Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vejplanlægning i Grønland. Kønnere transport. Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup. Når vejret kommer i vejen"

Transkript

1 Kønnere transport Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup Vejplanlægning i Grønland Når vejret kommer i vejen

2 INDHOLD no Månedens synspunkt 3 Effektiv mobilitet kræver en fælles indsats Forskning og efteruddannelse Jens E. Pedersen, VEJ-EU 8 Sektorsamarbejde og videndeling i vejcentrene 28 Pooling af europæiske forskningsmidler 38 Belægnings F&U - De ufuldente værker 52 Kompetence - krav, uddannelse og kontrol 64 Når vejret kommer i vejen Transportplanlægning Søren Brønchenburg, Vejdirektoratet Per Homann, Roskilde Universitetscenter 4 Landfaste forbindelser til havets motorveje 16 Vejplanlægning i Grønland 24 Kønnere transport 30 Ny infrastrukturplan for Randers 42 Det sammenhængende trafiksystem - alternative løsninger 46 Forsøg med anvendelse af modulvogntog 48 Mobilitetsplanlægning kan reducere trængsel og miljøpåvirkning 60 Nordsjö hamn i Helsingfors öppnas för trafik i november Motorvejsåbning - Skejby - Skødstrup 34 Ekspropriationsprincipperne blev fastholdt på Skejby-Skødstrup motorvejen 55 Åbning af Djurslandmotorvejen - Skejby til Skødstrup Diverse 10 Via Nordica vejen fremad 12 Spændende belysning af to motorvejsbroer på Fyn 15 Dansk Vejtidsskrift i god gænge 20 Sortplet- og grå strækningsarbejde - fra begrebsforvirring til fælles forståelse 36 Fra den store verden: Langtidseffekt ved brug af Intelligent Speed Adaption KOLOFON ISSN Nummer årgang 85 Udgivet af Dansk Vejtidsskrift ApS, reg. nr Meddelelsesblad for: Transport- og Energiministeriet Vejdirektoratet Dansk Vejhistorisk Selskab Produktion, regnskab, administration og annoncesalg: Grafisk Design (ISO 14001) Nørregade 8, 9640 Farsø. Telf Fax Regnskab/abonnement: Inge Rasmussen Annoncer: Inge Rasmussen Abonnementspris: Kr. 480,- + moms pr. år for 11 numre. Kr. 800,- udland, + moms og porto Løssalg: Kr. 80,- + moms og porto Uddannelsesinstitutioner kr. 37,50 + moms og porto Medlem af: Oplag: eksemplarer if. Fagpressens Medie Kontrol for perioden 1. juli juni Indlæg i bladet dækker ikke nødvendigvis redaktionens opfattelse. Redaktion: Civ. ing. Svend Tøfting (ansv. redaktør) Bygaden 48, 9000 Aalborg Telf Telf (aften) Fax (aften) Mobil: Civ. ing. Tim Larsen (redaktør) Parkvej 5, 2830 Virum Telf Fax Mobil: Redaktionelle medarbejdere: Akademiingeniør, Carl Johan Hansen Direktør Henning Elkjær Kaas, Colas Danmark A/S Kommunikationskonsulent Mikkel Bruun, Vejdirektoratet Afdelingsleder Hans Faarup, LE34 Professor Bent Thagesen Civilingeniør, Dr. Tech. Jens Rørbech Direktør Lene Herrstedt, Trafitec ApS 37 Vejdirektoratets brev af 16. januar 2008 om renholdelse af fortov og oversigtsareal 41 Fra markvej til motorvej 45 Fra den store verden: Hvor vigtig er sikkerhed, når der købes ny bil? 54 Fra den store verden: Sammenligning af trafiksikkerhedsproblemer 66 Kalenderen 67 Leverandørregister Dansk Vejtidsskrift er på internettet: Kopiering af tekst og billeder til erhvervsmæssig benyttelse må kun ske med Dansk Vejtidsskrifts tilladelse. 2 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 AUGUST

