Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "--------------------.----------------"

Transkript

1 sfde 4. M.rkl_IPI'.ge....lIder l Alt 7 'I KJ. 2iOO eg varer Ul Kl. JltW'd.elllygterne f.olllel 2250 "."k.. o4oa. Smørtyvens Hæler dømt o.t blev 4 Moooeders I'lIIol8el. l G.ar Eltermiddag :bley Sagen mod lænliliede Peder Siglred Kri Itenoen Thilted der havde Allager el Smørret som rø Jenlen Itjal Ira Slørrinll Mejeri blhandlet for an Domlmandaret i Uforaodrede Smørtillørsler Svine' 63\ al Svin ate 6 og ud gen d Ded Tælli~ til St~ og lidi liere Ær. Bortaet Ira ville Svingni.nger i erooot de torokellinge Egne at Landet 8 viiertilfør.lerne.tsmør Ira Mejeri- stan erne i indeværende Uge inllen men væsentlile Ændringer Ikriver pet. Landbrull"aadets Meddelelser. ter o Den ugeniiilie Produktion naaede i Aar ved Kulmination.punktet en pal Højde der overstiger forrige Aars me hejeste Produktion med ca. 15 pct. ~~.a men den Ir ca. 1 /5 ~aver.e end den BY'. tillvarende Produklton I Med forhejeløen al Maksimal- un priserne paa Æg er den erhvervs- ~t~ Konl.rv.rinll al Æg op ~v~ntu?i' t ~e; SI

2 _ o; n;; p ~. ~ i t- ~'-----=~-:-::=:::::' ====:'~ -I~~. o0~~~ ~ for Grundo JUIII 19.a U V. And.reon. fra førsi rtiøndag Middag & Han.en. Nordantoft. Birkholm. Ivdagsbud af af..... portøren. øf Q. U.. 1'.. 1. U.'III.rk..."'ta..._... a. for Id l _.. Lo_~ ~~ a... ~M A.I '.us... r " - Nu.kol I bare Be Leler - det er een min Por har fundet nede ved Stranden _..- r ~ I M d MY' n lislu : 1 hnlrn Klnv <" III ri UH A dll l Cl' f' l floi) : VI ri' d'j\ 1(1.:\0 : 1'/.no l;t 1\ "!ty\'ii I H."'!! : m' 'f!! " h ol l!} 00 ni 'm ko '" " cl m " Tf T' n 1'1 <to 203 cl R

3 en hal' en ke em t y ~riiet en øl ~ 1 >J y e g d. t. e s g n - n - - steo UI.::II..\::IlU... g IH l LJ<l~ "'... " '"... ~ førstkommende Ma ndag holder lukket h ver Mandag og Tir sdag f r a K l Det er en F olge af den spændte Kodsituation. Handelseksamen er ved Den jydske H a ndelshøjsko ' le besta aet a f J ens Ivar Thorgaard Smerup p aa Thyholm. Ny Jernbanepakmester i Thisted. Togbetjent S. Kristensen Nyborg er bl evet u dnævn t til Jernbanepakmester i T histed fra l. Juli. Ulovligt Ophold paa Oddesundbroen. En ung Pige fra Oddesund har ved Retten i Vestervig vedtaget en Bøde paa 15 Kr. med en FOl'vand- 1ingsstl'af paa 2 Dages Hæfte forulovligt Ophold paa Oddesundbroen. Hun erkendte sig skyldig men erklærede at hun aldrig havde læst Opslaget om Forbud mod Ophold paa Broen. H en kogningsimrsus og ]{on serve- rmg af Frugt og Grøntsager afholdes Mandag den 5.Juli i HusholdningsforeningenR Skolekøkken i Thisied. 4 Mdr.s Fængsel for Tyveri af Spiritus. De t o Arbejdsmænd der forleden brød. ind hos Købmand Nielsen Nr. AlIe i Thisted og stjal dennes Spiritus fik i Gaar deres Dom ved Retten i Thisted. H o ved manden der t idligere har været straffet idømtes 4 Mdr.s F ængsel medens den anden der nærmest havde været Tilskuer slap med en betinget Straf paa 40 Dages Fængsel. Ikke sorteret Fiskesendingen. E n F iskeeksportør f ra Oddesund var ved Retteno i Vestervig tiltalt for at have solgt et Parti Skrubber hvor Hunskrubberne ikke var sorteret fra. Han forklarede at hans Medhjælper havde taget enkelte fra selv havde han kun set flygtigt paa Sendingen men han hævdede. at der kun var faa som man tydeligt kunde se var Hunsluubber. lian afgjorde Sagen med at betale en Bøde paa 150 Kr. KøbeJ Landl 4. og Ned~ I : ende eftel Udv: Und tive thin En d te l for naa: nav: Det ligt Beh ten ufo: aar. en

4 ".unody ~~- raa8 I Kr. pr. U10Yllft Ophold paa Oddesund F ikelierne r Vogn- broen. nærme- En ung Pige Ira Oddesund rbrugers overtraadte lorieden Forbudet mod eller del uvedkommende» Ophold paa Broen I Retlen i Vestervig forklarede hun vn m. v. al hun aldrig havde læsl Opslaget n andre men delle kunde ikke redde hende. it udkørt Hun idømles en Bøde al 15 Kr. rlier end subsidiært 2 Dages Helle. Kvalitet Upassende Opførsel paa højsl 35 KirkecaardcD Id heral ekunda- Der klagel i ThIsted onr. al ed højst adskillige Mennesker o fører II Va eller F fur t selen nedbr Breda en

5 Ny O.erbejfeøt. PolltJbetlenl J... BVlld J liåo~: SkIvII (S8n l' p OIlI. ve N Jaooben Thlated) er III Overbetjent og akal t v.d den PoltHkller Indrettet p.. lerlle Hot el phonlx' Sklvo Jenl BVII~ der al Pro lenia n Smed anlllle8 t9bl! ved l l l Skive. ~rjseb.de paa 1000 Kr I Our faldt der Dom I Sagen m od Købmand Sleen Jlcobeen der var tiltalt lor at lor alor Pda lor Kunlil* I Bylte Gled el Parti Steen J.cobs.n Idøm Kr. og.kal l ulovlig AVlnce Arbejdet i Luftværns toreningen. Sy.. LokalforcølDler I Thisted Opland. I AII~' holdt Thi_led ' ~uft... r.rnl loriwing Oener.llouamlini p" Hotel.Roya'''. Til.lutningen... r ikke ret.tor. FOrln"den MueumIor.t'n;der p. L. Hald oplyllte I.in Berelnlng. al Porenlnl/llnl.. mlidig er Lokallaftnlng Ipr Thi.led By oa: Kredl: lorening lor Oplandet. Ocr var I Landkommunerne oprettet 7 l o ~ale Lullvlllrnøloreninger oll navnlig I St inrlcntp og Hundborg vir min.- f'ra TJeneitetalk em Hu.bondltulkene di.ponere Ol/ltr R:.ll kerne. t!n HUI~"Jlle Jedu furl.de 1'11 Pll men Hu.modutn "j de Sukkermlerkt.r bleven lildeli eklllll Del Ikal igen tu inien RII er til R.lio uden lor den Ild er p.. Kosl i Pladt oerinliclmærker er lille hyad ~tr ved louketh"e Helter Ikkt i HUllmoder.n "sre a.liltenl'o. ek.tra d. hun jo ikkl Yi SyllAiol lom Mærk flodt i Oni og havde oprettet Brand i Biog Hjmlpr: lrolonner d. y. 8. AIII.p' rings" Brand- Rydmni'-' Samlellog Tekniak TJenu!t: Kolonner. Der var uddannet 21 HJælpekonsulen Filmeø bræd nerne ødelar ler for Thilied og der var med- I Kinopalæet i N virkel ved Uddannelen III Hjælpe- der Toridalt Alten konllulenler lor Landdistrikterne Operatøren ha liguom der var alholdl to Kur.u. Mulr:lnen IOang lor Hu.vaRler i Thi.ted. formanden al Poreatitli ngen Aften I KI. ro: ArbeJdsmændenu Stlftelllu* Iluttede med en Tak til Bidragy- filmssuimlen R feet Hotel.Aalboril: :<i. 20: ROYllltelltrel K vlndehadefcn dune 0i Medhjælperne..Iog ha ud.1 f avenøk Parce Sondail: Kl. IO og Regn.kabet!remIaIldet al K~I- samme Øjeblik 8 Sond~2: Ilmie Kl. J4ao : Huømpndllf!lm liereren Lærer P. SItav. l Kontm- i lya Lue og O Kl. IO : Velter-vov-vov' med Py 0i BI. Ken! var Indkommen 19 Kr" fra iun HKe at redd Kl. III DJ! %l : Palælealret :.En Herre Kommuner og Institutioner 378 Døren 0l lu Kjole ot' hvidt' dllnøk LystspIl. Kr Oversiud IfA Lu!tværnsdaRen eksplolllon1iknen l Thl5ted Sondpil' Kl. -4; Oymnllltlk 3M Kr. Ofl tra Landllotteriet 250 lik endda Arme pli! Stadjon Kl pr!luftlspil. Kr Adminillrationen havde koalet han lik lukket al 19JO taler P.. tor Frederlk.en I 225 Kr. Organiulions- Ol Oplys- mel. I ninglarbelder 128 Kr. P ropagan d e Publik.um ble1 209 Kr. UddannelaelYirlulomhed om at lorlade f 450 Kr. Til OKS ur udbetalt 315 der var ingen P Gummiafle rea fra Odense J Kr som Andel i Lul!yærnsdallCen da Operatørrum VI har nlodt.gel fc~lgende 0fl Landslotteriet. Ofl til Landllot- men tsoleret Indlæg : cnineen 121 Kr. Ka'Iebeholdnin- kan brede!;lifl aj øoskellgtydellg- gen androi 88 Kr. væsenet blev tr' af Bladenes Re ferater Regn.kabet lor DKB visle en der var intet al Dom- Indlægt Ira Thisted KomRlune 0fl at begrænn III j Odense i den el Bllzaroverøkud al 1446 Kr. al da hle l'ilrn meg.t oppustede Delle Overskud akal anvendes til Brandskaden og bvorl Thisted Lolledragler men dille kan ~or er ret betydet paa... en smlgrende- Maade Tiden ikke lau. Ka8lebehotdmn- mukinerne er b var Indblandet anmoder under gen androg 1452 Kr. vil det være ml tegnede herved Redaktio nen om R. Oammelvind landt det lor- ene af dem. Optaa-etse af følgende : kert at Thisted Loltallorening 0l brændt et Lyab Nur den virkelige Tyvekn ægl Kredaloreningenvar.laaetsamm.n Grammofonani iflg Od.nse-Bll dene har udtall En Del al Thistedloreningens Mld- Brand.kad.~ al overhovedet ik ke fandtes ler gik øuledes til Oprettelie al Tu.inde Kr. E J Jylland (speciel! Ikke Poreninfler paa Landel. Del var aen har lorsil skulde min dog mene. gl8a meningsl.st at Poremnien lerne. ~rund af vore Blade kulde beimile Uddannet.en al da ~u~ Ikke. I være i 81 Husv8Qler idet delle rr.aalle.. ærel fth&lkrln~ VII dementere denne. lor- en Samlundsopgave gaa at hde et svare vor Egn ellel i formanden gav Gammelvind ~Ino maatte! gere mlndil mujli! ud af en SII- diong" dan Udi. leise i Stedel for at med- Ret men da der skulde begyn ea. virke 1/1 at gøre en JlIle bitte hvid havde Kred.en ingen Penge og I k I H ma n var nødt lil at bruge al de DalSordeD Pjer ti ~ æmpel ore øns - lo h ndenværcmde Midler til Ar.elv om Odense er H. C. An d er~ sens Fødeby I bejdet paa l udet. Br det end gau m.d Moralen I Kassere r en oplyste at der Dag i Danm.rk Sia er den al. Ira l andkommunerne ur indkommindelige) Mening vlat den al men iall 215 Kr. og del var mere Tidernes Ugunst og Krigens Ind- end hvad der var anvendl lil Arvirkninaer J del hele omtredt er bejde! paa landet. fordelt over 91mtllge Lands- Politiassislent Allt_ J e n se n op' Min h.rer Io dog i Pølge IYlle at der lore la a en Overens Avjaernes elne Referater Gang komst me llem SIa lens civile Lullpli aina om betydelige og I.ngt værn og Lullværnslotenincerne ~.". vidtrekkende "Aflærer- paa bl om al Lultværnsloreningerne Ikke mlnd.1 I Odense ror lkal uddanne Huav8iter_ Hertil II tale om VOI all for yder SI. c. L. dog Tilkud men. Der er blot den der ikke ydes Tils kud IH Ossmuke- HIge Sagen II del kurlu. Ordlprog:.De smu Tyve Til D.K.BI Be'tyrelse aenvalattl m.n de atore lader man Fruerne Oammel"ind Anne M. Hanlen PrUt Olesen or Hove stidig.tlar ved Maat. Relerat omtalel leg Niellen. tom H.ler Til LullvlBrnaloreningcnl Bealy ne.len Iklr:e rell' nyyalgles Oarlner Bach PeblVde fo"" der.en Hundborg oa Mure r Ære' Henry Bach Thi'led. De øvrige er det 'o Via- V.le Ir OenYlII Ol Bn lyretaen noaln dauiii: bett.r i.yrill al p L Htld (Po ea a med mind). Pru Hove Niellen Prk ar ret 'or- CII"I'O L_e Weltb Lerer... L.r.r P. Sko" Politi... lllenl her kua Ir... D le. blid. b.1t AIIr SO... d... D1.nd lor ThilIlet Tirsdag: : Ansøs:nin 0i Udtykm Indbydelse AtlIl81l(lin~ daten Oll Oq Vala iii K~ gen. Valg hl I landlltinglki Dsnllke ger om Til Ansøgni ringer. A.rhus Tilskud til Lærer V Tilladelse IOlnet. forslag glarden ti Itldalillin regulati\'et Ansel'!ni I I Priorite Ind.tilh lndalillir An..ni Kommun

