Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Overskrift Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger"

Transkript

1 Danmark-Aalborg: Almindelige bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med rørledninger AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, AALBORG FORSYNING, VARME Rammeaftale vedrørende anlæg, reparation og renovering af fjernvarmeledninger. Udførelse af jord- og belægningsarbejder samt rørarbejde i forbindelse med anlæg, reparation og renovering af fjernvarmeledninger. CPV: , AaV Entreprise I/S Følfodvej Vodskov Mailadresse: Telefon: Internetadresse:

2 Danmark-Aalborg: Arkitekt-, ingeniør- og planlægningsvirksomhed HIMMERLAND BOLIGFORENING, AFDELING 5 Projektkonkurrence afdeling 5, Blåkildevej, Kildeparken Himmerland Boligforenings afdelinger på Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 5) og Fyrkildevej (afd. 52) er en del af en større byplan fra 960'erne, som lå til grund for udbygningen af det østlige Aalborg. Området, i daglig tale»kildeparken«, er beliggende mellem Smedegårdsvej og Humlebakken og består af både etageboligbebyggelse og gårdhavehuse. Helhedsplanen»Kildeparken 2020«indeholder som navnet indikerer tiltag og initiativer, der strækker sig over en årrække. Derfor har man også fra Boligorganisationens og fra Landsbyggefondens side valgt at helhedsplanens udmøntning skal ske i etaper. Første etape af helhedsplanen var gennemførelsen af Sundheds- og Kvartershuset, som netop er taget i brug, og som allerede har tilført det østlige Aalborg et markant løft og en åbning til boligområdet i forhold til sin omverden. Anden etape er den del af helhedsplanen, som denne udbudsbekendtgørelse omhandler, er den fysiske renovering og forandring af de eksisterende boligblokke og gårdhavehusene og den fysiske struktur i friarealerne og adgangsforhold. Anden etape med realisering af helhedsplanen skal af hensyn til den fastlagte skematik gennemføres afdelingsvis for de 3 afdelinger Ravnkildevej (afd. 50), Blåkildevej (afd. 5) og Fyrkildevej (afd. 52). Herudover skal der varetages en række tværgående og koordinerende opgaver, hvorfor Himmerland Boligforening til varetagelse af planlægning og styringsopgaver samt teknisk rådgivning for de enkelte etaper har besluttet, at der skal tilknyttes: En tværgående teknisk rådgiver med overodnet og koordinerende ansvar for trafikplanlægning, vejanlæg, ledningsanlæg, regnvandsopsamling samt landskab. En totalrådgiver der varetager alle projekteringsydelser herunder landskabsydelser, i relation til realisering af byudviklingsopgaven vedrørende Blåkildevej, afdeling 5. (Nærværende udbud). Udbudsopgaven med at udpege den ovenfor beskrevne tværgående tekniske rådgiver vil blive foretaget efter afslutning af nærværende udbud. Visionen med helhedsplanen er at udvikle en grøn og mangfoldig bydel. Himmerland Boligforening har således ikke på nuværende tidspunkt lagt sig fast på udbudsform for gennemførelse af Ravnkildevej, afdeling 50 og Fyrkildevej, afdeling 52. Blåkildevej, afd. 5 består af 348 familieboliger fordelt på etageboliger og gårdhuse. Boligerne har størrelser fra til 5 rums boliger. Herudover har afdelingen et fælleshus og garageanlæg. Bebyggelsen er meget nedslidt, og en byggeteknisk gennemgang har vist, at der ligeledes er alvorlige byggetekniske skader og svigt hvorfor der skal gennemføres nødvendige vedligeholdelses- og forbedringsarbejder i boligerne. Boligerne er utidssvarende og friarealerne trænger til genopretning. Afdelingens drift lider under store udgifter til opvarmning, ligesom afdelingen har store tab på grund af fraflytning. Der er således behov for en omfattende renovering, herunder ændringer i bygningernes facadeudtryk og afdelingernes fysiske struktur for så vidt angår friarealer og adgangsforhold. Der er behov for at tilvejebringe en større variation i boligudbuddet, både i forhold til varierede boligstørrelser og boligernes egnethed i forhold til ældre og handicappede.