3 Månedens synspunkt Af Carl Holst, Formand for Danske Regioners Udvalg for Regional Udvikling Effektiv mobilitet kræver en fælles indsats Som alle kan se hver eneste dag, er trængslen på vejene stigende. Og med den fremskrivning af vejtrafikken, Infrastrukturkommissionen forudser, bliver trængslen kun værre i fremtiden. Det samfundsmæssige tab ved trængslen er allerede nu 5,7 mia. kr. årligt alene i Hovedstadsregionen (Projekt Trængsel, Cowi mfl. 2004). Trængslen på vejene er et problem for pendlerne, der ikke kan komme frem, og for erhvervslivet, der ikke kan få leverancer til og fra virksomhederne. Den truer derfor den fortsatte vækst og konkurrenceevne i Danmark og i de enkelte regioner. Samtidig bliver trafikkens klimapåvirkning stadigt mere påtrængende. Den forventede vækst vil øge trafikkens klimapåvirkning, og trafikken risikerer at udgøre en stadig større andel af Danmarks samlede CO 2 udslip. Der er derfor også behov for en konkret indsats over for trafikkens klimapåvirkning, ikke mindst i lyset af klimatopmødet i Danmark i En interviewundersøgelse, Danske Regioner har foretaget, viser, at 83% af danskerne mener, at der skal gøres mere for at mindske transportens miljø- og klimaproblemer og er også parate til at gøre en personlig indsats herfor. Der er derfor behov for en helhedsorienteret planlægning, som også Infrastrukturkommissionen har påpeget. Der skal tages udgangspunkt i befolkningens mobilitetsbehov og ikke i de enkelte trafikale sektorer eller i de enkelte myndigheders egen infrastruktur uden blik for helheden. Danske Regioner har derfor fremlagt et forslag om, at der udarbejdes en mobilitetsplan for at forbedre samfundets konkurrenceevne og forbedre miljø. Udgangspunktet for den er, at samfundets mobilitetsbehov skal opfyldes, samtidig med at de negative effekter, som transport i dag er forbundet med, reduceres. I nogle områder er bilen det bedste transportmiddel i landområderne er to biler ofte en forudsætning for, at begge parter i en familie kan arbejde. I andre områder har andre transportmidler som bus og tog en styrke. Formålet er således ikke at mindske befolkningens mobilitet eller godsets bevægelse, men at sikre, at transportbehovet dækkes mere hensigtsmæssigt. En velfungerende infrastruktur er en konkurrenceparameter i sig selv og et velfungerede transportsystem vil kunne sikre nationale og internationale investeringer. En mobilitetsplanlægning bør gennemføres i partnerskab med alle involverede aktører, bl.a. stat, regioner, kommuner, erhvervsorganisationer, trafikselskaber og grønne organisationer. Det kan sikre ejerskab og opbakning til processen og initiativer. Det glæder mig, at transportminister Carina Christensen har taget positivt imod forslaget. Jeg har selv i Region Syddanmark taget initiativ til at nedsætte et mobilitetsråd bestående af regionen, kommuner og andre involvere parter med henblik på at imødegå nogle af de udfordringer, der er for mobiliteten i Syddanmark. Mobilitetsplaner indeholder mange forskellige virkemidler. Løsningen kan være ITS løsninger, bedre kollektiv transport, Park and Ride anlæg ved stationer osv. Det er også vigtigt, at en mobilitetsplan omfatter godstrafikken og sikrer intermodale godsknudepunkter og mere effektiv godshåndtering. Et effektivt arbejde med mobilitet vil kræve statslig støtte til et innovativt program for mobilitet og miljø. Et statsligt program vil kunne sikre en synergi mellem de statslige investeringsplaner og de lokale tiltag. Afsættes 200 mio. kr. om året i 5 år hvilket svarer til omkostningerne ved mindre end 2 km ny motorvej vil der kunne komme gang i mobilitetsarbejdet. < AUGUST 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 3

4 transportplanlægning Landfaste forbindelser til havets motorveje Danmark har en ofte overset infrastruktur med enorm ledig kapacitet havet. I takt med de stigende transportmængder og deraf følgende trængsel på vejene vil en stadigt større del af godstransporten komme til at foregå dér, hvor der er ledig kapacitet. Havne kommer derfor til at få en voksende betydning som knudepunkter i transportkæderne. Den udvikling sætter imidlertid den landinfrastruktur, der forbinder de største havne med deres bagland, under et voldsomt pres. Der er derfor behov for at bygge bedre veje til de danske havne. Af Jakob Svane, konsulent, Danske Havne Havne er transportcentre Hvad er en havn? Nogle vil måske besvare det simple spørgsmål lige så simpelt: En kaj med en kran! Og kajer og kraner er da også blandt en havns vigtigste aktiver. Men langt fra de eneste. I disse år oplever de danske erhvervshavne et sandt boom af aktivitet og meget har ikke noget med kajer og kraner at gøre. Havnen er i dag et transportcenter, hvor der ikke bare håndteres skibe, gods, fisk og passagerer, men også sker bl.a. råstofindvinding fra havbunden, krydstogtsturisme, vareproduktion og udføres en lang række services, herunder også distribution af gods. Det er der en stor værditilvækst og mange arbejdspladser i. Og det skaber langt mere trafik, end hvis havnen blot var et sted, hvor skibe, gods og passagerer ankom og forsvandt igen med det samme. 75% af udenrigshandelen Denne udvikling er vigtig at forstå, når talen falder på havnenes rolle i dansk infrastruktur og transport. Knap 75% af Danmarks udenrigshandel målt i tons går via havet og de danske havne. I 2007 håndteredes over 110 millioner tons gods og fisk en stigning på 10% fra Ca. 40 mio. passagerer passerede gennem en dansk havn. Havnene er de eneste steder, hvor de tre transportformer skib, bane og lastbil kan kobles. Havnenes funktion som transportcentre forklarer, hvorfor nogle havne har en højere vejtransport ind og ud af havnen end den godsmængde, der går over kaj. Det sker, når gods kommer til havnene med lastbil, omlastes eller forarbejdes, og distribueres videre fra havnene med lastbil. Eksempelvis havde Containerhavnen Århus. 4 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 AUGUST

