HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012"

Transkript

1 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK

2 Indhold Indledning 3 Status for Handleplan Inddragelse af borgere og erhvervsliv Frivillige klimaambassadører i Vangede 9 Grøn bygherrevejledning for borgerne 9 Grøn inspirationsdag for daginstitutioner 9 Rundt om vand læringsforløb for udskolingen 9 Vandes dag 10 Miljøpris Bæredygtig byudvikling og byomdannelse Byudvikling: - Kulturhistorisk vandretur i Ermelunden 11 Transport - Test en elbil 11 - Test af elbil i kommunen 12 - Vi cykler til møder 12 - Cykelkampagner 12 Klimatilpasning borgere skal holde regnvandet på egen grund 13 - Vandreudstilling med information om regnvand på egen grund 13 Byggeri - Implementering af kommunens grønne bygherrevejledning 13 - Undersøgelse af Gate 21-partnerskab til styrkelse af klima- og energiarbejdet 14 Miljøbelastning og ressourceforbrug Energiforbrug og CO 2 - Husets web implementering 15 - Klimaambassadører på skoler og dagsinstitutioner 15 - Printerprojekt implementering 15 - Adfærdspåvirkning af brugerne i kommunens institutioner 15 - Sluk lyset-dag på daginstitutionerne 16 - Medarbejderdreven klimainnovation 16 - Grønt regnskab Energibesøg i daginstitutioner 16 Affald - Affaldsforebyggelse 16 - Minigenbrugsanlæg på skoler 17 - Forsøgsordning vedrørende nyt affaldssystem 17 Grønne områder - rekreative og naturmæssige værdier Den grønne og den blå ressource - Pas på vores søer og vandhuller begræns fodring af ænder i søer 18 - Familiecykeltur med grøn guide ad kommunens cykelruter 18 2

3 Indledning I 2011 vedtog Gentofte Kommune en ny strategi for bæredygtig udvikling af kommunen. Implementering af strategien sker dels igennem sektorplaner på række områder, f. eks. affaldsplan, grøn strukturplan, trafikpolitik, klimaplan, spildevandsplan og vandforsyningsplan, og dels gennem årlige handleplaner for en bæredygtig udvikling med fokus på det adfærdsmæssige og på inddragelse af borgere, virksomheder og interesseorganisationer. I budgettet for 2012 er der afsat 2 mio. over 2 år netop til at intensivere de borger- og virksomhedsrettede indsatser vedrørende klima og bæredygtighed. Denne handleplan stiller krav til yderligere samarbejde på tværs af opgaveområderne i kommunen, og til at borgere, lokale foreninger og virksomheder inddrages og motiveres til at tage endnu mere aktiv del i arbejdet for en bæredygtig kommune. Klimaforandringerne og især de øgede regnmængder lægger pres på kommunens spildevandssystem, infrastruktur, ejendomme og de grønne områder. Det vil handleplanen med sit fokus på klima og klimatilpasning medvirke til at der tages hånd om i På energiområdet har der igennem længere tid været fokus på energirenovering af kommunens egne ejendomme. Det er der stadig, men i 2012 sættes der øget fokus på adfærdskampagner både internt i kommunen og hos borgerne. Bæredygtighed er blevet en integreret del af kommunens måde at arbejde på. Den tværgående Agenda 21-gruppe, der består af repræsentanter fra alle kommunens opgaveområder løfter i fællesskab projekter og kampagner, og gruppen har spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen denne handleplan for bæredygtig udvikling Handleplanen beskriver dels de projekter og kampagner, der planlægges gennemført i 2012, og der gives også en status for arbejdet i Den overordnede ramme for handleplanen er de fire fokusområder fra strategien for bæredygtig udvikling i Gentofte Kommune, nemlig: Inddragelse af borgere og erhvervsliv Bæredygtig byudvikling og byomdannelse Miljøbelastning og ressourceforbrug Grønne områder og rekreative værdier Grøn inspirationsdag for kommunens daginstitutioner, hvor personalet fik mulighed for at inspirere hinanden og dele erfaringer med at arbejde med bæredygtighed. Her bliver der talt om kompostering. 3

4 Status for bæredygtighedsarbejdet i har været et aktivt år i arbejdet for en bæredygtig udvikling med mange spændende borgerrettede projekter. Der har været fokus på klimaorienterede aktiviteter som f.eks. klimaambassadørprojekterne og test en elbil, og der blev også afholdt et meget velbesøgt borgermøde om håndtering af regnvand. I skemaet nedenfor kan man læse om alle de spændende projekter, der blev gennemført i I løbet af året kom der nye projekter til, hvilket har betydet, at enkelte af de oprindeligt planlagte aktiviteter er blevet erstattet af andre. Projekter Miljøbelastning og ressourceforbrug Klimaambassadører på skoler og daginstitutioner Status Der er etableret et netværk af 17 motiverede ambassadører fra skoler og institutioner, som videndeler og netværker om klimaaktiviteter samt holder temadage og udflugter. Af konkrete projekter, som er gennemført i regi af klimaambassadørprojektet, kan nævnes: - Hellerup Skole har nedsat en miljøgruppe bestående af skolelederen, den tekniske serviceleder, sikkerhedsrepræsentanten, et medlem af skolens naturfagsområde og klimaambassadøren. Gruppen mødes hver anden måned og planlægger nye tiltag. F.eks. har gruppen haft kontakt til et solcellefirma og har sendt ansøgning om etablering af solcelleanlæg på skolens tag. Anlægget vil dække ca. 10 % af elforbruget og tjene sig hjem over år. - Børneinstitutionen Lanternen har fået en kompostbeholder og kører et projekt fra jord til bord, hvor de bruger institutionens egne afgrøder til forskellige produkter, som børnene bl.a. laver julegaver af f.eks. valnøddesirup, lavendelsæbe og æble-chutney. Aftaleleverandørers miljøpolitik på intranettet Grønt regnskab 2010 Miljøindholdet i de nuværende indkøbsaftaler er blevet synliggjort på kommunens intranet. Man kan læse, om der har været evalueret på miljø, stillet mindstekrav til miljø, om leverandøren har en miljøpolitik m.m. Grønt regnskab er Gentofte Kommunes årlige opgørelse over kommunens egen miljøbelastning ved energiforbrug, vandforbrug, affaldsproduktion og CO 2 -udledning samt gode råd og historier om arbejdet med klima og bæredygtig udvikling. I 2010 er CO 2 -udledningen reduceret med 1,5 % i forhold til 2009, og samlet set er udledningen faldet med 3 % i løbet af de 1½ år, der er gået, siden klimakommuneaftalen blev indgået. Det grønne regnskab blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. september

