[Sn-naJ*^ BRIEF DL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465"

Transkript

1 [Sn-naJ*^ BRIEF DL

2

3 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k

4 Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen, Odense. Odense Største Lager i Guld-, Sølv- og Elektropletvarer til billigste Priser. Specialitet : Forlovelsesringe. VESTERGADE 51 TELEFON Nr. 101 \ Det største Lager^i Provindserne Overstykker, af Silkevarer, KjolestoHer og Besætningsartikler er hos P. Breum & Co. Odense. Prøver og kjøbte Varer sendes franco.

5 Handelsbanken i Odense Vestergade Bank-, Sparekasse- og Box-Afdeling aaben fra Kl og Kl. 5 6 Telefon Nr. 88

6 0E1ENTER/NB3- < X, KORT OUEM. l ODENSE hi OG UDSTJLlJi\ /< -/'/. WSERNE MED NÆRMESTE OJiGH 'EISER 'Ul/NGSft-ADSSft 1 /^ C6 HQVEDVEIENE g BETEGNEDE MED RØDT. HOTEL.

7 FOLKE WffLYSTÆLSES PL.4DS DEN IS ḎE DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE OVERSIGTSPLAN OUER UDSTILLINGSPLADSEA 7 ALEX r-.--~.- r-t-;*&:- i tøty/st/e. jfcjk-

8 »» \ )

9 - OFFICIEL UNDER FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING 1 ODENSE 1900 UDGIVET PAA KOMITEENS FORANSTALTNING CHR. KROGH rv AF ANTH. PETERSEN INSPEKTØR OG FAKTOR MEDARBEJDER I SEKRETARIATET UDGIVER AF ODENSE VEJVISER ODENSE MILO'SKE BOGTRYKKERI 1900

10 Tegningen til Omslaget er udført af Kunstmaler Brendekilde*

11 . danskié vavv3niaii3^fot^avhtiiiq^ 3\omite. ^^^^i

12 \, \]

13 "t Sag-Register. Aabningstider. X. Adgangspriser. X. Adgang til Udstillingen. X. Administrationsbygning. X. Ambulance. XII. Arbejdsprøver i Ravnholt Skov. XIX. Arkitekter (Billeder). VII. Aviser. XII. Bal. XII. Biavl. VIII. XV. Billetpriser. X. Bortlodning. XIII. Brandstation. XIV. Bygningsingeniør (Billede). VII. Dampbaadene, Aaen. XXXII. Dampbaadene, Kanalen. XXXI. Dommertribunen VIII. Drosketaxter XXXII. Dyrlæge. XIV. Dyrskuet. VIII. XIX. Extratog. XXXI. Festarrangementet IX. XI. Festprogram. XII. Finansvæsen. VIII. Fiskeri. VIII. XVI. Fjerkræ. IX. XIII. Folkefest. XII. XI. XIX. Forevisningsringe. XIV. Formand for den forberedende Komité. Folkeforlystelser. Foredrag. Fotograf. XIII. Fouragebygning. (Billede). XVIII. VII. Frugtvine. VIII. Fællesspisninger. Garderobe. XI. XII. Havebrug. IX. XIII. Hovedportal. XIV. Hundeudstilling. IX. XV. Husflid. VIII. XVII. Husmandsbrug. IX. XV. Husmænd, rejsende. XII. Intendant. VII. Indkvartering. IX. X. Jagtudstilling. IX. XV. Jorddyrkning. VIII. XVII. Kaninudstilling. IX. XV. Kasserer (Billede). VII. X. Kataloger. XII. Kapervogne. XXXII. Kiosker. XVIII. Komitemedlemmer (Billede). VII. Kommunikationsvæsen. IXX. Korrespondance-Bureau. XII. XXX. Kjøreplaner. Kongelige Herskaber. XII. Konserves. VIII. Landmandsforsamlingens Varighed. X. Landbohistorisk Udstilling. IX. XIV. Landbohistorisk Literatur. XIV. Lægehjælp. XII. Maskiner. VIII. XVII. Medlemskort. X. Mejeri. VIII. XVI.

14 VI Middage. XII. Musiktribune. XI. XVIII. Norske Heste. XIX. Næstformand Billeda. VII. Partoutkort. X. Plantekultur. VIII. XVII. Pressen. IX. Postbvgning. XII. XIV. Produkter. VIII. XVIII. Program. XII. Præmieliste. XIII. Præsident Billede;. VII. Redskaber og Maskiner. VIII. Restaurationsbygninger. XI. XIII. XV. Rundgang paa Pladsen. XIII. Røde Kors. XII. XIV. Sekretær (Billede). VII. X. Sektionsmedlemmer. VIII. Skovbrug. IX. XVII. Slagteriprodukter. VIII. Staldbygninger. XVIII. Svenske Heste. XIX. Telefon. XII. Telegrafbvgning. XII. XIV. Togtider. XXX. Toiletter Tombola. IX. XIII. Transportvæsen. IX. X. Tørveindustri. VIII XVII. Udflugter. Udsigtstaarne. for Damer og Herrer. XX. XVIII. Udstillingsmeddeleleer. XIII. Udstillingens Omraade. XIII. Vicepræsident ^Billede. Væddeløb. XII. VII. XI.

15 I. DEN 18. DANSKE LANDMANDSFORSAMLING. Ved Chr. Krogh A ed et paa Foranstaltning af det kgl. danske Landhusholdningsselskab sammenkaldt Møde i Kjøbenhavn den 12te Oktober 1897 af Delegerede fra alle Landets Landboforeninger og som særlig Indbudne Repræsentanter fra Fællesforeningerne, Landbohøjskolen o. A. vedtoges det, at den 18. danske Landmandsforsamling skulde afholdes i Odense Aar Ligeledes valgtes her som Præsident for Landmandsforsamlingen: Kammerherre, Greve Frit.:- Ahlefeldt Laurvig, Kjærsgaard; Vicepræsident: Kammerherre S. Vind, Sanderumgaard ; Formand for den forberedende Komité: Borgmester F. Simony, Odense; Næstformand: Godsejer W. A. Langkilde, Bramstrup; Medlem af Komitéen: Proprietær N. Møller, Ørritslevgaard. Komitéen valgte som Landmandsforsamlingens Kasserer: Forlagsboghandler, Godsejer Chr. Milo, Odense; Landmandsforsamlingens Sekretær: Landinspektør, Landbrugskandidat A. N. Andersen, Odense. S. A. Rosen. P. Poulsen. N. H. Blicher. Landmandsforsamlingens Arkitekter og Bygningsingeniør: Arkitekt 5. A. Rosen, Kjøbenhavn, Tømrermester P. Poulsen, Odense (Dyrskueanlægene) og Stadsingeniør H. Blicher, Odense. Tømrermester P. Poulsen, Odense, er tillige Landmandsforsamlingens Intendant.

16 Bundtmager VIII ; Landmandsforsamlingens Subkomitéer. Sektion 1. Finansvæsen: Kammerjunker F. Munter, Odens! Ordfører. Hofjægermester Hofman Bang, Hofmansgave, Otter- rup^ Forlagsboghandler, Godsejer Chr. Milo, Odense; Landinspektør^ Landbrugskandidat A. N. Andersen, Odense; Bankdirektør *. E. Lausen, Odense. Sektion 2. Dyrskuet: Proimetær P. Chr. L. Heltzen, Landkilde, Odense, Ordfører; Proprietær Jespersen, Næsbykoved, Odense; Propr. Ludvig Poulsen, Næsby, Odense; Gaardejer Lauritz Hansen, Killerup, Odense; Gaardejer Knud Andersen, Fraugde Kjærby, Marslev. Sektion 3. Redskaber og Maskiner: Forpagter, Landbrugskandidat Skov, Tybrind, Ejby, Ordfører; Forpagter Willumsen, Anhof, Nyborg; Professor Borch, Kjøbenhavn Y. ; Fabrikant C. Svendsen, Phønix, Odense; Forpagter, Landbrugskandidat F. Bokelmann, Nørregaard, Saxkjøbing; Statskonsulent Birk, Kjøbenhavn Y. Sektion 4 a. Produkter". Godsejer ~\V. A. Langkilde, Bramstrup, Højby, Ordfører; Grosserer Carl Sehnakenburg, Odense; Proprietær H. Smidt, Nybøllegaard, Espe; Proprietær P. C. Petersen, Biskopstorp, Budkjøbing. Sektion 4b. Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur samt Tøriseindustri: Hofjægermester F. de Neergaard, Faarevejle, Budkjøbing, Ordfører; Professor T. "Westermann, Kjøbenhavn Y.; Direktør Borch, Aarhus; Moseingeniør, Landbrugskandidat Cl. Westh, Aarhus; Inspektør Ingerslev, Erholm, Aarup; Statskonsulent F. Hansen, Askov, Yejen; Statskonsulent K. Hansen, Lyngby; Forpagter Chr. Sonne, Knuthenborg, Maribo. Subsektion 4 c. Fiskerivæsen: Kammerherre, Lehnsgreve F. C. Moltke, Bregentved, Haslev, Formand; Kommandør A. Bonnesen, Kjøbenhavn K.; Fiskerikonsulent Arthur Feddersen, Kjøbenhavn Y. Grosserer C. Bang, Kjøbenhavn K. ; Marius Basmussen, Odense. Subsektion 4 d. Biavl: Apotheker Chr. Mikkelsen, Odense, Formand; Modelsnedker S. Holm, Odense; Bagermester A. Zinglersen, Odense; Gartner A. C. Andersen, Nyborg. Sektion 4 e. Husflid: Justitsraad X. C. Bom, Kjøbenhavn V., Lykkesholms Allé, Formand; Kaptajn J. C. Madsen, Odense; Proprietær J. Jørgensen, Munkgaarde, Aarup; Konsulent Pfaff, Lundby St. Sektion 4 f. Slagteriprodukter, Konserves og Frugtvine: Pro prietær M. M. Clausen, Mariendal, Skamby, Formand; Direktør H T. Juncker, Odense; Direktør Alf. J. L. Beauvais, Kjøbenhavn K. Slotsgartner Th. Basmussen, Odense; Sekretær J. Strandskov, Kjøben havn K. Sektion 5. Mejerivæscn: Forpagter Hempel Syberg, Odense, Ordfører; Gaardejer H. J. Dinesen, Kjøng, Glamsbjerg; Grosserer Christian Esmann, Odense; Grosserer Thor Hansen, Odense; Bestyrer Torben Jensen, Gislev, Ørbæk; Statskonsulent Kissen-Dall, Fredericia; Konsulent Bøggild, Kjøbenhavn Y. ; Overassistent H. P. Lunde, Kjøbenhavn F., Forsøgslaboratoriet; Landbrugslærer H. Appel, Dalum, Hjallese.

