Indhold. Det. magasin

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Indhold. Det. magasin"

Transkript

1 DjH Den jydske Haandværkerskole Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: Indhold Siden sidst 2 Den gode erhvervsskole 4 Nyt internetdomæne 7 VE-udstyr på DjH 8 Udstyrspakken på DjH 9 Samarbejde og snak så løses opgaverne hurtigere 11 Energimessen To kolleger 16 Tværfagligt samarbejde giver muligheder på alle niveauer 17 EUX-elever vil tværfagligt samarbejde 19 EUX i virksomhedspraktik 19 Seniorklubben på Fur 20 Kunst til Mary blev til på DjH 21 Første hold plastspecialister er i mål 22 Hver tredje bliver plastspecialist 23 LC på DjH 24 Nyudlærte 26 Navne Nyt 34 Det magasin DjHPUNKT er Den jydske Haandværkerskoles elektroniske magasin. Du kan navigere i det ved hjælp af indholdsfortegnelsen. På de enkelte sider er der en knap i øverste venstre hjørne, som kan hjælpe dig tilbage til forsiden, eller du kan bladre i dokumentet på de to trekantede knapper i nederste højre hjørne. Slår du indholdsfortegnelsen til i venstre side af din Adobe reader, er den åben hele tiden uanset hvilken side i DjHPUNKT, du befinder dig på. God læsefornøjelse!

2 Siden sidst Denne gang omhandler Siden sidst lidt utraditionelt kun ét emne, selv om der er gang i rigtig mange spændende tiltag. Men emnet her har en så væsentlig betydning for DjH, at det fortjener en særlig opmærksomhed ved at stå alene i fokus. Processen Siden september 2011, hvor DjH s bestyrelse på strategiseminar lagde grunden til DjH2016, er der blevet arbejdet på et delprojekt, der omhandler en mere konkret beskrivelse af, hvad det er DjH står for. Da arbejdet med Ny Nordisk Skole på det tidspunkt så småt var ved at tage form, blev det også besluttet at formen godt måtte tangere dogmekonceptet, i form af en erklæring, som det er kendt fra både filmog madverdenen. Processen er forløbet over 8 måneder - september / april - for at sikre en holdbar og handlingsorienteret substans, der bygger på vore 3 kerneværdier: Engagement Stolthed Samarbejde. I maj/juni var fokus på, hvorledes formen kunne understøtte indholdet, samtidig med den tangerer dogme-/erklæringsudformningen. Det var naturligt at tage udgangspunkt i udviklingen af den mest bæredygtige erklæring, der endnu er set i historien; nemlig erklæringer om menneskets rettigheder. Der går en klar rød tråd gennem udviklingen af: XX Kyros rullen 539 f.v.t. XX Magna Charta 1215 XX Bill of Rights 1689 XX USAs uafhængighedserklæring 1776 XX Borgernes rettigheder 1789 Af Henrik Øelund Kyros rullen 539 f.v.t. Den persiske konge Kyros befriede jøderne af deres fangeskab i Babylon. Han satte slaver fri og erklærede at alle mennesker havde ligestilling i hans rige, uanset religion, køn, etnisk baggrund, sprog eller anden kulturel forskellighed. Erklæringen skrev han på en cylinder af ler, og den anses for at være verdens første nedskrevne erklæring om menneskerettigheder. I sin form er teksten fortællende, og mere beregnet på eftertiden end på fastholdelse af vedtagne beslutninger. Denne form er også populær i Romertiden, hvor både Cæsar og Augustus flittigt anvendte samme fremgangsmåde. Helt op til vor tid er det indforstået, at indhold er møntet på de formulerende parter. Dele af teksten findes indgraveret over indgangen til FN's hovedkvarter. Magna Charta 1215 En række engelske frihedsbreve, som begrænser magten for engelske monarker. Kongemagten manglede penge til bl. a. korstogene, og måtte derfor give indrømmelser til primært adel. Teksten nærmer sig en juridisk form, hvor man i bløde vendinger sætter ord på det kompromis man er enige om dog med plads til fortolkninger. Sammenhængen er ikke forklaret. Bill of Rights 1689 Bill of Rights (lov over rettigheder) er en række rettigheder nedskrevet i England i Igen er baggrunden ændringer i samfundsstrukturen, der kræver justeringer i rettighedsopfattelsen. Den juridiske form er klarere og skarpere i fht. fortolkninger, men stadig uden den samlende kontekst. De enkelte punkter er typisk reaktioner på foregåede overgreb, og kan derfor være vanskelige at forstå kun få år efter, hvis man ikke kender de oprindelige begivenheder. USAs uafhængighedserklæring nordamerikanske kolonier gjorde oprør mod den engelske kolonimagt. Oprørerne skrev uafhængighedserklæringen, hvori de betragter sig som fri og uafhængige stater. Som væsentlig bestanddel indeholdt uafhængighedserklæringen som indledning en erklæring om menneskerettighederne. For første gang ser man en tekst, der medtager vision og mål, indeholder reaktion og aktion, og erklæringen anses for at være skelsættende. Borgernes rettigheder 1789 Erklæringen om borgernes rettigheder blev vedtaget af den franske nationalforsamling 26. august 1789 i forbindelse med opgøret mod kongemagt og adel. I sin form en meget detaljeret lovtekst, hvor de enkelte paragraffer er reaktion på fortiden. Teksten er ikke sat ind i en større sammenhæng. Verdenserklæringen 1948 FN's Verdenserklæring om Menneskerettighederne blev vedtaget af FN i Verdenserklæringen bygger på FNs charter fra I sin form medtager den alle tidligere erklæringers styrker. Er både overordnet målorienteret og samtidig detaljeret og operationel. Indeholder paragraffer som både er reaktioner (på f. eks. 30'erne og 40'ernes historie samt aktion i forhold til en kommende fremtid (f. eks. koloniafvikling). Samtidig gør den i sin form op med undtagelsesmulighederne i forhold til hvornår og hvem den gælder for. Fortsættes