3 Det fremtidige boligudbud varieres bl.a. ved at omdanne dele af bebyggelsen fra etagehusblokke til rækkehuse. Der forventes etableret nye adgangsforhold og haver ligesom udearealerne omkring gårdhavehusene forventes renoveret. De nævnte rækkehuse bliver et nyt tiltag i boligområdet, ligesom der kan blive mulighed for etablering af f.eks. bofællesskaber i de eksisterende gårdhavehuse. Udover den ovenfor beskrevne boligrenovering og som led i udviklingen hen i mod et mere mangfoldigt bykvarter er nybyggeri en oplagt mulighed for at skabe variation og andre kvaliteter i området. Der foreligger dog ikke bevillingsmæssige rammer herfor på nuværende tidspunkt. For at skabe liv i området skal infrastrukturen forbedres således, at der opnås et sammenhængende vejsystem for området, der kan give adgang til gennemkørende sivetrafik for både biler og busser, ligesom kobling til det overordnede vejnet og en sammenbinding af området med byområdet skal belyses, for at synliggøre en hensigtsmæssig afvikling af trafikken. Udviklingen af infrastrukturen skal gennemføres inden for rammerne af»city in between«-konkurrencen om udvikling af det østlige Aalborg, der bl.a. forudsætter ændring af bydelens trafikstruktur. Med en særlig bevilling har Landsbyggefonden støttet en forundersøgelse af mulighederne for etablering af et system for lokal håndtering af regnvand. Undersøgelsen har vist, at de lokale forhold giver mulighed for at hele området i princippet kan frakobles det offentlige system ved etablering af kanaler, søer og nedsivningsområder, som tillige kan styrke områdets herlighedsværdier. Den gennemgående tekniske bygherrerådgiver skal forestå udarbejdelsen af den trafikale helhedsplan samt forestå den overordnede rådgivningsopgave vedrørende håndtering af regnvand og spildevand, dog i et tæt samarbejde med nærværende rådgiver. Fremtidige etaper indeholdt i Helhedsplanen Kildeparken 2020: Afdelingerne er med i det boligsociale projekt 9220 Aalborg Øst sammen med 9 andre afdelinger tilhørende 4 boligorganisationer. I Helhedsplanen Kildeparken 2020 fremgår også projekter og udviklingsområder, som ligger udenfor godkendelsen af skema A. Tiltag, der forudsætter videre udvikling i takt med den øvrige byudvikling af det østlige Aalborg. Det er bl.a. Himmerland Boligforenings hensigt at etablere en ny type bolig, erhvervsboliger, hvor beboeren fra egen bolig får mulighed for at drive virksomhed, f.eks. frisørsalon, webshop, liberalt erhverv eller lignende. Hensigten er at opføre lette tilbygninger i tilknytning til boliger i stueetager, hvorfra erhvervet kan drives. Der er i øjeblikket nedsat en arbejdsgruppe der undersøger, om og hvordan etablering af erhvervsboligerne kan understøtte et bedre grundlag for iværksætteri i området. Herudover gennemføres og påtænkes der gennemført en række øvrige udbygningsaktiviteter i det østlige Aalborg frem mod Eksempelvis etablering af letbane, udvidelse og udvikling af Aalborg Universitet og universitetsområdet og byggeriet af det nye supersygehus, samt hensyntagen til de udviklingstendenser, som konkurrencen»city in Between«i øvrigt har peget på. Som initiativ til at styrke såvel de organiserede som de uorganiserede idræts- og fritidstilbud i det østlige Aalborg påtænkes opført en sportshangar i forbindelse med gennemførelsen af 2. etape af helhedsplanen. En sportshangar vil endvidere understøtte den boligsociale helhedsplan»9220 Aalborg Øst«. Sportshangaren er under udvikling i tæt samarbejde med bl.a. Lokale- og Anlægsfonden, Aalborg Kommune, SIFA, AaB, Dansk Idræts Forbund m.fl. Udviklingsarbejdet støttes af Fonden Realdania og Landsbyggefonden er indstillet på at indgå i en medfinansiering af projektet. Konkurrencematerialet vil redegøre for i hvilket omfang disse»fremtidige projekter«og eventuelle nybyggerier skal tænkes med i konkurrenceforslaget. Projektkonkurrencen skal påregnes gennemført på grundlag af de visioner, tanker og ideer der er beskrevet i helhedsplanen. Den, efter gennemførelsen af nærværende projektkonkurrence, nødvendige rådgivning for gennemførelse af byggeprojektet skal gennemføres i henhold til FRI og DANSKE ARK's ydelsesbeskrivelser vedrørende byggeri og planlægning 202 samt eventuelle andre ydelser som vil fremgå af konkurrencematerialet. 2

4 Efter afslutningen af projektkonkurrencen vil der i medfør af udbudsdirektivets artikel 3, stk. 3, blive gennemført et udbud med forhandling med det vindende team/de vindende teams med henblik på udpegning af en totalrådgiver, der skal varetage totalrådgivningen i forhold til projektet. Yderligere informationer om projektet kan findes på samt på under udbud. CPV:

