Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "--------------------.----------------"

Transkript

1 sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el. l G.ar Eltermiddag :bley Sagen mod lænliliede Peder Siglred Kri Itenoen Thilted der havde Allager el Smørret som rø Jenlen Itjal Ira Slørrinll Mejeri blhandlet for an Domlmandaret i Uforaodrede Smørtillørsler Svine' 63\ al Svin ate 6 og ud gen d Ded Tælli~ til St~ og lidi liere Ær. Bortaet Ira ville Svingni.nger i erooot de torokellinge Egne at Landet 8 viiertilfør.lerne.tsmør Ira Mejeri- stan erne i indeværende Uge inllen men væsentlile Ændringer Ikriver pet. Landbrull"aadets Meddelelser. ter o Den ugeniiilie Produktion naaede i Aar ved Kulmination.punktet en pal Højde der overstiger forrige Aars me hejeste Produktion med ca. 15 pct. ~~.a men den Ir ca. 1 /5 ~aver.e end den BY'. tillvarende Produklton I Med forhejeløen al Maksimal- un priserne paa Æg er den erhvervs- ~t~ Konl.rv.rinll al Æg op ~v~ntu?i' t ~e; SI

2 _ o; n;; p ~. ~ i t- ~'-----=~-:-::=:::::' ====:'~ -I~~. o0~~~ ~ for Grundo JUIII 19.a U V. And.reon. fra førsi rtiøndag Middag & Han.en. Nordantoft. Birkholm. Ivdagsbud af af..... portøren. øf Q. U.. 1'.. 1. U.'III.rk..."'ta..._... a. for Id l _.. Lo_~ ~~ a... ~M A.I '.us... r " - Nu.kol I bare Be Leler - det er een min Por har fundet nede ved Stranden _..- r ~ I M d MY' n lislu : 1 hnlrn Klnv <" III ri UH A dll l Cl' f' l floi) : VI ri' d'j\ 1(1.:\0 : 1'/.no l;t 1\ "!ty\'ii I H."'!! : m' 'f!! " h ol l!} 00 ni 'm ko '" " cl m " Tf T' n 1'1 <to 203 cl R

3 en hal' en ke em t y ~riiet en øl ~ 1 >J y e g d. t. e s g n - n - - steo UI.::II..\::IlU... g IH l LJ<l~ "'... " '"... ~ førstkommende Ma ndag holder lukket h ver Mandag og Tir sdag f r a K l Det er en F olge af den spændte Kodsituation. Handelseksamen er ved Den jydske H a ndelshøjsko ' le besta aet a f J ens Ivar Thorgaard Smerup p aa Thyholm. Ny Jernbanepakmester i Thisted. Togbetjent S. Kristensen Nyborg er bl evet u dnævn t til Jernbanepakmester i T histed fra l. Juli. Ulovligt Ophold paa Oddesundbroen. En ung Pige fra Oddesund har ved Retten i Vestervig vedtaget en Bøde paa 15 Kr. med en FOl'vand- 1ingsstl'af paa 2 Dages Hæfte forulovligt Ophold paa Oddesundbroen. Hun erkendte sig skyldig men erklærede at hun aldrig havde læst Opslaget om Forbud mod Ophold paa Broen. H en kogningsimrsus og ]{on serve- rmg af Frugt og Grøntsager afholdes Mandag den 5.Juli i HusholdningsforeningenR Skolekøkken i Thisied. 4 Mdr.s Fængsel for Tyveri af Spiritus. De t o Arbejdsmænd der forleden brød. ind hos Købmand Nielsen Nr. AlIe i Thisted og stjal dennes Spiritus fik i Gaar deres Dom ved Retten i Thisted. H o ved manden der t idligere har været straffet idømtes 4 Mdr.s F ængsel medens den anden der nærmest havde været Tilskuer slap med en betinget Straf paa 40 Dages Fængsel. Ikke sorteret Fiskesendingen. E n F iskeeksportør f ra Oddesund var ved Retteno i Vestervig tiltalt for at have solgt et Parti Skrubber hvor Hunskrubberne ikke var sorteret fra. Han forklarede at hans Medhjælper havde taget enkelte fra selv havde han kun set flygtigt paa Sendingen men han hævdede. at der kun var faa som man tydeligt kunde se var Hunsluubber. lian afgjorde Sagen med at betale en Bøde paa 150 Kr. KøbeJ Landl 4. og Ned~ I : ende eftel Udv: Und tive thin En d te l for naa: nav: Det ligt Beh ten ufo: aar. en

4 ".unody ~~- raa8 I Kr. pr. U10Yllft Ophold paa Oddesund F ikelierne r Vogn- broen. nærme- En ung Pige Ira Oddesund rbrugers overtraadte lorieden Forbudet mod eller del uvedkommende» Ophold paa Broen I Retlen i Vestervig forklarede hun vn m. v. al hun aldrig havde læsl Opslaget n andre men delle kunde ikke redde hende. it udkørt Hun idømles en Bøde al 15 Kr. rlier end subsidiært 2 Dages Helle. Kvalitet Upassende Opførsel paa højsl 35 KirkecaardcD Id heral ekunda- Der klagel i ThIsted onr. al ed højst adskillige Mennesker o fører II Va eller F fur t selen nedbr Breda en

