[Sn-naJ*^ BRIEF DL

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "[Sn-naJ*^ BRIEF DL 0041465"

Transkript

1 [Sn-naJ*^ BRIEF DL

2

3 OFFIGIEL FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE k

4 Emil Christiansen, s" 1"" [ " Juveler«! Guldsmed. Vestergade 3 (andet Hus fra Korsgade), """" """""' Industri- og Landbrugsudstillingen, Odense. Odense Største Lager i Guld-, Sølv- og Elektropletvarer til billigste Priser. Specialitet : Forlovelsesringe. VESTERGADE 51 TELEFON Nr. 101 \ Det største Lager^i Provindserne Overstykker, af Silkevarer, KjolestoHer og Besætningsartikler er hos P. Breum & Co. Odense. Prøver og kjøbte Varer sendes franco.

5 Handelsbanken i Odense Vestergade Bank-, Sparekasse- og Box-Afdeling aaben fra Kl og Kl. 5 6 Telefon Nr. 88

6 0E1ENTER/NB3- < X, KORT OUEM. l ODENSE hi OG UDSTJLlJi\ /< -/'/. WSERNE MED NÆRMESTE OJiGH 'EISER 'Ul/NGSft-ADSSft 1 /^ C6 HQVEDVEIENE g BETEGNEDE MED RØDT. HOTEL.

7 FOLKE WffLYSTÆLSES PL.4DS DEN IS ḎE DANSKE LANDMANDSFORSAMLING ODENSE OVERSIGTSPLAN OUER UDSTILLINGSPLADSEA 7 ALEX r-.--~.- r-t-;*&:- i tøty/st/e. jfcjk-

8 »» \ )

9 - OFFICIEL UNDER FØRER DEN 18 DANSKE LANDMANDSFORSAMLING 1 ODENSE 1900 UDGIVET PAA KOMITEENS FORANSTALTNING CHR. KROGH rv AF ANTH. PETERSEN INSPEKTØR OG FAKTOR MEDARBEJDER I SEKRETARIATET UDGIVER AF ODENSE VEJVISER ODENSE MILO'SKE BOGTRYKKERI 1900

10 Tegningen til Omslaget er udført af Kunstmaler Brendekilde*

11 . danskié vavv3niaii3^fot^avhtiiiq^ 3\omite. ^^^^i

12 \, \]

13 "t Sag-Register. Aabningstider. X. Adgangspriser. X. Adgang til Udstillingen. X. Administrationsbygning. X. Ambulance. XII. Arbejdsprøver i Ravnholt Skov. XIX. Arkitekter (Billeder). VII. Aviser. XII. Bal. XII. Biavl. VIII. XV. Billetpriser. X. Bortlodning. XIII. Brandstation. XIV. Bygningsingeniør (Billede). VII. Dampbaadene, Aaen. XXXII. Dampbaadene, Kanalen. XXXI. Dommertribunen VIII. Drosketaxter XXXII. Dyrlæge. XIV. Dyrskuet. VIII. XIX. Extratog. XXXI. Festarrangementet IX. XI. Festprogram. XII. Finansvæsen. VIII. Fiskeri. VIII. XVI. Fjerkræ. IX. XIII. Folkefest. XII. XI. XIX. Forevisningsringe. XIV. Formand for den forberedende Komité. Folkeforlystelser. Foredrag. Fotograf. XIII. Fouragebygning. (Billede). XVIII. VII. Frugtvine. VIII. Fællesspisninger. Garderobe. XI. XII. Havebrug. IX. XIII. Hovedportal. XIV. Hundeudstilling. IX. XV. Husflid. VIII. XVII. Husmandsbrug. IX. XV. Husmænd, rejsende. XII. Intendant. VII. Indkvartering. IX. X. Jagtudstilling. IX. XV. Jorddyrkning. VIII. XVII. Kaninudstilling. IX. XV. Kasserer (Billede). VII. X. Kataloger. XII. Kapervogne. XXXII. Kiosker. XVIII. Komitemedlemmer (Billede). VII. Kommunikationsvæsen. IXX. Korrespondance-Bureau. XII. XXX. Kjøreplaner. Kongelige Herskaber. XII. Konserves. VIII. Landmandsforsamlingens Varighed. X. Landbohistorisk Udstilling. IX. XIV. Landbohistorisk Literatur. XIV. Lægehjælp. XII. Maskiner. VIII. XVII. Medlemskort. X. Mejeri. VIII. XVI.

14 VI Middage. XII. Musiktribune. XI. XVIII. Norske Heste. XIX. Næstformand Billeda. VII. Partoutkort. X. Plantekultur. VIII. XVII. Pressen. IX. Postbvgning. XII. XIV. Produkter. VIII. XVIII. Program. XII. Præmieliste. XIII. Præsident Billede;. VII. Redskaber og Maskiner. VIII. Restaurationsbygninger. XI. XIII. XV. Rundgang paa Pladsen. XIII. Røde Kors. XII. XIV. Sekretær (Billede). VII. X. Sektionsmedlemmer. VIII. Skovbrug. IX. XVII. Slagteriprodukter. VIII. Staldbygninger. XVIII. Svenske Heste. XIX. Telefon. XII. Telegrafbvgning. XII. XIV. Togtider. XXX. Toiletter Tombola. IX. XIII. Transportvæsen. IX. X. Tørveindustri. VIII XVII. Udflugter. Udsigtstaarne. for Damer og Herrer. XX. XVIII. Udstillingsmeddeleleer. XIII. Udstillingens Omraade. XIII. Vicepræsident ^Billede. Væddeløb. XII. VII. XI.

15 I. DEN 18. DANSKE LANDMANDSFORSAMLING. Ved Chr. Krogh A ed et paa Foranstaltning af det kgl. danske Landhusholdningsselskab sammenkaldt Møde i Kjøbenhavn den 12te Oktober 1897 af Delegerede fra alle Landets Landboforeninger og som særlig Indbudne Repræsentanter fra Fællesforeningerne, Landbohøjskolen o. A. vedtoges det, at den 18. danske Landmandsforsamling skulde afholdes i Odense Aar Ligeledes valgtes her som Præsident for Landmandsforsamlingen: Kammerherre, Greve Frit.:- Ahlefeldt Laurvig, Kjærsgaard; Vicepræsident: Kammerherre S. Vind, Sanderumgaard ; Formand for den forberedende Komité: Borgmester F. Simony, Odense; Næstformand: Godsejer W. A. Langkilde, Bramstrup; Medlem af Komitéen: Proprietær N. Møller, Ørritslevgaard. Komitéen valgte som Landmandsforsamlingens Kasserer: Forlagsboghandler, Godsejer Chr. Milo, Odense; Landmandsforsamlingens Sekretær: Landinspektør, Landbrugskandidat A. N. Andersen, Odense. S. A. Rosen. P. Poulsen. N. H. Blicher. Landmandsforsamlingens Arkitekter og Bygningsingeniør: Arkitekt 5. A. Rosen, Kjøbenhavn, Tømrermester P. Poulsen, Odense (Dyrskueanlægene) og Stadsingeniør H. Blicher, Odense. Tømrermester P. Poulsen, Odense, er tillige Landmandsforsamlingens Intendant.

