Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Hvad skal EU s forskningspenge bruges til?"

Transkript

1 Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Af seniorforsker Claus Hedegaard Sørensen DTU Transport og referent for transportpanelet under Copenhagen Research Forum. Manchet: Et nyt EU-program for forskning og innovation er under vedtagelse og skal gælde for perioden Under det danske formandskab blev Copenhagen Research Forum afholdt, som havde til formål at sikre forskernes kommentar til det nye forskningsprogram. Copenhagen Research Forum pegede på behovet for tværdisciplinær forskning, og transportforskerne, som deltog, lagde særlig vægt på en bedre balance mellem de teknologiske og samfundsvidenskabelige hovedområder i transportforskningen. Artikel: Hvad skal EU s forskningspenge bruges til? Det spørgsmål er relevant at stille på et tidspunkt, hvor EU s 7. rammeprogram for forskning snart løber ud og et nyt forskningsprogram, Horizon 2020, er under vedtagelse. For at give forskerne indflydelse på den proces afholdt Region Hovedstaden, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet under det danske formandskab, det såkaldte Copenhagen Research Forum. Copenhagen Research Forum Copenhagen Research Forum bestod først og fremmest i en konference med førende europæiske forskere, som i januar 2012 blev afholdt på DTU. Formålet med konferencen var at sikre forskernes stemme i processen med det nye europæiske forskningsprogram, og forskerne var på konferencen opdelt i seks paneler, herunder et om transport. De seks paneler svarede nøje til de seks, store, samfundsmæssige udfordringer, som EU-kommissionen i sit udkast til Horizon 2020 oprindelig havde identificeret (se boks 2). Copenhagen Research Forum hvad var specielt? Boks 1. Kun aktive, velrenommerede forskere blev inviteret i kraft af deres personlige kapacitet. Ingen repræsentanter fra organisationer. Partnerne (Region Hovedstaden, Københavns Universitet og Danmarks Tekniske Universitet) sørgede for finansiering og administration, mens forskerne stod for resten. Partnerne havde ikke indflydelse på, hvem panelformændene inviterede og hvad der kom til at stå i rapporten. Åben, værdifuld dialog med EU systemet og det danske formandskab (som begge støttede ideen, men ikke var en del af processen).

2 Hvert panel havde en formands-duo bestående af en dansk og en international forsker samt en referent. De var penneførere på det første udkast til forskernes reaktion på Kommissionens Horizon 2020, og paneldeltagerne havde forud for konferencen på DTU kommenteret dette udkast. Efter konferencen forestod formænd og referent i dialog med paneldeltagerne færdigredigeringen af forskernes reaktion på Horizon Slutresultatet er en samlet rapport fra Copenhagen Research Forum, som kan downloades fra Fokus på forandring Når det netop var seks samfundsmæssige udfordringer, som Copenhagen Research Forum fokuserede på, så kan det næppe undre, at fokus var på forandring af det bestående og overgang til noget andet. Også kommissionens egen tekst i udkastet til Horizon 2020 havde et sådant fokus. Alligevel er det bemærkelsesværdigt, i hvor høj grad Copenhagen Research Forum understregede behovet for at forstå samfundsmæssige forandringsprocesser og for at forske i hurtige, radikale og - samtidig - realistiske veje til forandring såvel som i styringen af sådanne overgange og forandring. Det understreges igen og igen i rapporten fra Copenhagen Research Forum, at de forandringer, som efterlyses både forudsætter naturvidenskabelig, teknologisk, samfundsvidenskabelig og adfærdsorienteret forskning. Tværdisciplinær forskning Derfor var en overordnet konklusion fra Copenhagen Research Forum også, at de seks samfundsmæssige udfordringer hænger sammen og ikke kan ses isoleret. Hvis udfordringerne skal løses er det derfor nødvendigt med tværdisciplinær forskning. Faktisk udtrykkes det bastant, at de samfundsmæssige udfordringer kun kan løses i en ægte multi- og tværdisciplinær forskningskontekst (vor kursivering). For netop transport er der oplagte sammenhænge til sundhed (cykling vs. fedme, luft- og støjforurening, dræbte og kvæstede), fødevarer (biobrændstoffer vs. fødevarer), energi (fossile brændstoffer, elbiler), klima (bidragyder af CO 2 ) og samfund (mobilitet, sammenhæng, konkurrence) (se figur 1). Tilsvarende sammenhænge findes mellem alle de andre temaer.

