv. 48 % & 47 % i svarkategorierne i høj grad og i nogen grad ). Dette stemmer godt overens med de århusianske borgeres vurdering i figur 4, hvor 87 % angiver, at de oplever, at de bor tæt på grønne områder. 2.2 Færden i grønne områder I dette afsnit ses der nærmere på Århus borgernes færden i grønne områder. Nedenstående tabeller og figurer belyser, hvorvidt man som Århus borger færdes i grønne områder indenfor eller udenfor kommunen, hvor ofte man færdes i grønne områder samt hvorfor man vælger at benytte sig af grønne områder. Ligeledes ses der på aktiviteter og på hvilke måder borgerne i Århus Kommune primært anvender områderne, når de færdes i dem samt hvem de oftest færdes med. Ligesom det belyses, hvordan man transporterer sig til de grønne områder. Der foretages sammenligninger med billedet på landsplan på størstedelen af svarfordelingerne. Side 7 ud af 26

8 Tabel 1 viser, om man som Århus borger færdes i grønne områder, og om dette sker indenfor eller udenfor kommunen. Tabel 1: Hvis du færdes i grønne områder, færdes du så oftest? Procentandel Indenfor Århus Kommune Udenfor Århus Kommune Jeg færdes sjældent eller aldrig i grønne områder Total 91 % (1243) 8 % (104) 2 % (26) 100 % (1373) Således viser figuren, at hovedparten af Århus borgerne færdes i de grønne områder (99 %). Den største andel af borgerne angiver, at de færdes i grønne områder indenfor Århus Kommune (91 %), mens 8 % angiver at de oftest færdes i grønne områder udenfor Århus Kommune. 2 % (26 borgere), angiver at de sjældent eller aldrig færdes i grønne områder. De Århus borgere, der færdes i grønne områder, indenfor, hhv. udenfor kommunen, er i undersøgelsen blevet spurgt til hyppigheden i deres benyttelse af en række udvalgte områder indenfor Århus Kommune. Nedenstående figur 6 viser andelen af borgere, der angiver, at de bruger pågældende område mere end 1 gang om måneden. Figur 6: Hvor ofte benytter du dig af følgende områder? Hvor ofte benytter du dig af følgende områder? (brugere af området mere end 1 gang om måneden) Det lokale område Marselisborgskovene Risskov Vennelyst- & Universitetsparken Tangkrogen Områderne ved Brabrand Sø Botanisk Have Bellevue & strandene N for Århus Andre områder i Århus Kommune Andre områder uden for Århus Kommune 21% 16% 13% 13% 12% 11% 11% 8% 8% 6 Note: 6 grønne områder er udeladt i figuren grundet oversigtshensyn og lave svarrater, 1-2 %. Side 8 ud af 26

9 Som figur 6 illustrerer, er Århus borgerne mest tilbøjelige til at anvende deres lokale område. Således svarer 50 %, at de benytter deres lokale område mere end en gang om måneden. Det lokale områder efterfølges af Marselisborgskovene og Risskov, som hhv. 21 % og 16 % angiver at de benytter mere end en gang om måneden. Områderne Vennelyst- & Universitetsparken, Tangkrogen, Områderne ved Brabrand Sø og Botanisk Have samt Bellevue og strandene nord for Århus er der hhv. en andel på 13, 12 og 11 % af borgerne i Århus Kommune, som benytter mere end en gang om måneden. Yderligere analyse viser, at det er borgere i den ældste aldersgruppe (56 år eller derover), der er mest tilbøjelige til at benytte sig af følgende områder: Marselisborgskovene og Fløjstrup Skov (25 % i den ældste aldersgruppe bruger disse områder mere end 1 gang om måneden vs. 18 % i aldersgruppen år). Områderne ved Brabrand Sø- og Årslev Engsø (19 % i den ældste aldersgruppe bruger disse områder mere end 1 gang om måneden vs. 9 % i aldersgruppen år). Derimod er borgerne i den yngste aldersgruppe mere tilbøjelige til at benytte sig af følgende områder: Botanisk Have (15 % i den yngste aldersgruppe bruger dette område mere end 1 gang om måneden vs. 10 % i den ældste aldersgruppe). Vennelystparken og Universitetsparken (20 % i den yngste aldersgruppe bruger disse områder mere end 1 gang om måneden vs. 9 % i den ældste aldersgruppe). Adspurgt om grunden til, at man færdes i de grønne områder viser nedenstående figur 7 hhv. borgerne i Århus Kommune og borgene på landsplans svarangivelse. Side 9 ud af 26

10 Figur 7: Årsag til at man færdes i de grønne områder Hvad er oftest grunden til, at du færdes i de grønne områder? 6 56% 51% 48% 42% 36% 39% 39% 29% 8% 7% 9% Århus Hele landet Opleve naturen Få motion eller dyrke idræt Nyde fred og ro Samvær med familie og venner Dyrke aktiviteter eller fritidsinteresser Andet Blandt de borgere i hhv. Århus Kommune og på landsplan der angiver, at de færdes i de grønne områder, angiver flest borgere i Århus Kommune, at grunden til at de oftest færdes i områderne er for at opleve naturen (56 %). Dette gør sig også gældende for borgerne på landsplan (51 %). Af andre væsentlige årsager til at færdes i de grønne områder angives årsagen at få motion eller dyrke idræt (42 % vs. 36 % på landsplan), nyde fred og ro (39 % vs. 48 % for på landsplan) samt samvær med familie og venner (39 % vs. 29 % på landsplan). Yderligere analyser på svarfordelingerne i figur 7 viser, at Århus borgerne i den ældste aldersgruppe (56 år eller derover) primært fremhæver årsagen at opleve naturen (75 % vs. 42 i den yngste aldersgruppe år). Århus borgerne i den yngste aldersgruppe fremhæver omvendt årsagen samvær med familie og venner, som den primære (51 % vs. 21 % i den ældste aldersgruppe). Denne nuancering i svarfordelingen på de oftest angivne årsager til at færdes i naturen findes også på landsplan (hhv. 61 % vs. 32 % i opleve naturen samt 51 % vs. 21 % i samvær med familie og venner ). I figur 8 nedenfor fremgår det, hvilke 5 aktiviteter flest borgere i Århus Kommune angiver, som de aktiviteter, de dyrker i de grønne områder. Der sammenlignes med billedet på landsplan. Side 10 ud af 26

11 Figur 8: De fem mest dyrkede aktiviteter i grønne områder Hvilken af nedenstående aktiviteter dyrker du oftest, når du færdes i de grønne områder? % 87% 63% 56% 46% 33% 33% 23% Gåtur Opleve naturen Cykeltur Løb Køre igennem ifm. ærinder Århus Hele landet Når borgerne fra hhv. Århus Kommune og på landsplan færdes i de grønne områder, er det aktiviteten Gåtur, der er den primære (hhv. 92 % & 85 %), mens andre foretrukne aktiviteter i de grønne områder omfatter opleve naturen (63 % & 56 %), cykeltur (46 % % 40 %), løb (33 % & 23 %) samt køre igennem i forbindelse med ærinder (33 % & 30 %). Yderligere analyse viser også, at der er forskelle aldersgrupper imellem. Således er det den ældste aldersgruppe (56 år og derover) i Århus, der især oplever naturen (74 % vs. 56 % i den yngste gruppe). Omvendt dyrker de yngste Århus borgere (18-34 år) i langt højere grad løb i de grønne områder (48 % vs. 12 % blandt de ældre). Denne forskel afhængig af alder går igen på landsplan. Figur 9 på næste side viser, hvem, hhv. borgerne i Århus Kommune og på landsplan oftest er sammen med, når de færdes i de grønne områder. Side 11 ud af 26

