Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest"

Transkript

1 Vedtægter for Investeringsforeningen Sydinvest Investeringsforening i henhold til dansk lov Januar 2009

2 Indholdsfortegnelse 1. FORENINGENS NAVN OG HJEMSTED FORMÅL MEDLEMMER HÆFTELSE ANBRINGELSE AF FORENINGENS MIDLER OPDELING I AFDELINGER... 3 International... 3 HøjrenteLande Valuta... 3 HøjrenteLande Lokal Valuta... 3 Virksomhedsobligationer... 3 HøjrenteLande... 4 HøjrenteLande Mix... 4 Dannebrog Pension og Erhverv... 4 Dannebrog Privat... 4 Danrente... 5 Verden... 5 MegaTrends... 5 Danmark... 5 SCANDI... 5 Europa... 5 Euroland... 5 Tyskland... 5 Latinamerika... 5 Fjernøsten... 6 IT... 6 USA... 6 BRIK... 6 Afrika & Mellemøsten... 6 HøjrenteLande Akkumulerende... 6 Virksomhedsobligationer Akkumulerende... 6 BRIK Akkumulerende... 7 Fjernøsten Akkumulerende LÅNEOPTAGELSE UDLÅN OG GARANTIFORPLIGTELSER M.V ANDELE VÆRDIANSÆTTELSE EMISSIONSPRIS FOR ANDELE INDLØSNING AF ANDELE GENERALFORSAMLING DAGSORDEN FOR ORDINÆR GENERALFORSAMLING STEMMERET M.V ÆNDRING AF VEDTÆGTER, FUSION, SPALTNING OG OPLØSNING VALG AF BESTYRELSE BESTYRELSE ADMINISTRATION TEGNINGSREGLER ADMINISTRATIONSOMKOSTNINGER DEPOTSELSKAB REGNSKAB, REVISION OG OVERSKUD UDBYTTEBETALING AKKUMULERENDE Side 1

3 VEDTÆGTER for Investeringsforeningen Sydinvest 1. Foreningens navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sydinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Sønderjylland. Foreningen har hjemsted i Aabenraa Kommune. 2. Formål Foreningen har til formål fra offentligheden, jf. 6, at modtage midler, som under iagttagelse af et princip om risikospredning anbringes i finansielle instrumenter i overensstemmelse med kapitel 13 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v., og på forlangende af et medlem at indløse medlemmets andel af formuen med midler, der hidrører fra denne jf. 12. På baggrund heraf søges midlerne investeret således, at der opnås en passende risikospredning og et tilfredsstillende afkast. 3. Medlemmer Medlemmer af foreningen er enhver, der ejer en eller flere af foreningens andele. 4. Hæftelse Medlemmerne hæfter alene med det for deres andel indbetalte beløb og har derudover ingen hæftelse for foreningens forpligtelser. Foreningens afdelinger hæfter kun for egne forpligtelser. Hver afdeling hæfter dog også for sin andel af de fælles omkostninger. Er der forgæves foretaget retsforfølgning, eller er det på anden måde godtgjort, at en afdeling ikke kan opfylde sine forpligtelser, hæfter de øvrige afdelinger solidarisk for fælles omkostninger. Side 2

4 Stk. 4. Foreningens bestyrelsesmedlemmer, ansatte og eventuelt investeringsforvaltningsselskab hæfter ikke for foreningens forpligtelser. 5. Anbringelse af foreningens midler Bestyrelsen fastsætter og er ansvarlig for den overordnede investeringsstrategi. Investeringerne foretages i overensstemmelse med kapitel 14 i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. Foreningen må ikke udføre eller deltage i spekulationsforretninger. 6. Opdeling i afdelinger Foreningen er opdelt i følgende bevisudstedende afdelinger, som kan investere midlerne på markeder, der opfylder Finanstilsynets retningslinier herom jf. bilag 1: 1. Udloddende obligationsafdelinger, som investerer i fordringer i fremmed valuta som behandlet i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 3, og som foretager udlodning efter vedtægternes 24, stk. 1. International Afdelingen investerer i obligationer denomineret i fremmed valuta. HøjrenteLande Valuta Afdelingen investerer i kursstabile obligationer denomineret i fremmed valuta fra internationale obligationsmarkeder, hvor det er muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. HøjrenteLande Lokal Valuta Afdelingen investerer i obligationer denomineret i fremmed valuta fra internationale obligationsmarkeder, hvor det er muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. Virksomhedsobligationer Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de udenlandske obligationsmarkeder og i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de amerikanske markeder. Da de ikke-børsnotede amerikanske virksomhedsobligationer er af vidt forskellig kvalitet, investerer afdelingen kun i obligationer med: 1. en cirkulerende mængde på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. Side 3

5 2. en kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poor s henholdsvis Ca hos Moody's. 3. mindst to af de internationalt førende børsmæglere som daglige prisstillere. Hovedparten af afdelingens investeringer vil være udstedt i euro eller afdækket til danske kroner eller euro. Udenlandske realkredit- og statsobligationer vil i perioder kunne udgøre en del af porteføljen. 2. Udloddende obligationsafdelinger, som investerer i fordringer i fremmed valuta som behandlet i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 3, og som foretager udlodning efter vedtægternes 24, stk. 2. HøjrenteLande Afdelingen investerer i obligationer denomineret i fremmed valuta fra internationale obligationsmarkeder, hvor det er muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. Hovedparten af afdelingens investeringer vil være udstedt i euro eller afdækket til danske kroner eller euro. HøjrenteLande Mix Afdelingen investerer i obligationer denomineret i fremmed valuta. Investeringerne foretages primært i obligationer udstedt eller garanteret af stater med lav kreditværdighed og dermed et højt renteniveau og sekundært i obligationer udstedt af stater i Den Europæiske Union eller EØS. Hovedparten af afdelingens investeringer vil være udstedt i euro eller afdækket til danske kroner eller euro. 3. Andre udloddende obligationsafdelinger, som investerer i fordringer i danske kroner som behandlet i aktieavancebeskatningslovens 22, stk. 2, og som foretager udlodning efter vedtægternes 24, stk. 1. Dannebrog Pension og Erhverv Afdelingen investerer i obligationer, som er optaget til handel på et marked i Danmark eller et marked beliggende i et EU/EØS-land, og obligationerne skal være denomineret i danske kroner. Det er afdelingens målsætning at maksimere afkastet før skat. Dannebrog Privat Afdelingen investerer i obligationer som er optaget til handel på et marked i Danmark eller et marked beliggende i et EU/EØS-land, og obligationerne skal være denomineret i danske kroner. Det er afdelingens målsætning at maksimere afkastet efter skat. Side 4

