HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012"

Transkript

1 NATUR OG MILJØ HANDLEPLAN FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2012 Udkast til Handleplan for bæ- redygtig udvikling i GK

2 Indhold Indledning 3 Status for Handleplan Inddragelse af borgere og erhvervsliv Frivillige klimaambassadører i Vangede 9 Grøn bygherrevejledning for borgerne 9 Grøn inspirationsdag for daginstitutioner 9 Rundt om vand læringsforløb for udskolingen 9 Vandes dag 10 Miljøpris Bæredygtig byudvikling og byomdannelse Byudvikling: - Kulturhistorisk vandretur i Ermelunden 11 Transport - Test en elbil 11 - Test af elbil i kommunen 12 - Vi cykler til møder 12 - Cykelkampagner 12 Klimatilpasning borgere skal holde regnvandet på egen grund 13 - Vandreudstilling med information om regnvand på egen grund 13 Byggeri - Implementering af kommunens grønne bygherrevejledning 13 - Undersøgelse af Gate 21-partnerskab til styrkelse af klima- og energiarbejdet 14 Miljøbelastning og ressourceforbrug Energiforbrug og CO 2 - Husets web implementering 15 - Klimaambassadører på skoler og dagsinstitutioner 15 - Printerprojekt implementering 15 - Adfærdspåvirkning af brugerne i kommunens institutioner 15 - Sluk lyset-dag på daginstitutionerne 16 - Medarbejderdreven klimainnovation 16 - Grønt regnskab Energibesøg i daginstitutioner 16 Affald - Affaldsforebyggelse 16 - Minigenbrugsanlæg på skoler 17 - Forsøgsordning vedrørende nyt affaldssystem 17 Grønne områder - rekreative og naturmæssige værdier Den grønne og den blå ressource - Pas på vores søer og vandhuller begræns fodring af ænder i søer 18 - Familiecykeltur med grøn guide ad kommunens cykelruter 18 2

3 Indledning I 2011 vedtog Gentofte Kommune en ny strategi for bæredygtig udvikling af kommunen. Implementering af strategien sker dels igennem sektorplaner på række områder, f. eks. affaldsplan, grøn strukturplan, trafikpolitik, klimaplan, spildevandsplan og vandforsyningsplan, og dels gennem årlige handleplaner for en bæredygtig udvikling med fokus på det adfærdsmæssige og på inddragelse af borgere, virksomheder og interesseorganisationer. I budgettet for 2012 er der afsat 2 mio. over 2 år netop til at intensivere de borger- og virksomhedsrettede indsatser vedrørende klima og bæredygtighed. Denne handleplan stiller krav til yderligere samarbejde på tværs af opgaveområderne i kommunen, og til at borgere, lokale foreninger og virksomheder inddrages og motiveres til at tage endnu mere aktiv del i arbejdet for en bæredygtig kommune. Klimaforandringerne og især de øgede regnmængder lægger pres på kommunens spildevandssystem, infrastruktur, ejendomme og de grønne områder. Det vil handleplanen med sit fokus på klima og klimatilpasning medvirke til at der tages hånd om i På energiområdet har der igennem længere tid været fokus på energirenovering af kommunens egne ejendomme. Det er der stadig, men i 2012 sættes der øget fokus på adfærdskampagner både internt i kommunen og hos borgerne. Bæredygtighed er blevet en integreret del af kommunens måde at arbejde på. Den tværgående Agenda 21-gruppe, der består af repræsentanter fra alle kommunens opgaveområder løfter i fællesskab projekter og kampagner, og gruppen har spillet en aktiv rolle i udarbejdelsen denne handleplan for bæredygtig udvikling Handleplanen beskriver dels de projekter og kampagner, der planlægges gennemført i 2012, og der gives også en status for arbejdet i Den overordnede ramme for handleplanen er de fire fokusområder fra strategien for bæredygtig udvikling i Gentofte Kommune, nemlig: Inddragelse af borgere og erhvervsliv Bæredygtig byudvikling og byomdannelse Miljøbelastning og ressourceforbrug Grønne områder og rekreative værdier Grøn inspirationsdag for kommunens daginstitutioner, hvor personalet fik mulighed for at inspirere hinanden og dele erfaringer med at arbejde med bæredygtighed. Her bliver der talt om kompostering. 3

4 Status for bæredygtighedsarbejdet i har været et aktivt år i arbejdet for en bæredygtig udvikling med mange spændende borgerrettede projekter. Der har været fokus på klimaorienterede aktiviteter som f.eks. klimaambassadørprojekterne og test en elbil, og der blev også afholdt et meget velbesøgt borgermøde om håndtering af regnvand. I skemaet nedenfor kan man læse om alle de spændende projekter, der blev gennemført i I løbet af året kom der nye projekter til, hvilket har betydet, at enkelte af de oprindeligt planlagte aktiviteter er blevet erstattet af andre. Projekter Miljøbelastning og ressourceforbrug Klimaambassadører på skoler og daginstitutioner Status Der er etableret et netværk af 17 motiverede ambassadører fra skoler og institutioner, som videndeler og netværker om klimaaktiviteter samt holder temadage og udflugter. Af konkrete projekter, som er gennemført i regi af klimaambassadørprojektet, kan nævnes: - Hellerup Skole har nedsat en miljøgruppe bestående af skolelederen, den tekniske serviceleder, sikkerhedsrepræsentanten, et medlem af skolens naturfagsområde og klimaambassadøren. Gruppen mødes hver anden måned og planlægger nye tiltag. F.eks. har gruppen haft kontakt til et solcellefirma og har sendt ansøgning om etablering af solcelleanlæg på skolens tag. Anlægget vil dække ca. 10 % af elforbruget og tjene sig hjem over år. - Børneinstitutionen Lanternen har fået en kompostbeholder og kører et projekt fra jord til bord, hvor de bruger institutionens egne afgrøder til forskellige produkter, som børnene bl.a. laver julegaver af f.eks. valnøddesirup, lavendelsæbe og æble-chutney. Aftaleleverandørers miljøpolitik på intranettet Grønt regnskab 2010 Miljøindholdet i de nuværende indkøbsaftaler er blevet synliggjort på kommunens intranet. Man kan læse, om der har været evalueret på miljø, stillet mindstekrav til miljø, om leverandøren har en miljøpolitik m.m. Grønt regnskab er Gentofte Kommunes årlige opgørelse over kommunens egen miljøbelastning ved energiforbrug, vandforbrug, affaldsproduktion og CO 2 -udledning samt gode råd og historier om arbejdet med klima og bæredygtig udvikling. I 2010 er CO 2 -udledningen reduceret med 1,5 % i forhold til 2009, og samlet set er udledningen faldet med 3 % i løbet af de 1½ år, der er gået, siden klimakommuneaftalen blev indgået. Det grønne regnskab blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 26. september

5 Miljørigtige indkøb af kontorartikler Affaldsforebyggelse Affaldsindsamling på rådhuset Printerprojekt Sluk lyset-dag på daginstitutionerne Energibesøg i daginstitutioner Informationsfolder i forbindelse med vandregningen Vejledning i grønne indkøb Det er aftalt med den nuværende leverandør (Lyreco) at lave en beregning på den økonomiske konsekvens ved konsekvent køb af miljørigtige kontorartikler. Den nuværende aftale er imidlertid opsagt af SKI, og et nyt udbud gennemføres i 1. halvår Projektet genoptages derfor, når ny leverandør er implementeret ultimo Der er etableret en temaside på den kommunale hjemmeside omhandlende affaldsforebyggelse, som løbende kan udbygges. Med hensyn til delinitiativet fokus på madspild er opgaven startet med idé-generering i en bredt sammensat kommunegruppe. Delinitiativet omkring madspild videreføres til endelig gennemførelse i Kampagnen skulle fokusere på indsamling af batterier og gammel elektronik. Det var nødvendigt at ned prioritere kampagnen, grundet større tidsforbrug på andre opgaver end forventet, herunder nyt affaldssystem, genbrugsplads og erhvervsaffaldsgebyr. Der er i 2011 færdiggjort en rapport over forbruget af papir og el på rådhusets printere. På baggrund af rapporten blev det besluttet at udfase alle printerenheder, som er over 7 år gamle. Det betyder, at ca. 149 printere fjernes, hvilket forventes at give en besparelse på kr. og 8 tons CO 2. Endvidere skal alle computere sættes op til at printe dobbeltsidet og i sort/hvid som standard. Der startes med et pilotprojekt i BUF i Alle kommunens daginstitutioner blev opfordret til at have en sluk lyset-dag d. 28. oktober, og flere institutioner benyttede lejligheden til at lære børnene om elforbrug og ressourcer. Der blev lavet en artikel til BUF s personaleblad Klikket, hvor institutionsleder Søren Broberg fortalte om sin og institutionens oplevelse af dagen, og hvorfor de deltager i sluk lyset-dag. Grøn Guide har i løbet af året gennemført 15 energibesøg i daginstitutioner i kommunen. Ved besøgene sættes fokus på de besparelser på el, vand og varme, som institutionen kan opnå gennem adfærdsændringer eller gennem nemme tekniske løsninger. I forbindelse med besøgene uddeles en folder med generelle råd udarbejdet til daginstitutioner. Nordvand sendte i 2011 en informationsfolder ud til hele forsyningsområdet. Emnerne i folderen var - Vandprisen - Gør dit hus klar til regnvejr - Anlægsaktiviteter Pas på vandspild For de områder, hvor der ikke er indkøbsaftaler, er der udarbejdet vejledning i, hvordan man køber miljørigtigt ind. Vejledningen omfatter 10 gode råd til miljørigtige indkøb samt link til om- 5