5 Danmark-Aalborg: Offentlig vejtransport Nordjyllands Trafikselskab -

6 Danmark-Aarhus: Bygge- og anlægsarbejder REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU delprojekt akut, udbudsområde N4. Nærværende udbud, udbudsområde N4, er nybyggeri på ca m2. Arbejderne på udbudsområde N4 udbydes i 3 storentrepriser: Råhus og lukning bygning, aptering samt teknik og installation. Derudover udbydes/er udbudt følgende arbejder i rammeudbud: Brandsikringsanlæg (ABA/ABDL/ARS) Person- og bygningssikringsanlæg (AIK/ADK/ITV/dørtelefon) BMS-anlæg IT-net Sprinkleranlæg Solcelleanlæg Patientkald Skiltning Laboratorieinventar og stinkskabe Garniture og careprodukter. Byggeriet udføres med pladsstøbte fundamenter og etagedæk. Vægge og søjler er udformet som betonelementer. Facader udføres delvis som sandwichelementer og delvis som bagvægge af beton beklædt med ophængt og opmuret tegl. Herudover indeholder byggeriet glasfacader mod publikumsarealer. Der er udvendig solafskærmning foran vinduespartier og silketrykt glas i de store glasfacader. Indvendige skillevægge udføres overvejende som lette, ikke-bærende gipsskillevægge, der malerbehandles. Gulve beklædes med vinyl, linoleum eller fugefri flydegulve og lofter udføres som akustikdæmpende systemlofter. Byggeriet udgøres overvejende af standardiserede bygninger, hvor ca. 80 % udgør et centralt klinisk område,hvor etagedækkene er paddehattedæk understøttet af søjler i facader og i en central søjlerække. I hver ende af det kliniske område er placeret en logistikkerne i beton, der udgør bygningens stabiliserende elementer. I logistikkerner er placeret trapper, elevatorer og lodrette installationsføringsveje. Bygningerne er udformet i et rationelt modulært system. Teknik og installationsarbejderne indeholder traditionelle sygehustekniske installationer, såsom ventilationsanlæg, VVS-installationer herunder luftarter, elinstallationer, elevatorer mv. Fremføring af alle hovedforsyningssystemer udføres under byggemodningsprojektet. Grænsefladen er hovedteknikrummene. CPV: , , , Poul Pedersen A/S Grimhøjvej Brabrand Mailadresse: Telefon: MT Højgaard A/S Knud Højgaards Vej Søborg

7 Mailadresse: Telefon: Internetadresse: EL:CON Århus A/S Finlandsgade Århus N Mailadresse: Telefon:

8 Danmark-Aarhus: Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) REGION MIDTJYLLAND, DET NYE UNIVERSITETSHOSPITAL, PROJEKTAFDELINGEN F DNU - Skiltning, udbudsområde N, S og E2 Arbejdet vedrører udbudsområderne N; S; E2 samt et repræsentativt udsnit af de udvendige arealer. Udbudsområderne N, S og E2 omfatter tilsammen ca m2. Arbejdet omfatter færdigprojektering, levering, montering og aflevering af indvendig og udvendig statisk skiltning med og uden lys, komplet færdigt til brug, inkluderet tilhørende dele med tillæg af alle materiale- og arbejdsydelser, som er nødvendige for skiltenes færdiggørelse til fuld driftsmæssig stand, herunder alt tilslutningsarbejde. For de udvendige skiltepyloners vedkommende omfatter arbejdet projektering og levering af nødvendig og lovbestemt fundering. Det må påregnes, at der i et vist omfang skal udføres mock ups, som grundlag for afprøvning af særlige skilteelementer. Entreprenøren er forpligtet til at præstere alle sådanne ydelser, som anses nødvendige for arbejdets forsvarlige færdiggørelse efter god håndværksmæssig praksis. Arbejdet omfatter statisk/analog skiltning indenfor følgende kategorier: Udvendig skiltning til placering ved trafikveje i form af større skiltepyloner i varierende dimensioner til fastmontering på nedstøbte, justerbare stag eller lignende, der tager højde for vindlast, vandalisme og krav jf. vejregler i forbindelse med påkørsel; pyloner udføres med og uden integreret LED-belysning og pyloner vedindkørsler udføres med LED-display for digital info om P-pladser; skilte udføres i ikke-korroderende, slagfast materiale og konstruktion tilpasset vejrlig og temperaturskift; overfladebehandling med ovnlakering. Udvendig skiltning til bygningsnær placering i form af mindre skiltepyloner i varierende dimensioner til fastmontering på nedstøbte, justerbare stag eller lignende, der tager højde for vindlast, vandalisme og andenmekanisk påvirkning; skilte udføres i ikke-korroderende, slagfast materiale og konstruktion tilpasset vejrlig og temperaturskift; overfladebehandling med ovnlakering. Indgange skiltes med»løse bogstaver«udført med svøb, der monteres på forsvarlig vis over baldakin eller tilsvarende. Indvendig statisk skiltning i form af oversigtsskilte, henvisningsskilte, destinationsskilte, etageoversigtsskilte, navneskilte, nummerskilte, funktionsskilte og påbudsskilte i varierende dimensioner omfatter enkelt- og dobbeltskilte med og uden LED-belysning til enkel montage på fast væg, glasvæg og nedstropning fra loft; materialer og konstruktion i udtryk, overflade og farver som udvendig skiltning. Indvendigt krydspunktskilt udføres som LED-belyst dobbelt faneskilt til montage vinkelret på væg. Folieapplikationer til skiltning af eksempelvis elevatordøre. Løse laserskårne bogstaver til opklæbning på eksempelvis søjle i sengeafsnit. Geografisk rumnummer/brugsrumsnummer udført som folietekst til montering direkte på karm. Entreprisen indeholder ikke: Levering og montering af elinstallationer frem til indvendig skilte. Levering og montering af elinstallationer frem til udvendige skilte. Digital skiltning, som planlægges og udbydes af bygherren.