5 Kolding Havn i 2007 en årlig godsmængde over kaj på ca. 1,2 mio. tons. Imidlertid var trafikken ind og ud af havnen henholdsvis ca tons banegods og ikke mindre end ca. 2,2 millioner tons vejgods. Vækst i transport Havnene bekræfter dermed på tendensen til at trafikken særligt godstransport vokser markant i disse år. For godt nok er det nationale transportarbejde vokset en smule hastigere end BNP. Men udenrigshandelen vokser med en faktor 3-4 i forhold til BNP. (Infrastrukturkommissionens betænkning (2008), s. 120). Udviklingen skyldes handelsliberaliseringer, øget vækst på både nær- og fjernmarkeder (Baltikum, Kina m.m.), samt globaliseringens enorme produktions- og transportforskydninger. De gængse prognoser forudser en fordobling frem mod 2025 af de godsmængder, der skal til og fra landet. Dette er vel at mærke i tons. Antallet af håndterede enheder (containere, trailere m.m.) forventes at blive mangedoblet. For i dag bliver gods transporteret i en metalboks, og den udvikling vil kun forstærkes fremover. Containeren er fremtiden Alene de seneste tre år, fra 2004 til 2007, er antallet af håndterede containere på de større danske havne steget med mere end 50%, fra TEU (tyvefodsenhed) til TEU (Danmarks Statistik). Det er en gennemsnitlig årlig vækstrate på knap 15%. I 2007 voksede containermængden med mere end otte gange BNP. Og udviklingen vil fortsætte trods dystre økonomiske udsigter. Under den seneste lavkonjunktur i Tyskland oplevede de tyske containerhavne stadig tocifrede vækstrater. Forudsættes en lidt lavere gennemsnitlig vækstrate på ca. 9% i de kommende år, så vil mængden af containere på havnene allerede være fordoblet i Det må betragtes som et realistisk scenarium, at mængderne i 2025 kan være mere end fire- femdoblet i forhold til i dag. (Se fx Baltic Maritime Outlook 2006.) Gods i containere og trailere er som oftest lettere end det mere traditionelle bulk sand, sten, cement, korn og foderstoffer etc. Derfor giver en fordobling af godsmængder i tons, en flerdobling i antal enheder. Sådanne mængder kan ikke rummes på motor- og landeveje. Selv ikke hvis der bygges nye strækninger og/eller ekstra spor. Og det kan slet ikke rummes på jernbanen. Det eneste sted, der er ledig kapacitet nok til de store internationale transportmængder, er på havet. Den blå motorvej er den eneste transportåre, der uden problemer kan Havets motorvej. Tegning: Jens Hage. Danske Havne. rumme en flerdobling af trafikken. Mange havne Med udviklingen i den internationale og nationale transport vil der blive stort behov for så mange havne som muligt. Al snak om at udpege en 4-5 havne, der skal stå for den internationale transport, er uden hold i virkeligheden. Dén planøkonomiske tankegang forlod man med salget af statshavnene til kommunerne fra år 2000 og frem. Danmark er velsignet med mange havne, og i forhold til landets størrelse har vi rigtigt mange. Det er en styrke. Mange havne giver både fleksibilitet og forsyningssikkerhed. Når der sejles tungt gods helt tæt ind til, hvor det skal bruges, nedbringes mængden af tung lastbiltransport. Havne og skibsfart kan dermed være med til at aflaste det overordnede vejnet. Ved at begrænse trængselen reduceres også CO 2 -udslip m.m. Desuden er søfart, ifølge Det Europæiske Miljøagentur o.a. den mest klimavenlige transportform. Endvidere kan der spares andre eksterne omkostninger til trængsel, støj, uheld, slitage, m.m. Fordele og ulemper Havnen som transportcenter har to afgørende fordele. Den ene fordel er placeringen ved vandet den blå motorvej med enorm kapacitet. Den anden er placeringen tæt på byerne, hvor størsteparten af godset forbruges. Placeringen kan imidlertid også være en ulempe. Den bynære placering gør havnearealer attraktive til at omdanne til andre formål og kan lægge begrænsninger på aktiviteten på havnen. Selv om man hører meget om byudvikling af havnearealer, er det faktisk et mindre problem. Der skabes mere plads Boliger eller kontorbygninger, der placeres tæt på støjende, støvende eller lugtende havnevirksomheder, kan forhindre den erhvervsmæssige udfoldelse. Men det er problemer, der skal og kan løses lokalt. Der er som nævnt mange arbejdspladser i en erhvervshavn, og det er næppe i lokalområdets interesse helt at fjerne dem. Derfor vil man i de fleste tilfælde vælge at anvende havnens unikke egenskab; at udvide ud i vandet. Det er faktisk sådan, havnearealer altid er blevet til. Ved at omdanne gamle og nedslidte arealer, der ikke længere egner sig til havnedrift, kan der rejses kapital til at bygge nye havnearealer og kajer ud i vandet. Og der udvides i stor stil. Faktisk har de 25 største erhvervshavne planer om at udvide netto- AUGUST 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 5

