Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger"

Transkript

1 Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering af fjernvarmeledninger. Udførelse af jord- og belægningsarbejder samt rørarbejde i forbindelse med anlæg, reparation og renovering af fjernvarmeledninger. CPV: , AaV Entreprise I/S Følfodvej Vodskov Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

2 Danmark-Aalborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed HIMMERLAND BOLIGFORENING, AFDELING 5 Projektkonkurrence afdeling 5, Blåkildevej, Kildeparken Himmerland Boligforenings afdelinger på Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 5) og Fyrkildevej (afd. 52) er en del af en større byplan fra 960'erne, som lå til grund for udbygningen af det østlige Aalborg. Området, i daglig tale»kildeparken«, er beliggende mellem Smedegårdsvej og Humlebakken og består af både etageboligbebyggelse og gårdhavehuse. Helhedsplanen»Kildeparken 2020«indeholder som navnet indikerer tiltag og initiativer, der strækker sig over en årrække. Derfor har man også fra Boligorganisationens og fra Landsbyggefondens side valgt at helhedsplanens udmøntning skal ske i etaper. Første etape af helhedsplanen var gennemførelsen af Sundheds- og Kvartershuset, som netop er taget i brug, og som allerede har tilført det østlige Aalborg et markant løft og en åbning til boligområdet i forhold til sin omverden. Anden etape er den del af helhedsplanen, som denne udbudsbekendtgørelse omhandler, er den fysiske renovering og forandring af de eksisterende boligblokke og gårdhavehusene og den fysiske struktur i friarealerne og adgangsforhold. Anden etape med realisering af helhedsplanen skal af hensyn til den fastlagte skematik gennemføres afdelingsvis for de 3 afdelinger Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 5) og Fyrkildevej (afd. 52). Herudover skal der varetages en række tværgående og koordinerende opgaver, hvorfor Himmerland Boligforening til varetagelse af planlægning og styringsopgaver samt teknisk rådgivning for de enkelte etaper har besluttet, at der skal tilknyttes: En tværgående teknisk rådgiver med overodnet og koordinerende ansvar for trafikplanlægning, vejanlæg, ledningsanlæg, regnvandsopsamling samt landskab. En totalrådgiver der varetager alle projekteringsydelser herunder landskabsydelser, i relation til realisering af byudviklingsopgaven vedrørende Blåkildevej, afdeling 5. (Nærværende udbud). Udbudsopgaven med at udpege den ovenfor beskrevne tværgående tekniske rådgiver vil blive foretaget efter afslutning af nærværende udbud. Visionen med helhedsplanen er at udvikle en grøn og mangfoldig bydel. Himmerland Boligforening har således ikke på nuværende tidspunkt lagt sig fast på udbudsform for gennemførelse af Ravnkildevej, afdeling 50 og Fyrkildevej, afdeling 52. Blåkildevej, afd. 5 består af 348 familieboliger fordelt på etageboliger og gårdhuse. Boligerne har størrelser fra til 5 rums boliger. Herudover har afdelingen et fælleshus og garageanlæg. Bebyggelsen er meget nedslidt, og en byggeteknisk gennemgang har vist, at der ligeledes er alvorlige byggetekniske skader og svigt hvorfor der skal gennemføres nødvendige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder i boligerne. Boligerne er utidssvarende og friarealerne trænger til genopretning. Afdelingens drift lider under store udgifter til opvarmning, ligesom afdelingen har store tab på grund af fraflytning. Der er således behov for en omfattende renovering, herunder ændringer i bygningernes facadeudtryk og afdelingernes fysiske struktur for så vidt angår friarealer og adgangsforhold. Der er behov for at tilvejebringe en større variation i boligudbuddet, både i forhold til varierede boligstørrelser og boligernes egnethed i forhold til ældre og handicappede.

3 Det fremtidige boligudbud varieres bl.a. ved at omdanne dele af bebyggelsen fra etagehusblokke til rækkehuse. Der forventes etableret nye adgangsforhold og haver ligesom udearealerne omkring gårdhavehusene forventes renoveret. De nævnte rækkehuse bliver et nyt tiltag i boligområdet, ligesom der kan blive mulighed for etablering af f.eks. bofællesskaber i de eksisterende gårdhavehuse. Udover den ovenfor beskrevne boligrenovering og som led i udviklingen hen i mod et mere mangfoldigt bykvarter er nybyggeri en oplagt mulighed for at skabe variation og andre kvaliteter i området. Der foreligger dog ikke bevillingsmæssige rammer herfor på nuværende tidspunkt. For at skabe liv i området skal infrastrukturen forbedres således, at der opnås et sammenhængende vejsystem for området, der kan give adgang til gennemkørende sivetrafik for både biler og busser, ligesom kobling til det overordnede vejnet og en sammenbinding af området med byområdet skal belyses, for at synliggøre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken. Udviklingen af infrastrukturen skal gennemføres inden for rammerne af»city in between«-konkurrencen om udvikling af det østlige Aalborg, der bl.a. forudsætter ændring af bydelens trafikstruktur. Med en særlig bevilling har Landsbyggefonden støttet en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et system for lokal håndtering af regnvand. Undersøgelsen har vist, at de lokale forhold giver mulighed for at hele området i princippet kan frakobles det offentlige system ved etablering af kanaler, søer og nedsivningsområder, som tillige kan styrke områdets herlighedsværdier. Den gennemgående tekniske bygherrerådgiver skal forestå udarbejdelsen af den trafikale helhedsplan samt forestå den overordnede rådgivningsopgave vedrørende håndtering af regnvand og spildevand, dog i et tæt samarbejde med nærværende rådgiver. Fremtidige etaper indeholdt i Helhedsplanen Kildeparken 2020: Afdelingerne er med i det boligsociale projekt 9220 Aalborg Øst sammen med 9 andre afdelinger tilhørende 4 boligorganisationer. I Helhedsplanen Kildeparken 2020 fremgår også projekter og udviklingsområder, som ligger udenfor godkendelsen af skema A. Tiltag, der forudsætter videre udvikling i takt med den øvrige byudvikling af det østlige Aalborg. Det er bl.a. Himmerland Boligforenings hensigt at etablere en ny type bolig, erhvervsboliger, hvor beboeren fra egen bolig får mulighed for at drive virksomhed, f.eks. frisørsalon, webshop, liberalt erhverv eller lignende. Hensigten er at opføre lette tilbygninger i tilknytning til boliger i stueetager, hvorfra erhvervet kan drives. Der er i øjeblikket nedsat en arbejdsgruppe der undersøger, om og hvordan etablering af erhvervsboligerne kan understøtte et bedre grundlag for iværksætteri i området. Herudover gennemføres og påtænkes der gennemført en række øvrige udbygningsaktiviteter i det østlige Aalborg frem mod Eksempelvis etablering af letbane, udvidelse og udvikling af Aalborg Universitet og universitetsområdet og byggeriet af det nye supersygehus, samt hensyntagen til de udviklingstendenser, som konkurrencen»city in Between«i øvrigt har peget på. Som initiativ til at styrke såvel de organiserede som de uorganiserede idræts- og fritidstilbud i det østlige Aalborg påtænkes opført en sportshangar i forbindelse med gennemførelsen af 2. etape af helhedsplanen. En sportshangar vil endvidere understøtte den boligsociale helhedsplan»9220 Aalborg Øst«. Sportshangaren er under udvikling i tæt samarbejde med bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Aalborg Kommune, SIFA, AaB, Dansk Idræts Forbund m.fl. Udviklingsarbejdet støttes af Fonden Realdania og Landsbyggefonden er indstillet på at indgå i en medfinansiering af projektet. Konkurrencematerialet vil redegøre for i hvilket omfang disse»fremtidige projekter«og eventuelle nybyggerier skal tænkes med i konkurrenceforslaget. Projektkonkurrencen skal påregnes gennemført på grundlag af de visioner, tanker og ideer der er beskrevet i helhedsplanen. Den, efter gennemførelsen af nærværende projektkonkurrence, nødvendige rådgivning for gennemførelse af byggeprojektet skal gennemføres i henhold til FRI og DANSKE ARK's ydelsesbeskrivelser vedrørende byggeri og planlægning 202 samt eventuelle andre ydelser som vil fremgå af konkurrencematerialet. 2

