FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed. Indholdsfortegnelse"

Transkript

1 FORSIKRINGSBETINGELSER FOR HUNDEFORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche P50 Betingelser Side Fællesbetingelser Præmiens betaling og stempelafgift Regulering af præmier og forsikringssummer Forsikringens varighed, præmieregulering og opsigelse 2 4 Moms Forsikring i andet selskab Krigs-, jordskælvs- og atomskader Ankenævn Anmeldelse Fortrydelsesret Særlige fællesbetingelser gældende for hundesyge- og hundelivsforsikring Ikrafttræden Salg af hunden Hvor dækker forsikringen Ulykkesdefinition Indhentning af oplysninger Forhold i skadestilfælde, herunder forsikringstagers forpligtelser Skadebehandling og erstatningsudbetaling... 3 Sygdom og ulykke Hvilke hunde kan sygeforsikres? Hvornår ophører sygeforsikringen? Hvor dækker sygeforsikringen?... 4 Indholdsfortegnelse Side 4 Hvad dækker sygeforsikringen? Hvad dækker sygeforsikringen ikke? Erstatningsmaksimum Selvrisiko og behandlingsperiode... 6 Livsforsikring Hvilke hunde kan forsikres? Livsforsikringssum op til kr , Livsforsikringssum op til , Karenstid Udbetaling af livsforsikringen Erstatningsmaksimum Hvad dækker livsforsikringen ikke? Hvis hunden dør... 7 Lovpligtig hundeansvar Hvad dækker hundeansvarsforsikringen? Forsikringssummer Geografisk dækning Medforsikrede hundehvalpe Forsikringen dækker ikke Anmeldelse af skade Udvidet hundeansvarsforsikring Hvad dækker den udvidede hundeansvarsforsikring? Forsikringen dækker ikke... 8

2 Fællesbetingelser 1 Præmiens betaling og stempelafgift Første præmie forfalder til betaling ved forsikringens ikrafttræden og senere præmier på de i policen anførte forfaldsdage. I forbindelse med præmiens opkrævning og betaling er selskabet berettiget til at opkræve porto eller tilsvarende opkrævningsgebyr. Påkrav om betaling sendes til den opgivne betalingsadresse. Ændres betalingsadressen, skal selskabet straks underrettes. Betales præmien ikke senest 21 dage efter påkrav om betaling, fremsender selskabet en opsigelse og beregner samtidigt et ekspeditionsgebyr. Opsigelsen fremsendes tidligst 14 dage efter forfaldsdagen. Betales præmien ikke senest 21 dage efter opsigelsen, bortfalder forsikringsdækningen. Stempelafgift til staten berigtiges i henhold til stempellovens regler og opkræves sammen med præmien. 2 Regulering af præmier og forsikringssummer Præmien fastsættes efter den til enhver tid gældende tarif. Præmie, selvrisiko og maksimale dækningssummer for hundesygeforsikring og hundelivsforsikring indeksreguleres hvert år i overensstemmelse med løn- og prisudvikling, medmindre andet fremgår af de enkelte afsnit i forsikringsbetingelserne. 3 Forsikringens varighed, præmieregulering og opsigelse Forsikringen tegnes for ét-årige perioder og er fortløbende, indtil den af én af parterne skriftligt opsiges med mindst 1 måneds varsel til en forsikringsperiodes hovedforfald. Forsikring kan ligeledes med 1 måneds varsel til den 1. i en måned opsiges mod betaling af et gebyr. Hvis den lovpligtige hundeansvarsforsikring eller udvidede hundeansvarsforsikring for hunden opsiges, ophører tillige hundeforsikring og evt. hundelivsforsikring uden varsel og pr. samme dato. Præmieforhøjelser ud over reguleringer i henhold til løn- og prisudvikling og/eller ændringer af forsikringsbetingelserne kan ske med en måneds varsel til et forsikringsårs hovedforfald. Efter enhver anmeldt skade er begge parter, såvel forsikringstageren som selskabet, berettiget til i indtil 14 dage efter erstatningens betaling, eller efter afvisning af skaden, skriftligt at opsige forsikringen med 14 dages varsel. 4 Moms Erstatningen udbetales eksklusiv moms, såfremt hunden indgår i forsikringstagerens momsregnskab. 5 Forsikring i andet selskab Er der tegnet anden forsikring mod samme risiko i andet forsikringsselskab, og har dette selskab taget forbehold om, at dækningen falder bort eller indskrænkes, hvis forsikring tillige er tegnet i andet selskab, gælder samme forbehold nærværende forsikring, således at erstatningen betales forholdsmæssigt af selskaberne. 6 Krigs-, jordskælvs- og atomskader Undtaget fra forsikringen er skader eller ansvar for skader, der indtræder som direkte eller indirekte følge af krig eller krigslignende forhold, oprør, borgerlige uroligheder, stormflod, jordskælv og andre naturkatastrofer. 7 Ankenævn Er der opstået uoverensstemmelser mellem sikrede og selskabet om forsikringen, og fører en fornyet henvendelse til selskabet ikke til et tilfredsstillende resultat, kan sikrede klage til: Ankenævnet for Forsikring Anker Heegaards Gade København V Tlf mellem Anmeldelse Anmeldelse af skade skal snarest muligt ske til selskabet. 2

