Budgetaftale 2011 (12-14).

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2011 (12-14)."

Transkript

1 Sorø, den 21. september Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune fremadrettet får skabt en økonomisk bæredygtig kommune inden for den økonomi, som aktuelt er til rådighed. Tre væsentlige punkter i kodeks skal fremhæves her: Et mål om, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 75,0 mio. kr. Et mål om, at der skal være et råderum på 30,0 mio. kr. til investeringer. Et krav om, at administrationen udarbejder et katalog over handlemuligheder, der giver budgetforbedringer på såvel kort som langt sigt. Disse grundlæggende forudsætninger har ligget til grund for denne budgetaftale. Ser vi tilbage på perioden 2007 til 2009, så har perioden været præget af en række initiativer. Det gælder harmoniseringen af serviceniveauet i hele forretningen Sorø Kommune. Det gælder også driftsmæssige tilpasninger med optimering af driften. Endelig gælder det en række investeringer, som er foretaget både for at forbedre servicetilbuddet og for at opnå driftsmæssige gevinster. Dette høje aktivitetsniveau kombineret med styringsmæssige udfordringer på ældreområdet og det specialiserede socialområde har haft en pris. På den økonomiske side har perioden været kendetegnet ved regnskaber med driftsmæssige underskud, som har drænet kommunens kasse. En udvikling som nu skal vendes er første år i den nye valgperiode. I budget 2010 blev der, på baggrund af et vigende skattegrundlag, taget initiativer til at få bremset udgiftsudviklingen. Bl.a. blev konsolideringsstrategien godkendt som en del af budget Også i budget 2011 er der taget en række initiativer for at få bremset den negative udvikling. Skatterne er fortsat vigende, og skuer vi fremad og ind i perioden 2012 til 2014, så ser vi ingen væsentlig bedring af indtægtsmulighederne. Befolkningens sammensætning, herunder i særdeleshed aldersfordelingen, får fremadrettet også en større betydning, idet udviklingen går i retning af færre børn og flere ældre. For at sikre økonomi til at fastholde serviceniveauet på disse områder, er der i budgettet afsat demografimidler på samlet 60,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2014.

2 Baggrund Dannelsen af budget 2011 (12-14) har været en vanskelig opgave for Byrådet af flere årsager: Den økonomiske udvikling i samfundet påvirker nu for alvor den kommunale økonomi vigende skattegrundlag betyder færre indtægter og som konsekvens heraf en økonomiaftale for kommunerne med nulvækst de næste år. Aldersfordelingen blandt borgerne i Sorø Kommune udvikler sig i en retning, hvor der bliver flere, som har brug for offentlig service, mens der bliver færre til at betale. Helt konkret betyder det færre indtægter og flere udgifter. Det betyder, at der for at sikre en bæredygtig økonomi og dermed opfylde målsætningen i kodeks, skal findes finansiering i perioden på mindst 130,0 til 150,0 mio. kr. For at nå det mål har det været nødvendigt at indarbejde forslag om strukturændringer, effektiviseringsforslag og forslag om ændring af serviceniveauet på flere områder. I valget af forslag til gennemførelse har vi taget afsæt i et ønske om at sikre den fornødne fremadrettede kvalitet i kommunens tilbud, således at vi fremover kan videreføre og udbygge Sorø Kommune som en kommune, der er attraktiv at bo og leve i, en kommune, der er attraktiv for erhvervslivet, og en kommune, der er en god arbejdsplads. Visionen Med afsæt i visionen for Sorø Kommune, som den er udmøntet i perioden 2007 til 2009, vedtog Byrådet i marts 2010 Visioner og veje til virkeliggørelse. En vision, som konkret i 2010/11 udmønter sig i tre udviklingsprojekter: Det gode børne- og ungdomsliv Partnerskaber slip ildsjælene løs Erhvervs- og byudvikling Projekterne skal være med til at sikre en fortsat udvikling af Sorø Kommune, og der skal inden for byrådsperioden kunne ses en tydelig ændring og udvikling af de pågældende områder. Visioner og veje til virkeliggørelse udgør samtidig grundlaget for de prioriteringer og investeringer, der følger af nærværende budgetaftale. Det gode børne- og ungdomsliv Projektet er et effektiviserings- og innovationsprojekt, hvor der sigtes mod at udnytte de givne ressourcer på området bedre. Projektet skal styrke kommunens servicetilbud til børn og unge, herunder dagtilbud, folkeskolen, specialundervisning, SFO og klubtilbud, SSP, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcentret, sundhedspleje og foranstaltningsområdet for børn og unge mv. De konkrete mål med projektet er: At skabe øget helhed og sammenhæng i kommunens servicetilbud på børne- og ungeområdet. 2