4 Efter afslutningen af projektkonkurrencen vil der i medfør af udbudsdirektivets artikel 3, stk. 3, blive gennemført et udbud med forhandling med det vindende team/de vindende teams med henblik på udpegning af en totalrådgiver, der skal varetage totalrådgivningen i forhold til projektet. Yderligere informationer om projektet kan findes på samt på under udbud. CPV:

5 Danmark-Aalborg: Offentlig vejtransport Nordjyllands Trafikselskab -

6 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU delprojekt akut, udbudsområde N4. Nærværende udbud, udbudsområde N4, er nybyggeri på ca m2. Arbejderne på udbudsområde N4 udbydes i 3 storentrepriser: Råhus og lukning bygning, aptering samt teknik og installation. Derudover udbydes/er udbudt følgende arbejder i rammeudbud: Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS) Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon) BMS-anlæg IT-net Sprinkleranlæg Solcelleanlæg Patientkald Skiltning Laboratorieinventar og stinkskabe Garniture og careprodukter. Byggeriet udføres med pladsstøbte fundamenter og etagedæk. Vægge og søjler er udformet som betonelementer. Facader udføres delvis som sandwichelementer og delvis som bagvægge af beton beklædt med ophængt og opmuret tegl. Herudover indeholder byggeriet glasfacader mod publikumsarealer. Der er udvendig solafskærmning foran vinduespartier og silketrykt glas i de store glasfacader. Indvendige skillevægge udføres overvejende som lette, ikke-bærende gipsskillevægge, der malerbehandles. Gulve beklædes med vinyl, linoleum eller fugefri flydegulve og lofter udføres som akustikdæmpende systemlofter. Byggeriet udgøres overvejende af standardiserede bygninger, hvor ca. 80 % udgør et centralt klinisk område,hvor etagedækkene er paddehattedæk understøttet af søjler i facader og i en central søjlerække. I hver ende af det kliniske område er placeret en logistikkerne i beton, der udgør bygningens stabiliserende elementer. I logistikkerner er placeret trapper, elevatorer og lodrette installationsføringsveje. Bygningerne er udformet i et rationelt modulært system. Teknik og installationsarbejderne indeholder traditionelle sygehustekniske installationer, såsom ventilationsanlæg, VVS-installationer herunder luftarter, elinstallationer, elevatorer mv. Fremføring af alle hovedforsyningssystemer udføres under byggemodningsprojektet. Grænsefladen er hovedteknikrummene. CPV: , , , Poul Pedersen A/S Grimhøjvej Brabrand Mailadresse: Telefon: MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej Søborg

7 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: EL:CON Århus A/S Finlandsgade Århus N Mailadresse: Telefon:

8 Danmark-Aarhus: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Skiltning, udbudsområde N, S og E2 Arbejdet vedrører udbudsområderne N; S; E2 samt et repræsentativt udsnit af de udvendige arealer. Udbudsområderne N, S og E2 omfatter tilsammen ca m2. Arbejdet omfatter færdigprojektering, levering, montering og aflevering af indvendig og udvendig statisk skiltning med og uden lys, komplet færdigt til brug, inkluderet tilhørende dele med tillæg af alle materiale- og arbejdsydelser, som er nødvendige for skiltenes færdiggørelse til fuld driftsmæssig stand, herunder alt tilslutningsarbejde. For de udvendige skiltepyloners vedkommende omfatter arbejdet projektering og levering af nødvendig og lovbestemt fundering. Det må påregnes, at der i et vist omfang skal udføres mock ups, som grundlag for afprøvning af særlige skilteelementer. Entreprenøren er forpligtet til at præstere alle sådanne ydelser, som anses nødvendige for arbejdets forsvarlige færdiggørelse efter god håndværksmæssig praksis. Arbejdet omfatter statisk/analog skiltning indenfor følgende kategorier: Udvendig skiltning til placering ved trafikveje i form af større skiltepyloner i varierende dimensioner til fastmontering på nedstøbte, justerbare stag eller lignende, der tager højde for vindlast, vandalisme og krav jf. vejregler i forbindelse med påkørsel; pyloner udføres med og uden integreret LED-belysning og pyloner vedindkørsler udføres med LED-display for digital info om P-pladser; skilte udføres i ikke-korroderende, slagfast materiale og konstruktion tilpasset vejrlig og temperaturskift; overfladebehandling med ovnlakering. Udvendig skiltning til bygningsnær placering i form af mindre skiltepyloner i varierende dimensioner til fastmontering på nedstøbte, justerbare stag eller lignende, der tager højde for vindlast, vandalisme og andenmekanisk påvirkning; skilte udføres i ikke-korroderende, slagfast materiale og konstruktion tilpasset vejrlig og temperaturskift; overfladebehandling med ovnlakering. Indgange skiltes med»løse bogstaver«udført med svøb, der monteres på forsvarlig vis over baldakin eller tilsvarende. Indvendig statisk skiltning i form af oversigtsskilte, henvisningsskilte, destinationsskilte, etageoversigtsskilte, navneskilte, nummerskilte, funktionsskilte og påbudsskilte i varierende dimensioner omfatter enkelt- og dobbeltskilte med og uden LED-belysning til enkel montage på fast væg, glasvæg og nedstropning fra loft; materialer og konstruktion i udtryk, overflade og farver som udvendig skiltning. Indvendigt krydspunktskilt udføres som LED-belyst dobbelt faneskilt til montage vinkelret på væg. Folieapplikationer til skiltning af eksempelvis elevatordøre. Løse laserskårne bogstaver til opklæbning på eksempelvis søjle i sengeafsnit. Geografisk rumnummer/brugsrumsnummer udført som folietekst til montering direkte på karm. Entreprisen indeholder ikke: Levering og montering af elinstallationer frem til indvendig skilte. Levering og montering af elinstallationer frem til udvendige skilte. Digital skiltning, som planlægges og udbydes af bygherren.

