Status og anbefalinger. fra Vækstforums arbejde

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Status og anbefalinger. fra Vækstforums arbejde 2006-2009"

Transkript

1 Status og anbefalinger fra Vækstforums arbejde

2 Om Syddansk Vækstforum? Vækstforum er et erhvervspolitisk samarbejde mellem erhvervsliv, viden- og uddannelses institutioner, arbejdsmarkedets parter, regionens kommuner og Region Syddanmark. Vækstforum er omdrejningspunktet for den regionale vækstindsats. Xxxx Medlemmerne Formandskab Regionsrådsformand Carl Holst (V), formand Direktør C.C. Nielsen, Nielsen & Nielsen Holding A/S Borgmester Johnny Søtrup (V), Esbjerg Kommune Rektor Jens Oddershede, Syddansk Universitet Øvrige medlemmer Borgmester Tove Larsen (S), Aabenraa Kommune Borgmester Per Bødker Andersen (S), Kolding Kommune Borgmester Finn Brunse (S), Assens Kommune Borgmester Jan Boye (K), Odense Kommune Borgmester Laurids Rudebeck (V), Tønder Kommune Fondsdirektør Charlotte Sahl-Madsen, Universe Fonden Restauratør Grethe Johnsen, Restaurant Dronning Louise Adm. direktør Peter Zinck, Herman Zinck A/S Direktør Gitte Grønbæk, Landbrug og Fødevarer Entreprenør Henrik Styrup, Stürup A/S Ingeniør- og entreprenørfirma Rektor Tyge Skovgaard Christensen, CVU Vest Esbjerg Direktør Hans Skjerning, KoldCollege Formand Johanne Gregersen, Teknisk Landsforbund Esbjerg Tømrermester Kurt Adamsen, IsoleringsGruppen A/S, Odense Karsten Uno Petersen (S) Lisbeth Poulsen (S) Observatører Hinrich Jürgensen, Det tyske mindretal Thorkild Jacobsen, Det Regionale Beskæftigelsesråd for Region Syddanmark Udtrådte Birte Skovgård Lena Venborg Pedersen Ib Haahr Gert Karkov Vagn Therkel Pedersen Hans Kirk 2

3 Indhold Indledning Den regionale erhvervsudviklingsstrategi Vækstforums handlingsplan Resultater på forretningsområderne... 8 Velfærdsteknologier og -service Klynger Energi Oplevelseserhverv Indsatsen i yderområderne og det grænseoverskridende samarbejde Handlingsplanens særlige indsatser Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen Møder Arbejdsform Arbejdet i Vækstforums sekretariatsgruppe Vækstforums kommunikationsindsats.. 19 Vækstforums resultater i overblik Syddansk Vækstforum mødtes for sidste gang den 2. december 2009 inden der i begyndelsen af 2010 skal nedsættes et nyt vækstforum. Vækstforum ønsker i den forbindelse at tegne en status for indsatsen og at give en række kommentarer og anbefalinger videre som et konstruktivt afsæt for den nye kreds af vækstforum medlemmer. Evalueringen omfatter hovedsageligt Vækstforums og vækstforumsekretariatets egne oplevelser og erfaringer med arbejdet. Der er iværksat en lang række projekter og initiativer, men langt størstedelen er fortsat uafsluttede, og derfor giver det endnu ikke mening at gennemføre en egentlig tilbundsgående analyse af indsatsens effekt og betydning for udviklingen i Syddanmark. 3

4 Den regionale erhvervsudviklingsstrategi Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi løber i årene Det langsigtede perspektiv har sikret en kontinuerlig retning i erhvervsudviklingsindsatsen, og erhvervsudviklingsstrategien er udarbejdet på baggrund af dybdegående analyser og med bred involvering af regionale interessenter og parter i forarbejdet. Strategien fastlægger en række overordnede mål, bl.a. en indkomstvækst på 4% og en øget værditilvækst på 2%. I 2007 var indkomstvæksten i Syddanmark 4,5%, hvor landsgennemsnittet i perioden var 4,7%. Tilsvarende var værditilvæksten i Syddanmark i ,1% mens landsgennemsnittet på samme tidspunkt var 1,8%. De seks indsatsområder i strategien Klyngeudvikling, oplevelsesøkonomi, Det sunde liv, Menneskelige ressourcer, Forskning, Innovation og nye teknologier samt Iværksætteri har givet stærke rammer for Vækstforums langsigtede indsats. Samtidig afspejler indsatsområderne de syddanske styrkepositioner. Vækstforum anbefaler, at den kommende erhvervsudviklingsstrategi fra 2012 fortsat har et langsigtet strategisk perspektiv, koblet med klare mål, men at den samtidig er formuleret på en måde, der giver mulighed for at agere på den korte bane. I revisionen af strategien er det desuden vigtigt, at Vækstforum og sekretariatet gør en aktiv indsats for at inddrage hele sit bagland undervejs. Erhvervsudviklingsstrategien indsnævres i en fokuseret handlingsplan, som prioriterer udvalgte forretningsområder med vækstperspektiv. Tilsammen er de to dokumenter med til at sætte retning for den subregionale og lokale erhvervsfremmeindsats. Samarbejdet på de forskellige geografiske niveauer er en central forudsætning for udbyttet af Vækstforums arbejde og derfor bør samarbejdet med de subregionale erhvervsfremmeaktører fortsat styrkes. 4

5 Anbefalinger At den kommende erhvervsudviklingsstrategi fra 2012 fortsat har et langsigtet strategisk perspektiv koblet med klare mål. At den kommende erhvervsudviklingsstrategi giver mulighed for at agere både på den korte og den lange bane. At det kommende Vækstforum og sekretariatet gør en aktiv indsats for at inddrage hele sit bagland i revisionen af strategien. At det kommende Vækstforum fortsat styrker samarbejdet med de subregionale erhvervsfremmeaktører. 5

6

7

8 Resultater på forretningsområderne Velfærdsteknologier og -service Inden for forretningsområdet Velfærdsteknologier og -service har Vækstforum bl.a.; etableret et tværgående samarbejde om udvikling af velfærdsteknologi mellem myndigheder, videninstitutioner og virksomheder velfærdsteknologi.nu. afdækket et stort potentiale for velfærdsteknologi i Syddanmark gennem omfattende analyser. igangsat store perspektivrige projekter inden for velfærdsteknologi, bl.a. projektet Welfare Tech Region med et samlet budget på 77 mio. kr., projektet UNIC Use of New technologies in Innovative solutions for Chronic patients og projektet Brugerdreven innovation til udvikling af velfærdsteknologier. taget initiativ til en kapitalfond på 100 mio. kr. til investering i velfærdsteknologiske virksomheder i Syddanmark. Anbefalinger At det nye Vækstforum tager initiativ til uddannelsesaktiviteter for at understøtte udvikling og implementering af velfærdsteknologier. At der igangsættes et specialiseret rådgivningsforløb som understøtter perspektivrige virksomheder i relation til kapitalfonden. At regionens førerposition inden for velfærdsteknologi videreudvikles nationalt og internationalt. 8