6 SOCIAL-DEMOKRA'j EN. Formodning eller de omtalte Dæk var havde leg naturlig Mig paa nogeo fordi jeg - trods beflifle! mig paa og bar bevare m daoske kos!e! mig jeg - foruden en til Tyveknægbar tilbagebel.lt stjulne Dæk deres Skaarup ~i.:inn~ rup iamt to Medlemmer af Thisted Bynads LuHværnsudvalg. Til Revisorer valgte.. Lærer Poul Buok og Redakl.r Brunsgaard. Mg.rk.-Program 'Ved Koncerten i Thisted Plantage Sondai! Kl l. Emil Reesen: Pest-March (fn Kon "efitmen). 2. Pr. Lehar: Zigennerl!ebe. VaJs. 3. Axel Hansen: Skiftende Sind. Brandstiftere K" b e n h a v n. i Gur Nat opslod Brand pu itislevej 81. To I hver io Hund inden

7 . - -.' I - " " " '- i.. l/' ~ "v-.. 'u. " 7 ~ ~ '... ~ ' \. '/..Y: '- "'.. ' ;; l -~. ~. " "". "

8 b gtlv ialt ']6:' mol ('r 4fl 'ormlll~'n fnr~tl' \i l'o!liz1i1('(h'r n for dl'ui' Ticl~rum rskuej>ladvet»iukke(<<. ~\-cr=:\"ommedc trltlmcne pl)'n <. s Ud\'lllg for Grunbl'kendtgor i disse af Kreaturer Faar D}'r~kul'p'nrls Ikk(' ddl.'ll's samtidig nt ning af {or<;va rhl-'1. fulls. dvalgets Formønd ErIk A ndl'rsen. r særlig grf'li(' TIIsiden Udvalget har Ilcndc Skrldt. egentlig godt sige t var efterhaanden enhver efter Forde lade sine Dyr cpllldsen og bande.am og Hes~ gnes L dvslget for broget'! egentlig Lammene et. De er Ikke ~an I)('stemt Plads og Gange nt de brod og odelagde f. Eks. Rlage efter Klage det kommet. kun Hestene der adsen? r de er forsvarligt nt ogsall at burde olen der benytter har vi forbudt nnt græsse pan Pladadensktlbcr er ikke af Tojet som Krensynes VI de skulde \'e. deligt for dem der rene ganende pan t men del man de ar blevet snaledl's ldt Kreaturer mnl t cn('!;le Græsnings- 1'rl IJHr"'lnu'~IJ('II''I<II'n rntlkoul "Hlt 11M) Kr Ved Vagtskiftet. Det nye Hold C.B.- Politifolk ovrrtauer Vnuhm i Kommondocentralen. \I'''tl rnlknhl'\ ~l'~ li.1tl:lnn~ I~(' :tf dl'; Il) " C B -_'bll.1 kali indlrtl"tin (Jf'r fur I'nl!ti(\j'i Komlll:l.ndO"I'lllra\ I ThI9l'... 1 "1 Yi\Il"Hkiflf'. id t 1'1 1I0ld.1f dl' r. BH'. tll'r har!onrt Tjl'lll-..Ie hultr) for l'uhjt..s Vl-dkomnwndl' hr" fra fursl(' F(l'rd nu blivt'r af In!;1 af ft!.~kp 1\ nllfter 11 mnd af li.. n nyuddnnnede Grulld'lkoh' l'r Lndk:thJt lil at gorl' 'I"J 'lli'sl.. i T{nmlllllndOCt'ntra!en og h\"1lll 1!i'T1!1 hol"l. r af ror.~k('lh~~' Opgn\(>r. IMns ('I (tmkt Hnld af d (' IlYlI<ltlOllnNlr rr 1I!11ngrt ILI al aflo~(> Tnmmrl'lIj{'rw' lil'd Xyl:l.arslid. Af $k/'(ii'ii llini df.'1 gnmlo Hold lorog-lk pn.'\. c!l'1!.\i/llldl' al PoI!Ua.<:;l;")!ilenl Alfr.r " n li (' II d<>r jo er Chef fnt PolLlmfdt>lmj:t( II af C B. -Korp...:;rl kom Irl SINlc> l VaglslUi'J1 og holdt {'Il hll(' 'rlll(' III d<t udtnnlelllle :.\fnndsknh Hnn takh>de -dem for god og paahdelig Tj(>neste og JrlmlhæH"dl' d('! lo!ode Fonhold -der Iha\' d' nt>rt"i ml'lh>nl C TI ernc l Kæld~ fin og Poliltkorr..""t oellover - et Ek~('rrt'fI{'1 hl' F.ft('rfolgl'lst> fol" dm Il)- {> 1fnnrlsknb Dor har aldrig -Va:'- T<I Tnl{> om AIlY("Il(!f>lst:' al baardo $Irnffl' knapnok I."n Rcmnmande og Polilia... ~L... I(.'nten.havdo l det helt:' - In "'{'t nt'rt't.j:todl lihrcds m<"d det nflzulwlld(' ':\fand"kab Dt-! nye :.'!Iand"knb il forud("n de 11 nvindknldtl." kc.lnm(" III a~ h(.slaa af flrc' af {h- gal1'l.lc' {Il Tid f'ndllll. d<'i' fotijlil"l1f'l' D(> fir(> d<'1' forf.s<l.'t- ~~~ ; ('~~~j~:~t t.~~<'r;;i~~:ao::(>~ja~~ Ghr )1 OhTJ.~tlrul!<(>n. og del ny IIldkaldtl\ ~[n\ld!">kllh pr Io.gendl': N Pou1.<;(>n Klit V.F.1a('o~.:;('n. T. J. 1 ~ l nd~{il. R. HyldlA'. O. K. JonS-'Ion C. H K- JNl'..{>n. K. P("{JI'I'.o;en. Fritz \\''.. 1 Jran"Pn Errk Ta~" Pl'I1.'l"St'n Poul.\IIfI{'f.c;( u og P. E Ppi!t'r"t'll. Ih'T t'r form'rigl Opla!tl \:<.."ff>...! i r._b - FOrpI1I1UCl'Jl l Ahfln 11\'or1U 1I11{> dt' llv\\(h1lllllwdl' C.B ('n' er indhlul! Ft i"1i Iorl'~'llar lxul. ).larkn.:>halh'li. Sæbe af Smør. En!lpl af h'l IlnnMr"vll!' Smllr rti~ Th} ky.it'n hl.." ~om na'ynt.. "I::t Toget pnakorl Tn~"l. J"r umkrllljt KJ. I G.lnr "11 Io:: {JtJ'. TUlnm "\ fir '11 lu'\ Det beg: enkelt retter. Den ung' Tobaksro sted St.at 1 Yormidd tl'n r Thil;ll' Mand dl'r Bkstrllurhl'jd i Thi~t('d o~ her havde forllkt>liigc F Han (ork!! ri havdl' V((:I rl'ttl"r med 1 ( Pnkk(' t!(>r VI dels(>n. Sid! gyndte han Penge paa begyndl(> me fra Thisted. Han l'iolgtf> : HanstNl for en SendlnjZ Peder~en T tilegnroe Sil drn III om I Cigarer ud ; en Tjener p Kr. og Re Tj"neren o~ 1 Ma} Maa en Tobak.-.s' benhavn c Maade til' Derefter T}... erier f stjal en PI dem til en havde en solgt. for 7 det lorte ti Icdf'E; sua en Værdi hnn til Kr. Alle fna!:!t ud have bru ture osv. Kr. ""d. S3~n PomdoTh afsigt>s i Bcru...et Po!itirt trl lofar ~fand for nt ~r(' llnlkm Jl'Ird'n han nn'.....