3 At sikre en fortsat udvikling af kommunens tilbud til børn, unge og familier med særlige behov. At styrke det forebyggende arbejde (forebyggelse og tidlig indsats) i kommunen i forhold til børn, unge og familier med særlige behov. At sikre en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på børne- og ungeområdet, herunder at bremse glidningen af midler fra normalområdet til det specialiserede område, og sikre, at der fremadrettet kan flyttes ressourcer fra specialområderne til de almene tilbud. At sikre, at det samlede udgiftsniveau på sigt kan reduceres. Det skal ske ved: At styrke det tværfaglige samarbejde ved at lægge en større del af det beslutningsforberedende arbejde ud decentralt på skoler og institutioner. At styrke det tværgående samarbejde omkring det enkelte barn/den enkelte familie og hermed også styrke tidlig indsats/forebyggelse (fx ved at børne-ungesagsbehandlingen rykker ud på skoler/institutioner). At kompetenceudvikle på både institutions- og organisationsniveau (fx gennem øget tværfaglighed). At udvikle partnerskaber, hvor det omgivende samfund involveres i arbejdet med udsatte børn/unge (fx ved at knytte ildsjæle fra idrætsliv, erhvervs- eller foreningsliv som mentorer for udsatte børn/unge). Partnerskaber slip ildsjælene løs Projektet skal sætte rammen for et strategisk samarbejde med den samlede lokale frivillige sektor og erhvervslivet om løsning af de velfærdspolitiske udfordringer, Sorø Kommune står over for bl.a. via indgåelse af partnerskaber. Projektet sigter ikke grundlæggende mod, at der skal tilføres flere midler til området, men mod at udfolde det store potentiale, der ligger i et strategisk samarbejde med den frivillige sektor. Det konkrete mål med projektet er: At gennemføre et organisatorisk projekt, hvor den frivillige sektor via de rette rammebetingelser involveres tæt i løsningen af de velfærdspolitiske udfordringer. At skabe en platform/organisatorisk ramme/netværk, hvor alle kommunens ildsjæle kan mødes og udvikle nye (måske fælles) ideer og tiltag og berige hinanden. Det skal ske ved: At vi som kommune over en årrække faciliterer et forum for ildsjæle, således at alle de frivilliges potentialer kan komme i spil. I 2011 vil et nærmere defineret projekt på sundhedsområdet, der tager udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil være afsæt for projektet. Fokus vil være på, hvordan civilsamfundet/den frivillige sektor/ildsjælene kan medvirke til at forebygge og afhjælpe sundhedsmæssige og sociale problemstillinger for udsatte grupper. 3

4 Erhvervs- og byudvikling Projektet skal sætte et stærkt strategisk fokus på indsatsen for at fastholde og tiltrække virksomheder og borgere til Sorø Kommune, bl.a. ved markedsføring af Sorøs særkende og identitet som kultur-, natur- og vidensby. Det konkrete mål med projektet er: At fokusere på bosætning. At fokusere på offensivt at understøtte etablering af vidensvirksomheder i kommunen. At den fysiske planlægning skal understøtte levende, bæredygtige og attraktive bymiljøer for bosætning og virksomhedstiltrækning. Her tænkes bl.a. på den meget fremsynede og innovative udstykning Skelbæklund i Dianalund. Det skal ske ved: At vi i samspil med eksterne aktører gennemfører bosætningskampagner. At vi i samspil med eksterne aktører sætter markant fokus på tiltrækning af virksomheder. At der arbejdes videre med helhedsplaner for Alléhuset/Rådhusvej, Stenlille og Ruds Vedby. Sorø Kommune har, for at styrke mulighederne for pendling ind og ud af kommunen, vedtaget at understøtte en eventuel halvtimesdrift til og fra Sorø i DSB-køreplanen med tilhørende busruter. Konsolideringsstrategien Med vedtagelsen af budget 2010 blev konsolideringsstrategien for Sorø Kommune godkendt. I forbindelse med konstitueringen af det nye byråd blev strategien indarbejdet i konstitueringsaftalen. Konsolideringsstrategien er en vigtig strategi i forhold til styringen af den økonomiske udvikling i kommunen og videreføres derfor også i denne aftale. Proaktiv økonomistyring Vi fastholder den eksisterende styringskultur og udbygger den med nye elementer, hvor der løbende er fokus på budgetoverholdelse på grundlag af flere styringsparametre økonomi, mængde, aktivitet, kvalitet, effekt mm. Målet er, at vi i Sorø Kommune er på forkant med udviklingen og altid er parate til at iværksætte handlinger, så budgettet overholdes. Service tilpasses budgettet og ikke omvendt. Information om økonomi og aktivitet skal kombineres med information om kvalitet og effekt, så vi løbende har mulighed for at vælge omkostningseffektive løsninger med den bedst mulige kvalitet og effekt for borgerne. Der styres på månedlig og kvartårlig ledelsesinformation. Der er særligt fokus på en række udvalgte områder med styringsudfordringer. Det gælder: Ældreområdet Specialundervisning Voksen, handicap og botilbud Foranstaltninger for børn og unge Arbejdsmarkedsområdet I forbindelse med evalueringen af kommunens styringskoncept frem mod budget 2012 skal der sikres sammenhæng og gennemsigtighed i styringen, ligesom der skal fremlægges forslag til, hvordan institutionernes overførselsadgang mellem årene håndteres i tider med skærpede sanktioner fra de centrale myndigheder. 4