9 Resultater på forretningsområderne Klynger Inden for forretningsområdet Klynger har Vækstforum bl.a.; afdækket klyngepotentialet gennem analyser af regionens modne og spirende klynger. understøttet udvikling af seks modne klynger med i alt 54 mio. kr. ud af et samlet budget på 173 mio. kr. taget initiativ til at udvikle potentialet i regionens spirende klynger inden for fødevarer og transport-logistik. indstillet 25 mio. kr. til udvikling af klyngekompetencer gennem RegX, som arbejder med klyngeudvikling og open innovation i et nationalt og internationalt perspektiv. Anbefalinger At det nye Vækstforum arbejder videre med mulighederne for at udvikle et klyngesamarbejde inden for fødevarer og transportlogistik. At der i relation til modne klynger inddrages erfaringer fra evalueringen, herunder fokus på forretningsudvikling og styrkelse af klyngesekretariaternes kompetencer som forretningsfacilitatorer. At RegX kompetencer anvendes aktivt til at styrke klyngeudviklingen i regionen. 9

10 Resultater på forretningsområderne Energi Inden for forretningsområdet Energi har Vækstforum bl.a.; afdækket styrkepositioner og potentiale for udvikling gennem flere analyser. understøttet udviklingen indenfor alle fire indsatsområder: mekatronik, offshore, energisystemer og gartnerier. fået godkendt Offshorecenter Danmark som innovationsnetværk og etableret en stor, samlet klyngeindsats inden for offshore Energi på havet. De to projekter har modtaget en samlet bevilling på 28,3 mio. kr. ud af et samlet budget på 49,8 mio. kr. taget initiativ til at etablere en Energieffektiviseringsklynge, der skal samle de tre øvrige områder, energisystemer, gartnerier og mekatronik, og resultere i en stor, samlet energisatsning. Anbefalinger At arbejdet med etablering af energieffektiviseringsklyngen fortsættes og realiseres som et forpligtende samarbejde mellem det offentlige, private virksomheder og uddannelsesinstitutioner. At arbejdet med at konsolidere offshore klyngen nationalt styrkes og at der arbejdes på at sikre den rette forsknings- og udviklingsmæssige ramme. 10

11 Resultater på forretningsområderne Oplevelseserhverv Inden for forretningsområdet Oplevelseserhverv har Vækstforum bl.a.; etableret Syddansk Turisme, herunder udarbejdet strategi for udvikling af turismeerhvervet Samvær med indhold, og understøttet udviklingen gennem godkendte projekter indenfor alle strategiens indsatsfelter. igangsat en række projekter på designområdet, bl.a. Brugerdreven innovation vejen til succes med elbiler i DK, DesignVækst og Fremtidsfabrikken og påbegyndt arbejdet for at få etableret en bred forankring af design i virksomhederne. iværksat Oplevelsernes Academy, som skal løfte kompetenceniveauet hos små og mellemstore virksomheder, der arbejder med oplevelsesøkonomi i Syddanmark ved at tilbyde en lang række kurser og uddannelser, der er målrettet branchen. Anbefalinger At der inden for turisme arbejdes videre med destinationsudvikling og strategi og handlingsplan for erhvervsturisme. At der inden for design arbejdes videre med at udbrede og forankre brugen af design i regionens virksomheder. 11

12 Indsatsen i yderområderne og det grænseoverskridende samarbejde 12 Udvikling af regionens yderområder, der omfatter Tønder, Svendborg, Faaborg-Midtfyn, Langeland og Ærø kommuner, er en vigtig del af den samlede indsats for regionens erhvervsudvikling. Vækstforum skal i den sammenhæng leve op til målsætningen om at anvende 41% af EU-strukturfondsmidlerne til gavn for yderområderne. Indtil videre er yderområdeprocenten opgjort til 38%, hvilket ikke er langt fra målet. Det kommende Vækstforum opfordres til at fastholde fokus på at styrke rammebetingelserne i yderområderne. Vækstforum har på forskellig måde styrket fokus på erhvervsudviklingsperspektivet og kompetenceudvikling i de berørte kommuner. Der er oprettet et yderområdenetværk til at fremme samarbejdet, og Vækstforum har derudover bevilget en ramme på godt 12 mio. kr. til egentlig projektudvikling og afsat op til 20 mio. kr. inden for socialfonden til kompetenceudvikling i yderområder. Det anbefales, at det nye Vækstforum viderefører yderområdenetværket og fortsat afsætter midler til projektudvikling. I 2008 og 2009 har Vækstforum støttet følgende yderområdeprojekter: Coast Alive (Vestkysten) Langelandsfortet Maritime potentialer (Sydfyn) Ærøskøbing Skibsværft Nationalpark Det Sydfynske Øhav Sound Experiment Centre (Assens) Fremtidsfabrikken (Sydfyn) Styrkelse af innovationsgraden i jern-, metalog mekatronikindustrien i yderområdekommunerne Naturturisme i Sydvestjylland Input med kontant output tiltrækning af akademikere til yderområderne Tønder Festival Medicinhave Tranekær Bio-Energipark Tønder Bagenkop Havn Kompetenceudvikling i Vestjylland

13 I partnerskab med regeringen har Region Syddanmark og Schleswig-Holstein i samarbejde med Vækstforum arbejdet for at realisere vækstpotentialet i den dansk-tyske grænseregion inden for de fire forretnings områder ved at vurdere forretningsområdernes muligheder hen over grænsen og søge samarbejde med tyske partnere. Vækstforum anbefaler, at der fortsat arbejdes på at skabe synergi mellem Vækstforums og Interregs indsats på tværs af grænsen og ikke mindst med interreg-programmerne (og herunder særligt på INTERREG IV A Syddanmark- Schleswig-K.E.R.N). Anbefalinger At det nye Vækstforum viderefører yderområdenetværket og sikrer fokus på erhvervs - udviklingsperspektivet og kompetenceudvikling for at understøtte målsætningen om at anvende 41% af strukturfondsmidlerne til gavn for yderområderne. At det nye Vækstforum fortsat afsætter midler til projektudvikling i yderområderne. At det nye Vækstforum også fremover arbejder for at realisere vækstpotentialet i den dansk-tyske grænseregion. 13