6 fattende vejledninger på en lang række produktområder. Vejledningen ligger på kommunens intranet til brug for alle indkøbere i kommunen. Bæredygtig byudvikling og byomdannelse Test en elbil Projektet startede med de første testkørere i maj, og der er gennemført 3 runder i løbet af året. For at forankre projektet lokalt, har det været tanken, at en mindre del af budgettet skulle finansieres af lokale virksomheder. Kommunen sendte en opfordring til de 30 største virksomheder i kommunen, hvilket resulterede i, at dampskibsselskabet Norden meldte sig som sponsor. Shoppingcentret Waterfront har stillet faciliteter til rådighed. Det er projektejeren ChoosEV, der skal sikre inddragelse af lokale virksomheder. Der har været stor interesse for projektet, og 685 borgere har ansøgt om at blive testpilot. Heraf vil ca. 75 blive udvalgt i løbet af projektperioden, som strækker sig frem til maj Grønne områder og rekreative værdier Kulturhistorisk vandretur i Ermelunden I forbindelse med genskabelsen af den oprindelige Hvidørebæk gennem Enghaven og Gentofte Kommunes nordlige områder på grænsen til Jægersborg Dyrehave, var der påtænkt en vandretur medio Da projektet med at genskabe Hvidørebækkens forløbet blev forsinket, er arrangementet udskudt til medio Natur i mosen og på kirkegården Ren By Vandets dag 16. juni var der rundvisning i Christiansholms Mose samt på Ordrup Kirkegård. Emnet var, hvordan de to forskellige grønne områder forvaltes med fokus på naturværdierne personer deltog i rundvisningen. Flere daginstitutioner og skoler i kommunen deltog med aktiviteter i forbindelse med Ren By-ugen (uge 13). Park og Vej havde fremstillet en trækvogn med mulighed for kildesortering af det indsamlede affald. Der kom meget begejstrede tilbagemeldinger og konstruktive forslag til forbedringer af trækvognen. På affaldsindsamlingsdagen blev der sat fint punktum for ugen med ca. 80 deltagende borgere ved de tre indsamlingssteder og besøg ved Gentofte Sø af Miljøminister Karen Ellemann samt formand for Teknik- og Miljøudvalget Lisbeth Winther. I forbindelse med Vandets dag deltog Nordvand i en kampagne udarbejdet af Vestegnens vandsamarbejde, som havde fokus på emnet pas på dit drikkevand. Kampagnen kørte på digitale medier og radio, og der blev delt foldere ud. 6

7 Inddragelse af borgere og erhvervsliv Revidering af grøn bygherrevejledning Vi cykler til skole Alle Børn Cykler Frivillige klimaambassadører hjælper borgerne med at få tjek på energien Vejledningen er gennem året blevet revideret af Gentofte Ejendomme og Natur og Miljø. Vejledningen implementeres i kommunen i I maj blev cyklistkampagnerne Vi cykler til skole og Vi cykler til børnehave afviklet. Vinder af Vi cykler til skole blev Dyssegårdsskolen 1.C med flest cykeldage. Klassen vandt en tur i biografen. For flest dage med cykelhjelm vandt Skovshoved Skole 3.A en tur til Film-X-studiet, hvor de har haft mulighed for at lave deres egen film. Vi cykler til børnehave blev vundet af børnehaven Dyssegårdsparken. Præmien var en forestilling med teatergruppen Cirkus 3. ABC Alle Børn Cykler I september måned uge 37 og 38 blev den landsdækkende cykelkampagne ABC (Alle Børn Cykler) afviklet. I Gentofte Kommune deltog 14 skoler og i løbet af de 14 dage cyklede eleverne i alt gange til og fra skole, heraf de med cykelhjelm. Der var ingen vindere blandt skolerne i Gentofte. Indsatsen har bestået i at finde foreninger og netværk med interesse, ressourcer og muligheder for at samarbejde. Projektet er foreløbig afgrænset til Vangede. I øjeblikket arbejdes der med at bygge videre på kontakterne til netværk for flygtninge (gennem netværkshuset på Ericavej), og DUI Leg og Virke. I november blev der holdt oplæg i Netværkshuset for husets brugere. Oplægget handlede om mulighederne for at spare på el, varme og vand gennem nemme tekniske løsninger og ændret adfærd. 15 interesserede deltagere deltog i mødet. Denne gruppe vil i første omgang kunne være ambassadører i egne familier og nabonetværk. Grønt råd Husets web Efter vedtagelse på Teknik og Miljøudvalgets møde i februar 2011 af kommissorium og deltagerkreds for det grønne råd, afholdt rådet sit konstituerende møde i foråret 2011, og det andet møde blev afholdt i efteråret. Rådets arbejde er nu gået ind i en fast form med to årlige møder, hvor der i forbindelse med møderne i foråret vil blive afholdt en besigtigelsestur. I 2011 blev der lavet en forundersøgelse for at finde ud af, om energiberegneren Husets web kunne være et redskab til at nå borgerne og reducere CO 2 -udledningen for de private boliger. Projektet kører videre i 2012, hvor det implementeres i Genvej. Miljøpris 2011 Udvalget besluttede at miljøprisen ikke skulle uddeles i Der var indstillet to daginstitutioner, som Teknik- og Miljøudvalgets formand Lisbeth Winther aflagde et besøg, hvor institutionerne blev anerkendt for deres indsats. 7

8 Andet Grøn inspirationsdag for daginstitutioner Tirsdag morgen den 11. oktober mødtes 10 pædagoger til en sjov og inspirerende dag i miljøets og klimaets tegn, hvor institutionerne fortalte hinanden om deres miljø- og klimaarbejde og derigennem kunne de hente inspiration hos hinanden og få nye, spændende klima- og miljøaktiviteter med hjem. Det var et ønske fra deltagerne, at mødet bliver gentaget i Borgermøde om regnvand Den 7. november blev der afholdt et borgermøde om håndtering af ekstremregn med oplæg fra Nordvand, Teknologisk Institut, Haveselskabet og Forsikringsoplysningen. Efter oplæggene var det muligt at besøge oplægsholderne og kommunen ved stande, hvor borgerne kunne høre nærmere om mulighederne for at tilbageholde regnvandet på egen grund. Mere end 400 borgere lagde vejen forbi. Skolebørn på tur i Ellemosen. Broerne hen over søen giver borgerne en unik mulighed for at komme helt tæt på plante-og dyrelivet i og ved mosen. Broerne blev udskiftet i efteråret 2011 med nye skridsikre planker lavet af 70 % træ fra bæredygtigt skovbrug og 30 % genbrugsplast. 8