3 9 Fortrydelsesret Inden fortrydelsesfristens udløb skal du underrette selskabet om, at du har fortrudt aftalen. Gives denne underretning pr. post, er det tilstrækkeligt, at du sender brevet inden fristens udløb. Fortrydelsesfristen er 14 dage, gældende fra den dag, du har modtaget underretning om, at forsikringsaftalen er indgået. Hvis du vil sikre dig bevis for, at du har fortrudt rettidigt, kan du f.eks. sende brevet anbefalet og gemme postkvitteringen. 10 Særlige fællesbetingelser gældende for hundesyge- og hundelivsforsikring 11 Ikrafttræden Ikrafttrædelsesdatoen fremgår af policen. Forsikringen træder tidligst i kraft, når begæringen er modtaget og antaget af selskabet. Det er i alle tilfælde en forudsætning, at hunden er rask, og at der er afgivet korrekte helbredsoplysninger på hunden. Selskabet forbeholder sig ret til at afslå en forsikringsbegæring og/eller at antage eller forny forsikringen på særlige vilkår. 12 Salg af hunden Ved salg af en forsikret hund skal der fremsendes en skriftlig opsigelse til selskabet inden 14 dage fra ejerskiftet. Selskabet vil herefter beregne for meget indbetalt præmie og tilbagebetale den for meget indbetalte præmie opgjort pro rata i forhold til opsigelsestidspunktet. 13 Hvor dækker forsikringen Forsikringen dækker uden geografiske begrænsninger i Europa, så længe den person, der besidder/ejer hunden, har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt folkeregisteret. Forsikringen dækker dog kun indtil 3 måneder fra udrejsedagen. 14 Ulykkesdefinition Ved ulykkestilfælde forstås en tilfældig, for besidderen uforudsigelig, pludselig, udefrakommende indvirkning på hundens legeme med påviselig beskadigelse af dette til følge. 15 Indhentning af oplysninger Det er forsikringstagerens pligt at forsyne selskabet med fyldestgørende oplysninger og dokumentation, som kan have betydning for bedømmelsen af en anmeldt sygdom eller skade. Rimelige udgifter hertil afholdes af forsikringstager, men refunderes af selskabet, såfremt skaden er dækningsberettiget. 16 Forhold i skadestilfælde, herunder forsikringstagers forpligtelser Det er forsikringstagers pligt at holde en syg eller tilskadekommen hund under dyrlægebehandling og søge dyrlæge i tide. Forsikringstager skal følge dyrlægens forskrifter for behandling, herunder indlæggelse på klinik eller hospital. Det er forsikringstagers pligt, for egen regning, løbende at sørge for vaccination og øvrig smitteforebyggelse af hunden, hvis en smitsom sygdom truer ifølge veterinærmedicinske og/eller Den Danske Dyrlægeforenings anbefalinger. Dette gælder også, såfremt nye sygdomme måtte opstå. Selskabet er berettiget til, når som helst, at indhente oplysninger om hunden hos dyrlæge eller anden sagkyndig. Udgifter til dette skal afholdes af forsikringstager. Forhindres selskabet i dette, kan forsikringen opsiges af selskabet med 14 dages varsel. 17 Skadebehandling og erstatningsudbetaling Skadeanmeldelse rekvireres i forbindelse med ansvarsskade og returneres med relevante oplysninger, herunder oplysninger om hundens ID nummer. I forbindelse med sygeforsikringsskade fremsendes dyrlægeregning hurtigst muligt til selskabet påført policenummer. 3

4 Sygdom og ulykke 1 Hvilke hunde kan sygeforsikres? Sunde og raske hunde, som er fyldt 8 uger, men endnu ikke er 5 år. Er hunden fyldt 3 år, men endnu ikke 5 år, skal der foreligge en sundhedsattest fra dyrlægen. Sundhedsattesten må ikke være over 14 dage gammel. Der er en karenstid på 30 dage. For hvalpe indtegnet mellem alderen 8 og 12 uger er der ingen karenstid. Ved ulykkestilfælde, efter forsikringen er trådt i kraft, er der ingen karenstid. Hunden skal være vaccineret mod hundesyge, smitsom leverbetændelse og parvovirusdiarré og revaccineres efter gældende vaccinationsanbefalinger og med de af Lægemiddelstyrelsen godkendte og korrekte tidsintervaller for den pågældende vaccine, som skal være godkendt i Danmark. Hunden skal være ID mærket i form af microchipning, øre- eller lysketatovering. Hunden skal tillige være registreret i Dansk Hunderegister. Forsikringen tegnes individuelt og omfatter alene den hund, som er nævnt i policen. 2 Hvornår ophører sygeforsikringen? Sygeforsikringen er livsvarig (se dog pkt. 3 i fællesbetingelserne). 3 Hvor dækker sygeforsikringen? Forsikringen dækker behandlinger foretaget i Europa af autoriseret dyrlæge. Ved evt. skade ydes der erstatning i DKK, ud fra den på skadetidspunktet gældende valutakurs. 4 Hvad dækker sygeforsikringen? 4.1 Selve undersøgelsen og behandlingen. 4.2 Nødvendigt ophold på dyreklinik eller dyrehospital. 4.3 Materialer og medicin som dyrlægen forbruger under selve behandlingen på dyreklinikken eller dyrehospitalet. 4.4 Udgifter til operation herunder narkose og øvrige nødvendige materialer. 4.5 Tandbehandling som følge af ulykkestilfælde (jf. ulykkesdefinition i fællesbetingelsernes pkt. 14) erstattes med højst kr ,- af sygeforsikringens erstatningsmaksimum. Behandling af tumores i mundhulen dækkes op til to gange i hundens liv. 4.6 Laboratorieundersøgelser, scanning og røntgenfotografering til diagnostisk formål, kontrastundersøgelser, endoskopi, termografi, elektrokardiografi og lignende, er dækket op til forsikringens totale erstatningsmaksimum. 4.7 Ekstraudgifter ved aften- eller helligdagskonsultationer, såfremt der er tale om akut skade eller sygdom, der kræver øjeblikkelig behandling. 4.8 Udgifter til hundepsykolog efter henvisning fra dyrlægen erstattes med maksimalt kr. én gang i hundens levetid. Udgifter til hundepsykolog er dog kun dækket, såfremt hunden får et traume som følge af overfald fra løsgående hunde, påkørsel af et motorkøretøj eller som følge af indbrud i besidderens bolig. 4.9 Kiropraktik hos kiropraktisk uddannet dyrlæge i forbindelse med en dækningsberettiget skade, Erstatningen ydes dog kun én gang i hundens liv og med et max. beløb på kr , Udleveret eller anvendt medicin til hyposensibilisering. Behandlingsformen dækkes op til én gang i hundens liv Øjenlidelser i og omkring øjet er dækket som følge af ulykkestilfælde (jvf. ulykkesdefinition i fællesbetingelserne pkt.14), hornhindesår, glaukom, betændelsestilstande og pannus. Entropion samt ek- 4

