Budgetaftale 2011 (12-14).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Budgetaftale 2011 (12-14)."

Transkript

1 Sorø, den 21. september Budgetaftale 2011 (12-14). Indledning Sorø Kommunes byråd vedtog i marts 2010 kodeks for det gode budgetarbejde. Et kodeks, der skulle være med til at sikre, at Sorø Kommune fremadrettet får skabt en økonomisk bæredygtig kommune inden for den økonomi, som aktuelt er til rådighed. Tre væsentlige punkter i kodeks skal fremhæves her: Et mål om, at den gennemsnitlige kassebeholdning skal udgøre mindst 75,0 mio. kr. Et mål om, at der skal være et råderum på 30,0 mio. kr. til investeringer. Et krav om, at administrationen udarbejder et katalog over handlemuligheder, der giver budgetforbedringer på såvel kort som langt sigt. Disse grundlæggende forudsætninger har ligget til grund for denne budgetaftale. Ser vi tilbage på perioden 2007 til 2009, så har perioden været præget af en række initiativer. Det gælder harmoniseringen af serviceniveauet i hele forretningen Sorø Kommune. Det gælder også driftsmæssige tilpasninger med optimering af driften. Endelig gælder det en række investeringer, som er foretaget både for at forbedre servicetilbuddet og for at opnå driftsmæssige gevinster. Dette høje aktivitetsniveau kombineret med styringsmæssige udfordringer på ældreområdet og det specialiserede socialområde har haft en pris. På den økonomiske side har perioden været kendetegnet ved regnskaber med driftsmæssige underskud, som har drænet kommunens kasse. En udvikling som nu skal vendes er første år i den nye valgperiode. I budget 2010 blev der, på baggrund af et vigende skattegrundlag, taget initiativer til at få bremset udgiftsudviklingen. Bl.a. blev konsolideringsstrategien godkendt som en del af budget Også i budget 2011 er der taget en række initiativer for at få bremset den negative udvikling. Skatterne er fortsat vigende, og skuer vi fremad og ind i perioden 2012 til 2014, så ser vi ingen væsentlig bedring af indtægtsmulighederne. Befolkningens sammensætning, herunder i særdeleshed aldersfordelingen, får fremadrettet også en større betydning, idet udviklingen går i retning af færre børn og flere ældre. For at sikre økonomi til at fastholde serviceniveauet på disse områder, er der i budgettet afsat demografimidler på samlet 60,0 mio. kr. i perioden 2011 til 2014.

2 Baggrund Dannelsen af budget 2011 (12-14) har været en vanskelig opgave for Byrådet af flere årsager: Den økonomiske udvikling i samfundet påvirker nu for alvor den kommunale økonomi vigende skattegrundlag betyder færre indtægter og som konsekvens heraf en økonomiaftale for kommunerne med nulvækst de næste år. Aldersfordelingen blandt borgerne i Sorø Kommune udvikler sig i en retning, hvor der bliver flere, som har brug for offentlig service, mens der bliver færre til at betale. Helt konkret betyder det færre indtægter og flere udgifter. Det betyder, at der for at sikre en bæredygtig økonomi og dermed opfylde målsætningen i kodeks, skal findes finansiering i perioden på mindst 130,0 til 150,0 mio. kr. For at nå det mål har det været nødvendigt at indarbejde forslag om strukturændringer, effektiviseringsforslag og forslag om ændring af serviceniveauet på flere områder. I valget af forslag til gennemførelse har vi taget afsæt i et ønske om at sikre den fornødne fremadrettede kvalitet i kommunens tilbud, således at vi fremover kan videreføre og udbygge Sorø Kommune som en kommune, der er attraktiv at bo og leve i, en kommune, der er attraktiv for erhvervslivet, og en kommune, der er en god arbejdsplads. Visionen Med afsæt i visionen for Sorø Kommune, som den er udmøntet i perioden 2007 til 2009, vedtog Byrådet i marts 2010 Visioner og veje til virkeliggørelse. En vision, som konkret i 2010/11 udmønter sig i tre udviklingsprojekter: Det gode børne- og ungdomsliv Partnerskaber slip ildsjælene løs Erhvervs- og byudvikling Projekterne skal være med til at sikre en fortsat udvikling af Sorø Kommune, og der skal inden for byrådsperioden kunne ses en tydelig ændring og udvikling af de pågældende områder. Visioner og veje til virkeliggørelse udgør samtidig grundlaget for de prioriteringer og investeringer, der følger af nærværende budgetaftale. Det gode børne- og ungdomsliv Projektet er et effektiviserings- og innovationsprojekt, hvor der sigtes mod at udnytte de givne ressourcer på området bedre. Projektet skal styrke kommunens servicetilbud til børn og unge, herunder dagtilbud, folkeskolen, specialundervisning, SFO og klubtilbud, SSP, Ungdommens Uddannelsesvejledning, Jobcentret, sundhedspleje og foranstaltningsområdet for børn og unge mv. De konkrete mål med projektet er: At skabe øget helhed og sammenhæng i kommunens servicetilbud på børne- og ungeområdet. 2

3 At sikre en fortsat udvikling af kommunens tilbud til børn, unge og familier med særlige behov. At styrke det forebyggende arbejde (forebyggelse og tidlig indsats) i kommunen i forhold til børn, unge og familier med særlige behov. At sikre en bedre udnyttelse af de samlede ressourcer på børne- og ungeområdet, herunder at bremse glidningen af midler fra normalområdet til det specialiserede område, og sikre, at der fremadrettet kan flyttes ressourcer fra specialområderne til de almene tilbud. At sikre, at det samlede udgiftsniveau på sigt kan reduceres. Det skal ske ved: At styrke det tværfaglige samarbejde ved at lægge en større del af det beslutningsforberedende arbejde ud decentralt på skoler og institutioner. At styrke det tværgående samarbejde omkring det enkelte barn/den enkelte familie og hermed også styrke tidlig indsats/forebyggelse (fx ved at børne-ungesagsbehandlingen rykker ud på skoler/institutioner). At kompetenceudvikle på både institutions- og organisationsniveau (fx gennem øget tværfaglighed). At udvikle partnerskaber, hvor det omgivende samfund involveres i arbejdet med udsatte børn/unge (fx ved at knytte ildsjæle fra idrætsliv, erhvervs- eller foreningsliv som mentorer for udsatte børn/unge). Partnerskaber slip ildsjælene løs Projektet skal sætte rammen for et strategisk samarbejde med den samlede lokale frivillige sektor og erhvervslivet om løsning af de velfærdspolitiske udfordringer, Sorø Kommune står over for bl.a. via indgåelse af partnerskaber. Projektet sigter ikke grundlæggende mod, at der skal tilføres flere midler til området, men mod at udfolde det store potentiale, der ligger i et strategisk samarbejde med den frivillige sektor. Det konkrete mål med projektet er: At gennemføre et organisatorisk projekt, hvor den frivillige sektor via de rette rammebetingelser involveres tæt i løsningen af de velfærdspolitiske udfordringer. At skabe en platform/organisatorisk ramme/netværk, hvor alle kommunens ildsjæle kan mødes og udvikle nye (måske fælles) ideer og tiltag og berige hinanden. Det skal ske ved: At vi som kommune over en årrække faciliterer et forum for ildsjæle, således at alle de frivilliges potentialer kan komme i spil. I 2011 vil et nærmere defineret projekt på sundhedsområdet, der tager udgangspunkt i kommunens sundhedsprofil være afsæt for projektet. Fokus vil være på, hvordan civilsamfundet/den frivillige sektor/ildsjælene kan medvirke til at forebygge og afhjælpe sundhedsmæssige og sociale problemstillinger for udsatte grupper. 3

4 Erhvervs- og byudvikling Projektet skal sætte et stærkt strategisk fokus på indsatsen for at fastholde og tiltrække virksomheder og borgere til Sorø Kommune, bl.a. ved markedsføring af Sorøs særkende og identitet som kultur-, natur- og vidensby. Det konkrete mål med projektet er: At fokusere på bosætning. At fokusere på offensivt at understøtte etablering af vidensvirksomheder i kommunen. At den fysiske planlægning skal understøtte levende, bæredygtige og attraktive bymiljøer for bosætning og virksomhedstiltrækning. Her tænkes bl.a. på den meget fremsynede og innovative udstykning Skelbæklund i Dianalund. Det skal ske ved: At vi i samspil med eksterne aktører gennemfører bosætningskampagner. At vi i samspil med eksterne aktører sætter markant fokus på tiltrækning af virksomheder. At der arbejdes videre med helhedsplaner for Alléhuset/Rådhusvej, Stenlille og Ruds Vedby. Sorø Kommune har, for at styrke mulighederne for pendling ind og ud af kommunen, vedtaget at understøtte en eventuel halvtimesdrift til og fra Sorø i DSB-køreplanen med tilhørende busruter. Konsolideringsstrategien Med vedtagelsen af budget 2010 blev konsolideringsstrategien for Sorø Kommune godkendt. I forbindelse med konstitueringen af det nye byråd blev strategien indarbejdet i konstitueringsaftalen. Konsolideringsstrategien er en vigtig strategi i forhold til styringen af den økonomiske udvikling i kommunen og videreføres derfor også i denne aftale. Proaktiv økonomistyring Vi fastholder den eksisterende styringskultur og udbygger den med nye elementer, hvor der løbende er fokus på budgetoverholdelse på grundlag af flere styringsparametre økonomi, mængde, aktivitet, kvalitet, effekt mm. Målet er, at vi i Sorø Kommune er på forkant med udviklingen og altid er parate til at iværksætte handlinger, så budgettet overholdes. Service tilpasses budgettet og ikke omvendt. Information om økonomi og aktivitet skal kombineres med information om kvalitet og effekt, så vi løbende har mulighed for at vælge omkostningseffektive løsninger med den bedst mulige kvalitet og effekt for borgerne. Der styres på månedlig og kvartårlig ledelsesinformation. Der er særligt fokus på en række udvalgte områder med styringsudfordringer. Det gælder: Ældreområdet Specialundervisning Voksen, handicap og botilbud Foranstaltninger for børn og unge Arbejdsmarkedsområdet I forbindelse med evalueringen af kommunens styringskoncept frem mod budget 2012 skal der sikres sammenhæng og gennemsigtighed i styringen, ligesom der skal fremlægges forslag til, hvordan institutionernes overførselsadgang mellem årene håndteres i tider med skærpede sanktioner fra de centrale myndigheder. 4