9 Handleplan for 2012 Handleplan for bæredygtig udvikling 2012 er opbygget efter en struktur, der tager udgangspunkt i strukturen i Bæredygtighedsstrategi , som blev enstemmigt vedtaget af kommunalbestyrelsen i december Inden for hvert af fokusområderne i Bæredygtighedsstrategi er der således fastlagt indsatser, som skal sikre, at strategierne i bæredygtighedsstrategien følges og der arbejdes på at opfylde visionen. De visioner og strategier, som blev vedtaget som en del af Bæredygtighedsstrategi er gengivet i det følgende, hvor farvevalget på overskrifterne fra Bæredygtighedsstrategi er fastholdt for at gøre koblingen mellem strategien og handleplanen entydig. Inddragelse af borgere og erhvervsliv Vision Gentofte Kommune ønsker et stærkere samarbejde med borgere, erhvervsliv og foreninger om at sikre en bæredygtig udvikling. Strategi Gentofte Kommune vil styrke dialogen med borgere, virksomheder og foreninger og inddrage dem som samarbejdspartnere. Indsatser Frivillige klimaambassadører i Vangede Kampagnens mål er at igangsætte et korps af frivillige klimaambassadører, der via deres netværk vil sprede budskabet om at reducere husstandens klimabelastning gennem el -, varme- og vandbesparelser. Fokus bliver i 2012 på at sikre forankringen af projektet i Vangede for senere at brede det ud til andre dele af kommunen. Projektet vil blive styrket gennem budget 2012, hvor der bl.a. er afsat penge til projektet. Grøn Bygherrevejledning til borgerne I 2011 blev kommunens Grøn Bygherrevejledning revideret. For at inspirere borgere og erhvervsliv til ligeledes at fokusere på mere bæredygtigt byggeri, udarbejdes der i 2012 en Grøn Bygherrevejledning til borgerne. Også denne indsats er omfattet af det øgede budget for Grøn inspirationsdag for daginstitutioner Inspirationsdagen har til formål at få flere institutioner til at fortælle og lære børn om klima og miljø. Inspirationsdagen bliver til i samarbejde med institutionerne, og fokus er rettet på, at institutionerne skal inspirere hinanden. Rundt om vand et undervisningsforløb for udskolingen. Grøn Guide tilbyder et tema om vand for elever fra folkeskolens ældste klasser. Temaet vil omhandle emner som vandkredsløb, vandforbrug, vandkvalitet, grundvandsbeskyttelse, udnyttelse af regnvand med videre og vil hovedsageligt foregå uden for skolen på relevante besøgssteder. 9

10 Grønt Råd Det Grønne Råd giver lokale repræsentanter fra grønne organisationer og foreninger mulighed for at fremsætte ideer og forslag til politikere og embedsmænd om forbedring af miljø, natur og friluftsliv i Gentofte Kommune, og rådet er desuden et forum for drøftelse af planlægning og idéer indenfor disse områder. Ren By De grønne rekreative områder i Gentofte Kommune har størst værdi for alle, hvis de holdes rene for affald m.m. Igen i 2012 vil der blive gennemført 2 kampagner, hvoraf den ene gennemføres i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening. Park og Vej yder en ekstra indsats, og borgerne, skoler og institutioner bliver opfordret til at deltage aktivt i affaldsindsamling. Vandets dag Igen i 2012 vil der blive afholdt Vandets dag. I år vil udstillingen om drikkevand på Ermelundsværket blive moderniseret og sat op i forhallen på Vandets dag, og Nordvand vil invitere til åbent hus og rundvisning den 22. marts. Miljøpris Miljøprisen, som blev indstiftet i 2009, uddeles årligt til en borger, virksomhed, forening eller institution, der har gjort en ekstraordinær indsats for miljø/klima. Prisen uddeles hvert år i november. Borgere på fugletur med Grøn guide. 10

11 Bæredygtig byudvikling og byomdannelse Byudvikling Vision Gentofte Kommune vil inddrage bæredygtighed i bred forstand i den strategiske og fysiske planlægning. Strategi En bæredygtig byudvikling har betydning for nærmiljøet og har positiv indflydelse på hverdagen nu og i fremtiden. Gentofte Kommune vil fortsat arbejde for en bæredygtig udvikling og inddrage bæredygtighed i byplanlægningen. Indsatser Kulturhistorisk vandretur i Ermelunden I forbindelse med genskabelsen af den oprindelige Hvidørebæk gennem Enghaven og Gentofte Kommunes nordlige områder på grænsen til Jægersborg Dyrehave, vil der blive arrangeret en vandretur medio Hvidørebækprojektet, der er en del af Gentofte Kommunens grønne strukturplan, forener smukt visionen om synergi i udviklingen af kulturarv, biologisk mangfoldighed, rekreation, sundhed og ikke mindst klimatilpasning. Det samlede projekt bliver et fint rekreativt tilbud og udflugtsområde med stor fortælleværdi, ikke alene som en synliggørelse af natur- og kulturhistorien i landskabet med militære bygværker som spærredæmninger styrt, skanser og batterier, men også som led i en naturgenopretning og styrkelse af biodiversiteten i Hvidørebækdalen. Transport Vision Gentofte skal være et sikkert, miljørigtigt og sundt sted at færdes for alle. Strategi Trafikkens bidrag til CO 2 -belastningen er betydningsfuld for klimaet, og mange mennesker er belastet af trafikkens afledte støjgener. Derfor bør en strategi på trafikområdet sikre muligheden for det optimale valg af transportmiddel til hver enkelt tur, så der kan ske en reduktion af den udledte CO 2 samt støjgener, samtidig med at mobiliteten fastholdes. Indsatser Bæredygtig transport er et område, som prioriteres via budgettet for Der vil dels ske en intensivering af indsatsen vedr. testning af elbiler som alternativ til de fossildrevne køretøjer, og dels vil mulighederne blive undersøgt for at erstatte bilkørsel med anden transport, f.eks. elcykler. Test en el-bil Firmaet ChoosEV stiller 8-10 elbiler til rådighed 3 måneder ad gangen gennem 24 måneder til en række udvalgte husstande i Gentofte Kommune. Projektet drives og finansieres af et konsortium bestående af lokale og nationale virksomheder samt gennem tilskud fra diverse statslige instanser. Gentofte Kommunes klimakoordinator er bindeled mellem ChoosEV, borgerne og kommunen. 11

12 Test af Elbil i kommunen Elbilen i hjemmeplejen er finansieret med midler fra Energistyrelsens forsøgsordning for elbiler. Det betyder, at den samtidig med at være på prøve i Gentofte Kommunes hjemmepleje indgår som del af en national forsøgsordning for elbiler. Derfor afrapporteres der kvartalsvist til Energistyrelsen gennem projektperioden, som er januar januar I 2012 vil der blive sat fokus på at højne anvendelsen af elbilen, idet der i første forsøgsår har været afdækket en række uhensigtsmæssigheder i forhold til driftsstabilitet og ergonomisk anvendelighed for personalet i hjemmeplejen. Mulighederne for at anvende bilen i andre opgaveområder i kommunen vil blive undersøgt. Vi cykler til møder Formålet er at klarlægge transportmønsteret for rådhusets ansatte og undersøge muligheden for at anskaffe 1-2 elcykler som alternativt transportmiddel til brug for rådhusets personale til korte arbejdsture. Det skal tænkes ind, at der til cyklerne skal være cykelhjelme, reflekser og regntøj. Det skal endvidere afklares, hvordan cyklerne vedligeholdes og serviceres samt udarbejdes information om den nye transportmulighed. Endvidere skal det undersøges, om der kan opstilles solcelleanlæg, der kan fungere som ladestation for cyklerne, når de er hjemme. Cykelkampagner Kommunen gennemfører hvert år 2 cykelkampagner for at få flere borgere til at skifte bilen ud med en cykel - især på de korte ture. Kampagnerne er også med til at gøre skole- og børnehavebørn mere sikre i trafikken. Vi cykler til skole og børnehave er udarbejdet i Miljøsamarbejdet sammen med Gladsaxe, Rudersdal og Lyngby-Taarbæk Kommuner. Kampagnen forløber samtidig med Dansk Cyklist Forbunds kampagne Vi cykler til arbejde i maj. Alle Børn Cykler arrangeres af Dansk Cyklist Forbund og ligger fast i efteråret. Skolerne bliver opfordret til at deltage i den landdækkende kampagne ved at arrangere forskellige cykelbegivenheder samtidig. De to ovenstående kampagner står ikke alene, da der laves flere små kampagner, der er rettet mod trafiksikkerhed for børn. Her kan nævnes cykeldag på manøvrebane og cykelhjelmskampagne i 5. klasse. Klimatilpasning Vision Gentofte Kommune vil arbejde på de bedst mulige løsninger ud fra det nuværende og kommende vidensgrundlag. Gentofte Kommune vil være på forkant med udviklingen, så kommunens værdier bevares bedst muligt hellere forebygge end at helbrede. Strategi Gentofte Kommune klimatilpasses ved at investere i udbygning og forbedring af infrastruktur som f.eks. kloakker og veje samt lokal håndtering af regnvand (LAR), opsamlingsbassiner og andre tekniske anlæg, der kan mindske eller forhindre utilsigtede oversvømmelser. Gentofte Kommune vil finde bæredygtige og økonomisk fornuftige løsninger, hvor klimatilpasning går hånd i hånd med den øvrige udvikling af kommunen. 12