14 Anbefalinger Vækstforums særlige indsatser At det nye vækstforum fastholder fokus på omstilling af regionen. At det nye Vækstforum fortsat har fokus på regionens særlige udfordringer på uddannelses- og praktikområdet. At det nye Vækstforum fortsat igangsætter hurtigvirkende initiativer som supplement til den langsigtede indsats. Vækstforum har iværksat en særlig indsats på en række områder. Det gælder for det første Vækstforums vækstpakke med følgende fire initiativer: Markedsføring af jobmuligheder i Syddanmark, Fastholdelse og forøgelse af antallet af elev- og praktikpladser, Fastholdelse af de unge i uddannelsessystemet samt Samarbejde om offentligt byggeri. Praktikpladskampagnen, der blev igangsat i regi af vækstpakken, slog godt igennem. 77 virksomheder ytrede ønske om at indgå praktikaftale, mens 148 var interesseret i at høre mere om mulighederne for at ansætte praktikanter. Syddansk Uddannelsesaftale, også i regi af vækst pakken, har samlet alle relevante aktører på uddannelsesområdet i Syddanmark, og blev underskrevet af parterne den 30. september Aftalen skal få de unge til at tage en ungdomsuddannelse. I forbindelse med finanskrisen har Syddansk Vækstforum desuden iværksat en særlig indsats i relation til fyringerne i Sønderborg-området (primært Danfoss) og den forestående lukning af Lindøværftet på Fyn og sidenhen også LM Glasfiber i Lunderskov. Vedrørende Danfoss er der søgt om støtte ved den Europæiske Globaliseringsfond til en række forskellige aktiviteter, der på forskellig måde kan understøtte de fyrede medarbejderes chancer for ny beskæftigelse. Ansøgningens omstillingsplan har et samlet budget på kr. og der ansøges om en samlet EU-støtte på kr. I forhold til Lindø er der indledt samarbejde med Odense Kommune, Kerteminde kommune og Erhvervs- og Byggestyrelsen. Her sigtes der også mod at udarbejde en ansøgning til den Europæiske Globaliseringsfond. Det er forventningen, at ansøgningen sendes til EU i foråret Hvad angår LM Glasfiber er der er nedsat en teknisk-administrativ styregruppe, der udformer forslag til en omstillings- og vækstplan for området Haderslev-Kolding-Vejen. Det er planen at indsende en ansøgning til den Europæiske Globaliseringsfond medio april Endelig er der blevet afsat en særlig pulje på 15 mio. kr. til en ekstraordinær indsats i områder ramt af massefyringer. 14

15 Vækstforums partnerskabsaftale med regeringen Partnerskabsaftalen med regeringen skaber en ramme for dialog og sammenhæng mellem den nationale og den regionale vækstindsats. I Vækstforums virkeperiode har partnerskabsaftalen udviklet sig fra at være projektorienteret til at være et mere politisk orienteret redskab, hvor der aftales fælles prioriteringer. Aftalen har resulteret i en strategisk samarbejdsaftale med Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling, ligesom den er blevet udmøntet i konkrete indsatser i samarbejde med staten i relation til vækst i grænseregionen og i forhold til den særlige indsats på Lindø, Danfoss og LM glasfiber. Det er Vækstforums anbefaling, at partnerskabsforhandlingerne fortsat skal vægtes højt, og at der skal arbejdes på at styrke det regionale aftryk i aftalen. Aftalerne bør fremover indeholde færre og mere fokuserede indsatser. Få indsatser, som markerer en fælles politisk prioritering, er det bedste middel til at sikre en stærk, gensidig forpligtelse. Anbefalinger At partnerskabsaftalen fortsat prioriteres højt. At den næste partnerskabsaftale indeholder færre og mere fokuserede indsatser. At der arbejdes for et styrket regionalt aftryk i aftalen. At der arbejdes for en større statslig forpligtelse i relation til aftalen. 15

16 Møder Vækstforum har afholdt 4-5 møder årligt i årene 2006, 2007, 2008 og Der har gennemgående været tilfredshed med denne kadence, og det foreslås, at Vækstforum også fremover bør afholde 4-5 møder om året. Mødedeltagelsen har været på hhv. 89% (2006), 85% (2007), 74% (2008) og 68% (2009). Det er vigtigt, at mødedeltagelsen prioriteres højt. Møderne har i perioden været lukkede for offentligheden, men mødematerialet er offentligt tilgængeligt på Vækstforums hjemmeside og videreformidles desuden til både Vækstforums sekretariatsgruppe og kontaktgruppe. Det er vigtigt for Vækstforum, at interesserede kan følge med i det løbende arbejde og derfor anbefales det nye Vækstforum at videreføre den nuværende grad af åbenhed. Anbefalinger At det nye Vækstforum afholder 4-5 møder årligt. At det nye Vækstforum prioriterer møderne. At det nye Vækstforum viderefører den nuværende grad af åbenhed. 16

17 Arbejdsform I løbet af perioden er Vækstforums fokus på møderne skiftet fra drøftelse af enkeltsager til strategiske diskussioner bl.a. via kortere dagsordener (mindre papir) med vægt på overordnede og tematiske drøftelser. Der har været stor tilfredshed med denne udvikling og det nye Vækstforum anbefales at fastholde fokus på det strategiske niveau. Vækstforum har i hele virkeperioden haft et formandskab med fire medlemmer, som har udfyldt en sagsforberedende funktion forud for møderne i Vækstforum. Formandskabet har desuden repræsenteret Vækstforum i bl.a. partnerskabsforhandlingerne med regeringen og i nogle tilfælde ageret på Vækstforums vegne mellem møderne. Formandskonstruktionen kan med fordel videreføres af det nye Vækstforum. For at styrke rammerne for projektudvikling har Vækstforum taget initiativ til at nedsætte konkrete udviklingsgrupper indenfor handlingsplanens forretningsområder og desuden etableret et netværk, som understøtter projektudviklingen i yderområderne. Herudover har Vækstforum igangsat en aktiv fondsrådgivning og facilitering af projektudviklingen, hvilket har ført til bedre projekter samtidig med, at sagsbehandlingstiden er blevet nedbragt betydeligt. Det anbefales, at det nye Vækstforum fortsætter den aktive fondsrådgivning og facilitering af projekter og initiativer og fastholder målsætningen om at minimere sagsbehandlingstiden. Anbefalinger At det nye Vækstforum fastholder fokus på strategiske diskussioner frem for sagsbehandling. At det nye Vækstforum nedsætter et formands kab, som forbereder møderne og ved behov herfor kan agere på vegne af Vækstforum mellem møderne. At det nye Vækstforum viderefører den aktive fondsrådgivning og facilitering af projekter/initiativer, samt fortsat har fokus på sagsbehandlingstiden. 17

