miljø og sundhed Læs om kontaktallergi og allergisk kontaktallergi hos børn ITS-NANO abstracts fra årsmødet om miljø og kræft den 22.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "miljø og sundhed Læs om kontaktallergi og allergisk kontaktallergi hos børn ITS-NANO abstracts fra årsmødet om miljø og kræft den 22."

Transkript

1 1 miljø og sundhed Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Formidlingsblad 20. årgang, nr. 2, sept Læs om kontaktallergi og allergisk kontaktallergi hos børn ITS-NANO abstracts fra årsmødet om miljø og kræft den 22. maj Se også Kalender

2 Indhold Kontaktallergi og allergisk kontakteksem blandt danske børn - et landsdækkende multicenter studie... 3 ITS-NANO - en interessentdrevet intelligent forskningsstrategi for testning af nanomateriale... 9 Abstracts fra årsmødet om miljø og kræft den 22. maj Set på internet Kalender Miljø og sundhed Bladet henvender sig primært til forskere, beslutningstagere og administratorer, der beskæftiger sig med miljø og sundhed. Udgives af: Sundhedsstyrelsens Rådgivende Videnskabelige Udvalg for Miljø og Sundhed Redaktion: Jens Peter Bonde (ansv) Steffen Loft Tina Kold Jensen Ulla Vogel Hilde Balling 20. årgang, nr.2, september Eftertryk mod kildeangivelse. ISSN elektronisk Nyt fra udvalget Formanden for udvalget, professor Jens Peter Bonde, Arbejds- og Miljømedicinsk Afd. på Bispebjerg Hospital, er blevet udnævnt til ledende overlæge på afdelingen ved siden af sit arbejde som klinisk professor på Københavns Universitet. Jens Peter Bonde, der har været formand for udvalget siden januar 2010, har derfor ønsket at gå af som formand for udvalget per 1. november 2014 og samtidigt træde ud af udvalget, herunder af redaktionsgruppen for miljø og sundhed. Som ny formand har Sundhedsstyrelsen udpeget professor Ulla Vogel fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøforskning og Dansk Center for Nanosikkerhed per 1. november Den nye formand vil blive præsenteret nærmere i det næste nummer af bladet. Arbejds- og Miljømedicinsk Afdeling på Bispebjerg Hospital har efterfølgende udpeget overlæge Niels Ebbehøj som medlem af udvalget og overlæge Charlotte Brauer som hans suppleant. Redaktionsgruppen takker Jens Peter Bonde for et fint samarbejde i hans tid som ansvarshavende redaktør for miljø og sundhed og ser frem til samarbejdet med den nye ansvarshavende redaktør Ulla Vogel. På redaktionsgruppens vegne Hilde Balling

3 Kontaktallergi og allergisk kontakteksem blandt danske børn - et landsdækkende multicenter studie Af Anne Birgitte Simonsen 1, Mette Deleuran 1, Charlotte Gotthard-Mørtz 2, Jeanne Duus Johansen 3, Mette Sommerlund 1, Resumé Børn og unge udvikler kontaktallergi i samme grad som voksne, og allergisk kontakteksem er et signifikant problem i denne aldersgruppe. Allergiudredning med lappetest bør gennemføres ved mistanke om kontakteksem. Kontaktallergi bør altid overvejes, hvis et barn med atopisk eksem ikke responderer på behandling. 1 Baggrund Allergisk kontakteksem erhvervet tidligt i livet kan have store konsekvenser for et barn. Det kan påvirke barnets livskvalitet (1) ligesom det kan udgøre et problem i forbindelse med leg, sport og skoleaktiviteter (2). Herudover kan sygdommen have stor betydning for fremtidigt valg af erhverv. Tidligere betragtede man allergisk kontakteksem som sjældent forekommende blandt børn. Man mente, at børns immunforsvar var mindre udviklet og at børn ikke i samme grad som voksne var eksponeret over for allergener (3,4). Data fra de sidste ti år har imidlertid vist, at kontaktallergi og allergisk kontakteksem er almindeligt blandt børn, og meget tyder på, at prævalensen er stigende (5,6). Vi har tidligere gennemgået de eksisterende epidemiologiske studier, hvor man har undersøgt forekomsten af kontaktallergi og allergisk kontakteksem blandt børn med eksem. Disse studier viste, at 26,6-95,6 % af de børn, der blev undersøgt, fik påvist kontaktallergi (6). 1 Dermatologisk Afdeling S, Aarhus Universitetshospital 2 Hudafdeling I og Allergicentret, Odense Universitetshospital 3 Videncenter for Allergi, Gentofte Hospital Den tilsyneladende stigning i forekomsten af allergisk kontakteksem blandt børn tilskrives en øget eksponering over for allergener som følge af nye trends, f.eks. tidlig brug af kosmetiske produkter og brug af smykker, nye fritidsinteresser og deltagelse i forskellige sportsaktiviteter. Det spiller formentlig også en rolle, at der de seneste år været øget fokus på området; man er blevet mere opmærksom på problemet, og derfor bliver der i dag undersøgt flere børn og unge for kontaktallergi end tidligere (7). Allergeneksponeringen afhænger af hvor i verden barnet befinder sig og bestemmes blandt andet af faktorer som klima, kulturelle forhold og ikke mindst af lovgivning (8). Den rapporterede hyppighed af kontaktallergi blandt eksempatienter varierer også pga. patientselektionen, hvilke allergener, der testes med og selve metoden, hvormed man udreder patienterne for kontaktallergi (6,9). Formålet med dette studie var: at beskrive karakteristika for en kohorte af børn, der blev henvist til udredning for kontaktallergi med lappetestning i Danmark i perioden , at undersøge hyppigheden og den tilhørende relevans af positive reaktioner og endelig at undersøge hvilke allergener, der hyppigst forårsager kontaktallergi og allergisk kontakteksem hos børn og unge. Materiale og metode Vi foretog en retrospektiv analyse baseret på data fra Den Nationale Database for Kontaktallergi. Fra 1. januar december 2011 blev i alt patienter i alderen 1-17 år udredt for kontaktallergi med lappetest i 12 forskellige hudklinikker og hospitalsafdelinger i Danmark (medlemmerne miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september

4 Figur 1. Andelen af børn henvist til lappetestning pr. år ud af alle børn i kohorten (n=2594). Figur 2. Andelen af børn med kontaktallergi fordelt på år i perioden , dvs. andelen af børn med mindst én positiv lappetest ud af alle de børn, der blev undersøgt det pågældende år. af Dansk Kontaktdermatitis Gruppe), som dækker ca. en femtedel af alle patienter i Danmark, der udredes for kontaktallergi. Alle patienter havde behandlingsrefraktært eksem eller et eksem, der var suspekt for allergisk kontakteksem. Børnene blev testet enten med den Europæiske Basisserie eller med TRUE TestTM suppleret med allergenerne fra den Europæiske basisserie, der ikke findes i TRUE TestTM. Relevansen af de positive reaktioner blev vurderet i henhold til nationale retningslinjer (10) ud fra patientens anamnese, varedeklaration, spot tests osv. Resultater I alt blev patienter i alderen 1-17 år undersøgt med lappetest. I denne kohorte var 34,1 % drenge, 2,7 % havde en allergi, der kunne relateres til et eventuelt fritidsjob, 44,8 % havde atopisk dermatitis, 28,0 % havde håndeksem, 1,5 % havde eksem på benene og 19,2 % havde eksem i ansigtet. I alt havde 25,2 % af patienterne en positiv reaktion over for mindst ét allergen. Af disse blev 66,4 % vurderet som havende nuværende eller tidligere relevans. Den årlige andel af børn, der blev henvist til udredning med lappetest, steg gradvist i perioden (figur 1). Den udtalte stigning i 2008 skyldtes, at der på det tidspunkt blev inkluderet flere klinikker i Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og dermed flere klinikker, som rapporterede til databasen. Figur 2 viser andelen af positive reaktioner pr. år. 4 miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september 2014