6 arealet dvs. efter frasalg med 24% frem til Udvidelserne giver i alt 5 mio. m 2 mere havneareal svarende til 700 fodboldbaner efter UEFA-standard. Behov for vejforbindelser Uanset om man lokalt vælger at lade erhvervshavnen blive liggende tæt ved bykernen eller gradvist at flytte havnen ud, så vil der være et behov for at sikre tilstrækkelig infrastruktur, som kobler havnen med baglandet. Godset skal jo til og fra havnen. Placeringen tæt på byen lægger imidlertid nogle klare begrænsninger på de veje, som forbinder havnen med baglandet og det overordnede vejnet. Visse steder er der ingen problemer. Fx har færgehavnene i Rødby og Frederikshavn motorvej lige til kajen. Det er imidlertid undtagelser. I de fleste tilfælde er havets og landets veje (og baner) simpelthen ikke koblet godt nok med hinanden. I stedet for at have firesporede motorveje eller hovedveje helt til døren, har mange havne herunder fx de tre største, i hhv. Fredericia, Århus og København, således tosporede adgangsveje, der går gennem tæt bymæssig bebyggelse med bløde trafikanter. Hvis havne og skibsfart skal være med til at løfte mere af transportarbejdet i fremtiden, er der behov for bedre, mere sikre og støjsvage veje til havnene. Mange steder vil en løsning kræve utraditionelle og dyre projekter som fx havnetunneler. Havnen som transportcenter. Tegning: Jens Hage. Danske Havne. Behov for samarbejde Den uheldige situation skyldes delvist forskellige grader af silotankegang fx falder mange af havnenes behov for opgraderinger af infrastruktur i baglandet mellem de forskellige ejere af vejnettet, hhv. staten og kommunerne. Et større samarbejde er påkrævet for at løse problemerne. Og selv om der i mange tilfælde er tale om kommunale veje, så har staten en klar samfundsøkonomisk interesse i at investere i bedre koblinger mellem havnene og deres bagland. Ikke bare er havnene vigtige og af stigende betydning for Danmarks udenrigshandel, konkurrenceevne og forsyningssikkerhed. Investeringer i havnerelateret baglandsinfrastruktur kan faktisk tjene sig selv hjem flere gange i sparede eksterne omkostninger og sparede eller udskudte investeringer i veje og broer andre steder. Det viser en rapport fra Cowi (2007), der kan findes på Danske Havnes hjemmeside under publikationer. Flere veje Derfor mener Danske Havne, der bør investeres markant i veje, der kobler havne bedre med deres bagland. Det kan være i form af en havne-pakke i den kommende statslige investeringsplan for infrastruktur. Man kan forestille sig en delfinansiering mellem staten og de relevante kommuner. Desuden kan der søges om støtte fra EUprogrammer, bl.a. TEN-T-programmet for det Transeuropæiske Transportnetværk. Danske Havne har identificeret vejprojekterne i tabel 1 som værende af stor national betydning. Det er klart, at behovet for nye eller udvidede veje afhænger af den konkrete, lokale trafiksituation, som afgøres af infrastrukturens beskaffenhed, de lokale virksomheders og distributionscentres fysiske placering, godsmængderne og godsarterne på havnen, og havnens funktion som transportcenter. Der bør derfor sættes først ind, hvor behovet er størst. Hvis ikke der gøres noget, kan det i sidste ende have alvorlige trafikale og dermed økonomiske konsekvenser. I sin betænkning udpegede Infrastrukturkommissionen Danmarks Porte (havne, lufthavne, broer m.m.) som et af seks indsatsområder for dansk infrastruktur. Her er havnene uomgængelige som knudepunkter for transport af store volumener af gods og passagerer. International transport foregår i dag i et samspil mellem mange transportformer. Der er også behov for at tænke dansk infrastruktur i en helhed. Der er behov for at koble landets og havets veje bedre sammen. < FAKTA Tabel 1. Behov for nye veje mellem havn og bagland. Havnene er oplistet efter godsomsætning over kaj 2007 ikke efter prioritet. Danske Havne er brancheorganisation for 78 danske erhvervshavne. Organisationens havne står for 98% af godsomsætningen på havne i Danmark og 95% af den landede fisk. Danske Havnes direktør, Hans Berthelsen, var medlem af Infrastrukturkommissionen. Artiklens forfatter deltog i dette arbejde. 6 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 AUGUST

7 VIA TRAFIK Idéskitser Helhedsplaner Tra ksimulering Uheldsanalyser Skoleveje Tra kterminaler Interviews Tra kmiljø Tra kplaner Borgerinddragelse Kapacitet Tilgængelighed Parkering...vejen til bedre trafik og miljø Via Tra k er et rådgiver rma, der leverer tra kløsninger af høj faglig kvalitet i tæt samarbejde med kunden. Vi har stor erfaring i at løse forskelligartede og komplekse opgaver, heriblandt: Kortlægning af tra kstøj, som hjælp til at mindske gener fra vejtra k. Via Tra k tilbyder støjberegninger i programmet SoundPLAN efter den nordiske støjberegningsmodel NORD2000. Tra kmodeller til at vurdere konsekvenser af nye eller omlagte vejeforbindelser. Via Tra k udarbejder tra kmodeller med programmet Visum. Tra k og infrastrukturprojekter Via Tra k tilbyder rådgivning og projektering af tra kløsninger med større tra ksikkerhed, fremkommelighed og tilgængelighed for alle. Tra ksanering Tra kanalyser Cykelstier Internetanalyser Hastighedsplanlægning Udvalgte referencer MUSICON I ROSKILDE Tra kanalyse og støjkortlægning ved planlægning af ny bydel Fortsæt selv på k.dk Via Tra k Søvej 13 B 3460 Birkerød telefon k.dk TRAFIKMODEL FOR ODSHERRED Vurdering af vejnettet ved Nykøbing Sjælland FREDELIGGØRELSE AF H.C. ANDERSENS BOULEVARD Screening af alternativer og projektmæssige udfordringer AUGUST 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 7

