Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "--------------------.----------------"

Transkript

1 sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el. l G.ar Eltermiddag :bley Sagen mod lænliliede Peder Siglred Kri Itenoen Thilted der havde Allager el Smørret som rø Jenlen Itjal Ira Slørrinll Mejeri blhandlet for an Domlmandaret i Uforaodrede Smørtillørsler Svine' 63\ al Svin ate 6 og ud gen d Ded Tælli~ til St~ og lidi liere Ær. Bortaet Ira ville Svingni.nger i erooot de torokellinge Egne at Landet 8 viiertilfør.lerne.tsmør Ira Mejeri- stan erne i indeværende Uge inllen men væsentlile Ændringer Ikriver pet. Landbrull"aadets Meddelelser. ter o Den ugeniiilie Produktion naaede i Aar ved Kulmination.punktet en pal Højde der overstiger forrige Aars me hejeste Produktion med ca. 15 pct. ~~.a men den Ir ca. 1 /5 ~aver.e end den BY'. tillvarende Produklton I Med forhejeløen al Maksimal- un priserne paa Æg er den erhvervs- ~t~ Konl.rv.rinll al Æg op ~v~ntu?i' t ~e; SI

2 _ o; n;; p ~. ~ i t- ~'-----=~-:-::=:::::' ====:'~ -I~~. o0~~~ ~ for Grundo JUIII 19.a U V. And.reon. fra førsi rtiøndag Middag & Han.en. Nordantoft. Birkholm. Ivdagsbud af af..... portøren. øf Q. U.. 1'.. 1. U.'III.rk..."'ta..._... a. for Id l _.. Lo_~ ~~ a... ~M A.I '.us... r " - Nu.kol I bare Be Leler - det er een min Por har fundet nede ved Stranden _..- r ~ I M d MY' n lislu : 1 hnlrn Klnv <" III ri UH A dll l Cl' f' l floi) : VI ri' d'j\ 1(1.:\0 : 1'/.no l;t 1\ "!ty\'ii I H."'!! : m' 'f!! " h ol l!} 00 ni 'm ko '" " cl m " Tf T' n 1'1 <to 203 cl R

3 en hal' en ke em t y ~riiet en øl ~ 1 >J y e g d. t. e s g n - n - - steo UI.::II..\::IlU... g IH l LJ<l~ "'... " '"... ~ førstkommende Ma ndag holder lukket h ver Mandag og Tir sdag f r a K l Det er en F olge af den spændte Kodsituation. Handelseksamen er ved Den jydske H a ndelshøjsko ' le besta aet a f J ens Ivar Thorgaard Smerup p aa Thyholm. Ny Jernbanepakmester i Thisted. Togbetjent S. Kristensen Nyborg er bl evet u dnævn t til Jernbanepakmester i T histed fra l. Juli. Ulovligt Ophold paa Oddesundbroen. En ung Pige fra Oddesund har ved Retten i Vestervig vedtaget en Bøde paa 15 Kr. med en FOl'vand- 1ingsstl'af paa 2 Dages Hæfte forulovligt Ophold paa Oddesundbroen. Hun erkendte sig skyldig men erklærede at hun aldrig havde læst Opslaget om Forbud mod Ophold paa Broen. H en kogningsimrsus og ]{on serve- rmg af Frugt og Grøntsager afholdes Mandag den 5.Juli i HusholdningsforeningenR Skolekøkken i Thisied. 4 Mdr.s Fængsel for Tyveri af Spiritus. De t o Arbejdsmænd der forleden brød. ind hos Købmand Nielsen Nr. AlIe i Thisted og stjal dennes Spiritus fik i Gaar deres Dom ved Retten i Thisted. H o ved manden der t idligere har været straffet idømtes 4 Mdr.s F ængsel medens den anden der nærmest havde været Tilskuer slap med en betinget Straf paa 40 Dages Fængsel. Ikke sorteret Fiskesendingen. E n F iskeeksportør f ra Oddesund var ved Retteno i Vestervig tiltalt for at have solgt et Parti Skrubber hvor Hunskrubberne ikke var sorteret fra. Han forklarede at hans Medhjælper havde taget enkelte fra selv havde han kun set flygtigt paa Sendingen men han hævdede. at der kun var faa som man tydeligt kunde se var Hunsluubber. lian afgjorde Sagen med at betale en Bøde paa 150 Kr. KøbeJ Landl 4. og Ned~ I : ende eftel Udv: Und tive thin En d te l for naa: nav: Det ligt Beh ten ufo: aar. en

4 ".unody ~~- raa8 I Kr. pr. U10Yllft Ophold paa Oddesund F ikelierne r Vogn- broen. nærme- En ung Pige Ira Oddesund rbrugers overtraadte lorieden Forbudet mod eller del uvedkommende» Ophold paa Broen I Retlen i Vestervig forklarede hun vn m. v. al hun aldrig havde læsl Opslaget n andre men delle kunde ikke redde hende. it udkørt Hun idømles en Bøde al 15 Kr. rlier end subsidiært 2 Dages Helle. Kvalitet Upassende Opførsel paa højsl 35 KirkecaardcD Id heral ekunda- Der klagel i ThIsted onr. al ed højst adskillige Mennesker o fører II Va eller F fur t selen nedbr Breda en

5 Ny O.erbejfeøt. PolltJbetlenl J... BVlld J liåo~: SkIvII (S8n l' p OIlI. ve N Jaooben Thlated) er III Overbetjent og akal t v.d den PoltHkller Indrettet p.. lerlle Hot el phonlx' Sklvo Jenl BVII~ der al Pro lenia n Smed anlllle8 t9bl! ved l l l Skive. ~rjseb.de paa 1000 Kr I Our faldt der Dom I Sagen m od Købmand Sleen Jlcobeen der var tiltalt lor at lor alor Pda lor Kunlil* I Bylte Gled el Parti Steen J.cobs.n Idøm Kr. og.kal l ulovlig AVlnce Arbejdet i Luftværns toreningen. Sy.. LokalforcølDler I Thisted Opland. I AII~' holdt Thi_led ' ~uft... r.rnl loriwing Oener.llouamlini p" Hotel.Roya'''. Til.lutningen... r ikke ret.tor. FOrln"den MueumIor.t'n;der p. L. Hald oplyllte I.in Berelnlng. al Porenlnl/llnl.. mlidig er Lokallaftnlng Ipr Thi.led By oa: Kredl: lorening lor Oplandet. Ocr var I Landkommunerne oprettet 7 l o ~ale Lullvlllrnøloreninger oll navnlig I St inrlcntp og Hundborg vir min.- f'ra TJeneitetalk em Hu.bondltulkene di.ponere Ol/ltr R:.ll kerne. t!n HUI~"Jlle Jedu furl.de 1'11 Pll men Hu.modutn "j de Sukkermlerkt.r bleven lildeli eklllll Del Ikal igen tu inien RII er til R.lio uden lor den Ild er p.. Kosl i Pladt oerinliclmærker er lille hyad ~tr ved louketh"e Helter Ikkt i HUllmoder.n "sre a.liltenl'o. ek.tra d. hun jo ikkl Yi SyllAiol lom Mærk flodt i Oni og havde oprettet Brand i Biog Hjmlpr: lrolonner d. y. 8. AIII.p' rings" Brand- Rydmni'-' Samlellog Tekniak TJenu!t: Kolonner. Der var uddannet 21 HJælpekonsulen Filmeø bræd nerne ødelar ler for Thilied og der var med- I Kinopalæet i N virkel ved Uddannelen III Hjælpe- der Toridalt Alten konllulenler lor Landdistrikterne Operatøren ha liguom der var alholdl to Kur.u. Mulr:lnen IOang lor Hu.vaRler i Thi.ted. formanden al Poreatitli ngen Aften I KI. ro: ArbeJdsmændenu Stlftelllu* Iluttede med en Tak til Bidragy- filmssuimlen R feet Hotel.Aalboril: :<i. 20: ROYllltelltrel K vlndehadefcn dune 0i Medhjælperne..Iog ha ud.1 f avenøk Parce Sondail: Kl. IO og Regn.kabet!remIaIldet al K~I- samme Øjeblik 8 Sond~2: Ilmie Kl. J4ao : Huømpndllf!lm liereren Lærer P. SItav. l Kontm- i lya Lue og O Kl. IO : Velter-vov-vov' med Py 0i BI. Ken! var Indkommen 19 Kr" fra iun HKe at redd Kl. III DJ! %l : Palælealret :.En Herre Kommuner og Institutioner 378 Døren 0l lu Kjole ot' hvidt' dllnøk LystspIl. Kr Oversiud IfA Lu!tværnsdaRen eksplolllon1iknen l Thl5ted Sondpil' Kl. -4; Oymnllltlk 3M Kr. Ofl tra Landllotteriet 250 lik endda Arme pli! Stadjon Kl pr!luftlspil. Kr Adminillrationen havde koalet han lik lukket al 19JO taler P.. tor Frederlk.en I 225 Kr. Organiulions- Ol Oplys- mel. I ninglarbelder 128 Kr. P ropagan d e Publik.um ble1 209 Kr. UddannelaelYirlulomhed om at lorlade f 450 Kr. Til OKS ur udbetalt 315 der var ingen P Gummiafle rea fra Odense J Kr som Andel i Lul!yærnsdallCen da Operatørrum VI har nlodt.gel fc~lgende 0fl Landslotteriet. Ofl til Landllot- men tsoleret Indlæg : cnineen 121 Kr. Ka'Iebeholdnin- kan brede!;lifl aj øoskellgtydellg- gen androi 88 Kr. væsenet blev tr' af Bladenes Re ferater Regn.kabet lor DKB visle en der var intet al Dom- Indlægt Ira Thisted KomRlune 0fl at begrænn III j Odense i den el Bllzaroverøkud al 1446 Kr. al da hle l'ilrn meg.t oppustede Delle Overskud akal anvendes til Brandskaden og bvorl Thisted Lolledragler men dille kan ~or er ret betydet paa... en smlgrende- Maade Tiden ikke lau. Ka8lebehotdmn- mukinerne er b var Indblandet anmoder under gen androg 1452 Kr. vil det være ml tegnede herved Redaktio nen om R. Oammelvind landt det lor- ene af dem. Optaa-etse af følgende : kert at Thisted Loltallorening 0l brændt et Lyab Nur den virkelige Tyvekn ægl Kredaloreningenvar.laaetsamm.n Grammofonani iflg Od.nse-Bll dene har udtall En Del al Thistedloreningens Mld- Brand.kad.~ al overhovedet ik ke fandtes ler gik øuledes til Oprettelie al Tu.inde Kr. E J Jylland (speciel! Ikke Poreninfler paa Landel. Del var aen har lorsil skulde min dog mene. gl8a meningsl.st at Poremnien lerne. ~rund af vore Blade kulde beimile Uddannet.en al da ~u~ Ikke. I være i 81 Husv8Qler idet delle rr.aalle.. ærel fth&lkrln~ VII dementere denne. lor- en Samlundsopgave gaa at hde et svare vor Egn ellel i formanden gav Gammelvind ~Ino maatte! gere mlndil mujli! ud af en SII- diong" dan Udi. leise i Stedel for at med- Ret men da der skulde begyn ea. virke 1/1 at gøre en JlIle bitte hvid havde Kred.en ingen Penge og I k I H ma n var nødt lil at bruge al de DalSordeD Pjer ti ~ æmpel ore øns - lo h ndenværcmde Midler til Ar.elv om Odense er H. C. An d er~ sens Fødeby I bejdet paa l udet. Br det end gau m.d Moralen I Kassere r en oplyste at der Dag i Danm.rk Sia er den al. Ira l andkommunerne ur indkommindelige) Mening vlat den al men iall 215 Kr. og del var mere Tidernes Ugunst og Krigens Ind- end hvad der var anvendl lil Arvirkninaer J del hele omtredt er bejde! paa landet. fordelt over 91mtllge Lands- Politiassislent Allt_ J e n se n op' Min h.rer Io dog i Pølge IYlle at der lore la a en Overens Avjaernes elne Referater Gang komst me llem SIa lens civile Lullpli aina om betydelige og I.ngt værn og Lullværnslotenincerne ~.". vidtrekkende "Aflærer- paa bl om al Lultværnsloreningerne Ikke mlnd.1 I Odense ror lkal uddanne Huav8iter_ Hertil II tale om VOI all for yder SI. c. L. dog Tilkud men. Der er blot den der ikke ydes Tils kud IH Ossmuke- HIge Sagen II del kurlu. Ordlprog:.De smu Tyve Til D.K.BI Be'tyrelse aenvalattl m.n de atore lader man Fruerne Oammel"ind Anne M. Hanlen PrUt Olesen or Hove stidig.tlar ved Maat. Relerat omtalel leg Niellen. tom H.ler Til LullvlBrnaloreningcnl Bealy ne.len Iklr:e rell' nyyalgles Oarlner Bach PeblVde fo"" der.en Hundborg oa Mure r Ære' Henry Bach Thi'led. De øvrige er det 'o Via- V.le Ir OenYlII Ol Bn lyretaen noaln dauiii: bett.r i.yrill al p L Htld (Po ea a med mind). Pru Hove Niellen Prk ar ret 'or- CII"I'O L_e Weltb Lerer... L.r.r P. Sko" Politi... lllenl her kua Ir... D le. blid. b.1t AIIr SO... d... D1.nd lor ThilIlet Tirsdag: : Ansøs:nin 0i Udtykm Indbydelse AtlIl81l(lin~ daten Oll Oq Vala iii K~ gen. Valg hl I landlltinglki Dsnllke ger om Til Ansøgni ringer. A.rhus Tilskud til Lærer V Tilladelse IOlnet. forslag glarden ti Itldalillin regulati\'et Ansel'!ni I I Priorite Ind.tilh lndalillir An..ni Kommun