5 Ny O.erbejfeøt. PolltJbetlenl J... BVlld J liåo~: SkIvII (S8n l' p OIlI. ve N Jaooben Thlated) er III Overbetjent og akal t v.d den PoltHkller Indrettet p.. lerlle Hot el phonlx' Sklvo Jenl BVII~ der al Pro lenia n Smed anlllle8 t9bl! ved l l l Skive. ~rjseb.de paa 1000 Kr I Our faldt der Dom I Sagen m od Købmand Sleen Jlcobeen der var tiltalt lor at lor alor Pda lor Kunlil* I Bylte Gled el Parti Steen J.cobs.n Idøm Kr. og.kal l ulovlig AVlnce Arbejdet i Luftværns toreningen. Sy.. LokalforcølDler I Thisted Opland. I AII~' holdt Thi_led ' ~uft... r.rnl loriwing Oener.llouamlini p" Hotel.Roya'''. Til.lutningen... r ikke ret.tor. FOrln"den MueumIor.t'n;der p. L. Hald oplyllte I.in Berelnlng. al Porenlnl/llnl.. mlidig er Lokallaftnlng Ipr Thi.led By oa: Kredl: lorening lor Oplandet. Ocr var I Landkommunerne oprettet 7 l o ~ale Lullvlllrnøloreninger oll navnlig I St inrlcntp og Hundborg vir min.- f'ra TJeneitetalk em Hu.bondltulkene di.ponere Ol/ltr R:.ll kerne. t!n HUI~"Jlle Jedu furl.de 1'11 Pll men Hu.modutn "j de Sukkermlerkt.r bleven lildeli eklllll Del Ikal igen tu inien RII er til R.lio uden lor den Ild er p.. Kosl i Pladt oerinliclmærker er lille hyad ~tr ved louketh"e Helter Ikkt i HUllmoder.n "sre a.liltenl'o. ek.tra d. hun jo ikkl Yi SyllAiol lom Mærk flodt i Oni og havde oprettet Brand i Biog Hjmlpr: lrolonner d. y. 8. AIII.p' rings" Brand- Rydmni'-' Samlellog Tekniak TJenu!t: Kolonner. Der var uddannet 21 HJælpekonsulen Filmeø bræd nerne ødelar ler for Thilied og der var med- I Kinopalæet i N virkel ved Uddannelen III Hjælpe- der Toridalt Alten konllulenler lor Landdistrikterne Operatøren ha liguom der var alholdl to Kur.u. Mulr:lnen IOang lor Hu.vaRler i Thi.ted. formanden al Poreatitli ngen Aften I KI. ro: ArbeJdsmændenu Stlftelllu* Iluttede med en Tak til Bidragy- filmssuimlen R feet Hotel.Aalboril: :<i. 20: ROYllltelltrel K vlndehadefcn dune 0i Medhjælperne..Iog ha ud.1 f avenøk Parce Sondail: Kl. IO og Regn.kabet!remIaIldet al K~I- samme Øjeblik 8 Sond~2: Ilmie Kl. J4ao : Huømpndllf!lm liereren Lærer P. SItav. l Kontm- i lya Lue og O Kl. IO : Velter-vov-vov' med Py 0i BI. Ken! var Indkommen 19 Kr" fra iun HKe at redd Kl. III DJ! %l : Palælealret :.En Herre Kommuner og Institutioner 378 Døren 0l lu Kjole ot' hvidt' dllnøk LystspIl. Kr Oversiud IfA Lu!tværnsdaRen eksplolllon1iknen l Thl5ted Sondpil' Kl. -4; Oymnllltlk 3M Kr. Ofl tra Landllotteriet 250 lik endda Arme pli! Stadjon Kl pr!luftlspil. Kr Adminillrationen havde koalet han lik lukket al 19JO taler P.. tor Frederlk.en I 225 Kr. Organiulions- Ol Oplys- mel. I ninglarbelder 128 Kr. P ropagan d e Publik.um ble1 209 Kr. UddannelaelYirlulomhed om at lorlade f 450 Kr. Til OKS ur udbetalt 315 der var ingen P Gummiafle rea fra Odense J Kr som Andel i Lul!yærnsdallCen da Operatørrum VI har nlodt.gel fc~lgende 0fl Landslotteriet. Ofl til Landllot- men tsoleret Indlæg : cnineen 121 Kr. Ka'Iebeholdnin- kan brede!;lifl aj øoskellgtydellg- gen androi 88 Kr. væsenet blev tr' af Bladenes Re ferater Regn.kabet lor DKB visle en der var intet al Dom- Indlægt Ira Thisted KomRlune 0fl at begrænn III j Odense i den el Bllzaroverøkud al 1446 Kr. al da hle l'ilrn meg.t oppustede Delle Overskud akal anvendes til Brandskaden og bvorl Thisted Lolledragler men dille kan ~or er ret betydet paa... en smlgrende- Maade Tiden ikke lau. Ka8lebehotdmn- mukinerne er b var Indblandet anmoder under gen androg 1452 Kr. vil det være ml tegnede herved Redaktio nen om R. Oammelvind landt det lor- ene af dem. Optaa-etse af følgende : kert at Thisted Loltallorening 0l brændt et Lyab Nur den virkelige Tyvekn ægl Kredaloreningenvar.laaetsamm.n Grammofonani iflg Od.nse-Bll dene har udtall En Del al Thistedloreningens Mld- Brand.kad.~ al overhovedet ik ke fandtes ler gik øuledes til Oprettelie al Tu.inde Kr. E J Jylland (speciel! Ikke Poreninfler paa Landel. Del var aen har lorsil skulde min dog mene. gl8a meningsl.st at Poremnien lerne. ~rund af vore Blade kulde beimile Uddannet.en al da ~u~ Ikke. I være i 81 Husv8Qler idet delle rr.aalle.. ærel fth&lkrln~ VII dementere denne. lor- en Samlundsopgave gaa at hde et svare vor Egn ellel i formanden gav Gammelvind ~Ino maatte! gere mlndil mujli! ud af en SII- diong" dan Udi. leise i Stedel for at med- Ret men da der skulde begyn ea. virke 1/1 at gøre en JlIle bitte hvid havde Kred.en ingen Penge og I k I H ma n var nødt lil at bruge al de DalSordeD Pjer ti ~ æmpel ore øns - lo h ndenværcmde Midler til Ar.elv om Odense er H. C. An d er~ sens Fødeby I bejdet paa l udet. Br det end gau m.d Moralen I Kassere r en oplyste at der Dag i Danm.rk Sia er den al. Ira l andkommunerne ur indkommindelige) Mening vlat den al men iall 215 Kr. og del var mere Tidernes Ugunst og Krigens Ind- end hvad der var anvendl lil Arvirkninaer J del hele omtredt er bejde! paa landet. fordelt over 91mtllge Lands- Politiassislent Allt_ J e n se n op' Min h.rer Io dog i Pølge IYlle at der lore la a en Overens Avjaernes elne Referater Gang komst me llem SIa lens civile Lullpli aina om betydelige og I.ngt værn og Lullværnslotenincerne ~.". vidtrekkende "Aflærer- paa bl om al Lultværnsloreningerne Ikke mlnd.1 I Odense ror lkal uddanne Huav8iter_ Hertil II tale om VOI all for yder SI. c. L. dog Tilkud men. Der er blot den der ikke ydes Tils kud IH Ossmuke- HIge Sagen II del kurlu. Ordlprog:.De smu Tyve Til D.K.BI Be'tyrelse aenvalattl m.n de atore lader man Fruerne Oammel"ind Anne M. Hanlen PrUt Olesen or Hove stidig.tlar ved Maat. Relerat omtalel leg Niellen. tom H.ler Til LullvlBrnaloreningcnl Bealy ne.len Iklr:e rell' nyyalgles Oarlner Bach PeblVde fo"" der.en Hundborg oa Mure r Ære' Henry Bach Thi'led. De øvrige er det 'o Via- V.le Ir OenYlII Ol Bn lyretaen noaln dauiii: bett.r i.yrill al p L Htld (Po ea a med mind). Pru Hove Niellen Prk ar ret 'or- CII"I'O L_e Weltb Lerer... L.r.r P. Sko" Politi... lllenl her kua Ir... D le. blid. b.1t AIIr SO... d... D1.nd lor ThilIlet Tirsdag: : Ansøs:nin 0i Udtykm Indbydelse AtlIl81l(lin~ daten Oll Oq Vala iii K~ gen. Valg hl I landlltinglki Dsnllke ger om Til Ansøgni ringer. A.rhus Tilskud til Lærer V Tilladelse IOlnet. forslag glarden ti Itldalillin regulati\'et Ansel'!ni I I Priorite Ind.tilh lndalillir An..ni Kommun

