Landsbynyt. vise film og give mulighed for dialog med filmskaberne.

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Landsbynyt. vise film og give mulighed for dialog med filmskaberne."

Transkript

1 Juni 2006 Landsforeningen af Landsbysamfund 16. årgang nr. 4 Antropolog, historiker og filminstruktør Maria Rytter i snak med Jacob Osclag ved festivalens start. Danmarks første Landsbyfilmfestival gik godt! Helt nyt samarbejde Et måske utraditionelt samarbejde mellem arrangørerne Det thylandske landøkonomiske Selskab, Landsforeningen af Landsbysamfund og Hørdum Kulturlandsby er et glimrende eksempel på de samarbejder, der er nødvendige for at skabe det kit, der skal til for at styrke bosætning og erhvervsudvikling i landdistrikterne. Debatfilm, kultur og netværk Trods den korte forberedelsestid på fem uger har afviklingen af Landsbyfilmfestivalen til fulde opfyldt sine formål, der bl.a. var at sætte fokus på filmmediet til at skabe debat om det at bo på landet og landdistrikternes muligheder, vise film og formidle de enkelte films indhold til lokale beboere, at styrke kulturelle udfoldelsesmidler og netværk og at præsentere filmmediet som kunstart ved at vise film og give mulighed for dialog med filmskaberne. Tre instruktører og +50 film Siden filmfestivalen startede fredag 26. maj er der blevet vist mere end 50 film. Deltagelse af filminstruktørerne Jon Bang Carlsen og Jørgen Vestergaard fra Sennels samt antropolog og instruktør Maria Rytter var inspirerende, og deres film dannede udgangspunkt for diskussioner om livet i landdistrikterne set indefra såvel som udefra. Landsbyfilmfestivalen på besøg i landsbyerne Anden del af filmfestivalen var filmvisninger i den efterfølgende uge i landsbyer på Thyholm og i Sydthy. Filminstruktøren Jørgen Vestergaards film "Livet på landet" og "Viljen til Thy" i Hvidbjerg Thyholm og Doverodde, "En landsby ved A26" fra Sundby Mors i Skyum og spillefilmen Fortsættes side 4 LEADER i det danske landdistriktsprogram Leader efter 2007? På stormøder rundt i landet i 2005 blev vi af Fødevareminister Hans Christian Schmidt og hans embedsmænd orienteret om den kommende LEADER programperiode. De hidtidige principper for opgavevaretagelsen, præget af en proaktiv tilgang til arbejdet af aktører med en nær tilknytning til lokalområdet skulle bevares og budgetmæssigt så alt lyst ud. Som noget nyt skulle alle landets nye storkommuner som udgangspunkt være omfattet af LEADER programmet. Efterfølgende har udmeldingerne været skuffende. Det beløb, Danmark kan forvente i den kommende programperiode, er blevet reduceret fra de oprindeligt udmeldte ca. 1,1 mia. kr. til ca. 850 mio. kr. på grund af en omprioritering til fordel for Østeuropa. Efterfølgende har den danske regering meldt ud, at den specielt i programmets første år lægger op til at binde den største del af landdistriktsmidlerne til miljøopgaver. Og de mere konkrete vilkår for de kommende LAG s kender vi p.t. ikke. Fortsættes side 2 Indhold: Landsbyfestival... s.1 Leader... s.1 Leder... s.2 Gode råd er gratis... s.3 IT-hjørnet... s.4 Brevkassen...s.5 VUC i fremtiden... s.5 Små skoler... s.6 Gave til Hørdums børn... s.6 Landsbyrigsdag i Borås... s.7 Ministre og lovstof... s.7