6 SOCIAL-DEMOKRA'j EN. Formodning eller de omtalte Dæk var havde leg naturlig Mig paa nogeo fordi jeg - trods beflifle! mig paa og bar bevare m daoske kos!e! mig jeg - foruden en til Tyveknægbar tilbagebel.lt stjulne Dæk deres Skaarup ~i.:inn~ rup iamt to Medlemmer af Thisted Bynads LuHværnsudvalg. Til Revisorer valgte.. Lærer Poul Buok og Redakl.r Brunsgaard. Mg.rk.-Program 'Ved Koncerten i Thisted Plantage Sondai! Kl l. Emil Reesen: Pest-March (fn Kon "efitmen). 2. Pr. Lehar: Zigennerl!ebe. VaJs. 3. Axel Hansen: Skiftende Sind. Brandstiftere K" b e n h a v n. i Gur Nat opslod Brand pu itislevej 81. To I hver io Hund inden

7 . - -.' I - " " " '- i.. l/' ~ "v-.. 'u. " 7 ~ ~ '... ~ ' \. '/..Y: '- "'.. ' ;; l -~. ~. " "". "

8 b gtlv ialt ']6:' mol ('r 4fl 'ormlll~'n fnr~tl' \i l'o!liz1i1('(h'r n for dl'ui' Ticl~rum rskuej>ladvet»iukke(<<. ~\-cr=:\"ommedc trltlmcne pl)'n <. s Ud\'lllg for Grunbl'kendtgor i disse af Kreaturer Faar D}'r~kul'p'nrls Ikk(' ddl.'ll's samtidig nt ning af {or<;va rhl-'1. fulls. dvalgets Formønd ErIk A ndl'rsen. r særlig grf'li(' TIIsiden Udvalget har Ilcndc Skrldt. egentlig godt sige t var efterhaanden enhver efter Forde lade sine Dyr cpllldsen og bande.am og Hes~ gnes L dvslget for broget'! egentlig Lammene et. De er Ikke ~an I)('stemt Plads og Gange nt de brod og odelagde f. Eks. Rlage efter Klage det kommet. kun Hestene der adsen? r de er forsvarligt nt ogsall at burde olen der benytter har vi forbudt nnt græsse pan Pladadensktlbcr er ikke af Tojet som Krensynes VI de skulde \'e. deligt for dem der rene ganende pan t men del man de ar blevet snaledl's ldt Kreaturer mnl t cn('!;le Græsnings- 1'rl IJHr"'lnu'~IJ('II''I<II'n rntlkoul "Hlt 11M) Kr Ved Vagtskiftet. Det nye Hold C.B.- Politifolk ovrrtauer Vnuhm i Kommondocentralen. \I'''tl rnlknhl'\ ~l'~ li.1tl:lnn~ I~(' :tf dl'; Il) " C B -_'bll.1 kali indlrtl"tin (Jf'r fur I'nl!ti(\j'i Komlll:l.ndO"I'lllra\ I ThI9l'... 1 "1 Yi\Il"Hkiflf'. id t 1'1 1I0ld.1f dl' r. BH'. tll'r har!onrt Tjl'lll-..Ie hultr) for l'uhjt..s Vl-dkomnwndl' hr" fra fursl(' F(l'rd nu blivt'r af In!;1 af ft!.~kp 1\ nllfter 11 mnd af li.. n nyuddnnnede Grulld'lkoh' l'r Lndk:thJt lil at gorl' 'I"J 'lli'sl.. i T{nmlllllndOCt'ntra!en og h\"1lll 1!i'T1!1 hol"l. r af ror.~k('lh~~' Opgn\(>r. IMns ('I (tmkt Hnld af d (' IlYlI<ltlOllnNlr rr 1I!11ngrt ILI al aflo~(> Tnmmrl'lIj{'rw' lil'd Xyl:l.arslid. Af $k/'(ii'ii llini df.'1 gnmlo Hold lorog-lk pn.'\. c!l'1!.\i/llldl' al PoI!Ua.<:;l;")!ilenl Alfr.r " n li (' II d<>r jo er Chef fnt PolLlmfdt>lmj:t( II af C B. -Korp...:;rl kom Irl SINlc> l VaglslUi'J1 og holdt {'Il hll(' 'rlll(' III d<t udtnnlelllle :.\fnndsknh Hnn takh>de -dem for god og paahdelig Tj(>neste og JrlmlhæH"dl' d('! lo!ode Fonhold -der Iha\' d' nt>rt"i ml'lh>nl C TI ernc l Kæld~ fin og Poliltkorr..""t oellover - et Ek~('rrt'fI{'1 hl' F.ft('rfolgl'lst> fol" dm Il)- {> 1fnnrlsknb Dor har aldrig -Va:'- T<I Tnl{> om AIlY("Il(!f>lst:' al baardo $Irnffl' knapnok I."n Rcmnmande og Polilia... ~L... I(.'nten.havdo l det helt:' - In "'{'t nt'rt't.j:todl lihrcds m<"d det nflzulwlld(' ':\fand"kab Dt-! nye :.'!Iand"knb il forud("n de 11 nvindknldtl." kc.lnm(" III a~ h(.slaa af flrc' af {h- gal1'l.lc' {Il Tid f'ndllll. d<'i' fotijlil"l1f'l' D(> fir(> d<'1' forf.s<l.'t- ~~~ ; ('~~~j~:~t t.~~<'r;;i~~:ao::(>~ja~~ Ghr )1 OhTJ.~tlrul!<(>n. og del ny IIldkaldtl\ ~[n\ld!">kllh pr Io.gendl': N Pou1.<;(>n Klit V.F.1a('o~.:;('n. T. J. 1 ~ l nd~{il. R. HyldlA'. O. K. JonS-'Ion C. H K- JNl'..{>n. K. P("{JI'I'.o;en. Fritz \\''.. 1 Jran"Pn Errk Ta~" Pl'I1.'l"St'n Poul.\IIfI{'f.c;( u og P. E Ppi!t'r"t'll. Ih'T t'r form'rigl Opla!tl \:<.."ff>...! i r._b - FOrpI1I1UCl'Jl l Ahfln 11\'or1U 1I11{> dt' llv\\(h1lllllwdl' C.B ('n' er indhlul! Ft i"1i Iorl'~'llar lxul. ).larkn.:>halh'li. Sæbe af Smør. En!lpl af h'l IlnnMr"vll!' Smllr rti~ Th} ky.it'n hl.." ~om na'ynt.. "I::t Toget pnakorl Tn~"l. J"r umkrllljt KJ. I G.lnr "11 Io:: {JtJ'. TUlnm "\ fir '11 lu'\ Det beg: enkelt retter. Den ung' Tobaksro sted St.at 1 Yormidd tl'n r Thil;ll' Mand dl'r Bkstrllurhl'jd i Thi~t('d o~ her havde forllkt>liigc F Han (ork!! ri havdl' V((:I rl'ttl"r med 1 ( Pnkk(' t!(>r VI dels(>n. Sid! gyndte han Penge paa begyndl(> me fra Thisted. Han l'iolgtf> : HanstNl for en SendlnjZ Peder~en T tilegnroe Sil drn III om I Cigarer ud ; en Tjener p Kr. og Re Tj"neren o~ 1 Ma} Maa en Tobak.-.s' benhavn c Maade til' Derefter T}... erier f stjal en PI dem til en havde en solgt. for 7 det lorte ti Icdf'E; sua en Værdi hnn til Kr. Alle fna!:!t ud have bru ture osv. Kr. ""d. S3~n PomdoTh afsigt>s i Bcru...et Po!itirt trl lofar ~fand for nt ~r(' llnlkm Jl'Ird'n han nn'.....

