Indhold. Det. magasin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det. magasin"

Transkript

1 DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne 7 VE-udstyr på DjH 8 Udstyrspakken på DjH 9 Samarbejde og snak så løses opgaverne hurtigere 11 Energimessen To kolleger 16 Tværfagligt samarbejde giver muligheder på alle niveauer 17 EUX-elever vil tværfagligt samarbejde 19 EUX i virksomhedspraktik 19 Seniorklubben på Fur 20 Kunst til Mary blev til på DjH 21 Første hold plastspecialister er i mål 22 Hver tredje bliver plastspecialist 23 LC på DjH 24 Nyudlærte 26 Navne Nyt 34 Det magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God læsefornøjelse!

2 Siden sidst Denne gang omhandler Siden sidst lidt utraditionelt kun ét emne, selv om der er gang i rigtig mange spændende tiltag. Men emnet her har en så væsentlig betydning for DjH, at det fortjener en særlig opmærksomhed ved at stå alene i fokus. Processen Siden september 2011, hvor DjH s bestyrelse på strategiseminar lagde grunden til DjH2016, er der blevet arbejdet på et delprojekt, der omhandler en mere konkret beskrivelse af, hvad det er DjH står for. Da arbejdet med Ny Nordisk Skole på det tidspunkt så småt var ved at tage form, blev det også besluttet at formen godt måtte tangere dogmekonceptet, i form af en erklæring, som det er kendt fra både filmog madverdenen. Processen er forløbet over 8 måneder - september / april - for at sikre en holdbar og handlingsorienteret substans, der bygger på vore 3 kerneværdier: Engagement Stolthed Samarbejde. I maj/juni var fokus på, hvorledes formen kunne understøtte indholdet, samtidig med den tangerer dogme-/erklæringsudformningen. Det var naturligt at tage udgangspunkt i udviklingen af den mest bæredygtige erklæring, der endnu er set i historien; nemlig erklæringer om menneskets rettigheder. Der går en klar rød tråd gennem udviklingen af: XX Kyros rullen 539 f.v.t. XX Magna Charta 1215 XX Bill of Rights 1689 XX USAs uafhængighedserklæring 1776 XX Borgernes rettigheder 1789 Af Henrik Øelund Kyros rullen 539 f.v.t. Den persiske konge Kyros befriede jøderne af deres fangeskab i Babylon. Han satte slaver fri og erklærede at alle mennesker havde ligestilling i hans rige, uanset religion, køn, etnisk baggrund, sprog eller anden kulturel forskellighed. Erklæringen skrev han på en cylinder af ler, og den anses for at være verdens første nedskrevne erklæring om menneskerettigheder. I sin form er teksten fortællende, og mere beregnet på eftertiden end på fastholdelse af vedtagne beslutninger. Denne form er også populær i Romertiden, hvor både Cæsar og Augustus flittigt anvendte samme fremgangsmåde. Helt op til vor tid er det indforstået, at indhold er møntet på de formulerende parter. Dele af teksten findes indgraveret over indgangen til FN's hovedkvarter. Magna Charta 1215 En række engelske frihedsbreve, som begrænser magten for engelske monarker. Kongemagten manglede penge til bl. a. korstogene, og måtte derfor give indrømmelser til primært adel. Teksten nærmer sig en juridisk form, hvor man i bløde vendinger sætter ord på det kompromis man er enige om dog med plads til fortolkninger. Sammenhængen er ikke forklaret. Bill of Rights 1689 Bill of Rights (lov over rettigheder) er en række rettigheder nedskrevet i England i Igen er baggrunden ændringer i samfundsstrukturen, der kræver justeringer i rettighedsopfattelsen. Den juridiske form er klarere og skarpere i fht. fortolkninger, men stadig uden den samlende kontekst. De enkelte punkter er typisk reaktioner på foregåede overgreb, og kan derfor være vanskelige at forstå kun få år efter, hvis man ikke kender de oprindelige begivenheder. USAs uafhængighedserklæring nordamerikanske kolonier gjorde oprør mod den engelske kolonimagt. Oprørerne skrev uafhængighedserklæringen, hvori de betragter sig som fri og uafhængige stater. Som væsentlig bestanddel indeholdt uafhængighedserklæringen som indledning en erklæring om menneskerettighederne. For første gang ser man en tekst, der medtager vision og mål, indeholder reaktion og aktion, og erklæringen anses for at være skelsættende. Borgernes rettigheder 1789 Erklæringen om borgernes rettigheder blev vedtaget af den franske nationalforsamling 26. august 1789 i forbindelse med opgøret mod kongemagt og adel. I sin form en meget detaljeret lovtekst, hvor de enkelte paragraffer er reaktion på fortiden. Teksten er ikke sat ind i en større sammenhæng. Verdenserklæringen 1948 FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne blev vedtaget af FN i Verdenserklæringen bygger på FNs charter fra I sin form medtager den alle tidligere erklæringers styrker. Er både overordnet målorienteret og samtidig detaljeret og operationel. Indeholder paragraffer som både er reaktioner (på f. eks. 30'erne og 40'ernes historie samt aktion i forhold til en kommende fremtid (f. eks. koloniafvikling). Samtidig gør den i sin form op med undtagelsesmulighederne i forhold til hvornår og hvem den gælder for. Fortsættes

3 XX Verdenserklæringen 1948 Hvor Verdenserklæringen er en essens af de samlede erfaringer på godt og ondt med denne type erklæringer. Selv med mere end 60 år på bagen i en turbulent verden holder formen i Verdenserklæringen stadig, og er derfor anvendt som skabelon for DjH s erklæring om den gode erhvervsskole! Som det også fremgår af tidslinjen, er der i diverse EUX-fora blevet arbejdet med en konkretisering af principper for vores håndtering af EUX. Der foreligger derfor også principper og udmøntning af disse på DjH-EUX, der tager afsæt i den overordnede erklæring. Vi står i dag med en tydeliggørelse af, hvad det er vi vil, og hvordan vi udmønter det. Det vil komme os til gode i det daglige arbejde, samtidig med at det kan anvendes i udviklingen af DjH, herunder i arbejdet med Ny Nordisk Skole. September december 2011 Maj 2012 September 2012 Bestyrelsesseminar Bearbejdning i bl.a. EUX-fora Fastlæggelse af form Præsentation i områderne Opsamling af kerneelementer Vedtaget i bestyrelsen Siden sidst fortsættes på næste side Åbent Hus på DjH 2013 Lørdag den 2 februar kl Vi rejser igen i uddannelsernes univers og fylder bagagen med nyttige uddannelsestips. Det bliver en dag med arbejdende værksteder, konkurrencer og spændende underholdning. Udgangspunktet er det gode værtsskab og alle er velkomne, så snak allerede nu om det ude i byen. Information i alle afdelinger december/januar.

4 Erklæring om DEN GODE ERHVERVSSKOLE Da det danske samfund bygger på velfærd via vækst, og det er essentielt at erhvervsskolerne yder et optimalt bidrag til dette, både i form af individuel kompetenceudvikling og via generel vidensdeling, hvor innovation, iværksætteri og produktion er symbiotiske elementer grundlæggende for fremtidig vækst og velfærd, og da kompetenceudvikling tager udgangspunkt og afsæt i det hele menneske, og erhvervsskolernes fokus derfor også bør være det enkelte menneske, hvor det tilstræbes at gøre det yderste for, at individet når sit mål og udnytter sit potentiale til gavn for den enkelte og samfundet, har vi udarbejdet denne Erklæring om den gode erhvervsskole, som et fælles mål for alle på Den jydske Haandværkerskole, med det formål at alle stedse gennem tanke, handling og adfærd anerkender, overholder og fremmer respekten for disse principper. XXDen jydske Haandværkerskoles værdier genkendes i alt vi foretager os ENGAGEMENT STOLTHED SAMARBEJDE, Overordnet gælder: XXDjH s kulturelle værdier er synlige i hverdagen, hvor et holistisk menneskesyn medfører, at døgnet opfattes som en helhed, der ikke er faseopdelt, og hvor udfordring, læring, og socialisering sker, når det giver mening, hvorved der skabes et unikt læringsmiljø, der værdsættes, X XNærvær, tillid og respekt overfor individet skaber læringslyst og motivation, og medvirker til fastholdelse og gennemførelse af et uddannelsesforløb, Derfor er respekt for individet og faget, herunder et højt niveau i fysiske rammer og udstyr, en hjørnesten i al læringsaktivitet og øvrig adfærd, XXMulighed for at udvise kreativitet, selvstændighed og innovation er altid til stede, da pædagogik, fysiske rammer og udstyr animerer og bidrager til, at den enkelte ønsker at udnytte sit talent maksimalt, XXVi forventer, at vore elever kan gennemføre vore uddannelser på normeret tid, ønsker at blive udfordret fagligt og personligt, er motiverede og påtager sig et ansvar, for efterfølgende at være attraktive på arbejdsmarkedet, X XLøbende samspil med virksomhederne er obligatorisk, herunder virksomhedskontakt når lærlinge er på skoleforløb. DjH er, i kraft af sin position som formidler og uddannelsesinstitution, basen, hvor virksomheder naturligt mødes om nyeste teknologiske viden på markedet. DjH er, på tværs af udbudte uddannelser, aktiv i udviklings- og formidlingsprojekter sammen med virksomheder og andre organisationer, X XSamarbejdet med grundskole, produktionsskole, den frie fagskole, højskole og gymnasieskole er væsentligt, hvorfor DjH altid er positivt indstillet overfor tiltag, der kan sikre en god uddannelsesovergang eller fastholdelse af elever i uddannelsessystemet. Fortsættes

