Landsbynyt. vise film og give mulighed for dialog med filmskaberne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbynyt. vise film og give mulighed for dialog med filmskaberne."

Transkript

1 Juni 2006 Landsforeningen af Landsbysamfund 16. årgang nr. 4 Antropolog, historiker og filminstruktør Maria Rytter i snak med Jacob Osclag ved festivalens start. Danmarks første Landsbyfilmfestival gik godt! Helt nyt samarbejde Et måske utraditionelt samarbejde mellem arrangørerne Det thylandske landøkonomiske Selskab, Landsforeningen af Landsbysamfund og Hørdum Kulturlandsby er et glimrende eksempel på de samarbejder, der er nødvendige for at skabe det kit, der skal til for at styrke bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne. Debatfilm, kultur og netværk Trods den korte forberedelsestid på fem uger har afviklingen af Landsbyfilmfestivalen til fulde opfyldt sine formål, der bl.a. var at sætte fokus på filmmediet til at skabe debat om det at bo på landet og landdistrikternes muligheder, vise film og formidle de enkelte films indhold til lokale beboere, at styrke kulturelle udfoldelsesmidler og netværk og at præsentere filmmediet som kunstart ved at vise film og give mulighed for dialog med filmskaberne. Tre instruktører og +50 film Siden filmfestivalen startede fredag 26. maj er der blevet vist mere end 50 film. Deltagelse af filminstruktørerne Jon Bang Carlsen og Jørgen Vestergaard fra Sennels samt antropolog og instruktør Maria Rytter var inspirerende, og deres film dannede udgangspunkt for diskussioner om livet i landdistrikterne set indefra såvel som udefra. Landsbyfilmfestivalen på besøg i landsbyerne Anden del af filmfestivalen var filmvisninger i den efterfølgende uge i landsbyer på Thyholm og i Sydthy. Filminstruktøren Jørgen Vestergaards film "Livet på landet" og "Viljen til Thy" i Hvidbjerg Thyholm og Doverodde, "En landsby ved A26" fra Sundby Mors i Skyum og spillefilmen Fortsættes side 4 LEADER i det danske landdistriktsprogram Leader efter 2007? På stormøder rundt i landet i 2005 blev vi af Fødevareminister Hans Christian Schmidt og hans embedsmænd orienteret om den kommende LEADER programperiode. De hidtidige principper for opgavevaretagelsen, præget af en proaktiv tilgang til arbejdet af aktører med en nær tilknytning til lokalområdet skulle bevares og budgetmæssigt så alt lyst ud. Som noget nyt skulle alle landets nye storkommuner som udgangspunkt være omfattet af LEADER programmet. Efterfølgende har udmeldingerne været skuffende. Det beløb, Danmark kan forvente i den kommende programperiode, er blevet reduceret fra de oprindeligt udmeldte ca. 1,1 mia. kr. til ca. 850 mio. kr. på grund af en omprioritering til fordel for Østeuropa. Efterfølgende har den danske regering meldt ud, at den specielt i programmets første år lægger op til at binde den største del af landdistriktsmidlerne til miljøopgaver. Og de mere konkrete vilkår for de kommende LAG s kender vi p.t. ikke. Fortsættes side 2 Indhold: Landsbyfestival... s.1 Leader... s.1 Leder... s.2 Gode råd er gratis... s.3 IT-hjørnet... s.4 Brevkassen...s.5 VUC i fremtiden... s.5 Små skoler... s.6 Gave til Hørdums børn... s.6 Landsbyrigsdag i Borås... s.7 Ministre og lovstof... s.7