9 Færdselsskilte efter vejreglerne. CPV: , , , , , , , , , Modulex A/S Kløvermarken Billund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

10 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Aarhus Kommune -

11 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, AFFALDVARME AARHUS Kontrakt om it-system til affaldsadministration. Kontrakten vedrører levering, klargøring, implementering samt vedligeholdelse af et it-system til affaldsadministration i Aarhus Kommune. AffaldVarme Aarhus har ønsket, at systemet sikrer en understøttelse af væsentlige aftalemæssige og økonomiske forhold i forbindelse med AffaldVarme Aarhus' administration af de forskellige affaldsordninger, som forvaltningen tilbyder kommunens borgere og virksomheder. Det har endvidere været et ønske, at systemet understøtter den daglige drift vedrørende tømninger og udskiftning af affaldsbeholdere m.v., samt at systemet opsamler og håndterer de hændelser, der knytter sig til den daglige drift, herunder registrering af hver enkelt tømning. Den daglige drift varetages af selvstændige vognmænd og af AffaldVarme Aarhus' eget Beholderværksted, der begge anvender egne driftssystemer med integration til AffaldVarme Aarhus' administrationssystem. Det udbudte system skal integrere med en række øvrige kommunale systemer og fælles-offentlige systemer, beregne regningslinjer samt anvende fællesoffentlige digitale tjenester. Der ønskes en løsning, hvor det udbudte system udgøres af en kerne, hvis primære funktionalitet omfatter håndtering af kunder, kundeaftaler, leverandøraftaler og økonomi. Som en del af systemkernen ønskes mulighed for at integrere til forskellige funktionaliteter i form af moduler, f.eks. til CRM, hændelsesstyring og rapportering samt Business Intelligence m.fl. CPV: , , , , , , , , Netcompany It and Business Consulting Grønningen København K Telefon: Internetadresse: Fax:

12 Danmark-Aarhus: Lejer REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Mobile op-lejer til NBG. 2 mobile op-lejere til NBG som skal benyttes, som multileje til traumekirurgi undtagen ekstensionsleje, herunder ryg, skuldre, fødder, knæ, albue, bækken, hånd, arm m.v. med optioner på et ekstra leje og tilbehør. CPV: Maquet Danmark A/S Industriparken 44B 2750 Ballerup Telefon:

13 Danmark-Aarhus: Ortopædiske implantater INDKØB & MEDICOTEKNIK, DEPARTMENT OF PROCUREMENT & CLINICAL ENGINEERING Levering af hofteimplantater til Region Midtjylland. Primær hofte, cementeret Primær hofte, ucementeret med HA coatning Primær hofte, ucementeret Double Mobility Cup, ucementeret. CPV: Zimmer, Stryker Stryker og Zimmer Johnson & Johnson, Stryker og Biomet Zimmer, Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Zimmer, Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Zimmer, Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Biomet og Stryker

14 Danmark-Aarhus: Porteføljeforvaltning AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Porteføljeforvaltning og levering af elektricitet til Aarhus Kommune, Aarhus Vand A/S samt Aarhus Letbane. Udbuddet omfatter porteføljeforvaltning af elektricitet (finansiel forvaltning og fysisk levering) til aftagesteder under Aarhus Kommune, Aarhus Vand A/S samt Aarhus Letbane under Midttrafik, som specificeret i udbudsmaterialet. CPV: , DONG Energy El & Gas A/S Kraftværksvej 53, Skærbæk 7000 Fredericia Telefon: Internetadresse: dongenergy.dk

15 Danmark-Aarhus: Respirationsmonitorer REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Indkøb af CPAP-behandling til patienter i eget hjem. Herunder CPAP-apparater, -masker og reservedele til maskerne. CPV: 33950, Maribo Medico A/S Kidnakken 4930 Maribo Mailadresse: Telefon: Philips Danmark A/S Nybrovej Gentofte Mailadresse: Telefon:

16 Danmark-Aarhus: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, AFFALDVARME AARHUS, VARMETRANSMISSION Rammeaftale vedr. udførelse af grøn pleje og rengøring, herunder industrirengøring. Rammeaftale vedr. udførelse af grøn pleje og rengøring, herunder industrirengøring, på VarmeTransmissions drifts- og pumpeanlæg. Udbuddet er opdelt i 2 delområder delområde A omfatter grøn pleje samt rengøring af toiletter og køkkener mv., mens delområde B omfatter industrirengøring. CPV: , 90900, OKNygaard A/S Hasselager 836 Beringvej 9 Telefon: Mailadresse: Internetadresse: oknygaard.dk Compass Group Danmark A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon: Internetadresse: compass-group.dk/