5 tropion relaterede lidelser dækkes kun for hunde, som er fyldt to år. Indgreb i og omkring øjet, herunder skrabning af blinkhinder og conjunctiva dækkes kun for hunde, som er over to år gamle. Forsikringsdækningen for øjenlidelser udgør højst 20%, af den samlede erstatningssum pr. år Sterilisation og kastration dækkes kun i forbindelse med sygdomme som: tumorsygdomme i testis. Tumorsygdomme i vagina, livmoder og æggestokke samt pyometra. Forsikringstager skal, såfremt selskabet kræver det, dokumentere årsagen til indgrebet via analyser eller laboratorieprøver Aflivning samt kremering (dog ikke urnekremering), hvis aflivning sker i umiddelbar tilslutning til behandling af syg eller tilskadekommen hund, hvor dyrlægen direkte tilråder og anbefaler aflivning på grund af en sygdom eller skade omfattet af forsikringen. Udgifter til obduktion dækkes ikke Operation af diskusprolaps dækkes en gang i hundens liv Knæoperation erstattes to gange i hundens liv Ledbåndsoperationer og ledoperationer dækkes to gange i hundens liv I forbindelse med en dækningsberettiget skade, dækkes udgifter til dyrlægeordineret genoptræning som f. eks massage, svømmetræning, waterwalking, fysioterapi og løbebåndstræning. Erstatningen ydes dog kun en gang i hundens liv og med et max. beløb på kr ,- 5 Hvad dækker sygeforsikringen ikke? 5.1 Skader sket under jagt, hvis skaden er dækket under jagtforsikring. 5.2 Skader sket under udførelse af erhverv, herunder politihunde, vægterhunde og vagthunde. 5.3 Behandling af psykiske lidelser og adfærdsproblemer (se dog pkt. 4.8). 5.4 Behandling af arvelige eller medfødte lidelser samt afledte lidelser, herunder navlebrok og kryptorchisme. 5.5 Behandling af lidelser, der er en følge af fremavl af fysiske ændringer, der er generende for hunden. 5.6 Ordineret eller udleveret medicin, eller medicinsk foder (se dog pkt. 4.3). 5.7 Alternativ behandling herunder homøopati, laserbehandling, agreaterapi, løbebåndsterapi samt lignende ydelser. 5.8 Medicinske bade mod bl.a. lopper og lus samt udgifter til behandling mod orm, vitamin- og mineralbehandling samt vaccination. 5.9 Kosmetiske og plastiske indgreb herunder indgreb, der søger at ændre, afhjælpe, forme eller korrigere tilstande, uanset om disse er racetypiske og indgrebet evt. vil afhjælpe sygdomsdisposition. Udgifter til hudfoldsoperationer, læbefoldsoperationer og fjernelse af overflødig hud. Alle øjen- og hudsygdomme samt sekundære hudsygdomme affødt af anden lidelse hos racerne Shar Pei, Mastino Napolitano, Fransk Bulldog, Engelsk Bulldog, Amerikansk Bulldog, Chow Chow, West Highland White Terrier og Mops samt krydsningsracer heraf Røntgenfotografering for hofteleds-, albue- og skulderledsarthrose og eventuel behandling for samme og heraf afledte lidelser. Udgifter ved behandling af osteochondrose, ledmus og hofteleds-, albueleds- og skulderledsarthrose, fejludvikling af knogler, led eller sener samt heraf afledte lidelser Fertilitetsundersøgelser/behandling, undersøgelser og behandling i forbindelse med drægtighed, fødsel og diegivning, nervøs graviditet og hormonbehandling i relation til dette Forebyggende undersøgelser, behandling eller sundhedseftersyn, undersøgelser med henblik på attestudstedelse, attester, massage, svømmetræning, fysioterapi o. lign. 5

6 5.13 Indlæggelse eller behandling som følge af komplikationer opstået i tilslutning til en behandling, som ikke er omfattet af forsikringen Ledoperationer på hunde under 15 måneder. Gælder dog ikke ved ulykkestilfælde (jvf. ulykkesdefinition i fællesbetingelser pkt. 14) Organtransplantationer af enhver art Skader som er opstået før forsikringens ikrafttræden, forværring af disse skader eller følger heraf Tandsygdomme, caries, tandrensning, fjernelse af mælketænder eller skader herpå, komplikationer som følge af tandsten samt forlænget blød gane og bidefejl. 6 Erstatningsmaksimum Den maksimale erstatningssum pr. forsikringsår eller pr. skade kan højst udgøre kr (indeks 2010). 7 Selvrisiko og behandlingsperiode Der beregnes en selvrisiko pr. diagnose i hver behandlingsperiode. En behandlingsperiode kan have en varighed af maksimal 60 dage. For behandling af allergi med hyposensibilisering gælder dog en behandlingsperiode på maksimalt 12 mdr. Erstatningen beregnes til 80% af de dækningsberettigede udgifter, hvorefter selvrisikoen fratrækkes. Selvrisikoen udgør kr. 500 (indeks 2010) Livsforsikring 1 Hvilke hunde kan forsikres? Livsforsikringen kan tegnes på sunde og raske hunde, som er fyldt 8 uger, men endnu ikke er fyldt 5 år (sum op til kr. 5000,-) og kun som en tillægsforsikring til en sygeforsikring i selskabet. Hunden må ikke være over 3 år for tegning af forsikringssum over kr. 5000,-. Tegningsbetingelserne for hundesygeforsikring skal være opfyldt for at kunne tegne en livsforsikring. Der er karenstid på 60 dage fra forsikringens ikrafttræden. Ulykkestilfælde er dog dækket umiddelbart efter forsikringens ikrafttræden (se ulykkesdefinitionen under fællesbetingelsernes pkt. 14). Forsikringen tegnes individuelt og omfatter alene den hund, som er nævnt i policen. 2 Livsforsikringssum op til kr ,- For hunde som er fyldt 8 uger, men endnu ikke fyldt 5 år, kan der tegnes en livsforsikringssum på op til kr ,-. For hunde som er fyldt 1 år, men endnu ikke fyldt 5 år, kræves en sundhedsattest fra din dyrlæge. Attesten må ikke være over 14 dage gammel. Fra og med hundens fyldte 7. år nedsættes forsikringssummen med 20% hvert år af begyndelsessummen. Nedsættelsen har ikke indflydelse på forsikringspræmien. 3 Livsforsikringssum op til ,- Forsikringen kan tegnes for hunde, som er fyldt 1 år, men endnu ikke fyldt 3 år. Tegning af denne dækning kræver en sundhedsattest fra dyrlægen. Attesten må ikke være over 14 dage gammel. Fra og med hundens fyldte 7. år nedsættes forsikringssummen med 20% hvert år af begyndelsessummen. Nedsættelsen har ikke indflydelse på forsikringspræmien. 4 Karenstid Dødsfald eller aflivning på grund af sygdom indenfor forsikringens første 60 dage er ikke dækket. Dødsfald som følge af ulykkestilfælde (jvf. ulykkesdefinition i fællesbetingelsernes pkt. 12), er omfattet fra ikrafttrædelsesdagen. 5 Udbetaling af livsforsikringen Livsforsikringen kommer til udbetaling, hvis hunden dør som følge af sygdom eller ulykke. Ligeledes vil 6