8 Forskning og efteruddannelse Sektorsamarbejde og videndeling i vejcentrene Fuldmægtig Thomas Antonsen, Vejcenter Midt- og Vestjylland Videndeling og -formidling er en vigtig del af Vejdirektoratets indsats i forhold til sektorsamarbejdet. Vejdirektoratets 6 vej-centre deltager aktivt i dette sektorsamarbejde med aktiviteter rettet mod de regionale samarbejdspartnere. Vejdirektoratets vejcentre Vejdirektoratets indsats i relation til videndeling i vejsektoren sker både med afsæt i de forskellige afdelinger i Vejdirektoratet, men også med udgangspunkt i Vejdirektoratets 6 vejcentre. Vejcentrene blev etableret pr. 1. januar 2007 i forbindelse med nedlæggelsen af amterne og fordelingen af de tidligere amtsveje mellem kommunerne og staten. Vejcentrenes primære opgaver er blandt andre vejdrift, mindre anlægsopgaver, myndighedsopgaver f.eks. vedr. planspørgsmål og sektorsamarbejde. Sektorsamarbejde For vejcentrenes vedkommende er sektorsamarbejdet en arbejdsopgave, der er reguleret i de resultatkontrakter, vejcentercheferne indgår med Vejdirektøren. Der er således stor ledelsesmæssig fokus på sektorsamarbejdet. I Vejcenter Midt- og Vestjylland finder sektorsamarbejdet sted på tre niveauer. På det mere overordnede plan afholdes møder mellem vejcentrets ledergruppe og henholdsvis de kommunale vejchefer og de kommunale planchefer. Disse møder afholdes 1-2 gange årligt, og emnerne, der drøftes, er naturligt nok af mere overordnet karakter. I relation til de tre politikredse, der indgår i Vejcentrets område, afholdes der ligeledes 1-2 møder årligt med cheferne for beredskabsafdelingerne og færdselspolitiet. For Vejcentrene er det ligeledes vigtigt at have en god kontakt til repræsentanter for det erhvervsliv, der er til stede i vejcenterområdet. De regionale erhvervsorganisationer repræsenterer en væsentlig del af de professionelle brugere af statsvejnettet, og derfor har vejcentrene en interesse i at være i dialog med disse organisationer. Der afholdes p.t. ét møde årligt med erhvervsorganisationerne. Derudover afholdes der inden for seks forskellige temaer regelmæssige møder på sagsbehandlerniveau mellem vejcentrets ansatte og deres kollegaer i kommunerne. Møderne tager udgangspunkt i, at det er repræsentanter fra de to vejbestyrelser, der mødes, og der kan indgås bindende aftaler mellem parterne. Temaerne for disse møder er: Vintertjeneste Trafik/færdselssikkerhed Almen drift Trafik og plan (mindre anlæg og vejregelområdet) Vejdata og -klassificering Trafik og arealplanlægning. Videnformidling Vedrørende videnformidling og netværksdannelse har Vejcenter Midt- og Vestjylland etableret fire såkaldte åbne netværk. Formålet med disse netværk er både at give deltagerne mulighed for at deltage i fagrelevante netværk på tværs af vejsektoren, men også at give deltagerne lejlighed til at tilegne sig viden om emner, der er relevante for dem. Indholdet i netværksmøderne er struktureret således, at der er en eller flere oplægsholdere, der fortæller om et emne, de selv arbejder med. Derefter er der en plenumdrøftelse af temaet for mødet og efterfølgende lejlighed til en fri drøftelse af, hvad deltagerne nu må have på hjerte. Med åbne netværk menes, at netværkene i princippet er åbne for deltagelse for alle interesserede parter i vejsektoren. Det betyder, at alle parter, der arbejder med eller har interesse i et bestemt tema, kan mødes i regi af disse møder. Deltagerne i de hidtil afholdte møder er da også kommet fra vejsektoren i bredeste forstand kommunerne, politikredsene og fra private firmaer. Figur 1. Søren Brodersen, DMI, deltog i netværksmøde vedr. vintertjeneste. (Foto Thomas Antonsen). Åbne netværk Der er som nævnt 4 temaer for de åbne netværk i Vejcenter Midt- og Vestjylland: Trafiksikkerhed, trafikledelse, vejdrift og 8 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 AUGUST

9 vintertjeneste. Som eksempel på indholdet i netværksmøderne kan nævnes: Trafiksikkerhed Trafiksikkerhed skal forstås i modsætning til færdselssikkerhed, som jo har en særlig plads i vejcentrene, i og med vejcentercheferne er formænd for de færdselssikkerhedsudvalg, der er oprettet i hvert vejcenter. Trafiksikkerhed er således mere teknisk betonet, og de afholdte netværksmøder inden for dette tema har eksempelvis haft sortpletarbejde og problemstillinger i forbindelse med særtransporter og landsbrugskøretøjer som emneområder. Trafikledelse Det første møde i netværket vedr. trafikledelse afholdes d. 18. september, og temaet for mødet bliver signalanlæg og fremkommelighed med udgangspunkt i de større midtjyske byer, som findes i Vejcentrets område. Mødet afholdes i samarbejdet med Vejdirektoratets Kompetencecenter for Trafikledelse. I planlægningen af mødet har vi bestræbt os på at gøre trafikledelse relevant i en midtjysk kontekst, således at trafikledelse ikke kun kommer til at handle om udfordringen med regulering af trafikken på Motorring 3. Figur 2. Et vindmølletårn i den niveaufri skæring mellem Rute 28 og Rute 30 ved Grindsted. (Foto Thomas Antonsen). Sammenfatning Sektorsamarbejde og sektorrelevant videnformidling fylder således meget i vejcentrets indsats i lokalområdet. Vejdirektoratets vejcentre vil fortsat arbejde for at være det naturlige regionale mødested for hele vejsektoren. < Figur 3. Krydset mellem Holstebro Ringvej og Herningvej. (Foto Ejner Jørgensen, Vejcenter Midt- og Vestjylland) Indbydelse til reception Onsdag den 3. september 2008 fylder jeg 60 år Det vil derfor glæde mig, at kunder, samarbejdspartnere og andre venner vil fejre dagen sammen med mig. På gensyn på min adresse Morbærvænget 4, 5792 Årslev fra kl. 13 Niels Chresten Johannessen AUGUST 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 9