18 Arbejdet i Vækstforums sekretariatsgruppe 18 Vækstforums sekretariatsgruppe, hvis sammensætning afspejler Vækstforum på embedsmandsniveau, har haft et stort engagement og er involveret i projektudvikling og i det sagsforberedende arbejde. Sekretariatsgruppens arbejde forud for parternes strategiske diskussioner på Vækst forums møder, har sikret et solidt ejerskab til Vækstforums arbejde og gjort beslutningerne nemmere at implementere. Vækstforum anbefaler, at den brede involvering af parternes bagland gennem det fælles sekretariatsarbejde fortsat prioriteres højt, så det stærke engagement kan bibeholdes. Sekretariatsgruppen har i fællesskab vurderet og indstillet de indkomne ansøgninger til Vækstforum, hvilket har givet større faglig bredde i vurderingerne. Vækstforum anbefaler, at den nye sekretariatsgruppe fortsat faciliterer og medvirker i udviklingsprocesser, indgår i det sagsforberedende arbejde og indstiller ansøgninger til Vækstforum. Herudover anbefales det, at vækstforumsekretariatet fremadrettet styrker opfølgningen og forankringen af de igangsatte initiativer. Sekretariatsgruppen har efter fælles aftale nedjusteret mødekadencen fra at mødes én gang om ugen til at mødes én gang om måneden. Vækstforums kontaktgruppe, der er et dialogforum for alle med interesse i Vækstforums arbejde, mødes ca. otte gange årligt, hvor der informeres om Vækstforums arbejde og konkrete temadrøftelser. Der har været stor interesse for at deltage i kontaktgruppen, og den brede deltagelse bidrager til at udbrede kendskabet og engagementet i Vækstforums arbejde til en bredere kreds af aktører. Af samme grund foreslås konstruktionen omkring kontaktgruppen videreført. Anbefalinger At parterne afsætter de fornødne ressourcer til at videreføre det stærke engagement i det fælles sekretariatsarbejde og sikrer bred involvering af parternes bagland. At den nye sekretariatsgruppe også fremadrettet indgår i det sagsforberedende arbejde og indstiller ansøgninger til Vækstforum. At vækstforumsekretariatet styrker opfølgningen og forankringen af de igangsatte initiativer. At vækstforumsekretariatet fortsat indgår i udviklingsprocesser og faciliterer disse. At Vækstforums kontaktgruppe videreføres som dialogforum.

19 Vækstforums kommunikationsindsats Vækstforum har løbende haft fokus på at kommunikere om arbejdet, bl.a. for at styrke opbakningen til Vækstforums indsats. Vækstforums kommunikationsstrategi har hidtil samlet sig om følgende fem prioriteter: En fokuseret presseindsats Synliggørelse af syddanske styrker Vækstforums hjemmeside Vækstforums nyhedsbrev Synlighed via Vækstforums parter, f.eks. gennem foredrag og oplæg om Vækstforums arbejde. Med ikrafttrædelsen af Vækstforums Handlingsplan er kommunikationsindsatsen løbende blevet overvåget. Medieomtalen har været støt stigende i takt med vækstforumsekretariatets opprioritering af kommunikationsindsatsen samt fokusering på projekt- frem for procesorienteret formidling. God kommunikation er en vigtig kilde til at øge kendskabet til Vækstforums arbejde, og derfor bør kommunikationsindsatsen på tværs af alle kommunikationskanaler prioriteres højt. I den kommende periode kan det nye Vækstforum med fordel arbejde på at få baglandet til at tage et større ansvar for kommunikationsarbejdet og på at styrke de forskellige parters forpligtelse til at synliggøre Vækstforums resultater og engagementer. Anbefalinger at det nye Vækstforum fortsat prioriterer kommunikationsindsatsen højt. at det nye Vækstforums bagland i højere grad tager ansvar for kommunikationsarbejdet. at parterne forpligtes til at synliggøre Vækstforums arbejde og resultater. 19

20 Vækstforums resultater i overblik I perioden har Vækstforum indstillet 665 mio. kr. til projekter med et samlet budget på i alt 1,42 mia. kr. Fordelt på de to handlingsplaner ser resultatet sådan ud: ,9 millioner kr. indstillet fordelt på indsatsområderne: Iværksætteri: 6 projekter indstillet med i alt 19,9 mio. kr. Forskning, Innovation og ny teknologi: 12 projekter indstillet med samlet 53 mio. kr. Klyngeudvikling: 30 projekter indstillet med i alt 57,4 mio. kr. Oplevelsesøkonomi: 7 projekter indstillet med i alt 112,3 mio. kr. Det Sunde Liv: 4 projekter indstillet med i alt 19,3 mio. kr. Menneskelige Ressourcer: 16 projekter indstillet med i alt 81,8 mio. kr. Andet: 7 indstillinger på i alt 37,2 mio. kr. herunder bl.a. til Syddansk Turisme og Bruxellesforeningen ,5 mio. kr. indstillet fordelt på forretningsområderne: Velfærdsteknologi- og service: 6 projekter indstillet med i alt 130,6 mio. kr. Klynger: 4 projekter indstillet med samlet 11,2 mio. kr. Oplevelsesøkonomi: 4 projekter indstillet med i alt 51,7 mio. kr. Energi: 5 projekter indstillet med i alt 53,6 mio. kr. Andet: 7 indstillinger på i alt 37,3 mio. kr. heruder bl.a. kontingent til Vestdansk Investeringsremme og en rammebevilling til Forskerkontaken ved Syddansk Universitet 20

21

22 Xxxx Kontakt Vækstforum Region Syddanmark Hvis du vil tage del i udviklingen, kan du få hjælp fra Vækstforums sekretariat. Du kan læse mere om, hvordan du kan søge midler fra Vækstforum på: Billeder er venligst udlånt af: RoboCluster Du er også velkommen til at kontakte Vækstforums hotline på tlf eller mail: Syddansk Vækstforum Damhaven Vejle

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein

Årsplan 2011/2012. for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Årsplan 2011/2012 for samarbejdet mellem Region Syddanmark og delstaten Schleswig-Holstein Strategiske grundlag Det grænseoverskridende samarbejde mellem Schleswig-Holstein og Region Syddanmark har i

Læs mere

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020

STRATEGI 2012-2020. { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 STRATEGI 2012-2020 { Sundheds- og velfærdsinnovation / Bæredygtig energi / Oplevelseserhverv } Strategi 2012-2020 { strategi } Forord Syddansk Vækstforums erhvervsudviklingsstrategi 2012-2020 viderefører

Læs mere

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012

Review af Vækstforumprojekter. Region Syddanmark Juni 2012 Review af Vækstforumprojekter Region Syddanmark Juni 2012 Resultatmål Effektmål Metoden, der er anvendt, har fokus på den effekt, projekterne har for virksomheder, der er deltagere som partnere i projekterne

Læs mere

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet

Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Introduktion til Syddanmark og Uddannelsesområdet Regionsrådet Politisk valgt Valg I november 2009 41 medlemmer Carl Holst (V) 2 1 region - 22 kommuner Areal: 12,191 km 2 Indbyggertal: 1,2 millioner 3

Læs mere

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt

Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Den Grønne Vækstklynge - kort fortalt Varig og bæredygtig vækst i gartneriklyngen. Det er formålet med Den Grønne Vækstklynge. Projekt igangsat af Udvikling Odense og Dansk Gartneri, og bakkes op af en

Læs mere

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion.