9 Færdselsskilte efter vejreglerne. CPV: , , , , , , , , , Modulex A/S Kløvermarken Billund Mailadresse: Telefon: Internetadresse: 2

10 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support Aarhus Kommune -

11 Danmark-Aarhus: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, AFFALDVARME AARHUS Kontrakt om it-system til affaldsadministration. Kontrakten vedrører levering, klargøring, implementering samt vedligeholdelse af et it-system til affaldsadministration i Aarhus Kommune. AffaldVarme Aarhus har ønsket, at systemet sikrer en understøttelse af væsentlige aftalemæssige og økonomiske forhold i forbindelse med AffaldVarme Aarhus' administration af de forskellige affaldsordninger, som forvaltningen tilbyder kommunens borgere og virksomheder. Det har endvidere været et ønske, at systemet understøtter den daglige drift vedrørende tømninger og udskiftning af affaldsbeholdere m.v., samt at systemet opsamler og håndterer de hændelser, der knytter sig til den daglige drift, herunder registrering af hver enkelt tømning. Den daglige drift varetages af selvstændige vognmænd og af AffaldVarme Aarhus' eget Beholderværksted, der begge anvender egne driftssystemer med integration til AffaldVarme Aarhus' administrationssystem. Det udbudte system skal integrere med en række øvrige kommunale systemer og fælles-offentlige systemer, beregne regningslinjer samt anvende fællesoffentlige digitale tjenester. Der ønskes en løsning, hvor det udbudte system udgøres af en kerne, hvis primære funktionalitet omfatter håndtering af kunder, kundeaftaler, leverandøraftaler og økonomi. Som en del af systemkernen ønskes mulighed for at integrere til forskellige funktionaliteter i form af moduler, f.eks. til CRM, hændelsesstyring og rapportering samt Business Intelligence m.fl. CPV: , , , , , , , , Netcompany It and Business Consulting Grønningen København K Telefon: Internetadresse: Fax:

12 Danmark-Aarhus: Lejer REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK Mobile op-lejer til NBG. 2 mobile op-lejere til NBG som skal benyttes, som multileje til traumekirurgi undtagen ekstensionsleje, herunder ryg, skuldre, fødder, knæ, albue, bækken, hånd, arm m.v. med optioner på et ekstra leje og tilbehør. CPV: Maquet Danmark A/S Industriparken 44B 2750 Ballerup Telefon:

13 Danmark-Aarhus: Ortopædiske implantater INDKØB & MEDICOTEKNIK, DEPARTMENT OF PROCUREMENT & CLINICAL ENGINEERING Levering af hofteimplantater til Region Midtjylland. Primær hofte, cementeret Primær hofte, ucementeret med HA coatning Primær hofte, ucementeret Double Mobility Cup, ucementeret. CPV: Zimmer, Stryker Stryker og Zimmer Johnson & Johnson, Stryker og Biomet Zimmer, Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Zimmer, Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Zimmer, Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Stryker, Biomet og Johnson & Johnson Biomet og Stryker

14 Danmark-Aarhus: Porteføljeforvaltning AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ Porteføljeforvaltning og levering af elektricitet til Aarhus Kommune, Aarhus Vand A/S samt Aarhus Letbane. Udbuddet omfatter porteføljeforvaltning af elektricitet (finansiel forvaltning og fysisk levering) til aftagesteder under Aarhus Kommune, Aarhus Vand A/S samt Aarhus Letbane under Midttrafik, som specificeret i udbudsmaterialet. CPV: , DONG Energy El & Gas A/S Kraftværksvej 53, Skærbæk 7000 Fredericia Telefon: Internetadresse: dongenergy.dk

15 Danmark-Aarhus: Respirationsmonitorer REGION MIDTJYLLAND, REGIONSHUSET AARHUS, INDKØB OG MEDICOTEKNIK CPAP-behandling til søvnapnø i eget hjem. Indkøb af CPAP-behandling til patienter i eget hjem. Herunder CPAP-apparater, -masker og reservedele til maskerne. CPV: 33950, Maribo Medico A/S Kidnakken 4930 Maribo Mailadresse: Telefon: Philips Danmark A/S Nybrovej Gentofte Mailadresse: Telefon:

16 Danmark-Aarhus: Tilplantning og vedligeholdelse af grønne områder AARHUS KOMMUNE, TEKNIK OG MILJØ, AFFALDVARME AARHUS, VARMETRANSMISSION Rammeaftale vedr. udførelse af grøn pleje og rengøring, herunder industrirengøring. Rammeaftale vedr. udførelse af grøn pleje og rengøring, herunder industrirengøring, på VarmeTransmissions drifts- og pumpeanlæg. Udbuddet er opdelt i 2 delområder delområde A omfatter grøn pleje samt rengøring af toiletter og køkkener mv., mens delområde B omfatter industrirengøring. CPV: , 90900, OKNygaard A/S Hasselager 836 Beringvej 9 Telefon: Mailadresse: Internetadresse: oknygaard.dk Compass Group Danmark A/S Roholmsvej D 2620 Albertslund Telefon: Internetadresse: compass-group.dk/