2 Leder Kære landdistrikter! Hvordan går det med at blive klar til jeres ny stor-kommune? Nu har sammenlægningsudvalgene fungeret et halvt år, og der begynder at vise sig forskellige tegn på, hvordan de vil prioritere udviklingen i den kommende storkommune. Nærdemokrati! Har I fået dannet lokalråd/landdistriktsråd hos jer? Er I gang med at få indflydelse på den fremtidige udvikling i jeres eget område? Har I formuleret en landdistriktspolitik hos jer? Det er I sikkert, hvis sammenlægningsudvalgene har været så kloge, at de har set styrken og nødvendigheden i at få skabt en ny struktur for dialogen med borgerne også jer, som bor i landdistrikterne. Vi ved i Landsforeningen af Landsbysamfund, at det ikke er alle steder, at der har været denne proces; og dertil må vi sige, at nu haster det med at komme i gang. Vi ser et meget broget Danmarkskort, som rummer både de glade, sprællevende, samarbejdende borgere og politikere og de triste, desillusionerede borgere, som på afstand må se politikerne lægge planer ofte til fordel for centralisering og dermed nedlæggelse af landsbyerne. Vores håb for det sidste halvår, inden de ny kommuner tager over, er, at det må lykkes at finde vilje til at føre dialogen politikere og borgere! Kun ved i fællesskab at formulere en landdistriktspolitik, som rummer politisk vision for udvikling af området, kan det lade sig gøre at fastholde det lokale engagement som er så afgørende for livet i landdistrikterne. Det er vores tro og håb, at de ny politikere vil se disse muligheder og understøtte dem. Det er muligt at hente inspiration til det lokale arbejde på vores hjemmeside og hos vores paraplyforening Landdistrikternes Fællesråd, dk. Held og lykke med arbejdet! Landsforeningen af Landsbysamfund Jette Hansen Formand. Leader. Fra forsiden. Sammenfald mellem nyt Landdistriktsprogram og Strukturreformen Starten på den nye Leader-periode falder sammen med starten på strukturreformen, der byder på nye storkommuner og regionale vækstfora. Skal de nye LAG s bevare en lokal forankring baseret på indsigt i landdistrikternes udfordringer og potentialer, bør deres lokalområde, når lige der ses bort fra de færgebetjente øer, være hele eller dele af en af de nye storkommuner, der i gennemsnit vil få ca indbyggere. Det er ikke det der nu lægges op til, hvor man snakker om højest 2-3 LAG s pr. region. Hvordan forestiller man sig, at vi med så store LAG s får vi skabt demokratiske fora, der kan bidrage til nærdemokratiet i de nye storkommuner og hvordan bevarer vi muligheden for en reel buttom up tilgang til opgaven? Det sidste er i mine øjne forudsætningen for, at LAG en forstår landdistrikternes vilkår, ser mulighederne og sikrer forankringen og ejerskabet til LAG ens udviklingsplan. LAGs med kommunal forankring og Vækstfora i regionerne Det er endnu vanskeligt for de hidtidige og specielt for de nye LAG s, i det omfang de overhovedet er begyndt at blive dannet, at formulere en udviklingsplan for den kommende periode , så længe man ikke kender de endelige vilkår og økonomiske rammer. Samtidig er der kommet en ny aktør på banen i form af de nye Vækstfora, der skal formulere de regionale udviklingsstrategier. Hidtil har de udviklingsplaner, LAG erne har lavet, været afstemt med kommunen/-erne i LAG ens lokalområde, som samtidig har sikret den kommunale medfinansiering. Endnu kender vi ikke de spilleregler, der vil blive mellem de "top down" prægede regionale vækstfora og regionernes "bottom up" LAG er. Meget tyder på, at der lægges op til, at kommunerne fortsat tager initiativet til at få dannet LAG er, men at det sker efter et "konkurrenceprincip". De regionale vækstfora vil få indstillingsret til LAG en. Der lægges endvidere op til, at LAG ernes udviklingsplaner skal afstemmes med såvel de regionale udviklingsplaner, strategierne for vækstforas erhvervsudvikling, de kommunale planer og at de fortsat skal godkendes af Fødevareministeriet ved Direktoratet for FødevareErhverv. LEADER metoden i hvor mange akser?? Man kan frygte, at de administrative udfordringer i at tilfredsstille så mange høvdinge vil tage gejsten fra "ildsjælene", som vi i LAG erne gerne vil trække på. Der lægges tilsyneladende op til, at LEADER metoden i Danmark alene tænkes brugt for så vidt angår landdistriktsprogrammets akse 3, der taler om "Livskvalitet og økonomisk diversificering". Det begrænser LAG ernes indsatsområde væsentligt. Og det fjerner LAG ens indsatsområde fra bl.a. akse 1 landbrug/skovbrug/fødevarer på et tidspunkt, hvor flere af de danske LAG s bl.a. viser markante resultater på det regionale fødevareområde i kraft af lokal nytænkning og innovation, der har skabt arbejdspladser i landdistrikterne. LAGs begrænset indflydelse i Danmark? Den rolle, de nye vækstfora har fået, er relevant i det moderne samfund præget af stordrift, centraliseringer og internationalisering. Men de nøgleord er Fortsættes på næste side. Fakta Leader er et europæisk landdistriktsprogram, der i Danmark forvaltes via Fødevareministeriet af Direktoratet For FødevareErhverv. Det igangværende Leaderprogram yder støtte til 12 danske udkantregioner efter princippet krone til krone og udløber i år. Organiseringen i partnerskaber i form af lokale aktionsgrupper (LAGs) er et særkende ved LEADER+ programmet. Medlemmerne i de lokale aktionsgrupper er repræsentanter for lokale foreninger, organisationer, erhvervsmæssige interessenter og myndigheder og har således alle en tilknytning til lokalområdet, der er præget af "bottom up" i rekrutteringen. Den lokale aktionsgruppes opgave er at koordinere LEADER+ aktiviteterne i deres områder ud fra en udviklingsplan, som gruppen har udarbejdet, og er ansvarlig for at gennemføre. De 12 danske aktionsgrupper for LEADER+ er overdraget en betydelig del af driften af LEADER+ aktiviteterne i deres områder. Det betyder, at de har ansvaret for at indstille projekter, som kan falde ind under den lokale udviklingsplan inden for en dertil udmeldt bevillingsramme. ikke nødvendigvis de rette i vore landdistrikter, der mange steder er præget af afvandring, men stadig har noget at byde på præget af mere bløde værdier. Her ligger udviklingspotentialet indenfor miljø- og oplevelsesturisme, kunsthåndværk, fødevareudvikling og "uddøende" håndværksvirksomhed. Og de velfungerende LAG s, der ikke skal dække over "urimeligt" store geografiske landdistriktsområder, har næse for både de potentielle ressourcepersoner, de proaktive udviklingsmuligheder og de muligheder, der er for relevante klyngedannelser. Hvorfor tillægger man så ikke i Danmark "bottom up" større betydning i den nye periode? Billedet synes at tegne en udvikling, hvor LAG ernes indflydelse, som det fremstår på sidelinien, bliver begrænset mest muligt. Man må håbe, at de nye Vækstfora forstår vigtigheden af, at der inden for rammerne af den regionale strategiplan sikres LAG erne en kompetence til at formulere udviklingsplaner med et landdistriktsafsæt, der rummer plads for nytænkning og innovation på græsrodsniveau. En mulighed for at skabe en gensidig forståelse Vækstfora og LAG er imellem til glæde og gavn for udviklingen i landdistrikterne vil være at give LAG erne observatørstatus i de nye Vækstfora. Disse tegnes af repræsentanter udpeget af erhvervslivet, viden- og uddannelsesinstitutioner, arbejdsmarkedets partnere og de lokale og regionale myndigheder, der ikke altid har den forståelse for og indsigt i landdistrikternes vilkår, som kendetegner LAG erne. Jørgen Hammer Formand for LAG Bornholm og Bornholmske Borgerforeningers Samvirke Jørgen Hammer Gode råd er gratis! I løbet af et interview blev redaktøren bedt om at give tre gode råd til ildsjæle i landsbyer. Det var en stor mundfuld, som straks blev delt ud til hele bestyrelsen. Her følger de indkomne svar: Knud Jensen: Landsbynetværk, Handlingsplan for kommunens landsbyer og God respons 1. Samarbejde i landsbynetværk kan anbefales! Få officiel kontakt til ledende organer i den nye kommune. 2. Handlingsplan for udvikling i kommunens landsbyer/landdistriktspolitik i kommunen. Handlingsplan er en god måde at starte på. 3. Hjælp kommunen til at se landsbyrepræsentanter og ildsjæle som konstruktive partnere. God tone og god respons hjælper til at komme videre. Inger Plauborg: Tag del, Egenart, Lokal dialog 1. Tag del i dagliglivet i dit lokal område. 2. Værn om lokalområdernes egenart. 3. Styrk dialogen mellem lokalområderne. Peter Wimsey Nielsen: Transport, Skilte og Lokalplaner 1. Pas på den offentlige transport! Gå i samarbejde med trafikselskab og kommune om udviklingen. 2. Sørg for synlighed, at man udenfor landsbyen kan se, hvad der er der. Skiltning om industri, skole og handelsmuligheder. 3. Lokalplanerne: Hold øje med, at lokalplanerne bliver overholdt og ændret så de passer til jeres tanker om udviklingen, udbygning med storparceller og flere huse i det hele taget. Barbara Diklev: Vedtægter, Handlingsplan og Åbenhed overfor deltagere 1. Læs jeres vedtægter igennem og sørg for at formålet passer til det arbejde, I vil påtage jer ellers må der en vedtægtsændring til på næste ordinære generalforsamling - eller på en ekstraordinær. 2. Lav en plan (gerne prioriteret) for ønsker for udvikling hos jer. 3. Forsøg at finde lige netop dem, der er interesseret i et specielt projekt og få dem involveret. Giv hinanden lov at arbejde med stort eller småt, som man vil, og værdsæt al deltagelse i arbejdet for jeres landsbys udvikling. Erik Rytoft Jensen: Opbakning til ildsjæle, God stemning i samarbejde og Om at ansætte konsulenter 1. Bak op om ildsjælene, så de bevarer engagementet! 2. Få en god samarbejdspartner til landsbyerne/landsbyrådet i kommunen og skab en positiv stemning om samarbejdet. 3. Spørg ind til, hvad konsulenterne ved om udviklingsarbejde i landsbyer/foreninger, før I antager dem. Få evt. at vide hvem de har samarbejdet med før og tal med dem. Hjælp også kommunerne med at ansætte de rigtige landdistriktskoordinatorer, når/hvis det skal ske. Jens Jørgen Andreasen: Samarbejde landsbyerkommune, Lokalt landsbysamarbejde, Landdistriktspolitik * får etableret et struktureret samarbejde imellem landsbyerne og kommunen * får etableret et samarbejde på tværs af lokale sognegrænser og skoledistrikter, glemme gamle uenigheder (hvis man kæmper indbyrdes, lykkedes det for de andre) * får lavet på en landdistriktspolitik, skrevet og udarbejdet af landsbybeboerne Og formanden? Læs Lederen for hendes svar om inspiration til ildsjælene i landsbyerne. 2 3