17 1 IX Sektion <j. Havebrug: Proprietær N. Møller, Ørritslevgaard, Otterup, Ordfører; Handelsgartner Brostrøm, Viborg; Handelsgartner A. P. Rasmussen, Odense; Redaktør L. Helweg, Kjøbenhavn V. ; Handelsgartner Poulsen, Kjøbenhavn V. Sektion 7. Indkvartering og Festarrangement: Grosserer, Konsul S. Rasmussen, Odense, Ordfører; Yinhandler, Konsul F. L. Hey, Odense; Fabrikant, Konsul Chr. Mogensen, Odense; Fabriksbestyrer, cand. polyt. Lerche, Odense; Brygger, cand. pharm. Arntz, Odense; Brygger Bloch, Odense. Sektion 8. Transport og Kommunikationsvæsen: Driftsdirektør, Ingeniør Kier, Odense, Ordfører; Forpagter C. Hvenegaard, Frederiksgave, Ebberup; Direktør Joh. Valeur, Odense; Arkitekt Wilh. Haugsted, Odense; Trafikinspektør O. Høyer, Fredericia; Toldinspektør F. E. Wichmand, Odense. Sektion 9. Landbohistorisk Udstilling: Etatsraad C. Hansen, Mullerup, Gudme, Ordfører; Professor Vakl. Maar, Kjøbenhavn V. ; Kaptajn H. Schroll, Lykkenssæde, Højrup; Forpagter Jansen, Hverringe, Kjerteminde; Gaardfæster, Landbrugskandidat F. Laub. Sludegaard, Frørui); Gaardejer N. Rasniussen-Søkilde, Fleninge, Korinth; Sløjdskoleforstander, Lærer Rose, Thisted. Sektion 10. Pressen: Sekretæren, Landinspektør A. N. Andersen, Odense, Ordfører; Redaktør Carstensen, Kjøbenhavn K. ; Redaktør Enevold Surensen, Kolding; Redaktør H. Hertel, Kjøbenhavn F. Redaktør Vogel Jørgensen. Svendborg. Sektion 11. Tombola: Kjøbmand Ignatz Breum. Odense, Ordfører; Tømrermester P. Poulsen, Odense; Fabrikant Nic. Blumensaadt, Odense; Forpagter, Landbrugskandidat C. Berthelsen, Nislefgaard, Otterup. Sektion 12. Skovbrug: Hofjægermester Lindegaard, Lykkesholm, Ørbæk, Ordfører; Kammerherre K. Sehested, Kjøbenhavn K.; Professor A. Oppermann, Kjøbenhavn V.; Forlagsboghandler, Forstkandidat X. Dreyer, Odense. Sektion 13. Husmandsbrug : Lærer P. Petersen, Søllinge, Pederstrup, Ordfører; Husejer Mads Johansen, Sødinge, Ringe; Husejer Thinesen, Aabylund, N.-Aaby. Sektion 14. Fjerkræudstilling : Kammerherre, Baron Chr. Rosenkrantz. Balskov, Løgten, Ordfører; Overretssagfører Høegh Guldberg, Aarhus ; Handelsagent Emil Jensen, Odense De ordnende Komitéer for de til Landmandsforsamlingen sig sluttende separate Udstillinger: Hunde- og Jagtudstilling arrangeret af l»dansl Jagtforening* ved dennes Formand, Kammerherre, Hofjægermester A. L. Greve Brockenhuus Schack, Giesegaard, og Sekretæren, Redaktør Govertz Jensen, Kjøbenhavn; 2 Dansk Kennelklub- ved dennes Formand, Godsejer H. Christiansen, Rask og Sekretæren, Redaktør, Forstkandidat Viggo Møller, Kjøbenhavn. Kaninudstillingen arrangeret af ^Foreningen til Kaninavlens Fremme i Danmark* ved Formanden Redaktør cand. mag. Jul. Schøtt, Kjøbenhavn, og Sekretæren, Redaktør, Assistent i zoologisk Have, Johannes Madsen.

18 X t Landmandsforsamlingens Administrationskontorer. Sekretariatet: Albanigade 12, Odense; fra 26de Juni til Ud-^_ stillingens Slutning i Administrationsbygningen paa Udstillingspladsen js tilhøjre for Hovedportalen. ^ Kasscrerkontorei : Vestergade 43, Odense; under Udstillingen i dennes Administrationsbygning. Indkvarteringsbureauet, ledet af Grosserer, Konsul S. Rasmussen, Nørregade 79, Odense, er under Udstillingen i Odense Landbrugsskole, Vindegade 72, hvor der vil findes fremlagt en Vejviser over de Tilrejsendes Bopæle og Anvisning af Kvarterer vil kunne faaes; Privatkvarterer til Priser fra 3 Kroner, Fælleskvarterer til 1,50 Kr. pro Persona og Døgn. Kontoret aabent fra Kl Kontoret for Transport- og Kommunikationsvæsen ledes af Driftsdirektør, Ingeniør Kier, sydfyenske Banegaard, Odense. Landmandsforsamlingens Varighed. Landmandsmødet aabnes den 30te Juni 1900 Kl. 9 varer til den 8de Juli Kl. 7 Aften, altsaa ialt 9 Dage. Morgen og Adgang til Udstillingerne. Udstillingerne ere aabne daglig fra Kl. 9 Morgen (dog for Medlemmer fra Kl. 8 til Kl. 7 Aften. Havebrug sudstilling en til Kl 11 Aften. Adgangspriser. Medlemskort lydende paa Navn give Adgang til alle Landmandsforsamlingens Udstillinger, med Ret til at overvære og deltage i Mødets Forhandlinger, Fortrinsret til at deltage i Landmandsforsamlingens Udflugter se Side XX.) og Ret til senere, uden Betaling at erholde den trykte Beretning om Mødet. Medlemskort betales med 12 Kroner og erholdes hos Landmandsforsamlingens Kasserer, Forlagsboghandler Chr. Milo, Vestergade 43, Odense, samt paa Kassererkontoret i Administrationsbygningen paa Udstillingspladsen. Partoutkort lydende paa Navn koste 10 Kr, give Adgang til alle Udstillinger og samme Særrettigheder som Medlemskort med Undtagelse af Beretningen om Mødet. Enkelte Besøg af Ikke-Medlemmer paa Landmandsforsamlingens Plads koster: Lørdag den 30te Juni, Søndag den 1ste Juli, Mandag den 2den Juli, Onsdag den 4de Juli og Torsdag den 5te Juli 2 Kr., Tirsdag den 3die Juli 3 Kr., Fredag den (>te Juli 1 Kr. 50 Øre, Lørdag den 7de Juli 1 Kr. og Søndag den 8de Juli 50 Øre. Adgang til Udstillingen sker igjennem Tælleapparater ved de forskjellige Indgange, hvor Betaling maa finde Sted med aftalte Penge. Byttekontorer rindes ved hver Indgang. Adgang til Havebrugsudstillingen med Fjerkra udstillingen og den landbohistoriske Udstilling betales særlig med 25 Øre til hver Udstilling.