6 Danrente Afdelingen investerer i kursstabile obligationer som er optaget til handel på et marked i Danmark eller et marked beliggende i et EU/EØS-land, og obligationerne skal være denomineret i danske kroner. Fonde Afdelingen investerer i obligationer som er optaget til handel på et marked i Danmark eller et marked beliggende i et EU/EØS-land, og obligationerne skal være denomineret i danske kroner. Afdelingen tilstræber at opnå en høj direkte rente frem for at opnå kursstigninger. Afdelingen henvender sig primært til fonde, foreninger og legater. 4. Udloddende rene aktieafdelinger, som overholder begrænsningerne i aktieavancebeskatningslovens 21, stk. 3, og som foretager udlodning efter vedtægternes 24, stk. 1. Verden Afdelingen investerer globalt i aktier. MegaTrends Afdelingen investerer globalt i aktier. Det sker i selskaber med en stærk global markedsposition inden for brancher, der har økonomiske fordele af globale MegaTrends. Danmark Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i Danmark. SCANDI Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i et af følgende lande; Sverige, Finland, Norge, Island og Danmark. Europa Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i Europa. Euroland Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i et af eurolandene. Afdelingen investerer fortrinsvis i store selskaber, der ventes at opnå økonomiske fordele ved de strukturændringer, som den fælles valuta fremmer. Tyskland Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i Tyskland. Latinamerika Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i Latinamerika. Side 5

7 Fjernøsten Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i Asien. IT Afdelingen investerer i aktier i selskaber inden for telekommunikation og informationsteknologi. USA Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i USA. BRIK Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktiviteter i et af følgende lande; Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Afrika & Mellemøsten Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget til handel på et marked eller har deres hovedaktivitet i Afrika eller Mellemøsten herunder Tyrkiet. 5. Akkumulerende afdelinger som behandlet i aktieavancebeskatningslovens 19, som foretager henlæggelse af nettooverskuddet efter vedtægternes 25, stk. 1. HøjrenteLande Akkumulerende Afdelingen investerer i obligationer denomineret i fremmed valuta fra internationale obligationsmarkeder, hvor det er muligt at opnå et merafkast i forhold til traditionelle obligationsmarkeder. Hovedparten af afdelingens investeringer vil være udstedt i eller afdækket til danske kroner eller euro. Virksomhedsobligationer Akkumulerende Afdelingen investerer i virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de udenlandske obligationsmarkeder og i ikke-børsnoterede virksomhedsobligationer denomineret i fremmed valuta fra de amerikanske markeder. Da de ikke-børsnotede amerikanske virksomhedsobligationer er af vidt forskellig kvalitet, investerer afdelingen kun i obligationer med: 1. en cirkulerende mængde på mindst 100 mio. USD eller modværdien heraf i anden valuta. 2. en kreditvurdering der på anskaffelsestidspunktet er højere end CC hos Standard & Poors henholdsvis Ca hos Moody's. 3. mindst to af de internationalt førende børsmæglere som daglige prisstillere. Hovedparten af afdelingens investeringer vil være udstedt i euro eller afdækket til danske kroner eller euro. Side 6

8 Udenlandske realkredit og statsobligationer vil i perioder kunne udgøre en del af porteføljen. BRIK Akkumulerende Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget på et marked til handel eller har deres hovedaktiviteter i et af følgende lande; Brasilien, Rusland, Indien og Kina. Fjernøsten Akkumulerende Afdelingen investerer i aktier i selskaber, som enten er hjemmehørende, optaget på et marked til handel eller har deres hovedaktiviteter i Asien. Afdelinger som nævnt i stk. 1 kan uanset deres investeringsområde investere i aktier udstedt af Sydinvest Administration A/S. Afdelinger som nævnt i stk. 1 kan indskyde midler i et kreditinstitut med vedtægtsmæssigt hjemsted i et zone A land. Stk. 4. Afdelinger som nævnte i stk. 1 kan investere indtil 10 % af formuen i værdipapirer, der er noteret på et ikke godkendt marked eller ikke er noterede. Stk. 5. Afdelinger som nævnt i stk. 1, nr. 1, 2, 3 og 5 kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket og udækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Stk. 6. Afdelinger som nævnt i stk. 1, nr. 4 kan anvende afledte finansielle instrumenter på dækket basis jf. Finanstilsynets bekendtgørelse herom. Stk. 7. Under henvisning til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 94, stk. 1 kan afdelinger, der foretager investeringer i danske og/eller udenlandske obligationer, ud over begrænsningerne i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 93, stk. 1, nr. 3 foretage investeringer i finansielle instrumenter udstedt eller garanteret af de nævnte stater og institutioner af offentlig karakter. Stk. 8. Afdelinger, der foretager investeringer i danske obligationer jf. 6, stk. 1, nr. 3, kan højst investere 50 % af deres midler i erhvervsobligationer og kan ikke investere i præmieobligationer og konvertible obligationer. Side 7

9 Stk. 9. Afdelinger som nævnt i stk. 1, nr. 4 kan investere i andele i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 90, stk. 1 og 2. Følgende afdelinger kan dog alene investere indtil 10 % af formuen i andel i andre foreninger, afdelinger eller investeringsinstitutter, jf. lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 90, stk. 1 og 2: Danmark, Latinamerika, Fjernøsten, IT, USA, BRIK, Tyskland og Afrika & Mellemøsten. Stk. 10. Bestyrelsen er bemyndiget til at ajourføre vedtægternes bilag 1, hvis bestyrelsen vurderer, at markeder og børser lever op til Finanstilsynets retningslinier og under hensyntagen til den enkelte afdelings investeringspolitik. Stk. 11. Bestyrelsen er bemyndiget til at oprette yderligere afdelinger og er bemyndiget til at gennemføre de vedtægtsændringer, som i denne forbindelse er nødvendige eller måtte blive foreskrevet af Finanstilsynet som betingelse for stadfæstelse. Stk. 12. De respektive afdelingers midler administreres og regnskabsføres særskilt, og de til hver af afdelingerne hørende værdipapirer og kontante midler henholdsvis deponeres og indsættes på konto for de respektive afdelinger. Stk. 13. Bestyrelsen kan beslutte, at der i perioden fra januar og indtil den ordinære generalforsamling udstedes andele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår jf. 9 og 11 i udloddende afdelinger jf. 6, stk Låneoptagelse Foreningen og de enkelte afdelinger må ikke optage lån. Med tilladelse fra Finanstilsynet kan foreningen eller en afdeling dog 1. optage kortfristede lån op til 10 % af dens formue for at indløse medlemsandele, for at udnytte tegningsrettigheder eller til midlertidig finansiering af indgåede handler og 2. optage lån på indtil 10 % af formuen til erhvervelse af ejendomme, der er nødvendige til udøvelse af foreningens virksomhed. De samlede lån må højst udgøre 15 % af foreningens eller den pågældende afdelings formue. Side 8

