Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger"

Transkript

1 Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering af fjernvarmeledninger. Udførelse af jord- og belægningsarbejder samt rørarbejde i forbindelse med anlæg, reparation og renovering af fjernvarmeledninger. CPV: , AaV Entreprise I/S Følfodvej Vodskov Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

2 Danmark-Aalborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed HIMMERLAND BOLIGFORENING, AFDELING 5 Projektkonkurrence afdeling 5, Blåkildevej, Kildeparken Himmerland Boligforenings afdelinger på Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 5) og Fyrkildevej (afd. 52) er en del af en større byplan fra 960'erne, som lå til grund for udbygningen af det østlige Aalborg. Området, i daglig tale»kildeparken«, er beliggende mellem Smedegårdsvej og Humlebakken og består af både etageboligbebyggelse og gårdhavehuse. Helhedsplanen»Kildeparken 2020«indeholder som navnet indikerer tiltag og initiativer, der strækker sig over en årrække. Derfor har man også fra Boligorganisationens og fra Landsbyggefondens side valgt at helhedsplanens udmøntning skal ske i etaper. Første etape af helhedsplanen var gennemførelsen af Sundheds- og Kvartershuset, som netop er taget i brug, og som allerede har tilført det østlige Aalborg et markant løft og en åbning til boligområdet i forhold til sin omverden. Anden etape er den del af helhedsplanen, som denne udbudsbekendtgørelse omhandler, er den fysiske renovering og forandring af de eksisterende boligblokke og gårdhavehusene og den fysiske struktur i friarealerne og adgangsforhold. Anden etape med realisering af helhedsplanen skal af hensyn til den fastlagte skematik gennemføres afdelingsvis for de 3 afdelinger Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 5) og Fyrkildevej (afd. 52). Herudover skal der varetages en række tværgående og koordinerende opgaver, hvorfor Himmerland Boligforening til varetagelse af planlægning og styringsopgaver samt teknisk rådgivning for de enkelte etaper har besluttet, at der skal tilknyttes: En tværgående teknisk rådgiver med overodnet og koordinerende ansvar for trafikplanlægning, vejanlæg, ledningsanlæg, regnvandsopsamling samt landskab. En totalrådgiver der varetager alle projekteringsydelser herunder landskabsydelser, i relation til realisering af byudviklingsopgaven vedrørende Blåkildevej, afdeling 5. (Nærværende udbud). Udbudsopgaven med at udpege den ovenfor beskrevne tværgående tekniske rådgiver vil blive foretaget efter afslutning af nærværende udbud. Visionen med helhedsplanen er at udvikle en grøn og mangfoldig bydel. Himmerland Boligforening har således ikke på nuværende tidspunkt lagt sig fast på udbudsform for gennemførelse af Ravnkildevej, afdeling 50 og Fyrkildevej, afdeling 52. Blåkildevej, afd. 5 består af 348 familieboliger fordelt på etageboliger og gårdhuse. Boligerne har størrelser fra til 5 rums boliger. Herudover har afdelingen et fælleshus og garageanlæg. Bebyggelsen er meget nedslidt, og en byggeteknisk gennemgang har vist, at der ligeledes er alvorlige byggetekniske skader og svigt hvorfor der skal gennemføres nødvendige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder i boligerne. Boligerne er utidssvarende og friarealerne trænger til genopretning. Afdelingens drift lider under store udgifter til opvarmning, ligesom afdelingen har store tab på grund af fraflytning. Der er således behov for en omfattende renovering, herunder ændringer i bygningernes facadeudtryk og afdelingernes fysiske struktur for så vidt angår friarealer og adgangsforhold. Der er behov for at tilvejebringe en større variation i boligudbuddet, både i forhold til varierede boligstørrelser og boligernes egnethed i forhold til ældre og handicappede.

3 Det fremtidige boligudbud varieres bl.a. ved at omdanne dele af bebyggelsen fra etagehusblokke til rækkehuse. Der forventes etableret nye adgangsforhold og haver ligesom udearealerne omkring gårdhavehusene forventes renoveret. De nævnte rækkehuse bliver et nyt tiltag i boligområdet, ligesom der kan blive mulighed for etablering af f.eks. bofællesskaber i de eksisterende gårdhavehuse. Udover den ovenfor beskrevne boligrenovering og som led i udviklingen hen i mod et mere mangfoldigt bykvarter er nybyggeri en oplagt mulighed for at skabe variation og andre kvaliteter i området. Der foreligger dog ikke bevillingsmæssige rammer herfor på nuværende tidspunkt. For at skabe liv i området skal infrastrukturen forbedres således, at der opnås et sammenhængende vejsystem for området, der kan give adgang til gennemkørende sivetrafik for både biler og busser, ligesom kobling til det overordnede vejnet og en sammenbinding af området med byområdet skal belyses, for at synliggøre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken. Udviklingen af infrastrukturen skal gennemføres inden for rammerne af»city in between«-konkurrencen om udvikling af det østlige Aalborg, der bl.a. forudsætter ændring af bydelens trafikstruktur. Med en særlig bevilling har Landsbyggefonden støttet en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et system for lokal håndtering af regnvand. Undersøgelsen har vist, at de lokale forhold giver mulighed for at hele området i princippet kan frakobles det offentlige system ved etablering af kanaler, søer og nedsivningsområder, som tillige kan styrke områdets herlighedsværdier. Den gennemgående tekniske bygherrerådgiver skal forestå udarbejdelsen af den trafikale helhedsplan samt forestå den overordnede rådgivningsopgave vedrørende håndtering af regnvand og spildevand, dog i et tæt samarbejde med nærværende rådgiver. Fremtidige etaper indeholdt i Helhedsplanen Kildeparken 2020: Afdelingerne er med i det boligsociale projekt 9220 Aalborg Øst sammen med 9 andre afdelinger tilhørende 4 boligorganisationer. I Helhedsplanen Kildeparken 2020 fremgår også projekter og udviklingsområder, som ligger udenfor godkendelsen af skema A. Tiltag, der forudsætter videre udvikling i takt med den øvrige byudvikling af det østlige Aalborg. Det er bl.a. Himmerland Boligforenings hensigt at etablere en ny type bolig, erhvervsboliger, hvor beboeren fra egen bolig får mulighed for at drive virksomhed, f.eks. frisørsalon, webshop, liberalt erhverv eller lignende. Hensigten er at opføre lette tilbygninger i tilknytning til boliger i stueetager, hvorfra erhvervet kan drives. Der er i øjeblikket nedsat en arbejdsgruppe der undersøger, om og hvordan etablering af erhvervsboligerne kan understøtte et bedre grundlag for iværksætteri i området. Herudover gennemføres og påtænkes der gennemført en række øvrige udbygningsaktiviteter i det østlige Aalborg frem mod Eksempelvis etablering af letbane, udvidelse og udvikling af Aalborg Universitet og universitetsområdet og byggeriet af det nye supersygehus, samt hensyntagen til de udviklingstendenser, som konkurrencen»city in Between«i øvrigt har peget på. Som initiativ til at styrke såvel de organiserede som de uorganiserede idræts- og fritidstilbud i det østlige Aalborg påtænkes opført en sportshangar i forbindelse med gennemførelsen af 2. etape af helhedsplanen. En sportshangar vil endvidere understøtte den boligsociale helhedsplan»9220 Aalborg Øst«. Sportshangaren er under udvikling i tæt samarbejde med bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Aalborg Kommune, SIFA, AaB, Dansk Idræts Forbund m.fl. Udviklingsarbejdet støttes af Fonden Realdania og Landsbyggefonden er indstillet på at indgå i en medfinansiering af projektet. Konkurrencematerialet vil redegøre for i hvilket omfang disse»fremtidige projekter«og eventuelle nybyggerier skal tænkes med i konkurrenceforslaget. Projektkonkurrencen skal påregnes gennemført på grundlag af de visioner, tanker og ideer der er beskrevet i helhedsplanen. Den, efter gennemførelsen af nærværende projektkonkurrence, nødvendige rådgivning for gennemførelse af byggeprojektet skal gennemføres i henhold til FRI og DANSKE ARK's ydelsesbeskrivelser vedrørende byggeri og planlægning 202 samt eventuelle andre ydelser som vil fremgå af konkurrencematerialet. 2