3 XX Verdenserklæringen 1948 Hvor Verdenserklæringen er en essens af de samlede erfaringer på godt og ondt med denne type erklæringer. Selv med mere end 60 år på bagen i en turbulent verden holder formen i Verdenserklæringen stadig, og er derfor anvendt som skabelon for DjH s erklæring om den gode erhvervsskole! Som det også fremgår af tidslinjen, er der i diverse EUX-fora blevet arbejdet med en konkretisering af principper for vores håndtering af EUX. Der foreligger derfor også principper og udmøntning af disse på DjH-EUX, der tager afsæt i den overordnede erklæring. Vi står i dag med en tydeliggørelse af, hvad det er vi vil, og hvordan vi udmønter det. Det vil komme os til gode i det daglige arbejde, samtidig med at det kan anvendes i udviklingen af DjH, herunder i arbejdet med Ny Nordisk Skole. September december 2011 Maj 2012 September 2012 Bestyrelsesseminar Bearbejdning i bl.a. EUX-fora Fastlæggelse af form Præsentation i områderne Opsamling af kerneelementer Vedtaget i bestyrelsen Siden sidst fortsættes på næste side Åbent Hus på DjH 2013 Lørdag den 2 februar kl Vi rejser igen i uddannelsernes univers og fylder bagagen med nyttige uddannelsestips. Det bliver en dag med arbejdende værksteder, konkurrencer og spændende underholdning. Udgangspunktet er det gode værtsskab og alle er velkomne, så snak allerede nu om det ude i byen. Information i alle afdelinger december/januar.

4 Erklæring om DEN GODE ERHVERVSSKOLE Da det danske samfund bygger på velfærd via vækst, og det er essentielt at erhvervsskolerne yder et optimalt bidrag til dette, både i form af individuel kompetenceudvikling og via generel vidensdeling, hvor innovation, iværksætteri og produktion er symbiotiske elementer grundlæggende for fremtidig vækst og velfærd, og da kompetenceudvikling tager udgangspunkt og afsæt i det hele menneske, og erhvervsskolernes fokus derfor også bør være det enkelte menneske, hvor det tilstræbes at gøre det yderste for, at individet når sit mål og udnytter sit potentiale til gavn for den enkelte og samfundet, har vi udarbejdet denne Erklæring om den gode erhvervsskole, som et fælles mål for alle på Den jydske Haandværkerskole, med det formål at alle stedse gennem tanke, handling og adfærd anerkender, overholder og fremmer respekten for disse principper. XXDen jydske Haandværkerskoles værdier genkendes i alt vi foretager os ENGAGEMENT STOLTHED SAMARBEJDE, Overordnet gælder: XXDjH s kulturelle værdier er synlige i hverdagen, hvor et holistisk menneskesyn medfører, at døgnet opfattes som en helhed, der ikke er faseopdelt, og hvor udfordring, læring, og socialisering sker, når det giver mening, hvorved der skabes et unikt læringsmiljø, der værdsættes, X XNærvær, tillid og respekt overfor individet skaber læringslyst og motivation, og medvirker til fastholdelse og gennemførelse af et uddannelsesforløb, Derfor er respekt for individet og faget, herunder et højt niveau i fysiske rammer og udstyr, en hjørnesten i al læringsaktivitet og øvrig adfærd, XXMulighed for at udvise kreativitet, selvstændighed og innovation er altid til stede, da pædagogik, fysiske rammer og udstyr animerer og bidrager til, at den enkelte ønsker at udnytte sit talent maksimalt, XXVi forventer, at vore elever kan gennemføre vore uddannelser på normeret tid, ønsker at blive udfordret fagligt og personligt, er motiverede og påtager sig et ansvar, for efterfølgende at være attraktive på arbejdsmarkedet, X XLøbende samspil med virksomhederne er obligatorisk, herunder virksomhedskontakt når lærlinge er på skoleforløb. DjH er, i kraft af sin position som formidler og uddannelsesinstitution, basen, hvor virksomheder naturligt mødes om nyeste teknologiske viden på markedet. DjH er, på tværs af udbudte uddannelser, aktiv i udviklings- og formidlingsprojekter sammen med virksomheder og andre organisationer, X XSamarbejdet med grundskole, produktionsskole, den frie fagskole, højskole og gymnasieskole er væsentligt, hvorfor DjH altid er positivt indstillet overfor tiltag, der kan sikre en god uddannelsesovergang eller fastholdelse af elever i uddannelsessystemet. Fortsættes