5 Servicetilpasning og omstrukturering på de sociale specialområder Fundamentet for servicetilpasning og omstruktureringer er gennemførte analyser og kortlægninger af ældreområdet, hjælpemidler, voksen, handicap og botilbud samt specialundervisning og foranstaltninger for børn og unge. Byrådet har i 2009 og 2010 vedtaget initiativer rettet mod servicetilpasning og omstrukturering. Flere elementer er implementeret i 2009, og fra 2010 og frem skal der arbejdes med yderligere tilpasninger. I Sorø Kommune handler vi ud fra, at de sociale specialområder er styrbare. Et væsentligt element i forhold til styrbarheden er at centralisere visitationskompetencen, så der sikres det fornødne fokus på økonomi og budgetoverholdelse samtidig med at lovgivningen overholdes. Vi arbejder videre med de igangsatte initiativer omkring visitation inden for specialundervisning, foranstaltninger for børn og unge samt voksen, handicap og botilbud. I visitationen skal der fokuseres på valg af omkostningseffektive løsninger. Dyre løsninger er ikke nødvendigvis dem med bedst kvalitet for den enkelte borger. Et andet element er den nye lovgivning vedrørende sammenhæng mellem ansvar for visitation og betaling inden for handicapområdet. Den nye lovgivning giver Sorø Kommune et redskab til løbende at tilpasse tilbuddet for borgeren til borgerens aktuelle behov, også selvom borgeren ikke bor inden for kommunegrænsen. Effektiviseringsstrategi Byrådet vedtog i august måned 2010 en effektiviseringsstrategi, som sætter fokus på indkøb, teknologi, digitalisering, arbejdsgange, processer, OPP (offentligt-privat-partnerskab), udbud, mm. Effektiviseringsstrategien skal fremadrettet bidrage med yderligere forslag til en optimering af kommunens drift både via forslag fra borgere, politikere, medarbejdere og ledelse. Målet med effektiviseringsstrategien er: At der arbejdes systematisk med løbende evaluering og efterfølgende effektivisering af organisation, arbejdsgange og service- og driftsformer. At den årlige målsætning for størrelsen af effektiviseringsgevinsterne fastlægges i forbindelse med budgetprocessen med udgangspunkt i den flerårige handleplan. I 2010 er konsolideringsudfordringen fastsat til mindst 3 mio. kr. stigende til mindst 10 mio. kr. i At der i andet halvår af hvert budgetår udarbejdes et handlekatalog - en flerårig handleplan, hvor det etårige perspektiv løbende inddrages i budgetprocessen. At der tilsvarende afsættes investeringsmidler til gennemførelse af effektiviseringstiltag, hvor det på baggrund af business cases vurderes hensigtsmæssigt. At effektiviseringsgevinsterne bliver omsat i en forbedret/udvidet service, øgede investeringer eller faglig udvikling af eksisterende service med prioriteringer på baggrund af effektvurderinger. Vi vil ligeledes i perioden 2011 og 2012 sætte fokus på konkurrenceudsættelse på de områder, hvor det kan være relevant, som fx lønområdet, Vej og Park, bogholderi og rengøring netop for at sikre og understøtte optimal opgaveløsning i kommunen. Tværkommunalt samarbejde kan i den sammenhæng evt. blive aktuelt, ligesom kontrolbud fra den kommunale virksomhed kan være et element heri. En vigtig forudsætning i arbejdet med effektiviseringer er, at arbejdet samtidig bygger på innovation, således at løsningerne samtidig kan medvirke til at forbedre kvaliteten i den service, vi leverer til borgere og brugere. 5

6 En række forslag er allerede ført ud i livet. Bl.a. er der sket en reorganisering af dele af ledelsesorganisationen, ligesom der er iværksat er række digitaliseringstiltag, som skal bidrage til at øge effektiviteten i administrationen. Restpuljen fastholdes som mål for yderligere effektiviseringstiltag i den kommunale organisation. Strukturtilpasning I byrådsperioden skal der fremlægges forslag til eventuel strukturtilpasning på de store serviceområder. Der skal ses på dagsinstitutionsområdet, folkeskoler, sundhedsområdet, pleje- og ældreomsorg samt det tekniske område. For hvert af områderne skal der på grundlag af visionen, demografi, ejendomsstrategien, økonomi, kvalitet mm. udarbejdes administrative oplæg om eventuel strukturtilpasning til politisk drøftelse og beslutning. Handlekataloget indeholder en række forslag til strukturtilpasninger. Senere i budgetaftalen vil det fremgå, hvilke af forslagene, som gennemføres. Ejendoms- og investeringsstrategi Der skal udarbejdes en ejendoms- og investeringsstrategi, som fastlægger de overordnede rammer for udvikling af kommunens ejendomsportefølje. Strategien skal bygge på en tilstandsvurdering af bygningsmassen, veje, broer og andre tekniske anlæg, deres anvendelighed, lokalisering og udviklingsmuligheder. Kommunens ejendomsportefølje og øvrige anlæg skal udvikles således, at der skabes gode fysiske rammer for alle de kommunale aktiviteter. Udgangspunktet er, at den investerede kapital vedligeholdes og bevares. Aktuelt foreligger tilstandsvurderinger på bygningsmasse, veje, broer og andre tekniske anlæg. Tilstandsvurderingerne viser, at der er behov for et generelt løft af budgetterne for at kunne nå hele vejen rundt, og specifikt i forhold til konkrete ejendomme. Budgetsituationen gør, at der ikke i 2011 vil være mulighed for at øge budgetterne til disse formål. De nuværende budgetrammer fastholdes derfor uændret med henblik på at skulle håndtere de mest akutte problemer. Vi er enige om, at vi fremadrettet vil søge lånedispensation til en opprioritering og dermed forøgelse af budgetterne til ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger, veje og broer i de kommende år. Ved en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme forventer vi at kunne frigøre flere ejendomme, som vi vil forsøge at sælge. Provenuet heraf tilgår kassebeholdningen. Serviceniveau- og strukturtiltag Børne- og ungeområdet Med udgangspunkt i innovations- og effektiviseringsprojektet det gode børne- og ungdomsliv fremlægges ultimo 2011 et forslag til den fremtidige organisering af indsatsen på børne- og ungdomsområdet. Målet er at der via et målrettet fokus på tidlig indsats og forebyggelse, samt en styrkelse af det tværfaglige samarbejde mellem de professionelle og større inddragelse af civilsamfundet, skabes endnu bedre rammer for det gode børneliv, samtidig med en effektivisering på 1,0 mio. kr. i 2012 voksende til 3,0 mio. kr. i 2013 og 4. mio. kr. i Som en del af projektet om det gode børne- og ungdomsliv vil aftaleparterne arbejde for, at der fremadrettet bliver etableret et fritidstilbud for børn på mellemtrinnet (4. 6. klasse) i folkeskoleregi en SFO-klub. Ordningen skal i form og indhold være forskellig fra den nuværende SFO-ordning for de yngste børn i skolen, og tilbuddet skal indholdsmæssigt målrettes og tilpasses de lidt ældre børns ønsker og behov. Med en SFO-klub på alle folkeskoler i kommunen får alle børn lige adgang til et fritidstilbud efter skoletid. SFO-klubberne er 6

