Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Klimaplan 2025 Favrskov Kommune"

Transkript

1 Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

2 Indholdsfortegnelse Favrskov Kommune forstærker klimaarbejdet Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i Klimaplan Tema 1 - Energiplanlægning...14 Tema 2 - Energibesparelser...16 Tema 3 - Landbruget som energileverandør...18 Tema 4 - Trafik og transport...20 Netværk og samarbejde...22 Projektkatalog Klimaplan 2025 Favrskov Kommune har ambitioner om at være en grøn kommune. Et kig på energi- og klimalandkortet afslører, at kommunen faktisk allerede er ret grøn. Det skyldes ikke mindst en veludbygget kollektiv varmeforsyning, med en stor andel af CO 2 -neutrale brændsler som halm og flis. I Favrskov Kommune er der endvidere to større biogasanlæg og grøn energi fra vindmøller. En opgørelse af hele energiforbruget i Favrskov Kommune viser således, at 32,2 procent af energiforbruget stammer fra vedvarende energikilder. Tilsvarende andel for Danmark som helhed er 17,6 procent. Så vi er godt på vej, og denne klimaplan skal være med til at fortsætte den udvikling. Klimaplanen angiver de overordnede politiske mål for, hvor meget Favrskov Kommune skal nedbringe energiforbruget og CO 2 -udledningen frem mod 2025 og hvordan kommunen skal fremme anvendelsen af vedvarende energi. Klimaplanen er en dynamisk og handlingsorienteret plan, der løbende vil blive justeret i forhold til andre politikker og de aktuelle muligheder og udfordringer på energiområdet. Klimaplanen omfatter både initiativer rettet mod kommunens egen virksomhed og mod erhvervslivet og borgerne. I et tilhørende projektkatalog er en række konkrete indsatsområder for perioden beskrevet. Hvert af de beskrevne indsatsområder vil bidrage til at opfylde de overordnede mål. Favrskov Kommune tager med klimaplanen vores udfordringer seriøst og har afsat 1 million kroner om året i de kommende år til at gennemføre og synliggøre klimatiltagene i Favrskov Kommune. Men kommunen kan ikke gøre det alene, og derfor er samspillet med borgere, organisationer og erhvervslivet helt afgørende, Klimaarbejdet starter lokalt, i den enkelte husholdning, institution eller virksomhed. Derfor er samarbejdet vigtigt og vi håber, at vi med denne klimaplan kan gøre målene fælles for alle parter. Favrskov Kommune vil også tiltræde den europæiske Borgmesteraftale om Klima, hvor kommunen forpligter sig til at reducere CO 2 -udledningen med mere end 20 procent i 2020 i forhold til God læselyst. Udgiver: Favrskov Kommune Kontaktperson Mette Thorndahl Fotos: Colourbox LL-gruppen Favrskov Kommune Jesper Voldgaard Nils Borring borgmester Charlotte Green formand for Teknik- og miljøudvalget Klimakoordinator Teknik og Kultur Tlf Layout Favrskov Kommune Letbane visualisering: Udarbejdet af Arkitektfirmaet C. F. Møller for Letbanesekretariatet 2 3

3 Eksempler på ideer og input fra interessentmødet: Oprettelse af et energiforum for Favrskov Kommune Etablering af et landsbyprojekt for energibesparelser Generel energioptimering af bygninger Udfasning af individuelle oliefyr Etablering af fællesanlæg for vedvarende energi Indsats på gadebelysning lysdæmpning Adfærdsregulering på skole og daginstitutioner Termofotografering af private boliger Tilslutningspligt til fjernvarme Udvikle produktion af energiafgrøder Pilotprojekt med biogas i offentlige biler Udskiftning af den kommunale bilpark Alternative løsninger for opvarmning af kirker, sportshaller, forsamlingshuse Klimaplan 2025 Indledning Klimaplanen sætter rammerne for klimaarbejdet i relation til de fire temaer: Energiplanlægning Energibesparelser Landbruget som energileverandør Trafik og transport Kortlægning af energiforbruget Fundamentet for Klimaplanen er en kortlægning af energiforbruget, som er udført i samarbejde med Region Midtjylland og 13 midtjyske kommuner. Udarbejdelse af mål og indsatsområder I processen med udarbejdelse af mål og indsatsområder for Klimaplanen har Favrskov Kommune inviteret lokale interessenter og borgere til at komme med deres ideer og input. Borgerinddragelse Borgerne i Favrskov Kommune har, i lighed med interessenterne, haft mulighed for at komme med ideer og input til Klimaplanen. Hvert tema følges af konkrete mål for det fremtidige klimaarbejde. Baggrund for Klimaplanen Forud for udarbejdelsen af Klimaplanen er der blandt andet gennemført en kortlægning af hele energiforbruget i Favrskov Kommune, og kommunens borgere og aktører på energiområdet har haft mulighed for at komme med ideer og input til Klimaplanen. Favrskov Kommune har i udarbejdelsen af Klimaplanen i høj grad gjort brug af disse input således, at de afspejles i Klimaplanens mål og indsatsområder. Det har dog ikke været muligt at medtage alle ideer i denne omgang. Kortlægningen er lavet som en energibalance, hvori anvendelsen af forskellige brændsler, f.eks. olie, naturgas, halm, træ, benzin m.v. er opgjort. Kortlægningen viser, hvor mange brændsler der bruges, og om disse bruges til f.eks. opvarmning i fritliggende huse, til produktion af fjernvarme eller til proces i industrien eller om brændslerne bruges som drivmiddel i private biler eller i lastbiler. Kortlægningen viser desuden, hvor meget CO 2 der udledes fra de forskellige sektorer og hvor stor en del af energiforbruget i kommunen, der kommer fra vedvarende energikilder. Kortlægningen har givet Favrskov Kommune et godt grundlag for at udpege vigtige indsatsområder samt givet mulighed for at vurdere effekten af de fremtidige energiog klimaaktiviteter. Kortlægningen er lavet ud fra data fra 2009, og målene for indsatsområderne skal ses i forhold til denne kortlægning. Favrskov Kommune har således afholdt et fælles interessentmøde med kommunens politikere, lokale fjernvarmeværker, biogasanlæg og energiselskaber samt Landsbyrådet og Danmarks Naturfredningsforening m.fl. Over 60 personer mødte op og deltog i debatten omkring den fremtidige varmeforsyning, mulige energibesparelser og mulige indsatsområder på transport- og trafikområdet. Resultatet af dagen blev mange interessante ideer og input, og en del af disse har Favrskov Kommune medtaget i udarbejdelsen af Klimaplanen. Således deltog godt 150 borgere i borgermødet i september 2011, hvor klimakommissær Connie Hedegaard startede borgerdebatten om den kommende klimaplan og vigtigheden af at udvikle en grøn teknologi, så afhængigheden af de fossile brændsler mindskes og udledningen af CO 2 reduceres. Efterfølgende havde borgerne mulighed for at bidrage med ideer og input på fire markedspladser. Favrskov Kommune har i videst muligt omfang medtaget de mange ideer og input i udarbejdelsen af Klimaplanen. Der findes på klimaområdet også en række aftaler, love, mål og visioner på internationalt og nationalt plan, som Favrskov Kommune har medtaget i udarbejdelsen af Klimaplanen. De vigtigste er kort gennemgået i de nedenstående afsnit. 4 5