7 en udbetaling finde sted, såfremt en dyrlæge vurderer, at hunden grundet sygdom eller ulykke skal aflives. Dokumentation for aflivning, foretaget af en dyrlæge, skal indsendes til selskabet, før en udbetaling kan finde sted. 6 Erstatningsmaksimum Erstatningsbeløbet kan maksimalt udgøre genanskaffelsesprisen på en tilsvarende hvalp på skadestidspunktet. Erstatningen kan dog aldrig overstige den på policen anførte forsikringssum inkl. indeksregulering. 7 Hvad dækker livsforsikringen ikke? 7.1 Aflivning som følge af adfærdsproblemer. 7.2 Aflivning som følge af arvelige eller medfødte lidelser og sygdomme eller deraf afledte lidelser. 7.3 Dødsfald der skyldes ejerens/besidde-rens forsætlige eller groft uagtsomme handlinger. 7.4 Dødsfald /aflivning som følge af lidelser som hunden havde inden forsikringens ikrafttrædelse, arvelige lidelser samt heraf afledte lidelser. 7.5 Aflivning som følge af hofteleds- eller albueledsdysplasi, OCD eller deraf afledte lidelser, medmindre røntgenbilleder, jvf. Dansk Kennel Klubs standard herfor, kan dokumenteres, at hunden ikke har lidt af hofteleds- eller albueledsdysplasi. 7.6 Dødsfald under udførelse af opgaver som tjenestehund. 7.7 Aflivning/dødsfald som følge af påkørsel af bil, hvis hunden færdedes ved befærdet vej uden at være ført i snor. 7.8 Dødsfald som følge af deltagelse i konkurrenceløb, væddeløb eller træning hertil. 7.9 Aflivning som følge af diskusprolaps Dødsfald som følge af at hunden er blevet efterladt i en bil i solen eller ved kuldegrader, efterladt bundet uden opsyn med kvælning til følge, bundet ved siden af motorkøretøj eller i det hele taget transporteret uforsvarligt eller uhensigtsmæssigt Såfremt en hund stjæles eller bortkommer, ydes ingen erstatning. 8 Hvis hunden dør Ved hundens død som følge af sygdom eller ulykke skal forsikringstager rekvirere en skadeanmeldelse hos selskabet. Selskabet vil i den forbindelse rådgive forsikringstager om, hvilken form for dokumentation selskabet forlanger før en forsikringsudbetaling. Eventuelle udgifter til attester eller anden form for dokumentation påhviler forsikringstager. Dog vil selskabet betale en obduktion, såfremt dette forlanges af selskabet. Lovpligtig hundeansvar 9 Hvad dækker hundeansvarsforsikringen? Forsikringen dækker skader på ting, herunder skade på dyr, og skade på sagesløse personer, forvoldt af den forsikrede hund indenfor forsikringens løbetid. Dette gælder skader, som besidderen af hunden er erstatningsansvarlig for. Forsikringen dækker tillige skader opstået under aktiviteter såsom hvalpemotivation, lydighed og agility samt under udstillinger og stævner i foreningsregi. 10 Forsikringssummer Forsikringen dækker med indtil: Kr for personskader. Kr for skade på ting, herunder dyr. Forsikringssummerne er gældende for hver forsikringsbegivenhed. Forsikringssummerne indeksreguleres ikke. 7

8 Punktet er ligeledes gældende for udvidet hundeansvarsforsikring. 11 Geografisk dækning Forsikringen dækker de geografiske begrænsninger i Europa, så længe den person, der besidder/ejer hunden, har fast bopæl i Danmark og er tilmeldt Folkeregisteret. Punktet er ligeledes gældende for udvidet hundeansvarsforsikring. 12 Medforsikrede hundehvalpe Hundehvalpe, som endnu ikke er fyldt 4 måneder og som opholder sig hos moderdyret, er medforsikret. 13 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke skade, som hunden måtte forvolde på ejerens eller besidderens person eller på personer tilhørende ejerens eller besidderens husstand. Forsikringen dækker ikke skade på ting, herunder dyr som hundens ejer eller besidder eller dennes husstand ejer eller har til brug, lån, leje, opbevaring, bearbejdelse, behandling eller har sat sig i besiddelse af. 14 Anmeldelse af skade Såfremt der rejses eller kan forventes rejst krav, der må antages at være dækket under forsikringen, skal der straks rekvireres skadeanmeldelse hos selskabet. Skadeanmeldelsen returneres med relevante oplysninger om skaden. Punktet er ligeledes gældende for udvidet hundeansvarsforsikring. 15 Udvidet hundeansvarsforsikring Forsikringen dækker udvidet hundeansvar, såfremt det fremgår af policen, at denne dækning er tegnet. Udvidet hundeansvarsforsikring kan kun tegnes som en tillægsforsikring til lovpligtig hundeansvarsforsikring. 16 Hvad dækker den udvidede hundeansvarsforsikring? Forsikringen dækker skader på ting, herunder skade på dyr og skade på sagesløse personer, forvoldt af den forsikrede hund indenfor forsikringens løbetid. Dette gælder skader, som besidderen af hunden er erstatningsansvarlig for. Forsikringen dækker tillige skade på både personer og ting, som den forsikrede hund måtte påføre medvirkende, ikke sagesløse personer under deltagelse i egentlig figurant arbejde af en hundeforening eller af en underafdeling af denne afholdt arrangement. 17 Forsikringen dækker ikke Forsikringen dækker ikke skade på figurantens påklædning. 8

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01. Indholdsfortegnelse. 1. Fællesbestemmelser. 4. Forsikringsbetingelser for hundesygeforsikring Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbestemmelser 1.1 Sikrede 2 1.2 Geografisk område 2 1.3 Forsikringens betaling og gebyrer 2 1.4 Regulering af præmie og forsikringssummer

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02

Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. HF-02 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Nr. Gældende fra 13. februar 2013 Alka Forsikring, Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka - CVR-nr. 31

Læs mere

Kæledyrsforsikring til hund

Kæledyrsforsikring til hund Kæledyrsforsikring til hund Betingelser nr. 32-4 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget

Læs mere

Kæledyrsforsikring til kat

Kæledyrsforsikring til kat Kæledyrsforsikring til kat Betingelser nr. 33-1 maj 2016 GF Forsikring Jernbanevej 65 5210 Odense NV Tlf. 70 13 80 80 gf@gfforsikring.dk www.gfforsikring.dk CVR: 26 23 14 18 Aftalegrundlag Grundlaget for

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeforsikring Forsikringsbetingelser Gældende fra 01.05.2016 Indholdsfortegnelse AFSNIT 1 HUNDEANSVARSFORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 Sikrede personer... 4 1.1 Forsikret hund... 4 1.2 Dækningsområde...