7 tænkt som en erstatning for de nuværende juniorklubber. Det skal sikres, at muligheden for netværksdannelse fastholdes, så de unge fortsat kan have kontakt på kryds og tværs af kommunen. Folkeskoleområdet Det må konstateres, at et økonomisk forsvarligt og visionært budget også indebærer en ændring af skolestrukturen. Det betyder, at skolerne Slaglille Bjernede, Alsted-Fjenneslev og Stenmagle lukkes. For aftaleparterne har skolelukninger ikke været et mål i sig selv, men er en konsekvens af de økonomiske rammebetingelser, Sorø Kommune står overfor. Herudover har aftaleparterne et stort ønske om at udvikle og forbedre kvaliteten i kommunens folkeskoler jf.visionen om Den nye folkeskole i Sorø Kommune. Derfor afsættes midler til en kvalitetsforbedring af folkeskolen til gavn for alle elever i kommunen, idet der i 2011 tilføres 1,250 mio. kr., og herefter 3,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Dertil kommer, at vi investerer 15,760 mio. kr. i årene til udvikling af it i folkeskolen. Mulighederne for at dyrke den sport, der i dag dyrkes på skolerne, bibeholdes, da der afsættes midler til drift af de eksisterende sportsfaciliteter. Udviklingen i antallet af skolebørn betyder, at budgettet er stort set uændret i hele perioden. Aftaleparterne er opmærksomme på, at mange elever får længere transport og transporttid. Men set i lyset af visionen for Den nye folkeskole i Sorø Kommune er vi af den opfattelse, at det pædagogiske, inkluderende og indlæringsmæssige miljø vil blive væsentligt forbedret, da de ressourcer, der spares ved en ændring af skolestrukturen, stort set bliver geninvesteret i folkeskolen til gavn for alle kommunens elever, herunder de elever, der flyttes fra små til større skoler. Vi vil som konsekvens af denne beslutning kunne tilbyde: eleverne bedre mulighed for holddeling i den inkluderende folkeskole bedre mulighed for at fastholde det internationale/globaliserede samfund via it bedre mulighed for 2-lærer ordninger bedre mulighed for støttefunktion til elever med særlige vanskeligheder øget mulighed for kvalificeret undervisning ved læreres mulige fravær/kursusvirksomhed m.m. en ledelse, der har fokus på ledelse uden at skulle agere vikar mulighed for, at de større elever kan deltage i et klubliv efter endt skoledag Strukturændringen vil medføre ændringer/afskedigelser for personalet. Vi lægger op til en så optimal gennemførelse som muligt med særlig vægt på de personalemæssige retningslinjer, der arbejdes med i Sorø Kommune. Processen igangsættes så hurtigt som muligt og vedrører hele personalegruppen inden for Sorø Kommunes skolevæsen. Aftaleparterne anerkender den store indsats, som personale og forældre har ydet på vores skoler i Slaglille Bjernede, Alsted Fjenneslev og Stenmagle og ser frem til et konstruktivt samarbejde med både forældre og personale om den kommende tilpasning af skolestrukturen. 7