17 Danmark-Albertslund: Medicinske forbrugsmaterialer ALBERTSLUND KOMMUNE Genudbud af sygeplejeartikler, plejeartikler og værnemidler. Udbuddet vedrører levering af sygeplejeartikler, plejeprodukter og værnemidler, til Vestegnens Indkøbsforum. Kommunerne på Vestegnen har i fællesskab etableret Vestegnens Indkøbsforum, som er et netværk mellem kommunerne Albertslund, Glostrup, Brøndby, Hvidovre, Høje Tåstrup, Ishøj, Rødovre og Vallensbæk. Dette netværk indebærer et systematisk samarbejde om udbud på forskellige varer og tjenesteydelser. Formålet med det fælles samarbejde er at opnå indkøbsmæssige fordele for de deltagende kommuner. Vestegnens Indkøbsforum udarbejder fælles udbud, hvor udbudsplanens områder fordeles mellem kommunerne. Som udgangspunkt udpeges én kommune, som værende ansvarlig for det enkelte udbud og afgør hvilken udbudsform, der anvendes. I tilbudsvurderingen samles en arbejdsgruppe, som er sammensat af medarbejdere fra de kommuner, der deltager i udbuddet. De deltagende kommuner har ved dette udbud, en forventning om at opnå en økonomisk og servicemæssig fordelagtig aftale. I dette udbud deltager følgende ordregivende myndigheder: Hvidovre Kommune, indbyggertal ca Høje-Tåstrup Kommune, indbyggertal ca Rødovre Kommune, indbyggertal ca Albertslund Kommune indbyggertal ca Glostrup Kommune, indbyggertal ca Ishøj Kommune, indbyggertal ca Vallensbæk Kommune, indbyggertal ca (herefter kaldet ordregiver). Albertslund Kommune ved Indkøbskonsulenten Anna A. Uhlmann er kontaktperson og ansvarlig for processen i forbindelse med gennemførelsen af udbuddet. Indtil kontraktskrivning skal al kommunikation vedrørende udbuddet ske gennem udbudsportalen Mercell Danmark. Spørgsmål til udbudsmaterialet skal ske i henhold til afsnit CPV: Mediq Danmark A/S Kornmarksvej 5-9, Postboks Brøndby Mailadresse: Telefon: Fax: OneMed A/S P.O.Pedersens Vej Århus N Telefon: Fax: Abena A/S

18 Egelund Aabenraa Mailadresse: Telefon: Fax:

19 Danmark-Albertslund: Vask og rensning ALBERTSLUND KOMMUNE Tilbudsindhentning på let arbejdsbeklædning og linnedservice. Opgaven består af 2 delaftaler: Delaftale let arbejdsbeklædning (vask, leje, levering og afhentning mv.) Denne delaftale vedrører vask, leje, levering og afhentning mv. af let arbejdsbeklædning inkl. overtøj til genoptræningen, plejeboligerne, hjemmeplejen og tandklinikkerne. Delaftale 2 linnedservice (vask, leje, levering og afhentning mv.) På denne delaftale ønskes der linnedservice, herunder leje, vask, levering og afhentning af linned mv. til plejeboligerne Humlehusene og 7 samt Albo Omsorgscenter. Antal enheder, der ønskes leveret til hvert sted: I Humlehusene og 7 skal der leveres ca. 48 enheder På Albo skal der leveres ca. 55 enheder. Ved tilbudsgivningen ønskes angivet tilbudspris pr. leveret renvasket enhed. Ved»enhed«forstås pr. stk. linned/produkt. CPV: , De Forende Dampvaskeri Berendsen Textil Service A/S

20 Danmark-Assens: Måtter ASSENS KOMMUNE Måtteservice til Assens Kommune. Levering af måtteservice til Assens Kommune. CPV: A-Vask A/S

21 Danmark-Ballerup: Personbiler BALLERUP KOMMUNE Kontrakt om levering af hjemmeplejebiler og servicering heraf. Denne kontrakt vedrører Ballerup Kommunes anskaffelse af 33 fabriksnye biler til hjemmeplejen med option på yderligere 7 biler. Derudover indbefatter det 36 mdr. service- og vedligeholdelsesaftaler på bilerne med en tilhørende option på forlængelse af serviceaftalerne på yderligere 2 x 2 måneder. Anskaffelserne er opdelt i 2 delaftaler, så det er ikke et krav at tilbudsgiver skal kunne byde på samtlige biltyper, men blot én af delaftalerne. Delaftale Køb af 5 stk. benzin mikro personbiler på hvide plader. Årligt kørselsbehov km. Option på 5 yderligere biler. Køb af 2 stk. diesel mikro/mini personbiler på hvide plader. Årligt kørselsbehov km. Køb af 2 stk. el-biler i mini personbils klassen. Til korte ture med plads til 4-5 voksne personer. Årligt kørselsbehov km. Option på 2 yderligere biler. Delaftale 2 Køb af 4 stk. hybrid-benzin mini personbiler på hvide plader. Årligt kørselsbehov km. CPV: , , , , Arne Stubbe Automobiler A/S Måløv Byvej Ballerup Krogsgaard-Jensen A/S Herlev Hovedgade Herlev

22 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af miljøskibet MARIE MILJØ, jf. specifikation, påbegyndt inden Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn og 5-årig klassefornyelsessyn (Class Renewal Survey) i henhold til specifikation for miljøskibet MARIE MILJØ. Opgaven omfatter bl.a. doknings-/beddingssætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Miljøskibets hoveddata: Stålskib Længde overalt: 30,0 m. Længde mellem PP: 25,0 m. Bredde: 8,0 m. Dybgang maks.: 2,0 m. Deplacement: 247,0 ton Højde fra køl til antennetop: 7,0 m. Miljøskibet er til rådighed for gennemførelsen af hovedeftersynet i maksimalt 4 uger, og hovedeftersynet skal være påbegyndt senest den CPV: , Marstal Værft A/S Thomsens Plads Marstal Mailadresse: Telefon:

23 Danmark-Ballerup: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af patruljefartøjet HDMS NYMFEN, jf. specifikation, påbegyndt inden Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn og 5-årig klassefornyelsessyn (Class Renewal Survey) i henhold til specifikation for patruljefartøjet HDSM NYMFEN. Opgaven omfatter bl.a. doknings-/beddingssætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, herunder GRP/kompositarbejder, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Skibets hoveddata (GRP): Længde overalt: 43,0 m. Længde mellem PP: 38,5 m. Bredde: 8,4 m. Dybdegang under køl: 2,7 m. Letvægt: 80 ton. For træk af aksler skal der tilsikres minimum m fri plads bag skibet efter dokning/beddingssætning. Dok skal have en løftekapacitet på minimum 280 t. Skibet er til rådighed for gennemførelsen af hovedeftersynet i maksimalt 5 uger, og hovedeftersynet skal være påbegyndt senest den CPV: ,

24 Danmark-Ballerup: Uddannelsestjenester i forbindelse med forsvars- og sikkerhedsmateriale DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: Uddannelsestjenester i forbindelse med forsvars- og sikkerhedsmateriale.

25 Danmark-Birkerød: Korn, kartofler, grøntsager, frugt og nødder DANSK RØDE KORS ASYLAFDELING Frugt og grønt. Frugt og grønt til Røde Kors Asyl i alt et årlig forbrug på ca kg. CPV: AB Catering København A/S Park Alle Brøndby

26 Danmark-Charlottenlund: Rådgivning i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder GENTOFTE KOMMUNE Gentofterenden, klimatilpasning rådgivning prækvalifikation. Rådgivning, projektering, myndighedsbehandling, arbejdsmiljøkoordinering under projektering. Dertil rådgivning under udbud af entreprenørentreprisen. Under udførelsen skal kontrakten indeholde, tilsyn med arbejdets udførelse og arbejdsmiljøkoordinering. CPV: Rambøll Hannemanns Allé København

27 Danmark-Esbjerg: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support ESBJERG KOMMUNE Daginstitutions- og dagplejesystem. Esbjerg Kommune ønsker at anskaffe et integreret daginstitutions- og dagplejesystem som skal kunne håndtere pladsanvisningens kerneydelser og sagsbehandling i forbindelse hermed. Systemet skal endvidere anvendes som et redskab til at effektivisere arbejdsgangen i forbindelse med pladsanvisningens kerneydelser og til at digitalisere Esbjerg Kommunes pladsanvisning generelt. Digitaliseringen skal bl.a. give mulighed for en øget selvbetjeningsservice for kommunens borgere. CPV: IST Tabulex Ledreborg Alle 30C 4000 Roskilde Telefon: Internetadresse:

28 Danmark-Esbjerg: Tømning af sivebrønde eller septiktanke ESBJERG FORSYNING A/S SPILDEVAND 4234/2 Esbjerg tømningordning Esbjerg Spildevand. Tømning af bundfældningstanke i Esbjerg Kommune. CPV: Simon Moos Entrepriser A/S Kallehave Sønderborg

29 Danmark-Frederiksberg: Byggearbejder på enfamiliehuse og boligejendomme ØLSTYKKE ALMENE BOLIGSELSKAB -

30 Danmark-Frederiksberg: Virksomhed i forbindelse med administration LØNMODTAGERNES DYRTIDSFOND Kontrakt vedrørende medlemsadministration og IT-ydelser til brug for medlemsadministration. Lønmodtagernes Dyrtidsfond (LD) har gennemført et begrænset udbud vedrørende LDs medlemsadministration med tilhørende medlemsservice samt IT-drift og -vedligehold til brug for medlemsadministrationen, og kontrakten er nu tildelt og indgået med FDC A/S. CPV: , , , , , FDC A/S Lautrupvang 3 A 2750 Ballerup Telefon:

31 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af patruljefartøjet ROTA, jf. specifikation, gennemført i perioden til Opgaven omfatter gennemførelse af hovedeftersyn og 5-årig klassefornyelsessyn (Class Renewal Survey) i henhold til specifikation for patruljefartøjet ROTA. Opgaven omfatter bl.a. doknings-/beddingssætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering,herunder GRP/kompositarbejder, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Skibets hoveddata (GRP): Længde overalt: 43,0 m. Længde mellem PP: 38,5 m. Bredde: 8,4 m. Dybdegang under køl: 2,7 m. Letvægt: 80 ton. Skibet er til rådighed i perioden til den for gennemførelse af hovedeftersynet. For træk af aksler skal der tilsikres minimum m fri plads bag skibet efter dokning/beddingssætning. Dok skal have en løftekapacitet på minimum 280 t. CPV: ,

