Udviklingslande og klimaændringer 5. Synspunkter på klimaforandringerne 6

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Udviklingslande og klimaændringer 5. Synspunkter på klimaforandringerne 6"

Transkript

1 NR 1 MARTS 2009 UDGIVET AF TEKNOLOGIRÅDET PROJEKT Fremtidens sundhedsvæsen 4 HØRING Udviklingslande og klimaændringer 5 PROJEKT Synspunkter på klimaforandringerne 6 PROJEKT PRISE PRIvacy and SEcurity 7 PROJEKT DU bestemmer selv 8 PROJEKT Behovsdrevet teknologisk innovation 9 PROJEKT Teknologi og marginalisering 10 Teknologirådets årsberetning 2008

2 Teknologirådet opfatter teknologi som teknik og de forhold, der omgiver dens udvikling og dens anvendelse. Vi tager derfor udgangspunkt i omgivelserne, når vi vurderer teknologien. Det gør vi ved at involvere interesse parter, eksperter, brugere, politi kere og borgere i vores analyseog debataktiviteter, så der kan ske en fælles afklaring af, hvor dan teknikken skal se ud, anven des og reguleres. Til det formål har vi udviklet en stor værktøjs kasse af vurderingsmetoder. Teknologirådet igangsætter vur deringsprojekter af egen drift indenfor sin egen bevilling. Vi kan også gå i samarbejde med andre om at igangsætte aktivite ter. Som det kan ses af denne årsberetning, har vi i 2008 arbejdet med aktiviteter, der er helt eller delvist finansieret af eksempelvis styrel ser, kommuner, Europa-Kommissio nen og Europa-Parlamentet. Teknologirådets bestyrelse Bestyrelsen for Teknologirådet består af en formand og ti medlemmer, der beskikkes af ministeren for Videnskab, Teknologi og Udvikling. Videnskabsministeren udpeger formanden og tre medlemmer. Rådets øvrige medlemmer beskikkes efter indstilling fra Dansk Folkeoplysnings Samråd, FTF, LO, DA, Danmarks Vækstråd, Kommunernes Landsforening og Danske Regioner. Poul Ernst Rasmussen, Rådets formand Hanne Severinsen Lektor, cand.mag. Karin Bancsi Næstformand i HK Jakob Aagaard Harder Centerchef, Kommunernes Landsforening Elisabeth Arnold Cand.scient. Tine Tjørnhøj-Thomsen Lektor, Viceinstitutleder Københavns Universitet Christian Koch Professor på Handels- og Ingeniørhøjskolen, Aarhus Universitet Marianne Toftegaard Poulsen Direktør, Innovation Center Denmark Anne Brændstrup Chefkonsulent, IBM Denmark Peter Ussing Systemarkitekt, Formand for Prosa John Meinert Jacobsen Forretningsfører i AOF Karin Bancsi Næstformand i HK Udtrådt af bestyrelsen i 2008: Ulla Diderichsen Lektor, Herning Kommune Jytte Møller Christensen Chefkonsulent, Kommunernes Landsforening Peter Duetoft Konsulent Lone Frank Journalist, Weekendavisen Ulla Hougaard Ramlau Kommunikationschef, Bysted A/S 2 TEKNOLOGIDEBAT Søren Duus Østergaard Afdelingschef, IBM Danmark A/S Kristian Stubkjær Forskningsdekan, DTU Teknologirådets sekretariat Sekretariatet har til opgave at gennemføre og formidle Teknologirådets aktiviteter og består af: Lars Klüver Sekretariatschef Projektledere Anders Jacobi Anne Funch Rohmann Bjørn Bedsted Gyrethe Larsen Ida Leisner Ida-Elisabeth Andersen Jacob Skjødt Nielsen Jørgen Madsen Mikkel Holst Nanna Engberg Rasmus Øjvind Nielsen Søren Gram Ulla Holm Vincentsen Administrative medarbejdere Eva Glejtrup Heidi Johannesen Jannie Poulsen Jeannette Thomsen Lene K. Dalsgaard Lonni Rasmussen It Axel O. Fredriksen Claus Bové Lars H. Fischer Projektmedarbejdere i løbet af 2008 Hanne Munk Pedersen Julie Refsgaard Lawaetz Kasper Juel Larsen Mads Laurids Pedersen Marie Louise Jørgensen Marie Petri Mikkel Holst Mikkel Krogsgaard Niss Naja Hertzum Nina Bryndum Oliver Bo Schmidt Per Skougaard Kaspersen Signe Skibstrup Blach Thorbjørn Nyander Tormod Olsen Zara Wölck NR 1 MARTS Fire borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen Borgerne var i centrum, da Teknologirådet i efteråret arrangerede borgertopmøder på vegne af Danske Regioner. Debatten gik livligt mellem de 200 borgere på hvert af møderne, og dagen bød på både overraskende og kreative løsninger på fremtidens sundhedsudfordringer 5 Høring om klimaændringer og udviklingslande I efteråret bad Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg og Udenrigsudvalget Teknologirådet om at arrangere en høring om, hvilke konsekvenser og udfordringer fremtidens klimaforandringer får i for ulandene og for Danmark som bidragyder. 6 World Wide Views on Global Warming Det storstilede internationale borgerinddragelsesprojekt World Wide Views On Global Warming løber af stablen 26. september 2009, men forberedelserne er for længst skudt i gang. Projektets internationale partnere mere end 40 lande er ved at være fundet. 7 Sikkerhedsteknologier og beskyttelse af privatlivet Europa går en lidt mere sikker fremtid i møde, for PRISE-projektet har udarbejdet en række retningslinjer for fremtidens sikkerhedspolitiske udformning. Projektets resultater blev fremført på en konference i Wien i april Du bestemmer selv Med en kampagne rettet mod folkeskoleelever har Teknologirådet sat fokus på privatlivets fred på internettet. Unge mennesker efterlader som alle andre, elektroniske spor på internettet. Faren er, at denne brugergruppe sjældent er sig det bevidst. 9 Behovsdrevet teknologisk innovation Teknologirådet afsluttede med en workshop på Børsen et længere projekt om innovationspolitikkens udfordringer og muligheder. Projektets formål har været at afdække, hvordan Danmark bedst muligt får vind i innovationssejlene. 10 Teknologi og marginalisering er der en sammenhæng? Når teknologien bliver en selvfølge på arbejdspladsen, risikerer visse medarbejdere at blive hægtet af. Teknologirådet undersøgte i 2008 med et projekt om teknologisk marginalisering, hvor og hvordan marginaliseringen viser sig. 11 Teknologirådets årsberetning Igangværende og afsluttede projekter i 2008 Projekter i 2009 Oplysning og formidling Internationalt samarbejde og projekter i 2008 Regnskab 16 Teknologirådet digitalt TEKNOLOGIDEBAT udgives af Teknologirådet, Antonigade 4, 1106 København K. Telefon Telefax Redaktion: Jørgen Madsen og Naja Hertzum. Grafisk produktion: Maarbjerg Grafisk Design. Foto: Teknologirådet. Forsiden (laboratorium) og side 9: Nano-Science Center, Københavns Universitet, side 5: Jan Grarup, Polfoto. ISSN Oplag: Papir: Soporset. Typografi: The Sans og Swift. Eftertryk tilladt med kildeangivelse. Rådets holdninger afspejles kun i indlæg, hvor dette tydeligt er angivet. Abonnement er gratis. Bestilling eller adresseændring kan ske pr. telefon, telefax -eller