8 Daginstitutionsområdet Fællesledelse inden for daginstitutioner: Efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007 har vi arbejdet på at etablere større og mere robuste daginstitutioner i Sorø Kommune. Der findes fortsat et par mindre daginstitutioner, som vi ønsker ledelsesmæssigt at integrere under større institutioner. Vi ønsker derfor, at der arbejdes på fællesledelse for daginstitutionerne Ta Fat og Skovhuset. Nedlæggelse af Naturbørnehusets busbørnehave: Vi ønsker at ligestille Naturbørnehusets tilbud med alle andre daginstitutioners tilbud i Sorø Kommune. Busdriften i Naturbørnehuset/Busbørnehaven indstilles derfor med virkning fra 1. januar Alle børn i Naturbørnehuset passes derefter i Naturbørnehusets bygningsmasse og omkringliggende lege/aktivitetsområde. Udviklingen i antallet af små børn betyder, at der er i årene samlet er afsat 5,0 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveauet. Biblioteksområdet Den aktuelle økonomiske situation har også givet anledning til en revurdering af kommunens biblioteksstruktur. Vi er i de overvejelser blevet enige om, at den fremtidige bibliotekssstruktur indeholder et hovedbibliotek i Sorø og et filialbibliotek i Dianalund. Det betyder, at filialbiblioteket i Stenlille lukkes. I den forbindelse skal findes en løsning for afhentning af bøger i Stenlille. Filialbiblioteket i Dianalund flyttes snarest muligt til det gl. rådhus i Dianalund. Bredde- og eliteidræt går hånd i hånd I kommunen findes et rigt foreningsliv, og mange foreningsledere og instruktører bidrager i dag med et stort frivilligt arbejde til glæde for både børn, unge, voksne og ældre i kommunen. For at understøtte dette arbejde afsættes yderligere kr. til Sorø-Ordningen i 2011 og frem. Endvidere afsættes kr. til etablering af Sports Team Sorø. Sorø Kommune vil samarbejde med idrætsforeningerne og klubberne, skolerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet ud fra et ønske om at forbedre vilkårene for elite- og talentudvikling. Dette beløb forhøjes årligt - krone til krone - op til kr. ved tilsvarende tilskud fra eksterne samarbejdspartnere og sponsorer. Forøgelsen af tilskuddet til Sorø-Ordningen udmøntes efter beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. Det samme gør organiseringen af Sports Team Sorø. Kultur i øvrigt Der er indgået en aftale mellem Slagelse og Sorø kommuner vedr. finansiering af kulturkørekortet for perioden Oprindeligt blev der lagt budgetmidler ind for For at overholde den indgåede aftale lægger vi yderligere kr. ind, idet vi samtidig beslutter, at ordningen fremadrettet ikke støttes af centrale midler, således at en evt. videreførelse alene kan ske for eksisterende midler inden for de respektive berørte områder. Driftstilskuddet til Kulturregion Midt- og Vestsjælland forhøjes fra 1,- kr. pr. borger til 3,0 kr. pr. borger. Budgettet forøges dermed med kr. Til en forsættelse af Parnas Expo i 2011 afsættes kr. 8

9 Vej og Park Vej og Parks opgavefelt skal beskrives, således at der dannes et grundlag for at kunne tage politisk stilling til niveau for vedligeholdelse på alle områder. Ligeledes dannes et grundlag for at tage stilling til, hvordan disse opgaver fremover skal organiseres. På den baggrund afsættes på nuværende tidspunkt ikke midler til en sammenlægning og ombygning af ny nordlig vejgård, herunder etablering af saltlade. Beslutning herom træffes i forbindelse med en samlet vurdering af den fremtidige organisering af Vej og Park. Klima Sorø Kommune har et ønske om at styrke den miljø- og energimæssige adfærd i kommunen. Det gøres ved, at der gennemføres tiltag, som formindsker forbruget af vand og energi til el og opvarmning, og at der gennemføres tiltag, som ændrer forbruget af fossile ressourcer til vedvarende energikilder. På den baggrund er indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening, Kurveknækkeraftale og Borgmesteraftale, og ESCO-projektet er igangsat. En samlet strategi og plan for opnåelse af målsætningerne er under udarbejdelse. Som supplement hertil går Sorø Kommune nu aktivt ind i udbredelsen af grøn trafik. Det sker via projektet Test en elbil, der bygger på et partnerskab mellem Sorø Kommune og lokale virksomheder og inviterer borgere med ind i et projekt, hvor 10 el-biler over en 2- årig periode kommer ud at køre med Sorø-borgere bag rattet. Med 10 elbiler forventes det, at 80 testkørere kvit og frit får mulighed for at teste en elbil i en periode på 3 måneder. Kommunen, partnervirksomheder og borgere vil komme i front, når det gælder erfaringer og oplevelser med el-biler. Formålet er at indsamle viden, data og oplevelser med elbilen hos et bredt udvalg af potentielle testkører herunder børnefamilier, par, enlige, bofællesskaber, unge og ældre. Af klimabevillingen afsættes også et beløb til et projekt, der skal fremme kendskab til/viden om/guides og konkrete redskaber til et sundere, grønnere og bæredygtig levevis med basis i Sorø Kommune, som en kommune med en stor og dejlig natur. Naturen Sorø kommune har en unik natur, som det er væsentligt at værne om. Siden Sorø Kommune overtog kortlægning, tilstandsvurdering og varetagelse af naturbeskyttelsesområderne fra Vestsjællands Amt, har midlerne til området desværre været meget sparsomme, hvilket gør, at der ikke findes en opdateret tilstandsvurdering af naturen i kommunen. Derfor skal der i budgetperioden arbejdes på den nødvendige kortlægning og tilstandsvurdering af naturbeskyttelsesområderne med henblik på udarbejdelse af en naturkvalitetsplan. Åmosen Tilskuddet til det fælleskommunale sekretariat for Åmosen fastholdes i 2011, idet det er aftalt, at der frem mod budgetlægningen for 2012 i samarbejde med Holbæk og Kalundborg Kommuner skal ske en vurdering af og beslutning om, hvorledes det fremadrettede samarbejde omkring Åmosen skal videreføres. Tilskuddet gives under forudsætning af, at alle tre kommuner bidrager økonomisk til ordningen. 9