5 Miljørigtige indkøb af kontorartikler Affaldsforebyggelse Affaldsindsamling på rådhuset Printerprojekt Sluk lyset-dag på daginstitutionerne Energibesøg i daginstitutioner Informationsfolder i forbindelse med vandregningen Vejledning i grønne indkøb Det er aftalt med den nuværende leverandør (Lyreco) at lave en beregning på den økonomiske konsekvens ved konsekvent køb af miljørigtige kontorartikler. Den nuværende aftale er imidlertid opsagt af SKI, og et nyt udbud gennemføres i 1. halvår Projektet genoptages derfor, når ny leverandør er implementeret ultimo Der er etableret en temaside på den kommunale hjemmeside omhandlende affaldsforebyggelse, som løbende kan udbygges. Med hensyn til delinitiativet fokus på madspild er opgaven startet med idé-generering i en bredt sammensat kommunegruppe. Delinitiativet omkring madspild videreføres til endelig gennemførelse i Kampagnen skulle fokusere på indsamling af batterier og gammel elektronik. Det var nødvendigt at ned prioritere kampagnen, grundet større tidsforbrug på andre opgaver end forventet, herunder nyt affaldssystem, genbrugsplads og erhvervsaffaldsgebyr. Der er i 2011 færdiggjort en rapport over forbruget af papir og el på rådhusets printere. På baggrund af rapporten blev det besluttet at udfase alle printerenheder, som er over 7 år gamle. Det betyder, at ca. 149 printere fjernes, hvilket forventes at give en besparelse på kr. og 8 tons CO 2. Endvidere skal alle computere sættes op til at printe dobbeltsidet og i sort/hvid som standard. Der startes med et pilotprojekt i BUF i Alle kommunens daginstitutioner blev opfordret til at have en sluk lyset-dag d. 28. oktober, og flere institutioner benyttede lejligheden til at lære børnene om elforbrug og ressourcer. Der blev lavet en artikel til BUF s personaleblad Klikket, hvor institutionsleder Søren Broberg fortalte om sin og institutionens oplevelse af dagen, og hvorfor de deltager i sluk lyset-dag. Grøn Guide har i løbet af året gennemført 15 energibesøg i daginstitutioner i kommunen. Ved besøgene sættes fokus på de besparelser på el, vand og varme, som institutionen kan opnå gennem adfærdsændringer eller gennem nemme tekniske løsninger. I forbindelse med besøgene uddeles en folder med generelle råd udarbejdet til daginstitutioner. Nordvand sendte i 2011 en informationsfolder ud til hele forsyningsområdet. Emnerne i folderen var - Vandprisen - Gør dit hus klar til regnvejr - Anlægsaktiviteter Pas på vandspild For de områder, hvor der ikke er indkøbsaftaler, er der udarbejdet vejledning i, hvordan man køber miljørigtigt ind. Vejledningen omfatter 10 gode råd til miljørigtige indkøb samt link til om- 5

6 fattende vejledninger på en lang række produktområder. Vejledningen ligger på kommunens intranet til brug for alle indkøbere i kommunen. Bæredygtig byudvikling og byomdannelse Test en elbil Projektet startede med de første testkørere i maj, og der er gennemført 3 runder i løbet af året. For at forankre projektet lokalt, har det været tanken, at en mindre del af budgettet skulle finansieres af lokale virksomheder. Kommunen sendte en opfordring til de 30 største virksomheder i kommunen, hvilket resulterede i, at dampskibsselskabet Norden meldte sig som sponsor. Shoppingcentret Waterfront har stillet faciliteter til rådighed. Det er projektejeren ChoosEV, der skal sikre inddragelse af lokale virksomheder. Der har været stor interesse for projektet, og 685 borgere har ansøgt om at blive testpilot. Heraf vil ca. 75 blive udvalgt i løbet af projektperioden, som strækker sig frem til maj Grønne områder og rekreative værdier Kulturhistorisk vandretur i Ermelunden I forbindelse med genskabelsen af den oprindelige Hvidørebæk gennem Enghaven og Gentofte Kommunes nordlige områder på grænsen til Jægersborg Dyrehave, var der påtænkt en vandretur medio Da projektet med at genskabe Hvidørebækkens forløbet blev forsinket, er arrangementet udskudt til medio Natur i mosen og på kirkegården Ren By Vandets dag 16. juni var der rundvisning i Christiansholms Mose samt på Ordrup Kirkegård. Emnet var, hvordan de to forskellige grønne områder forvaltes med fokus på naturværdierne personer deltog i rundvisningen. Flere daginstitutioner og skoler i kommunen deltog med aktiviteter i forbindelse med Ren By-ugen (uge 13). Park og Vej havde fremstillet en trækvogn med mulighed for kildesortering af det indsamlede affald. Der kom meget begejstrede tilbagemeldinger og konstruktive forslag til forbedringer af trækvognen. På affaldsindsamlingsdagen blev der sat fint punktum for ugen med ca. 80 deltagende borgere ved de tre indsamlingssteder og besøg ved Gentofte Sø af Miljøminister Karen Ellemann samt formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther. I forbindelse med Vandets dag deltog Nordvand i en kampagne udarbejdet af Vestegnens vandsamarbejde, som havde fokus på emnet pas på dit drikkevand. Kampagnen kørte på digitale medier og radio, og der blev delt foldere ud. 6

7 Inddragelse af borgere og erhvervsliv Revidering af grøn bygherrevejledning Vi cykler til skole Alle Børn Cykler Frivillige klimaambassadører hjælper borgerne med at få tjek på energien Vejledningen er gennem året blevet revideret af Gentofte Ejendomme og Natur og Miljø. Vejledningen implementeres i kommunen i I maj blev cyklistkampagnerne Vi cykler til skole og Vi cykler til børnehave afviklet. Vinder af Vi cykler til skole blev Dyssegårdsskolen 1.C med flest cykeldage. Klassen vandt en tur i biografen. For flest dage med cykelhjelm vandt Skovshoved Skole 3.A en tur til Film-X-studiet, hvor de har haft mulighed for at lave deres egen film. Vi cykler til børnehave blev vundet af børnehaven Dyssegårdsparken. Præmien var en forestilling med teatergruppen Cirkus 3. ABC Alle Børn Cykler I september måned uge 37 og 38 blev den landsdækkende cykelkampagne ABC (Alle Børn Cykler) afviklet. I Gentofte Kommune deltog 14 skoler og i løbet af de 14 dage cyklede eleverne i alt gange til og fra skole, heraf de med cykelhjelm. Der var ingen vindere blandt skolerne i Gentofte. Indsatsen har bestået i at finde foreninger og netværk med interesse, ressourcer og muligheder for at samarbejde. Projektet er foreløbig afgrænset til Vangede. I øjeblikket arbejdes der med at bygge videre på kontakterne til netværk for flygtninge (gennem netværkshuset på Ericavej), og DUI Leg og Virke. I november blev der holdt oplæg i Netværkshuset for husets brugere. Oplægget handlede om mulighederne for at spare på el, varme og vand gennem nemme tekniske løsninger og ændret adfærd. 15 interesserede deltagere deltog i mødet. Denne gruppe vil i første omgang kunne være ambassadører i egne familier og nabonetværk. Grønt råd Husets web Efter vedtagelse på Teknik og Miljøudvalgets møde i februar 2011 af kommissorium og deltagerkreds for det grønne råd, afholdt rådet sit konstituerende møde i foråret 2011, og det andet møde blev afholdt i efteråret. Rådets arbejde er nu gået ind i en fast form med to årlige møder, hvor der i forbindelse med møderne i foråret vil blive afholdt en besigtigelsestur. I 2011 blev der lavet en forundersøgelse for at finde ud af, om energiberegneren Husets web kunne være et redskab til at nå borgerne og reducere CO 2 -udledningen for de private boliger. Projektet kører videre i 2012, hvor det implementeres i Genvej. Miljøpris 2011 Udvalget besluttede at miljøprisen ikke skulle uddeles i Der var indstillet to daginstitutioner, som Teknik- og Miljøudvalgets formand Lisbeth Winther aflagde et besøg, hvor institutionerne blev anerkendt for deres indsats. 7

8 Andet Grøn inspirationsdag for daginstitutioner Tirsdag morgen den 11. oktober mødtes 10 pædagoger til en sjov og inspirerende dag i miljøets og klimaets tegn, hvor institutionerne fortalte hinanden om deres miljø- og klimaarbejde og derigennem kunne de hente inspiration hos hinanden og få nye, spændende klima- og miljøaktiviteter med hjem. Det var et ønske fra deltagerne, at mødet bliver gentaget i Borgermøde om regnvand Den 7. november blev der afholdt et borgermøde om håndtering af ekstremregn med oplæg fra Nordvand, Teknologisk Institut, Haveselskabet og Forsikringsoplysningen. Efter oplæggene var det muligt at besøge oplægsholderne og kommunen ved stande, hvor borgerne kunne høre nærmere om mulighederne for at tilbageholde regnvandet på egen grund. Mere end 400 borgere lagde vejen forbi. Skolebørn på tur i Ellemosen. Broerne hen over søen giver borgerne en unik mulighed for at komme helt tæt på plante-og dyrelivet i og ved mosen. Broerne blev udskiftet i efteråret 2011 med nye skridsikre planker lavet af 70 % træ fra bæredygtigt skovbrug og 30 % genbrugsplast. 8