9 Thisted Luftværnsfofenlno mangløf Penge I""" to. Il""~ k d"' " " '" " ' " " " " ""n.r """ l'uii'ih'rn. k" "'''... It"~. II..""'~. ".. r:.'... "h I~" J'" I... '4.It... I'"" " I "I' luu' u. 1> I t f"rl~t.. Aor o. Ir IH' h.'''' (I({''''!)' '11 f""'i"~" n. '""..... '- U..." ~.I.' ~ 1~ kr.." lull'" "" l ~. / pu k~" l< :!:.i lir j;. hr.. ~... (lajd.'.1\ 1<._ " I' d I.. ".. ".. "" ' " " ".. '... f. T ro li II lcr h r h.fl ". '.h''''' h"ir p.li.n har. d ~'~I lir I Til ~u'l f NI 'Ih. k. ":"u. VI ~" Ha... 'r ""Ih" Il ' 1~1': h. hr """n.ro'<1 ~UI m"u Ir" "r Ii~.f... ti 1'~IfI'T. " ~ "'''''''''1:' " 'I' In'- I IJ.. (JJI!"'.'" "''''' II r.. "d. r S~I Ul.:: 1~"mrnlHl ~._ I1I"p' ri ~ '" Ul' I - I ".J '"oolt 4' j I ~r r"r~ rt. ~n Ir" r"kod.' I \Il" L. L" '.. i' "~'" " 1(1"f"l'('''''''~ It" n ) _ l.r I "'... h I I' l.t d~ 1""lI"... I. hlf"."""- "... ruar Ind i Th I. I. 1010'. r t~. ul O"... lid M I"hl J"" "n~" i 1""1 k "mu" rn'- ": <!. t r jk~" M'""IC' n "" I 'I''''' 'nor r lotll).'! r'm' I\r til n " '.et... <>II' IIJa'Ik" ul. ;:t.' ti.l.!"" I. ll.! "a~ '. ro!' n S.at. 11 r n kø.nm""1 nl'~.' I)' T IH L.. ft... " ("rno""'" lo r <!t~r liu "an" r "jf d. r r h. n t il1~' n )1. "ml!' I. ul d. n hl I_ '11.. h r" Ul l~"" I " I'"rn> J.I< rr klør II-r Mt 1't. ri.kwvt r"rii"ji øl I.. 'u F"r.'lOn~ r f.. ~" k r'" '"'II' "t h.~d Ikk~ """'II~ 'I' ~ ~."!.<o It.. "It dk M... " I'... la~. *'\ arto.-l]~ *" flan.. ~'".." n" I'ln L""d... "!1' "'" I"K " J' ".-1" "~r -I hø'oi" h In li \ IH "" I "ri" 'r NU' ukl"r" ul dr. Ikko- 'r Id "t o" 'I'lId d.r. r h! 1":IIII"t!trIlger Ikkt Bp'ns 1'''' ~l;'e. I... r.r~l.. "fik "I Au:!7' l\r fr" 1...".lk"""'u rll" "~ IINI I\r fri' Ar"t.1 "IC: h r 'r III 1... "I~"ml1" n I'n" htll~'; 128 1\ r.~u mftll kan Ikkl. i "- III I.. ruh t Iru~ r I I)'-~ I'. 1I1l~; l r 1 r lh t (h r.ku.l nt r an ""It I" r I Ily. n l I. r.tu.r in"" Stodr -" fr kai bl" ""'11.'''' I\r 1 {vfl "i - l_'k"lf"flllinj{. :ihtln\ bet;!t' 111 lius\ug-t U d d l ' l o;(' II. I'"hlla Al'r J c" _ "II rr~m~- \'.<1' b'.t.. I.u''''''-'''' I hl.. "l'rrll'i \AT a fm I ufl' Il.Il.("t. "jlllp"'''''' :-:1' ~u" t Iho! I"'" Ilt "d n'uld8'''''' Jl u.'vu!rt'n<' \1".1\ r ikk<- hh ritt- 111:l. " Lur."'ft.n.fn li;nll' rhl' bll.. ro r ull. Hl"hl tlku".k. ilrt St"tt".. "I I uf.. rn l'dor full 1'1"('h'l> (ur!lup rt' n"t U<ld~"lO I in"n kun 60 Ur.. ror l nl"~ol"u"''' II... ~1\Jl"!<tl' II. kob kw""'.1"" frll ~I I.' II> d-ih' l.ufl\q til (II "j ".1 UdrIRi""1. ar- IwJ!' h~r ~ '~t 111 Kr "li" I'r 'r r ru"h.. 2~. I\t <11& d. har.11"il1l kt'tlokr "< r S k" \'. P'r ft:ol liu".lttkur """ "I':' '! 1I;.. II\~k"lO ut nlkur_u_ Uldr un~. r <I t 1I"'"h I" 11.1<-1 l r rijf\;jrt nt I T r ''''~.. l ".rhhlf\ l Ilt " i ;nd. t"r I uftvii.rn~tu r. 'n;"ii' n ~knl tiø' 1m IIj.'lp Ilt l'd.]llillul. d IIj.II" ~"" u' " ~t "R' I I u>\ "lill't I'. nk' j". titutl. fn" t:. i f"r I.' OmKanR' n n I. Kil 'r il &> ";"1( n" ' nik. TI Fmil Kr"'RJIrt"~ ml~1 AkklQmnl \lu!il in p ~t"r Til ~~.I f"rih If'"'' Fru II.. " Sit... " "II ti K"... r I.&'I"<-r S~.. IPHIKt Il"n- 1_ IItl. ror ]\. 1\._1 1. Fru Cll lo\11..i"n1 )"ru A"".. M IIn"o." "Ir: l-ru l/ll.-()ir' ~. II. I SI I I f"r (ml'" h'm.1 '111111'" frll..\rl"'jii~roll'''''fll rll' \lu Tt r II Ilt>' ~l ud"." n ~]: K.. t I.&'~. Wr Ih "It ""TlI(1 Snr' I'I~Jtt k Fri< CM"''''' '''' f... r 1'<-s!T' ~"~"ra.t r"nn Kr SI.. "rul' ~k'nn~rul" "l flt" I\irk KJ. I Ir"l'. 'I:: G"nnrr HRrh l'~" r I'ft' li" I. til 1'11 1I"j.. r r \"I~'"h-' It. I' u~11 'Il kr. II'r U!l""tlnOIl' 'II' It-du r lir" It"rd II - h II 111. I hl Thit I li)f "I at III'.~ npl"1lllllinttrll n..! I o &h'<l I JnIHC'0 ". co. " l i" ' " " ()yrs I " ol'... Uh'" ~' - 'il' "j. "M'" h. 1\ :.! 1'" I~ F.. ' ""p.! h'.! 1'1.I... \" I fla" I. l:" p' I" I 1'. 1' j: Norlk V J U. p ~" "" :o;~ 1'It 1 ""'' 10\ - I II'.' mil \~ O.r..I"~h :-O \l.iii~ Till ".1 \"1 I' Ih PT' ml' Ko K~n"r' Ol" I I' 101" IAII1 "''''.10" l!ark! l' I "t~ n 101 IkII'.1 \rll1' :1 ".hr...! I' Tyre a l Jyds I j'mt~ 1m - " ]li" 1:&'1 "I (I" * ph " "" " I". "I.!" K" K t nar Ibi. 1" lur 'ld l'. 1 11~:t 1'1' f \""1" I l:i1lord. 11 l.. K K~'1 :-<1I1II1nl! - E 1'1'1.. 1' \I.h Tyre "'" " Llllhlll In I"'"..! 1'1 1\ l r"ti'uinl! l Pr I Liltl SPil" Ch r i ~" 'n""" ym Ker ni Chr I' C 11" - 1'1' r.'.i" - I I'r I :111 1' E " "1/\ II~ \ liwil.. I I' l\ "1 Fj"'''' I \ l! ~II ~l I I vl:1ii4 ~nl.~ll