5 Se både tekst og EUX-principper på hjemmesiden Hvilket medfører: 1. Der er fri adgang til lokaler og udstyr teori og praktik 24 timer i døgnet, da det er en forudsætning for optimale og frie rammer for læring, kreativitet og innovation. 2. Der udbydes aktiviteter af både faglig og fritidsmæssig karakter i tiden efter 15.30, da døgnet opfattes som værende en helhed uden begrænsende rammer for tidspunkt for læring og udvikling. 3. Specialer, spor og linjer gennemføres i ren form, hvor samarbejde med øvrige specialer, spor og linjer er bestemt af pædagogiske overvejelser i temaer og projekter. 4. Der ydes fuld lærerdækning i det berammede antal uger, og i antal timer pr. uge, herunder kompenseres der for aflyst undervisning. 5. Learning Center med lektie- og studievejleder og tutorer* er åbent alle dage efter normal undervisningstid. 6. Personlig og faglig udvikling er i fokus, og derfor skal eleven udfordres i begge felter. Det at være virksom i flere arenaer, som 24-timersskolen giver mulighed for, ses som et nøglepunkt i forhold til elevens personlige og faglige udvikling. 24-timersskolen og Learning-/Viden Center ses som et aktivt stimulerende og udfordrende miljø, hvor grænserne mellem skole og fritidsaktiviteter overlapper hinanden til glæde for både den stærke og svage elev. Alle bidrager derfor til, at disse elementer anvendes og udvikles. 7. Stolthed og respekt for sit fag er grundlæggende for opnåelse af et højt kvalitetsniveau. De håndværksmæssige traditioner og muligheder er derfor centrale i vore uddannelser, hvor et højt kvalitetsniveau med maksimal læring, hvor den enkelte udfordres på sit niveau, er den røde tråd gennem uddannelsen. Fortsættes *En tutor er elev på skolen, på en af de ældste årgange, der med lethed genkender spørgsmål og problemstillinger fordi han eller hun for nylig har været igennem det samme uddannelsestrin. En tutor spiller en væsentlig rolle i forbindelse med erfaringsudveksling, vejledning og relationer og venskaber på tværs både vandret og lodret.

6 Hvilket medfører: Fortsat 8. Selvstændighed og kreativitet skaber nysgerrighed, læringslyst og forpligtelse. For at stimulere selvstændighed og kreativitet skal der være en indholdsmæssig klarhed. Derved åbnes mulighed for selvstændige og kreative løsninger gennem en faglig prioritering af til-/fravalg. 9. Indflydelse og optimal koordinering er grundlæggende elementer, så samarbejde i form af elevmøder, fællesmøder og lærermøder er obligatoriske. 10. Det er et fælles ansvar at skabe et læringsfremmende arbejdsklima, der stimulerer lysten til den faglige og almene dannelse, hvor eleverne føler sig trygge og animerede til at yde det optimale. 11. Arbejdsglæde er en forudsætning for kreativitet og innovation, hvilket kræver et fysisk og mentalt overskud. Derfor er sundhed, kost, motion og livsstil væsentlige elementer for succes. 12. Innovativ pædagogisk praksis, der tilgodeser en mangfoldighed af læringsmetoder, er gældende i al undervisning. 13. Der arbejdes med begrebet Ægte læringstid, hvor tiden bruges på aktiviteter, der er læringsmæssigt relevante. Derfor har vi et miljø, hvor også almindelig adfærd understøtter dette. 14. Potentiale og rammer udnyttes for at fastholde et højt kvalitetsniveau. Derigennem sikres intelligent træning, refleksion og individuelle hensyn. Der skal være krav, aktiviteter, materialer og udstyr tilpasset elevernes forskellighed, så alle får udfordringer på et passende niveau. Uanset niveau skal eleven kunne se værdien i at anstrenge sig. 15. Det fremmer elevernes læring og ansvarlighed, at der er synlige og forståelige krav og forventninger. Det skal være muligt at leve op til kravene, og eleverne skal undervejs have feedback, så de kan målrette deres indsats. Dette fremmes også ved en bevidst og åben planlægning, der udnytter værdien af samarbejdende adfærd for at tage hånd om individuelle styrker og svagheder. 16. Arbejdsudvikling og innovation sker gennem udvikling og afprøvning af nye ideer. Den pædagogiske praksis, og rammerne omkring denne, skal understøtte de innovative processer, herunder sikre et tæt virksomhedssamarbejde. 17. Tematiseret undervisning skaber koncentration i læringsbilledet, og hjælper derved eleven med at fokusere. Derfor er det essentielt, at al undervisning afspejler og relaterer sig til det tema, der arbejdes med. Indlevelse og rummelighed er vigtig både i en social og faglig kontekst, udtrykt gennem tolerance og innovation. Tematiseret undervisning, indlevelse og rummelighed sikres gennem løbende evalueringsprocesser.

7 Af Klaus Warming Nyt internet-domæne til DjH: djhhadsten.dk Gennem mere end 15 år har Den jydske Haandværkerskoles hjemmeside ligget på internet-adressen Nu har skolen købt det nye navn og fremover bruger skolen den adresse. Nye mailadresser Alle medarbejdere på DjH får nye mailadresser. Hidtil har alle haft adresser som (hvor xxx er medarbejderens initialer på skolen). Efter ændringen er nye adresser: Ud over anvender mange deres mailadresse til brugernavn og login på forskellige internetsteder. Det kan f.eks. være indkøbsportaler og sociale fællesskaber som Facebook. Om man ønsker at rette sit brugernavn til den nye mailadresse sådanne steder, er op til den enkelte medarbejder. Der er udarbejdet skabelon til opsætning af signatur i Outlook, så de nye internetadresser fremgår. Hjemmesideadresse og mailadresser fremgår af meget trykt materiale, så der skal i de kommende måneder konsekvensrettes et utal af steder. Tilsvarende vil de gamle informationer også skulle rettes mange steder på internettet, hvor der henvises til skolen. De gamle mail-adresser vil fortsat virke, så man ikke mister mails fra afsendere, der bruger de gamle adresser. Ligeledes vil skolens hjemmeside også kunne findes på den gamle domæne-adresse indtil videre.