10 Via Nordica 2008 vejen fremad Selvom Via Nordica i år havde overskrifter som: Människan i centrum, Säkerhet för alla trafikanterk, og Vad kör vi med, och vad kör vi på i framtiden, var det på mange måder emnet klimaforandringer, som løb med opmærksomheden. Af Mikkel Bruun, Vejdirektoratet Med overskriften Vejen Fremad løb Nordisk Vejteknisk Forbunds store kongres, Via Nordica, af stabelen i dagene juni i Helsinki. Kongressen finder sted hvert fjerde år og består i bund og grund af de mange NVF-udvalg, der mødes og udveksler viden om arbejdet i perioden. Det var den 20. kongres i rækken efter 4 års Finsk formandskab, og der var ca deltagere fra mere end 20 forskellige lande, heriblandt Frankrig, Australien, Storbritannien, Holland, Østrig, Monaco, Tanzania, Canada, Polen, Tjekkiet, Rusland og naturligvis de nordiske lande. Fra Danmark deltog ca. 150 personer fra hele vejsektoren, heraf cad halvdelen fra Vejdirektoratet. I udstillingen var blandt andre Rambøll og Cowi repræsenteret, ligesom Vejdirektorat deltog i flere udstillinger, blandt andet Vejsektorens Fagbibliotek. På Vejdirektoratets stand kunne man blandt andet høre om internationale kurser, nye kontraktformer mellem offentlige og private virksomheder, kommunalreformen og vejsektorens organisering samt intelligent trafikledelse, ITS. Fokus på klimaforandringer Både udstillere og indlægsholdere havde fokus på implikationerne ved klimaforandringer fra nye opfindelser, der tager højde for ændrede forhold på vejene til sessioner, der diskuterede, hvad vejadministrationerne skal gøre for at sikre vejkapitalen i de nordiske lande, også efter sneen er forsvundet og med flere kraftige regnskyl, storme og oversvømmelser. NVF s udvalg 41 om drift og vedligeholdelse af veje havde en meget velbesøgt session om klimaforandringer, hvor emnerne blandt andre var nedbør, temperaturstigning og fremskrivninger for Nordens klima de næste 100 år. NVF-udvalget havde i de forløbne år blandt andet arbejdet på kvalificerede prognoser for fremtidens vejrforhold, med specielt fokus på de nordiske lande. Klimaforandringerne har stor betydning for vejsektorens arbejde. Øget nedbør fører til oversvømmelser, erosion og jordskred, som vil sænke fremkommeligheden på vejnettet. Tal for , viser tydeligt, at vi imødegår kraftigere nedbørsekstremer. Vejret bliver simpelthen mere og mere ekstremt, og Norden er et af de mest udsatte områder. Vi kan forvente en gennemsnitlig temperaturstigning i den Nordiske region, som er 50% større end den globale middelværdi. Det betyder at vi må indrette os på en fleksibel tilgang til drift og vedligeholdelse, alt efter hvordan vejret opfører sig. Og det kræver selvfølgelig et beredskab, som vi allerede nu bør arbejde på at oprette, hvis trafikken skal fungere under de nye forhold. Michael Quist fra det danske Vejdirektorat havde et indlæg om konsekvenserne af den tiltagende mængde af stormfulde dage. Hans indlæg handlede om vindrelaterede problemer og deres betydning for veje. Blandt konklusionerne var, at det sandsynligvis bliver nødvendigt med systematisk overvågning af vejene for at hindre uheld med vejskilte og vindfælder (væltede træer og master). NVF som et udadvendt forum Vejdirektoratets nye direktør, Per Jacobsen, deltog også kortvarigt i kongressen og blev i kongresavisen blandt andet citeret for, at han ser NVF som et udadvendt forum med åbne seminarer og prisuddelinger og som en strategisk affyringsrampe for den viden, de tekniske udvalg ligger inde med, og som skal ud og arbejde i vejsektoren. Men også at NVF er en netværksorganisation, og at værdien af den investering, udvalgsmedlemmerne lægger i tid og kroner, blandt andet måles på, om de får knyttet stærke, nordiske netværk. Der blev teambuildet, og NVF-kongressen var en glimrende lejlighed til både at dyrke eksterne og interne netværk. Næste Via Nordica afholdes 2012 på Island, med Vegagerdin, det Islandske vejdirektorat, som vært. Læs mere om Via Nordica og de mange faglige indlæg her: < 10 DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 AUGUST

11 Landinspektørfirmaet LE34 hilser åbningen af motorvejen Skejby - Skødstrup velkommen 5. september 2008 Rådgivning Ekspropriation og Vejlovene Villy Kobberøe Fink Landinspektør og ansvarlig for jordfordelingen Skejby - Skødstrup tlf mail: Astrid S. Nielsen Landinspektør tlf mail: Hans Faarup Landinspektør og ansvarlig for ekspropriationerne Skejby - Skødstrup tlf mail: Sanne Attermann Laursen Landinspektør tlf mail: LE34 Ballerup Energivej Ballerup Tlf LE34 Taarnby Fuglebækvej 3D 2770 Kastrup Tlf LE34 Frederikssund Lundevej Frederikssund Tlf LE34 Odense Hestehaven 21 J 5260 Odense S Tlf DANSK VEJTIDSSKRIFT 2008 AUGUST AUGUST 2008 DANSK VEJTIDSSKRIFT 11 LANDINSPEKTØRFIRMAET LE34 LE34 Århus Ryhavevej Århus V Tlf LE34 Randers Kavalerivej Randers NØ Tlf