17 Danmark-Albertslund: Medicinske forbrugsmaterialer ALBERTSLUND KOMMUNE Genudbud af sygeplejeartikler, plejeartikler og værnemidler. Udbuddet vedrører levering af sygeplejeartikler, plejeprodukter og værnemidler, til Vestegnens Indkøbsforum. Kommunerne på Vestegnen har i fællesskab etableret Vestegnens Indkøbsforum, som er et netværk mellem kommunerne Albertslund, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Dette netværk indebærer et systematisk samarbejde om udbud på forskellige varer og tjenesteydelser. Formålet med det fælles samarbejde er at opnå indkøbsmæssige fordele for de deltagende kommuner. Vestegnens Indkøbsforum udarbejder fælles udbud, hvor udbudsplanens områder fordeles mellem kommunerne. Som udgangspunkt udpeges én kommune, som værende ansvarlig for det enkelte udbud og afgør hvilken udbudsform, der anvendes. I tilbudsvurderingen samles en arbejdsgruppe, som er sammensat af medarbejdere fra de kommuner, der deltager i udbuddet. De deltagende kommuner har ved dette udbud, en forventning om at opnå en økonomisk og servicemæssig fordelagtig aftale. I dette udbud deltager følgende ordregivende myndigheder: Hvidovre Kommune, indbyggertal ca Høje-Tåstrup Kommune, indbyggertal ca Rødovre Kommune, indbyggertal ca Albertslund Kommune indbyggertal ca Glostrup Kommune, indbyggertal ca Ishøj Kommune, indbyggertal ca Vallensbæk Kommune, indbyggertal ca (herefter kaldet ordregiver). Albertslund Kommune ved Indkøbskonsulenten Anna A. Uhlmann er kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil kontraktskrivning skal al kommunikation vedrørende udbuddet ske gennem udbudsportalen Mercell Danmark. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit CPV: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej 5-9, Postboks Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: OneMed A/S P.O.Pedersens Vej Århus N Telefon: Fax: Abena A/S

18 Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax:

19 Danmark-Albertslund: Vask og rensning ALBERTSLUND KOMMUNE Tilbudsindhentning på let arbejdsbeklædning og linnedservice. Opgaven består af 2 delaftaler: Delaftale let arbejdsbeklædning (vask, leje, levering og afhentning mv.) Denne delaftale vedrører vask, leje, levering og afhentning mv. af let arbejdsbeklædning inkl. overtøj til genoptræningen, plejeboligerne, hjemmeplejen og tandklinikkerne. Delaftale 2 linnedservice (vask, leje, levering og afhentning mv.) På denne delaftale ønskes der linnedservice, herunder leje, vask, levering og afhentning af linned mv. til plejeboligerne Humlehusene og 7 samt Albo Omsorgscenter. Antal enheder, der ønskes leveret til hvert sted: I Humlehusene og 7 skal der leveres ca. 48 enheder På Albo skal der leveres ca. 55 enheder. Ved tilbudsgivningen ønskes angivet tilbudspris pr. leveret renvasket enhed. Ved»enhed«forstås pr. stk. linned/produkt. CPV: , De Forende Dampvaskeri Berendsen Textil Service A/S

20 Danmark-Assens: Måtter ASSENS KOMMUNE Måtteservice til Assens Kommune. Levering af måtteservice til Assens Kommune. CPV: A-Vask A/S

21 Danmark-Ballerup: Personbiler BALLERUP KOMMUNE Kontrakt om levering af hjemmeplejebiler og servicering heraf. Denne kontrakt vedrører Ballerup Kommunes anskaffelse af 33 fabriksnye biler til hjemmeplejen med option på yderligere 7 biler. Derudover indbefatter det 36 mdr. service- og vedligeholdelsesaftaler på bilerne med en tilhørende option på forlængelse af serviceaftalerne på yderligere 2 x 2 måneder. Anskaffelserne er opdelt i 2 delaftaler, så det er ikke et krav at tilbudsgiver skal kunne byde på samtlige biltyper, men blot én af delaftalerne. Delaftale Køb af 5 stk. benzin mikro personbiler på hvide plader. Årligt kørselsbehov km. Option på 5 yderligere biler. Køb af 2 stk. diesel mikro/mini personbiler på hvide plader. Årligt kørselsbehov km. Køb af 2 stk. el-biler i mini personbils klassen. Til korte ture med plads til 4-5 voksne personer. Årligt kørselsbehov km. Option på 2 yderligere biler. Delaftale 2 Køb af 4 stk. hybrid-benzin mini personbiler på hvide plader. Årligt kørselsbehov km. CPV: , , , , Arne Stubbe Automobiler A/S Måløv Byvej Ballerup Krogsgaard-Jensen A/S Herlev Hovedgade Herlev

22 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af miljøskibet MARIE MILJØ, jf. specifikation, påbegyndt inden Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn og 5-årig klassefornyelsessyn (Class Renewal Survey) i henhold til specifikation for miljøskibet MARIE MILJØ. Opgaven omfatter bl.a. doknings-/beddingssætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Miljøskibets hoveddata: Stålskib Længde overalt: 30,0 m. Længde mellem PP: 25,0 m. Bredde: 8,0 m. Dybgang maks.: 2,0 m. Deplacement: 247,0 ton Højde fra køl til antennetop: 7,0 m. Miljøskibet er til rådighed for gennemførelsen af hovedeftersynet i maksimalt 4 uger, og hovedeftersynet skal være påbegyndt senest den CPV: , Marstal Værft A/S Thomsens Plads Marstal Mailadresse: Telefon:

23 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af patruljefartøjet HDMS NYMFEN, jf. specifikation, påbegyndt inden Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn og 5-årig klassefornyelsessyn (Class Renewal Survey) i henhold til specifikation for patruljefartøjet HDSM NYMFEN. Opgaven omfatter bl.a. doknings-/beddingssætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, herunder GRP/kompositarbejder, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Skibets hoveddata (GRP): Længde overalt: 43,0 m. Længde mellem PP: 38,5 m. Bredde: 8,4 m. Dybdegang under køl: 2,7 m. Letvægt: 80 ton. For træk af aksler skal der tilsikres minimum m fri plads bag skibet efter dokning/beddingssætning. Dok skal have en løftekapacitet på minimum 280 t. Skibet er til rådighed for gennemførelsen af hovedeftersynet i maksimalt 5 uger, og hovedeftersynet skal være påbegyndt senest den CPV: ,

24 Danmark-Ballerup: Uddannelsestjenester i forbindelse med forsvars- og sikkerhedsmateriale DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Uddannelsestjenester i forbindelse med forsvars- og sikkerhedsmateriale.