10 8. Udlån og garantiforpligtelser m.v. Foreningen og de enkelte afdelinger må ikke yde lån eller stille garanti. Foreningen eller en afdeling må dog påtage sig den hæftelse, der er forbundet med erhvervelse af aktier, der ikke er fuldt indbetalt. Sådanne hæftelser må ikke overstige 5 % af formuen i den pågældende afdeling. 9. Andele Udstedelse af andele skal ske gennem Værdipapircentralen. Andele registreret i en værdipapircentral udstedes gennem denne i stykstørrelse på 100 kr. eller multipla heraf. Afdelingen afholder samtlige omkostninger ved registrering i en værdipapircentral. Stk. 4. Værdipapircentralens kontoudskrift tjener som dokumentation for den nominelle værdi af andelene, som indehaveren ejer. Stk. 5. Andelene udstedes til ihændehaveren, men kan på et medlems begæring over for det kontoførende institut eller et af foreningens anført noteringssted noteres på navn i foreningens bøger. Stk. 6. Andelene er frit omsættelige og negotiable. Stk. 7. Ingen andele har særlige rettigheder. Stk. 8. Intet medlem har pligt til at lade sine andele indløse, med mindre generalforsamlingen træffer beslutning om afdelingens opløsning. Stk. 9 I udloddende afdelinger jf. 6, stk. 1 kan der udover de ordinære andele inkl. ret til udbytte også udstedes investeringsandele uden ret til udbytte for det foregående regnskabsår i perioden fra januar og indtil den ordinære generalforsamling. Udstedelsen foregår i henhold til 6 stk. 12. Side 9

11 10. Værdiansættelse Værdiansættelse af finansielle aktiver og forpligtelser herunder værdien af afledte finansielle instrumenter foretages i overensstemmelse med lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 61 samt Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. med udgangspunkt i dagsværdien for det pågældende aktiv eller forpligtelse. Dagsværdien opgøres til den markedsværdi, der kan konstateres for aktivet eller forpligtelsen på et velfungerende marked. Hvis aktivet eller forpligtelsen ikke handles på et velfungerende marked, anvendes en anerkendt metode til beregning af dagsværdien på det pågældende aktiv eller den pågældende forpligtelse. Emissions - og indløsningspriser jf. 11 og 12 opgøres på baggrund af indre værdi på opgørelsestidspunktet opgjort efter samme principper som i Finanstilsynets bekendtgørelse om finansielle rapporter for investeringsforeninger og specialforeninger m.v. 11. Emissionspris for andele Andele i foreningen kan kun tegnes mod samtidig indbetaling af emissionsprisen bortset fra emission af fondsandele. Emission mod betaling af emissionsprisen sker efter bestyrelsens beslutning. Bestyrelsen er endvidere berettiget til at standse eventuelle løbende emissioner. Kun generalforsamlingen kan træffe beslutning om emission af fondsandele. Emissionsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltprismetoden. Emissionspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2 til den indre værdi opgjort på emissionstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på emissionstidspunktet, jf. 10, med den nominelle værdi af tegnede andele med tillæg af et beløb til dækning af udgifter ved køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen, herunder til administration, trykning, annoncering og provision til formidlere af emissionen. I udloddende afdelinger, der udelukkende investerer i danske og/eller udenlandske obligationer jf. 6, stk. 1, nr. 1, og nr. 3, fastsættes emissionsprisen på eventuelle investeringsandele uden ret til udbytte, dog ved anvendelse af dobbeltpris metoden efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved emissionen. Side 10

12 Stk. 4. I udloddende afdelinger, der udelukkende investerer i udenlandske obligationer eller danske og/eller udenlandske aktier jf. 6 stk. 1, nr. 2 og nr. 4. fastsættes emissionsprisen på eventuelle investeringsandele uden ret til udbytte dog ved anvendelse af dobbeltpris metoden efter fradrag af det beregnede og reviderede udbytte for det foregående regnskabsår samt afkast heraf i perioden, hvor der udstedes andele uden ret til udbytte, med den nominelle værdi af tegnede andele. Der tillægges et beløb til dækning af udgifter til køb af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved emissionen. 12. Indløsning af andele På et medlems forlangende skal foreningen indløse vedkommendes andel i foreningen. Indløsningsprisen fastsættes ved anvendelse af dobbeltpris metoden. Indløsningspriser beregnes jf. bekendtgørelse om beregning af emissions- og indløsningspriser ved tegning og indløsning af andele i investeringsforeninger, specialforeninger, professionelle foreninger, godkendte fåmandsforeninger og hedgeforeninger 2 til den indre værdi opgjort på indløsningstidspunktet efter samme principper, som anvendes i årsrapporten, ved at dividere formuens værdi på indløsningstidspunktet, jf. 10, med den nominelle værdi af tegnede andele med fradrag af et beløb til dækning af udgifter ved salg af finansielle instrumenter og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Såfremt andele udstedt uden ret til udbytte jf. 6, stk. 12 og 11, stk. 3 indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Der fratrækkes et beløb til dækning af udgifter ved salg af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Såfremt andele udstedt uden ret til udbytte jf. 6, stk. 12 og 11, stk. 4 indløses samme år inden den ordinære generalforsamling, fradrages det beregnede og reviderede udbytte samt afkast heraf ved beregningen af andelenes indre værdi og indløsningsprisen. Der fratrækkes et beløb til dækning af udgifter ved salg af værdipapirer og nødvendige omkostninger ved indløsningen. Stk. 4. Foreningen kan i særlige tilfælde forlange, at indløsningsprisen fastsættes efter, at foreningen har realiseret de til indløsningen af andele nødvendige aktiver. Foreningen skal straks efter udsættelsen underrette Finanstilsynet og de kompetente myndigheder i andre medlemsstater af Den Europæiske Union og lande, som Fællesskabet har indgået aftale med på det finansielle område, når foreningen markedsfører sine andele der, om udsættelsen. Stk. 5. Finanstilsynet kan kræve, at foreningen udsætter indløsning af andele. Stk. 6. Foreningen skal straks underrette Finanstilsynet, hvis foreningens/afdelingens formue på grund af indløsning vil komme under 10 mio. kr. Side 11

13 13. Generalforsamling Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Generalforsamlingen afholdes i Aabenraa. Ordinær generalforsamling afholdes hvert år inden udgangen af april måned, dog senest 14 dage inden fristen for indgivelse af foreningens selvangivelse for det pågældende regnskabsår udløber. Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når medlemmer, der tilsammen ejer mindst en femtedel af det samlede pålydende af andele i en forening/afdeling, eller når mindst to medlemmer af bestyrelsen eller revisor har anmodet derom. Stk. 4. Generalforsamling indkaldes og dagsorden bekendtgøres med et varsel på mindst 8 dage og højst 4 uger i dagspressen og på foreningens hjemmeside efter bestyrelsens beslutning. Stk. 5. I indkaldelsen skal det angives, hvilke anliggender der skal behandles på generalforsamlingen. Såfremt der skal behandles forslag til vedtægtsændringer på generalforsamlingen, skal forslagets væsentligste indhold angives i indkaldelsen. Stk. 6. Dagsorden og de fuldstændige forslag samt for den ordinære generalforsamlings vedkommende tillige årsrapport med tilhørende revisionsberetning skal senest 8 dage før generalforsamlingen fremlægges til eftersyn på foreningens kontor. Stk. 7. Forslag fra medlemmerne skal, for at kunne blive behandlet på den ordinære generalforsamling, være indleveret skriftligt til bestyrelsen senest den 15. januar samme år. Stk. 8. Generalforsamlingen ledes af en af bestyrelsen valgt dirigent. Dirigenten afgør alle spørgsmål vedrørende generalforsamlingens lovlighed, forhandlingerne og stemmeafgivelsen. Stk. 9. Over forhandlingerne føres en protokol, der underskrives af dirigenten. 14. Dagsorden for ordinær generalforsamling Dagsordenen for den ordinære generalforsamling skal omfatte: a) ledelsesberetning for det forløbne regnskabsår b) fremlæggelse af årsrapport til godkendelse og eventuelle forslag til anvendelse af provenu ved formuerealisationer Side 12