5 Servicetilpasning og omstrukturering på de sociale specialområder Fundamentet for servicetilpasning og omstruktureringer er gennemførte analyser og kortlægninger af ældreområdet, hjælpemidler, voksen, handicap og botilbud samt specialundervisning og foranstaltninger for børn og unge. Byrådet har i 2009 og 2010 vedtaget initiativer rettet mod servicetilpasning og omstrukturering. Flere elementer er implementeret i 2009, og fra 2010 og frem skal der arbejdes med yderligere tilpasninger. I Sorø Kommune handler vi ud fra, at de sociale specialområder er styrbare. Et væsentligt element i forhold til styrbarheden er at centralisere visitationskompetencen, så der sikres det fornødne fokus på økonomi og budgetoverholdelse samtidig med at lovgivningen overholdes. Vi arbejder videre med de igangsatte initiativer omkring visitation inden for specialundervisning, foranstaltninger for børn og unge samt voksen, handicap og botilbud. I visitationen skal der fokuseres på valg af omkostningseffektive løsninger. Dyre løsninger er ikke nødvendigvis dem med bedst kvalitet for den enkelte borger. Et andet element er den nye lovgivning vedrørende sammenhæng mellem ansvar for visitation og betaling inden for handicapområdet. Den nye lovgivning giver Sorø Kommune et redskab til løbende at tilpasse tilbuddet for borgeren til borgerens aktuelle behov, også selvom borgeren ikke bor inden for kommunegrænsen. Effektiviseringsstrategi Byrådet vedtog i august måned 2010 en effektiviseringsstrategi, som sætter fokus på indkøb, teknologi, digitalisering, arbejdsgange, processer, OPP (offentligt-privat-partnerskab), udbud, mm. Effektiviseringsstrategien skal fremadrettet bidrage med yderligere forslag til en optimering af kommunens drift både via forslag fra borgere, politikere, medarbejdere og ledelse. Målet med effektiviseringsstrategien er: At der arbejdes systematisk med løbende evaluering og efterfølgende effektivisering af organisation, arbejdsgange og service- og driftsformer. At den årlige målsætning for størrelsen af effektiviseringsgevinsterne fastlægges i forbindelse med budgetprocessen med udgangspunkt i den flerårige handleplan. I 2010 er konsolideringsudfordringen fastsat til mindst 3 mio. kr. stigende til mindst 10 mio. kr. i At der i andet halvår af hvert budgetår udarbejdes et handlekatalog - en flerårig handleplan, hvor det etårige perspektiv løbende inddrages i budgetprocessen. At der tilsvarende afsættes investeringsmidler til gennemførelse af effektiviseringstiltag, hvor det på baggrund af business cases vurderes hensigtsmæssigt. At effektiviseringsgevinsterne bliver omsat i en forbedret/udvidet service, øgede investeringer eller faglig udvikling af eksisterende service med prioriteringer på baggrund af effektvurderinger. Vi vil ligeledes i perioden 2011 og 2012 sætte fokus på konkurrenceudsættelse på de områder, hvor det kan være relevant, som fx lønområdet, Vej og Park, bogholderi og rengøring netop for at sikre og understøtte optimal opgaveløsning i kommunen. Tværkommunalt samarbejde kan i den sammenhæng evt. blive aktuelt, ligesom kontrolbud fra den kommunale virksomhed kan være et element heri. En vigtig forudsætning i arbejdet med effektiviseringer er, at arbejdet samtidig bygger på innovation, således at løsningerne samtidig kan medvirke til at forbedre kvaliteten i den service, vi leverer til borgere og brugere. 5

6 En række forslag er allerede ført ud i livet. Bl.a. er der sket en reorganisering af dele af ledelsesorganisationen, ligesom der er iværksat er række digitaliseringstiltag, som skal bidrage til at øge effektiviteten i administrationen. Restpuljen fastholdes som mål for yderligere effektiviseringstiltag i den kommunale organisation. Strukturtilpasning I byrådsperioden skal der fremlægges forslag til eventuel strukturtilpasning på de store serviceområder. Der skal ses på dagsinstitutionsområdet, folkeskoler, sundhedsområdet, pleje- og ældreomsorg samt det tekniske område. For hvert af områderne skal der på grundlag af visionen, demografi, ejendomsstrategien, økonomi, kvalitet mm. udarbejdes administrative oplæg om eventuel strukturtilpasning til politisk drøftelse og beslutning. Handlekataloget indeholder en række forslag til strukturtilpasninger. Senere i budgetaftalen vil det fremgå, hvilke af forslagene, som gennemføres. Ejendoms- og investeringsstrategi Der skal udarbejdes en ejendoms- og investeringsstrategi, som fastlægger de overordnede rammer for udvikling af kommunens ejendomsportefølje. Strategien skal bygge på en tilstandsvurdering af bygningsmassen, veje, broer og andre tekniske anlæg, deres anvendelighed, lokalisering og udviklingsmuligheder. Kommunens ejendomsportefølje og øvrige anlæg skal udvikles således, at der skabes gode fysiske rammer for alle de kommunale aktiviteter. Udgangspunktet er, at den investerede kapital vedligeholdes og bevares. Aktuelt foreligger tilstandsvurderinger på bygningsmasse, veje, broer og andre tekniske anlæg. Tilstandsvurderingerne viser, at der er behov for et generelt løft af budgetterne for at kunne nå hele vejen rundt, og specifikt i forhold til konkrete ejendomme. Budgetsituationen gør, at der ikke i 2011 vil være mulighed for at øge budgetterne til disse formål. De nuværende budgetrammer fastholdes derfor uændret med henblik på at skulle håndtere de mest akutte problemer. Vi er enige om, at vi fremadrettet vil søge lånedispensation til en opprioritering og dermed forøgelse af budgetterne til ekstraordinær vedligeholdelse af bygninger, veje og broer i de kommende år. Ved en bedre udnyttelse af de kommunale ejendomme forventer vi at kunne frigøre flere ejendomme, som vi vil forsøge at sælge. Provenuet heraf tilgår kassebeholdningen. Serviceniveau- og strukturtiltag Børne- og ungeområdet Med udgangspunkt i innovations- og effektiviseringsprojektet det gode børne- og ungdomsliv fremlægges ultimo 2011 et forslag til den fremtidige organisering af indsatsen på børne- og ungdomsområdet. Målet er at der via et målrettet fokus på tidlig indsats og forebyggelse, samt en styrkelse af det tværfaglige samarbejde mellem de professionelle og større inddragelse af civilsamfundet, skabes endnu bedre rammer for det gode børneliv, samtidig med en effektivisering på 1,0 mio. kr. i 2012 voksende til 3,0 mio. kr. i 2013 og 4. mio. kr. i Som en del af projektet om det gode børne- og ungdomsliv vil aftaleparterne arbejde for, at der fremadrettet bliver etableret et fritidstilbud for børn på mellemtrinnet (4. 6. klasse) i folkeskoleregi en SFO-klub. Ordningen skal i form og indhold være forskellig fra den nuværende SFO-ordning for de yngste børn i skolen, og tilbuddet skal indholdsmæssigt målrettes og tilpasses de lidt ældre børns ønsker og behov. Med en SFO-klub på alle folkeskoler i kommunen får alle børn lige adgang til et fritidstilbud efter skoletid. SFO-klubberne er 6