19 XI Restauranter, Konditorier, Garderober m. m. I Hoved restaurationen paa Udstillingspladsen, Syd for Forevisningsringene, serveres Koldt Bord med varm Ret for 2 Kr. og i&stmiddag, (3 Éetter med Dessert uden Vin) til 2 Kr. og højere Priser. Desuden Fællesspisning (se Festprogrammet). Restaurationen i Maskinhallen serverer Koldt Bord til 1 Kr. 25 Øre, do. med varm Eet til 1 Kr. 75 Øre. I Udstilling smejeriets Udsalg erholdes friskkærnet Smør, Brød og Ost samt Mælk. Odense Eksportslagteris Udsalg serverer varme bajerske Pølser, Rundstykke og et Glas 01 for 50 Øre (uden Øre). Pølserne serveres paa originale Plaf ter, som kunne medtages. I Beværtningsteltene 1 6 i Teltgaden imellem Ringene og Staldene serveres med forskjellige varme Retter, Smør,Ost og Snaps for 1 Kr. 50 Øre pr. Kuvert. Mindre Frokostretter 75 Øre Alle Slags Drikkevarer. I Teltene paa Dyrskuepladsen erholdes Smør, Brød, Koldt Bord og alle Slags Drikkevarer. I Havebrug slutstillingens Hovedrestauration serveres kolde og varme Retter hele Dagen. i I Væxthusets Restauranter kim kolde Retter, Smør og Brød. Bodega i Havebrugsudstillingens gamle Anlæg udskænker Vine Glas og paa Flaske. Paa Udstillingspladsen saa vel som i Havebrugsudstillingen findes Garderober til Opbevaring af Pakker, Overtøj m. m. Ligeledes Toiletter for Damer og Herrer Pris 10 Øre). og 5 7. Musik og særlige Festligheder. Paa Udstillingspladsen Musik hver Dag fra Kl. 11 1, 2 4 / Havebrug sudstilung en Musik hver Dag fra Kl og 8 11 (Militær Orkester). Aften, skandinavisk Fest med instrumental Mandag den 2den Juli, og vokal Koncert (Sangkor paa 80 Mand). FolkeforlgstclsespAadsen ligger imellem Fodfolkskasernen og Landmandsforsamlingen, tæt foran dennes Hovedportal. Af de mange Forlystelser fremhæves: Møllers store Bjerg- og Dalbane, Cirkus *Knuth«, store Karuseller, Ballongynger, Kraftprøver osv. osv. Pladsen er oplyst ved Acetylengas fra Firmaet Nyboe & Nissen. 3 Beværtningstelte, stor Danseestrade. Theater. I Odense Folketheater, Ny Vestergade ved Aaen, spiller Oddgejr Stephensens Selskab.

20 XII i Festprogram. Torsdag den 28de Juni: Kl. 2 1 /«bese Pressens Repræsentanter - Udstillingen. Kl. 6 Festmiddag for Pressen i»fruens Bøge«. A Lørdag den 30te Juni: Kl. 9 Aabniugshøjtideliglied fra Dommertribunen. Kl. 5 Aabningsmiddag for Gæster, Sektionsmedlemmer, Kommissærer og for privat tegnede Deltagere (10 Kr. pr. Kuvert med Vin. Søndag den lste Juli: Ingen særlige Arrangements. Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr pr. Kuvert med Vin). Mandag den 2den Juli: Kl. o Middag for Komitéen og Dommerne samt privat tegnede Deltagere 10 Kr pr. Kuvert med Yin). Kl. 8 Musikalsk Aftenunderholdning vokal og instrumental i Havebrugsudstillingen med Illumination. Tirsdag den 3die Juli: Besøg paa Udstillingen af Deres kgl. Højheder Kronprinsen, Kronprinsessen, Prins Christian, Prins Carl og Prins Harald. Kl. 5 Festmiddag i Hovedrestaurationen paa Pladsen, i hvilke de kongelige Herskaber deltage. Kl. 9 Bal paa Industripalæet 'Billet 2 Kr., med Gruppe-Souper 4 Kr. pr. persona). Kun de betalte Medlems- og Partoutkort give Fortrinsret til Tegning af Billetter til Middagen og Ballet. Onsdag den 4de Juli: Ingen særlige Arrangements. Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr. pr. Kuvert med Vin). Torsdag den 5te Juli: Udflugter til ca. 20 Herresæder i Fyens Stift (Program se Side XX.). Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr. pr. Kuvert med Yin). Fredag den 6te Juli: Ingen særlige Arrangements. De statsunderstøttede, rejsende Husmænd besøge Landmandsforsamlingen. Fællesspisning Kl. o (4 Kr. pr. Kuvert med Vin). Lørdag den 7de Juli: Husmændenes Fællesmøder. Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr. pr. Kuvert med Vin). Søndag den 8de Juli: Kl. 1 Slutningsmeddelelse fra Dommertribunen om Landmandsforsamlingens Forløb. Kl. 9 Slutningsbal og Gruppe-Souper (7 Kr. pr. Kuvert paa Industripalæet med Forudtegning. Kl. 8 Folkefest i» Fruens Bøge«med Illumination, Fyrværkeri og Dans. Fyens Væddeløbsforening holder Væddeløb ved Odense Kl Lægehjælp. Det røde Kors. I Post- og Telegrafbygningen, ti/venstre for Hooedporialen, rindes en Ambulance af det røde Kors med Sygeplejersker, Sygeværelser m. m. Post, Telegraf, Telefon m. m. tindes i Bygningen tilvenstre for Hovedportalen Samme Sted et Udsalg af Skrivematerialer sammen med et Lokale, hvor Publikum kan føre sin Korrespondance. Aviser, Kataloger m. m. faaes i Kiosken foran ved Hovedportalen og hos Forhandlere paa Pladsen.

21 XIII Landmandsforsamlingens Udstillingsmeddelelser med Dagens Program, Præmieringsliste m. m. udgaar daglig og faaes i Aviskiosken og hos Forhandlerne paa Pladsen. Fotograf. Den af Komitéen autoriserede Fotograf, Pavillon ved Dyrskueafdelingen. G. P. Jacobsen, har sin Tombolaer. Af Tombolaer er der indrettet følgende : 6 Hjul med Lodder a 50 Øre og Gevinster fra 1-50 Kr. 2 Hjul med Lodder å 1 Kr. og Gevinster fra Kr. Disse 8 Hjul fordeles i 4 Tombolakiosker omkring paa Pladsen samt 1 Hjul i Biavlsudstillingen, 1 i Husflidsudstillingen, 1 i Mælkeribygningen og 1 i Hovedrestaurationen. Gevinsterne kunne kun anvendes til Indkjøb af Salgsgjenstande paa Udstillingen og tabe deres Gyldighed den 8de Juli Kl. 6 Aften. 2 Tombolaer ere indrettede i Jagtudstillingen og 2 i Kennelklubbens Udstilling. finder der en Bortlodning Sted af Husmandsboligen med Tillige en tilliggende Grund af 2000 Kvadratalens Størrelse. Lodseddelens Pris er / Kr. En Rundgang paa Udstillingen. Udstillingspladsen er beliggende Syd for Odense og begynder straks ved Enden af Søndergade, strækkende sig langs med Faaborg Landevej, som tilligemed den ny anlagte Allé følges ud til Hovedpladsen. Det samlede Udstillingsareal andrager ca. 60 Tdr. Land. Udstillingen falder i følgende 3 Hovedafsnit: 1. Havcbrugsudstillingen: Etableret paa den gamle Markedsplads med tilliggende Anlæg lige ved Enden af Søndergade. Den Havebrujjsudstillingen. aabne Plads, paa hvilke smukke Havepartier ere anlagte, har som virkningsfuld Baggrund Kirkegaardsalléens høje Træer og det smukke skyggefulde Anlæg. Om Aftenen vil Pladsen blive elektrisk belyst. Bygningsanlægene i denne bestaar af det store Plantehus midt paa den aabne Plads ligefor Hovedindgangen, Restaurationsbygning og Yin-Bodega i det skyggefulde Anlæg. Udstillernes Antal er 70. Det samlede Præmiebeløb 4250 Kr. Sammen med Havebrugsudstillingen er i Anlæget den store og smukke Fjerkræudstilling arrangeret, som indeholder 1020 Nr. Høns, Duer, Gæs, Æg, m. m. Naar man træder ud af Havebrugsudstillingens søndre Del staar vi foran Eæercerhuset, der

22 XIV rummer deii landbohistoriske Udstilling, som giver en Fremstilling af det danske Landbrugs Udoikting særlig i det 19de Aarlnmdrede. Den indeholder foruden en ny Samling af Redskaber og Maskiner, Husgeraad m. v. talrige Modeller, Malerier, Tegninger, Kort, grafiske f Fremstillinger m. m. En Del af denne Udstilling er Indbragt fra det * landbohistoriske Museum i Lyngby, men den langt overvejende Del er Høsten af en Indsamling over hele Landet, hvortil baade Lave og Høje have ydet deres Skærv til Opgavens fortrinlige Løsning. Der er ialt indsamlet ca, 8000 Gjenstande af hvilke 2202 Numre findes i Udstillingen. Specialkataloget koster 50 Øre. Af literære Værker udgivne af Sektionen nævnes: Fortegnelse over danske Landbrugsskrifter ved Statskonsulent K. Hansen. Pris 2 Kr. De danske Landmandsforsamlinger i det 19. Aarhundrede ved Forstander R. J. Petersen-Børup og Civilingeniør H. Dorph Petersen. Pris 2 Kr. 2. Forladende den landbohistoriske Udstilling passere vi forbi det store Kaserneanlæg, foran hvilket der i en egen Bygning af et dansk Hovedportalen. Aktieselskab vil blive sat et AerogenXuftgas værk i Drift, og derefter den lille Eksercermark med Folkeforly stelser etc., til hvilke Entréen er fri, og staa da straks foran Landmandsforsamlingens Hovedportal, et ligesaa originalt som smukt Anlæg med sin høje straatækte, kronede Midterindgang for Kj ørende og de smaa Portvagter, Tælleapparater, Byttekontorer m. m. Portalen flankeres af to lange Byg ninger, af hvilke den tilhøjre med Kuppelen er Administrationsbygningen, i hvilke Landmandsforsamlingens Bureauer for Kasserer, Sekretær, Dommere, Komité, Præsidium ere samlede, og tillige findes et stort og velindrettet Lokale for Pressen. I den tilvenstre for Portalen liggende Post- og Telegraf'bygning, findes Kontorer for Post-, Telegraf- og Telefonvæsen, for Dyrlægen samt l>cf røde Kors med Læge, Sygeplejerske og Ambulancevogn. Tillige den faste Brandstation. Efter at være passeret Hovedportalen ville vi dreje tilvenstre og gjøre en Rundgang om det store System af Forevisningsringe, 2 runde jævnsides, omsluttede af en stor, aflang Traverbane. Adgang inden for den store Ring betales med 25 Øre. Strax til-