4 Eksempler på ideer og input fra borgermødet: Klimaplan 2025 Internationale og nationale mål Bedre samarbejde mellem kommune, landbrug og forskning Vær bevidst om at bevare den gode muldjord til fødevare- og energiproduktion. Lav byudvikling på den dårlige jord Solceller på erhvervs- og driftsbygninger Strategi for energiafgrøder Cykelsti mod Lyngå fra Hadsten Flere togstoppesteder Cykling skal gøres attraktivt ved gode p-forhold Plan for ladestandere til elbiler i kommunen Affaldssortering i kommunale institutioner Fællesskaber omkring energi i landsbyerne Al gylle skal i biogasanlæg Varmepumper i boliger, hvor der ikke er fjernvarme Internationale og nationale mål Klimadebatten og nødvendigheden af at gøre en indsats på energiområdet har haft stor bevågenhed i de senere år. Dette har medført, at der i dag er en lang række aftaler, love, mål og visioner på internationalt og nationalt plan, som Favrskov Kommune vil forpligte sig til at opfylde. EU s Klima- og Energipakke EU s klima- og energipakke blev vedtaget på stats- og regeringschefernes EU-topmøde i 2007, hvor der var enighed om at opstille to bindende mål: 1. EU skal i år 2020 have reduceret udslippet af drivhusgasser til 20 % under 1990-niveauet % af den energi, der bruges i EU i 2020, skal komme fra vedvarende energi (Danmarks andel skal være på 30 % i 2020) Stats- og regeringscheferne blev endvidere enige om, at energieffektiviteten skal øges med 20 % i 2020, samt at 10 % af brændstofforbruget skal komme fra biobrændstoffer i Grøn vækst Ifølge aftalen om Grøn Vækst, som blev indgået 16. juni 2009, skal der skæres i udledningen af kvælstof og fosfor, mens økologi og biogas skal fremmes. Et af indsatsområderne i Grøn Vækst er, at styrke landbrugets rolle som leverandør af grøn energi. Aftalen sigter mod, at op til 50 % af husdyrgødningen i Danmark kan udnyttes til grøn energi i Energispareaftale 2010 Dansk Energi-Net har sammen med repræsentanter fra fjernvarmeselskaberne, naturgasselskaberne og olieselskaberne underskrevet en aftale med klima- og energiministeren om netselskabernes fremtidige energispareindsats. I aftalen har energiselskaberne forpligtet sig til at levere energibesparelser på i alt 6,1 PJ (petajoule) årligt i perioden Aftalen betyder, at energiselskaberne skal være med til at identificere besparelsesmuligheder i erhvervsvirksomheder, offentlige institutioner og kontorer samt yde bistand til udskiftning af olie- og gaskedler i boliger og andre bygninger. Vindenergi Energiaftalen, som blev indgået 21. februar , fastlægger blandt andet nogle overordnede rammer for udbygningen med vedvarende energi frem til Heri indgår en aftale med KL om, at kommunerne under et i deres planlægning skal reservere arealer til vindmøller svarende til 75 MW (megawatt) for hvert af årene 2010 og Der er ifølge Energistyrelsen ikke fastlagt procentsatser for andelen af vindenergi frem til år Aftale mellem regeringen (Venstre og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokraterne, Dansk Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Ny Alliance om den danske energi-politik i årene Grøn energi Klimakommissionen udgav i 2010 sit oplæg Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler. Oplægget peger på 40 konkrete anbefalinger, hvor energieffektiviseringer, etablering af et samlet energisystem, udbredelse af elbiler og udbredelse af vindmøller samt øget anvendelse af biomasse spiller de centrale roller. Samlet beskriver de foreslåede handlinger en reduktion af den nationale drivhusgasudledning på % i forhold til Forudsætningen for at nå målet om en fossilfri energiforsyning og en reduceret drivhusgasudledning er, at der laves en omkostningseffektiv langsigtet strategi for effektivisering og omlægning af hele energiforsyningen. Målet om uafhængighed af fossile brændsler skal være indfriet i Vores energi Vores Energi blev fremlagt i november 2011 og sigter mod, at energi- og transportsystemet i 2050 er 100 pct. baseret på vedvarende energi. Dette mål skal opnås ved hjælp af fire indsatsområder: 1. Effektivisering 2. Elektrificering 3. Udbygning med vedvarende energi 4. Forskning, udvikling og demonstration Vores Energi er understøttet af den energiaftale, som blev indgået i folketinget 22. marts Energiaftalen sætter den energipolitiske retning i årerne og tilvejebringer grundlaget for at foretage de nødvendige investeringer i vedvarende energi, energieffektivitet, energisystemet og i forskning, udvikling og demonstration af ny grøn teknologi. 6 7

5 Klimaplan 2025 Mål, forbrug og CO 2 -udledning Mål for klimaarbejdet frem til 2025 At reducere CO 2 -udledningen fra energiforbruget med 25 % i forhold til energiforbruget i 2009 At 50 % af energien i Favrskov Kommune skal stamme fra vedvarende energikilder At reducere CO 2 -udledningen fra den kommunale bygningsdrift med 30 % i forhold til 2009 Favrskov Kommune vil være en grøn kommune, der er kendetegnet ved en langsigtet og klimavenlig energiplanlægning og en høj anvendelse af lokale ressourcer og vedvarende energikilder. Det betyder, at vi skal tænke og handle bæredygtigt og klimavenligt for derigennem at sikre en hensigtsmæssig brug af energien. Denne adfærd skulle gerne på længere sigt give en klimamæssig og en økonomisk gevinst, både for borgerne, erhvervslivet i kommunen og for kommunen som virksomhed. Ligeledes er det håbet, at udviklingen af grøn teknologi og en optimeret udnyttelse af ressourcerne vil give plads til et grønt erhvervsliv og grønne arbejdspladser. Favrskov Kommune ønsker: 1. At reducere CO 2 -udledningen fra energiforbruget med 25 % i forhold til energiforbruget i Reduktion af CO 2 -udledningen med 25 % betyder, at hver borger i 2025 udleder maximalt 5 tons CO 2 om året. Målet skal nås ved en kombination af langsigtet energiplanlægning og energibesparende projekter. 2. At 50 % af energien i Favrskov Kommune skal stamme fra vedvarende energikilder. Målet skal nås ved etablering og udvidelser af anlæg til produktion af vedvarende energi. Målet vil desuden bidrage til reduktion af den samlede CO 2 -udledning. 3. At reducere CO 2 -udledningen fra den kommunale bygningsdrift med 30 % i forhold til Forbruget af brændsler i energiproduktionen er opdelt på fem kategorier. Som figur 1 viser, anvendes godt 30 % af brændslerne på transportområdet. Den kollektive el- og varmeforsyning samt den individuelle opvarmning tegner sig hver især for omkring 20 % af brændselsforbruget, mens den resterende del af brændslerne anvendes i industrien og i den øvrige elproduktion i kommunen. Figur 1 viser ligeledes fordelingen af fossile brændsler som benzin, diesel, naturgas og olie samt brændsler, som stammer fra vedvarende energikilder som grønt affald, halm, træ, biogas og vind. Figur 1 - Brændselsforbrug i 2009 Både den kollektive el- og varmeforsyning og den individuelle opvarmning i Favrskov Kommune er således kendetegnet ved en høj anvendelse af vedvarende energi. Ligeledes er der en høj anvendelse af vedvarende energi i elproduktionen, hvilket skyldes, at kommunen har en lokal produktion af vindmøllestrøm, og at der sker en lokal produktion af el baseret på biogas. Industrien i Favrskov Kommune har derimod kun en meget lille anvendelse af vedvarende energi, mens alle brændsler på transportområdet er fossile brændsler. Favrskov Kommune erkender vigtigheden af, at klimaarbejdet starter lokalt, og at kommunen tager ansvar for en bæredygtig lokal forsyning og bidrager til opnåelse af nationale klimamål. Klimaplanens mål skal dog ikke gennemføres alene af Favrskov Kommune, men i et samarbejde mellem kommunen, borgerne, erhvervslivet og de mange aktører på klimaområdet. Favrskov Kommune ønsker at feje for egen dør og reducere udledningen af CO 2 fra de kommunale bygninger med ca. 2 % om året frem til Energiforbrug i Favrskov Kommune Det samlede forbrug af brændsler i energiproduktionen var i 2009 på tetrajoule, hvilket svarer til ca. 1,6 millioner megawatttimer (MWh). El Industri Individuel opvarmning Kollektiv el- og varmeforsyning Transport Fossile brændsler Vedvarende energi Brændselsforbrug TJ/år Kortlægningen af energiforbruget og af CO 2 -udledningen i Favrskov Kommune bidrager til at skabe overblik over relevante indsatsområder og muliggør, at de indsatser, som skaber størst effekt, bliver prioriteret. 8 9