7 tænkt som en erstatning for de nuværende juniorklubber. Det skal sikres, at muligheden for netværksdannelse fastholdes, så de unge fortsat kan have kontakt på kryds og tværs af kommunen. Folkeskoleområdet Det må konstateres, at et økonomisk forsvarligt og visionært budget også indebærer en ændring af skolestrukturen. Det betyder, at skolerne Slaglille Bjernede, Alsted-Fjenneslev og Stenmagle lukkes. For aftaleparterne har skolelukninger ikke været et mål i sig selv, men er en konsekvens af de økonomiske rammebetingelser, Sorø Kommune står overfor. Herudover har aftaleparterne et stort ønske om at udvikle og forbedre kvaliteten i kommunens folkeskoler jf.visionen om Den nye folkeskole i Sorø Kommune. Derfor afsættes midler til en kvalitetsforbedring af folkeskolen til gavn for alle elever i kommunen, idet der i 2011 tilføres 1,250 mio. kr., og herefter 3,0 mio. kr. i hvert af overslagsårene. Dertil kommer, at vi investerer 15,760 mio. kr. i årene til udvikling af it i folkeskolen. Mulighederne for at dyrke den sport, der i dag dyrkes på skolerne, bibeholdes, da der afsættes midler til drift af de eksisterende sportsfaciliteter. Udviklingen i antallet af skolebørn betyder, at budgettet er stort set uændret i hele perioden. Aftaleparterne er opmærksomme på, at mange elever får længere transport og transporttid. Men set i lyset af visionen for Den nye folkeskole i Sorø Kommune er vi af den opfattelse, at det pædagogiske, inkluderende og indlæringsmæssige miljø vil blive væsentligt forbedret, da de ressourcer, der spares ved en ændring af skolestrukturen, stort set bliver geninvesteret i folkeskolen til gavn for alle kommunens elever, herunder de elever, der flyttes fra små til større skoler. Vi vil som konsekvens af denne beslutning kunne tilbyde: eleverne bedre mulighed for holddeling i den inkluderende folkeskole bedre mulighed for at fastholde det internationale/globaliserede samfund via it bedre mulighed for 2-lærer ordninger bedre mulighed for støttefunktion til elever med særlige vanskeligheder øget mulighed for kvalificeret undervisning ved læreres mulige fravær/kursusvirksomhed m.m. en ledelse, der har fokus på ledelse uden at skulle agere vikar mulighed for, at de større elever kan deltage i et klubliv efter endt skoledag Strukturændringen vil medføre ændringer/afskedigelser for personalet. Vi lægger op til en så optimal gennemførelse som muligt med særlig vægt på de personalemæssige retningslinjer, der arbejdes med i Sorø Kommune. Processen igangsættes så hurtigt som muligt og vedrører hele personalegruppen inden for Sorø Kommunes skolevæsen. Aftaleparterne anerkender den store indsats, som personale og forældre har ydet på vores skoler i Slaglille Bjernede, Alsted Fjenneslev og Stenmagle og ser frem til et konstruktivt samarbejde med både forældre og personale om den kommende tilpasning af skolestrukturen. 7

8 Daginstitutionsområdet Fællesledelse inden for daginstitutioner: Efter kommunesammenlægningen 1. januar 2007 har vi arbejdet på at etablere større og mere robuste daginstitutioner i Sorø Kommune. Der findes fortsat et par mindre daginstitutioner, som vi ønsker ledelsesmæssigt at integrere under større institutioner. Vi ønsker derfor, at der arbejdes på fællesledelse for daginstitutionerne Ta Fat og Skovhuset. Nedlæggelse af Naturbørnehusets busbørnehave: Vi ønsker at ligestille Naturbørnehusets tilbud med alle andre daginstitutioners tilbud i Sorø Kommune. Busdriften i Naturbørnehuset/Busbørnehaven indstilles derfor med virkning fra 1. januar Alle børn i Naturbørnehuset passes derefter i Naturbørnehusets bygningsmasse og omkringliggende lege/aktivitetsområde. Udviklingen i antallet af små børn betyder, at der er i årene samlet er afsat 5,0 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveauet. Biblioteksområdet Den aktuelle økonomiske situation har også givet anledning til en revurdering af kommunens biblioteksstruktur. Vi er i de overvejelser blevet enige om, at den fremtidige bibliotekssstruktur indeholder et hovedbibliotek i Sorø og et filialbibliotek i Dianalund. Det betyder, at filialbiblioteket i Stenlille lukkes. I den forbindelse skal findes en løsning for afhentning af bøger i Stenlille. Filialbiblioteket i Dianalund flyttes snarest muligt til det gl. rådhus i Dianalund. Bredde- og eliteidræt går hånd i hånd I kommunen findes et rigt foreningsliv, og mange foreningsledere og instruktører bidrager i dag med et stort frivilligt arbejde til glæde for både børn, unge, voksne og ældre i kommunen. For at understøtte dette arbejde afsættes yderligere kr. til Sorø-Ordningen i 2011 og frem. Endvidere afsættes kr. til etablering af Sports Team Sorø. Sorø Kommune vil samarbejde med idrætsforeningerne og klubberne, skolerne, uddannelsesinstitutionerne og erhvervslivet ud fra et ønske om at forbedre vilkårene for elite- og talentudvikling. Dette beløb forhøjes årligt - krone til krone - op til kr. ved tilsvarende tilskud fra eksterne samarbejdspartnere og sponsorer. Forøgelsen af tilskuddet til Sorø-Ordningen udmøntes efter beslutning i Kultur- og Fritidsudvalget. Det samme gør organiseringen af Sports Team Sorø. Kultur i øvrigt Der er indgået en aftale mellem Slagelse og Sorø kommuner vedr. finansiering af kulturkørekortet for perioden Oprindeligt blev der lagt budgetmidler ind for For at overholde den indgåede aftale lægger vi yderligere kr. ind, idet vi samtidig beslutter, at ordningen fremadrettet ikke støttes af centrale midler, således at en evt. videreførelse alene kan ske for eksisterende midler inden for de respektive berørte områder. Driftstilskuddet til Kulturregion Midt- og Vestsjælland forhøjes fra 1,- kr. pr. borger til 3,0 kr. pr. borger. Budgettet forøges dermed med kr. Til en forsættelse af Parnas Expo i 2011 afsættes kr. 8

9 Vej og Park Vej og Parks opgavefelt skal beskrives, således at der dannes et grundlag for at kunne tage politisk stilling til niveau for vedligeholdelse på alle områder. Ligeledes dannes et grundlag for at tage stilling til, hvordan disse opgaver fremover skal organiseres. På den baggrund afsættes på nuværende tidspunkt ikke midler til en sammenlægning og ombygning af ny nordlig vejgård, herunder etablering af saltlade. Beslutning herom træffes i forbindelse med en samlet vurdering af den fremtidige organisering af Vej og Park. Klima Sorø Kommune har et ønske om at styrke den miljø- og energimæssige adfærd i kommunen. Det gøres ved, at der gennemføres tiltag, som formindsker forbruget af vand og energi til el og opvarmning, og at der gennemføres tiltag, som ændrer forbruget af fossile ressourcer til vedvarende energikilder. På den baggrund er indgået aftale med Danmarks Naturfredningsforening, Kurveknækkeraftale og Borgmesteraftale, og ESCO-projektet er igangsat. En samlet strategi og plan for opnåelse af målsætningerne er under udarbejdelse. Som supplement hertil går Sorø Kommune nu aktivt ind i udbredelsen af grøn trafik. Det sker via projektet Test en elbil, der bygger på et partnerskab mellem Sorø Kommune og lokale virksomheder og inviterer borgere med ind i et projekt, hvor 10 el-biler over en 2- årig periode kommer ud at køre med Sorø-borgere bag rattet. Med 10 elbiler forventes det, at 80 testkørere kvit og frit får mulighed for at teste en elbil i en periode på 3 måneder. Kommunen, partnervirksomheder og borgere vil komme i front, når det gælder erfaringer og oplevelser med el-biler. Formålet er at indsamle viden, data og oplevelser med elbilen hos et bredt udvalg af potentielle testkører herunder børnefamilier, par, enlige, bofællesskaber, unge og ældre. Af klimabevillingen afsættes også et beløb til et projekt, der skal fremme kendskab til/viden om/guides og konkrete redskaber til et sundere, grønnere og bæredygtig levevis med basis i Sorø Kommune, som en kommune med en stor og dejlig natur. Naturen Sorø kommune har en unik natur, som det er væsentligt at værne om. Siden Sorø Kommune overtog kortlægning, tilstandsvurdering og varetagelse af naturbeskyttelsesområderne fra Vestsjællands Amt, har midlerne til området desværre været meget sparsomme, hvilket gør, at der ikke findes en opdateret tilstandsvurdering af naturen i kommunen. Derfor skal der i budgetperioden arbejdes på den nødvendige kortlægning og tilstandsvurdering af naturbeskyttelsesområderne med henblik på udarbejdelse af en naturkvalitetsplan. Åmosen Tilskuddet til det fælleskommunale sekretariat for Åmosen fastholdes i 2011, idet det er aftalt, at der frem mod budgetlægningen for 2012 i samarbejde med Holbæk og Kalundborg Kommuner skal ske en vurdering af og beslutning om, hvorledes det fremadrettede samarbejde omkring Åmosen skal videreføres. Tilskuddet gives under forudsætning af, at alle tre kommuner bidrager økonomisk til ordningen. 9