9 Handleplan for 2012 Handleplan for bæredygtig udvikling 2012 er opbygget efter en struktur, der tager udgangspunkt i strukturen i Bæredygtighedsstrategi , som blev enstemmigt vedtaget af kommunalbestyrelsen i december Inden for hvert af fokusområderne i Bæredygtighedsstrategi er der således fastlagt indsatser, som skal sikre, at strategierne i bæredygtighedsstrategien følges og der arbejdes på at opfylde visionen. De visioner og strategier, som blev vedtaget som en del af Bæredygtighedsstrategi er gengivet i det følgende, hvor farvevalget på overskrifterne fra Bæredygtighedsstrategi er fastholdt for at gøre koblingen mellem strategien og handleplanen entydig. Inddragelse af borgere og erhvervsliv Vision Gentofte Kommune ønsker et stærkere samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger om at sikre en bæredygtig udvikling. Strategi Gentofte Kommune vil styrke dialogen med borgere, virksomheder og foreninger og inddrage dem som samarbejdspartnere. Indsatser Frivillige klimaambassadører i Vangede Kampagnens mål er at igangsætte et korps af frivillige klimaambassadører, der via deres netværk vil sprede budskabet om at reducere husstandens klimabelastning gennem el -, varme- og vandbesparelser. Fokus bliver i 2012 på at sikre forankringen af projektet i Vangede for senere at brede det ud til andre dele af kommunen. Projektet vil blive styrket gennem budget 2012, hvor der bl.a. er afsat penge til projektet. Grøn Bygherrevejledning til borgerne I 2011 blev kommunens Grøn Bygherrevejledning revideret. For at inspirere borgere og erhvervsliv til ligeledes at fokusere på mere bæredygtigt byggeri, udarbejdes der i 2012 en Grøn Bygherrevejledning til borgerne. Også denne indsats er omfattet af det øgede budget for Grøn inspirationsdag for daginstitutioner Inspirationsdagen har til formål at få flere institutioner til at fortælle og lære børn om klima og miljø. Inspirationsdagen bliver til i samarbejde med institutionerne, og fokus er rettet på, at institutionerne skal inspirere hinanden. Rundt om vand et undervisningsforløb for udskolingen. Grøn Guide tilbyder et tema om vand for elever fra folkeskolens ældste klasser. Temaet vil omhandle emner som vandkredsløb, vandforbrug, vandkvalitet, grundvandsbeskyttelse, udnyttelse af regnvand med videre og vil hovedsageligt foregå uden for skolen på relevante besøgssteder. 9

10 Grønt Råd Det Grønne Råd giver lokale repræsentanter fra grønne organisationer og foreninger mulighed for at fremsætte ideer og forslag til politikere og embedsmænd om forbedring af miljø, natur og friluftsliv i Gentofte Kommune, og rådet er desuden et forum for drøftelse af planlægning og idéer indenfor disse områder. Ren By De grønne rekreative områder i Gentofte Kommune har størst værdi for alle, hvis de holdes rene for affald m.m. Igen i 2012 vil der blive gennemført 2 kampagner, hvoraf den ene gennemføres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Park og Vej yder en ekstra indsats, og borgerne, skoler og institutioner bliver opfordret til at deltage aktivt i affaldsindsamling. Vandets dag Igen i 2012 vil der blive afholdt Vandets dag. I år vil udstillingen om drikkevand på Ermelundsværket blive moderniseret og sat op i forhallen på Vandets dag, og Nordvand vil invitere til åbent hus og rundvisning den 22. marts. Miljøpris Miljøprisen, som blev indstiftet i 2009, uddeles årligt til en borger, virksomhed, forening eller institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for miljø/klima. Prisen uddeles hvert år i november. Borgere på fugletur med Grøn guide. 10

11 Bæredygtig byudvikling og byomdannelse Byudvikling Vision Gentofte Kommune vil inddrage bæredygtighed i bred forstand i den strategiske og fysiske planlægning. Strategi En bæredygtig byudvikling har betydning for nærmiljøet og har positiv indflydelse på hverdagen nu og i fremtiden. Gentofte Kommune vil fortsat arbejde for en bæredygtig udvikling og inddrage bæredygtighed i byplanlægningen. Indsatser Kulturhistorisk vandretur i Ermelunden I forbindelse med genskabelsen af den oprindelige Hvidørebæk gennem Enghaven og Gentofte Kommunes nordlige områder på grænsen til Jægersborg Dyrehave, vil der blive arrangeret en vandretur medio Hvidørebækprojektet, der er en del af Gentofte Kommunens grønne strukturplan, forener smukt visionen om synergi i udviklingen af kulturarv, biologisk mangfoldighed, rekreation, sundhed og ikke mindst klimatilpasning. Det samlede projekt bliver et fint rekreativt tilbud og udflugtsområde med stor fortælleværdi, ikke alene som en synliggørelse af natur- og kulturhistorien i landskabet med militære bygværker som spærredæmninger styrt, skanser og batterier, men også som led i en naturgenopretning og styrkelse af biodiversiteten i Hvidørebækdalen. Transport Vision Gentofte skal være et sikkert, miljørigtigt og sundt sted at færdes for alle. Strategi Trafikkens bidrag til CO 2 -belastningen er betydningsfuld for klimaet, og mange mennesker er belastet af trafikkens afledte støjgener. Derfor bør en strategi på trafikområdet sikre muligheden for det optimale valg af transportmiddel til hver enkelt tur, så der kan ske en reduktion af den udledte CO 2 samt støjgener, samtidig med at mobiliteten fastholdes. Indsatser Bæredygtig transport er et område, som prioriteres via budgettet for Der vil dels ske en intensivering af indsatsen vedr. testning af elbiler som alternativ til de fossildrevne køretøjer, og dels vil mulighederne blive undersøgt for at erstatte bilkørsel med anden transport, f.eks. elcykler. Test en el-bil Firmaet ChoosEV stiller 8-10 elbiler til rådighed 3 måneder ad gangen gennem 24 måneder til en række udvalgte husstande i Gentofte Kommune. Projektet drives og finansieres af et konsortium bestående af lokale og nationale virksomheder samt gennem tilskud fra diverse statslige instanser. Gentofte Kommunes klimakoordinator er bindeled mellem ChoosEV, borgerne og kommunen. 11

12 Test af Elbil i kommunen Elbilen i hjemmeplejen er finansieret med midler fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Det betyder, at den samtidig med at være på prøve i Gentofte Kommunes hjemmepleje indgår som del af en national forsøgsordning for elbiler. Derfor afrapporteres der kvartalsvist til Energistyrelsen gennem projektperioden, som er januar januar I 2012 vil der blive sat fokus på at højne anvendelsen af elbilen, idet der i første forsøgsår har været afdækket en række uhensigtsmæssigheder i forhold til driftsstabilitet og ergonomisk anvendelighed for personalet i hjemmeplejen. Mulighederne for at anvende bilen i andre opgaveområder i kommunen vil blive undersøgt. Vi cykler til møder Formålet er at klarlægge transportmønsteret for rådhusets ansatte og undersøge muligheden for at anskaffe 1-2 elcykler som alternativt transportmiddel til brug for rådhusets personale til korte arbejdsture. Det skal tænkes ind, at der til cyklerne skal være cykelhjelme, reflekser og regntøj. Det skal endvidere afklares, hvordan cyklerne vedligeholdes og serviceres samt udarbejdes information om den nye transportmulighed. Endvidere skal det undersøges, om der kan opstilles solcelleanlæg, der kan fungere som ladestation for cyklerne, når de er hjemme. Cykelkampagner Kommunen gennemfører hvert år 2 cykelkampagner for at få flere borgere til at skifte bilen ud med en cykel - især på de korte ture. Kampagnerne er også med til at gøre skole- og børnehavebørn mere sikre i trafikken. Vi cykler til skole og børnehave er udarbejdet i Miljøsamarbejdet sammen med Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Kampagnen forløber samtidig med Dansk Cyklist Forbunds kampagne Vi cykler til arbejde i maj. Alle Børn Cykler arrangeres af Dansk Cyklist Forbund og ligger fast i efteråret. Skolerne bliver opfordret til at deltage i den landdækkende kampagne ved at arrangere forskellige cykelbegivenheder samtidig. De to ovenstående kampagner står ikke alene, da der laves flere små kampagner, der er rettet mod trafiksikkerhed for børn. Her kan nævnes cykeldag på manøvrebane og cykelhjelmskampagne i 5. klasse. Klimatilpasning Vision Gentofte Kommune vil arbejde på de bedst mulige løsninger ud fra det nuværende og kommende vidensgrundlag. Gentofte Kommune vil være på forkant med udviklingen, så kommunens værdier bevares bedst muligt hellere forebygge end at helbrede. Strategi Gentofte Kommune klimatilpasses ved at investere i udbygning og forbedring af infrastruktur som f.eks. kloakker og veje samt lokal håndtering af regnvand (LAR), opsamlingsbassiner og andre tekniske anlæg, der kan mindske eller forhindre utilsigtede oversvømmelser. Gentofte Kommune vil finde bæredygtige og økonomisk fornuftige løsninger, hvor klimatilpasning går hånd i hånd med den øvrige udvikling af kommunen. 12