13 De retningslinjer og anbefalinger, som klimatilpasningsstrategien udstikker, skal indarbejdes i Gentofte-Plan, lokalplaner, sektorplaner mv., så klimatilpasningsstrategien bliver en naturlig del af Gentofte Kommunes udvikling. Indsatser 200 borgere om året tilbageholder regnvandet på egen grund Et af indsatsområderne i klimatilpasningsstrategien og spildevandsplanen er, at få 200 borgere til at håndtere regnvandet på egen grund. Formålet er at få regnvandet ud af spildevandssystemet, så vi mindsker overløb til terræn og vådområder. Projektet indeholder følgende elementer: Oplæg hos grundejerforeninger, boligforeninger mv. om håndtering af regnvand. Målrettet information til borgere i områder, der er særlig egnede til nedsivning med opfordring til at tilbageholde regnvandet på egen grund. Kommunikation af gode historier f.eks. om familier, der har lavet gode eksempler regnvandsløsning i deres haver. Vandreudstilling med information om regnvand på egen grund Der laves en vandreudstilling med information om, hvordan man tilbageholder regnvandet på egen grund. Udstillingen skal bevæge sig rundt på kommunens biblioteker, ligesom den skal anvendes i større kommunale arrangementer, såsom Gentofte kultur- og festdage, Åbent Hus for nye borgere og Gentofte natten. Indsatsen vil være egnet til at løse i et tværkommunalt samarbejde. Byggeri Vision Gentofte Kommune inddrager bæredygtighed i alle byggeriets faser, så et helhedsperspektiv opnås lige fra kommunens ejendomsporteføljestrategi til valg af de enkelte komponenter og bygningsdele, som et byggeri består af. En bæredygtig tankegang i byggeri omfatter både det lokale og det globale perspektiv i forhold til de materialer, der anvendes, og den livscyklus, de indgår i. Gentofte Kommune vil som bygherre og myndighed gå foran som et godt eksempel inden for bæredygtige løsninger og innovativ bevaring. Strategi Gentofte Kommune vil som bygherre i forhold til skoler, institutioner, plejehjem, idrætsanlæg, administration m.m. sikre en høj kvalitet og en bæredygtig udvikling både ved nybyggeri, ombygning og i den daglige drift. Det vil sige, at parametre som funktionalitet, æstetik, miljø, økonomi, energi og drift skal integreres i et helhedsperspektiv igennem alle faser af byggeri og drift. Indsatser Implementering af Grøn bygherrevejledning Revideret udgave af Grøn bygherrevejledning vil blive implementeret i de opgaver, hvor kommunes er bygherre. 13

14 Undersøgelse af om Gate 21 partnerskab kan styrke kommunens klima- og energiarbejde Gate 21 er en forening, der arbejder for at skabe en mere bæredygtig udvikling gennem diverse forsknings- og udviklingsprojekter på klima- og miljøområdet. Sammenslutningen består af både offentlige og private aktører, herunder 12 kommuner, 26 private virksomheder samt 6 universitetsog uddannelsesinstitutioner. Det vil blive undersøgt om et partnerskab i Gate 21, eventuelt i en justeret form, kan forbedre kommunens evner eller muligheder for at gennemføre omfattende og innovative løsninger på klima- og bæredygtighedsområdet. Bæredygtig byudvikling - her i Turborg Havn. 14

15 Miljøbelastning og ressourceforbrug Energiforbrug og CO 2 Vision Gentofte Kommune vil arbejde for at bæredygtighed integreres i forhold til både energiforsyning, energiforbrug, transport og varekøb for både kommunens egen drift, borgere og erhvervsliv. Strategi Energiplanlægning Forsyningsnettet går på tværs af kommunegrænserne, og Gentofte Kommune får leveret både el og varme, der er produceret i nabokommunerne eller længere væk. Samtidig er der teknologiske potentialer, der gør det muligt at tænke forsyningsnettet langt mere sammen, end det tidligere har været muligt. Derfor skal energiforsyningen sammentænkes med samarbejdspartnere i både forsyningsselskaber og i nabokommuner. Derudover er det også vigtigt at undersøge, om det kan være aktuelt at omlægge noget af energiforsyningen til en mindre CO 2 -udledende forsyning som fjernvarme eller f.eks. vedvarende energi. Indsatser Husets web Implementering Husets web er en netbasseret energiberegner, der hjælper husejeren med at finde rentable energibesparende foranstaltninger i deres bolig. Programmet skal implementeres i kommunens selvbetjeningsløsning Genvej, således at husejeren har nem adgang til programmet, når de alligevel er inde og bruge Genvej. Denne indsats er prioriteret i forbindelse med budgettet for Klimaambassadører på skoler og daginstitutioner Projektet Klimaambassadører i skoler og daginstitutioner blev startet i 2011 med Børn, Unge og Fritid som tovholder. Formålet er at motivere flere ansatte i kommunens daginstitutioner og skoler til at udvikle og igangsætte nye klimatiltag i form af energibesparende løsninger samt andre bæredygtige tiltag i deres skole/institution. Derudover skal de styrke den indsats på området, der allerede foregår. En vigtig opgave for klimaambassadørerne er at skabe opmærksomhed og synergi om klimaindsatsen i deres skole/institution. Indsatsen intensiveres som følge af budget Printer projekt - Implementering Målet med projektet er, at identificere CO 2 -reduktioner og besparelsesmuligheder på el, papir og printerfarve ved indkøb og styring af nye printere. BUF er blevet udvalgt til et pilotprojekt. Pilotprojektet skal minimere antallet af print, og der vil blive lavet en printer-adfærdskampagne, hvor der bliver sat fokus på medarbejdernes print-kultur. Adfærdspåvirkning af brugerne i kommunens institutioner Et af indsatsområderne i Energihandlingsplan for kommunens bygninger er adfærdspåvirkning af brugerne i kommunens institutioner. I 2012 vil der blive sat fokus på en sluk overflødigt elforbrug kampagne, visualisering af forbrug og netværksarrangementer, så tekniske servicemedarbejdere, energiansvarlige og klimaambassadører kan vidensdele og inspirere hinanden, og der vil blive arbejdet på en incitamentsordning. 15

16 Sluk lyset-dag på daginstitutionerne Ideen med en dag uden brug af elektricitet, handler om at lære børnene, på en hyggelig og anderledes måde, hvad man gør, når man ikke har strøm, og hvordan man klarer sig uden elektriske redskaber. Medarbejderdreven klimainnovation Der nedsættes en arbejdsgruppe til at idéudvikle et projekt vedr. medarbejderdreven klimainnovation, så det kan gennemføres i Sammen skal vi blive bedre til at udvikle og dele vores viden og gode ideer. Projektet skal handle om at finde morgendagens smarte klimavenlige løsninger. Grønt regnskab Hvert år udarbejdes et grønt regnskab. Det giver et billede af kommunens egen påvirkning af miljøet gennem forbrug af el, vand og varme og et billede af forbruget for hele kommunen som geografisk enhed. Der er også beskrivelser af kommunens mange indsatser for at reducere klima- og miljøbelastningen, herunder afrapportering vedr. kommunens indsats som klimakommune for at reducere CO 2 -udledningen fra kommunens egne aktiviteter. Energibesøg i daginstitutioner Grøn Guide vil fortsætte med at tilbyde besøg i daginstitutioner med fokus på institutionens forbrug af el, vand og varme. I forbindelse med en kort gennemgang af institutionen peges der på muligheder for at opnå besparelser gennem ændret adfærd og nemme tekniske løsninger. Der er udarbejdet en folder med klimaråd til institutionerne, som udleveres ved besøget, og som også kan downloades fra Grøn Guides hjemmeside. Affald Vision Kommunens affaldshåndtering drives og vedligeholdes på en miljømæssig og økonomisk bæredygtig måde med borgernes trivsel og sikkerhed i centrum. Det er Gentofte Kommunes målsætning at fortsætte med at tilbyde affaldsordninger, som gør det nemt for borgerne at komme af med affaldet, samt forsætte med at udvikle ordningerne. Dernæst er det kommunens mål at gennemføre en målrettet indsats mht. formidlingen af, hvorfor forebyggelse af affald, affald til genanvendelse og mindre affald i naturen og i byrummet, er af central betydning for en bæredygtig udvikling. Strategi Affaldshierarkiet Gentofte Kommunes målsætninger bygger på affaldshierarkiet, som indeholder følgende prioriterede indsatser: 1. Affaldsforebyggelse 2. Genanvendelse 3. Forbrænding med energiudnyttelse 4. Deponering Indsatser Affaldsforebyggelse I Affaldsplanen er der opstillet initiativer om affaldsforebyggelse. Projektet tager afsæt i en videreførelse af dette initiativ ved at gennemføre nogle konkrete tiltag på området målrettet borgerne i kommunen. 16

