Status og anbefalinger. fra Vækstforums arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status og anbefalinger. fra Vækstforums arbejde 2006-2009"

Transkript

1 Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde

2 Om Syddansk Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, viden- og uddannelses institutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Xxxx Medlemmerne Formandskab Regionsrådsformand Carl Holst (V), formand Direktør C.C. Nielsen, Nielsen & Nielsen Holding A/S Borgmester Johnny Søtrup (V), Esbjerg Kommune Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet Øvrige medlemmer Borgmester Tove Larsen (S), Aabenraa Kommune Borgmester Per Bødker Andersen (S), Kolding Kommune Borgmester Finn Brunse (S), Assens Kommune Borgmester Jan Boye (K), Odense Kommune Borgmester Laurids Rudebeck (V), Tønder Kommune Fondsdirektør Charlotte Sahl-Madsen, Universe Fonden Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise Adm. direktør Peter Zinck, Herman Zinck A/S Direktør Gitte Grønbæk, Landbrug og Fødevarer Entreprenør Henrik Styrup, Stürup A/S Ingeniør- og entreprenørfirma Rektor Tyge Skovgaard Christensen, CVU Vest Esbjerg Direktør Hans Skjerning, KoldCollege Formand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Esbjerg Tømrermester Kurt Adamsen, IsoleringsGruppen A/S, Odense Karsten Uno Petersen (S) Lisbeth Poulsen (S) Observatører Hinrich Jürgensen, Det tyske mindretal Thorkild Jacobsen, Det Regionale Beskæftigelsesråd for Region Syddanmark Udtrådte Birte Skovgård Lena Venborg Pedersen Ib Haahr Gert Karkov Vagn Therkel Pedersen Hans Kirk 2

3 Indhold Indledning Den regionale erhvervsudviklingsstrategi Vækstforums handlingsplan Resultater på forretningsområderne... 8 Velfærdsteknologier og -service Klynger Energi Oplevelseserhverv Indsatsen i yderområderne og det grænseoverskridende samarbejde Handlingsplanens særlige indsatser Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen Møder Arbejdsform Arbejdet i Vækstforums sekretariatsgruppe Vækstforums kommunikationsindsats.. 19 Vækstforums resultater i overblik Syddansk Vækstforum mødtes for sidste gang den 2. december 2009 inden der i begyndelsen af 2010 skal nedsættes et nyt vækstforum. Vækstforum ønsker i den forbindelse at tegne en status for indsatsen og at give en række kommentarer og anbefalinger videre som et konstruktivt afsæt for den nye kreds af vækstforum medlemmer. Evalueringen omfatter hovedsageligt Vækstforums og vækstforumsekretariatets egne oplevelser og erfaringer med arbejdet. Der er iværksat en lang række projekter og initiativer, men langt størstedelen er fortsat uafsluttede, og derfor giver det endnu ikke mening at gennemføre en egentlig tilbundsgående analyse af indsatsens effekt og betydning for udviklingen i Syddanmark. 3

4 Den regionale erhvervsudviklingsstrategi Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi løber i årene Det langsigtede perspektiv har sikret en kontinuerlig retning i erhvervsudviklingsindsatsen, og erhvervsudviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af dybdegående analyser og med bred involvering af regionale interessenter og parter i forarbejdet. Strategien fastlægger en række overordnede mål, bl.a. en indkomstvækst på 4% og en øget værditilvækst på 2%. I 2007 var indkomstvæksten i Syddanmark 4,5%, hvor landsgennemsnittet i perioden var 4,7%. Tilsvarende var værditilvæksten i Syddanmark i ,1% mens landsgennemsnittet på samme tidspunkt var 1,8%. De seks indsatsområder i strategien Klyngeudvikling, oplevelsesøkonomi, Det sunde liv, Menneskelige ressourcer, Forskning, Innovation og nye teknologier samt Iværksætteri har givet stærke rammer for Vækstforums langsigtede indsats. Samtidig afspejler indsatsområderne de syddanske styrkepositioner. Vækstforum anbefaler, at den kommende erhvervsudviklingsstrategi fra 2012 fortsat har et langsigtet strategisk perspektiv, koblet med klare mål, men at den samtidig er formuleret på en måde, der giver mulighed for at agere på den korte bane. I revisionen af strategien er det desuden vigtigt, at Vækstforum og sekretariatet gør en aktiv indsats for at inddrage hele sit bagland undervejs. Erhvervsudviklingsstrategien indsnævres i en fokuseret handlingsplan, som prioriterer udvalgte forretningsområder med vækstperspektiv. Tilsammen er de to dokumenter med til at sætte retning for den subregionale og lokale erhvervsfremmeindsats. Samarbejdet på de forskellige geografiske niveauer er en central forudsætning for udbyttet af Vækstforums arbejde og derfor bør samarbejdet med de subregionale erhvervsfremmeaktører fortsat styrkes. 4