3 IT-hjørnet Brevkassen Fra Samsø kom en service, oh, så god, så god Interview med Peter Larsen om GratisDNS af Robert Webmaster Landsforeningen Af Landsbysamfund har haft sin egen hjemmeside i over ti år. I en stor del af dem har vi haft vores eget domæne, For at sådan et domæne kan fungere, skal man bruge en såkaldt DNS-service, som er den mekanisme som binder en internetadresse sammen med den computer, som hjemmesiden rent fysisk ligger på. Sådan en service fandt vi på Samsø, hvor Peter Larsen i nogle år havde kørt en gratis DNS-service, kaldet Gratis- DNS. Selvom den almindelige erfaring på internettet siger, at man skal være forsigtig med at stole på gratis ydelser, så viste det sig, at GratisDNS var endog overordentligt velfungerende. Faktisk så velfungerende, at Peter Larsens oprindelige fritidsprojekt nu er rygrad for mere end domæner, herunder altså lal.dk og det er stadig gratis! Gennem tiden har GratisDNS udvidet sit område, og LAL har stort set hver gang hoppet med på vognen. Således er GratisDNS nu ikke blot ansvarlig for at skabe kontakt til serverne lal.dk og landsbynettet.dk, men det er også dem, som ordner al til LAL og senest er der kommet en web-server til, så der nu er langt bedre adgang til arkivet over Landsbynyt. Vi fangede Peter Larsen til et par spørgsmål om GratisDNS og dets oprindelse på Samsø: * Hvordan fik du idéen til Gratis- DNS? Jeg vil ikke sige jeg fik idéen, men jeg fik inspiration fra udenlandske DNS Filmfestival. Fra forsiden. "Som i himlen" i Villerslev havde utrolig god tilslutning. Fremtiden på landet i landet på film Afslutningen på dyrskuepladsen i Hurup med start allerede fredag aften, hvor der var fokus på fremtiden for landsbyen og landdistrikterne, og det velbesøgte dyrskue i flot vejr var en fin afrunding på festivalen. Filmtelt på dyrskue Med filmforevisninger dyrskuepladsen services som Granitecanyon.com, da jeg skulle have hostet mit eget domæne, via min flatrate isdn. Forskellen var dog, at jeg ville have det skulle være nemt, og ikke superteknisk for nybegyndere. * GratisDNS udbyder hovedsageligt gratis ydelser. Hvordan tjener I penge? Vi har mange små biprodukter, bl.a. hosting af digitale certifikater (til sikre forbindelser) via DigitaltCertifikat.dk, mailservices via MXHotel.dk, webhoteller via NetPlads.dk og snart også serverhosting via emotix.dk. Ud over det sælger vi også domænenavne hvis man ikke allerede har et sådan. Vi er, ud over mig selv, 1 fastansat. * GratisDNS drives ikke længere fra Samsø. Var det en praktisk nødvendighed at flytte, eller flyttede du af andre årsager? Der var flere årsager. Selve maskinparken blev flyttet separat. Vi fik tekniske problemer i forbindelse med en strømafbrydelse på grund af landbrugsmaskiner engang i december for et par år siden. Da besluttede jeg at flytte hovedmaskinen fra Samsø til København i et TDC hosting miljø. Ud over det var jeg også begyndt at løbe på begrænsningerne ved at have en IT virksomhed i et område som Samsø, vi var voldsomt begrænset af vores linjeleverandørs evner til at kunne levere erhvervslinjer til en pris som kunne realiseres. Tilbud på 2/2 Mbit linier til ,- pr måned havde på den måde også en del i skylden. i Hurup Thy pinselørdag blev Danmarks første Landsbyfilmfestival afsluttet med manér. Mange hundrede besøgte filmteltet, hvor der hele dagen blev vist kortere film med relation til landbrug og om det at bo i et landdistrikt. Globalisering og lokale ressourcer Mange emner blev berørt i løbet af ugen, bl.a. nye og nødvendige samarbejdsformer, globaliseringens krav om hurtig tilpasning, opfordring til at udnytte lokale ressourcer på alle måder, og ikke mindst at det forpligter at bo i en landsby og Robert Webmaster Jeg boede dog på Samsø frem til marts 2005, altså en god periode efter jeg havde flyttet maskinparken fra Samsø. Jeg valgte dog at flytte igen på grund af de meget indsnævrede muligheder for at kunne finde kvalificeret folk til min virksomhed i lokalområdet, samt for at komme tættere på mit netværk på sjælland. Siden jeg flyttede fra Samsø har jeg 2 gange haft fornøjelsen at deltage som taler til årlige konference. * Ved du om det stadig er umuligt at få en erhvervslinje til fornuftige priser i yderområderne? Vi kan få adsl, vi har en 8Mbit/0,768 Mbit linje ved restauranten. I starten var det kun ved tdc, men nu har cybercity vist også kunder derovre. * Domænet samsoe.nu er ikke længere aktivt. Betyder det, at der ikke har været en hjemmeside for Samsø siden du flyttede, eller har andre domæner overtaget? Siden forsvandt i et harddisk crash for et par år siden det var en side for min restaurant på Samsø. Den har også fået nyt domæne, men endnu ikke en ny hjemmeside. i landdistrikterne. Nye kontakter blev knyttet blandt lokale såvel som med de unge filmmagere fra Bornholm, som med deres film beviste, at næsten alt er muligt, når viljen er til stede. Kom igen! Landsbyfilmfestival er en ide, der kan gentages andre steder og andre år. En god måde at samle indbyggere i landsbyer og landdistrikter på til samtale om fælles forhold. Kontakt Bodil Erreboe Nielsen: Barbara Diklev: Opringning fra Sønderjylland :? Hej Barbara, det er Volker. Jeg vil høre, om det er en god ide at vores nye landsbyråd bliver medlem af LAL? -Absolut, vi har mange lokalråd/ landsbyråd som medlemmer, netop fordi de her kan finde andre, som arbejder på samme måde med samme ting.? Ja, det mente jeg nok. Jeg er blevet formand for Aabenraa Landsbyråd, og kommer lige fra møde med borgmesteren i Lundtofte kommune. Han er med i sammenlægningsudvalget, og skal være formand for det nye udvalg for Landsbyudvikling og Borgerservice i Aabenraa kommune. Han synes det er godt, at vi har Landsbyrådet og at vi kræver noget af politikerne, for det gør udvalget vældig levende. Han er rigtig godt valgt til posten, kan du tro. Netop i dag er der en helsides artikel i Erhvervsbladet om kommunernes succes som iværksættere, og Lundtofte står på en ren førsteplads. De er Danmarksmestre i iværksætteri! Det er den helt rigtige mand til at arbejde med udvikling! - Jamen, tillykke med det hele! Også at du er blevet formand. Hvor mange er I i bestyrelsen?? Vi er landsbyer repræsenteret. Næstformanden var også med i dag. Han er også dygtig, faktisk er det en vældig kompetent bestyrelse, som nu skal arbejde for landsbyerne. Vi anser det at støtte ildsjælene i landsbyerne for vores vigtigste opgave. Det er dem, der skal bære landsbyerne. Vi skal skaffe dem gode arbejdsbetingelser. Vores Landsbyråd i Ny Aabenraa kommune er ingen superorganisation. Vi vil bygge op efterhånden som vi får behov for det. Foreløbig har vi lavet vores oplæg til Landdistriktspolitik. Vi har lavet det i tre udgaver: En udførlig på 6-10 sider, en kort udgave og så en folderudgave, pop-udgaven. Den kan jeg da sende til dig, hvis du vil have den.. - Jamen mange tak. Tror du nu, jeg kan forstå den;-)?? Altså det med pop-udgaven er bare fordi den helt store ikke er færdig endnu! - Jaja, godt ord igen! Det lød bare sjovt. Hvordan er I kommet på at lave tre udgaver? Og er kommunen også i gang med at lave Landdistriktspolitik?? Nej, de er ikke i gang. Vores materiale er tænkt som inspiration til kommunen. De tre udgaver ja, den sidste blev vi opfordret til at lave, fordi den så kunne komme med som præsentationsfolder om os på Aabenraa Dyrskue. Det var Andreas Ott, som ringede til mig om det. Han fik så en fil tilsendt, og vil selv printe ud og tage med på dyrskuet. Han arbejder for landdistrikterne i Tinglev kommune nu, og flytter med som kontaktperson til Aabenraa. De er i færd med at lave hans jobbeskrivelse, og vi håber så at få ham med som vores sekretær. Det har vi bedt kommunen/den kommende udvalgsformand om at arbejde for. Vi har også bedt om lidt håndpenge kr til drift og kr. oplysningsarbejde, men vi ved ikke hvordan det bliver. Vi vil bare allerhelst have et godt samarbejde. Resten må komme senere. - Det kan jo være, de har lyst at betale Landsbyernes kontingent af LAL.? Ja, det er noget af det, jeg har spurgt om nu. Det ville være godt. Vi har jo stort set tre forskellige grupper landsbyer, som alle har brug for inspiration: 1. Dem, der ikke ved, de bliver til landsbyer nu med den nye kommunestruktur. De har før været hovedbyer eller lignende i de fem kommuner, Aabenraa, Røde Kro, Tinglev, Bov og Lundtofte. Det er f.eks.padborg, Feldsted, Tinglev og Bov. Når alt kommer til alt, har vi vel kun to rigtige byer her i den nye kommune, Aabenraa og Røde Kro, og de er næsten vokset sammen. 2. Så er der dem, der klarer sig selv og er gode til at sørge for udvikling lokalt. Kollund er et luksus-eksempel på det, med huse ved vandet og mange velhavende tilflyttere. 3. den tredje gruppe er dem, der ikke er organiseret. Deres ildsjæle har vældig brug for en hånd. Det er de tre grupper, vi stort set skal arbejde for. - Tak for alt det, Volker! Jeg håber, vi ser nogle af jer til generalforsamlingen i det Vestjyske i November. Det er en god chance for at få talt med mange andre i samme båd!? Ja, og selv tak. Hej. - Hej med dig. VUC kursus i Erslev. Dansk, matematik, engelsk eller IT? VUC s fremtid i et udkantsområde herunder skolens undervisning i landsbyernes ITcafeer. Debataften om VUC s fremtid d. 12. juni 2006 i Erslev Forsamlingshus på M o r s. Af Keld Andersen, Morsø Landdistriktsråd Det er kendt, at når amterne nedlægges, bliver VUC-skolerne selvejende institutioner og dermed selvsagt uden amtslig støtte. Det kan blive et særligt problem i tyndt befolkede områder ofte kaldt udkantsområder, hvor: uddannelses- niveauet er lavere!, som der står i Landsplanredegørelsen: Det nye Danmarkskort. Fire VUC-folk fra VUC i Thy og Mors deltog i det forklarende panel, som redegjorde for IT-cafeernes virkning som fødekæde til VUC og for VUCs fremtid, som den ser ud i forslaget. Nordvestjysk erfaring: I de seneste 10 år er der skudt IT-cafeer op i landsbyernes egne bygninger i en række landsbyer i flg. kommuner: Aalestrup, Sydthy, Sundsøre og Morsø (alene 6 ITcafeer her). Her tilbydes undervisning på VUC-niveau. Betingelsen for VUC s virke her er, at der kan etableres hold med 8 deltagere, fordi den særlige Viborg-ordning via EU-midler yder kompenserende betaling, som muliggør dette. En lignende ordning bør muliggøres efter Fortsættes næste side 4 5