10 Sundhed og genoptræning Der skal i 2011 lægges en strategi for sundhedsindsatsen i Sorø Kommune, som fokuserer bredt på borgere i alle aldre og på tværs af kommunens geografiske områder. Vi ønsker at medvirke til at skabe rammer, som motiverer borgerne til at føre en sund livsstil, der fremmer borgerens trivsel og forebygger helbredsproblemer og deraf afledte behov for ydelser fra det offentlige af den ene eller anden slags. Sundhedsindsatsen skal samtidig imødegå den løbende opgaveflytning fra region til kommune, hvor et fortsat mere effektivt sygehusvæsen presser de kommunale ydelser. Stadig flere svækkede borgere udskrives tidligt fra sygehuset, og det er nødvendigt, at vi råder over de nødvendige kompetencer til at hjælpe disse borgere bedst muligt. Det er også nødvendigt, at vi har tilstrækkelige midlertidige boliger til de borgere, som har behov for en overgangsfase med ekstra støtte og pleje, inden de igen kan klare sig i eget hjem. Samtidig er det vigtigt at kunne tilbyde en målrettet og effektiv genoptræning til de borgere, der på grund af sygdom eller en ulykke har mistet en del af deres førlighed. Sundhedsstrategien skal samtidig give os et overblik over effekterne af vores sundhedsfremmende indsats. Vi ønsker at medvirke til at understøtte det gode liv for borgerne, samtidig med at vi har fokus på en sund økonomi i kommunen. Sundhedsplejen: Den kommunale sundhedspleje tilføres kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for vores yngste medborgere. Skoletandplejen: Den kommunale skoletandpleje tilføres kr. til forebyggelse for at forbedre tandsundheden blandt børn og unge i kommunen. Et krav om løbende effektivisering og bedre kapacitetsudnyttelse skal sammen med de tilførte ressourcer forbedre serviceniveauet og vende den vigende udvikling i den generelle tandsundhed. Dagcenterkørsel: Det har været nødvendigt at øge egenbetalingen for transport til dagcenter og træningscenter fra 25. kr. pr dag til 50 kr. dag. Ældre Vi vil i de kommende år få betydeligt flere ældre borgere, og det er nødvendigt, at vi har ekstra fokus på at forebygge, at den aldrende befolkning får behov for hjælp. Vi vil derfor fortsætte i den retning, som er udstukket af to pilotprojekter fra I pilotprojekterne arbejdes på at genoptræne de borgere, der ansøger om praktisk bistand og pleje, og så vidt muligt hjælpe dem til et funktionsniveau, hvor de er selvhjulpne. Det er vores overbevisning, at det samtidig er med til at øge den enkeltes livskvalitet. Der afsættes derfor penge til yderligere hverdagsrehabilitering, som samlet set vil bidrage med en nettobesparelse på 2,0 mio. kr. fra 2012 og fremover. Samtidig skal der være tilstrækkelige midler til, at vi fortsat kan yde en god service/ kvalitet til de ældre borgere, som ikke er i stand til at klare sig selv. Vi har derfor afsat en pulje til at imødegå de demografiske forandringer. Det kræver fortsat en veldrevet og effektiv ældrepleje med fokus på ledelse, og hvor fastholdelse og rekruttering af dygtige og loyale medarbejdere er fundamentet. En yderligere 10

11 optimering i ressourcetildelingen ved visse ydelser forventes at kunne skabe en årlig besparelse på 1,0 mio. kr., uden at det får negative konsekvenser for borgerne. Der er i 2010 arbejdet med et beslutningsoplæg vedrørende den fremtidige kostproduktion. Et samlet Byråd har i september besluttet, at kostproduktionen skal baseres på kølemad. Hvorvidt Sorø selv skulle producere maden, eller om opgaven skulle sendes i udbud, har været et spørgsmål i budgetprocessen. Da anlægsmidlerne er knappe, og det kræver 8,1 mio. kr. i anlægsomkostninger, hvis Sorø Kommune selv skal producere maden, har vi besluttet, at opgaven skal sendes i udbud. Udviklingen i antallet af ældre betyder, at der i årene samlet er afsat 56,0 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveauet. Handicap Voksen-/ handicapområdet har gennem de seneste år været en væsentlig udgiftspost i Sorø Kommune, og i sammenligning med andre kommuner har vi ligget med høje nøgletal. Det er vores hensigt, at vi over de kommende år skal nærme os landsgennemsnittet. Der er gennem de sidste 1½ år iværksat en del tiltag, som har en udgiftsdæmpende effekt, men der er fortsat væsentlige udfordringer. Vi hilser det derfor velkomment, at vi med en ny lovgivning omkring handlekompetence får mulighed for at få indflydelse på samtlige af kommunens sager. For at få anvist yderligere handlemuligheder, har vi valgt at tilknytte konsulenter fra Kommunernes Landsforening til området. På den baggrund er der i denne aftale indarbejdet mål for en nedbringelse af omkostningerne på hele området for voksen/handicap. Derudover planlægger vi at hjemtage visse rådgivnings- og behandlingstilbud, dels med henblik på en besparelse, og dels for at kunne give borgeren en lige så god rådgivning og behandling i nærmiljøet og i tæt sammenhæng med en eventuel genoptræning. Beredskab Sorø Brandvæsen bidrager til konsolideringsudfordringen med kr kr. årligt fra 2011 og frem. Administrationen Sorø Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 arbejdet målrettet med forenkling og effektivisering af den administrative organisation, herunder ledelsesorganisationen. For at sikre et fortsat fokus på effektivisering og udvikling af den administrative organisation iværksætter vi en handleplan, som bidrager til et økonomisk råderum på 1,5 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i Handleplanen har fokus på bl.a.; en forenkling af den samlede ledelsesorganisation samtidig med et fortsat fokus på god ledelse som en forudsætning for trivsel på kommunens arbejdspladser effektivisering og forenkling af administrative arbejdsgange og arbejdsprocesser tværkommunal opgaveløsning på områder, hvor der er et økonomisk og fagligt potentiale fortsat digitalisering af den kommunale administration og anvendelse af selvbetjeningsløsninger udbud af relevante administrative områder 11

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen...