8 Af Hanne Bisgaard Hansen VE-udstyr på DjH Den jydske Haandværkerskole har modtaget kr. til indkøb af ekstra udstyr indenfor energiområdet. Giveren er UHT-fonden, Udviklingsfonden for Håndværkere og Teknikere bestående af Kommunernes Landsforening, Danske Regioner og en række håndværkerorganisationer som repræsentanter for personalegrupper. Her i blandt Dansk El-Forbund og Dansk Metal. Med midlerne fra UHT bliver der lige nu indkøbt nye små VEanlæg (VE = vedvarende energi), som skal bruges i undervisningsforløb i vedvarende energi. Den færdige udstyrspakke kommer til at tælle 11 brugbare anlæg i drift sammen med andre udstyrselementer, som skal anvendes direkte i undervisningen. Ved rent fysisk at have alle anlægstyper har man mulighed for visuelt at se hvordan anlægget fungerer, og man har mulighed for at lave økonomiske driftsberegninger på baggrund reelle data fra monteret måleudstyr og dataloggere. Herved bliver efterfølgende beregninger af anlæggenes rentabilitet også mere realistiske. Der arbejdes for øjeblikket på højtryk med at få de nye kursuspakke klar til januar 2013, hvert anlæg dokumenteres ned i mindste detalje, og der laves undervisningsplaner for hvordan og hvornår de enkelte anlæg kan benyttes i undervisningssammenhænge. Enkelte projekter er allerede ved at være færdige og klar til brug. Michael Øelund står for indkøb, dokumentation, opbygning med videre. Hvert projekt har sit eget Gantt diagram. Man kan se mere om de enkelte projekter ved indgangen til tømrerafdelingen og Videncenter Energi, hvor der er ophængt beskrivelse, fotos og tidsplan. Fortsættes

9 1. Solcelleanlæg Fire solcelleanlæg af samme størrelse, men med forskellige vilkår vil blive monteret med individuelle invertere, så målingerne kan udføres simultant. Udstyret skal påvise effekten af forskellige monteringsforhold. 2. Jordvarmeanlæg (vertikalt) Der findes i dag en række forskellige typer varmepumper som alle har fordele og ulemper. Derfor kræver en beslutning om at investere i en varmepumpe en stor viden om varmepumper. Det vil være muligt at demonstrere, hvorledes forskellige driftsformer og varmeafgiversystemer har indflydelse på varmepumpens effektfaktor (forholdet mellem afgivet effekt og tilført effekt). 3. Luftsolfanger kombineret med jordkøling Behovet for ventilation er til stadighed stigende i takt med at bygninger bliver tættere og der er øget fokus på CO2 og indeklima. Samtidig er en traditionel mekanisk ventilation meget dyr i drift og vedligehold på grund af varmetab om vinteren og køling om sommeren. Her er luftsolfanger kombineret med jordkøling et spændende alternativ. 4. Solfanger m/vakuumrør Vakuumrør med 3-lags absorber giver en betydelig større virkningsgrad end traditionelle solfangere, helt op til 40 procent højere ydelse. Derfor er solfangeranlæg med vakuumrør på vej frem som regel tilsluttet et eksisterende varmeanlæg f.eks. træpillefyr eller brændefyr. 5. Solfangeranlæg til taget DjH har et solfangeranlæg i funktion, men der er behov for måleudstyr og datalogger, så det kan vises hvor stor effekt anlægget har set i forhold til el-baseret solenergi. Energifanger Solfanger Solfanger m. vacuumrør Udstyrspakken på DjH er opdelt i 13 projekter NB: Frem til brugsvandssiden af varmtvandsbeholderne, monteres enhederne efter fabrikanternes forskrifter mht. komponenter, fittings, pumper og styring. Ekspansion 6. Hybrid solfageranlæg til taget En vand og luftsolfanger opvarmer ca. 120 m3 luft i timen op til grader alt efter solindfald. Ud over den friske, varme luft, yder et anlæg liter varmt vand på gode solskinsdage. Størstedelen af sommeren er der ikke behov for at varme luften op, hvilket giver et overskud til varmt brugsvand. På den måde udnyttes solfangeren optimalt hele året. Isolering 50mm Pumpe 7. Energifanger (åben solfanger) En energifanger er en åben solfanger, uden glasdæklag, der udnytter varmen både fra luft, sol, regn m.m. En varmepumpes bedste drifttemperatur (på den kolde side) er grader, og derfor er netop en energifanger det mest egnede at sætte foran en varmepumpe. Varmelager under isolering - i jord ca. 40 cm MOE Fortsættes