6 SOCIAL-DEMOKRA'j EN. Formodning eller de omtalte Dæk var havde leg naturlig Mig paa nogeo fordi jeg - trods beflifle! mig paa og bar bevare m daoske kos!e! mig jeg - foruden en til Tyveknægbar tilbagebel.lt stjulne Dæk deres Skaarup ~i.:inn~ rup iamt to Medlemmer af Thisted Bynads LuHværnsudvalg. Til Revisorer valgte.. Lærer Poul Buok og Redakl.r Brunsgaard. Mg.rk.-Program 'Ved Koncerten i Thisted Plantage Sondai! Kl l. Emil Reesen: Pest-March (fn Kon "efitmen). 2. Pr. Lehar: Zigennerl!ebe. VaJs. 3. Axel Hansen: Skiftende Sind. Brandstiftere K" b e n h a v n. i Gur Nat opslod Brand pu itislevej 81. To I hver io Hund inden

7 . - -.' I - " " " '- i.. l/' ~ "v-.. 'u. " 7 ~ ~ '... ~ ' \. '/..Y: '- "'.. ' ;; l -~. ~. " "". "

8 b gtlv ialt ']6:' mol ('r 4fl 'ormlll~'n fnr~tl' \i l'o!liz1i1('(h'r n for dl'ui' Ticl~rum rskuej>ladvet»iukke(<<. ~\-cr=:\"ommedc trltlmcne pl)'n <. s Ud\'lllg for Grunbl'kendtgor i disse af Kreaturer Faar D}'r~kul'p'nrls Ikk(' ddl.'ll's samtidig nt ning af {or<;va rhl-'1. fulls. dvalgets Formønd ErIk A ndl'rsen. r særlig grf'li(' TIIsiden Udvalget har Ilcndc Skrldt. egentlig godt sige t var efterhaanden enhver efter Forde lade sine Dyr cpllldsen og bande.am og Hes~ gnes L dvslget for broget'! egentlig Lammene et. De er Ikke ~an I)('stemt Plads og Gange nt de brod og odelagde f. Eks. Rlage efter Klage det kommet. kun Hestene der adsen? r de er forsvarligt nt ogsall at burde olen der benytter har vi forbudt nnt græsse pan Pladadensktlbcr er ikke af Tojet som Krensynes VI de skulde \'e. deligt for dem der rene ganende pan t men del man de ar blevet snaledl's ldt Kreaturer mnl t cn('!;le Græsnings- 1'rl IJHr"'lnu'~IJ('II''I<II'n rntlkoul "Hlt 11M) Kr Ved Vagtskiftet. Det nye Hold C.B.- Politifolk ovrrtauer Vnuhm i Kommondocentralen. \I'''tl rnlknhl'\ ~l'~ li.1tl:lnn~ I~(' :tf dl'; Il) " C B -_'bll.1 kali indlrtl"tin (Jf'r fur I'nl!ti(\j'i Komlll:l.ndO"I'lllra\ I ThI9l'... 1 "1 Yi\Il"Hkiflf'. id t 1'1 1I0ld.1f dl' r. BH'. tll'r har!onrt Tjl'lll-..Ie hultr) for l'uhjt..s Vl-dkomnwndl' hr" fra fursl(' F(l'rd nu blivt'r af In!;1 af ft!.~kp 1\ nllfter 11 mnd af li.. n nyuddnnnede Grulld'lkoh' l'r Lndk:thJt lil at gorl' 'I"J 'lli'sl.. i T{nmlllllndOCt'ntra!en og h\"1lll 1!i'T1!1 hol"l. r af ror.~k('lh~~' Opgn\(>r. IMns ('I (tmkt Hnld af d (' IlYlI<ltlOllnNlr rr 1I!11ngrt ILI al aflo~(> Tnmmrl'lIj{'rw' lil'd Xyl:l.arslid. Af $k/'(ii'ii llini df.'1 gnmlo Hold lorog-lk pn.'\. c!l'1!.\i/llldl' al PoI!Ua.<:;l;")!ilenl Alfr.r " n li (' II d<>r jo er Chef fnt PolLlmfdt>lmj:t( II af C B. -Korp...:;rl kom Irl SINlc> l VaglslUi'J1 og holdt {'Il hll(' 'rlll(' III d<t udtnnlelllle :.\fnndsknh Hnn takh>de -dem for god og paahdelig Tj(>neste og JrlmlhæH"dl' d('! lo!ode Fonhold -der Iha\' d' nt>rt"i ml'lh>nl C TI ernc l Kæld~ fin og Poliltkorr..""t oellover - et Ek~('rrt'fI{'1 hl' F.ft('rfolgl'lst> fol" dm Il)- {> 1fnnrlsknb Dor har aldrig -Va:'- T<I Tnl{> om AIlY("Il(!f>lst:' al baardo $Irnffl' knapnok I."n Rcmnmande og Polilia... ~L... I(.'nten.havdo l det helt:' - In "'{'t nt'rt't.j:todl lihrcds m<"d det nflzulwlld(' ':\fand"kab Dt-! nye :.'!Iand"knb il forud("n de 11 nvindknldtl." kc.lnm(" III a~ h(.slaa af flrc' af {h- gal1'l.lc' {Il Tid f'ndllll. d<'i' fotijlil"l1f'l' D(> fir(> d<'1' forf.s<l.'t- ~~~ ; ('~~~j~:~t t.~~<'r;;i~~:ao::(>~ja~~ Ghr )1 OhTJ.~tlrul!<(>n. og del ny IIldkaldtl\ ~[n\ld!">kllh pr Io.gendl': N Pou1.<;(>n Klit V.F.1a('o~.:;('n. T. J. 1 ~ l nd~{il. R. HyldlA'. O. K. JonS-'Ion C. H K- JNl'..{>n. K. P("{JI'I'.o;en. Fritz \\''.. 1 Jran"Pn Errk Ta~" Pl'I1.'l"St'n Poul.\IIfI{'f.c;( u og P. E Ppi!t'r"t'll. Ih'T t'r form'rigl Opla!tl \:<.."ff>...! i r._b - FOrpI1I1UCl'Jl l Ahfln 11\'or1U 1I11{> dt' llv\\(h1lllllwdl' C.B ('n' er indhlul! Ft i"1i Iorl'~'llar lxul. ).larkn.:>halh'li. Sæbe af Smør. En!lpl af h'l IlnnMr"vll!' Smllr rti~ Th} ky.it'n hl.." ~om na'ynt.. "I::t Toget pnakorl Tn~"l. J"r umkrllljt KJ. I G.lnr "11 Io:: {JtJ'. TUlnm "\ fir '11 lu'\ Det beg: enkelt retter. Den ung' Tobaksro sted St.at 1 Yormidd tl'n r Thil;ll' Mand dl'r Bkstrllurhl'jd i Thi~t('d o~ her havde forllkt>liigc F Han (ork!! ri havdl' V((:I rl'ttl"r med 1 ( Pnkk(' t!(>r VI dels(>n. Sid! gyndte han Penge paa begyndl(> me fra Thisted. Han l'iolgtf> : HanstNl for en SendlnjZ Peder~en T tilegnroe Sil drn III om I Cigarer ud ; en Tjener p Kr. og Re Tj"neren o~ 1 Ma} Maa en Tobak.-.s' benhavn c Maade til' Derefter T}... erier f stjal en PI dem til en havde en solgt. for 7 det lorte ti Icdf'E; sua en Værdi hnn til Kr. Alle fna!:!t ud have bru ture osv. Kr. ""d. S3~n PomdoTh afsigt>s i Bcru...et Po!itirt trl lofar ~fand for nt ~r(' llnlkm Jl'Ird'n han nn'.....