17 Projektet er delt i to: Øget fokus på information om affaldsforebyggelse: - Information på hjemmesiden og intranettet om affaldsforebyggelse med link til f.eks. miljøstyrelsens kampagne Brug mere Spild mindre, Genbrugshjemmesiden mv. - Evt. udarbejdelse af banner på renovationsbilerne om affaldsforebyggelse - Anden informationsudarbejdelse målrettet borgerne Udvikling og udbredelse af et koncept for madspild. Udvikling af et forebyggelseskoncept for madspild målrettet undervisning eller afholdelse af en temadag om madspild. Minigenbrugsanlæg på skoler I forbindelse med udbud af kontrakten vedr. afhentning af affald på kommunens folkeskoler er der planer om at afprøve et koncept med sortering i flere fraktioner. Det kunne ud over småt brændbart, papir og glas f.eks. være pap, lysstofrør, metal, batterier og it-udstyr. Konceptet vil blive afprøvet på 4 ud af kommunens 13 skoler. Ideen er også, at de omkringliggende daginstitutioner skal kunne bruge disse mini-genbrugsanlæg. Forsøgsordning vedrørende nyt affaldssystem I 2012 gennemføres en pilotforsøgsordning med et begrænset antal husstande (ca. 50) for at opnå yderligere erfaring med det nye affaldssystem, der bliver implementeret i Gentofte Kommune fra 1. april Forsøgsordningen giver bl.a. mulighed for at synliggøre og tilpasse ordningen i dialog og samarbejde med de frivilligt deltagende husstande samt evaluere informationsmateriale inden det udsendes fuldskala, mv. Skraldekunst lavet af børnehavebørn på Naturværkstedet. 17

18 Grønne områder - rekreative og naturmæssige værdier Den grønne og den blå ressource Vision Det er Gentofte Kommunes vision, at såvel den grønne som den blå ressource skal beskyttes og udvikles, så både de rekreative, sundhedsmæssige, havekunstneriske og naturmæssige kvaliteter fastholdes og forbedres til glæde for borgerne. Fokus på bæredygtighed skal være en integreret del af arbejdet med den grønne og den blå ressource. Strategi Gentofte Kommune vil arbejde for, at de grønne områder skaber de bedst mulige rammer for borgernes alsidige brug af de offentlige åndehuller til rekreation, leg, motion, naturoplevelser og som mødested borgerne imellem. Kommunen vil endvidere arbejde for at bevare og styrke den biologiske mangfoldighed i kommunen. Derfor er enge, søer og moser særligt vigtige at bevare, da der er forsvundet mange af disse naturtyper i Danmark de sidste 150 år. At bevare sjældne arter kræver mange år med stabile fugtighedsforhold, vedholdende plejeindsats osv., og der skal hele tiden være fokus på at sikre kontinuitet i pleje og forvaltning af områderne. En del af fremtidens arbejde skal være at finde løsninger, hvor den grønne og den blå ressource og klimatilpasningsløsningerne indgår i et berigende partnerskab. Det vil bl.a. betyde, at nogle grønne områder og veje kan bidrage til gode klimatilpasningsløsninger som del af håndteringen af de store regnmængder. Indsats Pas på vores søer og vandhuller - begræns fodring af ænder i søerne Andefodring er med til at forringe vandkvaliteten i kommunens søer og vandhuller, og foderet kan tiltrækker rotter. Formålet er at begrænse andefodring i de kommunale søer og vandhuller væsentligt ved at borgerne gøres opmærksom på de biologiske konsekvenser af andefodring. Der opsættes en tavle / skilt, som grafisk og i tekst forklarer, hvad der biologisk sker i vandmiljøet, når der fodres ænder i en sø. Familie-cykeltur med Grøn Guide ad kommunens Parkrute, Skovrute og Sørute Grøn Guide arrangerer en cykeltur for børnefamilier og andre interesserede på en af de tre cykelruter beskrevet i hæftet Cykelture med Grøn Guide i Gentofte. Undervejs vil der blive budt på små fortællinger om naturen og kulturen, aktiviteter (f.eks. cykellege på et BKO område), en forfriskning eller andet. Ved tilrettelæggelsen og gennemførelse af turen vil frivillige fra lokale foreninger blive inddraget. 18

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017

SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG. Norske gæster den 22. juni 2017 SAMMEN OM ET BÆREDYGTIGT GENTOFTE ERFARINGER MED ET OPGAVEUDVALG Norske gæster den 22. juni 2017 Temadrøftelse i Kommunalbestyrelsen 28. september 2015 Indledende temadrøftelse om strategi for kommuneplanlægningen

Læs mere

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan

Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Forslag Plan 2011 for gennemførelse af Agenda 21 handlingsplan Agenda 21 handlingsplan 2009 for Furesø Kommune omfatter 34 initiativer inden for områderne klima, ressourcer, invasive arter og natur samt

Læs mere

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2011

Årsberetning. Grøn Guide Gentofte 2011 Årsberetning Grøn Guide Gentofte 2011 1 Styregruppen og Foreningen Grøn Guide Gentofte Bag den Grønne Guide står Foreningen Grøn Guide Gentofte. Foreningen, som blev stiftet i 2000, består af enkeltpersoner

Læs mere

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE

INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE INDSATS FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING I GENTOFTE KOMMUNE 2015 20 1 2014 Indledning Indsats for bæredygtig udvikling 2015 giver et overblik over de indsatser, der skal sikre, at Gentofte Kommune lever op til

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Dagsorden åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Side 1 af 9 Indholdsfortegnelse

Læs mere

Klimaplan. Gentofte Kommunes

Klimaplan. Gentofte Kommunes Klimaplan Gentofte Kommunes 2010-2020 Titel: Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 100 GENTOFTE KOMMUNES KLIMAPLAN 2010-2020

Læs mere

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan

Forslag til Gentofte Kommunes. Klimaplan Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Titel: Forslag til Gentofte Kommunes Klimaplan 2010-2020 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2010 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 250 Denne tryksag

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 25. februar 2014 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Formidlingscentret, Genbrugsstationen, Ørnegårdsvej Protokollen blev læst

Læs mere

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget

Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget GENTOFTE KOMMUNE Dagsorden til møde i Teknik- og Miljøudvalget Mødetidspunkt 11-08-2015 17:00 Mødeafholdelse Udvalgsværelse D Indholdsfortegnelse Teknik- og Miljøudvalget 11-08-2015 17:00 1 (Åben) Kommissorium

Læs mere

Klima- og energipolitik

Klima- og energipolitik Klima- og energipolitik Godkendt i Byrådet den 26. september 2011 1 Forord Klima- og Energi i nyt perspektiv Politik og Strategi 2020 blev udarbejdet af Plan- og Klimaudvalget og godkendt den 1. juni 2011

Læs mere

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014

HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 HOVEDSTRUKTUR BILAG 1 KLIMATILPASNINGSPLAN FOR VARDE KOMMUNE VARDE KOMMUNE - KOMMUNEPLAN 2013-2014 13. AGENDA 21 OG KLIMA RETNINGSLINJER FOR PLANLÆGNINGEN BYRÅDETS MÅL Byrådet ønsker at tage lokalt ansvar

Læs mere

Handleplan for implementering af Affaldsplan

Handleplan for implementering af Affaldsplan Handleplan for implementering af Affaldsplan 2014-2018 25. september 2015 1. Affaldsplan 2014-2018 Kommunalbestyrelsen i Lejre Kommune har godkendt Affaldsplan 2014-2024 den 30. marts 2015. Forinden vedtagelse

Læs mere

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer

Teknik og Miljø. Katalog over supplerende klimainitiativer Teknik og Miljø Katalog over supplerende klimainitiativer Indledning Gentofte Kommune har udarbejdet en Klimaplan, der udstikker mål og rammer for klimaarbejdet i Gentofte Kommune fra 2010-2020, og gennem

Læs mere

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020

Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Forsyning Vision: Aalborg Kommunes Bæredygtighedsstrategi 2016 2020 Bilag 6 Visionen er at al energiforsyning skal være baseret på vedvarende energikilder og at håndtering af spildevand og affald skal

Læs mere

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links

Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Energi og miljø CO2 og Miljøplan Borgere Mål Handlinger grøntidécenter CO2-reduktion fra etageboliger Dialog ved byggetilladelser Trafik Links Erhverv Mål Handlinger KlimaKlar Virksomheder Dialog ved miljøtilsyn

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012. Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2012 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening.