6 Klimaplan 2025 Mål, forbrug og CO 2 -udledning CO 2 -udledning i Favrskov Kommune Det samlede energiforbrug i Favrskov Kommune medførte, at der i 2009 blev udledt tons CO 2, hvilket svarer til 6,7 tons CO 2 pr. borger. Hver borger udledte dermed 2,4 tons CO 2 mindre end landsgennemsnittet. Figur 2 viser, at elforbruget giver anledning til 20 % af den samlede CO 2 -udledning. Dette skyldes, at størstedelen af den el, der ikke produceres lokalt, er baseret på kul, og at afbrænding af kul medfører høje CO 2 -udledninger. Anvendelsen af brændsler i industrien til procesvarme tegner sig for 18 % af udledningen, mens anvendelse af fossile brændsler som benzin og diesel på transportområdet står for 44 % af den samlede CO 2 -udledning i Favrskov Kommune. Da de eksisterende data over udledningen af øvrige drivhusgasser (metangas, lattergas og andet) fra andre kilder eksempelvis landbrug, gartnerier m.m. er forbundet med stor usikkerhed, er denne udledning ikke medtaget i Klimaplanen. Vedvarende energi i Favrskov Kommune Favrskov Kommune har, som det fremgår af ovenstående, en høj anvendelse af vedvarende energi som grønt affald, halm, træ og biogas i varmeproduktionen samt en høj anvendelse af vind og biogas i elproduktionen. I kortlægningen af energiforbruget og CO 2 -udledningen i 2009 er andelen af vedvarende energi beregnet til at udgøre 32,2 % af det samlede energiforbrug i Favrskov Kommune, hvilket er næsten det dobbelte af landsgennemsnittet. Figur 3 viser andelen af vedvarende energi i Favrskov Kommune samt i de øvrige kommuner i Region Midtjylland, som har deltaget i samarbejdet om kortlægning af energiforbruget. Den samlede andel af vedvarende energi i Region Midtjylland og Danmark er vist til højre i grafen. Den kollektive el- og varmeproduktion giver på grund af den høje anvendelse af vedvarende energi (72 %), kun anledning til 7 % af CO 2 -udledningen, mens de mange individuelle naturgas- og olieopvarmede huse i Favrskov Kommune er ansvarlige for 11 % af den samlede CO 2 -udledning. Figur 2 - CO 2 -udledning i % 20% 7% El Kollektiv el- og varmeforsyning Individuel opvarmning Industri Det vurderes, at den samlede udledning er mellem % højere end angivet ovenfor. Det forventes, at udledningen af disse drivhusgasser medtages i forbindelse med eventuel kommende lovgivning på klimaområdet. Figur 3 - Vedvarende energi i kommunerne VE % 50,0 45,0 40,0 35,0 30,0 25,0 20,0 15,0 10,0 5,0 0, % 18% Transport 10 11

7 Mål, temamål og projekter for Klimaplanen Indhold Klimaplan 2025 MÅL Klima -og Energimål for Favrskov Kommune Favrskov Kommune ønsker: At reducere CO 2 -udledningen fra energiforbruget med 25 % i forhold til energiforbruget i 2009 At 50 % af energien i Favrskov Kommune skal stamme fra vedvarende energikilder At reducere CO 2 -udledningen fra den kommunale bygningsdrift med 30 % i forhold til 2009 Energiplanlægning Energibesparelser Landbruget som energileverandør Trafik og Transport Klimaplanen er en politisk plan og går på tværs af en lang række af kommunens øvrige planer og politikker. Klimaplanen er bygget op over fire centrale temaer som tilsammen dækker de områder, hvor en indsats er påkrævet for at mindske energiforbruget og reducere CO 2 -udledningen. Hvert tema har sit eget temamål og disse bidrager tilsammen til Favrskov Kommunes overordnede og langsigtede mål. Klimaplanens temaer fokuserer på de energimæssige muligheder og udfordringer ved udnyttelse af lokale ressourcer og vedvarende energi, herunder f.eks. varmeforsyning, vindenergi, biogas, energiafgrøder og alternative drivmidler m.v. Ligeledes sættes der fokus på samarbejde med forsyningsvirksomheder, borgere og erhvervsliv og samarbejde på tværs af kommunegrænser. Klimaplanen fokuserer på forebyggelse af klimaændringer ved at reducere udledningen af CO 2 gennem øget anvendelse af vedvarende ressourcer og minimering af forbruget. Denne status vil danne grundlag for en vurdering af, om der skal igangsættes nye projekter. Klimaplanen og projektkataloget kommer ikke til at stå alene, idet klimaindsatsen bliver forankret bredt i organisationen. Klimaplanen vil således beskrive målene for, hvad Favrskov Kommune skal opnå. Hvordan kommunen når målene, fastsættes i forbindelse med anden planlægning, f.eks. varmeplan, vindmølleplan, biogasplan, cykelstiplan med flere og de deraf afledte handlingsplaner. Favrskov Kommune har i afsat i alt to millioner kroner til realisering af projekter i forbindelse med Klimaplanen. Projekterne skal medvirke til at sikre gennemførelse af CO 2 -reduktioner i kommunen og dækker blandt andet: Deltagelse i forpligtende samarbejder omkring energivejledning og -rådgivning med erhvervslivet, uddannelsesinstitutioner og forsyningsselskaber Klimakampagner med fokus på energiforbrug og mulige besparelser hos borgere, virksomheder og landbrug TEMAMÅL Projekter Favrskov Kommune vil fremme en bæredygtig energiforsyning med høj anvendelse af vedvarende energikilder. I fjernvarmeområder vil Byrådet vedtage tilslutningspligt, hvor dette er miljømæssigt og samfundsøkonomisk fordelagtigt. Favrskov Kommune vil arbejde for, at 50 % af alle oliefyr i kommunen er udfaset i Udarbejdelse af en strategisk Varmeplan Favrskov Kommune vil i 2025 reducere områdets samlede energiforbrug med 10 % i forhold til Favrskov Kommune vil i 2025 reducere energiforbruget fra egne bygninger, således at der opnås en reduktion af CO 2 -udledningen på 30 % i forhold til Etablering af et fælles Energiforum Favrskov Kommune vil øge udnyttelsen af bioenergi. Favrskov Kommune vil arbejde for, at 50 % af husdyrgødningen produceret i kommunen anvendes i energiproduktionen. Udarbejdelse af Biogasplan Favrskov Kommune vil nedbringe CO 2 -udledningen fra transporten. Favrskov Kommune vil fremme brugen af alternative brændstoffer. Cykelstiplan Klimatilpasninger som forebyggelse af oversvømmelser i forbindelse med øget nedbør indgår ikke som en del af denne Klimaplan. Favrskov Kommune har i forbindelse med Klimaplanen udarbejdet et projektkatalog. Projektkataloget udarbejdes for en to-årig periode og beskriver de forskellige indsatsområder indenfor de fire udvalgte temaer. Projektkataloget vil således blive suppleret med projektkataloger for perioden , osv. Undersøgelser af synergieffekter mellem landbrug, miljø, natur og energiforsyning med særligt fokus på landbruget som energileverandør Undersøgelser af mulighederne for udnyttelse af biobrændstoffer i transportsektoren, f.eks. anvendelse af opgraderet biogas i den kommunale bilpark eller i den offentlige trafik Midlerne anvendes primært i eksterne samarbejdsprojekter. Udarbejdelse af Vindmølleplan Energibesparelser i den kommunale bygningsdrift Etablering af projekt for energiforsyning i lokalsamfundet Udarbejdelse af Biomasseplan Undersøgelse af synergieffekter for bioenergi Letbaneprojekt Klimavenlige biler Projektkataloget beskriver hvilke konkrete projekter, der skal sættes i gang i 2012 og 2013, og hvordan de enkelte projekter bidrager til opfyldelse af temamålene. Favrskov Kommune vil løbende følge indsatsen indenfor energi- og klimaområdet, og vil hvert andet år indsamle data, som skal danne baggrund for en ny kortlægning af energiforbrug og CO 2 -udledning fra Favrskov Kommune. Andre af Klimaplanens projekter, såsom etablering af cykelstier eller gennemførelse af energibesparende tiltag i de kommunale bygninger, vil blive finansieret via selvstændige bevillinger. Favrskov Kommune har for eksempel oprettet en Energibank til finansiering af energibesparende tiltag i de kommunale bygninger