Generelle bemærkninger Aarhus Kommune er enig i den overordnede vision om at skabe en attraktiv og bæredygtig vækstregion. Sendes pr. e-mail: vusmidt@ru.rm.dk Region Midtjylland Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Side 1 af 5 Vækst- og udviklingsstrategi Aarhus Kommunes høringssvar Aarhus Kommune har modtaget forslag

Læs mere

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018

Vækst, samspil og service. Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Vækst, samspil og service Erhvervsudviklingsstrategi 2015-2018 Indhold Indledning Tiltrække, fastholde og udvikle Morgendagens vækstideer Rekruttering, uddannelse og kompetenceudvikling Kommunal erhvervsservice

Læs mere

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office)

V E D T Æ G T E R. for. Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) V E D T Æ G T E R for Foreningen EU og internationalt samarbejde Syddanmark f.m.b.a. (South Denmark European Office) INDHOLDSFORTEGNELSE: 1 Navn og hjemsted p. 3 2 Formål p. 3 3 Foreningsmedlemmer p. 3

Læs mere

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen

OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark. v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen OPI og udviklingen af velfærdsteknologi Region Syddanmark v/regionsdirektør Mikkel Hemmingsen Offentlig-privat samarbejde Offentlig-privat samarbejde er en grundsten for Syddansk Vækstforums erhvervsfremmetiltag

Læs mere

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients

UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER. Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients UNIK OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Use of New Technologies in Innovative Solutions for Chronic Patients OVERSIGT OVER FUNDING TIL INNOVATIONSPROJEKTER Indhold Danske Fonde 3 Det Frie Forskningsråd

Læs mere

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder

FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise. lån en leder FÅ ADGANG TIL DEN Bedste ekspertise lån en leder styrk Væksten I DIN VIRKSOMHED Lån en Leder er et attraktivt tilbud til små og mellemstore virksomheder i Region Syddanmark. I en periode kan din virksomhed

Læs mere

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017)

UDKAST. Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) UDKAST Samarbejdsaftale mellem Tønder Kommune og Tønder Erhvervsråd 2013-2016 (2014-2017) 1 Mellem Tønder Kommune Kongevej 57 6270 Tønder og Tønder Erhvervsråd Vestergade 9 6270 Tønder indgås nærværende

Læs mere

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013

Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune. Onsdag den 2. oktober 2013 Inspirationsaften 2013 Erhverv og vækst i Lejre Kommune Onsdag den 2. oktober 2013 Program 17.00-17.15 Vision for vækst og erhverv i Lejre her er strategien hvor skal vi hen v. borgmester Mette Touborg

Læs mere

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst

VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst VEDTÆGTER for foreningen Byg til Vækst Navn og hjemsted 1 Foreningens navn er Byg til Vækst. Foreningen har hjemsted i Odense Kommune. Medlemskreds og kontingent 2 Foreningens medlemmer er Odense, Assens,

Læs mere

Power Push og Lån en Leder

Power Push og Lån en Leder Power Push og Lån en Leder Projekt Lån en Leder Mange virksomheder oplever et tidspunkt, hvor et tilskud af lederkompetencer er afgørende for deres videre vækst og udvikling. Med Lån er Leder kan virksomheden

Læs mere

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15

Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Slutrapport d. 29. juni 15 Forprojektet, Totalkonceptet, d. 1. Jan. 15 d. 30. Jun. 15 Indhold 1. Indledning 2. Hovedaktiviteter 3. Læringspunkter 4. Bilag 1. Indledning I slutrapporten redegøres for forprojektets

Læs mere

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen

Bilag til pkt. 5. Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015. Baggrund. Strategiske mål 2013 2015. Marts 2014 1. Forslag fra bestyrelsen Bilag til pkt. 5 Forslag fra bestyrelsen Strategi- og handlingsplan for work-live-stay 2013 2015 Baggrund Mangel på højtuddannede hæmmer vækst og beskæftigelse på såvel kort som langt sigt og kan medføre

Læs mere

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår.

Rammeaftalen gælder for 2015-2018. Hver part kan opsige aftalen med 6 måneders varsel til udgangen af et kalenderår. 1 1. Aftalens parter Aftalen indgås mellem: Aabenraa Kommune Skelbækvej 2 6200 Aabenraa www.aabenraa.dk og IBC Birkemosevej 1 6000 Kolding www.ibc.dk 2. Aftaleperiode og opsigelse Rammeaftalen gælder for

Læs mere

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015

Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Bilag 3 Femern Bælt Komiteens handlingsplan 2015 Mål og formål med handlingsplanen Formålet med handlingsplanen er at konkretisere de indsatser, der skal være fokus på og som skal omsættes, for at nå Komiteens

Læs mere

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 24. april 2008 Bilag 4b Status på fremdriften i implementeringen af de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling 1. Indledning Regeringen og de seks regionale vækstfora indgik i juni

Læs mere

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen

Afslutningskonference 24. november 2014. Mogens Kragh Andersen Afslutningskonference 24. november 2014 Mogens Kragh Andersen Formand for styregruppen for Syddansk Uddannelsesaftale 1 Disposition for velkomst Hvordan arbejdes der med uddannelse regionalt under Syddansk

Læs mere

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt

Idéoplæg Vækstprojekt Marin naturpark Lillebælt Natur- og Miljøafdelingen Middelfart Kommune Østergade 21 5580 Nørre Aaby www.middelfart.dk Telefon +45 8888 5500 Direkte +45 8888 4923 Fax +45 8888 5501 Dato: 30. marts 2011 Sagsnr.: 201003505-4 Anni.Berndsen@middelfart.dk

Læs mere

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning

De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning De regionale arbejdsmarkedsråd sætter mål og retning Fælles pejlemærker Denne folder henvender sig til medlemmerne i de otte regionale arbejdsmarkedsråd (RAR). Den skal give inspiration til arbejdet, så

Læs mere

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder

Kortlægning af den danske. Offshorebranche. Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer. viden til handling analyse af forretningsområder Kortlægning af den danske Offshorebranche Beskæftigelse Omsætning Eksport Potentialer og barrierer viden til handling analyse af forretningsområder Viden til vækst og til handling Med fokus på at etablere

Læs mere

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15

HANDLINGS- PLAN 2014-15 UDKAST { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 HANDLINGS- PLAN 2014-15 { SUNDHEDS- OG VELFÆRDSINNOVATION / BÆREDYGTIG ENERGI / OPLEVELSESERHVERV } Handlingsplan 2014-15 VÆKST I SYDDANMARK EN SAMMENHÆNGENDE INDSATS MED FOKUS PÅ RESULTATER I 2020 skal

Læs mere

Partnerska bsafta le

Partnerska bsafta le Partnerska bsafta le mellem Vejen K dansk b vooerl..,.., HANSENBERG ~ fl J _ C ~EKNSK SKOLE ESBJERG ,. HANSEN DERi"~ 1r ~~~~~,.

Læs mere

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV

EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Regional Udviklingsplan EKSPORT I TAL - REGIONEN OG KOMMUNERNE I PERSPEKTIV Virksomheder Beskæftigelse Omsætning Udvikling SYDDANSKE EKSPORTVIRKSOMHEDER VIDEN TIL VÆKST EKSPORTEN I TAL er et initiativ

Læs mere

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse

Baggrundsnotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse snotat: Initiativer om vækst gennem innovation og fornyelse Initiativerne er opdelt i fire fokusområder: Innovationsordningerne skal være nemt tilgængelige og effektive Innovationspakke Indsatsen skal

Læs mere

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner.

TID TIL VÆksT. Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. 12 Danmark investerer i virksomheder med vækstambitioner. Væksthus Syddanmark er etableret for at styrke syddanske virksomheders mulighed for at udfolde deres fulde potentiale. I Væksthus Syddanmark får

Læs mere

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode.

Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Region Midtjylland - på vej mod en ny programperiode. Bornholm, 19. juni 2014 v/ Bent Mikkelsen, Region Midtjylland www.vaekstforum.rm.dk En globalt konkurrencedygtig region - Erhvervsudviklingsstrategi

Læs mere

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005

Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Fremtidig lokal og regional tværfaglig struktur vedtaget på LO s ekstraordinære kongres 11. juni 2005 Indledning Regeringens strukturreform ændrer danmarkskortet og opgavefordelingen mellem stat, amt og

Læs mere

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM

Bilag til aftale mellem KKR Midtjylland og Væksthus Midtjylland 2014 LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM LOKAL SAMARBEJDSAFTALE OM ERHVERVSSERVICE MELLEM VIBORGEGNENS ERHVERVSRÅD, VIBORG KOMMUNE OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi

Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi 9. april 2014 NOTAT Fremtidig organisations- og samarbejdsstrategi Notatet indeholder Rømø-Tønder Turistforenings bestyrelses overvejelser omkring den fremtidige organisations- og samarbejdsstrategi for

Læs mere

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner?

Byregion Fyn. Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Byregion Fyn Hvorfor samarbejder de fynske kommuner? Hvad betyder det egentlig, når vi på Fyn er begyndt at tale om en byregion? Definition af en byergion Et forsøg på en definition af en byregion De store

Læs mere

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015

Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 6. juni 2014 Aftale mellem KL og Erhvervs- og Vækstministeriet om Væksthusene i 2015 Baggrund/Indledning Indsatsen i Væksthusene giver et positivt samfundsøkonomisk afkast, viser en ekstern evaluering

Læs mere

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND

LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM. erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND LOKALE SAMARBEJDSAFTALER OM ERHVERVSSERVICE MELLEM erhvervsilkeborg, Silkeborg Kommune OG VÆKSTHUS MIDTJYLLAND Indholdsfortegnelse: a) Generel del: 1. Indledning 2. Samarbejdsaftalens parter 3. Aftaleperiode

Læs mere

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER

SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER 1 SYDDANSKE STYRKER GLOBALE MULIGHEDER De syddanske udfordringsbilleder viser, at væksten i Syddanmark, ligesom i resten af Danmark, fortsat er lav. En stærk produktivitetsvækst i 2010 og 2011 viste stor

Læs mere

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation

Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Anbefalinger til model for Samfundspartnerskaber om innovation Marts 2013 En central indsats i regeringens innovationsstrategi er de nye store 360- graders Samfundspartnerskaber om innovation. Her skal

Læs mere

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem

Udkast til Partnerskabsaftale. mellem Udkast til Partnerskabsaftale mellem Indhold Partnerskabet... 3 Aftaleparterne... 3 Baggrund... 3 Formål... 4 Indsatsområder... 4 Koordination af indsats og udveksling af information om praktikpladssøgende...

Læs mere

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed

CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CIVILSAMFUND I UDVIKLING - fælles om global retfærdighed CISUs STRATEGI 2014-2017 CISUs STRATEGI 2014 2017 Civilsamfund i udvikling fælles om global retfærdighed Vedtaget af CISUs generalforsamling 26.

Læs mere

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk

Lean Energy Cluster. Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk Lean Energy Cluster Peter Gedbjerg direktør peter.gedbjerg@leanenergy.dk 1 Lean Energy er en forening Vores formål er vækst og nye arbejdspladser Vi samler interessenter/medlemmer, der kan se en forretning

Læs mere

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark

Turismefremmedagen, 27. marts 2014. Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark Turismefremmedagen, 27. marts 2014 Flere, glade turister til Danmark v. Lars Erik Jønsson, VisitDenmark 1 Agenda Hvordan forholder VisitDenmark sig til Regeringens Vækstplan for Dansk Turisme? Budskab

Læs mere

Nyhedsbrev September 2010

Nyhedsbrev September 2010 Grundvilkårene for dansk økonomi er ændret. Vi er udfordrede. Vi står i en ny tid. Det kan lyde som en frase. Men det er det ikke. Danmark har mistet konkurrenceevne, eksport og arbejdspladser. Konkurrencen

Læs mere

Beskæftigelsesregion Syddanmark

Beskæftigelsesregion Syddanmark KKR oplæg om FØP/Fleks reformen og unge 06. oktober 2012 Antal personer Flere på varig forsørgelse end forventet 48.700 flere end forventet! = + 8,6 mia. kr. i ekstra udgifter 180.000 160.000 140.000 +

Læs mere

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11.

Vækstudvalget. Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund. Mødet slut kl. 11. Vækstudvalget Referat fra møde Tirsdag den 4. februar 2014 kl. 08.30 i Byrådssalen, Frederikssund Mødet slut kl. 11.30 MØDEDELTAGERE Ole Søbæk (C) Hans Andersen (V) Jørgen Bech (V) Kirsten Weiland (A)

Læs mere

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011

b. Bemyndiger Udvikling Fyns bestyrelse til at igangsætte implementeringen af Udvikling Fyn fra 1/7 2011 Arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn SAGSRESUMÉ Hermed fremsendes arbejdsgrundlag for Udvikling Fyn til de 10 fynske kommunalbestyrelser. Arbejdsgrundlaget præsenterer en enstrenget organisering af erhvervs-

Læs mere

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1

Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet inden for privat forskning og videnspredning 1 DANMARK I DEN GLOBALE ØKONOMI SEKRETARIATET FOR MINISTERUDVALGET Prins Jørgens Gård 11, 1218 København K. Telefon 33 92 33 00 Fax 33 11 16 65 19. december 2005 Bilag om eksisterende indsats i Videnskabsministeriet

Læs mere

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status

Vækstfabrikkerne. Projektets baggrund, indhold og status Vækstfabrikkerne Projektets baggrund, indhold og status Agenda 1 Formål og baggrund Målsætninger, erhvervspolitisk rationale og finansiering Værdiskabelse for iværksættere og andre aktører Indhold Faglige

Læs mere

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder!

Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Erhvervsservice i Region Midtjylland - mod fælles kvalitetsstandarder! Disposition 1. Hvorfor sætte kvalitetsstandarder? Udviklingstendenser og udfordringer i den midtjyske. 2. Fælles målsætninger for

Læs mere

Yderområder. Del 1: Anbefalinger. - på vej mod ny indsats. Aabenraa. Tønder. Svendborg. Sønderborg. Langeland. Ærø

Yderområder. Del 1: Anbefalinger. - på vej mod ny indsats. Aabenraa. Tønder. Svendborg. Sønderborg. Langeland. Ærø Del 1: Anbefalinger SYDDANSKE Yderområder - på vej mod ny indsats { VIDEN / TILSTAND / RESSOURCER / ERFARING / BEST PRACTICE } Tønder Aabenraa Sønderborg Svendborg Langeland Ærø viden og erfaringer til

Læs mere

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service

Vækstplan juni 2014. Udfordring: Fald i kysrurisme - 27 % Tyske og svenske børnefamilier Omkostningsniveau Kvalitet og service Agenda 1. Vækstplan juni 2014 2. A7ale mellem Erhvervs- og Vækstministeriet og Danske Regioner 3. Interessent analyse 4. Dansk Kyst- og Naturturisme organisering 5. Next steps og Hdsplan 6. Missionen 7.