4 Efter afslutningen af projektkonkurrencen vil der i medfør af udbudsdirektivets artikel 3, stk. 3, blive gennemført et udbud med forhandling med det vindende team/de vindende teams med henblik på udpegning af en totalrådgiver, der skal varetage totalrådgivningen i forhold til projektet. Yderligere informationer om projektet kan findes på samt på under udbud. CPV:

5 Danmark-Aalborg: Offentlig vejtransport Nordjyllands Trafikselskab -

6 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU delprojekt akut, udbudsområde N4. Nærværende udbud, udbudsområde N4, er nybyggeri på ca m2. Arbejderne på udbudsområde N4 udbydes i 3 storentrepriser: Råhus og lukning bygning, aptering samt teknik og installation. Derudover udbydes/er udbudt følgende arbejder i rammeudbud: Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS) Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon) BMS-anlæg IT-net Sprinkleranlæg Solcelleanlæg Patientkald Skiltning Laboratorieinventar og stinkskabe Garniture og careprodukter. Byggeriet udføres med pladsstøbte fundamenter og etagedæk. Vægge og søjler er udformet som betonelementer. Facader udføres delvis som sandwichelementer og delvis som bagvægge af beton beklædt med ophængt og opmuret tegl. Herudover indeholder byggeriet glasfacader mod publikumsarealer. Der er udvendig solafskærmning foran vinduespartier og silketrykt glas i de store glasfacader. Indvendige skillevægge udføres overvejende som lette, ikke-bærende gipsskillevægge, der malerbehandles. Gulve beklædes med vinyl, linoleum eller fugefri flydegulve og lofter udføres som akustikdæmpende systemlofter. Byggeriet udgøres overvejende af standardiserede bygninger, hvor ca. 80 % udgør et centralt klinisk område,hvor etagedækkene er paddehattedæk understøttet af søjler i facader og i en central søjlerække. I hver ende af det kliniske område er placeret en logistikkerne i beton, der udgør bygningens stabiliserende elementer. I logistikkerner er placeret trapper, elevatorer og lodrette installationsføringsveje. Bygningerne er udformet i et rationelt modulært system. Teknik og installationsarbejderne indeholder traditionelle sygehustekniske installationer, såsom ventilationsanlæg, VVS-installationer herunder luftarter, elinstallationer, elevatorer mv. Fremføring af alle hovedforsyningssystemer udføres under byggemodningsprojektet. Grænsefladen er hovedteknikrummene. CPV: , , , Poul Pedersen A/S Grimhøjvej Brabrand Mailadresse: Telefon: MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej Søborg

7 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: EL:CON Århus A/S Finlandsgade Århus N Mailadresse: Telefon:

8 Danmark-Aarhus: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Skiltning, udbudsområde N, S og E2 Arbejdet vedrører udbudsområderne N; S; E2 samt et repræsentativt udsnit af de udvendige arealer. Udbudsområderne N, S og E2 omfatter tilsammen ca m2. Arbejdet omfatter færdigprojektering, levering, montering og aflevering af indvendig og udvendig statisk skiltning med og uden lys, komplet færdigt til brug, inkluderet tilhørende dele med tillæg af alle materiale- og arbejdsydelser, som er nødvendige for skiltenes færdiggørelse til fuld driftsmæssig stand, herunder alt tilslutningsarbejde. For de udvendige skiltepyloners vedkommende omfatter arbejdet projektering og levering af nødvendig og lovbestemt fundering. Det må påregnes, at der i et vist omfang skal udføres mock ups, som grundlag for afprøvning af særlige skilteelementer. Entreprenøren er forpligtet til at præstere alle sådanne ydelser, som anses nødvendige for arbejdets forsvarlige færdiggørelse efter god håndværksmæssig praksis. Arbejdet omfatter statisk/analog skiltning indenfor følgende kategorier: Udvendig skiltning til placering ved trafikveje i form af større skiltepyloner i varierende dimensioner til fastmontering på nedstøbte, justerbare stag eller lignende, der tager højde for vindlast, vandalisme og krav jf. vejregler i forbindelse med påkørsel; pyloner udføres med og uden integreret LED-belysning og pyloner vedindkørsler udføres med LED-display for digital info om P-pladser; skilte udføres i ikke-korroderende, slagfast materiale og konstruktion tilpasset vejrlig og temperaturskift; overfladebehandling med ovnlakering. Udvendig skiltning til bygningsnær placering i form af mindre skiltepyloner i varierende dimensioner til fastmontering på nedstøbte, justerbare stag eller lignende, der tager højde for vindlast, vandalisme og andenmekanisk påvirkning; skilte udføres i ikke-korroderende, slagfast materiale og konstruktion tilpasset vejrlig og temperaturskift; overfladebehandling med ovnlakering. Indgange skiltes med»løse bogstaver«udført med svøb, der monteres på forsvarlig vis over baldakin eller tilsvarende. Indvendig statisk skiltning i form af oversigtsskilte, henvisningsskilte, destinationsskilte, etageoversigtsskilte, navneskilte, nummerskilte, funktionsskilte og påbudsskilte i varierende dimensioner omfatter enkelt- og dobbeltskilte med og uden LED-belysning til enkel montage på fast væg, glasvæg og nedstropning fra loft; materialer og konstruktion i udtryk, overflade og farver som udvendig skiltning. Indvendigt krydspunktskilt udføres som LED-belyst dobbelt faneskilt til montage vinkelret på væg. Folieapplikationer til skiltning af eksempelvis elevatordøre. Løse laserskårne bogstaver til opklæbning på eksempelvis søjle i sengeafsnit. Geografisk rumnummer/brugsrumsnummer udført som folietekst til montering direkte på karm. Entreprisen indeholder ikke: Levering og montering af elinstallationer frem til indvendig skilte. Levering og montering af elinstallationer frem til udvendige skilte. Digital skiltning, som planlægges og udbydes af bygherren.