23 XV venstre passere vi en lille brandfri Pavillon, udstillet af Funch-Thomsen jun., Aarhus, derefter det danske Gødningskompagni's Pavillon og staa da foran den fo: enede Jagt- og Hundeudstilling, arrangeret af»dansk Jagtforening- og»dansk Kennelklub«. Her findes i 2 Pavilloner en meget righoldig Samling af Yaaben og Jagtrekvisitter samt en Samling af prægtige Hunde. Ti kunne mulig herfra gøre en lille Afstikker ad Vejen tilvenstre og komme da til Husmandsbruget, som er i fuld Drift med Beboere og Besætning. Huset er Husmands boligen. bygget af Bygmester Jens Basmussen, Sdr. Næraa, efter Husmandssektionens Udkast, velindrettet og godt i alle Maader. Foredrag over forskjellige Emner af Husmandsbruget ville blive afholdte Fredag og Lørdag den 6te og 7de Juli (se Side XX. \ Vi vende samme Yej tilbage til Bingene og staa foran Hovedrestaurationen, som med det tte Hovedrestaurationen. bagved tilliggende store Spisetelt kan rumme 1000 siddende Gæster. Fra Verandaens Terrasser haves god Oversigt over Pladsen. Lidt længere fremad ligger Biavlsudstillingens Pavillon, der ligner en mægtig Bikube, med sine to Tilbygninger. Udstillingen er meget righoldig og tæller 226 Nummere. Præmiesummen er 200 Kroner. Foredrag over Biavlsemner (se Side XIX). En Tilbygning rummer en lille smuk Afdeling af Kaninudstillingen, navnlig Pelsværk, literære Hjælpemidler m. ni., medens de levende Kaniner findes paa Pladsen

24 XVI bagved denne Bygning. Straks efter passere vi FiskeriudstiUingens smagfulde 8 kantede Pavillon med en som en mægtig Aalemse for- Biavlsudstillingen. niet Indgang og flankeret rjaa begge Sider af en Labyrinth dannet af Bundgarn. I)er anvendes et Beløb af 400 Kr., som Opmuntrings- Fiskeriudstillingen. præmier. Udstillernes Antal er 334 med 43 Nr. For Enden af Ringsystemet ligger Landmandsforsamlingens mest storslaaede Byg Mælkeriudstillingen. ning, Mejeriudstillingen, med et arbejdende Mejeri i Midterbygningen, tilvenstre Osteudstilling med 625 Marker og en meget righoldig Samling af Mejeriredskaber og Maskiner, tilhøjre Smørudstillingen med

25 . XVII 16 Mærker ferskt og 717 Mærker saltet Smør. En saa stor og værdifuld Samling af Smør har ikke nogensinde eller noget Steds tidligere Skovbrugsudstillingen været fremstillet. Foredrag over Mejeriudstillingen (se Side XX.). Tæt op til dette kolossale Mejerikompleks slutter sig Skovbrugsud- Husflids- og Produktudstillingen. stillingens fixe Pavillon med foran liggende Anlæg af Skovplantning. (Om Foredrag over Skovbruget se Side XX. \ Kun skilt fra Skovbruget Maskinhallen. ved en Vej ligger HusftidsudsUllingen med 173 Nr. fra 172 Udstillere. Sammenbygget hermed har Sektionen for Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur samt Tørveindustri en overordentlig interessant Ud-

26 I I XVIII stilling. Sektionens Maal er at demonstrere Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur ved det 19de Aarhundredes Udgang. Udstillerne ere udenfor Bedømmelse og Præmieæskning. Den store Bygning ved Siden af Husflidsudstillingen er Maskinhallen; i denne og paa den omgivende Plads have 165 Udstillere med ialt 1219 Nr. udstillet en Kvægstald. Mangfoldighed af Maskiner og Redskaber. Bagved og omkring Maskinhallen have en Del private Udstillere af Bedskaber og Maskiner rejst en Del mindre Pavilloner. Foredrag om Bedskaber og Maskiner afholdes af Forpagter Bokelmann den 2. Juli. Sammenbygget med Svinestald. hc^i\ Maskinhallen rejser sig Udsigtstaarnene, ca. 20 Alen høje, hvorfra haves en fortrinlig Udsigt over Pladsen. Adgangen betales med 25 Øre pr. Person. Maskinhallen har tilvenstre et Konditori, tilhøjre et Udsalg fra Odense Eksportslagteri, Pølser med Brød og 01. Den 'X i ll I ; -il.) li.25* Fouragebygning. sidste Bygning vi kommer til ved vor Vandring omkring Ringen er Produktudstillingen med, som Annex, en Samling af Slagteriprodukter, Konserves og Frugtvine. Foran Maskinhallen findes Dommertribunen og en Musiktribune. Af mindre Bygninger paa Pladsen maa anføres: en Sprogkiosk med Tolk i Engelsk, Fransk og Tysk, foruden Kiosker med Aviser, Kataloger, Cigarer m. m.

27 : XIX o. Skilt fra denne forreste Del af Udstillingspladsen ved en Vej, der i Retning fra Yest til Øst skærer Eksercercnarken, ligger den egentlige Dyrskueplads, i hvis Midte er indrettet en Forevisningsring for Hornkvæget, medens Hestene ville blive førte frem i det foran nævnte Ringsystem. Deltagelsen i Dyrskuet er meget stort, idet der er anmeldt af jydske Heste 207 Hingste og 148 Hopper, Frederiksborg Halvblods og Fuldblods 64 Hingste og 55 Hopper, af rødt Malkekvæg 872 Stk. og af Jydsk Malkekvæg 369 Stk. samt af Kødkvæg 47 Stk., Svin 341 Stk., Faar 119 Stk. Foruden de her nævnte Dyr findes i egne Stalde 2 kollektive Udstillinger af norske Fjordheste og Gudbrandsdolcrc, samt af svenske Kjøre- og Rideheste. Staldbygningernes Fordeling ses paa Planen over Udstillingspladsen. Ved dennes nordlige Ende er den anden Indgang til Udstillingen for Besøgende fra Vesterbrokvarteret, Der findes Tælleapparater og Byttekontorer ligesom ved Hovedindgangen. Foredragene ved Landmandsforsamlingen. Lørdag Kl. 9. I Industripalæets Spisesal: Forstander Anders Jørgensen, Fjerkræavlens Udvikling i Danmark i de sidste 25 Aar. Kl. 2: Samme Sted. Hønseriejer L. N. Larsen, Fedning af unge Høns. Søndag Kl. 9: I Industripalæets Spisesal. Konsulent, Dyrlæge Høj Petersen, Erfaringer med Hensyn til Hønsehold paa Rejser i Udlandet. Kl. 4: I Industripalæets Festsal. Fru Birgitte Berg Nielsen, Husøkonomi-Under visning, særlig ved Husmoderskoler for Landbokvinder. Kl. 4: Samme Sted. Biavlslærer Grønning, biavlens Betydning for den Enkelte som for Samfundet; -Hvorledes bør Biavlen drives for at give et stort Udbytte. Mandag Kl. 9: I Industripalæets Festsal. Professor V. Maar, Landbrugets Udvikling i det 19de Aarhundrede. Kl. 9: I Industripalæets Herreværelse. Konsulent A. Feddersen, Fiskeavl og Damkultur i mindre Ferskvande. Kl 9 : I Handelsforeningens Sal. Folkethingsmand Blem, Om Svineavlens Betydning for Landbruget. Kl. 10 I Industripalæets Spisesal. Professor Westermann, Udstillingen for Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur. Kl. 10: I Forsvarsbrødrenes Bygning. Statskonsulent Jensen, Udstilling af Heste af jydsk Race ved nærværende Landmandsforsamling. Kl. 11: I Industripalæets Spisesal. Forpagter F. Bokelmann, Om Redskaber og Maskiner. Kl. 1: Samme Sted. Professor N. G. Steenberg, Tørveindustrien i Danmark og Muligheden for dens yderligere Udvikling. Kl. 2 1 /*: Paa Exportslagteriet. Overdyrlæge S. Andersen, Om»Humane Slagtningsmethoder«med Demonstrationer. Skovbruf/sscktioncn afholder Arbejdsprøve i Ravnholt Dyrehave. Afgang fra Sydfyenske Banegaard Kl. 12,20. Tirsdag Kl. 8: 1 Handelsforeningens Sal. Konsulent Otto Petersen, De senere Aars Arbejde paa Svineavlens Omraade og Udstillingen af Svin ved nærværende Landmandsforsamling. Kl. 9: I Forsvarsbrødrenes Bygning. Konsulent L. Oppermann, Berettigelsen af den lettere Hesteavl i Danmark med en Omtale af sammes Repræsentation ved nærværende Landmandsforsamling. Kl. 9: I Hotel Postgaardens Sal. Statskonsulent A. Appel, Udviklingen af det jydske B*