5 Patienterne blev inddelt i fire aldersgrupper og tabel 1 viser andelen af positive og relevante reaktioner fordelt på køn og alder. Samlet set blev flere piger end drenge undersøgt, hvilket var tydeligt fra 5-års alderen og opefter, og denne forskel tiltog med alderen. Piger havde en signifikant øget risiko for at have kontaktallergi i forhold til drenge (26,7 % versus 22,1 %, p < 0,05). Denne forskel mellem køn var tydelig fra 13-års alderen. Der var ingen signifikante forskelle i andelen af positive eller relevante reaktioner på tværs af aldersgrupperne. Metalallergener (nikkel, kobolt og krom) var den gruppe stoffer, der hyppigst forårsagede kontaktallergi (12,2 %) efterfulgt af parfumestoffer (4,7 %) og sort farvestof/p.phenylenediamine (PPD) (3,5 %). I tabel 2 ses allergenerne i rækkefølge efter hyppigheden af positive reaktioner samt andelen af positive reaktioner fordelt på de forskellige grupper af allergener. Tabel 3 viser de hyppigste eksponeringskilder. Nikkel var det allergen, der hyppigst forårsagede kontaktallergi. Blandt de børn, der blev lappetestet med nikkel, havde 9,7 % en positiv reaktion. Af disse var 69,0 % relevante. De hyppigste allergener efter nikkel var kobolt (4,4 %), PPD (3,5 %) og parfumestoffer (2,5 %). Blandt de årige havde 3,8 % en positiv lappetest, der blev vurderet at være arbejdsrelateret. Eksemet var lokaliseret til hænderne i 81,3 % af tilfældene. De allergener, der hyppigt forårsagede arbejdsrelateret allergi, var metaller, limstoffer og PPD (sort farvestof). Diskussion Blandt de børn og unge, der blev lappetestet i perioden , havde 25,1 % kontaktallergi og relevansen var 66,4 %, hvilket er i overensstemmelse med internationale studier. Metaller, parfumestoffer og hårfarve var de hyppigste allergener. Jo ældre børnene var, jo flere blev lappetestet, ligesom hyppigheden af både positive og relevante reaktioner steg, men vi fandt ingen signifikante forskelle hvad angår hyppigheden af kontaktallergi mellem aldersgrupperne. Dette reflekterer muligvis forskelle i henvisningsmønsteret - jo ældre barnet er, jo større er tilbøjeligheden til at udrede med lappetest. Det kan også afspejle, at for få børn i de yngste aldersgrupper bliver testet og dermed indikere, at flere små børn bør testes for kontaktallergi. Knap 45 % af de undersøgte børn havde atopisk dermatitis. En mulig forklaring herpå er, at børn med behandlingsrefraktær atopisk dermatitis lappetestes for at afdække mulige årsager hertil såsom kontaktallergi, eksempelvis overfor behandlingsmidler. Nikkel er langt det hyppigste allergen i Europa blandt både børn og voksne (11), hvilket også afspejles i vores resultater; nikkel var det allergen, der hyppigst forårsagede kontaktallergi i alle aldersgrupper. Hyppigheden af nikkelallergi steg med alderen, men selv små børn under 4 år havde allergisk kontakteksem forårsaget af nikkel. Parfumeallergi er et stigende problem blandt børn og selv små børn eksponeres for parfumeholdige produkter (12,13). Stigningen skyldes primært eksponering over for kosmetik og hudplejeprodukter, men husholdningsprodukter bidrager også hertil (14). I dette studie blev børn testet med 1-4 allergener, der screener for parfumeallergi. Blandt de undersøgte børn havde 4,7 % en positiv reaktion overfor mindst ét af screeningsstofferne. I denne patientgruppe var risikoen for at have parfumeallergi lige høj blandt drenge og piger, hvilket er i modsætning til tidligere studier blandt voksne, hvor man fandt en signifikant højere forekomst af parfumeallergi blandt kvinder (15,16). Dette kan givetvis forklares ud fra eksponeringen over for parfume, som tiltager med alderen, især for kvinders vedkommende. PPD (sort farvestof) kan forårsage sensibilisering ved selv lave koncentrationer (17). I vores studie havde 3,5 % af de børn, der blev testet med PPD, en positiv reaktion. Det yngste barn, som reagerede på PPD, var 4 år. Dette sensi- miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september

6 Tabel 1. Resultaterne af lappeprøverne fordelt på aldersgruppe og køn antal henvist til lappeprøve positive reaktioner relevans a Alder (år) Total piger (%) drenge (%) total (%) piger (%) drenge (%) p-værdi total (%) piger (%) drenge (%) p-værdi (40.8) 45 (59.2) 19 (25.0) 9 (29.0) 10 (22.2) 0,5 11 (57.9) 5 (55.6) 6 (60.0) 0, (57.7) 96 (42.3) 55 (24.2) 33 (25.2) 22 (22.9) 0,69 37 (67.3) 23 (69.7) 14 (63.6) 0, (64.1) 208 (35.9) 152 (26.3) 100 (27.0) 52 (25.0) 0, (66.4) 68 (68.0)) 33 (63.5) 0, (68.8) 535 (31.3) 425 (24.8) 314 (26.7) 111 (20.7) < (66.6) 219 (69.7) 64 (57.7) <0.05 Total (65.9) 884 (34.1) 651 (25.1) 456 (26.7) 195 (22.1) < (66.4) 315 (69.1) 117 (60.0) <0.05 F test: Forskel mellem aldersgrupper: p=0.90 p=0.97 p=0.76 p=0.89 p=0.90 p=0.97 a relevans = antal relevante reaktioner/antal positive reaktioner Tabel 2. Allergenerne listet efter hyppigheden af positive reaktioner andel med relevans andel med allergi allergi % % piger % drenge % Allergengruppe (n pos /n testet ) (n relevant /n positive ) (n pos /n testet ) (n pos /n testet ) p-værdi Metaller a 12.2 (316/2593) 59.8 (189/316) 15.0 (256/1709) 6.8 (60/884) <0.05 Parfumestoffer b 4.7 (123/2594) 58.5 (72/123) 5.1 (87/1710) 4.1 (36/884) 0,25 Hårfarve c 3.5 (88/2513) 85.2 (75/88) 3.4 (56/1669) 3.8 (32/844) 0,57 Limkemikalier d 3.2 (84/2593) 56.0 (47/84) 3.0 (51/1709) 3.7 (33/884) 0,31 Gummikemikalier e 3.0 (79/2594) 58.2 (46/79) 2.3 (39/1710) 4.5 (40/884) <0.05 Konserveringsmidler f 2.9 (75/2594) 46.7 (35/75) 2.7 (47/1710) 3.2 (28/884) 0,55 Behandlingsmidler g 1.8 (46/2592) 26.1 (12/46) 1.6 (27/1709) 2.2 (19/883) 0,3 Planter h 0.9 (23/2544) 65.2 (15/23) 0.7 (11/1679) 1.4 (12/865) 0,06 Binyrebarkhormon til topikal behandling i 0.7 (14/2011) 50.0 (7/14) 0.3 (4/1301) 1.4 (10/710) <0.05 a Nikkel, kobolt, krom b Fragrance mix I, fragrance mix II, Myroxylon pereirae, HICC c PPD d Kolofonium, p-tert butyl formaldehyd resin, epoxy resin e Sort gummi mix/ippd, mercaptobenzothiazole, mercapto mix, thiuram mix, carba mix f Euxyl K 400, MCI/MI, formaldehyde, methyldibromo glutaronitrile, paraben mix, diazolidinyl urea, imidazolidinyl urea, quaternium-15, bronopol g Cain mix/benzocain, neomycin sulfat, clioquinol, quinoline mix h Sesquiterpene lactone mix, primin i Budesonid, tixocortol pivalate Tabel 3. Hyppigste eksponeringskilder Allergengruppe Metaller Parfumestoffer PPD Limkemikalier Gummikemikalier Konserveringsmidler Behandlingsmidler Planter Binyrebarkhormon til lokalbeh. Eksponeringskilde Smykker, metalspænder, sko Deodorant, shampo, flydende sæbe Hårfarve, hennatatovering, øjenbrynsfarve Plaster, medicinske præparater, kosmetik Sko, handsker Renseservietter, kosmetik Medicinske præparater, ikke specificeret Planter, ikke specificeret Medicinske præparater, ikke specificeret 6 miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september 2014

7 biliseringsmønster blandt børn kan formentlig tilskrives nye trends, der involverer produkter med PPD, herunder især hennatatoveringer og brug af hårfarve i en ung alder (18,19). Det er dog velkendt, at en positiv reaktion over for PPD også kan ses som følge af såkaldt krydsallergi over for andre allergener (17,18). Desværre har vi begrænset information om hvilke eksponeringer, der lå til grund for PPD sensibiliseringen i dette studie. I en gruppe af voksne eksempatienter fandt Thyssen et al. (20) sensibiliseringsrater på 2,2 % blandt kvinder og 1,7 % blandt mænd. I modsætning hertil fandt vi ingen forskel mellem køn hvad angår PPD-allergi i nogen af de fire aldersgrupper. De fleste tilfælde af PPD-allergi skyldes udsættelse for hårfarve eller frisørprodukter (11) og man kan forestille sig, at der med alderen opstår en forskel i eksponeringen over for PPD, hvilket kan forklare den observerede kønsforskel blandt voksne patienter. Piger havde samlet set en signifikant højere risiko for at have kontaktallergi. Denne kønsforskel skyldtes primært nikkel. Blandt piger forårsagede nikkel 29,6 % af alle positive reaktioner. For drengenes vedkommende var nikkel det udløsende allergen i 13,5 % af tilfældene og forskellen imellem kønnene, hvad angår nikkelallergi, var signifikant. Kønsforskelle i sensibiliseringsmønster afspejler eksponeringen over for forskellige allergener, og forskellen i nikkelallergi kan givetvis forklares med at piger hyppigere har huller i ørene og bruger smykker i en tidligere alder (21). Hyppigheden af sensibilisering over for gummikemikalier og behandlingsmidler med binyrebarkhormon var signifikant højere blandt drenge. Igen afspejler dette sandsynligvis forskelle i eksponeringsmønster. Drenge er muligvis mere udsat for gummikemikalier i forbindelse med sport og fritidsaktiviteter. Den observerede kønsforskel hvad angår allergi over for behandlingsmidler med binyrebarkhormon bør undersøges nærmere. Vores studie var landsdækkende, og så vidt vi ved, er det det største studie af sin slags. Selvom man, på grund af stikprøvestørrelsen, skal udvise nogen forsigtighed i tolkningen af resultaterne for de yngste børn, bidrager vores studie med ny og vigtig viden. De data, der blev brugt i analysen var indhentet fra 12 forskellige dermatologiske klinikker i Danmark. Alle klinikker brugte standardiserede allergener og fulgte internationale guidelines hvad angår påsætning og tolkning af lappeprøverne. Konklusion Dette er det første studie siden 1982, der undersøger forekomsten af allergisk kontakteksem blandt danske børn, som er henvist til lappetestning. Blandt de børn, der blev lappetestet i perioden , havde 25,1% mindst én kontaktallergi og 16,7 % havde allergisk kontakteksem. Risikoen for at have kontaktallergi og allergisk kontakteksem var signifikant større for piger. Allergisk kontakteksem blandt børn er et alvorligt problem, og kontaktallergi skal altid mistænkes, hvis et barns eksem ikke responderer på konventionel behandling eller ved særlige eksponeringer. Lappetestning er en vigtig diagnostisk procedure - også til børn. Antallet af børn, der blev henvist til lappetest, steg støt fra , men andelen af børn med kontaktallergi eller allergisk kontakteksem ændrede sig ikke signifikant. Studiet bør gentages senere, således at vi har mulighed for at monitorere udviklingen af kontaktallergi og allergisk kontakteksem blandt danske børn. Yderligere information: Anne Birgitte Simonsen Referencer 1. Beattie PE, Lewis-Jones MS. A comparative study of impairment of quality of life in children with skin disease and children with other chronic childhood diseases. Br J Dermatol 2006;155(1): miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september