9 Færdselsskilte efter vejreglerne. CPV: , , , , , , , , , Modulex A/S Kløvermarken Billund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

10 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Aarhus Kommune -

11 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, AFFALDVARME AARHUS Kontrakt om it-system til affaldsadministration. Kontrakten vedrører levering, klargøring, implementering samt vedligeholdelse af et it-system til affaldsadministration i Aarhus Kommune. AffaldVarme Aarhus har ønsket, at systemet sikrer en understøttelse af væsentlige aftalemæssige og økonomiske forhold i forbindelse med AffaldVarme Aarhus' administration af de forskellige affaldsordninger, som forvaltningen tilbyder kommunens borgere og virksomheder. Det har endvidere været et ønske, at systemet understøtter den daglige drift vedrørende tømninger og udskiftning af affaldsbeholdere m.v., samt at systemet opsamler og håndterer de hændelser, der knytter sig til den daglige drift, herunder registrering af hver enkelt tømning. Den daglige drift varetages af selvstændige vognmænd og af AffaldVarme Aarhus' eget Beholderværksted, der begge anvender egne driftssystemer med integration til AffaldVarme Aarhus' administrationssystem. Det udbudte system skal integrere med en række øvrige kommunale systemer og fælles-offentlige systemer, beregne regningslinjer samt anvende fællesoffentlige digitale tjenester. Der ønskes en løsning, hvor det udbudte system udgøres af en kerne, hvis primære funktionalitet omfatter håndtering af kunder, kundeaftaler, leverandøraftaler og økonomi. Som en del af systemkernen ønskes mulighed for at integrere til forskellige funktionaliteter i form af moduler, f.eks. til CRM, hændelsesstyring og rapportering samt Business Intelligence m.fl. CPV: , , , , , , , , Netcompany It and Business Consulting Grønningen København K Telefon: Internetadresse: Fax:

12 Danmark-Aarhus: Lejer REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Mobile op-lejer til NBG. 2 mobile op-lejere til NBG som skal benyttes, som multileje til traumekirurgi undtagen ekstensionsleje, herunder ryg, skuldre, fødder, knæ, albue, bækken, hånd, arm m.v. med optioner på et ekstra leje og tilbehør. CPV: Maquet Danmark A/S Industriparken 44B 2750 Ballerup Telefon:

13 Danmark-Aarhus: Ortopædiske implantater INDKØB & MEDICOTEKNIK, DEPARTMENT OF PROCUREMENT & CLINICAL ENGINEERING Levering af hofteimplantater til Region Midtjylland. Primær hofte, cementeret Primær hofte, ucementeret med HA coatning Primær hofte, ucementeret Double Mobility Cup, ucementeret. CPV: Zimmer, Stryker Stryker og Zimmer Johnson & Johnson, Stryker og Biomet Zimmer, Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Zimmer, Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Zimmer, Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Biomet og Stryker

14 Danmark-Aarhus: Porteføljeforvaltning AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Porteføljeforvaltning og levering af elektricitet til Aarhus Kommune, Aarhus Vand A/S samt Aarhus Letbane. Udbuddet omfatter porteføljeforvaltning af elektricitet (finansiel forvaltning og fysisk levering) til aftagesteder under Aarhus Kommune, Aarhus Vand A/S samt Aarhus Letbane under Midttrafik, som specificeret i udbudsmaterialet. CPV: , DONG Energy El & Gas A/S Kraftværksvej 53, Skærbæk 7000 Fredericia Telefon: Internetadresse: dongenergy.dk

15 Danmark-Aarhus: Respirationsmonitorer REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Indkøb af CPAP-behandling til patienter i eget hjem. Herunder CPAP-apparater, -masker og reservedele til maskerne. CPV: 33950, Maribo Medico A/S Kidnakken 4930 Maribo Mailadresse: Telefon: Philips Danmark A/S Nybrovej Gentofte Mailadresse: Telefon:

16 Danmark-Aarhus: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, AFFALDVARME AARHUS, VARMETRANSMISSION Rammeaftale vedr. udførelse af grøn pleje og rengøring, herunder industrirengøring. Rammeaftale vedr. udførelse af grøn pleje og rengøring, herunder industrirengøring, på VarmeTransmissions drifts- og pumpeanlæg. Udbuddet er opdelt i 2 delområder delområde A omfatter grøn pleje samt rengøring af toiletter og køkkener mv., mens delområde B omfatter industrirengøring. CPV: , 90900, OKNygaard A/S Hasselager 836 Beringvej 9 Telefon: Mailadresse: Internetadresse: oknygaard.dk Compass Group Danmark A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon: Internetadresse: compass-group.dk/

17 Danmark-Albertslund: Medicinske forbrugsmaterialer ALBERTSLUND KOMMUNE Genudbud af sygeplejeartikler, plejeartikler og værnemidler. Udbuddet vedrører levering af sygeplejeartikler, plejeprodukter og værnemidler, til Vestegnens Indkøbsforum. Kommunerne på Vestegnen har i fællesskab etableret Vestegnens Indkøbsforum, som er et netværk mellem kommunerne Albertslund, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Dette netværk indebærer et systematisk samarbejde om udbud på forskellige varer og tjenesteydelser. Formålet med det fælles samarbejde er at opnå indkøbsmæssige fordele for de deltagende kommuner. Vestegnens Indkøbsforum udarbejder fælles udbud, hvor udbudsplanens områder fordeles mellem kommunerne. Som udgangspunkt udpeges én kommune, som værende ansvarlig for det enkelte udbud og afgør hvilken udbudsform, der anvendes. I tilbudsvurderingen samles en arbejdsgruppe, som er sammensat af medarbejdere fra de kommuner, der deltager i udbuddet. De deltagende kommuner har ved dette udbud, en forventning om at opnå en økonomisk og servicemæssig fordelagtig aftale. I dette udbud deltager følgende ordregivende myndigheder: Hvidovre Kommune, indbyggertal ca Høje-Tåstrup Kommune, indbyggertal ca Rødovre Kommune, indbyggertal ca Albertslund Kommune indbyggertal ca Glostrup Kommune, indbyggertal ca Ishøj Kommune, indbyggertal ca Vallensbæk Kommune, indbyggertal ca (herefter kaldet ordregiver). Albertslund Kommune ved Indkøbskonsulenten Anna A. Uhlmann er kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil kontraktskrivning skal al kommunikation vedrørende udbuddet ske gennem udbudsportalen Mercell Danmark. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit CPV: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej 5-9, Postboks Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: OneMed A/S P.O.Pedersens Vej Århus N Telefon: Fax: Abena A/S

18 Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax:

19 Danmark-Albertslund: Vask og rensning ALBERTSLUND KOMMUNE Tilbudsindhentning på let arbejdsbeklædning og linnedservice. Opgaven består af 2 delaftaler: Delaftale let arbejdsbeklædning (vask, leje, levering og afhentning mv.) Denne delaftale vedrører vask, leje, levering og afhentning mv. af let arbejdsbeklædning inkl. overtøj til genoptræningen, plejeboligerne, hjemmeplejen og tandklinikkerne. Delaftale 2 linnedservice (vask, leje, levering og afhentning mv.) På denne delaftale ønskes der linnedservice, herunder leje, vask, levering og afhentning af linned mv. til plejeboligerne Humlehusene og 7 samt Albo Omsorgscenter. Antal enheder, der ønskes leveret til hvert sted: I Humlehusene og 7 skal der leveres ca. 48 enheder På Albo skal der leveres ca. 55 enheder. Ved tilbudsgivningen ønskes angivet tilbudspris pr. leveret renvasket enhed. Ved»enhed«forstås pr. stk. linned/produkt. CPV: , De Forende Dampvaskeri Berendsen Textil Service A/S