9 Thisted Luftværnsfofenlno mangløf Penge I""" to. Il""~ k d"' " " '" " ' " " " " ""n.r """ l'uii'ih'rn. k" "'''... It"~. II..""'~. ".. r:.'... "h I~" J'" I... '4.It... I'"" " I "I' luu' u. 1> I t f"rl~t.. Aor o. Ir IH' h.'''' (I({''''!)' '11 f""'i"~" n. '""..... '- U..." ~.I.' ~ 1~ kr.." lull'" "" l ~. / pu k~" l< :!:.i lir j;. hr.. ~... (lajd.'.1\ 1<._ " I' d I.. ".. ".. "" ' " " ".. '... f. T ro li II lcr h r h.fl ". '.h''''' h"ir p.li.n har. d ~'~I lir I Til ~u'l f NI 'Ih. k. ":"u. VI ~" Ha... 'r ""Ih" Il ' 1~1': h. hr """n.ro'<1 ~UI m"u Ir" "r Ii~.f... ti 1'~IfI'T. " ~ "'''''''''1:' " 'I' In'- I IJ.. (JJI!"'.'" "''''' II r.. "d. r S~I Ul.:: 1~"mrnlHl ~._ I1I"p' ri ~ '" Ul' I - I ".J '"oolt 4' j I ~r r"r~ rt. ~n Ir" r"kod.' I \Il" L. L" '.. i' "~'" " 1(1"f"l'('''''''~ It" n ) _ l.r I "'... h I I' l.t d~ 1""lI"... I. hlf"."""- "... ruar Ind i Th I. I. 1010'. r t~. ul O"... lid M I"hl J"" "n~" i 1""1 k "mu" rn'- ": <!. t r jk~" M'""IC' n "" I 'I''''' 'nor r lotll).'! r'm' I\r til n " '.et... <>II' IIJa'Ik" ul. ;:t.' ti.l.!"" I. ll.! "a~ '. ro!' n S.at. 11 r n kø.nm""1 nl'~.' I)' T IH L.. ft... " ("rno""'" lo r <!t~r liu "an" r "jf d. r r h. n t il1~' n )1. "ml!' I. ul d. n hl I_ '11.. h r" Ul l~"" I " I'"rn> J.I< rr klør II-r Mt 1't. ri.kwvt r"rii"ji øl I.. 'u F"r.'lOn~ r f.. ~" k r'" '"'II' "t h.~d Ikk~ """'II~ 'I' ~ ~."!.<o It.. "It dk M... " I'... la~. *'\ arto.-l]~ *" flan.. ~'".." n" I'ln L""d... "!1' "'" I"K " J' ".-1" "~r -I hø'oi" h In li \ IH "" I "ri" 'r NU' ukl"r" ul dr. Ikko- 'r Id "t o" 'I'lId d.r. r h! 1":IIII"t!trIlger Ikkt Bp'ns 1'''' ~l;'e. I... r.r~l.. "fik "I Au:!7' l\r fr" 1...".lk"""'u rll" "~ IINI I\r fri' Ar"t.1 "IC: h r 'r III 1... "I~"ml1" n I'n" htll~'; 128 1\ r.~u mftll kan Ikkl. i "- III I.. ruh t Iru~ r I I)'-~ I'. 1I1l~; l r 1 r lh t (h r.ku.l nt r an ""It I" r I Ily. n l I. r.tu.r in"" Stodr -" fr kai bl" ""'11.'''' I\r 1 {vfl "i - l_'k"lf"flllinj{. :ihtln\ bet;!t' 111 lius\ug-t U d d l ' l o;(' II. I'"hlla Al'r J c" _ "II rr~m~- \'.<1' b'.t.. I.u''''''-'''' I hl.. "l'rrll'i \AT a fm I ufl' Il.Il.("t. "jlllp"'''''' :-:1' ~u" t Iho! I"'" Ilt "d n'uld8'''''' Jl u.'vu!rt'n<' \1".1\ r ikk<- hh ritt- 111:l. " Lur."'ft.n.fn li;nll' rhl' bll.. ro r ull. Hl"hl tlku".k. ilrt St"tt".. "I I uf.. rn l'dor full 1'1"('h'l> (ur!lup rt' n"t U<ld~"lO I in"n kun 60 Ur.. ror l nl"~ol"u"''' II... ~1\Jl"!<tl' II. kob kw""'.1"" frll ~I I.' II> d-ih' l.ufl\q til (II "j ".1 UdrIRi""1. ar- IwJ!' h~r ~ '~t 111 Kr "li" I'r 'r r ru"h.. 2~. I\t <11& d. har.11"il1l kt'tlokr "< r S k" \'. P'r ft:ol liu".lttkur """ "I':' '! 1I;.. II\~k"lO ut nlkur_u_ Uldr un~. r <I t 1I"'"h I" 11.1<-1 l r rijf\;jrt nt I T r ''''~.. l ".rhhlf\ l Ilt " i ;nd. t"r I uftvii.rn~tu r. 'n;"ii' n ~knl tiø' 1m IIj.'lp Ilt l'd.]llillul. d IIj.II" ~"" u' " ~t "R' I I u>\ "lill't I'. nk' j". titutl. fn" t:. i f"r I.' OmKanR' n n I. Kil 'r il &> ";"1( n" ' nik. TI Fmil Kr"'RJIrt"~ ml~1 AkklQmnl \lu!il in p ~t"r Til ~~.I f"rih If'"'' Fru II.. " Sit... " "II ti K"... r I.&'I"<-r S~.. IPHIKt Il"n- 1_ IItl. ror ]\. 1\._1 1. Fru Cll lo\11..i"n1 )"ru A"".. M IIn"o." "Ir: l-ru l/ll.-()ir' ~. II. I SI I I f"r (ml'" h'm.1 '111111'" frll..\rl"'jii~roll'''''fll rll' \lu Tt r II Ilt>' ~l ud"." n ~]: K.. t I.&'~. Wr Ih "It ""TlI(1 Snr' I'I~Jtt k Fri< CM"''''' '''' f... r 1'<-s!T' ~"~"ra.t r"nn Kr SI.. "rul' ~k'nn~rul" "l flt" I\irk KJ. I Ir"l'. 'I:: G"nnrr HRrh l'~" r I'ft' li" I. til 1'11 1I"j.. r r \"I~'"h-' It. I' u~11 'Il kr. II'r U!l""tlnOIl' 'II' It-du r lir" It"rd II - h II 111. I hl Thit I li)f "I at III'.~ npl"1lllllinttrll n..! I o &h'<l I JnIHC'0 ". co. " l i" ' " " ()yrs I " ol'... Uh'" ~' - 'il' "j. "M'" h. 1\ :.! 1'" I~ F.. ' ""p.! h'.! 1'1.I... \" I fla" I. l:" p' I" I 1'. 1' j: Norlk V J U. p ~" "" :o;~ 1'It 1 ""'' 10\ - I II'.' mil \~ O.r..I"~h :-O \l.iii~ Till ".1 \"1 I' Ih PT' ml' Ko K~n"r' Ol" I I' 101" IAII1 "''''.10" l!ark! l' I "t~ n 101 IkII'.1 \rll1' :1 ".hr...! I' Tyre a l Jyds I j'mt~ 1m - " ]li" 1:&'1 "I (I" * ph " "" " I". "I.!" K" K t nar Ibi. 1" lur 'ld l'. 1 11~:t 1'1' f \""1" I l:i1lord. 11 l.. K K~'1 :-<1I1II1nl! - E 1'1'1.. 1' \I.h Tyre "'" " Llllhlll In I"'"..! 1'1 1\ l r"ti'uinl! l Pr I Liltl SPil" Ch r i ~" 'n""" ym Ker ni Chr I' C 11" - 1'1' r.'.i" - I I'r I :111 1' E " "1/\ II~ \ liwil.. I I' l\ "1 Fj"'''' I \ l! ~II ~l I I vl:1ii4 ~nl.~ll