14 c) forslag fremsat af medlemmer eller bestyrelsen d) valg af medlemmer til bestyrelsen e) valg af revisor f) eventuelt. 15. Stemmeret m.v. Ethvert medlem af foreningen har ret til at deltage i generalforsamlingen, når vedkommende senest 5 dage forinden har afhentet eller fået tilsendt adgangskort efter forevisning af dokumentation for sine andele. Stemmeret kan kun udøves for de andele, som mindst 4 uger forud for generalforsamlingen er noteret på vedkommende medlems navn i foreningens bøger. De beføjelser, der udøves af foreningens generalforsamling, tilkommer en afdelings medlemmer for så vidt angår godkendelse af afdelingens årsrapport, ændring af vedtægternes regler for anbringelse af afdelingens formue og afdelingens opløsning, fusion og spaltning samt andre spørgsmål, som udelukkende vedrører afdelingen. Stk. 4. Hvert medlem har 1 stemme for hver kr. 100 pålydende andel. Stk. 5. Ethvert medlem har ret til at møde ved fuldmægtig. Fuldmagten, der skal fremlægges, skal være skriftlig og dateret og kan ikke gives for længere tid end 1 år. Stk. 6. Beslutninger træffes ved almindelig stemmeflerhed, med undtagelse af de i 16 nævnte tilfælde. Stk. 7. Ingen ejer af andele kan for sit eget vedkommende og i henhold til fuldmagt afgive stemmer for mere end 1 % af det samlede pålydende af de til enhver tid cirkulerende andele for den afdeling, afstemningen vedrører, eller ved afstemning om fællesanliggender 1 % af det samlede pålydende af de i alle afdelinger cirkulerende andele. Stk. 8. Stemmeret kan ikke udøves for de andele, en afdeling af foreningen ejer i andre afdelinger i foreningen. Stk. 9. Pressen har adgang til generalforsamlingen. Brug af elektroniske hjælpemidler kan nægtes, såfremt bestyrelsen skønner, at det vil forstyrre mødets afvikling. Der må ikke foretages bånd- og filmoptagelser på generalforsamlingen. Side 13

15 16. Ændring af vedtægter, fusion, spaltning og opløsning Til vedtagelse af forslag om vedtægtsændringer og om foreningens eller afdelingens opløsning, fusion eller spaltning kræves, at mindst halvdelen af formuen er repræsenteret på generalforsamlingen, og at mindst to tredjedele af de afgivne stemmer er for forslaget. Er den nævnte del af foreningens samlede formue ikke repræsenteret på generalforsamlingen, men forslaget i øvrigt vedtaget med to tredjedele af de afgivne stemmer, indkalder bestyrelsen inden 1 måned og med mindst 3 ugers varsel en ny generalforsamling, på hvilken forslag kan vedtages med to tredjedele af de afgivne stemmer uden hensyn til hvor stor en del af formuen, der er repræsenteret. Fuldmagter til at møde på den første generalforsamling skal, hvis de ikke udtrykkelig tilbagekaldes, anses for gyldige også med hensyn til den efterfølgende generalforsamling. Bestyrelsen bemyndiges til at foretage de vedtægtsændringer, som er nødvendiggjort som følge af ændret lovgivning, eller som pålægges af Finanstilsynet. 17. Valg af bestyrelse Bestyrelsen, der vælges af generalforsamlingen består af mindst 3 medlemmer og højst 10 medlemmer. Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen, dog således at mindst 2 medlemmer er på valg hvert år. Genvalg kan finde sted. Ethvert medlem af bestyrelsen afgår senest på generalforsamlingen efter udløbet af det regnskabsår, hvori vedkommende fylder 65 år. Stk. 4. Bestyrelsen vælger selv sin formand og fastsætter ved en forretningsorden nærmere bestemmelser om udførelsen af sit hverv. 18. Bestyrelse Bestyrelsen sørger for en forsvarlig organisation af foreningens virksomhed, der skal udøves i overensstemmelse med loven og foreningens vedtægter. Bestyrelsen skal tage stilling til, om foreningens formueforhold til enhver tid er forsvarlige i forhold til foreningens drift. Bestyrelsen skal påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter foreningens forhold tilfredsstillende måde. Side 14

16 Bestyrelsen skal udarbejde skriftlige retningslinier for foreningens væsentligste aktivitetsområder, hvori arbejdsdelingen mellem bestyrelsen og direktionen fastlægges. Retningslinierne skal indsendes til Finanstilsynet, der ligeledes skal orienteres skriftligt om ændringer heri. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt der skal indgives ansøgning til en fondsbørs eller et andet reguleret marked om optagelse til notering af andele i en eller flere af foreningens afdelinger. Beslutningen skal angives i foreningens eller afdelingens fuldstændige og forenklede tegningsprospekt. Stk. 4. Medlemmer af ledelsen af en forening, af dens depotselskab og eventuelt investeringsforvaltningsselskab må ikke uden samtykke fra foreningens bestyrelse overdrage værdipapirer eller andet til foreningen eller erhverve sådanne aktiver fra foreningen. Samtykke skal gives i hvert enkelt tilfælde og indføres i bestyrelsens forhandlingsprotokol. Stk. 5. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af dens medlemmer er til stede. Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Stk. 6. Bestyrelsesmedlemmernes honorar godkendes af generalforsamlingen. Stk. 7. Bestyrelsen skal påse, at der for ansatte i investeringsforvaltningsselskabet, for hvilke der er en væsentlig risiko for konflikter mellem egne og foreningens interesser, og som således er omfattet af spekulationsforbuddet i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 34 er udarbejdet skriftlige retningslinier for årlig indberetning af finansielle transaktioner. Stk. 8. Bestyrelsen skal straks meddele Finanstilsynet oplysninger om forhold, der er af afgørende betydning for foreningens fortsatte virksomhed, herunder om foreningens/afdelingens formue vil komme under 10 mio. kr. 19. Administration Til varetagelse af den daglige ledelse ansætter bestyrelsen en direktør, der skal udføre sit hverv i overensstemmelse med bestyrelsens retningslinier og anvisninger. Bestyrelsen er dog beføjet til i stedet at overlade den daglige ledelse til et af Finanstilsynet godkendt investeringsforvaltningsselskab. Investeringsforvaltningsselskabet skal være et aktieselskab med hjemsted her i landet. Side 15