13 De retningslinjer og anbefalinger, som klimatilpasningsstrategien udstikker, skal indarbejdes i Gentofte-Plan, lokalplaner, sektorplaner mv., så klimatilpasningsstrategien bliver en naturlig del af Gentofte Kommunes udvikling. Indsatser 200 borgere om året tilbageholder regnvandet på egen grund Et af indsatsområderne i klimatilpasningsstrategien og spildevandsplanen er, at få 200 borgere til at håndtere regnvandet på egen grund. Formålet er at få regnvandet ud af spildevandssystemet, så vi mindsker overløb til terræn og vådområder. Projektet indeholder følgende elementer: Oplæg hos grundejerforeninger, boligforeninger mv. om håndtering af regnvand. Målrettet information til borgere i områder, der er særlig egnede til nedsivning med opfordring til at tilbageholde regnvandet på egen grund. Kommunikation af gode historier f.eks. om familier, der har lavet gode eksempler regnvandsløsning i deres haver. Vandreudstilling med information om regnvand på egen grund Der laves en vandreudstilling med information om, hvordan man tilbageholder regnvandet på egen grund. Udstillingen skal bevæge sig rundt på kommunens biblioteker, ligesom den skal anvendes i større kommunale arrangementer, såsom Gentofte kultur- og festdage, Åbent Hus for nye borgere og Gentofte natten. Indsatsen vil være egnet til at løse i et tværkommunalt samarbejde. Byggeri Vision Gentofte Kommune inddrager bæredygtighed i alle byggeriets faser, så et helhedsperspektiv opnås lige fra kommunens ejendomsporteføljestrategi til valg af de enkelte komponenter og bygningsdele, som et byggeri består af. En bæredygtig tankegang i byggeri omfatter både det lokale og det globale perspektiv i forhold til de materialer, der anvendes, og den livscyklus, de indgår i. Gentofte Kommune vil som bygherre og myndighed gå foran som et godt eksempel inden for bæredygtige løsninger og innovativ bevaring. Strategi Gentofte Kommune vil som bygherre i forhold til skoler, institutioner, plejehjem, idrætsanlæg, administration m.m. sikre en høj kvalitet og en bæredygtig udvikling både ved nybyggeri, ombygning og i den daglige drift. Det vil sige, at parametre som funktionalitet, æstetik, miljø, økonomi, energi og drift skal integreres i et helhedsperspektiv igennem alle faser af byggeri og drift. Indsatser Implementering af Grøn bygherrevejledning Revideret udgave af Grøn bygherrevejledning vil blive implementeret i de opgaver, hvor kommunes er bygherre. 13

14 Undersøgelse af om Gate 21 partnerskab kan styrke kommunens klima- og energiarbejde Gate 21 er en forening, der arbejder for at skabe en mere bæredygtig udvikling gennem diverse forsknings- og udviklingsprojekter på klima- og miljøområdet. Sammenslutningen består af både offentlige og private aktører, herunder 12 kommuner, 26 private virksomheder samt 6 universitetsog uddannelsesinstitutioner. Det vil blive undersøgt om et partnerskab i Gate 21, eventuelt i en justeret form, kan forbedre kommunens evner eller muligheder for at gennemføre omfattende og innovative løsninger på klima- og bæredygtighedsområdet. Bæredygtig byudvikling - her i Turborg Havn. 14

15 Miljøbelastning og ressourceforbrug Energiforbrug og CO 2 Vision Gentofte Kommune vil arbejde for at bæredygtighed integreres i forhold til både energiforsyning, energiforbrug, transport og varekøb for både kommunens egen drift, borgere og erhvervsliv. Strategi Energiplanlægning Forsyningsnettet går på tværs af kommunegrænserne, og Gentofte Kommune får leveret både el og varme, der er produceret i nabokommunerne eller længere væk. Samtidig er der teknologiske potentialer, der gør det muligt at tænke forsyningsnettet langt mere sammen, end det tidligere har været muligt. Derfor skal energiforsyningen sammentænkes med samarbejdspartnere i både forsyningsselskaber og i nabokommuner. Derudover er det også vigtigt at undersøge, om det kan være aktuelt at omlægge noget af energiforsyningen til en mindre CO 2 -udledende forsyning som fjernvarme eller f.eks. vedvarende energi. Indsatser Husets web Implementering Husets web er en netbasseret energiberegner, der hjælper husejeren med at finde rentable energibesparende foranstaltninger i deres bolig. Programmet skal implementeres i kommunens selvbetjeningsløsning Genvej, således at husejeren har nem adgang til programmet, når de alligevel er inde og bruge Genvej. Denne indsats er prioriteret i forbindelse med budgettet for Klimaambassadører på skoler og daginstitutioner Projektet Klimaambassadører i skoler og daginstitutioner blev startet i 2011 med Børn, Unge og Fritid som tovholder. Formålet er at motivere flere ansatte i kommunens daginstitutioner og skoler til at udvikle og igangsætte nye klimatiltag i form af energibesparende løsninger samt andre bæredygtige tiltag i deres skole/institution. Derudover skal de styrke den indsats på området, der allerede foregår. En vigtig opgave for klimaambassadørerne er at skabe opmærksomhed og synergi om klimaindsatsen i deres skole/institution. Indsatsen intensiveres som følge af budget Printer projekt - Implementering Målet med projektet er, at identificere CO 2 -reduktioner og besparelsesmuligheder på el, papir og printerfarve ved indkøb og styring af nye printere. BUF er blevet udvalgt til et pilotprojekt. Pilotprojektet skal minimere antallet af print, og der vil blive lavet en printer-adfærdskampagne, hvor der bliver sat fokus på medarbejdernes print-kultur. Adfærdspåvirkning af brugerne i kommunens institutioner Et af indsatsområderne i Energihandlingsplan for kommunens bygninger er adfærdspåvirkning af brugerne i kommunens institutioner. I 2012 vil der blive sat fokus på en sluk overflødigt elforbrug kampagne, visualisering af forbrug og netværksarrangementer, så tekniske servicemedarbejdere, energiansvarlige og klimaambassadører kan vidensdele og inspirere hinanden, og der vil blive arbejdet på en incitamentsordning. 15