20 Danmark-Assens: Måtter ASSENS KOMMUNE Måtteservice til Assens Kommune. Levering af måtteservice til Assens Kommune. CPV: A-Vask A/S

21 Danmark-Ballerup: Personbiler BALLERUP KOMMUNE Kontrakt om levering af hjemmeplejebiler og servicering heraf. Denne kontrakt vedrører Ballerup Kommunes anskaffelse af 33 fabriksnye biler til hjemmeplejen med option på yderligere 7 biler. Derudover indbefatter det 36 mdr. service- og vedligeholdelsesaftaler på bilerne med en tilhørende option på forlængelse af serviceaftalerne på yderligere 2 x 2 måneder. Anskaffelserne er opdelt i 2 delaftaler, så det er ikke et krav at tilbudsgiver skal kunne byde på samtlige biltyper, men blot én af delaftalerne. Delaftale Køb af 5 stk. benzin mikro personbiler på hvide plader. Årligt kørselsbehov km. Option på 5 yderligere biler. Køb af 2 stk. diesel mikro/mini personbiler på hvide plader. Årligt kørselsbehov km. Køb af 2 stk. el-biler i mini personbils klassen. Til korte ture med plads til 4-5 voksne personer. Årligt kørselsbehov km. Option på 2 yderligere biler. Delaftale 2 Køb af 4 stk. hybrid-benzin mini personbiler på hvide plader. Årligt kørselsbehov km. CPV: , , , , Arne Stubbe Automobiler A/S Måløv Byvej Ballerup Krogsgaard-Jensen A/S Herlev Hovedgade Herlev

22 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af miljøskibet MARIE MILJØ, jf. specifikation, påbegyndt inden Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn og 5-årig klassefornyelsessyn (Class Renewal Survey) i henhold til specifikation for miljøskibet MARIE MILJØ. Opgaven omfatter bl.a. doknings-/beddingssætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Miljøskibets hoveddata: Stålskib Længde overalt: 30,0 m. Længde mellem PP: 25,0 m. Bredde: 8,0 m. Dybgang maks.: 2,0 m. Deplacement: 247,0 ton Højde fra køl til antennetop: 7,0 m. Miljøskibet er til rådighed for gennemførelsen af hovedeftersynet i maksimalt 4 uger, og hovedeftersynet skal være påbegyndt senest den CPV: , Marstal Værft A/S Thomsens Plads Marstal Mailadresse: Telefon:

23 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af patruljefartøjet HDMS NYMFEN, jf. specifikation, påbegyndt inden Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn og 5-årig klassefornyelsessyn (Class Renewal Survey) i henhold til specifikation for patruljefartøjet HDSM NYMFEN. Opgaven omfatter bl.a. doknings-/beddingssætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, herunder GRP/kompositarbejder, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Skibets hoveddata (GRP): Længde overalt: 43,0 m. Længde mellem PP: 38,5 m. Bredde: 8,4 m. Dybdegang under køl: 2,7 m. Letvægt: 80 ton. For træk af aksler skal der tilsikres minimum m fri plads bag skibet efter dokning/beddingssætning. Dok skal have en løftekapacitet på minimum 280 t. Skibet er til rådighed for gennemførelsen af hovedeftersynet i maksimalt 5 uger, og hovedeftersynet skal være påbegyndt senest den CPV: ,

24 Danmark-Ballerup: Uddannelsestjenester i forbindelse med forsvars- og sikkerhedsmateriale DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Uddannelsestjenester i forbindelse med forsvars- og sikkerhedsmateriale.

25 Danmark-Birkerød: Korn, kartofler, grøntsager, frugt og nødder DANSK RØDE KORS ASYLAFDELING Frugt og grønt. Frugt og grønt til Røde Kors Asyl i alt et årlig forbrug på ca kg. CPV: AB Catering København A/S Park Alle Brøndby

26 Danmark-Charlottenlund: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder GENTOFTE KOMMUNE Gentofterenden, klimatilpasning rådgivning prækvalifikation. Rådgivning, projektering, myndighedsbehandling, arbejdsmiljøkoordinering under projektering. Dertil rådgivning under udbud af entreprenørentreprisen. Under udførelsen skal kontrakten indeholde, tilsyn med arbejdets udførelse og arbejdsmiljøkoordinering. CPV: Rambøll Hannemanns Allé København

27 Danmark-Esbjerg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ESBJERG KOMMUNE Daginstitutions- og dagplejesystem. Esbjerg Kommune ønsker at anskaffe et integreret daginstitutions- og dagplejesystem som skal kunne håndtere pladsanvisningens kerneydelser og sagsbehandling i forbindelse hermed. Systemet skal endvidere anvendes som et redskab til at effektivisere arbejdsgangen i forbindelse med pladsanvisningens kerneydelser og til at digitalisere Esbjerg Kommunes pladsanvisning generelt. Digitaliseringen skal bl.a. give mulighed for en øget selvbetjeningsservice for kommunens borgere. CPV: IST Tabulex Ledreborg Alle 30C 4000 Roskilde Telefon: Internetadresse:

28 Danmark-Esbjerg: Tømning af sivebrønde eller septiktanke ESBJERG FORSYNING A/S SPILDEVAND 4234/2 Esbjerg tømningordning Esbjerg Spildevand. Tømning af bundfældningstanke i Esbjerg Kommune. CPV: Simon Moos Entrepriser A/S Kallehave Sønderborg

29 Danmark-Frederiksberg: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme ØLSTYKKE ALMENE BOLIGSELSKAB -

30 Danmark-Frederiksberg: Virksomhed i forbindelse med administration LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Kontrakt vedrørende medlemsadministration og IT-ydelser til brug for medlemsadministration. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) har gennemført et begrænset udbud vedrørende LDs medlemsadministration med tilhørende medlemsservice samt IT-drift og -vedligehold til brug for medlemsadministrationen, og kontrakten er nu tildelt og indgået med FDC A/S. CPV: , , , , , FDC A/S Lautrupvang 3 A 2750 Ballerup Telefon:

31 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af patruljefartøjet ROTA, jf. specifikation, gennemført i perioden til Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn og 5-årig klassefornyelsessyn (Class Renewal Survey) i henhold til specifikation for patruljefartøjet ROTA. Opgaven omfatter bl.a. doknings-/beddingssætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering,herunder GRP/kompositarbejder, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Skibets hoveddata (GRP): Længde overalt: 43,0 m. Længde mellem PP: 38,5 m. Bredde: 8,4 m. Dybdegang under køl: 2,7 m. Letvægt: 80 ton. Skibet er til rådighed i perioden til den for gennemførelse af hovedeftersynet. For træk af aksler skal der tilsikres minimum m fri plads bag skibet efter dokning/beddingssætning. Dok skal have en løftekapacitet på minimum 280 t. CPV: ,