17 Foreningen tegnes af 1) Den samlede bestyrelse 20. Tegningsregler 2) eller et medlem af bestyrelsen sammen med foreningens direktør/direktøren for foreningens investeringsforvaltningsselskab. Bestyrelsen kan meddele prokura. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvem der udøver stemmeretten på foreningens finansielle instrumenter. 21. Administrationsomkostninger Hver af foreningens afdelinger afholder sine egne omkostninger. Fællesomkostningerne ved foreningens virksomhed fordeles periodisk mellem afdelingerne i forhold til den enkelte afdelings formue. Såfremt en afdeling ikke har eksisteret i hele regnskabsåret, bærer den en forholdsmæssig andel af fællesomkostningerne. Stk. 4. Ved fællesomkostningerne forstås de udgifter, som ikke kan henføres til de enkelte afdelinger, herunder bl.a. honorar til bestyrelse og direktion eller investeringsforvaltningsselskab. Stk. 5. De samlede administrationsomkostninger, herunder omkostninger til bestyrelse, administration, edb, revision, tilsyn, markedsføring og depotselskabet må for hver afdeling ikke overstige 2 % af den højeste formueværdi af hver afdeling inden for regnskabsåret. 22. Depotselskab Depotselskab for foreningen er Sydbank A/S. Beslutning om udskiftning af depotselskab træffes af generalforsamlingen efter reglerne om vedtægtsændringer. Side 16

18 23. Regnskab, revision og overskud Foreningens regnskabsår er kalenderåret. For hvert regnskabsår udarbejder bestyrelsen sammen med foreningens direktion eller direktionen i investeringsforvaltningsselskabet i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom en årsrapport bestående af balance, resultatopgørelse, noter, redegørelse for anvendt regnskabspraksis samt ledelsesberetning. Årsrapporten indeholder endvidere særskilt balance, resultatopgørelse og noter for hver af foreningens afdelinger. Der udarbejdes endvidere halvårsrapport for hver af foreningens afdelinger indeholdende resultatopgørelse for perioden 1. januar til 30. juni med sammenligningstal fra den tilsvarende halvårsperiode året før samt balance pr. 30. juni med sammenligningstal fra balancen ultimo året før. Resultatopgørelse og balance opgøres i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes regler herom. Årsrapporten revideres af mindst én statsautoriseret revisor og revisionspåtegning anføres i årsrapporten. Revisor vælges af generalforsamlingen. Stk. 4. Den reviderede årsrapport og den seneste halvårsrapport udleveres på begæring ved henvendelse til foreningens kontor eller ved henvendelse til samarbejdende pengeinstitutter. Stk. 5. Årsrapporten, revisionsprotokollatet og halvårsrapporten indsendes til Finanstilsynet i henhold til bestemmelserne herom i lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 24. Udbyttebetaling I udloddende afdelinger foretages en udlodning, der opfylder de i ligningsloven 16 C anførte krav til minimumsudlodningen. Udlodningen foretages på baggrund af de i regnskabet indtjente renter og udbytter, realiserede og urealiserede kursgevinster med fradrag af afdelingens administrationsomkostninger. I udloddende afdelinger som nævnt i vedtægternes 6, stk. 1, nr. 2, foretages udlodninger normalt i henhold til 24, stk. 1. Dog foretages der i de år, hvor der ikke er opnået udlodningspligtige kursgevinster, en udlodning, som består af renteindtægter fratrukket administrationsomkostninger. Udlodningen skal ske inden udløbet af fristen for indgivelse af selvangivelse for det pågældende regnskabsår. Side 17

19 Stk. 4. Provenu ved formuerealisationer, som ikke er omfattet af ligningslovens 16 C, tillægges den pågældende afdelings formue, med mindre generalforsamlingen efter bestyrelsens forslag træffer anden bestemmelse. Stk. 5. Udlodningen i afdelinger, der er registreret i Værdipapircentralen, betales via medlemmets konto i det kontoførende institut. Stk. 6. Retten til udbytte i en udloddende afdeling forældes, når udbyttet ikke er hævet senest 5 år efter, at det forfaldt til udbetaling, og udbyttet tilfalder herefter afdelingen. 25. Akkumulerende I akkumulerende afdelinger henlægges nettooverskuddet til forøgelse af medlemmernes formue. Side 18

20

21 Bilag 1, til vedtægternes 6, stk. 1. A. Regler for alle afdelinger Under henvisning til lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt andre kollektive investeringsordninger m.v. 3, nr. 13 og 14 og med de begrænsninger, der følger af de enkelte afdelingers investeringspolitik, kan afdelingerne investere deres midler på følgende markeder: Markeder beliggende i stater, der er medlemmer af Den Europæiske Union. Markeder beliggende i stater, som Fællesskabet har indgået aftale med. Markeder, der er medlemmer af World Federation of Exchanges. Markeder, der er full members eller associate members af FESE. Regulerede markeder, der er optaget på EU-kommissionens liste. B. Regler for enkelte afdelinger Fortegnelse over børser og markeder, der i overensstemmelse med Finanstilsynets vejledning er godkendt af bestyrelsen til investering for de pågældende afdelinger: Virksomhedsobligationer og Virksomhedsobligationer Akkumulerende Det amerikanske marked for ikke børsnoterede virksomhedsobligationer, det såkaldte High Yield Bonds eller OTC-Fixed Income. Markedet er reguleret af The National Association of Securities Dealers, Inc. og indirekte af SEC (U.S. Securities and Exchange Commission) via godkendelse af mæglerne og registrering af udstedelserne. Det amerikanske marked for ikke-børsnoterede Rule 144A-udstedelser, hvortil der er knyttet en ombytningsret til papirer, der inden for et år registreres hos SEC i henhold til Securities Act af 1933, og som omsættes på OTC-Fixed Income markedet. Afrika & Mellemøsten Kuwait Stock Exchange Dubai Financial Markets Dubai International Financial Exchange Abu Dhabi Securities Market Nigerian Stock Exchange Doha Securities Market (Qatar) Casablanca Stock Exchange (Marokko) Side 20

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 28. april 2009 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S,

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer

Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BankInvest Virksomhedsobligationer. Stk. 2. Foreningens hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 30. april 2013 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen SmallCap Danmark V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen SmallCap Danmark 17. marts 2015 Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen SmallCap Danmark. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns

Læs mere

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling

Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. ordinær generalforsamling Investeringsforeningen BIL Nordic Invest indkalder hermed til ordinær generalforsamling hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V tirsdag den 12. april 2016 kl. 16.00 Dagsorden 1. Fremlæggelse

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen TRP-Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen TRP-Invest (kapitalforening).

Læs mere

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted

VEDTÆGTER. For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Navn og hjemsted VEDTÆGTER For Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Gudme Raaschou Health Care. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Frederiksberg

Læs mere

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest.