16 Sluk lyset-dag på daginstitutionerne Ideen med en dag uden brug af elektricitet, handler om at lære børnene, på en hyggelig og anderledes måde, hvad man gør, når man ikke har strøm, og hvordan man klarer sig uden elektriske redskaber. Medarbejderdreven klimainnovation Der nedsættes en arbejdsgruppe til at idéudvikle et projekt vedr. medarbejderdreven klimainnovation, så det kan gennemføres i Sammen skal vi blive bedre til at udvikle og dele vores viden og gode ideer. Projektet skal handle om at finde morgendagens smarte klimavenlige løsninger. Grønt regnskab Hvert år udarbejdes et grønt regnskab. Det giver et billede af kommunens egen påvirkning af miljøet gennem forbrug af el, vand og varme og et billede af forbruget for hele kommunen som geografisk enhed. Der er også beskrivelser af kommunens mange indsatser for at reducere klima- og miljøbelastningen, herunder afrapportering vedr. kommunens indsats som klimakommune for at reducere CO 2 -udledningen fra kommunens egne aktiviteter. Energibesøg i daginstitutioner Grøn Guide vil fortsætte med at tilbyde besøg i daginstitutioner med fokus på institutionens forbrug af el, vand og varme. I forbindelse med en kort gennemgang af institutionen peges der på muligheder for at opnå besparelser gennem ændret adfærd og nemme tekniske løsninger. Der er udarbejdet en folder med klimaråd til institutionerne, som udleveres ved besøget, og som også kan downloades fra Grøn Guides hjemmeside. Affald Vision Kommunens affaldshåndtering drives og vedligeholdes på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde med borgernes trivsel og sikkerhed i centrum. Det er Gentofte Kommunes målsætning at fortsætte med at tilbyde affaldsordninger, som gør det nemt for borgerne at komme af med affaldet, samt forsætte med at udvikle ordningerne. Dernæst er det kommunens mål at gennemføre en målrettet indsats mht. formidlingen af, hvorfor forebyggelse af affald, affald til genanvendelse og mindre affald i naturen og i byrummet, er af central betydning for en bæredygtig udvikling. Strategi Affaldshierarkiet Gentofte Kommunes målsætninger bygger på affaldshierarkiet, som indeholder følgende prioriterede indsatser: 1. Affaldsforebyggelse 2. Genanvendelse 3. Forbrænding med energiudnyttelse 4. Deponering Indsatser Affaldsforebyggelse I Affaldsplanen er der opstillet initiativer om affaldsforebyggelse. Projektet tager afsæt i en videreførelse af dette initiativ ved at gennemføre nogle konkrete tiltag på området målrettet borgerne i kommunen. 16

17 Projektet er delt i to: Øget fokus på information om affaldsforebyggelse: - Information på hjemmesiden og intranettet om affaldsforebyggelse med link til f.eks. miljøstyrelsens kampagne Brug mere Spild mindre, Genbrugshjemmesiden mv. - Evt. udarbejdelse af banner på renovationsbilerne om affaldsforebyggelse - Anden informationsudarbejdelse målrettet borgerne Udvikling og udbredelse af et koncept for madspild. Udvikling af et forebyggelseskoncept for madspild målrettet undervisning eller afholdelse af en temadag om madspild. Minigenbrugsanlæg på skoler I forbindelse med udbud af kontrakten vedr. afhentning af affald på kommunens folkeskoler er der planer om at afprøve et koncept med sortering i flere fraktioner. Det kunne ud over småt brændbart, papir og glas f.eks. være pap, lysstofrør, metal, batterier og it-udstyr. Konceptet vil blive afprøvet på 4 ud af kommunens 13 skoler. Ideen er også, at de omkringliggende daginstitutioner skal kunne bruge disse mini-genbrugsanlæg. Forsøgsordning vedrørende nyt affaldssystem I 2012 gennemføres en pilotforsøgsordning med et begrænset antal husstande (ca. 50) for at opnå yderligere erfaring med det nye affaldssystem, der bliver implementeret i Gentofte Kommune fra 1. april Forsøgsordningen giver bl.a. mulighed for at synliggøre og tilpasse ordningen i dialog og samarbejde med de frivilligt deltagende husstande samt evaluere informationsmateriale inden det udsendes fuldskala, mv. Skraldekunst lavet af børnehavebørn på Naturværkstedet. 17

18 Grønne områder - rekreative og naturmæssige værdier Den grønne og den blå ressource Vision Det er Gentofte Kommunes vision, at såvel den grønne som den blå ressource skal beskyttes og udvikles, så både de rekreative, sundhedsmæssige, havekunstneriske og naturmæssige kvaliteter fastholdes og forbedres til glæde for borgerne. Fokus på bæredygtighed skal være en integreret del af arbejdet med den grønne og den blå ressource. Strategi Gentofte Kommune vil arbejde for, at de grønne områder skaber de bedst mulige rammer for borgernes alsidige brug af de offentlige åndehuller til rekreation, leg, motion, naturoplevelser og som mødested borgerne imellem. Kommunen vil endvidere arbejde for at bevare og styrke den biologiske mangfoldighed i kommunen. Derfor er enge, søer og moser særligt vigtige at bevare, da der er forsvundet mange af disse naturtyper i Danmark de sidste 150 år. At bevare sjældne arter kræver mange år med stabile fugtighedsforhold, vedholdende plejeindsats osv., og der skal hele tiden være fokus på at sikre kontinuitet i pleje og forvaltning af områderne. En del af fremtidens arbejde skal være at finde løsninger, hvor den grønne og den blå ressource og klimatilpasningsløsningerne indgår i et berigende partnerskab. Det vil bl.a. betyde, at nogle grønne områder og veje kan bidrage til gode klimatilpasningsløsninger som del af håndteringen af de store regnmængder. Indsats Pas på vores søer og vandhuller - begræns fodring af ænder i søerne Andefodring er med til at forringe vandkvaliteten i kommunens søer og vandhuller, og foderet kan tiltrækker rotter. Formålet er at begrænse andefodring i de kommunale søer og vandhuller væsentligt ved at borgerne gøres opmærksom på de biologiske konsekvenser af andefodring. Der opsættes en tavle / skilt, som grafisk og i tekst forklarer, hvad der biologisk sker i vandmiljøet, når der fodres ænder i en sø. Familie-cykeltur med Grøn Guide ad kommunens Parkrute, Skovrute og Sørute Grøn Guide arrangerer en cykeltur for børnefamilier og andre interesserede på en af de tre cykelruter beskrevet i hæftet Cykelture med Grøn Guide i Gentofte. Undervejs vil der blive budt på små fortællinger om naturen og kulturen, aktiviteter (f.eks. cykellege på et BKO område), en forfriskning eller andet. Ved tilrettelæggelsen og gennemførelse af turen vil frivillige fra lokale foreninger blive inddraget. 18

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020.

Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. Mere natur og nye investeringer i klima og energi. 1 mia. kr. frem mod 2020. mere natur, nye investeringer i klima og energi 1 mia. kr. frem mod 2020 Det Danmark, vi leverer videre til vores børn, skal

Læs mere

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning

Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Forslag til kommuneplantillæg nr. 3 Klimatilpasning Nyborg Kommune satser på at skabe attraktive bymiljøer og grønne og bæredygtige boligområder, så der skabes en positiv udvikling på bosætningsområdet

Læs mere

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012

Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Referat af borgermøde om energilandsby i Flakkebjerg den 21. marts 2012 Mødedato 21. marts 2012 Mødested Flakkebjerg Efterskole 27. september 2012 Teknik og Miljø, Agenda 21 Dahlsvej 3 4220 Korsør Tlf.:

Læs mere

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport

Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport Region Hovedstaden Mobilitetsplaner Hovedrapport 14. marts 2014 TVO/IH INDHOLDSFORTEGNELSE INDLEDNING... 3 PILOTPROJEKTET... 4 POTENTIALER OG UDFORDRINGER... 5 OVERFLYTNING TIL CYKEL... 6 OVERFLYTNING

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN

ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN ÅRET ER 2050 HVORDAN ENERGIPLANLÆGGER VI? FORSLAG TIL FÆLLES ENERGIVISION I HOVEDSTADSREGIONEN Energivisionen Energivisionen skal Være i tydeligt samspil med ReVUS, så investeringer i energi- og transportsystemet