32 Danmark-Frederikshavn: Reparation og vedligeholdelse af krigsskibe FORSVARETS MATERIELTJENESTE Hovedeftersyn af inspektionsskibet HDMS THETIS, jf. specifikation, gennemført i perioden til den Opgaven omfatter gennemførelse af mellemliggende klassesyn (Intermediate Survey) i henhold til specifikation for inspektionsskibet HDMS THETIS. Opgaven omfatter bl.a. doksætning og bundsyn, ud- og indvendige malerarbejder, reparations- og vedligeholdelsesarbejder på skrog og aptering, samt generelt eftersyns-, vedligeholdelses- og reparationsarbejder af fartøjets mekaniske og elektriske systemer og komponenter. Skibets hoveddata (stålskib): Længde overalt: 2,5 m. Længde p.p.: 99,75 m. Bredde maks.: 4,40 m. Dybgang for: 4,5 m. Dybgang agter: 6,3 m. Dokningsvægt: ca t. Skibet er til rådighed i perioden til for gennemførelse af hovedeftersynet. For sænkning af Azimuth propel skal der tilsikres minimum 2 m frihøjde under. For sænkning af rorstamme skal der tilsikres minimum 2,5 m frihøjde under skibet. For træk af aksel skal der tilsikres minimum 5 m fri plads bag skibet. CPV: ,

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol. Ordregiver Professionshøjskolen Metropol. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder CRM-løsning til Professionshøjskolen Metropol Professionshøjskolen Metropol - Danmark-Aabybro: Affaldskomprimatorer JAMMERBUGT KOMMUNE Indkøb af containere, komprimatorenheder og beholdere til brug på

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Motorkøretøjer AABENRAA KOMMUNE Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. Anskaffelse af 22 fabriksnye biler. CPV: 3400000. Jes P. Jessen A/S Gasværksvej 34 6200 Aabenraa Telefon: +45 74623008

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING

Overskrift DK-Aalborg: Forsikringstjenester. Ordregiver HIMMERLAND BOLIGFORENING DK-Aalborg: Forsikringstjenester HIMMERLAND BOLIGFORENING Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Himmerland Boligforening. Aftale om indgåelse af forsikringsdækning for Andels Bolig- og Byggeforeningen

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Rottebekæmpelse JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud af den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt Kommune. Nærværende udbud vedrører den lovpligtige kommunale rottebekæmpelse i Jammerbugt

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR.

Overskrift DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. DK-Aabenraa: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed KOLSTRUP BOLIGFORENING, AFDELING NR. 29 () Kolstrup Boligforening Afdeling nr. 29 Ældrecenter Lergården Totalrådgivning. Totalrådgivning

Læs mere

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej. Ordregiver Faxe Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Haslev: Specialiseret personbefordring ad vej Faxe Kommune DK-Rudkøbing: Taxikørsel Langeland Kommune DK-Støvring: Om- og tilbygning til Øster Hornum Skole Rebild Kommune Danmark-Aabenraa: Rådgivning

Læs mere

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard. Ordregiver Statens Kunstfond. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Arkitektkonkurrence om pavilloner til Gl. Holtegaard Statens Kunstfond - Danmark-Aabybro: It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support JAMMERBUGT KOMMUNE EU-udbud vedrørende Jobcentersystem

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Instrumenter og udstyr til tandpleje og delspecialer herunder AABENRAA KOMMUNE Vareindkøb af Dentalprodukter. Indkøb af dentalprodukter til brug i den kommunale ungdums- og omsorgstandpleje.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Vinduespudsning AABENRAA KOMMUNE Vinduespolering Aabenraa Kommune. Vinduespoleringsservice på 2 lokaliteter i Aabenraa Kommune udbydes samlet. CPV: 909300. Forenede Service A/S Buddingevej

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Personbiler. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Personbiler JAMMERBUGT KOMMUNE 40 nye personbiler inkl. option for service/vedligeholdelsesaftale samt tilbagekøbsaftale til ældreområdet i Jammerbugt Kommune. 40 nye personbiler inkl.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre. Ordregiver JAMMERBUGT KOMMUNE Danmark-Aabybro: Hjælpemidler til ældre JAMMERBUGT KOMMUNE Levering af standard genbrugshjælpemidler til Jammerbugt Kommune. Jammerbugt Kommunes udbyder følgende delaftaler:. Albuestok enkeltindstillelig.

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384

Overskrift DK-Aalborg Ø: Mikroskoper. Ordregiver AALBORG UNIVERSITET // CVR:29102384 DK-Aalborg Ø: Mikroskoper AALBORG UNIVERSITET // CVR:2902384 Raman mikroskop. Universitetet har indkøbt et raman mikroskop somo er specielt sammensat og kofigureret efter universitetsts særlige behov.

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Database- og operativsystemprogrampakke AABENRAA KOMMUNE Levering og vedligehold af IT-Fagsystem til Sundhed og Omsorg. Aabenraa Kommune ønsker at få et fælles IT-Fagsystem til Sundhed

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven.