10 Side 5 I Overordentlige Foranstaltninger. I SkarpskydninK Bytte afholdes Tirsdt!l& den 6. Juli 19U KI fra en Standplads ca. 9 km Syd Priori- for Nors Sø med Skud retning im.)d Nordvest udover den vestlige Halvdel af Søen og et mindre Omr8sde af Vilsbøl Plantage Syvest for Søen. t"ærdael o~ Ophold indenfor Omraadel som bliver afspærret er farlig og forbudt. Politimesteren i Thisted Købstad m V. den 5. Juli D E. BRIX. SkarpskydoioK efholdes Ontldøg den 7 Juli!94.1 KJ indenfor et Omraade fra Redningsstationen til Vigs9 videre til Krægpøt og derfra til Sømærket. Færdseloe: Ophold indenf" Omrsadet som bliver afspærret er farug og forbudt. Politimesteren i Thisted P.:øbstad m. V'I den 5. Juli 19: E. DR IX. 75 Serup Thisted Kredsen. Indmeldelser i de liocialdemokrali.ke Foreninger modtages af følgende: FJerritslev Snedker P. Ol.en. Kettrup. Gøltrup: Murer And. LIndstrøm Korsholm. Thorup.Kllm Rob. Jenaen KUm. Tømmerb~. Lild Abojdsmand Tage SchUtt Prølltrup. Øsløs.Vesløs Arup: fiaker Marinus Christensen Amtoft. Hundstrup.Østerlld: Lsndpo.tb Chr. Poulsen Hundstrup. BREVE L EVE;R ES MED IND TRYKT TEXT 00 TIL RIMELIGE PRISER. ABILDGAARD JACOBSENS BOGTRYKKERI MØllEVEJ 4. THISTED Hlllerslev.Kaaatrup: Arbejdam Th. Sloth. Hille.. le... Hanatholm: Arbejdømand Marius Madeen Ræhr. : Ar- Kig ind

11 1M Tillll )..'111 di- IUgl'U (iluf lili II.0. O.!r SkarpskYdnilag atholdrll TirIJd"g h" li. Juli J94i K/.JO-I' lrn en St8ndpJnd~ ca. 2 km SYd (Ol' Nurø So IlIrd SkudrC'tning' imod Nordveat udovt'r den vesthge Halvdel af SIJt'tI 0K I't mindrf' OlllrRadc ul ViI.hol Plantago Syd"('st for Soon. F~rd8('J og Ophuld indenfor Omraur(>t som IJllv('r afspærret ('r farlig tlll forbul/t. l'ol.ltimesl'eren l TIllSl'ED KOBSTAD M. V. don r.. Juli 1~ I SkarpskYdning E. Bdx. n(lwlrlr.ii n" "/"!I It n 'l. Jllli ln4.l Kl. 8 -J/ iudnnfor ('t Oll1rsutdC' fra Hl'fI_ "d_ IIjll~.'1sllltioll(1J til Vi~n \'jdc'rc' til Kr~gIJøt og dr'rfra til Smua'l'kt'l. 1"ll'rrl~'If'1 DR' forhudt. og Ophold indrn(or Omrnudtt SOli! bliver uf:;pærtl't ('r farlig I'OLIT1MEST1~Rl~N l Tll1STEII KOBSTAIJ M. V. d '1. l ru I U I ~~3. E. Bri>:. tiljwillj.'"f\ 1'11."lur D"I ar dl'i"\\'\ Fri.lifl

12 l lille Ska Slaghest. ende var det her at man ierne.til Overordentlige Foranstaltninger. e mest JiJlg gav for de ed Bel ~n Stads der d Kob- stært godt sa..:'t 1 Samgklip n bed ' Nr. istofr det r ud være ed. t e n kte-." -o Skarpskydning afholdes Onsdag den 7. Juli 1943 K I inden for et Omraade fra Redningsslationen til Vigso videre til Krægpot og derfra til Sømærket. Færdsel og Ophold inden for Omraadet. som bliver afspærret er farlig og forbudt. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V. den 5. Juli E. Srix. Skarpskydning afholdes Tirsdag den 6. Juli 1943 KJ fra en Standplads ca. 2 km Syd for Nors Sø med Skud retning jmod Nordvest ud over den vesuige Halvdel af Søen og et mindre Omraade af Vllsbøl Plantage Sydvest for Søen. Færdsel Qg Ophold inden for Ornraadet som bliver afspærret er farlig og forbudt. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V. den 5. Juli E. Brix. paa.--<>- Clearings Kurser. Berlin ;11 Rom I Orl... ar tilfl Bet; AI il Sm.. Aalbo var blf; Kæl Kæl1 Løb B Vo er i! Bj Rag

13 Fonpg har In Midler i er hdligere Brat Is 78 til 100 LI af de Blad. pnlng eller Skud. Herngspræparut f 1~lter til 100 ksomt. Men.r. at det er som maa for at virke t ogsaa fremfremkaldt af Bekæmpelsen et mere vanter. ke set meget siger Plantee Dragsbæk ad vi har set Rn lidt at det ing. Vi havde bene efter den t ordentlig fut i PIalIleskolen aa Rosernc> nge Bladlus? lemt som jeg et vnr næstf;>1l drydde dem og Vt'jr hvilkt't Nikotin ('r F:ær mp(>lfln;midd(') a hurtigt forgøre betydl'lig san galt mrd lphll'rtræf't ut.v flat i SttlA l' og hnjprln nf fllu~anrteh t 11'11. ova"tnnt't Men vi.:r do" THnu rllll RIl'hr hal' kobt Sn(>C'lkcr F. A. Anclf'r~('ns Villa I Vl'j!(> (Kaslaniav(OJ). On~ rlagt>ll:io I. Augu.<{t. Bilsammenstød i Ræhr. Dlr var FIJI paa begge Sider I Gnn... MorgN; vnl 9-TlIll'n sketj."l (lt'i' 110a linllst('d Lnudt'v j I Ræhr B\' ('l SRnllnl'llslod ml'lit>m ('li dansk LastbIl og ('n fremmed PeM>Onvogn In'orw>d Personvognen blev te'mm~ Iilt slemt ramponeret i Forpf\rtipt. Tmfr igt skele der kun matcrit'j Skade Sammf.'nslml('( var som!>agt skt't om "Moq~en('n m<'n forst IWll pm Daj:l:ell bl<v d<'t dnn~ko Politi tii }..!lith idt't ChalIfføren paa Lastbilen BernhaHl P e d (' r s e n Marievej M l\'ykuhillg h:'i'\'tll'd<" al hon iho alene har Skyld"n for Snmml'nstoo(>! Han {orkhtl"f'{il' at han nd }... oden af Bnkken øst for Ra'hr hald e han bog ('ner en anc!rn dansk J.8Rtbil h('!æ.'ss('l me(l C(>ml'nt. Da Cem('ntbi_ len skulde op ad Bnkkl'u. \'ildp d:>ns ChauHor skifte G('ar hl'orvl.'d Farhm sajrtnro('!'i S8R. m('r"l'!. nt Bt'rnh PNh'npll m('(l t-in Bil kom tæt paa rlpn fornnko!"('ndr For at kunnt' Fie frem kortt' hnn ud til \'ensl)'(1 Side. rorn her opdagt'dc> han. at der imod (:1<'10 knm rn Mand tmkkend(' m('d l'll lir1't og Ill'nR<'Tl' fr('mm(' kom <'1\ PPI ~on hil kn/"f'nt> II1Nl ru!'-t'lhh' }'art T't>d'r..;f>ll 1111~lnar P rrsonhih'm: 1-"arl til nwllem 00 og 100 km i TillH'n. Jlall rll"t'jf'd('..!'nn. htnlig! hnn );.lint!(>. sin YnJrn ind ha lt C<'IlH'nlhiIPII. nwn IHltlrdl' ikk.. at konmw nf Y"jl'll. for PI rsollhilt'n \'lir rlt'r. J)PllnJls ehnnf {fil' 1 pmspll liell. nwil tii!'-trn l.k( 1igl li! ni l'p... onhilt 1\ kom i Slyng o~ styr"ci11!ig(' lucl ml1tl 1.1t... thil"n!l Rng Idnl llwd rll'! Ht'SIIItAt. nt Iwl(\ For J1HI\rt hll'" ndf'lnlrt l.r.'ithllrn. dm' lilhnrl'r rngnmnntl Mllrti" P"tlrrst'n. N\knhillJ:. tng illl{l'll :--).li dt. UjJl~ uden ::iklid lar den danake HUM holdt o. K manx ofte Frug... det O paa v( 15m forsk til F Kn Ga i p " r

14 orsog!jua uc"- I_~n-... i Amtet? ~_' paa Sommever den værdet ikke væat mene vi kadt hvilket de for. bmænd ChauHør ikke. Vejen svinger paa. det. 1)aagældendc Sled og Udsigl~_ IOlholdeno Cl' ikkf' gode hvodor d -t vaj' uforsigtigt af barn al køre url i Vejens venstre Side. Han k<>tle dog selv langsomt. og hvel'hn han eller hans Vogn fejlede noget. Den berusede vilde Aarhus køre Bil. Og saa kom han i Slagsmaal med sin lige saa berusede Drikkebroder. us har i Nat landt to Postor Tyveri af '... '"]jti.! i Thisted maatte i GaaT tage