Trainee i Vejsektoren - en succes

Trainee i Vejsektoren - en succes Cykel Score når chips sætter gang i cyklisterne Trainee i Vejsektoren - en succes Cykelgader nu også i Danmark! Hvem viser vej for fremtidens Vejvisere? INDHOLD N0. 6/7 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Miljørigtige køretøjer i Aarhus

Miljørigtige køretøjer i Aarhus Hvad skal EU's forskningspenge bruges til? Miljørigtige køretøjer i Aarhus 5 vinkler på vejen til grøn transpor Regnvandsbassiner - deres funktion og fremtid INDHOLD N0. 8 2012 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer

Læs mere

Test af GPS-styret saltspredning

Test af GPS-styret saltspredning Etablering af fundamenter uden opgravning Test af GPS-styret saltspredning 2.500 lygter udskiftes til LED-lys EU-projekt forfiner detaljerne Afmærkning af vejarbejde om natten INDHOLD N0. 10 2011 KOLOFON

Læs mere

Adaptiv signalstyring i Aalborg

Adaptiv signalstyring i Aalborg Letbane igennem signalanlæg i Aarhus Adaptiv signalstyring i Aalborg Trafikal overvågning i signalanlæg Formidling af støjforhold i VVM-undersøgelser INDHOLD N0. 9 2011 KOLOFON ISSN 1903-7384 Nummer 9

Læs mere

Broer på Køge Bugt Motorvejen

Broer på Køge Bugt Motorvejen Broer på Køge Bugt Motorvejen Nye veje med Wirtgen - og et led mere i kæden Funder Ådals broen - set med landskabsarkitektens briller Hovedistandsættelse af Mønbroen INDHOLD N0. 02 2014 KOLOFON ISSN 1903-7384

Læs mere

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus

- med. cykel, tog og. F ra dør til dør. bus - med cykel, F ra dør til dør tog og bus Indhold 4 Cykelparkering 6 Cyklen og bussen 7 Cyklen med på rejsen 8 Cykel nummer 2 10 Sikkerhed og Tryghed 11 Når det går galt 12 Fra rat til cykelstyr og togkort

Læs mere

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006

Mere trafiksikkerhed på vejene. Juni 2006 Mere trafiksikkerhed på vejene Juni 2006 1 Mere trafiksikkerhed på vejene 3 Mere trafiksikkerhed på vejene Udgivet af: Transport- og Energiministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K e-mail: trm@trm.dk

Læs mere

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE

DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE DENNE TEMAAVIS ER EN ANNONCE FRA MEDIAPLANET Nr.1/Feb. 10 DANMARKS INFRASTRUKTUR 5TIPS TIL BEDRE INFRASTRUKTUR Signalprogram København- Ringsted projekt gentænker dansk togdrift F OTO: JAHN TEIGEN/SCANPIX

Læs mere

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg

ARTIKLER August 2001. Kolofon: Månedens synspunkt: Nye anlæg I... = I.- i ARTIKLER August 2001 Månedens synspunkt: 3 Nye perspektiver i vej- og transportplanlægning AfTrafik- & transportchefknud Erik Andersen, Vejdirektoratet Kolofon: ISSN 0011-6548 Nummer 8/2001

Læs mere

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning!

Klima Camp `08 TEKNIK & MILJØ. Kommuner skal kunne støtte billige boliger. Tema byggeri. Byggesagsbehandling under beskydning! POLITIK OG LEDELSE PÅ DET KOMMUNALTEKNISKE OMRÅDE JANUAR 2008 NR. 1 TEKNIK & MILJØ STADS OG HAVNEINGENIØREN Klima Camp `08 Tværgående samarbejde om klima Kommuner skal kunne støtte billige boliger Byggesagsbehandling

Læs mere

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING

INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Fælles indspil til Infrastrukturkommissionen 2007 Anbefalinger fra Region Midtjylland og de 19 kommuner i regionen INFRASTRUKTUR I UDVIKLING Trafikudvalget TRU alm. del - Bilag 589 Offentligt INFRASTRUKTUR

Læs mere

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3

BYPLAN NYT 4 TEMA DET LANGE LYS. 5. årgang September 2007. Leder: Det lange lys - den globale udfordring. side 3 BYPLAN NYT 4 5. årgang September 2007 TEMA DET LANGE LYS Leder: Det lange lys - den globale udfordring Fremtiden skabes i de asiatiske megabyer Planlægning for et ændret klima Skaf Gehry! - Om Sønderborg

Læs mere

Bæredygtig transport bedre infrastruktur

Bæredygtig transport bedre infrastruktur Bæredygtig transport bedre infrastruktur December 2008 Regeringen Indhold Del 1 Del 2 Del 3 Grøn transportvision DK 6 Mindre trængsel bedre mobilitet 18 En grøn investeringsplan 42 Grønne bilskatter 8