Vedtægter. for. Specialforeningen TRP-Invest. Navn og hjemsted. Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest VEDTÆGTER Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Halberg-Gundersen Invest (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen TEMA Kapital VEDTÆGTER Investeringsforeningen TEMA Kapital 1 Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen TEMA Kapital Med binavne: Investeringsforeningen TEMA Invest Íløgufelagio Kaupthing

Læs mere

VEDTÆGTER FOR LD INVEST

VEDTÆGTER FOR LD INVEST VEDTÆGTER FOR LD INVEST Investeringsforeningen LD Invest Investeringsforeningen LD Invest FT nr. 11.158 CVR-nr. 28 70 59 21 Vedtægter august 2008 Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen

Læs mere

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov

August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Vedtægter for Investeringsforeningen Strategi Invest August 2012 Investeringsforening i henhold til dansk lov Indholdsfortegnelse NAVN OG HJEMSTED... 2 FORMÅL... 2 MEDLEMMER... 2 HÆFTELSE... 2 MIDLERNES

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr. 34695644 VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 22. april 2014 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Handelsinvest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Handelsinvest. Foreningens binavn er Investeringsforeningen Midtinvest. Stk. 2. Foreningens

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 15. maj 2009 2 Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16.012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 15. maj 2009 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest. Navn og hjemsted Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest

Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Vedtægter for Investeringsforeningen Sparinvest Navn og hjemsted Foreningens navn er Investeringsforeningen Sparinvest. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene: Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00

Investeringsinstitutforeningen. World Wide Invest. Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 Investeringsinstitutforeningen World Wide Invest Afholder ordinær generalforsamling mandag den 24. marts 2014, kl. 11:00 hos Tiedemann Independent A/S, Vimmelskaftet 48, København K i henhold til vedtægternes

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest

Vedtægter for. Specialforeningen Danske Invest Vedtægter for Specialforeningen Danske Invest 8. juni 2012 - 2 - Specialforeningen Danske Invest FT nr. 16012 CVR nr. 24 26 06 82 Vedtægter 8. juni 2012 Navn, hjemsted og foreningstype 1 Foreningens navn

Læs mere

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management

VEDTÆGTER. Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management VEDTÆGTER Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management Navn og hjemsted 1. Investeringsforeningens navn er Investeringsforeningen Carnegie Wealth Management (herefter foreningen ). Stk. 2. Foreningen

Læs mere

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter:

Bestyrelsen genfremsætter følgende forslag til ændringer af foreningens vedtægter: Frederiksberg, den 26. marts 2012 Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ekstraordinær generalforsamling, der afholdes på foreningens adresse Falkoner Allé 53, 3., 2000 Frederiksberg,

Læs mere

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig

Vedtægter for. Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig Vedtægter for Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig 15. maj 2009 2 Investeringsforeningen Danske Invest AlmenBolig FT nr. 11.116 CVR nr. 21 81 89 33 15. maj 2009 Navn og hjemsted 1 Foreningens

Læs mere

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler...

- I 7, stk. 2, nr. 1, indsættes som yderligere led.. eller til midlertidig finansiering af indgåede handler... FALKONER ALLE 53, 2000 FREDERIKSBERG TEL. 38 14 66 00 FAX 38 14 66 09 De fuldstændige dagsordensforslag til den ordinære generalforsamling i Investeringsforeningen TEMA Kapital, Falkoner Allé 53, 3., 2000

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen Nielsen Global Value

Investeringsforeningen Nielsen Global Value Vedtægter for Investeringsforeningen Nielsen Global Value Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Nielsen Global Value Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest

V E D T Æ G T E R. for. Investeringsforeningen Alternativ Invest V E D T Æ G T E R for Investeringsforeningen Alternativ Invest NAVN OG HJEMSTED 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alternativ Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen HP Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen HP Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for Specialforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen BLS Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST. CVR-nr VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN PFA INVEST CVR-nr. 34695644 21. april 2017 Vedtægter for Investeringsforeningen PFA Invest Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen PFA Invest.

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

den ordinære generalforsamling i overensstemmelse med vedtægternes 12, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 23. april 200 kl. 3.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Hedgeforeningen HP, CVR nr. 29 62 32 0, i Lett Advokatfirmas lokaler, Rådhuspladsen 4, 550 København V. Dagsordenen var følgende:. Fremlæggelse

Læs mere

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Uddrag fra fælles generalforsamling afholdt den 14. marts 2011 i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Nasdaq OMX Copenhagen A/S Nikolaj Plads 6 1067 København K Jyske Invest Fund Management A/S Vestergade 8-16 8600 Silkeborg Telefon 89 89 25 00 E-mail: jyskeinvest@jyskeinvest.dk www.jyskeinvest.dk 15.03.2011

Læs mere

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest

Vedtægter for. Specialforeningen TRP-Invest Vedtægter for Specialforeningen TRP-Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Specialforeningen TRP-Invest. Stk. 2. Foreningen er en placeringsforening. Stk. 3. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12)

Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Vedtægter for H+H International A/S (CVR.-nr. 49 61 98 12) Navn, hjemsted, formål 1. 1.1. Selskabets navn er H+H International A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: (a) (b) (c)

Læs mere

emission og indløsning, jf. 13.

emission og indløsning, jf. 13. VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN BIL NORDIC INVEST Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen BIL Nordic Invest. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns kommune. Formål 2. Foreningens

Læs mere

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S

V E D T Æ G T E R. Viborg Håndbold Klub A/S ADVOKAT Thomas Møller Kristensen GRAVENE 2 8800 VIBORG TLF. 87 27 11 00 J. NR. 250-055569-TMK-CCH V E D T Æ G T E R FOR Viborg Håndbold Klub A/S CVR-nr. 21 44 14 06 1. SELSKABETS NAVN OG HJEMSTED 1.1.

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest

Ordinær generalforsamling i TRP-Invest Ordinær generalforsamling i TRP-Invest TRP-Invest afholder ordinær generalforsamling fredag den 29. april 2011 kl. 11.00 hos Nykredit Portefølje Administration A/S, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København

Læs mere

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund

VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S. CVR-nr. 58 21 06 17. Albertslund VEDTÆGTER FOR BRØDRENE A. & O. JOHANSEN A/S CVR-nr. 58 21 06 17 Albertslund Selskabets navn, hjemsted og formål: 1. Selskabets navn er Brødrene A. & O. Johansen Aktieselskab. Dets hjemsted er Albertslund

Læs mere

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version)

VEDTÆGTER. for. Forsikringsselskabet Privatsikring A/S. CVR-nr. 25 07 14 09. (2010 version) VEDTÆGTER for Forsikringsselskabet Privatsikring A/S CVR-nr. 25 07 14 09 (2010 version) 1 Forsikringsselskabet Privatsikring A/S 2 I. Selskabets navn, hjemsted og formål 1. Selskabets navn er Forsikringsselskabet

Læs mere

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity

Vedtægter for. Kapitalforeningen BI Private Equity Vedtægter for Kapitalforeningen BI Private Equity Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen BI Private Equity. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00.