9 Thisted Luftværnsfofenlno mangløf Penge I""" to. Il""~ k d"' " " '" " ' " " " " ""n.r """ l'uii'ih'rn. k" "'''... It"~. II..""'~. ".. r:.'... "h I~" J'" I... '4.It... I'"" " I "I' luu' u. 1> I t f"rl~t.. Aor o. Ir IH' h.'''' (I({''''!)' '11 f""'i"~" n. '""..... '- U..." ~.I.' ~ 1~ kr.." lull'" "" l ~. / pu k~" l< :!:.i lir j;. hr.. ~... (lajd.'.1\ 1<._ " I' d I.. ".. ".. "" ' " " ".. '... f. T ro li II lcr h r h.fl ". '.h''''' h"ir p.li.n har. d ~'~I lir I Til ~u'l f NI 'Ih. k. ":"u. VI ~" Ha... 'r ""Ih" Il ' 1~1': h. hr """n.ro'<1 ~UI m"u Ir" "r Ii~.f... ti 1'~IfI'T. " ~ "'''''''''1:' " 'I' In'- I IJ.. (JJI!"'.'" "''''' II r.. "d. r S~I Ul.:: 1~"mrnlHl ~._ I1I"p' ri ~ '" Ul' I - I ".J '"oolt 4' j I ~r r"r~ rt. ~n Ir" r"kod.' I \Il" L. L" '.. i' "~'" " 1(1"f"l'('''''''~ It" n ) _ l.r I "'... h I I' l.t d~ 1""lI"... I. hlf"."""- "... ruar Ind i Th I. I. 1010'. r t~. ul O"... lid M I"hl J"" "n~" i 1""1 k "mu" rn'- ": <!. t r jk~" M'""IC' n "" I 'I''''' 'nor r lotll).'! r'm' I\r til n " '.et... <>II' IIJa'Ik" ul. ;:t.' ti.l.!"" I. ll.! "a~ '. ro!' n S.at. 11 r n kø.nm""1 nl'~.' I)' T IH L.. ft... " ("rno""'" lo r <!t~r liu "an" r "jf d. r r h. n t il1~' n )1. "ml!' I. ul d. n hl I_ '11.. h r" Ul l~"" I " I'"rn> J.I< rr klør II-r Mt 1't. ri.kwvt r"rii"ji øl I.. 'u F"r.'lOn~ r f.. ~" k r'" '"'II' "t h.~d Ikk~ """'II~ 'I' ~ ~."!.<o It.. "It dk M... " I'... la~. *'\ arto.-l]~ *" flan.. ~'".." n" I'ln L""d... "!1' "'" I"K " J' ".-1" "~r -I hø'oi" h In li \ IH "" I "ri" 'r NU' ukl"r" ul dr. Ikko- 'r Id "t o" 'I'lId d.r. r h! 1":IIII"t!trIlger Ikkt Bp'ns 1'''' ~l;'e. I... r.r~l.. "fik "I Au:!7' l\r fr" 1...".lk"""'u rll" "~ IINI I\r fri' Ar"t.1 "IC: h r 'r III 1... "I~"ml1" n I'n" htll~'; 128 1\ r.~u mftll kan Ikkl. i "- III I.. ruh t Iru~ r I I)'-~ I'. 1I1l~; l r 1 r lh t (h r.ku.l nt r an ""It I" r I Ily. n l I. r.tu.r in"" Stodr -" fr kai bl" ""'11.'''' I\r 1 {vfl "i - l_'k"lf"flllinj{. :ihtln\ bet;!t' 111 lius\ug-t U d d l ' l o;(' II. I'"hlla Al'r J c" _ "II rr~m~- \'.<1' b'.t.. I.u''''''-'''' I hl.. "l'rrll'i \AT a fm I ufl' Il.Il.("t. "jlllp"'''''' :-:1' ~u" t Iho! I"'" Ilt "d n'uld8'''''' Jl u.'vu!rt'n<' \1".1\ r ikk<- hh ritt- 111:l. " Lur."'ft.n.fn li;nll' rhl' bll.. ro r ull. Hl"hl tlku".k. ilrt St"tt".. "I I uf.. rn l'dor full 1'1"('h'l> (ur!lup rt' n"t U<ld~"lO I in"n kun 60 Ur.. ror l nl"~ol"u"''' II... ~1\Jl"!<tl' II. kob kw""'.1"" frll ~I I.' II> d-ih' l.ufl\q til (II "j ".1 UdrIRi""1. ar- IwJ!' h~r ~ '~t 111 Kr "li" I'r 'r r ru"h.. 2~. I\t <11& d. har.11"il1l kt'tlokr "< r S k" \'. P'r ft:ol liu".lttkur """ "I':' '! 1I;.. II\~k"lO ut nlkur_u_ Uldr un~. r <I t 1I"'"h I" 11.1<-1 l r rijf\;jrt nt I T r ''''~.. l ".rhhlf\ l Ilt " i ;nd. t"r I uftvii.rn~tu r. 'n;"ii' n ~knl tiø' 1m IIj.'lp Ilt l'd.]llillul. d IIj.II" ~"" u' " ~t "R' I I u>\ "lill't I'. nk' j". titutl. fn" t:. i f"r I.' OmKanR' n n I. Kil 'r il &> ";"1( n" ' nik. TI Fmil Kr"'RJIrt"~ ml~1 AkklQmnl \lu!il in p ~t"r Til ~~.I f"rih If'"'' Fru II.. " Sit... " "II ti K"... r I.&'I"<-r S~.. IPHIKt Il"n- 1_ IItl. ror ]\. 1\._1 1. Fru Cll lo\11..i"n1 )"ru A"".. M IIn"o." "Ir: l-ru l/ll.-()ir' ~. II. I SI I I f"r (ml'" h'm.1 '111111'" frll..\rl"'jii~roll'''''fll rll' \lu Tt r II Ilt>' ~l ud"." n ~]: K.. t I.&'~. Wr Ih "It ""TlI(1 Snr' I'I~Jtt k Fri< CM"''''' '''' f... r 1'<-s!T' ~"~"ra.t r"nn Kr SI.. "rul' ~k'nn~rul" "l flt" I\irk KJ. I Ir"l'. 'I:: G"nnrr HRrh l'~" r I'ft' li" I. til 1'11 1I"j.. r r \"I~'"h-' It. I' u~11 'Il kr. II'r U!l""tlnOIl' 'II' It-du r lir" It"rd II - h II 111. I hl Thit I li)f "I at III'.~ npl"1lllllinttrll n..! I o &h'<l I JnIHC'0 ". co. " l i" ' " " ()yrs I " ol'... Uh'" ~' - 'il' "j. "M'" h. 1\ :.! 1'" I~ F.. ' ""p.! h'.! 1'1.I... \" I fla" I. l:" p' I" I 1'. 1' j: Norlk V J U. p ~" "" :o;~ 1'It 1 ""'' 10\ - I II'.' mil \~ O.r..I"~h :-O \l.iii~ Till ".1 \"1 I' Ih PT' ml' Ko K~n"r' Ol" I I' 101" IAII1 "''''.10" l!ark! l' I "t~ n 101 IkII'.1 \rll1' :1 ".hr...! I' Tyre a l Jyds I j'mt~ 1m - " ]li" 1:&'1 "I (I" * ph " "" " I". "I.!" K" K t nar Ibi. 1" lur 'ld l'. 1 11~:t 1'1' f \""1" I l:i1lord. 11 l.. K K~'1 :-<1I1II1nl! - E 1'1'1.. 1' \I.h Tyre "'" " Llllhlll In I"'"..! 1'1 1\ l r"ti'uinl! l Pr I Liltl SPil" Ch r i ~" 'n""" ym Ker ni Chr I' C 11" - 1'1' r.'.i" - I I'r I :111 1' E " "1/\ II~ \ liwil.. I I' l\ "1 Fj"'''' I \ l! ~II ~l I I vl:1ii4 ~nl.~ll

10 Side 5 I Overordentlige Foranstaltninger. I SkarpskydninK Bytte afholdes Tirsdt!l& den 6. Juli 19U KI fra en Standplads ca. 9 km Syd Priori- for Nors Sø med Skud retning im.)d Nordvest udover den vestlige Halvdel af Søen og et mindre Omr8sde af Vilsbøl Plantage Syvest for Søen. t"ærdael o~ Ophold indenfor Omraadel som bliver afspærret er farlig og forbudt. Politimesteren i Thisted Købstad m V. den 5. Juli D E. BRIX. SkarpskydoioK efholdes Ontldøg den 7 Juli!94.1 KJ indenfor et Omraade fra Redningsstationen til Vigs9 videre til Krægpøt og derfra til Sømærket. Færdseloe: Ophold indenf" Omrsadet som bliver afspærret er farug og forbudt. Politimesteren i Thisted P.:øbstad m. V'I den 5. Juli 19: E. DR IX. 75 Serup Thisted Kredsen. Indmeldelser i de liocialdemokrali.ke Foreninger modtages af følgende: FJerritslev Snedker P. Ol.en. Kettrup. Gøltrup: Murer And. LIndstrøm Korsholm. Thorup.Kllm Rob. Jenaen KUm. Tømmerb~. Lild Abojdsmand Tage SchUtt Prølltrup. Øsløs.Vesløs Arup: fiaker Marinus Christensen Amtoft. Hundstrup.Østerlld: Lsndpo.tb Chr. Poulsen Hundstrup. BREVE L EVE;R ES MED IND TRYKT TEXT 00 TIL RIMELIGE PRISER. ABILDGAARD JACOBSENS BOGTRYKKERI MØllEVEJ 4. THISTED Hlllerslev.Kaaatrup: Arbejdam Th. Sloth. Hille.. le... Hanatholm: Arbejdømand Marius Madeen Ræhr. : Ar- Kig ind