28 : XX Malkekvæg siden forrige Landmandsforsamling og Udstillingen af dette ved nærværende. Onsdag Kl. 9: I Handelsforeningens Sal. Forstkandidat Weisniann, Skovbrugets Udvikling i det 19de Aarlmndrede med særligt Henblik paa dets Forhold til Agerbruget. Kl. 9: I Hotel Postgaardens Sal. Statskonsulent Mørkeberg, Udviklingen af det røde danske Malkekvæg siden forrige Landmandsforsamling og Udstillingen af dette ved nærværende. Kl. 10: I Forsvarsbrødrenes Bygning. Konsulent B. Bøggild, Om Landmandsforsamlingens Smørudstilling. Kl. 11 I Handelsforeningens Sal. Overassistent H. P. Lunde, Om Landmandsforsamlingens Osteudstilling. Kl. 2: I Industripalæets Spisesal. Lektor Goldschmidt, Hovedtrækkene i det danske Husdyrbrugs Udvikling i det 19de Aarhundrede. Kl Aften: I Industripalæet. Højskoleforstander Kristensen Banders, Ollerup, Om Husmandsgjer ningen. Lørdag Kl. 77*: I Industripalæets Festsal. Lærer P. Petersen, Anlæg og Drift af et tidssvarende Husmandsbrug. Kl. 2: Udstillings pladsen. Bedaktør N. P. Kristensen, Husmandsbrugets Bierhverv. Kl. 3: Udstillingspladsen. Lærer Christensen, Husmandsbrugets Trækkraft. Søndag Kl. 2: I Bi avisudstillingen. Gartner A. C. Andersen, Biavlen i ældre Tider, dens Fremskridt i de sidste 50 Aar, samt Midler til dens Fremme hos Smaakaarsfolk. Udflugter. (150 Delt.). I. Middelfart og Wedellsborg. fpris 2 Kr.. Værter: Middelfart By Frokost) og Kmhr. Lehnsgreve TVedell (Middag. Førere: Forp. Skov, Tybrind, og Dyrlæge Julius Petersen, Wedellsborg.

29 XXI Middelfart. Mødested: Statsbanegaarden Kl. 6,15 Form. Til Middelfart (Frokost), 3300 Indb. Pr. Damper til Fænø og \V< dellsborg Middag), pr. Vogn over Tybrind til Ejby, pr. Bane til Odense. Grevsk. Wedellsborg, opr. 1672, bar Tdr. Hartkorn og omfatter Godserne Wedellsborg, Tybrind, Sparretorn, Orelund, Billeskov og Minendal samt Øerne Baagø, Ægliolm og Brandsø i Lillebælt. (60 Delt). II. Holstenshus og Hvedholm. (Pr. 2 Kr.). Vært: Kmlir. Lehnsgreve Bille Brahe-Selby. Fører: Forlagsboghandler, Forstkandidat N. Dreyer. Mødested: Sydfyenske Bane- Holstenshus. gaard Kl. 9,15 Form. Til Pejrup St., pr. Vogn til Holstenshus (Frokost). Baroniet Holstenshus, opr. 1779, har 845 Tdr. Hartkorn Hvedholm

Kjøbecontract. Vilkaar:

Kjøbecontract. Vilkaar: Kjøbekontrakt dateret 11. januar 1866 - 'Oversættelse' Skjøde dateret 23. november 1866 - 'Oversættelse' Se kopi af original købekontrakt dateret 11. januar 1866 Se kopi af originalt skøde dateret 23.

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035.

Hyldespjældet anno 2035 BILAG. En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Hyldespjældet anno 2035 BILAG En overordnet analyse af renoveringsbehovet i Hyldespjældet i relation til den energipolitiske milepæl for 2035. Udarbejdet af DTU BYG ved Diana Lauritsen Jun nov 2012 Bilag

Læs mere

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr.

Skøde 1942 til Christian Carl Christiansen. Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede. Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 Kr. Matr.nr. 2b m.fl. Frenderup By Dalby Sogn Købers Bopæl: Ulse Olstrup Pr. Rønnede Stemplet d. 11/2 1942 med i alt 153 og 60 Øre Anmelder: Poul Opstrup Landsretssagfører Haslev Undertegnede Se kopi af originalt

Læs mere

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L.

Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort. Udskrift. af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L. 1866 d. 7. decbr. blev læst: Se kopi af originalt skøde Se matrikelskort Udskrift af Bregentved Gisselfeld Birks Skjøde og Panteprotocol Litra L No 345/1866 L Skjøde Undertegnede Selveiergaardmand Jørgen

Læs mere

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg,

uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Uden Betaling. uf dtute Hamle 3tøng? ti! Jmtmaii øg Jjdaml, il^ ful^nj og (lotltp, Itørttig tit Jll^mg, Hølfiqn, Jiiormarn, ptmarjta, Jmtenlrorg øg (Sltlpfrorg, Gøre vitterligt: 3Sfter indgiven allerunderdanigst

Læs mere

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015

Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Fredericia Museums Venners Program 2014-2015 Dronningensgade set mod nord fra ca. Jyllandsgade. Foto Hugo Matthiessen 1914 VELKOMMEN TIL SÆSON 2014-2015 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i vore arrangementer.

Læs mere

Byudvikling på Limfjordstangerne

Byudvikling på Limfjordstangerne Byudvikling på Limfjordstangerne I det følgende opgavesæt skal du forsøge at forestille dig, hvordan det har været at leve på Limfjordstangen før det endelige gennembrud i 1862 og frem til i dag, hvor

Læs mere

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup

Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Matr. nr 9 d Aalsbo by, Rørup Skøde 5/10 1918 + Niels Egelykke Rasch Anina Johanne Rasch f. 9/2 1880 f. 8/3 1893 d. 3/5 1957 d. 10/5 1981 Skøde 21/6 1962 + Anina Johanne Rasch f. 8/3 1893 d. 10/5 1981

Læs mere

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn

Se originalt dokument. Stempel: 1 Krone og 65 Øre. Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup. Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved og Omegn Se originalt dokument Stempel: 1 Krone og 65 Øre Litra B Nr. 1741 Jeg underskrevne erkjender herved at være skyldig til Parcellist Jørgen Hansen af Frenderup Diskonto-, Laane- og Sparebanken for Næstved

Læs mere

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv

Bilag 8 Benchmark analyse, Common size, Resultatopgørelse. Bilag 9 Benchmark analyse, Common size, Balance aktiv Bilag oversigt: Bilag 1 Tidslinje, Tidslinje til ledelsesberetning Bilag 2 Årsregnskab, Resultatopgørelse Bilag 3 Årsregnskab, Balance aktiv Bilag 4 Årsregnskab, Balance passiv Bilag 5 Korrigeret årsregnskab,

Læs mere

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015

Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Maskin- og erhvervsudstilling Hjørring Dyrskue 2015 Den 19. og 20. juni 2015 1 Indhold 1. Udstillingens omfang og karakter... 3 2. Bestilling og fordeling af stande... 3 3. Standleje... 4 4. Tildeling

Læs mere

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S

Vedtægter for. Royal UNIBREW A/S Vedtægter for Royal UNIBREW A/S CVR-nr. 41 95 67 12 I. Selskabets navn, hjemsted og formål Selskabets navn er Royal UNIBREW A/S. 1. Selskabets hjemsted er Faxe Kommune. 2. 3. Selskabets formål er i eller

Læs mere

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni

Siden sidst Onsdag den 16. januar Fredag den 18 januar Tirsdag den 23 april Lørdag den 1-juni 2013-2 Siden sidst Onsdag den 16. januar var der foredrag på Ferritslev Friskole. Sognepræst ved Brahetrolleborg, Øster Hæsinge og Krarup Kirker, Ole Buhl Hansen, fortalte om,hvordan vi ved hjælp af humoren

Læs mere

Prædiken over Den fortabte Søn

Prædiken over Den fortabte Søn En prædiken af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet,

Læs mere

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009.

Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. Da Den spanske Syge hærgede Skrevet 2008 af John Hardy Nielsen, bragt første gang i Lokalhistorisk Forenings medlemsblad Hanen, efteråret 2009. En gang i 1917 startede der en influenzalignende epidemi

Læs mere

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m.