Læs mere

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015

STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 STRATEGI FOR BÆREDYGTIG UDVIKLING 2012-2015 2 INDLEDNING...2 SAMMENHÆNG TIL ANDRE PLANER...4 Konkret eksempel...5 Opbygning af strategien...5 Offentlighedsfase...5 INDDRAGELSE AF BORGERE OG ERHVERVSLIVET...6

Læs mere

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009

Bilag 3 til Dagsorden til møde i Klima- og Energipolitisk Udvalg torsdag den 4. juni 2009 Bilag 3. Første udkast til handlingsplaner Handlingsplan 1.1 ESCO Indsatsområde 1 Energimæssige optimeringer i kommunale ejendomme Handlingsplan 1.1 ESCO I fastsættes en målsætning om, at Greve Kommune

Læs mere

Green Cities fælles mål, baggrund og midler

Green Cities fælles mål, baggrund og midler Green Cities fælles mål, baggrund og midler 30. marts 2012 På de følgende sider beskrives Green Cities fælles mål med tilhørende baggrund og midler. Vi er enige om, at der inden for en 3-årig periode skal

Læs mere

Energikonference den 1. december 2015

Energikonference den 1. december 2015 Energikonference den 1. december 2015 Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Kristian Tilsted Klima- Miljø- og Teknikudvalget Nedbringelsen af CO2-udledningen Vi gør allerede meget, men vi kan gøre

Læs mere

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde:

01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Målsætningtype: Fagområde Fagområde: Klimaindsats 01-01-2015 31-12-2018 Politisk udvalg: Teknik- og miljøudvalg Klima og energiarbejdet er drevet af et lokalt politisk ønske om, at arbejde for en bedre forsyningssikkerhed og at mindske sårbarheden

Læs mere

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift

CO 2 regnskab for Egedal Kommune Egen anlægs- og bygningsdrift CO 2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egen anlægs- og bygningsdrift CO2 regnskab for Egedal Kommune 2011 Egedal Kommune indgik i efteråret 2008 en klimakommuneaftale med Danmarks Naturfredningsforening

Læs mere

Klimastrategi for Hovedstadsregionen

Klimastrategi for Hovedstadsregionen Klimastrategi for Hovedstadsregionen Møde i den 10. juni 2011 Det indstilles, at Hovedstaden: tager oplægget til efterretning godkender de fremlagte aktiviteter som de centrale elementer i klimastrategien.

Læs mere

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job

- Lokal Agenda 21-strategi. Dit liv, din fremtid, dit job - Lokal Agenda 21-strategi Dit liv, din fremtid, dit job Den kommunale Agenda 21 opgave Ifølge planlovens kapitel 6a, 33 a skal byrådet forklare og udgive deres strategi for kommunens bidrag til en bæredygtig

Læs mere

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009

Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Hørsholm Kommune Klimapolitik November 2009 Indholdsfortegnelse De vigtigste mål for Hørsholm Kommune... 3 Hørsholm Kommune som geografisk enhed... 3 Hørsholm Kommune som virksomhed... 3 Detaljerede mål

Læs mere

Klimarådet d

Klimarådet d Klimarådet d. 10.6.2015 Dagsorden Status på Klimarådets anbefalinger A. MARKERING AF HORSENS KOMMUNES INDSATSER B. FASTLÆGGELSE AF KONKRETE MÅL 1. CO 2 reduktion for geografisk enhed: 4 % årlig reduktion

Læs mere

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER

ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER ROSKILDE KOMMUNES KLIMAPOLITIK KONKRETE INDSATSER Afdeling for Byudvikling 1 Byrådets vision for Roskilde Kommune på klimaområdet er: Roskilde Kommune vil sikre en bæredygtig kommuneudvikling, medvirke

Læs mere

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid...

GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GOD ENERGI I SVENDBORG for en fossilfri fremtid... GO2GREEN Svendborg Kommune er partner i GO2Green. GO2Green er en nonprofitorganisation, som arbejder for den grønne omstilling. Organisationen finansieres

Læs mere

Tjæreborg....en by med energi

Tjæreborg....en by med energi 1 Tjæreborg...en by med energi Projektbeskrivelse Tjæreborg - en by med Energi 1 Indhold Organisationsdiagram... 3 Projektstyring... 4 Styregruppe:... 4 Projektledelsen... 4 Arbejdsgrupper... 4 Tovholder...

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013

Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 Grønt Regnskab Temarapport Borgere og erhverv 2013 BORGERNE OG ERHVERV SAMARBEJDE OG AKTIVITETER... 3 Samlet oversigt over iværksatte borgeraktiviteter 2013... 4 Grøn Herning Uge... 5 Anerkendelse for

Læs mere

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016

Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 Introduktion til Bæredygtighedsstrategi 2013-2016 2 Forord Aalborg Kommune vil være en bæredygtig kommune. Med underskrivelsen af Aalborg Charteret i 1994 og Aalborg Commitments i 2004, har Byrådet fastlagt

Læs mere

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4

STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 KORTLÆGNING & PROGNOSE. Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 KORTLÆGNING & PROGNOSE Albertslund Kommune Nordmarks Allé 2620 Albertslund BILAG 4 STATUS PÅ INITIATIVER I AFFALDSPLAN 2009-2012 www.albertslund.dk albertslund@albertslund.dk T 43 68 68 68 F 43 68 69 28

Læs mere

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017

Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Center for Miljø og Teknik August 2015 Handleplan for Klimatilpasning 2015-2017 Ballerups Kommunalbestyrelse godkendte i 2014 en Klimatilpasningsplan. Klimatilpasningsplanen

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2015 Klimakommune CO2 opgørelse 2015 År 2015 CO2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.506 9 % Varmeforbrug 6.577 26 % Transport 1.832-1,2 % Andet* 708 2,9 % I alt 10.623 18,8

Læs mere

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk

SAMARBEJDSAFTALE. et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner. miljokommunerne.dk SAMARBEJDSAFTALE et forpligtende miljøsamarbejde for kommuner miljokommunerne.dk Forord Green Cities er et visionært og forpligtende samarbejde mellem kommuner, der arbejder for bæredygtighed og gør en

Læs mere

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011

Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Aktiviteter på klimaområdet i perioden efter 2010 til 1. marts 2011 Særlige indsatsområder jf. Klimapolitikken Indsats Mål Status el. Mål 3: Reduktion af borgeres og virksomheders CO 2 -udledning Mål 5:

Læs mere

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune

CO 2 regnskab for virksomheden Skanderborg Kommune CO 2 regnskab 2010 for virksomheden Skanderborg Kommune Skanderborg Kommune Oktober 2011 Indholdsfortegnelse Side 3 Side 3 Side 5 Side 10 Skanderborg Kommune er en Klimakommune Energiforbrug og CO 2 udledning

Læs mere

Anbefalinger og afrapportering til byrådet.

Anbefalinger og afrapportering til byrådet. 17, stk. 4 udvalg Energirigtigt byggeri Haderslev Kommune CS Udviklingsafdelingen Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev Tlf. 74 34 34 34 Fax 74 34 00 34 post@haderslev.dk www.haderslev.dk 11. december 2012 Sagsident:

Læs mere

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser

Naturformidling i Fredericia. Agenda 21 bæredygtige indsatser Fremadrettet formidler vi de grønne projekter, tiltag og events i dette nyhedsbrev. Her fortæller vi den gode historie om, hvordan vi arbejder med bæredygtighedstanken i vores by og kommune. Nyhedsbrevet

Læs mere

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune

www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune www.kk.dk/klima Henriette Berggreen Københavns Kommune Indhold Hvorfor har vi lavet en klimatilpasningsplan i København? Hvordan er processen blev lagt frem og gennemført? Planens hovedresultater Københavns

Læs mere

Strategi for bæredygtig udvikling

Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for bæredygtig udvikling Strategi for Lokal Agenda 21 arbejde Forord Agenda 21-strategien er en væsentlig del af Middelfartplanen. Middelfartplanen er kommuneplanen, der integrerer og samler politikker

Læs mere

Grøn transport i NRGi

Grøn transport i NRGi Grøn transport i NRGi Mobilitetsplan for NRGi Dusager Udarbejdet af VEKSØ Mobility og NRGi i februar 2012 I NRGi leverer vi hver dag bæredygtige løsninger til vores kunder, og vi arbejder naturligvis også

Læs mere

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov

Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Fællesskab i Kerteminde Kommune Velkommen til Dialogmøde Planstrategi 2015 Den 4. november 2015, Langeskov Aftens program 18.30-19.30 Kommunernes planlægning, ved Jesper Hempler, Formand for Teknik- og