8 2. Lewis-Jones MS, Finlay AY. The Children's Dermatology Life Quality Index (CDLQI): initial validation and practical use. Br J Dermatol 1995;132(6): Veien NK, Hattel T, Justesen O, Norholm A. Contact dermatitis in children. Contact Dermatitis 1982;8(6): Weston WL, Weston JA. Allergic contact dermatitis in children. Am J Dis Child 1984; 138(10): Militello G, Jacob SE, Crawford GH. Allergic contact dermatitis in children. Curr Opin Pediatr 2006;18(4): Simonsen AB, Deleuran M, Johansen JD, Sommerlund M. Contact allergy and allergic contact dermatitis in children - a review of current data. Contact Dermatitis 2011;65(5): Hogeling M, Pratt M. Allergic contact dermatitis in children: the Ottawa hospital patch-testing clinic experience, 1996 to Dermatitis 2008;19(2): Thyssen JP, Johansen JD, Linneberg A, Menne T. The epidemiology of hand eczema in the general population--prevalence and main findings. Contact Dermatitis 2010;62(2): Jacob SE, Castanedo-Tardan MP. Alternatives for fragrance-allergic children. Pediatr Ann 2008;37(2): Rastogi SC, Menne T, Johansen JD. The composition of fine fragrances is changing. Contact Dermatitis 2003;48(3): Heisterberg MV, Andersen KE, Avnstorp C, Kristensen B, Kristensen O, Kaaber K, et al. Fragrance mix II in the baseline series contributes significantly to detection of fragrance allergy. Contact Dermatitis 2010;63(5): Thyssen JP, Carlsen BC, Menne T, Johansen JD. Trends of contact allergy to fragrance mix I and Myroxylon pereirae among Danish eczema patients tested between 1985 and Contact Dermatitis 2008;59(4): DeLeo VA. p-phenylenediamine. Dermatitis 2006;17(2): Schnuch A, Lessmann H, Frosch PJ, Uter W. para-phenylenediamine: the profile of an important allergen. Results of the IVDK. Br J Dermatol 2008;159(2): Spornraft-Ragaller P, Schnuch A, Uter W. Extreme patch test reactivity to p-phenylenediamine but not to other allergens in children. Contact Dermatitis 2011;65(4): Bonitsis NG, Tatsioni A, Bassioukas K, Ioannidis JP. Allergens responsible for allergic contact dermatitis among children: a systematic review and meta-analysis. Contact Dermatitis 2011;64(5): Menne T, Johansen JD, Sommerlund M, Veien NK. Hand eczema guidelines based on the Danish guidelines for the diagnosis and treatment of hand eczema. Contact Dermatitis 2011;65(1): Johansen JD, Frosch PJ, Lepoittevin J-P, editor. Contact Dermatitis 5ed. Berlin Heidelberg: Springer Verlag; Johnke H, Norberg LA, Vach W, Bindslev- Jensen C, Host A, Andersen KE. Reactivity to patch tests with nickel sulfate and fragrance mix in infants. Contact Dermatitis 2004; 51(3): miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september 2014

9 ITS-NANO - en interessentdrevet intelligent forskningsstrategi for testning af nanomaterialer Af Anne T Saber 1, Vicki Stone 2, Stefano Pozzi-Mucelli 3, Lang Tran 4, Karin Aschberger 5, Stefania Sabella 6, Craig Poland 4, Dominique Balharry 2, Teresa Fernandes 2, Stefania Gottardo 5, Steven Hankin 4, Mark GJ Hartl 2, Nanna Hartmann 5,11, Danail Hristozov 3, Kerstin Hund-Rinke 7, Helinor Johnston 2, Antonio Marcomini 3, Oliver Panzer 8, Davide Roncato 9, Håkan Wallin 1, Janeck J Scott-Fordsmand 10, Ulla Vogel 1 Det stigende antal nanomaterialer, som introduceres på markedet disse år, øger behovet for risikovurdering af disse materialer. Da det ikke er muligt at vurdere risikoen særskilt for hvert enkelt nanomateriale, er der behov for en forskningsstrategi på området, som prioriterer de tilgængelige økonomiske og tidsmæssige resurser. Formålet med ITS-NANO projektet var netop at udvikle en forskningsstrategi, der sigter mod udvikling af en intelligent teststrategi, som sikrer sikker anvendelse af alle nye nanomaterialer i fremtiden. Læs her hvordan. 2 Baggrund for ITS-NANO projektet Det er generelt uoverkommeligt at lave risikovurderinger for alle kemiske stoffer enkeltvis, hvor der tages højde for alle mulige eksponeringsscenarier for henholdsvis mennesker og 1 Dansk Center for Nanosikkerhed, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmilø, København, Danmark 2 Heriot Watt University, Edinburgh, UK 3 Veneto Nanotech, Padova, Italien 4 Institute of Occupational Medicine, Midlothian, UK 5 European Commission, DG-JRC, Ispra, Italien 6 Italian Institute of Technology, Genova, Italien 7 Fraunhofer IME, DE, Aachen, Tyskland 8 European Research Services GmbH, Münster, Tyskland 9 Centro Ricerche Fiat S.C.p.A, Orbassano Italien 10 Aarhus Universitet, Aarhus, Danmark 11 Danmarks Tekniske Universitet, Kgs. Lyngby, Danmark miljø. For nanomaterialer er dette en særlig udfordring, fordi den accelererende udvikling i antallet af nye nanomaterialer og nye former for anvendelse sætter udviklingen af metoder til test af sikkerhedsaspektet under tids- og ressourcepres. Det ville derfor være hensigtsmæssigt at have en fælles forskningsstrategi. Denne bør sigte mod udvikling af en intelligent teststrategi (ITS), som sikrer udvikling af metoder til præcis og effektiv risikovurdering af nanomaterialer. Med præcis menes, at man når til den korrekte konklusion, og med effektiv menes, at man har de rette værktøjer og protokoller til rådighed samtidigt med, at testningen ikke tager for lang tid eller er for dyr. Det var på denne baggrund, EU Kommissionen i 2012 bevilgede fondsmidler til ITS-NANO projektet (herefter kaldet ITS-NANO). Formålet med ITS-NANO var at udvikle en forskningsprioritering for en intelligent teststrategi for nanomaterialesikkerhed (nanosikkerhed) (www.its-nano.eu), som samtidig var godtaget og anerkendt af alle relevante interessenter/ stakeholders. Selve ITS-NANO konsortiet omfattede eksperter fra ni forskellige europæiske organisationer og involverede derudover mere end 80 eksperter, der tilsammen repræsenterede akademiske kredse, industri, lovgivere og NGOer. Diskussionerne forgik hovedsagligt via to workshops, hvor vi kortlagde interessenternes behov, identificerede huller i vores viden og - baseret på disse informationer - udviklede en stakeholder-drevet forskningsprioritering (1). Strategien blev for nyligt publiceret i Particle and Fibre Toxicology (1). miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september

10 Biological impact Target Biokinetics Cytotoxicity Inflammation Oxidative stress Fibrosis Genotox Carcinogenicity Lung Liver Spleen/immune CNS GI Tract kidney CV Repro/develop Pleura (retention) Figur 1. Et heat map, der illustrerer antal og emne for publikationer omhandlende nanomaterialer (December 2012) i Web of Science and PubMed. Eksemplet her fokuserer på systemiske effekter i studier af human toksikologi og omfatter både in vitro og in vivo studier. Sort markerer mere end 50 publikationer, grå publikationer, mens hvid markerer færre end 20. Den fulde analyse af videnshuller kan findes på Figurerne i denne artikel er genoptrykt fra artiklen med tilladelse fra tidskriftet og er derfor på engelsk. Nedenfor gennemgås og diskuteres delelementerne, som resulterede i den intelligente teststrategi. Fremgangsmåde Identifikation af huller i vores viden Det første, vi gjorde var at kortlægge, hvor der mangler viden om nanosikkerhed. Analysen dækkede fysisk-kemisk karakterisering, eksponeringsvurdering, farevurdering, gruppering & rangordning, modellering og metoder til risikovurdering og risikohåndtering. For at kunne håndtere den omfattende eksisterende videnskabelige litteratur om farevurdering valgte vi at analysere den tilgængelige viden ved hjælp af såkaldte heatmaps. Disse heatmaps fungerer som indikatorer på omfanget af litteratur på de enkelte områder og viser også, hvor der mangler viden. Figur 1 viser et eksempel på et sådan heatmap. Et modificeret risikohåndteringsparadigme En traditionel risikovurdering af kemikalier kombinerer en farevurdering og en eksponeringsvurdering, som tager højde for de fysisk/ kemiske egenskaber. I vores ITS anvender vi samme risikovurderingsværktøj, men vi lægger mere vægt på den fysisk/kemiske karakterisering af nanomaterialer sammenlignet med en traditionel risikovurdering. For at kunne gøre det, har vi modificeret risikovurderingsparadigmet, så det er muligt at inkludere nanospecifikke eller nano-relevante egenskaber såsom størrelse, form og overfladeegenskaber. Alle tre aspekter (fysisk-kemisk karakterisering, eksponering og farevurdering) blev sammen med tværgående gruppering/rangordning defineret og anvendt til at identificere de forskningsbehov, som er nødvendige for at kunne udføre en robust risikovurdering af nanomaterialer. ITS-NANO vision og tidsramme Vi formulerede følgende ITS-NANO vision baseret på en række ekspertvurderinger fra den første stakeholder-workshop, som blev afholdt i Edinburgh, i 2012: en vidensbaseret og bæredygtig udvikling af nanomaterialer baseret på robuste metoder til effektiv håndtering af risici forbundet med anvendelse af nuværende og kommende nanomaterialer. Udformning af den intelligente teststrategi muliggjorde en tidsmæssig prioritering af forskningsbehovet (figur 2). På kort sigt (mindre end 5 år) omfatter forskningsbehovet en større forståelse af sammenhængen mellem fysisk/kemiske egenskaber og toksiske effekter. Dette opnås gennem en øget forståelse af de biologiske virkningsmekanismer og medvirker til at kunne gruppere og rangordne nanomaterialer i forhold til farlighed. Desuden 10 miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september 2014