25 Danmark-Birkerød: Korn, kartofler, grøntsager, frugt og nødder DANSK RØDE KORS ASYLAFDELING Frugt og grønt. Frugt og grønt til Røde Kors Asyl i alt et årlig forbrug på ca kg. CPV: AB Catering København A/S Park Alle Brøndby

26 Danmark-Charlottenlund: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder GENTOFTE KOMMUNE Gentofterenden, klimatilpasning rådgivning prækvalifikation. Rådgivning, projektering, myndighedsbehandling, arbejdsmiljøkoordinering under projektering. Dertil rådgivning under udbud af entreprenørentreprisen. Under udførelsen skal kontrakten indeholde, tilsyn med arbejdets udførelse og arbejdsmiljøkoordinering. CPV: Rambøll Hannemanns Allé København

27 Danmark-Esbjerg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ESBJERG KOMMUNE Daginstitutions- og dagplejesystem. Esbjerg Kommune ønsker at anskaffe et integreret daginstitutions- og dagplejesystem som skal kunne håndtere pladsanvisningens kerneydelser og sagsbehandling i forbindelse hermed. Systemet skal endvidere anvendes som et redskab til at effektivisere arbejdsgangen i forbindelse med pladsanvisningens kerneydelser og til at digitalisere Esbjerg Kommunes pladsanvisning generelt. Digitaliseringen skal bl.a. give mulighed for en øget selvbetjeningsservice for kommunens borgere. CPV: IST Tabulex Ledreborg Alle 30C 4000 Roskilde Telefon: Internetadresse:

28 Danmark-Esbjerg: Tømning af sivebrønde eller septiktanke ESBJERG FORSYNING A/S SPILDEVAND 4234/2 Esbjerg tømningordning Esbjerg Spildevand. Tømning af bundfældningstanke i Esbjerg Kommune. CPV: Simon Moos Entrepriser A/S Kallehave Sønderborg

29 Danmark-Frederiksberg: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme ØLSTYKKE ALMENE BOLIGSELSKAB -

30 Danmark-Frederiksberg: Virksomhed i forbindelse med administration LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Kontrakt vedrørende medlemsadministration og IT-ydelser til brug for medlemsadministration. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) har gennemført et begrænset udbud vedrørende LDs medlemsadministration med tilhørende medlemsservice samt IT-drift og -vedligehold til brug for medlemsadministrationen, og kontrakten er nu tildelt og indgået med FDC A/S. CPV: , , , , , FDC A/S Lautrupvang 3 A 2750 Ballerup Telefon:

31 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af patruljefartøjet ROTA, jf. specifikation, gennemført i perioden til Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn og 5-årig klassefornyelsessyn (Class Renewal Survey) i henhold til specifikation for patruljefartøjet ROTA. Opgaven omfatter bl.a. doknings-/beddingssætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering,herunder GRP/kompositarbejder, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Skibets hoveddata (GRP): Længde overalt: 43,0 m. Længde mellem PP: 38,5 m. Bredde: 8,4 m. Dybdegang under køl: 2,7 m. Letvægt: 80 ton. Skibet er til rådighed i perioden til den for gennemførelse af hovedeftersynet. For træk af aksler skal der tilsikres minimum m fri plads bag skibet efter dokning/beddingssætning. Dok skal have en løftekapacitet på minimum 280 t. CPV: ,

32 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af inspektionsskibet HDMS THETIS, jf. specifikation, gennemført i perioden til den Opgaven omfatter gennemførelse af mellemliggende klassesyn (Intermediate Survey) i henhold til specifikation for inspektionsskibet HDMS THETIS. Opgaven omfatter bl.a. doksætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Skibets hoveddata (stålskib): Længde overalt: 2,5 m. Længde p.p.: 99,75 m. Bredde maks.: 4,40 m. Dybgang for: 4,5 m. Dybgang agter: 6,3 m. Dokningsvægt: ca t. Skibet er til rådighed i perioden til for gennemførelse af hovedeftersynet. For sænkning af Azimuth propel skal der tilsikres minimum 2 m frihøjde under. For sænkning af rorstamme skal der tilsikres minimum 2,5 m frihøjde under skibet. For træk af aksel skal der tilsikres minimum 5 m fri plads bag skibet. CPV: ,

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:377512-2012:text:da:html DK-Maribo: Arkitektrådgivning 2012/S 229-377512 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser Direktiv

Læs mere

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort.

Det tager ca. 5 minutter at udfylde spørgeskemaet, som er ganske kort. Om undersøgelsen BDO Kommunernes Revision og Dansk Facilities Management netværk gennemfører i samarbejde en kortlægning af organiseringen af ejendomsdriften i landets kommuner. Kortlægningen gennemføres

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE

SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE SÅDAN STIGER SKATTEN I DIN KOMMUNE Vi har regnet på den nye af en for et gennemsnitligt parcel- eller rækkehus i de forskellige kommuner. Allerede i dag er der stor forskel på erne og dermed også stor

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt

Store forskelle på, hvor i landet tandlægebesøget bliver fravalgt Store forskelle på, hvor i landet besøget bliver fravalgt Antallet af danskere, der ikke har været til 3 år i træk, er vokset med 10 pct. fra 2003 til 2008. Og der er store forskelle på hvor i landet,

Læs mere

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015)

Udbud.dk. https://www.udbud.dk/pages/tenders/showtender?tenderid=23176. Luk udbudsdetaljer (gældende version 27-03-2015) Side 1 af 5 Udbud.dk Tip en ven Udbud af projektkonkurrence vedr. totalrådgivning Region Nordjylland "Ny Kærvang" Region Nordjylland (herefter Ordregiver) udbyder hermed projektkonkurrence med efterfølgende

Læs mere

Statisk dokumentation

Statisk dokumentation Slagelse Boligselskab Renovering af Grønningen, afd. 10 Entreprise 1-5 Statisk dokumentation 2.060 B1 Statisk projekteringsrapport Totalrådgiver: Danneskiold-Samsøes Allé 28 1434 København K Ingeniører:

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:134192-2015:text:da:html Danmark-Aalborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2015/S 076-134192

Læs mere

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register

Personer registreret med betalingsanmærkninger i RKI register Personer med betalingsanmærkninger i RKI register Betalingsanmærkninger Sag-snit pr. Snit beløb Snit beløb Analyse Personer Vækst Beløb totalt pr. sag Januar 2008* 462.565 185.084 4,37% 2,50 kr 7.301.684.757

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:156034-2015:text:da:html Danmark-Glostrup: Arkitektvirksomhed samt hermed beslægtet virksomhed 2015/S 086-156034 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Helsinge Vandværk s.m.b.a.