16 Bundtmager VIII ; Landmandsforsamlingens Subkomitéer. Sektion 1. Finansvæsen: Kammerjunker F. Munter, Odens! Ordfører. Hofjægermester Hofman Bang, Hofmansgave, Otter- rup^ Forlagsboghandler, Godsejer Chr. Milo, Odense; Landinspektør^ Landbrugskandidat A. N. Andersen, Odense; Bankdirektør *. E. Lausen, Odense. Sektion 2. Dyrskuet: Proimetær P. Chr. L. Heltzen, Landkilde, Odense, Ordfører; Proprietær Jespersen, Næsbykoved, Odense; Propr. Ludvig Poulsen, Næsby, Odense; Gaardejer Lauritz Hansen, Killerup, Odense; Gaardejer Knud Andersen, Fraugde Kjærby, Marslev. Sektion 3. Redskaber og Maskiner: Forpagter, Landbrugskandidat Skov, Tybrind, Ejby, Ordfører; Forpagter Willumsen, Anhof, Nyborg; Professor Borch, Kjøbenhavn Y. ; Fabrikant C. Svendsen, Phønix, Odense; Forpagter, Landbrugskandidat F. Bokelmann, Nørregaard, Saxkjøbing; Statskonsulent Birk, Kjøbenhavn Y. Sektion 4 a. Produkter". Godsejer ~\V. A. Langkilde, Bramstrup, Højby, Ordfører; Grosserer Carl Sehnakenburg, Odense; Proprietær H. Smidt, Nybøllegaard, Espe; Proprietær P. C. Petersen, Biskopstorp, Budkjøbing. Sektion 4b. Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur samt Tøriseindustri: Hofjægermester F. de Neergaard, Faarevejle, Budkjøbing, Ordfører; Professor T. "Westermann, Kjøbenhavn Y.; Direktør Borch, Aarhus; Moseingeniør, Landbrugskandidat Cl. Westh, Aarhus; Inspektør Ingerslev, Erholm, Aarup; Statskonsulent F. Hansen, Askov, Yejen; Statskonsulent K. Hansen, Lyngby; Forpagter Chr. Sonne, Knuthenborg, Maribo. Subsektion 4 c. Fiskerivæsen: Kammerherre, Lehnsgreve F. C. Moltke, Bregentved, Haslev, Formand; Kommandør A. Bonnesen, Kjøbenhavn K.; Fiskerikonsulent Arthur Feddersen, Kjøbenhavn Y. Grosserer C. Bang, Kjøbenhavn K. ; Marius Basmussen, Odense. Subsektion 4 d. Biavl: Apotheker Chr. Mikkelsen, Odense, Formand; Modelsnedker S. Holm, Odense; Bagermester A. Zinglersen, Odense; Gartner A. C. Andersen, Nyborg. Sektion 4 e. Husflid: Justitsraad X. C. Bom, Kjøbenhavn V., Lykkesholms Allé, Formand; Kaptajn J. C. Madsen, Odense; Proprietær J. Jørgensen, Munkgaarde, Aarup; Konsulent Pfaff, Lundby St. Sektion 4 f. Slagteriprodukter, Konserves og Frugtvine: Pro prietær M. M. Clausen, Mariendal, Skamby, Formand; Direktør H T. Juncker, Odense; Direktør Alf. J. L. Beauvais, Kjøbenhavn K. Slotsgartner Th. Basmussen, Odense; Sekretær J. Strandskov, Kjøben havn K. Sektion 5. Mejerivæscn: Forpagter Hempel Syberg, Odense, Ordfører; Gaardejer H. J. Dinesen, Kjøng, Glamsbjerg; Grosserer Christian Esmann, Odense; Grosserer Thor Hansen, Odense; Bestyrer Torben Jensen, Gislev, Ørbæk; Statskonsulent Kissen-Dall, Fredericia; Konsulent Bøggild, Kjøbenhavn Y. ; Overassistent H. P. Lunde, Kjøbenhavn F., Forsøgslaboratoriet; Landbrugslærer H. Appel, Dalum, Hjallese.