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING

FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER DYREFORSIKRING Fordi venskab betyder alt ETU Forsikring A/S Hærvejen 8 6230 Rødekro www.etuforsikring.dk Forsikringsbetingelser nr.: 01-2010-DYR 1 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen

Læs mere

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01

Aros Hundeforsikring Forsikringsbetingelser P52-01 Forsikringsbetingelser P52-01 Hundeforsikringens hvem hvad hvor? 1 1. Hvem omfatter forsikringen? 2 2. Hvor dækker forsikringen? 2 3. Hvad omfatter og dækker forsikringen? 2 Skade 11 10. Skadebehandling

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER Yderligere oplysninger Yderligere oplysninger om dækningerne på denne forsikring kan fås på www.first.dk, www.forsikringsoplysningen.dk eller www.ankeforsikring.dk. Aftalegrundlag

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 11 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Underforsikring...4 3 Forsikringssummer...4

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 12 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05

Ulykkesforsikring. Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Ulykkesforsikring Hundeforsikring Forsikringsbetingelser nr. 16-07 Forsikringsbetingelser nr. 8-05 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...3 1 Forsikringen

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser 2150002 Hundeforsikring Forsikringsbetingelser 2150002 Gælder fra juni 2010 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser for hundeforsikring afsnit 1-16 Side 3 2. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19 Side 6 3. Fortrydelsesret

Læs mere

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser

Hundeansvarsforsikring. Forsikringsbetingelser Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende:

Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01. Indholdsfortegnelse. For private forsikringer gælder følgende: Familiens bedste forsikringsselskab Aros Knallertansvarsforsikring Forsikringsbetingelser M46-01 Forsikringsaftalen med Aros Forsikring udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Kat-01 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE 1.0 Hvilke katte kan dækkes 1 2.0 Hvor dækker forsikringen 1 3.0 Ikrafttrædelse

Læs mere

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring

Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Betingelser nr. 32-3 Hundeansvarsforsikring Fortrydelsesret Du kan fortryde den indgåede aftale efter forsikringsaftalelovens 34i. Fortrydelsesfristen Fortrydelsesfristen er altid 14 dage. Fortrydelsesfristens

Læs mere

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring

Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Side 1 af 10 Betingelsessammenligning Alm. Brand Hundeforsikring Nedenfor er angivet de vigtigste ændringermellem forsikringsbetingelserne. Skemaet er opbygget som en kronologisk gennemgang af gamle betingelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse for Hundeforsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvornår skal præmien m.m. betales? 1.2. Hvordan indeksreguleres forsikringssummer og præmie?

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013

Hundeforsikring. Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hundeforsikring Forsikrings betingelser HF - 02 gældende fra 13.02 2013 Hovedkontor: Engelholm Allé 1, Høje Taastrup, 2630 Taastrup, Telefon 70 12 14 16 Forsikrings-Aktieselskabet Alka CVR-nr. 31 45 23

Læs mere

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006

Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Hundeforsikring Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne. For forsikringen

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985

Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Vilkår for Hund 5346-1 Januar 1985 Justitsministeriets tekst til oplysning om fortrydelsesret ved forsikringsaftaler Fortrydelsesret Efter kapitel 4 a i lov om visse forbrugeraftaler, jf. lovbekendtgørelse

Læs mere

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk

hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk hundeforsikring Ring til os på 70 12 12 54 eller besøg junoforsikring.dk Forsikringsvilkår nr 56-02 Gælder fra marts 2009 Vigtig information fortrydelsesret ved nytegning I henhold til Forsikringsaftalelovens

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 2. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige Europa i indtil 6 måneder. Forsikringen

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-02 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT SIDE A. SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1.0 Hvilke hunde dækkes 1 2.0 Hvor dækker

Læs mere

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13

Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING. icare A/S Cvr. 36 02 85 13 Forsikringsbetingelser for: HUNDEFORSIKRING 1 1 Indholdsfortegnelse Hundeforsikring Din hundeforsikring består af din forsikringsaftale (forsikringspolice) samt dine forsikringsbetingelser. Grunddækning

Læs mere

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004

Dyreforsikring. Forsikringsbetingelser 2151004 Dyreforsikring Forsikringsbetingelser 2151004 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 3 2. Hundeforsikring afsnit 15-16 Side 6 3. Lovpligtig hundeansvar afsnit 17-19

Læs mere

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

Hundeforsikring. Forsikringsbetingelser version 01-02. Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Hundeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-02 JULI 2012 Administration Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover underwritten 100% by Qudos Insurance

Læs mere

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning.

Betingelser. Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar. Syge- og ulykkesdækning. Begrænset livdækning. Fuldstændig livdækning. Betingelser Hundeforsikring Lovpligtig hundeansvar Udvidet hundeansvar Syge- og ulykkesdækning Begrænset livdækning Fuldstændig livdækning Hundeforsikring Nr 6727 Indholdsfortegnelse Side 2 Afsnit 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg

NEXTHund Forsikringsbetingelser. Online Forsikring. Danmarksvej Skanderborg Online Forsikring Danmarksvej 26 8660 Skanderborg mail@next.dk www.next.dk NEXTHund 01-07-13 Forsikringsbetingelser For forsikringen gælder ud over disse betingelser de klausuler, der er anført på policen.

Læs mere

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11)

VILKÅR FOR NETBANKFORSIKRING (02/11) Ord og begreber markeret med * i vilkårene er nævnt i alfabetisk orden i Ordforklaringen. Ordforklaringen skal betragtes som en del af vilkårene. Hvis samme ord eller begreb anvendes flere gange i samme

Læs mere

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06

Hunde forsikring. Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Hunde forsikring Forsikringsbetingelser nr. 8-06 Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring Indholdsfortegnelse Hundeansvarsforsikring...4 1 Forsikringen dækker...4 2 Udvidet dækning...4 3 Forsikringen

Læs mere

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v.

Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring. i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Lokal Forsikring G/S CVR-nr. 68 50 98 15 www.lokal.dk Forsikringsbetingelser for HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, syge- og ulykkesforsikring i tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler m.v. Indholdsfortegnelse:

Læs mere

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring

Forsikringsvilkår. for. Hundeforsikring Forsikringsvilkår for Hundeforsikring Selandia Forsikring Assurance Agentur A/S - et selskab I Nordisk Forsikrings Agentur A/S Automatikvej 1 2860 Søborg Tlf. 33 33 74 90 Cvr.nr. 33386079 info@selandiaforsikring.dk

Læs mere

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen.

3 Formandens løn bestemmes af generalforsamlingen. Repræsentanternes kørselsgodtgørelse bestemmes af generalforsamlingen. 1 1 Foreningens navn er Marslev Gensidige Heste-Assurance-Forening. Foreningens hjemsted er Fyn. Foreningens formål er ved dens medlemmers gensidige forsikring at erstatte tab, som disse måtte lide ved

Læs mere

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006

Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Vilkår for Hund 5346-2 Oktober 2006 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen er

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser 1112 003 Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1112 003 Gælder fra maj 2013 Indholdsfortegnelse 1. Fællesbetingelser afsnit 1-15 Side 3 2. Ansvarsdækning afsnit 16-18 Side 6 3. Når skaden sker afsnit 19 Side

Læs mere

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.