10 8. Luft/vand varmepumpe (demonstationsopbygning) Modellen skal bruges til, på en overskuelig måde, at vise kursisterne hvilke hovedkomponenter en varmepumpe består af. Ligeledes skal modellen kunne optage varme fra udeluften og afgive den til et lille radiatoranlæg, så kursisterne kan se og føle processen i sin mest enkle udførelse. Der vil være mulighed for at lave mindre manuelle justeringer på varmepumpen, så konsekvenser ved fejljustering og optimering kan anskueliggøres. Termofotografi af tømreafdelingens indgang mod Randersvej 9. Tæthedsprøvning af bygninger Udstyret, der består af flere dele, kan dokumentere om en bygning overholdeler kravene i Bygningsreglementet og den gældende EN standard. Fra 1. april 2006 er der fastsat grænser for, hvor utæt et byggeri må være for at overholde reglerne i Bygningsreglementet. Hvis testen viser, at byggeriet ikke overholder kravene i bygningsreglementet, kan der i samme forbindelse udføres en termofotografering, der så typisk viser, hvor utæthederne findes. Der indkøbes både stor og lille blæser, så udstyret også kan anvendes til test på de små huse tømrerne fremstiller i værkstederne. 10. Termografikameraer Termograferingsudstyr anvendes til påvisning af utætheder i f.eks. bygningers klimaskal og til fejlfinding i isolering (kulde og varmebroer). Termograferingsudstyret anvendes ligeledes i forbindelse med dokumentation af behov for energioptimering og energirenovering af bygninger. 11. LED-belysning Her er der primært tale om forskelligt måleudstyr, der skal anvendes til påvisning af energibesparelser ved anvendelse af LED kontra energi- sparepærer og øvrige traditionelle lyskilder, herunder måling af farve og styrke. Måleudstyret skal desuden anskueliggøre energibesparelser ved anvendelse af forskellige lysstyringer (f.eks. dagslysstyring). 12. Husstandsvindmølle En 3Kw husstandsvindmølle skal anvendes primært til lydtests, indtil en mere permanent opstilling aftales og godkendes af myndighederne. 13. Energibank Dj h får sin egen bank, i form af et energilager, hvor overskydende energi opmagasineres, når der er overkapacitet i forskellige anlæg. Her bliver der på sigt mulighed for at måle effektiviteten i et sådant lager.

11 Samarbejde og snak så løses opgaverne hurtigere DjH er tovholder på Skills stafet konkurrencerne for 9. klasserne i Favrskov Kommune. De indledende konkurrencer blev afviklet ude på de enkelte skoler. Af Anne Hansen Aamand Grundskole stafetten i Favrskov kommune DjH var i efteråret tovholder for grundskole Skills stafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. Stafetten køres sideløbende med DM i Skills. Semifinalen i kommunen løb af stabelen i forbindelse med Energimesse på DjH og finalen afvikles ved DM i Skills i Århus til januar 2013, hvor unge håndværkere dyster om at blive Danmarksmester inden for deres fag. 9. klasse eleverne har i små hold på tre elever, to piger og en dreng eller to drenge og en pige, kæmpet mod hinanden i små opgaver som DjH har haft med ud på skolerne. Opgaverne kan være at samle et tastatur, en forlængerledning, et puslespil, stable krus i pyramideform, afbalancere en vippe med træklodser eller samle kobberrør efter en tegning. Opgaverne bliver kørt på tid, og det hurtigste hold vinder konkurrencen på de enkelte skoler. Vinderholdene fra kommunens skoler gik videre til semifinalen på DjH den 29. oktober. (Omtalt i anden historie. Red.) Grundskole Skills stafetten for 9. klasser afvikles over hele landet, hvor en erhvervsskole i hver kommune er valgt som tovholder. Konkurrencen er udover dysten, der er sjov, også en øjenåbner for eleverne, der efter 9. klasse står for at skulle vælge ungdomsuddannelse. Ved DM i Skills kan de opleve, hvad der gemmer sig bag de enkelte erhvervsuddannelser. Ulstrup skole, det er mandag morgen. Eleverne i 9. b dukker op lidt efter lidt. Ved ringetid mangler én. Mange spørger efter ham, og lige før konkurrencen begynder, er han der. Eleverne bliver hurtigt delt op i grupper to drenge og en pige eller to piger og en dreng i hver. Der mukkes lidt over gruppedelingen, men ingen mener det særligt alvorligt, for alle i klassen kan arbejde sammen med alle. De har nemlig trænet. 9. klasse på Ulstrup skole har lige været til teambuilding, så de er klar. De kender vigtigheden af samarbejde og af at snakke sammen om opgaverne, mens de løser dem. Eleverne fanger hurtigt princippet for løsning af opgaverne, og at de selv skal stoppe uret. En kasse med kobberrør og et billede står på bordet. Nu gælder det. Se på billedet og samle rørene. Enkelt, men måske alligevel ikke. Rørene er ikke lige lange, og de skal sidde bestemte steder før opgaven er løst. Der er to opgaver i hvert heat. Næste gang er det vippen: En lille vippe af træ med en plade i hver ende og en bunke klodser der skaber balancen. Små ryk frem og tilbage med klodserne ind til vippen balancerer. Bedst som den er der, snyder den og vipper ned til den ene side. Det lykkedes endelig, og en vinder bliver fundet. Natasja Rasmussen fra 9. b synes det har været nogle spændende timer. Vi arbejdede fint sammen, selv om der var lidt tidspres. Derfor var det også nemt at komme til at lave noget forkert. Tingene skulle vende rigtigt og passe sammen, de små detaljer talte og det skulle gå hurtigt, siger hun. God modvægt til teori Jacob Wridt er klassens fysik-, kemi- og engelsklærer. Det er en god aktivitet. Det praktiske er god modvægt til det teoretiske, som der er meget af i 9. klasse. Der er mange skriftlige afleveringerne, så eleverne næsten bliver skoletrætte før eksamen. At lege tingene ind er et godt alternativ ind imellem, siger han. Kommer et hold fra 9.b hele vejen til finalen, håber han, hele klassen kan komme med ind og bakke op. Efter formiddagspausen gælder det 9.a. De skal gennem de samme opgaver, for at vinderen for Ulstrup skole kan findes. De er kvikke og klarer sig godt, og de bliver tydeligvis lidt ærgerlige, da de hører, at et af holdene fra 9.b var hurtigere, og går videre til semifinalen. Laura Petersen, Lasse Gammelgaard og Emil Skov har dannet hold. De er enige om at skolekonkurrencen har været sjov. Det vækker et konkurrencegen, siger de.