3 Både finans- og klimakrisen understreger behovet for at satse på det, vi er gode til, men også på nye løsninger. Det giver pres på ny og fornuftig anvendelse af teknologi og det gælder ikke mindst inden for områder som energi og miljø, transport, sundhed og it. Specielt for et demokrati er det en væsentlig forudsætning for den teknologiske udvikling, at dialogen mellem borgerne og de politiske beslutningstagere er tæt, og at ny viden og nye perspektiver herved skabes og bringes til torvs. I denne årsberetning vil jeg fremhæve et udvalg af rådets projekter, som repræsenterer skabelsen af viden og dialog, samarbejdet med Folketinget og andre politiske beslutningstagere i Danmark, Rådets eksternt finansierede aktiviteter, og det internationale perspektiv, som især har kendetegnet Teknologirådets indsats i Fire samtidigt afviklede borgertopmøder om fremtidens sundhedsvæsen, som rådet tilrettelagde for Danske Regioner, skal nævnes. Regionspolitikerne ønskede at få et demokratisk tilskud til debatten og et indtryk af borgernes ideer og indstilling til det komplekse politiske emne som sundhedsvæsenet er. Flere end 800 borgere og 120 politikere mødte frem til en lørdag tæt programlagt med information, debat, og afstemninger. Resultaterne var et meget centralt element i en 24 timers politisk debat med 110 aktører som blev afholdt i januar 2009, og som vil blive videreført i den kommende tid. Projektet Du bestemmer selv har de årige som målgruppe, og skal give de unge, digitalt indfødte redskaber til at færdes sikkert og ansvarsbevidst i de digitale medier. Forældre, it-eksperter, lærere, politikere og de unge selv erkender et behov for mere viden og omtanke ved brugen af de nye netmedier. Konkret laver projektet et netbaseret undervisningsmateriale. Det støttes af blandt andre IT- og Telestyrelsen, Undervisningsministeriet og Datatilsynet. Rådets flerårige projekt Behovsdrevet teknologisk innovation blev i 2008 afsluttet med en konference med titlen Kan innovation løse samfundets problemer?. Svaret var ja, i høj grad og det bør være en væsentlig målsætning i den offentlige innovationsfremme. Det vil kræve strukturerede forløb, som definerer behovene, mod til at afgrænse nogle mulige nicheområder for dansk innovation og et skarpere blik for mulighederne i åbne innovationsprocesser. Rådets projekt Teknologi og marginalisering har set på, hvordan teknologien påvirker menneskets mulighed for indflydelse på, hvordan arbejdet defineres og udføres. Projektet har inddraget buschauffører, socialrådgivere og social og sundhedsassistenter, der alle har mærket at teknologiudviklingen har medført usikkerhed og som følge deraf sivende marginalisering. En lære heraf er, at det er vigtigt at arbejdsmarkedet fastholder et blik for teknologiernes konsekvenser ikke kun mulighederne. Folketingets udvalg får ny viden og nye perspektiver til Tingets beslutningsprocesser med Teknologirådets høringer for Tinget. I 2008 afholdt rådet fire høringer, heraf én om Klimaændringer og udviklingslande, med fokus på klimaændringernes særlige betydning for ulandene og for kravene til den danske ulandsbistand. Høringen gav et vidensløft på et meget vigtigt aspekt i forhold til det kommende klimatopmøde. I har Teknologirådet engageret sig i sit hidtil største internationale projekt, World Wide Views on Global Warming, som inddrager borgerpaneler kloden rundt i debatten om klimaforandringerne. 58 partnere i 38 lande skal arrangere borgerhøringer to måneder før klimatopmødet, og flere lande kommer til i løbet af foråret I dette historiske projekt beder Teknologirådet borgerne om at tage stilling til nogle vigtige klimapolitiske spørgsmål og svarene viderebringes til delegationerne på topmødet i København i december 2009 og gennem globale medier. Valget mellem privatlivets fred og sikkerhedsteknologier er blevet et dilemma i mange vestlige demokratier også i Danmark. I det internationale, EU-støttede projekt PRISE, PRIvacy and SEcurity, har Teknologirådet samarbejdet med søsterorganisationer i Østrig, Tyskland og Norge om at opstille kriterier for fastholdelse af privatlivets fred, når man igangsætter udvikling af sikkerhedsteknologier, så fremtidens muligheder ikke kun er enten terror eller overvågning. Kriterierne er blevet accepteret af flere internationale privacy-organisationer. Teknologirådet formidler resultaterne af sine projekter i rapporter, blad, nyhedsbreve og Antallet af besøgende på er om dagen, der er abonnenter på nyhedsbrevene, downloads af podcasts er øget til årligt, og Rådets mest populære rapporter downloades i 6-cifrede antal beviser endnu engang, at politikere, eksperter, interessenter, borgere og institutioner i Danmark og i EU har brug for Teknologirådets ydelser indenfor dialogskabelse, borgerinddragelse og teknologivurdering. I 2009 ser Teknologirådet frem til fortsat at bidrage med viden, holdningsafklaring og konkrete løsninger, og denne gang ikke kun til danske og europæiske beslutningstagere, men også globalt. Stor tak til de enkeltpersoner, institu tioner, virksomheder og politikere samt ikke mindst borgere, der beredvilligt har bidraget til rådets arbejde i Med venlig hilsen Poul Ernst Rasmussen Formand for Teknologirådet TEKNOLOGIDEBAT 3