11 Figur 2. Foreslået forskningsprioritering i forhold til at skabe en effektiv fysisk/kemisk ID i en intelligent teststrategi for nanosikkerhed. De grå hexagoner markerer de komponenter, der vil fremme den intelligente teststrategi. Hexagonerne til venstre viser de kortsigtede prioriteringer (< 5 år), mens prioriteringerne i højre side af diagrammet viser de langsigtede mål (> 15 år). kan in vitro screeningsmetoder designes og rettes mod at måle de kerneprocesser, der driver nanomaterialernes toksiske effekter. Dette vil medvirke til effektiv screening og risikovurdering af nanomaterialer. På lidt længere sigt (5 10 år) inkluderer teststrategien udvikling af bedre, hurtigere og billigere testmetoder til screening og analyse af et stort antal prøver(såkaldt high-throughput screening) for at opnå en hurtigere vurdering af risiko. På lang sigt (10 15 år) vil udviklingen af pålidelig computerbaseret modellering reducere behovet for in vivo og in vitro test af toksicitet, og på meget lang sigt (> 15 år) vil risikovurderingen i stigende omfang være baseret på modellering med fokus på fysisk/kemisk karakterisering, mens yderligere faretestning kun vil ske i begrænset omfang. Elementerne i en intelligent teststrategi For hvert enkelt af de tre elemeter i risikovurderingen (fysisk/kemisk karakterisering, eksponering og fare) definerede vi det sæt af informationer, som er nødvendigt for at kunne generere en såkaldt Identitet (ID). Den Fysisk-kemiske identitet (ID) blev defineret som de fysiske og kemiske egenskaber, som er karakteristiske for et eller flere nanomaterialer i et eller flere stadier af deres livscyklus. Dette inkluderer bl.a. beskrivelse af nanomaterialers fysisk-kemiske sammensætning, størrelse, osv., en beskrivelse af deres livscyklus under anvendelse og bortskaffelse samt af deres iboende effekter. En Eksponerings ID blev defineret som et sæt af koncentrationer af et eller flere nanomaterialer i forskellige matricer (luft, miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september

12 væske eller faste matricer) som funktion of varighed og variation over tid gennem deres livsscyklus. Dette omfatter både eksponering af mennesker og miljø. I en risikovurdering er Eksponerings ID bindeledet mellem den Fysisk/kemiske ID og Fare ID. En Fare ID blev defineret som det biologiske respons knyttet til udsættelse for et eller flere nanomaterialer. Human og miljø ID er kombineret til en samlet Fare ID for at øge samarbejdet og udveksling af viden mellem de to forskningsområder. Gruppering blev defineret som gruppering af nanomaterialer baseret på fælles egenskaber. I forbindelse med en risikovurdering kunne dette være en fysisk/kemisk egenskab, der forudsiger toksicitet eller et eksponeringspotentiale, der medfører øget risiko. Rangordning blev defineret som en plads på en skala. Det betyder, at nanomaterialer kan grupperes og rangordnes baseret på egenskaber, der beskriver deres eksponeringspotentiale (som f.eks. udsættelse for støvpartikler i nanostørrelse i arbejdsmiljøet) eller deres iboende toksicitet. Rangordning betyder ikke nødvendigvis, at der er ligheder mellem forskellige nanomaterialer, hvorimod gruppering implicit betyder, at de grupperede nanomaterialer har egenskaber til fælles. Risikovurdering (RA) er her defineret som det EU lovgivningskompleks med tilhørende vejledninger, der kræver en risikovurdering af et stof med henblik på sikker anvendelse af det rene stof eller af stoffet i produkter og artikler. Vi går derfor ud fra, at de eksisterende rammer for risikovurdering også kan anvendes for nanomaterialer, selvom det ikke altid eksplicit er anført. Prioritering af forskningsbehov ud fra ITS komponenterne De prioriterede forskningsbehov, som blev identificeret i ITS-NANO projektet, er her præsenteret i en tidsramme. Prioriteringer på længere sigt er ikke mindre vigtige end de mere kortsigtede prioriteringer. Langsigtet betyder snarere, at der mangler mere information og derfor længerevarende arbejdsindsats, før de kan opfyldes. Ved at være opmærksom på de langsigtede forskningsbehov sikres det samtidigt, at den kortsigtede forskning bliver så anvendelig som mulig i forhold til de mere langsigtede prioriteringer. Nedenstående opsummeres forskningsprioriteringer opdelt efter elementerne i risikovurderingen samt efter gruppering/rangordning og implementering i eksisterede rammer for risikovurdering. Fysisk-kemisk ID Fysisk-kemisk ID refererer til et sæt af egenskaber, der forventes at kunne ændre sig i løbet af et nanomateriales livscyklus, og som potentielt kan anvendes til risikovurdering og regulering. På kort sigt har vi behov for standardog referencematerialer, validerede instrumenter og standardprotokoller for at effektivisere den fysisk-kemiske karakterisering. Et bibliotek af sådanne værktøjer er nødvendigt for at interessenterne kan skræddersy valget af redskaber til deres egne behov. På lidt længere sigt vil disse værktøjer bidrage til en effektiv karakterisering af materialer på forskellige stadier af livscyklus og i en bred vifte af komplekse matricer (f.eks. i produkter såsom kompositmaterialer, plast og fødevarer, samt i forskellige miljøer, såsom vand, luft eller jord). Interessenterne karakteriserer allerede på nuværende tidspunkt en bred vifte af fysiskkemiske egenskaber, men det kan vise sig nødvendigt at udvikle, validere og implementere nye nano-relevante fysisk-kemiske karakteristika, teknikker og instrumentering. På lang sigt vil stakeholders have behov for yderligere udvikling af standardiserede protokoller til påvisning, overvågning og karakterisering af nanomaterialer i hele deres livscyklus, i komplekse matricer og til både in vitro og in vivo modeller. På meget lang sigt vil fysiskkemiske data af høj kvalitet være en nødvendig støtte for eksponeringsvurdering og fareidentifikation for både in vitro, in vivo og in silico metoder (computerbaserede metoder) (figur 2). 12 miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september 2014

13 Figur 3. Foreslået forskningsprioritering i forhold til at skabe en effektiv eksponerings ID i en intelligent teststrategi for nanosikkerhed. De grå hexagoner markerer de komponenter, der vil fremme den intelligente teststrategi. Hexagonerne til venstre viser de kortsigtede prioriteringer (< 5 år), mens prioriteringerne i højre side af diagrammet viser de langsigtede mål (> 15 år). Eksponerings ID Eksponerings ID forudsætter ligesom den Fysisk/kemiske ID standardisering af metoder til at skelne nanomaterialer fra baggrundspartikler i komplekse matricer på alle stadier af deres livscyklus. Dette er et vedvarende forskningsbehov, som bør prioriteres gennem hele tidsforløbet. På kort sigt omfatter forskningsbehovet indånding og oralt indtag for at kunne vurdere betydningen af human eksponering. Forskning i indånding af nanomaterialer skal først og fremmest afspejle den potentielle eksponering af arbejdstagere under erhvervsmæssig eksponering, mens forskning i oralt indtag afspejler både tilsigtet og utilsigtet eksponering for nanomaterialer i fødevarer og forbrugerprodukter eller på arbejdspladser på grund af dårlig arbejdshygiejne, og dermal forskning afspejler eksponering af forbrugerne ved brug af kosmetiske produkter eller andre forbrugsvarer og arbejdstagere med erhvervsmæssig eksponering. Sideløbende er der behov for bedre at definere forholdet mellem eksponering og intern dosis. Der er behov for forskning i langsigtet ophobning af nanomaterialer samt hotspots i jordbund og sedimenter. På lidt længere sigt skal eksponering i matricer af forskellige delmiljøer (f.eks luft, vand, jord) kobles til faktiske eksponeringer. Desuden skal der formuleres og valideres robuste strategier for prøveudtagning og bestemmelse af koncentrationer i relevante indikatororganismer og/ eller potentielt følsomme miljøområder. Highthroughput screening vil være afgørende for effektivisering af den fysisk-kemiske karakterisering, mens modellering bør kunne mindske behovet for testning. Denne fremgangsmåde vil lette gruppering af nanomaterialer og modellering af eksponering, bioakkumulering og skæbne i hele deres livscyklus. På lang sigt er udviklingen af standardiserede protokoller til kvantificering på forskellige måder, som f.eks. masse, partikelantal, overfladeareal, samt innovative værktøjer til måling af nanomaterialer være af afgørende betydning (figur 3). miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september

14 Figur 4. Foreslået forskningsprioritering i forhold til at skabe en effektiv Fare ID i en intelligent teststrategi for nanosikkerhed. De grå hexagoner markerer de komponenter, der vil fremme den intelligente teststrategi. Hexagonerne til venstre viser de kortsigtede prioriteringer (< 5 år), mens prioriteringerne i højre side af diagrammet viser de langsigtede mål (> 15 år). Fare ID Dannelsen af en Fare ID forudsætter, at man ved hjælp af in vitro og in vivo modeller kan undersøge og kortlægge lokale og systemiske akutte såvel som kroniske toksikologiske effekter efter udsættelse for nanomaterialer. Viden om de bagvedliggende biologiske virkningsmekanismer er helt essentiel for at sikre, at der screenes for relevante biomarkører for relevante sygdomsudfald. For Fare ID er de vigtigste prioriteringer på kort sigt at udvikle en dosismetri for nanomaterialer, der muliggør bestemmelse af toksikokinetik, biotilgængelighed og virkningsmekanisme. På lidt længere sigt skal der udvikles passende validerede in vitro og in vivo modeller, der kan forudsige langsigtede og/eller kroniske effekter. Disse modeller forudsætter udvikling af pålidelige biomarkører til kvantificering af eksponering og biomarkører for kroniske effekter. Brugen af in vivo modeller vil gøre det muligt at bestemme tidsforløbet for respons, herunder skelnen mellem kort- og langsigtede virkninger, hurtig og forsinket start, reversible og irreversible effekter, og ikke mindst den underliggende virkningsmekanisme. Det langsigtede mål er at udvikle og validere alternativer til dyremodeller, dvs. in vitro modeller, der detekterer effekter baseret på viden om den biologiske virkningsmekanisme for de skadelige 14 miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september 2014