11 1M Tillll )..'111 di- IUgl'U (iluf lili II.0. O.!r SkarpskYdnilag atholdrll TirIJd"g h" li. Juli J94i K/.JO-I' lrn en St8ndpJnd~ ca. 2 km SYd (Ol' Nurø So IlIrd SkudrC'tning' imod Nordveat udovt'r den vesthge Halvdel af SIJt'tI 0K I't mindrf' OlllrRadc ul ViI.hol Plantago Syd"('st for Soon. F~rd8('J og Ophuld indenfor Omraur(>t som IJllv('r afspærret ('r farlig tlll forbul/t. l'ol.ltimesl'eren l TIllSl'ED KOBSTAD M. V. don r.. Juli 1~ I SkarpskYdning E. Bdx. n(lwlrlr.ii n" "/"!I It n 'l. Jllli ln4.l Kl. 8 -J/ iudnnfor ('t Oll1rsutdC' fra Hl'fI_ "d_ IIjll~.'1sllltioll(1J til Vi~n \'jdc'rc' til Kr~gIJøt og dr'rfra til Smua'l'kt'l. 1"ll'rrl~'If'1 DR' forhudt. og Ophold indrn(or Omrnudtt SOli! bliver uf:;pærtl't ('r farlig I'OLIT1MEST1~Rl~N l Tll1STEII KOBSTAIJ M. V. d '1. l ru I U I ~~3. E. Bri>:. tiljwillj.'"f\ 1'11."lur D"I ar dl'i"\\'\ Fri.lifl

12 l lille Ska Slaghest. ende var det her at man ierne.til Overordentlige Foranstaltninger. e mest JiJlg gav for de ed Bel ~n Stads der d Kob- stært godt sa..:'t 1 Samgklip n bed ' Nr. istofr det r ud være ed. t e n kte-." -o Skarpskydning afholdes Onsdag den 7. Juli 1943 K I inden for et Omraade fra Redningsslationen til Vigso videre til Krægpot og derfra til Sømærket. Færdsel og Ophold inden for Omraadet. som bliver afspærret er farlig og forbudt. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V. den 5. Juli E. Srix. Skarpskydning afholdes Tirsdag den 6. Juli 1943 KJ fra en Standplads ca. 2 km Syd for Nors Sø med Skud retning jmod Nordvest ud over den vesuige Halvdel af Søen og et mindre Omraade af Vllsbøl Plantage Sydvest for Søen. Færdsel Qg Ophold inden for Ornraadet som bliver afspærret er farlig og forbudt. POLITIMESTEREN I THISTED KØBSTAD M. V. den 5. Juli E. Brix. paa.--<>- Clearings Kurser. Berlin ;11 Rom I Orl... ar tilfl Bet; AI il Sm.. Aalbo var blf; Kæl Kæl1 Løb B Vo er i! Bj Rag

13 Fonpg har In Midler i er hdligere Brat Is 78 til 100 LI af de Blad. pnlng eller Skud. Herngspræparut f 1~lter til 100 ksomt. Men.r. at det er som maa for at virke t ogsaa fremfremkaldt af Bekæmpelsen et mere vanter. ke set meget siger Plantee Dragsbæk ad vi har set Rn lidt at det ing. Vi havde bene efter den t ordentlig fut i PIalIleskolen aa Rosernc> nge Bladlus? lemt som jeg et vnr næstf;>1l drydde dem og Vt'jr hvilkt't Nikotin ('r F:ær mp(>lfln;midd(') a hurtigt forgøre betydl'lig san galt mrd lphll'rtræf't ut.v flat i SttlA l' og hnjprln nf fllu~anrteh t 11'11. ova"tnnt't Men vi.:r do" THnu rllll RIl'hr hal' kobt Sn(>C'lkcr F. A. Anclf'r~('ns Villa I Vl'j!(> (Kaslaniav(OJ). On~ rlagt>ll:io I. Augu.<{t. Bilsammenstød i Ræhr. Dlr var FIJI paa begge Sider I Gnn... MorgN; vnl 9-TlIll'n sketj."l (lt'i' 110a linllst('d Lnudt'v j I Ræhr B\' ('l SRnllnl'llslod ml'lit>m ('li dansk LastbIl og ('n fremmed PeM>Onvogn In'orw>d Personvognen blev te'mm~ Iilt slemt ramponeret i Forpf\rtipt. Tmfr igt skele der kun matcrit'j Skade Sammf.'nslml('( var som!>agt skt't om "Moq~en('n m<'n forst IWll pm Daj:l:ell bl<v d<'t dnn~ko Politi tii }..!lith idt't ChalIfføren paa Lastbilen BernhaHl P e d (' r s e n Marievej M l\'ykuhillg h:'i'\'tll'd<" al hon iho alene har Skyld"n for Snmml'nstoo(>! Han {orkhtl"f'{il' at han nd }... oden af Bnkken øst for Ra'hr hald e han bog ('ner en anc!rn dansk J.8Rtbil h('!æ.'ss('l me(l C(>ml'nt. Da Cem('ntbi_ len skulde op ad Bnkkl'u. \'ildp d:>ns ChauHor skifte G('ar hl'orvl.'d Farhm sajrtnro('!'i S8R. m('r"l'!. nt Bt'rnh PNh'npll m('(l t-in Bil kom tæt paa rlpn fornnko!"('ndr For at kunnt' Fie frem kortt' hnn ud til \'ensl)'(1 Side. rorn her opdagt'dc> han. at der imod (:1<'10 knm rn Mand tmkkend(' m('d l'll lir1't og Ill'nR<'Tl' fr('mm(' kom <'1\ PPI ~on hil kn/"f'nt> II1Nl ru!'-t'lhh' }'art T't>d'r..;f>ll 1111~lnar P rrsonhih'm: 1-"arl til nwllem 00 og 100 km i TillH'n. Jlall rll"t'jf'd('..!'nn. htnlig! hnn );.lint!(>. sin YnJrn ind ha lt C<'IlH'nlhiIPII. nwn IHltlrdl' ikk.. at konmw nf Y"jl'll. for PI rsollhilt'n \'lir rlt'r. J)PllnJls ehnnf {fil' 1 pmspll liell. nwil tii!'-trn l.k( 1igl li! ni l'p... onhilt 1\ kom i Slyng o~ styr"ci11!ig(' lucl ml1tl 1.1t... thil"n!l Rng Idnl llwd rll'! Ht'SIIItAt. nt Iwl(\ For J1HI\rt hll'" ndf'lnlrt l.r.'ithllrn. dm' lilhnrl'r rngnmnntl Mllrti" P"tlrrst'n. N\knhillJ:. tng illl{l'll :--).li dt. UjJl~ uden ::iklid lar den danake HUM holdt o. K manx ofte Frug... det O paa v( 15m forsk til F Kn Ga i p " r

14 orsog!jua uc"- I_~n-... i Amtet? ~_' paa Sommever den værdet ikke væat mene vi kadt hvilket de for. bmænd ChauHør ikke. Vejen svinger paa. det. 1)aagældendc Sled og Udsigl~_ IOlholdeno Cl' ikkf' gode hvodor d -t vaj' uforsigtigt af barn al køre url i Vejens venstre Side. Han k<>tle dog selv langsomt. og hvel'hn han eller hans Vogn fejlede noget. Den berusede vilde Aarhus køre Bil. Og saa kom han i Slagsmaal med sin lige saa berusede Drikkebroder. us har i Nat landt to Postor Tyveri af '... '"]jti.! i Thisted maatte i GaaT tage

15 "'... ~ ner. Pox Trot. nogen- 12. tf. C. Lumbye: Nordiske Fastved Lim- brødre. Galop. 00 Irrsn- SkarpskydalDf ved Oddesund. Strand- I Dagene 9. og IO. Juli afholdes sim- j Tiden KI Skarpskydninjlløvelsor ved Oddesund. ~r. Pormidil store E'aar Nlrby 8yafer i Tbisted de bliver rhold.bi til "irke. lsa t liver en o~ end- værede mufl" h gram. Af Opfattelse fæhu An og Arbel skulde k~ hørerne I punkt række S økonomi. En

16 rblbpon 149 Veølergade 37 Tlf døt ~tal.r sig I H Overordentli Poranstaltnin SkarpskydolOf( Det bekendtaerea herved It der I Olene 9. OR IO. d. M. I Tiden mellem Kl "'holde. Skydgveller IOddelund. Politfmelteren I HII.lnl-Ret. Herreder d. 6. Juli Co P. Ko.toed. o an erne bl.v... h.r lukk.t Porretnln rn. tre M.nd d.n 12. til M.e. d.n De Inklual".. lu

17 I SJøbegods I u' ~'~.e".c c ll ~ 'k I" for d" I Overordentlige Foranstaltninger. I tære Mands I Hr. p tor Oeieord 1 Hr. hans slore dom. Tak og Tak e:en. Tak en Bromst Sk pskyddidg Del bekendla:øres herved.t d!!!r i Dagene 9. olt: to. d. M. l Tiden mellem KJ afholdes Srydellvelser I Oddesund. Farlit OmrBlIde : 56 37' Nord O~O 30' øst 56' 37' Nord!lij o 35' 081 a6 31' Nord ' Ød 560 JI' Nord 08' 35' øst. Parlig H.'de.. ~O m over SCl 0l!t Lind. Politimesteren i Ha88in~-Ref9 Herreder Hurup den 1. Juli 194q. k til Ven mø Lild C. P. Koefoed. _ ppesen. Io. den 08 gamle _-~'::'. hus. Skorpskydoiof. Del bekendtelires herved. at der i Dae;ene IO d. M. i Tiden mellem afholde. 0velae.skydninr: i ThyboTliIfi. Parligt Omta.de: 561' 46' Nord. 80 7' 011t ' Nord Ila 13' Ø81 56 lo' NorII 80 7' øt 560 fo' Nord BO 13' øst. Parlla: Højde 1000 m over Seerne Politimesteren i Hallllng~Refs Herreder Hurup den 7. Juli _ c. P. Koetoed. '~~ ~ ~~~~~~~- johs. 12" Vore S nger Ike tin 1151 lukket 'ra Juli paa Grund af Farle. C. SOVER. JENSEN a SELMER. Arbejdsmændenes F -