5 Anbefalinger At den kommende erhvervsudviklingsstrategi fra 2012 fortsat har et langsigtet strategisk perspektiv koblet med klare mål. At den kommende erhvervsudviklingsstrategi giver mulighed for at agere både på den korte og den lange bane. At det kommende Vækstforum og sekretariatet gør en aktiv indsats for at inddrage hele sit bagland i revisionen af strategien. At det kommende Vækstforum fortsat styrker samarbejdet med de subregionale erhvervsfremmeaktører. 5

6

7

8 Resultater på forretningsområderne Velfærdsteknologier og -service Inden for forretningsområdet Velfærdsteknologier og -service har Vækstforum bl.a.; etableret et tværgående samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi mellem myndigheder, videninstitutioner og virksomheder velfærdsteknologi.nu. afdækket et stort potentiale for velfærdsteknologi i Syddanmark gennem omfattende analyser. igangsat store perspektivrige projekter inden for velfærdsteknologi, bl.a. projektet Welfare Tech Region med et samlet budget på 77 mio. kr., projektet UNIC Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patients og projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier. taget initiativ til en kapitalfond på 100 mio. kr. til investering i velfærdsteknologiske virksomheder i Syddanmark. Anbefalinger At det nye Vækstforum tager initiativ til uddannelsesaktiviteter for at understøtte udvikling og implementering af velfærdsteknologier. At der igangsættes et specialiseret rådgivningsforløb som understøtter perspektivrige virksomheder i relation til kapitalfonden. At regionens førerposition inden for velfærdsteknologi videreudvikles nationalt og internationalt. 8

9 Resultater på forretningsområderne Klynger Inden for forretningsområdet Klynger har Vækstforum bl.a.; afdækket klyngepotentialet gennem analyser af regionens modne og spirende klynger. understøttet udvikling af seks modne klynger med i alt 54 mio. kr. ud af et samlet budget på 173 mio. kr. taget initiativ til at udvikle potentialet i regionens spirende klynger inden for fødevarer og transport-logistik. indstillet 25 mio. kr. til udvikling af klyngekompetencer gennem RegX, som arbejder med klyngeudvikling og open innovation i et nationalt og internationalt perspektiv. Anbefalinger At det nye Vækstforum arbejder videre med mulighederne for at udvikle et klyngesamarbejde inden for fødevarer og transportlogistik. At der i relation til modne klynger inddrages erfaringer fra evalueringen, herunder fokus på forretningsudvikling og styrkelse af klyngesekretariaternes kompetencer som forretningsfacilitatorer. At RegX kompetencer anvendes aktivt til at styrke klyngeudviklingen i regionen. 9

10 Resultater på forretningsområderne Energi Inden for forretningsområdet Energi har Vækstforum bl.a.; afdækket styrkepositioner og potentiale for udvikling gennem flere analyser. understøttet udviklingen indenfor alle fire indsatsområder: mekatronik, offshore, energisystemer og gartnerier. fået godkendt Offshorecenter Danmark som innovationsnetværk og etableret en stor, samlet klyngeindsats inden for offshore Energi på havet. De to projekter har modtaget en samlet bevilling på 28,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 49,8 mio. kr. taget initiativ til at etablere en Energieffektiviseringsklynge, der skal samle de tre øvrige områder, energisystemer, gartnerier og mekatronik, og resultere i en stor, samlet energisatsning. Anbefalinger At arbejdet med etablering af energieffektiviseringsklyngen fortsættes og realiseres som et forpligtende samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner. At arbejdet med at konsolidere offshore klyngen nationalt styrkes og at der arbejdes på at sikre den rette forsknings- og udviklingsmæssige ramme. 10