4 PROJEKT FOR DANSKE REGIONER Fremtidens sundhedsvæsen Hvad er det for et sundhedsvæsen, vi vil have i Danmark og hvordan får vi det? Politikerne i de danske regioner har bedt Teknologirådet om at udvikle et topmøde, der kan indsamle synspunkter fra borgere i hele landet. På helt ens borgertopmøder, det helt samme tidspunkt, men i hver sin landsdel. AF ANNE FUNCH ROHMANN, KOORDINATOR OG PROJEKTLEDER Gad vide om politikerne så hører efter og lægger politikken derefter funderede en borger i Silkeborghallerne i Region Midt. Mens en borger i Bella Centret i Region Hovedstaden på et særligt topmøde-postkort til regionsrådspolitikerne opfordrede dem til at gøre en indsats for at skabe et positivt syn på sundhedsvæsenet for at skaffe personale og for at gøre både medarbejdere og patienter mere glade for væsenet. På samme tid, om samme emne og efter samme topmøde-opskrift, var flere hundrede borgere en efterårslørdag samlet i Danmark 834 borgere for at være nøjagtig til det første borgertopmøde af sin slags herhjemme. Fordelt på fire forskellige landsdele. Alle borgere udstyret med hver sin elektroniske stemmeboks. Mere end 100 folkevalgte regionspolitikere var også mødt op i den lidt uvante rolle som neutral, lyttende bordformand. Sundhedsvæsenet er i rivende udvikling og forandring: Behandlingsmulighederne øges, danskerne lever længere og privatisering vokser. Det er nu, at grundstenene skal lægges for fremtidens sundhedsvæsen, og politikerne skal træffe mange afgørende valg og prioritere, hvordan pengene skal bruges. Derfor efterlyste regionspolitikerne forslag, vurderinger og prioriteringer fra regionens borgere til brug i arbejdet med at udvikle sundhedsvæsenet de næste år. Borgerne til politikerne Uanset hvilken landsdel, vi bor i, er vi danskere forbløffende enige, når det gælder synspunkter på sundhedsvæsenets udvikling. Forebyggelse af sundhed er dét, de fleste borgere vurderer som den vigtigste udfordring for politikerne at tackle. Det skal prioriteres langt højere end i dag med en sundhedspolitik, der lægger større vægt på aktiv forebyggelse og folks eget ansvar for eget liv. Et ansvar der skal understøttes ved at give borgerne viden og holdninger. Hele livet fra fødsel til grav, som det lød også i børnehave og folkeskole. Kun knap en femtedel af topmødedeltagerne mente, at det er en privat sag, om man er sund eller usund. Effektivitet og lighed Deltagerne på topmøderne var stort set enige om, at det offentlige sundhedsvæsen skal udvikles og bevares. Sundhedssystemet skal være lige for alle for alle har ret til samme behandling. Og det forudsætter samtidig at få gjort det offentlige sundhedsvæsen til et mere attraktivt og konkurrence-dygtigt sted at arbejde, lød meldingen fra topmøderne. Den tredjehøjeste prioritet blev tildelt en udvikling af sundhedsvæsenet som en effektiv virksomhed. Borgerne vurderede altså, at det var vigtigt med en professionel og synlig ledelse, der er uddannet, og hvis kompetencer ikke er læge-faglige. Personalemanglen at skaffe det nødvendige personale og dertil hørende økonomi blev også nævnt som en del af denne udfordring. Med en præmis om at skatteniveauet fastholdes, mente 2/3 af borgerne, at driftsbudgettet i sundhedsvæsenet bør fastholdes, men med udgifter til enkeltinvesteringer i fx ny teknologi. Af konkrete redskaber til effektivisering peger borgerne især på at etablere en landsdækkende elektronisk patientjournal samt lokale sundhedscentre med praktiserende læger. Danskeres sundhed til afstemning Der kan godt ligge en større opgave hos politikerne, hvis de skal følge synspunktet hos et stort flertal af borgerne. Tre ud af fire borgere mener nemlig, at der skal laves forbud mod al miljøpåvirkning, der kan være livsfarlig. Og knap halvdelen mener, at afgifter og skatter skal bruges til at fordyre det usunde og farlige i vores daglige livsstil. Når det gælder borgernes eget ansvar anerkender næsten alle, at tilbud om behandling til den enkelte er betinget af samarbejde. Og næsten halvdelen vil desuden acceptere et givent krav om at omlægge sit liv for at få den bedste effekt af behandlingen. Og borgerne er villige til selv at bidrage til medborgeres sundhed med eget kød og blod. 56 procent mener således, at man automatisk skal være donor fra sit 16. år. Som det er i dag, skal borgere tilmelde sig aktivt, hvis de ønsker at være donorer. HVORDAN ER BORGERNE UDVALGT? Kun personligt inviterede borgere kunne deltage på topmøderne. I hver region inviterede Teknologirådet tilfældigt udtrukne borgere, der alle modtog en personlig invitation. Kriterierne for de er: ligeligt fordelt på aldersgrupperne år, år, år og år. udtræk fra hver af regionens kommuner, der forholdsmæssigt svarer til kommunens andel af regionens samlede befolkningsantal en kønsfordeling der afspejler regionens Resultater, debatmagasin, videofilm som oplæg til topmødets debatrunder, filmreportager og andet kan ses på SAGT PÅ MØDERNE En god følelse af at være som gammel græker, der deltager direkte i demokratiet lød det fra en af borgerne i Storebæltshallen i Korsør om dét at deltage på borgertopmødet om fremtidens sundhedsvæsen i Region Sjælland. Denne form for borgerinddragelse giver mere respekt for folkestyret konkluderede en anden borger i Aalborgs Gigantium i Region Nordjylland. 4 TEKNOLOGIDEBAT