17 1 IX Sektion <j. Havebrug: Proprietær N. Møller, Ørritslevgaard, Otterup, Ordfører; Handelsgartner Brostrøm, Viborg; Handelsgartner A. P. Rasmussen, Odense; Redaktør L. Helweg, Kjøbenhavn V. ; Handelsgartner Poulsen, Kjøbenhavn V. Sektion 7. Indkvartering og Festarrangement: Grosserer, Konsul S. Rasmussen, Odense, Ordfører; Yinhandler, Konsul F. L. Hey, Odense; Fabrikant, Konsul Chr. Mogensen, Odense; Fabriksbestyrer, cand. polyt. Lerche, Odense; Brygger, cand. pharm. Arntz, Odense; Brygger Bloch, Odense. Sektion 8. Transport og Kommunikationsvæsen: Driftsdirektør, Ingeniør Kier, Odense, Ordfører; Forpagter C. Hvenegaard, Frederiksgave, Ebberup; Direktør Joh. Valeur, Odense; Arkitekt Wilh. Haugsted, Odense; Trafikinspektør O. Høyer, Fredericia; Toldinspektør F. E. Wichmand, Odense. Sektion 9. Landbohistorisk Udstilling: Etatsraad C. Hansen, Mullerup, Gudme, Ordfører; Professor Vakl. Maar, Kjøbenhavn V. ; Kaptajn H. Schroll, Lykkenssæde, Højrup; Forpagter Jansen, Hverringe, Kjerteminde; Gaardfæster, Landbrugskandidat F. Laub. Sludegaard, Frørui); Gaardejer N. Rasniussen-Søkilde, Fleninge, Korinth; Sløjdskoleforstander, Lærer Rose, Thisted. Sektion 10. Pressen: Sekretæren, Landinspektør A. N. Andersen, Odense, Ordfører; Redaktør Carstensen, Kjøbenhavn K. ; Redaktør Enevold Surensen, Kolding; Redaktør H. Hertel, Kjøbenhavn F. Redaktør Vogel Jørgensen. Svendborg. Sektion 11. Tombola: Kjøbmand Ignatz Breum. Odense, Ordfører; Tømrermester P. Poulsen, Odense; Fabrikant Nic. Blumensaadt, Odense; Forpagter, Landbrugskandidat C. Berthelsen, Nislefgaard, Otterup. Sektion 12. Skovbrug: Hofjægermester Lindegaard, Lykkesholm, Ørbæk, Ordfører; Kammerherre K. Sehested, Kjøbenhavn K.; Professor A. Oppermann, Kjøbenhavn V.; Forlagsboghandler, Forstkandidat X. Dreyer, Odense. Sektion 13. Husmandsbrug : Lærer P. Petersen, Søllinge, Pederstrup, Ordfører; Husejer Mads Johansen, Sødinge, Ringe; Husejer Thinesen, Aabylund, N.-Aaby. Sektion 14. Fjerkræudstilling : Kammerherre, Baron Chr. Rosenkrantz. Balskov, Løgten, Ordfører; Overretssagfører Høegh Guldberg, Aarhus ; Handelsagent Emil Jensen, Odense De ordnende Komitéer for de til Landmandsforsamlingen sig sluttende separate Udstillinger: Hunde- og Jagtudstilling arrangeret af l»dansl Jagtforening* ved dennes Formand, Kammerherre, Hofjægermester A. L. Greve Brockenhuus Schack, Giesegaard, og Sekretæren, Redaktør Govertz Jensen, Kjøbenhavn; 2 Dansk Kennelklub- ved dennes Formand, Godsejer H. Christiansen, Rask og Sekretæren, Redaktør, Forstkandidat Viggo Møller, Kjøbenhavn. Kaninudstillingen arrangeret af ^Foreningen til Kaninavlens Fremme i Danmark* ved Formanden Redaktør cand. mag. Jul. Schøtt, Kjøbenhavn, og Sekretæren, Redaktør, Assistent i zoologisk Have, Johannes Madsen.

18 X t Landmandsforsamlingens Administrationskontorer. Sekretariatet: Albanigade 12, Odense; fra 26de Juni til Ud-^_ stillingens Slutning i Administrationsbygningen paa Udstillingspladsen js tilhøjre for Hovedportalen. ^ Kasscrerkontorei : Vestergade 43, Odense; under Udstillingen i dennes Administrationsbygning. Indkvarteringsbureauet, ledet af Grosserer, Konsul S. Rasmussen, Nørregade 79, Odense, er under Udstillingen i Odense Landbrugsskole, Vindegade 72, hvor der vil findes fremlagt en Vejviser over de Tilrejsendes Bopæle og Anvisning af Kvarterer vil kunne faaes; Privatkvarterer til Priser fra 3 Kroner, Fælleskvarterer til 1,50 Kr. pro Persona og Døgn. Kontoret aabent fra Kl Kontoret for Transport- og Kommunikationsvæsen ledes af Driftsdirektør, Ingeniør Kier, sydfyenske Banegaard, Odense. Landmandsforsamlingens Varighed. Landmandsmødet aabnes den 30te Juni 1900 Kl. 9 varer til den 8de Juli Kl. 7 Aften, altsaa ialt 9 Dage. Morgen og Adgang til Udstillingerne. Udstillingerne ere aabne daglig fra Kl. 9 Morgen (dog for Medlemmer fra Kl. 8 til Kl. 7 Aften. Havebrug sudstilling en til Kl 11 Aften. Adgangspriser. Medlemskort lydende paa Navn give Adgang til alle Landmandsforsamlingens Udstillinger, med Ret til at overvære og deltage i Mødets Forhandlinger, Fortrinsret til at deltage i Landmandsforsamlingens Udflugter se Side XX.) og Ret til senere, uden Betaling at erholde den trykte Beretning om Mødet. Medlemskort betales med 12 Kroner og erholdes hos Landmandsforsamlingens Kasserer, Forlagsboghandler Chr. Milo, Vestergade 43, Odense, samt paa Kassererkontoret i Administrationsbygningen paa Udstillingspladsen. Partoutkort lydende paa Navn koste 10 Kr, give Adgang til alle Udstillinger og samme Særrettigheder som Medlemskort med Undtagelse af Beretningen om Mødet. Enkelte Besøg af Ikke-Medlemmer paa Landmandsforsamlingens Plads koster: Lørdag den 30te Juni, Søndag den 1ste Juli, Mandag den 2den Juli, Onsdag den 4de Juli og Torsdag den 5te Juli 2 Kr., Tirsdag den 3die Juli 3 Kr., Fredag den (>te Juli 1 Kr. 50 Øre, Lørdag den 7de Juli 1 Kr. og Søndag den 8de Juli 50 Øre. Adgang til Udstillingen sker igjennem Tælleapparater ved de forskjellige Indgange, hvor Betaling maa finde Sted med aftalte Penge. Byttekontorer rindes ved hver Indgang. Adgang til Havebrugsudstillingen med Fjerkra udstillingen og den landbohistoriske Udstilling betales særlig med 25 Øre til hver Udstilling.