12 Figur 9: Hvem færdes man med i de grønne områder Hvem er du oftest sammen med, når du færdes i de grønne områder? % 68% 42% 34% 35% 32% 26% 13% 4% 5% Familie Venner Alene Hund Andre Århus Hele landet Når borgerne fra Århus Kommune og på landsplan færdes i de grønne områder, er det familien, der er det foretrukne følgeskab (71 % i Århus Kommune vs. 68 % på landsplan), mens venner er den svarkategori næst flest borgere fra begge svargrupper angiver som det følgeskab de oftest er sammen med i de grønne områder (42 % vs. 34 %). Figur 10 viser, hvordan borgere i hhv. Århus Kommune og på landsplan transporterer sig til de grønne områder. Figur 10: Transport til de grønne områder Hvordan transporterer du dig oftest til de grønne områder? % 77% 47% 42% 43% 34% Går Cykler Kører i bil Kører med offentlig transport 6% 3% 2% 2% 1% 1% Andet Kører på motorcyke, knallert eller lign. Århus Hele landet Side 12 ud af 26

13 Figuren viser således, at både borgere i Århus Kommune og på landsplan angiver, at de oftest går til de grønne områder (77 % vs. 85 %), efterfulgt af cykler (47 % vs. 42 %) og kører i bil (43 % vs. 34 %). Blandt borgerne i Århus Kommune samt på landsplan er der en beskeden andel der sjældent eller aldrig færdes i de grønne områder. Denne andel af borgerne er i undersøgelsen blevet bedt om at angive, hvilke forhold, der er årsagen til den manglende færden. Blandt begge grupper fremhæves følgende årsager som de væsentligste: Mangel på tid, Ikke interesseret samt at afstanden til bolig er for lang. Årsagerne er som fremgået angivet ud fra et lavt antal respondenter, hvorfor disse oplysninger skal fortolkes med forsigtighed. Det er værd at bemærke, at årsagerne primært henviser til forhold ved den enkelte borger og ikke indeholder en kritisk vurdering af eller indstilling overfor de grønne områder. 2.3 Kvalitetskriterier ved de grønne områder I dette afsnit er fokus på, hvilke forhold, herunder faciliteter, man som borger i Århus Kommune, hhv. på landsplan foretrækker, at de grønne områder indeholder. Samt hvordan disse forhold vurderes at have betydning for brugen af de grønne områder. Figur 11 nedenfor viser, hvilke kvaliteter ved de grønne områder, som Århus borgerne og borgerne på landsplan vægter. Procentandelen i figuren er baseret på de borgere, der enten har svaret i høj grad eller i nogen grad til at den pågældende kvalitet har betydning for deres brug af de grønne områder. Side 13 ud af 26

14 Figur 11: Kvaliteter ved de grønne områder I de grønne områder skal der være Århus 93% 93% 91% 93% 85% 88% 84% 78% 65% 67% 62% 62% 57% 51% 14% 9% Hele landet Smukt Stille og fredfyldt Støjfrit Trygt og sikkert Vid udsigt Variationsrigt miljø Urørt natur Aktivt og livligt Andet Figuren viser, at svarfordelingerne for borgerne i Århus kommune og på landsplan er relativt enslydende, med kun få procentpoint der skiller svarfordelingerne på de enkelte spørgsmål. De kvaliteter, der vægtes højest for Århus borgerne er Smukt (93 %), Stille og fredfyldt (91 %) og Støjfrit (85 %). De samme tre kvaliteter vægtes også højest blandt borgerne på landsplan (hhv. 93 % og 88 %). I figur 12 på næste side ses svarfordelingen over, hvilke forhold der har betydning for, hvor ofte man som borger i hhv. Århus Kommune og på landsplan benytter sig af de grønne områder. Side 14 ud af 26

15 Figur 12: Forhold med betydning for benyttelsen af grønne områder Betydning af nedenstående forhold i relation til, hvor ofte man benytter de grønne områder % 87% 78% 79% 8 73% 47% 46% 47% 21% 22% 12% 14% 4% Kvalitet Afstand Tilgængelighed Mulighed for at dyrke motion Faciliteter Informationsmateriale Arrangementer Andet Århus Hele landet Figuren illustrerer, at der er tre forhold som borgerne i Århus Kommune anser som de væsentligste for, hvor ofte de benytter sig af de grønne områder, disse er Kvalitet (88 % vs. 78 % på landsplan), Afstand (87 % vs. 79 % på landsplan) samt Tilgængelighed (80 % vs. 73 % på landsplan). Således vurderer borgerne i Århus Kommune disse forhold af større betydning for deres benyttelse af de grønne områder end borgere på landsplan, hvilket en forskel på hhv. 10, 8 og 7 procentpoint vidner om. Med hensyn til andre forhold med betydning for borgernes benyttelse af de grønne områder angiver borgerne fra både Århus Kommune samt på landsplan at forhold som mulighed for at dyrke motion (50 % vs. 47 %), faciliteter (46 % vs. 47 %) samt informationsmateriale (21 % vs. 21 %) har betydning for deres benyttelse af de grønne områder. Her spores der ikke nogen nævneværdig forskel i svarkategorierne imellem borgerne i Århus Kommune og på landsplan. Yderligere analyse viser, at Århus borgerne i den ældre aldersgruppe (56 år og derover) i højere grad angiver, at de prioriterer følgende forhold: Informationsmateriale om de grønne områder (37 % i den ældste aldersgruppe svarer i høj grad eller i nogen grad til dette forhold vs. 11 % i den yngste år). Denne tendens anspores også på landsplan, om end i en mindre målestok (30 % vs. 11 %). Århus borgerne i den yngste aldersgruppe angiver til gengæld, at de vurderer følgende forhold som mere betydningsfulde: Afstanden til grønne områder (93 % i den yngste aldersgruppe svarer i høj grad eller i nogen grad til dette forhold vs. 83 % i Side 15 ud af 26

16 den ældste). Denne tendens spores også på landsplan, om end i en mindre målestok (82 % vs. 76 %). Muligheder for at dyrke motion (56 % i den yngste aldersgruppe svarer i høj grad eller i nogen grad til dette forhold vs. 42 % i den ældste). Denne tendens spores også på landsplan, om end i en mindre målestok (51 % vs. 46 %). Adspurgt om hvilke grønne områder borgerne foretrækker at have nærhed til svarer borgerne i Århus Kommune samt på landsplan som følger, jf. figur 13 Figur 13: Nærhed til grønne områder Hvilke grønne områder foretrækker du at have nærhed til? % 93% 8 82% 76% 58% 69% 71% 41% 27% Århus Hele landet Skove Kystområder Parker Natur- og vådområder Landbrugslandet Århus borgerne foretrækker at have nærhed til Skove, Kystområder og Parker (96 %, 93 % og 76 % svarer i høj eller nogen grad). Borgerne på landsplan foretrækker også at have nærhed til Skove og Kystområder, men angiver som det tredje væsentligste i stedet Natur- og vådområder som det man foretrækker at have nærhed til (hhv. 80 %, 82 % og 71 %). Figur 14 på næste side illustrerer, Århus borgerne samt borgerne på landsplans vurdering af en række publikumsfaciliteters betydning for deres brug af grønne områder. Side 16 ud af 26