11 Resultater på forretningsområderne Oplevelseserhverv Inden for forretningsområdet Oplevelseserhverv har Vækstforum bl.a.; etableret Syddansk Turisme, herunder udarbejdet strategi for udvikling af turismeerhvervet Samvær med indhold, og understøttet udviklingen gennem godkendte projekter indenfor alle strategiens indsatsfelter. igangsat en række projekter på designområdet, bl.a. Brugerdreven innovation vejen til succes med elbiler i DK, DesignVækst og Fremtidsfabrikken og påbegyndt arbejdet for at få etableret en bred forankring af design i virksomhederne. iværksat Oplevelsernes Academy, som skal løfte kompetenceniveauet hos små og mellemstore virksomheder, der arbejder med oplevelsesøkonomi i Syddanmark ved at tilbyde en lang række kurser og uddannelser, der er målrettet branchen. Anbefalinger At der inden for turisme arbejdes videre med destinationsudvikling og strategi og handlingsplan for erhvervsturisme. At der inden for design arbejdes videre med at udbrede og forankre brugen af design i regionens virksomheder. 11

12 Indsatsen i yderområderne og det grænseoverskridende samarbejde 12 Udvikling af regionens yderområder, der omfatter Tønder, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner, er en vigtig del af den samlede indsats for regionens erhvervsudvikling. Vækstforum skal i den sammenhæng leve op til målsætningen om at anvende 41% af EU-strukturfondsmidlerne til gavn for yderområderne. Indtil videre er yderområdeprocenten opgjort til 38%, hvilket ikke er langt fra målet. Det kommende Vækstforum opfordres til at fastholde fokus på at styrke rammebetingelserne i yderområderne. Vækstforum har på forskellig måde styrket fokus på erhvervsudviklingsperspektivet og kompetenceudvikling i de berørte kommuner. Der er oprettet et yderområdenetværk til at fremme samarbejdet, og Vækstforum har derudover bevilget en ramme på godt 12 mio. kr. til egentlig projektudvikling og afsat op til 20 mio. kr. inden for socialfonden til kompetenceudvikling i yderområder. Det anbefales, at det nye Vækstforum viderefører yderområdenetværket og fortsat afsætter midler til projektudvikling. I 2008 og 2009 har Vækstforum støttet følgende yderområdeprojekter: Coast Alive (Vestkysten) Langelandsfortet Maritime potentialer (Sydfyn) Ærøskøbing Skibsværft Nationalpark Det Sydfynske Øhav Sound Experiment Centre (Assens) Fremtidsfabrikken (Sydfyn) Styrkelse af innovationsgraden i jern-, metalog mekatronikindustrien i yderområdekommunerne Naturturisme i Sydvestjylland Input med kontant output tiltrækning af akademikere til yderområderne Tønder Festival Medicinhave Tranekær Bio-Energipark Tønder Bagenkop Havn Kompetenceudvikling i Vestjylland

13 I partnerskab med regeringen har Region Syddanmark og Schleswig-Holstein i samarbejde med Vækstforum arbejdet for at realisere vækstpotentialet i den dansk-tyske grænseregion inden for de fire forretnings områder ved at vurdere forretningsområdernes muligheder hen over grænsen og søge samarbejde med tyske partnere. Vækstforum anbefaler, at der fortsat arbejdes på at skabe synergi mellem Vækstforums og Interregs indsats på tværs af grænsen og ikke mindst med interreg-programmerne (og herunder særligt på INTERREG IV A Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N). Anbefalinger At det nye Vækstforum viderefører yderområdenetværket og sikrer fokus på erhvervs - udviklingsperspektivet og kompetenceudvikling for at understøtte målsætningen om at anvende 41% af strukturfondsmidlerne til gavn for yderområderne. At det nye Vækstforum fortsat afsætter midler til projektudvikling i yderområderne. At det nye Vækstforum også fremover arbejder for at realisere vækstpotentialet i den dansk-tyske grænseregion. 13