Læs mere

Miljø og teknikudvalget

Miljø og teknikudvalget Udvalg: Måloverskrift: Miljø og teknikudvalget Assens Kommunes by- og naturværdier Sammenhæng til vision 2018: Flere vil bo her. Vi vil værne om vores natur og vi vil give borgere og gæster mulighed for

Læs mere

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer

NOTAT. Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer NOTAT Regnvandsforum Undersøgelse af skybrudskvalitet i fælles vandsystemer Klimatilpasning, vandsektor og grundvand J.nr. Ref. Den 28. september 2012 Regnvandsforum - et samarbejde på tværs af kommunegrænser

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild

Det koster vandet. Gør dit hus klar til regnvejr. Hold øje med kloakken. Nordvand klimasikrer. Pas på vandspild Til samtlige husstande i Gentofte Kommune Vi klarer vandet Det koster vandet Gør dit hus klar til regnvejr Hold øje med kloakken Nordvand klimasikrer Pas på vandspild rent drikkevand rent badevand rent

Læs mere

Virksomhedsplan 2012 2013

Virksomhedsplan 2012 2013 Virksomhedsplan 2012 2013 Forord Nærværende virksomhedsplan er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016, som blev vedtaget af bestyrelsen den 30. april 2012. Virksomhedsplanen

Læs mere

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN

UDKAST. Virksomhedsplan 2015 VI ØGER NYTTEN UDKAST Virksomhedsplan 2015 Forord Nærværende virksomhedsplan er nr. 3 i rækken, der er udarbejdet i forlængelse af Vand og Affalds virksomhedsstrategi 2012-2016. Virksomhedsplanen dækker selskaberne;

Læs mere

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018

Din klima- og miljøpartner Strategi 2014 2018 Din klima- og miljøpartner 1 Service Design og produktion: Datagraf Communications April 2015 Fotos: Kristian Granquist Polfoto, Scanpix, Corbis, Shutterstock Robust grøn kurs for Glostrup Denne strategi

Læs mere

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner:

Mål. På politikområdet er følgende politiske vedtagne politikker og helhedsplaner: Kommunen er forsyningsmyndighed vedr. vand, varme, kloak og affald. Det er imidlertid private vandværker, SEAS-NVE, Solrød Fjernvarmeselskab og Hovedstadens Naturgasselskab der leverer vand, elektricitet,

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund

Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Handleplan 2014 - Agenda Center Albertslund Agenda Centeret skal med udgangspunkt i Det bæredygtige Albertslund : - Opmuntre, rådgive og praktisk støtte især borgere og boligområder, men også foreninger,

Læs mere

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Status for CO2 reduktion -det kræver tonsvis af klimaindsatser Naturgruppen 27. november 2014 Karen Marie Pagh Nielsen Program: s klimamål Status for CO2 reduktion Tonsvis af indsatser Kommunen som virksomhed

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00

Referat. Klima- og Miljøudvalget. Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Referat Klima- og Miljøudvalget Møde nr.: 1/2013 Dannet den: Tirsdag den 22-01-2013 Mødedato: Mandag den 21-01-2013 Mødetidspunkt: 17:30-19:00 Mødested: Mødelokale TF Medlemmer Svend-Erik Jakobsen (SEJ)

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser

Usserød Å Projektet. Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser Usserød Å Projektet Klimatilpasning på tværs af kommunegrænser En ny vision for Usserød Å På et møde 22 marts 2011 vedtog borgmestrene fra Rudersdal, Hørsholm og Fredensborg en ny Miljø og klimatilpasningsstrategi

Læs mere

Strategiplan 2010 2013

Strategiplan 2010 2013 Strategiplan 2010 1. Kunden i centrum Fredensborg Forsyning A/S har som primær opgave at forsyne kunderne inden for vores tre områder: Vandforsyning Spildevand Affald Det gør vi gennem en teknisk kvalificeret

Læs mere

Brug pæren også når den er gået

Brug pæren også når den er gået Undgå forurening med kviksølv fra lyskilder: Brug pæren også når den er gået SPAREPÆRER OG LYSSTOFRØR INDEHOLDER KVIKSØLV. De skal indsamles korrekt for at undgå udledning af kviksølvet. Desværre ender

Læs mere

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer

Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Håndtering af madaffald muligheder og udfordringer Konference Fossil frie Thy d. 29. november 2012 Inge Werther, DAKOFA Dagens program Affald som ressource Organisk dagrenovation i Danmark Fremtidens energisystem

Læs mere

Green Ci(es - Klima og adfærd

Green Ci(es - Klima og adfærd Workshoprapport Green Ci(es - Klima og adfærd Idéudvikling om nye ini7a7ver, 31. oktober 2012 Idéudviklings workshop D. 31. oktober 2012 a/oldt Green Ci6es i Osramhuset i København en heldagsworkshop om

Læs mere

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune

PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019. Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune PARKPROGRAM FOR ÅRHUS Tæt på mennesker 2010-2019 Natur og Miljø Teknik og Miljø Århus Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Del 1: Århus Kommune Hvad vil vi? 3 Hvorfor udvikling? 4 Hvordan gør vi? 4 Hvad kan vi?

Læs mere

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014

Status på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Dato August 2014 Doknr. 98847-14 Sag. nr. 11-3121 på større projekter i Kultur og Fritid pr. august 2014 Projekter som Kultur og Fritid er ansvarlig for i 2014 1. Fritids-, Idræts- og Kulturpolitik Fritids-,

Læs mere

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål

1 Bilag 3. Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål 1 Bilag 3 Green Cities: Gennemgang af forslag til nye mål På et seminar 7.-8. september 2011 har embedsværket i Green Cities kommunerne (inkl. observatør kommunerne Næstved og Aabenraa) produceret forslag

Læs mere

Kommunal planlægning for energi og klima

Kommunal planlægning for energi og klima Mandag d. 22 september 2008 Konferencen Energieffektivt Byggeri Stenløse Syd På kommunalt initiativ etableres Danmarks største samlede bebyggelse af lav-energi huse Kommunal planlægning for energi og klima

Læs mere

Klimatilpasning i Odense Kommune

Klimatilpasning i Odense Kommune Klimatilpasning i Odense Kommune Præsentation af Kontorchef Charlotte Moosdorf Industrimiljø Tour de Klimatilpasning d. 7. september 2011 1 Globale klimaforandringer : Giver lokale udfordringer: Temperaturstigninger

Læs mere

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring

Forslag til Vandforsyningsplan 2016-2023 - til offentlig høring Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Teknik og Miljø Dato 29. juni 2015 Forslag til - til offentlig høring Forslag til rent drikkevand til en kommune i vækst beskriver, hvor drikkevandet indvindes,

Læs mere

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014

Bæredygtighed i CAS. Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Bæredygtighed i CAS Innobyg Den bæredygtige byggeplads hvordan? Lisbet Michaelsen Januar 2014 Ganske kort om min baggrund Akademiingeniør-Byg i 1991, Lyngby Underviste 1 år på Teknisk skole i Gladsaxe

Læs mere

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.

Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr. Grønne regnskaber 2012 Udgiver: Forsyningsvirksomhederne Aalborg Forsyning, Administration Stigsborg Brygge 5 9400 Nørresundby Udgivelse: April 2013 Sagsnr.: 2013-76622 Dok.nr.: Titel: Grønt Regnskab for

Læs mere

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning

Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Bella Centers hovedforretningsområder er: Udstillinger & messer Kongresarrangementer m.v. Udlejning af permanente showroom og kontorudlejning Halarealer ca. 60.000 m2 Permanente auditorier og mødelokaler

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk

SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. greencities.dk SAMARBEJDSAFTALE - et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner greencities.dk Forord Kommunerne i Green Cities har høje miljøambitioner og vilje til at indgå i et forpligtende samarbejde. Resultaterne

Læs mere

Klima- og Miljøudvalget

Klima- og Miljøudvalget Klima- og Miljøudvalget By, Kultur og Miljø Plan og Udvikling Sagsnr. 208403 Brevid. 1774454 Ref. PKA Dir. tlf. 4631 3548 peterka@roskilde.dk NOTAT: Muligheder for at opfylde klimamål ved vedvarende energianlæg

Læs mere

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024...