5 OFFENTLIG HØRING FOR FOLKETINGET Udviklingslande og klimaændringer Teknologirådet afholdt i november høring om udviklingslande og klimaændringer for Folketingets Miljø- og planlægningsudvalg samt Udenrigsudvalget. AF NAJA HERTZUM, INFORMATIONSMEDARBEJDER Krydsfeltet mellem de nævnte områder rummer to generelle forhold. Det ene er klimaændringernes påvirkning af de udviklingsinitiativer, som blandt andet Danmark sætter i gang. Det andet er diskussionen om, i hvilket omfang den vestlige verden er forpligtet til at støtte udviklingslandene, såfremt det er den vestlige verdens energiforbrug, som er årsagen til klimaændringerne. Begge emner forventes at blive centrale for en løsning på klimaproblemerne, og baggrunden for høringen var således også at skabe fokus på området frem til klimatopmødet i København i slutningen af Nøje tilrettelæggelse Den dialog, som Teknologirådet gerne vil fremme under en høring, skal være konstruktiv og løsningsorienteret. Det forsøger rådet blandt andet at opnå gennem sammensætningen af et velkvalificeret og indsigtsfuldt ekspertpanel med et bredt spektrum af perspektiver på området. Eksperterne blev til høringen sat i spil af motiverede og spørgelystne politikere, samt af de tre strukturerende temablokke, som Teknologirådet havde valgt i samarbejde med udvalget til at belyse emnet. Kendt teknologi en delløsning Eksperternes oplæg og den efterfølgende diskussion gav mange interessante handlingsforslag. Heriblandt at infrastruktur og vandforsyning kan klimasikres med relativt få penge og simpel ingeniørkunst. Et andet eksempel er, at vejrdata, som i forvejen genereres, kan videreformidles til lokalt niveau. Der er dog flere steder behov for at opbygge et langt mere finmasket net af vejrdata, og her blev det overvejet, hvorvidt brugen af militære data skulle sættes ind i klimakampen. Støtte til bevarelsen af skov blev også nævnt som konkret forslag til reduktion af CO2. Beregninger fra FN viser, at rydning af skov skaber næsten 20% af verdens samlede CO2 udledning. Dette omfang taget i betragtning er emnet meget underprioriteret. Skovrydning er dog et meget kompliceret område, da rydningerne er et produkt af socioøkonomiske faktorer. Disse er primært svedjebrug til lokalt landbrug og kraftig efterspørgsel på træ fra det europæiske og nordamerikanske marked. Ulandene er sårbare Høringen skabte også erkendelse af både positiv og negativ karakter. Vi må grundlæggende forstå, at udviklingslandene er særligt sårbare overfor klimaændringerne. Deres geografiske placering er typisk i områder, hvor klimaændringer udtrykker sig kraftigst. Samtidigt er de langt dårligere klædt på, hvad angår samfundsorganisering, økonomi samt eksisterende materiel og infrastruktur. Dette gælder ikke mindst oprindelige folk, hvis rettigheder Danmark har haft tradition for at beskytte. Det var dog positivt, at se de konkrete muligheder vi har for støttende handlinger. Det var ligeledes positivt, at der var fælles opbakning fra hele det politiske panel til at skride til handling på et langt mere generelt niveau end tidligere. Hvordan og særligt gennem hvilke organisationer handlingerne skal koordineres og udføres førte dog til en del negativ erkendelse. Der hersker en stor mistillid fra syd til nord angående det egentlige arbejde efter de politiske beslutninger. Denne mistillid er opbygget gennem de sidste 30 års løfter om bistand, som aldrig har nået det omfang, som beslutningstagerne har givet tilsagn om. Derudover blev FN stærkt kritiseret både udefra og fra egne rækker for ikke kunne rumme og håndtere det 21. århundredes problemer. Muligheden for en aftale i København er således også afhængig af genoprettelsen af troværdighed i vores institutioner og derigennem tilliden mellem syd og nord. Steen Gade (MF) var ordstyrer til høringen og afsluttede med at understrege vigtigheden i sammentænkningen af de to områder, samt hørings formål som optakt til klimatopmødet. HØRINGENS TRE BLOKKE: Klimaændringernes betydning for ulande og befolkning. Hvordan rammer de ekstreme vejrfænomener landene Hvad er konsekvenserne for de mest udsatte befolkningsgrupper, som traditionelt har været i fokus for Danmarks bistand? Klima, miljøteknologi og udviklingsbistand. Bistandsindsatsens muligheder indenfor de to væsentlige hovedtemaer, henholdsvis CO2-reduktion og tilpasning, samt hvordan EU Kommissionen tænker udviklingsindsatsen sammen med teknologiudvikling. Udviklingslandene og FN s klimatopmøde i København. Mulighederne og udfordringerne i forhold til COP15, herunder det afgørende spørgsmål om en finansieringsplan for tilpasning og CO2 reduktion. Hvordan er Danmarks aktuelle strategi på området, og hvad sker der i de igangværende diskussioner i den Internationale Kommission om Klimaforandring og Udvikling, hvor udviklingslandenes meget forskellige synspunkter brydes? Hvad er de væsentligste argumenter for og imod forskellige finansieringsmodeller for CO2-reduktion og tilpasning? RÅDETS ØVRIGE HØRINGER FOR FOLKETINGET I 2008 Fremtidens infrastruktur for Trafikudvalget Klage- og erstatningsadgangen i sundhedsvæsenet for Sundhedsudvalget For Arbejdsmarkedsudvalget arrangerede rådet en høring om Psykiske arbejdsskader. TEKNOLOGIDEBAT 5