Forord... 3. Generelle bemærkninger... 5. Demografistrategi... 8. Finansiering og balance... 10. Grundlaget for budgetlægningen... 2014 BUDGET 2014-17 Forord... 3 Generelle bemærkninger... 5 Demografistrategi... 8 Finansiering og balance... 10 Grundlaget for budgetlægningen... 14 Økonomistyring... 15 Budgetaftale 2014 (15-17)... 18

Læs mere

2015 BUDGET 201 5-20 1 8

2015 BUDGET 201 5-20 1 8 2015 BUDGET 2015-2018 Forord... 3 1 Generelle bemærkninger... 5 2 Finansiering og balance... 10 3 Grundlaget for budgetlægningen... 13 4 Økonomistyring... 14 Budgetaftale 2015 (16-18)... 17 Hovedoversigt...

Læs mere

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser

Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser Sammen ad nye veje En samlet udviklingsstrategi for Skive Kommune baseret på de nyeste prognoser og tendenser www.skive.dk 2 Indhold Indledning... 4 En ny dagsorden... 6 1. Økonomi... 10 Mål... 12 2. Service

Læs mere

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014

Budgetaftale 2015-2018 26. september 2014 1. Et langsigtet perspektiv Budgettet for 2015-2018 anlægger et langsigtet perspektiv på udviklingen af Lejre Kommune. Budgettet sikrer, foruden mere end 1,6 mia. kr. årligt til service, også råderum til

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18

Esbjerg Kommune. Budget 2015. Budgetoverslag 2016-18 Esbjerg Kommune Budget 2015 Budgetoverslag 201618 Forord Esbjerg Kommunes Budget 2015 Den 15. september 2014 er der indgået et budgetforlig mellem V, A, F og C. Forliget udstikker de økonomiske og indholdsmæssige

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018

SOLRØD KOMMUNE. Mål og Økonomi. for 2015-2018 SOLRØD KOMMUNE Mål og Økonomi for 2015-2018 Solrød Kommune Solrød Center 1 2680 Solrød Strand 56 18 20 00 www.solrod.dk Økonomiafdelingens postkasse: Oekonomi@solrod.dk Indholdsfortegnelse Borgmesterens

Læs mere

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål

Borgmesterens forord. Hovedkonklusioner 3. Budget 2014 i i hovedtal 3. Budgetaftale. Fremtid budgetoverslag 6. Budget 2015-18 og de økonomiske mål Budget 2015-2018 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Budgetaftale Fremtid budgetoverslag 6 5 Budget 2015-18 og de økonomiske

Læs mere

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune...

Indledning... 4. Forord fra borgmesteren... 4. Kommunens vision og strategier... 5. Organisations diagram... 6. Økonomistyring i Holbæk Kommune... Budget 2015-2018 Budget 2015-2018 Indhold Indledning... 4 Forord fra borgmesteren... 4 Kommunens vision og strategier... 5 Organisations diagram... 6 Økonomistyring i Holbæk Kommune... 6 De generelle bemærkninger...

Læs mere

Esbjerg Kommune Budget 2012

Esbjerg Kommune Budget 2012 Esbjerg Kommune Budget 2012 Forsidefoto: Energirenovering af gadelys (forsøgsophængning i Finsensgade oktober 2011) Esbjerg Kommune igangsætter energirenovering af gadelys udskiftning af armaturer for

Læs mere

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter

Budget 2015-18. Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Bemærkninger og oversigter Budget 2015-18 Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 12 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 13 Erhvervsudvalg

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark

Titel: Gentofte-Plan 2013 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2012 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark GENTOFTE-PLAN 213 Titel: Gentofte-Plan 213 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 212 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 375 stk Forsidefoto: Hellerup Strandpark I tabeller kan afrunding medføre, at

Læs mere

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017

Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Budget 2014-2017 Indhold Indhold Borgmesterens forord Borgmesterens forord 2 3 Hovedkonklusioner 3 4 Budget 2014 i i hovedtal 3 4 Fremtid budgetoverslag Fremtid budgetoverslag 6 7 Hvordan bruges pengene

Læs mere

Budgetcheckliste den nye

Budgetcheckliste den nye Inspirationsnotat til arbejdet i MED-Hovedudvalg Juli 2014 Budgetcheckliste den nye Her får du inspiration til emner, som du bør holde øje med, når MED-hovedudvalget gennemgår kommunens budgetmateriale

Læs mere

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune

Offentlig høring af Forslag til Kommuneplan 2010, samt meddelelse om endelig vedtagelse af Udviklingsstrategier for Høje-Taastrup Kommune Byrådet Høje-Taastrup Kommune Bygaden 2 2630 Taastrup Tlf: 4359 1000 www.htk.dk Til modtagere af Forslag til Kommuneplan 2010 Modtagere jf. liste, dok 2426155 Dir.tlf.: 4359 1845 Email: Byraadscenter@htk.dk

Læs mere

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk

Titel: Gentofte-Plan 2014 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 2013 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 150 stk GENTOFTE-PLAN 214 Titel: Gentofte-Plan 214 Udarbejdelse: Gentofte Kommune, 213 Layout: Operate A/S Tryk: Bording A/S Oplag: 15 stk I tabeller kan afrunding medføre, at tallene ikke summerer til totalen.