Tilmeldingsfristen til generalforsamlingen er mandag, den 19. marts 2012, kl. 16.00. Frederiksberg, den 7. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Fundamental Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes hos CorpNordic Denmark A/S, Harbour House, Sundkrogsgade

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnet Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S). 2 Selskabets hjemsted

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Multi Manager Invest Vedtægter for Investeringsforeningen Multi Manager Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Multi Manager Invest. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnene Investeringsforeningen

Læs mere

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig

Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Vedtægter for Investeringsforeningen BankInvest Almen Bolig Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er BankInvest Almen Bolig. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen Investin Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Investin. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål er

Læs mere

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden

Ekstraordinær Generalforsamling. Dagsorden INVESTERINGSFORENINGEN ALFRED BERG INVEST AMALIEGADE 3 1256 KØBENHAVN K Ekstraordinær Generalforsamling Fredag den 4. januar 2013 kl. 10.00 på foreningens kontor hos Alfred Berg Administration A/S Amaliegade

Læs mere

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer,

BESTYRELSENS FUSIONSPLAN -REDEGØRELSE. for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) Mellemlange Obligationer, BESTYRELSENS FUSIONSPLAN og -REDEGØRELSE for fusionen (sammenlægningen) mellem afdelingerne: Korte Obligationer (ophørende) og Mellemlange Obligationer, begge under Investeringsforeningen Danske Invest

Læs mere

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros

Vedtægter. for. Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Vedtægter for Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros. Stk. 2. Foreningen driver tillige virksomhed under binavnet

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt. 5.1 5.12 16. april 2013 16. april 2013 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv: Ad dagsordenens pkt. 5.1: [udgår] International: Omfatter

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest Fælles ordinær generalforsamling afholdes mandag den 14. marts 2011 kl. 17.30 i Jysk Musik

Læs mere

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Vedtægter. for. Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening). Vedtægter for Kapitalforeningen BLS Invest Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Kapitalforeningen BLS Invest. Foreningen opererer tillige under binavnet Specialforeningen BLS Invest (Kapitalforening).

Læs mere

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende

BASISOBLIGATIONER Dannebrog Privat Fonde BASISAKTIER Dan- mark SCANDI USA HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Va luta HøjrenteLande Akkumulerende BASISOBLIGATIONER International Dannebrog Privat Dannebrog Pension og Erhverv Fonde Danrente BASISAKTIER Euroland Danmark Tyskland SCANDI Europa USA Verden HØJRENTEOBLIGATIONER HøjrenteLande Lokal Valuta

Læs mere

VEDTÆGTER FOR INVESTERINGSFORENINGEN ALM. BRAND INVEST Navn og hjemsted 1 1.1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Alm. Brand Invest. 1.2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2 2.1.

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Multi Manager Invest Investeringsforeningen Multi Manager Invest afholder ordinær generalforsamling onsdag den 8. april 2015 kl. 17.00 hos Nykredit, Kalvebod

Læs mere

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter.

Den tekst, der er skrevet med kursiv, er alene ment som vejledning og skal ikke medtages i foreningens vedtægter. Standardvedtægter for investeringsforeninger og specialforeninger Det er ikke obligatorisk at anvende standardvedtægterne. Imidlertid forenkler det Finanstilsynets godkendelsesbehandling, når foreningerne

Læs mere

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917

Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Vedtægter for Østjydsk Bank A/S A/S reg. nr. 917 Navn, hjemsted og formål 1 Bankens navn er: ØSTJYDSK BANK A/S Banken driver tillige virksomhed under binavnene: BANKEN FOR MARIAGER OG OMEGN A/S (Østjydsk

Læs mere

Vedtægter for VP SECURITIES A/S

Vedtægter for VP SECURITIES A/S 1. Navn 1.1. Selskabets navn er VP SECURITIES A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene VÆRDIPAPIRCENTRALEN A/S og VP A/S. 2. Formål Selskabets formål er at drive virksomhed som værdipapircentral

Læs mere

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år.

1. Bestyrelsens beretning for det forløbne år. Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest og Hedgeforeningen Jyske Invest (under navneændring til Kapitalforeningen Jyske Invest) Fælles ordinær generalforsamling

Læs mere

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S

VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S Advokatanpartsselskab J.nr. 18946 om/emn VEDTÆGTER FOR SKAKO A/S NAVN 1.1 Selskabets navn er SKAKO A/S. 1. 1.2 Selskabets binavne er VT Holding A/S og SKAKO Industries A/S. 2. FORMÅL 2.1 Selskabets formål

Læs mere

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE

INVESTERINGSFORENINGEN STONEHENGE Vedtægter for Investeringsforeningen Stonehenge Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen Stonehenge. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2. Foreningens formål

Læs mere

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7

Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218. Side 1 af 7 Vedtægter for AURIGA INDUSTRIES A/S CVR-nr. 34629218 Side 1 af 7 Side 2 af 7 Selskabets navn, hjemsted og formål 1.1. Selskabets navn er Auriga Industries A/S. 1.2. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere

VEDTÆGTER SP GROUP A/S

VEDTÆGTER SP GROUP A/S VEDTÆGTER for SP GROUP A/S CVR- nr.: 15 70 13 15 2 VEDTÆGTER for SP GROUP A/S 1.0 NAVN Selskabets navn er: SP GROUP A/S Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: SCHUBLICH A/S (SP Group A/S)

Læs mere

Vedtægter. for TDC A/S

Vedtægter. for TDC A/S Vedtægter for TDC A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er TDC A/S. Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene Tele Danmark Communications A/S (TDC A/S) TDC Totalløsninger

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB

V E D T Æ G T E R. for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB V E D T Æ G T E R for GYLDENDALSKE BOGHANDEL, NORDISK FORLAG AKTIESELSKAB Vedtaget på selskabets generalforsamling den 13. juli 1918 med ændringer senest på generalforsamlingen den 29. april 2004 Første

Læs mere

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S

Vedtægter 2015. F.E. Bording A/S Vedtægter 2015 F.E. Bording A/S Vedtægter Som gældende pr. 23. april 2015 Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Stk. 1: Selskabets navn er F.E. Bording A/S. Stk. 2: Selskabets hjemsted er Gladsaxe Kommune.

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 12. april 2011 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, hos Nykredit, Kalvebod Brygge 1-3, 1780 København V. Dagsordenen var følgende: 1.

Læs mere

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II

V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II V E D T Æ G T E R F O R KAPITALFORENINGEN SEBINVEST II NAVN OG HJEMSTED 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen SEBinvest II. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. FORMÅL 2.

Læs mere

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12

Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 Navn, hjemsted og formål Vedtægter for Skjern Bank A/S 6900 Skjern CVR. NR. 45 80 10 12 1 1. Bankens navn er Skjern Bank A/S. 2. Hjemsted er Ringkøbing-Skjern Kommune. 2 Selskabets formål er at drive bankvirksomhed

Læs mere

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%)

Udlodning Afkast samt bestyrelsens forslag til udbytter for 2011, der udbetales i 2012, er vist i skemaet. Afdeling Afkast i 2011 (%) Frederiksberg, den 23. marts 2012 Kære Investor Investeringsforeningen Lån & Spar Invest indkalder herved til ordinær generalforsamling, der afholdes på Radisson Blu Scandinavia Hotel, Amager Boulevard

Læs mere

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Sparinvest, Afdeling 7, Korte Obligationer, Afdeling 14, Lange Obligationer, Afdeling 20, Danske Obligationer og Afdeling 24, OMX

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest

Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Ekstraordinær generalforsamling i Specialforeningen TRP-Invest Specialforeningen TRP-Invest afholder ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 25. februar 2014 kl. 9:00 hos Nykredit Portefølje Administration

Læs mere

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28.

Generalforsamling i. Ad 4. Bestyrelsen foreslår genvalg af KPMG Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, CVR nr. 30 70 02 28. idet Generalforsamling i Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering Investeringsforeningen Lægernes Pensionsinvestering afholder ordinær generalforsamling tirsdag den 8. april 2014 kl. 15.30 hos

Læs mere

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet

Tegningsprospekt. Ansvar for prospektet Tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Special European High Yield Bonds en afdeling i Investeringsforeningen Nordea Invest Special. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne

Læs mere

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode.