2 Leder Kære landdistrikter! Hvordan går det med at blive klar til jeres ny stor-kommune? Nu har sammenlægningsudvalgene fungeret et halvt år, og der begynder at vise sig forskellige tegn på, hvordan de vil prioritere udviklingen i den kommende storkommune. Nærdemokrati! Har I fået dannet lokalråd/landdistriktsråd hos jer? Er I gang med at få indflydelse på den fremtidige udvikling i jeres eget område? Har I formuleret en landdistriktspolitik hos jer? Det er I sikkert, hvis sammenlægningsudvalgene har været så kloge, at de har set styrken og nødvendigheden i at få skabt en ny struktur for dialogen med borgerne også jer, som bor i landdistrikterne. Vi ved i Landsforeningen af Landsbysamfund, at det ikke er alle steder, at der har været denne proces; og dertil må vi sige, at nu haster det med at komme i gang. Vi ser et meget broget Danmarkskort, som rummer både de glade, sprællevende, samarbejdende borgere og politikere og de triste, desillusionerede borgere, som på afstand må se politikerne lægge planer ofte til fordel for centralisering og dermed nedlæggelse af landsbyerne. Vores håb for det sidste halvår, inden de ny kommuner tager over, er, at det må lykkes at finde vilje til at føre dialogen politikere og borgere! Kun ved i fællesskab at formulere en landdistriktspolitik, som rummer politisk vision for udvikling af området, kan det lade sig gøre at fastholde det lokale engagement som er så afgørende for livet i landdistrikterne. Det er vores tro og håb, at de ny politikere vil se disse muligheder og understøtte dem. Det er muligt at hente inspiration til det lokale arbejde på vores hjemmeside og hos vores paraplyforening Landdistrikternes Fællesråd, dk. Held og lykke med arbejdet! Landsforeningen af Landsbysamfund Jette Hansen Formand. Leader. Fra forsiden. Sammenfald mellem nyt Landdistriktsprogram og Strukturreformen Starten på den nye Leader-periode falder sammen med starten på strukturreformen, der byder på nye storkommuner og regionale vækstfora. Skal de nye LAG s bevare en lokal forankring baseret på indsigt i landdistrikternes udfordringer og potentialer, bør deres lokalområde, når lige der ses bort fra de færgebetjente øer, være hele eller dele af en af de nye storkommuner, der i gennemsnit vil få ca indbyggere. Det er ikke det der nu lægges op til, hvor man snakker om højest 2-3 LAG s pr. region. Hvordan forestiller man sig, at vi med så store LAG s får vi skabt demokratiske fora, der kan bidrage til nærdemokratiet i de nye storkommuner og hvordan bevarer vi muligheden for en reel buttom up tilgang til opgaven? Det sidste er i mine øjne forudsætningen for, at LAG en forstår landdistrikternes vilkår, ser mulighederne og sikrer forankringen og ejerskabet til LAG ens udviklingsplan. LAGs med kommunal forankring og Vækstfora i regionerne Det er endnu vanskeligt for de hidtidige og specielt for de nye LAG s, i det omfang de overhovedet er begyndt at blive dannet, at formulere en udviklingsplan for den kommende periode , så længe man ikke kender de endelige vilkår og økonomiske rammer. Samtidig er der kommet en ny aktør på banen i form af de nye Vækstfora, der skal formulere de regionale udviklingsstrategier. Hidtil har de udviklingsplaner, LAG erne har lavet, været afstemt med kommunen/-erne i LAG ens lokalområde, som samtidig har sikret den kommunale medfinansiering. Endnu kender vi ikke de spilleregler, der vil blive mellem de "top down" prægede regionale vækstfora og regionernes "bottom up" LAG er. Meget tyder på, at der lægges op til, at kommunerne fortsat tager initiativet til at få dannet LAG er, men at det sker efter et "konkurrenceprincip". De regionale vækstfora vil få indstillingsret til LAG en. Der lægges endvidere op til, at LAG ernes udviklingsplaner skal afstemmes med såvel de regionale udviklingsplaner, strategierne for vækstforas erhvervsudvikling, de kommunale planer og at de fortsat skal godkendes af Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv. LEADER metoden i hvor mange akser?? Man kan frygte, at de administrative udfordringer i at tilfredsstille så mange høvdinge vil tage gejsten fra "ildsjælene", som vi i LAG erne gerne vil trække på. Der lægges tilsyneladende op til, at LEADER metoden i Danmark alene tænkes brugt for så vidt angår landdistriktsprogrammets akse 3, der taler om "Livskvalitet og økonomisk diversificering". Det begrænser LAG ernes indsatsområde væsentligt. Og det fjerner LAG ens indsatsområde fra bl.a. akse 1 landbrug/skovbrug/fødevarer på et tidspunkt, hvor flere af de danske LAG s bl.a. viser markante resultater på det regionale fødevareområde i kraft af lokal nytænkning og innovation, der har skabt arbejdspladser i landdistrikterne. LAGs begrænset indflydelse i Danmark? Den rolle, de nye vækstfora har fået, er relevant i det moderne samfund præget af stordrift, centraliseringer og internationalisering. Men de nøgleord er Fortsættes på næste side. Fakta Leader er et europæisk landdistriktsprogram, der i Danmark forvaltes via Fødevareministeriet af Direktoratet For FødevareErhverv. Det igangværende Leaderprogram yder støtte til 12 danske udkantregioner efter princippet krone til krone og udløber i år. Organiseringen i partnerskaber i form af lokale aktionsgrupper (LAGs) er et særkende ved LEADER+ programmet. Medlemmerne i de lokale aktionsgrupper er repræsentanter for lokale foreninger, organisationer, erhvervsmæssige interessenter og myndigheder og har således alle en tilknytning til lokalområdet, der er præget af "bottom up" i rekrutteringen. Den lokale aktionsgruppes opgave er at koordinere LEADER+ aktiviteterne i deres områder ud fra en udviklingsplan, som gruppen har udarbejdet, og er ansvarlig for at gennemføre. De 12 danske aktionsgrupper for LEADER+ er overdraget en betydelig del af driften af LEADER+ aktiviteterne i deres områder. Det betyder, at de har ansvaret for at indstille projekter, som kan falde ind under den lokale udviklingsplan inden for en dertil udmeldt bevillingsramme. ikke nødvendigvis de rette i vore landdistrikter, der mange steder er præget af afvandring, men stadig har noget at byde på præget af mere bløde værdier. Her ligger udviklingspotentialet indenfor miljø- og oplevelsesturisme, kunsthåndværk, fødevareudvikling og "uddøende" håndværksvirksomhed. Og de velfungerende LAG s, der ikke skal dække over "urimeligt" store geografiske landdistriktsområder, har næse for både de potentielle ressourcepersoner, de proaktive udviklingsmuligheder og de muligheder, der er for relevante klyngedannelser. Hvorfor tillægger man så ikke i Danmark "bottom up" større betydning i den nye periode? Billedet synes at tegne en udvikling, hvor LAG ernes indflydelse, som det fremstår på sidelinien, bliver begrænset mest muligt. Man må håbe, at de nye Vækstfora forstår vigtigheden af, at der inden for rammerne af den regionale strategiplan sikres LAG erne en kompetence til at formulere udviklingsplaner med et landdistriktsafsæt, der rummer plads for nytænkning og innovation på græsrodsniveau. En mulighed for at skabe en gensidig forståelse Vækstfora og LAG er imellem til glæde og gavn for udviklingen i landdistrikterne vil være at give LAG erne observatørstatus i de nye Vækstfora. Disse tegnes af repræsentanter udpeget af erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets partnere og de lokale og regionale myndigheder, der ikke altid har den forståelse for og indsigt i landdistrikternes vilkår, som kendetegner LAG erne. Jørgen Hammer Formand for LAG Bornholm og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke Jørgen Hammer Gode råd er gratis! I løbet af et interview blev redaktøren bedt om at give tre gode råd til ildsjæle i landsbyer. Det var en stor mundfuld, som straks blev delt ud til hele bestyrelsen. Her følger de indkomne svar: Knud Jensen: Landsbynetværk, Handlingsplan for kommunens landsbyer og God respons 1. Samarbejde i landsbynetværk kan anbefales! Få officiel kontakt til ledende organer i den nye kommune. 2. Handlingsplan for udvikling i kommunens landsbyer/landdistriktspolitik i kommunen. Handlingsplan er en god måde at starte på. 3. Hjælp kommunen til at se landsbyrepræsentanter og ildsjæle som konstruktive partnere. God tone og god respons hjælper til at komme videre. Inger Plauborg: Tag del, Egenart, Lokal dialog 1. Tag del i dagliglivet i dit lokal område. 2. Værn om lokalområdernes egenart. 3. Styrk dialogen mellem lokalområderne. Peter Wimsey Nielsen: Transport, Skilte og Lokalplaner 1. Pas på den offentlige transport! Gå i samarbejde med trafikselskab og kommune om udviklingen. 2. Sørg for synlighed, at man udenfor landsbyen kan se, hvad der er der. Skiltning om industri, skole og handelsmuligheder. 3. Lokalplanerne: Hold øje med, at lokalplanerne bliver overholdt og ændret så de passer til jeres tanker om udviklingen, udbygning med storparceller og flere huse i det hele taget. Barbara Diklev: Vedtægter, Handlingsplan og Åbenhed overfor deltagere 1. Læs jeres vedtægter igennem og sørg for at formålet passer til det arbejde, I vil påtage jer ellers må der en vedtægtsændring til på næste ordinære generalforsamling - eller på en ekstraordinær. 2. Lav en plan (gerne prioriteret) for ønsker for udvikling hos jer. 3. Forsøg at finde lige netop dem, der er interesseret i et specielt projekt og få dem involveret. Giv hinanden lov at arbejde med stort eller småt, som man vil, og værdsæt al deltagelse i arbejdet for jeres landsbys udvikling. Erik Rytoft Jensen: Opbakning til ildsjæle, God stemning i samarbejde og Om at ansætte konsulenter 1. Bak op om ildsjælene, så de bevarer engagementet! 2. Få en god samarbejdspartner til landsbyerne/landsbyrådet i kommunen og skab en positiv stemning om samarbejdet. 3. Spørg ind til, hvad konsulenterne ved om udviklingsarbejde i landsbyer/foreninger, før I antager dem. Få evt. at vide hvem de har samarbejdet med før og tal med dem. Hjælp også kommunerne med at ansætte de rigtige landdistriktskoordinatorer, når/hvis det skal ske. Jens Jørgen Andreasen: Samarbejde landsbyerkommune, Lokalt landsbysamarbejde, Landdistriktspolitik * får etableret et struktureret samarbejde imellem landsbyerne og kommunen * får etableret et samarbejde på tværs af lokale sognegrænser og skoledistrikter, glemme gamle uenigheder (hvis man kæmper indbyrdes, lykkedes det for de andre) * får lavet på en landdistriktspolitik, skrevet og udarbejdet af landsbybeboerne Og formanden? Læs Lederen for hendes svar om inspiration til ildsjælene i landsbyerne. 2 3