17 Figur 14: Tilstedeværelse af publikumsfaciliteter i grønne områder Betydning af tilstedeværelse af faciliteter for benyttelse af grønne områder? % 63% 56% 54% 54% 51% 44% 45% 42% 35% 33% 25% 28% 23% 27% 28% 15% 16% 14% 13% Århus Hele landet Affaldsstativer Toiletter Afmærkede ruter Borde og bænke Informationstavler, - skilte Fugle- eller udsigtstårn Informationsfoldere, -brochurer Bål- og grillpladser Primitive overnatningspladser Iskiosk Figur 14 viser at svarfordelingerne på de enkelte faciliteter er relativ enslydende både for borgere i Århus Kommune og borgere på landsplan. For Århus borgerne er det faciliteter som Affaldsstativer (65 %), Toiletter (56 %), Afmærkede ruter (54 %) samt Borde og bænke (54 %), der prioriteres højest. De samme 4 faciliteter er også dem, der vægtes højest på landsplan, dog er rækkefølgen i prioriteringen her forskellig, Andelene er hhv. 63 %, 44 %, 45 % og 51 % i nævnt rækkefølge. Overordnet er der en tendens til, at borgerne i Århus Kommune i højere grad end borgerne på landsplan vurderer, at tilstedeværelsen af publikumsfaciliteter i naturen har betydning for deres benyttelse af de grønne områder. 2.4 Pasningshensyn i forhold til de grønne områder I dette afsnit ses der nærmere på, ud fra hvilke hensyn, Århus borgerne mener at de grønne områder skal passes. Tabellerne nedenfor illustrerer holdningen hertil i relation til pasningen af hhv. parker, skove og naturområder Pasningshensyn for parker Tabel 2 viser Århus borgernes holdning til, hvordan parkerne skal passes. Side 17 ud af 26

18 Tabel 2: Ud fra hvilke hensyn, mener du, at parker skal passes? Procentandel Parker skal kunne tåle at blive brugt af mange besøgende? Parker skal tilbyde opholdsfaciliteter f.eks. bænke og borde? Der må ikke bruges sprøjtegifte i pasningen af parker? Parker skal fremtræde velplejede? Parkerne skal tilbyde gode muligheder for idræt og leg? Parker skal give havearkitektoniske og æstetiske oplevelser? Parker skal rumme spændende plantesamfund? Parker skal fremtræde som vild natur? Total 66 % (901) 49 % (678) 43 % (597) 35 % (475) 34 % (466) 25 % (342) 21 % (293) 13 % (178) 286 % (3930) Således viser tabellen, at de tre forhold flest borgere i Århus Kommune angiver som de primære hensyn for pasningen af parker er: De skal kunne tåle at blive brugt af mange besøgende (66 %) De skal kunne tilbyde opholdsfaciliteter (49 %) Der må ikke bruges sprøjtegifte i pasningen af parken (43 %) Side 18 ud af 26

19 2.4.2 Pasningshensyn for skove Tabel 3 viser, ud fra hvilke hensyn borgerne i Århus Kommune mener, skove skal passes. Tabel 3: Ud fra hvilke hensyn, mener du, at skove skal passes? Procentandel Skove skal fremtræde som vild natur? Skove skal kunne tåle at blive brugt af mange besøgende? Der må ikke bruges sprøjtegifte i pasningen af skove Skove skal tilbyde opholdsfaciliteter f.eks. bænke og borde? Skove skal tilbyde gode muligheder for idræt, motion og leg? Skove skal fremtræde velplejede? Total 64 % (872) 61 % (842) 50 % (688) 39 % (537) 35 % (481) 14 % (190) 263 % (3610) Tabellen viser, at de tre forhold som flest borgere i Århus Kommune angiver som de primære hensyn for pasningen af skovene er: De skal kunne fremtræde som vild natur (64 %) De skal kunne tåle at blive brugt af mange besøgende (61 %) Der må ikke bruges sprøjtegifte i pasningen af skove (50 %) Side 19 ud af 26

20 2.4.3 Pasningshensyn for naturområder Tabel 4 viser, ud fra hvilke hensyn borgere i Århus Kommune mener, naturområder skal passes. Tabel 4: Ud fra hvilke hensyn, mener du, at naturområder - enge, moser, overdrev m.v. skal passes? Procentandel Naturområder skal plejes for at udvikle et varieret plante- og dyreliv? Beskyttelse af naturen har 1. prioritet frem for besøgendes udfoldelsesmuligheder? Der må ikke bruges sprøjtegifte i pasningen af naturområder? Naturområder skal fremtræde som uplejet og selvgroet natur? Naturområder skal kunne tåle at blive brugt af mange besøgende? Naturområder skal tilbyde opholdsfaciliteter f.eks. bænke og borde? Naturområder skal tilbyde gode muligheder for idræt og leg? Naturområder skal fremtræde velplejede? Total 67 % (920) 57 % (786) 51 % (704) 36 % (494) 23 % (317) 21 % (287) 6 % (86) 5 % (67) 267 % (3661) Således viser tabellen, at de tre forhold flest borgere i Århus Kommune angiver som de primære hensyn for pasningen af naturområder er: De skal kunne plejes for at udvikle et varieret plante- og dyreliv (67 %) Beskyttelse af dem har 1. prioritet frem for besøgendes udfoldelsesmuligheder (57 %) Der må ikke bruges sprøjtegifte i pasningen af naturområder (51 %). Side 20 ud af 26

21 2.5 Gener ved benyttelsen af grønne områder I dette afsnit ses der på, hvorvidt borgerne i Århus Kommune, hhv. på landsplan oplever nogen gener i forbindelse med brugen af de grønne områder. Borgerne er blevet spurgt om de oplever gener i forbindelse med en række forhold, jf. figur 15. Figur 15: Oplevede gener ved benyttelsen af de grønne områder Gener når man benytter grønne områder Motorkøretøjer 66% 7 62% 66% 59% 59% 56% 54% 39% 36% 28% 23% 27% 28% 23% 21% Støj Løse hunde For mange gæster Cykelister eller moutainbikes Informationsfoldere, -brochurer Bål- og grillpladser Motionsløbere Primitive overnatningspladser 15% 16% 14% 13% Iskiosk Århus Hele landet Generelt har borgere i Århus Kommune og på landsplan den samme oplevelse af gener i forbindelse med deres færden i de grønne områder. Således vægtes forskellige typer af gener ens. De gener der vurderes til at være de væsentligste er Motorkøretøjer (66 % i Århus og 70 % på landsplan), Støj (62 % i Århus og 66 % på landsplan), Løse hunde (59 % i Århus og på landsplan) og For mange gæster (56 % i Århus og 54 % på landsplan). Side 21 ud af 26

22 2.6 Informationskilder om grønne områder Den sidste del af undersøgelsen for borgere i Århus Kommune omhandlede en vurdering af Natur og Miljøs hjemmeside, samt en generel afdækning af borgeres brug af andre informationskilder om grønne områder Natur & Miljøs hjemmeside 20 % af borgerne i Århus Kommune angiver, at de har kendskab til Natur og Miljøs hjemmeside, jf. tabel 5. Tabel 5: Har du kendskab til Natur og Miljøs hjemmeside? Procentandel Ja Nej Total 20 % (272) 80 % (1101) 100 % (1373) Således er der 80 %, der ikke har kendskab til hjemmesiden. Af de borgere der angiver, at de har kendskab til siden, viser tabel 6, at 48 % af disse har besøgt den indenfor det seneste ½ år. Tabel 6: Har du besøgt hjemmesiden inden for det seneste ½ år? Procentandel Ja Nej Total 48 % (130) 52 % (142) 100 % (272) For svarangivelserne i både tabel 5 og 6 gælder det, at den ældste aldersgruppe ( 56 år eller derover ) i højere grad end den yngste gruppe har kendskab til hjemmesiden, samt også i højere grad har besøgt hjemmesiden (57 % vs. 39 % blandt den yngste gruppe). Side 22 ud af 26