4 Birgitte Josefsen, V, Steen Gade, SF, og Ole Vagn Christensen, S, i panelet om fremtiden for VUC og små hold i landets udkanter. Afsættet til at etablere kompetencegivende undervisning i de små cafeer er, at flere vil søge uddannelse fra landsbyerne, hvis det kan foregå i nærmiljøet. I Erslev redegjorde fire paneldeltagere for hver fra deres synsvinkel for arbejdet med VUC-undervisning. Formand for Leader+ i Viborg amt Knud Larsen henviste til, at regeringen ikke havde taget højde for intentionerne fra Landsplanredegørelsen i 2001: Danmark i balance på trods af at redegørelsen indgik i regeringsgrundlaget. Landsplanredegørelsen 2006 Det nye Danmarkskort - nævner, at befolkningen i udkants- områderne har en lavere uddannelse end den øvrige befolkning. Hvis dette holder stik, må der gøres noget ekstra for at udligne den skævhed. Det var den opfattelse, som også de tre Mf ere Birgitte Josefsen (V), Steen Gade (SF) og Ole Vagn Christensen (S) tog med sig hjem. Der blev talt om at lave et udvalg på tværs af partierne på Christiansborg for at sikre det ekstra udkantstillæg, som er nødvendigt, hvis ordningen skal kunne opretholdes når amterne er nedlagt. Morsø Landdistriktsråds Formand Keld Andersen: tlf , Små skoler, stor betydning Undervisningsministeren blev bedt om at samle erfaringer med landsbyskoler, deres rolle og gode eksempler. LAL sendte tre afsted der var alt for kort frist, og det var i skolernes påskeferie. Derfor nåede vi ikke flere! Nr. Vium, Rakkeby og Nørholm skoler kom afsted til ministeren, som forhåbentlig nærlæser dem og lærer af de gode eksempler. Se flere artikler på Der er nu 90 artikler om skoler! En helt speciel skole for LAL i 2006: Sdr Nissum rammen om LALs generalforsamling og Årsmøde Kom og vær med, sæt d. 11. og 12. november af til landsbymøde i LAL regi. Alle medlemsforeninger kan have unge deltagere med i år, hvor vi for første gang laver et ungdomsseminar som en del af årsmødet om lørdagen. Vi hører gerne om jeres deltagelse så snart I ved, der kommer unge med. Erik Rytoft Jensen er kontaktperson: Sdr. Nissum Friskole Sdr. Nissum Friskole opstod i august 2000, da den daværende folkeskole blev nedlagt. Friskolen overtog bygningen, renoverede den, og udlejede lokaler til pasningsordningen "Krudtuglen." Senere er der bygget om og til i to omgange, så Friskolen og pasningsordningen nu byder på gode indbydende forhold for børn fra 0 år til og med 7. årgang Elevtallet i Friskolen har de seneste år ligget stabilt mellem 40 og 50. Andre landsdeles erfaringer her med IT- busser med arbejdspladser: Fra først i 1990 erne viste et kvindeprojekt i Odense, at kvinder gerne dltager i undervisning, også i IT, hvis der er en reel mulighed for det, d.v.s. hvis man ikke skal sørge for husmoderafløser for selv at kunne lære noget. IT-bussen kom rundt til alle kommuner på Fyn. Den holdt i samme by i 14 dage ad gangen, så der blev en kontinuitet i undervisningen. Det lod sig gøre at få børnene passet i det par timer, kvinderne skulle hjemmefra, og de turde deltage, fordi det var på hjemmebane. Små skridt førte til højere uddannelsesniveau blandt uuddannede og lavt uddannede, for mange er senere gået videre med mere formelle uddannelser, ligesom det er sket i NV-Jylland. I NV-Sjælland hjalp Indenrigsministeriets Landdistriktspulje med at få en IT-bus etableret hos Den Rytmiske Højskole midt i 1990 erne. Den kørte rundt på den egn og holdt kurser med god deltagelse. bd Gave til Hørdums børn mellem 7 og 12 år - Limfjordsteatrets forestilling Undreland I slutningen af marts modtog Hørdum den allerførste LandUgepris, der uddeles til en af de deltagende landsbyer i Landdistrikternes Uge. Bestyrelserne i Hørdum Håndværker- og Borgerforening og Hørdum Kulturlandsby besluttede at bruge prisen til en gave til børnene i Hørdum. Derfor har man købte man Limfjordsteatrets forestilling Undreland, som opførtes lørdag 22. Den Gamle Skole, Kulturlandsbyens teater i Hørdum. Beslutningen om at bruge prisen til en børneaktivitet ligger fint i tråd med Hørdum Kulturlandsbys aktiviteter og de kriterier, der lægges til grund for tildeling af Landugeprisen. Hver en krone af den årstalsregulerede pris blev brugt på forestillingen. Gratis billetter til forestillingen, der henvender sig til børn mellem 7 og 12 år, kunne afhentes lørdag 15. april hos Kvik Spar i Hørdum. Der er kun plads til 40 børn til forestillingen, og derfor gælder først-tilmølle princippet. Forestillingen varer ca. 70 minutter, og arrangørerne havde planer om at servere kaffe i tilstødende lokaler for alle ledsagende voksne, mens børnene så teater. Nu blev det så sådan, at der var fire pladser der ikke blev besat, så de voksne, der kom, fik også lov at se med. De overskydende voksne blev placeret bag hovedløse billeder højt oppe i dekorationerne, og på den måde var alle med, som kom til forestillingen. Undreland hvis titel og handling er inspireret af Alice in Wonderland - er en interaktiv teaterforestilling kun for børn et skridt udi at lave teater, der bryder med den traditionelle form. Børnene kravler ind ad en dør, hvorpå der står Undreland og fortsætter ind i en tunnel, for til sidst at lande inde midt i et spil, der styres af en dronning. "Undreland" er en interaktiv børneteaterforestilling med professionelle skuespillere. Forestillingen skal vises for - og med børn. Det er en leg med voksenverdenens ulogiske regler. Publikum løver i den absurde underverden gang på gang ind i voksne, der ikke giver mening hverken i tale eller handling. De voksne og deres konventioner er nonsens. "Se sådan blev historien til. I glæden mellem dem blev eventyrets sære land så stille tryllet frem." Limfjordsteatret kan kontaktes om sin børneaktive forestilling (eller andre forestillinger), hvis flere af jer skulle have lyst at få besøg. Se dem på Bd På oplevelse i det svenske Landsbyrigsdagen i Borås Den 31 marts 2006 drog vi, Ann Christine (17) og Lærke Jensen (23) ud på en begivenhedsrig rejse til Sverige, med det formål at forstå mere af det svenske foreningsliv, området "ungt engagement". Vi blev ved ankomst indlogeret på Grand Hotel, i Börås, dejlig lokal by. Herefter stod den på shopping, to kvindelige væsner med visa i lommen, så kan I selv regne resten ud. Efter at have shoppet os selv ned til sokkeholderne, var det tid til aftensmad, som blev serveret i et stort og flot rustikt pakhus, et par minutter fra hotellet, små 1000 mennesker skulle have stillet sulten, så der var trængsel om de lange borde med yderst veltilberedt mad, mætte blev vi i hvert fald. Mætte og glade, blev vi enige om at det var på tide at se det svenske hankønsvæsen lidt efter i sømmene, så vi begav os hen i den ydre del af pakhuset hvor det såkaldte "unge forum" holdte til. Her var forskellige stande med tilbud til unge i form af forskellige aktiviteter, Ministre og lovstof Vand: Svar d. 3/5 til Kristian Sjømann og LALs vandudvalg fra Connie Hedegaard I Jyllands-Posten d. 24/4 kritiserer Kristian Sjømann, fhv. fmd. for Dansk Brøndejerforening m.v. regeringen for at ville ansætte en hær af statslige kontrollanter til serviceeftersynet af vandsektoren. Kristian Sjømanns frygt er ubegrundet. Det jeg har foreslået er et vandtilsyn med kun ca. fem ansatte, hvis opgave er at sikre forbrugerne, at prisen på vandet ikke bliver for høj. Sjømann antyder endvidere, at jeg ikke anerkender den vandkvalitet, der leveres hver dag fra landets helt private vandforsyninger. Det er på ingen måde tilfældet. Jeg er sikker på, at mange små boringer og vandværker er både forsyningssikre og miljøvenlige. Men som helhed er jeg også sikker på, at vi kan gøre det mere effektivt i vandsektoren. Det samme siger eksperterne. Og gevinsten på op til 1 mia. kroner skal jo ifølge regeringens udspil blive i sektoren og dermed altså komme forbrugerne og miljøet til gode. Ann Christine og Lærke ved velkomstshowet udendørs i Borås. foreninger osv. man kunne tilslutte sig. Udover det var der også en stand hvor en gruppe unge drenge spillede musik, og efter lidt overtalelse gik vi hen til dem for at høre nærmere om hvad deres hensigt var med at være her denne weekend. Vi fandt dog ikke ud af så meget men det endte da med at vi gik i byen på hotellet samme aften og den efterfølgende aften var gæster ved deres bord til galla Lovstof: Rullende købmænd Flere rullende købmænd får fra nytår mulighed for at servicere alle hjørner af landet Folketinget har i dag, , vedtaget økonomi- og erhvervsminister Bendt Bendtsens forslag om at liberalisere regler om omførsel af varer samtidig indføres skrappere sanktioner for overtrædelse af reglerne Rullende købmænd får fra nytår mulighed for at sælge langt flere dagligvarer, end vi kender det i dag, hvor alene grøntsager, fisk og is er på vognene. Tobak, alkohol, sodavand, chokolade- og sukkervarer samt fyrværkeri kan dog fortsat ikke sælges fra vogn af skatte-, sundheds- og sikkerhedsmæssige årsager. Samtidig skærpes sanktionsbestemmelserne generelt, og SKAT får mulighed for at beslaglægge ulovligt omførte varer. De nye regler træder i kraft 1. januar (Fra Økonomi- og erhvervsministeriet). - Held og lykke til de specialudsalg som småøer og samarbejdende producenter i landdistrikterne sætter på hjul. Dér ser vi den største gevinst i det lovforslag i Landsforeningen Af Landsbysamfund. Bd middagen som blev afholdt lørdag aften, en rigtig hyggelig aften med god mad, drikke og spændende samvær. Tidligere lørdag havde vi deltaget i et seminarium, hvor man skulle prøve at komme med ideer, forslag eller fremgangs- måder til at få unge mere involveret i arbejdet i det svenske foreningsliv. Det var rigtig spænende, ikke så meget det at komme med forslag til hvordan de i Sverige kunne fremme at unge deltager i foreningerne, og skabe interesse for det, nej, det var ligeså meget det at sammenligne det danske med det svenske, der er stor, stor forskel. Søndag var afrejse dag. Vi er rejst fra Sverige med en masse gode oplevelser og erfarings udveksling, og med mere mod på at fremme os selv og andre unge i det danske forenings liv, en rigtig god tur som varmt kan anbefales til andre med interesse for det. Og sidst med ikke mindst har vi fået os nogle nye bekendtskaber, som vi stadig har kontakt til. Til vores læser: Tusind tak fordi du valgte at stoppe op og læse dette, vi håber det har givet dig blod på tanden til at fremme arbejdet for og med unge i din forening. Landbrugsloven er blevet liberaliseret Folketinget har i dag vedtaget en ny lov om landbrugsejendomme. Loven sikrer bedre rettigheder for lejere på landbrugsejendomme og gør det samtidig nemmere for landmænd at udvikle og udvide deres bedrift - uden at det går ud over miljøet Lige rettigheder for lejere Ændringen af loven om landbrugsejendomme betyder, at boliglejere på landbrugsejendomme nu bliver væsentligt bedre beskyttet, hvis boligen skulle blive sagt op. Før kunne landmanden sige lejere op med et varsel på kun seks måneder i de tilfælde, hvor de skulle bruge boligen til ansatte på gården. Det kan landmanden nu ikke længere, og lejere på landbrugsejendomme har fået et opsigelsesvarsel på et år - ligesom almindelige boliglejere har under lejeloven. Folk, der lejer sig ind på en landbrugsejendom, får nu samme rettigheder som alle andre lejere. Udover at det giver mere tryghed for den enkelte lejer, tror jeg også, at den forbedrede sikring af lejerne kan være med til at gøre det mere attraktivt at slå sig ned i landdistrikterne, siger fødevareminister Hans Chr. Schmidt. 6 7