14 Anbefalinger Vækstforums særlige indsatser At det nye vækstforum fastholder fokus på omstilling af regionen. At det nye Vækstforum fortsat har fokus på regionens særlige udfordringer på uddannelses- og praktikområdet. At det nye Vækstforum fortsat igangsætter hurtigvirkende initiativer som supplement til den langsigtede indsats. Vækstforum har iværksat en særlig indsats på en række områder. Det gælder for det første Vækstforums vækstpakke med følgende fire initiativer: Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark, Fastholdelse og forøgelse af antallet af elev- og praktikpladser, Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet samt Samarbejde om offentligt byggeri. Praktikpladskampagnen, der blev igangsat i regi af vækstpakken, slog godt igennem. 77 virksomheder ytrede ønske om at indgå praktikaftale, mens 148 var interesseret i at høre mere om mulighederne for at ansætte praktikanter. Syddansk Uddannelsesaftale, også i regi af vækst pakken, har samlet alle relevante aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark, og blev underskrevet af parterne den 30. september Aftalen skal få de unge til at tage en ungdomsuddannelse. I forbindelse med finanskrisen har Syddansk Vækstforum desuden iværksat en særlig indsats i relation til fyringerne i Sønderborg-området (primært Danfoss) og den forestående lukning af Lindøværftet på Fyn og sidenhen også LM Glasfiber i Lunderskov. Vedrørende Danfoss er der søgt om støtte ved den Europæiske Globaliseringsfond til en række forskellige aktiviteter, der på forskellig måde kan understøtte de fyrede medarbejderes chancer for ny beskæftigelse. Ansøgningens omstillingsplan har et samlet budget på kr. og der ansøges om en samlet EU-støtte på kr. I forhold til Lindø er der indledt samarbejde med Odense Kommune, Kerteminde kommune og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her sigtes der også mod at udarbejde en ansøgning til den Europæiske Globaliseringsfond. Det er forventningen, at ansøgningen sendes til EU i foråret Hvad angår LM Glasfiber er der er nedsat en teknisk-administrativ styregruppe, der udformer forslag til en omstillings- og vækstplan for området Haderslev-Kolding-Vejen. Det er planen at indsende en ansøgning til den Europæiske Globaliseringsfond medio april Endelig er der blevet afsat en særlig pulje på 15 mio. kr. til en ekstraordinær indsats i områder ramt af massefyringer. 14

15 Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen Partnerskabsaftalen med regeringen skaber en ramme for dialog og sammenhæng mellem den nationale og den regionale vækstindsats. I Vækstforums virkeperiode har partnerskabsaftalen udviklet sig fra at være projektorienteret til at være et mere politisk orienteret redskab, hvor der aftales fælles prioriteringer. Aftalen har resulteret i en strategisk samarbejdsaftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, ligesom den er blevet udmøntet i konkrete indsatser i samarbejde med staten i relation til vækst i grænseregionen og i forhold til den særlige indsats på Lindø, Danfoss og LM glasfiber. Det er Vækstforums anbefaling, at partnerskabsforhandlingerne fortsat skal vægtes højt, og at der skal arbejdes på at styrke det regionale aftryk i aftalen. Aftalerne bør fremover indeholde færre og mere fokuserede indsatser. Få indsatser, som markerer en fælles politisk prioritering, er det bedste middel til at sikre en stærk, gensidig forpligtelse. Anbefalinger At partnerskabsaftalen fortsat prioriteres højt. At den næste partnerskabsaftale indeholder færre og mere fokuserede indsatser. At der arbejdes for et styrket regionalt aftryk i aftalen. At der arbejdes for en større statslig forpligtelse i relation til aftalen. 15

16 Møder Vækstforum har afholdt 4-5 møder årligt i årene 2006, 2007, 2008 og Der har gennemgående været tilfredshed med denne kadence, og det foreslås, at Vækstforum også fremover bør afholde 4-5 møder om året. Mødedeltagelsen har været på hhv. 89% (2006), 85% (2007), 74% (2008) og 68% (2009). Det er vigtigt, at mødedeltagelsen prioriteres højt. Møderne har i perioden været lukkede for offentligheden, men mødematerialet er offentligt tilgængeligt på Vækstforums hjemmeside og videreformidles desuden til både Vækstforums sekretariatsgruppe og kontaktgruppe. Det er vigtigt for Vækstforum, at interesserede kan følge med i det løbende arbejde og derfor anbefales det nye Vækstforum at videreføre den nuværende grad af åbenhed. Anbefalinger At det nye Vækstforum afholder 4-5 møder årligt. At det nye Vækstforum prioriterer møderne. At det nye Vækstforum viderefører den nuværende grad af åbenhed. 16