10 Sundhed og genoptræning Der skal i 2011 lægges en strategi for sundhedsindsatsen i Sorø Kommune, som fokuserer bredt på borgere i alle aldre og på tværs af kommunens geografiske områder. Vi ønsker at medvirke til at skabe rammer, som motiverer borgerne til at føre en sund livsstil, der fremmer borgerens trivsel og forebygger helbredsproblemer og deraf afledte behov for ydelser fra det offentlige af den ene eller anden slags. Sundhedsindsatsen skal samtidig imødegå den løbende opgaveflytning fra region til kommune, hvor et fortsat mere effektivt sygehusvæsen presser de kommunale ydelser. Stadig flere svækkede borgere udskrives tidligt fra sygehuset, og det er nødvendigt, at vi råder over de nødvendige kompetencer til at hjælpe disse borgere bedst muligt. Det er også nødvendigt, at vi har tilstrækkelige midlertidige boliger til de borgere, som har behov for en overgangsfase med ekstra støtte og pleje, inden de igen kan klare sig i eget hjem. Samtidig er det vigtigt at kunne tilbyde en målrettet og effektiv genoptræning til de borgere, der på grund af sygdom eller en ulykke har mistet en del af deres førlighed. Sundhedsstrategien skal samtidig give os et overblik over effekterne af vores sundhedsfremmende indsats. Vi ønsker at medvirke til at understøtte det gode liv for borgerne, samtidig med at vi har fokus på en sund økonomi i kommunen. Sundhedsplejen: Den kommunale sundhedspleje tilføres kr. til styrkelse af den forebyggende og sundhedsfremmende indsats for vores yngste medborgere. Skoletandplejen: Den kommunale skoletandpleje tilføres kr. til forebyggelse for at forbedre tandsundheden blandt børn og unge i kommunen. Et krav om løbende effektivisering og bedre kapacitetsudnyttelse skal sammen med de tilførte ressourcer forbedre serviceniveauet og vende den vigende udvikling i den generelle tandsundhed. Dagcenterkørsel: Det har været nødvendigt at øge egenbetalingen for transport til dagcenter og træningscenter fra 25. kr. pr dag til 50 kr. dag. Ældre Vi vil i de kommende år få betydeligt flere ældre borgere, og det er nødvendigt, at vi har ekstra fokus på at forebygge, at den aldrende befolkning får behov for hjælp. Vi vil derfor fortsætte i den retning, som er udstukket af to pilotprojekter fra I pilotprojekterne arbejdes på at genoptræne de borgere, der ansøger om praktisk bistand og pleje, og så vidt muligt hjælpe dem til et funktionsniveau, hvor de er selvhjulpne. Det er vores overbevisning, at det samtidig er med til at øge den enkeltes livskvalitet. Der afsættes derfor penge til yderligere hverdagsrehabilitering, som samlet set vil bidrage med en nettobesparelse på 2,0 mio. kr. fra 2012 og fremover. Samtidig skal der være tilstrækkelige midler til, at vi fortsat kan yde en god service/ kvalitet til de ældre borgere, som ikke er i stand til at klare sig selv. Vi har derfor afsat en pulje til at imødegå de demografiske forandringer. Det kræver fortsat en veldrevet og effektiv ældrepleje med fokus på ledelse, og hvor fastholdelse og rekruttering af dygtige og loyale medarbejdere er fundamentet. En yderligere 10

11 optimering i ressourcetildelingen ved visse ydelser forventes at kunne skabe en årlig besparelse på 1,0 mio. kr., uden at det får negative konsekvenser for borgerne. Der er i 2010 arbejdet med et beslutningsoplæg vedrørende den fremtidige kostproduktion. Et samlet Byråd har i september besluttet, at kostproduktionen skal baseres på kølemad. Hvorvidt Sorø selv skulle producere maden, eller om opgaven skulle sendes i udbud, har været et spørgsmål i budgetprocessen. Da anlægsmidlerne er knappe, og det kræver 8,1 mio. kr. i anlægsomkostninger, hvis Sorø Kommune selv skal producere maden, har vi besluttet, at opgaven skal sendes i udbud. Udviklingen i antallet af ældre betyder, at der i årene samlet er afsat 56,0 mio. kr. til fastholdelse af serviceniveauet. Handicap Voksen-/ handicapområdet har gennem de seneste år været en væsentlig udgiftspost i Sorø Kommune, og i sammenligning med andre kommuner har vi ligget med høje nøgletal. Det er vores hensigt, at vi over de kommende år skal nærme os landsgennemsnittet. Der er gennem de sidste 1½ år iværksat en del tiltag, som har en udgiftsdæmpende effekt, men der er fortsat væsentlige udfordringer. Vi hilser det derfor velkomment, at vi med en ny lovgivning omkring handlekompetence får mulighed for at få indflydelse på samtlige af kommunens sager. For at få anvist yderligere handlemuligheder, har vi valgt at tilknytte konsulenter fra Kommunernes Landsforening til området. På den baggrund er der i denne aftale indarbejdet mål for en nedbringelse af omkostningerne på hele området for voksen/handicap. Derudover planlægger vi at hjemtage visse rådgivnings- og behandlingstilbud, dels med henblik på en besparelse, og dels for at kunne give borgeren en lige så god rådgivning og behandling i nærmiljøet og i tæt sammenhæng med en eventuel genoptræning. Beredskab Sorø Brandvæsen bidrager til konsolideringsudfordringen med kr kr. årligt fra 2011 og frem. Administrationen Sorø Kommune har siden kommunesammenlægningen i 2007 arbejdet målrettet med forenkling og effektivisering af den administrative organisation, herunder ledelsesorganisationen. For at sikre et fortsat fokus på effektivisering og udvikling af den administrative organisation iværksætter vi en handleplan, som bidrager til et økonomisk råderum på 1,5 mio. kr. i 2011, 3,0 mio. kr. i 2012, 4,5 mio. kr. i 2013 og 7,0 mio. kr. i Handleplanen har fokus på bl.a.; en forenkling af den samlede ledelsesorganisation samtidig med et fortsat fokus på god ledelse som en forudsætning for trivsel på kommunens arbejdspladser effektivisering og forenkling af administrative arbejdsgange og arbejdsprocesser tværkommunal opgaveløsning på områder, hvor der er et økonomisk og fagligt potentiale fortsat digitalisering af den kommunale administration og anvendelse af selvbetjeningsløsninger udbud af relevante administrative områder 11

12 Direktionen forelægger primo 2011 en samlet handlingsplan for Økonomiudvalget. Målet er en administrativ organisation, hvor øget effektivitet og kvalitet i opgaveløsningen bidrager til det økonomiske råderum. Erhverv og turisme De kommende år vil for Sorø Kommune være præget af nulvækst og en uændret skatteprocent. Muligheden for at påvirke de økonomiske rammebetingelser for vækst og udvikling ligger således i et større politisk og administrativt fokus på erhvervsudvikling og bosætning. Den kommunale økonomi skal fremover styrkes gennem en god og fremsynet erhvervsstrategi samt bosætningsstrategier med fokus på de særlige kendetegn ved Sorø Kommune. En forøgelse af skatteindtægterne skal således sammen med en minimering af de sociale udgifter på sigt bidrage til det økonomiske råderum. Erfaringerne viser at tiltrækning af såvel virksomheder som borgere beror på de vilkår, vi som kommune kan tilbyde. Der er således brug for at sikre en endnu større sammenhæng mellem på den ene side det erhvervspolitiske strategiarbejde og bosætning og på den anden side de forskellige kommunale politikområder, som har indflydelse på virksomheders og potentielle borgeres valg af Sorø Kommune. Dette handler bl.a. om fysisk planlægning, infrastruktur/tilgængelighed, arbejdsmarkedspolitik, uddannelse, tilladelser og tilsyn og naturligvis også om serviceområderne. Sammenlægning af afstemningssteder Der er 13 afstemningssteder i Sorø Kommune, flere af stederne med ganske få vælgere. Med denne budgetaftale nedlægges afstemningsstederne Niløse, Nyrup, Slaglille Bjernede, Kr. Flinterup, Munke Bjergby og Stenmagle. Altså en reduktion fra 13 til 7 afstemningssteder. Derved opnås en besparelse på kr. i forbindelse med et valg. Grønt Forum og Ældrerådet Rådighedsbeløbene til Grønt Forum og Ældrerådet reduceres med henholdsvis kr. og kr. Anlæg Frederiksberg Skole Problemerne med PCB på Frederiksberg Skole skal udbedres. I den sammenhæng vil vi også give mulighed for, at skolens pædagogiske rammer forbedres. Desuden er det både naturligt og hensigtsmæssigt, at de energibesparende tiltag (ESCO) gennemføres samtidig. Der afsættes årligt 20,0 mio. kr. i perioden i alt 80,0 mio. kr. Den foreliggende rapport skal samtidig kvalificeres, så der er sammenhæng mellem rapporten og den befolkningsprognose, som er grundlaget for budget 2011 og overslagsårene. De forudsætninger, der af Byrådet var opstillet for helhedsplanen - afdelingsopdelt folkeskole, 3-sporet skole m.m. - skal sammen med befolkningsprognosen og den ændrede skolestruktur bidrage til at kvalificere projektet. Stenlille Skole Vi vil fjerne de gamle pavilloner ved Stenlille Skole og udbygge skolen med en bygning til overbygningseleverne samt faglokaler til naturfag. Der afsættes 20,0 mio. kr. i 2011 og 9,0 mio. kr. i 2012 til det byggeri, der tidligere er projekteret i samarbejde med repræsentanter fra skole og fagcenter. Byggeriet igangsættes så hurtigt som muligt med henblik på ibrug- 12