Overskrift DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri. Ordregiver Aabenraa Kommune. Sammenfatning af opgaven. DK-Aabenraa: Rådgivning i forbindelse med byggeri Aabenraa Kommune DK-Aalborg: Artikler til badeværelser og køkkener ÆLDRE- OG HANDICAP FORVALTNINGEN I AALBORG KOMMUNE Levering af Elektrisk højdeindstillelig

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED)

Overskrift Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter. Ordregiver REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Danmark-Aalborg: Frugt, grøntsager og lignende produkter REGION NORDJYLLAND (REGIONAL MYNDIGHED) Frisk frugt og grønt, snitgrønt og forarbejdet grønsager. Indkøb af frisk frugt og grønt til sygehuse og

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Kontorartikler. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Kontorartikler AABENRAA KOMMUNE Levering af Kontor- og skoleartikler til Aabenraa Kommune. Levering af kontorartikler og skoleartikler til Aabenraa Kommunes forvaltninger, afdelinger og institutioner,

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til uddannelse eller forskning UNIVERSITETS- OG BYGNINGSSTYRELSEN KUA 2. Byggeafsnit B. Råhus entreprisen. Kontrakt for udførelse af entreprise

Læs mere

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder

Overskrift Cateringprodukter til Ærø. Ordregiver Ærø Kommune. Sammenfatning af opgaven - Navn på vinder Cateringprodukter til Ærø Ærø Kommune - Danmark-Aalborg: Apparatur til endoskopi og endokirurgi REGION NORDJYLLAND Skopiudstyr. Indkøbet omfatter nyinstallation og supplerende leveringer fra den oprindelige

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift DK-Aalborg: Central monitorstation. Ordregiver REGION NORDJYLLAND DK-Aalborg: Central monitorstation REGION NORDJYLLAND Levering af Patientmonitorer til Region Nordjylland Kontrakten vedrører levering af patientmonitorer, centraler samt kabler og sensorer i henhold til

Læs mere

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling. Ordregiver Aalborg Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalborg: Bæredygtig forstadsudvikling Aalborg Kommune DK-Aalborg: Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed BESKÆFTIGELSESREGION NORDJYLLAND,

Læs mere

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven

Overskrift DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed. Ordregiver Vejdirektoratet. Sammenfatning af opgaven DK-Hedehusene: Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed Vejdirektoratet Danmark-Aalborg: Lastbiler med drejestige AALBORG KOMMUNE, FORSYNINGSVIRKSOMHEDERNE, LAGER OG INDKØB Aftale

Læs mere

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift DK-Aabenraa: Finansiel leasing. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE DK-Aabenraa: Finansiel leasing AABENRAA KOMMUNE Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes Hjemmepleje og Jobcenter. Operationel leasing af 75 fabriks nye biler til Aabenraa Kommunes

Læs mere

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE

Overskrift Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen. Ordregiver AABENRAA KOMMUNE Danmark-Aabenraa: Undervisning i grundskolen AABENRAA KOMMUNE Ud- og ombygning af Kongehøjskolen etape, offentligt udbud i fagentreprise. I forbindelse med den nye skolestruktur i Aabenraa Kommune er Brundlundskolen

Læs mere

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder

Overskrift DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder. Ordregiver Vesthimmerlands Kommune. Sammenfatning af opgaven. Navn på vinder DK-Aalestrup: Bygge- og anlægsarbejder Vesthimmerlands Kommune Danmark-Aalborg: Bygge- og anlægsarbejde i forbindelse med bygninger til videregående uddannelse UCN UNIVERSITY COLLEGE NORDJYLLAND Udvidelse

Læs mere

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION

Overskrift DK-Ballerup: Programmelsupport. Ordregiver THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION DK-Ballerup: Programmelsupport THE DANISH DEFENCE ACQUISITION AND LOGISTICS ORGANIZATION CPV: 7226000. Programmelsupport. Thales UK Limited Air Operations Wookey Hole Road, Wells BA5 AA Somerset DET FORENEDE

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-København: Bygge- og anlægsarbejder DOMEA RANDERS, AFD. 380 OG 3802 C/O DOMEA Totalentreprisekontrakt. Projektering og opførelse af 48 almene boliger i totalentreprise. CPV: 45000000. DK-Rønne: Medicinsk

Læs mere

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps

Copyright 2007 Udbud Vagten - Dansk Specialinformation Aps DK-Odder: Hoved- eller fagentrepriser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder EGMONT HØJSKOLEN Egmont Højskolen - Bevæg Befri Beløn. Bygge- og anlægsarbejder i forbindelse med nybyggeriet af en tilbygning

Læs mere

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET

Overskrift DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) Ordregiver AARHUS UNIVERSITET DK-Aarhus: Databehandlingsmaskiner (hardware) AARHUS UNIVERSITET Udbud af servere til Aarhus Universitets administrative platform. er, efter flere store fusioner indenfor de senere år, i færd med at geare

Læs mere

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND

Overskrift Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester. Ordregiver REGION NORDJYLLAND Danmark-Aalborg: Ambulancetjenester REGION NORDJYLLAND Udbud af ambulancetjenesten i Region Nordjylland. Kontrakt vedrørende den samlede ambulancetjeneste (kørsel ABC) i Region Nordjylland.Ambulancetjenesten

Læs mere

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning

konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning et patientvenligt rationelt og fremtidssikret hospital konkurrence Herlev Hospital Helhedsplan Nybyggeri Rådgivning program Maj 2010 herlev hospital nybyg et patientvenligt rationelt og fremtidssikret

Læs mere