Læs mere

work-live-stay southern denmark

work-live-stay southern denmark work-live-stay southern denmark Nærværende notat kan anvendes af den enkelte kommune til fremlæggelse i politiske udvalg i forbindelse med drøftelse af foreningen og dens aktiviteter herunder især Bosætningskoordinator-initiativet.

Læs mere

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015

FVU-plan, Kolding HF & VUC 2015 FVU-plan, HF & 2015 1. Evaluering af indsatsen 2014. HF & har i 2014 fortsat sit arbejde i samarbejde med driftoverenskomsthaverne med at udvikle, tilrettelægge og gennemføre særligt tilrettelagte uddannelses-

Læs mere

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning

Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Kommissorium for Domænebestyrelsen for Bygninger, Boliger og Forsyning Introduktion Besluttet af Styregruppen for Tværoffentligt Samarbejde, marts 2008 I forlængelse af den fællesoffentlige strategi for

Læs mere

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning

Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Region Midtjyllands grønne teknologisatsning Partnerskabet for brint og brændselsceller Hobro den 3. april 2014 Margrethe Høstgaard Udviklingskonsulent Regionens opgaver Regional Udviklingsplan: Ny plan

Læs mere

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden

God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden God tilskudsadministration Regionalfonden og Socialfonden Regionalchef Preben Gregersen Erhvervsstyrelsen Den strategiske tragt 2014-2020 EU 2020 EU s strategiske retningslinjer DK s nationale reformprogram

Læs mere

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen

Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme. Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen Samarbejdsaftale 2014 Aftale om udførelse af Vejen Kommunes indsats vedrørende erhvervsfremme og turisme Vejen Kommune Rådhuspassagen 3 6600 Vejen og UdviklingVejen Sdr. Tingvej 10 6630 Rødding indgår

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK

TAL NO.21 SYDDANMARK I. Den afgørende rapport BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK SYDDANMARK I TAL BAGGRUND OG ANALYSE FRA REGION SYDDANMARK NO.21 Den afgørende rapport I en ny rapport bliver det endnu en gang slået fast, at Vestdanmark er den vigtigste handelspartner for det nordlige

Læs mere

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering

Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Midtvejsevaluering - fra midtvejsevaluering til slutevaluering Referat fra seminaret Seminar om projektets midtvejsevaluering Onsdag den 9. november 2011 blev midtvejsevalueringen af projektet behandlet.

Læs mere

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015

Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020. februar 2015 Udviklingsstrategi for LAG Fanø-Varde under landdistriktsprogrammet for perioden 2014 2020 februar 2015 1 Indhold Kort resumé af strategien... 2 Formalia... 2 Strategiens vision og handlingsplan, mål,

Læs mere

Erhvervsservice & erhvervsfremme

Erhvervsservice & erhvervsfremme Dette notat er en afrapportering af Business Faxes erhvervsservice- og erhvervsfremmeaktiviteter i perioden 01.01.14-30.06.14. Business Faxe udbyder basale erhvervsserviceydelser til iværksættere og virksomheder

Læs mere

Velkommen. More.Creative infomøde!

Velkommen. More.Creative infomøde! Velkommen More.Creative infomøde! Agenda Velkomst Hvorfor More.Creative? Formål med mødet Om More.Creative Q&A Mulighed for projektsparring Hvorfor More.Creative? De kreative erhverv rummer et stort potentiale

Læs mere

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet

Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftale om vidensamarbejde mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet Aftalens parter Aftalen er indgået mellem Randers Kommune og Aalborg Universitet (AAU). Aftaleperiode Aftalen gælder for juni 2012

Læs mere

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med

I regi af Region Midtjylland arbejdes der med et projekt om Big data 2 og på nationalt niveau arbejdes der med Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens afdeling Dato 22. juli 2015 Videreudvikling af Open data Aarhus 1. Resume Open Data Aarhus (ODAA) er et Smart Aarhus initiativ, der sammen

Læs mere

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd

Resultatkontrakt version II. mellem. Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd Resultatkontrakt version II mellem Tønder Kommune & Tønder Erhvervsråd 2015 (oplæg udarbejdet november 2014 af Henrik Frandsen, Henning Nielsen og Mikkel Johansen) 1 Indholdsfortegnelse 1 Indledning 3

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Historien om en brumbasse

Historien om en brumbasse OFFSHORE CENTER DANMARK Historien om en brumbasse eller: Hvordan skaber vi synlighed i pressen? Af Søren Dybdahl Kommunikationskonsulent FREMHÆVET SOM VELFUNGERENDE KLYNGE 2010: Offshore Center Danmark

Læs mere

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN

KKR FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN FREMTIDENS ENERGIPLANLÆGNING I HOVEDSTADSREGIONEN Projektbeskrivelse til udvikling og implementering af strategisk energiplanlægning Poul Erik Lauridsen Direktør, Gate 21 21 Kommuner Offentlig-privat innovation

Læs mere

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter

Resultatkontrakt. Vedrørende. Det virtuelle studentervæksthus. 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08. Kontraktens parter Resultatkontrakt Vedrørende 1. januar 2008 28. februar 2010 Journalnummer: 1-33-76-21-3-08 Kontraktens parter Region: Region Midtjylland(RM) Regional Udvikling Skottenborg 26 8800 Viborg Ean-nr: 5 798

Læs mere

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring

Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring Kommunalt udviklingsprojekt om it i unde r- visning og læring I regi af KL s folkeskolereformsekretariat og som et led i kommunesamarbejderne inviteres forvaltninger, skoleledere og pædagogisk personale

Læs mere

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent

Stålcentrum-RTC. Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien. Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent Stålcentrum-RTC Teknologicenter for procesudstyr til fødevareindustrien Anne R. Boye-Møller, seniorkonsulent anne.boye-moller@teknologisk.dk info@staalcentrum.dk Stålcentrums åbningskonference Kolding,

Læs mere

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet:

Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: N OTAT KKR HOVEDSTADEN Bilag 1: Greater CoPENHAGEN Opfølgning på IRIS Groups kortlægning af erhvervsfremmesystemet: Sekretariatet for Greater CoPENHAGEN er i øjeblikket i gang med at følge op på kortlægningen

Læs mere

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer

Klyngen hviler på Syddanske faglige spidskompetencer Marts 2010 Lean Energy Cluster Lean Energy Cluster er en dansk alliance af offentlige institutioner og private virksomheder der anvender, udvikler og markedsfører løsninger for effektiv energianvendelse.