23 Tabel 7 nedenfor viser, hvordan dem der har besøgt og anvendt hjemmesiden indenfor det sidste halvår bedømmer siden. Tabel 7: Hvordan vurderer du informationen på hjemmesiden? Procentandel Meget god God Hverken god eller dårlig Ved ikke Total 11 % (14) 72 % (93) 12 % (16) 5 % (7) 100 % (130) Vurderingen af Natur og Miljøs hjemmeside er god. Således vurderer 83 % af borgerne, at siden er god (svarkategorierne meget god (11 %) & god (72 %)), mens 12 % vurderer, at siden hverken er god eller dårlig. Tabel 8 nedenfor viser den samme brugergruppes vurdering af hjemmesidens brugervenlighed. Tabel 8: Hvordan vurderer du hjemmesidens brugervenlighed? Procentandel Meget god God Hverken god eller dårlig Dårlig Ved ikke Total 6 % (8) 59 % (77) 25 % (33) 1 % (1) 8 % (11) 100 % (130) Brugervenligheden vurderes god eller meget god af i alt 65 % af brugerne. Hver 4. borger (25 %) vurderer, at siden hverken er god eller dårlig. Side 23 ud af 26

24 2.6.2 Informationskilder Nedenstående figur 16 viser, hvilke informationskilder borgere benytter sig af til at søge information om de grønne områder i Århus Kommune. Kun borgere der angiver, at de bruger andre informationskilder til at søge information om grønne områder er inkluderet i figur 16. Tabel 9: Benytter du dig af andre informationskilder i forhold til information om de grønne områder i Århus Kommune? Procentandel Ja Nej Total 29 % (394) 71 % (979) 100 % (1373) Adspurgt om man som borger i Århus Kommune benytter sig af andre informationskilder om grønne områder i Århus Kommune viser tabel 10, at 29 % angiver at de gør dette. Den ældste svargruppe svarer i højere grad, at de benytter andre informationskilder i forhold til den yngste svargruppe (39 % vs. 15 %). Nedenstående figur 16 viser, hvilke informationskilder dette segment benytter sig af til at søge information om de grønne områder i Århus Kommune. Figur 16: Informationskilder Hvilke andre informationskilder benytter du dig af? 28% 21% Pjecer, brochurer og lign. Pressen Andre relevante hjemmesider Andre Side 24 ud af 26

25 Som figuren viser, angiver den største del af borgere der benytter andre informationskilder, at de benytter pjecer, brochurer og lign (40 %), efterfulgt af hhv. pressen (28 %) samt andre relevante hjemmesider (21 %). Figur 17 nedenfor viser borgernes interesse for en hjemmeside, hvor man kan dele oplevelser, synspunkter og viden om natur og naturoplevelser m.v. Figur 17: Interesse for en hjemmeside med viden om naturoplevelser mv. 27% 36% 25% 5% I høj grad I nogen grad I mindre grad Slet ikke Ved ikke 7% Figur 17 viser, at borgerne i Århus Kommune potentielt er interesseret i en dynamisk hjemmeside hvor man selv kan lægge oplevelser og viden ind, samt læse andres indlæg. Til dette spørgsmål svarer ca. hver 3. (32 %), at det kunne være interessant (svarkategorierne i høj grad (5 %) samt i nogen grad (27 %). Ca. hver 3. borger vurderer en sådan hjemmesiden i mindre grad (36 %) interessant, mens 1 ud af 4 borgere (25 %) slet ikke finder forslaget om hjemmesiden interessant. Side 25 ud af 26

26 3 Metode Undersøgelsen af holdningen til grønne områder og det åbne land i Århus Kommune og på landsplan er foretaget som netbaserede spørgeskemaundersøgelser. Århus Kommunes borgeres holdning er undersøgt via kommunens borgerpanel, og holdningen blandt de danske borgere på landsplan er undersøgt via Epinions repræsentative web panel. Dataindsamlingen er gennemført medio februar til medio marts Antallet af respondenter i undersøgelsen af borgere i Århus Kommune er 1.373, mens antallet af respondenter for borgere på landsplan er Afrapporteringen af undersøgelsen er således foretaget med udgangspunkt i borgere i Århus kommunes svarfordeling, hvorfor hhv. tabeller, figurer og kommentering er foretaget med disse svarfordelinger som reference. Hvor borgere i landspanelets svarfordelinger har været medvirkende til at afdække yderligere nuancer på vurderingen og benyttelsen af de grønne områder, er disse inkluderet i de enkelte delafsnit. I enkelte delspørgsmål er der foretaget en top-5 rangering af svarfordelingerne. Denne er foretaget på baggrund af en vurdering og prioritering af enkelthed og overskuelighed kontra en fuld visuel fremstilling. Hvor det er fundet anvendeligt er svarkategorier sammenlagt for at fremstille svarfordelingerne enkelt og overskueligt. Dette er f.eks. gjort ved at sammenlægge svarkategorierne i høj grad og i nogen grad samt meget attraktivt og attraktivt. Side 26 ud af 26

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder

Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Århus Kommune Borgerpanelundersøgelse: Borgernes holdning til det åbne land og grønne områder Bilagsrapport - Epinion A/S 12. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Kort om Epinion A/S...3 2 Baggrund...4 3 Frekvenstabeller...5

Læs mere

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan

Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Borgernes holdning til bolig og bosætning I Århus og på landsplan Århus Kommune 26. marts 2007 Indholdsfortegnelse 1 Indledning og sammenfatning...3 1.1 Resumé...3 2 Bolig og bosætning...5 2.1 Boform...5

Læs mere

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne.

Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. Undersøgelse af tilrettelæggelsen, indholdet og kvaliteten i den vedligeholdende træning i kommunerne. En undersøgelse foretaget af MEGAFON for Ergoterapeutforeningen, Danske Fysioterapeuter og Ældre Sagen

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid

Madkulturen - Madindeks 2015 81. Idealer om det gode aftensmåltid Madkulturen - Madindeks 2015 81 5. Idealer om det gode aftensmåltid 82 Madkulturen - Madindeks 2015 5. Idealer om det gode aftensmåltid Madkultur handler både om, hvad danskerne spiser, men også om hvilke

Læs mere

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer

Danskerne er gode til at købe økologisk. Hvor ofte køber du økologiske fødevarer? Jeg køber altid økologiske fødevarer Økonomisk analyse 6. maj 13 Axelborg, Axeltorv 3 169 København V T +45 3339 4 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er gode til at købe økologisk Highlights - 9 pct. af danskerne køber i større

Læs mere

Undersøgelse om produktsøgning

Undersøgelse om produktsøgning Undersøgelse om produktsøgning Tabelrapport 24.09.2013 Materialet er fortroligt og må ikke anvendes uden for klientens organisation uden forudgående skriftligt samtykke fra Radius Kommunikation A/S Indhold

Læs mere

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013

Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 Undersøgelse af undervisningsmiljøet på Flemming Efterskole 2013 1.0 INDLEDNING 2 2.0 DET SOCIALE UNDERVISNINGSMILJØ 2 2.1 MOBNING 2 2.2 LÆRER/ELEV-FORHOLDET 4 2.3 ELEVERNES SOCIALE VELBEFINDENDE PÅ SKOLEN