Maleri-Auktionen. Katalog. paa Centralhotellet i Skjern. Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Katalog over Maleri-Auktionen # paa Centralhotellet i Skjern Mandag d. 29. Maj 1916 Kl. 10 F m. Malerierne er udstillede paa Auktionsstedet Søndag den 28. Maj fra Kl. 10-6. Nr 1. /. Vermehren: Italienske

Læs mere

Gratis Biltur til Skolen.

Gratis Biltur til Skolen. Omtale 3/1 (fuldt gengivet) Direktørskiftet ved Odsherred Slagteri. Fra og med den 31. December fratraadte Direktør P. Chr. Pedersen sin Stilling som Slagteridirektør i Nykøbing og har fra i Gaar overtaget

Læs mere

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia

Kildepakke industrialiseringen i Fredericia Kildepakke industrialiseringen i Fredericia I denne kildepakke er et enkelt tema af industrialiseringen i Danmark belyst ved bryggeriernes udvikling i anden halvdel af det 19. århundrede. Her er der udvalgt

Læs mere

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974.

Ryegård. Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegård Broen over til holmen, hvor Ryegaard hovedbygning har ligget til den blev revet ned i 1974. Ryegaard ligger i smukke omgivelser vest for Rye landsby og gårdens jorde strækker sig mod vest til og

Læs mere

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden:

Gyldendals Åbne Encyklopædi fortæller følgende om bedemandens opgaver gennem tiden: Den sidste rejse. af Hans Høilund-Carlsen Når en nær slægtning dør, henvender vi os i dag til en bedemand, der mod betaling hjælper de efterladte med at få løst de mange opgaver, der er knyttet til den

Læs mere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere

AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere AIACE den danske sektion International Forening af Forhenværende EU-Medarbejdere Den årlige ordinære Generalforsamling i 2013 afholdes tirsdag den 23. april 2013 kl. 15.00 på Munkebjerg Hotel ved Vejle

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND

H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND SÆRTRYK AF FRA DET GAMLE GILLELEJE. 1945 H. C. TERSLIN FREDERIK NORDMAND Han hed Frederik Carlsen og fødtes 1840 som Søn af en Gillelejefisker, der kunde tælle sine Ahner

Læs mere

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen:

Inden udstillingen slutter den 4. november 2014 får du her et godt tilbud og mulighed for endnu en gang at se udstillingen: MEDLEMSBLADET BYD VEN/-INDE/GÆST Der er ved begyndelsen af september måned mere end 20.000 mennesker, der fra nær og fjern har taget turen til Tønder for at se Kunstmuseets særudstilling om møbelarkitekten

Læs mere

Krejbjerg - Nyt Juni 2015

Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Krejbjerg - Nyt Juni 2015 Fælles nyt fra foreninger i Krejbjerg og omegn ÅRETS BYFEST 2015 Den 23. 27. juni afholdes der byfest i Krejbjerg. Tirsdag den 23. juni kl. 18.30 Cykeltur til Nymølle kl. 20.00

Læs mere

Oversigt ramme/planche

Oversigt ramme/planche GRENAA Eksponatet har samme titel som den hyldest sang, der i ca. 1920 af R. J. Højfeldt og Niels Udengaard blev skrevet til Grenaa R. J. Højfeldt (1849-1920) var født på Lindegården i Vejlby, og blev

Læs mere

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923

Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Sprogforeningens Almanak Aabenraa, den 1. Maj 1923 Hr. Chr. Ferd... Broager.. Da vi i Aar agter at bringe en Gengivelse i Sprogforeningens Almanak af Mindesmærkerne eller Mindetavler i Kirkerne for de

Læs mere

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring

Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Erklæring efter ægteskabslovens 11 b om kendskab til udlændingelovens regler om ægtefællesammenføring Efter udlændingelovens 9, stk. 1, nr. 1, litra a-d, kan der efter ansøgning gives opholdstilladelse

Læs mere

AKTIVITETSKALENDER 2010

AKTIVITETSKALENDER 2010 AKTIVITETSKALENDER 2010 www.tangesoeveteranklub.dk PROGRAM FOR TANGE SØ VETERANKLUB 2010 Tirsdag 16. marts Sammen med DVMC besøg hos Bojesen Bilsyn, Bredhøjvej 3, 8600 Silkeborg. 19.00 21.30. Der vil blive

Læs mere

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE

CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE CTB TRAVELS CITY TOURS BARCELONA VIN-, GASTRONOMI- & KULTURREJSE 19.-24. maj 2015 Gastronomi, vin og kulturrejse Barcelona & Catalonien I 1980 erne og 1990 erne kom en række revolutionære unge vinmagere

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014

Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Danmarksmesterskabet i pløjning Fredag den 24. oktober og Lørdag den 25. oktober 2014 Information om DM i pløjning 2014 Pløjevært: Per Bach Laursen Lundgård Bjørnsholmvej 69 9670 Løgstør Arrangør: LandboUngdom

Læs mere

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige

Kære medarbejdere. Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden. I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige Kære medarbejdere Fredag den 31. august indtager Mørkhøj filmens verden I er alle inviteret med til en oplevelse ud over det sædvanlige I løbet af en eftermiddag skal vi producere en stribe små film lige

Læs mere

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843:

I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: I et brev til vennen Lorenz Frølich skriver J.Th. Lundbye om sine oplevelser i Vejby, hvor han og P.C. Skovgaard opholdt sig hele sommeren 1843: 1. juli 1843 Dejlig er denne Natur, og dog har jeg ikke

Læs mere

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne

Arkivar Jytte Skaaning og min kone Inger Clausen på Korsør Lokalhistoriske Arkiv. Foto: Arne Familien fra Korsør 14. august 2014 Endnu en gang har en henvendelse fra andre slægtsforskere giver en masse ny viden om slægten. Denne gang drejer det sig om slægtsforsker Steen Hald Kjeldsen, der skrev

Læs mere

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014

Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Beretning til generalforsamling i foreningen Ørstedspavillonen den 15. april 2014 Ved generalforsamlingen sidste år i april fortalte jeg, at licitationen på den udvendige renovering var overstået, og ganske

Læs mere

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015

FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 FÆRGEGÅRDEN s historie kort fortalt i tekst og billeder udarbejdet af Juelsminde-Klakring Lokalarkiv 26/8 2015 Våbenskjold udarbejdet til brug for Juels Minde 1813 I 1813 byggede Niels Juel Reetz (ejer

Læs mere

CATALOG samunc", / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, /

CATALOG samunc, / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger. tilhørende Boet efter afdøde. Landskabsmaler HANS FISCHER, / D m. 3728. P rivat E ftersyn: T orsdag den 27. October Kl. 11 3. STATENS KUNSTHISTORISKE FOTOGRAFI )\ CATALOG samunc", / f / anden og sidste Afdeling af Malerier og Tegninger tilhørende Boet efter afdøde

Læs mere

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense.

AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. AFSLØRING AF BRONZEBUSTE af broder eksmester Jeppe Hansen lørdag den 21. november 2009 i Odd Fellow Palæet på Nonnebakken i Odense. I provinsen blev de første initiativer til stiftelsen af en Odd Fellow

Læs mere

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder

Side 52 8. 8. Skattepligtig er saaledes navnlig den Indtægt, som vedkommende Skatteyder Side 51 7 6 Skattepligtig i en Kommune er: a) Enhver, som i Kommunen har haft fast Bopæl, om han end i en Deel af Aaret har Bopæl i en anden Kommune i Kongeriget, naar den Tid, i hvilken han er fraværende,

Læs mere

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse

Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Christensen, - Levnedbeskrivelse Jensine Cathrine Hansen (født Christensen) bliver født i Ommel ved Marstal på Ærø den 9. januar 1843. Hendes forældre er Matros Jens Christensen af Ommel

Læs mere

Noget om arbejderbevægelsens historie

Noget om arbejderbevægelsens historie Noget om arbejderbevægelsens historie Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft Lønarbejde Løn = prisen på varen arbejdskraft En fagforening er en sammenslutning af sælgere, med det formål at (forsøge

Læs mere

LILLA DAN Togtplan 2015

LILLA DAN Togtplan 2015 ! LILLA DAN Togtplan 2015 Hvad med en anderledes og aktiv ferie? Oplev det danske ørige eller den svenske skærgård ombord på skonnerten Lilla Dan. 64 års aktiv drift for J. Lauritzen A/S! Rederiet J. Lauritzen

Læs mere

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00.

Der er i år lavet en besøgsanalyse. Den er foretaget af Landsskuets medarbejdere, på alle 3 dage, i tidsrummet fra kl. 13.00-17.00. Hvordan kan det være, at når vi kommer dertil på året, hvor der skal afholdes generalforsamling i Landsskuet, så har vi kun positive ting at berette om.---- For det første vil jeg sige, at der som sædvanlig

Læs mere

Cykle mellem tvende have

Cykle mellem tvende have Rønshoved Højskole Højskolen ved Flensborg Fjord Cykle mellem tvende have Naturskønne cykelture mellem Nord- og Sydslesvig 21. juni 27. juni 2015 Efter 150-året for 1864 vil vi cykle rundt i grænselandet:

Læs mere

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde

Se kopi af originalt dokument. Arveudlægsskøde Se kopi af originalt dokument Arveudlægsskøde Undertegnede 1. Ungkarl Hans Christian Jørgensen, Frenderup 2. Enke Karen Christiansen f. Jørgensen, Haslev 3. Ungkarl Anders Jørgensen, Frenderup 4. Sara

Læs mere

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne.