15 "'... ~ ner. Pox Trot. nogen- 12. tf. C. Lumbye: Nordiske Fastved Lim- brødre. Galop. 00 Irrsn- SkarpskydalDf ved Oddesund. Strand- I Dagene 9. og IO. Juli afholdes sim- j Tiden KI Skarpskydninjlløvelsor ved Oddesund. ~r. Pormidil store E'aar Nlrby 8yafer i Tbisted de bliver rhold.bi til "irke. lsa t liver en o~ end- værede mufl" h gram. Af Opfattelse fæhu An og Arbel skulde k~ hørerne I punkt række S økonomi. En

16 rblbpon 149 Veølergade 37 Tlf døt ~tal.r sig I H Overordentli Poranstaltnin SkarpskydolOf( Det bekendtaerea herved It der I Olene 9. OR IO. d. M. I Tiden mellem Kl "'holde. Skydgveller IOddelund. Politfmelteren I HII.lnl-Ret. Herreder d. 6. Juli Co P. Ko.toed. o an erne bl.v... h.r lukk.t Porretnln rn. tre M.nd d.n 12. til M.e. d.n De Inklual".. lu

17 I SJøbegods I u' ~'~.e".c c ll ~ 'k I" for d" I Overordentlige Foranstaltninger. I tære Mands I Hr. p tor Oeieord 1 Hr. hans slore dom. Tak og Tak e:en. Tak en Bromst Sk pskyddidg Del bekendla:øres herved.t d!!!r i Dagene 9. olt: to. d. M. l Tiden mellem KJ afholdes Srydellvelser I Oddesund. Farlit OmrBlIde : 56 37' Nord O~O 30' øst 56' 37' Nord!lij o 35' 081 a6 31' Nord ' Ød 560 JI' Nord 08' 35' øst. Parlig H.'de.. ~O m over SCl 0l!t Lind. Politimesteren i Ha88in~-Ref9 Herreder Hurup den 1. Juli 194q. k til Ven mø Lild C. P. Koefoed. _ ppesen. Io. den 08 gamle _-~'::'. hus. Skorpskydoiof. Del bekendtelires herved. at der i Dae;ene IO d. M. i Tiden mellem afholde. 0velae.skydninr: i ThyboTliIfi. Parligt Omta.de: 561' 46' Nord. 80 7' 011t ' Nord Ila 13' Ø81 56 lo' NorII 80 7' øt 560 fo' Nord BO 13' øst. Parlla: Højde 1000 m over Seerne Politimesteren i Hallllng~Refs Herreder Hurup den 7. Juli _ c. P. Koetoed. '~~ ~ ~~~~~~~- johs. 12" Vore S nger Ike tin 1151 lukket 'ra Juli paa Grund af Farle. C. SOVER. JENSEN a SELMER. Arbejdsmændenes F -

18 HIl' ( Skarpsky<!.ning. Det b<-kendtgores hen'l<-i at d"r i Dn~ne 9. O(J 10. d. U. i TiMn IIlI'llem Kl aiholdes SkydNvelsl!r i ODDESU~n. Farligt Qmrande: 56 3'1' Nord OBO 30' Ost sao 37' Noxd 08'-1 S5' O'$t. 51)0 31' Nord osa 30' Ost 5f30 31' is'ord ' Ost. Farlig Bojde 4000 m oyer So og Land. POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERREDER HURUP den... Juli C. P. Koc{Ql'd. Skarpskydning. Det bekcndtgøl'e's her\'~ at der id!\~ne 10. og 11. d. M. i TiI.len 1lIt'1- lem KJ afholdes Q'elsessk)'dning i THY BORON. Farligt Qmrnnde: 66'l 4u' Nord So '1' Ost 56u 4G' Nord SO 13' Ost. 5fiO 40' Nord go 7' øst 5Gu 40' Nord SO IS' Ost. Fm'lig H\ljde 4000 ll\ o\{'r Socrne. POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERREDER. HURUP den... Juli C. P. Koefoed. "KT Ds.n st.: set Bf"

19 tte put1'e Tag d0c' else over SA8 Ind* ske tog 'bl 3f at et sku!* r foer ynet af on. er de~ sig op tiende l bære _ og spise lslgt k sit r cn Hans tue.". ide ;ken. ]hus we sad øj- ~e- an un ng ad te r " I Skarpskydning. M_ rved at der i Dagene 9. og 10. d. Det. bekendt.gøreds h~kyd~ove]ser i Oddesund: lu. 15_ 1630 aihoj es Farl igt. Omra ade : ' Nord ' ø st ' Nord ' øt ' NON OBO 30' ø t ' Nord ' ø st. d ru over Sø og Land :;{I~~ft~~;~~N '1 HASSING REFS HERREDER - T- I l ldtlh ""I" }~I~U:ro~p~~d:e~n_7~-~J:u~n~i~'~O~4~3=-::~~~~~~~ c_. P_' _K_O~'~(~'.~~- Skarpskydning. "" Det bekendtgøres herved. at der j ~age~e lo og 11. d. M. l lem.- Farligt Omraade: 56 go KJ afholdes 0velsesskydnmg l Thyborøn: Tiden tn l go 56' go 46' 7' 46' 13' 40' 7' 40' 13' NON øst NON øst Nord øst Nord ø."it Farl ig Højde: lu over SO<'rne POLITIMESTEREN J HASSING-REPS HERREDER Hurup den 7. Juli c. r' Koefoed. Krigssituationen synes - LUftV<J!l"1\ fra "T~' 'ba.t~lier d 9 tz tt d~l'f!: ' \d~l d Q A.l\icre.Q~!Io Ilofl\~ e oveb.~ bc.tnc Cl' k l'oltnl'l.l' h(!d mod de ek!;\)iod Onl\ltuetelloner. lloll\..der Snl'a!n e~r I LUftl\fI..'\ledea I\l Dele Om\{ ~lyk'k.er e.n Og 1i1ll"e. S " ring 1 og b.." d.. lclhen o. Ofr :'1\ endq Ic. de Il {t SYditali ensl\'qi\ m"". GTnbe t:l\ dtl\ta. U\I I NOrda!..'l rna"''kiner l il?-r al. <Illa ' (\.!t r- uden 'tvivl ' Og l\tll'\!\ii Ind"1I de italiens'k: l I>l)ge at nl~~t\ I'r Angreb LUfth~et tl ~rnl\l! mod \:'... I' 'd heftigste "'llcllien filrte al... ~ fundet S Lun.Kam \:\(! d hl dt ' I" ' tc.d siden 1\.' ~r hl lt.l ums 'ltl'lll\!t\\;i "" OnSdagens lys.k F ' ~ Hil'l'llI \ - I ol'erhovel'k\. t!dlt\~. Onsdag. (PR). \';\;111 atl('re\ Overkommando medd letnagt\t\~ VdB' eftf' e ]elgol'od og Sv. ~tra ndede atter i..' d for 01'1.0\ l '" \"lal All"'r b :som ~usse l'l1e foret " e s tore Stn'ker d og med meget. er! flel'e L' hal' slaaei purat II ge '. ('ro\'cl'[ lraadlc yore T or topper effekt -t stottet af L ft' ' 1\. tl \ aabnet sej\' an lil Angreh. Dt Ivkked. t.. ('~ a tl"i~'n~ dybt l11d 1 de fjendtlig "t-il- - '... e.:-o llllger \)g tjlfoje disse m'"el t T b " S Ol't' a Alene. Hæ rens Stuk.r \I h. t-il In lf'lf!jort e\ler beskadiget 0\'1.'1' 300 fjl'ndui ge Tanks Uldels at' den lll('~l model'11l' Type Ogsaa i Luf. ll'!l ('l' del i dette Omra.'lde kom- Kltl II 'I

20 uer 12 er.tjulll et Par Herresko til 55 Kr. Oll et Par Strømper. /æller C. B. Maødeø mødte Ikke. Skive En C. B. plilltlg Mand i Thisted er.at under Tillale lor Udebliniee I/rup fra Øvelse. I Retten undskyldte n an han.ill med.t en Bil som han var.kulde med hjem Ira Han.ted a Ba kørle før Tiden sia han ikke kom ~" Io med. Saaen blev op lallet til Dom nddl Manden har tidlillere være! tiltalt i en for Udblivtlae Ira Tjeneaten. kke Korøbøde I Seøøels. cllll' En Oaardejer Ir. Sennels var ad tillltlor Overtrædelse af Kornloven idet han der havde jort tænkeiliit over øt Logkoge~ Trælaog Dr.øiøl for D.nllk Overens Dræning op.aal I Tlmelønl slemmell nets K Ol neta Ker Alt

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter.

Register. I. U d s e n d e l s e r. Rettelser til tjenestedokumenter. Register I. U d s e n d e l s e r T j e n e s t e d o k u m e n t e r. R e g le m e n t I, b i l a g s b o g e n...9 9, R e g le m e n t V... R e g le m e n t V I I I... P o s t g i r o b o g e n... V

Læs mere

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører

landinspektøren s meddelelsesblad maj 1968 udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører landinspektøren s meddelelsesblad udsendes kun til Den danske Landinspektørforenings medlemmer redaktion: Th. Meklenborg Kay Lau ritzen landinspektører indhold: L a n d in s p e k t ø r lo v e n o g M

Læs mere

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERETNING F O R SKAGEN KOMMUNALE SKOLEVÆSEN 1955-1956 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen S k a g e n s k o le k o m m is s io n : (d.» / s 1956) P r o v s t W a a g e B e c k, f o r m a n d F r u

Læs mere

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ.