19 XI Restauranter, Konditorier, Garderober m. m. I Hoved restaurationen paa Udstillingspladsen, Syd for Forevisningsringene, serveres Koldt Bord med varm Ret for 2 Kr. og i&stmiddag, (3 Éetter med Dessert uden Vin) til 2 Kr. og højere Priser. Desuden Fællesspisning (se Festprogrammet). Restaurationen i Maskinhallen serverer Koldt Bord til 1 Kr. 25 Øre, do. med varm Eet til 1 Kr. 75 Øre. I Udstilling smejeriets Udsalg erholdes friskkærnet Smør, Brød og Ost samt Mælk. Odense Eksportslagteris Udsalg serverer varme bajerske Pølser, Rundstykke og et Glas 01 for 50 Øre (uden Øre). Pølserne serveres paa originale Plaf ter, som kunne medtages. I Beværtningsteltene 1 6 i Teltgaden imellem Ringene og Staldene serveres med forskjellige varme Retter, Smør,Ost og Snaps for 1 Kr. 50 Øre pr. Kuvert. Mindre Frokostretter 75 Øre Alle Slags Drikkevarer. I Teltene paa Dyrskuepladsen erholdes Smør, Brød, Koldt Bord og alle Slags Drikkevarer. I Havebrug slutstillingens Hovedrestauration serveres kolde og varme Retter hele Dagen. i I Væxthusets Restauranter kim kolde Retter, Smør og Brød. Bodega i Havebrugsudstillingens gamle Anlæg udskænker Vine Glas og paa Flaske. Paa Udstillingspladsen saa vel som i Havebrugsudstillingen findes Garderober til Opbevaring af Pakker, Overtøj m. m. Ligeledes Toiletter for Damer og Herrer Pris 10 Øre). og 5 7. Musik og særlige Festligheder. Paa Udstillingspladsen Musik hver Dag fra Kl. 11 1, 2 4 / Havebrug sudstilung en Musik hver Dag fra Kl og 8 11 (Militær Orkester). Aften, skandinavisk Fest med instrumental Mandag den 2den Juli, og vokal Koncert (Sangkor paa 80 Mand). FolkeforlgstclsespAadsen ligger imellem Fodfolkskasernen og Landmandsforsamlingen, tæt foran dennes Hovedportal. Af de mange Forlystelser fremhæves: Møllers store Bjerg- og Dalbane, Cirkus *Knuth«, store Karuseller, Ballongynger, Kraftprøver osv. osv. Pladsen er oplyst ved Acetylengas fra Firmaet Nyboe & Nissen. 3 Beværtningstelte, stor Danseestrade. Theater. I Odense Folketheater, Ny Vestergade ved Aaen, spiller Oddgejr Stephensens Selskab.

20 XII i Festprogram. Torsdag den 28de Juni: Kl. 2 1 /«bese Pressens Repræsentanter - Udstillingen. Kl. 6 Festmiddag for Pressen i»fruens Bøge«. A Lørdag den 30te Juni: Kl. 9 Aabniugshøjtideliglied fra Dommertribunen. Kl. 5 Aabningsmiddag for Gæster, Sektionsmedlemmer, Kommissærer og for privat tegnede Deltagere (10 Kr. pr. Kuvert med Vin. Søndag den lste Juli: Ingen særlige Arrangements. Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr pr. Kuvert med Vin). Mandag den 2den Juli: Kl. o Middag for Komitéen og Dommerne samt privat tegnede Deltagere 10 Kr pr. Kuvert med Yin). Kl. 8 Musikalsk Aftenunderholdning vokal og instrumental i Havebrugsudstillingen med Illumination. Tirsdag den 3die Juli: Besøg paa Udstillingen af Deres kgl. Højheder Kronprinsen, Kronprinsessen, Prins Christian, Prins Carl og Prins Harald. Kl. 5 Festmiddag i Hovedrestaurationen paa Pladsen, i hvilke de kongelige Herskaber deltage. Kl. 9 Bal paa Industripalæet 'Billet 2 Kr., med Gruppe-Souper 4 Kr. pr. persona). Kun de betalte Medlems- og Partoutkort give Fortrinsret til Tegning af Billetter til Middagen og Ballet. Onsdag den 4de Juli: Ingen særlige Arrangements. Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr. pr. Kuvert med Vin). Torsdag den 5te Juli: Udflugter til ca. 20 Herresæder i Fyens Stift (Program se Side XX.). Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr. pr. Kuvert med Yin). Fredag den 6te Juli: Ingen særlige Arrangements. De statsunderstøttede, rejsende Husmænd besøge Landmandsforsamlingen. Fællesspisning Kl. o (4 Kr. pr. Kuvert med Vin). Lørdag den 7de Juli: Husmændenes Fællesmøder. Fællesspisning Kl. 5 (4 Kr. pr. Kuvert med Vin). Søndag den 8de Juli: Kl. 1 Slutningsmeddelelse fra Dommertribunen om Landmandsforsamlingens Forløb. Kl. 9 Slutningsbal og Gruppe-Souper (7 Kr. pr. Kuvert paa Industripalæet med Forudtegning. Kl. 8 Folkefest i» Fruens Bøge«med Illumination, Fyrværkeri og Dans. Fyens Væddeløbsforening holder Væddeløb ved Odense Kl Lægehjælp. Det røde Kors. I Post- og Telegrafbygningen, ti/venstre for Hooedporialen, rindes en Ambulance af det røde Kors med Sygeplejersker, Sygeværelser m. m. Post, Telegraf, Telefon m. m. tindes i Bygningen tilvenstre for Hovedportalen Samme Sted et Udsalg af Skrivematerialer sammen med et Lokale, hvor Publikum kan føre sin Korrespondance. Aviser, Kataloger m. m. faaes i Kiosken foran ved Hovedportalen og hos Forhandlere paa Pladsen.

21 XIII Landmandsforsamlingens Udstillingsmeddelelser med Dagens Program, Præmieringsliste m. m. udgaar daglig og faaes i Aviskiosken og hos Forhandlerne paa Pladsen. Fotograf. Den af Komitéen autoriserede Fotograf, Pavillon ved Dyrskueafdelingen. G. P. Jacobsen, har sin Tombolaer. Af Tombolaer er der indrettet følgende : 6 Hjul med Lodder a 50 Øre og Gevinster fra 1-50 Kr. 2 Hjul med Lodder å 1 Kr. og Gevinster fra Kr. Disse 8 Hjul fordeles i 4 Tombolakiosker omkring paa Pladsen samt 1 Hjul i Biavlsudstillingen, 1 i Husflidsudstillingen, 1 i Mælkeribygningen og 1 i Hovedrestaurationen. Gevinsterne kunne kun anvendes til Indkjøb af Salgsgjenstande paa Udstillingen og tabe deres Gyldighed den 8de Juli Kl. 6 Aften. 2 Tombolaer ere indrettede i Jagtudstillingen og 2 i Kennelklubbens Udstilling. finder der en Bortlodning Sted af Husmandsboligen med Tillige en tilliggende Grund af 2000 Kvadratalens Størrelse. Lodseddelens Pris er / Kr. En Rundgang paa Udstillingen. Udstillingspladsen er beliggende Syd for Odense og begynder straks ved Enden af Søndergade, strækkende sig langs med Faaborg Landevej, som tilligemed den ny anlagte Allé følges ud til Hovedpladsen. Det samlede Udstillingsareal andrager ca. 60 Tdr. Land. Udstillingen falder i følgende 3 Hovedafsnit: 1. Havcbrugsudstillingen: Etableret paa den gamle Markedsplads med tilliggende Anlæg lige ved Enden af Søndergade. Den Havebrujjsudstillingen. aabne Plads, paa hvilke smukke Havepartier ere anlagte, har som virkningsfuld Baggrund Kirkegaardsalléens høje Træer og det smukke skyggefulde Anlæg. Om Aftenen vil Pladsen blive elektrisk belyst. Bygningsanlægene i denne bestaar af det store Plantehus midt paa den aabne Plads ligefor Hovedindgangen, Restaurationsbygning og Yin-Bodega i det skyggefulde Anlæg. Udstillernes Antal er 70. Det samlede Præmiebeløb 4250 Kr. Sammen med Havebrugsudstillingen er i Anlæget den store og smukke Fjerkræudstilling arrangeret, som indeholder 1020 Nr. Høns, Duer, Gæs, Æg, m. m. Naar man træder ud af Havebrugsudstillingens søndre Del staar vi foran Eæercerhuset, der