8 Mål for Energiplanlægning Tema 1: Energiplanlægning Favrskov Kommune vil fremme en bæredygtig energiforsyning med høj anvendelse af vedvarende energikilder I fjernvarmeområder vil Byrådet vedtage tilslutningspligt, hvor dette er miljømæssigt og samfundsøkonomisk fordelagtigt Favrskov Kommune vil arbejde for, at 50 % af alle oliefyr i kommunen er udfaset i 2025 i forhold til 2009 Den lokale energiplanlægning er et vigtigt fokusområde, hvis kommunen skal nedbringe CO 2 -udledningen og integrere en højere andel af vedvarende energikilder i energiforsyningen. Favrskov Kommune har i forvejen en høj udnyttelse af vedvarende energikilder. Energiplanlægningen skal understøtte denne udvikling, for derigennem at sikre forsyningssikkerheden ved at gøre kommunen mere uafhængig af fossile brændsler. I planlægningen skal der arbejdes med både den kollektive og den individuelle energiforsyning samt mulighederne for etablering af vedvarende energianlæg som f.eks. vindmøller og biogasanlæg. Det er vigtigt, at energiplanlægningen omfatter hele energikæden og kobles sammen med energiforbruget således, at der skabes et overblik over sammenhængen mellem og udviklingen af energiforbruget og energiforsyningen, samt hvordan de forskellige brændsler bedst kan udnyttes. Favrskov Kommune har myndighedsrollen for en række planlægningsopgaver, som har en direkte eller indirekte effekt på klimaområdet. Kommunen kan således angive retningen for den overordnede udvikling for konvertering af brændsler anvendt i den kollektive varmeforsyning samt have indflydelse på placeringen af nødvendige anlæg. Favrskov Kommune vil koordinere energiplanlægningen med kommunens øvrige planaktiviteter, så målet om en bæredygtig energiforsyning afspejles i alle sektorområder i kommunen. Favrskov Kommune er kendetegnet ved at have mange fritliggende huse, og huse som ligger i mindre bysamfund. Disse huse er i dag er individuelt opvarmede og primært ved brug af fossile brændsler. Den fremtidige opvarmningsform skal være baseret på varmepumper, biomasse samt andre former for vedvarende energi. Individuel anvendelse af oliefyr skal udfases. Favrskov Kommune vil arbejde for at påvirke udviklingen af både den kollektive og den individuelle energiforsyning. Favrskov Kommune vil derfor prioritere at deltage i samarbejder og udviklingsprojekter, både internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser, som kan understøtte og inspirere til udvikling af en bæredygtig energiforsyning med en høj anvendelse af vedvarende energikilder. Favrskov Kommune vil i arbejdet med energiplanlægningen også have fokus på mulighederne for anvendelse af solenergianlæg. Indpasning af solenergi i energisystemet kan ske ved planlægning af større solfangeranlæg til produktion af varme i den kollektive varmeforsyning. Ligeledes kan solfangeranlæg virke som supplerende varmekilde i individuelt forsynede ejendomme. Et andet vigtigt element i det fremtidige energisystem er etablering af solcelleanlæg til produktion af strøm. Udbredelsen af solcelleanlæg i Danmark er vokset betydeligt indenfor de seneste år og særligt i forbindelse med indførelse af nettomålingsordningen, som er en støtteordning til etablering af solcelleanlæg i private husstande og offentlige virksomheder. Favrskov Kommune har ikke en overordnet planlægning for etablering af solenergianlæg, men arbejder med at etablere solcelleanlæg på egne bygninger, f.eks. skoler og daginstitutioner. Projekter i Favrskov Kommune vil i den kommende projektperiode arbejde med følgende projekter: Udarbejdelse af en Strategisk Varmeplan Udarbejdelse af en Vindmølleplan Etablering af projekt Energiforsyning i lokalsamfund De enkelte projekter er nærmere beskrevet i Projekt katalog for Favrskov Kommune

9 Tema 2: Energibesparelser Mål for Energibesparelser Favrskov Kommune vil i 2025 reducere områdets samlede energiforbrug med 10 % i forhold til 2009 Favrskov Kommune vil i 2025 reducere energiforbruget fra egne bygninger, således at der opnås en reduktion af CO 2 -udledningen på 30 % i forhold til 2009 Et andet vigtigt indsatsområde i Favrskov Kommune er energibesparelser i både det eksisterende byggeri og i nybyggeri. Favrskov Kommune støtter dermed op om de nationale initiativer 2, hvori forsyningsselskaberne forpligtes til at arbejde med at reducere energiforbruget. At mindske energiforbruget er en oplagt måde at reducere CO 2 -udledningen på. Samtidig er ændret forbrugsadfærd, installering af f.eks. bevægelsesfølere og/eller investering i energieffektive apparater som f.eks. led-belysning ofte den billigste måde at mindske udledningen af CO 2 på. Hertil kommer, at der ofte er gode gevinster, både samfunds- og privatøkonomiske, forbundet med en energirenovering. Der er store potentielle energibesparelser i både boliger og erhverv. Ifølge Klimakommissionens oplæg Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler, kan energiforbruget til både opvarmning af vores huse og energiforbruget i industri og landbrug halveres. Reduktion af energiforbruget sker dog ikke af sig selv, og ofte er den enkelte bolig- eller virksomhedsejer ikke opmærksom på, at energiforbruget kan reduceres. Samtidigt kan det være vanskeligt at overskue de forskellige former for energirenovering og holde sig opdateret med nye muligheder og ny teknologi. Favrskov Kommune ønsker at øge synligheden og samarbejdet omkring mulighederne for at opnå energibesparelser. Det er håbet, at Favrskov Kommune på denne måde kan være med til at understøtte og inspirere til, at der gennemføres energibesparelser. Som et første skridt har Favrskov Kommune indgået samarbejde med Den jydske Haandværkerskole og Favrskov Erhvervsråd om etablering af et fælles forum for videndeling og samarbejde mellem de forskellige aktører på energiområdet. Favrskov Kommune vil feje for egen dør og prioriterer at gennemføre energibesparende tiltag i de kommunale bygninger. Favrskov Kommune har afsat 6,6 millioner kr. om året i årene til energibesparende tiltag, som for eksempel udskiftning af belysningsarmaturer, optimering af ventilationsanlæg eller isolering af klimaskærmen. Favrskov Kommune har desuden igangsat en forundersøgelse af mulighederne for at indgå en ESCO-aftale i relation til energirenovering af skolerne, etablering af vedvarende energi på de kommunale bygninger samt renovering af vejbelysningen i Favrskov Kommune. Favrskov Kommune vil også være opmærksom på mulige energibesparelser i andre dele af den kommunale virksomhed. Projekter i Favrskov Kommune vil i den kommende projektperiode arbejde med følgende projekter: Energibesparelser i den kommunale bygningsdrift Etablering af et fælles Energiforum De enkelte projekter er nærmere beskrevet i Projektkatalog for Favrskov Kommune Energispareaftale af 20. november 2009, underskrevet af Dansk Energi - Net sammen med repræsentanter fra fjernvarmeselskaberne, naturgasselskaberne og olieselskaberne om netselskabernes fremtidige energispareindsats