Betingelser. Alm. Brand Hundeforsikring. Nr. VP 1505. Alm Brand FORSIKRING. Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand. Alm Brand FORSIKRING Midtermolen 7 2100 København Ø Telefon 35 47 47 47 almbrand.dk Side 1 af 15 3 Alm. Brand Hundeforsikring Betingelser Nr. VP 1505 Indholdsfortegnelse Side 2 af 15 1 Fællesbestemmelser

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring

Forsikringsbetingelser. for. Hundeforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeforsikring MINFORSIKRING Strandgade 4C 1401 København K Tlf. 70 27 70 76 Cvr.nr. 30351894 minforsikring@aon.dk www.minforsikring.dk 100% coverholder for Alpha Insurance

Læs mere

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Ansvarsdækning. Hvad omfatter ansvarsdækningen. ikke? Hvor dækkes ansvaret? Hvordan dækkes ansvaret? Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning i tilknytning til gældende lov om forsikringsaftaler. For ansvarsdækningen gælder nedenstående betingelser samt fællesbestemmelser for Codan Knallertforsikring. Hvad omfatter ansvarsdækningen?

Læs mere

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1

almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 almindelige Forsikringsbetingelser familiedyrsforsikring hund Betingelsesnummer Hund for Livet 501-1 FAMILIEDYRSFORSIKRING - HUND FORSIKRINGSBETINGELSER NR. Hund for Livet 501-1 Forsikringen omfatter de

Læs mere

Lille knallertforsikring

Lille knallertforsikring Lille knallertforsikring Forsikringsbetingelser Ansvarsdækning (Gælder kun, hvis det fremgår af Deres police.) For Ansvarsdækningen gælder følgende betingelser samt fællesbestemmelserne for Privatsikring

Læs mere

Kollektiv Ulykkesforsikring

Kollektiv Ulykkesforsikring Kollektiv Ulykkesforsikring Forsikringsbetingelser for DJØF Studerende forsikring Codan A/S, CVR 5677 1212, Codan Forsikring A/S, CVR 1052 9638 1 Indholdsfortegnelse for Kollektiv Ulykkesforsikring. Invaliditetsdækning

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 14.09.2011 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006

FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge. Forsikringsbetingelser nr. 0006 FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar og hundesyge Forsikringsbetingelser nr. 0006 Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg udgøres af policen, eventuelle policetillæg og forsikringsbetingelserne.

Læs mere

hundeforsikring Version 2150002

hundeforsikring Version 2150002 hundeforsikring Version 2150002 Forsikringsvilkår af maj 2012 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser for hundeforsikring Afsnit 1-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 2 Vilkår Nykredit Forsikring

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S FORSIKRINGSBETINGELSER FOR RESTGÆLDSFORSIKRING TEGNET I NYKREDIT LIVSFORSIKRING A/S 1. Personkreds Forsikringen kan tegnes af realkreditkunder i Nykredit A/S. Kunden skal være fyldt 18 år, men endnu ikke

Læs mere

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03

Gartnernes Forsikring ... Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING. Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 ... Gartnernes Forsikring Dansk Jordbrug FAMILIENS DYREFORSIKRING Forsikringsbetingelser nr. Hund-03 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 - SYGEFORSIKRING FOR HUNDE 1 1. Hvilke hunde dækkes 1 2. Hvor dækker forsikringen

Læs mere

Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring

Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE. Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring Forsikringsbetingelser for Hesteforsikring INDHOLDSFORTEGNELSE INDHOLDSFORTEGNELSE... 1 INTRODUKTION TIL HESTEFORSIKRING HOS FIRST... 3 Målet med forsikringen... 3 Hvad kan forsikringen bruges til?...

Læs mere

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne).

120.10 Forsikringen omfatter skade indtruffet i Danmark (incl. Grønland og Færøerne). Erhvervsansvarsforsikring - betingelser Redigeret af Kis Boel 8. august 2005 Forsikringsbetingelser i tilslutning til gældende Lov om Forsikringsaftaler, hvilken lovs bestemmelser gælder for forsikringen,

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v.

FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Knallert/EU-knallert Version 1-2010 FORSIKRINGSBETINGELSER I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Forsikringen omfatter en af følgende dækninger, når det fremgår af policen: A. Ansvarsforsikring

Læs mere

Afbestillingsforsikring

Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Afbestillingsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 04101 Gyldig fra den 1. januar 2013 1.1 Hvordan er du forsikret? Forsikringen dækker ved, 1) afbestilling

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153

Betingelser. Sælgeransvarsforsikring. Nr. 5153 Betingelser Sælgeransvarsforsikring Sælgeransvarsforsikring Nr 5153 5153 Sælgeransvar Side 2 Indholdsfortegnelse Side 3 1 Sælgeransvarsforsikring 1 Hvem er dækket 4 2 Ved skade 4 3 Anden forsikring 4 4

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 privat@kommuneforsikring.dk www.kommuneforsikring.dk Forsikringsbetingelser for Knallertforsikring

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

HUNDEANSVARSFORSIKRING

HUNDEANSVARSFORSIKRING HUNDEANSVARSFORSIKRING FORSIKRINGSBETINGELSER April 2013 Version 13:1 Forsikringsgiver er If P&C Insurance Company Ltd.(If Vahinkovakuutusyhtiö Oy) cvr.nr. 1614120-3 00025 IF, Finland og repræsenteres

Læs mere

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016

DFA/Indigo gruppelivsvilkår 2016 I tilslutning til dansk forsikringsaftalelov m.v. Indholdsfortegnelse 1. Indtrædelse 2. Udbetaling ved død 3. Medforsikret ægtefælle 4. Ægteskabslignende forhold 5. Skatte- og afgiftsforhold 6. Undtagen

Læs mere

Vilkår for Hund 09-2 August 2009

Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Vilkår for Hund 09-2 August 2009 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge Forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelses fristen er

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008)

Forsikringsbetingelser for Transportforsikring. (udgave per. 1.12.2008) Forsikringsbetingelser for Transportforsikring (udgave per. 1.12.2008) Indholdsfortegnelse 1 Anvendelsesområde 2 Dækkede risici og skader 3 Dækkede omkostninger 4 Undtagelsesbestemmelser 5 Undtagne varer

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring

Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring Forsikringsbetingelser for Knallert-forsikring 30-05-2016 Indholdsfortegnelse for Knallert-forsikring 1. Fællesbestemmelser 1.1. Hvem er dækket? 1.2. Hvad skal du gøre, hvis du kommer ud for en skade?