12 Energimessen 2012 Af Anne Hansen Aamand Viceborgmesteren åbnede messen Viceborgmester Michael Tersbøl, Favrskov Kommune åbnede Energimessen I sin åbningstale sagde han blandt andet: Jeg håber, at messen kan inspirere os til at finde nye måder til at spare på energien. Måske kan der for nogle ligefrem gå sport i at finde kilowatt-timer, der kan spares og dermed også kroner og ører, der kan bruges til sjovere ting end el- og varmeregninger. Michael Tersbøl fortalte at Favrskov Kommune selv er i gang med at spare på energien. Ved årets slutning har vi sparet, hvad der svarer til 450 boligers årlige forbrug af el og varme, sagde han. Videre præsenterede han Energi Forum Favrskov - en ny hjemmeside, der på dagen blev skudt i gang: Det er en kommunikationskanal for alle energiprojekter i Favrskov Kommune for private og for virksomheder. Portalen er blevet til i et samarbejde mellem Favrskov Kommune, Favrskov Erhvervsråd og Den jydske Haandværkerskole. Clever gør det let at lade elbilen Uden for hovedindgangen til energimessen holdt en elbil parkeret på gæste p-pladsen, når den ikke lige var ude at køre, og det var den meget messegæster greb chancen for en lydløs prøvetur i den eldrevne Nissan Leaf, som Henrik Gordon fra Clever medbragte. Clever leverer opladningsbokse til private og til virksomheder, så elbilen nemt kan lades op hjemme i indkørslen eller garagen. Clever står også bag det ladenetværk til elbiler der med lynets hast breder sig i landet. I øjeblikket er der 30 offentlige ladestationer, inden årets udgang vil antallet være fordoblet. Det tager 6-8 timer at lade elbilen fuldt op, så kan den køre 150 km. En offentlig ladestation er dog en hurtiglader. På bare ½ time er bilen ladet 80%. Det rækker til km. Der er ca elbiler i drift Danmark fordelt over hele landet. Kommuner og virksomheder er de største brugere, men elbilen arbejder sig støt og roligt ind på det private marked. Fortsættes

13 Elcykler sætter skub i pedalerne Jan Petersen alias Pedal Pedersen havde taget fire elcykler med til messen. De var populære. Flere fik en prøvetur, og to ønskede at købe hver en elcykel. Jan oplever en stigende interesse for elcykler i Danmark, men vi slås med en fordom. I Danmark skal man nærmest fejle noget før det er ok at køre på elcykel. I Holland er hver tredje cykel en elcykel. Men der er en opblødning undervejs. Det er ikke kun pensionister, der køber elcykler, Jan har også solgt cykler til personer under 40. En elcykel er et fint alternativ til bilen, når det gælder transportmidlet til arbejde eller en tur til købmanden for at handle. Vi skal se på det med grønne øjne, siger Jan Petersen. Solceller for borgere og håndværkere Kurt Jørgensen fra EWS var på energimesse for at fortælle borgere og håndværkere om solceller. EWS er nordens største grossist inden for solceller, og i Tyskland, hvor de har domicil, er der langt flere solceller end i Danmark. Der er gennemsnittet 2½ solpanel pr. indbygger - i Danmark er der 12,5 indbygger pr. solpanel. Der blev tilbudt to foredrag om solceller på energimessen, og Kurt Jørgensen oplevede stor interesse og spørgelyst fra både håndværkere og borgere. Hold øje med produktionen også når du er i byen Anders Rolann fra Evikali præsenterede Evishine appen på messen. Evishine gør det let at følge med på smartphone, så man hele tiden ved, hvordan det går med solcelleanlægget hjemme. Der kommer også besked om uforudsete hændelser. Det er både muligt at se her og nu situationen og historik. Anders Rolann oplever en stigende interesse fra både private og forhandlere. Han er glad for, at han tog på messen. Udover interessen fra de besøgende er netværket med de andre udstillere vigtig, og han kommer gerne igen. Anders Rolann oplyser, der er installeret 180 Evishine på 4 måneder. På billedet ses Anders Rolann, til venstre, sammen med Kurt Jørgensen fra EWS. Fortsættes