Læs mere

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter

FORBRUGERPANELET JUNI 2010. Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerpanelet om brug af anprisninger på fødevareprodukter Forbrugerrådet har lavet en undersøgelse af forbrugernes viden om, og holdninger til, fødevareanprisninger, dvs. udsagn, som fremhæver en fødevares

Læs mere

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser

Vejledning om valg af uddannelse og erhverv. Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt elever i grundskolen og de gymnasiale uddannelser Vejledning om valg af uddannelse og erhverv Kvantitativ undersøgelse blandt

Læs mere

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER Til Ingeniørforeningen, IDA Dokumenttype Rapport Dato 14. Juni 2012 LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER LØNDANNELSE BLANDT MEDLEMMER AF IDA HOVEDKONKLUSIONER OG SURVEYRESULTATER

Læs mere

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige

1996 2003 2003 15-19 år. toiletter/toiletsæder. Offentlige Sundhedsstyrelsens kommentarer til Undersøgelse af befolkningens holdning, viden og adfærd i forhold til seksualitet, sexsygdomme og hiv 1 Baggrund for undersøgelsen 1 2 Hiv/aids 2 3 Klamydia 4 4 Præventionsvalg

Læs mere

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson

RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456. Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson Masnedøgade 22-26 DK-2100 København Ø Denmark RAPPORT Natur i generationer September 2009 DANMARKS NATURFREDNINGSFORENING PROJEKT 56456 Udarbejdet af: Celia Paltved-Kaznelson CVR 11 94 51 98 VAT DK 11

Læs mere

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test

Borgertilfredshedsundersøgelse 2014. test Borgertilfredshedsundersøgelse 2014 test Rapport August 2014 Indholdsfortegnelse Om undersøgelsen: 3 Økonomi og overordnet tilfredshed: 4 Fritid og kultur: 8 Trafik og affald: 10 Information fra kommunen:

Læs mere

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse

DJØF. Køn og karriere. En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse DJØF Køn og karriere En undersøgelse af DJØF-mænd og kvinders karriere med særligt fokus på ledelse Indhold 1 Baggrund og resumé...3 1.1 Metode...5 1.2 Kort gennemgang af centrale variable...5 2 Ledere

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights

Markedsanalyse. Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte. Highlights Markedsanalyse 23. juni Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne mener, at Fairtrade er vigtigt at støtte Highlights Fairtrade-mærket har

Læs mere

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE

UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE Grafikrapport UNDERSØGELSE AF HOLDNING TIL GADERENHOLDELSE I Københavns Kommune Interviewperiode: Projektnr.: 17. - 25. november 2005 52924 Rapporteringsmåned: Supplerende rapport, februar 2006 Kunde:

Læs mere

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland

Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland 25. marts 2008 Udviklingsmuligheder for små og mellemstore virksomheder i Region Midtjylland Næsten en ud af ti er utilfreds med udviklingsmulighederne hvor de bor Nogle virksomheder mangler arbejdskraft,

Læs mere

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014

Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Rapport om kommunikation i Ringsted Kommune Udarbejdet for Ringsted Kommune, august 2014 Indhold Indledning... 4 Om undersøgelsen... 4 Oplægget til borgerne... 5 Sådan læses grafikken... 6 Kommunens information...

Læs mere

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT

FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Det brændende spørgsmål Det bynære landdistrikts centrale karakteristika FAKTAARK DET BYNÆRE LANDDISTRIKT Hvordan skaber vi mere og bedre idræt og bevægelse i det bynære landdistrikt? Definition af det

Læs mere

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport

Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Børn og unges deltagelse i idræt i Fredericia Kommune Dokumentationsrapport Bjarne Ibsen og Jan Toftegaard Støckel Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund Institut for Idræt og Biomekanik

Læs mere

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår

Barsel og løn ved barns sygdom. Privatansattes vilkår Barsel og løn ved barns sygdom Privatansattes vilkår Marts 2015 Barsel og løn ved barns sygdom Resume Funktionærloven giver ret til barsel i samlet 18 uger med halv løn til kvinder, men ingen rettigheder

Læs mere

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune

Hovedrapport - daginstitutioner Forældretilfredshed 2010. Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Brugerundersøgelse af dagtilbud i Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Introduktion til undersøgelsen...3 Sammenfatning...4 Samlet tilfredshed...5 Samlet tilfredshed på tværs af institutionerne...6 Barnets

Læs mere

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen.

Dette notat tager som nævnt udgangspunkt i besvarelserne fra de træningspavilloner og udendørs aktivitetsområder, der har deltaget i evalueringen. Notat NIRAS A/S Åboulevarden 80 Postboks 615 DK-8100 Århus C Lokale- og Anlægsfonden TRÆNINGSPAVILLONER OG UDENDØRS AKTIVITETS- OMRÅDER Telefon 8732 3232 Fax 8732 3200 E-mail niras@niras.dk CVR-nr. 37295728

Læs mere

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse

Del 5: Spørgeskemabaseret analyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 5: Spørgeskemabaseret analyse -Planområder: Byområder Byggerier på forsiden: Yderst billede til venstre: Strandholmen, Nørresundby

Læs mere

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre

NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium. Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre NGG Nordsjællands Grundskole og Gymnasium Kortlægning og analyse af faktorer for valg af gymnasium blandt 9. og 10. klasses elever og deres forældre 1. Indledende kommentarer. Nordsjællands Grundskole

Læs mere

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025

Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester. Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Idræt for alle fra hverdagsmester til verdensmester Idrætsstrategi for Køge Kommune 2015 2025 Indhold Vi ses på cykelstien side 4-5 Vi bevæger os mere end gennemsnittet side 6-7 Så mange som muligt skal

Læs mere

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013

Byliv. En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune. December 2013 Byliv En undersøgelse af borgernes holdning til det udendørs byliv i Københavns Kommune December 2013 ISBN 978-87-92689-83-2 December 2013 Center for Ressourcer Teknik- og Miljøforvaltningen Effektmåling

Læs mere

Ren By-kampagnen 2011

Ren By-kampagnen 2011 Ren By-kampagnen 2011 Aarhus Kommune, Natur & Miljø Kendskabsmåling Om kampagnemålingen 2011 Aarhus Kommune råder over et borgerpanel, som er bredt sammensat af personer over 18 år, der er bosat i Aarhus

Læs mere

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse

Del 3: Statistisk bosætningsanalyse BOSÆTNING 2012 Bosætningsmønstre og boligpræferencer i Aalborg Kommune Del 3: Statistisk bosætningsanalyse -Typificeringer Indholdsfortegnelse 1. Befolkningen generelt... 2 2. 18-29 årige... 2 3. 30-49

Læs mere

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne

enige i, at der er et godt psykisk arbejdsmiljø. For begge enige i, at arbejdsmiljøet er godt. Hovedparten af sikkerhedsrepræsentanterne 3. ARBEJDSMILJØET OG ARBEJDSMILJØARBEJDET I dette afsnit beskrives arbejdsmiljøet og arbejdsmiljøarbejdet på de fem FTF-områder. Desuden beskrives resultaterne af arbejdsmiljøarbejdet, og det undersøges

Læs mere

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA

Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA Kampagne og Analyse 6. september 2012 Det siger FOAs medlemmer om smartphones, apps og nyheder fra FOA FOA har i perioden 27. april - 8. maj 2012 gennemført en undersøgelse om medlemmernes brug af

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have

SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN. Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have SOLRØD KOMMUNE VISITATIONS- OG KOORDINATIONSENHEDEN Tilfredshedsundersøgelse blandt beboerne og deres pårørende på Christians Have Indholdsfortegnelse Indhold Indholdsfortegnelse... 1 1. Forord... 1 2.