5 Se både tekst og EUX-principper på hjemmesiden Hvilket medfører: 1. Der er fri adgang til lokaler og udstyr teori og praktik 24 timer i døgnet, da det er en forudsætning for optimale og frie rammer for læring, kreativitet og innovation. 2. Der udbydes aktiviteter af både faglig og fritidsmæssig karakter i tiden efter 15.30, da døgnet opfattes som værende en helhed uden begrænsende rammer for tidspunkt for læring og udvikling. 3. Specialer, spor og linjer gennemføres i ren form, hvor samarbejde med øvrige specialer, spor og linjer er bestemt af pædagogiske overvejelser i temaer og projekter. 4. Der ydes fuld lærerdækning i det berammede antal uger, og i antal timer pr. uge, herunder kompenseres der for aflyst undervisning. 5. Learning Center med lektie- og studievejleder og tutorer* er åbent alle dage efter normal undervisningstid. 6. Personlig og faglig udvikling er i fokus, og derfor skal eleven udfordres i begge felter. Det at være virksom i flere arenaer, som 24-timersskolen giver mulighed for, ses som et nøglepunkt i forhold til elevens personlige og faglige udvikling. 24-timersskolen og Learning-/Viden Center ses som et aktivt stimulerende og udfordrende miljø, hvor grænserne mellem skole og fritidsaktiviteter overlapper hinanden til glæde for både den stærke og svage elev. Alle bidrager derfor til, at disse elementer anvendes og udvikles. 7. Stolthed og respekt for sit fag er grundlæggende for opnåelse af et højt kvalitetsniveau. De håndværksmæssige traditioner og muligheder er derfor centrale i vore uddannelser, hvor et højt kvalitetsniveau med maksimal læring, hvor den enkelte udfordres på sit niveau, er den røde tråd gennem uddannelsen. Fortsættes *En tutor er elev på skolen, på en af de ældste årgange, der med lethed genkender spørgsmål og problemstillinger fordi han eller hun for nylig har været igennem det samme uddannelsestrin. En tutor spiller en væsentlig rolle i forbindelse med erfaringsudveksling, vejledning og relationer og venskaber på tværs både vandret og lodret.

6 Hvilket medfører: Fortsat 8. Selvstændighed og kreativitet skaber nysgerrighed, læringslyst og forpligtelse. For at stimulere selvstændighed og kreativitet skal der være en indholdsmæssig klarhed. Derved åbnes mulighed for selvstændige og kreative løsninger gennem en faglig prioritering af til-/fravalg. 9. Indflydelse og optimal koordinering er grundlæggende elementer, så samarbejde i form af elevmøder, fællesmøder og lærermøder er obligatoriske. 10. Det er et fælles ansvar at skabe et læringsfremmende arbejdsklima, der stimulerer lysten til den faglige og almene dannelse, hvor eleverne føler sig trygge og animerede til at yde det optimale. 11. Arbejdsglæde er en forudsætning for kreativitet og innovation, hvilket kræver et fysisk og mentalt overskud. Derfor er sundhed, kost, motion og livsstil væsentlige elementer for succes. 12. Innovativ pædagogisk praksis, der tilgodeser en mangfoldighed af læringsmetoder, er gældende i al undervisning. 13. Der arbejdes med begrebet Ægte læringstid, hvor tiden bruges på aktiviteter, der er læringsmæssigt relevante. Derfor har vi et miljø, hvor også almindelig adfærd understøtter dette. 14. Potentiale og rammer udnyttes for at fastholde et højt kvalitetsniveau. Derigennem sikres intelligent træning, refleksion og individuelle hensyn. Der skal være krav, aktiviteter, materialer og udstyr tilpasset elevernes forskellighed, så alle får udfordringer på et passende niveau. Uanset niveau skal eleven kunne se værdien i at anstrenge sig. 15. Det fremmer elevernes læring og ansvarlighed, at der er synlige og forståelige krav og forventninger. Det skal være muligt at leve op til kravene, og eleverne skal undervejs have feedback, så de kan målrette deres indsats. Dette fremmes også ved en bevidst og åben planlægning, der udnytter værdien af samarbejdende adfærd for at tage hånd om individuelle styrker og svagheder. 16. Arbejdsudvikling og innovation sker gennem udvikling og afprøvning af nye ideer. Den pædagogiske praksis, og rammerne omkring denne, skal understøtte de innovative processer, herunder sikre et tæt virksomhedssamarbejde. 17. Tematiseret undervisning skaber koncentration i læringsbilledet, og hjælper derved eleven med at fokusere. Derfor er det essentielt, at al undervisning afspejler og relaterer sig til det tema, der arbejdes med. Indlevelse og rummelighed er vigtig både i en social og faglig kontekst, udtrykt gennem tolerance og innovation. Tematiseret undervisning, indlevelse og rummelighed sikres gennem løbende evalueringsprocesser.

7 Af Klaus Warming Nyt internet-domæne til DjH: djhhadsten.dk Gennem mere end 15 år har Den jydske Haandværkerskoles hjemmeside ligget på internet-adressen Nu har skolen købt det nye navn og fremover bruger skolen den adresse. Nye mailadresser Alle medarbejdere på DjH får nye mailadresser. Hidtil har alle haft adresser som (hvor xxx er medarbejderens initialer på skolen). Efter ændringen er nye adresser: Ud over anvender mange deres mailadresse til brugernavn og login på forskellige internetsteder. Det kan f.eks. være indkøbsportaler og sociale fællesskaber som Facebook. Om man ønsker at rette sit brugernavn til den nye mailadresse sådanne steder, er op til den enkelte medarbejder. Der er udarbejdet skabelon til opsætning af signatur i Outlook, så de nye internetadresser fremgår. Hjemmesideadresse og mailadresser fremgår af meget trykt materiale, så der skal i de kommende måneder konsekvensrettes et utal af steder. Tilsvarende vil de gamle informationer også skulle rettes mange steder på internettet, hvor der henvises til skolen. De gamle mail-adresser vil fortsat virke, så man ikke mister mails fra afsendere, der bruger de gamle adresser. Ligeledes vil skolens hjemmeside også kunne findes på den gamle domæne-adresse indtil videre.

8 Af Hanne Bisgaard Hansen VE-udstyr på DjH Den jydske Haandværkerskole har modtaget kr. til indkøb af ekstra udstyr indenfor energiområdet. Giveren er UHT-fonden, Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere bestående af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og en række håndværkerorganisationer som repræsentanter for personalegrupper. Her i blandt Dansk El-Forbund og Dansk Metal. Med midlerne fra UHT bliver der lige nu indkøbt nye små VEanlæg (VE = vedvarende energi), som skal bruges i undervisningsforløb i vedvarende energi. Den færdige udstyrspakke kommer til at tælle 11 brugbare anlæg i drift sammen med andre udstyrselementer, som skal anvendes direkte i undervisningen. Ved rent fysisk at have alle anlægstyper har man mulighed for visuelt at se hvordan anlægget fungerer, og man har mulighed for at lave økonomiske driftsberegninger på baggrund reelle data fra monteret måleudstyr og dataloggere. Herved bliver efterfølgende beregninger af anlæggenes rentabilitet også mere realistiske. Der arbejdes for øjeblikket på højtryk med at få de nye kursuspakke klar til januar 2013, hvert anlæg dokumenteres ned i mindste detalje, og der laves undervisningsplaner for hvordan og hvornår de enkelte anlæg kan benyttes i undervisningssammenhænge. Enkelte projekter er allerede ved at være færdige og klar til brug. Michael Øelund står for indkøb, dokumentation, opbygning med videre. Hvert projekt har sit eget Gantt diagram. Man kan se mere om de enkelte projekter ved indgangen til tømrerafdelingen og Videncenter Energi, hvor der er ophængt beskrivelse, fotos og tidsplan. Fortsættes

9 1. Solcelleanlæg Fire solcelleanlæg af samme størrelse, men med forskellige vilkår vil blive monteret med individuelle invertere, så målingerne kan udføres simultant. Udstyret skal påvise effekten af forskellige monteringsforhold. 2. Jordvarmeanlæg (vertikalt) Der findes i dag en række forskellige typer varmepumper som alle har fordele og ulemper. Derfor kræver en beslutning om at investere i en varmepumpe en stor viden om varmepumper. Det vil være muligt at demonstrere, hvorledes forskellige driftsformer og varmeafgiversystemer har indflydelse på varmepumpens effektfaktor (forholdet mellem afgivet effekt og tilført effekt). 3. Luftsolfanger kombineret med jordkøling Behovet for ventilation er til stadighed stigende i takt med at bygninger bliver tættere og der er øget fokus på CO2 og indeklima. Samtidig er en traditionel mekanisk ventilation meget dyr i drift og vedligehold på grund af varmetab om vinteren og køling om sommeren. Her er luftsolfanger kombineret med jordkøling et spændende alternativ. 4. Solfanger m/vakuumrør Vakuumrør med 3-lags absorber giver en betydelig større virkningsgrad end traditionelle solfangere, helt op til 40 procent højere ydelse. Derfor er solfangeranlæg med vakuumrør på vej frem som regel tilsluttet et eksisterende varmeanlæg f.eks. træpillefyr eller brændefyr. 5. Solfangeranlæg til taget DjH har et solfangeranlæg i funktion, men der er behov for måleudstyr og datalogger, så det kan vises hvor stor effekt anlægget har set i forhold til el-baseret solenergi. Energifanger Solfanger Solfanger m. vacuumrør Udstyrspakken på DjH er opdelt i 13 projekter NB: Frem til brugsvandssiden af varmtvandsbeholderne, monteres enhederne efter fabrikanternes forskrifter mht. komponenter, fittings, pumper og styring. Ekspansion 6. Hybrid solfageranlæg til taget En vand og luftsolfanger opvarmer ca. 120 m3 luft i timen op til grader alt efter solindfald. Ud over den friske, varme luft, yder et anlæg liter varmt vand på gode solskinsdage. Størstedelen af sommeren er der ikke behov for at varme luften op, hvilket giver et overskud til varmt brugsvand. På den måde udnyttes solfangeren optimalt hele året. Isolering 50mm Pumpe 7. Energifanger (åben solfanger) En energifanger er en åben solfanger, uden glasdæklag, der udnytter varmen både fra luft, sol, regn m.m. En varmepumpes bedste drifttemperatur (på den kolde side) er grader, og derfor er netop en energifanger det mest egnede at sætte foran en varmepumpe. Varmelager under isolering - i jord ca. 40 cm MOE Fortsættes