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2013 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes Budget 2013 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-10 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16

Esbjerg Kommune. Budget 2013. Budgetoverslag 2014-16 Esbjerg Kommune Budget 213 Budgetoverslag 214-16. Forord Esbjerg Kommune bringer balance mellem udgifter og indtægter Alle partier i Esbjerg Byråd står bag den nye aftale, som igen vil skabe ligevægt i

Læs mere

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen

SOLRØD KOMMUNE. Budget 2015-2018. Overordnede betragtninger om budgetsituationen SOLRØD KOMMUNE Budget 2015-2018 Overordnede betragtninger om budgetsituationen Den 25. august 2014 2 Udgangspunktet for budgetlægningen for 2015-18 5 Økonomiske nøgletal fra budget 2014-2017 5 Aftale om

Læs mere

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015

Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011. Budgetforslag 2012-2015 Budgetlægning 2012-2015 Hæfte 9 Politiske ændringsforslag pr. 26. september 2011 Budgetforslag 2012-2015 27. september 2011 Økonomi Tlf. 72 10 75 01 tommy.abildgaard@fredericia.dk www.fredericiakommune.dk

Læs mere

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder

Budget. Fredensborg Kommune. Læring, udvikling og trivsel i fokus. Flere plejeboliger. Fodboldbaner og atletikanlæg. Nye læringsmuligheder Læring, udvikling og trivsel i fokus Flere plejeboliger Fodboldbaner og atletikanlæg Fredensborg Kommune Budget 2014 2017 Nye læringsmuligheder Nyt idrætscenter i Humlebæk Indholdsfortegnelse Præsentation

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4

Indholdsfortegnelse. Odder Kommunes budget for 2010... 1 Odder Kommunes styringskoncept... 3-4 1 Indholdsfortegnelse Odder Kommunes budget for 2010 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-4 Politikker: Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik for fritid og kultur

Læs mere

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter

Budget 2015. Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Budget 2015 Bind 1: Generelle bemærkninger og oversigter Økonomi og Personale - December 2014 INDHOLD GENERELLE BEMÆRKNINGER 1. Indledning... 3 1.1 Kommunalbestyrelsens vision... 3 2. Budgetresultatet...

Læs mere

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september

Forslag til Gentofte-Plan 2015. 1. behandling KB 15. september Forslag til Gentofte-Plan 2015 1. behandling KB 15. september Indledning 3 Vision, tværgående politikker og strategier 8 Generelle forudsætninger og rammer 28 Kommunens økonomi, 30 Budgetforudsætninger,

Læs mere

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset:

Odder Rådhus Åbningstider på rådhuset: Budget 2011 Indholdsfortegnelse Sidetal Odder Kommunes budget 2011 1 Odder Kommunes styringskoncept 3-16 Politikker Politik for kommunikation og borgerinddragelse 5 Politik for børn og unge 6 Politik

Læs mere

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9

BUDGET 2014 TÅRNBY KOMMUNE BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE. Forord 2. Generelle bemærkninger 3. Teknik- og miljøområdet 9 BUDGET 2014 BUDGETBERETNING INDHOLDSFORTEGNELSE Forord 2 Generelle bemærkninger 3 Teknik- og miljøområdet 9 Børne- og kulturområdet 12 Sundheds- og beskæftigelsesområdet 17 TÅRNBY KOMMUNE Forord FORORD

Læs mere

FORSLAG. Budgetforslag 2016

FORSLAG. Budgetforslag 2016 FORSLAG Budgetforslag 2016 Indholdsfortegnelse Generelt Indledning 1 Økonomiske nøgletal 4 Udvalg Bolig- og Ejendomsudvalget 7 Undervisningsudvalget 9 Sundheds- og Omsorgsudvalget 13 Kultur- og Fritidsudvalget

Læs mere

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed

Råd. til rummelighed. Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Råd til rummelighed Økonomiske og organisatoriske ændringer til øget rummelighed Indhold FORORD...03 INDLEDNING...04 STYRINGSMODELLER...07 Institutionsmodellen...07 Distriktsmodellen...17 Pengene følger

Læs mere

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter

Budget 2014-17. Bemærkninger og oversigter 2014-17 Bemærkninger og oversigter 2014-17 Indholdsfortegnelse side Forord 3 Generelle bemærkninger 4 Udvalgsbemærkninger 11 Udvalget for Økonomi, Planlægning og Udvikling 11 Uddannelses- og Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1

Budget 2013 - samt overslagsårene 2014-2016. Generelle bemærkninger samt taloversigter. Bind 1 Budget - samt overslagsårene 2014-2016 Generelle bemærkninger samt taloversigter Bind 1 Vi må være på forkant med fremtidens udfordringer I byrådet glæder vi os over, at vi med -budgettet står med en

Læs mere