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version 6618-5, Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret... 3 Personoplysninger mv... 3 1 i... 4 2 Aftalegrundlag... 4 3 Definitioner... 4 4 Ikrafttræden... 4 5 Urigtige oplysninger... 5 6 Forsikringsydelse...

Læs mere

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring

DF20170-2 December 2013. vilkår for hundeforsikring DF20170-2 December 2013 vilkår for hundeforsikring Danske Forsikring A/S Vilkår for Hundeforsikring DF20170-2 December 2013 2 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810

Forsikringsbetingelser for. Maskinhaveriforsikring. Betingelser nr. 601810 Gjensidige Forsikring Nyropsgade 45 DK-1602 København V Tlf. +45 70 10 90 09 Fax +45 70 10 10 09 CVR-nr. 32 45 02 02 info@gjensidige.dk www.gjensidige.dk dansk filial af Gjensidige Forsikring BA, Norge

Læs mere

Kriminalitet forsikring

Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser af juni 2012 Kriminalitet forsikring Forsikringsbetingelser R337 121 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser afsnit 1-14 Side 6 Kriminalitet afsnit 15-16 Side 7 Erstatningsregler

Læs mere

Sammenligning Hesteforsikring Side 1

Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Sammenligning Hesteforsikring Side 1 Afsnit 1. fællesbestemmelser 1.2. Geografisk område 3. 1.2. Forsikringen dækker i Skandinavien samt under rejser og ophold i det øvrige EU, Schweiz, Polen, Tjekkiet

Læs mere

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1

Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Hundeforsikring Forsikringsvilkår 01-1 Forsikringsvilkår 1 Fortrydelsesret Gælder alene for private forbrugerforsikringer Fortrydelsesret ved nytegning af forsikring Vi skal oplyse følgende i henhold til

Læs mere

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring

Betingelser. Privat ansvarsforsikring. Nr. 8074. Privat ansvarsforsikring Betingelser Privat ansvarsforsikring Privat ansvarsforsikring Nr 8074 Indholdsfortegnelse Side 2 1 Almindelige bestemmelser 1 Sikrede 3 2 Geografisk område 3 3 Flytning 3 4 Anmeldelse af skade 3 5 Anden

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE

FORSIKRINGSBETINGELSER ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser for bilforsikring

Forsikringsbetingelser for bilforsikring Forsikringsbetingelser for bilforsikring KommuneForsikring A/S Krumtappen 2 DK-2500 Valby privat@kommuneforsikring.dk CVR-nr. 25 79 25 64 Tlf. +45 77 32 55 00 Fax +45 77 32 51 00 www.kommuneforsikring.dk

Læs mere

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring

Vi hjælper dig når du har mest brug for det. Katteforsikring Vi hjælper dig når du har mest brug for det Katteforsikring Dyrekassen Danmarks Katteforsikring hjælper dig, når du har mest brug for det. Og det er ikke nær så dyrt, som du tror! Som katteejer har du

Læs mere

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV

Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV Forsikringsbetingelser FÆLLESBETINGELSER ERHVERV VERSION 30-501 Thisted Forsikring A/S Thyparken 16 7700 Thisted Telefon: 96 19 45 00 E-mail: post@thistedforsikring.dk www.thistedforsikring.dk Fællesbetingelser

Læs mere

Kundeforhold Liv og ulykke

Kundeforhold Liv og ulykke Kundeforhold Liv og ulykke Forsikringsbetingelser AFSNIT 1. FÆLLES BESTEMMELSER 1. FORSIKRINGEN Stk. 1. Kundeforholdsforsikring er oprettet på grundlag af aftaler mellem ForSikringsSamarbejde A/S (FSS)

Læs mere

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser

Knallertforsikring. Forsikringsbetingelser Knallertforsikring Forsikringsbetingelser 1 2 INDHOLDSFORTEGNELSE AFSNIT 1 FORSIKRINGENS OMFANG... 4 1.0 SIKREDE PERSONER...4 2.0 DÆKNINGSOMRÅDE...4 3.0 HVAD DÆKKER FORSIKRINGEN?...4 4.0 DÆKNINGSSUMMER...4

Læs mere

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12

Indhold Indhold. Opsigelse 7 Præmieregulering 8 Præmiens betaling 9 Forhold ved skadetilfælde 10 Forsikrings andetsteds 11 Værneting og lovvalg 12 FORSIKRINGSBETINGELSER ANSVARSFORSIKRING FOR MEDLEMMER AF LÆGEFORENINGEN Forsikringsbetingelser 1097 (18.02.2014) For forsikringen gælder reglerne i Lov nr. 129 af 15. april 1930 med senere ændringer om

Læs mere

Vilkår for Hund 09-3 August 2009

Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Vilkår for Hund 09-3 August 2009 Fortrydelsesret Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har købt forsikringen. Hvis du fortryder købet, er det ikke bindende for dig. Fortrydelsesretten

Læs mere

Forsikringsbetingelser

Forsikringsbetingelser Side 2 af 7 Indholdsfortegnelse Arbejdsskadeforsikring Kontaktoplysninger Hvad dækker forsikringen Hvornår træder forsikringen i kraft Forsikringstagerens oplysningspligt Hvordan beregnes præmien Hvornår

Læs mere

DYREFORSIKRING VERSION 2151004

DYREFORSIKRING VERSION 2151004 DYREFORSIKRING VERSION 2151004 Forsikringsvilkår af juli 2015 Indholdsfortegnelse Side 3 Fællesbetingelser Afsnit 1-14 Side 5 Hundeforsikring Afsnit 15-16 Side 6 Lovpligtig hundeansvar Afsnit 17-19 Side

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed

FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed FORSIKRINGSBETINGELSER FOR CAMPINGVOGNS- FORSIKRING I tilslutning til dansk lovgivning om forsikringsaftaler og om forsikringsvirksomhed Branche M70 Betingelser 310308 Side Fællesbetingelser... 2 1 Hvem

Læs mere

FORSIKRINGS BETINGELSER

FORSIKRINGS BETINGELSER FORSIKRINGS BETINGELSER Rådhuspladsen 4-1550 København V (Hovedkontor) Web: www.icareforsikring.dk - Email: mail@icareforsikring.dk Tlf: 70 30 22 88 Cvr. Nr. 36028513 Bank: Handelsbanken: Reg nr 7636 Konto

Læs mere

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01

WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4. Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008. Bilag 4 Version 2011.01.01 WIP - Willis Insurance Pool BILAG 4 Arbejdsskadeforsikring Willis Wordings SME-2008 Bilag 4 Version 2011.01.01 Side 1 / 11 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. Forsikringens omfang...3 2. Forsikringens ikrafttræden...4

Læs mere

Agria Smådyr- og Fugleforsikringer. Gælder fra 01.01.2016

Agria Smådyr- og Fugleforsikringer. Gælder fra 01.01.2016 Agria Smådyr- og Fugleforsikringer Gælder fra 01.01.2016 Indholdsfortegnelse A Velkommen til Agria Dyreforsikring 3 B Agria Sygeforsikring 4 C Agria Liv 4 Generelle bestemmelser for Agrias smådyrsforsikringer

Læs mere

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr.