10 8. Luft/vand varmepumpe (demonstationsopbygning) Modellen skal bruges til, på en overskuelig måde, at vise kursisterne hvilke hovedkomponenter en varmepumpe består af. Ligeledes skal modellen kunne optage varme fra udeluften og afgive den til et lille radiatoranlæg, så kursisterne kan se og føle processen i sin mest enkle udførelse. Der vil være mulighed for at lave mindre manuelle justeringer på varmepumpen, så konsekvenser ved fejljustering og optimering kan anskueliggøres. Termofotografi af tømreafdelingens indgang mod Randersvej 9. Tæthedsprøvning af bygninger Udstyret, der består af flere dele, kan dokumentere om en bygning overholdeler kravene i Bygningsreglementet og den gældende EN standard. Fra 1. april 2006 er der fastsat grænser for, hvor utæt et byggeri må være for at overholde reglerne i Bygningsreglementet. Hvis testen viser, at byggeriet ikke overholder kravene i bygningsreglementet, kan der i samme forbindelse udføres en termofotografering, der så typisk viser, hvor utæthederne findes. Der indkøbes både stor og lille blæser, så udstyret også kan anvendes til test på de små huse tømrerne fremstiller i værkstederne. 10. Termografikameraer Termograferingsudstyr anvendes til påvisning af utætheder i f.eks. bygningers klimaskal og til fejlfinding i isolering (kulde og varmebroer). Termograferingsudstyret anvendes ligeledes i forbindelse med dokumentation af behov for energioptimering og energirenovering af bygninger. 11. LED-belysning Her er der primært tale om forskelligt måleudstyr, der skal anvendes til påvisning af energibesparelser ved anvendelse af LED kontra energi- sparepærer og øvrige traditionelle lyskilder, herunder måling af farve og styrke. Måleudstyret skal desuden anskueliggøre energibesparelser ved anvendelse af forskellige lysstyringer (f.eks. dagslysstyring). 12. Husstandsvindmølle En 3Kw husstandsvindmølle skal anvendes primært til lydtests, indtil en mere permanent opstilling aftales og godkendes af myndighederne. 13. Energibank Dj h får sin egen bank, i form af et energilager, hvor overskydende energi opmagasineres, når der er overkapacitet i forskellige anlæg. Her bliver der på sigt mulighed for at måle effektiviteten i et sådant lager.

11 Samarbejde og snak så løses opgaverne hurtigere DjH er tovholder på Skills stafet konkurrencerne for 9. klasserne i Favrskov Kommune. De indledende konkurrencer blev afviklet ude på de enkelte skoler. Af Anne Hansen Aamand Grundskole stafetten i Favrskov kommune DjH var i efteråret tovholder for grundskole Skills stafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. Stafetten køres sideløbende med DM i Skills. Semifinalen i kommunen løb af stabelen i forbindelse med Energimesse på DjH og finalen afvikles ved DM i Skills i Århus til januar 2013, hvor unge håndværkere dyster om at blive Danmarksmester inden for deres fag. 9. klasse eleverne har i små hold på tre elever, to piger og en dreng eller to drenge og en pige, kæmpet mod hinanden i små opgaver som DjH har haft med ud på skolerne. Opgaverne kan være at samle et tastatur, en forlængerledning, et puslespil, stable krus i pyramideform, afbalancere en vippe med træklodser eller samle kobberrør efter en tegning. Opgaverne bliver kørt på tid, og det hurtigste hold vinder konkurrencen på de enkelte skoler. Vinderholdene fra kommunens skoler gik videre til semifinalen på DjH den 29. oktober. (Omtalt i anden historie. Red.) Grundskole Skills stafetten for 9. klasser afvikles over hele landet, hvor en erhvervsskole i hver kommune er valgt som tovholder. Konkurrencen er udover dysten, der er sjov, også en øjenåbner for eleverne, der efter 9. klasse står for at skulle vælge ungdomsuddannelse. Ved DM i Skills kan de opleve, hvad der gemmer sig bag de enkelte erhvervsuddannelser. Ulstrup skole, det er mandag morgen. Eleverne i 9. b dukker op lidt efter lidt. Ved ringetid mangler én. Mange spørger efter ham, og lige før konkurrencen begynder, er han der. Eleverne bliver hurtigt delt op i grupper to drenge og en pige eller to piger og en dreng i hver. Der mukkes lidt over gruppedelingen, men ingen mener det særligt alvorligt, for alle i klassen kan arbejde sammen med alle. De har nemlig trænet. 9. klasse på Ulstrup skole har lige været til teambuilding, så de er klar. De kender vigtigheden af samarbejde og af at snakke sammen om opgaverne, mens de løser dem. Eleverne fanger hurtigt princippet for løsning af opgaverne, og at de selv skal stoppe uret. En kasse med kobberrør og et billede står på bordet. Nu gælder det. Se på billedet og samle rørene. Enkelt, men måske alligevel ikke. Rørene er ikke lige lange, og de skal sidde bestemte steder før opgaven er løst. Der er to opgaver i hvert heat. Næste gang er det vippen: En lille vippe af træ med en plade i hver ende og en bunke klodser der skaber balancen. Små ryk frem og tilbage med klodserne ind til vippen balancerer. Bedst som den er der, snyder den og vipper ned til den ene side. Det lykkedes endelig, og en vinder bliver fundet. Natasja Rasmussen fra 9. b synes det har været nogle spændende timer. Vi arbejdede fint sammen, selv om der var lidt tidspres. Derfor var det også nemt at komme til at lave noget forkert. Tingene skulle vende rigtigt og passe sammen, de små detaljer talte og det skulle gå hurtigt, siger hun. God modvægt til teori Jacob Wridt er klassens fysik-, kemi- og engelsklærer. Det er en god aktivitet. Det praktiske er god modvægt til det teoretiske, som der er meget af i 9. klasse. Der er mange skriftlige afleveringerne, så eleverne næsten bliver skoletrætte før eksamen. At lege tingene ind er et godt alternativ ind imellem, siger han. Kommer et hold fra 9.b hele vejen til finalen, håber han, hele klassen kan komme med ind og bakke op. Efter formiddagspausen gælder det 9.a. De skal gennem de samme opgaver, for at vinderen for Ulstrup skole kan findes. De er kvikke og klarer sig godt, og de bliver tydeligvis lidt ærgerlige, da de hører, at et af holdene fra 9.b var hurtigere, og går videre til semifinalen. Laura Petersen, Lasse Gammelgaard og Emil Skov har dannet hold. De er enige om at skolekonkurrencen har været sjov. Det vækker et konkurrencegen, siger de.

12 Energimessen 2012 Af Anne Hansen Aamand Viceborgmesteren åbnede messen Viceborgmester Michael Tersbøl, Favrskov Kommune åbnede Energimessen I sin åbningstale sagde han blandt andet: Jeg håber, at messen kan inspirere os til at finde nye måder til at spare på energien. Måske kan der for nogle ligefrem gå sport i at finde kilowatt-timer, der kan spares og dermed også kroner og ører, der kan bruges til sjovere ting end el- og varmeregninger. Michael Tersbøl fortalte at Favrskov Kommune selv er i gang med at spare på energien. Ved årets slutning har vi sparet, hvad der svarer til 450 boligers årlige forbrug af el og varme, sagde han. Videre præsenterede han Energi Forum Favrskov - en ny hjemmeside, der på dagen blev skudt i gang: Det er en kommunikationskanal for alle energiprojekter i Favrskov Kommune for private og for virksomheder. Portalen er blevet til i et samarbejde mellem Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og Den jydske Haandværkerskole. Clever gør det let at lade elbilen Uden for hovedindgangen til energimessen holdt en elbil parkeret på gæste p-pladsen, når den ikke lige var ude at køre, og det var den meget messegæster greb chancen for en lydløs prøvetur i den eldrevne Nissan Leaf, som Henrik Gordon fra Clever medbragte. Clever leverer opladningsbokse til private og til virksomheder, så elbilen nemt kan lades op hjemme i indkørslen eller garagen. Clever står også bag det ladenetværk til elbiler der med lynets hast breder sig i landet. I øjeblikket er der 30 offentlige ladestationer, inden årets udgang vil antallet være fordoblet. Det tager 6-8 timer at lade elbilen fuldt op, så kan den køre 150 km. En offentlig ladestation er dog en hurtiglader. På bare ½ time er bilen ladet 80%. Det rækker til km. Der er ca elbiler i drift Danmark fordelt over hele landet. Kommuner og virksomheder er de største brugere, men elbilen arbejder sig støt og roligt ind på det private marked. Fortsættes

13 Elcykler sætter skub i pedalerne Jan Petersen alias Pedal Pedersen havde taget fire elcykler med til messen. De var populære. Flere fik en prøvetur, og to ønskede at købe hver en elcykel. Jan oplever en stigende interesse for elcykler i Danmark, men vi slås med en fordom. I Danmark skal man nærmest fejle noget før det er ok at køre på elcykel. I Holland er hver tredje cykel en elcykel. Men der er en opblødning undervejs. Det er ikke kun pensionister, der køber elcykler, Jan har også solgt cykler til personer under 40. En elcykel er et fint alternativ til bilen, når det gælder transportmidlet til arbejde eller en tur til købmanden for at handle. Vi skal se på det med grønne øjne, siger Jan Petersen. Solceller for borgere og håndværkere Kurt Jørgensen fra EWS var på energimesse for at fortælle borgere og håndværkere om solceller. EWS er nordens største grossist inden for solceller, og i Tyskland, hvor de har domicil, er der langt flere solceller end i Danmark. Der er gennemsnittet 2½ solpanel pr. indbygger - i Danmark er der 12,5 indbygger pr. solpanel. Der blev tilbudt to foredrag om solceller på energimessen, og Kurt Jørgensen oplevede stor interesse og spørgelyst fra både håndværkere og borgere. Hold øje med produktionen også når du er i byen Anders Rolann fra Evikali præsenterede Evishine appen på messen. Evishine gør det let at følge med på smartphone, så man hele tiden ved, hvordan det går med solcelleanlægget hjemme. Der kommer også besked om uforudsete hændelser. Det er både muligt at se her og nu situationen og historik. Anders Rolann oplever en stigende interesse fra både private og forhandlere. Han er glad for, at han tog på messen. Udover interessen fra de besøgende er netværket med de andre udstillere vigtig, og han kommer gerne igen. Anders Rolann oplyser, der er installeret 180 Evishine på 4 måneder. På billedet ses Anders Rolann, til venstre, sammen med Kurt Jørgensen fra EWS. Fortsættes