Salme. œ œ. œ œ. œ œœ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ œ œ. œ œ. œ œ b œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. œ œ. b œ œ œ œ. Digt af Otto Gelsted Salme Musik: ens Berg S A C T B C end fra din sæls e - len - de mod da - gens lys dit blik Du var din e - gen 6 b b b b fen - de, du selv var or - mens stik Hvor sært: mens du i mør

Læs mere

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement

Dedikeret til Gentofte og Jægersborg Kirkers Børne- og Pigekor. Phillip Faber. Halfdan-suite. For børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkompagnement edikeret til entofte Jægersborg Kirkers Børne Pigekor Philli aber Halfdansuite or børnekor (2 lige stemmer) med klaverakkoagnement til tekster af Halfdan Rasmussen Teksten er benyttet med tilladelse af

Læs mere

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x :

BJB 06012-0018 5. T e l: 050-35 4 0 61 - E-m a il: in fo @ n ie u w la n d.b e - W e b s it e : - Fa x : D a t a b a n k m r in g R a p p o r t M A a n g e m a a k t o p 17 /09/2007 o m 17 : 4 3 u u r I d e n t if ic a t ie v a n d e m S e c t o r BJB V o lg n r. 06012-0018 5 V o o r z ie n in g N ie u w

Læs mere

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

B # n # # # #

B # n # # # # 1 3Somm i Tyrol Teor 1 Teor aritoe q 0 3 0 3 Л 0 som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es som - m - sol ved "De hvi - de hest" ag al - e - ro - s-es ass som - m - sol ved "De hvi - de

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Det sociale udvalg d. 8. november 1999 Side 1 af 5 FREDERIKSSUND KOMMUNE U D S K R IFT Det sociale udvalg Mandag den 8. november 1999 kl. 18.30 i mødelokale 3 i Social- og Sundhedsforvaltningen Mødedeltagere:

Læs mere

Studiepartitur - A Tempo

Studiepartitur - A Tempo Himle ortæller om Guds herlighed ørge Grave Nielse 99 Sl 9 v - v -0 q = ca 9 ( gag) (ved DC) hæ - ders værk; c c c c S S A A ( gag) (ved DC) cresc (ved DC) Him - le or-tæl-ler om Guds Ó Kao: cresc (ved

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ.

Den Lille Havfrue. Alan Menken/Howard Ashman Arr: Flemming Berg D G G D G. j œ j œ œ. j œ. œ œ œ œ. œ œ œ œœ œ œj G D G G D G. œ œ. Kor og solist en Lille Havfrue lan Menken/Howard shman rr: lemming Berg q=182 mf 5 9 Sø - græs er al-tid grøn-nest I na- bo -ens fis-ke-dam du sir' du vil 14 op på or-den Men det er da synd og skam her-ne

Læs mere

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w.

SAMPLE. 1 3Suite over danske folkesange. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j 0 4. j j j 0 4. j j. w w. w w. 1 Sute over dnske olkesnge or blnt kor, oblgt nstrumt klver Instr Klver Rolgt c gto c Π c Arrnet Lsse Tot Erks, 009 S S T 5 5 5 9 9 stl ly ro, hvor r ned, be 1I H 0 r sn bu r h 0 re t bo,, hvor sm sko

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Økonomiudvalget den 21. januar 2002 Side 1 af 9 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Økonomiudvalget 21. januar 2002 kl. 16.00 i mødelokale 2 Mødedeltagere: Knud B. Christoffersen, F in n V e s te r, B e n

Læs mere

D Referat af ekstraordinær generalforsamling i Å T O F T E N S G RU N D E J E RF O RE N I N G tirsdag den 23. marts 2004 kl. 19.30 i fælleshuset a g s o r d e n 1. V a l g a f d i r i g e n t 2. K ø b

Læs mere

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P -

Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - Frederikshavn kommunale skolevæsen 1962-63 P - F r e d e r ik s h a v n k o m m u n a le sk o le v æ s e n S k o le å r e t 1 9 6 2-6 3 V e d T h. A n d e r s e n s k o l e d ir e k t ø r F R E D E R

Læs mere

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling

Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing. Generalforsamling .2 N yt fra Storhøj Odder Grun de jer foren in gen STORHØJ og STORHØJ Be boer foren ing 25 Fe bru ar 1998 Storhøj Grundejerforening indkalder til ordinær Gen er al for sam ling og ori en te ring om klo

Læs mere

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk

Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk Din kommentar er blevet udgivet. Samvær med psy ko pa tisk for æl der er pro ble ma tisk GRET HE EL HOLM OG KIR STEN KUL L BERG 12. sep tem ber 2011 01:00 2 kom men ta rer De fle ste samvær s sa ger kan

Læs mere

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag:

17 B 17 A 19 B 1 9 C A. Antal boliger: 37 Bolig størrelse: m2. 12 J 7000aa 31 J F 3 31 N 31 M. Tiltag: 000p bb cg u F C D L z C ay ac bt 0af ae bi Nav: Tøreha resse: Søgae tal bolig: olig størrelse: - m 0ao s 0am bq 0p Nav: øgeha resse: Tøre -J tal bolig: 0 olig størrelse: m bl bx H y G br 000ak 0l bk bv

Læs mere

FREDERIKSSUND KOMMUNE

FREDERIKSSUND KOMMUNE Plan og Miljøudvalget den 24. marts 2003 Side 1 af 10 FREDERIKSSUND KOMMUNE U DSKRIFT Plan og Miljøudvalget Mandag den 24. marts 2003 kl. kl. 14.00 i mødelokale Udvalgsværelset Mødedeltagere: Finn Vester,

Læs mere

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede.

Lærereksemplar. Kun til lærerbrug. en eller et. bil sko hus bus bi ur. hus. bus. sko. bil. Her er seks ord. Træk streg til det rigtige billede. Her er seks ord. bil sko hus bus bi ur Træk streg til det rigtige billede. Skriv de seks ord med en eller et foran. hus bus bi sko ur bil en eller et 1 Skriv en linje med hvert bogstav. b - i - l - s -

Læs mere

DET PERIODISKE SYSTEM

DET PERIODISKE SYSTEM DET PERIODISKE SYSTEM Tilpasset efter Chemistry It s Elemental! Præsentation fra the American Chemical Society, Aug. 2009 http://portal.acs.org/portal/publicwebsite/education/outreach/ncw/studentseducators/cnbp_023211

Læs mere

1A Kolt - Trige/Lystrup

1A Kolt - Trige/Lystrup Ly t Bl up/ åb M Ki æh am a a Hi bæ k ha B bæ om h a b Bi æ k h El ha a t El B t y I hø Ly luk k By tup t Ly tæ C t t Mo up t/ly lu Ra a tup g C t Sk b / Sk y M b Sy oto Ol y S gh of yg u So Palm hu /Ho

Læs mere

m D Precision Fedt Petro-Ca n a d a ' s M u l ti -f u n k ti on el l e E P- f ed ter er en s eri e h ø j k v a l i tets -, l i th i u m k om p l ek s f ed ter f orm u l eret ti l a t g i v e eg et h ø

Læs mere

Fader, du har skapt meg

Fader, du har skapt meg ader, du har skapt meg gm & bc 7 dm gm a - der du ha - r skapt meg Liv - et mitt e - g 7 & b gir deg dm Ta gm meg 7 bruk meg 2. Jesus, du har frelst meg...osv... 3. Hellig Ånd, kom og styrk meg... osv...

Læs mere

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12

Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning. Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 Herning Kommunalbestyrelse Torvet 1 7400 Herning 21-0 6-2 0 1 2 T I L S Y N E T Vedrørende Herning Kommunes sagsnr. 27.00.00 -G01-1935-12 A og B har den 20. november 2011 rettet henvendelse til Statsforvaltningen

Læs mere

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by

I,a, ra41. ZataWeserizkoitm5.44.04øn ror' 24411: org nt sade 18,:44.b0P ;!. EXTRAKTucIskrU. 152a2,2,1 Renseaul::s 4»:, Ltangbpl,t by Mtr. nr., ejerlav, sogn: I,a, ra41. (i København kvarter) eller (i de sønderjydske lands- _Horsens by dele) bd. og bl. i tingbogen, OS BOSfl art. nr., ejerlav, sogn. Stempel: kr. øre Akt: Skab nr. (udfyldes

Læs mere

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ

Tre korsange til digte af William Heinesen. œ. œ. œ bœ. # œ. j œ re korsange tl dgte a Wllam Henesen ens erg ol og ne oran lt enor as q» I - I - dag er der Lys dag er der Lys oo sost.. O - ver- lod, et.. O - ver - lod et. n b. Lut - syn er er - den, n b. Lut - syn er

Læs mere

Dronning Dagmar, en mini-opera.

Dronning Dagmar, en mini-opera. Coyright www.dichmusik.dk Sorano 1 Piano, hands layed by singers Allegro molto q=10 11 1 19 Arne Dich. 00 Dronning Dagmar, en mini-oera. Sorano 1, Piano, hands layed by singers 7 Allegretto 1. I Ribe Dron

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå

Adventskransen. Barn Jesus i en krybbe lå Adventskransen A 174 Inger Otzen & b 4 2 Vel - B kom- men grøn - ne 7 ad - vents-krans med m # di - ne lys så / hvi - de, de B har så mild en 7 & b m m 7. hø - tids - glans, nu er det ad - vents - ti -

Læs mere

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ.