Læs mere

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5

INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 INFRASTRUKTUR ANALYSERAPPORT 5 Produktivitetskommissionen Bredgade 38, 1. 1260 København K Tlf.: 5077 5680 E-mail: post@produktivitetskommissionen.dk www.produktivitetskommissionen.dk Oplag: 500 Dato:

Læs mere

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater

BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater BYEN, VEJEN OG LANDSKABET Kortlægninger og resultater Kolofon Titel: Byen, Vejen og Landskabet Kortlægninger og resultater, Forfattere: Nielsen, Thomas S., Hovgesen, H. H. og Nielsen, J. B. (2004) Analog:

Læs mere

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen

Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen university of copenhagen Byen, vejen og landskabet Egebjerg, Ulla; (red.), Peter Simonsen Publication date: 2005 Document Version Forlagets endelige version (ofte forlagets pdf) Citation for published

Læs mere

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur

Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune. Hovedstruktur Kommuneplan 2013-2025 Kerteminde Kommune Hovedstruktur Kerteminde Kommune Miljø- & Kulturforvaltningen Plan & Byg Tlf. 65 15 15 15 www.kerteminde.dk plan-byg@kerteminde.dk INDHOLD VISION & INDSATSOMRÅDER...

Læs mere

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring

Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008. Sag nr. 1. Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 4. marts 2008 Sag nr. 1 Emne: Forslag til den regionale udviklingsplan til udsendelse til offentlig debat og høring 4 bilag Regional Udviklingsplan Marts

Læs mere

Nr. 02 juni 2010/62. årgang

Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 02 juni 2010/62. årgang Nr. 2 juni 2010/62. årgang byplan Udkommer med 4 numre om året Redaktion Dennis Lund (ansvarshavende) Christina Hoffer Christina Lohfert Rolandsen Redaktionsudvalg Dennis Lund,

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6

BYPLAN NYT. TEMA Lys og lyd i byens rum. En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 BYPLAN NYT 8. årgang December 2010 5 TEMA Lys og lyd i byens rum En konfliktfyldt proces er godt for kreativiteten - side 6 Inspiration til overraskende og poetiske byrum - side 10 Kommunerne mangler ikke

Læs mere

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010

Fremtidens trafik. Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik Debatoplæg April 2010 Fremtidens trafik 4. Fremtidens trafik Fremtidens trafik Udgivet af: Transportministeriet Frederiksholms Kanal 27 1220 København K Udarbejdet af: Transportministeriet

Læs mere

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv

Udviklingsstrategi. Sundt land sundt liv Udviklingsstrategi for Horsensegnens Lokale Aktionsgruppes deltagelse i Landdistriktsprogrammet 2007 2013 Januar 2008 Sundt land sundt liv Vi støtter sundhed, smagen af land og fællesskaber i landdistrikterne

Læs mere

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16

Forord... 5. Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 Trafikplan 2013 Indhold Forord... 5 1. Trafikplanens mål og virkemidler... 6 Det fælles mål... 6 Fire mål for movias område... 8 Hovedindsatser i områderne... 14 De vigtigste virkemidler... 16 2. Flere

Læs mere

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt

1MK. Koloton: Månedens synspunkt: Status for vejreglerne. Vejforum Temaredaktør: Svend Tøfting, Nordjyllands Amt Kolding - :. _J Månedens synspunkt: 3 Vejforum Afvejchefiens Kr ørnskok Ribe Amt Status for vejreglerne - t:t Temaredaktor: Kenneth Kjemtrup,Vejdirektoratet -,,.S _. -s, j :- 10 Revision af Udbuds- og

Læs mere

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan

Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan REGION HOVEDSTADEN Regionsrådets møde den 6. februar 2007 Sag nr. 3 Emne: Den regionale udviklingsplan for Region Hovedstaden udfordringer og tids- og procesplan Bilag: 1 og 2 Bilag 2 er tilrettet hhv.

Læs mere

Udvikling i landdistrikter og landsbyer

Udvikling i landdistrikter og landsbyer 2138rapport1 26/10/06 16:08 Side 1 Udvikling i landdistrikter og landsbyer ARTIKELSAMLING Indhold Forord 4 Udkant i udvikling det positive fremtidsbillede Jesper Bo Jensen, fremtidsforsker, ph.d. 8 Bæredygtige

Læs mere

GABRIEL: Det globale eventyr

GABRIEL: Det globale eventyr Nr. 6 oktober 2011 nordjysk erhvervsmagasin fra væksthus nordjylland GABRIEL: Det globale eventyr INDBLIK: EFFEKTIVISERING Mød din nye robot TEMA: GLOBALISERING Her er Nordjyllands nye vækstmarkeder DUELLEN:

Læs mere

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid?

BYPLAN NYT 5. 3. årgang november 2005. Leder: Liv uden vækst? side 3. Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? BYPLAN NYT 5 3. årgang november 2005 Leder: Liv uden vækst? side 3 Kommentar fra Tyskland: Har udkantområderne en fremtid? side 4 Kan vi lære af svenskerne og af nordjyderne? Regionale strategier side

Læs mere

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense.

JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION. Roskilde. Ringsted Kommune. Køge. Ringsted station. Odense. JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE UDVIKLING AF OMRÅDET VED RINGSTED STATION Ringsted Kommune Roskilde Køge Odense Ringsted station Næstved Projektnr. Dokumentnr. A028248 JANUAR 2013 RINGSTED KOMMUNE Udgivelsesdato

Læs mere