Vi sender en fortegnelse over indkvarteringen til Gaudium, så fordeler de selv deltagerne. Sysselkoret Planlægning af besøg af Gaudium i dagene fra søndag, den 4. maj til tirsdag, den 6. maj. Planlægningsgruppen: Karin BH, Daniel, Jens samt fra bestyrelsen Flemming, Åse og Elisabeth. Referat

Læs mere

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN

CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN CHR. AIGENS MALERIER OG STUDIER DEN FRI UDSTILLINGS BYGNING C H R. J. CATO. KØBENHAVN 1. Den blinde Pige 2500 2. Portræt af Fru Poul Reumert 3. Pige som stopper sin Strømpe. Udstil. Charlottenborg Foraarsudstil

Læs mere

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat

Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2. Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst kommune, Brovst Kirkeby Skole, 1852-1934, Embedbog 1901 1931 LK-008 910-2 Undervisningsplaner etc. fortsat Brovst Skole. 1. En Lærer 2-3 2 Klasser fælles for Drenge og Piger. Eet Lokale 4 Ferieplan

Læs mere

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen.

Refundering af billetpris på 5.800 kr. i anledning af forsinkelse og besværlig rejse. DSB har tilbudt 1.906 kr. i godtgørelse for forsinkelsen. AFGØRELSE FRA ANKENÆVNET FOR BUS, TOG OG METRO Journalnummer: 2012-0006 Klageren: XX på egne vegne og på vegne 11 medrejsende. Indklagede: DSB Klagen vedrører: Refundering af billetpris på 5.800 kr. i

Læs mere

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950

Lokalhistoriske. arrangementer. Sinding, 1950 Lokalhistoriske arrangementer Sinding, 1950 Silkeborg efterår 2009 BESØG PÅ FUNDER RADIOMUSEUM Onsdag 19. august kl.19 Bjarne Jensen vil vise og fortælle om sine 1685 gamle radioer, grammofoner, fjernsyn

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Referat af menighedsrådsmøde.

Referat af menighedsrådsmøde. Rødding Menighedsråd. Referat af menighedsrådsmøde. Dato: Tirsdag den 28. oktober 2014 kl. 17.00 Mødested: Konfirmandstuen, Rødding Præstegård Deltager: Anger Nissen, Svend Enevoldsen, Tove Kamedula, Maiken

Læs mere

Flyttemønstre og boligmarkedet

Flyttemønstre og boligmarkedet og boligmarkedet Dette tema beskriver befolkningsudvikling i Faaborg-Midtfyn Kommune. Befolkningsudvikling er vigtigt viden for kommunen, da befolkningstallet udgør grundlaget for en væsentlig del af kommunens

Læs mere

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og

Fredag tog begge. afsted kl. 9.30 fra hotellet. hold 1 til Eiffeltårnet. meste af vejen og Kære forældre Tirsdag morgen kl. 8.15 tog vi afsted mod Paris og i første omgang Maastricht. Vi gjorde nogle ophold undervejs og nåede frem kl. 20 til vores vandrehjem. Vi fik lidt at spise og gik meget

Læs mere

Fortegnelse over Malerier

Fortegnelse over Malerier m Fortegnelse over Malerier af Figurmaler VENZEL TORNØE og andre Kunstnere. Malerierne bortsælges ved Auktion, som afholdes paa Perm anent Kunstudstilling Mandagen den 15. Okt. Kl. 11 præcis. KONDITIONER.

Læs mere

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr.

Vedtægter. for MCH A/S. CVR nr. 43 55 59 28. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36. J. nr. Anmelder: Advokat Jørgen Quade Andersen Møllegade 1 c 7400 Herning Tlf. 97 21 40 36 J. nr. 16-151776 Vedtægter for MCH A/S CVR nr. 43 55 59 28 ------------------------------ Vedtægter for MCH A/S CVR nr.

Læs mere

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.)

Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Hotel d'angleterre, København, 2. december 1904. (Optaget af Will Gaisberg.) Datoen 4-12-1904 er anført på etiketterne, men Herold har i sin dagbog under den 2. december 1904 anført: I dag sang jeg 5 titler

Læs mere

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn

Afstande: Santiagopilgrimme. Foreningen af Danske. Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum. Teglstrup Hegn Den danske Pilgrimsrute Nordsjælland 1-4 Helsingør - Esrum Ruterne er ved at blive kortlagt til GPS, smartphones og tablets. Disse kort vil efterhånden kunne hentes på nettet. Søg Den danske Pilgrimsrute

Læs mere

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015

Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Formandens beretning 1.4.2014 31.3.2015 Borgmesterfrokost og generalforsamling den 23. marts 2015 på Gladsaxe Rådhus, Rådhuskælderen. Sidste års frokost med borgmesteren, og den efterfølgende generalforsamling

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012

Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012 Danmarksmesterskabet i pløjning for veteranpløjere lørdag den 27. oktober 2012 Information om DM i pløjning 2012 Pløjevært: Susanne og Jens Gammelgaard Gersdorffslund Gersdorffslundvej 1, 8300 Odder Arrangør:

Læs mere

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014

OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 OVERSIGT OVER ARRANGEMENTER 2014 Onsdag den 15. januar kl. 14.00:... Foredrag: Det gode liv hvad er det? Tirsdag den 11. februar kl. 19.00:... Generalforsamling Onsdag den 26. marts kl. 14.00:... Foredrag

Læs mere

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l

E u r o p e a n B e e r F e s t i v a l Adgang for personale / Udstillerarmbånd For at sikre jeres standpersonale fri og uhindret adgang til festivalen skal de ved ankomsten til festivalen udstyres med det officielle festivalarmbånd. Når I ankommer

Læs mere

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde)

VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN. Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) VÆRTSPARRET PÅ GÆSTGIVERGAARDEN 1952 1984 Tekst fra avisudklip, der er blevet kopieret og redigeret til pdf-fil-format. 1952 Bevillingssagen til gæstgivergården (Sognerådsmøde) Den nye ejer af Vejen gæstgivergård,

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Parti fra Hudevad 2009/1 Siden sidst. Udflugt til Ladbyskibet d. 13. 9. 2008 En dejlig solrig lørdag i september drog 15 personer til Ladby. Det blev en oplivende

Læs mere

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR

KJØBENHAVNS PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR KJØBENHAVNS OG PORCELAINSHANDLER FORENING 23. JANUAR 1872 1922 1 ET MINDESKRIFT KJØBENHAVNS GLAS- OG P O RCELAINS HANDLER FORENING I ANLEDNING AF DENS 50 AARS JUBILÆUM VED C. V. KJÆR OG VILH. HOLM KØBENHAVN

Læs mere

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788

Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Skøde på Hjarnø og Glud Kirker 1788 Jacob Hanson til Ruugaard og Lyngsbechgaard, hands Kongelige Mayestæts Captain af Infanteriet kiender og hermed for alle vitterliggiøre at have solgt og afhændet, ligesom

Læs mere

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie,

Marts 2011. Kære alle WS ere med familie, Nyhedsbrev Marts 2011 Kære alle WS ere med familie, Fastelavn er mit navn.. Fastelavn er just overstået og straks er tankerne i årsmøde planlægning. 2011 er for Dansk forening for Williams Syndrom et lidt

Læs mere

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal.

BRANNTAKSTPROTOKOLL - DYPVIK 1867 GAARDEN DYBVIG 1867. gens Afholdelse med Opnævnelses og Tilsigelses-Paategning, hvilken bliver at indtages saal. 158 GAARDEN DYBVIG 1867 Aar 1867 den l9de August blev en Om-Brandtaxationsforretning ifølge Departementets Forlangende afholdt paa Gaarden Dybvig Mat No 1 Løbe No 198 i Lyngens Thinglag over der derværende

Læs mere

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl)

ÅRSMØDE PÅ EGESKOV 2013. Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Egeskov Slot danner traditionen tro rammen om årsmødet. (Arkivfoto: Vagn I. Pertl) Kartoffel-årsmøde på Egeskov 09-01-2013 14:20:00 Anders Kurt Simonsen Der skal blandt andet findes en ny kartoffelambassadør

Læs mere

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A

3 Foreningens geografiske område er identisk med området omfattet af lokalplan nr. 82 Delområde A Vedtægter for grundejerforeningen Marienlyst Indholdsfortegnelse: Kap. 1 Foreningens navn og hjemsted 1-2 Kap. 2 Foreningens område og medlemskreds 3-5 Kap. 3 Foreningens formål og opgaver 6-7 Kap. 4 Medlemmernes

Læs mere

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM

BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM BILLEDJAGT PÅ FAABORG MUSEUM Peter Hansen: Kai Nielsen modellerer Mads Rasmussen, 1913 UNDERVISNINGSMATERIALE FOR 4.-6. KLASSE MADS RASMUSSEN OG FAABORG MUSEUM I begyndelsen af 1910 fik konservesfabrikant

Læs mere

Johannes larsen museet

Johannes larsen museet Johannes larsen museet om glæden ved kunst og natur Tilbud til skoler Johannes Larsen museet Johannes Larsen Museet er dels et kunstnerhjem, dels et kunstmuseum med egen kunstsamling og skiftende udstillinger.