Læs mere

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling

Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Business Region North Denmark - fælles om vækst og udvikling Præsentation Thy Erhvervsforum Marts 2015 Hvad er Business Region North Denmark? Nyt strategisk partnerskab i Nordjylland om vækst og udvikling:

Læs mere

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg

Oplevelsesøkonomi i og omkring Vadehavet. Sydvestjysk Udviklingsforum (SVUF) Niels Bohrsvej 6, 6700 Esbjerg Indstillingsskema til vækstforum Bilag 21b Ansøgt beløb Indstillet beløb Ansøger om Mål 2 midler Socialfonden 0 kr. 0 kr. Ansøger om Mål 2 midler - Regionalfonden 10.393.500 kr. 10.393.500 kr. Ansøger

Læs mere

Esbjerg Kommune er ny energi

Esbjerg Kommune er ny energi for Esbjerg Kommune Esbjerg Kommune er ny energi Esbjerg Kommune har mange kvaliteter både indenfor kultur, erhvervsliv, sport og uddannelsesområdet, blot for at nævne nogle. Men vi skal videre det er

Læs mere

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret

Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio. kr. bidraget til at alle ejerne har været involveret Strategi 2015-18 1. Indledning... 3 2. Indsatsområder og mål... 4 3. Aktivitetsområder... 4 4. Organisering... 5 Mål: I 2018 har Copenhagen EU Office lagt grundlaget for projekttilskud på mindst 50 mio.

Læs mere

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne

Uddybende projektbeskrivelse. Ridestier på Sydfyn og Øerne Uddybende projektbeskrivelse Ridestier på Sydfyn og Øerne Indledningsvis præsenteres partnerskabet Naturturisme I/S, og den udvikling som partnerskabet har besluttet at igangsætte på Sydfyn og Øerne. Dette

Læs mere

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014

Kommissorium. Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering. September 2014 Kommissorium Partnerskab for vidensopbygning om virkemidler & arealregulering September 2014 1 Indhold 1: Formål... 3 2: Indhold og opgaver...4 3: Organisering... 4 4: Forretningsorden... 6 5: Finansiering

Læs mere

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering

N OTAT. Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering N OTAT Politiske fokuspunkter for det tværkommunale samarbejde på beskæftigelsesområdet samt de fem KKR-områders organisering I dette notat er sammenfattet hovedpunkterne i de politiske fokuspunkter for

Læs mere

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner

Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner Kvalitetsenheden December 2013 Politik og strategi Kvalitetssikring og kvalitetsudvikling af UCC's kerneopgaver og støttefunktioner December 2013 Side 1 af 7 KVALITETSPOLITIK... 3 VISION OG MISSION...

Læs mere

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april

Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Referat fra møde i den administrative styregruppe den 11. april Mødedeltagere: Anni Jensen, Jan Hermansen, Christian Tønnesen, Lili Jensen, Bo Stærke Jensen, Hans Jantzen, Peter Nielsen, Charlotte Pedersen,

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer

Vedrørende inhabilitet i forbindelse med bestyrelsesbeslutning om udbudsplaceringer Bestyrelsen for Professionshøjskolen Sjælland University College Slagelsevej 7 4180 Sorø Institutionsstyrelsen Frederiksholms Kanal 25 1220 København K Tlf. 3392 5000 Fax 3392 5567 E-mail uvm@uvm.dk www.uvm.dk

Læs mere

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab

Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Hvidovre Kommunes Ungepartnerskab Udmøntningsplan Baggrund I Hvidovre gennemfører ca. 85 procent af alle unge en ungdomsuddannelse. Det er et udmærket tal, men der skal sættes målrettet ind for, at kommunen

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION

erhvervsstrategi 2015-2022 KORT VERSION KORT VERSION erhvervsstrategi 2015-2022 Den nye erhvervsstrategi 2022 er klar på businesskolding.dk/strategi2022 Vi er stærkere sammen, så lad os komme i gang. Du kan begynde ved at læse med her forord

Læs mere

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014

Indstilling. Internationaliseringsudvalg. Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 4. december 2014 Internationaliseringsudvalg Som led i budgetforliget 2015 blev det besluttet at nedsætte et midlertidigt internationaliseringsudvalg

Læs mere

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om:

Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Aftale mellem regeringen og Enhedslisten om: Udmøntning af grønne erhvervsrettede initiativer i 2013-2016 på Erhvervs- og Vækstministeriets område (27. juni 2013) 1 Udmøntning af grønne erhvervsrettede

Læs mere

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013.

Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Vision og Strategi for Bellahøj Utterslev Sogn, 2. udgave, april 2013. Menighedsrådet Bellahøj - Utterslev Sogn Frederikssundsvej 125A 2700 Brønshøj 27.05.2013 Bellahøj-Utterslev Sogns menighedsråds lovbestemte

Læs mere

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart.

Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Bestyrelsen Fomars Billund den 18.11.2014 Referat fra bestyrelsesmødet i Fomars Den 21. november 2014 kl.10.00-12.00 på Hotel Sixtus, Teglgårdsvej 73, 5500 Middelfart. Afbud: Jan Olsen, VDK Michael Sølvsten,

Læs mere

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi

ROBOCLUSTER. Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi ROBOCLUSTER Nationalt innovationsnetværk for vækst og innovation gennem udvikling og udnyttelse af robotteknologi Veje til innovation Aalborg 6 Oktober Nationalt innovationsnetværk Samler de danske robotkompetencer

Læs mere

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø

Direktionen. Tirsdag 3. marts 2015. Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø Direktionen Tirsdag 3. marts 2015 Regionshuset Niels Bohrs Vej 9220 Aalborg Ø 1 Dagsorden 1. Godkendelse af dagsorden 2. Sagsgang for projektforslag 3. Budget 2015 4. Projekter til beslutning i bestyrelsen

Læs mere

mødeturisme i syddanmark

mødeturisme i syddanmark Oplevelseserhverv mødeturisme i syddanmark Omsætning Mødedeltagere Døgnforbrug Økonomiske effekter mødeturisme i syddanmark viden til vækst mødeturisme i region syddanmark Mødeturismen udgør en stor del

Læs mere

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ).

Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). VEDTÆGTER for Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark 1 FONDENS NAVN OG HJEMSTED: Fondens navn er Den erhvervsdrivende fond Inspiring Denmark (herefter Inspiring Denmark eller fonden ). Fondens hjemsted

Læs mere

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015

Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 Jobcenter Hillerød Virksomhedsindsats 2015 20-05-2015 Vision Det er Jobcenter Hillerøds vision for samarbejdet med virksomhederne at: Jobcenter Hillerød er erhvervslivets foretrukne samarbejdspartner,

Læs mere

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu

creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Strategi 2012-2015 creodk Capital Region Denmark EU Office Rue du Luxembourg 3 B-1000 Bruxelles creodk@regionh.dk tel.: +45 45 11 02 98 www.creodk.eu Design: Refleks / refleksdesign.dk Fotos: Vincent Lestienne

Læs mere

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling

Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Økonomi- og Erhvervsministeriet Samlet oversigt over tillæg til de regionale partnerskabsaftaler om vækst og erhvervsudvikling Juni 2009 Indholdsfortegnelse Vækstforum for Region Syddanmark 3 Vækstforum

Læs mere