3 IT-hjørnet Brevkassen Fra Samsø kom en service, oh, så god, så god Interview med Peter Larsen om GratisDNS af Robert Webmaster Landsforeningen Af Landsbysamfund har haft sin egen hjemmeside i over ti år. I en stor del af dem har vi haft vores eget domæne, For at sådan et domæne kan fungere, skal man bruge en såkaldt DNS-service, som er den mekanisme som binder en internetadresse sammen med den computer, som hjemmesiden rent fysisk ligger på. Sådan en service fandt vi på Samsø, hvor Peter Larsen i nogle år havde kørt en gratis DNS-service, kaldet Gratis- DNS. Selvom den almindelige erfaring på internettet siger, at man skal være forsigtig med at stole på gratis ydelser, så viste det sig, at GratisDNS var endog overordentligt velfungerende. Faktisk så velfungerende, at Peter Larsens oprindelige fritidsprojekt nu er rygrad for mere end domæner, herunder altså lal.dk og det er stadig gratis! Gennem tiden har GratisDNS udvidet sit område, og LAL har stort set hver gang hoppet med på vognen. Således er GratisDNS nu ikke blot ansvarlig for at skabe kontakt til serverne lal.dk og landsbynettet.dk, men det er også dem, som ordner al til LAL og senest er der kommet en web-server til, så der nu er langt bedre adgang til arkivet over Landsbynyt. Vi fangede Peter Larsen til et par spørgsmål om GratisDNS og dets oprindelse på Samsø: * Hvordan fik du idéen til Gratis- DNS? Jeg vil ikke sige jeg fik idéen, men jeg fik inspiration fra udenlandske DNS Filmfestival. Fra forsiden. "Som i himlen" i Villerslev havde utrolig god tilslutning. Fremtiden på landet i landet på film Afslutningen på dyrskuepladsen i Hurup med start allerede fredag aften, hvor der var fokus på fremtiden for landsbyen og landdistrikterne, og det velbesøgte dyrskue i flot vejr var en fin afrunding på festivalen. Filmtelt på dyrskue Med filmforevisninger dyrskuepladsen services som Granitecanyon.com, da jeg skulle have hostet mit eget domæne, via min flatrate isdn. Forskellen var dog, at jeg ville have det skulle være nemt, og ikke superteknisk for nybegyndere. * GratisDNS udbyder hovedsageligt gratis ydelser. Hvordan tjener I penge? Vi har mange små biprodukter, bl.a. hosting af digitale certifikater (til sikre forbindelser) via DigitaltCertifikat.dk, mailservices via MXHotel.dk, webhoteller via NetPlads.dk og snart også serverhosting via emotix.dk. Ud over det sælger vi også domænenavne hvis man ikke allerede har et sådan. Vi er, ud over mig selv, 1 fastansat. * GratisDNS drives ikke længere fra Samsø. Var det en praktisk nødvendighed at flytte, eller flyttede du af andre årsager? Der var flere årsager. Selve maskinparken blev flyttet separat. Vi fik tekniske problemer i forbindelse med en strømafbrydelse på grund af landbrugsmaskiner engang i december for et par år siden. Da besluttede jeg at flytte hovedmaskinen fra Samsø til København i et TDC hosting miljø. Ud over det var jeg også begyndt at løbe på begrænsningerne ved at have en IT virksomhed i et område som Samsø, vi var voldsomt begrænset af vores linjeleverandørs evner til at kunne levere erhvervslinjer til en pris som kunne realiseres. Tilbud på 2/2 Mbit linier til ,- pr måned havde på den måde også en del i skylden. i Hurup Thy pinselørdag blev Danmarks første Landsbyfilmfestival afsluttet med manér. Mange hundrede besøgte filmteltet, hvor der hele dagen blev vist kortere film med relation til landbrug og om det at bo i et landdistrikt. Globalisering og lokale ressourcer Mange emner blev berørt i løbet af ugen, bl.a. nye og nødvendige samarbejdsformer, globaliseringens krav om hurtig tilpasning, opfordring til at udnytte lokale ressourcer på alle måder, og ikke mindst at det forpligter at bo i en landsby og Robert Webmaster Jeg boede dog på Samsø frem til marts 2005, altså en god periode efter jeg havde flyttet maskinparken fra Samsø. Jeg valgte dog at flytte igen på grund af de meget indsnævrede muligheder for at kunne finde kvalificeret folk til min virksomhed i lokalområdet, samt for at komme tættere på mit netværk på sjælland. Siden jeg flyttede fra Samsø har jeg 2 gange haft fornøjelsen at deltage som taler til årlige konference. * Ved du om det stadig er umuligt at få en erhvervslinje til fornuftige priser i yderområderne? Vi kan få adsl, vi har en 8Mbit/0,768 Mbit linje ved restauranten. I starten var det kun ved tdc, men nu har cybercity vist også kunder derovre. * Domænet samsoe.nu er ikke længere aktivt. Betyder det, at der ikke har været en hjemmeside for Samsø siden du flyttede, eller har andre domæner overtaget? Siden forsvandt i et harddisk crash for et par år siden det var en side for min restaurant på Samsø. Den har også fået nyt domæne, men endnu ikke en ny hjemmeside. i landdistrikterne. Nye kontakter blev knyttet blandt lokale såvel som med de unge filmmagere fra Bornholm, som med deres film beviste, at næsten alt er muligt, når viljen er til stede. Kom igen! Landsbyfilmfestival er en ide, der kan gentages andre steder og andre år. En god måde at samle indbyggere i landsbyer og landdistrikter på til samtale om fælles forhold. Kontakt Bodil Erreboe Nielsen: Barbara Diklev: Opringning fra Sønderjylland :? Hej Barbara, det er Volker. Jeg vil høre, om det er en god ide at vores nye landsbyråd bliver medlem af LAL? -Absolut, vi har mange lokalråd/ landsbyråd som medlemmer, netop fordi de her kan finde andre, som arbejder på samme måde med samme ting.? Ja, det mente jeg nok. Jeg er blevet formand for Aabenraa Landsbyråd, og kommer lige fra møde med borgmesteren i Lundtofte kommune. Han er med i sammenlægningsudvalget, og skal være formand for det nye udvalg for Landsbyudvikling og Borgerservice i Aabenraa kommune. Han synes det er godt, at vi har Landsbyrådet og at vi kræver noget af politikerne, for det gør udvalget vældig levende. Han er rigtig godt valgt til posten, kan du tro. Netop i dag er der en helsides artikel i Erhvervsbladet om kommunernes succes som iværksættere, og Lundtofte står på en ren førsteplads. De er Danmarksmestre i iværksætteri! Det er den helt rigtige mand til at arbejde med udvikling! - Jamen, tillykke med det hele! Også at du er blevet formand. Hvor mange er I i bestyrelsen?? Vi er landsbyer repræsenteret. Næstformanden var også med i dag. Han er også dygtig, faktisk er det en vældig kompetent bestyrelse, som nu skal arbejde for landsbyerne. Vi anser det at støtte ildsjælene i landsbyerne for vores vigtigste opgave. Det er dem, der skal bære landsbyerne. Vi skal skaffe dem gode arbejdsbetingelser. Vores Landsbyråd i Ny Aabenraa kommune er ingen superorganisation. Vi vil bygge op efterhånden som vi får behov for det. Foreløbig har vi lavet vores oplæg til Landdistriktspolitik. Vi har lavet det i tre udgaver: En udførlig på 6-10 sider, en kort udgave og så en folderudgave, pop-udgaven. Den kan jeg da sende til dig, hvis du vil have den.. - Jamen mange tak. Tror du nu, jeg kan forstå den;-)?? Altså det med pop-udgaven er bare fordi den helt store ikke er færdig endnu! - Jaja, godt ord igen! Det lød bare sjovt. Hvordan er I kommet på at lave tre udgaver? Og er kommunen også i gang med at lave Landdistriktspolitik?? Nej, de er ikke i gang. Vores materiale er tænkt som inspiration til kommunen. De tre udgaver ja, den sidste blev vi opfordret til at lave, fordi den så kunne komme med som præsentationsfolder om os på Aabenraa Dyrskue. Det var Andreas Ott, som ringede til mig om det. Han fik så en fil tilsendt, og vil selv printe ud og tage med på dyrskuet. Han arbejder for landdistrikterne i Tinglev kommune nu, og flytter med som kontaktperson til Aabenraa. De er i færd med at lave hans jobbeskrivelse, og vi håber så at få ham med som vores sekretær. Det har vi bedt kommunen/den kommende udvalgsformand om at arbejde for. Vi har også bedt om lidt håndpenge kr til drift og kr. oplysningsarbejde, men vi ved ikke hvordan det bliver. Vi vil bare allerhelst have et godt samarbejde. Resten må komme senere. - Det kan jo være, de har lyst at betale Landsbyernes kontingent af LAL.? Ja, det er noget af det, jeg har spurgt om nu. Det ville være godt. Vi har jo stort set tre forskellige grupper landsbyer, som alle har brug for inspiration: 1. Dem, der ikke ved, de bliver til landsbyer nu med den nye kommunestruktur. De har før været hovedbyer eller lignende i de fem kommuner, Aabenraa, Røde Kro, Tinglev, Bov og Lundtofte. Det er f.eks.padborg, Feldsted, Tinglev og Bov. Når alt kommer til alt, har vi vel kun to rigtige byer her i den nye kommune, Aabenraa og Røde Kro, og de er næsten vokset sammen. 2. Så er der dem, der klarer sig selv og er gode til at sørge for udvikling lokalt. Kollund er et luksus-eksempel på det, med huse ved vandet og mange velhavende tilflyttere. 3. den tredje gruppe er dem, der ikke er organiseret. Deres ildsjæle har vældig brug for en hånd. Det er de tre grupper, vi stort set skal arbejde for. - Tak for alt det, Volker! Jeg håber, vi ser nogle af jer til generalforsamlingen i det Vestjyske i November. Det er en god chance for at få talt med mange andre i samme båd!? Ja, og selv tak. Hej. - Hej med dig. VUC kursus i Erslev. Dansk, matematik, engelsk eller IT? VUC s fremtid i et udkantsområde herunder skolens undervisning i landsbyernes ITcafeer. Debataften om VUC s fremtid d. 12. juni 2006 i Erslev Forsamlingshus på M o r s. Af Keld Andersen, Morsø Landdistriktsråd Det er kendt, at når amterne nedlægges, bliver VUC-skolerne selvejende institutioner og dermed selvsagt uden amtslig støtte. Det kan blive et særligt problem i tyndt befolkede områder ofte kaldt udkantsområder, hvor: uddannelses- niveauet er lavere!, som der står i Landsplanredegørelsen: Det nye Danmarkskort. Fire VUC-folk fra VUC i Thy og Mors deltog i det forklarende panel, som redegjorde for IT-cafeernes virkning som fødekæde til VUC og for VUCs fremtid, som den ser ud i forslaget. Nordvestjysk erfaring: I de seneste 10 år er der skudt IT-cafeer op i landsbyernes egne bygninger i en række landsbyer i flg. kommuner: Aalestrup, Sydthy, Sundsøre og Morsø (alene 6 ITcafeer her). Her tilbydes undervisning på VUC-niveau. Betingelsen for VUC s virke her er, at der kan etableres hold med 8 deltagere, fordi den særlige Viborg-ordning via EU-midler yder kompenserende betaling, som muliggør dette. En lignende ordning bør muliggøres efter Fortsættes næste side 4 5