18 HIl' ( Skarpsky<!.ning. Det b<-kendtgores hen'l<-i at d"r i Dn~ne 9. O(J 10. d. U. i TiMn IIlI'llem Kl aiholdes SkydNvelsl!r i ODDESU~n. Farligt Qmrande: 56 3'1' Nord OBO 30' Ost sao 37' Noxd 08'-1 S5' O'$t. 51)0 31' Nord osa 30' Ost 5f30 31' is'ord ' Ost. Farlig Bojde 4000 m oyer So og Land. POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERREDER HURUP den... Juli C. P. Koc{Ql'd. Skarpskydning. Det bekcndtgøl'e's her\'~ at der id!\~ne 10. og 11. d. M. i TiI.len 1lIt'1- lem KJ afholdes Q'elsessk)'dning i THY BORON. Farligt Qmrnnde: 66'l 4u' Nord So '1' Ost 56u 4G' Nord SO 13' Ost. 5fiO 40' Nord go 7' øst 5Gu 40' Nord SO IS' Ost. Fm'lig H\ljde 4000 ll\ o\{'r Socrne. POLITIMESTEREN I HASSING-REFS HERREDER. HURUP den... Juli C. P. Koefoed. "KT Ds.n st.: set Bf"

19 tte put1'e Tag d0c' else over SA8 Ind* ske tog 'bl 3f at et sku!* r foer ynet af on. er de~ sig op tiende l bære _ og spise lslgt k sit r cn Hans tue.". ide ;ken. ]hus we sad øj- ~e- an un ng ad te r " I Skarpskydning. M_ rved at der i Dagene 9. og 10. d. Det. bekendt.gøreds h~kyd~ove]ser i Oddesund: lu. 15_ 1630 aihoj es Farl igt. Omra ade : ' Nord ' ø st ' Nord ' øt ' NON OBO 30' ø t ' Nord ' ø st. d ru over Sø og Land :;{I~~ft~~;~~N '1 HASSING REFS HERREDER - T- I l ldtlh ""I" }~I~U:ro~p~~d:e~n_7~-~J:u~n~i~'~O~4~3=-::~~~~~~~ c_. P_' _K_O~'~(~'.~~- Skarpskydning. "" Det bekendtgøres herved. at der j ~age~e lo og 11. d. M. l lem.- Farligt Omraade: 56 go KJ afholdes 0velsesskydnmg l Thyborøn: Tiden tn l go 56' go 46' 7' 46' 13' 40' 7' 40' 13' NON øst NON øst Nord øst Nord ø."it Farl ig Højde: lu over SO<'rne POLITIMESTEREN J HASSING-REPS HERREDER Hurup den 7. Juli c. r' Koefoed. Krigssituationen synes - LUftV<J!l"1\ fra "T~' 'ba.t~lier d 9 tz tt d~l'f!: ' \d~l d Q A.l\icre.Q~!Io Ilofl\~ e oveb.~ bc.tnc Cl' k l'oltnl'l.l' h(!d mod de ek!;\)iod Onl\ltuetelloner. lloll\..der Snl'a!n e~r I LUftl\fI..'\ledea I\l Dele Om\{ ~lyk'k.er e.n Og 1i1ll"e. S " ring 1 og b.." d.. lclhen o. Ofr :'1\ endq Ic. de Il {t SYditali ensl\'qi\ m"". GTnbe t:l\ dtl\ta. U\I I NOrda!..'l rna"''kiner l il?-r al. <Illa ' (\.!t r- uden 'tvivl ' Og l\tll'\!\ii Ind"1I de italiens'k: l I>l)ge at nl~~t\ I'r Angreb LUfth~et tl ~rnl\l! mod \:'... I' 'd heftigste "'llcllien filrte al... ~ fundet S Lun.Kam \:\(! d hl dt ' I" ' tc.d siden 1\.' ~r hl lt.l ums 'ltl'lll\!t\\;i "" OnSdagens lys.k F ' ~ Hil'l'llI \ - I ol'erhovel'k\. t!dlt\~. Onsdag. (PR). \';\;111 atl('re\ Overkommando medd letnagt\t\~ VdB' eftf' e ]elgol'od og Sv. ~tra ndede atter i..' d for 01'1.0\ l '" \"lal All"'r b :som ~usse l'l1e foret " e s tore Stn'ker d og med meget. er! flel'e L' hal' slaaei purat II ge '. ('ro\'cl'[ lraadlc yore T or topper effekt -t stottet af L ft' ' 1\. tl \ aabnet sej\' an lil Angreh. Dt Ivkked. t.. ('~ a tl"i~'n~ dybt l11d 1 de fjendtlig "t-il- - '... e.:-o llllger \)g tjlfoje disse m'"el t T b " S Ol't' a Alene. Hæ rens Stuk.r \I h. t-il In lf'lf!jort e\ler beskadiget 0\'1.'1' 300 fjl'ndui ge Tanks Uldels at' den lll('~l model'11l' Type Ogsaa i Luf. ll'!l ('l' del i dette Omra.'lde kom- Kltl II 'I

20 uer 12 er.tjulll et Par Herresko til 55 Kr. Oll et Par Strømper. /æller C. B. Maødeø mødte Ikke. Skive En C. B. plilltlg Mand i Thisted er.at under Tillale lor Udebliniee I/rup fra Øvelse. I Retten undskyldte n an han.ill med.t en Bil som han var.kulde med hjem Ira Han.ted a Ba kørle før Tiden sia han ikke kom ~" Io med. Saaen blev op lallet til Dom nddl Manden har tidlillere være! tiltalt i en for Udblivtlae Ira Tjeneaten. kke Korøbøde I Seøøels. cllll' En Oaardejer Ir. Sennels var ad tillltlor Overtrædelse af Kornloven idet han der havde jort tænkeiliit over øt Logkoge~ Trælaog Dr.øiøl for D.nllk Overens Dræning op.aal I Tlmelønl slemmell nets K Ol neta Ker Alt

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad)

Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) Med PEI A på langtur (del 4) (Gdan s k Kaliningrad) To r s d a g m o r g e n G d a n s k - sol og vin d fra N o r d. H a v d e aft al t m e d ha v n e k o n t o r e t at bet al e ha v n e p e n g e n e

Læs mere

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA.

Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Diskret møde på Rådhuspladsen i København. Bundfald (Palle Kjærulff-Schmidt, 1956). Framegrab. ASA. Det homoseksuelle København Fra Bundfald og Kispus til i dag A f Niels Henrik Hartvigson 56 S t o r b

Læs mere

syv trinitatis-motetter

syv trinitatis-motetter hilli er 010 yv rinii-moeer O lnde kor divii Node il gennemyn Syv Trinii-moeer or lnde kor divii Coyrigh Philli Fer 010 Pd-verion. Kun il gennemyn. Koiering orud. Nodehæer kn køe å www.hillier.dk hilli

Læs mere

Li vets blan de de bol scher

Li vets blan de de bol scher Knud Ra mia n s op læg på FU AM's marts mø de Li vets blan de de bol scher Tit len Li vets blan de de bol scher er et bi lle de af li vets kva li te ter. Dem har vi vist ledt ef ter lige si den Adam og

Læs mere

Bryd frem mit hjertes trang at lindre

Bryd frem mit hjertes trang at lindre Bryd lad frem n mt tet hj for tes hæng Bryd frem mt hjtes trang at lndre trang me at re ln hn dre, dre sol, stol; du ar me synd res dag mn nd gang tl vor nå de Sv.Hv.Nelsen Februar 2005 lad lad den d k

Læs mere

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012

Hovedgård skole og skolefritidsordning Marts 2012 Hå l lf Af: L h K, øh M 2012 ll F f ø f ø ulæ l l. Fl, ø. l ful ulæ V y ø f fæl,. Bø hjl l fl l. Pæ, h f l u, f hu h å j ulæ ull fl hl æ, f hll f Bø ful u l l h æ l læ æ f ø å l l ø, j 10 ll l,. Sjæl.,

Læs mere

De Ny gam le mo bi li serer

De Ny gam le mo bi li serer De Ny gam le mo bi li serer Af Knud Ra mi an Hvis kært barn har man ge navne - må vi el ske al der dom - men. El ler og så hand ler det om præ cis det modsat te. Vi fryg ter og ha der al der dom men og

Læs mere

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

02118.00. Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00. Fredningen vedrører: Ramsing Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 02118.00 Afgørelser - Reg. nr.: 02118.00 Fredningen vedrører: Ramsing Kirke Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-02-1954 Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi

E n skør og blodtørstig verden. Mondofilm, shockumentary og snuff. af Kenneth T. de Lorenzi M ondo cane (1962, instr. Paolo Cavara, Gualtiero Jacopetti og Franco Prosperi). E n skør og blodtørstig verden Mondofilm, shockumentary og snuff af Kenneth T. de Lorenzi R e a l i t y is b o r i n g,

Læs mere

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse

Mdt. lse ved renoveri altanudvidelse Ejefeningen Slettehageej 23, 25, ZT Ekstadinæ genealfsamling d. 26111 200S BLAG A2 Side 1 af 3 'e Mdt. lse ed enei altanudidelse Fælleslån (Banktån) ndiiduel Realkediilån Entepisesum Ansl. Stiftelsesmk.

Læs mere

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress?

Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? Er det din egen skyld, at du bli ver ramt af stress? bog ud drag AF DORTE TOU DAL VIFTRUP, PH.D. OG AU TO RI SE RET PSY KO LOG 1. juni 2015 14:34 Men ne sker, som er sy ge meld te med stress og de pres

Læs mere

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01749.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01749.01. Fredningen vedrører: Lynge Kirke. Domme. la ksations komm iss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01749.01 Afgørlsr - Rg. nr.: 01749.01 Frdningn vdrørr: Lyng Kirk Domm la ksations komm iss ion n Naturklagnævnt Ovrfrdningsnævnt Frdningsnævnt 26-10-1951 Kndlsr Dklarationr FREDNINGSNÆVNET> _, REG. NR.?",9,,

Læs mere

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK

INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Bør nene i cen trum - en for æl drep jece LUN DE VEJ 1 4400 KA LUND BORG TLF.: 59 51 07 57 INFO@ASYLET-KALUNDBORG.DK WWW.ASYLET-KALUNDBORG.DK Ind holds for teg nelse Side 4 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6

Læs mere

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE

1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 1 1. INDLEDNING 2. BAGGRUND OG FORMÅL 3. LOVENS BESLUTNINGSTYPER 4. BYFORNYELSENS ORGANISATION 5. FORDELING AF OFFENTLIG STØTTE 6. HELHEDSORIENTERET BYFORNYELSE 7 BYGNINGSFORNYELSE 8. AFTALT BOLIGFORBEDRING

Læs mere

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie

DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie DR mang ler mod til at for - mid le lit te ra tur hi sto rie AF JAN NIE IWAN KOW SØ GAARD 18. ja nu ar 2014 00:01 Dig te ren Mi cha el Strun ge, der om nogen blev sy no nym med 1980 ernes poesi, holdt

Læs mere

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01771.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05. Fredningen vedrører: Rørdal Kirke. Domme. Taksatio nskom miss ion en. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01771.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01771.05 Fredningen vedrører: Rørdal Kirke Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-12-1951 08-01-1952 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark

Gravhunde. Gravhunde. Dansk Kennel Klub Gravhunde Atelier. Dansk Kennel Klub. Racehunde i Danmark Dansk Kennel Klub Gravhunde Gravhunde Gravhunde Gravhunde er en halv hund høj, en hel hund lang og to hunde værd. De er små lavbenede, charmerende, intelligente, modige og yderst selvstændige individualister,

Læs mere

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om

HAVREP STEN. Én skole 2 praktiske uddannelser i Havredal. Se og læs mere... Se og læs om HAVREP STEN Ef 2014 E R J j? H D??? S É 2 H S H f? STUDIETUR fy LANDMAND j j S y HAVREDAL F D y H fø V f j j A f y f f øj f! D y f f H V f j Rø K f f j f H D f cf J V A f f f y V D y H V Rø K j f V f f

Læs mere

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en.

I. Domme 01544.09. Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09. Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke. Taksatio nskom miss ion en. 01544.09 Afgørelser - Reg. nr.: 01544.09 Fredningen vedrører: Fuglebjerg Kirke I. Domme Taksatio nskom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 18-04-1951 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Vedrørende takst for daginstitution

Vedrørende takst for daginstitution 17-01- 2 0 1 3 T I L S Y N E T Vedrørende takst for daginstitution Du har den 31. maj 2011 rettet henvendelse til Statsfo r- valtningen Midtjylland, som i medfør af styrelseslovens 1 47 fører tilsynet

Læs mere

!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* 4&%,&!40!4&%14,&!42!"+11%

!!&0 &%%! *#&!&&!!&#-!# $%&!&!*&!,$ $%0 #% ) &!,$ (&!%!0 &'$(#$) !* 4&%,&!40!4&%14,&!42!+11% Bygningskontoret & Koncern H R,Fysisk Arbejdsm iljø !"#!$%$ %""#$!!$# % $!"#$%&!&!'(&)* $%+,,- "".//!"!&0 &%%"!" *#&!&&!"!&#-!"# $%&!&!*&!,$" $%0 "#% ) &!,$" (&!"%!0 &'$(""#$) "!* ""0"1"2!"+11%!"3"0+!1"34"2!"+11%

Læs mere

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en.

St y r egr uppen er ov er or dnet ansv ar lig for at over v åge, at der sk er en hensigtsm æssig gennem før else af k ont r ak t en. BILAG 11 SAM ARBEJD SORGAN I SATI ON 1 Sa m a r be j dsor ga n isa t ion e n s st r u k t u r Med henblik på at sik r e en hensigt sm æssig gennem før else af k ont r ak t en et abler es den i det t e

Læs mere

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01001.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00. Fredningen vedrører: Vandværksskov. Domme. Taksationskom missionen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01001.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01001.00 Fredningen vedrører: Vandværksskov Domme Taksationskom missionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 28-02-1955, 19-11-1945 Kendelser Deklarationer

Læs mere

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen

Fra slot til skrot. Fremstillinger af betonboligbyggeri i dansk film. A f Tina Brændgaard Nissen Jesper Christensen som drankerkongen Kaj med barnebarnet Jonas (Marius Sonne Janischefska) i Bænken (Per Fly, 2000). Foto: Ole Kragh-Jacobsen. Zentropa Entertainments. Fra slot til skrot Fremstillinger

Læs mere

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup

Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 ENDELIGT SKØDE. Lind & Risør A/S Erik Husfeldts Vej 9 2630 Taastrup ".r* t!',, {.1 f. l, l'"': ' 'l; i lf? ta Advokataktieselskab Hesteskoenl.Postboks29.2880Bagsværd.tlt:44442500.fax:4444388e lf?, Tinglysningsafgift: Kr. 1.400,00 J.nr.: 209001 CVR nr.: 17 38 25 94 Matr.nr.:

Læs mere

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF =

+ KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = TELEGRAM fra + KØBENHAVN 10622 32/30 = 9 = 1527 = Adressen Tj. Bem. BORGMESTEREN NYKØB 1NGF = ''v-vs. i ). Kl. af Lbnr. X /! > # 9 ui den Kl. Telegrafstation ^ N y k ø b i n g F / t t j l l t j j g D at?:.9.apa..m

Læs mere

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet

00924.00. Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00. Fredningen vedrører: Gedebjerg. Domme. Taksationskommissionen. Naturklagenævnet 00924.00 Afgørelser - Reg. nr.: 00924.00 Fredningen vedrører: Gedebjerg Domme Taksationskommissionen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet 08-12-1944 Fredningsnævnet 26-05-1944 Kendelser Deklarationer OVER

Læs mere

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet

01796.05. Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05. Fredningen vedrører: Egens Kirke. Domme. Taksations kom miss io nen. Naturklagenævnet. Overfredningsnævnet 01796.05 Afgørelser - Reg. nr.: 01796.05 Fredningen vedrører: Egens Kirke Domme Taksations kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 15-01-1952, Kendelser Deklarationer FREDNINGSNÆVNET>

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ.

Mer end nogensinde. P Ó Œ œ œ. œ œ œœ. œ œ œ œ œ œ œ œ. F Œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. œ œ œ. œ œ œ œ œ œ œ. U œ œ œ. c œœ. œ œ œ œ œ œ U. œ j œ œ. Mer end nogensinde q = a 60 U U. ekst: Morten Nielsen 19 Musik: Christian Dyrst 01. 6 j # w Under mørket nu mens livet blir så 11 j j smerteligt og tavst lærer vi hvor lyk ke ligt og smilen 15. j j de

Læs mere

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887

Budget 2013 Resultat 20{3 Resultat?012. 688.223 5.130 683.498 449.670 24.365 lndtægter ialt 2.0u.601 2.040.545,69 1.850.887 Blvstrød Vandværk t/s Regnskab 21 3 lndtæqter Fast Driftsbidrag 967 å kr. 713, Sprinklerbidrag Kubikmeter bidrag 1.242 ms å kr 7.2A Statsafift på vand 1.242 m3 å kr. 5,9 Andre indtægter 14-1-214 Budget

Læs mere

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009

HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 HØJESTERETS DOM afsagt onsdag den 9. september 2009 Sag 68/2009 (1. afdeling) Rigsadvokaten mod T (advokat Finn Bachmann, beskikket) I tidligere instanser er afsagt dom af Københavns Byret den 9. april

Læs mere

ORDIIUER GENERALFORSAMLING

ORDIIUER GENERALFORSAMLING Grundejerfrengen 18 Naesby Strand Til grundejerfrengens medlemmer; N^sby Strand, den 8. juli 2012. Hermed dkaldes til RIIUR GNRALFRSAMLING Lrdag den 28. juli 2012 kl. 16.00 i teltet a Grassgangen 11. Husk

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Matr. nr. 271lRødby Markjorder

Matr. nr. 271lRødby Markjorder Matr. nr. 271lRødby Markjorder 549a 271k 13a Finlandsvej 271i 629 m² 271l 2 m² 271n Sulkavavej 271m 271o 271q 271d 271p Sulkavavej 244ec Tegningsnr. : LE34_ 100128-1043_ 3 Ret til at udvide veje (midlertidigt

Læs mere

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej.

BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. BYPLANVEDTÆGT NR. 5. Frydendal-kvarteret. Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende ved Gugvej - Th. Sauersvej. STADSARKITEKTEN I AALBORG. AUGUST 1962. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009

FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn. Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der. 29. år gang November 2009 FU AM fyl der 30 30 år gan ge Nyhedsbrev Tilbageblik Fremsyn Nyt fra FU AM Ud vik ling af Al der dom mens Mu lig he der 3 29. år gang November 2009 Bestyrelse Knud Ra mi an 8627 4042 To ve Holm (sek re

Læs mere

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen

AMU-uddannelse. 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen AMU-uddannelse 22. november 2011 Jesper Juul Sørensen Hovedpunkter AMU-efteruddannelse Tilskudsmuligheder Færre faglærte fremtiden Antal beskæftigede i bygge- og anlægsbranchen 2007-2010 2010-2011 2011-2012

Læs mere

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge

Vedtægter for Grundejerforeningen Værebrohøj, Jyllinge 1. Foreningens stiftelse. Jyllinge d. 28. juni 2010 Foreningen er stiftet ved 1. generalforsamling i København, den 10. oktober 1960. Navnet er: Grundejerforeningen Værebrohøj. Følgende matrikler er og

Læs mere

Processer, logistik, standardisering og containere

Processer, logistik, standardisering og containere Fælles Akutmodtagelse, FAM Processer, logistik, standardisering og containere 11. januar 2013 Dansk Selskab for Kvalitet i Sundhedssektoren Odense University Hospital FAM Vi skal forholde os til 1. Overcrowding

Læs mere

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen.