3. Valg af medlemmer til bestyrelsen. Bestyrelsen i begge foreninger afgår hvert år som følge af vedtægternes bestemmelse om valgperiode. Generalforsamling Investeringsforeningen Danske Invest og Investeringsforeningen Danske Invest Select afholder fælles ordinær generalforsamling onsdag den 20. april 2016, kl. 16.00 i Radisson Blu Falconer

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49

V E D T Æ G T E R. for. Danmarks Skibskredit A/S. CVR-nr. 27 49 26 49 V E D T Æ G T E R for Danmarks Skibskredit A/S CVR-nr. 27 49 26 49 1 NAVN OG HJEMSTED 1.1 Selskabets navn er "Danmarks Skibskredit A/S". 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under følgende binavne:

Læs mere

Væsentlige forslag til ændringer af vedtægter for Specialforeningen BLS Invest: Foreningens bestyrelse foreslår foreningens vedtægter ændret, således at vedtægterne bringes i overensstemmelse med vedtagen

Læs mere

Til dirigent havde bestyrelsen, jf. vedtægternes 14, stk. 1, valgt cand.jur. Peter Søeby, der konstaterede,

Til dirigent havde bestyrelsen, jf. vedtægternes 14, stk. 1, valgt cand.jur. Peter Søeby, der konstaterede, Den 25. maj 2009 kl. 10.00 afholdtes ekstraordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Investin, CVR nr. 27 21 28 59, i Nykredit Portefølje Administration A/S lokaler, Otto Mønsteds Plads 9, 1780

Læs mere

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8

OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 OMX Den Nordiske Børs København Meddelelse nr. 25 Nikolaj Plads 6 6. maj 2008 1067 København K Side 1 af 8 Herved indkaldes til ekstraordinær generalforsamling i med følgende DAGSORDEN: Dampskibsselskabet

Læs mere

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening)

Dagsorden. for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Dagsorden for den ekstraordinære generalforsamling i Hedgeforeningen Nordea Invest Portefølje (Kapitalforening) Onsdag den 21. december 2016 kl. 10.30 11.00 i Nordeas lokaler Heerings Gaard Overgaden neden

Læs mere

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18

VEDTÆGTER April 2016. for. PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 VEDTÆGTER April 2016 for PFA Holding A/S CVR-nr. 22 43 80 18 1. Navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er PFA Holding A/S. 1.2 Selskabets hjemsted er Københavns Kommune. 2. Formål 2.1 Selskabets formål er

Læs mere

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S

VEDTÆGTER. for COMENDO A/S VEDTÆGTER for COMENDO A/S CVR-nr. 26 68 56 21 1 Navn 1.1 Selskabets navn er. 1.2 Selskabet driver tillige virksomhed under binavnene: 2 Hjemsted VPS A/S () Virus Protection Systems A/S () 2.1 Selskabets

Læs mere

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498)

Vedtægter. for. Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) (31. januar 2013) Vedtægter for Genmab A/S (CVR-nr. 21023884 tidligere A/S reg.nr. 248.498) Side 2 af 36 Navn, hjemsted, formål og koncernsprog 1 Selskabets navn er Genmab A/S. 2 Selskabets hjemsted er

Læs mere

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark

Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Vedtægter for Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen ValueInvest Danmark Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål 2.

Læs mere

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International

Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International Indkaldelse til ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Jyske Invest International Ordinær generalforsamling afholdes torsdag den 27. marts 2014 kl. 10.00 i Investeringsforeningen Jyske Invest

Læs mere

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest

Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Generalforsamling i Investeringsforeningen Alm. Brand Invest Investeringsforeningen Alm. Brand Invest afholder ordinær generalforsamling torsdag den 23. april 2015 kl. 15.00 hos Alm. Brand Bank A/S, Midtermolen

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S

V E D T Æ G T E R. for TV 2/DANMARK A/S V E D T Æ G T E R for TV 2/DANMARK A/S 1.0 Selskabets navn og hjemsted 1.1 Selskabets navn er TV 2/DANMARK A/S. 1.2 TV 2/DANMARK A/S er et statsligt aktieselskab etableret med hjemmel i lov nr. 438 af

Læs mere

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje

Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Vedtægter for Investeringsforeningen AL Invest Obligationspleje Navn og hjemsted 1. Foreningens navn er Investeringsforeningen AL Invest obligationspleje. Stk. 2. Foreningens hjemsted er Københavns Kommune.

Læs mere

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned,

generalforsamlingen i overensstemmelse med vedtægternes 14, stk. 3 blev afholdt inden udgangen af april måned, Den 30. april 2012 kl. 11.30 afholdtes ordinær generalforsamling i Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig, CVR nr. 21 83 14 76, hos Nykredit, Otto Mønsteds Plads 9, 1780 København V. Dagsordenen

Læs mere

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016

Investeringsforeningen Danske Invest Bilag til dagsordenens pkt april 2016 20. april 2016 De af bestyrelsen fremsatte forslag indebærer nedenstående ændringer af vedtægterne. De berørte formuleringer er markeret med kursiv. Ad dagsordenens pkt. 5.1: Bond Income Akkumulerende

Læs mere

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til

Forslag. Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12. Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012. til Til lovforslag nr. L 137 Folketinget 2011-12 Efter afstemningen i Folketinget ved 2. behandling den 24. maj 2012 Forslag til Lov om ændring af lov om investeringsforeninger m.v., lov om finansiel virksomhed,

Læs mere

Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i

Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i Ekstraordinær generalforsamling i afdeling Amber Energy Alpha i Investeringsforeningen Investin Investeringsforeningen Investin, afdeling Amber Energy Alpha, afholder ekstraordinær generalforsamling onsdag

Læs mere

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital

Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Vedtægter for Kapitalforeningen Blue Strait Capital Navn og hjemsted 1. Kapitalforeningens navn er Kapitalforeningen Blue Strait Capital. Stk. 2. Kapitalforeningens hjemsted er Københavns Kommune. Formål

Læs mere

VEDTÆGTER August 2008

VEDTÆGTER August 2008 VEDTÆGTER August 2008 For SCF Technologies A/S (CVR nr. 27 43 99 77) ( Selskabet ) 1. Navn 1.1 Selskabets navn er SCF Technologies A/S. 1.2 Selskabets binavn er SCF Holding A/S (SCF Technologies A/S).

Læs mere

Forenklet tegningsprospekt

Forenklet tegningsprospekt Forenklet tegningsprospekt Tegning af foreningsandele i Nordea Invest Valg Global fokus en afdeling i Fåmandsforeningen Nordea Invest Valg. Ansvar for prospektet Vi erklærer herved, at oplysningerne i

Læs mere

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S

V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Dampskibsselskabet "NORDEN" A/S V E D T Æ G T E R FOR DAMPSKIBSSELSKABET NORDEN A/S Selskabets navn, hjemsted og formål 1 Selskabets navn er Dampskibsselskabet NORDEN A/S. Selskabet driver tillige virksomhed

Læs mere