14 9. kl. skolestafet Taktikken lægges I VIP-rummet er Sara Laigaard, Andrea Ahle og Simon Agerbo fra Haldum-Hinnerupskolen ved at lægge taktik. De deltager i semifinale i skolestafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. Deres mål er selvfølgelig at vinde, men også at slå Præstemarksskolen, som de ser som deres værste konkurrenter. De kender hinanden fra fritidsaktiviteter, og så går der ekstra meget konkurrence i det. Det var med nogen skepsis de tre teenagere mødte op til konkurrencen en tidlig lørdag morgen, men skepsis blev vendt. De kan let blive enige om, at dagen er en ret sjov oplevelse: Konkurrencerne er spændende, udfordrende og ikke for svære, arrangementet er godt, og maden er god, gratis og i rigelige mængder. Sara, Andrea og Simon fortæller, at de, ved at deltage i konkurrencen, har fået et andet syn på erhvervsuddannelse. Selvom de alle tre skal på gymnasiet, har de fået øjnene op for, at der er andre spændende muligheder for uddannelse. Og vinderen blev 9. b fra Præstemarksskolen i Søften Agnete Sterndorff Møller, Kasper H. Rasmussen og Andreas Schou fra 9.b, Præstemarksskolen kæmpede sig til en 1. plads i skolestafetten for 9. klasser i Favrskov Kommune. De går nu videre til landskonkurrencens finale, der afvikles i forbindelse med DM i SKILLS i NRGI Park i Aarhus den januar Skolestafetfinalen er den 25. januar. Hele vejen gennem konkurrencen blev holdet godt støttet af deres engagerede lærer Trine Poulsen, og glæden var lige stor hos alle fire, da vinderen blev udråbt. Stort tillykke til holdet fra Præstemarksskolen. Tak til alle de deltagende hold. De gjorde det rigtigt godt.

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole oktober 2009 DjH som Learning Center I uge 43 åbner det nye Learning Center på DjH. Her kan elever søge hjælp og støtte til lektielæsning og projekter.

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer...

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole december 2009 Energimesse på DjH Solparabol, solcelleworkshop, lerhuse, varmepumper, smarthouseinstallationer... Nogle kommer hurtigt fra start I tømrerafdelingen

Læs mere

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole.

retur til Grønland i Nicaragua elever på arbejde med et 12-tal til friskole Nyt tag på Industrivej den jydske Haandværkerskole. DjHpunkt den jydske Haandværkerskole. oktober 2011 Siden sidst - Rekordstort grundforløb Leonardoprojekt godkendt De nordiske guder på DjH- Fight Night Rengøringsteamet i Odense - To kolleger Marselis

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole. DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole juni 2006 DjH som Campus Det nye skolehjem er indviet, og hele DjH er samlet på en adresse. Hermed har vi en campus Foråret på skolehjemmet Skolehjemmet

Læs mere

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16

s.2 til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på s.14 s.16 s.2 Fra byggeplads til ministerstol s.6 og s.12 Nyt formandskab på Syddansk Erhvervsskole s.14 Tidligere Lindø-folk med nyt svendebrev s.16 Krisen har næsten forbigået nogle brancher s.2 MINISTER MED FAGLIG

Læs mere

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin.

Det. magasin JUNI 2012. Den jydske Haandværkerskoles. DjHPUNKT er. jydske Haandværkerskole. elektroniske magasin. DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole JUNI 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 Energi Forum Favrskov 3 Samarbejde

Læs mere

Ny Mesterlære - stærkt gået

Ny Mesterlære - stærkt gået Ny Mesterlære - stærkt gået 13 stærke fortællinger fra ny mesterlære 2008 FoU-projekt 121492 Forfatter: Jane Jakobsen, DEL www.delud.dk Ny Mesterlære - stærkt gået FoU-projekt 121492 Forfattere: Jane Jakobsen,

Læs mere

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole

Magasinet for Den jydske Haandværkerskole DjH Nyt Magasinet for Den jydske Haandværkerskole september 2007 Bertel Haarder på besøg Undervisningsminister Bertel Haarder besøgte den 6. september DjH, hvor han på en rundvisning kom i god dialog med

Læs mere

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne

LÆRING FOR LIVET. Aftenskolerne har gode muligheder for samarbejde med folkeskolerne ... ET NETVÆRK AF AFTENSKOLER OG FOLKEOPLYSENDE FORENINGER NYTº02JUNI 2014 ÅRGANG 12 LÆRING FOR LIVET På teaterskolen Move 'n Act i Århus undervises der i mere end skuespil Aftenskolerne har gode muligheder

Læs mere

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2

Indhold. Det elektroniske. magasin. april 2012. jydske Haandværkerskole. Siden sidst 2 DjHPUNKT Den jydske Haandværkerskole april 2012 Redaktion: Henrik Øelund (ansvarlig) Anne Hansen Aamand Layout: Anne Hansen Aamand Input: aha@hadstents.dk Indhold Siden sidst 2 DM I SKILLS 3 Konkurrencen

Læs mere

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1

Kastaniebladet. Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011. www.oustruplund.dk 1 Kastaniebladet Tidsskrift for Oustruplund Nr. 1 2011 www.oustruplund.dk 1 Indhold Lederen Agnete P. Thomsen Forstander Kastaniebladet Oustruplund Oustrupvej 14 820 Kjellerup tlf. 8 0 20 20 / 8 fax. 8 0

Læs mere

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer

Lektier Leg Læring. Lektiecaféer i mange miljøer Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer 2 3 Lektier Leg Læring Lektiecaféer i mange miljøer, 2011 Udgivet af Kommunernes Skolebiblioteksforening for Brug for alle unge, Ministeriet for Flygtninge,

Læs mere

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne?

Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? Best practice Hvordan får vi flere dygtige elever på erhvervsuddannelserne? - et inspirationshæfte om samarbejdet mellem UU, folkeskoler og erhvervsuddannelserne Februar 2015 Vi vil meget gerne have virksomheder

Læs mere

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn

FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn FØRSTEHJÆLP I OMSORG er også for børn Den integrerede Daginstitution HUMLEGÅRDEN Chr. Gadesvej 36 42, Humlum 7600 Struer kho@struer.dk August 2003 FØRSTEHJÆLP I OMSORG

Læs mere

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10

IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 IND TRYK MAJ JUNI 05 NR 10 LAYOUT: RUBEN ANDERSEN /SKP LEDERUDDANNELSE Til august begynder den fælles lederuddannelse på KTS. Men hvad forventer lederne egentlig at blive bedre til? Læs fire lederes bud.

Læs mere

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen?

Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Velkommen til samarbejde Hvordan kan VORES BØRN lære mere i skolen? Hvad skal børnene lære i skolen og som hjemmearbejde? Tekst af Solveig Gaarsmand og Helge Christiansen AKTIVE FORÆLDRE HJEMMEARBEJDE

Læs mere

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD

SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER OM SAMARBEJDET MED JOB- OG UDVIKLINGSCENTER CASTBERGGÅRD KOLOFON SPARKER DØRE IND FORTÆLLINGER

Læs mere

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog

Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Flere sider af det sunde liv Inspirationskatalog Indhold 3 5 9 13 17 20 23 25 28 31 34 38 40 42 44 45 Flere sider af det sunde liv - et projekt der vil bygge bro Det dobbelte KRAM Ni enkemænd og det gode

Læs mere

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills

RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK MALEREN . 15. Maleruddannelserne får mere kvalitet. Mike og Marco knokler forud for WorldSkills . 15 MALEREN Maleruddannelserne får mere kvalitet SIDE 16 Mike og Marco knokler forud for WorldSkills SIDE 12 OG 30 03 MEDLEMSBLAD FOR MALERFORBUNDET I DANMARK JUNI RUNE MALER 30 ERNE FREM I KORSBÆK Bygningsmalere

Læs mere

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet

CLAUS JØRGENSEN. Denne rapport handler om organiseringsprojektet Organiseringsprojektet blev igangsat i sommeren 29, da kongressen i det tidligere fagforbund Træ-Industri-Byg (TIB) besluttede at afsætte ressourcer til, at hele fagforeningen kunne gøres organiserende.

Læs mere

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig

Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig AMNESTY INTERACTIVE Gør jeres skole menneskerettighedsvenlig - en guide til hvordan I fokuserer på menneskerettighederne på jeres skole Human Rights Friendly Schools Redigeret og udarbejdet af: Amnesty

Læs mere

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark

De, der drog ud AVALANNERIT. - om grønlandske studerende i Danmark De, der drog ud AVALANNERIT - om grønlandske studerende i Danmark Jeg trives, hvor jeg bor, men jeg savner mit hjem i det kolde nord (frit efter Natasja) De, der drog ud - AVALANNERIT 1. udgave, 2. oplag,

Læs mere

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance

ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance BYFORNYELSE ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i projekt Byen i Balance Rapport fra forsøgsprojekt i Vejle Kommune 2005 2007 ABCD i praksis Ressourceafdækning og beboerinvolvering i

Læs mere

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse

Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Evaluering af Mangfoldighed og pædagogisk forandringsledelse Et 2½-årigt udviklingsprojekt i Vordingborg Kommune Tredje og afsluttende rapport Maj 2009 INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 3 Baggrund og Læsevejledning

Læs mere

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases

Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Undervisningsdifferentiering på erhvervsuddannelserne Fire cases Indhold Indledning 3 Jordbrugets UddannelsesCenter Århus 4 Undervisningsdifferentiering på grundforløbet 6 Dyr, planter og natur 6 SOSU

Læs mere

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8

Redderen. Nr. 1 Januar 2015 38. årgang. Glæde på Sjælland s.8 Redderen Nr. 1 Januar 2015 38. årgang Glæde på Sjælland s.8 Kolofon Indhold Redderen udgives af Reddernes Landsklub Redaktion: Redaktør og Fællestillidsmand Morten Andersen Ringstedgade 128 4700 Næstved

Læs mere

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015

rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 rettnyt:02 LANDSFORENINGEN RETT SYNDROM 2015 ANNONCE RETT NYT INDHOLD nr. 2 2015 6 4 Redaktionen 5 Nyt fra bestyrelsen 6 Familietur til Legoland 8 Børn med særlige behov 9 9 Mille og Meywalkeren 10 Bestyrelsens

Læs mere

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC

Den maritime havarikommission s. 10. Kristian bor om bord s. 14. Den blå konference s. 22. Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Nummer 29 27. februar 2012 Den maritime havarikommission s. 10 Kristian bor om bord s. 14 Den blå konference s. 22 Skoleblad for studerende og ansatte på SIMAC Lederne Jesper Bernhardt Direktør Netværk,

Læs mere

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR

POLITISKE NOTER FAGLIGT SERVICESTOF HVABEHAR 1. årgang nr 9 November-December 2003 10 33 22 LEDER 5 FYRINGSSÆSON Jens Klarskov slår til lyd for mere vinterbyggeri KORT OG GODT 6 NYHEDER OM BYGGE- OG ANLÆGSBRANCHEN TEMA: UDDANNELSE Grund-, videre-

Læs mere

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013

Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Medlemsblad for Kreds Nordea / En virksomhedskreds i Finansforbundet / Juni 2013 Hun er i konstant udvikling/2 Visionen holder/4 Ny varedeklaration på dit job/6 God debat om nye krav til overenskomsten/7

Læs mere