Helsinge Vandværk s.m.b.a. Helsinge Vandværk s.m.b.a. Årsberetning 1. juli 31. december af 12. april 2011 Intern overvågning af indgåelse af aftaler 1 I overensstemmelse med bestemmelserne i Vejledning olm internt overvågningsprogram

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé

kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé kraghinvest.dk Kommunale pasningsudgifter pr. barn (0-10 årig) Ivan Erik Kragh Januar 2014 Resumé Vi har i dette notat se nærmere på pasningsudgifterne pr. barn i landets kommuner og regioner. Vi fandt

Læs mere

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri

Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri DI Den 8. juni 2009 jual Kommunale byggesagsgebyrer for erhvervsbyggeri i 2009 1. Sammenfatning Følgende analyse belyser forskellene i byggesagsgebyrerne kommunerne imellem. Dette gøres ved, at opstille

Læs mere

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER

RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER Dato: 19. december 2013 J. nr.: 102907 UDBUDSBETINGELSER Vedrørende udbud af RAMMEAFTALE OM BYGGE- OG ANLÆGSARBEJDE HERUNDER RENOVERING OG UDSKIFTNING AF KØKKENER OG BADEVÆ- RELSESMILJØER 1. Indledning

Læs mere

Beboermøde 10. marts 2014

Beboermøde 10. marts 2014 Beboermøde 10. marts 2014 Dagsorden 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om lokalplan, boligtyper og tidsplan for den kommende renovering 4. Valg af medlem

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859

Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Sagsnr.: 2014-32-134-00019 Dato:22-01-2015 Spørgsmål og svar til udbud vedrørende budgetsystem til Fødevarestyrelsen, jf. udbudsbekendtgørelse 2014/S 247-435859 Dato for spørgsmål Spørgsmål i anonymiseret

Læs mere

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199

Medlemsstater - Vareindkøbskontrakter - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling. DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:339199-2011:text:da:html DK-Fredericia: Værktøj 2011/S 208-339199 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed Varer Del

Læs mere

De store kommuner taber på jobcentrene

De store kommuner taber på jobcentrene - mela - 08.12.2008 Kontakt: Mette Langager - mela@ftf.dk - Tlf: 33 36 88 00 De store kommuner taber på jobcentrene Allerede til sommer overtager kommunerne ansvaret for de statslige dele af jobcentrene.

Læs mere

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C

Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1. 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61

Læs mere

BREUM SEPARATKLOAKERING.

BREUM SEPARATKLOAKERING. BREUM SEPARATKLOAKERING. DAGSORDEN. Torsdag den 11. maj 2014, kl. 19.00 21.00 Kulturcenter Østsalling, Breum 19.00 Velkomst Præsentation af bygherrer og entreprenør Jørgen Rasmussen. Præsentation af Skive

Læs mere

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013

Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 21. februar 2013 Michel Klos Status for særlig uddannelsesydelse februar 2013 Regeringen og Enhedslisten indgik i forbindelse med finansloven for 2013 en aftale om at etablere en ny særlig uddannelsesordning

Læs mere

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013

Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 Bettina Carlsen Juni 2013 Sygeplejersker i lederstillinger 1 i KL og DR, i perioden 2007 til 2013 - I såvel kommunerne (KL) som regionerne (DR) er andelen og antallet af fuldtidsbeskæftigede sygeplejersker

Læs mere

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15

Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Børne- og Undervisningsudvalget 2014-15 (2. samling) BUU Alm.del Bilag 6 Offentligt Elever i segregerede og inkluderede tilbud fordelt på elevernes bopælskommune, 2014/15 Inklusionsgraden for hele landet

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Udbud efter forhandling 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146924-2010:text:da:html DK-Fredericia: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2010/S 97-146924

Læs mere

De gode gamle værdier

De gode gamle værdier Sans for detaljen De gode gamle værdier Snedkermester Arne Pedersen A/S er en traditionsrig virksomhed, som har eksisteret siden 1978. Vi er en tømrer-/snedkervirksomhed med et stærkt fundament i det gode

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136312-2015:text:da:html Danmark-Jyderup: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2015/S 077-136312 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2.

Dagsorden. Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger. 1. Velkomst. 2. Dagsorden Borgerinformation om separatkloakering i Koldby, etape 2, samt renovering af drikkevandsledninger 1. Velkomst 2. Hvem er vi 3. Projektgennemgang 4. Spørgsmål generelt m.m. 5. Afslutning Hvem

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse ODDER Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge

Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge Efteruddannelse i arbejdet med udsatte børn og unge For at styrke en forebyggende indsats i forhold til udsatte børn og unge, er der i perioden 2010-12 afsat 33 mio. kr. (11 mio. kr. pr. år) hertil jf.

Læs mere

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger

Stenløse Syd. 65 lavenergiboliger Stenløse Syd 65 lavenergiboliger Velkommen til Stenløse Syd nye, moderne lavenergiboliger Stenløse Syd er Stenløse-Ølstykke Boligforenings seneste boligafdeling i en helt ny bydel af samme navn. Boligerne

Læs mere

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand

Dagsorden. Orientering om udbud ved Thisted Vand Dagsorden Orientering om udbud ved Thisted Vand 1. Beskrivelse af licitations-og entrepriseformer og baggrunden for valg af de forskellige udbudsformer 2. Udbud gennemført i 2015 3. Forventede udbud i

Læs mere

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:136345-2011:text:da:html DK-Holstebro: Bygge- og anlægsarbejder 2011/S 83-136345 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Bygge- og anlægsarbejde

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau

Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs uddannelsesniveau Profilmodel 2010 på kommuner fremskrivning af en ungdomsårgangs sniveau Af Tine Høtbjerg Henriksen Profilmodellen 2010 er en fremskrivning af, hvordan en ungdomsårgang 1 forventes at uddanne sig i løbet

Læs mere

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (Direktiv 2004/18/EF)

Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende. Bekendtgørelse om indgåede kontrakter (Direktiv 2004/18/EF) Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer

Boligpakken. Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 1 Boligpakken 7000 6000 5000 4000 Boligsocialt m.v. Infrastruktur Nedrivning Ekstra ramme Renoveringer 3000 2000 1000 0 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2 Renoveringer 2.640 mill.kr.