10 Tema 3: Landbruget som energileverandør Mål for Landbruget som energileverandør Favrskov Kommune vil øge udnyttelsen af bioenergi Favrskov Kommune vil arbejde for, at 50 % af husdyrgødningen produceret i kommunen anvendes i energiproduktionen Bioenergi fra landbruget kommer uden tvivl til at spille en rolle i fremtidens energiproduktion. Her tænkes ikke bare på udnyttelse af husdyrgødning til biogasproduktion, men også på anvendelse af afgrøder som halm, træ og energiafgrøder til el- og varmeproduktion. Favrskov Kommune har en betydelig landbrugsproduktion, og udnyttelse af ressourcer fra landbruget til energiproduktionen skal naturligvis ses i sammenhæng med og afvejes i forhold til den eksisterende fødevareproduktion. En anden gevinst ved afgasning af gyllen i biogasanlæg er, at det reducerer lugtgener i forbindelse med udbringning af gyllen på markerne. Samtidigt reduceres udledningen af CO 2 -ækvialenter som metan og lattergas fra markerne. I Klimakommissionens oplæg Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vil % af energiforbruget i 2050 dækkes af biomasse. Den endelige fordeling vil blandt andet afhænge af transportsektorens fremtidige drivmidler. Dyrkning af energiafgrøder kan også være med til at reducere udledningen af CO 2, dels gennem fortrængning af fossile brændsler, dels ved, at energiafgrøder ofte er mindre krævende at dyrke end traditionelle afgrøder. Favrskov Kommune vil derfor sætte fokus på at undersøge landbrugets nettobidrag til den samlede klimapåvirkning samt eventuelle natur- og miljømæssige konsekvenser ved udnyttelse og dyrkning af forskellige former for biomasse. Projekter i Favrskov Kommune vil i den kommende projektperiode arbejde med følgende projekter: Udarbejdelse af en Biogasplan Udarbejdelse af en Biomassseplan Udledninger og synergieffekter for arealanvendelse De enkelte projekter er nærmere beskrevet i Projektkatalog for Favrskov Kommune Udnyttelse af landbrugets ressourcer i energiproduktionen har stor betydning for nedsættelse af CO 2 -udledningen, og der vil ofte også kunne høstes forskellige miljømæssige gevinster. Således er en større udnyttelse af gyllen i biogasproduktionen en oplagt mulighed for at reducere CO 2 - udledningen, idet biogassen fortrænger fossile brændsler som naturgas og kul. Favrskov Kommune vil undersøge potentialet for en øget udnyttelse af bioenergi i energiproduktionen. Dette gælder både for de kendte biomasser som gylle, halm og træ, men også mulighederne for at udnytte andre former for biomasser, som f.eks. biomasse fra naturområder eller indsamlet haveaffald skal undersøges

11 Tema 4: Trafik og transport Mål for Trafik og transport Favrskov Kommune vil nedbringe CO 2 -udledningen fra transporten Favrskov Kommune vil fremme brugen af alternative brændstoffer Trafik- og transportområdet er en af de helt store klimamæssige udfordringer. Den teknologiske udvikling af f.eks. elbiler og anvendelsen af alternative brændstoffer er endnu ikke helt på plads, og en påvirkning af transportområdet kræver i høj grad en indsats på nationalt plan. Favrskov Kommune er kendetegnet ved at være en landkommune med mange pendlere, hvilket giver anledning til, at en betydelig del af den samlede CO 2 -udledning (44 %) kommer fra transportområdet. Nedbringelse af CO 2 -udledningen fra transportområdet kan blandt andet ske ved reduktion af privatbilismen. Den personlige mobilitet har stor betydning for den enkelte borger, så en reduktion af privatbilismen kræver, at der er gode alternative transportmuligheder, f.eks. i form af gode og lettilgængelige cykelstier og kollektiv transport som busser eller tog. Favrskov Kommune arbejder aktivt for at kunne tilbyde borgerne gode alternative transportformer. Favrskov Kommune har blandt andet tilsluttet sig Flextur, som et supplerende tilbud til den almindelige buskørsel. Flextur er kørsel fra dør til dør, men adskiller sig fra taxakørsel ved, at turen deles af op til 6 personer. Favrskov Kommune vil desuden arbejde på at få flere til at tage cyklen. Dette sker blandt andet ved, at kommunen deltager i kampagner f.eks. Alle børn cykler og arbejder på bedre information omkring de rekreative cykelruter. Favrskov Kommune har allerede to etablerede biogasanlæg og har derfor særlig opmærksomhed rettet mod mulighederne for anvendelse af biogas som drivmiddel i transportsektoren. Favrskov Kommune vil i den forbindelse igangsætte et pilotprojekt, som skal vurdere mulighederne og de økonomiske konsekvenser for anvendelse af biogas som drivmiddel i offentligt ejede køretøjer. Sideløbende med pilotprojektet vil Favrskov Kommune undersøge mulighederne for udbredelse af elbiler/plug-in hybridbiler i hjemmeplejen. Favrskov Kommune vil desuden arbejde for at udbrede kendskabet til forskellige pendlernet i energieffektiv køreteknik. Projekter i Favrskov Kommune vil i den kommende projektperiode arbejde med følgende projekter: Cykelstiplan Letbaneprojekt Klimavenlige biler De enkelte projekter er nærmere beskrevet i Projektkatalog for Favrskov Kommune En anden mulighed for at nedbringe CO 2 -udledningen fra transportområdet er udskiftning af de fossile brændsler. Ifølge Klimakommissionens oplæg Grøn energi vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vil biler, som kører på forskellige kombinationer af el og biobrændsler kunne reducere energiforbruget med %, bl.a. på baggrund af elmotorens højere effektivitet

12 Klimaplan 2025 Netværk og samarbejde Favrskov Kommune vil arbejde aktivt og vedholdende for at opfylde Klimaplanens mål. Dette vil være gældende både i forbindelse med kommunens arbejde med de mange forskellige planlægningsopgaver, som f.eks. kommuneplan, lokalplaner, varmeplan eller vindmølleplan, som har en direkte eller en indirekte indflydelse på klimaområdet, men også i forbindelse med myndighedsopgaver, som tilladelser for varmepumper, husstandsvindmøller samt godkendelser af virksomheder og landbrug. Inddragelse af borgere, virksomheder og organisationer Opfyldelse af klimaplanens mål kan ikke løftes af Favrskov Kommune alene, men kræver en målrettet indsats, tæt dialog med og handling fra mange forskellige aktører. Lokalt klimasamarbejde Favrskov Kommune har taget hul på de første klimaprojekter, og har indledt et nyt klimasamarbejde med Videncenter Energi på Den jydske Haandværkerskole og Favrskov Erhvervsråd. Samarbejdet fokuserer på at gennemføre projekter, som kan være med til at udvikle, afprøve og demonstrere bæredygtige energiløsninger. Indtil videre har samarbejdet følgende to projekter i støbeskeen: Lokalsamfundet Projektet fokuserer på de lokalsamfund, der ikke energiforsynes via fælles forsyningslinje. Projektet vil, på tværs af eksisterende og nye teknologier, analysere forslag og muligheder for bæredygtige forsyningsløsninger til lokalsamfundets borgere. Netværk og samarbejder Favrskov Kommune vil understøtte udviklingen og være med til at skabe nye løsninger på klimaområdet. Dette skal blandt andet ske ved at indgå i netværk og forpligtende samarbejder, både internt i kommunen og på tværs af kommunegrænser. Det fælles fokus for samarbejderne vil være, at der skabes besparelser på energiforbruget og at CO 2 -udledningen reduceres. Favrskov Kommune arbejder med gennemførelse af energibesparelser i de kommunale bygninger og er i gang med at undersøge muligheden for at indgå i relevante partnerskaber for optimering af hele den kommunale bygningsdrift. Favrskov Kommune deltager i KL s klimanetværk, som har fokus på klimaindsatsen i de danske kommuner, og er desuden medlem af KL s dialogportal for varme-, vindmølleog biogasplanlæggere. Favrskov Kommune deltager også i specialiserede netværk som for eksempel elbilsnetværk og solcellenetværk. Endelig prioriterer Favrskov Kommune en tæt dialog og et godt samarbejde med såvel forsyningsselskaberne i kommunen som vores nabokommuner, i forbindelse med større planlægningsopgaver som varmeplanlægning og biogasplanlægning. Favrskov Kommune vil derfor prioritere at deltage i projekter, som involverer både borgere, virksomheder og organisationer i lokalsamfundet og vil derigennem sætte klimaet på dagsordnen. Klimaprojekterne kan indeholde forskellige former for kampagner eller udviklingsprojekter, som tilsammen medvirker til at skabe nye løsninger på energiområdet og på samme tid understøtter og inspirerer borgere og virksomheder til at gennemføre energiforbedringer eller på anden måde at reducere deres energiforbrug. Energiforum Projektet fokuserer på, hvordan de potentielle muligheder, kompetencer og ressourcer på energiområdet i Favrskov Kommune udnyttes optimalt. Projektet skal virke kontaktskabende mellem privatpersoner, virksomheder og uddannelsesinstitutioner, som er interesserede i projekter på energiområdet. Mål og resultater fra forummets projekter skal være til inspiration for andre borgere og virksomheder