6 INTERNATIONALT PROJEKT Synspunkter på klimaforandringerne Fra USA til Uruguay og fra Nigeria til New Zealand. Alle kontinenter kloden rundt er repræsenteret, når World Wide Views on Global Warming med borgermøder i mere end 40 lande den 26. september tager forskud på FN s klimatopmøde, COP15, der afholdes i december i København. AF NAJA HERTZUM OG JØRGEN MADSEN Politikerne skal have øjnene op for vigtigheden at, at klodens borgere bliver inddraget, når fremtidens klimapolitik skal udformes på klimatopmødet i København. De borgere, der i sidste ende skal leve med konsekvenserne af klimapolitikken, skal derfor tages med på råd. Det bliver et bredt udsnit af dem i Teknologirådets projekt World Wide Views on Global Warming verdens hidtil største demokratiprojekt om klimaforandringer. Rygraden i World Wide Views on Global Warming er nationale borgertopmøder som afholdes med 100 repræsentativt udvalgte borgere i hvert land. På møderne får deltagerne mulighed for at tilkendegive deres mening om fremtidens klimaudfordringer og om, hvordan de bør håndteres, inden toppolitikerne mødes på FN s klimatopmøde i København. Selv om Teknologirådet har stor erfaring med borgerinddragelse fra andre store begivenheder, er det helt nye udfordringer, rådet står overfor i arbejdet med WWViews. Allerede i løbet af efteråret 2008 er en række samarbejder med lokale partnere over hele verden stablet på benene, og når demokratiprojekter skal kommunikeres helt ud i Senegals landsbyer, skal der andre midler i brug, end de, Teknologirådet almindeligvis råder over. Global borgerinddragelse Teknologirådet gennemfører projektet World Wide Views on Global Warming i samarbejde med det Danske Kulturinstitut, og når borgerpanelerne den 26. september diskuterer klima på møder over hele verden, er det Teknologirådets gennemprøvede modeller til borgerinddragelse, der udgør debattens fundament. I løbet af dagen vil der på alle møder være flere ekspertoplæg, og dialogen borgerne imellem kommer således til at foregå på et informeret grundlag. World Wide Views er et unikt demokratiprojekt, fordi borgere i fx Sverige og Senegal har vidt forskellige udgangspunkter for at debattere klima. De svar, der fremkommer på møderne, vil kunne medvirke til at give et billede af, hvordan verdens borgere mener, at klimadebatten skal gribes an. Møderne afholdes på samme dag, lørdag 26. september, over hele verden, og der bliver mulighed for at følge afstemningerne live fra de forskellige møder. Der er stof til en stor 24-timers live medie-event, hvor der ligeledes sammensættes ekspertpaneler som kan diskutere og analysere resultaterne i løbet af de 24 timer, hvor resultaterne bliver offentliggjort. Alle interesserede vil samtidig kunne følge resultaterne, som samles og sammenlignes løbende på en offentligt tilgængelig hjemmeside. Budskab til klimatopmødet En af de bærende projekter er, at World Wide Views skal give borgere verden over mulighed for at få indflydelse på de politiske beslutninger om klodens klima, som forventes at blive besluttet i København. Også et budskab om borgernes villighed til at tage del i udfordringen ved at ændre vaner og adfærd, kan give politikerne et bedre fundament for beslutninger. Projektets styrke og rækkevidde afhænger imidlertid af, hvor stor støtte Teknologirådet kan få fra danske og udenlandske myndigheder, organisationer og virksomheder. I Teknologirådet arbejdes der på højtryk med at kontakte potentielle interessenter med både forespørgsler om projektsamarbejde og anmodninger om økonomisk opbakning. Også mediekoordineringen af projektet er i Teknologirådets hænder, og i 2009 bliver udsendt både debatspørgsmål og informationsmateriale til de inviterede borgere. Også medierne, radio- og tv, de trykte danske og de udenlandske, får rig lejlighed til at følge projektet. Det er Teknologirådets plan at skrive artikler om konsekvenser af klimaforandringer i Danmark, fx om de varmere temperaturers betydning for dyr og planter, om ændringer af kystlinierne i vores flade land og om betydningen for landets indbyggere. Tilsvarende vil journalister i partnerlandene fortælle om klimaforandringerne i deres hjemlande. Alle artikler fra projektet vil blive tilgængelige på engelsk på Paneltræning i København Allerede kort efter at denne årsberetning er udgivet, i marts 2009, afvikler Teknologirådet et træningsseminar i Danmark for de mange udenlandske samarbejdspartnere. Mange af deltagerne som repræsenterer institutioner og lande på den nordlige halvkugle er erfarne og kritiske afviklere af borgerinddragelsesprocesser, men det vil især blive en udfordring at overføre debatkulturen til borgere i lande der kun i begrænset omfang er kendt med lokal demokratisk praksis. I 2009 vil spørgsmålene og informationsmaterialet til borgerne blive udformet og sendt af sted, og det er planen, at der ligeledes bliver indledt samarbejder med lokale og nationale medier, samt en række mediehuse verden over. Når politikerne, som skal deltage i klimatopmøde, sætter kurs mod København i december, er det ideen med projektet, at så mange som muligt har et budskab fra deres eget borgerpanel med til forhandlingerne. Læs mere om Teknologirådets store demokratiog klimaprojekt på projektets website: 6 TEKNOLOGIDEBAT