22 XIV rummer deii landbohistoriske Udstilling, som giver en Fremstilling af det danske Landbrugs Udoikting særlig i det 19de Aarlnmdrede. Den indeholder foruden en ny Samling af Redskaber og Maskiner, Husgeraad m. v. talrige Modeller, Malerier, Tegninger, Kort, grafiske f Fremstillinger m. m. En Del af denne Udstilling er Indbragt fra det * landbohistoriske Museum i Lyngby, men den langt overvejende Del er Høsten af en Indsamling over hele Landet, hvortil baade Lave og Høje have ydet deres Skærv til Opgavens fortrinlige Løsning. Der er ialt indsamlet ca, 8000 Gjenstande af hvilke 2202 Numre findes i Udstillingen. Specialkataloget koster 50 Øre. Af literære Værker udgivne af Sektionen nævnes: Fortegnelse over danske Landbrugsskrifter ved Statskonsulent K. Hansen. Pris 2 Kr. De danske Landmandsforsamlinger i det 19. Aarhundrede ved Forstander R. J. Petersen-Børup og Civilingeniør H. Dorph Petersen. Pris 2 Kr. 2. Forladende den landbohistoriske Udstilling passere vi forbi det store Kaserneanlæg, foran hvilket der i en egen Bygning af et dansk Hovedportalen. Aktieselskab vil blive sat et AerogenXuftgas værk i Drift, og derefter den lille Eksercermark med Folkeforly stelser etc., til hvilke Entréen er fri, og staa da straks foran Landmandsforsamlingens Hovedportal, et ligesaa originalt som smukt Anlæg med sin høje straatækte, kronede Midterindgang for Kj ørende og de smaa Portvagter, Tælleapparater, Byttekontorer m. m. Portalen flankeres af to lange Byg ninger, af hvilke den tilhøjre med Kuppelen er Administrationsbygningen, i hvilke Landmandsforsamlingens Bureauer for Kasserer, Sekretær, Dommere, Komité, Præsidium ere samlede, og tillige findes et stort og velindrettet Lokale for Pressen. I den tilvenstre for Portalen liggende Post- og Telegraf'bygning, findes Kontorer for Post-, Telegraf- og Telefonvæsen, for Dyrlægen samt l>cf røde Kors med Læge, Sygeplejerske og Ambulancevogn. Tillige den faste Brandstation. Efter at være passeret Hovedportalen ville vi dreje tilvenstre og gjøre en Rundgang om det store System af Forevisningsringe, 2 runde jævnsides, omsluttede af en stor, aflang Traverbane. Adgang inden for den store Ring betales med 25 Øre. Strax til-

23 XV venstre passere vi en lille brandfri Pavillon, udstillet af Funch-Thomsen jun., Aarhus, derefter det danske Gødningskompagni's Pavillon og staa da foran den fo: enede Jagt- og Hundeudstilling, arrangeret af»dansk Jagtforening- og»dansk Kennelklub«. Her findes i 2 Pavilloner en meget righoldig Samling af Yaaben og Jagtrekvisitter samt en Samling af prægtige Hunde. Ti kunne mulig herfra gøre en lille Afstikker ad Vejen tilvenstre og komme da til Husmandsbruget, som er i fuld Drift med Beboere og Besætning. Huset er Husmands boligen. bygget af Bygmester Jens Basmussen, Sdr. Næraa, efter Husmandssektionens Udkast, velindrettet og godt i alle Maader. Foredrag over forskjellige Emner af Husmandsbruget ville blive afholdte Fredag og Lørdag den 6te og 7de Juli (se Side XX. \ Vi vende samme Yej tilbage til Bingene og staa foran Hovedrestaurationen, som med det tte Hovedrestaurationen. bagved tilliggende store Spisetelt kan rumme 1000 siddende Gæster. Fra Verandaens Terrasser haves god Oversigt over Pladsen. Lidt længere fremad ligger Biavlsudstillingens Pavillon, der ligner en mægtig Bikube, med sine to Tilbygninger. Udstillingen er meget righoldig og tæller 226 Nummere. Præmiesummen er 200 Kroner. Foredrag over Biavlsemner (se Side XIX). En Tilbygning rummer en lille smuk Afdeling af Kaninudstillingen, navnlig Pelsværk, literære Hjælpemidler m. ni., medens de levende Kaniner findes paa Pladsen

24 XVI bagved denne Bygning. Straks efter passere vi FiskeriudstiUingens smagfulde 8 kantede Pavillon med en som en mægtig Aalemse for- Biavlsudstillingen. niet Indgang og flankeret rjaa begge Sider af en Labyrinth dannet af Bundgarn. I)er anvendes et Beløb af 400 Kr., som Opmuntrings- Fiskeriudstillingen. præmier. Udstillernes Antal er 334 med 43 Nr. For Enden af Ringsystemet ligger Landmandsforsamlingens mest storslaaede Byg Mælkeriudstillingen. ning, Mejeriudstillingen, med et arbejdende Mejeri i Midterbygningen, tilvenstre Osteudstilling med 625 Marker og en meget righoldig Samling af Mejeriredskaber og Maskiner, tilhøjre Smørudstillingen med