Læs mere

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012

Indkøb og transportvaner i København. Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Indkøb og transportvaner i København Københavns Kommune, Center for Trafik Juni 2012 Baggrund 2 Hvad betyder cyklerne for Københavns butikker? Undersøgelser i blandt andet Holland og Sverige har udfordret

Læs mere

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016

SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 SUNDHEDSPOLITIK 2013-2016 - et fælles anliggende for hele Helsingør Kommune Side 1 Indhold 1. Indledning. Side 3 2. Formål og sammenhæng til visionen Side 3 3. Gennemgående principper for fokusområderne.

Læs mere

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts

UDKAST. Køge Kommune. Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse. NOTAT 22. februar 2013 IF/sts UDKAST Køge Kommune Trafik- og miljøplan Skolevejsundersøgelse NOTAT 22. februar 2013 IF/sts Indholdsfortegnelse 1 Skolevejsundersøgelse... 2 1.1 Besvarelse af spørgeskemaet... 3 1.2 Transport... 5 1.2.1

Læs mere

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET

SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET SENIORER PÅ ARBEJDSMARKEDET Marts 2012 Indledning Vedtagelsen af tilbagetrækningsreformen i december 2011 får stor betydning for fremtidens arbejdsmarked. Reformen betyder, at flere vil blive tilskyndet

Læs mere

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen

Sønderborg Kommune. Skolevejsanalyse. april 2009. Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen Sønderborg Kommune Skolevejsanalyse Baggrundsrapport til trafiksikkerhedsplanen april 2009 Udarbejdet af Sønderborg Kommune i samarbejde med Grontmij Carl Bro A/S INDHOLDSFORTEGNELSE 1 INDLEDNING 5 2 SAMMENFATNING

Læs mere

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009

NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 Velkommen til strækningen Næstved til Harrested Å NÆSTVED STIRÅD 1. NOVEMBER 2009 1 Indledning Utallige forslag undervejs - har forsøgt at samle så mange som muligt af dem. Formålet med Fodsporet er Motion

Læs mere

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1

Skolevejsanalyse. Skolevejsanalyse. Kerteminde Kommune 2007 1 Skolevejsanalyse Kerteminde Kommune 2007 1 December 2007 Kerteminde Kommune Skolevejsanalyse December 2007 Udgivelsesdato : 13. december 2007 Projekt : 21.2943.01 Udarbejdet : Trine Fog Nielsen Kontrolleret

Læs mere

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006

det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og Familielivet / oktober 2006 det hele liv FtF-undersøgelse om balancen mellem arbejds- og familielivet / Oktober 2006 Forord... 1 1. Indledning og sammenfatning... 2 1.2. Sammenfatning... 2 2. Balance mellem arbejde og familie...

Læs mere

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune

Friluftsliv i sø-landskabet. Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune Friluftsliv i sø-landskabet Resultater fra spørgeskemaundersøgelse i forbindelse med debatarrangement d. 19. januar, Ringsted kommune 1 Antal Spørgeskema om friluftsliv Respondenter 43 personer, 29 mænd,

Læs mere

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig

Center for Sundhed og Velfærd. Tilfredshedsundersøgelse. Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Center for Sundhed og Velfærd Tilfredshedsundersøgelse Brugertilfredshedsundersøgelse blandt modtagere af hjemmepleje og beboere i plejebolig Efteråret 2014 Indhold SAMMENFATNING... 3 TILFREDSHED MED HJEMMEPLEJEN...

Læs mere

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet

Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Til: Hovedbestyrelsen Fra: Anders Tybjerg, Kommunikation Dato: 18-01-11 Undersøgelse blandt opsagte medlemmer af Finansforbundet Finanssektoren har i mange år været præget af lav ledighed og høj jobsikkerhed,

Læs mere

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006

Gæste-dagplejen D a g p lejen Odder Ko Brugerundersøgelse 2006 Gæste-dagplejen Dagplejen Odder Kommune Brugerundersøgelse 2006 Undersøgelsen af gæstedagplejeordningen er sat i gang på initiativ af bestyrelsen Odder Kommunale Dagpleje og er udarbejdet i samarbejde

Læs mere

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007

Executive Summary. Evaluering af Jobnet blandt brugere. Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Evaluering af Jobnet blandt brugere Brugerundersøgelse 2007 Executive Summary Brugerundersøgelse 2007 Af Jeppe Krag Indhold 1 Undersøgelsens resultater... 1 1.1 Undersøgelsens gennemførelse...

Læs mere

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune.

Bosætningsanalyse februar 2014. Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Bosætningsanalyse februar 2014 Borgernes motiver for at flytte fra eller til Rebild Kommune. Interessante iagttagelser i ny bosætningsanalyse Resultaterne af nærværende bosætningsrapport dokumenterer markant

Læs mere

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening. Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem Socialudvalget 2008-09 SOU alm. del Svar på Spørgsmål 394 Offentligt Velfærdsministeriet og Kommunernes Landsforening Brugerundersøgelse om hjemmehjælp til beboere i eget hjem og i plejebolig / plejehjem

Læs mere

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing

FORBRUGERPANELET APRIL 2011. Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Forbrugerpanelet om pensionsopsparing Næsten fire ud af fem pensionsopsparere (79%) ved ikke, hvad de betaler i lige omkostninger, mens knap hver tiende (9%) slet ikke mener, at de ikke betaler noget for

Læs mere

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3

Indledning...2. Formålet med undersøgelsen...2. Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 1 Indholdsfortegnelse Indledning...2 Formålet med undersøgelsen...2 Metode...3 Fejlkilder...3 Respondenterne...3 Resultater...5 Træneren og træningen...5 Turneringen...7 Holdsporten - den sociale dimension...7

Læs mere

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010

KRISENS SPOR. Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 CIOViewpoint 2010 KRISENS SPOR Fra før krisen i 2008 til midt i krisen 2010 Den verserende krises nøjagtige omfang og betydning for danske virksomheder kendes formentlig først, når krisen engang er veloverstået.

Læs mere

19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid.

19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid. Aftenens program Tid Program 19:00-19:10 Velkomst v/ Lene Henriksen. 19:10-20:00 Resultatet af borger- og ungeundersøgelsen v/ DGI Faciliteter & Lokaludvikling, Charlotte Hvid. 20:00-20:30 Gruppearbejde.

Læs mere

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget

Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse. Børn- og Ungeudvalget Kerneområde/ effektmål Flere kommer i uddannelse og job (Udvikling og Læring) Gennemførsel af ungdomsuddannelse Børn lærer mere og er mere kompetente (Udvikling og Læring) læring Politisk udvalg/ opfølgningsredegørelse

Læs mere

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt.

boligform Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Boligform Lejlighed el lign. 31% Anden boligform 1% Fordelingen mellem lejligheder og hus/rækkehus svarer ganske godt til landsgennemsnittet, samt forventningen til Hørsholm Kommune specifikt. Vi kombinerer

Læs mere

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse

Holbæk Regionens Erhvervsråd. Tilfredshedsundersøgelse Holbæk Regionens Erhvervsråd Tilfredshedsundersøgelse September 2010 Generelt om undersøgelsen Fakta om tilfredshedsundersøgelsen Gennemført i perioden: 30. august 9. september 2010 Målgruppe: 413 virksomheder

Læs mere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere

Holdninger til socialt udsatte. - Svar fra 1.013 danskere Holdninger til socialt udsatte - Svar fra 1.13 danskere Epinion for Rådet for Socialt Udsatte, februar 216 Introduktion Rådet for Socialt Udsatte fik i oktober 213 meningsmålingsinstituttet Epinion til

Læs mere

Markedsanalyse. Forbrugernes spisevaner i sommerferien. Highlights

Markedsanalyse. Forbrugernes spisevaner i sommerferien. Highlights Markedsanalyse 27. juni 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Forbrugernes spisevaner i sommerferien Highlights Hver anden tilbringer sin sommerferie

Læs mere

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje?