13 tagning senest 1. august Byggeriets samlede pris inkluderer myndighedskravet om P- pladser ved Stenlille Skole/Hallen og stien til Sandlyng Børnehus. It-strategiplan for folkeskolen I globaliseringens og digitaliseringens ånd ønsker vi at styrke folkeskolens it-udvikling ved at afsætte midler til opgradering af det eksisterende it-udstyr, som pt. er af ældre dato. Vi afsætter midler til pc er, udfasning og genanskaffelse af pc er samt påbegyndelse af udskiftningen af traditionelle tavler til interaktive tavler. I perioden 2011 til 2014 er samlet afsat 15,760 mio. kr. til udviklingen af it i folkeskolen. Kultur - og Fritidsområdet Kultur - og Fritidsudvalget besluttede på mødet den 5. maj 2010, at de ville arbejde for en udvidelse fodboldklubben Sorø Frejas arealer på "Grønningen" samt en renovering af hegnene ved arealerne. Der arbejdes derfor på en alternativ placering af Renvers ridebane. Der er endvidere opstået en mulighed for at etablere en syvmandsbane ved LBI s baneanlæg i forbindelse med udvidelsen af Frederiksberg hallen. Der afsættes et rammebeløb på 3,0 mio. kr. til disse projekter i Sorø Kommune ser endvidere positivt på at give Sorø Freja tilladelse til at etablere eget klubhus i forbindelse med banearealerne. Dianalund Bibliotek Dianalund Bibliotek flyttes til det gl. rådhus i Dianalund, og den nuværende biblioteksbygning udbydes til salg. Til flytning og indretning af biblioteket afsættes 1,0 mio. kr., idet det forudsættes, at de nuværende rammer på det gl. rådhus, med en mindre justering, skal rumme det nye fælles samlingspunkt i Dianalund. I forbindelse med flytningen og indretningen, skal der skabes plads til de aktiviteter, som i dag finder sted på Dianalund Bibliotek. Udviklingspuljen vedr. lokalområderne Udviklingspuljen vedr. lokalområderne er i årene 2011 og 2012 budgetlagt med kr., hvorefter der fremadrettet igen vil være 1,0 mio. kr. årligt til rådighed til udvikling af lokalområderne. Vi er enige om, at udviklingspuljens midler i 2011 skal prioriteres til de områder, som bliver berørt af skolelukninger. Generelt og finansiering Indkøb Mere effektivt indkøb er et væsentligt element af økonomiaftalen mellem regeringen og KL, samt i effektiviseringsstrategien for Sorø Kommune. Vi vil arbejde med en flerstrenget strategi med henblik på øget fokus på indkøb via: Vedligeholdelse af eksisterende aftaler. Nye udbud på varegrupper, herunder varegrupper udbudt via SKI eller Finansministeriet. Mere effektive indkøbsaftaler via K17. Strategisk fokus på forbrugs- og effektanalyser. Vi skal udnytte kommunens potentiale og de allerede indgåede aftaler. På baggrund af en vurdering af besparelsespotentialet i Sorø Kommune er der indarbejdet indkøbsgevinster på 1,841 mio. kr. i 2011, og 4,342 mio. kr. i hvert af overslagsårene. 13

14 Sygefraværsindsats Sygefraværet er for højt på nogle af Sorø Kommunes arbejdspladser. Med et mål om og en forventning til, at sygefraværet kan nedbringes på disse arbejdspladser, har vi indarbejdet en budgetreduktion på 3,715 mio. kr. i 2011 og frem. Gennemførelsen heraf skal ske differentieret, og der skal tages højde for bl.a. det enkelte områdes potentiale, fraværets omfang, forventninger til øvrige besparelser samt hidtidige tiltag, da processen med nedbringelse af sygefravær allerede er i gang. Socialt bedrageri Sorø Kommune har i en periode arbejdet med en øget indsats mod socialt bedrageri. Erfaringerne har været så positive, at vi med en øget indsats forventer en nettogevinst på kr. årligt fra 2011 og frem. Skatter Skatteudskrivningen er med denne aftale holdt uændret. Det betyder bl.a.: At personskatten tager udgangspunkt i det statsgaranterede udskrivningsgrundlag på 4,049 mia. kr. og en uændret udskrivningsprocent på 26,4 pct. At grundskylden tager udgangspunkt i et fremskrevet udskrivningsgrundlag på 3,558 mia. kr. og en uændret grundskyldspromille på 25,74 promille. At der fortsat udskrives dækningsafgifter af offentlige ejendomme og erhvervsejendomme, med uændrede udskrivningspromiller. Selskabsskatterne fremskrives jfr. KL s og Finansministeriets forventninger til de kommende års resultater. Der er derfor foretaget tilpasninger i forhold hertil. Låneomlægning Sorø Kommunes investeringsstrategi giver mulighed for at foretage sammenlægning og omlægning af lån, når det er attraktivt for kommunen. Det aktuelle renteniveau giver anledning til at foretage disse transaktioner på en del af kommunens låneportefølje. Omlægningen vil betyde en besparelse på renteudgifterne, som svarer til 3,587 mio. kr. i 2011, 2,643 mio. kr. i 2012, 1,629 mio. kr. i 2013 og 0,760 mio. kr. i Leasing En del af Sorø Kommunes investeringsstrategi omhandler anvendelse af leasing som et finansielt instrument. I den aktuelle økonomiske situation er vi derfor enige om, at der på områderne for indkøb af it-udstyr og genbrugshjælpemidler anvendes leasing. Den ændrede praksis betyder en besparelse på anskaffelsesbudgettet svarende til 6,000 mio. kr. i 2011, 4,690 mio. kr. i 2012, 3,381 mio. kr. i 2013 og 2,071 mio. kr. i Låneoptagelse I forbindelse med økonomiaftalen mellem KL og Regeringen har Sorø Kommune fået adgang til at optage et lån til gennemførelse af helhedsplanen for Frederiksberg Skole på 9,0 mio. kr. Endvidere har Sorø Kommune fået adgang til at optage et lån til udvidelse af Stenlille Skole på 20,0 mio. kr. Renter og afdrag er indarbejdet således, at der forventes låneoptagelse med opstart medio

15 Til gennemførelse af ESCO-aktiviteterne i forbindelse med helhedsplanen for Frederiksberg Skole kan Sorø Kommune optage lån svarende til udgiften. Der er indarbejdet en udgift på 4,7 mio. kr., som derfor også er indarbejdet som lån. Renter og afdrag finansieres via ES- CO-aftalen, og dermed via besparelserne på forbrugsafgifterne. Bilag Regnearksopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag budget Sorø, den 21. september Det Konservative Folkeparti Socialistisk Folkeparti Socialdemokratiet 15

16 Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget Budgetaftale CFA Minus er udtryk for en indtægt/overskud Beløb anføres i hele tusinder Tekst Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget) , , , ,0 Sum af ændringsforslag skattefinansieret drift i alt , , , ,1 Sum af ændringsforslag skattefinansieret anlæg i alt Sum af ændringsforslag jordforsyning i alt Sum af ændringsforslag brugerfinansieret i alt Sum af ændringsforslag låneoptagelse/afdrag på lån i alt ,7 1735,3 1735,3 1735,3 Nyt resultat af ændring i likvide aktiver , , , ,8 Dette regneark opsummerer oplysningerne i de vedlagte regneark. Der skrives derfor ikke i dette regneark.

17 Ændringsforslag til skattefinansieret drift - herunder indtægter på skatter og tilskud - og renter Minus er udtryk for en indtægt/overskud Beløb anføres i hele tusinder Tekst Administration Nemrefusion -117,3-117,3-117,3-117,3 1.4 Sammenlægning af afstemningssteder Åmosen Klima Daginstitutioner - strukturændringer Daginstitutioner - (bussen) Nedlægning af 3 skoler -4196, , , ,4 Styrkelse af folkeskolen Drift af gymnastiksale i Slaglille Bjernede og Stenmagle Børneprojektet Forældrebetaling i SFO -302,4-302,4-302,4-302,4 5.1 Lukning af Stenlille Bibliotek Opsigelse - CSU Omlægning af kostproduktion Transport "Længst mulig i eget hjem" Voksen handicap Visitation efter pakker Reduktion demografi Indkøb Sygefraværsindsats -3725,2-3725,2-3725,2-3725,2 7.3 Socialt bedrageri Selskabsskatter Låneomlægning -1726,5-1062,4-271,4 381,3 7.6 Låneomlægning -1860,4-1581,4-1358,4-1142,3 7.7 Leasing - hardware ,6-481,2-221,8 7.8 Leasing - hjælpemidler Beredskabet

18 Grønt Forum Ældreråd Kulturkørekort Sorø-ordningen - forøgelse af forenings- og medlemstilskud Ordning for eliteidræt og talentpleje Forhøjelse af tilskud i kulturaftale Kulturregion Midt- og Vestsjælland Parnas Expo Vedligeholdelse boldbaner Sundhedsplejen Tandplejen Enkeltydelser - budgetstatus SUM af ændringsforslag til skattefinansieret drift , , , ,1 Resultat af ordinær drift (budgetforslaget) ,0-27, , ,0 SUM overført , , , ,1 Nyt resultat af ordinær drift , , , ,1

19 Ændringsforslag til skattefinansieret anlæg Minus er udtryk for en indtægt/overskud Beløb anføres i hele tusinder Tekst Frederiksberg Skole Stenlille Skole IT i folkeskolen Udviklingspulje Handicapområdet Bosætningskampagne Trafiksikkerhed Sorø Station Kunstmuseet Cykelstier Boldbaner m.v. (Freja og Lynge-Broby) Flytning og indretning af Dianalund Bibliotek Tidligere anlægsplan modregnes , , , ,0 SUM af ændringsforslag til skattefinansieret anlæg Skattefinansieret anlæg (budgetforslaget) , , , ,0 SUM overført Nyt skattefinansieret anlæg i alt , , , ,0

20 Ændringsforslag til jordforsyning Minus er udtryk for en indtægt/overskud Beløb anføres i hele tusinder Tekst SUM af ændringsforslag til jordforsyning Jordforsyning (budgetforslaget) SUM overført Nyt jordforsyning i alt

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2016-2018 Godkendt af Byrådet den 27. januar 2016 Direktionens strategiplan 2016-2018 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategien,

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune

Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune Baggrund for den økonomiske politik i Skanderborg Kommune 1 Økonomisk Politik, 2014-2017 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik

Faxe kommunes økonomiske politik Formål: Faxe kommunes økonomiske politik 2013-2020 18. februar Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede rammer for kommunens langsigtede økonomiske udvikling og for den

Læs mere

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan

Den dobbelte ambition. Direktionens strategiplan Den dobbelte ambition Direktionens strategiplan 2013-2015 Godkendt af Byrådet den 20. marts 2013 Direktionens strategiplan 2013-2015 Direktionens strategiplan tager udgangspunktet i Byrådets Vision, Udviklingsstrategi

Læs mere

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne

Baggrund for den økonomiske politik og udmøntningen af denne Baggrund for den økonomiske politik 2014-2017 og udmøntningen af denne 1 1. Indledende bemærkninger omkring styringsværktøjer Den økonomiske politik fokuserer primært på styringen via økonomiske mål. Disse

Læs mere

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag

BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg BUDGET 2015-18 Direktionens reviderede budgetforslag Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning 10. september 2014 Afsættet for budgetlægningen

Læs mere

Aftale om Budget 2015

Aftale om Budget 2015 Aftale om Budget 2015 Indgået den 30. september 2014 mellem følgende partier i Vejen Byråd: Venstre, Danmarks Liberale Parti Socialdemokratiet Det Konservative Folkeparti Dansk Folkeparti SF Socialistisk

Læs mere

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89.