17 Arbejdsform I løbet af perioden er Vækstforums fokus på møderne skiftet fra drøftelse af enkeltsager til strategiske diskussioner bl.a. via kortere dagsordener (mindre papir) med vægt på overordnede og tematiske drøftelser. Der har været stor tilfredshed med denne udvikling og det nye Vækstforum anbefales at fastholde fokus på det strategiske niveau. Vækstforum har i hele virkeperioden haft et formandskab med fire medlemmer, som har udfyldt en sagsforberedende funktion forud for møderne i Vækstforum. Formandskabet har desuden repræsenteret Vækstforum i bl.a. partnerskabsforhandlingerne med regeringen og i nogle tilfælde ageret på Vækstforums vegne mellem møderne. Formandskonstruktionen kan med fordel videreføres af det nye Vækstforum. For at styrke rammerne for projektudvikling har Vækstforum taget initiativ til at nedsætte konkrete udviklingsgrupper indenfor handlingsplanens forretningsområder og desuden etableret et netværk, som understøtter projektudviklingen i yderområderne. Herudover har Vækstforum igangsat en aktiv fondsrådgivning og facilitering af projektudviklingen, hvilket har ført til bedre projekter samtidig med, at sagsbehandlingstiden er blevet nedbragt betydeligt. Det anbefales, at det nye Vækstforum fortsætter den aktive fondsrådgivning og facilitering af projekter og initiativer og fastholder målsætningen om at minimere sagsbehandlingstiden. Anbefalinger At det nye Vækstforum fastholder fokus på strategiske diskussioner frem for sagsbehandling. At det nye Vækstforum nedsætter et formands kab, som forbereder møderne og ved behov herfor kan agere på vegne af Vækstforum mellem møderne. At det nye Vækstforum viderefører den aktive fondsrådgivning og facilitering af projekter/initiativer, samt fortsat har fokus på sagsbehandlingstiden. 17

18 Arbejdet i Vækstforums sekretariatsgruppe 18 Vækstforums sekretariatsgruppe, hvis sammensætning afspejler Vækstforum på embedsmandsniveau, har haft et stort engagement og er involveret i projektudvikling og i det sagsforberedende arbejde. Sekretariatsgruppens arbejde forud for parternes strategiske diskussioner på Vækst forums møder, har sikret et solidt ejerskab til Vækstforums arbejde og gjort beslutningerne nemmere at implementere. Vækstforum anbefaler, at den brede involvering af parternes bagland gennem det fælles sekretariatsarbejde fortsat prioriteres højt, så det stærke engagement kan bibeholdes. Sekretariatsgruppen har i fællesskab vurderet og indstillet de indkomne ansøgninger til Vækstforum, hvilket har givet større faglig bredde i vurderingerne. Vækstforum anbefaler, at den nye sekretariatsgruppe fortsat faciliterer og medvirker i udviklingsprocesser, indgår i det sagsforberedende arbejde og indstiller ansøgninger til Vækstforum. Herudover anbefales det, at vækstforumsekretariatet fremadrettet styrker opfølgningen og forankringen af de igangsatte initiativer. Sekretariatsgruppen har efter fælles aftale nedjusteret mødekadencen fra at mødes én gang om ugen til at mødes én gang om måneden. Vækstforums kontaktgruppe, der er et dialogforum for alle med interesse i Vækstforums arbejde, mødes ca. otte gange årligt, hvor der informeres om Vækstforums arbejde og konkrete temadrøftelser. Der har været stor interesse for at deltage i kontaktgruppen, og den brede deltagelse bidrager til at udbrede kendskabet og engagementet i Vækstforums arbejde til en bredere kreds af aktører. Af samme grund foreslås konstruktionen omkring kontaktgruppen videreført. Anbefalinger At parterne afsætter de fornødne ressourcer til at videreføre det stærke engagement i det fælles sekretariatsarbejde og sikrer bred involvering af parternes bagland. At den nye sekretariatsgruppe også fremadrettet indgår i det sagsforberedende arbejde og indstiller ansøgninger til Vækstforum. At vækstforumsekretariatet styrker opfølgningen og forankringen af de igangsatte initiativer. At vækstforumsekretariatet fortsat indgår i udviklingsprocesser og faciliterer disse. At Vækstforums kontaktgruppe videreføres som dialogforum.