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 24042014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015

Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Energi- og klimahandlingsplan 2013-2015 Vision Assens Kommune vil Mål Assens Kommune vil Indsatsområder være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens

Læs mere

Forslag. Handlingsplan 2011 for klimaindsatsen i Furesø Kommune. Indledning

Forslag. Handlingsplan 2011 for klimaindsatsen i Furesø Kommune. Indledning Forslag Handlingsplan 2011 for klimaindsatsen i Furesø Kommune Indledning Dette forslag til handlingsplan og disponering af de afsatte midler til klimaindsatsen i Furesø Kommune i 2011 er udarbejdet med

Læs mere

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version )

Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget (version ) Miljø- og Planudvalget Plan for opfølgning på forandringer i Budget 2014-2017 (version 18032014) Politikområde 1: DEMOKRATI Politikområde 2: PERSONALE Politikområde 3: OVERORDNET ØKONOMI Politikområde

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Miljø- og Energiforvaltningen

Miljø- og Energiforvaltningen - og Energiforvaltningen Drifts- og anlægsramme for - og Energiforvaltningen Beløb i 1.000 kr. Drift 2015 Anlæg 2015 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Aalborg Forsyning, Gas 14.401 14.571 Aalborg Forsyning,

Læs mere

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK

WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK WONDERFUL COPENHAGENS MILJØPOLITIK INDLEDNING Turisme skaber arbejdspladser og vækst i hovedstadsregionen og er med til at gøre vores hovedstad og hele Greater Copehagen mere levende og mangfoldig. De

Læs mere

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune

Varde Kommune. CO2 opgørelse Klimakommune Varde Kommune CO2 opgørelse 2014 Klimakommune CO2 opgørelse 2014 År 2014 CO 2 Udledning [Ton] Besparelse Elforbrug 1.655 16 % Varmeforbrug 8.895 9 % Transport - Andet* 729 20 % I alt 11.279,00 11 % *Vejbelysning

Læs mere

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference

Den nationale ramme for bæredygtig udvikling. Green Cities efterårskonference Den nationale ramme for bæredygtig udvikling Green Cities efterårskonference Claus Torp Vicedirktør,Miljøstyrelsen Tænk globalt handl lokalt Bæredygtig udvikling handler fortsat om at tænke globalt og

Læs mere

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser

Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Grøn omstilling Hvordan i en kommune? -det kræver tonsvis af klimaindsatser Energi på Tværs Case: Helsingør 25. november 2014 Johannes Hecht-Nielsen Program: Kommunernes rolle Helsingørs klimamål Tonsvis

Læs mere

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til

Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST Sendt pr. mail til Miljøstyrelsen Att. Christian Vind Vedr. journalnummer MST-774-00081 Sendt pr. mail til mst@mst.dk Dansk Affaldsforening Vodroffsvej 59, 1 DK - 1900 Frederiksberg C Telefon +45 72 31 20 70 danskaffaldsforening.dk

Læs mere

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen.

Forord. Alle indsatser tæller, da både borgere og erhvervsliv kan gøre en stor forskel, blot med mange små ændringer i hverdagen. Version 29.08.2013 Forord Klima og bæredygtighed har stor betydning for vores hverdag nu, og får endnu større betydning i fremtiden. Klimatilpasning dækker her i Esbjerg især over håndtering af stigende

Læs mere

Odenses gode historie

Odenses gode historie Odenses gode historie Kursus Byens vand Odense 14-01-2010 v/susanne Gerdes Byplan, Odense Kommune Lidt forhistorie før 2 BG Nøden tvang os politisk workshop 2006 - Odense Kommune og Vandselskabet havde

Læs mere

Københavns Miljøregnskab

Københavns Miljøregnskab Københavns Miljøregnskab Tema om Ressourcer og Affald Mindre affald Bedre sortering fra borgere og erhverv Mere effektiv og miljøvenlig affaldsindsamling Bedre affaldsbehandling December 2015. Teknik-

Læs mere

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune

Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune Teknik og Miljø Indholdsfortegnelsen Grønt Regnskab for Slagelse Kommune o o Indledning Resultater o Hvad skal der ske i 2013 Hvad fortæller tallene Metodebeskrivelse Forbruget måles o o o o o o o Elforbrug

Læs mere

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C

ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C ÅRHUS KOMMUNE - Borgmesterens Afdeling Den Økonomiske Forvaltning - Rådhuset - 8100 Århus C INDSTILLING Til Århus Byråd Den 12. maj 2004 via Magistraten Tlf. nr.: 9840 2185 Jour. nr.: Ref.: LW Grønt Regnskab

Læs mere

Agenda 21 Fokus miljø og klima

Agenda 21 Fokus miljø og klima Agenda 21 Fokus miljø og klima Teknik- og Miljøforvaltningen 2008 Indhold Prioritering af indsatsen...4 Projektidé - praktisk miljøledelse...5 Opstart af projektet...8 Organisering og forankring af projektet...9

Læs mere

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen

SAMMEN. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen SAMMEN skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Vision Politikkens omdrejningspunkt tager afsæt i Egedal Kommunes vision om: Hverdag

Læs mere

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen

Bæredygtighed - fra strategi til undervisning. Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Bæredygtighed - fra strategi til undervisning Steffen Lervad Thomsen Bæredygtighedskoordinator Miljø og Energiforvaltningen Disposition - Organisering - Strategier og mål - Initiativer - Resultater Organisation

Læs mere

Klima- og Energipolitisk Udvalg

Klima- og Energipolitisk Udvalg Klima- og Energipolitisk Udvalg Torsdag den 02.09.10 kl. 17:00 i mødelokale 6-7 Medlemmer: Hans Barlach (C) Niclas Bekker Poulsen (A) Kai O. Svensson (F) Gert Poul Christensen (O) Lars Kilhof (V) Side

Læs mere

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1)

Forebyggelse. Handlekatalog til ældrestrategien 2013. Initiativet. Temaeftermiddage (1) Handleplan 2013-2016 1 Forebyggelse Handlekatalog til ældrestrategien 2013 Tema Temaeftermiddage (1) Initiativet et med initiativet er at gøre viden, råd og inspiration om forebyggelse let tilgængelig

Læs mere

Netværket for bygge- og anlægsaffald

Netværket for bygge- og anlægsaffald Netværket for bygge- og anlægsaffald Arbejdsprogram 2015-2017 Idégrundlag og formål Bygge- og anlægsaffald (B&A- affald) betragtes som en ressource. Ressourcerne skal i hele værdikæden håndteres således,

Læs mere

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT

Grøn generation. Strategi DIT OG MIT Grøn generation Strategi DIT OG MIT Indholdfortegnelse EN GRØN OPVÆKST s. 5 Indledning BÆREDYGTIGHED OG BØRN I HVIDOVRE s. 7 Evaluering af arbejdet med Grøn Generation HVIDOVRES GRØNNE GENERATIONER s.

Læs mere

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning

Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune. CO2-opgørelse 2010 og handlingsplan 2011. Indledning Klimakommune-regnskab for Ringsted Kommune CO2-opgørelse og handlingsplan 2011 Indledning 1 Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts.

Læs mere

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan

Klimahandlingsplan. Vision. Mål. Indsatsområder. Handlingsplan Klimahandlingsplan Vision Assens Kommune vil være en bæredygtig foregangskommune for klimaet gå foran med det gode eksempel og reducere kommunens egen klimapåvirkning inddrage borgere, foreninger og erhvervslivet

Læs mere

Status på forandringer i Budget

Status på forandringer i Budget Status på forandringer i Budget 2014-2017. Indholdsfortegnelse 1. Miljø- og Planudvalget... 2 1.1. Vedvarende energi:... 2 1.2. Reduktion af energiforbrug i kommunens bygninger:... 2 1.3. Badestrande:...

Læs mere

Bæredygtige byer -Hvordan?