14 9. kl. skolestafet Taktikken lægges I VIP-rummet er Sara Laigaard, Andrea Ahle og Simon Agerbo fra Haldum-Hinnerupskolen ved at lægge taktik. De deltager i semifinale i skolestafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. Deres mål er selvfølgelig at vinde, men også at slå Præstemarksskolen, som de ser som deres værste konkurrenter. De kender hinanden fra fritidsaktiviteter, og så går der ekstra meget konkurrence i det. Det var med nogen skepsis de tre teenagere mødte op til konkurrencen en tidlig lørdag morgen, men skepsis blev vendt. De kan let blive enige om, at dagen er en ret sjov oplevelse: Konkurrencerne er spændende, udfordrende og ikke for svære, arrangementet er godt, og maden er god, gratis og i rigelige mængder. Sara, Andrea og Simon fortæller, at de, ved at deltage i konkurrencen, har fået et andet syn på erhvervsuddannelse. Selvom de alle tre skal på gymnasiet, har de fået øjnene op for, at der er andre spændende muligheder for uddannelse. Og vinderen blev 9. b fra Præstemarksskolen i Søften Agnete Sterndorff Møller, Kasper H. Rasmussen og Andreas Schou fra 9.b, Præstemarksskolen kæmpede sig til en 1. plads i skolestafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. De går nu videre til landskonkurrencens finale, der afvikles i forbindelse med DM i SKILLS i NRGI Park i Aarhus den januar Skolestafetfinalen er den 25. januar. Hele vejen gennem konkurrencen blev holdet godt støttet af deres engagerede lærer Trine Poulsen, og glæden var lige stor hos alle fire, da vinderen blev udråbt. Stort tillykke til holdet fra Præstemarksskolen. Tak til alle de deltagende hold. De gjorde det rigtigt godt.

15 DjH til Marselisløb 94 par DjHfødder, blandt tusindevis andre, trampede, løb og travede sig gennem Marselis weekenden den 1. og 2. september. De blev godt suppleret af en gruppe heppere, og i fællesskab nød alle vejret, aktiviteten og det altid hyggelige samvær i teltet. Selvom alle naturligvis går mere op i oplevelsen end i den opnåede tid, blev den alligevel sammenlignet og drøftet under spisningen. Alle gjorde deres bedste, og for de, der måske ikke er helt tilfredse, er der mulighed for at træne til næste år med DjH-løbeklubben.

16 Af Anne Hansen Aamand To kolleger Boris og Jens er begge nye kolleger på DjH, begyndt i løbet af Jens elsker at lave mad og dyrker tennis i fritiden. Boris er forhenværende konkurrencesvømmer, og bruger det meste af fritiden på at bygge om. Boris Boris Wøldike, 34 år, blev ansat i it-afdelingen i marts Han begyndte dog langt tidligere at arbejde på DjH. Gennem 5½ års ansættelse hos ELCON Kommunikation har han haft skolen som kunde, så han kender netværket som sin egen bukselomme. Han var også, allerede før sin ansættelse, involveret i arbejdet omkring videoovervågning og antenneanlæg. Hans job i dag består af det, han allerede kendte plus kontakt med elever og medarbejdere, når de har brug for support. Boris vedligeholder sammen med de øvrige it-medarbejdere skolens netværk og servere, og videreudvikler netværket, så det altid er fremtidssikret. Boris er uddannet kommunikations- og sikringstekniker på Vejle tekniske skole i Han er udlært hos BBC-installation i Århus. Derudover har han en Cisco certificering med i bagagen.(anerkendt certificering inden for datanetværk). Boris bor i Grenå sammen med Camilla, og han tager hver dag toget til Hadsten. I Grenå er han ved at bygge sit hus om. Han står selv for det meste af håndværkerarbejdet undtagen murerarbejdet. Byggeriet har stået på, siden de købte huset i 2006 og omfatter 1. sal og en ny skalmur. Boris glæder sig over, at det snart er færdigt. Husets børneflok består af collien Maggie, der dyrker agility sammen med Camilla, og katten Franceska - prinsessen i familien. Både Boris og Camilla er tidligere konkurrencesvømmere, og Boris har undervist både børn og voksne i svømning. I dag er han livredder i weekenderne i Hornslet svømmehal. På spørgsmålet om han vil undervise igen, svarer Boris, at så skal det være voksne, for de stiller flere spørgsmål. Underforstået, de vil vide, hvorfor de skal gøre det, som læreren siger. For et par år siden stod der også rugby på programmet, men byggeriet tager meget tid, så den begrænsede fritid bruges nu på computerspil. Også en interesse som Boris og Camilla deler. Jens Siden 1. januar 2012 har Jens Blach Petersen, 60 år, arbejdet i køleafddelingen. Jens er uddannet maskinmester og klejnsmed. Han har arbejdet inden for den svære stålindustri med produktion af skibe og kraner. Han har været montør på højspændingsnettet, og han har arbejdet på folkeskoler i Thy som støttelærer. Jens seneste job inden DjH, var som underviser i værkstedsfag på en skole for socialt belastede børn. I køleafdelingen underviser han på efteruddannelse og grundforløbet. Han har altid interesseret sig for køleteknik, og han føler sig godt tilpas på DjH. Jens kommer fra Thy, og har netop fået en lejlighed i Århus, hvor hans søn Luis på 20 år også bor. Luis mor er fra Venezuela, hvor Jens i perioder har opholdt sig og haft arbejde. I dag taler han flydende spansk, som han bruger på årlige rejser til Sydamerika eller Spanien. Spanien betragter han som sit andet hjemland. Han arbejdede for år tilbage på et skibsprojekt i landet. Det gav ham et netværk af gode venner, som han i dag nyder at besøge. Fisk er Jens livret. Han kan godt lide at lave mad, og fiskeretter står øverst. En specialitet er råmarineret torsk. Det er vigtigt at torsken er helt frisk, næsten lige hevet op af havet pointerer Jens. Det fås ikke i Århus. De torsk, Jens har råmarineret, har han selv fanget fra sin vesterhavspram i Thy. Der går meget tid med forberedelse og med at ordne garn, og er garnet først sat, skal man hurtigt være klar til at hente det ind i tilfælde af dårligt vejr. Med bopæl i Aarhus må fiskeriet hvile. Interessen for madlavning deler Jens med sine kølekolleger, så det er ikke usædvanligt, at der byttes opskrifter over frokostbordet. I Aarhus bruger Jens fritiden på at spille fodbold og tennis. Fodboldspillet betegner han som uformelt, hvorimod tennisinteressen flere gange om ugen plejes i klubben Aarhus Lawn Tennis Selskab.

17 Af Anne Hansen Aamand Tværfagligt samarbejde giver muligheder på alle niveauer EUX på Den jydske Haandværkerskole har siden august været en realitet, hvor 20 EUX-elektriker og 12 EUX-tømrere er godt i gang med uddannelsen. Forud er gået mere end et år med planlægning, ønsker og visioner for uddannelsen, der både rummer den kendte erhvervsuddannelse (eud), og på samme tid skiller sig markant ud fra den. To ledere og to undervisere fra de involverede afdelinger har fået sig en snak om, hvordan de første måneder er forløbet. De prioriterer samarbejde højt. At EUX skiller sig ud fra eud er blandt andet markeret med uddannelsens opbygning, hvor en undervisningsdag modsat på eud består af moduler på to lektioner. Modulerne skifter mellem praktiske og teoretiske fag, så der er samspil mellem fagene. Det har været en overraskende proces at skulle omstille sig til de korte moduler, siger Michael Sørensen, der underviser EUX-elektrikerne. Der er slet ikke tid til den samme form for nærvær og repetition, som man er vant til fra eud en, og især i værkstedstimerne er det bare lige på dagens emne. Tømrerne bygger en lille hytte med tæt dampspærre og isolering. Elektrikerne laver, ud fra tegninger af hytten, alle installationer, fortæller underviser Chris Klitte Thomasen, tømrerafdelingen. Hytten testes med blower door testen en test der afslører utætheder i byggeriet, så man kan se, om det lever op til de krav, der i Bygningsreglementet stilles til alt nybyggeri. Resultatet viser om både tømrere og elektrikerne har gjort deres arbejde ordentligt. For at afsløre eventuelle mangler i byggeriet bliver termografiapparatet også taget i brug. Hver elev skal efter testen udarbejde en rapport, hvor de inkluderer måleresultaterne. Projektet har været godt. Men i erkendelse af, at der er næsten dobbelt så mange EUX-elektrikere som -tømrere, og at det tager længere tid at bygge hytterne end at lave installationerne, skal det gennemtænkes før næste års elever kommer. Et vigtigt parameter for succes er, at tage højde for antallet af elever på de to uddannelsesretninger. Fortsættes Selvom undervisergruppen er af den overbevisning, at målene er tæt på at være nået, er der små justeringer hen ad vejen. Der er især enighed om, at det tværfaglige samarbejde skal prioriteres, udbygges og formaliseres. Det er så fedt at arbejde sammen med tømrerne. Det giver mulighed for at skabe nogle virkeligt gode og spændende projekter, siger Michael Sørensen. Det har været en øjenåbner at komme over på den anden side af gaden, fortsætter Henrik Dalsgaard, uddannelsesleder i tømrerafdelingen. Det ligner meget det virkelige liv. Vi ser, at vores fag hænger sammen med andre fag, og at dér også er problemer at løse, supplerer Agner Nielsen, inspektør i elafdelingen. Faglighed mødes i målehytte EUX eleverne har mødt hinandens faglighed i et projekt, der kaldes målehytte.