3 Copenhagen Research Forum foreslog på den baggrund, at der i Horizon 2020 etableres en særlig mekanisme til at sikre sådan tværdisciplinær forskning. Behov for forenkling En anden generel konklusion fra Copenhagen Research Forum var behovet for forenkling. Dette perspektiv indgik allerede i EU-Kommissionens oprindelige udkast til Horizon 2020 i og med, at flere programmer for forskning og innovation blev slået sammen til ét. Forskerne understregede imidlertid behovet for forenkling og betonede, at der også er behov for at reducere det administrative besvær. Kun ved at reducere i bureaukratiske mekanismer opnår man, at de bedste forskere vil søge midler fra Horizon Horizon 2020 EU s 7. rammeprogram for forskning udløber i Derefter skal et nyt træde i kraft. Det hedder Horizon 2020 og dækker perioden Programmet vil sammenfatte alle tidligere EU-programmer som indeholder forskning og innovation, og det forventes at få et budget på cirka 600 mia. kr. Programmet har tre delprogrammer, hvoraf ét handler om syv samfundsmæssige udfordringer. Udfordringerne er: Sundhed, demografisk udvikling og trivsel Fødevaresikkerhed, bæredygtigt landbrug, havforskning og bioøkonomi Sikker, ren og effektiv energi Intelligent, grøn og integreret transport Klimaindsats, ressourceeffektivitet og råvarer Europa i en foranderlig verden rummelige, innovative og reflekterende samfund Sikre samfund sikre Europas og borgernes frihed og sikkerhed EU-kommissionen udarbejdede forslaget til Horizon 2020, og kommissionens oprindelige udkast indeholdt kun seks samfundsmæssige udfordringer, idet de to sidstnævnte var samlet i én. EU s forsknings- og innovationsministre indgik i maj 2012 en politisk aftale om struktur og indhold i programmet. Aktuelt forhandles budgettet for de enkelte delprogrammer, hvilket følges af forhandlinger mellem Ministerrådet og Europaparlamentet. Boks 2.

4 Transportforskningens udfordringer For netop transportforskningen understregede panelet af transportforskere, at rækken af yderst relevante forskningstemaer er omfattende. Men trods det udpegede panelet tre udfordringer som særligt afgørende og vanskelige for at opnå et bæredygtigt transportsystem. Det drejer sig om: Trængsel grundet overudnyttelse af transportsystemet Drivhusgas-emissioner fra transportens afhængighed af fossile brændstoffer, særligt olie, samt Et modalt opsplittet og sårbart transportsystem Disse tre udfordringer er omfattende, og de er ydermere vævet ind i hinanden. Således sætter klimaproblemet grænser for, hvordan trængselsproblemet kan løses og hvordan fleksibel, modal integration kan etableres. Forskning er en essentiel del af løsningen. Bedre balance mellem forskningsområder Håndteringen af transportsektorens udfordringer forudsætter teknologiske løsninger. Men ikke alene det. Der er også behov for bedre forståelse af transportadfærd, effekten af politiske instrumenter og selve forandringsprocessen. Derfor anbefalede panelet af transportforskere, at samfunds- og adfærdsvidenskabelig transportforskning skal spille en forholdsvis større rolle i det nye Horizon 2020 end tilfældet har været i EU s tidligere forskningsprogrammer, hvor langt de største summer er blevet anvendt på forskning, udvikling og innovation på det teknologiske felt. Hvor de tidligere EU forskningsprogrammer indeholdt et delprogram for samfundsvidenskab og humaniora, er der ikke lagt op til et sådant delprogram i det nye Horizon Samfunds- og humanvidenskaben skal i stedet integreres i de øvrige delprogrammer. Panelet af transportforskere hilste den udvikling velkommen. Men panelet pointerede samtidig, at det også indebærer en risiko for, at aspekter som forudsætter samfunds- og humanvidenskab forsvinder til fordel for teknologisk orienteret transportforskning, og at den rette balance mellem hovedområderne dermed udebliver, når Horizon 2020 skal transformeres fra den overordnede tekst til mere konkrete calls. Emner for transportforskning For at understrege denne pointe og dermed bidrage til at opnå den bedst mulige balance, når Horizon 2020 skal implementeres, indeholder transportkapitlet i rapporten fra Copenhagen Research Forum en række lidt mere konkrete forskningstemaer. Intentionen er, at disse temaer vil inspirere EU Kommissionen, når konkrete calls skal udarbejdes. Disse mere konkrete forskningstemaer er rubriceret under tre overskrifter: Mobilitet adfærd og modeller, hvor det understreges, at vi trods forskning stadig har mange huller i vores viden om mobilitet og dens samfundsmæssige nytte, hvilket gælder både for gods- og persontransport.