Er trafikanterne tilfredse med ITS på motorveje? Denne artikel er publiceret i det elektroniske tidsskrift Artikler fra Trafikdage på Aalborg Universitet (Proceedings from the Annual Transport Conference at Aalborg University) ISSN 1603-9696 www.trafikdage.dk/artikelarkiv

Læs mere

Supplerende notat om kommunale kontrakter

Supplerende notat om kommunale kontrakter Supplerende notat om kommunale kontrakter En sammenligning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter og institutionskontrakter KREVI Dette notat indeholder en kortlægning af kommunernes brug af forvaltningskontrakter

Læs mere

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN...

1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... Social- og Sundhedsforvaltningen og Skole- og Kulturforvaltningen, efterår 2008 Indholdsfortegnelse 1. BAGGRUNDEN FOR UNDERSØGELSEN... 3 1.1 DATAGRUNDLAGET... 3 1.2 RAPPORTENS STRUKTUR... 4 2. OPSAMLING

Læs mere

temaanalyse 2000-2009

temaanalyse 2000-2009 temaanalyse DRÆBTE I Norden -29 DATO: December 211 FOTO: Vejdirektoratet ISBN NR: 97887766554 (netversion) COPYRIGHT: Vejdirektoratet, 211 2 dræbte i norden -29 Dette notat handler om ulykker med dræbte

Læs mere

Kommunal træning af ældre 2012

Kommunal træning af ældre 2012 Kommunal træning af ældre 2012 En undersøgelse foretaget af TNS Gallup for Danske Fysioterapeuter, Danske Handicaporganisationer, Ergoterapeutforeningen og Ældre Sagen Udarbejdet af Bia R. J. Nielsen Oktober

Læs mere

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige

Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 1 Hovedresultater: Delrapport om selvstændige 93 pct. af de selvstændige akademikere er tilfredse eller meget tilfredse med deres job, og kun 2 pct. tilkendegiver utilfredshed De selvstændige forventer

Læs mere

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017

Markedsanalyse. Danskernes forhold til naturen anno 2017 Markedsanalyse 22. maj 2017 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskernes forhold til naturen anno 2017 I en ny undersøgelse har landbrug & Fødevarer

Læs mere

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal

Stråmosen naturgenopretning Ølstykke i Egedal Stråmosen naturgenopretning i Ølstykke i Egedal 18. april 2016 extern Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Oversigt, placering, og ejerskab... 4 3. Tidligere initiativer og status...

Læs mere

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100

Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune. Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Borger Monitor 2011 Borgernes mening om Ringsted Kommune Borgerpanelmåling, april 2011 Promonitor. Telefon 4444 9100 Tilfredshedsmåling 2011 Borgernes syn på kommunen Tilfredshed på hovedområderne Holdninger

Læs mere

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen

Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 30. juni 2011 Evaluering af sygedagpengemodtageres oplevelse af ansøgningsprocessen 1. Indledning I perioden fra 7. juni til 21. juni 2011 fik de personer der har modtaget sygedagpenge hos Silkeborg Kommune

Læs mere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere

Motivation og valg af uddannelse. - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004. Horsens. Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Motivation og valg af uddannelse - blandt nyuddannede SOSU'er i 2004 Horsens Fastholdelse og rekruttering af social- og sundhedhjælpere Skolebesøg 2004 I løbet af 2004 besøgte Arbejdsmiljøinstituttet (AMI)

Læs mere

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider

Madkulturen - Madindeks 2015 69. Rammer for danskernes måltider Madkulturen - Madindeks 2015 69 4. Rammer for danskernes måltider 70 Madkulturen - Madindeks 2015 4. Rammer for danskernes måltider Dette kapitel handler om rammerne for danskernes måltider hvem de spiser

Læs mere

Hvordan køber danskerne på nettet?

Hvordan køber danskerne på nettet? Hvordan køber danskerne på nettet? Valg af netbutik Dansk Erhverv har set nærmere på danskernes købsproces, og på hvor tilfredse og trygge vi er ved at købe på nettet. Når det kommer til at finde den netbutik,

Læs mere

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen?

Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? Dato: 5. november 2015 Sag: METS-14/06721-95 Resume af Copenhagen Economics rapport Fører støtte til fitness og dans til forvridning af konkurrencen? 1. Indledning Kommunerne kan efter folkeoplysningsloven

Læs mere

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE:

FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: FRILUFTSLIV OG AKTIVITETSSTEDER I SLAGELSE KOMMUNE: Områder hvor Friluftsrådet har været aktivt med: 1: NATURRASTEPLADSEN VED HALSSKOV: Efter bygning af broen, var der et museum om byggeriet og spændende

Læs mere

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN

ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN ANALYSEBUREAUET OGTAL ANALYSEBUREAUET OGTAL EU-OPSTILLING UNDERSØGELSE AF EU-OPSTILLING FOR ENHEDSLISTEN EU-OPSTILLING 2013 EU opstilling 2013 Undersøgelse af EU opstilling for Enhedslisten Udarbejde af:

Læs mere

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune

Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Sundhedsprofil 2013. Resultater for Glostrup Kommune Indledning Sundhedsprofil for Region og Kommuner 2013 er den tredje sundhedsprofil udgivet af Forskningscenteret for Forebyggelse og Sundhed, Region

Læs mere

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse

HORESTA Viden & Udvikling har i maj/juni 2012 gennemført en omfattende spørgeskemaundersøgelse Økonomisk analyse fra HORESTA juli 2012 Konjunkturundersøgelse 2012 Del 1: Forårstegn i hotel-, restaurantog turisterhvervet Stadig flere virksomheder i hotel-, restaurant- og turismeerhvervet melder om

Læs mere

THE TALL SHIPS RACES 2013

THE TALL SHIPS RACES 2013 THE TALL SHIPS RACES 2013 RAPPORT GÆSTEANALYSE JULI 2013 Indhold INDHOLD 1 2 INDLEDNING OG SAMMENFATNING Side 3 HVOR KOMMER GÆSTERNE FRA? Side 6 3 HVORDAN BESØGES BEGIVENHEDEN? Side 9 4 HVAD SYNES DE OM

Læs mere

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012

Bygholm Dyrehospital. Kundetilfredshed 2012 Bygholm Dyrehospital Kundetilfredshed 2012 HOVEDKONKLUSIONER 114 gennemførte besvarelser giver umiddelbart et validt billede af tilfredsheden på Bygholm Dyrehospital, men antallet er relativt lavt dataindsamlingsperiodens

Læs mere

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø

Sprogcentret Vejle-Fredericia Undersøgelse af brugertilfredshed og undervisningsmiljø Sprogcentret - I. Metode...3 II. Baggrundsvariable...4 II.1. Kønsfordeling...4 II.2. Aldersfordeling...4 II.3. Oprindelsesregion...5 II.4. Uddannelsesmæssig baggrund...5 II.5. Antal år bosat i Danmark...6