18 Michael Sørensen afslører at han har vist projektet til en gruppe el kolleger, der underviser på eud. De blev straks interesseret i at arbejde på en lignende tværfaglig måde. Oplevelsestur styrker det videre forløb I begyndelsen af oktober var EUX-eleverne på en fælles oplevelsestur over to dage. Én dag med samarbejdsøvelser på Karpenhøj på Djurland og én med kultur i Aarhus. Da først eleverne havde sundet sig lidt over, at det ikke var en typisk rustur de skulle på, og omstillet sig til at være aktive gik det rigtigt godt, fortæller Michael Sørensen. Der var planlagt en række samarbejdsopgaver som for eksempel stable mælkekasser og stå på dem, samarbejde om at løfte en klods med en kran, Da Vinci Broen og at rejse en flagstang i fællesskab, siger Chris Klitte. Det var gode øvelser, hvor de arbejdede på blandede hold, og de arbejdede godt sammen. Hjemme på DjH ventede endnu en samarbejdsøvelse om at bygge en propkanon og bagefter konkurrere mod hinanden. Alle gik løs på opgaven med krum hals, før der var dømt rustur og hygge på DjH om aftenen. Kultur i Aarhus blev oplevet ved besøg i Den gamle by og på kunstmuseet AROS, hvor AROS scorede flest point. Omviserne på den guidede tur var kønne unge piger, der forstod at fortælle om kunstneren og kunsten på en fængende måde. De var gode til at inddrage eleverne ved at stille spørgsmål som for eksempel: Hvad synes I det dér ligner? forklarer Michael Sørensen. I løbet af de to dage kom vi til at kende hinanden på en anden måde, og underviserne lærte EUX-elever fra den anden faglinie at kende. Det er godt for det videre forløb, siger Chris Klitte Thomasen. Set i bakspejlet er alle enige om, at turen skal ligge tidligere i forløbet. Det giver hurtigere relationer til tværfagligheden, og man får mere glæde af hinanden. Eleverne forventer krav Da eleverne begyndte på EUX, var det tydeligt, at flere før start har gjort sig tanker om, hvad de gik ind til. Eleverne er ikke overraskede over, de krav der bliver stillet til dem i undervisningen og ind imellem, hvis bølgerne går for højt, minder de hinanden om, at de faktisk er i gang med et EUX forløb. 2/3 af eleverne bor på skolen, og en del af dem, der bor hjemme, er gode til at bruge skolen efter skoletid. Især blandt EUX tømrerne er der en gruppe, der bruger træningscentret og gerne gør brug af 24-timersskolens åbne værkstedsdøre sammen med boende elever. Og Michael Sørensen kan fortælle, at flere EUX-elektrikere på skift opsøger ham for at få hjælp til opgaver, når han er lektievejleder i LC torsdag aften.

19 Anne Hansen Aamand EUX-elever vil tværfagligt samarbejde Morten Steen Bæk Andersen, EUX elektriker, og Rasmus Smidt, EUXtømrer, er meget bevidste om deres uddannelsesvalg. De ser det som en stor fordel, at det er muligt at arbejde sammen på tværs af faggrænser i de forskellige projekter på uddannelsen. Morten og Rasmus er tydelige i udmeldingen, når de forklarer, hvorfor de valgte EUX. De kan blive ingeniører på kortest mulige tid samtidig med, at de har den håndværksmæssige baggrund i orden. Uddannelsens opbygning, fagenes kombination og samarbejdet på tværs mellem fagene tiltaler dem. Vi har arbejdet på et fællesprojekt omkring en målehytte, men vi var der ikke på samme tid. Det kunne vi godt tænke os at være, fortæller de. EUX-tømrerne byggede hytten og EUX-elektrikerne sørgede for de elektriske installationer. Havde vi været der samtidig, kunne vi planlægge sammen og tage hensyn til hinanden i arbejdet, fortsætter de, og håber det bliver muligt i de kommende projekter på EUX. Fordelene ved samarbejdet og forventningen til, hvad det kan bringe, slår også igennem, når Morten og Rasmus fortæller om oplevelsesturen, der skal ryste eleverne fra de to fagretninger sammen. Det var godt at være sammen i grupper på tværs af fagene. Det bedste var propkanonkonkurrencen på DjH om aftenen, er de enige om. Vi var kun tre i grupperne, så ingen kunne gemme sig lidt i baggrunden. Der var to elektrikere og en tømrer i hver gruppe. Det var et godt arrangement siger Morten. Og Rasmus supplerer: 'Konkurrencegenet blev vækket. Sådanne aftener vil de gerne have nogle flere af. EUX i virksomhedspraktik I uge 41 var EUX-eleverne i virksomhedspraktik. For dem, der allerede har en læreplads, var det en oplagt mulighed for at lære virksomheden lidt bedre at kende. Dem der endnu ingen har, har netværket og fået vigtige kontakter. Samtidig gav det virksomhederne et indblik i, hvad EUX er for noget. Eleverne havde hovedansvaret for selv at finde praktikpladsen og Rasmus Smidt, EUX tømrer, henvendte sig til Cawobyg i Hejsager ved Haderslev, hvor han kommer fra. De kendte ikke i forvejen noget til EUX, så Rasmus havde en folder med til dem, da han mødte den første dag. Praktikperioden er vigtig i forhold til EUX forløbet, og Rasmus blev tilknyttet en svend på byggepladsen. Jeg var med til at sætte gips og isolering op, fortæller Rasmus, der er glad for at kunne hjælpe, så enden på projektet kom nærmere. Til december, vil jeg ud og snakke med virksomheden igen. Og så håber jeg at få en læreplads der, siger han. Morten Steen Bæk Andersen, EUX elektriker, har allerede en praktikpladsaftale i hus. Han skal i lære hos Grundfoss, Bjerringbro, der er meget positiv over for EUX-uddannelsen. Da jeg mødte, var der lagt en plan for ugen. Hver dag fulgte jeg en ny medarbejder rundt i virksomheden. Det var meget lærerigt, siger Morten. DjH på besøg i virksomhederne Per Zeidler og Simon Mikkelsen, undervisere i tømrerafdelingen, besøgte i praktikugen de tømrervirksomheder, der havde EUX-elever i praktik. Det er en praksis tømrerafdelingen almindeligvis bruger i forhold til grundforløbseleverne på eud, og inddrager nu også EUX eleverne i den. De har erfaring med, at mestrene er glade for at få besøg af skolen. Der er mulighed for en god snak om skolen og for at få eventuelle spørgsmål besvaret. Ofte er det medvirkende til, at virksomhederne tager praktikanten ind som lærling. Tømrerafdelingen havde foreslået eleverne at blive i virksomhederne en uge ekstra (efterårsferien). For flere elever var praktikken så god en oplevelse, at de valgte at bruge deres ferie i praktikvirksomheden.

20 Seniorklubben på Fur Den 28. august drog seniorklubben af sted med bus til Fur med afgang fra DjH. 39 deltog i turen, og DjH-punkt har modtaget en beretning: Turen startede i regnvejr, men det gjorde ikke noget, for vi var i tørvejr. Kort før Skive standsede vi på en herlig rasteplads med udsigt ud over vandet for at få formiddagskaffe med smurte rundstykker leveret af DjH's køkken herligt. Vi fik også en Lille en til. Her var der heldigvis blevet opholdsvejr. Turen fortsatte til færgen til Fur. Den sejlads varer under 10 minutter, så ingen blev søsyg. Pa kajen tog Joan og Per Rylev imod, de skulle være vores guider på turen. De er begge tidligere hadstenborgere, og Joan har arbejdet på DjH. De har boet på Fur i 15 år. Da vi havde hilst på dem, fortsatte turen til Fur Museum. En geolog informerede kort om, hvad vi kunne se på museet. Det var meget spændende at se alle disse fossiler, der er blevet fundet, som er over mange tusinde ar gamle. Efter museumsbesøget gik turen til Fur Strand Hotel, hvor vi fik en lækker frokost. Ved to-tiden stødte Joan og Per Rylev til igen, de steg på bussen sammen med os andre, og Per fortalte om øen på den guidede rundtur. Han var en god fortæller. Vi gjorde et stop for at se, om vi kunne finde fossiler, tror nu ikke, der blev fundet noget, der kunne vare danefæ eller -kræ. Færgen sejlede os tilbage til fastlandet, og vi stoppede ved Breum Landevejskro, hvor vi fik kaffe med lagkage og småkager. En af lagkagerne måtte dog ud i køkkenet igen, idet de havde glemt at tage papiret af bundene imellem lagene. Vi fik en ny lagkage, og alle var glade. Ved halvsyvtiden landede vi i Hadsten igen. Tak til Tage Bajlum, som var arrangør og tovholder, for en rigtig god tur. Molerskrænt Fur, foto: Mik Andersen

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse

Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse TEKNISK SKOLE Studenterhue og svendebrev i ét hug for dig der har fokus på videreuddannelse aarhustech.dk/eux AARHUS TECH - TEKNISK SKOLE EUX GIVER DIG OPTIMALE MULIGHEDER EUX er en ambitiøs erhvervsuddannelse

Læs mere

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.

VELKOMMEN TIL DjH. Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2. VELKOMMEN TIL DjH Antal elever: 5.250 Unge mellem 17 25: ca. 2.000 Medarbejdere: 140 Bestået afsluttende eksamen: 600 Bestået certificering: 2.000 Omsætning: 101.000.000 Etageareal: 32.000 m 2 Måltider

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012

UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 UDDANNELSESBESKRIVELSE KREATIV LÆRING 2012 Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte på uddannelsen... 2 Den Kreative Platform... 3 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 4 Seminarer...

Læs mere

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid

Undersøg job. Arbejdskort 1. Job på skolen. Opgave. Hjælp. Resultat. Tid Arbejdskort 1 Undersøg job Job på skolen Hver dag møder du mennesker på job overalt, hvor du kommer. Hos bageren, i butikker, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere, servicemedarbejdere

Læs mere

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14.

Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Selvevaluering foretaget i juni 2014 af skoleåret 2013/14. Her på skolen er vi meget interesserede i at tilbyde den bedst mulige undervisning, trivsel og service til vores elever og jer som forældre. Derfor

Læs mere

udtrykket lever i harmoni med stedet

udtrykket lever i harmoni med stedet udtrykket lever i harmoni med stedet Den opmærksomme beskuer vil have iagttaget, at der er sket ting og sager på nogle af skolens gangarealer gennem det sidste halve års tid. Århuskunstneren Niels Rahbæk

Læs mere

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017

Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Vi vil være bedre Skolepolitik 2014-2017 Indhold Vi vil være bedre Læring i fokus Læring, motivation og trivsel Hoved og hænder Hjertet med Form og fornyelse Viden og samarbejde Fordi verden venter 3 6

Læs mere

Find værdierne og prioriteringer i dit liv

Find værdierne og prioriteringer i dit liv værdierne og prioriteringer familie karriere oplevelser tryghed frihed nærvær venskaber kærlighed fritid balance - og skab det liv du drømmer om Værktøjet er udarbejdet af Institut for krisehåndtering

Læs mere

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor

Læringsstile. er kun en del af løsningen. Af Morten Stokholm Hansen, lektor Læringsstile er kun en del af løsningen Af Morten Stokholm Hansen, lektor Gauerslund Skole og skoleleder Magnus te Pas blev landskendt i efteråret 2008, da de forsøgte at blive en skole i verdensklasse

Læs mere

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser

Reformen. - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Reformen - om bedre og mere attraktive erhvervsuddannelser Erhvervsuddannelsernes mange styrker skal frem i lyset Med en erhvervsuddannelse åbnes døre til faglærte jobs, videreuddannelse og en fremtid

Læs mere

Efteruddannelse i inklusion

Efteruddannelse i inklusion Efteruddannelse i inklusion Af: Helle Skjerk, Nordisk NLP Akademi Foto: Personale ved Løgstrup Skole Inklusion er velkommen på Løgstrup Skole At en skole skal inkludere de børn, der er i skoledistriktet,

Læs mere

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING

UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING UDDANNELSESBESKRIVELSE 2012 INNOVATION OG NYTÆNKNING Indhold Målgruppe for uddannelsen... 2 Dit udbytte som deltager... 2 Uddannelse på diplom niveau... 3 Uddannelses omfang... 3 Seminarer... 3 Læringsform...

Læs mere

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet.

Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Solenergi Af Grethe Fasterholdt. En solfanger opvarmer brugsvand, eller luft til ventilation. Et solcelle anlæg producerer strøm / elektricitet. Jeg fik solfanger anlæg for 19 år siden, den fungere stadig

Læs mere

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget.

Danhostel Århus. I forbindelse med besøget i Den Gamle By kommer eleverne omkring samfundsfag, geografi, historie- og danskfaget. Den Gamle By AROS Domkirken Danhostel Århus 1. Status Fra bestyrelsens side er det vedtaget, at storeklasse (6-9. årgang), hvert andet år tager på en lejrtur af ca. en uges varighed. Den 7. til den 10.

Læs mere

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013

Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Faglærerkonference 29. og 30. april 2013 Munkebjerg Hotel Munkebjergvej 125 7100 Vejle Mandag den 29. april 2013 28 faglærer havde taget imod tilbuddet om en introduktion og et lille kursus i anvendelse

Læs mere

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid

Undersøg job ARBEJDSKORT 1. Job i dagligdagen. Opgaven. Sådan kommer du i gang. Resultat. Tid ARBEJDSKORT 1 Undersøg job Job i dagligdagen Hver dag møder du, overalt hvor du kommer, mennesker på job. Hos bageren, i indkøbscentret, i sportshallen, i biografen, på gaden. På skolen er der dine lærere,

Læs mere

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012

Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Aktiv Familie Ferie - Uge 31, 2012 Tlf.: 7649 6000 Tlf.: 7586 5533 Aktiv Familie Ferie... med sjove udfordringer & skønne natur- og friluftsoplevelser Drømmer I om at slippe hverdagens daglige gøremål,

Læs mere

VK Det bedste fundament for uddannelse

VK Det bedste fundament for uddannelse 2014 VK Det bedste fundament for uddannelse 1 Stephanie, 2.g og rytter Dét at være Team Danmark elev på VK, gør at jeg ikke er nødsaget til at gå på kompromis med min sport pga. min uddannelse, eller omvendt.

Læs mere

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor:

Ungdom. spot på sporten // JANUAR 2012. Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12. Hovedsponsor: Håndboldhygge FA Cup 2011 Jonas og Mads U12 spot på sporten // JANUAR 2012 Hovedsponsor: GODT NYTÅR TIL ALLE... Selv om vi snart skriver medio januar, vil vi gerne benytte lejligheden til at ønske alle

Læs mere

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013.

Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Dagtilbud Seminariekvarteret Pædagogisk profil og principper. Januar 2013. Indhold Forord.... 3 Lovgrundlag... 3 Dagtilbudsloven... 3 Børn- og ungepolitikker... 3 Udviklingsplan.... 4 Pædagogiske principper

Læs mere

Har du en strategi for dit liv?

Har du en strategi for dit liv? Har du en strategi for dit liv? Det vigtigste i livet For nogle år siden arbejdede jeg med en topleder, der på det tidspunkt var tæt på de 60 år. Lars havde haft succes. Han havde skabt vækst i den virksomhed,

Læs mere

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk

Stylet orden. Hun indretter med indføling: Side X NYT FRITIDSHUS. energivinduer. www.lilje-huset.dk Fyens Stiftstidende og Fyns Amts Avis fredag 13. juli 2012 Hun indretter med indføling: Stylet orden Side X 70 23 15 23 jna.dk energivinduer Spar op til 35% nu kontakt os for mere info udstilling: Kratholmvej

Læs mere

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling.

Lederen, der i højere grad gør som han plejer til møderne, frem for at tage fat og ændre på mødekulturen i sin afdeling. En vinders mindset Du er hvad du tænker Spørgsmålet er, hvad tænker du? Holder du dit potentiale tilbage? Og kan du påvirke, hvordan du eller dine medarbejdere tænker? Kan du støtte dine medarbejdere i

Læs mere

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND

KURSUSKATALOG. Amerikansk Fodbold DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND KURSUSKATALOG Amerikansk Fodbold 2014 DAFF DANSK AMERIKANSK FODBOLD FORBUND DAFF TRÆNERUDDANNELSER TRÆNERUDDANNELSER DAFF tilbyder hvert år træneruddannelser indenfor amerikansk fodbold. Uddannelserne

Læs mere

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige

Perspektiver på det gode børneliv. - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Perspektiver på det gode børneliv - En fælles skole- og dagtilbudspolitik for de 0-16 årige Den fælles politik

Læs mere

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ

OPHOLDSSTEDET SKARBYVEJ for socialt belastede unge i alderen 12-18 år ucceshistorier De unge på karbyvej har mere end rigeligt at slås med. På trods af det kæmper vi os i fællesskab til den ene succes efter den anden. Vi er stolte,

Læs mere

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014

Definition af pædagogiske begreber. Indhold. Praksisbaseret, praksisnær og praksisrelateret undervisning. Pædagogiske begreber, oktober 2014 Definition af pædagogiske begreber I tekster om reformen af erhvervsuddannelserne anvendes en række pædagogiske begreber. Undervisningsministeriet beskriver i dette notat, hvordan ministeriet forstår og

Læs mere

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE

BIRKERØD GYMNASIUM, HF, IB & KOSTSKOLE Strategiplan BG på vej mod 2020 og BG s første 150 år Mission På BG uddanner vi unge uddannelsesegnede, så de opnår størst mulig studiemæssig kompetence og personlig og almen dannelse. Det gør vi ved at

Læs mere

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg

Brobygning. Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg. zbc.dk. Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888. Vordingborg zbc.dk Brobygning Vordingborg Velkommen til brobygning på ZBC Vordingborg zealand business college Chr. Richardtsvej 43 4760 Vordingborg Tlf. 5578 8888 zbc.dk Kære brobygningselev ZBC har både et handelsgymnasium

Læs mere

Første del: indsatsen

Første del: indsatsen Første del: indsatsen Beskriv den indsats I vil sætte i gang Hvilke konkrete aktiviteter består jeres indsats af, og hvem skal gøre hvad? Elever i 5.a skal arbejde med emnet design Et tværfagligt forløb

Læs mere

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år)

Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) Læringsmål ved overgangen fra vuggestue til børnehave (0-3 år) De pædagogiske processer skal lede henimod, at barnet ved slutningen af vuggestuen med lyst har tilegnet sig færdigheder og viden, som sætter

Læs mere

Direkte fra 9. eller 10.

Direkte fra 9. eller 10. Flere karrieremuligheder Har du spørgsmål? Ring og få en snak med en af vores studievejledere Tlf. 7412 4242 Direkte fra 9. eller 10. Du skal tage en eud fordi Der er store fremtidsmuligheder Det er den

Læs mere

SoftEyes. - mere end teambuilding

SoftEyes. - mere end teambuilding SoftEyes - mere end teambuilding Hos SoftEyes skræddersyr vi produkter til dine behov - fra enkle stærke oplevelser til længere kompetenceudviklende forløb Events Vi er specialister i at tilpasse rammer

Læs mere

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE

KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE KNUDSØSKOLEN, EN LYS OG RUMMELIG SKOLE Knudsøskolen er den ene af Ry s to folkeskoler, beliggende ved kanten af Knudsø og omgivet af store grønne arealer. Skolen har 140 elever og er 1-sporet til og med

Læs mere

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009

MTU 2009 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 2009 MTU 9 Medarbejdertilfredshedsundersøgelse Maj 9 Svarprocent: 96% (19/114) Skolerapport Fortroligt Indhold Indhold Introduktion til undersøgelsen Hovedresultater: Arbejdsglæde og Loyalitet Hvordan skabes

Læs mere

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG.