Side 1. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund. Forsikringsbetingelser nr. FORSIKRINGSBETINGELSER HUNDEFORSIKRING Hundeansvar, hundesyge, hundeliv og brugs-/erhvervshund Forsikringsbetingelser nr. HUND Aftalegrundlag Forsikringsaftalen med Tryg og Hundeklubben/-foreningen udgøres

Læs mere

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S

Tab af Erhvervsevne. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 12 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Urigtige oplysninger...4 6 Forsikringsydelse...5

Læs mere

Ny police til Motorhistorisk Samråd

Ny police til Motorhistorisk Samråd ALM. BRAND Servicecenter Erhverv Ny Østergade 9 4000 Roskilde Telefon 33 30 60 00 Telefax 57 66 62 04 www.almbrand.dk DDFDATFDDFFTDFTTDFTTTFAFFDFADDTDFDFFTFFTAFADAFAATFFDFTTTFTDTFFFFFF Motorhistorisk Samråd

Læs mere

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S

Sundhedssikring. Nykredit Livsforsikring A/S Version Side 2 af 11 Indholdsfortegnelse: Fortrydelsesret...3 Personoplysninger mv....3 1 i...4 2 Aftalegrundlag...4 3 Definitioner...4 4 Ikrafttræden...4 5 Forsikringssum...4 6 Dækning...5 7 Dækningsberettiget

Læs mere

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE

Forsikringsbetingelser ARBEJDSSKADE Indholdsfortegnelse A. GENERELT... 3 1. Aftalegrundlag... 3 2. Forsikringens omfang... 3 3. Forsikringens ikrafttræden... 3 4. Forsikringstagerens oplysningspligt... 3 5. Præmiens beregning... 3 6. Præmiens

Læs mere

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer.

1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens tjeneste værende personer. ERHVERVSANSVARSFORSIKRING Almindelige forsikringsbetingelser EA-05-01 i tilslutning til gældende lov om forsikringsaftaler 1.0 De sikrede Forsikringen dækker forsikringstageren og de i forsikringstagerens

Læs mere

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016

Agria Hundeforsikring. Gælder fra 01.01.2016 Agria Hundeforsikring Gælder fra 01.01.2016 Agria skaber tryghed for dyr og mennesker Agria Dyreforsikring er et unikt forsikringsselskab, der har specialiseret sig i dyr. Siden 1890 har vi skabt tryghed

Læs mere

FORSIKRINGSBETINGELSER

FORSIKRINGSBETINGELSER FORSIKRINGSBETINGELSER A/S Gammelgårdsvej 20 DK-4000 Roskilde Telefon +45 70 70 75 76 info@fodan.dk CVR nr. 36 42 83 68 Forsikringsbetingelser for påhængsvogne 1. Generelt 1.1 Selskabets forsikring for

Læs mere

Vilkår for Hundeforsikring

Vilkår for Hundeforsikring Vilkår for Hundeforsikring 6570-1 Marts 2010 Fortrydelsesret Du har ret til at fortryde din bestilling Ifølge forsikringsaftalelovens 34 i, kan du fortryde, at du har bestilt forsikringen. Fortrydelsesfristen

Læs mere

hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst

hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst hundesygeforsikring Forsikringsbetingelser version 01-01 Maj 2014 Administration ProSam Forsikring Agentur A/S Vestervænget 6, 8381 Tilst Telefon: 70 228 448 Email: mail@prosam.dk Web: prosam.dk Cover

Læs mere

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring

Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser for Hundeansvarsforsikring Forsikringsbetingelser nr. 7914 Gælder fra 01.10.1991 TJM 90357-8 (01.13) Ramsingsvej 28A 2500 Valby Tlf 70 33 28 28 Fax 44 20 66 28 tjm@tryg.dk www.tjm-forsikring.dk

Læs mere

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt

FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt - alt det med småt Her har du mulighed for at læse om hvilke forsikringer du kan vælge samt regler om oplysningspligt og fortrydelsesret m.v. FAKTA OM FORSIKRING - alt det med småt Her har du mulighed

Læs mere

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus

Vigtig viden om din forsikring. Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Vigtig viden om din forsikring Kreditsikring, Lånesikring og Lånesikring Plus Swedbank tilbyder dig nu forsikringer, som giver dig og din familie en større økonomisk sikkerhed. Forsikringerne udbydes i

Læs mere

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid

REJSEFORSIKRING. Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid REJSEFORSIKRING Forsinket fremmøde & Ændret afgangstid SÅDAN ER DU DÆKKET MED FORSINKET FREMMØDE & ÆNDRET AFGANGSTID Europæiske Rejseforsikring har en forsikring til dig, der gerne vil være dækket, hvis

Læs mere

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11)

VILKÅR FOR REVISORANSVARSFORSIKRING (04/11) INDHOLD 1. Hvem er sikret 2. Hvad er dækket 3. Forsikringstiden 4. Hvad er ikke dækket 5. Forsikringssummer 6. Udvidelser 7. Selvrisiko 8. Hvis skaden sker 9. Serieskader 10. Moms 11. Forsikringens ikrafttræden

Læs mere

Arbejdsskadeforsikring

Arbejdsskadeforsikring Forsikringsbetingelser for Arbejdsskadeforsikring Indhold 1. Forsikringens omfang... 2 2 Forsikringens ikrafttrædelse... 2 3 Forsikringstagerens oplysningspligt... 2 4 Præmiens beregning... 2 5 Præmiens

Læs mere

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter

Forsikringsbetingelser. for. All-risksforsikring for musikinstrumenter Betingelser nr. 605401 Forsikringsbetingelser for All-risksforsikring for musikinstrumenter KommuneForsikring A/S Krumtappen 2, Postboks 823, 2500 Valby Tlf. 77 32 50 00, CVR-nr. 25 79 25 64 Forsikringsbetingelser

Læs mere

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar

Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Almindelige forsikringsbetingelser for erhvervsansvar Indholdsfortegnelse 1.0 De sikrede... 2 2.0 Erhvervsansvar/dækningsomfand... 2 4.0 Afværgelse af skade... 3 5.0 Aftaler om ansvar og erstatning...

Læs mere