19 Vækstforums kommunikationsindsats Vækstforum har løbende haft fokus på at kommunikere om arbejdet, bl.a. for at styrke opbakningen til Vækstforums indsats. Vækstforums kommunikationsstrategi har hidtil samlet sig om følgende fem prioriteter: En fokuseret presseindsats Synliggørelse af syddanske styrker Vækstforums hjemmeside Vækstforums nyhedsbrev Synlighed via Vækstforums parter, f.eks. gennem foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. Med ikrafttrædelsen af Vækstforums Handlingsplan er kommunikationsindsatsen løbende blevet overvåget. Medieomtalen har været støt stigende i takt med vækstforumsekretariatets opprioritering af kommunikationsindsatsen samt fokusering på projekt- frem for procesorienteret formidling. God kommunikation er en vigtig kilde til at øge kendskabet til Vækstforums arbejde, og derfor bør kommunikationsindsatsen på tværs af alle kommunikationskanaler prioriteres højt. I den kommende periode kan det nye Vækstforum med fordel arbejde på at få baglandet til at tage et større ansvar for kommunikationsarbejdet og på at styrke de forskellige parters forpligtelse til at synliggøre Vækstforums resultater og engagementer. Anbefalinger at det nye Vækstforum fortsat prioriterer kommunikationsindsatsen højt. at det nye Vækstforums bagland i højere grad tager ansvar for kommunikationsarbejdet. at parterne forpligtes til at synliggøre Vækstforums arbejde og resultater. 19

20 Vækstforums resultater i overblik I perioden har Vækstforum indstillet 665 mio. kr. til projekter med et samlet budget på i alt 1,42 mia. kr. Fordelt på de to handlingsplaner ser resultatet sådan ud: ,9 millioner kr. indstillet fordelt på indsatsområderne: Iværksætteri: 6 projekter indstillet med i alt 19,9 mio. kr. Forskning, Innovation og ny teknologi: 12 projekter indstillet med samlet 53 mio. kr. Klyngeudvikling: 30 projekter indstillet med i alt 57,4 mio. kr. Oplevelsesøkonomi: 7 projekter indstillet med i alt 112,3 mio. kr. Det Sunde Liv: 4 projekter indstillet med i alt 19,3 mio. kr. Menneskelige Ressourcer: 16 projekter indstillet med i alt 81,8 mio. kr. Andet: 7 indstillinger på i alt 37,2 mio. kr. herunder bl.a. til Syddansk Turisme og Bruxellesforeningen ,5 mio. kr. indstillet fordelt på forretningsområderne: Velfærdsteknologi- og service: 6 projekter indstillet med i alt 130,6 mio. kr. Klynger: 4 projekter indstillet med samlet 11,2 mio. kr. Oplevelsesøkonomi: 4 projekter indstillet med i alt 51,7 mio. kr. Energi: 5 projekter indstillet med i alt 53,6 mio. kr. Andet: 7 indstillinger på i alt 37,3 mio. kr. heruder bl.a. kontingent til Vestdansk Investeringsremme og en rammebevilling til Forskerkontaken ved Syddansk Universitet 20

21

22 Xxxx Kontakt Vækstforum Region Syddanmark Hvis du vil tage del i udviklingen, kan du få hjælp fra Vækstforums sekretariat. Du kan læse mere om, hvordan du kan søge midler fra Vækstforum på: Billeder er venligst udlånt af: RoboCluster Du er også velkommen til at kontakte Vækstforums hotline på tlf eller mail: Syddansk Vækstforum Damhaven Vejle