VI ØNSKER EN HARMONISK BØRNEHAVE MED RUM OG FRIHED TIL GLÆDE OG FORDYBELSE OG SOM SAMLER PÅ GODE OPLEVELSER OG MANGE TUSINDE SMIL HVER DAG. Børnehuset Vandloppens værdigrundlag: I Børnehuset Vandloppen har alle medarbejdere gennem en længerevarende proces arbejdet med at finde frem til de grundlæggende værdier/holdninger, som danner basis

Læs mere

Din profil og dine fordele

Din profil og dine fordele Din profil og dine fordele Det en fordel, at du har gode faglige forudsætninger, interesse og modenhed til at gennemføre en elektrikeruddannelse og en gymnasial uddannelse på næsten samme tid. Til gengæld

Læs mere

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken

Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Stresshåndteringsværktøjer fokus på psyken Krop og psyke hænger sammen, så du kan ikke lære at leve uden stress uden at fokusere og ændre på både det fysiske og psykiske element. I dette afsnit sætter

Læs mere

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro:

fra Værkstedet: Værkstedet Hjortebro. Solsikkevej 3 6100 Haderslev. Værkstedet Hjortebro: Værkstedet Hjortebro: Ledelse: Marianne Møller er områdeleder for Haderslev kommunes beskyttede værksteder. Der ansættes ny værkstedsleder på Hjortebro 1. august 2010. Tlf. og Mail: 73530030. Mail lehe@haderslev.dk.

Læs mere

MiniThai - En rejse tilbage

MiniThai - En rejse tilbage MiniThai - En rejse tilbage Juli August 2012 Rejseberetningen herunder er skrevet af Kevin, der er 10 år gammel. I 2004 blev Kevin adopteret af sine danske forældre Helle og Peter. De hentede ham på børnehjemmet

Læs mere

December 2010 7. årgang, nr. 11

December 2010 7. årgang, nr. 11 Der er kommet nye billeder i nogle af vores fotomapper på reolen. Indtil videre kan man nu nyde og evt. genopleve de gode minder fra: December 2010 7. årgang, nr. 11 Fristedet Valby Søndergade 2 2630 Taastrup.

Læs mere

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse.

EUX kort fortalt. Med en EUX bliver du både håndværker og student i én og samme uddannelse. EUX-uddannelserne Indhold EUX kort fortalt........................................................................................... 4 Byggeriets uddannelser................................................................................

Læs mere

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse

Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Grøn energi skaber aktivitet og beskæftigelse Af Preben Maegaard og Jane Kruse Nordisk Folkecenter for Vedvarende Energi Nu er der jo kommet gang i tingene på energicentret igen? Den bemærkning hører vi

Læs mere

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger

Uddrag af rapporten. Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet. - Værdier, interesser og holdninger Uddrag af rapporten Unge i erhvervsuddannelserne og på arbejdsmarkedet - Værdier, interesser og holdninger Hvem vælger hvad? Unge, der vælger EUD, ser uddannelsen som middel til at komme ud på arbejdsmarkedet

Læs mere

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet

Kreativitet. løfter elevernes faglighed. Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet Kreativitet løfter elevernes faglighed Af Søren Hansen & Christian Byrge, Aalborg universitet I en ny pædagogisk model fra Aalborg universitet tilrettelægges den faglige undervisning som kreative processer.

Læs mere

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER

SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER SKOLERNE I ODSHERRED NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE INTRODUKTION TIL LINJER FOR ELEVER I KOMMENDE 7. KLASSER 1 NÅR DU SKAL VÆLGE LINJE Denne folder er en oversigt over, hvilke linjer, du som elev kan vælge imellem,

Læs mere

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med?

Opgave 1. Modul 2 Lytte, Opgave 1. Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct. 1. Hvor mange penge har Simon med? Modul 2 Lytte, Opgave 1 Opgave 1 Eksempel: Hvilken parkering er billigst? Standard Budget Direct X 1. Hvor mange penge har Simon med? 387 kr. 300 kr. 298 kr. 2. Hvor meget vandt Fredericia? 31-26 29-28

Læs mere

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM

PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM PIGER SKABER BYRUM IDEER TIL FACILITETER OG BYRUM FOR PIGER DET AKTIVE BYRUM INDHOLD Introduktion til projektet DET AKTIVE BYRUM SIDE 1 Hvordan skaber man et sted for piger? SIDE 2 Min nye byrumsfacilitet

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 7. årgang - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med

Læs mere

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014

Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 Selv-evalueringsrapport for Afdelingen for Social- og Sundhedsuddannelsen, forår 2014 Heldagsskolen juni 2014 1. Indledning Gennemførelsesprocenten på heldagsskoleholdene ligger i de fleste tilfælde højere

Læs mere

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård

Lysglimt. Himmelev gl. Præstegård Lysglimt Himmelev gl. Præstegård 4. Årgang nr. 27 juli / august. 2014 Lysglimt-redaktionen Anne-Lise Sørensen, frivillig i Oasen Rikke Søder, Aktivitetsleder Anni Hansen afd. B Avisen udkommer januar,

Læs mere

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis

KREATIVE SKOLE SFO I HELSINGØR FÆLLESSKABER KORNMAALER GRAPHIC DESIGN. Psykologisk praksis KREATIVE FÆLLESSKABER I HELSINGØR SKOLE SFO Psykologisk praksis KORNMAALER GRAPHIC DESIGN VELKOMMEN TIL FAGLIG FOLDER D. 01.08.12 blev Helsingør Skole SFO søsat. Søsat til at være én SFO beliggende på

Læs mere

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter

men det var ikke helt så imponerende, som vi havde regnet med. Tegning og hygge i toget Et forvirrende billede, der ændrer sig, når man flytter Mandag d. 1/10 Vi tog fra Løgstør med bussen kl. 9.00 mod Aalborg, hvor vi steg på toget. Vi skulle skifte i både Fredericia og Padborg, men det gik fint, og det lykkedes os at få alle tingene med hele

Læs mere

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb.

Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Denne folder er lavet af Skøn Skole - som inspiration til skoler, efterskoler, gymnasier mv. f.eks. som tværfagligt emneugeforløb. Skøn Skole giver jer gratis hjælp til selvhjælp. Alt materiale på hjemmesiden

Læs mere

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje

Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet kom med i forreste linje Jeg glæder mig rigtig meget til nu at komme i praktik og bruge de værktøjer, vi har fået og ikke mindst til at få lov at styre nogle operative indsatser. Læs mere om uddannelsen på www.brs.dk Katastrofeberedskabet

Læs mere

Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform

Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform Sundhed i folkeskolen i perspektiv af den ny skolereform Program Kl. 14.30: Velkomst ved Liselotte Lyngsø Kl. 14.45: Hvilke sundhedsudfordringer og chancer giver den nye reform skolerne? Af skoleleder

Læs mere

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk

Danfoss One. Én leverandør til alle dine indeklimabehov. 1 Leverandør. Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One Én leverandør til alle dine indeklimabehov 1 Leverandør Reducerer kompleksitet og planlægningstid. www.danfoss.dk Danfoss One er: Support i alle 3 faser specifikation, installation og after

Læs mere

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår

At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår At udnytte potentialerne i de aktiviteter der foregår Randi Boelskifte Skovhus Lektor ved VIA University College Ph.d. studerende ved Uddannelse og Pædagogik, Aarhus Universitet Artiklen viser med udgangspunkt

Læs mere

Erhvervsfolk Giver Uddannelse

Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervsfolk Giver Uddannelse Erhvervs Grund Uddannelsen (EGU) en skræddersyet arbejdspladsuddannelse! Blomsterbutiksindehaver, Yvonne Jørgensen Jeg har sagt ja til en pige på EGU, fordi jeg simpelthen

Læs mere

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel!

HF i Aars. ... på den almindelige måde. eller med sport og film. Vesthimmerlands Gymnasium & HF. ... mange års erfaring gør en forskel! HF i Aars... på den almindelige måde eller med sport og film Vesthimmerlands Gymnasium & HF... mange års erfaring gør en forskel! 1 Hvad kan en HF-eksamen bruges til? En HF-eksamen kan bruges til alle

Læs mere

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning

De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning De 10 værste fejl du kan lave i din jobsøgning Er du ledig og leder efter job? Eller trænger du bare til luftforandring på en anden arbejdsplads? Jobsøgningsprocessen kan være en lang ørkenvandring - uden

Læs mere

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig

Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af tid for mig Gode råd & observationer fra nuværende grønlandske efterskoleelever til kommende grønlandske elever Tanker før afgang: Før jeg valgte at gå på efterskole havde jeg tænkt, at det bare ville være spild af

Læs mere

Teambuilding på 7. årgang

Teambuilding på 7. årgang Teambuilding på 7. årgang På 7. årgang fordeles skolens elever på linjer efter interesse, hvilket bevirker, at eleverne ved indgangen til 7. klasse skal til at indgå i nye fællesskaber. Fællesskabet i

Læs mere

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder

TØNDER 10. 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til 2015 / 2016. Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder sæson 2015 / 2016 2014 / 2015 Campus Tønder velkommen til TØNDER 10 Campus Tønder Tønder10 Martin Hammerichsvej 2 dk-6270 Tønder T: 74928399 M: admin@toender10.dk www.toender10.dk M a r t i n H a mm e

Læs mere

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE

FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR. Dipl.Psych. MFCC. Viljen starter, hvor lysten holder op! SPORTS PSYCHOLOGY INSTITUTE FOREDRAG & KURSER ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Viljen starter, hvor lysten holder op! HVEM ER? ERIK ØSTENKJÆR Dipl.Psych. MFCC Erik Østenkjær, Dipl.Psych. MFCC, har været coach og sparringspartner for

Læs mere

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg

Få succes i de lokale uddannelsesudvalg Få succes i de lokale uddannelsesudvalg forord De lokale uddannelsesudvalg (LUU) har med reformen i 2007 fået en større rolle, fordi reformen indebar en højere grad af decentralisering af uddannelserne.

Læs mere

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte

Prøve i Dansk 1. Skriftlig del. Læseforståelse 1. Maj-juni 2009. Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3. Tekst- og opgavehæfte Prøve i Dansk 1 Maj-juni 2009 Skriftlig del Læseforståelse 1 Tekst- og opgavehæfte Delprøve 1: Opgave 1 Opgave 2 Opgave 3 Hjælpemidler: Ingen Tid: 60 minutter Navn CPR-nummer Produktionsnr. 01 Dato Prøvenummer

Læs mere

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015

Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingen Næsby Skole 2014/2015 Indskolingens læringssyn Læring er individets bestræbelser på at forstå og mestre verden. Børn og læring ser vi som en dynamisk proces, der involvere børn og voksne.