Der er i budgetforslaget forudsat en uændret udskrivningsprocent på 25,5 samt en uændret grundskyldspromille på 28,89. ØKONOMI OG PERSONALE Økonomibilag nr. 6 2014 Dato: 15. august 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Forslag til budget 2015-2018 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 20. maj

Læs mere

Faxe kommunes økonomiske politik.

Faxe kommunes økonomiske politik. Faxe kommunes økonomiske politik. 2013-2020 Formål: Faxe kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, og styringen af kommunens

Læs mere

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015

Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske

Læs mere

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune

Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Økonomi,HR&IT Økonomisk politik og budgetproces 2016-2019 Stevns Kommune Baggrund Økonomi har gennemført evaluering af Budgetproces 2015 med fagudvalgene og Økonomiudvalget, hvor hovedessensen er, at til

Læs mere

Budgetstrategi 2014 2017

Budgetstrategi 2014 2017 Budgetstrategi 2014 2017 Indledning Den økonomiske situation Kommunerne står i en vanskelig økonomisk situation. Finanskrisen har betydet stagnerende vækst, faldende skatteindtægter og stigende ledighed.

Læs mere

Budget 2012 med stabilitet og investeringer

Budget 2012 med stabilitet og investeringer Budgetforlig for 2012-2015 A: Socialdemokratiet B: Radikale Venstre C: Konservative F: SF L: Focus Fredensborg O: Dansk Folkeparti V: Venstre : Borgernes Stemme Den, 28. August 2011 Budget 2012 med stabilitet

Læs mere

Budget sammenfatning.

Budget sammenfatning. Budget 2010-2013 sammenfatning. Indledning I dette notat beskrives budgetprocessen samt hovedtræk i budget 2010-2013 og de forudsætninger der er grundlaget for budgettet. 2. oktober 2009 Kontaktperson:

Læs mere

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune

Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Økonomisk Politik for Ishøj Kommune Godkendt i Byrådet den 24.06.2014 Indledning Af aftalen om den kommunale økonomi for 2014 fremgår, at KL og regeringen er enige om, at det fremover skal være obligatorisk

Læs mere

Økonomisk Politik for Greve Kommune

Økonomisk Politik for Greve Kommune Økonomisk Politik for Greve Kommune Indledning Byrådet vedtog den 1. april 2008 Økonomisk Politik for Greve Kommune. Det er målet, at der gennem en økonomisk politik formuleres nogle pejlemærker for den

Læs mere

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner.

Beliggenhed Ballerup Kommune ligger i Region Hovedstaden. Kommunen afgrænses af Egedal, Furesø, Herlev, Glostrup og Albertslund Kommuner. Overordnede rammer 1. Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem.

Overordnede rammer. Vision. Vi satser på viden, der vil frem. Overordnede rammer Vision Ballerup Kommunes motto vi satser på mennesker dækker over kommunens vision frem mod 2020. Ballerup Kommune vil være en sund kommune, hvor det sociale ansvar involverer alle.

Læs mere

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013

Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 2010-2013 Vejen Kommunes låneoptagelse samt køb af ejendomme i perioden 21-213 Baggrund I forbindelse med budgetlægningen for 214 har der været en række politiske drøftelser om udviklingen i den kommunale gæld samt

Læs mere

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget.

På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. På de følgende sider er beskrevet forskellige finansieringsmuligheder i et kommunalt budget. Da de specifikke finansieringsforslag kan virke meget tekniske har vi for overskuelighedens skyld, sammenfattet

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2017-2020 tet for 2017-20 består af det fremlagte budget til 1. behandlingen tillagt budgetforliget, som er indgået mellem Socialdemokratiet, Venstre, Konservative

Læs mere

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018.

Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Budgetaftale for budgetåret 2015 og overslagsårene 2016, 2017 og 2018. Der indgås mellem partierne Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Socialistisk Folkeparti, Radikale Venstre, Liberal

Læs mere

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE

Økonomiudvalget ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetoplæg 2012-2015 for Odsherred Kommune Sag 306-2010-42702 Dok. 306-2011-210278 Initialer: CLH Åbent Sagens opståen Byrådet skal senest den 15. oktober 2011 have vedtaget et budget for 2012 med

Læs mere

Byrådet, Side 1

Byrådet, Side 1 Byrådet, 06-09-2016 Side 1 2. Åbent punkt - Beslutningssag - 1. behandling af budget 2017-2020 med tilhørende justering af de økonomiske pejlemærker - Sag nr. 16/4131 Sagsgang og sagstype Økonomiudvalget,

Læs mere

Forslag til budget 2014-2017

Forslag til budget 2014-2017 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 15. august 2013 Økonomibilag nr. 7 2013 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsnr: 2013-1268 Dok.nr: 2013-140248 Forslag til budget 2014-2017 Baggrund

Læs mere

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik.

Indledning. Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. Indledning Med denne budgetaftale viderefører Byrådet intentionerne bag den tidligere kommunalbestyrelses økonomiske politik. De underskrivende partier er enige om vigtigheden af, at målene bag genopretningsplanen,

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. 24. juni 2014 Formål med den Økonomiske politik Den

Læs mere

Indstilling til 2. behandling af budget

Indstilling til 2. behandling af budget Indstilling til 2. behandling af budget 2016-19 tet for 2016-19 tager udgangspunkt i det fremlagte budget til 1. behandlingen, korrigeret med tekniske ændringsforslag og ændringer fra budgetforliget mellem

Læs mere

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015

Udvikling af Børne- og Skoleområdet Kick-off/Opstartsmøde Vesthimmerlands Kommune udfordringer og perspektiver 2015 1 udfordringer og perspektiver 2015 Side 1 2 udfordringer og perspektiver 2015 Udfordringer helt overordnet på samfundsniveau: Økonomi Demografi Urbanisering Centralisering Globalisering Side 2 3 udfordringer

Læs mere

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne.

Budgettet dækker hele den kommunale virksomhed, det vil sige udgifter til drift og anlæg samt indtægterne. 1. Generelt Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal byrådet inden den 15. oktober hvert år godkende et budget for det kommende år og tre overslagsår. Budgettet skal behandles to gange i byrådet med

Læs mere

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018

Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Godkendt den 23. januar 2018 Økonomisk politik Den økonomiske politik fastsætter de overordnede økonomiske målsætninger for kommunens budgetlægning og finansielle strategi. Politikken

Læs mere

Forslag til budget

Forslag til budget ØKONOMI OG STYRING Økonomibilag nr. 6 2016 Dato: 11. august 2016 Tlf. dir.: 4477 2205 E-mail: mbje@balk.dk Kontakt: Mikkel Bo Jensen Forslag til budget 2017-2020 Baggrund Økonomiudvalget vedtog den 15.

Læs mere

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012

Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for 2012 Aftale mellem direktionen og chefen for Dagtilbud for Chefen for Dagtilbud er forpligtet til at arbejde målrettet på at efterleve og opfylde aftalens indhold, herunder nedenstående politiske mål. Indsatsområder

Læs mere

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget

9. oktober Vedtagne reduktionsforslag. Budget 9. oktober 2013 Vedtagne reduktionsforslag Budget 2014-17 Nr. R-101 X Reduktion af budget til arbejdsskader Politikområde 105 Tværgående udgifter Økonomiudvalget Tiltag (sæt ) Strukturændring Serviceændring

Læs mere

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik

5. februar Målopfyldelse. Økonomisk politik 5. februar Målopfyldelse Økonomisk politik Indledning Den økonomiske politik indeholder en række overordnede økonomiske målsætninger for den kommunale budgetlægning. Dette notat indeholder en status på

Læs mere

Overordnet mål for aftale

Overordnet mål for aftale Overordnet mål for aftale Resultat efter drifts-, anlægs- og renteudgifter og nettoafdrag skal udvise en balance Såfremt der hjemtages lån til styrkelse af likviditeten, da skal de anvendes direkte til

Læs mere

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord

Budgetorientering oktober v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard. Kulturcenter Limfjord Budgetorientering 2016 7. oktober 2015 v. Borgmester Peder Chr. Kirkegaard Kulturcenter Limfjord 1 Dagsorden Aftale mellem regeringen og KL Økonomisk politik Udfordringer/gode resultater Bred politisk

Læs mere

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08

Direktionen. Aftale 2008. Rev. 7/1-08 Direktionen Aftale 2008 Rev. 7/1-08 Indholdsfortegnelse INDHOLDSFORTEGNELSE... 2 1.0 INDLEDNING... 2 2.0 DEN POLITISKE RAMME... 3 3.0 DEN FAGLIGE RAMME... 4 4.0 EGEN RAMME... 4 5.0 DEN ADMINISTRATIVE RAMME...