10 Side 5 I Overordentlige Foranstaltninger. I SkarpskydninK Bytte afholdes Tirsdt!l& den 6. Juli 19U KI fra en Standplads ca. 9 km Syd Priori- for Nors Sø med Skud retning im.)d Nordvest udover den vestlige Halvdel af Søen og et mindre Omr8sde af Vilsbøl Plantage Syvest for Søen. t"ærdael o~ Ophold indenfor Omraadel som bliver afspærret er farlig og forbudt. Politimesteren i Thisted Købstad m V. den 5. Juli D E. BRIX. SkarpskydoioK efholdes Ontldøg den 7 Juli!94.1 KJ indenfor et Omraade fra Redningsstationen til Vigs9 videre til Krægpøt og derfra til Sømærket. Færdseloe: Ophold indenf" Omrsadet som bliver afspærret er farug og forbudt. Politimesteren i Thisted P.:øbstad m. V'I den 5. Juli 19: E. DR IX. 75 Serup Thisted Kredsen. Indmeldelser i de liocialdemokrali.ke Foreninger modtages af følgende: FJerritslev Snedker P. Ol.en. Kettrup. Gøltrup: Murer And. LIndstrøm Korsholm. Thorup.Kllm Rob. Jenaen KUm. Tømmerb~. Lild Abojdsmand Tage SchUtt Prølltrup. Øsløs.Vesløs Arup: fiaker Marinus Christensen Amtoft. Hundstrup.Østerlld: Lsndpo.tb Chr. Poulsen Hundstrup. BREVE L EVE;R ES MED IND TRYKT TEXT 00 TIL RIMELIGE PRISER. ABILDGAARD JACOBSENS BOGTRYKKERI MØllEVEJ 4. THISTED Hlllerslev.Kaaatrup: Arbejdam Th. Sloth. Hille.. le... Hanatholm: Arbejdømand Marius Madeen Ræhr. : Ar- Kig ind

11 1M Tillll )..'111 di- IUgl'U (iluf lili II.0. O.!r SkarpskYdnilag atholdrll TirIJd"g h" li. Juli J94i K/.JO-I' lrn en St8ndpJnd~ ca. 2 km SYd (Ol' Nurø So IlIrd SkudrC'tning' imod Nordveat udovt'r den vesthge Halvdel af SIJt'tI 0K I't mindrf' OlllrRadc ul ViI.hol Plantago Syd"('st for Soon. F~rd8('J og Ophuld indenfor Omraur(>t som IJllv('r afspærret ('r farlig tlll forbul/t. l'ol.ltimesl'eren l TIllSl'ED KOBSTAD M. V. don r.. Juli 1~ I SkarpskYdning E. Bdx. n(lwlrlr.ii n" "/"!I It n 'l. Jllli ln4.l Kl. 8 -J/ iudnnfor ('t Oll1rsutdC' fra Hl'fI_ "d_ IIjll~.'1sllltioll(1J til Vi~n \'jdc'rc' til Kr~gIJøt og dr'rfra til Smua'l'kt'l. 1"ll'rrl~'If'1 DR' forhudt. og Ophold indrn(or Omrnudtt SOli! bliver uf:;pærtl't ('r farlig I'OLIT1MEST1~Rl~N l Tll1STEII KOBSTAIJ M. V. d '1. l ru I U I ~~3. E. Bri>:. tiljwillj.'"f\ 1'11."lur D"I ar dl'i"\\'\ Fri.lifl

12 l lille Ska Slaghest. ende var det her at man ierne.til Overordentlige Foranstaltninger. e mest JiJlg gav for de ed Bel ~n Stads der d Kob- stært godt sa..:'t 1 Samgklip n bed ' Nr. istofr det r ud være ed. t e n kte-." -o Skarpskydning afholdes Onsdag den 7. Juli 1943 K I inden for et Omraade fra Redningsslationen til Vigso videre til Krægpot og derfra til Sømærket. Færdsel og Ophold inden for Omraadet. som bliver afspærret er farlig og forbudt. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V. den 5. Juli E. Srix. Skarpskydning afholdes Tirsdag den 6. Juli 1943 KJ fra en Standplads ca. 2 km Syd for Nors Sø med Skud retning jmod Nordvest ud over den vesuige Halvdel af Søen og et mindre Omraade af Vllsbøl Plantage Sydvest for Søen. Færdsel Qg Ophold inden for Ornraadet som bliver afspærret er farlig og forbudt. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V. den 5. Juli E. Brix. paa.--<>- Clearings Kurser. Berlin ;11 Rom I Orl... ar tilfl Bet; AI il Sm.. Aalbo var blf; Kæl Kæl1 Løb B Vo er i! Bj Rag