5 (8245 ARC) Postbesørget blad Landsbynyt ISSN Lokaliteterne på kortet er nævnt i bladet. Åbenrå Sdr. Nissum Mogenstrup Herrup Hørdum Sundby Girokonto BG Returadresse ved uanbringelighed: Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet 8700 Horsens Landsforeningen Af Landsbysamfund har Sparekassen Lolland som pengeinstitut reg. nr konto nr Frist for stof til næste Landsbynyt d. 1. august 2006 Nysum Sorring Sejet Tandslet Samsø Odense Kontingent og abonnementsbetaling: Medlemsforeninger: 525 kr. Småforeninger: 265 kr.- Ekstra blade 75 kr. pr. årgang. Firmaer: 525 kr.. Enkeltmedlemmer: 200 kr. Abonnenter: 175 kr. Støttebidrag til foreningens arbejde modtages gerne Nye medlemmer og abonnenter, henvendelse Ændringer og tilkøb af blade, henvendelse Jens Jørgen: HUSK at melde adresseændring til Jens Jørgen Andreasen så snart det sker. LAL holder Forskningens Døgn med foredrag om vores vand, Postevand af dr. rer.nat. Niels Arne Wahl, Aalborg Universitet. Det sker i Sorring nyrenoverede Forsamlingshus d. 5. maj kl. 18 Jyderup Landsbynyt kan nu tilsendes elektronisk send din adresse til og kom med på e-postlisten. Så får du dette nummer elektronisk lidt efter at det er kommer som blad. Design og layout: Ivan Jacobsen, Møgeltønder Repro og tryk: Hobro Lyntryk Errindlev BESTYRELSEN I L.A.L. Formand Jette Hansen, Klintstrupvej Sorring tel: Næstformand Inger Plauborg, Tandsgårdvej 6, Tandslet 6470 Sydals tlf Kasserer Knud Jensen Skolevænget Errindlev tlf el Redaktør (ans.) Barbara Diklev Nørvad 4, Nysum 9610 Nørager tel: Bestyrelse Jens Jørgen Andreasen Søndermarksvej 46, Sejet 8700 Horsens Tlf Peter Nielsen Vinkelvej 4, Herrup 7830 Vinderup Erik Rytoft Jensen Tingvej 30, Mogenstrup 7800 Skive Suppleant Trine Testmann Fredsgårdsvej 42, Sneslev 4100 Ringsted, tlf mobil og Hjemmeside: Bornholm og 8

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe.

Metode: - at man gør brug af lokale ressourcer danner en Lokal Aktionsgruppe. Referat fra offentligt informationsmøde om lokale aktionsgrupper Onsdag d. 30. maj kl. 19 21.30 Bernstorffminde efterskole, Bernstorffminde 4, 5600 Faaborg Ca. 75 deltagere Landdistriktskoordinator Jens

Læs mere

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen

Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen Referat fra generalforsamling i Frederikssund Landsbyråd mandag den 27.10.2014 i Skuldelev Hallen 31.10.14 Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning 3. Forelæggelse af revideret regnskab 4.

Læs mere

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning

Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer Bosætning Landdistriktspolitikken for Ikast-Brande Kommune Visioner og indsatsområder August 2011 Indhold Forord 3 Landdistrikterne i Ikast-Brande Kommune 4 Byrådets visioner 4 Liste og kort over kommunens landsbyer

Læs mere

Referat af årsmødet 2010

Referat af årsmødet 2010 Referat af årsmødet 2010 Nordfyns Landdistriktsråd 22. juni 2010, kl. 19.00 på Kongslundskolen, Skovby. Referent: Hanne Bille, Nordfyns Kommune 1. Åbning af mødet ved formand. 2. Valg af stemmetællere

Læs mere

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk

Et helt Danmark. Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Et helt Danmark Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter Afdelingschef Christian Lützen, clu@mbbl.dk Den kongelige forestilling at bestemme at der oprettes et Ministerium for By, Bolig og Landdistrikter,

Læs mere

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe

Silkeborgegnens Lokale AktionsGruppe Silkeborg Kommune Teknik- og Miljøafdelingen Søvej 1 8600 Silkeborg Sendt via hjemmesiden under Din mening og pr. e-mail til teknikogmiljoe@silkeborg.dk Kirsten Kruckow Sorringvej 77, Voel 8600 Silkeborg

Læs mere

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt.

1) Valg af dirigent Lars B. Hansen blev valgt. Referat fra Generalforsamling afholdt den 13. marts 2013 Generalforsamlingen startede kl. 18.00 med spisning (stegt flæsk og persillesovs), hvori ca. 60 voksne og børn deltog. Glædeligt med det store fremmøde.

Læs mere

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde

Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde 1 Tale til Landdistrikternes Fællesråds årsmøde Jeg vil godt lige starte med at skrue tiden 1½ år tilbage bare for at trække en streg i sandet og se, hvor langt vi egentlig er kommet. For 1½ år siden flød

Læs mere

Årsmøde 2012. Beretning

Årsmøde 2012. Beretning Årsmøde 2012 Beretning New deal..! 30. marts 2012 v/ formand Steffen Husted Damsgaard A - medlemmer Landsforeningen af Menighedsråd Landsforeningen for Økosamfund Plantning & Landskab B - medlemmer Assens

Læs mere

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J)

Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Kend din byrådskandidat! Birgit Christensen (J) Navn: Parti: Alder: Erhverv: Birgit Christensen Oplandslisten, liste J 63 år Uddannet socialrådgiver, er nu på efterløn Hvad har fået dig til at gå ind i

Læs mere

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973

Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Rantzausminde Bådelaug Stiftet 1973 Januar 2006 Rantzausminde Bådelaug s bestyrelse. Formand: Jens Ejner Petersen, Stenbukken 64B Tlf. 62 20 93 07 Mobil. 20 98 93 07 Næstformand & Bladudvalg: Leif Sølvason,

Læs mere

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas

Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark. v. departementschef Claes Nilas Regeringens arbejde for et sammenhængende Danmark v. departementschef Claes Nilas Tendensen: urbanisering Urbanisering: Stigende koncentration af et samfunds befolkning i byerne. Befolkningsudviklingen

Læs mere

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen

Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen det skete i uge 22 Den Jyske Sparekasse sponsor for SUB09 kvinder SUB09 tegnede allerede ved starten i 2009 en sponsoraftale på overtræks sæt med daværende Sparekassen i Skals. Denne aftale er nu udbygget,

Læs mere

Udviklingsplan for Hald

Udviklingsplan for Hald Udviklingsplan for Hald fremkommet på Borgermøde 24. Februar 2011 på Hald Skole Et arbejdsredskab for Lokalrådet for Hald og Omegn www.haldogomegn.dk Projekt Hald giver Facebook baghjul, der bl.a. omfatter

Læs mere

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune

Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg Vilkår for projektstøtte i Nyborg kommune LAG Nyborg - kort fortalt Denne folder informerer om LAG Nyborg og vilkårene for at søge projektstøtte herfra. (LAG står iøvrigt for: Lokal AktionsGruppe).