Læs mere

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:145996-2013:text:da:html DK-Randers: Solcellemoduler 2013/S 086-145996 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13

Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Udbud af byggeopgaver - en vejledning 146149-13 Forord I Varde Kommune har vi mange byggeprojekter, som vi ønsker at udbyde bredt, men også således, at Varde Kommune sikres den optimale kvalitet til den

Læs mere

Lillian Kristensen projektdirektør

Lillian Kristensen projektdirektør Jens Anton Dalgaard Lillian Kristensen projektdirektør projektchef KVALITETSFONDSBYGGERIET - REGIONSHOSPITALET VIBORG Informationsmøde oprensningsentreprise 16.12.2013 SWECO AART MIDTCONSULT WSP Dagsorden

Læs mere

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune

Den 10. januar 2012. Aarhus Kommune Den 10. januar 2012 Annoncering af prækvalifikation vedr. indkøb af konsulentbistand til indkøb af kunstnerisk udsmykning i tilknytning til projektet Urban Mediaspace Aarhus 1. Beskrivelse af indkøbet

Læs mere

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom

Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til indbydende og energirigtig udlejningsejendom Eksempel 1 ENERGIRENOVERING KONTORBYGNING Betonsandwich med flere tilbygninger, 1919-1959, Ellebjergvej, Kbh UDGIVET DECEMBER 2012 Fra energimærke E til A1 Forvandling på 4 måneder: Fra kedelig kolos til

Læs mere

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud

Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Bilag 1. Helsingør Kommunes løbende udbud Dette bilag indeholder en oversigt over de løbende udbud af varer, tjenesteydelser, it samt bygge og anlæg i Helsingør Kommune, der forventes konkurrenceudsat

Læs mere

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand

Partnering i Favrskov. Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Partnering i Favrskov Brunchmøde den 17. september 2013 Aarhus Vand Favrskov Forsyning Favrskov Spildevand Ledningsnettet Fakta om ledningsnettet i Favrskov 827 km. ledning - heraf 173 km. fællesledninger

Læs mere

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG

2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 2. PROJEKTET OG TANKERNE BAG 350-450 MIO KR. finansieret ufinansieret (tilkøb) KLIMASKÆRM BAD OG INSTALLATION UDEAREALER SÆRLIGE OPGAVER KLIMASKÆRM / FINANSIEREDE POSTER Tag og facader Efterisolering

Læs mere

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen?

1. Hvordan stiller ovenstående lov- og regelsæt sig i forhold til typisk små lokale leverandører og hvad gør kommunen? Økonomi og Beskæftigelse Ejendomme og Indkøb Sagsnr. 51632 Brevid. 1146620 Ref. SEL Dir. tlf. 46 31 30 40 steene@roskilde.dk NOTAT: Regler og proces for offentlige indkøb 23. november 2010 Reglerne for

Læs mere

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser

Indstilling. Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer. Bevilling til konsulentydelser Indstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Magistratens 2. Afdeling Den 7. november 2006 Grundlag for fremdrift i den fortsatte realisering og udvikling af De Bynære Havnearealer.

Læs mere

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der?

Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Befolkningens alderssammensætning hvor mange ældre er der? Folkepensionsalderen er i dag 65 år. Derfor er det her valgt at tage udgangspunkt i de 65+årige som ældre, selvom folkepensionsalderen tidligere

Læs mere

Beskrivelse af totalrådgivers opgave

Beskrivelse af totalrådgivers opgave Bydende ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56400000 FAX +45 56409999 WWW cowi.dk SIDE 1/5 Udbudsbrev Engparken Sundby-Hvorup Boligselskab, Afd. 7 Som tidligere meddelt er De blevet prækvalificeret

Læs mere

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne

Når Københavns Kommune renoverer skoler. - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne Når Københavns Kommune renoverer skoler - roller og ansvar i helhedsrenoveringerne 2 Indhold Hvorfor skal du læse denne pjece? 4 Beslutning - hvorfor skal der renoveres? 5 Ansvar og roller for helhedsrenovering

Læs mere

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide

Bliv leverandør til det offentlige. Miniguide Bliv leverandør til det offentlige Miniguide INDLEDNING Denne miniguide indeholder vejledning i, hvad du skal huske når du vil byde på opgaver i Gribskov Kommune. Miniguiden indeholder nogle generelle

Læs mere

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet.

Færre udnytter muligheden for at gå på efterløn Målt i forhold til alle, der har mulighed for at gå på efterløn, er udnyttelsesgraden faldet. Ældre Sagen september 213 Efterlønsmodtagere Antallet af efterlønsmodtagere falder Fra 27 til 212 er antallet af fuldtids-efterlønsmodtagere 1 faldet fra 138.11 til 13.272 personer svarende til et fald

Læs mere

Folk i job flytter til storbyområderne

Folk i job flytter til storbyområderne Folk i job flytter til storbyområderne I perioden 009 til 011 er 36.000 personer flyttet fra en kommune til en anden i Danmark. Der er dog stor forskel på arbejdsmarkedstilknytningen blandt folk, som flytter

Læs mere

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven

Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven Bilag til rapport: Doktorleg i børnehaven www.børnogseksualitet.dk Bilag 1. Antal børnehaver i kommunerne I kolonne 1 er angivet alle de 98 kommuner i Danmark. I kolonne 2 er opgjort antal børnehaver i

Læs mere

Oline-Lokalebørs Statistikken

Oline-Lokalebørs Statistikken Oline-Lokalebørs Statistikken Nr. Juli. Kvartal 9 SÅ SKAL DU KUN SØGE ET STED Fortsat stigende ledighed Ledigheden for kontorlokaler stiger fortsat. Således er ledigheden på landsplan steget med, procentpoint

Læs mere

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE

ÆLDREBOLIGER, PLEJEBOLIGER OG PLEJECENTRE Byggesag : Plejecenter i Vallensbæk Opdragsgiver : Vallensbæk Kommune Tidsperiode : 2008-09 : Opførelse af nyt plejecenter omfattende 36 plejeboliger samt daghjem. service-, personale- og administrationsfaciliteter.