13 Fonpg har In Midler i er hdligere Brat Is 78 til 100 LI af de Blad. pnlng eller Skud. Herngspræparut f 1~lter til 100 ksomt. Men.r. at det er som maa for at virke t ogsaa fremfremkaldt af Bekæmpelsen et mere vanter. ke set meget siger Plantee Dragsbæk ad vi har set Rn lidt at det ing. Vi havde bene efter den t ordentlig fut i PIalIleskolen aa Rosernc> nge Bladlus? lemt som jeg et vnr næstf;>1l drydde dem og Vt'jr hvilkt't Nikotin ('r F:ær mp(>lfln;midd(') a hurtigt forgøre betydl'lig san galt mrd lphll'rtræf't ut.v flat i SttlA l' og hnjprln nf fllu~anrteh t 11'11. ova"tnnt't Men vi.:r do" THnu rllll RIl'hr hal' kobt Sn(>C'lkcr F. A. Anclf'r~('ns Villa I Vl'j!(> (Kaslaniav(OJ). On~ rlagt>ll:io I. Augu.<{t. Bilsammenstød i Ræhr. Dlr var FIJI paa begge Sider I Gnn... MorgN; vnl 9-TlIll'n sketj."l (lt'i' 110a linllst('d Lnudt'v j I Ræhr B\' ('l SRnllnl'llslod ml'lit>m ('li dansk LastbIl og ('n fremmed PeM>Onvogn In'orw>d Personvognen blev te'mm~ Iilt slemt ramponeret i Forpf\rtipt. Tmfr igt skele der kun matcrit'j Skade Sammf.'nslml('( var som!>agt skt't om "Moq~en('n m<'n forst IWll pm Daj:l:ell bl<v d<'t dnn~ko Politi tii }..!lith idt't ChalIfføren paa Lastbilen BernhaHl P e d (' r s e n Marievej M l\'ykuhillg h:'i'\'tll'd<" al hon iho alene har Skyld"n for Snmml'nstoo(>! Han {orkhtl"f'{il' at han nd }... oden af Bnkken øst for Ra'hr hald e han bog ('ner en anc!rn dansk J.8Rtbil h('!æ.'ss('l me(l C(>ml'nt. Da Cem('ntbi_ len skulde op ad Bnkkl'u. \'ildp d:>ns ChauHor skifte G('ar hl'orvl.'d Farhm sajrtnro('!'i S8R. m('r"l'!. nt Bt'rnh PNh'npll m('(l t-in Bil kom tæt paa rlpn fornnko!"('ndr For at kunnt' Fie frem kortt' hnn ud til \'ensl)'(1 Side. rorn her opdagt'dc> han. at der imod (:1<'10 knm rn Mand tmkkend(' m('d l'll lir1't og Ill'nR<'Tl' fr('mm(' kom <'1\ PPI ~on hil kn/"f'nt> II1Nl ru!'-t'lhh' }'art T't>d'r..;f>ll 1111~lnar P rrsonhih'm: 1-"arl til nwllem 00 og 100 km i TillH'n. Jlall rll"t'jf'd('..!'nn. htnlig! hnn );.lint!(>. sin YnJrn ind ha lt C<'IlH'nlhiIPII. nwn IHltlrdl' ikk.. at konmw nf Y"jl'll. for PI rsollhilt'n \'lir rlt'r. J)PllnJls ehnnf {fil' 1 pmspll liell. nwil tii!'-trn l.k( 1igl li! ni l'p... onhilt 1\ kom i Slyng o~ styr"ci11!ig(' lucl ml1tl 1.1t... thil"n!l Rng Idnl llwd rll'! Ht'SIIItAt. nt Iwl(\ For J1HI\rt hll'" ndf'lnlrt l.r.'ithllrn. dm' lilhnrl'r rngnmnntl Mllrti" P"tlrrst'n. N\knhillJ:. tng illl{l'll :--).li dt. UjJl~ uden ::iklid lar den danake HUM holdt o. K manx ofte Frug... det O paa v( 15m forsk til F Kn Ga i p " r

14 orsog!jua uc"- I_~n-... i Amtet? ~_' paa Sommever den værdet ikke væat mene vi kadt hvilket de for. bmænd ChauHør ikke. Vejen svinger paa. det. 1)aagældendc Sled og Udsigl~_ IOlholdeno Cl' ikkf' gode hvodor d -t vaj' uforsigtigt af barn al køre url i Vejens venstre Side. Han k<>tle dog selv langsomt. og hvel'hn han eller hans Vogn fejlede noget. Den berusede vilde Aarhus køre Bil. Og saa kom han i Slagsmaal med sin lige saa berusede Drikkebroder. us har i Nat landt to Postor Tyveri af '... '"]jti.! i Thisted maatte i GaaT tage

15 "'... ~ ner. Pox Trot. nogen- 12. tf. C. Lumbye: Nordiske Fastved Lim- brødre. Galop. 00 Irrsn- SkarpskydalDf ved Oddesund. Strand- I Dagene 9. og IO. Juli afholdes sim- j Tiden KI Skarpskydninjlløvelsor ved Oddesund. ~r. Pormidil store E'aar Nlrby 8yafer i Tbisted de bliver rhold.bi til "irke. lsa t liver en o~ end- værede mufl" h gram. Af Opfattelse fæhu An og Arbel skulde k~ hørerne I punkt række S økonomi. En

16 rblbpon 149 Veølergade 37 Tlf døt ~tal.r sig I H Overordentli Poranstaltnin SkarpskydolOf( Det bekendtaerea herved It der I Olene 9. OR IO. d. M. I Tiden mellem Kl "'holde. Skydgveller IOddelund. Politfmelteren I HII.lnl-Ret. Herreder d. 6. Juli Co P. Ko.toed. o an erne bl.v... h.r lukk.t Porretnln rn. tre M.nd d.n 12. til M.e. d.n De Inklual".. lu

17 I SJøbegods I u' ~'~.e".c c ll ~ 'k I" for d" I Overordentlige Foranstaltninger. I tære Mands I Hr. p tor Oeieord 1 Hr. hans slore dom. Tak og Tak e:en. Tak en Bromst Sk pskyddidg Del bekendla:øres herved.t d!!!r i Dagene 9. olt: to. d. M. l Tiden mellem KJ afholdes Srydellvelser I Oddesund. Farlit OmrBlIde : 56 37' Nord O~O 30' øst 56' 37' Nord!lij o 35' 081 a6 31' Nord ' Ød 560 JI' Nord 08' 35' øst. Parlig H.'de.. ~O m over SCl 0l!t Lind. Politimesteren i Ha88in~-Ref9 Herreder Hurup den 1. Juli 194q. k til Ven mø Lild C. P. Koefoed. _ ppesen. Io. den 08 gamle _-~'::'. hus. Skorpskydoiof. Del bekendtelires herved. at der i Dae;ene IO d. M. i Tiden mellem afholde. 0velae.skydninr: i ThyboTliIfi. Parligt Omta.de: 561' 46' Nord. 80 7' 011t ' Nord Ila 13' Ø81 56 lo' NorII 80 7' øt 560 fo' Nord BO 13' øst. Parlla: Højde 1000 m over Seerne Politimesteren i Hallllng~Refs Herreder Hurup den 7. Juli _ c. P. Koetoed. '~~ ~ ~~~~~~~- johs. 12" Vore S nger Ike tin 1151 lukket 'ra Juli paa Grund af Farle. C. SOVER. JENSEN a SELMER. Arbejdsmændenes F -