13 Projektoversigt Projektkatalog Projekter Handling for projektet Beregnet CO 2 -reduktion ved fuld gennemførelse Energiplanlægning 1. Strategisk varmeplan Udvidelse af fjernvarmeområder tons CO 2 2. Vindmølleplan Opsætning af ni nye vindmøller tons CO 2 3. Energi i lokalsamfund 2. Energibesparelser Bidrager til målet om 50 % udfasning af oliefyr tons CO 2 4. Kommunal bygningsdrift Gennemførelse af energibesparelser tons CO 2 5. Energiforum 3. Landbruget som energileverandør Bidrager til målet om 10 % reduktion af energiforbruget tons CO 2 6. Biogasplan Øget biogaskapacitet på MWh tons CO 2 7. Biomasseplan 8. Udledninger og synergieffekter for arealanvendelse Potentiale for udnyttelse af bioenergi energiproduktionen Undersøgelse af udledninger og synergieffekter 4. Trafik og transport 9. Cykelstiplan Øge tilgængeligheden af cykelstier 10. Letbaneprojekt Deltagelse i projekt 11. Klimavenlige biler Samlet reduktion for fuld gennemførelse af projekter Udbredelse af klimavenlige biler i den kommunale bilpark tons CO 2 (reduktion på 23 %) 24 25

14 Favrskov Kommune Skovvej Hinnerup

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune

Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Klimaplan 2025 Favrskov Kommune Indholdsfortegnelse Forord...3 Indledning...4 Internationale og nationale mål...6 Mål, forbrug og CO 2 -udledning...8 Indhold i Klimaplan 2025...12 Tema 1 - Energiplanlægning...14

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen

Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030. Lars Bo Jensen Energiregnskaber som grundlag for Randers Kommunes Klimaplan 2030 Lars Bo Jensen Viborg, d. 09.09.2010 Forhistorien Randers Kommune Klimaudfordringer også i Randers Kommune Højvandssikring & pumpehus på

Læs mere

Visionsplan for Ærøs energiforsyning

Visionsplan for Ærøs energiforsyning Udkast til Visionsplan for Ærøs energiforsyning Ærø Kommune og Udvalget for Bæredygtig Energi (UBE) ønsker at understøtte en udvikling frem mod 100 % selvforsyning med vedvarende energi på Ærø. Ønsket

Læs mere

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends

Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends SDU 31. maj 12 Den danske energisektor 2025 Fremtidens trends På vej mod en vedvarende energi-region Syddanmark / Schleswig-Holstein Sune Thorvildsen, DI Energibranchen Dagsorden Energiaftale af 22. marts

Læs mere

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER

ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN (ISEAP) SAMSØ UDEN FOSSILE BRÆNDSLER D. 12. juni 2012 ØENS BÆREDYGTIGE ENERGIHANDLINGSPLAN Samsø Forord Samsø har lavet en energihandlingsplan, der skal gøre øen uafhængig

Læs mere

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI

HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI NORDDJURS KOMMUNE 2013 Indhold HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG ENERGI I NORDDJURS KOMMUNE 2013...1 Indhold...2 Indledning...3 Introduktion til handleplanens elementer....4 Baseline-opgørelse...4

Læs mere

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011

Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne. Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Temamøde 3: Strategisk energiplanlægning i kommunerne Bjarne Juul-Kristensen, Energistyrelsen, d. 14. april 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes

Læs mere

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan

Klimaplan for Syddjurs Kommune 2012 - Handlingsplan Indsatsområde Indsatser Start Slut Finasiering CO2 reduktion Ansvarlig Status/bemærkninger Projekter 1. Energibesparelser i Syddjurs Kommunes egne ejendomme Reduktion af forbrug af el, vand og varmeforbrugsenheder

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011

Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Strategisk Energiplanlægning hvem, hvad, hvornår og hvorfor? Renée van Naerssen Roskilde, den 21. juni 2011 Disposition Resumé af Energistrategi 2050 Energistrategi 2050 s betydning for kommunernes opgaver

Læs mere

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune

Klimaet sætter dagsordenen. Hvorfor? Randers Kommune Klimaet sætter dagsordenen Hvorfor? Randers Kommune Randers Kommune Strategisk energiplanlægning overvejelser Hvem skal vi lave strategisk energiplanlægning for? For klimaet, økonomien, sikkerheden, Danmark,

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Fremtidens danske energisystem

Fremtidens danske energisystem Fremtidens danske energisystem v. Helge Ørsted Pedersen Ea Energianalyse 25. november 2006 Ea Energianalyse a/s 1 Spotmarkedspriser på råolie $ pr. tønde 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0 1970 '72 '74 '76 '78

Læs mere

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv

Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Fremtidens energiforsyning - et helhedsperspektiv Gastekniske dage 18. maj 2009 Dorthe Vinther, Planlægningschef Energinet.dk 1 Indhold 1. Fremtidens energisystem rammebetingelser og karakteristika 2.

Læs mere

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler

vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler vejen mod et dansk energisystem uden fossile brændsler UDFORDRING: STORT PRES PÅ OLIE OG GASRESSOURCER mb/d 120 100 80 60 40 20 0 1990 2000 2010 2020 2030 Natural gas liquids Non conventional oil Crude

Læs mere

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune

Århus CO2 neutral i 2030. Århus. CO2 neutral 2030. Jan Nielsen, Klimachef. Aftenmøde 1. december 2010. Århus Kommune Visionen CO2030 - Århus uafhængig af fossile brændsler Århus CO2 neutral 2030 Aftenmøde 1. december 2010 Jan Nielsen, Klimachef Århus Kommune Indhold 1. Visionen for Århus CO2030 2. Hvad er status for

Læs mere

Fjernvarme til lavenergihuse

Fjernvarme til lavenergihuse Fjernvarme til lavenergihuse Denne pjece er udgivet af: Dansk Fjernvarme Merkurvej 7 6000 Kolding Tlf. 76 30 80 00 mail@danskfjernvarme.dk www.danskfjernvarme.dk Dansk Fjernvarme er en interesseorganisation,

Læs mere

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen

Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG. Energipolitik på. -Det hele hænger sammen Det Energipolitiske Udvalg 2009-10 EPU alm. del Bilag 122 Offentligt HVIDBOG Energipolitik på fjernvarmeområdet -Det hele hænger sammen -Det hele hænger sammen Dansk Fjernvarmes Hvidbog 2010 UDGIVER:

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Fremtidens energisystem

Fremtidens energisystem Fremtidens energisystem Besøg af Netværket - Energy Academy 15. september 2014 Ole K. Jensen Disposition: 1. Politiske mål og rammer 2. Fremtidens energisystem Energinet.dk s analyser frem mod 2050 Energistyrelsens

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef

KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi. 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef KvægKongres 2012 Elforbrug eller egen energiproduktion Klimaet og miljøet - Bioenergi 28. februar 2012 Michael Støckler Bioenergichef Muligheder for landbruget i bioenergi (herunder biogas) Bioenergi Politik

Læs mere

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1

Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015. Anders Johan Møller-Lund 1 Dansk Fjernvarmes regionsmøde Odense 3. marts 2015 Anders Johan Møller-Lund 1 Energi- og klimamål 2020: Vedvarende energi skal udgøre 35% i 2020, heraf skal vindenergi dække 50% af elforbruget 2035: El-

Læs mere

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER

ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER CONCITO 2014 ANNUAL CLIMATE OUTLOOK 2014 SAMMENFATNING OG ANBEFALINGER Sammenfatning og anbefalinger Den klimapolitiske, økonomiske og samfundsmæssige udvikling i det forgangne år har bevirket, at Danmarks

Læs mere

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer

Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Åben land gruppen Fællesmøde 28.oktober 2014 Energiløsninger på landet og i mindre byer Udgangspunkt og rammer Mål og perspektiver Muligheder og midler Aktører og roller 1 Formålet at bidrage til omstillingen

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen

Går jorden under? Replik Djævlen ligger i detaljen Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Replik Djævlen ligger i detaljen Professor Jørgen E. Olesen De langsigtede mål for 2050 (Klimakommissionen) Uafhængige af olie, kul og gas

Læs mere

Enhedslistens klima-jobplan

Enhedslistens klima-jobplan Enhedslistens klima-jobplan Både økonomien og klimaet er i krise. Den økonomiske krise har medført, at omkring 170.000 danskere går arbejdsløse. Samtidig fordrer klimakrisen, at der så hurtigt som muligt