32 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af inspektionsskibet HDMS THETIS, jf. specifikation, gennemført i perioden til den Opgaven omfatter gennemførelse af mellemliggende klassesyn (Intermediate Survey) i henhold til specifikation for inspektionsskibet HDMS THETIS. Opgaven omfatter bl.a. doksætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Skibets hoveddata (stålskib): Længde overalt: 2,5 m. Længde p.p.: 99,75 m. Bredde maks.: 4,40 m. Dybgang for: 4,5 m. Dybgang agter: 6,3 m. Dokningsvægt: ca t. Skibet er til rådighed i perioden til for gennemførelse af hovedeftersynet. For sænkning af Azimuth propel skal der tilsikres minimum 2 m frihøjde under. For sænkning af rorstamme skal der tilsikres minimum 2,5 m frihøjde under skibet. For træk af aksel skal der tilsikres minimum 5 m fri plads bag skibet. CPV: ,

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder

Ordregiver Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge- og anlægsarbejder DanmarkAalborg: Hoved eller fagentrepriser i forbindelse med bygge og anlægsarbejder Vivabolig, afd. 4. Rughaven og Hørhaven m.fl. Anmodning om prækvalifikation til afgivelse af tilbud på bygge og anlægsarbejder

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax:

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer

DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:281336-2011:text:da:html DK-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 2011/S 171-281336

Læs mere

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt

Magistraten. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den Punkt Punkt 10. Himmerland Boligforening - Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 51) og Fyrkildevej (afd. 52) - 1060 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel - Godkendelse

Læs mere

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse.

Danmark-Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S Udbudsbekendtgørelse. 1 / 5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:226608-2016:text:da:html -Køge: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2016/S 126-226608 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958.

Teknik- og Miljøudvalget. Udskrift af beslutningsprotokollen. Mødet den 06.12.2012. Punkt 7. 2012-27958. Punkt 7. Hasseris Boligselskab - Grønnegården (afd. 5) Stationsmestervej 6-122 og Dyrskuevej 13-51 - 492 almene familieboliger - Renoverings- og driftsstøttesag med kapitaltilførsel og huslejestøtte -

Læs mere

Hjemmehjælp til ældre 2012

Hjemmehjælp til ældre 2012 Ældre Sagen august 2013 Hjemmehjælp til ældre 2012 Færre hjemmehjælpsmodtagere og færre minutter pr. modtager I 2012 var der godt 130.000 over 65 år, der var visiteret til at modtage hjemmehjælp, mens

Læs mere

Byudvikling i Det østlige Aalborg. Betonreparation og renovering 2015, 3. februar 2015 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening

Byudvikling i Det østlige Aalborg. Betonreparation og renovering 2015, 3. februar 2015 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Byudvikling i Det østlige Aalborg Betonreparation og renovering 2015, 3. februar 2015 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening - Traditionelle, rå beton-elementer, der løfter sig op i æstetisk særklasse

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:239414-2012:text:da:html DK-København: Rådgivning i forbindelse med byggeri 2012/S 143-239414 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang

PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 15.12. 2016 Sagsnr. 2016-4559 Aktid. 308901 PLO Analyse Praksis med lukket for tilgang Hovedbudskaber På under tre år er antallet af praksis, der har lukket for tilgang

Læs mere

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne

Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne Implementering af Fælles Medicinkort i kommunerne E-Sundhedsobservatoriet - Årskonference 2013 Poul Erik Kristensen, KL Overordnet plan for FMK implementering i kommuner Mobilisering Integrationsprojekt

Læs mere

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:279370-2014:text:da:html Danmark-Hadsund: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2014/S 155-279370

Læs mere

Det østlige Aalborg en bydel i udvikling

Det østlige Aalborg en bydel i udvikling Seniorbofælleskab Beskrivelse Blåkildevej, 9220 Aalborg Ø Januar 2016 Indhold Indhold... 2 Indledning... 2 Det østlige Aalborg en bydel i udvikling... 3 Sundheds og Kvartershuset på Fyrkildevej... 4 Seniorbofællesskab

Læs mere

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670

2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Den Europæiske Union Offentliggørelse af Supplement til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luxembourg Fax: +352 29 29 42 670 Mailadresse: ojs@publications.europa.eu Oplysninger

Læs mere

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535. Udbudsbekendtgørelse.

DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535. Udbudsbekendtgørelse. 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:184535-2012:text:da:html DK-København: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 111-184535

Læs mere

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4.

Nyt terminalprojekt på Banegårdspladsen i Herning. Prækvalifikation. 1. Bygherre. 2. Bygherrerådgiver. 3. Udbudsform. 4. Herning Kommune opfordrer herved investorer, totalentreprenører og konsortier til at søge prækvalifikation i forbindelse med et projekt for en ny busterminal samt helhedsplan for Banegårdspladsen i Herning.

Læs mere

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse

Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse DI Den 23. november 2010 Udbudspligt og mål for konkurrenceudsættelse I oplægget til Vækstforums kommende møde om konkurrence er det bl.a. foreslået, at der indføres udbudspligt på udvalgte kommunale opgaver.

Læs mere

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter

PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter PRAKTISERENDE LÆGERS ORGANISATION Dato 11. september 2017 PLO Analyse 2/3 af landets læger har nu lukket for flere patienter Hovedbudskaber: Det meste af Nordjylland, det sydlige Sjælland og Lolland-Falster,

Læs mere

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt

Social- og Indenrigsudvalget SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 440. Offentligt Social- og Indenrigsudvalget 21-16 SOU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 44 Offentligt Sundheds- og Ældreudvalget 21-16 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 676 Offentligt Holbergsgade 6 DK-17 København

Læs mere

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg.

Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Opførelse af ungdomsboliger på Strandvejen 3, 9000 Aalborg. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/38628826.aspx Ekstern udbuds ID 124585-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype

Læs mere

Fraflytninger i den almene boligsektor

Fraflytninger i den almene boligsektor TEMASTATISTIK 2016:6 Fraflytninger i den almene boligsektor 2011-2015 Antallet af eksterne fraflytninger i den almene boligsektor i 2015 udgør knap 74.000, og er næsten 2 % lavere sammenlignet med 2011.

Læs mere

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER

UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER Dato: 15. august 2013 J. nr.: 102794 UDBUDSBETINGELSER TIL PRÆKVALIFIKATION RAMMEAFTALE FOR ARKITEKT- OG INGENIØRYDELSER 1. Indledning og beskrivelse Boligorganisationen Tårnbyhuse ønsker at indgå rammeaftale

Læs mere

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013

Bilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013 KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,

Læs mere

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION:

LANGUAGE: NO_DOC_EXT: SOFTWARE VERSION: COUNTRY: PHONE: / NOTIFICATION TECHNICAL: NOTIFICATION PUBLICATION: LANGUAGE: DA CATEGORY: ORIG FORM: F02 VERSION: R2.0.9.S01 SENDER: ENOTICES CUSTOMER: ECAS_nbaherik NO_DOC_EXT: 2017-014988 SOFTWARE VERSION: 9.4.0 ORGANISATION: ENOTICES COUNTRY: EU PHONE: / E-mail: heba@advodan.dk

Læs mere

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region

Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Se hvad nulvækst koster i besparelse i din kommune og region Nulvækst fra og med 2014 svarer til en nedskæring på 22 mia. kr. og 33.000 job i forhold til regeringens Konvergensprogram 2013. I dette papir,