Læs mere

X ** 4»' V Af- " - '<' 4* ^'" '»' ^

X ** 4»' V Af-  - '<' 4* ^' '»' ^ 176!.- -. ^ ; ;: '"S^SStAxw \ 1 fs ' '$,A- S A " i ^ "^ * A* X ** 4»' V Af- " - '

Læs mere

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening

VEDTÆGTER for. Kolding Herreds Landbrugsforening VEDTÆGTER for Kolding Herreds Landbrugsforening LANDBRUGSFORENING Kolding Herreds Landbrugsforening Niels Bohrs Vej 2-6000 Kolding - Tlf. 76 34 17 00 - www.khl.dk 1 Navn og hjemsted Foreningens navn er:

Læs mere

Frivillig til Dronninglund Cup

Frivillig til Dronninglund Cup Bliv frivillig til Dronninglund Cup og få en masse oplevelser! Det kræver ingen særlige færdigheder, viden eller lignende. Bare du har et godt humør! Sted Informationen Turneringsledelse Kridteholdet Boder(5

Læs mere

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen

Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Holger Drachmann på Fanø Holger Drachmanns poesibogsvers skrevet til den 16-årige Margrethe Ankersen på Fanø 22. juni 1892 Af Per Hofman Hansen Af alle de smukke Ting (aandrige eller ikke-aandrige), man

Læs mere

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015

HJEMMET HJEMMET HJEMMET. Nyhedsbrev uge 10 2015 META Nyhedsbrev uge 10 2015 Dagene er blevet lysere og længere og vi glæder os til foråret, vel vidende at der sagtens kan komme meget mere vinter i marts måned. Vintergækkene står nu i fuldt flor, og

Læs mere

Bør Kristendommen afskaffes

Bør Kristendommen afskaffes Et stykke journalistik af Kaj Munk Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg Universitet 1 Udgivet i 2015 Udgivet i 2015. Teksten må i denne form frit benyttes med angivelse af Kaj Munk Forskningscentret, Aalborg

Læs mere

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni

Program. Byfest for. Bjerregrav 2015. Den 11. - 14. juni. Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Program Byfest for 2014 Byfest i Ø. Bjerregrav 19., 20., 21. og 22. juni Bjerregrav 2015 Den 11. - 14. juni Program Torsdag d. 11. juni Programmet er foreløbigt, og der kan komme ændringer/justeringer

Læs mere

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010

Maritim Festival. Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival. Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Maritim Festival Træskibsfestival Mesterskaber i Smakkejoller og Shantyfestival Løgstør 10. - 14. sept. 2010 Limfjordsmuseet - en fjord af oplevelser Se mere på Invitation til Mesterskaber i smakkejoller

Læs mere

Gilleleje Marineforening

Gilleleje Marineforening Gilleleje Marineforening Nr. 19 december 2011 Adresse Gilleleje Marineforening ønsker alle medlemmer en rigtig glædelig jul samt et godt nytår I gamle dage Inspireret af Søren Svendsens foredrag om gamle

Læs mere

Holme sogns tilblivelse.

Holme sogns tilblivelse. De følgende sider er sendt i Århus Nærradio i 1991. Udsendelsen var tilrettelagt af nu afdøde viceinspektør på Rundhøjskolen Vagn Jensen, som gennem mange år opbyggede Holme sogns lokalhistoriske arkiv

Læs mere

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus

Ulriksholm. med et kongeligt vingesus Ulriksholm med et kongeligt vingesus TEKST: METTE BACHER FOTO: JOE MORTENSEN Udsigten fås ikke bedre end på godset Ulriksholm, der ligger syd for Munkebo på Fyn. Man kører langs med Kerteminde Fjord, og

Læs mere

Sydfyns Single- og Venskabsklub

Sydfyns Single- og Venskabsklub Sydfyns Single- og Venskabsklub www.svendborgsingleklub.dk OBS!! Af hensyn til danseaftner på Skærven i Nyborg, er klubaftnerne fremover flyttet til 3. fredag i måneden April 2013 Søndag den 7. april kl.

Læs mere

Billedet fortæller historier

Billedet fortæller historier Billedet fortæller historier 1. - 5. klassetrin. Billedkunst, dansk og historie H.A. Brendekilde (1857-1942): Udslidt, 1889 Olie på lærred, 207 x 270 cm FOR MEGET LÆNGE siden snart 125 år - malede en ung

Læs mere

Brændekilde Bellinge Jagtforening

Brændekilde Bellinge Jagtforening Brændekilde Bellinge Jagtforening Program 2012 Generalforsamling 2015 Afholdes i Knaldhytten torsdag den 12. februar 2015 kl. 19:00 Dagsorden: 1. Valg af dirigent. 2. Valg af referent. 3. Bestyrelsens

Læs mere

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82

Vedtægter. Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Vedtægter Vestas Wind Systems A/S CVR-nr. 10 40 37 82 Indholdsfortegnelse 1 Selskabets navn og formål 3 2 Selskabets kapital og aktier (kapitalandele) 3 3 Bemyndigelse til gennemførelse af kapitalforhøjelse

Læs mere

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC

Ølfestival København 2010 Ekstern ABC Affald Bag TAP1 er der opstillet affalds- og flaskecontainere til opsamling af affald. Herudover bliver der opstilet affaldskurve rundt om på selve udstillingsarealet. Affald sorteres i pap, brandbart

Læs mere

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM

KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM KOMDIR LANDSMØDE 2013 2. - 3. MAJ I KØBENHAVN PROGRAM 1 Ledelse og styring af kommunerne i 2020 Kære kolleger og gæster I 2013 er det 100 år siden, at Kæmnerforeningen blev stiftet. Efter et par kommunalreformer

Læs mere

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening

Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Rolfsted Sogns Lokalhistoriske Forening Fra Rolfsted Skole 2008/1 Siden sidst. Lørdag d. 15-9-07 var der tur til Carl Nielsens Barndomshjem i Nr. Søby. Der var mødt ca. 20. Det var spændende at høre om

Læs mere

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR

RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR RESULTATLISTE FOR FINALEN - SENIOR Skyttens Navn Bane 1. 2. 3. 4. 5. mel / 1 6. 7. 8. mel /2 9. 1. slut e 1. e 2. e 3. e 4 Kim Jensen 12 12,3 Susanne poulsen 96,9 96,9 Stig Bjerregård 95,6 95,6 Peter skov

Læs mere

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen

Vi holder kurserne lørdag den 22. marts kl 15 16.30 og søndag den 13. april kl 14.30 16.00. Husk at tilmelde dig i kalenderen Kære medlem Brush up kursus for frigivne roere og turpas Hvis du ikke har fået roet ret meget siden frigivelsen eller måske slet ikke, og er utryg ved at skulle i en kajak til foråret. Så er her et tilbud

Læs mere

3. Formandens beretning i Seniornet 2005.

3. Formandens beretning i Seniornet 2005. Generalforsamling Senior Net Nordfyn Mandag d. 20. marts 2006 Ca. 30 medlemmer var mødt frem, incl. bestyrelse. Generalforsamlingen blev indledt med, at deltagerne blev bud på kaffe med horn og lagkage

Læs mere

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog.

Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han var prins. At han var konge. At han havde stor magt. At han var en dygtig kriger. At han var klog. Eftertest Læringsmål 1 Du skal kunne fortælle om den store Jellingsten og monumentområdet Hvad mener Svend, at den store Jellingsten fortæller om Harald Blåtand? Sæt kryds ved de 5 rigtige svar: At han

Læs mere

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1

Assens Bestyrelsesformand Charlotte Christiansen 1 1 3 stemmer Bestyrelsesmedlem Erik Klindt Andersen 1 DELTAGERLISTE HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. 1. HAVNENES STEMMEBERETTIGEDE DELTAGERE M.FL. GRUPPE A Aarøsund 2 stemme Stemmeberettiget Tildelt ekstra Antal v/fuldmagt Assens Bestyrelsesformand

Læs mere

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010

Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 DGI petanque Aktiv ferie ved Middelhavet 22.-29. maj 2010 Kursus og sightseeing ved La Ciotat La Ciotat ligger 25 km øst for Marseille, og det er her petanquespillet startede i 1910. Turen indeholder bl.a.:

Læs mere

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4

Medlemsaktiviteter. i Fraktion 4 Medlemsaktiviteter i Fraktion 4 Mandag d. 13. april 2015 kl. 14.00 17.00 i Kulturhuset, Bluhmesgade 19, 9510 Arden. Det er lykkedes os at få en aftale i stand med tre personer, der med ord, billeder, litteratur,

Læs mere

Transsibiriske Stor Tur

Transsibiriske Stor Tur Transsibiriske Stor Tur Moskva - Irkutsk - Ulan-Bator 13 dage / 12 nætter DAG 1. Ankomst i Moskva. Transfer til hotel. Velkomstdrink på hotellet. DAG 2. Morgenmad på hotellet. Byrundtur herunder et besøg

Læs mere