Læs mere

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets

1. øge antallet af indbyggere i kommunen Planlagt og / eller besluttet. Klima- og Energirådets Notatark Sagsnr. 1.5.12-G-4-12 Sagsbehandler Niels Rauff 27.3.215 Hedensted Kommune har forpligtet sig til at reducere udledningen af CO 2 med 2% fra 1,1 tons pr. borger i 1995 til 8.1 tons pr. borger

Læs mere

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN

ENERGILANDSBY 5762 Indhold; OMSTILLINGEN ENERGILANDSBY Dette notat er udarbejdet af arbejdsgruppen Energilandsby under Udviklingsplan. Forfatter; Rudi Rusfort Kragh, Krovej 15, Vester Skerninge. December + januar 2011. Indhold; Side 1; Omstillingen;

Læs mere

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN

resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN resumé af forslaget til Klimaplan 2010-2012 for Odense Kommune KLIMA PLAN indhold forord 4 Hvordan og hvorfor 6 Odenses klimavision og klimamål 8 Fokusområder 10 Energi og forsyning 12 Energibesparende

Læs mere

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv

Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Bygningers klimapåvirkning i et livscyklusperspektiv Michael Minter, komunikationschef Horsens, 31. januar 2013 Om CONCITO CONCITO - Danmarks grønne tænketank Formidler klimaløsninger til politikere, erhvervsliv

Læs mere

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding

Går jorden under? Kampen om biomasse og affald til forbrænding Går jorden under? det historiske perspektiv og menneskets rolle Kampen om biomasse og affald til forbrænding 114 APRIL 2011 Forskningsprofessor Jørgen E. Olesen Tre store udfordringer for samfundet Klimaændringer

Læs mere

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen

Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning. Finn Bertelsen Energistyrelsen Hvor vigtig er fast biomasse i den fremtidige energiforsyning Finn Bertelsen Energistyrelsen Seminar om handlingsplan for udvikling og demonstration inden for kraftvarme fra fast biomasse den 15. juni

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune

Klimapartnerskabsaftale. mellem. Natur og Miljø. Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. Aarhus Kommune Klimapartnerskabsaftale mellem XX og Natur og Miljø Teknik og Miljø Aarhus Kommune Aarhus Kommune Mellem undertegnede parter: XX Adresse postnr. by CVR nr. og Klimasekretariatet Valdemarsgade 18 8000 Aarhus

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [30. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne

Aarhus Kommune. vil give grøn varme til borgerne vil give grøn varme til borgerne v/jan B. Willumsen, afdelingschef Hvem er vi Hvad har vi nået hvad kan vi Målsætninger Hvad er planen Udfordringer, samspil, samarbejde hvem er vi? En offentlig virksomhed

Læs mere

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring?

Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Fossilfri energi Hvad er den fremtidige udfordring? Vindmøller ved Sprogø, Sund & Bælt Tyge Kjær Roskilde Universitet Udfordringen Emnerne: - Hvort stort er energiforbruget i dag og hvad skal vi bruge

Læs mere

Klimaplan del 1 - Resumé

Klimaplan del 1 - Resumé Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Klimaplan del 1 - Resumé Kortlægning af drivhusgasser fra Næstved Kommune 2007 Udarbejdet af: Rambøll Danmark A/S Teknikerbyen

Læs mere

Fremme af varmepumper i Danmark

Fremme af varmepumper i Danmark Fremme af varmepumper i Danmark Energipolitisk fokus og skrotningsordningen Mikkel Sørensen Energipolitisk fokus I juni 2005 fremlagde regeringen Energistrategi 2025. I en baggrundsrapport blev varmepumper

Læs mere

Basisfremskrivning og scenarieanalyser

Basisfremskrivning og scenarieanalyser Vordingborg Kommune Basisfremskrivning og scenarieanalyser Oktober 2010 COWI A/S Parallelvej 2 2800 Kongens Lyngby Telefon 45 97 22 11 Telefax 45 97 22 12 wwwcowidk Vordingborg Kommune Basisfremskrivning

Læs mere

Husholdningernes energiforbrug og - produktion

Husholdningernes energiforbrug og - produktion Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Udfordringen Husholdningernes energiforbrug og - produktion Dette notat giver en kort indføring til området Husholdningernes energiforbrug og - produktion :

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland?

Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Strategisk Energiplanlægning - hvad sker der i Nordjylland? Dansk Fjernvarmes regional møde i Sæby den 12. marts 2015, oplæg ved Thomas Jensen, energiplanlægger Hjørring Kommune, projektleder for Et Energisk

Læs mere

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund

UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning. Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund UDVIKLING FREM FOR AFVIKLING Naturgas som en del af en renere løsning Kraftvarmedagen 15. marts 2014 Ole Hvelplund Klar til nye udfordringer Fossilfrit DK Udfordringen Fakta om naturgas Grøn gas Gassens

Læs mere

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg

Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem. Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Forpligtelser til energibesparelser og værktøjer til at indfri dem Af Christian Byrjalsen, Energicenter Aalborg Energicenter Aalborg Byrådet traf i 1992 beslutning om etablering af Energicenter Aalborg

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010

GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER REGERINGEN. Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 2010 GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN GRØN VÆKST FAKTA OM STØTTE TIL GRØNNE VIRKSOMHEDER Møde i Vækstforum den 25. 26. februar 21 REGERINGEN

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus

Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen. Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Fossilfri fjernvarme Jørgen G. Jørgensen Varmepumpedagen 2010 12. oktober 2010 Eigtved Pakhus Væsentligste kilder (September 2010) Konklusion - 1 Medvind til varmepumper i Danmark Op til 500.00 individuelle

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder.

I tilknytning til hvert af temaerne er der i samarbejde med regionens kommuner gennemført tilsvarende temamøder. Dette notat indgår som ét af flere notater, der er udarbejdet af Region Midtjylland i forbindelse med forberedelse af arbejdet med strategisk energiplanlægning. Arbejdet hen imod den strategiske energiplanlægning

Læs mere

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer

Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Energispareaftalen og EU s energieffektiviseringsdirektiv Nye perspektiver og initiativer Chefkonsulent Peter Bach MILJØFORUM MIDTJYLLAND Konference Aarhus, 31. oktober 2012 Nye rammebetingelser Energiaftalen

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT PLANLÆGNING & PRIVAT BYGGERI GRØNT 1. PLANLÆGNING OG BYGGERI... 3 1.1 Mål...3 2. OPGØRELSER... 5 2.1 Bæredygtighed i planlægningen...5 2.2 Borgerinddragelse...5 2.3 Planlægning for vindmøller...6 2.4 Husstandsvindmøller...6 2.5 Biogas...7

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar

Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar TALEMANUSKRIPT Tale til Fossil Frie Thy konference den 28. februar Indledning I er med til at gøre en forskel Udfordringen i transporten Tak fordi jeg måtte komme og være en del af den 4. Fossil Frie Thy

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO 2 -opgørelse 2013 og handlingsplan 2014 Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO 2 -opgørelse og handlingsplan 2014 Indholdsfortegnelse Indledning... 2 Resumé... 2 Status på projekter... 2 Energirenovering af de kommunale bygninger... 2

Læs mere

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer

Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Teknik & Miljø Plan Dato: 9. september 2014 Notat om ressourcebehov for at kunne planlægge detailleret for alternative energiformer Sagsnr.: 12/134511 / Sagsbehandler: RAK Under Klima- og Miljøudvalgets

Læs mere

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning.

Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. Hvad vil CONCITO? Tænketankens formål er at medvirke til et lavere udslip af drivhusgasser og en begrænsning af skadevirkningerne af den globale opvarmning. CONCITOs vedtægter CONCITO Annual Climate Outlook

Læs mere

Mere vindkraft hvad så?