15 Figur 5. Dette diagram viser de komponenter, der skal til for at udvikle værktøj til gruppering og rangordning af nanomaterialer. Farverne på hexagonerne henviser til Fysisk/Kemisk ID (blå), Eksponering (brun), Fare (grøn), tværgående emner, implementering i en risikovurderingsramme (grå) and og det samlede mål intelligent teststrategi (hvid). Diagrammet skal læses fra venstre (NM) mod højre, men som det kan ses, er der flere veje til det samme mål. Hexagonerne til venstre viser de kortsigtede prioriteringer (< 5 år), mens prioriteringerne i højre side af diagrammet viser de langsigtede mål (> 15 år). miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september

16 effekter. Ud over validering af mere enkle in vitro metoder vil der være et behov for at udvikle mere komplekse in vitro modeller, der består af flere celle- eller vævstyper (f.eks. tarm, endotel og lever). På langt sigt er der behov for viden om effekter på befolkningsniveau, om bioakkumulering (levende organismers optag af stoffer fra miljøet) og biomagnificering (ophobnng af et stof gennem fødekæden) af nanomaterialer. Vi opfordrer til generelt at koordinere og samtænke studier i pattedyrstoksikologi og økotoksikologiske undersøgelser. Generelt vil forskningen forudsætte robuste og relevante in vitro og in vivo sygdomsmodeller for at fokusere på følsomme enkeltpersoner eller befolkningsgrupper. Identifikation af den underliggende biologiske virkningsmekaniske af skadelige effekter vil muliggøre udvikling af in vitro modeller rettet mod detektion af nøgleprocesser i stedet for at anvende assays, der enten måler en indirekte indikator eller anvendes fordi de simpelthen er lette at måle. I en fjern fremtid vil brugen af in vitro high-throughput test og in silico modellering fremme en mere fokuseret faretestning og måske en reduceret brug af dyreforsøg (figur 4). Gruppering, rangordning og modellering Meningsfuld gruppering og rangordning forudsætter adgang til præcis og nøjagtig viden om Fysisk/kemisk-, Fare- og Eksponering-ID. Denne viden vil kunne bruges til at gruppere eller rangordne materialer, f.eks. ved hjælp af vægten af evidens eller struktur-funktionssammenhænge (QSAR). Især vil viden om biologiske virkningsmekanismer for skadelige effekter og viden om, hvordan disse hænger sammen med et defineret sæt af fysisk-kemiske egenskaber være afgørende i udviklingen af grupperings-, rangordnings- eller modelleringsværktøjer. Vi forventer, at der er behov for nye metoder til gruppering, rangordning og ekstrapolation/interpolation af resultater mellem arter/modeller og mellem forskellige nanomaterialer (figur 5). Gennemgående emner Vi fandt en række vigtige, tværgående emner. Det første er udviklingen af standardprotokoller, reference- eller standardmaterialer og high-throughput teknikker, der nemt kan tilpasses forskellige applikationer. Dette vil fremme udviklingen af biblioteker af standardprotokoller, som igen vil hjælpe til at strømline teststrategier. Da et sådan bibliotek af protokoller sandsynligvis hurtigt bliver meget omfattende, vil det være nødvendigt at supplere med et beslutningstræ (en metode til strukturering af et givent problems mulige løsningsforløb) eller en matrix, der kan hjælpe stakeholders med at udvælge relevante protokoller. Der vil være behov for forskellige standardmaterialer afhængigt af anvendelse (f.eks. til kalibrering af et mikroskop eller til toksikologiske undersøgelser), men det vil være hensigtsmæssigt at forsøge også at strømline udvalget af standardmaterialer/referencematerialer, således at man så vidt muligt bruger samme referencemateriale til flest mulige anvendelser. Et andet gennemgående tema er udviklingen af high-throughput teknologier til test af nanomaterialer. High-throughput teknologier er lige relevante for fysisk/kemisk karakterisering, eksponering og faretestning. Det vil være en fordel at udvikle high-throughput teknologier, som kan måle flere forskellige endepunkter for samme prøve. Tværgående emner omfatter ligeledes udvikling og implementering af: (i) fælles sprogbrug (i.e. fælles terminologi og nomenklatur); (ii) omfattende og brugervenlige værktøjer til deling af information (f.eks. databaser); (iii) adgang til brugbare avancerede analysemetoder; og (iv) passende risikovurderingsværktøjer. Implementering af ITS i risikovurdering og regulering Implementering af denne intelligente forskningsstrategi for nanosikkerhed vil sikre generering af vigtig viden om nanomaterialers 16 miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september 2014

17 Figur 6. Oversigt over risikovurdering af nanomaterialer i forhold til ITS-NANO forskningsstrategien. De grå pile viser den iterative process, og kasserne nedenunder repræsenterer trinnene I datagenerering (for både fare og eksponering), dataindsamling, fortolkning og udvilking af metoder til risikovurdering og risikohåndtering. fysisk/kemiske egenskaber, skadelige virkninger og eksponeringer, herunder data fra in vitro testning, gruppering/rangordning og in silico fare- og eksponeringsmodellering. Dermed vil disse forskningsresultater levere et sikkert og evidensbaseret videngrundlag for udvikling og implementering af den bedst mulige praksis for risikovurdering og datastyring af nanomaterialer. Inden for de eksisterende rammer for risikovurdering arbejder man allerede for udvikling af alternativer til dyreforsøg som f.eks. in vitro test og alternativer til testning i form af f.eks. read-across metoder, forudsat at de er validerede eller videnskabeligt velbegrundede. På lidt længere sigt vil der kunne opstå behov for at tilpasse den nuværende lovgivning for at rumme de nye kvantitative værktøjer og behov for sandsynlighedsberegninger for at kunne integrere data fra alternative tilgange i en risikovurdering. En kombination af uddannelse af risikoanalytikere, lovgivere og forskere, grundig vejledning til tolkning og integration af disse data, samt indarbejdning i lovgivningen vil lette denne proces (figur 6). Konklusion ITS-NANO projektet har udviklet en detaljeret, interessentdrevet og fleksibel forskningsprioritering (eller strategi), der identificerer en række specifikke forskningsbehov, antyder forbindelser mellem områder og sætter disse i et tidsperspektiv. Hvis de gennemføres, vil dette forskningsprogram føre til udvikling af en intelligent teststrategi for fremtidens nye nanomaterialer. Vi har forsøgt at designe strategiens grafiske udtryk, så det appellerer til et bredt publikum. De enkelte diagrammer fra hver komponent kan kombineres, så de giver et overordnet strategidiagram (figur 7), der viser, hvordan de enkelte elementer sammenkædes og udvikler sig over tid. Nytteværdien af denne forskningsstrategi er naturligvis helt afhængig af, at den bliver brugt. ITS-NANO strategien har allerede været anvendt i andre EU-finansierede projekter (f.eks. Marina), og strategien vil blive indtænkt i nye projekter (f.eks NANoREG ). miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september

18 Figur 7. Dette diagram illustrerer sammenhængen mellem de forskellige forskningsprioriteringer og implementeringen af den derved opnåede viden i risikoevalueringsprocessen. Hvert hexagon repræsenterer et prioriteret forskningsbehov, og alle sammenføjninger en logisk sammenhæng. Gruppering/rangordning skal bruges for at strømline de tre prioriterde forskningsområder (Physicochemical, Exposure and Hazard ID) i forhold til den centrale ITS. De blå pile illusterer tidsudviklingen (fra yderkanten ind til centrum af diagrammet). Output fra ITS indgår i risikovurdering for neden i diagrammet. Tak Vi takker alle stakeholders for konstruktive bidrag. Alle stakeholders er nævnt ved navn i den endelige rapport (www.its-nano.eu). ITS- NANO var financieret af EU FP7 rammeprogram (Coordination and Support Action, Grant agreement no ). Denne artikel er skrevet med støtte fra Dansk Center for Nanosikkerhed, Arbejdsmiljøforskningsfonden. Reference 1. Stone V, Pozzi-Mucelli S, Tran L, Aschberger K, Sabella S, Vogel U, Poland C, Balharry D, Fernandes T, Gottardo S, Hankin S, Hartl MG, Hartmann N, Hristozov D, Hund-Rinke K, Johnston H, Marcomini A, Panzer O, Roncato D, Saber AT, Wallin H, Scott-Fordsmand JJ. ITS-N, Part Fibre. Toxicol 11 (2014) 9. Yderligere information. Ulla Vogel 18 miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september 2014