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Status fra KKR Nordjylland

Status fra KKR Nordjylland Status fra KKR Nordjylland November 2009 KKR Nordjylland Kunsten at skifte hjul, mens man kører Boulevarden 13 9000 Aalborg www.kl.dk/kkr-nordjylland En kort status over de første fire år med Kommunekontaktrådet

Læs mere

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00

UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 UDFLYTNING Svenske erfaringer: Statslige job søger tilbage mod hovedstaden Af Peter Mulvany Tirsdag den 13. oktober 2015, 05:00 Del: Det kan blive svært for statsligt ansatte at gøre karriere, når de flytter

Læs mere

Landsbynyt. Trine Testmand holder oplæg om netværksdannelse

Landsbynyt. Trine Testmand holder oplæg om netværksdannelse Januar 2006 Landsforeningen af Landsbysamfund 16. årgang nr. 1 Nytårsbrev fra formanden Rigtig godt nytår til alle medlemmer, abonnenter og landsbyvenner i hele landet! Det er godt, at vi er mange, for

Læs mere

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård

Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Punkt 7 Hovedbestyrelsesmøde d. 30. august 2014 Debat i Hovedbestyrelsen den 30. august 2014 om Efterskolen DUI-LEG og VIRKE Bisnapgård Hvorfor denne diskussion i Hovedbestyrelsen? Ungdomsårgangene falder

Læs mere

Nyhedsbrev sommer 2015.

Nyhedsbrev sommer 2015. Nyhedsbrev sommer 2015. Formandens klumme Æ bådslæw. Laksen Aktiviteter. Sommeren eller mangel på samme, er over os! Og aktiviteterne burde køre i højeste gear. Vi må erkende at vejret har begrænset et

Læs mere

www.handicaphistoriskselskab.

www.handicaphistoriskselskab. www.handicaphistoriskselskab. Historisk Selskab for Handicap og Samfund www.handicaphistoriskselskab.dk Årsmøde og generalforsamling den 9. april 2011 på Kofoedsminde i Rødbyhavn Årsmøde og generalforsamling

Læs mere

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020

Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Introduktion til de nye EU programmer 2014-2020 Tilskud via Lokale aktionsgrupper i landdistrikter og fiskeriområder Mørke 28. august 2012 Program Introduktion til LAG (eventuelt!) Introduktion til kommende

Læs mere

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015.

Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Årsmøde i LASS, lørdag den 31. januar 2015. Mødt 26 (heraf 8 fra Styrelsen). Referent: Hanne Christensen, webmaster for LASS. Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Godkendelse af afholdelse af årsmødet. 3.

Læs mere

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken.

Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat fra Garantloekkens generalforsamling Der er blevet afholdt ordinær generalforsamling i foreningen Garantloekken lørdag den 28. marts 2015 kl. 14 i Actionhouse, Løkken. Referat Indledning: Rigtig

Læs mere

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015

Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Vejledning om tilskud til forsøgsprojekter i landdistrikterne fra Landdistriktspuljen 2015 Indhold Indledning... 3 1. Formålet med Landdistriktspuljen... 3 2. Hvilken type af forsøgsprojekter kan der ydes

Læs mere

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014

Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Referater fra dialogmødet på Skovsgaard-Tranum torsdag d. 15/5 2014 Gruppe A Bekymrende at klasserne er små ingen legekammerater at vælge imellem. Vigtigt at man også arbejder på at folk til at flytte

Læs mere

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm

Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Pigeaften hos Ringkøbing Landbobank Tarm Se bankens annonce. Tilmelding på tlf. 97 37 62 48 senest fredag den 15. februar. Vi kan max være 40 i alt, så det er først-til-mølle-princippet, der gælder. Evt.

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS

UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS UNDERVISNINGSMATERIALE for elever fra 6. kl. LINEDANSEREN - om at forfølge en drøm SPILLEPERIODE: 25. FEBRUAR - 9. MARTS Undervisningsmaterialet er udarbejdet af Teater Nordkrafts PR-afd. Copyright Teater

Læs mere

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk

Uddannelsespolitik. for Region Midtjylland. Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Region Midtjylland Regional Udvikling www.ru.rm.dk 2 Uddannelsespolitik for Region Midtjylland Vedtaget af Regionsrådet den 21. januar 2009 Denne folder fortæller

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 %

Hvor stor en procentdel af projektets samlede budget udgør ovenstående beløb? 70 % Journalnummer (udfyldes af Vordingborg Kommune) 1. Projektets titel Erhvervsmesse 2015 i Køng-Lundby 2. Beløb der søges finansieret af LUP-puljen Hvilket beløb søges fra LUP-puljen: ca. 32.000 kr. Hvor

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE

VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE VISION 2030 VORDINGBORG KOMMUNE Program 19.00 19.10 Velkomst ved Borgmester Knud Larsen 19.10 19.30 Præsentation af visionen ved Knud Larsen / Kommunaldirektør Lau Svendsen-Tune 19.30 20.00 Debat ved borde

Læs mere

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014.

8) Behandling af indkomne forslag. Eventuelle forslag skal være bestyrelsen i hænde senest den 24. april 2014. CONTRA DANCE PARTNERS Referat af generalforsamling afholdt torsdag den 8. maj 2014 kl. 19.00 på Roskilde Kro, Albertslund Dagsorden ifølge vedtægterne: 1) Valg af dirigent 2) Valg af referent 3) Formandens

Læs mere

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune

LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune LAG Brønderslev Den Lokale Aktionsgruppe for Brønderslev kommune 1. MUSIKTANKEN. 2. Kontaktperson: Karen M.V. Olesen Løkkenvej 436, Stenum 9700 Brønderslev Tlf: 21291588 Email: post@karenmvolesen.dk www.karenmvolesen.dk

Læs mere

Unge iværksættere mangler hjælp

Unge iværksættere mangler hjælp Unge iværksættere mangler hjælp Den danske iværksætterverden efterlyser mere hjælp til unge under 18 år, der ønsker at starte egen virksomhed. Processen i dag er for bøvlet, mener uafhængige kilder. Dansk

Læs mere

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle På den ordinær generalforsamling lørdag den 27. marts 2010 i Trans-Danmark blev der vedtaget en ny vedtægt, der vises herunder. Vedtægt for Trans-Danmark Landsforeningen for Transvestitter og Transseksuelle

Læs mere

Støtteforeningen 2012-2013

Støtteforeningen 2012-2013 Støtteforeningen 2012-2013 Set med mine øjne 2012 blev for mig et inspirerende og lærerigt år. På Støtteforeningens generalforsamling i februar blev jeg på et hængende hår valgt ind, og jeg var glad og

Læs mere

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse

NYHEDSBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING NYHED. lektiecafé. Den 1. time. I forbindelse med oprettelse SBREV April 2013 SBREV FOR MEDLEMMERNE AF DUI-LEG og VIRKE ØLSTYKKE AFDELING Sommerlukket Vi holder lukket for vores ugentlige aktiviteter fra og med mandag den 24. juni. Efter sommerferien starter vi

Læs mere

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus.