4 Birgitte Josefsen, V, Steen Gade, SF, og Ole Vagn Christensen, S, i panelet om fremtiden for VUC og små hold i landets udkanter. Afsættet til at etablere kompetencegivende undervisning i de små cafeer er, at flere vil søge uddannelse fra landsbyerne, hvis det kan foregå i nærmiljøet. I Erslev redegjorde fire paneldeltagere for hver fra deres synsvinkel for arbejdet med VUC-undervisning. Formand for Leader+ i Viborg amt Knud Larsen henviste til, at regeringen ikke havde taget højde for intentionerne fra Landsplanredegørelsen i 2001: Danmark i balance på trods af at redegørelsen indgik i regeringsgrundlaget. Landsplanredegørelsen 2006 Det nye Danmarkskort - nævner, at befolkningen i udkants- områderne har en lavere uddannelse end den øvrige befolkning. Hvis dette holder stik, må der gøres noget ekstra for at udligne den skævhed. Det var den opfattelse, som også de tre Mf ere Birgitte Josefsen (V), Steen Gade (SF) og Ole Vagn Christensen (S) tog med sig hjem. Der blev talt om at lave et udvalg på tværs af partierne på Christiansborg for at sikre det ekstra udkantstillæg, som er nødvendigt, hvis ordningen skal kunne opretholdes når amterne er nedlagt. Morsø Landdistriktsråds Formand Keld Andersen: tlf , Små skoler, stor betydning Undervisningsministeren blev bedt om at samle erfaringer med landsbyskoler, deres rolle og gode eksempler. LAL sendte tre afsted der var alt for kort frist, og det var i skolernes påskeferie. Derfor nåede vi ikke flere! Nr. Vium, Rakkeby og Nørholm skoler kom afsted til ministeren, som forhåbentlig nærlæser dem og lærer af de gode eksempler. Se flere artikler på Der er nu 90 artikler om skoler! En helt speciel skole for LAL i 2006: Sdr Nissum rammen om LALs generalforsamling og Årsmøde Kom og vær med, sæt d. 11. og 12. november af til landsbymøde i LAL regi. Alle medlemsforeninger kan have unge deltagere med i år, hvor vi for første gang laver et ungdomsseminar som en del af årsmødet om lørdagen. Vi hører gerne om jeres deltagelse så snart I ved, der kommer unge med. Erik Rytoft Jensen er kontaktperson: Sdr. Nissum Friskole Sdr. Nissum Friskole opstod i august 2000, da den daværende folkeskole blev nedlagt. Friskolen overtog bygningen, renoverede den, og udlejede lokaler til pasningsordningen "Krudtuglen." Senere er der bygget om og til i to omgange, så Friskolen og pasningsordningen nu byder på gode indbydende forhold for børn fra 0 år til og med 7. årgang Elevtallet i Friskolen har de seneste år ligget stabilt mellem 40 og 50. Andre landsdeles erfaringer her med IT- busser med arbejdspladser: Fra først i 1990 erne viste et kvindeprojekt i Odense, at kvinder gerne dltager i undervisning, også i IT, hvis der er en reel mulighed for det, d.v.s. hvis man ikke skal sørge for husmoderafløser for selv at kunne lære noget. IT-bussen kom rundt til alle kommuner på Fyn. Den holdt i samme by i 14 dage ad gangen, så der blev en kontinuitet i undervisningen. Det lod sig gøre at få børnene passet i det par timer, kvinderne skulle hjemmefra, og de turde deltage, fordi det var på hjemmebane. Små skridt førte til højere uddannelsesniveau blandt uuddannede og lavt uddannede, for mange er senere gået videre med mere formelle uddannelser, ligesom det er sket i NV-Jylland. I NV-Sjælland hjalp Indenrigsministeriets Landdistriktspulje med at få en IT-bus etableret hos Den Rytmiske Højskole midt i 1990 erne. Den kørte rundt på den egn og holdt kurser med god deltagelse. bd Gave til Hørdums børn mellem 7 og 12 år - Limfjordsteatrets forestilling Undreland I slutningen af marts modtog Hørdum den allerførste LandUgepris, der uddeles til en af de deltagende landsbyer i Landdistrikternes Uge. Bestyrelserne i Hørdum Håndværker- og Borgerforening og Hørdum Kulturlandsby besluttede at bruge prisen til en gave til børnene i Hørdum. Derfor har man købte man Limfjordsteatrets forestilling Undreland, som opførtes lørdag 22. Den Gamle Skole, Kulturlandsbyens teater i Hørdum. Beslutningen om at bruge prisen til en børneaktivitet ligger fint i tråd med Hørdum Kulturlandsbys aktiviteter og de kriterier, der lægges til grund for tildeling af Landugeprisen. Hver en krone af den årstalsregulerede pris blev brugt på forestillingen. Gratis billetter til forestillingen, der henvender sig til børn mellem 7 og 12 år, kunne afhentes lørdag 15. april hos Kvik Spar i Hørdum. Der er kun plads til 40 børn til forestillingen, og derfor gælder først-tilmølle princippet. Forestillingen varer ca. 70 minutter, og arrangørerne havde planer om at servere kaffe i tilstødende lokaler for alle ledsagende voksne, mens børnene så teater. Nu blev det så sådan, at der var fire pladser der ikke blev besat, så de voksne, der kom, fik også lov at se med. De overskydende voksne blev placeret bag hovedløse billeder højt oppe i dekorationerne, og på den måde var alle med, som kom til forestillingen. Undreland hvis titel og handling er inspireret af Alice in Wonderland - er en interaktiv teaterforestilling kun for børn et skridt udi at lave teater, der bryder med den traditionelle form. Børnene kravler ind ad en dør, hvorpå der står Undreland og fortsætter ind i en tunnel, for til sidst at lande inde midt i et spil, der styres af en dronning. "Undreland" er en interaktiv børneteaterforestilling med professionelle skuespillere. Forestillingen skal vises for - og med børn. Det er en leg med voksenverdenens ulogiske regler. Publikum løver i den absurde underverden gang på gang ind i voksne, der ikke giver mening hverken i tale eller handling. De voksne og deres konventioner er nonsens. "Se sådan blev historien til. I glæden mellem dem blev eventyrets sære land så stille tryllet frem." Limfjordsteatret kan kontaktes om sin børneaktive forestilling (eller andre forestillinger), hvis flere af jer skulle have lyst at få besøg. Se dem på Bd På oplevelse i det svenske Landsbyrigsdagen i Borås Den 31 marts 2006 drog vi, Ann Christine (17) og Lærke Jensen (23) ud på en begivenhedsrig rejse til Sverige, med det formål at forstå mere af det svenske foreningsliv, området "ungt engagement". Vi blev ved ankomst indlogeret på Grand Hotel, i Börås, dejlig lokal by. Herefter stod den på shopping, to kvindelige væsner med visa i lommen, så kan I selv regne resten ud. Efter at have shoppet os selv ned til sokkeholderne, var det tid til aftensmad, som blev serveret i et stort og flot rustikt pakhus, et par minutter fra hotellet, små 1000 mennesker skulle have stillet sulten, så der var trængsel om de lange borde med yderst veltilberedt mad, mætte blev vi i hvert fald. Mætte og glade, blev vi enige om at det var på tide at se det svenske hankønsvæsen lidt efter i sømmene, så vi begav os hen i den ydre del af pakhuset hvor det såkaldte "unge forum" holdte til. Her var forskellige stande med tilbud til unge i form af forskellige aktiviteter, Ministre og lovstof Vand: Svar d. 3/5 til Kristian Sjømann og LALs vandudvalg fra Connie Hedegaard I Jyllands-Posten d. 24/4 kritiserer Kristian Sjømann, fhv. fmd. for Dansk Brøndejerforening m.v. regeringen for at ville ansætte en hær af statslige kontrollanter til serviceeftersynet af vandsektoren. Kristian Sjømanns frygt er ubegrundet. Det jeg har foreslået er et vandtilsyn med kun ca. fem ansatte, hvis opgave er at sikre forbrugerne, at prisen på vandet ikke bliver for høj. Sjømann antyder endvidere, at jeg ikke anerkender den vandkvalitet, der leveres hver dag fra landets helt private vandforsyninger. Det er på ingen måde tilfældet. Jeg er sikker på, at mange små boringer og vandværker er både forsyningssikre og miljøvenlige. Men som helhed er jeg også sikker på, at vi kan gøre det mere effektivt i vandsektoren. Det samme siger eksperterne. Og gevinsten på op til 1 mia. kroner skal jo ifølge regeringens udspil blive i sektoren og dermed altså komme forbrugerne og miljøet til gode. Ann Christine og Lærke ved velkomstshowet udendørs i Borås. foreninger osv. man kunne tilslutte sig. Udover det var der også en stand hvor en gruppe unge drenge spillede musik, og efter lidt overtalelse gik vi hen til dem for at høre nærmere om hvad deres hensigt var med at være her denne weekend. Vi fandt dog ikke ud af så meget men det endte da med at vi gik i byen på hotellet samme aften og den efterfølgende aften var gæster ved deres bord til galla Lovstof: Rullende købmænd Flere rullende købmænd får fra nytår mulighed for at servicere alle hjørner af landet Folketinget har i dag, , vedtaget økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens forslag om at liberalisere regler om omførsel af varer samtidig indføres skrappere sanktioner for overtrædelse af reglerne Rullende købmænd får fra nytår mulighed for at sælge langt flere dagligvarer, end vi kender det i dag, hvor alene grøntsager, fisk og is er på vognene. Tobak, alkohol, sodavand, chokolade- og sukkervarer samt fyrværkeri kan dog fortsat ikke sælges fra vogn af skatte-, sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager. Samtidig skærpes sanktionsbestemmelserne generelt, og SKAT får mulighed for at beslaglægge ulovligt omførte varer. De nye regler træder i kraft 1. januar (Fra Økonomi- og erhvervsministeriet). - Held og lykke til de specialudsalg som småøer og samarbejdende producenter i landdistrikterne sætter på hjul. Dér ser vi den største gevinst i det lovforslag i Landsforeningen Af Landsbysamfund. Bd middagen som blev afholdt lørdag aften, en rigtig hyggelig aften med god mad, drikke og spændende samvær. Tidligere lørdag havde vi deltaget i et seminarium, hvor man skulle prøve at komme med ideer, forslag eller fremgangs- måder til at få unge mere involveret i arbejdet i det svenske foreningsliv. Det var rigtig spænende, ikke så meget det at komme med forslag til hvordan de i Sverige kunne fremme at unge deltager i foreningerne, og skabe interesse for det, nej, det var ligeså meget det at sammenligne det danske med det svenske, der er stor, stor forskel. Søndag var afrejse dag. Vi er rejst fra Sverige med en masse gode oplevelser og erfarings udveksling, og med mere mod på at fremme os selv og andre unge i det danske forenings liv, en rigtig god tur som varmt kan anbefales til andre med interesse for det. Og sidst med ikke mindst har vi fået os nogle nye bekendtskaber, som vi stadig har kontakt til. Til vores læser: Tusind tak fordi du valgte at stoppe op og læse dette, vi håber det har givet dig blod på tanden til at fremme arbejdet for og med unge i din forening. Landbrugsloven er blevet liberaliseret Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om landbrugsejendomme. Loven sikrer bedre rettigheder for lejere på landbrugsejendomme og gør det samtidig nemmere for landmænd at udvikle og udvide deres bedrift - uden at det går ud over miljøet Lige rettigheder for lejere Ændringen af loven om landbrugsejendomme betyder, at boliglejere på landbrugsejendomme nu bliver væsentligt bedre beskyttet, hvis boligen skulle blive sagt op. Før kunne landmanden sige lejere op med et varsel på kun seks måneder i de tilfælde, hvor de skulle bruge boligen til ansatte på gården. Det kan landmanden nu ikke længere, og lejere på landbrugsejendomme har fået et opsigelsesvarsel på et år - ligesom almindelige boliglejere har under lejeloven. Folk, der lejer sig ind på en landbrugsejendom, får nu samme rettigheder som alle andre lejere. Udover at det giver mere tryghed for den enkelte lejer, tror jeg også, at den forbedrede sikring af lejerne kan være med til at gøre det mere attraktivt at slå sig ned i landdistrikterne, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt. 6 7