19 Abstracts fra temadagen om miljø og kræft den 22. maj 2014 Dieselpartikler og lungecancer, herunder om IARC evalueringens baggrund og resultat Peter Møller, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Sektion for Miljø og Sundhed, Københavns Universitet Det internationale kræftagentur under WHO konkluderede i 2012, at udsættelse for dieseludstødning, herunder også dieseludstødningspartikler, er kræftfremkaldende hos mennesker (IARC gruppe 1). Denne klassifikation var overvejende baseret på tilstrækkelig evidens for association mellem udsættelse for dieseludstødning og udvikling af lunge- og blærekræft i epidemiologiske studier (1). IARC tillagde specielt et nested case-control studie blandt minearbejdere i USA stor betydning for evidensen for lungekræft, fordi det havde lav eksponering for andre arbejdsmiljøeksponeringer, som kunne forårsage lungekræft (silikat, asbest, radon), og der var kontrolleret for effekt af rygning (2,3). En række andre studier støttede ligeledes en association mellem udsættelse for dieseludstødning og lungekræft, herunder studier af jernbanearbejdere, transportindustri og selvrapporteret udsættelse. Eksperimentelle undersøgelser på dyr viste, at rotter er specielt sårbare over for luftvejsmæssig udsættelse for dieseludstødning, herunder også den partikulære fraktion. Der er således rapporteret om øget tumorfrekvens i to forskellige stammer af rotter, mens hverken mus eller hamster synes at udvikle tumorer ved lungemæssig udsættelse for dieseludstødning eller partikler heraf. IARC konkluderede, at der på basis af resultaterne på rotter var tilstrækkelig evidens for at klassificere både dieseludstødning og dets partikelfraktion som kræftfremkaldende i dyr. en række rene stoffer, som overvejende blev anset for at være kræftfremkaldende. Derudover var der en omfattende litteratur, som viste, at udsættelse for dieseludstødning, herunder også partikelfraktionen, kunne forårsage DNA skader (herunder tjærestof-dna skader og oksidativt beskadiget DNA), kromosomforandringer i celler hos mennesker. Dette blev støttet af dyreeksperimentelle undersøgelser og cellekulturforsøg, som viste forøget niveau af DNA skader, oxidativt beskadiget DNA, mutationer og kromosomforandringer. IARC konkluderede heraf, at der var stærk evidens for at dieseludstødning, herunder også dets partikelfraktion, kunne forårsage kræft ved direkte at beskadige DNA. IARCs evaluering af kræftfremkaldende effekt af dieseludstødning og den partikulære fraktion heraf bygger således på stærk evidens i epidemiologiske undersøgelser, dyreeksperimentelle studier og en veldefineret mekanisme (DNA skade) for udvikling af kræft. Referencer: 1. IARC Monographs on the evaluation of carcinogenic risk to humans. Diesel exhaust and gasoline engine exhaust and some nitroarenes. (2012). Vol 105. Lyon, France. 2. Silverman DT, Samanic CM, Lubin JH, Blair AE, Stewart PA, Vermeulen R, Coble JB, Rothman N, Schleiff PL, Travis WD, Ziegler RG, Wacholder S, Attfield MD. The Diesel Exhaust in Miners study: a nested case-control study of lung cancer and diesel exhaust. J Natl Cancer Inst 2012;104: Attfield MD, Schleiff PL, Lubin JH, Blair A, Stewart PA, Vermeulen R, Coble JB, Silverman DT. The Diesel Exhaust in Miners study: a cohort mortality study with emphasis on lung cancer. J Natl Cancer Inst 2012;104: De mekanistiske studier omfattede undersøgelser af tjærestoffer, hvoraf IARC re-evaluerede miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september

20 Generel udendørs luftforurening og lungecancer; herunder ESCAPE studiet og IARCs evaluering Afdelingsleder Ole Raaschou-Nielsen, Kræftens Bekæmpelse Som del af European Study of Cohorts for Air Pollution Effects (ESCAPE) blev der gennemført et studie om luftforurening og risiko for lungecancer. 17 kohorter i 9 europæiske lande deltog. Der blev målt luftforurening og udviklet land-use regressions modeller til bestemmelse af luftforurening ved deltagernes adresser. Sammenhængen mellem luftforurening og risiko for lungecancer blev analyseret for hver kohorte separat ved hjælp af Cox regressionsmodeller; de kohorte-specifikke resultater blev derefter kombineret ved hjælp af metaanalyser studiedeltagere bidrog med i alt personår under risiko. Den gennemsnitlige follow-up periode var 13 år og der udvikledes tilfælde af lungecancer blandt deltagerne. Metaanalyserne viste sammenhænge mellem partikulær luftforurening ved boligen og risiko for lungecancer; HRs: 1,22 (95 % CI: ) per 10 µg/m 3 PM 10 og 1,18 (95 % CI: ) per 5 µg/m 3 PM 2,5. Der sås ingen tegn på heterogenitet mellem de kohortespecifikke resultater. Der sås ingen nedre grænse for partikelkoncentration under hvilken der ikke kunne detekteres en effekt. Der var stærkere sammenhænge mellem partikulær luftforurening og adenocarcinomer (en undertype af lungecancer) end for alle typer lungecancer under et. Det konkluderes, at luftforurening med partikler bidrager til lungecancer i Europa. For yderligere information: se Lancet Oncology 2013; 14: Verdenssundhedsorganisationen (WHO)s kræftforskningscenter, IARC, vurderede i oktober 2013 om udendørs luftforurening kan betragtes som kræftfremkaldende for mennesker. Efter gennemgang af den videnskabelige litteratur om befolkningsundersøgelser (epidemiologi), dyreforsøg samt mekanismeforsøg konkluderede den internationale ekspertgruppe, at udendørs luftforurening er kræftfremkaldende for mennesker (IARC gruppe 1). Udendørs luftforurening forårsager lungekræft. Nanoparticles, carbon nanotubes and risk for lung cancer Nicklas Raun Jacobsen, The National Research Centre for the Working Environment Lung cancer is the leading cause of cancer deaths in the world. Cigarette smoking is associated with the vast majority of lung cancer cases, but there are several other important pulmonary carcinogens in occupational and urban environments. Many of these are delivered to the lungs as particles. Nanoparticles have many promising applications in medicine, science and technology due to size and behavior. However, smaller is not always better. Inhaled nanoparticles are deposited deeper in the lung and at larger fractions than large particles. They are often more reactive than large particles due to the larger surface area. Additionally they are more likely to translocate from the lung site of deposition, to the lymphatic system, the pleura or to systemic circulation and thereby other organs. At the National Research Centre for the Working Environment we study the effects of nanosized particles and fibres in the lung. One of these particles is a 99 % pure nanosized carbon black (CB; Printex 90, Evonik). Carbon black is used in major scale (>10 million tons/year) as a solid component in rubber, plastic, ink and paint industries. In an attempt to describe pulmonary toxicity and identify a possible mechanism of action for CB, we have performed a range of in vitro and in vivo experiments. I will show that 20 miljø og sundhed 20. årgang, nr. 2, september 2014

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe. Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nano på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2007 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet.

Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Klinisk database for kontaktallergi Overvågning, forskning og indikatorer for kvalitet. Et samarbejdsprojekt mellem speciallægepraksis og Universitetsafdelinger Status 2006 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe

Læs mere

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries

SPT. Brancheforeningen for Sæbe, Parfume og Teknisk/kemiske artikler. The Association of Danish Cosmetics and Detergent Industries Om hårfarve Information om hårfarver København den 9. november 2010 En stor del af den danske befolkning farver hår, og det er en kendsgerning, at hårfarve har været anvendt i mange år til at ændre udseende,

Læs mere

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Nanosikkerhed. Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhed Professor Ulla Vogel Dansk Center for Nanosikkerhed Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Email: ubv@nrcwe.dk Nanosikkerhed på Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Nanosikkerhedsforskning

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2012 Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi Årsrapport for 2012 10. juni 2013 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion...

Læs mere

Risiko over for allergi i frisørfaget?

Risiko over for allergi i frisørfaget? Risiko over for allergi i frisørfaget? ph.d. er Tel. 39 77 73 03 E-mail:hesos@geh.regionh.dk Forskning, overvågning, information og forebyggelse af allergi over for kemiske stoffer. Miljø- og Sundhedsstyrelsen.

Læs mere

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget eksem i Danmark - Særligt belastede brancher Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Arbejdsbetinget hudsygdom: definition MEDICINSK: Work related skin disease

Læs mere

Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab. Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk

Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab. Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk Potensvurdering af kræftfremkaldende stoffer som redskab Ulla Vogel Arbejdsmiljøinstituttet UBV@ami.dk Den Danske Liste over kræftfremkaldende stoffer Verdens længste liste (næsten 600) Grænseværdier for

Læs mere

Arbejdsbetinget hudsygdom

Arbejdsbetinget hudsygdom AMI 2006 AMI Formidlingsmøde, Maj 2006 Jeanne Duus Johansen Videncenter for Allergi over for kemiske stoffer Amtssygehuset i Gentofte Hovedsagelig kontakteksem (>99%) Afficerer 10-15% af eksempatienter

Læs mere

NANOKEM Kræft og hjerte-kar sygdomme

NANOKEM Kræft og hjerte-kar sygdomme NANOKEM Kræft og hjerte-kar sygdomme Anne Thoustrup Saber Seniorforsker Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø Toksicitet Kræft Hjerte-kar sygdomme Allergi Fosterskadende effekter Direkte sammenhæng

Læs mere

TOKSISKE EFFEKTER MED FOKUS PÅ HJERTEKARSYGDOM

TOKSISKE EFFEKTER MED FOKUS PÅ HJERTEKARSYGDOM Centerets bidrag til bedre viden om TOKSISKE EFFEKTER MED FOKUS PÅ HJERTEKARSYGDOM Seniorforsker Anne Thoustrup Saber og professor Ulla Vogel Indånding af partikler øger risikoen for hjertekarsygdomme

Læs mere

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem?

Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Kan virksomheder identificere nanomaterialer i deres produktion og vurdere, om medarbejderne udsættes for dem? Keld Alstrup Jensen, Seniorforsker (kaj@nrcwe.dk) Et NANOMATERIALE i EU s administrative definition

Læs mere

Langtidseffekter af partikler fra brændeovne:

Langtidseffekter af partikler fra brændeovne: Miljø- og Planlægningsudvalget MPU alm. del - Bilag 398 Offentligt Langtidseffekter af partikler fra brændeovne: Hjertekarsygdom og kræft Ved Steffen Loft Institut for Folkesundhedsvidenskab Københavns

Læs mere

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning

Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Workshop om "Prioritering af Indeklimasager" Stoffers toksikologi og indeklimapåvirkning Prioriteringsniveauer for indeklimasager på kortlagte ejendomme Teknik og Administration nr. 2, 2010 Afdampningskriterier

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009. 20.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009. 20. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2009 20. august 2010 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Patientvejledning. Lappetest (epikutantest ) Test for kontaktallergi

Patientvejledning. Lappetest (epikutantest ) Test for kontaktallergi Patientvejledning Lappetest (epikutantest ) Test for kontaktallergi Hvad er kontaktallergi? Kontaktallergi opstår ved hudkontakt med visse almindeligt forekommende stoffer såsom nikkel, gummi og parfume.