Andst lokalråd. Referat Årsmøde 2014. Dagorden: Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Andst Forsamlingshus. Andst lokalråd Referat Årsmøde 2014 Tidspunkt: 26. marts 2014 kl. 19.00. Sted: Deltagere: Afbud: Andst Forsamlingshus. Fra lokalrådet :John, Simon, Niels Jørgen, Morten. Herudover 6 tilhørere, Anne Mette

Læs mere

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG

ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG ÅBENT TIRSDAG OG TORSDAG 18.30-21.30 ANLÆGSVEJ 7, 4100 RINGSTED. TLF: 57 62 71 80 / 28 19 65 35 MAIL: KLUBSVANEN@GMAIL.COM WWW.KLUBSVANEN.DK Dag Dato Aktivitet Personale Tir 5. Maj Loppemarked sælg selv

Læs mere

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter:

Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 1. Valg af dirigent 2. Formandens beretning Aktiviteter: Den 2. April 2015 Referat af generalforsamling i EIF Håndbold den 25.3.2015 Til stede fra bestyrelsen: Linnea Christensen (afgående formand), Susanne Skarby (kasserer), Peter Rask, Anne Erben. Afbud fra

Læs mere

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder

VEDTÆGTER. for DANSK LIVE. Interesseorganisation for festivaler og spillesteder VEDTÆGTER for DANSK LIVE - Interesseorganisation for festivaler og spillesteder Vedtaget på generalforsamlinger i Festivaldanmark.dk og [spillesteder dk] d. 29.4.2011 Revideret på generalforsamlinger i

Læs mere

København og Aarhus er ude af krisen

København og Aarhus er ude af krisen STORBYFEST København og Aarhus er ude af krisen Af Iver Houmark Andersen @IHoumark Tirsdag den 23. september 2014, 05:00 Del: facebook twitter Google+ Google+ Send mail Både i København og Aarhus er der

Læs mere

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV

LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Indledning: LAG Favrskov, Landsbyrådet og Favrskov Kommune Projekt Landsbyplaner og Landsbylokalplaner Resume af borgermøde i VELLEV Landbyrådsrepræsentanten fra Vellev inviterede i samarbejde med Landdistrikternes

Læs mere

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse

Rapport. Fem koncepter for danske forsamlingshuse. Landsforeningen Danske Forsamlingshuse Rapport Fem koncepter for danske forsamlingshuse Landsforeningen Danske Forsamlingshuse 5 koncepter for danske forsamlingshuse Der findes i Danmark cirka 1250 forsamlingshuse, hvoraf ca. 800 er medlemmer

Læs mere

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år.

Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. Beretning: Året 2013 blev et meget travlt år. 2013 var året hvor fusion aftalerne stod i kø for at blive lavet. Som det er alle bekendt lavede vi to fusions aftaler, en med DGI Nordvest og en med DGI Nordjylland.

Læs mere

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM

VEDTÆGTER ROSKILDE HAVNEFORUM VEDTÆGTER For ROSKILDE HAVNEFORUM Strandgade 2 4000 Roskilde Roskilde den 9. marts 2007 Rev. februar 2010 Rev. februar 2012 1 Foreningens navn er ROSKILDE HAVNEFORUM Dens hjemsted er Roskilde Foreningens

Læs mere

Beretning 2014. De positive signalers år

Beretning 2014. De positive signalers år Beretning 2014 De positive signalers år Side 1 Idrætsrådet i Silkeborg Kommune Beretning 2014 Indledning Overskriften på beretningen er De positive signalers år Jeg har valgt netop den overskrift, da jeg

Læs mere

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen

Vejledning om støtte fra LAG Vejen. Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra LAG Vejen Vejledning om støtte fra Gode råd i forbindelse med ansøgning om støtte fra Vi støtter projekter, som Understøtter udviklingen af unikke lokalsamfund med fokus på levevilkår, sundhed og bæredygtighed Herefter

Læs mere

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006

Forslag til. Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering. Intern version 28. august 2006 Forslag til Organisering af BioMed Community 2007 - Mulige modeller for fremtidig organisering Intern version 28. august 2006 Indledning Region Aalborg Samarbejdet og Aalborg Erhvervsråd skal drøfte hvordan

Læs mere

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby

Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Dato: 10. april 2013 Lovsekretariatet Invitation til Landdistriktskonference 2013 i Sæby Det er mig en stor glæde at invitere dig til Landdistriktskonference 2013 den 11. og 12. april 2013 på Hotel Viking,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen.

Ekstraordinær generalforsamling. i Nykøbing Sjælland Antenneforening. tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00. i aulaen på Grundtvigsskolen. Ekstraordinær generalforsamling i Nykøbing Sjælland Antenneforening tirsdag den 23. april 2013 kl. 19.00 i aulaen på Grundtvigsskolen. Dagsorden: 1. Valg af dirigent og stemmetællere. 194 stemmer heraf

Læs mere

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen

Februar 2011. Der deltog i alt ca. 20 medlemmer i generalforsamlingen Februar 2011 REFERAT AF GENERALFORSAMLING I FORBINDELSE MED SELSKABETS ÅRSKURSUS Fredag den 28. januar 2011, kl. 16.30 Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg Dagsorden: 1. Valg af dirigent 2. Formandens

Læs mere

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015

18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 18 Frames / Status bilag til udvalgsmøde 10.6.2015 De gode argumenter: * De studerende har fået værdifuldt udbytte af uddannelsen: fagligt og netværksrelateret * 1/3 af årgangens elever er ansat i professionelle

Læs mere

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen.

VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015. Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. Formandens beretning. VISKI Generalforsamling d. 20. februar 2015 Det er lidt specielt at skulle give årets formandsberetning fra distancen. VISKI er ikke bare en dejlig vinterbadeklub men også et samlingspunkt

Læs mere

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien.

HURRA vores nye 15 personers bus er klar til syn, vi regner med den er klar til efter sommerferien. Nyhedsbrev nr.7-2013 Nyt fra Skolelederen Kære forældre og andre læsere af vores nyhedsbrev. Årets sommerfest blev afholdt torsdag den 13. juni. Der har været en flot opbakning og jeg har haft mange gode

Læs mere

Program for BRN kick-off d. 27. marts

Program for BRN kick-off d. 27. marts Program for BRN kick-off d. 27. marts Del 1: Officielle kick-off kl. 08:30-10:30 Ordstyrer: Mikael Justesen, dir. Tv2Nord Business Region North Denmark fælles om vækst og udvikling v/borgmester og formand,

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Retreat for kvinder på Bjørnø

Retreat for kvinder på Bjørnø Retreat for kvinder på Bjørnø Drømmer du om: o at gøre noget godt for dig selv i en weekend o at se på dit liv med nye øjne o at komme lidt hjemmefra for at komme friskere hjem o at være på en bilfri,

Læs mere

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE

LandLabDK PROJEKTBESKRIVELSE 1. marts 2013 BLENSTRUP - ST. BRØNDUM TERNDRUP SIEM HELLUM - BÆLUM med oplande. Erhvervsudvikling og levevilkår - lokale ressourcer og helhedsorienteret udvikling mellem samarbejdende lokalsamfund i den

Læs mere

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening

Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Referat fra ordinær generalforsamling i Birkegårdens grundejerforening Tid og sted: Onsdag 8. april 2015 Tapeten lille sal Til stede: Hele bestyrelsen: formand Svend Erik Nissen, Næstformand Otto Larsen,

Læs mere

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om:

HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: LTD - HER OG NU December 2007 HER OG NU s femte udgave i 2007 er på gaden med højaktuel information om: Lederen: Klimamålingen 2007 Medarbejdervalg til TDC bestyrelsen Revision af Overenskomst 2007 Spørgeskemaundersøgelsen

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015

Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Nyheder fra Friplejehjemmet Lillebælt - maj 2015 Dejligt mange havde tilmeldt sig vores påskefrokost, som blev en god oplevelse. Der var pyntet fine påskeborde, og maden var som sædvanlig vellykket (og

Læs mere

Et aktivt liv på sin egen måde

Et aktivt liv på sin egen måde Artikel i Muskelkraft nr. 4, 2005 Et aktivt liv på sin egen måde Om et halvt år flytter 29-årige Marc Jørgensen hjemmefra og ind i sit eget hus en opfyldelse af et af hans mål i livet Af Jane W. Schelde

Læs mere

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl.

No. 1½ 2009. Medlemsblad for Damptromleklubben. Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. No. 1½ 2009 Medlemsblad for Damptromleklubben Kom til officiel præsentation af Vølund Senior i Esbjerg lørdag den 23. maj 2009, kl. 12 00 Damptromleklubben Bent Delfs "Truelskærgård" Næsbygade 2, Næsby-Orø

Læs mere

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus

Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Bestyrelsesmøde den 28. januar 2015 i Aarhus Til stede: Hanne, Patricia, Michael, Bente Fraværende: Allan og Pia skulle have været med på Skype, men internettet fungerede ikke. Linda blev i København,

Læs mere

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013

Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 Referat af DFUNKs generalforsamling, 17. marts 2013 1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere Dirigent: Nicholas Referent: Line Stemmetællere: Mie og Julie 2. Landsbestyrelsens årsberetning ved formanden

Læs mere

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service.