01982.00. Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00. Fredningen vedrører: Harndrup Kirke. Domme. Taksatio ns kom miss io nen. 01982.00 Afgørelser - Reg. nr.: 01982.00 Fredningen vedrører: Harndrup Kirke e Domme Taksatio ns kom miss io nen Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 07-01-1953 Kendelser Deklarationer

Læs mere

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER

k e e m Få TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER å under p d l a n k visn e r e ing m en Få Yin ngh a gb Yan TEST DIG SELV OG LØS SJOVE OPGAVER KÆ R E L Æ R E R E KÆ R E F O RÆ L D R E Der er meget at glæde sig til... Sommeren de lange lyse som meraftner,

Læs mere

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing

Nyheder fra Nordania Lastbilleasing Okb 2014 «Lbl» N L Bkø Kj 25 3460 Bkø Tlf 45 12 12 12 www..k Ju 2014 Nyh f N Lbll Dcb 2014 N L Dk L å. S, h u k l. S. 1 Nyh Mø ku kul på Lbl pø y hj bl kl på ulh. S. 2 IAA H l lblyh y å. Bl.. Rul p T-,

Læs mere

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing

Grundejerforeningen STORHØJ. Kloak re nover ing N yt fra Grundejerforeningen STORHØJ 27 Marts 1998 Kloak re nover ing Hermed det supplerende materiale til belysning af de økonomiske forhold ved den forestående kloakrenovering, som lovet i indkaldelsen

Læs mere

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det

gen i radioen til middag. De lover mere frost og sne de næste par dage, så jeg tror, vi skal hente det store juletræ i dag. Det store juletræ er det Det store juletræ Det er begyndt at blive koldt for fingrene, og selv om vi trækker huen godt ned om ørerne, er de godt røde. Vi beslutter os for at gå hjem til Per, han mener også, at det er ved at være

Læs mere

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn

Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Lege som oldemor og oldefar legede, da de var børn Stikke Palles øje ud Ant al: 2 Du skal b r ug e: en st o k o g t o t r æklo d ser Stil jer ryg mod ryg med en stok m ellem benene Når der bliver råbt

Læs mere

4. N r Jnft t r ^ B t r v l.,.,.,,... d ^ n r n n r ^ ". L r. ^ ^ d t N rff lff b r ft r n ll r b r f vtt H nv d 2 ttt r r. x D f d n T d f r d n l d d tr nt z, fhv l V nn n ttn dd l d t h lv ^ d d n H

Læs mere

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! % " ## ##%$ $!(!$*-!!.%!

#$%$!&$#$!$ # ) * ##! %  ## ##%$ $!(!$*-!!.%! !" #$%$!&$#$!$ # #%'!(" ) * ##! % " ## ##%$ $!( +,$*(#,"%$!$*-!!.%!.&.% /0 1 233+++0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 333$*,*#40 0 0 0 0 30 0 0 0 0 3330 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33 3$"# $0 0 0 0 0 0 0 0

Læs mere

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent

... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent ( El f or syni ng)... [ Kl ager ] over Ener gi t i l synet af den 23. august 2006 Ener gi Mi dt A/S vi l kår og pr i ser f or egenpr oducent er med net t oaf r egni ng. Nævnsf or mand, dommer Poul K. Egan

Læs mere

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem

Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem Statsforvaltningens brev af 13. december 2012 til et kommunalbestyrelsesmedlem 1 3-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Du har som kommunalbestyrelsesmedlem klaget over b e- handlingen af en sag om undladelse af

Læs mere

I;r'"ff:#, 031206 il? ffi; il;r'"ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt.

I;r'ff:#, 031206 il? ffi; il;r'ffnt'. oilz06 i:?. i?. ; )lvis valqte. En tur itivoli 03.12,06. K;;i.* ' Oversigt. Station / Stop Dato Kt. En tur itivoli Julie inviterer pd sin l6 Ars i-odselsdag sin soster C'harlotte pd 11 Ar en tur itrvoli. Dc bor i Nastvcd og skal kore med to_r:et 1il Kobenhavn og tilbage. Julie kigger pa Rc'jseplanen.

Læs mere

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg.

Opgaven 8 siders STARK avis for STARK Ledreborg. l v i B f l å t F w fl w fi a g g n i t u d p Opgavn 8 id STARK avi f STARK Ldbg. Kvalittntl All billd til avin mm fa fllig td. Båd STARK billddataba, v gn, citix, lvandø g undn lv. H dt mit anva at tj

Læs mere

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17

GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 GENTOFTE KOMMUNE BY G N IN G S VÆ SE N E T BYPLAN 17 Vedtægt for byplan 17 for et område mellem Jægersborg Allé, Kystbanen, Fredensvej, Lille Fredensvej og Lindegårdsvej i Gentofte Kommune HELLERUP AUG.

Læs mere

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. "Indre Ringgade 11

Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00. Hammel kommune. Lokalplan nr. 6. Indre Ringgade 11 Ttknisk forvaltning Tlf. nr. (06) 96 16 00 Lokalplan nr. 6 "Indre Ringgade 11 s o E»il ~ æ c ri-f. S l E '^: Mtr. n r., ejerlav, sogn: el ler (i de sønderjydske landsdele)bd. og bl. i tingbogen, art. nr.,

Læs mere

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD

Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD Socialrådgiveren l2 NØDPLAN HOLD FINGRENE PIONERER I ÅRHUS FRA HENDE IVELFÆRD 16 EKSTRA SOCIAL PAS PÅ NÅR DU NY BOG RÅDGIVERE 4 SKIFTER JOB 16 OM RØDDERNE 8 KONFLIKTEN OM GADERUMMET Konflikten mellem

Læs mere

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE

VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE VEDTÆGTER FOR GRUNDEJERFORENINGEN RØRLANDSVÆNGE 2 1: Navn og hjemsted. Foreningens navn er Grundejerforeningen Rørlandsvænge. Dens hjemsted er Hjørring kommune. 2: Formål. At føre tilsyn og i fornøden

Læs mere

Virksomheder i netværk - en genvej til viden

Virksomheder i netværk - en genvej til viden Virksomheder i netværk - en genvej til viden - erfaringer fra Industriens Viden- & Kompetencecenter i Kronjylland Randers Erhvervs- & Udviklingsråd Udgivet af Randers Erhvervs- & Udviklingsråd, 2002. Tekster:

Læs mere

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej

Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Ændring af rammeområde 2.B.6 Østbyvej Tillæg 12 til Roskilde Kommuneplan 2013 2.B.6 2.BT.4 0 500 m 500 Forord HVAD ER ET TILLÆG TIL KOMMUNEPLANEN? Den fysiske planlægning reguleres bl.a. gennem kommuneplanlægning.

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs.

Delegeretmøde. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Re fe rat fra de le ge re tm øde Sø ndag de n 2 2. april 2 0 0 1 kl.1 4.0 0 i Rande rs. Inden selve delegeretmødet blev Kaj Mortensen mindet. 1. Valg af dirige n t, dirige n tse k re tæ r o g m ø de se

Læs mere

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det

Hjæl p ti l r engør i ng gi ves som hovedr egel hver 14. dag. Det Fredensborg Kommune 2 7-1 0-2 0 1 0 Ældre Sagen anmodede ved brev af 13. april 2010 Statsforvaltningen Hovedstaden om at vurdere lovligheden af, at Fredensborg Kommune har ændret sin kvalitetsstandard

Læs mere

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891

En historie fra det virkelige liv i Eskerod år 1891 Fra en korrespondance mellem gårdejer Peder Nielsen, Grønnemark og Rougsø m.fl. Herreders Politiret. Sagen handler om Peder Nielsens besøg hos svogeren urmager Søren Johansen, Eskerod og Peders oplevelse

Læs mere

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby

lag Deklaration Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup '.4071 r47l Registreringsafgift kr. I.400,00 John Beliggende: Ved Soen 3 3210 Vejby lag e g GEl.{FAftT??6rJ87 ]1 ut:r8u. rlr1?1 3u. 11.3ij'l:, f ft 1., 4r.t[t t liu f" Registreringsafgift kr..400,00 Matr.nr 3 E Hesselbjerg by, Blistrup Beliggende: Ved Sen 3 3210 Vejby Deklaratin Jhn '.4071

Læs mere

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632

AF 631-32. 30 u,att AF631. 'gtatt AF 632 AF 631-32 30 u,att AF631 * 10 'gtatt AF 632 TEKNISKE DATA AF 63I: Arbejdsspandlng max: Arbejdsspanding min: Stromforbrug ed 30 watt: Stromforbfug i tomgang: Udgangseffekt ed 3.2 ohm: HOj ttalerimpedans

Læs mere

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus

Odense Kommune besluttede i 2008 at udbyde opføre l- sen af det samlede ca. 32.000 m2 store Musik- og Teaterhus Statsforvaltningens afgørelse af 31. maj 2013 til en kommune: 31-05- 2 0 1 3 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Odense Kommune har den 22. maj 2013 anmodet Stat s- forvaltningen Syddanmark, det

Læs mere

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832

KAN VI TEGNE ET NYT LAND? KONKURRENCEFORSLAG 35832 KAN VI TGN T NYT LAND? KONKUNCFOSLAG KAN VI TGN T NYT LAND? MANIFST Hvis vi skal tegne et nyt land, må vi tage udgangspunkt i det, vi har. Den verden, det land og de ressourcer vi allerede har. I disse

Læs mere

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966.

STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. BYPLANVEDTÆGT NR. 21 Hotel "Kilden" ved Vesterbro, Byplanvedtægt for et område i Aalborg kommune, beliggende omkring Kildeanlægget. STADSARKITEKTEN I AALBORG. FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE BYPLANVEDTÆGT

Læs mere

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ

PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ PARTIEL BYPLANVEDTÆGT NR. 3 FOR DEL AF HVALSØ BYPLANVEDTÆGT FOR DEL AF HVALSØ STATIONSBY. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse nr. 63 af 20. februar 1970) fastsættes følgende bestemmelser for det

Læs mere

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION

Registreringsafgift la. 1.400,-. DEKLARATION Registreringsafgift la. 1.400,-. ;)2. ::I?.. '20(;~ ','(.:; J,. ~i i~ig, 0(1 K Matr.nr.: 5 A m.fl. Ejerlav : Hune By, Hune Anmelder: Advokatfirmaet Egholm Ryesgade 9 Postboks 654 8100 Arhus C TIt.: 86

Læs mere

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl.

FORKLARENDE TEKST KODE NB! Delfelt å er altid ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. ac 162 alle delfelter 462 alle delfelter, ekskl. x 562 alle delfelter, ekskl. x AGROVOC emneord ag 170 alle delfelter 470 alle delfelter, ekskl. u 570 alle delfelter, ekskl. u NAL emneord aj 001 c Ajourføringsdato

Læs mere

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k.