5 Balancering af efterspørgsel og kapacitet, hvor pointen ikke mindst er, at udbygning af transportinfrastruktur i den kommende tid må forventes at blive begrænset af restriktioner på budget og arealanvendelse såvel som miljøproblemer. Derfor må forskning i arealplanlægning og de økonomiske incitamentsstrukturer ved brug af instruktur have en større rolle fremover. Styring, finansiering og organisering, hvor et omdrejningspunkt er de store organisatoriske ændringer, som er sket i transportsektoren over de sidste par årtier. Der er behov for forskning i de skete ændringer for at finde de mest velegnede institutionelle strukturer for det 21. århundrede udfordringer i transportsektoren. Virkning Aktiviteterne i Copenhagen Research Forum løb af stabelen over relativt få måneder i efteråret og vinteren Det var et ret kort og hurtigt forløb. Den endelige rapport blev i februar og marts 2012 præsenteret for EU s forskningsministre, for EU- Kommissionen og for Europa-Parlamentets komite for forskning, energi og industri. Den er også blevet præsenteret ved andre arrangementer i regi af det danske EU-formandskab. Det kræver en nøjere analyse at vurdere Copenhagen Research Forums virkning, og formentlig er det endnu alt for tidligt at vurdere. Generelt er vurderingen imidlertid, at der er blevet taget pænt imod rapportens konklusioner og at arbejdet har nydt en vis lydhørhed og respekt i de relevante, europæiske institutioner. I lyset af den positive modtagelse gennemføres i efteråret 2012 et Copenhagen Research Forum II, hvor fokus er på, hvordan Kommissionen bedst muligt implementerer Horizon 2020 set fra forskernes synspunkt.

6 Figur 1:

7 Evt. illustration i form af rapport-forside:

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2005 2653 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 7. april 2005 Med henblik på mødet

Læs mere

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014

Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Europaudvalget 2014 Rådsmøde 3299 - transport, tele og energi Bilag 1 Offentligt S AM L E N OT AT Klima-. Energi- og Bygningsministeriet 18. februar 2014 Rådsmøde (energi) den 4. marts 2014 Dagsorden 1.

Læs mere

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver

Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Sundhedsinnovation med europæiske perspektiver Information om EU-projekter til virksomheder, der arbejder med sundhedsrelaterede produkter og services, inkl. IKT inden for disse. I det følgende finder

Læs mere

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen

danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen danmarks nationale strategi for bæredygtig udvikling FÆLLES FREMTID udvikling i balance regeringen j u n i 2 0 0 2 NORDISK MILJØMÆRKNING Regeringen, juni, 2002 Danmarks nationale strategi for bæredygtig

Læs mere

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS

KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS KVALITET I OFFENTLIG SEKTOR EFQM EXCELLENCE MODELLEN 2003 I PRAKSIS INDHOLD FORORD LÆSEVEJLEDNING 1. INTRODUKTION TIL EXCELLENCE I

Læs mere

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014

Evaluering af Copenhagen Talent Bridge. Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 Slutevaluering af Copenhagen Talent Bridge December 2014 0 Rapport indleveret af Oxford Research til Copenhagen Capacity, december 2014 Om Oxford Research Knowledge for a better society Oxford Research

Læs mere

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole?

DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? DAMUSA-undersøgelsen Hvorfor går dit barn i musikskole? Vallerødvænge 23 2960 Rungsted Kyst tlf.: 33 17 96 00 fax 33 91 96 60 post@strategisk-netvaerk.dk www.strategisk-netvaerk.dk DAMUSA-undersøgelsen

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier

Hurtigere indfasning af grønne køretøjsteknologier Resultater fra workshop 17. januar 2013 RAPPORT Hvad skal der til for at omstille transportsektoren fra benzin og diesel til klimaneutralt produceret el, gas, brint, metanol og etanol? Transportsektoren

Læs mere

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark

Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Grøn omstilling - nye muligheder for hele Danmark Landsplanredegørelse 2013 Udgivet af Miljøministeriet Redaktion: Naturstyrelsen Grafik: Jesper Bundgaard, Naturstyrelsen Forsidefoto: COLOURBOX ISBN: 978-87-7279-319-1

Læs mere

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt

Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt Europaudvalget 2011 Rådsmøde 3113 - Konkurrenceevne Bilag 2 Offentligt NOTAT TIL FOLKETINGETS EUROPAUDVALG Samlet samlenotat vedr. rådsmødet (konkurrenceevne) den 29. september 2011 Indholdsfortegnelse:

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITOs fremskrivning HOVEDRAPPORT ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2011 CONCITO 2011 100 90 80 Danmarks historiske udslip (mio. ton CO2e) 70 60 50 40 30 Danmarks 2050-pathway 20 10 0 1990 2000 2010 2020 2030 2040

Læs mere

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF

Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF Europa-Kommissionen - Generaldirektoratet for Miljø Forvaltning af Natura 2000-områder Habitatdirektivets artikel 6 92/43/EØF April 2000 INDHOLDSFORTEGNELSE 1. INDLEDNING...7 1.1. ARTIKLEN SET I RELATION

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12

Forslag. Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd. Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Lovforslag nr. L 125 Folketinget 2011-12 Fremsat den 28. marts 2012 af erhvervs- og vækstministeren (Ole Sohn) Forslag til Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd Kapitel

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3.

Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo. Mundtlig beretning. Realkreditforeningens årsmøde 2014. 3. Formanden for Realkreditforeningen Adm. direktør Carsten Nøddebo Mundtlig beretning Realkreditforeningens årsmøde 2014 3. april 2014 Det talte ord gælder! Indledning Velkommen til Realkreditforeningens

Læs mere

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC)

Region Midtjylland. Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Region Midtjylland Evaluering af Medtech Innovation Center (MTIC) Juni 2013 Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning... 4 1.1. Kort introduktion til MTIC... 4 1.2. Udviklingen i klyngen

Læs mere

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006

Bedre samspil mellem transportformerne. Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne Oktober 2006 Bedre samspil mellem transportformerne 3. Bedre samspil mellem transportformerne 4. Bedre samspil mellem transportformerne Bedre samspil mellem transportformerne

Læs mere

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland

Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland Evaluering af regeringsinitiativet: Det Digitale Nordjylland September 2004 Indhold RESUMÉ 1. Indledning... 1 1.1. Evalueringens genstandsfelt... 1 1.2. Evalueringens indhold... 2 1.3. Evalueringens metode

Læs mere

Offentligt indkøb af videnrådgivning

Offentligt indkøb af videnrådgivning Offentligt indkøb af videnrådgivning gode råd til at mindske transaktionsomkostninger ved udbud af videnrådgivning foreningen af offentlige indkøbere Udgivet af: DI Videnrådgiverne og Foreningen af offentlige

Læs mere

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af

Guide SOCIALE KAPITAL. virksomhedens. til undersøgelse af Guide til undersøgelse af virksomhedens SOCIALE KAPITAL Indhold Undersøg den sociale kapital 4 Hvad er social kapital? 5 Hvorfor undersøge social kapital? 5 Flere dimensioner af social kapital 7 Sådan

Læs mere

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb

Bedste praksis for brug af rammeaftaler. - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøb Juni 2011 1 Bedste praksis for brug af rammeaftaler - en håndbog om rammeaftaler for indkøbere Juni 2011 UDBUDSRÅDET Udbudsrådet

Læs mere

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2009 2922 - Økofin Bilag 1 Offentligt 29. januar 2009 Samlenotat vedr. rådsmødet (ECOFIN) den 10. februar 2009 1. Forberedelse af Det Europæiske Råd den 19.-20. marts 2009 a) Den europæiske

Læs mere

Fra god praksis til næste praksis

Fra god praksis til næste praksis TEKNOLOGISK INSTITUT Fra god praksis til næste praksis Vejledning og rådgivning af iværksættere og virksomheder med vækstambitioner Erfaringer fra erhvervsservicesystemet Maj 2007 Indhold 1. INDLEDNING...

Læs mere

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning

baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning baggrundsrapport Private fonde en unik aktør i dansk forskning REDAKTION: Maria Lindorf, seniorkonsulent, DEA Analysen er gennemført i samarbejde med DAMVAD A/S ISBN: 978-87-90772-59-8 UDGIVER: DEA DATO

Læs mere

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt

Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Europaudvalget 2005 2666 - økofin Bilag 1 Offentligt Medlemmerne af Folketingets Europaudvalg og deres stedfortrædere Bilag Journalnummer Kontor 1 400.C.2-0 EUK 27. maj 2005 Til underretning for Folketingets

Læs mere

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland

Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Regional Udviklingsplanlægning i Nordjylland Vilkår og muligheder for forankring og ejerskab Carsten Jahn Hansen Center for Regional Udvikling & Forskningsenheden Land Management Institut for Samfundsudvikling

Læs mere

Børn og Unge. De 9 strategier

Børn og Unge. De 9 strategier Børn og Unge Børn og Unge De 9 strategier Århus Kommune Senest revideret februar 2010 Børn og Unge DE NI STRATEGIER Børn og Unge har opstillet ni strategier, der tilsammen skal sikre, at vi arbejder målrettet

Læs mere

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi

Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden. Rapport 1 Effekter og merværdi Midtvejsevaluering af Markedsmodningsfonden Rapport 1 Effekter og merværdi Indholdsfortegnelse Forord... 3 Kapitel 1. Sammenfatning til rapport 1... 4 Kapitel 2. Projektporteføljen og forventede effekter...

Læs mere