1 Generelt 3. 1.0 Affald mission... 3. 1.1 Affald vision... 3. 1.2 Affald ydre vilkår... 3. 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... Indholdsfortegnelse 1 Generelt 3 1.0 Affald mission... 3 1.1 Affald vision... 3 1.2 Affald ydre vilkår... 3 1.3 Investerings- og renoveringsplan for 2015 2024... 3 1.4 Afskrivninger... 4 1.5 Affald takststruktur...

Læs mere

DET LANGE, SEJE TRÆK

DET LANGE, SEJE TRÆK DET LANGE, SEJE TRÆK Energiby hvad er det? Det gode eksempel Skal tjene som inspirationskilde En udnævnelse, der forpligter Kolding vil fortsætte de gennemtænkte, fremtidssikrede og ambitiøse indsatser

Læs mere

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet.

Miljøledelse. Ideen bag systemet er at etablere et ensartet system der sikre en forbedring af den enkelte virksomheds indsats overfor miljøet. Miljøledelse Hvad er Miljøcertificering Det er et værkstøj der under en samlet miljøpolitik medvirker til at systematisere og forbedre en virksomheds miljømål og højne miljøbevidstheden. Ideen bag systemet

Læs mere

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016

OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 OPLÆG: ENERGIHANDLEPLAN FOR KOMMUNALE BYGNINGER 2013-2016 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund3 2. Strategisk energiplanlægning3 3. Organisatorisk struktur3 4. Energikoordinator4 5. Energiansvarlig4 6. EMO

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD

GRØNT REGNSKAB 2014 TEMARAPPORT GENBRUG OG AFFALD GRØNT BESKRIVELSE AF OMRÅDET... 3 MÅL... 4 OPGØRELSER - HUSHOLDNINGSAFFALD... 5 OPGØRELSER - GENBRUGSPLADSER... 5 AKTIVITETER...10 TILTAG PLANLAGT I 2015...13 DEN GODE HISTORIE... 14 Ud over denne temarapport

Læs mere

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune

Udkast til printstrategi for Faxe Kommune Udkast til printstrategi for Faxe Kommune 1 Formål Faxe Kommune er klimakommune og sætter derfor fokus på kommunens energiforbrug og arbejder til stadighed på at udnytte energien bedre og reducere CO2

Læs mere

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune

Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Forslag til nye affaldsordninger for private husstande i Albertslund Kommune Høringsmateriale Udkast af 31. oktober 2014 1 Hvorfor nye affaldsordninger? Selvom vi allerede er gode til at sortere (fx glas

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania

VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI. Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania VANDPLUS SKYBRUD MED MERVÆRDI Hvordan får vi mere ud af klimatilpasningen, og hvordan gør vi det på nye og innovative måder? Anne-Mette Gjeraa, projektchef, Realdania Hvad er VANDPLUS? VANDPLUS-partnerskabet

Læs mere

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde?

Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? Hvordan kan Friluftsrådets programmer og projekter anvendes som led i kredsenes friluftspolitiske arbejde? De friluftsrelaterede temaer som vi ved at kommunerne i deres planstrategier og kommuneplaner

Læs mere

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012

August 2013. Status på Klimaplan 2011 2012 August 2013 Status på Klimaplan 2011 2012 Indholdsfortegnelse Klimapolitikkens 3 hovedmål... 5 Det har vi nået... 7 Indsatsområde 1: Varme og el... 8 Indsatsområde 2: Planlægning og Byudvikling... 10 Indsatsområde

Læs mere

Mål og Midler Politisk Organisation

Mål og Midler Politisk Organisation Mål og Midler Politisk Organisation Fokusområder i 2016 Fokusområder er de målsætninger og indsatsområder, som der sættes særligt fokus på i budgetåret. De udvælges ud fra Byrådets flerårige politikker,

Læs mere

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation

Scion DTU. Velkommen til Scion DTU. Miljøpolitik. Hørsholm. Serious about Innovation. Serious about Innovation Scion DTU Miljøpolitik Velkommen til Scion DTU Hørsholm Miljøpolitik for Scion DTU Scion DTU a/s værner om sine omgivelser, sine kunder og sine medarbejdere ved kontinuerligt at have fokus på miljø- og

Læs mere

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.:

I uprioriteret rækkefølge vurderer Ferslev Borgerforening, at formålet med den kombinerede gang- og cykelsti er bl.a.: Aalborg Kommune Sundhed og Bæredygtig Udvikling Rantzausgade 4 Postboks 248 9000 Aalborg Ferslev, den 5. maj 2012 Vedr.: Sti fra Ferslev til Svenstrup 1. Baggrund Nedenstående ansøgning er udarbejdet af

Læs mere

Driftsaftale for Nordvand 2014

Driftsaftale for Nordvand 2014 Driftsaftale for Nordvand 2014 November 2013 1 Driftsaftale for Nordvand A/S 2014 Formål Formålet med denne driftsaftale er at de to ejerkommuner årligt overordnet sætter mål for opgaveløsningen i Nordvand

Læs mere

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune

Greve Kommune. Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune Klima- og Energipolitik for Greve Kommune er udgivet af: Greve Kommune Center for Teknik & Miljø Vedtaget af Greve Byråd 2009 For henvendelse vedrørende

Læs mere

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats

Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats Pressemeddelelse Ny aftale sætter mål for kommunernes energispareindsats 17. oktober 2007 Transport- og energiministeren og KL har indgået en frivillig aftale, der vil betyde flere energibesparelser i

Læs mere

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning

GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning GRØN KLIMATILPASNING Udvikling af Københavns grønne struktur gennem klimatilpasning Rikke Hedegaard Christensen, Teknik og Miljøforvaltningen, Københavns Kommune Email: zi1e@tmf.kk.dk TEKNIK OG MILJØFORVALTNINGEN

Læs mere

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015

Klimatilpasning og klimaforebyggelse. Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Klimatilpasning og klimaforebyggelse Kathrine Stefansen Vand- og Klima Grundejerforeningsmøde, 4. maj 2015 Færre oversvømmelser hvordan? Indsatsområder Klimatilpasningsanlæg: Nordvand og kommunen Borgere

Læs mere

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord

Notat. Brugergruppen. Brugergruppens Årsberetning 2014. Forord Notat Brugergruppen Brugergruppens Årsberetning 2014 Forord I 2014 vedtog vi nye retningslinjer, og en ny forretningsorden, for Brugergruppen. Det var tid for en revision, da vand- og spildevandsforsyningen

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282

Forventet regnskab 2011. Budget 2011. Budget 2012 Udgifter, indsamling 274 324 289 286 282 KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Miljø NOTAT Til TMU Affaldsgebyr 2012 - supplerende oplysninger TMU har på mødet den 14-11-2011 ønsket et notat med en række supplerende oplysninger

Læs mere

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger

Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Fremtidens byer 9. december 2009 Energimærkning og energibesparelser i Københavns Kommunes bygninger Chefkonsulent Niels-Arne Jensen, Københavns Ejendomme KØBENHAVNS1 Agenda Københavns Ejendomme Klimaplan

Læs mere

Kommuneplanlægning for Klima og Energi

Kommuneplanlægning for Klima og Energi Kommuneplanlægning for Klima og Energi Indkaldelse af ideer og forslag - Foroffentlighed til kommuneplanen 2013 Borgermøde tirsdag d. 26. februar kl. 17.00 Status Klima og energi dækker bredt. Det er alt

Læs mere

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18

indhold 1 grundlag... 4 2 energi og ressourcer... 6 3 energiforbrug... 10 4 klimatilpasning... 14 5 bæredygtig byudvikling... 18 indhold 1 grundlag........................ 4 2 energi og ressourcer......... 6 3 energiforbrug................. 10 4 klimatilpasning................ 14 5 bæredygtig byudvikling....... 18 6 hvad kan du

Læs mere

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011

ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB UDENRIGSMINISTERIET ES EJENDOMME OG SERVICE/DRIFT Februar 2011 GRØNT REGNSKAB 1 Indholdsfortegnelse: 1. Grønt regnskab side 1 2. Samlet forbrug

Læs mere

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune

Klimastrategi 2009. vindmøller, jordvarme og biogasanlæg) Vision og mål Stevns kommune sigter på at blive CO2 neutral kommune Klima & Energi 1 stevns kommune 2 stevns kommune 3 stevns kommune Klimastrategi 2009 Stevns Kommunes klimastrategi tager afsæt i et ønske om at forbruget af de fossile brændsler mindskes bl.a. ved at undersøge

Læs mere

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen.