25 . XVII 16 Mærker ferskt og 717 Mærker saltet Smør. En saa stor og værdifuld Samling af Smør har ikke nogensinde eller noget Steds tidligere Skovbrugsudstillingen været fremstillet. Foredrag over Mejeriudstillingen (se Side XX.). Tæt op til dette kolossale Mejerikompleks slutter sig Skovbrugsud- Husflids- og Produktudstillingen. stillingens fixe Pavillon med foran liggende Anlæg af Skovplantning. (Om Foredrag over Skovbruget se Side XX. \ Kun skilt fra Skovbruget Maskinhallen. ved en Vej ligger HusftidsudsUllingen med 173 Nr. fra 172 Udstillere. Sammenbygget hermed har Sektionen for Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur samt Tørveindustri en overordentlig interessant Ud-

26 I I XVIII stilling. Sektionens Maal er at demonstrere Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur ved det 19de Aarhundredes Udgang. Udstillerne ere udenfor Bedømmelse og Præmieæskning. Den store Bygning ved Siden af Husflidsudstillingen er Maskinhallen; i denne og paa den omgivende Plads have 165 Udstillere med ialt 1219 Nr. udstillet en Kvægstald. Mangfoldighed af Maskiner og Redskaber. Bagved og omkring Maskinhallen have en Del private Udstillere af Bedskaber og Maskiner rejst en Del mindre Pavilloner. Foredrag om Bedskaber og Maskiner afholdes af Forpagter Bokelmann den 2. Juli. Sammenbygget med Svinestald. hc^i\ Maskinhallen rejser sig Udsigtstaarnene, ca. 20 Alen høje, hvorfra haves en fortrinlig Udsigt over Pladsen. Adgangen betales med 25 Øre pr. Person. Maskinhallen har tilvenstre et Konditori, tilhøjre et Udsalg fra Odense Eksportslagteri, Pølser med Brød og 01. Den 'X i ll I ; -il.) li.25* Fouragebygning. sidste Bygning vi kommer til ved vor Vandring omkring Ringen er Produktudstillingen med, som Annex, en Samling af Slagteriprodukter, Konserves og Frugtvine. Foran Maskinhallen findes Dommertribunen og en Musiktribune. Af mindre Bygninger paa Pladsen maa anføres: en Sprogkiosk med Tolk i Engelsk, Fransk og Tysk, foruden Kiosker med Aviser, Kataloger, Cigarer m. m.

27 : XIX o. Skilt fra denne forreste Del af Udstillingspladsen ved en Vej, der i Retning fra Yest til Øst skærer Eksercercnarken, ligger den egentlige Dyrskueplads, i hvis Midte er indrettet en Forevisningsring for Hornkvæget, medens Hestene ville blive førte frem i det foran nævnte Ringsystem. Deltagelsen i Dyrskuet er meget stort, idet der er anmeldt af jydske Heste 207 Hingste og 148 Hopper, Frederiksborg Halvblods og Fuldblods 64 Hingste og 55 Hopper, af rødt Malkekvæg 872 Stk. og af Jydsk Malkekvæg 369 Stk. samt af Kødkvæg 47 Stk., Svin 341 Stk., Faar 119 Stk. Foruden de her nævnte Dyr findes i egne Stalde 2 kollektive Udstillinger af norske Fjordheste og Gudbrandsdolcrc, samt af svenske Kjøre- og Rideheste. Staldbygningernes Fordeling ses paa Planen over Udstillingspladsen. Ved dennes nordlige Ende er den anden Indgang til Udstillingen for Besøgende fra Vesterbrokvarteret, Der findes Tælleapparater og Byttekontorer ligesom ved Hovedindgangen. Foredragene ved Landmandsforsamlingen. Lørdag Kl. 9. I Industripalæets Spisesal: Forstander Anders Jørgensen, Fjerkræavlens Udvikling i Danmark i de sidste 25 Aar. Kl. 2: Samme Sted. Hønseriejer L. N. Larsen, Fedning af unge Høns. Søndag Kl. 9: I Industripalæets Spisesal. Konsulent, Dyrlæge Høj Petersen, Erfaringer med Hensyn til Hønsehold paa Rejser i Udlandet. Kl. 4: I Industripalæets Festsal. Fru Birgitte Berg Nielsen, Husøkonomi-Under visning, særlig ved Husmoderskoler for Landbokvinder. Kl. 4: Samme Sted. Biavlslærer Grønning, biavlens Betydning for den Enkelte som for Samfundet; -Hvorledes bør Biavlen drives for at give et stort Udbytte. Mandag Kl. 9: I Industripalæets Festsal. Professor V. Maar, Landbrugets Udvikling i det 19de Aarhundrede. Kl. 9: I Industripalæets Herreværelse. Konsulent A. Feddersen, Fiskeavl og Damkultur i mindre Ferskvande. Kl 9 : I Handelsforeningens Sal. Folkethingsmand Blem, Om Svineavlens Betydning for Landbruget. Kl. 10 I Industripalæets Spisesal. Professor Westermann, Udstillingen for Landbrugets Jorddyrkning og Plantekultur. Kl. 10: I Forsvarsbrødrenes Bygning. Statskonsulent Jensen, Udstilling af Heste af jydsk Race ved nærværende Landmandsforsamling. Kl. 11: I Industripalæets Spisesal. Forpagter F. Bokelmann, Om Redskaber og Maskiner. Kl. 1: Samme Sted. Professor N. G. Steenberg, Tørveindustrien i Danmark og Muligheden for dens yderligere Udvikling. Kl. 2 1 /*: Paa Exportslagteriet. Overdyrlæge S. Andersen, Om»Humane Slagtningsmethoder«med Demonstrationer. Skovbruf/sscktioncn afholder Arbejdsprøve i Ravnholt Dyrehave. Afgang fra Sydfyenske Banegaard Kl. 12,20. Tirsdag Kl. 8: 1 Handelsforeningens Sal. Konsulent Otto Petersen, De senere Aars Arbejde paa Svineavlens Omraade og Udstillingen af Svin ved nærværende Landmandsforsamling. Kl. 9: I Forsvarsbrødrenes Bygning. Konsulent L. Oppermann, Berettigelsen af den lettere Hesteavl i Danmark med en Omtale af sammes Repræsentation ved nærværende Landmandsforsamling. Kl. 9: I Hotel Postgaardens Sal. Statskonsulent A. Appel, Udviklingen af det jydske B*