Læs mere

Faktaark: Iværksættere og jobvækst

Faktaark: Iværksættere og jobvækst December 2014 Faktaark: Iværksættere og jobvækst Faktaarket bygger på analyser udarbejdet i samarbejde mellem Arbejderbevægelsens Erhvervsråd og Djøf. Dette faktaark undersøger, hvor mange jobs der er

Læs mere

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009

Arbejdsmiljøuddannelserne. Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 Arbejdsmiljøuddannelserne Evalueringsrapport 2009 2010 Arbejdsmiljøuddannelserne 2010 Danmarks Evalueringsinstitut Citat med kildeangivelse er tilladt

Læs mere

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview

Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet. Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview Sundhedsstyrelsen Befolkningens motivation og barrierer for fysisk aktivitet Januar 2003 Telefoninterview

Læs mere

En ny vej - Statusrapport juli 2013

En ny vej - Statusrapport juli 2013 En ny vej - Statusrapport juli 2013 Af Konsulent, cand.mag. Hanne Niemann Jensen HR-afdelingen, Fredericia Kommune I det følgende sammenfattes resultaterne af en undersøgelse af borgernes oplevelse af

Læs mere

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007

Rapport vedrørende. etniske minoriteter i Vestre Fængsel. Januar 2007 Rapport vedrørende etniske minoriteter i Vestre Fængsel Januar 2007 Ved Sigrid Ingeborg Knap og Hans Monrad Graunbøl 1 1. Introduktion Denne rapport om etniske minoriteter på KF, Vestre Fængsel er en del

Læs mere

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt

Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Forsvarsudvalget 2011-12 FOU alm. del Bilag 77 Offentligt Resumé: Frivillige i Hjemmeværnet 2011 I denne rapport kortlægger vi sammensætningen af hjemmeværnets frivillige medlemmer samt deres holdninger

Læs mere

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune

Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015. Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Januar 2016 Udskolingsundersøgelse, skoleåret 2014-2015 Rapport på baggrund af Børne- og ungelægens samtaler med børn i 9. klasse i Frederiksberg Kommune Indhold Side Baggrund 2 Sammenfatning 3 Trivsel

Læs mere

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008

Gladsaxe Kommune Borgerservice. Tilfredshedsundersøgelse 2008. December 2008 Borgerservice Tilfredshedsundersøgelse 2008 December 2008 Indhold Slide nr. 3 Konklusioner 4 9 Tilfredshed alt i alt 11-13 Godt ved besøget og gode råd til Borgerservice 14 15 Henvendelse i Borgerservice

Læs mere

Danskerne har reduceret deres madspild

Danskerne har reduceret deres madspild Markedsanalyse 19. marts 2013 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Udviklingen i danskernes madspild Highlights: Danskerne har reduceret deres

Læs mere

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015

HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 HVAD BETYDER STRUKTURELLE FORSKELLE? Benchmarking af cyklingen i Region Hovedstaden Marts 2015 INDHOLDSFORTEGNELSE 2 Indhold Baggrund Side 3 De 13 teser Side 6 Metode Side 8 Resultater Side 10 Beregninger

Læs mere

Alm. Brand Stop cykeltyven

Alm. Brand Stop cykeltyven Alm. Brand Stop cykeltyven Userneeds - Marts 2016 Agenda Målgruppe Metode Konklusion Kontrolgruppe Overordnet Kontrolgruppe Stjålne cykler Eksperimentgruppe 2 Kontrolgruppe - Målgruppe og Metode Målgruppe:

Læs mere

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter

Patienters oplevelser i Region Nordjylland 2012. Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.601 indlagte og 17.589 ambulante patienter Patienters oplevelser i Region Nordjylland 202 Spørgeskemaundersøgelse blandt 7.60 indlagte og 7.589 ambulante patienter Udarbejdet af Enheden for Brugerundersøgelser på vegne af Region Nordjylland Enheden

Læs mere

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater

Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Undervisningsmiljøvurdering Mariagerfjord Kulturskole 2012 - Resultater Det elektroniske spørgeskema blev i januar 2012 oploadet på Kulturskolens hjemmeside og sendt via mail til samtlige elever. I alt

Læs mere

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016

Markedsanalyse. Danskerne er stadig storforbrugere af naturen. 15. juni 2016 Markedsanalyse 15. juni 2016 Axelborg, Axeltorv 3 1609 København V T +45 3339 4000 F +45 3339 4141 E info@lf.dk W www.lf.dk Danskerne er stadig storforbrugere af naturen Hvad er danskernes holdning til

Læs mere

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Vi får løbende mange nye børn og mange nye forældre i Andedammen. Derfor har vi i BjørneBanden valgt at lave et lille introduktionsbrev, for at give et indblik i hvad der foregår i hverdagen. Når man starter

Læs mere

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER

UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER UNDERSØGELSE AF FRIVILLIGE SOCIALE FORENINGER Frivilligrådet Juni 2010 Copyright Frivilligrådet 2010 Udarbejdet af Frivilligrådet Udviklingskonsulent Sofie Billekop sb@frivilligraadet.dk INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Brugerundersøgelsen 2013

Brugerundersøgelsen 2013 Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe Af Jonas Markus Lindstad Direktoratet for Kriminalforsorgen Straffuldbyrdelseskontoret Februar 2014 Delrapport: Brugerundersøgelsen 2013 Statsfængslet i Ringe

Læs mere

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015

PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 PARKERING PÅ FREDERIKSBERG Marts 2015 INTRODUKTION 2 Baggrund og formål Frederiksberg Kommune ønsker at udnytte parkeringsmulighederne bedst muligt til glæde for borgere og besøgende. Derfor har Frederiksberg

Læs mere

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del

Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Kønsmainstreaming af HK-KL-overenskomst kvantitativ del Mona Larsen, SFI September 2015 1 1. Indledning I henhold til ligestillingslovgivningen skal kommunerne indarbejde ligestilling i al planlægning

Læs mere

Forældretilfredshed 2015

Forældretilfredshed 2015 Antal svar: 23, svarprocent: 77% INFORMATION OM UNDERSØGELSEN Forældretilfredshed 2015 er et samarbejde mellem Daginstitutionernes Lands-Organisation (DLO) og konsulentvirksomheden SURVIO. Formålet er

Læs mere

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520

Tjek. lønnen. Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser. 2007 udgave Varenr. 7520 Tjek lønnen Et værktøj til at undersøge lokal løndannelse og ligeløn på offentlige arbejdspladser 2007 udgave Varenr. 7520 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Teknisk introduktion... 4 Indledning... 5 Introduktion

Læs mere

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign

REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013. 1. Indledning. 2. Analysedesign REKRUTTERING BLANDT VIRKSOMHEDER MED FORGÆVES REKRUTTERINGER, FORÅRET 2013 Dato 2013-06-10 1. Indledning Arbejdsmarkedsstyrelsen (AMS) har bedt Rambøll gennemføre en tillægssurvey til styrelsens ordinære

Læs mere

HASLE OMRÅDEFORNYELSE

HASLE OMRÅDEFORNYELSE HASLE OMRÅDEFORNYELSE REVITALISERING AF HASLE FÆLLED SKITSEFORSLAG FOR BØRNE/UNGE GRUPPEN 9.SEPTEMBER 2009 ALGREEN ARKITEKTER MAA OVERSIGTSKORT HASLE FÆLLED M.M. Overordnet for område skal man være varsom

Læs mere