Vedtægter. for. 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. Vedtægter for Foreningen Sønderborg Vækstråd 1. Navn, hjemsted 1.1 Foreningens navn er Sønderborg Vækstråd. Der er registreret binavne Visit Sønderborg og Sønderborg Iværksætter Service. 1.2 Hjemstedet

Læs mere

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby

Erhvervsudvikling. Karby. »En god partner når det. gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne. Erhvervsudvikling Karby Erhvervsudvikling Karby»En god partner når det gælder erhverv og igangsættelse af nye aktiviteter i landdistrikterne på Mors« Eksempler på Erhvervsudvikling Karbys aktiviteter: Medarrangør af messe i Hvidbjerg

Læs mere

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge.

forhold til en effektiv indsats, som også vil koste mange ekstra penge. La L L andsforeningen Landsbynyt Juni 2009 19. årg. nr. 3 Det lysner lidt for de forfaldne huse Fra Kaj Møldrup Christensen Formand for Panel for Udvikling i Landdistrikter og Fiskeriområder i Region Midtjylland(S).

Læs mere

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010

Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Opsamling på Toppen af Danmarks jule- og nytårsundersøgelse 2010 Undersøgelsen er en del af helårsturismeprojektet Naturen+ indsatsområdet Profilering af årstider Udviklet med støtte af Hjørring, Frederikshavn

Læs mere

Åstrup Forsamlingshus

Åstrup Forsamlingshus Beretning 2013 Spisning På generalforsamlingen i marts 2013, havde vi forsøgt med mad før generalforsamlingen. Det var en succes, som de der deltog mente, vi skulle fortsætte med. Vi fortsætter derfor

Læs mere

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig

Vores værdier er skabt af medarbejderne. Frøs for dig Vores værdier er skabt af medarbejderne. Værdisangen er blevet til på et seminar den 15. januar 2005, hvor alle medarbejdere var med til at udarbejde Frøs Værdier. Denne folder er bl.a. udarbejdet på grundlag

Læs mere

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30

Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Referat af besty-møde d. 1 juni 2013 på Testrup Højskole kl. 8.30 Til stede var: Astrid, Mikkel, Anders, Andreas, Morten, Tobias og Tilde 1.Godkendelse af referat + valg af ordstyrer 2. Evaluering af Forårsweekenden

Læs mere

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen.

L.Ø.B. Sedlen. - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. L.Ø.B. Sedlen - Et nyhedsbrev om at udvikle arbejdspladser og socialøkonomi i et samarbejde mellem Land, Ø og By. Pilotprojekt på Horsens-egnen. Nr. 1 maj 2013. 80 arbejdsivrige deltagere fra Horsens og

Læs mere

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel.

Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Stifter af MC Klub i Godthåb Bruno Thomsen I 2008 havde jeg en kammerat som spurgte, om ikke at jeg ville med til at tage kørekort til motorcykel. Så kunne vi tage det sammen, men jeg tænkte lidt over

Læs mere

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole

Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole Vedtægter for Den selvejende institution Kongenshus Efterskole 1. Hjemsted og formål Stk. 1 Kongenshus Efterskole er en uafhængig selvejende institution. Stk. 2. Skolen er oprettet den 13. januar 1983

Læs mere

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD

ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD XxxxREBILD KOMMUNES ERHVERVSUDVIKLINGSRÅD Dagsorden tirsdag den 3. september 2013 Mødested: Business Park Nord Praktiske oplysninger: Kl. 8.30-10.30 Mødets tema Temamøde vedr. etableringslyst og iværksætteri

Læs mere

KOMMENDE ARRANGEMENTER

KOMMENDE ARRANGEMENTER Program nr. 3. 2011 (1. september - 31. december) KOMMENDE ARRANGEMENTER LINEDANCE OPSTART OKTOBERFEST MORTENS AFTEN JULEFROKOST LUCIA LÆS MERE INDE I BLADET SIDEN SIDST Sommeren er ved at gå på hæld,

Læs mere

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand:

VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk. Nr. 4 Juni 2015. Formand: Næstformand: VIGTIGE ADRESSER!!! PMF AARHUS Bank: Regnr. 9004 Kontonr. 0006818501 CVR-nr.: 29987343 www.postens-mf.dk Nr. 4 Juni 2015 Formand: Ernst B. Larsen, Eskebækparken 62, 2.tv, 8660 Skanderborg Tlf. 86 51 00

Læs mere

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole

Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole Sådan arbejder vi med elevernes sociale kompetencer på Elsesminde Odense Produktions-Højskole På Elsesminde Odense Produktions-Højskole arbejder vi hele tiden på at udvikle pædagogikken og indsatserne,

Læs mere

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen

Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter. Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Seniorer i landdistrikter - ressourcer og realiteter Bjarne Hastrup, Adm. direktør i Ældre Sagen Ældres liv på landet 167.000 65+årige bor i de tyndt befolkede områder 21 pct. af befolkningen i disse områder

Læs mere

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag

Juni 10 2015. Bestyrelsen for Egense Nord Digelag Referatet på de næste sider er fra mødet arrangeret af Egense Nord Fællesforening sammen med Landsforeningen af Fritidshusejere. Det var dette referat som der blev henvist til på generalforsamlingen i

Læs mere

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase

Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Sådan kommer du igennem din blogs 5 stadier i opstartsfase Nogle af de absolut skarpeste bloggere tjener over 100.000 i måneden, men det er typisk på den internationale scene, men her i Danmark har vi

Læs mere

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015

Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 Klubhuset. Bestyrelsesmøde tirsdag den 12.maj 2015 kl 19 i klubhuset Bestyrelsen : Bente Meunier Thomas Schmidt Claus Svenningsen Rasmus Jørgensen Flemming Laursen Niels Martin Larsen Flemming Larsen Per

Læs mere

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg

Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker, Havnegade 3 a, 5700 Svendborg s generalforsamling Tirsdag d. 08. april 2014 kl. 19:00 21.00 Hermed indbydes til generalforsamling incl. bestyrelsens forslag til dagsorden. Generalforsamlingen afholdes hos: Kontakt mellem Mennesker,

Læs mere

1 stk. hjerne efterlyses!

1 stk. hjerne efterlyses! Danmarks mest læste taxiblad KAT-Bladet nr. 8. 2011. John Lindbom Den Almægtige! Fader vor. Nye tider i 4x35. Den daglige bøn. 1 stk. hjerne efterlyses! Sidste nyt! Side 1 Side 2 Side 3 Side 4 Side 5 Nye

Læs mere

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten

Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Nørre Nissum 2014 Skolebyen Nørre Nissum uddannelse til kanten Hvad er uddannelsesmødet 2014 er en national begivenhed der foregår lokalt i Nørre Nissum. tager pulsen på dansk uddannelsespolitik. giver

Læs mere

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN:

REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: REFERAT AF SYVENDE ORDINÆRE GENERALFORSAMLING I DANSK TEX-BRUGERGRUPPE 24. SEPTEMBER 2005 PÅ DATALOGISK INSTITUT, AARHUS UNIVERSITET DAGSORDEN: 1. Valg af dirigent og referent 2. Godkendelse af dagsorden

Læs mere

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub

Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Oplæg til debat om udviklingen af Skive Golfklub Da den nuværende bestyrelsen for Skive Golfklub begyndte på arbejdet i 2014 var der enighed om, at en af de vigtigste opgaver var at prøve at se på klubbens

Læs mere

Demokratiske Iværksættere Indhold

Demokratiske Iværksættere Indhold Demokratiske Iværksættere Indhold 1. Demokratisk handling, der giver forvandling 2. Begrundelser for projekter 2.1. Efterskoleforeningens formål 2.2. Projektets formål 3. Om projektet 3.1. Projektet tilbyder

Læs mere

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent.

Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. SF Grethe Referat af generalforsamling 03.03.13 Efter velkomst og fællessang blev Jan valgt som ordstyrer og Grethe som referent. Stemmeudvalg blev nedsat Formandens beretning: Inge kommenterer den skriftlige

Læs mere

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål:

Forud for borgmesterens deltagelse i mødet bedes medlemmerne overveje følgende spørgsmål: Referat af mødet i Udvalget for Kultur og Fritid den 3. januar 2012 kl. 15:00 i Mariager Rådhus, Fjordgade 5, Mariager - Mødelokale 4 Jens Riise Dalgaard deltog fra kl. 15.40 og pkt. 2. Mødet sluttede

Læs mere

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015

Lokal- og regionskonference. Den 15. januar 2015 Lokal- og regionskonference Den 15. januar 2015 Status på Dansk Byggeris strategi Claus Bering, næstformand i Dansk Byggeri På kant med konkurrenceloven 25 virksomheder fik i okt. 2014 bødeforlæg på samlet

Læs mere

H E L E E Nr. 6 juli 2015

H E L E E Nr. 6 juli 2015 HELE E Nr. 6 juli 2015 HELENENYT Nr. 6 (juli årgang 26) Bostedet Helenes Minde Lersø Parkallé 28 2100 København Ø Ansvarshavende: Maj Greifenstein Tlf: 29347195 Eller 39105651 mgr@ok-fonden.dk Layout &

Læs mere

Udvikling eller afvikling

Udvikling eller afvikling STRUKTURREFORMEN Udvikling eller afvikling Stor temadag om strukturreformen i Århus. Hvilke konsekvenser får den? Demokrati og udlicitering var blandt de mange emner, der blev debatteret Mere end hundrede

Læs mere