Delegeretmøde. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Re fe ra t fra d e le g e re tm ø d e S ø n da g de n 3. m a j 1 9 9 8 kl. 9.0 0 i Ho lbæ k. Poul Petersen indledte mødet med at takke Kreds 2-3 og Holbæk Akvarie Klub for en god og flot arrangeret aquadag,

Læs mere

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL

REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL En analyse fra virksomhedslokaler.dk REKRUTTERINGSANALYSEN: ERHVERV OG RÅDIGHED OVER BIL Kan du rekruttere ansatte til dit nye kontor? Analysen viser befolkningens forling i forskellige erhvervsgrupper

Læs mere

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne.

mening og så må man jo leve med det, men hun ville faktisk gerne prøve at smage så hun tog to af frugterne. Rosen Lilly ved ikke hvor hun er. Hun har lukkede øjne det er helt mørkt. Hun kan dufte noget, noget sødt hvad er det tænker hun. Hun åbner sine øjne hun er helt ude af den. Det er roser det var hendes

Læs mere

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer

PROGRAM. Madhus i Vanløse. mad og arkitektur som sociale generatorer PROGRAM Madhus i Vanløse mad og arkitektur som sociale generatorer s t e d: fra grænser til potentielle De lange og brede veje som skærer Vanløse op, gør det svært at opleve byen på en subjektiv måde.

Læs mere

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald

Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Mortalitets audit 50 seneste dødsfald Hospitalsstandardiseret Mortalitetsratio (HSMR) Steffen Christensen, MD, Malene Engebjerg Msc Jacob Jacobsen Msc Mette Nørgaard, MD, Phd Pr ogram Få generelle betragtninger HSMR Baggrund for HSMR Styrker

Læs mere

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen

Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen Computeren som kreativt værktøj i musikundervisningen en artikelsamling Finn Holst juni 2003 www.digidakta.dk Com pu teren som kre a tivt værk tøj i mu sik un der vis nin gen - ar ti kel sam ling Det te

Læs mere

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV

Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d. Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune Forvaltningen Bjarkesvej 2 3450 Allerø d 1 7-1 1-2 0 1 0 Anmodning om forhåndsudtalelse vedr. Allerød Kommunes samarbejdsaftale med Choose EV Allerød Kommune har ved brev af 20. september

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Fredningsdeklaration

Fredningsdeklaration 02048.21 Afgørelser - Reg. nr.: 02048.21 Fredningen vedrører: Hammer Kirke Domme la ksations kom miss ion en Naturklagenævnet Overfredningsnævnet Fredningsnævnet 24-09-1953 Kendelser Deklarationer FREDNNGSNÆVNET>

Læs mere

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM

TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM TRUE-SURFACE VIBRATORY GREEN TROMLE SYSTEM BRUGERVEJLEDNING Import: Prodana Seeds A/S Fåborgvej 248 DK5250 Odense SV Tlf.: 0045 63 17 16 00 Fax: 0045 63 17 16 19 INFORMATION OM DERES TRUE-SURFACE VIBRATORY

Læs mere

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk

Drejebog. hjælpere til Mejrup 1. herre senior hold. www.mejrup-fodbold.dk g hælp til Mup 1. h sni hld www.mup-fdld.dk Indhldsftgnls Svictam: (2 ps.) 3 Kampplakat g kamppgam: (1-2 ps) 4 Ent g lddngkdinat (1-2 ps) 5 Spak/gavuddl (1-2 ps.) 6 Bilag 1: Plakatns placing g antal 7

Læs mere

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af

Thermografirapport. Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia. Udarbejdet af Thermografirapport 2010 I l:i le7 Udarbejdet af Bjeld & l.auridsen Thcrmografi A/S Karetmagervej 7A 7000 Fredericia Tlf.: 76 20 75 15-36 16 83 44 www. tr.jeld-lauridsen. dk rd Undersøgdsessted: Thorsager

Læs mere

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr

Statsforvaltningens brev til en borger. Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Statsforvaltningens brev til en borger 14-12- 2011 T I L S Y N E T M E D K O M M U N E R N E Vedrørende Odense Kommunes opkrævning af affaldsg e- byr Du har i en mail af 10. december 2010 rettet henvendelse

Læs mere

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94

4997,- 14997,- Giv mig bare lige en Prof hjemmeside. Tegn & Byg min Marketings hjemmeside. Tegn & Byg den komplette Virksomhedsside (+45) 20 77 21 94 HJEMMESID E TILBUD Gv mg g n Pf hjmmsd Jg v hv n sm & fssn hjmmsd, s gg gd å. (Bd, s, Vd, ns) Fnd fgf dn d T Fv, Ts, Bd E Wdss Fnd dn s å dn ny hjmm sd. Tgn & Byg mn Mngs hjmmsd Jg v gn nm unn ænd svcs,

Læs mere

beliggende omkring Bernstorffsgade.

beliggende omkring Bernstorffsgade. BYPLANVEDTÆGT NR. 25. Bernstorffsgade m.v. Byplanvedtægt for et område i Aalborg Kommune, beliggende omkring Bernstorffsgade. STADSARKITEKTEN I AALBORG FEBRUAR 1966. AALBORG KOMMUNE. BYPLAN-VEDTÆGT NR.

Læs mere

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen

Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen G/F Tisvildelund Bygningsforsikring v/adm. Alan Thomsen Kundenummer 3300546748 Ostergade 33 Policenummer 3502921 6520 Toftlund Hefte I af 2 Sagsbehandler nr. R98 19.t2.2007 Z31Z Bygningsforsi kri ng -

Læs mere

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are.

Til High lan der: info om ABC og hyring af bærer. Be stil le ho tel i Bhak ta pur. Bus til Pok hara. Tur til Dur bar Squ are. Ne pal tur 2008 Dagsprogram An na pur na Base Camp Oktober Søn dag den 12.10. Af rej se fra Kø ben havn med Bri tish Air ways og Qa tar Air ways Fra År hus H.: 12.54, ank. Ka strup: 16.39. Check-in: se

Læs mere

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37

Jens NieLSen. lln~~unaeling~ ~ryj/n~i~ Torben P. Jensen & Ruth Jensen Heidesvej 1. Afregning af varme i Ejerforeningen Hallssti 37 Jens NieLSen Ejendmsadministratin Danmark Optimal v rd, ilf ejendmsinvesteringen Abulevarden 22 5 8000 Aarhus C Tlf. + 45861851 00 E-mail: adm@jensnielsen.dk WWW: www.jensnielsen.dk CVR-nr. 17630148 Trben

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening

VEDTÆGTER. for. Frennegårdsparkens. Grundejerforening VEDTÆGTER for Frennegårdsparkens Grundejerforening Februar 2010 Navn, hjemsted og formål 1 Foreningens navn er Frennegårdsparkens Grundejerforening. Dens hjemsted er på formandens bopæl i Hørsholm Kommune

Læs mere

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010

Forslag til. EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den 24.6.2010 KOM(2010)336 endelig 2010/0183 (COD) C7-0157/10 Forslag til EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING (EU) Nr. xxxx/2010 af om ændring af Rådets forordning (EF)

Læs mere

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng.

r vrt ful Matr.nr. 8 ad matr.nr. 8 ad Fløng matr. nr. 8 ad FlØng. a o Matr.nr. 8 ad Fløng by, Fl@ng )o.- r vrt /ti- 7(7 åfi å[:p.:1'"**"bgu,b ful.9 o e E = f, c1 1.s,{< {t t(tc,1'1:'l '; ' Baliggenhed: '?qo, /. 7.r (7 -J 1r.t t,,u I Akacievej FlØng 264O Hedehusene DEKLARATION

Læs mere

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748

Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg. Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Viborg Kommunalbestyrelse Rødevej 3 8800 Viborg 21-12- 2 0 1 2 T I L S Y N E T Pris for udlejning af Viborg Stadion - Viborg Kommunes sagsnr. 2012/06748 Jyllands-Posten bragte den 5. januar 2012 en artikel

Læs mere

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2

Tællesange. indhold. 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej... Side 2 Tællesange TÆLLERIM Tælleremser indhold 1. Tælle til en 2. 1, 2, 3 Nu skal i bare se 3. Nummer én piller ben 4. Ej sikker lej........................... Side 2 5. Ente bente 6. Skorstensfejer Iverlund

Læs mere

Små historier. sø ro so så tå. Rim

Små historier. sø ro so så tå. Rim Rim ko so mus hus får hår is ris lo to ti ni få lå se fe min din far har hat kat te le på gå at nat nu du by sy ny ly bi si mel hel mas las i hi tø sø ro so så tå Dyre-rim En hest får hø En fugl får frø

Læs mere

Byplanvedtægt 16. Søparken

Byplanvedtægt 16. Søparken Byplanvedtægt 16 Søparken Ishøj Kommune 2003 I. OMRÅDET. Byplanvedtægt for et område mellem Ishøj Parkvej, Ishøj Boulevard, Ishøj vej og kommunegrænsen mod Greve-Kildebrønde. I medfør af byplanloven (lovbekendtgørelse

Læs mere

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund

Sportsfiskerforeningen ALS medlem af Danmarks Sportsfiskerforbund Fmandn ha d... D lig nu, a fåssæsnn på si højs. Vandmpaun på ysn nd, så d i un i afn g naimn, a d chanc f sølvøj. D gså mlding m fangs af sj i n søls, så d an pæs n figh fuld på højd md n gd havød. I Glså

Læs mere

BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA

BYG-ERFA tema Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner Opstigende grundfugt. Michael Vesterløkke 3. JUNI 2014 BYGERFA BYG-ERFA tema "Fundamenter, sokler og kælderkonstruktioner" Opstigende grundfugt Michael Vesterløkke 1 Fugtkilder eliminering Kilde: 3. JUNI SBS/GI, 2014 Martin L. B. Schulze 2 Fugtmønster 3 Målemetoder

Læs mere

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en.

01084.01. Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01. Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke. Domme. Ta ksati onskom m iss ion en. 01084.01 Afgørelser - Reg. nr.: 01084.01 Fredningen vedrører: Dalbyovre Kirke Domme Ta ksati onskom m iss ion en Naturklagenævnet Overfred nings nævnet,e Fredningsnævnet. 25-03-1947 Kendelser Deklarationer

Læs mere

OPLEV NATUREN I BALLERUP

OPLEV NATUREN I BALLERUP Me at v Kra 01 OPLEV NATUREN I BALLERUP Naturvejlederen forår 2015 Oplev Ballerups natur på 8 forskellige ture og arrangementer med naturvejlederen. Arrangementerne er gratis, men enkelte kræver tilmelding.

Læs mere

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere.

OVERDREV NEWS. Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. OVERDREV NEWS ~~ 11. ~ 1987 GENERALFORSAMLING Tidspunktet for den ordinære generalforsamling er fastsat til tirsdag den 24. marts 1987 kl. 19.30. Dagsorden vil blive udsendt senere. FÆLLESANTENNE Der har

Læs mere