1. april 2013 indførte Gladsaxe Kommune husstandsindsamling af genbrugsfraktioner. Ordningen fik stor succes fra begyndelsen. GLADSAXE KOMMUNE Forsyningsafdelingen Status på arbejdet 2013-2014 NOTAT Dato: 15. november 2014 Af: Malene Matthison-Hansen Dette dokument redegør for det arbejde, Gladsaxe Kommune har udført indenfor

Læs mere

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked.

Holmris CSR politik. Holmris A/S er et familieejet firma, som gennem tre generationer har leveret møbler til det danske bolig- og projektmarked. CSR politik Corporate Social Responsibility (CSR) står for virksomhedens sociale ansvar og er udtryk for de frivillige politikker, virksomheden har sat op for etisk og social ansvarlighed i forhold til

Læs mere

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED

GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED GRØNT REGNSKAB 2014 CO2 OPGØRELSE FOR ROSKILDE KOMMUNE SOM VIRKSOMHED Maj 2015 Forord Indhold Baggrund Roskilde Kommune underskrev i sommeren 2008 en aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at være

Læs mere

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE:

BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: BLIV GRØN KIRKE TJEKLISTE TIL AT BLIVE EN MERE KLIMA- OG MILJØVENLIG KIRKE GODE GRUNDE TIL AT BLIVE EN GRØN KIRKE: - GLÆDE OG RESPEKT FOR HELE GUDS SKABERVÆRK - KLIMA-, MILJØ- OG NATURHENSYN - GLOBAL RETFÆRDIGHED

Læs mere

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017

FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 [25. september 2013] FORSLAG Klima- og energistrategi for Struer Kommune 2014-2017 BAGGRUND Struer Kommune har et godt udgangspunkt at arbejde videre med i forhold til klima- og energiindsatsen. Det gælder

Læs mere

Solceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune

Solceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune Solceller og Miljø- og klimaambassadører I Furesø Kommune Miljø- og klimaambassadørordningen i Furesø Kommune 63 Miljø- og klimaambassadører på 48 arbejdspladser Ledere fra skoler, kulturhuse, haller,

Læs mere

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web

Sundhedsprojekt. Københavns nye Bevægelsesrum. Bilag 1 - web Sundhedsprojekt Københavns nye Bevægelsesrum Bilag 1 - web 1 Overordnet projektbeskrivelse Sundhedsprojektet Københavns nye Bevægelsesrum Formål Projektleder Dato 28.10.08 At udvikle og etablere faciliteter

Læs mere

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE

FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE FJORDENS DAG 2014 SPONSORSAMARBEJDE DET ER HELT NATURLIGT at bidrage til Fjordens Dag Siden 1991 har Fjordens Dag sat fokus på miljøet i de fynske fjordområder. I dag er Fjordens Dag et af Danmarks største

Læs mere

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt.

Virkemiddelkataloget beskriver en række tiltag og deres CO2 reduktions effekt. 1 of 6 Bilag 4: Udvalg af virkemidler til opfyldelse målsætninger i Borgmesteraftalen Borgmesteraftalen omfatter kommunen som geografisk enhed og ved indgåelse af aftalen forpligtede kommunen sig til en

Læs mere

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen

CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen CO 2 reduktion i affaldsindsamlingen Kim Røgen, Udviklingsnetværk Affaldsudbud, 30. august 2010 Konference om markedet som middel til mindre CO 2 fra Transport 24. oktober 2013 Jens Purup Områdechef i

Læs mere

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad

På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad På vej mod bæredygtighed og CO 2 -neutral hovedstad 04. september 2014 Niels-Arne Jensen // Københavns Ejendomme 1 Københavns Ejendomme Københavns Kommunes ejendomsenhed 849 ejendomme + lejemål, i alt

Læs mere

Digitale ambassadører

Digitale ambassadører Digitale ambassadører 01-01-2013 31-12-2014 Politisk udvalg: Økonomiudvalg I juni 2012 vedtog Folketinget lov om digital post og lov om obligatorisk selvbetjening, som gør det obligatorisk for erhvervsliv

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling

Byrådsindstilling. Grønt Regnskab 2004. Til Århus Byråd Via Magistraten. Borgmesterens Afdeling. Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Byrådsindstilling Til Århus Byråd Via Magistraten Borgmesterens Afdeling Den 27. april 2005 Århus Kommune Økonomisk Afdeling Borgmesterens Afdeling Grønt Regnskab 2004 Resume Det grønne regnskab omfatter

Læs mere

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune

Klimachef Jan Nielsen. NATUR OG MILJØ Teknik og Miljø Aarhus Kommune Klimachef Jan Nielsen Fokuspunkter CO2 Grøn Forsynings- Klima- vækst sikkerhed tilpasning s klimavision Intelligente klimaløsninger til gavn for miljø, borgere og erhvervsliv Aarhus vil gå forrest i klimaindsatsen

Læs mere

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer

Movia vil på tværs af geografi, produkter og infrastruktur deltage i samarbejder om nye løsninger på de trafikale udfordringer Mobilitetsplanlægning et nyt forretningsområde Forretningsplanen Hvorfor mobilitetsplanlægning? Mobilitetsplaner 1 Visionen Movia leverer sammenhængende transportløsninger, der bidrager til mobilitet og

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse

Energitjenesten 3.0. - borgernær energirådgivning og information. Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten 3.0 - borgernær energirådgivning og information Baggrundsbeskrivelse Energitjenesten har siden 2005 ydet uafhængig og uvildig energirådgivning og information til danske energiforbrugere.

Læs mere

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013

Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Grøn omstilling gennem partnerskaber, 15. november 2013 Henning Donslund, Leder af Sekretariatet for VE / Energisekretariatet Ringkøbing-Skjern Kommune Hvordan kan kommunen spille en aktiv rolle? Med afsæt

Læs mere

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.

Energirenovering og vedvarende energi. v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11. Energirenovering og vedvarende energi v/ Teknik og Miljøchef Jeppe Søndergaard og afdelingsleder Erik Justesen, Center for Ejendomme 22.11.2012 Hvad jeg kommer rundt om i mit indlæg Hvad gør Holbæk Kommune

Læs mere

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING

BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING BÆREDYGTIGHED OG RENGØRING FORUM FOR BÆREDYGTIGE INDKØBS ARBEJDSGRUPPE FOR BÆREDYGTIG RENGØRING HAR SAMLET EN RÆKKE GODE RÅD TIL, HVORDAN MAN KAN FÅ MERE BÆREDYGTIGHED I SIN RENGØRING. BESKÆFTIGER MAN

Læs mere

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed

Målsætning vedrørende almen social ansvarlighed Repræsentantskabet vedtog på mødet den 16. juni 2012 handlingsplanen for Boligkontorets Danmarks indsatsområder i det kommende år. Repræsentantskabet vedtog samtidig Målsætning vedrørende almen social

Læs mere

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion

Indholdsfortegnelse. 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion Klimaindsats Status primo 2014 Indholdsfortegnelse 1. Klimaudfordringen...3 1.1. Klimatilpasning 1.2. CO2-reduktion 2. Strategier & Planer...3 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.5. Strategi for klimatilpasning Handleplan

Læs mere