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Styring Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Formål med den Økonomiske politik Den Økonomiske politik for Helsingør Kommune

Læs mere

Aftale om Genåbning af Budget 2010

Aftale om Genåbning af Budget 2010 Ringe, den 23. marts 2010 Aftale om Genåbning af Budget 2010 Indledning Faaborg-Midtfyn Kommune står, som mange af landets øvrige kommuner, over for store økonomiske udfordringer. Dette skyldes bl.a. den

Læs mere

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat.

Anlæg: Der er nu udarbejdet et forslag til investeringsoversigt, som dels tager højde for udgifter til de projekter, som allerede er igangsat. 8. september 2010 Sags id: 10/37207 Budgetoplæg -2014 Kontaktperson: mbmoe E-mail: mbmoe@assens.dk Dir. tlf.: 64 74 74 09 Budgetoplægget til økonomiudvalgets 1. bygger videre på de reduktionsblokke, der

Læs mere

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017

23.02.2014. Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 23.02.2014 Økonomisk politik for Ringsted Kommune for 2014-2017 Indholdsfortegnelse ØKONOMISK POLITIK FOR RINGSTED KOMMUNE FOR 2014-2017... 3 AD 1) OVERSKUD PÅ DEN ORDINÆRE DRIFT.... 3 AD 2) TEKNISK SERVICEUDGIFTSPULJE...

Læs mere

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser

Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Økonomiudvalg Politikområde 2 2013 2014 2015 2016 Implementeringsplan / serviceforringelser Besparelse administration -5,0-5,0-5,0 Hele organisationen skal bære en andel af besparelsen på 5 mio. kr. på

Læs mere

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010.

Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 ( ) mandag den 13. september 2010. Borgmesterens forelæggelsestale ved 1. behandlingen af Gentofte Kommunes budget for 2011 (2012-2014) mandag den 13. september 2010. Vores budgetforslag bærer også i år tydeligt præg af den økonomiske krise,

Læs mere

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet Center for Økonomi og Styring Stengade 59 3000 Helsingør Tlf. +4549282318 tlj11@helsingor.dk Dato 08.07.14 Sagsbeh. tlj11 Ansøgning om tilskud efter 19 til særligt vanskeligt stillede kommuner i Hovedstadsområdet

Læs mere

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om:

Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: Aftale mellem Venstre, Socialdemokraterne, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti, Radikale Venstre og Enhedslisten om: budget 2015 og budgetoverslagsårene 2016-2018 23. september 2014 Budgetlægning

Læs mere

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby

Referat Økonomiudvalget torsdag den 7. oktober 2010. Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Referat torsdag den 7. oktober 2010 Kl. 15:00 i Rådssalen, Lyndby Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - 2. behandling af budget 2011...2 07-10-2010 Side 1 1. ØU - Godkendelse

Læs mere

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme

Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Økonomisk politik for Helsingør Kommune Center for Økonomi og Ejendomme Udarbejdet af Team Budget, Ledelsesinformation & Analyse Vedtaget af Byrådet d. xx. Januar 2016 Formål med den Økonomiske politik

Læs mere

Generelle bemærkninger

Generelle bemærkninger Indledning Budget 2009 er vedtaget på Kommunalbestyrelsens møde den 8. oktober 2008. Budgettet baserer sig på en budgetaftale, som omfatter alle kommunalbestyrelsens partier på nær Socialistisk Folkeparti.

Læs mere

Resultatopgørelse, budgetforlig

Resultatopgørelse, budgetforlig Resultatopgørelse, budgetforlig 2015-18 Mio. kr. BF 2015 BF 2016 BF 2017 BF 2018 Skatter -3.953,5-4.044,4-4.126,8-4.207,1 Tilskud og udligning -1.839,9-1.739,5-1.772,2-1.810,4 Ændringer skatter og tilskud

Læs mere

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag

24. september 2014. ---------- Budgetoverslag ----------- Budgetforslag Resultatbudget 2015-2018 - Inkl.ændringsforslag og tekniske ændringer Budgetområder mio. kr. Regnskab Forventet regnskab Budgetforslag 24. september 2014 Netto-mio. kr. 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Det

Læs mere

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag

Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag Ændringsforslag til økonomiudvalgets budgetforslag 2018-2021 Dansk Folkeparti, Socialdemokratiet, Enhedslisten, Lokallisten, Radikale Venstre, Konservative og Venstre er enige om at fremlægge et samlet

Læs mere

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017

Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Forligsaftale af 2. oktober 2013 Budgetaftale vedr. budget 2014 og overslagsårene 2015-2017 Følgende budgetaftale for budget 2014 og overslagsårene 2015-2017, er indgået mellem følgende partier og lister

Læs mere

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende:

Efter denne orientering har Økonomiudvalget den 9. august 2010 truffet beslutning om følgende: Foreløbig budgetbalance for budget 2011-2014. Byrådet fik på møde den 22. juni 2010 gennemgået status på budget 2011 samt økonomiaftalen for kommunerne i 2011, med de usikkerheder dette tidlige tidspunkt

Læs mere

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune

169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016

Læs mere

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN

2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4 DEN KOMMUNALA EKONOMISTYRNINGEN 2.4.1 KOMMUNERNES ØKONOMISKE SITUATION OG UDGIFTSPOLITISKE PRIORITERINGER KURT HOULBERG Baggrunden for projektet Kommunernes økonomiske situation og udgiftspolitiske

Læs mere

Vejledning i brug af regnearket

Vejledning i brug af regnearket Vejledning i brug af regnearket Generelt -= indtægter eller besparelser + = udgifter Budget & Analyse (tlf. 72 10 73 67) hjælper gerne med udfyldelsen af arkene! Fanebladene Budgetforslag Viser resultatet

Læs mere

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014

NOTAT. Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 NOTAT Investeringspolitik Dato: 1. maj 2014 Billund kommunes overordnede økonomiske politik, har i en årrække i hovedsagen været koncentreret om, at sikre et ordinært overskud på den skattefinansierede

Læs mere

BUDGET I OVER- SIGT

BUDGET I OVER- SIGT BUDGET 2018-2021 I OVER- SIGT Indledning Om budgettet og oversigten En kommunal budgetproces består af flere dele. I den sidste fase, hvor der er meget offentligt fokus på budgetprocessen ligger der: En

Læs mere

Velfærds- og Sundhedsudvalget

Velfærds- og Sundhedsudvalget Referat Velfærds- og Sundhedsudvalget Mødedato: 25. maj 2016 Mødetid: 17:00 Mødested: Mødelokale 1 Indholdsfortegnelse: Åbne dagsordenspunkter 3 VS Budgetforslag 2017 inkl. overslagsårene 2018-2020, Velfærds-

Læs mere

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem

Frederikshavn Kommune - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem - Budget 2014-2017 Budgetforlig indgået mellem Socialdemokraterne Socialistisk Folkeparti Jette Fabricius Toft Investeringstanken lever Vi ser fortsat investeringer som en vigtig basis for budgettet og

Læs mere

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi.

Det er således forslaget, at kommunalbestyrelsen vedtager en langsigtet økonomisk politik, som indeholder principielle mål for kommunens økonomi. Økonomisk Sekretariat 12. marts 2010 Kee/mpt/pej Oplæg Hvidovre Kommune, Langsigtet økonomisk politik De aktuelle såvel som de forventede fremadrettede udsigter for den kommunale økonomi er præget af krise

Læs mere

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune

Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Folkeoplysningspolitik i Favrskov Kommune Målsætning for folkeoplysningspolitikken Favrskov Kommunes målsætning for folkeoplysningspolitikken er, at foreninger udbyder et varieret og mangfoldigt fritidstilbud

Læs mere

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene

Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016

Læs mere

Ændringsforslag til budget

Ændringsforslag til budget Ændringsforslaget er udarbejdet mellem: Dansk Folkeparti og Venstre Sammenfatning Holbæk Kommune står over for store økonomiske udfordringer i 2017, mens overslagsårene ser bedre ud. Men partierne bag

Læs mere

Ændringsforslag fra CVOB og NB

Ændringsforslag fra CVOB og NB Ændringsforslag fra CVOB og NB 28. september 2016 Resultatopgørelse inkl. virkningen af fremsatte ændringsforslag - budget 2017-2020 Resultat af ændring i likvide aktiver (budgetforslaget inkl. ændringer

Læs mere

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058

Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058 Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 8 Omstilling og effektivisering Område: Indsatsområde: Plan og kultur Strukturtilpasning Emne: Besparelse på halmodellens puljemidler/rådighedsbeløb kun i 2014 Aftaleholder: Christian Tønnesen Fagudvalg:

Læs mere

Effektiviseringsstrategi

Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Effektiviseringsstrategi 2017-20 Maj 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance, præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategi. Fælles - ved

Læs mere

Digitaliseringsstrategi

Digitaliseringsstrategi gladsaxe.dk Digitaliseringsstrategi 2015-2018 Gladsaxe Kommune er med stor fart i gang med at forandre og effektivisere opgaveløsningen og skabe mere velfærd for borgerne ved at udnytte mulighederne gennem

Læs mere

BUDGET Direktionens budgetforslag

BUDGET Direktionens budgetforslag BUDGET 2016-19 Direktionens budgetforslag Økonomi Økonomi og Udbud Rådhuset Ramsherred 5 5700 Svendborg Tlf. 62 23 30 00 Fax. 62 22 48 52 Indledning Kommunens økonomi er fortsat grundlæggende sund og i