Bæredygtige byer -Hvordan? Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Steen Christiansen Formand for Miljø- og Planudvalget Albertslund Kommune, Danmark Stockholm 9 april 2008 Bæredygtige byer -Hvordan? Byen Baggrund Miljøet

Læs mere

GG strategi 27. juli Forord

GG strategi 27. juli Forord GG strategi 27. juli 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og unge

Læs mere

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018

Sammen. skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen. Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Sammen skaber vi kulturen, som giver fællesskab og identitet i hverdagen Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 Indledning Med Kultur og Fritidspolitik 2015-2018 ønsker Byrådet at sætte retningen for arbejdet

Læs mere

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION

HVIDOVRES GRØNNE GENERATION HVIDOVRES GRØNNE GENERATION EN GRØN OPVÆKST Indledning Hvidovre Kommune har i mange år haft en grøn profil og været ambitiøs med indsatser på klima-, miljø-, energi- og bæredygtighedsområdet. I vores nyeste

Læs mere

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER

BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER BEDRE VELFÆRD FOR FÆRRE RESSOURCER FRA PROCES TIL EFFEKT FRA STRUKTUR TIL OPGAVE Kommunaldirektør Gentofte Kommune Frank E. Andersen StyringsAgenda 2015, 8. september Præsentation af Gentofte Kommune 26

Læs mere

Status 2013 for Affald

Status 2013 for Affald 2013 for Affald I 2013 har Teknik- og miljøudvalget truffet store beslutninger på affaldsområdet i Ballerup Kommune. Den ene er et forsøg med et helt nyt affaldssystem, hvor der i 2014 igangsættes forsøg

Læs mere

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør

Forord. Per Bremer Rasmussen Adm. direktør Klimaregnskab 2013 Forord I Forsikring & Pension har vi i år besluttet at forenkle vores klimaregnskab. Vi fastholder vores fokus på vores CO 2 emission, og skærper fokus på det, der betyder mest. Derfor

Læs mere

CO2 og VE mål for Danmark og EU.

CO2 og VE mål for Danmark og EU. Dato: 4. januar 2017 qweqwe Klima Klimaarbejdet i Halsnæs Kommune fokuserer dels på at sænke energiforbruget og derved udlede mindre CO2 samt på at sikre, at klimaforårsagede ændringer ikke medfører oversvømmelser

Læs mere

Strategi for håndtering af regnvand

Strategi for håndtering af regnvand 2015 Strategi for håndtering af regnvand Teknik og Miljøcente 01 01 2015 Indhold Hvorfor en strategi vedrørende regnvand s.2 Byrådets vision s.3 Vandets kredsløb s.4 LAR, Lokal Afledning af Regnvand s.

Læs mere

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012

Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 Agenda 21 plan for Fredericia Kommune 2008-2012 FORORD I Fredericia Kommune er der en stolt tradition for at udvikle og arbejde med projekter, der profilerer Fredericia, som en kommune i front på miljøområdet

Læs mere

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup

Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Ballerup Kommunes Klimaplan Gennemgang af klimaplanen Kommentarer Forslag til tiltag Klimaplan for reduktion af CO2-udledning i Ballerup Indhold Visionen Klimafakta om Ballerup Kommune El- og varmeforsyning

Læs mere

handlingsplan for cyklisme

handlingsplan for cyklisme handlingsplan for cyklisme prioriterer cyklismen højt, og vil med denne handlingsplan vise at vi sætter handling bag cykelpolitikken. Cykling er for en integreret del af den moderne by, og cyklismen værdsættes

Læs mere

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune

Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Strategisk Energi- og Klimaplan 2020 Høje-Taastrup Kommune Mod en fossilfri fremtid Hvor er vi, hvor skal vi hen og hvordan når vi målet? Marie-Louise Lemgart, Klimakonsulent Teknik- og Miljøcenter, Høje-Taastrup

Læs mere

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget

Der indgår i det Grønne Regnskab for 2010 til sammenligning forbrugstal for 2008 og Endvidere indgår energiforbruget Furesø Kommune Regnskab G rønt regnskab Der er for udarbejdet et for Furesø Kommune. Det Grønne regnskab indeholder forbruget af el og varme samt udledning af CO 2 for de ejendomme kommunen har anvendt

Læs mere

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans Yderligere information: Teknik og Miljø Natur og Grønne Områder Rådhuset, Torvet 7400 Herning Telefon 96282828 teknik@herning.dk www.herning.dk Friluftslivsstrategi - et friluftsliv, der byder op til dans

Læs mere

VAND & KLIMATILPASNING

VAND & KLIMATILPASNING SAMARBEJDE MELLEM KOMMUNE OG FORSYNING hvordan sikres det i strategien for klimatilpasning? DANVA Temadag om vandhandleplaner Den 4. oktober 2012 Chefkonsulent Hans Chr. Jensen, Roskilde Kommune Plan-

Læs mere

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010

Klimakommunehandlingsplan. Plan til implementering af Klimakommune-aftalen med Danmarks Naturfredningsforening Udgave 1, maj 2010 Klimakommunehandlingsplan 2009-2012 Udgave 1, maj 2010 Indhold Indledning... 3 Projekter og tiltag til realisering af reduktionsmål... 4 EPC på skoler... 4 Tiltag... 4 Reduktionspotentiale... 5 Tidspunkt

Læs mere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere

Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Den 12. juli 2012 Init. CBP/BEB Sagsnr. 12-01061 Beskrivelse af pilotforsøg i Ishøj og Vallensbæk Kommuner - Indsamling af genanvendeligt affald i flerkammerbeholdere Baggrund Ishøj og Vallensbæk Kommuner

Læs mere

Børnehaverne Støvring Syd

Børnehaverne Støvring Syd Kontrakt 2013-14 Børnehaverne Støvring Syd Brunagervej 2a 9530 Støvring Indledning Kontraktstyring er valgt som det samlede styringsprincip for alle institutioner, centre og afdelinger i Rebild Kommune.

Læs mere

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget

Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Gentofte Kommune Referat af møde i Teknik- og Miljøudvalget Referat åben Mødedato 03. september 2013 Mødetidspunkt 17.00 Mødelokale Udvalgsværelse D Protokollen blev læst og mødet hævet kl.: 18.30 Tilstede:

Læs mere

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016

Landsbyklynger. Pilotprojektet 2015-2016 Landsbyklynger Pilotprojektet 2015-2016 Baggrund I en situation hvor ændrede erhvervsmæssige og demografiske strukturer i yderområderne øger presset på tilpasning af den kommunale servicestruktur, er det

Læs mere

GG strategi 17. august Forord

GG strategi 17. august Forord GG strategi 17. august 2016 Forord Da jeg selv var knægt, var klimaforandringer og bæredygtighed ikke noget, mine kammerater og jeg gik og tænkte over. Men i dag er billedet et andet. Nutidens børn og

Læs mere

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne

Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne By, Kultur og Miljø Miljø Sagsnr. 23129 Brevid. 212402 Ref. GLOL / LC Notat om bæredygtig vandindvindingskampagne 15. juni 2015 1 Baggrund Byrådet vedtog i september 2013 en handleplan for bæredygtig vandindvinding.

Læs mere

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2011 - for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stort fokus på klimaområdet.

Læs mere

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI

Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Johansson & Kalstrup P/S rådgivende ingeniører FRI Sag nr.: 155280 Dato: 17.11.2015 E-mail: hbd@j-k-as.dk Ordninger for husholdningsaffald i andre kommuner Data over 4 kommuner og Fanø er opstillet i nedenstående

Læs mere

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed

CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed CO2 regnskab 2010 for Furesø Kommunes virksomhed 1. Indledning Furesø Kommune tilsluttede sig i 2008 Danmarks Naturfredningsforenings klimakommuneordning og lige siden har der været stor fokus på klimaområdet.

Læs mere

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune

CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune CO 2 -regnskab 2009 og klimahandlingsplan 2010 for Ringsted Kommune Indledning Ringsted Kommune underskrev aftale med Danmarks Naturfredningsforening om at blive klimakommune den 16. marts 2009. Målet

Læs mere

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013

Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Grønt Regnskab Temarapport Grønne indkøb 2013 Indledning - mål for området...3 OPGØRELSER... 5 Beskrivelse og konklusion... 6 evaluering indsats 2013... 7 indsats 2014... 8 Ud over denne temarapport består

Læs mere

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen

Kravspecifikation. Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden Kontraktbilag 1 Kravspecifikation Mobilitetsplaner for kommuner i hovedstadsregionen Region Hovedstaden udbud af mobilitetsplaner i hovedstadsregionen kravspecifikation version 1 - juli

Læs mere

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug)

Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Telefonenquete om kommunernes klimaindsats (til internt COWI brug) Goddag. Mit navn er.. fra COWI. Jeg ringer i anledning af, at Region Hovedstaden har igangsat et arbejde omkring udvikling af en klimastrategi.

Læs mere

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014.

Inden endelig vedtagelse skal planen i offentlig høring i 8 uger. Kommunalbestyrelsen skal vedtage affaldsplanen senest den 1. oktober 2014. Bilag 1 Rebild Kommunes Affaldsplan 2014-24: udkast til målsætninger og handlingsplaner Affaldsplanen skal udarbejdes i henhold til reglerne i affaldsbekendtgørelsen. Affaldsplanen skal bestå af 3 dele:

Læs mere