7 INTERNATIONALT PROJEKT PRISE tager afsæt i de europæiske værdier Et projekt om, hvordan man udvikler sikkerhedsteknologi som ikke krænker borgernes privatliv. Der er sket en kraftig udvikling og implementering af nye sikkerhedsteknologier og metoder, som er tænkt til at øge sikkerheden for europæiske borgere men som samtidig øger overvågningen af borgerne og krænker privatlivets fred. AF IDA LEISNER, PROJEKTLEDER EU-Kommissionen satte i 7. rammeprogram 1,4 milliarder euro af til sikkerhedsforskning herunder til udvikling af nye sikkerhedsteknologier. De første 45 millioner euro, der blev bevilget i , gik primært til projekter fra våben- og forsvarsindustrien. Et enkelt menneskerets-orienteret projekt slap dog gennem nåleøjet under navnet PRISE, med Teknologirådet som partner sammen med nogle af vores søsterorganisationer. Set fra den overvågedes synspunkt PRISE står for PRIvacy og SEcurity beskyttelse af privatlivet og sikkerhed og projektet kan ses som en slags etisk modvægt til de teknologiorienterede projekter. Projektet skal støtte EU i at udforme de fremtidige forskningsprogrammer om sikkerhed, så de bliver i overensstemmelse med de grundlæggende menneskerettigheder og europæiske værdier. Opgaven, som teknologivurderings- og databeskyttelsesrådgiverne bag PRISE nu har løst, var at udvikle kriterier til at evaluere ansøgninger til EU s forskningsprogrammer inden for sikkerhed. Kriterierne er en slags evalueringsværktøj som tes ter, om en sikkerhedsteknologi lever op til både lovgivning om persondata- og privatlivsbeskyttelse, og om teknologien er i konflikt med etik og holdninger blandt borgere i Europa. Resultat: PRISE-kriterierne Borgernes holdninger, som de kom frem på en række interviewmøder, blev tænkt med, da kriterier til vurdering af sikkerhedsteknologier blev udformet. Den basale ide i PRISE-modellen er en skridt for skridt tilgang, hvor nye teknologier testes i forhold til tre niveauer: en baseline en kerne-sfære af privatliv som aldrig må krænkes forenelighed med gældende lovgivning design til at forbedre privatlivsbeskyttelsen, (det kontekst-afhængige tradeoff, hvor en konkret situation, fx sikkerhedskontrol i en lufthavn, er med til at sætte grænsen for hvor langt man vil gå i at videregive personlige oplysninger). Interviewmødernes deltagere udviste klar modstand mod, at teknologier som krænker den intime sfære fysisk eller psykisk er reflekteret ind i baseline. Deres stærke fokus på proportionalitet (rimelighed i forhold til sikkerhedstruslen) indgår i både det andet niveau, forenelighed med gældende lovgivning, og i tredje niveau, det kontekst-afhængige trade-off. Beskyttelse af data mod misbrug, som borgerne også lagde vægt på, er væsentligt medtænkt i databeskyttelses-procedurerne, som er en del af de redskaber til databeskyttelse, som indgår i andet niveau. Dommerkendelse og de forskellige holdninger til terrortruslen er tænkt med i det kontekstafhængige tredje niveau. Borgerinddragelsen har således været et vigtigt led i at udvikle PRISE kriterierne, som afspejler væsentlige europæiske, menneskeretlige værdier. PRISE-PROJEKTET Projektets resultater kan alle findes på projektets hjemmeside Projektet blev gennemført af 4 partnere. Foruden det danske Teknologiråd medvirkede Institute of Technology Assessment (Østrig), Unabhängiges Landeszentrum für Datenshcutz Schleswig- Holstein (Tyskland) og Teknologirådet (Norge). HVAD ER SIKKERHED? I PRISE projektet forstås sikkerhed således: Samfundets sikkerhed og sikkerheden for de individuelle borgere, som udgør samfundet. Sikkerhed dækker her fravær af fare i form af terror, organiseret eller tilfældig kriminalitet. Det omfatter ikke nationalstaters udenrigspolitik eller militære handlinger. PRISE-TEKNOLOGIER Som udgangspunkt for en analyse af sikkerhedsteknologiernes potentiale til krænkelse af privatlivsbeskyttelsen og til undersøgelse af borgernes holdninger valgte vi at se på følgende typer af kendte teknologier, som enten er i brug eller på vej: Kameraovervågning Aflytning Biometri som betyder at måle menneskers fysiske karakteristika med henblik på at fastslå en persons identitet. Det kan eksempelvis være fingeraftryk, DNA-profil, irismønster i øjet, ansigtsgenkendelse og meget mere. Scanningsteknologier bl.a. naked machine, et røntgenapparat der viser personen uden tøj på altså hvad der er under tøjet. Lokaliseringsteknologier (GPS, mobil telefon fx) Datalagring og data mining (fx kundekartoteker, betalingsoverførsler, sundhedsoplysninger som arkiveres digitalt/elektronisk og efterfølgende kan findes frem og stilles sammen til nye profiler fx hvilke typer indkøb en konkret person foretager) PET s som er forkortelse for det engelske Privacy Enhancing Technologies privatlivsfremmende teknologier og altså ikke har noget med den danske efterretningstjeneste PET at gøre. PRISE- PAKKER PRISE projektet var tilrettelagt som en række arbejdspakker, hvor de forskellige partnere i projektet fik ansvaret for hver sin del. Følgende pakker indgik: kortlægning af sikkerhedsteknologier relation til databeskyttelseslovgivning scenarier med teknologiernes brug interviewmøder som tester borgernes holdninger til sikkerhed og privacy i 6 EU lande sammenfatning af resultater i PRISE matrix formidling af resultaterne TEKNOLOGIDEBAT 7