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Vækstaftale 2 Brevid 2046117

Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale 2 Brevid 2046117 Vækstaftale Forslagsstiller Juridisk ansvarlig og kontaktperson Kort resume af forslaget Resultat- og effektmål for aftaleperioden og de enkelte år Forslag til hovedaktiviteter

Læs mere

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN

REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN REGIONALT VÆKSTPARTNERSKAB MELLEM REGERINGEN OG VÆKSTFORUM HOVEDSTADEN 18. april 2012 Danmark står over for en betydelig vækstudfordring, som ikke alene skyldes den aktuelle krise, men også at den danske

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009. April 2009. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 April 2009 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2009 april 2009 Regeringen 2 INDholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse 3 Indledning 5 Den regionaløkonomiske

Læs mere

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine

Kronborg, udviklingschef Pernille Berg og iværksætter og studerende Maria Josephine Vækstforum Hovedstaden Kongens Vænge 2 DK - 3400 Hillerød T +45 4820 5000 F +45 4520 5661 E vaekstforum@regionh.dk W regionh.dk DAGSORDEN FOR VÆKSTFORUMS MØDE D. 10. SEPTEMBER Mødet afholdes i Niels Brocks

Læs mere

K K R S Y D D A N M A R K

K K R S Y D D A N M A R K REFERAT 2014 K K R S Y D D A N M A R K Dato: 08-09-2014 10:00 Sted: Hotel Trinity, Gl. Færgevej 30, 7000 Fredericia Mission KL bidrager til at udvikle og fastholde et stærkt lokalt demokrati. KL varetager

Læs mere

Fremtidens lokale erhvervspolitik

Fremtidens lokale erhvervspolitik Fremtidens lokale erhvervspolitik og erhvervsservice mod visionære kommunale erhvervsstrategier og sammenhængende erhvervsservice [F Udarbejdet af IRIS Group for Kommunernes Landsforening og Erhvervs-

Læs mere

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde

Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Regionernes arbejde med sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde Indledning Danmark har et stærkt grundlag for sundhedsinnovation og erhvervssamarbejde. Vi har et højt sundhedsforskningsniveau og erhvervsmæssige

Læs mere

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen

Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008. april 2008. Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 april 2008 Regeringen NORDISK MILJØMÆRKNING Regionalpolitisk vækstredegørelse 2008 Regionalpolitisk vækstredegørelse

Læs mere

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010

Valgte Prioriteter. 1. Information fra Vækstforum. 2. Valg af indsatsområde og kategori. 3. Stamoplysninger om ansøger. Projekt start dato: 1-3-2010 Valgte Prioriteter Projekt start dato: 1-3-2010 Projekt slut dato: 28-2-2013 Bevilling A: Syddanmark: Regionalfonden: Prioritet 1 - Innovation og viden Vedhæftede filer Budget - Energi på havet.pdf Delprojekter

Læs mere

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser

REGION HOVEDSTADEN. Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007. Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Bilag til meddelelser REGION HOVEDSTADEN Forretningsudvalgets møde den 14. august 2007 Meddelelse nr. 21.01 Emne: Partnerskabsaftale mellem

Læs mere

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK

DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK DET VELFÆRDSTEKNOLOGISKE ØKOSYSTEM I REGION SYDDANMARK Glenda Napier og Sabina Kethelz REG X - Det Danske Klyngeakademi INDHOLD 3 4 5 7 12 24 Forord Resumé Anbefalinger Indledning Analyse af økosystemet

Læs mere

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS

STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS 1 STRATEGI FOR SAMARBEJDE OM DANMARKS KLYNGE- OG NETVÆRKSINDSATS UDGIVET AF: Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser Bredgade 43 1260 København K. Tel: 35446200 Fax: 35446201

Læs mere

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder

Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder Vækst i hele Danmark Yderområdernes udfordringer og muligheder DANSKE REGIONER JUNI 2010 1 Vækst i hele Danmark yderområdernes udfordringer og muligheder Tryk: Danske Regioner Layout: UHI, Danske Regioner