28 : XX Malkekvæg siden forrige Landmandsforsamling og Udstillingen af dette ved nærværende. Onsdag Kl. 9: I Handelsforeningens Sal. Forstkandidat Weisniann, Skovbrugets Udvikling i det 19de Aarlmndrede med særligt Henblik paa dets Forhold til Agerbruget. Kl. 9: I Hotel Postgaardens Sal. Statskonsulent Mørkeberg, Udviklingen af det røde danske Malkekvæg siden forrige Landmandsforsamling og Udstillingen af dette ved nærværende. Kl. 10: I Forsvarsbrødrenes Bygning. Konsulent B. Bøggild, Om Landmandsforsamlingens Smørudstilling. Kl. 11 I Handelsforeningens Sal. Overassistent H. P. Lunde, Om Landmandsforsamlingens Osteudstilling. Kl. 2: I Industripalæets Spisesal. Lektor Goldschmidt, Hovedtrækkene i det danske Husdyrbrugs Udvikling i det 19de Aarhundrede. Kl Aften: I Industripalæet. Højskoleforstander Kristensen Banders, Ollerup, Om Husmandsgjer ningen. Lørdag Kl. 77*: I Industripalæets Festsal. Lærer P. Petersen, Anlæg og Drift af et tidssvarende Husmandsbrug. Kl. 2: Udstillings pladsen. Bedaktør N. P. Kristensen, Husmandsbrugets Bierhverv. Kl. 3: Udstillingspladsen. Lærer Christensen, Husmandsbrugets Trækkraft. Søndag Kl. 2: I Bi avisudstillingen. Gartner A. C. Andersen, Biavlen i ældre Tider, dens Fremskridt i de sidste 50 Aar, samt Midler til dens Fremme hos Smaakaarsfolk. Udflugter. (150 Delt.). I. Middelfart og Wedellsborg. fpris 2 Kr.. Værter: Middelfart By Frokost) og Kmhr. Lehnsgreve TVedell (Middag. Førere: Forp. Skov, Tybrind, og Dyrlæge Julius Petersen, Wedellsborg.

29 XXI Middelfart. Mødested: Statsbanegaarden Kl. 6,15 Form. Til Middelfart (Frokost), 3300 Indb. Pr. Damper til Fænø og \V< dellsborg Middag), pr. Vogn over Tybrind til Ejby, pr. Bane til Odense. Grevsk. Wedellsborg, opr. 1672, bar Tdr. Hartkorn og omfatter Godserne Wedellsborg, Tybrind, Sparretorn, Orelund, Billeskov og Minendal samt Øerne Baagø, Ægliolm og Brandsø i Lillebælt. (60 Delt). II. Holstenshus og Hvedholm. (Pr. 2 Kr.). Vært: Kmlir. Lehnsgreve Bille Brahe-Selby. Fører: Forlagsboghandler, Forstkandidat N. Dreyer. Mødested: Sydfyenske Bane- Holstenshus. gaard Kl. 9,15 Form. Til Pejrup St., pr. Vogn til Holstenshus (Frokost). Baroniet Holstenshus, opr. 1779, har 845 Tdr. Hartkorn Hvedholm

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER ."jf'" Bornholmske Samlinger, Ottende Bind, Rønne 1913 BORNHOLMSKE SAMLINGER OTTENDE BIND UDGIVET AF BORNHOLMSK SAMFUND RØNNE COLBERGS BOGHANDELS FORLAG (KNUD JØRGENSEN) COLBERGS EFTF. BOGTRYKKERI 1913

Læs mere

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN

URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN URTEKRÆMMER FORENINGEN I KØBENHAVN 1862 * 17. MARTS «1937 1753-1937 T henved 200 Aar har DANSKE OLIE- 1 MØLLER OG SÆBEFABRIKKER A / s fremstillet sine landskendte Produkter af fineste Kvalitet og stadigvæk

Læs mere

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880.

CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. CHRISTIAN VIII. III f (71:, )'. E. 1880. SILKEBORG 1840-1880. Med nogle Oplysninger om dens Fortid, samt 10 Billeder og Kort. En historisk-statistisk Fremstilling af V, JDRECHSEL, Kammerjunker og Birkedommer.

Læs mere

Univ. or Toronto TIDSSKRIFT FOR SKOVVÆSEN Organ for Dansk Skovforening Redigeret af FR. BRAMMER og C. V. PRYTZ Enogtyvende Bind 1909 Udgivet af Professor C. V. Prytz. M- > ^ -^ København Martius Truelsens

Læs mere

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled

Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling. i Danmark i det sidste slaegtled Riibin, Marcus Den okonomiske udvikling i Danmark i det sidste slaegtled MARCUS RUBIN DEN ØKONOMISKE UDVIKLING I I DET SIDSTE SLÆGTLED DANMARK Med 63 Illustrationer KJØBENHAVN GYLDENDALSKE BOGHANDELS

Læs mere

Jerslev gennem 100 år

Jerslev gennem 100 år Jerslev gennem 100 år Ved udarbejdelsen af artiklerne til denne bog har jeg benyttet mig af de oplysninger, jeg har kunnet finde frem til på Det lokalhistoriske arkiv i Jerslev. Jeg har dels søgt i protokoller,

Læs mere

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1921 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 2/4 (fuldt gengivet) Nævningegrundlisten for Nykøbing har faaet følgende Sammensætning: Købmd. Hans Hansen, Købmd. J. C. Larsen, Købmd. S. Buurgaard- Jensen, Rebslager P. A. Frederiksen, Tømrer

Læs mere

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING

RADIKAL VEDTÆGTSÆNDRING Oplag: 1 100 Eksemplarer TIDSSKRIFT FOR KORTBØLGE-TEKNIK OG AMATØR-RADIO E.D.R. er den danske Afdeling af»international Amateur Radio Union«', hvis Formaal er at udbrede Kendskab til og Interesse for Kortbølgeteknik

Læs mere

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem.