Elektronisk overvågning

Elektronisk overvågning Elektronisk overvågning Slutdokument og ekspertindlæg fra konsensuskonference den 17.- 20. november 2000 Teknologirådets rapporter 2000/9 Elektronisk overvågning Borgerpanelets spørgsmål og slutdokument

Læs mere

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet

Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Erfaringer fra statslige IT-projekter hvordan gør man det bedre? Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Indhold Forord 2 Indledning 3 Formål og målgruppe 3 Afgrænsning og metode

Læs mere

Web-håndbog om brugerinddragelse

Web-håndbog om brugerinddragelse Web-håndbog om brugerinddragelse Socialministeriet Finansministeriet www.moderniseringsprogram.dk Regeringen ønsker at skabe en åben og lydhør offentlig sektor. Ved at tage den enkelte med på råd skal

Læs mere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere

BØRN RUM FORM. Arkitektur og design for begyndere BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere B Ø R N R U M F O R M A R K I T E K T U R O G D E S I G N F O R B E G Y N D E R E 1 BØRN RUM FORM Arkitektur og design for begyndere Udgivet af: Børnekulturens

Læs mere

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver

KL s beretning 2009. Politiske mål - resultater og perspektiver KL s beretning 2009 Politiske mål - resultater og perspektiver Klar til generationsskifte i kommunerne De store politiske indsatser i 2009 Om fem år er hver tredje kommunale medarbejder gået på efterløn

Læs mere

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE

DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE side 1 manifest DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE Success does not happen by accident, it happens by design. Gordon Brown premierminister, UK side 2 DESIGNS ROLLE I DET 21. ÅRHUNDREDE DANSKE DESIGNERES

Læs mere

Bæredygtig vækst hvordan?

Bæredygtig vækst hvordan? Bæredygtig vækst hvordan? > Idékatalog fra borgerhøring Odense den 19. januar 2002 teknologirådet, januar 2002 Bæredygtig vækst hvordan? - baggrunden for borgerhøringerne i Herning, Odense og Glostrup

Læs mere

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ

ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ ET GODT PSYKISK ARBEJDSMILJØ hver dag Inspiration til en systematisk indsats DET NATIONALE FORSKNINGSCENTER FOR ARBEJDSMILJØ Arbejdstilsynet Indhold Et godt psykisk arbejdsmiljø hver dag. Inspiration til

Læs mere

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006

Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde. August 2006 Fire strategiprocesser om fremtidens frivillige sociale arbejde August 2006 Indholdsfortegnelse Fire strategipapirer inspiration til andre kommuner Strategipapir for Gribskov Kommune A Strategipapir for

Læs mere

forskning social 3 / 2011 oktober Nyt fra SFI

forskning social 3 / 2011 oktober Nyt fra SFI Nyt fra SFI social 3 / 2011 oktober forskning 2 Social forskning 3 / 2011 indhold Kronikken 3 4 5 6 8 10 11 12 14 16 Guuuud, er du murer?! Ny undersøgelse om kvinder og lavtløn Kan skilsmisseforældre tvinges

Læs mere

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor

LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER. Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor LÆRING FRA TRE STYRINGSLABORATORIER Input til partssamarbejdet om modernisering af den offentlige sektor Kolofon MindLab Slotsholmsgade 12 1216 København K Danmark +45 3392 3144 info@mind-lab.dk www.mind-lab.dk

Læs mere

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt.

Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle år. Men rykker det? Der er både medvind og barrierer, siger de 300 ledere, vi har spurgt. Tema om tillidsbaseret ledelse Offentlig Ledelse01 15 Udgivet i samarbejde mellem HK Kommunal Socialpædagogerne Dansk Socialrådgiverforening Tillid 2.0 Tillid har været på den offentlige dagsorden i nogle

Læs mere

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV

Erhvervs ansvar. Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed Doing well by doing good 1 DANSK ERHVERV Erhvervs livets ansvar lighed 2 Dansk Erhvervs Årsdag 2008 publikation indhold Forord 5 1. Doing Well by Doing Good Fire anbefalinger

Læs mere

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor

Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Vidensgrundlag om kerneopgaven i den kommunale sektor Arbejdspapir udarbejdet i forbindelse med Fremfærd Peter Hasle, Ole Henning Sørensen, Eva Thoft, Hans Hvenegaard, Christian Uhrenholdt Madsen Teamarbejdsliv

Læs mere

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af

Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af # 11 2010 SocialIT Nyt Socialministeren om effektmåling: Det kommer vi til at se meget mere af Margrethe Vestager om offentlig/privat samarbejde: Her ligger nøglen til innovation Implementering i Region

Læs mere

Endnu en politisk sæson går på hæld

Endnu en politisk sæson går på hæld ALTINGET VELFÆRDSTEKNOLOGI - DEBAT 2013-14 SIDE 1 Endnu en politisk sæson går på hæld Og selv om velfærdsteknologi stadig er en relativ ny disciplin på Christiansborgs støvede gange, så har der i løbet

Læs mere

sundhed og trivsel på arbejdspladsen

sundhed og trivsel på arbejdspladsen sundhed og trivsel på arbejdspladsen 2010 Sundhed og trivsel på arbejdspladsen Inspiration til systematisk og strategisk arbejde med sundhedsfremme i virksomheden Manuskript: Mads Andreasen, Sund Uddannelse

Læs mere

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET

DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET DEBATOPLÆG OM DEN KOMMENDE FÆLLES- OFFENTLIGE STRATEGI FOR DIGITAL VELFÆRD DIGITAL VELFÆRD NYE MULIGHEDER FOR VELFÆRDSSAMFUNDET REGERINGEN / KL / DANSKE REGIONER MARTS 2013 FORORD 3 DANSKERNE ER DIGITALE

Læs mere

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter

- gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter Amtsrådsforeningen Kommunale Tjenestemænd og Overenskomstansatte (KTO) De 7små bjerge - gode råd og praktiske oplysninger om personalepolitiske samarbejdsprojekter De 7 små bjerge 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020

Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Mulighederne for fagbevægelsen frem mod 2020 Udgivet af LO og FTF Layout: LO Foto: Polfoto, LO og FTF. LO-varenr. 2108 ISBN-trykt 978-87-7735-303-1 ISBN-elektronisk

Læs mere

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET

UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET www.ledelseoguddannelse.dk UDDANNELSE MAGASIN FOR OFFENTLIG OG PRIVAT LEDELSE I VIDENSSAMFUNDET Nr. 2 Maj 2009 7. årgang ISSN Nr. 1604-4134 LÆS INDE I BLADET Lederuddannelser der virker i virkeligheden

Læs mere

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE

INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE magasinet for forbundet kommunikation og sprog / nummer 37 / februar / 2009 FORANDRING INDFLYDELSE GIVER TRYGHED / NY VERDEN, NYE KRAV OGSÅ TIL FAGFORENINGERNE / FORANDRINGER GØR OS MERE SÅRBARE 05 / DET

Læs mere

IT-infrastrukturens sårbarhed

IT-infrastrukturens sårbarhed IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe under Teknologirådet Teknologirådets rapporter 2004/4 IT-infrastrukturens sårbarhed Rapport og anbefalinger fra en arbejdsgruppe

Læs mere

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur

Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn spådom uden Hokus Pokus Usikkerhed er frugtbar Konvergens kommunikationssystemers iboende natur Teknologisk Fremsyn Spådom uden Hokus Pokus Vi lever i et konvergerende samfund. Teknologier,

Læs mere

Europas Digitale Dagsorden

Europas Digitale Dagsorden Europas Digitale Dagsorden ISBN-nummer: 978-87-87803-52-6 Udgivet af: Den Danske Europabevægelse 2011 Produktion/design: HJ Grafik 2 Tidligere udgivelser: 2010 Grænseoverskridende sundhedsydelser og patientmobilitet

Læs mere

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark

Innovationskraft. Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation. Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Innovationskraft Innovationskraft Dilemmaer og potentialer i offentlig innovation Rambøll Management Nørregade 7A 1165 København K Danmark Tlf. 3397 8200 www.ramboll-management Indholdsfortegnelse 1. Forord

Læs mere

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD

Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Projekt VoksenADHD - En evaluering af et projekt målrettet voksne med ADHD Marts 2010 Center for Kvalitetsudvikling Olof Palmes Allé 15 8200 Århus N Projekt VoksenADHD En midtvejsevaluering af et projekt

Læs mere

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes

EVALUERINGSRAPPORT. Historien om en succes EVALUERINGSRAPPORT Historien om en succes En indsats der rykker Denne rapport fortæller historien om en succes Vester Voldgade 17 1552 København V Tlf. 33 63 10 00 www.kab-bolig.dk Det er historien om

Læs mere

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk

Danmark som højhastighedssamfund er udgivet af Højhastighedskomiteen, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk er udgivet af, januar 2010 www.højhastighedskomiteen.dk IT- og Telestyrelsen Holsteinsgade 63 2100 København Ø Telefon: 3545 0000 Hjemmeside: www.itst.dk Publikationen udleveres gratis, så længe lager

Læs mere

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan

Borgernes Idékatalog. Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan Borgernes Idékatalog Resultater fra tre borgerhøringer om Bæredygtig vækst hvordan teknologirådet, maj 2002 Indhold Forord 4 Hvordan blev kataloget til? 5 Resumé 7 Viden og oplysning konsekvenser og ansvar

Læs mere