Læs mere

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt

Beskæftigelsesudvalget BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt Beskæftigelsesudvalget 2016-17 BEU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 138 Offentligt MINISTEREN Beskæftigelsesudvalget Folketinget Dato J. nr. 29. november 2016 Frederiksholms Kanal 27 F 1220 København

Læs mere

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:94645-2015:text:da:html Danmark-Aarhus: Rengørings- og sanitetstjenester 2015/S 054-094645 Udbudsbekendtgørelse Tjenesteydelser

Læs mere

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER

Almene boliger UDVALGTE REFERENCER UDVALGTE REFERENCER Almene boliger EKJ har som rådgivende ingeniører samarbejdet med bygherrer og arkitekter i forbindelse med realiseringen af en række renoverings-, ombygnings- og nybygningsprojekter

Læs mere

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014

Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Beboermøde Ravnkildevej 9. april 2014 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S

Udbudsbeskrivelse. Prækvalifikation. GEV A/S Maj 12014. Forsyning Helsingør A/S Udbudsbeskrivelse Orientering Montage af om fjernaflæste målerudbud elmålere Prækvalifikation GEV A/S Maj 12014 Forsyning Helsingør A/S Juli 2014 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 1 Indledning...

Læs mere

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem.

CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Info Version 1 URL http://com.mercell.com/permalink/43486271.aspx Ekstern udbuds ID 67984-2014 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure

Læs mere

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN

TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN TRENDS FOR BYGGEBRANCHEN 2012-2014 FORDELT MÅNEDSVIS BYGGEPROJEKTER IGANGSAT 2012 OG 1. HALVÅR 2013 12.000 10.000 Alle tal er i millioner kroner Igangsat 2012 Igangsat 2013 (1. halvår) 8.000 6.000 4.000

Læs mere

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland.

Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Udvidelse og renovering af Sofiendalsvej 60, University College Nordjylland. Info Version 3 URL http://com.mercell.com/permalink/39550984.aspx Ekstern udbuds ID 350833-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt

Læs mere

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse

Bygherrerådgivning. Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Bygherrerådgivning Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Økonomisk bygherrerådgivning og byggesagsforretningsførelse Procesbeskrivelse: Procesbeskrivelsen giver et overblik over arbejds

Læs mere

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark

Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark Nulvækst koster job i samtlige kommuner i Danmark I Konvergensprogram 2014 er der forudsat en realvækst i det offentlige forbrug fra 2015-2020. Med nulvækst fra 2015 vil det offentlige forbrug være 20

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2012 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2012 Senest opdateret d. 13. juli 2012 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten

Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Næsten 1 mio. danskere bor under 1.000 meter fra kysten Et særligt kendetegn ved Danmarks geografi er, at vi har en af verdens længste kystlinjer set i forhold til landets størrelse. Den lange danske kystlinje

Læs mere

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse

Rammeaftaler et tæt samarbejde. Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Rammeaftaler et tæt samarbejde Rammeaftale Samarbejde Prioritering Fornyelse Alle typer ledninger kan fornyes med en Aarsleff Strømpeforing vandrette såvel som lodrette. Rammeaftaler et tæt samarbejde

Læs mere

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017

OPP UDBREDELSE OG STATUS. ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 OPP UDBREDELSE OG STATUS ØDF Kreds Midtjylland, 8. juni 2017 Samarbejdsformer Drift Totalentreprise/partnering Driftspartnerskab Design Opførelse Vedligehold Finansiering Projektkonkurrence Entreprise

Læs mere

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016

Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 TEMASTATISTIK 2017:1 Anvisninger i den almene boligsektor i 2016 Der er anvist 83.910 boliger i den almene boligsektor i løbet af 2016. Størstedelen af boligerne anvises til personer på ekstern venteliste

Læs mere

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt

Finansudvalget FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Finansudvalget 2016-17 FIU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 43 Offentligt Ministeren Finansudvalget Folketinget Christiansborg 1240 København K Finansudvalget har den 25. oktober 2016 stillet følgende

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og rnes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles

Læs mere

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:315346-2013:text:da:html Danmark-Århus: Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 2013/S 183-315346

Læs mere

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17

Forsikringsudbud. Info. Indkøber. Versions ændringer Contract award. Beskrivelse. Tildeling. Version 2. Dato for offentliggørelse 12-01-2013 04:17 Forsikringsudbud. Info Version 2 URL http://com.mercell.com/permalink/33239548.aspx Ekstern udbuds ID 10682-2013 Udbudstype Tildeling af kontrakt Dokumenttype Indgåede aftaler Udbudsprocedure Udbud efter

Læs mere

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet

Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Vejledning for kommunerne om adgang til Affaldsdatasystemet Adgang til Miljøstyrelsens Affaldsdatasystem via www.virk.dk kræver følgende: Digital medarbejdersignatur, som fås fra kommunens lokale virk-administrator

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Vejle: Ingeniørvirksomhed 2010/S 232-355415 UDBUDSBEKENDTGØRELSE

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Begrænset udbud. DK-Vejle: Ingeniørvirksomhed 2010/S 232-355415 UDBUDSBEKENDTGØRELSE 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:355415-2010:text:da:html DK-Vejle: Ingeniørvirksomhed 2010/S 232-355415 UDBUDSBEKENDTGØRELSE Tjenesteydelser DEL I: ORDREGIVENDE

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt

Undervisningsudvalget UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Undervisningsudvalget 2016-17 UNU Alm.del Bilag 5 Offentligt Økonomi- og Koncernafdeling Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk CVR nr. 20453044

Læs mere

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S

Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S DATO Udbud af kvalifikationsordning vedrørende teknisk rådgivning og anden konsulentbistand til Aarhus Letbane I/S 16. juli 2013 VERSION 1.0 Betingelser for optagelse i kvalifikationsordningen KONTAKT

Læs mere

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015

Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Beboermøde Fyrkildevej 4. juni 2015 Dagsorden: 1. Velkomst og indledning 2. Valg af dirigent 3. Orientering fra administrationen om den kommende renovering 4. Valg af medlemmer og suppleanter til byggeudvalg

Læs mere

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj

naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj naturligt nærvær Renovering af Skanseparken Maj Renoveringen rykker nærmere Snart er der gået et halvt år, siden beboerne i afdeling 107-108-109 stemte ja til de omfattende planer for et helt nyt Skanseparken.

Læs mere

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE

BEKENDTGØRELSE OM SUPPLERENDE OPLYSNINGER, UAFSLUTTET PROCEDURE ELLER BERIGTIGELSE Offentliggørelse af Supplementet til Den Europæiske Unions Tidende 2, rue Mercier, L-2985 Luxembourg Fax (352) 29 29-42670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Onlinelicitation: http://simap.europa.eu BEKENDTGØRELSE

Læs mere

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne?

Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Hvordan kan man arbejde strategisk med almene boliger som led i byomdannelsen i forstæderne? Realdania, konference den 24. november 2014 Direktør Ole Nielsen, Himmerland Boligforening Nøgletal Himmerland

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger 4. revideret udgave 21. maj 2014 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /Strandlodsvej 17, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Procentdel af samtlige ydernumre (praktiserende læger), som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 0 20 Aalborg Kommune 0 56 Aarhus Kommune 0 114 Albertslund

Læs mere

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal

Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Økonomi- og Indenrigsministeriets Kommunale Nøgletal Kom.nr 2007 2008 2009 2010 2011 2012 Undervisningsudgifter (netto) pr. 7-16-årig 1 Langeland Kommune 482 70.751 76.934 84.097 97.876 91.227 91.743 2

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening (KL) tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49...

file://d:\migrationserver\work\20140212t130301.808\20140212t130302.823\6425de30-5cd4-49... Page 1 of 2 From: Vivian Grønvall Petersen Sent: 12-02-2014 13:01:11 To: Vivian Grønvall Petersen Subject: VS: Om kommuners borgmesterkørsel. Attachments: kommuner borgmesterkørsel.xls Fra: KBS@frederiksberg.dk

Læs mere

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse.

DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559. Udbudsbekendtgørelse. 1/6 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:106559-2012:text:da:html DK-Vordingborg: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 2012/S 65-106559

Læs mere

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK

Ydernumre (praktiserende læger) på FMK i kommunerne. Antal ydernumre som mangler FMK Ydernumre (praktiserende læger) på i kommunerne Antal ydernumre som mangler Kommune Ydere uden Aabenraa Kommune 11 21 Aalborg Kommune 7 62 Aarhus Kommune 21 121 Albertslund Kommune 1 12 Allerød Kommune

Læs mere

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro

Notat. Arbejdspladser i kommunerne. Bo Panduro Notat Arbejdspladser i kommunerne Bo Panduro Arbejdspladser i kommunerne VIVE og forfatteren, 2017 e-isbn: 978-87-93626-17-1 Layout: 1508 Projekt: 11351 VIVE Viden til Velfærd Det Nationale Forsknings-

Læs mere

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land

Bekendtgørelse om godkendelse af offentlige vejanlæg og af ledningsanlæg m.v. i det åbne land BEK nr 782 af 24/06/2010 (Historisk) Udskriftsdato: 20. december 2016 Ministerium: Miljø- og Fødevareministeriet Journalnummer: Miljømin., j.nr. 010-00311 Senere ændringer til forskriften BEK nr 941 af

Læs mere

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune.

Ærø Kommune. Lolland Kommune. Slagelse Kommune. Stevns Kommune. Halsnæs Kommune. Gribskov Kommune. Fanø Kommune. Assens Kommune. BILAG 8c År 2014 Drikkevand Spildevand I alt Ærø Kommune 3.003 6.753 9756 Lolland Kommune 3.268 5.484 8752 Slagelse Kommune 2.442 5.176 7617 Stevns Kommune 1.845 5.772 7617 Halsnæs Kommune 2.679 4.902

Læs mere

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52

EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 EKSTRAORDINÆRT AFDELINGSMØDE AFD. 50, 51 OG 52 RENOVERING Til beboerne! Hermed indkaldes der til ekstraordinært afdelingsmøde. Mandag den 8. oktober 2012 kl. 19.00 i Sundheds- og Kvartershuset, Fyrkildevej

Læs mere

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01)

Skatteudvalget SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) Skatteudvalget 2013-14 SAU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 234 Offentligt (01) 27. februar 2014 J.nr. 14-0341223 Til Folketinget Skatteudvalget Hermed sendes svar på spørgsmål nr. 234af 31. januar 2014

Læs mere

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo!

Lokaleportalen.dk. I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! Lokaleportalen.dk I disse kommuner vil de danske virksomheder bo! En årlig analyse foretaget af Lokaleportalen.dk, der undersøger hvilke kommuner de danske virksomheder finder mest attraktive som placering

Læs mere

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser

Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641. Udbudsbekendtgørelse. Tjenesteydelser 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:81641-2015:text:da:html Danmark-København: Rådgivning i forbindelse med energiudnyttelsesgrad 2015/S 047-081641 Udbudsbekendtgørelse

Læs mere

Oversigt over kommunehandling på PCB

Oversigt over kommunehandling på PCB Oversigt over kommunehandling på PCB Kommuner der har foretaget systematiske målinger af indeklimaet Stevns Vesthimmerland Kommuner der har foretaget systematisk screening uden målinger Lejre Rudersdal

Læs mere

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan

Den 19. november 2010. Aftale om dispositionsplan Den 19. november 2010 Aftale om dispositionsplan Formålet med nærværende aftale er at bekræfte enigheden mellem Brabrand Boligforening og Århus Kommune om den endelige dispositionsplan for Gellerup og

Læs mere

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer

Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151. Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:147151-2015:text:da:html Danmark-Hillerød: Specialkøretøjer 2015/S 083-147151 Udbudsbekendtgørelse Varer Direktiv 2004/18/EF

Læs mere

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr.

Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: Tilbudssum, ekskl. moms kr. Oversigt Undertegnede tilbyder hermed at udføre ovennævnte entreprise på grundlag af udbudsmaterialet bestående af: 1. 0 2. 0 3. 0 4. 0 5. 0 6. 0 Til følgende pris: Tilbudssum, ekskl. moms 0 Skriver Evt.

Læs mere

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger

Temaaften Albertslund Kommune, 4. april Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Temaaften Albertslund Kommune, 4. april 2017 Omdannelse af boliger i BO-VESTs afdelinger Fokus på seniorboliger Fælles administrationsselskab for tre boligselskaber på Vestegnen: Albertslund Boligselskab

Læs mere

UDBUD. Rådgiverudbud

UDBUD. Rådgiverudbud UDBUD Rådgiverudbud Nedlæggelse af Undløse, Ugerløse, Store Merløse og Østrup renseanlæg Marts 2014 Indhold 1. INDLEDNING... 3 1.1 RÅDGIVERAFTALENS OMFANG... 3 1.2 KONTRAKTPERIODE... 3 1.3 UDBUDSFORM OG

Læs mere

Budgetår Hele kr priser

Budgetår Hele kr priser Social-udvalg Driftsønske Skema DRI Budgettering af Værdighedsmilliarden Forslag nr. 2 Budgetår Hele 1.000 kr. - 2017 priser 2017 2018 2019 2020 I alt 0 0 0 8.740 Indtægtsbudget vedr. Værdighedsmilliarden

Læs mere

Projektstatistik i Pleje.net

Projektstatistik i Pleje.net Projektstatistik i Pleje.net Indledende forklaring Projekt for national udbredelse af telemedicinsk sårvurdering Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til

Læs mere

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer

DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S Udbudsbekendtgørelse. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:412380-2012:text:da:html DK-København: Dele og tilbehør til høreapparater 2012/S 249-412380 Udbudsbekendtgørelse Varer

Læs mere

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger

STRANDLODSHUS 93 moderne familieboliger STRADLODSHUS 93 moderne familieboliger 2. revideret udgave 10. oktober 2013 Strandlodhus Beliggende Lergravsvej 50 og 51A /, 19 og 59, matr. nr. 177, Sundbyøster, København Der tages forbehold for fejl

Læs mere

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne

Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne TEMASTATISTIK 2015:3 Omfanget af den almene boligsektor i kommunerne Brøndby og den københavnske vestegn har den relativt største almene boligsektor set i forhold til kommunernes samlede boligmasse, viser