Læs mere

Strategi for uddannelse i entreprenørskab

Strategi for uddannelse i entreprenørskab Ministeriet for Videnskab, Udvikling og Teknologi Kulturministeriet Undervisningsministeriet Økonomi- og Erhvervsministeriet Strategi for uddannelse i entreprenørskab 1 1. Indledning Globaliseringen giver

Læs mere

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB

SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE OG PARTNERSKAB AFSLUTTENDE EVALUERING ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg Danmark TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowidk OKTOBER 2012 EUC NORD SAMARBEJDE

Læs mere

STRATEGISK HANDLINGSPLAN

STRATEGISK HANDLINGSPLAN STRATEGISK HANDLINGSPLAN Godkendt version 28. februar 2014 På vej mod Vores Fremtid Trekantområdets seks kommuner har i 2013 vedtaget en fælles vækststrategi Vores Fremtid med den ambitiøse målsætning

Læs mere

Erhvervspolitisk analyse

Erhvervspolitisk analyse Juni 2009 Erhvervspolitisk analyse Innovationsindsatsen i Region Sjælland Bilagsrapport udarbejdet for Vækstforum Sjælland www.damvad.dk Indhold 1 INDLEDNING... 2 2 INNOVATION I REGION SJÆLLAND... 4 2.1

Læs mere

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel

Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Fremtidens vækstvilkår kommunerne kan gøre en forskel Kommuneinformation A/S 2006 KL 1. udgave,

Læs mere

Erhvervsstrategi 2015-2018

Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Erhvervsstrategi 2015-2018 Fredensborg Kommune er en klassisk pendlerkommune, hvor folk bosætter sig for på en gang at nyde naturen og samtidig have kort afstand til arbejdspladsen

Læs mere

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007

REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE. Årsrapport 2007 REGIONALFONDEN MÅLET OM REGIONAL KONKURRENCEEVNE OG BESKÆFTIGELSE Årsrapport 2007 1 DISPOSITION 1.0 INDLEDNING OG IDENTIFIKATION AF PROGRAMMET... 3 1.1 ÅRSRAPPORTERNES INDHOLD OG FORORDNINGSGRUNDLAG:...

Læs mere

Ansøgning til Vækstforum

Ansøgning til Vækstforum Ansøgning til Vækstforum Projektnavn: Den Nordjyske Energiplatform Ansøger: Aalborg Kommune - Business Aalborg Juridisk ansvarlig: Thomas Kastrup Larsen / Tonny Skovsted Thorup Start: 01.01.2016 Slut:

Læs mere

Innovation og forretningsudvikling

Innovation og forretningsudvikling Innovation og forretningsudvikling Status og samlet vurdering for indsatsområdet Vækstforum vil med indsatsen skabe bedre rammer for, at de midtjyske virksomheder kan udvikle deres forretningsgrundlag

Læs mere

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice

Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm. Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice Handlingsplan 2015 Business Center Bornholm Vejen til Vækst Fremtidens Erhvervsservice 1 Indhold i hovedrubrikker: 1. Strategi og baggrund 2. Overordnede mål 3. Konkrete handlinger 4. Løbende evaluering

Læs mere

Inspiration til partnerskaber: Case-samling

Inspiration til partnerskaber: Case-samling Inspiration til partnerskaber: Case-samling Økonomi- og Indenrigsministeriet Maj 2014 Indhold Forord... 3 Indledning... 4 Partnerskaber udspringer af behov... 5 Forudsætninger for succes... 7 Fælles indsats

Læs mere

Vækstmodel for turismen

Vækstmodel for turismen VÆKSTMODEL FOR TURISMEN I SYDDANMARK 1 Vækstmodel for turismen i Syddanmark Udarbejdet af Region Syddanmark i samarbejde med EHSB - Oktober 2013 INDHOLD Forord... 3 Vækstmodel for turismen i Syddanmark...

Læs mere

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv

Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt. od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv Kommunaludvalget 2013-14 KOU Alm.del Bilag 15 Offentligt od praksis i mmunerne ksempler på samspil em beskæftigelse og erhverv God praksis i kommunerne eksempler på samspil mellem beskæftigelse og erhverv

Læs mere

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010

styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 styrket innovation i virksomhederne RegeRingen August 2010 Forord Erhvervslivets evne til at innovere er vigtig for fortsat vækst og velstand

Læs mere