5 (8245 ARC) Postbesørget blad Landsbynyt ISSN Lokaliteterne på kortet er nævnt i bladet. Åbenrå Sdr. Nissum Mogenstrup Herrup Hørdum Sundby Girokonto BG Returadresse ved uanbringelighed: Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet 8700 Horsens Landsforeningen Af Landsbysamfund har Sparekassen Lolland som pengeinstitut reg. nr konto nr Frist for stof til næste Landsbynyt d. 1. august 2006 Nysum Sorring Sejet Tandslet Samsø Odense Kontingent og abonnementsbetaling: Medlemsforeninger: 525 kr. Småforeninger: 265 kr.- Ekstra blade 75 kr. pr. årgang. Firmaer: 525 kr.. Enkeltmedlemmer: 200 kr. Abonnenter: 175 kr. Støttebidrag til foreningens arbejde modtages gerne Nye medlemmer og abonnenter, henvendelse Ændringer og tilkøb af blade, henvendelse Jens Jørgen: HUSK at melde adresseændring til Jens Jørgen Andreasen så snart det sker. LAL holder Forskningens Døgn med foredrag om vores vand, Postevand af dr. rer.nat. Niels Arne Wahl, Aalborg Universitet. Det sker i Sorring nyrenoverede Forsamlingshus d. 5. maj kl. 18 Jyderup Landsbynyt kan nu tilsendes elektronisk send din adresse til og kom med på e-postlisten. Så får du dette nummer elektronisk lidt efter at det er kommer som blad. Design og layout: Ivan Jacobsen, Møgeltønder Repro og tryk: Hobro Lyntryk Errindlev BESTYRELSEN I L.A.L. Formand Jette Hansen, Klintstrupvej Sorring tel: Næstformand Inger Plauborg, Tandsgårdvej 6, Tandslet 6470 Sydals tlf Kasserer Knud Jensen Skolevænget Errindlev tlf el Redaktør (ans.) Barbara Diklev Nørvad 4, Nysum 9610 Nørager tel: Bestyrelse Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet 8700 Horsens Tlf Peter Nielsen Vinkelvej 4, Herrup 7830 Vinderup Erik Rytoft Jensen Tingvej 30, Mogenstrup 7800 Skive Suppleant Trine Testmann Fredsgårdsvej 42, Sneslev 4100 Ringsted, tlf mobil og Hjemmeside: Bornholm og 8

Landsbynyt. 16. årgang nr. 3. April 2006. Landsforeningen af Landsbysamfund. Indhold: IT-stafetten går fra www.arnum-net.dk til www.hellevad.