23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... To ældre ægtepar mistede ALT ved eksplosionsagtig brand her ses de sørgelige rester af deres hjem. ...fortsat fra Årsskrift 2012 23. april 1974 Lindbjerggaard brænder... En blæsende forårsdag opstår der brand ved fyret i bryggerset. Ilden får fat i det gamle tørre loft, brænder sig hurtigt igennem og

Læs mere

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen

Beretningen om en ung Landmand Lars Sørensen Side 2 af 67 En ung Landmands Uddannelse, Giftemål og Etablering En beretning på grundlag af L.Sørensens optegnelser, dagbøger, breve og mundtlig overlevering ved: A. Ploug-Sørensen Side 3 af 67 Side 4

Læs mere

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift

TÆT PÅ ØRESUND. Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift TÆT PÅ ØRESUND Taarbæk havn 150 år Taarbæk Sejlklub 75 år Et jubilæumsskrift Tæt på Øresund Jubilæumsskrift om Taarbæk havn

Læs mere

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY

DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY Digitaliseret af / Digitised by DET KONGELIGE BIBLIOTEK THE ROYAL LIBRARY København / Copenhagen For oplysninger om ophavsret og brugerrettigheder, se venligst www.kb.dk For information on copyright and

Læs mere

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND

AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND NORGES OFFICIELLE STATISTIK. Tredie Række No. 102. BERETNINGER OM AMTERNES ØKONOMISKE TILSTAND FEMAARET 1881-1885. (Rapports sur l'état économique des préfectures pendant la période 1881-1885.) UDGIVNE

Læs mere

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882

Breve til og fra. Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis 1860-1882 Breve til og fra Helleriis årene 1860-1882. Originale breve opbevares hos Edel Riis, Stokhøjgård. Oversat fra Gotisk skrift, af Anne Louise Alstrøm. Afskrevet efter

Læs mere

TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998

TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998 TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998 TEKNISK FORV ALTNING K OLDING KOMMUNE 1898-1998 af Martin Gubi Jens Åge Petersen Birgitte Dedenroth-Schou KOLDING STADSARKIV 1 998 Teknisk Forvaltning Kolding

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K.

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr 6 19. AARGANG. FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. 19. AARGANG FORENEDE TIDSSKRIFTERS FORLAG Als KØBENHAVN K. DANSK VEJTIDSSKRIFT Professor ved den polytekniske Læreanslall A. 11. Christensen (ansv.) REDAKTION: 4rntmand P. Chr. v. Stemann. i Kontorchef

Læs mere

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad

Nykøbing 1938 fra Holbæk Amts Venstreblad Omtale 4/10 (fuldt gengivet) Hvad Frederik den VII gemte. En Snustobaksdaase med 6 Skilling fundet i Soklen. I disse Dage er man i Færd med at flytte Frederik VII.s Buste paa Holtets Plads i Nykøbing.

Læs mere

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913.

.rt. Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. .rt. F erskv an dsfisk -- eri bladet. - Ferskvandsftskeriforeningens Medlemsblad. 1913. 11te Aargang. Sorø Sorø Bogtrykkeri (Aktieselskab). 1913. Indholdsfortegnelse: Side Ferskvandsfiskeriforeningen :

Læs mere

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*'

Ti- 'V^^*^^' -00 =00 ^00. /v^;' ^?*' ^^^^, -00 Ti- 'V^^*^^' '^,#: =00 ^00 /v^;' ^?*' ^^/. -'^/ Digitized by the Internet Archive in 2011 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/djungrhuadjikineoohenn J.

Læs mere

KØBENHAVNS RAADHUS VIII.

KØBENHAVNS RAADHUS VIII. 56 KØBENHAVNS RAADHUS VIII. [Raadhusets Opførelse begyndes.] Efter denne Sværdtid fulgte nu en lang Række rolige Arbejdsaar. Skønt Medlemmerne af det nedsatte Raadhusudvalg idelig skiftede, saa at der

Læs mere

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE

BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE Hl Arbejdernes Majdag. BLANDT KØBENHAVNSKE ARBEJDERE KULDE man overfor en Fremmed angive, hvor langt den københavnske Arbejderstand er naaet i social Henseende, hvor langt S dens Kamp for Medbestemmelsesret

Læs mere

Hjørring Svane Apotek

Hjørring Svane Apotek Hans- Otto Loldrup Hjørring Svane Apotek 1911 2011 Hjørring 2011 Hjørring Svane Apotek 1911-2011 Tekst, redaktion, layout: Hans- Otto Loldrup. Tryk: Frederiksberg Bogtrykkeri A/S. Udgivet af apoteker Henrik

Læs mere

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN

THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN THYLANDS POLITISKE HISTORIE AF KJELD JENSEN Thy har altid været noget for sig i Politik, mere konservativt end nogen anden Landsdel. Mens Venstre i de store Kampaar mellem Højre og Venstre Landet over

Læs mere

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894

Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Holger Drachmann og Fanø Bad omtalt i de lokale aviser og til dels i Politiken 1883, 1892-1894 Research og renskrift: Per Hofman Hansen 1883 1883, 14. juni. Ribe Amts-Tidende og Varde Avis Forfatteren

Læs mere

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD

VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD VESTKYSTENS HAVNESPØRGSMAAL AF C. BRUNSGAARD Jyllands Vestkyst var før i Tiden i høj Grad frygtet af Søens Folk og ikke uden Grund. Navnlig Strækningen fra Blaavandshuk til Skagen var farlig at komme nær,

Læs mere

http://www.archive.org/details/finlandfoofred

http://www.archive.org/details/finlandfoofred Digitized by the Internet Archive in 2010 with funding from University of Toronto http://www.archive.org/details/finlandfoofred FINLAND N. C. FREDERIKSEN FINLAND DETS PRIVATE OG OFFENLIGE ØKONOMI W KØBENHAVN

Læs mere

BORNHOLMSKE SAMLINGER

BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER BORNHOLMSKE SAMLINGER III. RÆKKE-10. BIND UDGIVET AF BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND ISBN 87-87042-02-9 ISSN 0084-7976 Udgivel af BORNHOLMS HISTORISKE SAMFUND 1996 Redaktion: Ann Vibeke

Læs mere

Andreas Hansens tid 1906-23

Andreas Hansens tid 1906-23 Kapitel 13 Det første møde med Bornholm Andreas Hansens tid 1906-23 Efter Krebs Langes opsigelse af sin stilling måtte bestyrelsen igen til at se sig om efter en ny forstander. Efter annoncering i Højskolebladet

Læs mere

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred

Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Besættelsestidshistorisk selskab for Thy og Vester Hanherred Nyhedsblad nr 73 Oktober 2013 Bestyrelsen Formand: Erik Ansø 97991054 Næstformand: Erik Andersen 97933536 Sekretær: Jens Sauer 97981248 Kasserer:

Læs mere

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON:

DANSK VEJTIDSSKRIFT. Nr. 4. 1936. STIFTAMTMAND N. TROLLE FRIIS. Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. REDAKTiON: 1936. Ekspedition: Vestre l3oulevard 4, KjØbenhavn V. Nr. 4. Redaktion: Amagerbrogade 4, Kjøbenhavn S. REDAKTiON: DANSK VEJTIDSSKRIFT Fnrlt (i. Àtigust (mfl 6. epi emhev 1936. Ekspeditionssekretar i Ministeriet

Læs mere