18 HIl' ( Skarpsky<!.ning. Det b<-kendtgores hen'l<-i at d"r i Dn~ne 9. O(J 10. d. U. i TiMn IIlI'llem Kl aiholdes SkydNvelsl!r i ODDESU~n. Farligt Qmrande: 56 3'1' Nord OBO 30' Ost sao 37' Noxd 08'-1 S5' O'$t. 51)0 31' Nord osa 30' Ost 5f30 31' is'ord ' Ost. Farlig Bojde 4000 m oyer So og Land. POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERREDER HURUP den... Juli C. P. Koc{Ql'd. Skarpskydning. Det bekcndtgøl'e's her\'~ at der id!\~ne 10. og 11. d. M. i TiI.len 1lIt'1- lem KJ afholdes Q'elsessk)'dning i THY BORON. Farligt Qmrnnde: 66'l 4u' Nord So '1' Ost 56u 4G' Nord SO 13' Ost. 5fiO 40' Nord go 7' øst 5Gu 40' Nord SO IS' Ost. Fm'lig H\ljde 4000 ll\ o\{'r Socrne. POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERREDER. HURUP den... Juli C. P. Koefoed. "KT Ds.n st.: set Bf"

19 tte put1'e Tag d0c' else over SA8 Ind* ske tog 'bl 3f at et sku!* r foer ynet af on. er de~ sig op tiende l bære _ og spise lslgt k sit r cn Hans tue.". ide ;ken. ]hus we sad øj- ~e- an un ng ad te r " I Skarpskydning. M_ rved at der i Dagene 9. og 10. d. Det. bekendt.gøreds h~kyd~ove]ser i Oddesund: lu. 15_ 1630 aihoj es Farl igt. Omra ade : ' Nord ' ø st ' Nord ' øt ' NON OBO 30' ø t ' Nord ' ø st. d ru over Sø og Land :;{I~~ft~~;~~N '1 HASSING REFS HERREDER - T- I l ldtlh ""I" }~I~U:ro~p~~d:e~n_7~-~J:u~n~i~'~O~4~3=-::~~~~~~~ c_. P_' _K_O~'~(~'.~~- Skarpskydning. "" Det bekendtgøres herved. at der j ~age~e lo og 11. d. M. l lem.- Farligt Omraade: 56 go KJ afholdes 0velsesskydnmg l Thyborøn: Tiden tn l go 56' go 46' 7' 46' 13' 40' 7' 40' 13' NON øst NON øst Nord øst Nord ø."it Farl ig Højde: lu over SO<'rne POLITIMESTEREN J HASSING-REPS HERREDER Hurup den 7. Juli c. r' Koefoed. Krigssituationen synes - LUftV<J!l"1\ fra "T~' 'ba.t~lier d 9 tz tt d~l'f!: ' \d~l d Q A.l\icre.Q~!Io Ilofl\~ e oveb.~ bc.tnc Cl' k l'oltnl'l.l' h(!d mod de ek!;\)iod Onl\ltuetelloner. lloll\..der Snl'a!n e~r I LUftl\fI..'\ledea I\l Dele Om\{ ~lyk'k.er e.n Og 1i1ll"e. S " ring 1 og b.." d.. lclhen o. Ofr :'1\ endq Ic. de Il {t SYditali ensl\'qi\ m"". GTnbe t:l\ dtl\ta. U\I I NOrda!..'l rna"''kiner l il?-r al. <Illa ' (\.!t r- uden 'tvivl ' Og l\tll'\!\ii Ind"1I de italiens'k: l I>l)ge at nl~~t\ I'r Angreb LUfth~et tl ~rnl\l! mod \:'... I' 'd heftigste "'llcllien filrte al... ~ fundet S Lun.Kam \:\(! d hl dt ' I" ' tc.d siden 1\.' ~r hl lt.l ums 'ltl'lll\!t\\;i "" OnSdagens lys.k F ' ~ Hil'l'llI \ - I ol'erhovel'k\. t!dlt\~. Onsdag. (PR). \';\;111 atl('re\ Overkommando medd letnagt\t\~ VdB' eftf' e ]elgol'od og Sv. ~tra ndede atter i..' d for 01'1.0\ l '" \"lal All"'r b :som ~usse l'l1e foret " e s tore Stn'ker d og med meget. er! flel'e L' hal' slaaei purat II ge '. ('ro\'cl'[ lraadlc yore T or topper effekt -t stottet af L ft' ' 1\. tl \ aabnet sej\' an lil Angreh. Dt Ivkked. t.. ('~ a tl"i~'n~ dybt l11d 1 de fjendtlig "t-il- - '... e.:-o llllger \)g tjlfoje disse m'"el t T b " S Ol't' a Alene. Hæ rens Stuk.r \I h. t-il In lf'lf!jort e\ler beskadiget 0\'1.'1' 300 fjl'ndui ge Tanks Uldels at' den lll('~l model'11l' Type Ogsaa i Luf. ll'!l ('l' del i dette Omra.'lde kom- Kltl II 'I

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv

aru ve ve nse En regulær Sammensværgelse afsløret maa selv dtborg blev ligesom et stort Kabel som forsynede Vejle Amts og Bys Sygehus med strøm blev ødelagt hvilket var til megen Gene. norske Regering en ring formelt fastslaaet at der bestaar Krigstilstand mellem

Læs mere

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet.

Spærreballon over Thyo. Ny Ravage paa ledoiorsoettet. ørtheml1t1u UUHlIe Tiden herskende e Punkter paa Kammeraterne gende iii al møde r. by? fra Koldbyegnen gs sammen med hjem Ira Thisted en ung Mand ud øndag den o KI. \-5 nde: Øre r 2 dl. 92 48 &3 12 12

Læs mere

ror,~'::';,,~'~~" :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han

ror,~'::';,,~'~~ :.':;' ,., nell Ikal skelfe iii for 25 Øre pr. Stk. I Agger, Struer. Han Vorupør -fiskorbaad torlist. Redølørlb dea b'errede de lire omb(jrd'f~rc:øde. Our.. lir fem Slide Vorup.' allel ud lor.e!l nogle Redikabet '01:'1 de havde 'lende H.V ~ ror~'::';~'~~ :.':;' Vedkommende

Læs mere

Poul Sønderskov blev løsladl.