Landsbynyt. 16. årgang nr. 3. April 2006. Landsforeningen af Landsbysamfund. Indhold: IT-stafetten går fra www.arnum-net.dk til www.hellevad. April 2006 Landsforeningen af Landsbysamfund 16. årgang nr. 3 Finske tilstande for danske landdistrikter? Af Barbara Diklev I april 2005 blev vi i landdistrikterne og landsbyerne i Danmark lovet adgang

Læs mere

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne

NOTAT. Landdistriktsprogrammet organisering og økonomi for den regionale og lokale indsats for udvikling i landdistrikterne Regionshuset Viborg Oplevelsesøkonomi og Landdistrikter Skottenborg 26 Postboks 21 DK-8800 Viborg Tel. +45 8728 5000 kontakt@rm.dk www.regionmidtjylland.dk NOTAT Landdistriktsprogrammet 2007-2013 - organisering

Læs mere

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter

Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter Evaluering af Landsbyhjemmesider fælles indsats for bosætning i Rebild kommunes landdistrikter (Der er i alt modtaget 31 besvarede skemaer) Hvordan har projektet medvirket til at nå de konkrete mål i LAG-himmerlands

Læs mere

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum

Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Tale ved Skyum Forsamlingshus 100 års jubilæum Kære alle Tusind tak for invitationen til festligholdelsen af 100 års jubilæet for Skyum forsamlingshus i dag. Det er en festdag, som jeg er glad for at få

Læs mere

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen PLADS TIL AT LYKKES Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst

Læs mere

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab

Vi gør det - sammen. Politik for det aktive medborgerskab Vi gør det - sammen Politik for det aktive medborgerskab 2017-2021 Kære læser Du har netop åbnet den nordfynske politik for det aktive medborgerskab. Jeg vil gerne give denne politik et par ord med på

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH)

Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) 1 Interview med Maja 2011 Interviewet foregår i Familiehuset (FH) Hej Maja velkommen her til FH. Jeg vil gerne interviewe dig om dine egne oplevelser, det kan være du vil fortælle mig lidt om hvordan du

Læs mere

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer

Det gode lokale samarbejde. - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det gode lokale samarbejde - anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Februar 2007 Øvrige publikationer/foldere i samme

Læs mere

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen

VISION VEJEN. Din holdning - Jeres By - Vores Vejen VISION VEJEN Din holdning - Jeres By - Vores Vejen Byerne driver fremtidens vækst. Befolkningstilvæksten foregår fortrinsvis omkring de større byer. Her sker også den største vækst i arbejdspladser, service,

Læs mere

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved.

Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Årsmøde 2016 I Landdistrikternes Fællesråd 18.marts kl. 10.00 15.00 Roberthus, Tybovej 2, 6040 Egtved. Landdistrikternes Fællesråd Dagsorden: 09:30 Ankomst, registrering og morgenkaffe 10:00 Landdistrikternes

Læs mere

Erhvervskvinder Kolding

Erhvervskvinder Kolding Erhvervskvinder Kolding Maj 2010, nr. 4 Velkommen til vores medlemsmøde i maj. Tirsdag, den 18. maj kl. 18:00 På Hotel Comwell, Kolding Emnet for aftenen er: Bruttonational-lykke. Hvad sker der når målet

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

En lille opdatering på året som snart er brugt op!!

En lille opdatering på året som snart er brugt op!! En lille opdatering på året som snart er brugt op!! Så har vi næsten slidt endnu et år op, og vi vil lige lave et lille tilbageblik på året, som har mindre end 2 måneder tilbage. Bestyrelsen har i året

Læs mere

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20

LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 LAG Randers, Skive, Viborg og Djursland; Fælles høringssvar til Udkast til Landdistriktsprogrammet 2014-20 Indledningsvist vil vi sige, at der er mange positive elementer i udkastet til det nye Landdistriktsprogram.

Læs mere

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG

VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG LAG Odder-Hedensted VELKOMMEN TIL 12 TIL MIDDAG Middagsinvitationen er en del af Gentænk Landsbyen, der gennemføres i forbindelse med, at Aarhus er udnævnt som europæisk kulturhovedstad i 2017. I Gentænk

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Forord. På vegne af Byrådet

Forord. På vegne af Byrådet Sammen er vi bedst - Politik for aktivt medborgerskab Forord Mange borgere bidrager personligt til fællesskabet i Assens Kommune. Det er en indsats, vi i kommunen værdsætter højt, og som vi gerne vil værne

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune

Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Struktur for Samarbejdende Bysamfund SAMBY Horsens kommune Udarbejdet af den af bysamfundene nedsatte arbejdsgruppe den 19. september 2006 Revideret 28.august 2008 Forslag til Revideret udgave september

Læs mere

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid

Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Udvalget for Landdistrikter og Øer 2016-17 ULØ Alm.del Bilag 82 Offentligt Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning Dansk landdistriktspolitik i nyere tid Hanne Tanvig, seniorrådgiver, PhD Sektion

Læs mere

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016!

Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Skriftlig beretning til årsmøde i DGI Sønderjylland 2016! Solen skinner udenfor lige nu, og der er så småt begyndt at komme knopper på træer og buske og forårsblomsterne begynder at stå i fuldt flor. Jeg

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Målrettet erhvervsindsats

Målrettet erhvervsindsats Målrettet erhvervsindsats Et af initiativerne i regeringens strategi om vækst og udvikling i hele Danmark vedrører en målrettet erhvervsindsats i områder, der er præget af tilbagegang, men har et erhvervsgrundlag

Læs mere

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011.

Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Region Hovedstaden Årsberetning 2011. Årsberetning fra Beredskabsforbundet Regions Hovedstaden for 2011. Regionsårsmødet i kreds Vestegnen fredag den 23. marts 2012. Så har Region Hovedstaden været i gang

Læs mere

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og

Mellem Linjerne Udskrift af videosamtalerne. Kapitel 3 - Biler, cykler og 1. Jeg kører sådan rimelig ofte Katrine: Skal du lave noget i weekenden? Birgitte: Ja, jeg skal faktisk til Fyn altså her den 14. Katrine: Ja. Hvordan kommer du derhen? Birgitte: Jeg skal køre i bil. Katrine:

Læs mere

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab

Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Imaks repræsentantskabsmøde april 2015 Naalakkersuisoq Nivi Olsens tale til IMAK s repræsentantskab Kære formand, bestyrelse og repræsentantskab: Mange tak for indbydelsen På vegne af Naalakkersuisut vil

Læs mere

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag

Det Fælles Bedste. Sådan holder du din egen samtalemiddag Det Fælles Bedste Sådan holder du din egen samtalemiddag Kære vært, tak fordi du vil tage del i Det Fælles Bedste ved at være vært for en samtalemiddag om et af de emner, der ligger dig på sinde. En samtalemiddag

Læs mere

Ansøgningsvejledning

Ansøgningsvejledning September 2016 Ansøgningsvejledning Landdistrikter landet over står midt i den største omstilling i nyere tid. Befolkningstilvæksten til de større byer er accelereret, og det har efterladt især de mindre

Læs mere

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder

Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Bosætning som nøgle til ny erhvervsudvikling i udkantsområder Indlæg på Åben Land konferencen 2010 Ved Anne Mette Wandsøe Turist og erhvervsdirektør samt LAG koordinator for LAG Langeland Baggrund Tilflytter

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune

Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Politik for nærdemokrati i Esbjerg Kommune Godkendt i Sammenlægningsudvalget den 6. december 2006 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.1.1 Beslutning om sammenlægning af Bramming,

Læs mere

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs.

Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Lokaldemokrati Afvikling eller udvikling? Slip landsbyerne løs. Kirsten Bruun s mission er: At være praktisk ekspert i at samle, dele og kommunikere viden til gavn for landdistrikter og yderområder. Vores

Læs mere

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå.

ytårskuren For dialogen, viljen til at tale sammen og viljen til at lytte, er forudsætningen for alt det andet, vi gerne vil opnå. Borgmester Gert Jørgensens tale ved nytårskur n ytårskuren for erhvervslivet den 13. januar 2014 [Det talte ord gælder.] Godt nytår, alle sammen. Det er dejligt at se jer. Dejligt, at så mange bakker op

Læs mere

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00

1. Information om medlemsweekend år 2010. Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 1. Information om medlemsweekend år 2010 Lørdag den 9. oktober kl. 14.00 og søndag den 10. oktober 2010 kl. 10.00 Så nærmer sig tiden som mange af os har glædet os til et helt år hvor vi skal mødes igen

Læs mere

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen.

Leder. Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Leder Det summer af sol og sommer. Det er den tid på året, hvor vi alle fylder depoterne op med energi fra lyset og varmen. Den kommende tid er hverdagene på Egely præget af, at det er feriesæson. Det

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015.

Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Bilag 2 Transskription af interview med Luna. d. 17/4 2015. Interviewer: Hej! Luna: Hej! Interviewer: Vil du præsentere dig selv? Tale lidt om hvad du er for én? Luna: Jeg hedder Luna og jeg er i midten

Læs mere

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen.

Velkommen til en lille rundtur med. fru Larsen. Velkommen til en lille rundtur med Et oplæg om drømme og nye holdninger. Mit hjem er stedet for mine børn, min mand, venner og familie - her bor vi og lever. Min hjerne har fået strithår af alt det drømmeri.

Læs mere

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse

Blomstrende Landsby. Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund. Programbeskrivelse Blomstrende Landsby Et udviklingsprogram for kommuner, landsbyer og lokalsamfund Version 04 20. oktober 2009 1 Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby Udviklingsprogrammet Blomstrende Landsby giver landsbyer

Læs mere

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne

Liv på landet. Tag del i udviklingen i landdistrikterne Liv på landet Tag del i udviklingen i landdistrikterne Tag del i debatten om de danske landdistrikter Der er højt til loftet på landet. Himlen er simpelthen større. Det er den fornemmelse man får, når

Læs mere

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012

Fredagsbrev Århus Friskole fredag d. 30/3 2012 Anette blev hyldet i anledningen af de 25 år! Både børn og voksne mødte i går eftermiddags talstærkt op for at hylde Anette, der nu har rundet de 25 somre - som lærer på Århus Friskole. Og sikken en hyldest!

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande

NOTAT Bilag 14 Udkast. Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande NOTAT Bilag 14 Udkast 30. maj 2011 Aftale mellem partnerne vedr. etableringen af et videncenter for kystturisme i Hvide Sande Økonomi- og Erhvervsministeriet, Region Midtjyllands, Regions Syddanmarks,

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors

Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Ny organisering i Ungdommens Røde Kors Vores nuværende struktur stammer tilbage fra 2009. I forbindelse med strategiprocessen i 2015 blev det tydeligt, at vi i Ungdommens Røde Kors havde svært ved at byde

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

LAG Struer beretning 2011

LAG Struer beretning 2011 LAG Struer beretning 2011 a. Overordnet redegørelse for aktionsgruppens og bestyrelsens virke i det foregående år med hensyn til udviklingsstrategien, inddragelse af det lokale liv/offentlige myndigheder

Læs mere

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang

TAK. Nr 1 2014. 10. årgang TAK Af Kirsten Nielsen Tak for jeres hjælp ved kommunevalget. Tak til jer der hjalp med plakater og for hjælp til uddeling af foldere. Uden jeres hjælp ville det have været en næsten umulig opgave at få

Læs mere

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo

TALE. 26. maj 2008. Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder. Et lysglimt eller en dynamo TALE 26. maj 2008 Kulturminister Brian Mikkelsen tale ved Øresundstinget torsdag den 29. maj Det talte ord gælder Et lysglimt eller en dynamo Tak for invitationen til at tale her i dag. Jeg er glad for

Læs mere

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN

FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN OPDATERET 09.12.14 FOLKEMØDEARRANGØR SÅDAN Bornholms Regionskommune står for Folkemødets praktiske rammer. Men det politiske indhold selve festivalens substans bliver leveret af partier, organisationer,

Læs mere

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.«

»Du skal ikke se væk,«siger Pia.»Gå hen til ham.« FEST Maja skal til fest. Det er på skolen. Hun ser sig i spejlet. Er hun ikke lidt for tyk? Maja drejer sig. Skal hun tage en skjorte på? Den skjuler maven. Maja tager en skjorte på. Så ser hun i spejlet

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab

Fælles afdelingsbestyrelsesmøde for Padborg Boligforening og Aabenraa Almene Boligselskab Referat fra fælles afdelingsbestyrelsesmøde på Stubbæk Forsamlingshus, torsdag den 14. november 2013 kl. 19.00. Tilmeldt var fra Padborg Boligforening (Padbo) 31 medlemmer af afdelingsbestyrelser og organisationsbestyrelsen,

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5

Prøve i Dansk 2. Skriftlig del. Læseforståelse 2. November-december 2014. Tekst- og opgavehæfte. Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Prøve i Dansk 2 November-december 2014 Skriftlig del Læseforståelse 2 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 2: Opgave 3 Opgave 4 Opgave 5 Hjælpemidler: ingen Tid: 65 minutter Udfyldes af prøvedeltageren Navn

Læs mere

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil.

På www.standsaids.nu kan I også spille dilemmaspillet Fremtiden er på spil. Post 1 Velkommen til... I skal nu på et dilemmaløb, hvor I vil opleve, hvordan det er at være dreng i Afrika. I får her starten på en historie. Læs den højt for hinanden og beslut derefter i fællesskab,

Læs mere

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum

Iktyosisforeningens 10 års jubilæum IKTYOSISFORENINGEN Iktyosis en gruppe af arvelige hudsygdomme Iktyosisforeningens 10 års jubilæum sommerarrangement 1.-2. juni 2013 på Hvidbjerg Strand Iktyosisforeningen har i år eksisteret i 10 år. Det

Læs mere

Landsbynyt. Årsmøde og generalforsamling på Sdr. Nissum Friskole

Landsbynyt. Årsmøde og generalforsamling på Sdr. Nissum Friskole Januar 2007 17. årgang nr. 1 Årsmøde og generalforsamling på Sdr. Nissum Friskole Læs referatet på side 4. Borgmester i Ulfborg-Vemb byder velkommen til årsmødet. Foto: Jens Jørgen Andreasen Nyt lys i

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne.

Uddrag. 5. scene. Stykket foregår aftenen før Tors konfirmation. I lejligheden, hvor festen skal holdes, er man godt i gang med forberedelserne. EBBE KLØVEDAL REICH Ebbe Kløvedal Reich har et langt forfatterskab bag sig. Som ung studerede han historie ved Københavns Universitet, og mange af hans romaner har da også et historisk indhold. Det gælder

Læs mere

KULTUR I LANDDISTRIKTERNE.

KULTUR I LANDDISTRIKTERNE. . Velkomst Præsentation af Tovholder Idegrundlag Køreplan PAUSE Kulturpakker www.kulturihimmerland.dk KULTUR I Afslutning med mulighed for spørgsmål Tovholder Jan Vestergaard Bosat i landsbyen Skelund

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder -

Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Tale til nytårskur 7. januar 2008 Koldinghus - Poul-Erik Svendsen - Det talte ord gælder - Velkommen til Region Syddanmarks nytårskur. På vegne af regionsrådet, er jeg glad for, at så mange er mødt op

Læs mere

strategi for nærdemokrati

strategi for nærdemokrati strategi for nærdemokrati i Slagelse Kommune 2009 Slagelse Kommune Ledelsessekretariatet Rådhuspladsen 11, 4200 Slagelse Tlf. 58 57 36 00 slagelse@slagelse.dk Visionen brandmen.dk Slagelse Kommune vil

Læs mere

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang

Februar. Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang Februar Nr. 1 Sjællands Motor Veteraner 37. Årgang 2015 Formand Allan Larsen E-mail: smv1978@mail.dk Tlf.:3053 9635 Næstformand Lars Christiansen E-mail: info@larsvognmand.dk Tlf.:2166 6987 Kasserer Mette

Læs mere

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening.

Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening 26. marts 2012 Formandens årsberetning Foråret er på vej, og dermed er det også blevet tid til generalforsamling i Munkebo Gymnastikforening. Dette er min

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev

Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Frivillighedspolitik for et godt samarbejde med frivillige i Herlev Udgivet af Herlev Kommune December 2013 herlev.dk/frivillighedspolitik

Læs mere

Studie. Den nye jord

Studie. Den nye jord Studie 16 Den nye jord 88 Åbningshistorie Jens er en af mine venner. Jeg holder meget af ham, men han er tja nærig. Jeg bryder mig ikke om at sige det på den måde, men siden hans kone Jane sagde det rent

Læs mere

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg

Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Bestyrelsens beretning 2010 DGI Vestjyllands årsmøde 26. marts 2011 i Ulfborg Oversigt: Aktivitetsniveau Tal og statistik Kommunerne Pressen DGI Nordvest Væsentlige begivenheder Satsningsområder Idrætspolitik

Læs mere

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014

Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Tilskuerundersøgelse Varde Sommerspil 2014 Side 1 af 9 Varde Sommerspil 2014 Årets forestilling: Byens Bedste Horehus Siddepladserne Side 2 af 9 Varde Sommerspil 2014 Sommerspillets parkeringsforhold Adgang

Læs mere

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali.

Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Referat af generalforsamling i Venskabsforeningen Danmark- Mali. Mandag den 26. maj 2014 kl 19.00 i Danafrika Kultur, Ndr. fasanvej 192-194. kld. 2000 Frederiksberg med dagsordenen: 1) Valg af dirigent

Læs mere

Julearrangement med foredrag

Julearrangement med foredrag NYHEDSBREV DECEMBER 2007 Kære medlem Inden vi får set os om er det jul igen. Hver årstid har sin charme, men julen er jo noget særligt med dens stemning og glæde. Sædvanen tro inviterer Selvhjælpsgrupper

Læs mere

MCC-Nordsjælland Bikernyt...

MCC-Nordsjælland Bikernyt... Årgang 8, Nummer 48 Grå i toppen kør med MCC-Nordsjælland MCC-Nordsjælland Bikernyt... Oktober 2008 I dette nummer: Redaktøren 1 Rørsnæs 1-2 Flygrakan 2-3 Bakken Lukket 3-4 Bestyrrelsen 5 Malerklemmen

Læs mere

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde!

Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Tale vedr. frivilligcharter, den 29. oktober 2013 Dialogmøde i Hanstholm Kære alle! Jeg vil gerne indlede med at byde jer alle velkommen til dagens dialogmøde! Jeg er meget glad for, at så mange har tilmeldt

Læs mere

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011

Arbejde med udviklingsplan og organisering. Landlolland 17. februar 2011 Arbejde med udviklingsplan og organisering Landlolland 17. februar 2011 Præsentation Jens Peter Jacobsen Landdistriktskoordinator Faaborg-Midtfyn Kommune Ros-Mari Mattsson Lokalrådsformand Krarup-Espe

Læs mere

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog.

Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Fra en børnesagkyndigs perspektiv Hvordan sikre at børns verden hænger sammen, når de voksne skal deles om den? v. Ingrid Bové Jakobsen, Psykolog. Kære statsforvaltning/ kære morogfarskalskilles.dk Jeg

Læs mere

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016

Klausuleret til lørdag den 28. maj kl DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016 [1] Klausuleret til lørdag den 28. maj kl. 12.00 DTL-Danske Vognmænds generalforsamling 2016 Beretning ved næstformand Ole Bang Jensen [Det talte ord gælder] Jamen, jeg vil da også gerne have lov at byde

Læs mere

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl

Øen der ikke vil dø. Teskt af Julie Hammer Lauridsen og Michala Rosendahl Foto af Michala Rosendahl Øen der ikke vil dø I Kattegat ligger Tunø og kæmper. Selvom befolkningstallet på øen har været stabilt de sidste ti år, er fremtiden usikker. For det er ikke nemt at lokke unge mennesker til en ø, hvor

Læs mere

Et liv med Turners Syndrom

Et liv med Turners Syndrom Et liv med Turners Syndrom Hvordan er det at leve med Turner Syndrom, og hvordan det var at få det at vide dengang diagnosen blev stillet. Måske kan andre nikke genkendende til flere af tingene, og andre

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

Politik for Nærdemokrati

Politik for Nærdemokrati Politik for Nærdemokrati oktober 2010 Indholdsfortegnelse 1 Indledning... 3 1.1 Baggrund... 3 1.2 Formål... 3 2 Rammer for nærdemokratiet... 4 2.1 Definition af lokalområder... 4 2.2 Lokal repræsentation...

Læs mere

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse

Idékatalog til BMX. - Forslag til rekruttering og fastholdelse Idékatalog til BMX - Forslag til rekruttering og fastholdelse 1 Hvad forstås ved frivilligt arbejde? På både Strategiseminaret (september 2012) og Klublederseminaret (november 2012) blev der diskuteret

Læs mere

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE

Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE Beskæftigelsesudvalget 2013-14 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 369 Offentligt T A L E Samråd i Beskæftigelsesudvalget den 14. maj 2014 kl. 8.00-9.20, alm. del, samrådsspørgsmål AE 6. maj 2014 J.nr.

Læs mere

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE

BOLIGDAG 2011 BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE BOLIGDAG 2011 BOSÆTNING OG BOLIGFORHOLD I YDERKOMMUNERNE BOSÆTNINGSINDSATSER I RINGKØBING-SKJERN KOMMUNE Strategikonsulent - landdistriktsudvikling Suzanne Eben Ditlevsen En bosætningsindsats på tre ben

Læs mere

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre.

2. Bestyrelsens beretning Vi har i år valgt at dele beretningen ud til dem der har haft med de forskellige områder af gøre. Referat fra Generalforsamlingen 2008 Afholdt onsdag den 18. februar på Bakkenbro Skole. 36 fremmødte udover bestyrelsen. 1. Valg af dirigent Otto Østergaard blev valg med applaus. 2. Bestyrelsens beretning

Læs mere

GUIDE. Sådan starter I en ny forening

GUIDE. Sådan starter I en ny forening GUIDE Sådan starter I en ny forening Udskrevet: 2016 Sådan starter I en ny forening Et formål, en bestyrelse, et sæt vedtægter og et stiftende møde - det er alt, hvad I behøver for at starte en forening.

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted:

Vedtægter for Den selvejende Institution. Ændringsforslag: X-Huset. i Vester Hæsinge. 1 Navn og hjemsted: Vedtægter for Den selvejende Institution X-Huset Ændringsforslag: i Vester Hæsinge 1 Navn og hjemsted: Den selvejende institutions navn er: X-Huset. Den har hjemsted i Vester Hæsinge, Faaborg-Midtfyn Kommune.

Læs mere

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl

Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Dagsorden 12. april 2016 Klokken 12:00 14:30 Strøjer Tegl Sekretariat: Fynssekretariatet Jacob Pedersen jacpe@odense.dk tlf. nr. 40290393 1 Dagsorden 1. Godkendelse af referat af mødet i Borgmesterforum

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013.

Tina French Nielsen. Nibe Dyrskue, 5. juni Kære Alle. Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Tina French Nielsen Nibe Dyrskue, 5. juni 2013 Kære Alle Hjerteligt velkommen til Dyrskuet 2013. Og TAK fordi, jeg endnu engang har fået lov at bidrage her til opstarten af årets dyrskue. Her i søndags,

Læs mere

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER

Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Bilag 2 Statsministerens nytårstale den 1. januar 2013 DET TALTE ORD GÆLDER Godaften. Vi danskere er grundlæggende optimister. Vi tror på, at hårdt arbejde betaler sig. Vi tror på, at vi kan komme videre

Læs mere

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde

Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Investeringer i landdistrikter Debat om projektstyring, netværk og samarbejde Ved Jørgen Hammer (substitut for Michael Skovgaard, Tejn) Nyker Borgerforening Bornholmske Borgerforeningers Samvirke Paraplyorganisation

Læs mere