Læs mere

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger

Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger Bilag 1: Ydelsesbeskrivelse om totalrådgivning til renoveringen af afdeling Morbærhaven under Albertslund Ungdomsboliger 2012-2014. Totalrådgivningen skal udføres i henhold til denne ydelsesbeskrivelse

Læs mere

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med

Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med Notat Indsatsen for langvarige kontanthjælpsmodtagere i målgruppen for Flere skal med 8-05-2017 J. Nr. Click here to enter text. VOA / APK KOMMUNEFORDELINGER Kommuneopdelte opgørelser af andel langvarige

Læs mere

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område

Iværksætterate Sorø den 3. januar Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Iværksætterate 2011 Sorø den 3. januar 2011 Fremgangsmåde for beregning af iværksætterrate for 2011 Kolonne 1 Angivelse af det geografiske område Kolonne 2: Det samlede antal CVR numre der er, inden for

Læs mere

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud

Medlemsstater - Tjenesteydelseskontrakt - Udbudsbekendtgørelse - Offentligt udbud 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:278689-2011:text:da:html DK-Aarhus: Reparation og vedligeholdelse af elektriske og mekaniske installationer i bygninger

Læs mere

Boligerne i den almene boligsektor 2016

Boligerne i den almene boligsektor 2016 TEMASTATISTIK 2016:3 Boligerne i den almene boligsektor 2016 I 2016 er en bolig i den almene boligsektor i gennemsnit 75,6 m 2, har 2,7 værelser og er ibrugtaget for 42 år siden. Familieboliger er den

Læs mere

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer

Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304. Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed. Varer 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:276304-2015:text:da:html Danmark-Kastrup: Lavtgulvsbusser 2015/S 149-276304 Udbudsbekendtgørelse forsyningsvirksomhed

Læs mere

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer.

Ved brev af 30. marts 2014 til Kommunernes Landsforening og kommunekontaktrådene udmeldte Udlændingestyrelsen landstallet for 2015 til 4.000 personer. 4. Asylkontor Kommunernes Landsforening og Kommunekontaktrådene Dato: 29. september 2014 Sagsnummer: 14/027760 Sagsbehandler: drkj Center for Asyl og Økonomi Kommunekvoter for 2015 Ved brev af 30. marts

Læs mere

Hedensted Spildevand A/S. Møde Dansk Byggeri

Hedensted Spildevand A/S. Møde Dansk Byggeri Møde Dansk Byggeri 13.09.2016 Først Tillykke til Hedensted Kommune, med kåringen til landets 2. bedste erhvervskommune Dernæst Tak for invitationen 13.09.2016 2 Hovedtal for selskabet Aktiver ca. 2,4 mia.

Læs mere

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne

Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Stor og stigende forskel på den sociale arv mellem kommunerne Der er stor forskel på, hvor mange af de børn, der vokser op i ufaglærte hjem, som selv får en uddannelse som unge og dermed bryder den sociale

Læs mere

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013

Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013. Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Kommunale erhvervsaffaldsgebyrer 2013 Udarbejdet af Håndværksrådet Marts 2013 Senest opdateret d. 4. marts 2013 Region Hovedstaden Alle beløb ekskl. moms Kommune - Gruppe 1 Adm. Gebyr Ordning - Gruppe

Læs mere

Spørgsmål/svar til udbudsmateriale dokument nr.2. Centralt affaldssug, Sundmolen. Etablering af et samlet terminalanlæg i totalentreprise

Spørgsmål/svar til udbudsmateriale dokument nr.2. Centralt affaldssug, Sundmolen. Etablering af et samlet terminalanlæg i totalentreprise Spørgsmål/svar til udbudsmateriale dokument nr.2 Centralt affaldssug, Sundmolen Etablering af et samlet terminalanlæg i totalentreprise 20. maj 2016 1. Indledning Nedenstående spørgsmål er modtaget i forbindelse

Læs mere

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6

Region Kommune Tilskud 0l at Tilskud 0l Tilskud 0l Bliv kommunal dagplejerbemærkninger passe egne privat privat børn pasning 0-2 pasning 3-6 Hovedstaden Albertslund Kommune x x Hovedstaden Allerød Kommune x x Hovedstaden Ballerup Kommune x x Hovedstaden Bornholms Regions kommune x x Hovedstaden Brøndby Kommune x x Hovedstaden Dragør Kommune

Læs mere

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse

Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Telemedicinsk sårvurdering monitorering af udbredelse Indledende forklaring Baggrund Regeringen, Danske Regioner og Kommunernes Landsforening tog i juni 2012 initiativet til et fælles projekt ( National

Læs mere

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt

Transport-, Bygnings- og Boligudvalget TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt Transport-, Bygnings- og Boligudvalget 2016-17 TRU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 245 Offentligt MINISTEREN Transport-, Bygnings- og Boligudvalget Folketinget Dato J. nr. 30. januar 2017 2017-61 Frederiksholms

Læs mere

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år.

Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. NOTAT September 2008 Tilgang til førtidspension for målgruppen for NY CHANCE.TIL ALLE i indsatsens to år. J.nr. 06-634-12 2. kontor/upe Formålet med NY CHANCE TIL ALLE er at hjælpe personer, der har modtaget

Læs mere

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage

Gennemsnits antal åbningsdage inkl. åbningsdage på søgne- helligdage Kommune nr. Kommune navn Vuggestue 2011 på 101 København 237,5 3,5 234,0 253 19,0 147 Frederiksberg 246,0 0,0 246,0 253 7,0 151 Ballerup 0,0 0,0 0,0 253-153 Brøndby 0,0 0,0 0,0 253-155 Dragør 243,0 0,0

Læs mere

Flere elever går i store klasser

Flere elever går i store klasser ANALYSENOTAT Flere elever går i store klasser November 2016 I det følgende analyseres udviklingen i antallet af elever i folkeskolens klasser på baggrund af tal fra Indenrigsministeriet og svar fra undervisningsministeren.

Læs mere

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt

Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Sundheds- og Forebyggelsesudvalget 2013-14 SUU Alm.del endeligt svar på spørgsmål 1026 Offentligt Holbergsgade 6 DK-1057 København K T +45 7226 9000 F +45 7226 9001 M sum@sum.dk W sum.dk Folketingets Sundheds-

Læs mere

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde

DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965 UDBUDSBEKENDTGØRELSE. Bygge- og anlægsarbejde 1/5 Denne bekendtgørelse på TED-webstedet: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:182965-2011:text:da:html DK-Aalborg: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder 2011/S 111-182965

Læs mere

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw

Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw ORIENTERER Emne: Indberetning af ledige boliger pr. Nr.: 650 1. oktober 2014 Dato: 24. september 2014 BRK/ENI/RKP/lbw Månedlig opgørelse af antal ledige boliger Ledige boliger Til brug for næste måneds

Læs mere

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008

Danmark - Regionsopdelt Andel af befolkningen der er registreret i RKI registret Udvikling januar juli 2008 Danmark - Regionsopdelt af befolkningen der er i RKI registret Udvikling januar 2007 - juli 2008 5,50% Jan. 2007-4,69% Juli 2007-4,67% 5,00% Jan. 2008-4,66% Juli 2008-4,70% 5,11% 5,18% 5,25% 5,28% 4,93%

Læs mere