Læs mere

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet

Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Forskningsnotat 5 Elevernes udbytte af deltagelse i Kombinationsprojektet Marianne Lyngmose Nielsen Peter Koudahl DPU juni 2011 Indhold Forskningsnotat... 3 Metode... 5 Elevernes nuværende uddannelses-,

Læs mere

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev

Rejsebrev. 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina. Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Rejsebrev 3. praktikperiode forår 2010 Changzhou, Kina Bianca Jakobsen og Alice Jensen S07B Rejsebrev Changzhou Vi er to piger, som har valgt at tage vores 3 praktikperiode i Kina i byen Changzhou, som

Læs mere

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber.

Eggeslevmagle Skole vil med linjerne skabe en endnu bedre skole i samarbejde med en række virksomheder og klubber. FREMTIDENS SKOLE forældre i 8.I - 2012/13 Til forældre med elever i overbygningen Du kan her se resultatet af spørgeskemaundersøgelsen, som har været udsendt i december 2012 til alle forældre med elever

Læs mere

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015

Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Sommerferiehilsen fra Lind Skole juni 2015 Afslutningen på dette skoleår er ved at være en realitet. Det har været et anderledes skoleår med ændringer og nye krav, der skal implementeres i forhold til

Læs mere

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole

Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering. 01-06- 2010 Helle Hansen, Anne- Mette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Selvevaluering af skituren Brugerorienteret evaluering 01062010 Helle Hansen, AnneMette Pinderup, Betina Lynge Lavrsen Flemming Efterskole Brugerorienteret evaluering hvad er det reelt, vi gør? Hvordan

Læs mere

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011

Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapport 2015 Langsø Friskole Onsdag den 12. august 2015 Tilsynsrapporten er udarbejdet på baggrund af bekendtgørelse af lov om friskoler og private grundskoler m.v. LBK nr. 1135 af 07/12/2011 Tilsynsrapporten

Læs mere

Velkommen til Ulstrup Efterskole

Velkommen til Ulstrup Efterskole V Velkommen til Ulstrup Efterskole Værdigrundlag Ulstrup Efterskoles værdier bygger på en gensidig ansvarlighed, arbejdsfællesskab og respekt for forskelligheden, således at den enkelte elev, gennem praktiske

Læs mere

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet

Vejen til. bedre og billigere energirapporter. Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL. En strøm af kvalitet Vejen til bedre og billigere energirapporter ENERGIOPTIMERING Godt for miljøet og bundlinjen R&M - EL En strøm af kvalitet R&M-EL Energioptimering Nyt koncept sikrer bedre og billigere energirapporter

Læs mere

Rapport fra udvekslingsophold

Rapport fra udvekslingsophold Udveksling til (land): Norge Navn: Lone Kristensen Rejsekammerat: Katrine Winkler Sørensen Rapport fra udvekslingsophold Hjem-institution: VIA University Collage, Sygeplejerskeuddannelsen Viborg Værts-institution/Universitet:

Læs mere

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor?

Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? Energi og miljø i industriens uddannelser 2. november 2012 Energioptimering og vedvarende energi hvilke udfordringer står vi overfor? v/ Vagn Holk Lauridsen, Teknologisk Institut, Energi- og Klimadivisionen

Læs mere

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere!

Grundforløb til en erhvervsuddannelse. Undervisning på 10. klasses niveau. - kombinationen gør det smartere! Grundforløb til en erhvervsuddannelse på 10. klasses niveau - kombinationen gør det smartere! Sådan kan et ugeskema se ud: på 10. klasses niveau De obligatoriske fag kombineres med valgfagene: Hvorfor

Læs mere

Nyheder oktober 09 30/10

Nyheder oktober 09 30/10 Nyheder oktober 09 30/10 Husk at deltage i fremstillingen af julegrønt, til årets julesalg. Det foregår lørdag den 7. november kl. 13. I forbindelse med arrangementet tilbydes fællesspisning efterfølgende,

Læs mere

Formandens Årsberetning juni 2012

Formandens Årsberetning juni 2012 Formandens Årsberetning juni 2012 Har man spørgsmål til årsberetningen, er man velkommen til at sende en email til skolebestyrelsen eller til Keld Rask. Skolebestyrelsen skal i henhold til folkeskolelovens

Læs mere

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA?

DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? DIREKTE ADGANG TIL VIDEREGÅENDE UDDANNELSER ELEKTRIKER VIL DU OGSÅ HA LIDT EKSTRA? GODE SPØRGSMÅL AT STILLE HVAD ER EUX? En EUX Elektriker giver dig det bedste fra erhvervsuddannelsernes verden med gymnasiets

Læs mere

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner

Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner 4. MØDEGANG Mad Introduktion Hvordan bliver sundere mad en del af min hverdag? Hvad er sund mad? Status på mine madvaner At diskutere hvad det betyder at spise sundt At kende og forstå Fødevarestyrelsens

Læs mere

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg

Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Den lokale undervisningsplan for Grundforløbet Afsnit 2 og 3 Social- og Sundhedsskolen Esbjerg Gældende fra den 1. januar 2013 Indhold 2.0 Indgangen Sundhed, omsorg og pædagogik... 1 2.1 Praktiske oplysninger...

Læs mere

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne

Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Pædagogiske tiltag for 2. og 3. klasserne Når børnene går i 2. og 3. klasse, skal der ske noget mere i SFO en, der kan give dem ekstra udfordringer. Dette gør en eftermiddag i SFO mere spændene, attraktiv

Læs mere

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning

Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning Dit Liv På Nettet - Manus 8. klasse Materiale om netetik og digital dannelse til Aalborg Kommunes Skoleforvaltning 2015 Center for Digital Pædagogik Forord Dette manuskript er tilknyttet præsentationen

Læs mere

Bevægelse Bevægelse i skolen

Bevægelse Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Bevægelse i skolen Intet mindre end en verdens-sensation!! 6 elektroniske legepladser samlet på ét sted Det begyndte med en Spider på legepladsen ved hovedindgangen, og nye lege kom

Læs mere

Emilies sommerferieeventyr 2006

Emilies sommerferieeventyr 2006 Emilies sommerferieeventyr 2006 1. uge Min sommerferie startede faktisk en dag tidligere end forventet, da mormor kom om fredagen og passede Maria og mig. Det var rigtig hyggeligt og en god start på ferien.

Læs mere

EUX. en hue, to uddannelser

EUX. en hue, to uddannelser EUX en hue, to uddannelser Hvad er EUX? EUX er en ungdomsuddannelse ligesom STX, HTX og HHX. Men EUX er speciel, fordi den kombinerer en erhvervsuddannelse med gymnasiefag. Tager du en EUX, får du altså

Læs mere

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring?

Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faglighed på Faaborgegnens Efterskole Hvad er sammenhængen mellem undervisning og vellykket læring? Faaborgegnens Efterskole www.faae.dk 2011 Pædagogikkens to stadier: I skolen terper man de små tabeller

Læs mere

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb

EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb EUV hvordan gør vi? Workshop: Merkantiluddannelsesforløb Disposition for fremlægningen Hvilke krav indgik i kommissoriet til udvikling af en uddannelse til målgruppen +25 (GVU /AMU)? På hvilken måde kan

Læs mere

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse.

Ny Folkeskolereform Bogense Skole. Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Ny Folkeskolereform Bogense Skole Glæde, ordentlighed, mod, anerkendelse. Program 16. juni 2014. Velkomst. Bogense skoles visioner, mål og pejlemærker Skolereformen 2014. formål og indhold. Skolereformen

Læs mere

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK

LEDELSESBASERET COACHING & SAMTALETEKNIK ARKMANN RAINING EDELSESBASERET OACHING & AMTALETEKNIK DIT KONKRETE UDBYTTE EFTER AT HAVE DELTAGET ER BL.A.» Du har lært at anvende de vigtigste og mest resultatskabende værktøjer indenfor ledelsesbaseret

Læs mere

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator.

Det samlede projekt forventes at blive evalueret af ekstern evaluator. Lærlingeprojektet Øget sikkerhed for elever i bygge- og anlægsbranchen Alt for mange lærlinge 1 og unge nyansatte kommer til skade i bygge- og anlægsvirksomheder og på byggepladser. Forskning om lærlinge

Læs mere

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune

» Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen« Delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune » Jeg kan godt lide at være ude. Jeg er i sandkassen eller cykler på legepladsen«delpolitik Børn og unge med handicap Vejle Kommune Delpolitik børn og unge med handicap Denne delpolitik er den fælles ramme

Læs mere

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod?

Paradigmer. Hvilket paradigme holder dig fast? Hvilke nye paradigmer er du på vej hen mod? Paradigmer Fastlåst eller innovativ? Hvem er lyst til det første? Vi vil vel alle gerne være innovative? Alligevel kan vi opleve, at vi også selv sidder fast i nogle mønstre og har svært ved at komme ud

Læs mere

Informationsteknologiløsninger

Informationsteknologiløsninger Informationsteknologiløsninger Hvem er center for Trivsel og Motivation? Vi motiverer, begejstrer og inspirerer indenfor: Værdier og holdninger. Egen identitet. Egen Styrke og udviklings-områder. Gruppe

Læs mere

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester

Hvordan du bruger medier: Bibliotekets hjemmeside bliver brugt af og til, nettet bruges til kortere info, tv, mobil, sms tjenester A Du bruger biblioteket en del, både i forbindelse med dit arbejde, men også sammen med dine børn. Du synes, det er en fantastisk mulighed for at introducere børnene til leg og læring og samtidig bruge

Læs mere

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier

Barnets alsidige personlige udvikling Sociale kompetencer Sprog Krop og bevægelse Naturen og naturfænomener Kulturelle udtryksformer og værdier Med pædagogiske læreplaner sætter vi ord på alle de ting, vi gør i hverdagen for at gøre vores børn så parate som overhovedet muligt til livet udenfor børnehaven. Vi tydelig gør overfor os selv hvilken

Læs mere

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave)

Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Politik for medborgerskab og samspil med frivillige (kort udgave) Medborgerskab og samspil med frivillige Hvordan bringer vi det aktive medborgerskab i spil og styrker samspillet med de frivillige kræfter

Læs mere