SAMPLE. Potpourri over sange af Carl Nielsen for blandet kor og klaver. œ œ œ j œ J œ. œ œ œ j œ. œ J œ. . j. J œ J œ. œ œ œ J. œ œ. œ œ. œ œ œ. otoui ove sange a Cal Nielsen o landet ko klave Klave Bedt mildt c c n a Lasse Tot Eiksen, 2015 S A T B A 1 Den 2 Så 1 Den 2 Så danske sang e en ung lond ige, hun gå nyn i Danmaks hus, syng da, Danmak,

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

ÅTOFTENS GRUNDEJERFORENING 20. se p t e mb e r 2006 I h e n h o l d t i l v e d t æ g t e rn e s 4 i n d k al d e s h e rme d t i l ORDINÆ R GENERA L FORSA M L ING t o rsd ag d e n 5. o k t o b e r 2006

Læs mere

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25.

t2c,l2d,l2m, 12n,t2p ogl2q Til orientering vedr. ejendommen, Åboulevarden 51-53 Bilag: Skr. mrkt. t2 a + tegn. mrkt. 8000 Aarhus C 20LL Den 25. 8000 Aarhus C De 25. maj 20LL Plalægig og Byggeri Tekik og Miljø Aarhus Kommue Til orieerig vedr. ejedomme, Åboulevarde 51-53 Ejere af Åboulevarde 51-53 har søg om illadelse il idreig af bolig i ageage

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet

Afpr øv ning af opt ioner t il lev er ing eft er ov er t agelsesdagen gennem før es som beskrevet BILAG 8 PRØVER 1 Afpr øvnin g a f sy st e m e t Afpr øv ning af sy st em et sk er v ed en ov er t agelsespr øv e og en dr ift spr øv e i ov er - ensst em m else m ed k ont r ak t ens punk t 12 og det t

Læs mere

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen.

01760.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01760.00. Fredningen vedrører: Junget Kirke 20-11-1951. Domme. Taksati onskomm iss io nen. 01760.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 01760.00 Frdningn vdrørr: Jungt Kirk Domm Taksati onskomm iss io nn Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdninasnævnt - 20-11-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> -( REG. NR../7~o

Læs mere

Afrodites øje . E. " & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O " % O O - . " .

Afrodites øje . E.  & O \ \.. \ \ % O E.. % O O O O O & OO... % O O  % O O - .  . Vocal Pano 1 & O \ \ I 2 & O \ \ Afrodtes ø ar r en bldt Tekst Musk: Pet Spes kjær % O \ \ ja nu knt sne Lang væn ge 4 & O 5 6 & O børn med rø de kn d skøj t rundt Kob b dam so n står lavt Pet % O 7 te

Læs mere

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en.

01732.05. Afgørelser - Reg'. nr.: 01732.05. Fredningen vedrører: Sigersted Kirke. Domme. Taksations kom miss ion en. 01732.05 Afgøreser - Reg'. nr.: 01732.05 Fredningen vedrører: Sigersted Kirke e Domme Taksations kom miss ion en Naturkagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-10-1951, 26-02-1952 Kendeser Dekarationer

Læs mere

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ

Guds Søn har gjort mig fri. f. bœ Allegretto 1 ( = a 100) Sor/Alt Tenor/Bass 5 5 1 Sa q Guds Guds Søn har gort mig ri (Hans Adolh Brorson) Søn tans Ty-ran - ni har gort mig ri ra ra Sa - tans har molto rit Oddvar S Kvam, o 1 har gort mig

Læs mere

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k

Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k ::: 9. b vil i en emneuge fremstille papir. Til fremstillingen vil de bruge trerammer, de selv samler. Priser for en ramme: Lister 10 k Net,. Di\,terse 1,50 k l.ttl Beregn prisen for en ramme. ; Rammen

Læs mere

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie

K.Nohr@xs4all.nl. ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Studiereis Kopenhagen ma 24 - vrij 28 september 2007 Marnix Academie Het Deense Onderwijssysteem Enkele statistische gegevens Aantallen leerlingen in de Grondschool Aantallen tweetalige leerlingen

Læs mere

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A

Doks Sang. swing blues. q = 104. Krop-pen. Jeg. 2.En. Den kan. Men når. Jeg. Karen Grarup. Signe Wang Carlsen D(9) D(9) 13 G/A D(9) G/A D(9) D(9) G/A Signe Wang arlsen Doks Sang Karen rarup q = 104 swing blues 1.Jeg kan mær-ke på mit her-te, når eg hop-per eg dan - ser rundt Krop-pen 7 den blir' varm kin -der - ne de bræn- der, så det næs-ten gør ondt

Læs mere

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD

DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD DET ERHVERVSØKONOMISKE RAAD FO RDELINGSKO NTO RET P o sta d re sse : V O G N M A G E R G A D E 2 København K.( 1»LC. 19 3 $ Konto Ni.159981 E k s p e d itio n : K R O N P R IN S E S S E G A D E 2 0 DE.-!,

Læs mere

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej

Vej Nr. Matr.nr. Areal m² Heraf vej Parter Arresødalvej Samlet partsfortegnelse for Karsemosen Landvindingslag Gammel partsfordeling. Opstillet i adresseorden Erik B. Aksig 10. oktober 2013 Parter Parter Gribskov Halsnæs Arresødalvej 79 17 72540 357 357 Birkevænget

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01945.02. Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02. Fredningen vedrører: Skjern Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss ionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01945.02 Afgørelser - Reg. nr.: 01945.02 Fredningen vedrører: Skjern Kirke Domme Taksatio ns kom miss ionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-10-1952 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

Mioe/aal ud lor Hlostbolm.

Mioe/aal ud lor Hlostbolm. e et arks ien. od om var. lor.ber 600 ll.ai.. "IS'._-'... " ~-------~ Mioe/aal ud lor Hlostbolm. En drivende mine blev onldag alten iaglløget i havet nogle sømil ud lor Hanltholm. To minekullere Irl Iklgen

Læs mere

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet

Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet P o l it ik f o r f o r æ l d r e a n s v a r Baggrunden for Skole og Forældres politikpapir om forældreansvar er den seneste ændring i Folkeskoleloven, hvor begrebet forældreansvar blev indføjet i lovteksten,

Læs mere

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO:

DOKUMENT: Dato/løbenummer: TINGLYSNINGSDATO: side 1 ================================================================================ DOKUMENTAKTUELHENT ================================================================================ DOKUMENT: Dato/løbenummer:

Læs mere

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED

Årsberetning SK A G E N SK O L E. Skoleåret 1951-52. skolein spektør A age Sørensen FRA V ED Årsberetning i FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Årsberetning FRA SK A G E N SK O L E Skoleåret 1951-52 V ED skolein spektør A age Sørensen Skagen skolekom m

Læs mere

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler

LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL. Skriv en ar ti kel. om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler LOT TE RI E NEC KER, PE TER STRAY JØR GEN SEN, MOR TEN GAN DIL Skriv en ar ti kel om vi den ska be li ge, fag li ge og for mid len de ar tik ler For la get Sam funds lit tera tur Lot te Ri e nec ker, Pe

Læs mere

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING

-------------------------------------------------------------------------------- PÅTEGNING ================================================================================ PÅTEGNING ================================================================================ DOKUMENT SOM PÅTEGNES: Dokument

Læs mere

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01959.03. Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03. Fredningen vedrører: Fly Kirke. Domme. la ksations kom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01959.03 Afgørelser - Reg. nr.: 01959.03 Fredningen vedrører: Fly Kirke Domme la ksations kom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 17-11-1952 Kendelser Deklarationer ti FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen

Omegnshistorier. Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne. A f Palle Schantz Lauridsen Far til fire - på hjemmebane (Claus Bjerre, 2008). Foto: Ilse Schoutteten. Scanbox. Omegnshistorier Forstæderne i filmen - filmen i forstæderne A f Palle Schantz Lauridsen V i s t a r t e r i R o m. M

Læs mere

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden

Kommunal medfinansiering af Sundhedsområdet i 2007-2009. Benchmarking af kommunerne i Region Hovedstaden Kmml mfiii f Småt i 27- cmi f mm i i t f jt f E m mml mfiii å måt i i t Mj 21 Si 1 f 7 Ilftl...4 Ljli fl...4 Kmml mfiii...7 i 1.1 Smmlii mllm i i Dm: Kmml mfiii i lt...7 i 1.2 Smmlii mllm mm i i t: Kmml

Læs mere

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979

LOKALPLAN NR. 8. Fanø Kommune. Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 LOKALPLAN NR. 8 Fanø Kommune Klitarealer i sommerhusområderne Fanø Bad og Rindby Strand. Oktober 1979 2 Lokalplan 8 Fanø Kommune Anmelder: Advokat Chr. V. Thuesen Torvegade 28 6700 Esbjerg J.nr. 260 ct/aj

Læs mere

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen

Visuelle rytmer. 1920 ernes storbysymfonier. A f Lasse Kyed Rasmussen Chelovek s kino-apparatom (1929, M anden m ed kam eraet, instr. Dziga Vertov). Visuelle rytmer 1920 ernes storbysymfonier A f Lasse Kyed Rasmussen A l l e r e d e f r a f ø d s le n i n t e r e s s e r

Læs mere

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ

œ b œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ œ sk lnd Musk ShuDuAh rr. rg Ruy Tr 1 n n Tr 2 sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h rt sk lnd n sg sk lnd d md m sk lnd t ul st h ss sk sk sk lnd lnd lnd n d sg md m t ul st h sk sk sk lnd lnd lnd

Læs mere

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger

ú ø ø ú ú øl øj úø ø ø nø ø ø øl úl øj ú ú ú ø ø ø b ø ø ø { { ø ø ú ø ø ú ú ø ø ø ø ø ø ø ø ø ø ú øl ú øj Østens konger Østens konger Engelsk Christmas Carol 4 Korar.: Uffe Most 1998 Dansk tekst: Johannes Johansen 4 4 4 L úl j ú L ú j 4 ú { L j L j 4 F1) Til en 4) Him-lens lil - le stald på fug - le, mar - kens mar - ken

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE Roskild www.spjdrt.dk/liiud Viborg www.spjdrt.dk/lu-ord Hous Odd www.spjdrt.dk/lillbælt Husk at du på arragmtrs g hjmmsidr ka læs bskrivlsr af hvrt klt uddalsstilbud. LÆS MERE PÅ WWW.SPEJDERNET.DK/UDDANNELSE

Læs mere

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d

STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d STEMPELMÆRKE Roskib' honæ d GUNDSØ KOMMUNE LOKALPLAN NR. 17 o Aben, lav boligbebyggelse i Lindebjerg, Jyllinge. m I henhold til kommuneplanloven (lov nr. 734 af 2 december 1982) fastsættes følgende bestemmelser

Læs mere

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm.

Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Kommentarer Som tidligere år bliver skemaerne annullerede i visse uger pga. tv rgående projektarbejde / helhedsuger / praktik / brobygning mm. Procestimerne (st ttetimerne) fremgår ikke af skemaerne. Der

Læs mere

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs

John Jacobsen (Music) Hans Scherfig (Words) 6 Songs oh acose (Music) Has Scherfig (Words) Sogs Damark i l ys og skygge Ukulele-Lola Det er så sudt Dask sommer Her ligger ladet Efteraar 1 oice, Guitar wwwstarmolecom Sogs 10-1 Has Scherfig 17 oh acose 00

Læs mere

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter.

REGISTER. I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. REGISTER I. Frem sendelse af T jenestedokum enter.*) A. Rettelse af Tjenestedokumenter. F re m s e n d e ls e a f S e rie A N r. 1 5... - A N r. 6 7...v...... R e g le m e n t I ( O rg a n is a tio n s

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015

LokALT Lokalgruppehåndbogen 2015 LkALT Lklrupphåb 2015 HVORFOR ARBEJDER YFC MED LOKALGRUPPER? YFC økr ø lkl iiiir, m rbjr h im hr u mk får mulih fr føl Ju Kriu blir l f lkl kirk. HVEM KAN VÆRE EN YFC-LOKALGRUPPE? E lklrupp r rupp f YFC

Læs mere

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner

Dage i København. En film om det, der gør en by. A f Max Kestner Drømme i København (Max Kestner, 2009). Foto: Henrik Bohn Ipsen. Upfront Films. Dage i København En film om det, der gør en by A f Max Kestner J e g e ls k e r K ø b e n h a v n. J e g e r f ø d t o g

Læs mere

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06

AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 AD. HEINR.-HANSEN. fy 06 Privat Eftersyn: Torsdag d. i. Februar 1906 Kl. 11 4. CATALOG OVER AALERIER OG STuDlER AF M a l e r e n A d. H ein r.-hansen, HVILKE BORTSÆLGES VED AUKTION, DER AFHOLDES MANDAG

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

plan For erhverv og turisme

plan For erhverv og turisme hl pl 16 F v Up f hlpl V yp l l å Byå h 14 v V 25 f Rl K V fhæv føl f ål f ll vvl f 25 v v ål æl fæ ø v h Syp v y V v æl fc Blh v æ M vj ø vj lh f ffl p v æ l j l l lf D v lv h l l hjø V lll V øl ø h hlf

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Co pen hagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright

Læs mere

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47

tidsskrift f o r n o r s k p s y k o l o g f o r e n i n g 2010 47 AFSTED: Star ten er gået for Anne-Met te Bre dahl ved de Pa ra lym pis ke Lege (PL) i Vancou ver. Hun er psy ko log og skiskytte, og har deltaget seks gan ge i PL si den 1992. 428 tidsskrift f o r n o

Læs mere

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde

Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Foreningen til Udvikling af Alderdommens Muligheder - en forening for de uprøvede ideer og projekter Godt nyt til gam le hjerner Mi nori te ter nes minoritet Træn sam men - med glæde Aktivering af ældre

Læs mere

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d

A f S 11: r i f t.reg. NR..l(;).tf1.~I3 s~ For at sikre den frie beliggenhed af Arr1ld. som ejer af ejendommen art. nr. 2 Arr11d 02022.03 Afgørelser - Reg. nr.: 02022.03 Fredningen vedrører: Arrild Kirke Domme Taksatio ns komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 05-03-1953, 27-08-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Ny bevaringsliste 14. april 2011

Ny bevaringsliste 14. april 2011 VEJNAVN HUSNR MATRIKELID EJENDOMSNR ABELIG Omr_bev Dronningvej 3 3v 0010164 Dronningvej 3 A Dronningvej 4A 3o 0010172 Dronningvej 4 A og B A Dronningvej 5 3x 0010180 Dronningvej 5 A Dronningvej 6 3p 0010199

Læs mere

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl". I 'I '-' /

y!fr ~~fr --REG. NRm,,$;Z~ {ljl. I 'I '-' / ,e 01574.00 Afgørelser- Reg. nr.: 01574.00 Fredningen vedrører: Gørslev Kirke Domme la ksations komm iss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 27-04-1951, 08-08-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ",'ïrr''ïrll" rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013.

T I I Þ20 I 10 11 12 13 14 15 16 17 18192021222324 1 2 3 4 67. ,'ïrr''ïrll rì''rïrflï ïr[iilfrïilpï1. 970 =(U.9 oo. Fredag 30 august 2013. Fredag 30 august 2013 Marmrkirken. MMK2-2 Alle værdier er "frit-felt" (krrektin = -6 db) 6' Ër d 970 =(U.9 c l Þ50.> Ê r',n õ '= 30 l< Þ20 ) ' Dagperide LAeq = 67 [dbl \ Aftenperide LAeq = 57 [db] Natpedde

Læs mere

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

05399.00. Afgørelser - Reg. nr.: 05399.00. Fredningen vedrører: Moe's Grund. Domme. Taksati ans kom miss ione n. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 05399.00 Afgørlsr - Rg. nr.: 05399.00 Frdningn vdrørr: Mo's Grund Domm Taksati ans kom miss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 25-11-1970 Kndlsr Dklarationr FREDNNGSNÆVNET> 401 ALLNGE

Læs mere

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen

M obiltelefonitis. Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier. A f Jakob Isak Nielsen Chris Evans i Cellular (2004, Final Call, instr. David R. Ellis). M obiltelefonitis Om mobiltelefonens entré i film og tv-serier A f Jakob Isak Nielsen f l a d e r n e m e l l e m o f f e n t lig t o g

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

Faglig k a l e n d e r

Faglig k a l e n d e r L A N D I N S P E K T Ø R E N S M E D D E L E L S E S B L A D 16. årgang, nr. 1 Udsendes til Landinspektørforeningens medlemmer, Red.: landinsp. Je n s i Dali Eksp.: Den Danske Landinspektørforening Bredgade

Læs mere

Kristian Buhl-Mortensen

Kristian Buhl-Mortensen h ne ) En tidlig morgen ringer nogen p d r n eg v gner bange op, angsten bryder frem For fog den sig, at hun vil ha mine b rn Og hun vil ta dem fra deres hem h ne, h ne sparker som ti vilde heste Psykologen

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011

Kronikeromsorg. Visioner for fremtiden. Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 Kronikeromsorg Visioner for fremtiden Projektlederdag for projekter om kronisk sygdom i Region Syddanmark d. 9. juni 2011 ved Per Busk, direktør, Region Syddanmark Disposition: 1. Arbejdet med kronisk

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk

Dværgschnauzer. Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer. Racehunde i Danmark. Se alle hundebøgerne på www.atelier.dk ISBN ISBN 978-87-7857-699-6 87-7857-699-7 9 788778 576996 Dansk Kennel Klub Dværgschnauzer Dværgschnauzer Denne bog giver dig svar på utal li ge prak tis ke ting om fod ring, træ ning og pel s pleje. Med

Læs mere

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen

ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED. Stadsskoleinspektør Aage Sørensen ÅRSBERET NING F O R SKAGEN SKOLE SKOLEÅRET 1954-55 VED Stadsskoleinspektør Aage Sørensen Skagen skolekommission: (d. n / a 1 9 5 5 ) P r o v s t W a a g e B e c k, fo r m a n d F r u G u d r u n J a r

Læs mere

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP.

landbothy k.) Landbo-Thy Silstrupparken 2 7700 Thisted Tlf. 96 18 57 00 Fax 96 17 53 51 www.landbothv.dk Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: 27 SEP. landbothy Struer Kommune Att.: Bjarke Danvig Planafdelingen Østergade 13 76 Struer MODTAGT 27 SP. 213 STRUR KOMMUN Thisted d. 26. september 213 Sagsnr. V618/KK/idb Vedr. Vindmølleprojekt Thyholm: Hoslagt

Læs mere

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver

Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver Fase 4 to konsonanter i forlyd og udlyd lytte til lang og kort vokal dobbelt konsonant/vokalændring/stumme bogstaver skulle kunne hvad hver hende havde ville lille ikke kommer hvis hvor hjem lidt alle

Læs mere

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021

Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Bilag 2 - Spildevandsplan 2011-2021 Alle eksisterende ejendomme på følgende matrikler skal separatkloakeres Arninge 4c Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4e Ore By, Arninge 2016-2021 Arninge 4f Ore By,

Læs mere

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n

Å F - I n g e m a n s s o n. A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r. L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n Å F - I n g e m a n s s o n A k u s t i k S t ø j V i b r a t i o n e r L e a d i n g e x p e r t i s e S o u n d a n d V i b r a t i o n M e d d e n n e f o l d e r v i l v i i n f or m er e o m I n ge

Læs mere

Når de rø de trå de ly ser

Når de rø de trå de ly ser Når de rø de trå de ly ser Knud Ra mi an Det er en helt sær lig op le vel se, at læ se 30 år gan ge af FU AM-bla det igen nem. Det kan ab so lut an be fa les i en le dig stund! Det er først, når men ne

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune

Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er Grundejerforeningen Kærlodden nr. 5-161, Ballerup Kommune 2 Område og medlemmer Foreningen omfatter ejere af følgende matr. nr. 3 ha, 3 hb, 3 hc, 3 hd, 3 he, 3 hf,

Læs mere