Læs mere

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget

Økonomiudvalget. Politisk organisation. Administrationen. HJØRRING KOMMUNE BUDGET Generelle bemærkninger - Økonomiudvalget Økonomiudvalget Med et budget på 468,5 mio. kr. udgør Økonomiudvalgets område 12 % af Hjørring Kommunes samlede driftsbudget. Udvalget skal sikre, at den administrative driftsvirksomhed er i overensstemmelse

Læs mere

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget

Muligheder for tilpasning af budgetforslaget Muligheder for tilpasning af budgetforslaget 1. Baggrund Som det fremgår af budgetoversigt af 11. august 2014, som er udsendt sammen med dagsordenen til førstebehandling af Budgetforslag 2015 for Rudersdal

Læs mere

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014

Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Udkast til Årsplan i Undervisnings- og Børneudvalget for 2014 Med årsplanen tilrettelægger udvalget sit arbejde i møder, dialog og andre aktiviteter, således at det afspejler udvalgets prioriteringer af

Læs mere

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016

Borgerdialog og MED-møde. Budgetproces 2016 Borgerdialog og MED-møde Budgetproces 2016 Frederikssund Kommune Budget 2016 Frederikssund Kommune skal til enhver tid drives så effektivt som muligt til glæde for alle borgere og virksomheder. Den aktuelle

Læs mere

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE

Byrådet ODSHERRED KOMMUNE 1. Budgetforslag 2017-2020 for Odsherred Kommune Sag 306-2016-1470 Dok. 306-2016-248824 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2017 med overslagsårene

Læs mere

Direktionens strategiplan 2014-2017

Direktionens strategiplan 2014-2017 Direktionens strategiplan 2014-2017 27. november 2014 1 Direktionens strategiplan 2014 2017 I følgende notat forelægger direktionen i Syddjurs Kommune sin strategiplan for den kommende 4-årige periode.

Læs mere

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger

Strategi for inklusion. i Hørsholm Kommunes. dagtilbud skoler - fritidsordninger Strategi for inklusion i Hørsholm Kommunes dagtilbud skoler - fritidsordninger 2013-2018 Indledning Børn og unges læring og udvikling foregår i det sociale samspil med omgivelserne. Børn og unge er aktive,

Læs mere

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard

Budgetforslag 2016ff. Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff Fællesmøde mellem Seniorrådet, Handicaprådet og Social- og Sundhedsudvalget d. 11. august 2015 på Rødovregaard Budgetforslag 2016ff v. Socialdirektør Ole Pass Temaer Særlig situation

Læs mere

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016

Udviklingsaftale indgået mellem Direktionen og Økonomiudvalget 2016 Udviklingsaftalens afgrænsning Udviklingsaftalen indgås for 2016. Udviklingsaftalen omfatter den samlede administrative opgaveportefølje samt koncernens organisation. Ved indgåelse af udviklingsaftalen

Læs mere

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018

BF2015 BO2016 BO2017 BO2018 Oplæg til anlægsbudget for 2015-2018 I dette notat fremlægges anlægsbudgettet for 2015-2018 som det foreligger juni 2014 på baggrund af vedtagelsen af budgettet for 2014 med overslagsårene 2015-2017. I

Læs mere

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015

Regnskab 2014. Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 Økonomi- og Erhvervsudvalgets møde 18. marts 2015 Regnskab 2014 - Økonomioversigt Forv. Opr. budget regnskab Korr. budget Regnskab mio.kr. (-) angiver indtægt/overskud 2014 30/9 14 2014 2014

Læs mere

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning.

Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Bilag 7 Kommunens udgifter finansieres hovedsageligt af indtægterne ved skatter, statstilskud og kommunal udligning. Byrådet skal ved budgetvedtagelsen tage stilling til, om kommunen vil tage imod statens

Læs mere

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2

LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 LEDELSESGRUNDLAG UDVALGTE ROLLER, OPGAVER OG ANSVAR PÅ 4 LEDELSESNIVEAUER OG 6 TEMAER - DEL 2 Ledelsesgrundlaget er lavet med udgangspunkt i Leadership-Pipeline modellen. 2 Politisk betjening - Lede opad

Læs mere

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling.

Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, August 2010 Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. Sorø Kommunes Effektiviseringsstrategi 2010 2014 Sorø Kommune, Team Udvikling i Center for Økonomi, Personale og Udvikling. 1 Indholdsfortegnelse 1. Baggrund 1.1 Definitioner af effektiviseringer 1.2 Effektiviseringer

Læs mere

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri

Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri Aftale mellem Silkeborg Kommunes Børnehandicapcenter (BHC) og afdelingschefen for Handicap og Psykiatri 1. Indhold Styringsmodellen i Silkeborg Kommune baserer sig på gensidige aftaler mellem centerlederne

Læs mere

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes.

Endvidere indgår udmøntningen af råderumskataloget og bortfald af ældrepuljen i det omfang disse aktiviteter fortsættes. 1 Udvalget for Social og Sundhed Oversigt over udmøntning af nye ønsker til driftsbudgettet for 2016 Ved Byrådets budgetforlig blev der blandt andet truffet beslutning om at budgettet for Udvalget for

Læs mere

Budget - fra forslag til vedtagelse

Budget - fra forslag til vedtagelse Budgetforslag 2015 Budget - fra forslag til vedtagelse Formålet med denne pjece er at give et hurtigt indblik i Rudersdal Kommunes budget for 2015 til 2018 forud for vedtagelsen i oktober 2014. Pjecen

Læs mere

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018

REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag til budget 2015-2018 ØKONOMI OG PERSONALE Dato: 24. september 2014 Økonomibilag nr. 8 2014 Tlf. dir.: 4477 6316 E-mail: jkg@balk.dk Kontakt: Jeppe Krag Sagsid: 00.30.10-P19-2-14 REVIDERET - Afsluttende tilretning af forslag

Læs mere

Resultatopgørelser 2010-2016

Resultatopgørelser 2010-2016 Budgetforlig 2013 Beløb i mio. kr. - Løbende priser Resultatopgørelser 2010-2016 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Budget 2012 Budgetforslag 2013 Budgetoverslag 2014 Budgetoverslag 2015 Budgetoverslag 2016 Det

Læs mere

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance

Bilag 4: Direktionens forslag til et budget i balance Haderslev Kommune Økonomi & Løn - Fælles stabe Bygning C, Gåskærgade 26-28 6100 Haderslev www.haderslev.dk Dir. tlf. 74342711 / 23720311 slor@haderslev.dk 09-08-2017 Sagsident: 17/10069 Sagsbehandler:

Læs mere

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune

Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Generelt Afdelingschef i Vesthimmerlands Kommune Om Vesthimmerlands Kommune Vesthimmerlands Kommune i Region Nordjylland blev etableret ved Kommunalreformen i 2007. Kommunen har ca. 37.500 indbyggere og

Læs mere

Den effektive kommune

Den effektive kommune Den effektive kommune - kreative løsninger Vejen Kommunes strategi - kreative løsninger 1 Godkendt af Vejen Kommunes Byråd, den 8. marts 2011 Egon Fræhr borgmester Lay out: Vejen Kommune Tekst: Udvikling,

Læs mere

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi

Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi Allerød Kommune Allerød Kommunes Effektiviseringsstrategi 2017-20 April 2016 1 Indledning Med afsæt i Allerød Kommunes vision Fælles udvikling i Balance præsenteres hermed kommunens effektiviseringsstrategien.

Læs mere

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen.

Varde Byråd besluttede i 2014, at naturen skulle være omdrejningspunktet for Varde Kommune under overskriften Vi i naturen. Forligstekst Der er mellem partierne Venstre, Det Konservative Folkeparti, Dansk Folkeparti og Radikale Venstre indgået budgetforlig, som danner rammerne for udviklingen af Varde Kommune for de kommende

Læs mere

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget

Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Prioriteringskatalog vedr. besparelsesforslag - Økonomiudvalget Oversigt over forslag til budgetændringer Ramme 390 Politiske udvalg og administration Nr. 1 Risikostyring 700 300 300 300 Nr. 2 Reduktion

Læs mere

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015

Bilag 2:Likviditetsopretning. Økonomiudvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 Bilag 2:Likviditetsopretning udvalgets anbefaling til likviditetsgenopretning Februar 2015 1. Ingen arrangementer på Fredtoften i 2015 Der er i budget 2015 afsat 0,3 mio. kr. til arrangementer på Fredtoften.

Læs mere

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed

Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Folkeoplysningspolitik - politik for folkeoplysende virksomhed Guldborgsund Kommune Kultur- og fritidsafdelingen Parkvej 37 4800 Nykøbing F. Indhold Introduktion side 3 Vision side 4 Målsætninger side

Læs mere

Omstilling og effektivisering

Omstilling og effektivisering Nr. 39 Område: Indsatsområde: Emne: Aftaleholder: Fagudvalg: Funktion: Omstilling og effektivisering Plan og kultur Afbureaukratisering og effektivisering Reduktion i Plan og Kulturs personale Christian

Læs mere

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB

NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB NU LÆGGER VI SPORENE TIL FREMTIDEN SAMMEN EN STÆRK, DRIFTIG OG DRISTIG KOMMUNE PRÆGET AF ENTREPRENØRÅND, STÆRK KULTUR OG MEDBORGERSKAB 1 Hvordan skaber vi sammen det gode liv i Struer Kommune? Ved afstemningen

Læs mere