Mere vindkraft hvad så? Mere vindkraft hvad så? Vindtræf 2009, Danmarks Vindmølleforening 7. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Agenda Udfordringen for det danske elsystem Effektiv indpasning af vindkraft

Læs mere

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013

Strategisk Energiplanlægning Hotel Sørup Herregaard Den 4. december 2013 Den strategisk energiplan Hvad kan den strategiske energiplanlægning gøre for energiselskaberne, og hvad kan energiselskaberne gøre for den strategiske energiplanlægning? Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde

Læs mere

Den strategisk energiplanlægning

Den strategisk energiplanlægning Energiens fremtid i Region Sjælland Den strategisk energiplanlægning Fra: Landsplanredegørelsen 2013 afsnittet vedr. Vækst og grøn omstilling Tyge Kjær - tk@ruc.dk Roskilde Universitet Hvad kan det bruges

Læs mere

strategisk energiplan 2015-2025

strategisk energiplan 2015-2025 strategisk energiplan 2015-2025 Vision: Bornholm er et CO2-neutralt samfund baseret på bæredygtig og vedvarende energi i 2025 OSTKRAFT Samarbejde om vækst og udvikling på Bornholm. Understøtte kommunens

Læs mere

STRATEGISK ENERGIPLAN, september 2014

STRATEGISK ENERGIPLAN, september 2014 STRATEGISK ENERGIPLAN 2014-2018 VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE STRATEGISK ENERGIPLAN, september 2014 Sag nr. 12/6001 Dok. nr. 98336/14 1/12 Indhold Forord...3 1. Indledning...4 1.1 Varde Kommune som energiplanlægger...4

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012

Klimahandleplan. for Vordingborg Kommune 2011-2012 Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - Godkendt af kommunalbestyrelsen den 27. januar Klimahandleplan for Vordingborg Kommune - 1. udgave, 1. oplag Vordingborg Kommune Miljø og Teknik Østergårdstræde

Læs mere

Kommunens muligheder for at gå i spidsen

Kommunens muligheder for at gå i spidsen Kommunens muligheder for at gå i spidsen Søren Dyck-Madsen Indledning Kommunen har flere funktioner Myndighedsrolle, politisk aktør på borgernes vegne, egen driftsvirksomhed m.fl. Man er nødt til at betragte

Læs mere

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening

Bliv klimakommune. i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Bliv klimakommune i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening Det nytter at gøre noget lokalt. Du og din kommune kan gøre en positiv forskel for vores klima. Danmarks Naturfredningsforening kan hjælpe

Læs mere

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september

Notat. Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011. 27. september Notat 27. september Dok. ansvarlig: KAT/DLI Sekretær: DLI/KAT Sagsnr: 11/188 Doknr: 3 27-09-2011 En håndværkers muligheder og vilkår for at samarbejde med energiselskaber om energibesparelser en kort introduktion

Læs mere

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen

Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse. Søren Schmidt Thomsen Varmeværker som lokale aftagere af fast biomasse Søren Schmidt Thomsen Disposition Kort præsentation Udgangspunktet Lidt historik Dansk energipolitik EU energipolitik Hvad sker der så fremadrettet? Dansk

Læs mere

Behov for flere varmepumper

Behov for flere varmepumper Behov for flere varmepumper Anbefaling til fremme af varmepumper Dansk Energi og Dansk Fjernvarme anbefaler i fælleskab: 1. At der hurtigt tages politisk initiativ til at give økonomisk hjælp til etablering

Læs mere

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark!

Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob nu! Sæt gang i arbejdet for et bæredygtigt Danmark! Klimajob har vi råd til at lade være? Omkring 170.000 mennesker går nu reelt arbejdsløse her i landet, heriblandt mange, som er sendt ud i meningsløs»aktivering«.

Læs mere

1. Dansk energipolitik for træpiller

1. Dansk energipolitik for træpiller 1. Dansk energipolitik for træpiller En aktiv dansk energipolitik har gennem mere end 25 år medvirket til, at Danmark er blevet førende indenfor vedvarende energi. Deriblandt at skabe rammerne for en kraftig

Læs mere

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder

Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Fremtidens elsystem - scenarier, problemstillinger og fokusområder Net Temadag 2009 24. november 2009 Dorthe Vinther, udviklingsdirektør Energinet.dk 1 Indhold Udfordringen for det danske elsystem Fremtidsscenarier

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Bilag til LA 21-strategi og handlingsplan sendes i høring Dato: 10. maj 2011 Brevid: 1372548 Forslag til Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 Administrationen Alléen 15 4180 Sorø Tlf.: 70 15 50 00 linnyb@regionsjaelland.dk

Læs mere

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge

Nyt stort fjernvarmesystem i Køge Nyt stort fjernvarmesystem i Køge TRANSFORM konference den 21. november 2012 Lars Gullev Direktør, VEKS Fjernvarme i Hovedstaden VEKS Interessentskab Interessentskab mellem mellem 12 12 kommuner kommuner

Læs mere

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark

Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Samspil mellem vindkraft, varmepumper og elbiler RESUME VARMEPUMPER Effektiv anvendelse af vindkraftbaseret el i Danmark Udgivet af Oplag: 500 Rapporten

Læs mere

1. Introduktion Roskilde Kommune

1. Introduktion Roskilde Kommune Case.Dok.6.6 Prefeasibility undersøgelse Undersøgelse af mulighed for fjernvarme i naturgasområder Jakob Elkjær, Regin Gaarsmand & Tyge Kjær ENSPAC, Roskilde Universitet Den 8. august 2014. 1. Introduktion

Læs mere

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro

12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010. (det talte ord gælder) Tak! Intro 12. oktober 2010, kl. 15.15 i Eigtveds Pakhus: Tale på Varmepumpedagen 2010 (det talte ord gælder) 7. oktober 2010 Intro Tak! De sidste par uger har været noget hektiske. Som I ved barslede Klimakommissionen

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering

Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Energioptimeringen = Klimaoptimeringen Betydning af at tænke energirigtigt Potentialet i energi effektivisering Af Sigurd B. Lauritsen, Chefrådgiver, Grontmij Carl Bro Katuaq, Nuuk 29. oktober 2009 Formål

Læs mere

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv

MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv Strategisk energiplanlægning i de midtjyske kommuner MIDT Energistrategi i et nationalt perspektiv 28. oktober 2014 Jørgen Krarup Energianalyse jkp@energinet.dk Tlf.: 51380130 1 AGENDA 1. Formålet med

Læs mere

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator

Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt. Biogas Ringkjøbing-Skjern. Lars Byberg, Bioenergikoordinator Inspirations-workshop Gang i biogas i Region Midt Biogas Ringkjøbing-Skjern Lars Byberg, Bioenergikoordinator Kortlægning af bioenergi i Ringkøbing-Skjern Kommune Bioenergi Gas Flydende Fast CO 2 deponering

Læs mere

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013

CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 CO2-opgørelse for Svendborg Kommune som samlet geografisk område 2013 December 2014 Udarbejdet af: Rune Schmidt Ærø Energi- og Miljøkontor

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 14. oktober 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med Lokal Agenda 21-strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng

Læs mere

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011

Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Lokal Agenda 21-strategi 2012-2015 FORSLAG Offentlig høring 21. juni 2011 9. september 2011 Indledning Regionsrådet ønsker med LA21 strategien for 2012 2015 at fokusere og skabe yderligere sammenhæng i

Læs mere

Klimastrategi. for Vordingborg Kommune

Klimastrategi. for Vordingborg Kommune Klimastrategi for Vordingborg Kommune Indholdsfortegnelse Forord 3 1. Baggrund for klimaarbejdet 4 2. Vordingborg Kommune og klimaet 5 3. CO 2 -udledning i Vordingborg Kommune 6 4. Vision og ambitioner

Læs mere

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling

Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Notat: Strategisk Energiplan Høringsbehandling Plan og Udvikling Sagsnr. 266462 Brevid. 2130434 Ref. SMAG Dir. tlf. 4633 3179 sorenmag@roskilde.dk 26 august 2015 I dette notat sammenfattes bemærkninger

Læs mere

Erhvervslivets energiforbrug

Erhvervslivets energiforbrug Introduktion og baggrund Brændende spørgsmål Den energimæssige udfordring Erhvervslivets energiforbrug Dette notat giver en kort indføring til området Erhvervslivet : Hvordan ser de økonomiske incitamentstrukturer

Læs mere

Varmepumper i Lejre Kommune

Varmepumper i Lejre Kommune Varmepumper i Lejre Kommune version 0.2 Flemming Bjerke i samarbejde med Niels Hansen, NH-Soft Dette notat behandler brugen af varmepumper i Lejre Kommune som supplement til Klimaplanen 2011-2020 for Lejre

Læs mere