Poul Sønderskov blev løsladl. pr Poul Sønderskov blev løsladl. et Retsmøde i Oa.r Eltermiddag blev Odr. Poul Sønderskov Brond løsladt mens Sagen gaar sin videre Gang. Poul ~ønderøkov skal indtil Dommen er laldet være disponibel for

Læs mere

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer

. ved Klitmøller. Hedebrand. ma! tes. sen Oliemangelen bæmmer . Side 4. M.rkl_gnlllgen begynder J Af'eD Kl. 214;:; og vare.r til KJ. 4.30 Færdsel"ygterne tjol!ndeø 2137 o~.akke. 5.07. Hedebrand. ved Klitmøller. Eø Dreøg bavde smidt eø Tændstik. l Hedearealet Syd

Læs mere

r. on. I.nllge koi,rn. I ~.

r. on. I.nllge koi,rn. I ~. Inder ri s t e n s en u s l r u itruer. Pru Kristen.Iammer fr. Bedsred. I.IIIIg I Mørklæln/o Kl. 19'1 Skoler fr. i Aften skal der være m.rk. k Skole. 'Igt i Tiden Kl. 19J/I_ 61/. tvuncen 11o e I Hjælpearbejderen

Læs mere

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I.

Bilbade paa 6000 Kr. Ved Thisled Ret f.ldl j Oali: en ~~~ BlIdom, der vii væ\(ke Opsigt i Klo. t.r derfor ikll:, appellare Dommen. [ ~I. met! køldt 0l epklørende Vejr '''flere seo V.d'rej.llli' mod Ve.t. Re ".rtde1lyf(lerne' r.. nde.t 2036 "12' en.rukklls.10. Be Bilbade paa 6000 Kr. Skarp Kurs ved Thisted Ret - imo K~ KO mod de 8orle" BUb.ødelu.

Læs mere

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog

De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog r - - - De lyske Bunkers i Klilmøller gør nu en Smule Nytte. St.ormen forrige Døgn var haard ved Ky~ten i Klitmølter, men der hlev dog ikke denne Gang taget!lun meget. Land, som det san ofte har været

Læs mere

."", '''''''"'"",'''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk" 3, ''', se ikke fattende er være! ummer.

., '''''''','''0 'Uonsli15kud mna snmtidi med Afgivelsen af (len i ~ 12. Slyk 3, ''', se ikke fattende er være! ummer. at "ære pm "Jlc den doli1!- 1000 :viser, a! kortere nyttet til r anden :mod 300 ''', se ikke fattende er være! ummer. husvilde,."", 5aille. er. Re rederi-! u,..." ;-;;';;~;; havde.ltid nrer! de'.1h./!el!;er

Læs mere

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet

ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. Ved Agger er yderligere Inddrevet t:'1 AUUJU'~lJ Ul ~J~..."'" ~~U'... ved Havnen og var bare bleven flyttet uden Ejerens Vidende. U Miner mere. Ved Agger er yderligere nddrevet 3 Miner ved Lyngby 6 ved Sten bjerg 4 ved Vorupør 2 ved Vangsaa

Læs mere

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende:

Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll tllnden fll1lij:ende: nr. ZOb (2 Linier) m Støt de Annoncerende er aøben hver Dag Klo 9_13 fredll!! l1lge Kl. b_t'. Lord.!: kun 9_12. "Y' Bekendtgørelse fra Politiet. l Anledning uf de lempede Forhold under Undtøceltelllll

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. Svensk som mer. Na turens spi se kam mer. Sportsfesten. Idrætten LOKAL NYTTEN Svensk som mer Na turens spi se kam mer Sportsfesten Idrætten Kirkelige ar ran ge men ter Lo kal rå det Fuglefri industrigulve Månedens digt Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den År

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1.

Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. Forum Kritisk Psykologi nr. 9, 1995 - lxix - Bilag 9 Kompendium 1. il! 'I l' " il II :1 II:, ' II i il! 'I' side 2 onsdag 20. oktober 1993 LEDERSlOEN ml CIlF,FREDMT0RER:,, SVEN OVE GADE IADMl RAOHUSPLAOSHl

Læs mere

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden

LOKAL NYTTEN. Tro el strup Gam mel strup Tøn ning Træ den. CO2-neutralt lokalsamfund. Akvarel fra Træden LOKAL NYTTEN CO2-neutralt lokalsamfund Akvarel fra Træden Idrætten Kirkelige arrangementer Lo kal rå det Miraklet i marts Historiske be mærk nin ger Månedens digt Rejsebrev fra Indien Tro el strup Gam

Læs mere

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2

[,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 [,OKALHI STOR I S K T I DSSKR I FT FO R L0 GST0R OG OM EGN 3. ARG. NR. 2 Novembe r 1 983. INDHOLD : Skolev~senet i Slet her red Komme nta r.. s. 18 af Karl Nie l sen......... s.26 Ude at sv0mme. AE Tom

Læs mere

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3.

LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3. Fe br ua r 1 98 3. LOK~LHISTORISK TIDSSKRIFT FOR L0GST0R OG OMEGN 2.Arg. NR. 3 Fe br ua r 1 98 3. I NDBOLD: Fa5te1a vn5baden.... 5.42 Ko mme nt a r........... 5. 34 Hvor fo r hedde r det 5adan? Fri1uf t55cene n....... 5.35

Læs mere

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993

Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 Startopstilling MAPPE G 'I: 20. okt 1993-28. nov 1993 A - Stol'men p:\ Stu

Læs mere

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1

SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 1 SPECIALEOPGAVE I HISTORIE1 Niela Jonassen l Jpeoial områd$t 'urop~ernes forhold til Afrika 1 første halvdel af det 19. århundrede. Afleve~et d. 16/ll 1964 2 Indhold" I. F.u;ropæerne 1 Vestafrika, Guldk:yaten

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599

Af højheden oprunden er (a) Philipp Nicolai 1599 Af dybsens nød, o Gud, til dig Johann Walter 1524 2. Af dyb - sens nød, o Gud, til dig / mit ban - ge råb jeg ven - der, / bøj nå - dig ø - ret ned til mig, / hør bøn - nen, jeg op - sen - der! / Thi om

Læs mere

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4

Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Ind hold Fre dag den 24. sep tem ber Århus-København...4 Lør dag den 25. sep tem ber København-Moskva...4 Søn dag den 26. sep tem ber Moskva-Kathmandu....4 Mand ag den 27. sep tem ber Kath mandu og ud

Læs mere

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen.

01906.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00. Fredningen vedrører: Tibirke Bakker. Domme. Taksations kom miss io nen. 01906.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01906.00 Fredningen vedrører: Tibirke Bakker Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 28-09-1957, 26-04-1983, 05-07-1983 Fredningsnævnet 19-09-1952

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere

VoreBYRÅt) valgt blandt kommunens mest fremtrædende borgere øåd q?y -:; 7.cg.:,: \o Fulesø Tidende -J 2L=

Læs mere