Læs mere

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013

Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Aarhus November 2013 Sagsnr. 057017-0001 tbr/tbr/hai Spørgsmål og svar til udbudsbekendtgørelsen - Version 3 af 7. november 2013 Lolland forsyning A/S har modtaget følgende spørgsmål til udbudsbekendtgørelsen

Læs mere

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice

Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Kapitel 1 Generelle udbudsbetingelser i forbindelse med udbud af Elevatorservice Side 1 af 8 Forord Gentofte Kommune, Gladsaxe Kommune, Lyngby-Taarbæk Kommune, Rudersdal Kommune og Hørsholm Kommune udbyder

Læs mere

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013

Udbudsbetingelser for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets. 3. oktober 2013 Sterregaard ApS for Lejre Kommunes udbud af kontrakt om køb af tablets 3. oktober 2013 1 Indholdsfortegnelse 1. Generelle vilkår for udbuddet... 3 1.1. Indledning... 3 1.2. Baggrund for udbudet... 3 1.3.

Læs mere

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE

UDBUDSSTRATEGI. for udbud af. Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen UDBUDSSTRATEGI for udbud af Kommunale Opgaver TÅRNBY KOMMUNE Vedtaget af Kommunalbestyrelsen den 21.12.2010 Udbudsstrategi 21122011.DOC Side 1 Tårnby Kommune Kommunalbestyrelsen

Læs mere

Tilsyn med fortidsminder

Tilsyn med fortidsminder Tilsyn med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen overtager tilsynet med fortidsminder Kulturarvsstyrelsen har det nationale ansvar for vores ca. 30.000 fortidsminder. nordjyllands historiske museet for thy

Læs mere

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE

STATUS PÅ KOMMUNERNES KONKURRENCEUDSÆTTELSE Fakta om konkurrenceudsættelse KØBENHAVN Konkurrence om opgaveløsningen konkurrenceudsættelse opnås ved, at kommunen sender opgaven i udbud. Private virksomheder og evt. kommunen selv byder ind på opgaven.

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:82343-2013:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2013/S 050-082343

Læs mere

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark Økonomi og Beskæftigelse Økonomi og Analyse Sagsnr. 82794 Brevid. 1633292 Ref. MARTINFE Dir. tlf. 46 31 31 52 martinfe@roskilde.dk 7. marts 2013 NOTAT: Bilag: Valg af sammenligningskommuner til benchmark

Læs mere

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse:

Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Tabel 1.a: Oversigt over ledighedsforløb Vælg A-kasse: Hovedstaden-Sjælland Albertslund Allerød Ballerup Bornholm Brøndby Egedal Faxe Fredensborg Frederiksberg Frederikssund Furesø Gentofte Gladsaxe Glostrup

Læs mere

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan?

Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Digitalisering i byggeriet - hvorfor og hvordan? Emnet er højaktuelt, da der nu kommer nye IKTbekendtgørelser, som stiller krav om digitalisering til både stat, regioner, kommuner og almene boligorganisationer

Læs mere

En teknisk introduktion til NemHandel

En teknisk introduktion til NemHandel En teknisk introduktion til NemHandel 02. december 2014 Indhold INDHOLD... 1 INDLEDNING... 2 STANDARDER... 4 OIOUBL e-handelsstandard... 4 OIORASP - transportprotokol... 5 BETINGELSER FOR ANVENDELSE AF

Læs mere

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse

It-delstrategi for administrativ it-anvendelse Administrativ DELSTRATEGI 2011-2015 NOTAT It-delstrategi for administrativ it-anvendelse 9. september 2011 Indholdsfortegnelse 1. Formål...2 2. Baggrund...2 3. Vision...3 4. Strategisk retning...3 4.1.

Læs mere

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02)

Delaftale 2: B_Storentreprise for kystanlæg og vandbyging (TN457358-02) Til ansøgerne STORENTREPRISER VEDR. OPFØRELSE AF VESTRE FJORDPARK DATO 12-6-2015 Aalborg Kommune har ved udbudsbekendtgørelse nr. 2015/S 084-148783 indrykket bekendtgørelse om begrænset udbud af Storentrepriser

Læs mere

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen

Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020. Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Byindsatsen i Regionalfondsprogrammet 2014-2020 Chefkonsulent Pernille von Lillienskjold Erhvervsstyrelsen Hvad står der i forordningerne? (1) Rammer i forordningerne: Mindst 5 pct. af regionalfondsmidlerne

Læs mere

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm

Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder. 45231110 Rørlægningsarbejde. 34928230 Støjskærm Udbudsbekendtgørelse Udbudsresumé Overskrift Dokumenttype Fremgangsmåde Ordregiver Ordregivers by Frist for indhentning af materiale -Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder Udbudsbekendtgørelse Begrænset udbud

Læs mere

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland

Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Den danske fattigdom er mest udbredt på Sjælland Regeringens ekspertudvalg for fattigdom har udarbejdet en dansk fattigdomsgrænse. På baggrund af den nye fattigdomsgrænse viser tal fra AE, at antallet

Læs mere

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013

Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 Klagenævnet for Udbud J.nr.: 2012-0032537 (Poul Holm, Henrik Fausing) 9. januar 2013 K E N D E L S E Yding Gruppen A/S (advokat Jesper Håkonsson, Horsens) mod Aarhus Kommune (advokat Christian Nielsen,

Læs mere

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED

IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED IKA INDKØBSJURA 2014 SPOR 1.2 FOKUS PÅ FORSYNINGSVIRKSOMHED Bjarne S. Petersen, indkøbskoordinator v. FFV Energi & Miljø og Andreas Christensen, partner v. Horten Onsdag d. 18 juni 2014 AGENDA side 2 Præsentationaf

Læs mere

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering.

Eksempel VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944. Energirenovering etageboliger. Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering. Eksempel Energirenovering etageboliger VIVABOLIG AALBORG - OPFØRT 1944 UDGIVET DECEMBER 2014 Beboerønske om nyt bad førte til energirenovering Beboerne i 189 lejligheder i boligforeningen Vivabolig i Aalborg

Læs mere