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14.

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011. 14. Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi overvågning, forskning, indikatorer og kvalitet. Årsrapport for 2011 14. april 2012 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse

Læs mere

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054.

Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 1: Beskæftigelsesministerens svar på Beskæftigelsesudvalgsspørgsmål nr. 38, 54-57, 90-94, 161-163, 227 samt nr. S 1053-1054. Bilag 2: Det nationale forskningscenter for arbejdsmiljøs vurdering af

Læs mere

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren

Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet. - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet - resumé af Arbejdsmiljørådets samlede anbefalinger til beskæftigelsesministeren Maj 2015 Teknisk fremstillede nanomaterialer i arbejdsmiljøet Virksomheders

Læs mere

Den europæiske basisserie. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital

Den europæiske basisserie. Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Den europæiske basisserie Jeanne Duus Johansen Hud- og allergiafdelingen, Gentofte Hospital Basisserien =European standard lappetest (ESL): 30 stoffer (2016) Metal: Nikkel, Kobolt og krom Parfume: Fragrance

Læs mere

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet

Kontakteksem. Råd fra Astma-Allergi Forbundet Kontakteksem Råd fra Astma-Allergi Forbundet Indholdsfortegnelse Allergisk kontakteksem... 5 Irritativt kontakteksem... 6 Test... 8 Behandling og forebyggelse... 10 Hudplejetips... 11 Erhvervsvalg... 12

Læs mere

Sundhedseffekter af Partikelforurening

Sundhedseffekter af Partikelforurening Miljø- og Planlægningsudvalget L 39 - Bilag 12 Offentligt Høring om SCR og Partikelfilterkrav d. 21.11.06 Sundhedseffekter af Partikelforurening Ved Steffen Loft, Institut for Folkesundhedsvidenskab, Københavns

Læs mere

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013

Brandmænds risiko for kræft. Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital. Informationsmøde januar 2013 Brandmænds risiko for kræft Niels Ebbehøj Overlæge Arbejds- og miljømedicin, Bispebjerg Hospital Informationsmøde januar 2013 Revision af et oplæg fra Jens Peter Bonde, december 2012 Disposition Kræftfremkaldende

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2013

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2013 Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi Årsrapport for 2013 1. maj 2013 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion...

Læs mere

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster?

Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Kan (nano)partikler påvirke fertilitet og foster? Karin Sørig Hougaard, seniorforsker http://www.gravidmedjob.dk/ Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (Dansk Center for Nanosikkerhed) Definition

Læs mere

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom

Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Dansk Ramazzini Center Epoxy og Risiko for Allergisk Sygdom Ane Marie Thulstrup Arbejdsmedicinsk Klinik, Århus Universitetshospital, Århus Sygehus Dansk Ramazzini Center Arbejdsmedicinens Fader Om Sygdom

Læs mere

Ren luft til danskerne

Ren luft til danskerne Ren luft til danskerne Hvert år dør 3.400 danskere for tidligt på grund af luftforurening. Selvom luftforureningen er faldende, har luftforurening fortsat alvorlige konsekvenser for danskernes sundhed,

Læs mere

Effektmålsmodifikation

Effektmålsmodifikation Effektmålsmodifikation Mads Kamper-Jørgensen, lektor, maka@sund.ku.dk Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab It og sundhed l 21. april 2015 l Dias nummer 1 Sidste gang Vi snakkede

Læs mere

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu

Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Præsentation 3: Er nanomaterialer en risiko for arbejdstagerens sikkerhed og sundhed? www.nanodiode.eu Identificerede sundhedskonsekvenser indtil nu Nanomaterialer kan trænge længere ind i den menneskelige

Læs mere

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06.

Hermed følger til delegationerne dokument - D048947/06. Rådet for Den Europæiske Union Bruxelles, den 24. juli 2017 (OR. en) 11470/17 AGRILEG 145 FØLGESKRIVELSE fra: Europa-Kommissionen modtaget: 20. juli 2017 til: Komm. dok. nr.: D048947/06 Vedr.: Generalsekretariatet

Læs mere

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode

Metode 31-03-2010. Artikeludvælgelse 4 trins metode Occupational COPD - Correlations between Chronic Obstructive Pulmonary Disease and various types of physical and chemical exposures at work A scientific reference document on behalf of The Danish Working

Læs mere

Fredag den 17. august 2012

Fredag den 17. august 2012 Fredag den 17. august 2012 10.00-10.05 Velkomst - Peter Plaschke 10.05-11.20 1. session Nyt fra forskningen Chairpersons Hans Jürgen Hoffmann og Lars K. Poulsen 10.05-10.20 Intralymfatisk immunterapi Marianne

Læs mere

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering

Del 2 Farevurdering PBT-vurdering Webinar for ledende registranter Kemikaliesikkerhedsvurdering/ kemikaliesikkerhedsrapport (I) Del 2 Farevurdering PBT-vurdering 9. marts 2010 George Fotakis, ECHA Rammerne for kemikaliesikkerhedsvurderingen

Læs mere

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016

Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Fokuserede spørgsmål NKR44 Eksem version 14 d. 31.03 2016 Indhold PICO 1. Bør patienter med ny-opdaget håndeksem tilbydes afdækning af risikofaktorer? 1 PICO 2. Bør alle patienter med ny-opdaget håndeksem

Læs mere

Sundhedsmæssige effekter af partikler

Sundhedsmæssige effekter af partikler Sundhedsmæssige effekter af partikler Poul Bo Larsen Kemikaliekontoret Miljøstyrelsen Trafikdage Aalborg Universitet 25-26 august 2003 Bilag 2 til Partikelredegørelse Vurdering af partikelforureningens

Læs mere

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen

Øjnene, der ser. - sanseintegration eller ADHD. Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Øjnene, der ser - sanseintegration eller ADHD Professionshøjskolen UCC, Psykomotorikuddannelsen Professionsbachelorprojekt i afspændingspædagogik og psykomotorik af: Anne Marie Thureby Horn Sfp o623 Vejleder:

Læs mere

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler:

Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: Kære MPH-studerende Ved undervisningen i epidemiologi/statistik den 8. og 10. november 2011 vil vi lægge hovedvægten på en fælles diskussion af følgende fire artikler: 1. E.A. Mitchell et al. Ethnic differences

Læs mere

Hvad ved vi om Cocktaileffekter af kemikalier

Hvad ved vi om Cocktaileffekter af kemikalier Hvad ved vi om Cocktaileffekter af kemikalier - Bør regulering strammes? Kristian Syberg, Institut for Miljø, Samfund og Rumlig forandring, Roskilde Universitet Disposition 1. del Historisk gennemgang

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) NOTAT UDKAST Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 12. marts 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol (2,5-di-tertbutylhydroquinone) 1. Resume Stoffet 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1-dimethylethyl)-

Læs mere

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi

Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Ekstern evaluering af Videncenter for Allergi Evalueringen vedrører perioden fra oktober 2001 til oktober 2011 (10 år) På opdrag af Kemikalier, Miljøstyrelsen Evalueringen er foretaget af en international

Læs mere

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer

Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Miljøstyrelsens aktiviteter med særligt fokus på regulering af hormonforstyrrende stoffer Pia Juul Nielsen, Miljøstyrelsen, Kemikalier CeHoS informationsmøde 3. november 2011 Oversigt Baggrund Aktiviteter

Læs mere

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2015

Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi. Årsrapport for 2015 Landsdækkende klinisk database for kontaktallergi Årsrapport for 2015 18. april 2016 Dansk Kontaktdermatitis Gruppe og Videncenter for Allergi Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse... 2 Forord... 3 Konklusion...

Læs mere

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr

Nanomaterialer i medicinsk udstyr. Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr Nanomaterialer i medicinsk udstyr Mette Kraag Luxhøj Sundhedsstyrelsen, Sektionen for Medicinsk Udstyr 03-09-2014 Lovgivning for medicinsk udstyr Rådets Direktiv 93/42/EEC om medicinsk udstyr og Rådets

Læs mere

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health

International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Sundheds- og Ældreudvalget 2014-15 (2. samling) SUU Alm.del Bilag 65 Offentligt International Research and Research Training Centre in Endocrine Disruption of Male Reproduction and Child Health Introduktion

Læs mere

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl)

Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) NOTAT Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. lesto Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,4-benzenediol, 2,5-bis(1,1- dimethylethyl) 1. Resume Stoffet 2,5-di-tert-butylhydroquinon (på Listen over

Læs mere

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen

Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen Vurdering af epidemiologiske undersøgelser igen kob Grove 13. februar, 2006 Program Confounding og effektmodifikation Hvad er confounding Hvad er effektmodifikation Er der confounding eller effektmodifikation

Læs mere

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC.

applies equally to HRT and tibolone this should be made clear by replacing HRT with HRT or tibolone in the tibolone SmPC. Annex I English wording to be implemented SmPC The texts of the 3 rd revision of the Core SPC for HRT products, as published on the CMD(h) website, should be included in the SmPC. Where a statement in

Læs mere

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH

Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Juridisk anvendelse af (Q)SAR'er i henhold til REACH Webinar om informationskrav Den 10. december 2009 http://echa.europa.eu 1 Anvendelse af (Q)SARmodeller Anvendelse i henhold til REACH til opfyldelse

Læs mere

Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret? Steffen Foss Hansen November, 2012

Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret? Steffen Foss Hansen November, 2012 Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret? Steffen Foss Hansen November, 2012 Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret? Nej! Er medarbejdere og forbrugere tilstrækkeligt sikret? Steffen

Læs mere

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning?

Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Hvad er de samfundsøkonomiske omkostninger ved landbrugets ammoniakudledning? Jørgen Brandt, Professor & Sektionsleder Institut for Miljøvidenskab & DCE Nationalt Center for Miljø og Energi Aarhus University

Læs mere

WP 1.2: Eksponering af nanomaterialer

WP 1.2: Eksponering af nanomaterialer WP 1.2: Eksponering af nanomaterialer Anders Brostrøm Bluhme Nano Tema Møde 01-12-2016 Indhold Hvorfor regulere partikler? Udfordringer ved måling og regulering af partikler Nuværende reguleringer Opsamling

Læs mere

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.

Rapport med anbefalinger. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC. Sådan sikrer vi, at mennesker med slidgigt og leddegigt får optimal pleje i hele Europa: EUMUSC.NET - anbefalinger I samarbejde med EULAR og 22 centre i hele Europa Støttet af EF-handlingsprogram for sundhed

Læs mere

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser

CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser CT doser og risiko for kræft ved gentagende CT undersøgelser Jolanta Hansen, Ph.d. Hospitalsfysiker Afdeling for Medicinsk Fysik Århus Universitetshospital, Danmark e-mail: jolahans@rm.dk At analysere

Læs mere

Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup.

Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup. Populærvidenskabelig artikel, projekt nr. 22-2011-09 Helbredsskader og partikelforurening i Københavns Lufthavn, Kastrup. Charlotte Brauer 1, Karina Lauenborg Møller 2, Lau Caspar Thygesen 2, Sigurd Mikkelsen

Læs mere

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering

Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Er pesticid-cocktail Farlig for mennesker? Otto Meyer, rådgiver, toksikologi og risikovurdering Farligt? Ja, hvis eksponeringen er tilstrækkelig stor Toksikologiske undersøgelser Mutagene effekter Akut

Læs mere

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen

Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen låst DECEMBER 2016 Strategi for medicinsk udstyr i Lægemiddelstyrelsen 2017 2021 Lægemiddelstyrelsen, 2016 Du kan frit referere teksten i publikationen, hvis du tydeligt gør opmærksom på, at teksten kommer

Læs mere

Udbrændthed og brancheskift

Udbrændthed og brancheskift Morten Bue Rath Oktober 2009 Udbrændthed og brancheskift Hospitalsansatte sygeplejersker der viser tegn på at være udbrændte som konsekvens af deres arbejde, har en væsentligt forøget risiko for, at forlade

Læs mere

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold

Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014. Mogens Grønvold Dansk Palliativ Database (DPD) DMCG-PAL s Årsmøde 2014 Mogens Grønvold Historien kort 2007 Bevilling, nedsat foreløbig bestyrelse 2008-2009 Høring 2009 Godkendt Sundhedsstyrelsen 3 år 2010 Start alle patienter

Læs mere

Statistik for MPH: 7

Statistik for MPH: 7 Statistik for MPH: 7 3. november 2011 www.biostat.ku.dk/~pka/mph11 Attributable risk, bestemmelse af stikprøvestørrelse (Silva: 333-365, 381-383) Per Kragh Andersen 1 Fra den 6. uges statistikundervisning:

Læs mere

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier

Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Afdeling for Social Medicin, Institut for Folkesundhedsvidenskab Hvordan måles sociale relationer ved surveymetode? Erfaringer fra danske kohortestudier Lektor cand.med., ph.d. Rikke Lund Afdeling for

Læs mere

Design, produktion og anvendelse af strukturer, produkter og systemer ved at kontrollere form og størrelse i nanometerskala. (2)

Design, produktion og anvendelse af strukturer, produkter og systemer ved at kontrollere form og størrelse i nanometerskala. (2) Forord Nanoteknologiens udvikling rummer store danske erhvervs- og samfundspotentialer inden for en lang række områder som miljø, bio-pharma, energi og katalyse, optik, elektronik, IKT, byggeri, plast,

Læs mere

Forbrugerprojekter 2013

Forbrugerprojekter 2013 Forbrugerprojekter 2013 April 2013 1. Kortlægning og sundhedsmæssig vurdering af UV-filtre Baggrund UV-filtre anvendes blandt andet i solcremer, hvor de har til formål at beskytte huden imod solens skadelige

Læs mere

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014

Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv. Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Miljøprojekt nr. 1534, 2014 Titel: Evaluering af sundhedsmæssig eksponering for sukkerstøv Forfatter: Elsa Nielsen Afdeling for Toksikologi og Risikovurdering

Læs mere

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N.

Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Effekt på patientoplevelse Helle Ploug Hansen, Ph.D., Mag.Scient., R.N. Institute of Public Health University of Southern Denmark hphansen@health.sdu.dk 1 1. Hvordan kan telemedicin og velfærdsteknologi

Læs mere

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering

Sommereksamen 2015. Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering Sommereksamen 2015 Titel på kursus: Uddannelse: Semester: Statistik og evidensbaseret medicin Bacheloruddannelsen i Medicin/Medicin med industriel specialisering 2. semester Eksamensdato: 16-06-2015 Tid:

Læs mere

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul

Kursus i Epidemiologi og Biostatistik. Epidemiologiske mål. Studiedesign. Svend Juul Kursus i Epidemiologi og Biostatistik Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul 1 Pludselig uventet spædbarnsdød (vuggedød, Sudden Infant Death Syndrome, SIDS) Uventet dødsfald hos et rask spædbarn (8

Læs mere

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens?

Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Brystkræftscreening og overdiagnostik hvordan forstår vi stigningen i incidens? Henrik Støvring stovring@ph.au.dk 1. December 2016 Institut for Folkesundhed, AU Institutseminar, Vingsted Screening forskningsområdet

Læs mere

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning

The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning The Joanna Briggs Institute EBP Database Vejledning Der er adgang til JBI EPB databasen fra databaselisten på Fagbibliotekets hjemmeside, eller hvis du er udenfor hospitalets netværk via fjernadgang til

Læs mere

DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification

DetNet. Detergent Industry Network for CLP Classification DetNet En fælles tilgang til klassificering og mærkning af rengøringspodukter for branchen (med fokus på hud- og øjenpåvirkninger) An A.I.S.E. initiative CLP: your options for skin and eye classification

Læs mere

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng?

Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? NOTAT NP92-961b JKJ/BT-DGR 4. december 1997 Magnetfelter og børnekræft - er der en sammenhæng? Revideret januar 1993 NOTAT NP92-961b 2 1. Om børnekræft I perioden fra 1945 og frem til i dag har udviklingen

Læs mere

Metode: Projektet bestod af to dele

Metode: Projektet bestod af to dele 1 Håndeksem hos sundhedspersonale Kristina Ibler, reservelæge, phd. Dermatologisk afdeling, Roskilde Sygehus Tove Agner, professor, overlæge. dr.med. d Dermatologisk afdeling, Bispebjerg Hospital H 2 Håndeksem

Læs mere

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks.

Samtidig vil Miljøstyrelsen iværksætte et projekt mhp. at kortlægge stoffets forekomst i forbrugerprodukter, herunder modellervoks. Kemikalier J.nr. MST-620-00155 Ref. LESTO Den 31.maj 2013 Strategi for risikohåndtering af 1,6- hexandioldiglycidylether 1. Resume af risikohåndteringsstrategi Viden om stoffet 1,6- hexandioldiglycidylether

Læs mere

Behandling af Stress (BAS) - projektet

Behandling af Stress (BAS) - projektet Behandling af Stress (BAS) - projektet David Glasscock, Arbejdsmedicinsk klinik, Herning. Stressbehandlings konferencen Københavns Universitet 8. januar 2016 Bagrund Internationalt har der været mange

Læs mere

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p.

Kunstig intelligens. Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute. Siri-kommissionen, 17. august Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. Kunstig intelligens Thomas Bolander, Lektor, DTU Compute Siri-kommissionen, 17. august 2016 Thomas Bolander, Siri-kommissionen, 17/8-16 p. 1/10 Lidt om mig selv Thomas Bolander Lektor i logik og kunstig

Læs mere

Hvor farlig er asbest?

Hvor farlig er asbest? Hvor farlig er asbest? v. Charlotte Brauer, overlæge Arbejdsmedicinsk Klinik, Glostrup Hospital www.arbejdsmedicinsk.dk www.glostruphospital.dk Temadag om asbest, Teknologisk Institut den 3. juni 2008

Læs mere

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM

EPIDEMIOLOGI MODUL 7. April Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM EPIDEMIOLOGI MODUL 7 April 2007 Søren Friis Institut for Epidemiologisk Kræftforskning Kræftens Bekæmpelse DAGENS PROGRAM Selektionsbias et par udvalgte emner Confounding by indication Immortal time bias

Læs mere

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview

Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview Adult ADHD Self-Report Scale-V1.1 (ASRS-V1.1) Symptoms Checklist from WHO Composite International Diagnostic Interview World Health Organization 2010 All rights reserved. Based on the Composite International

Læs mere

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen?

Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Hvilke regulatoriske krav er der til kliniske forsøg, når børn udgør patientgruppen? Lone Ekstrøm Ragn, RA/QA Konsulent Tirsdag den 17. juni 2014, 17.10 17.30 Ragn Regulatory Consulting Børn som forsøgsdeltagere

Læs mere

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER

CENTER FOR KLINISKE RETNINGSLINJER September 2013 Center for Kliniske Retningslinjer - Clearinghouse Efter en konsensuskonference om sygeplejefaglige kliniske retningslinjer, som Dokumentationsrådet under Dansk Sygeplejeselskab (DASYS)

Læs mere

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter)

Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Bedømmelse af klinisk retningslinje foretaget af Enhed for Sygeplejeforskning og Evidensbasering Titel (forfatter) Link til retningslinjen Resumé Formål Fagmålgruppe Anbefalinger Patientmålgruppe Implementering

Læs mere

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet

Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin. Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Fysisk Aktivitet og Tarmkræft - Træning som Medicin Jesper Frank Christensen, Ph.D. Trygfondens Center for Aktiv Sundhed Rigshospitalet Hvad dør vi af? 1) Hjertesygdomme 2-3-4) Cancer, blodpropper, diabetes

Læs mere

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point)

2. Hvilke(t) epidemiologisk(e) design(s) anvender forfatterne til at belyse problemstillingen? (7 point) Eksamensopgave i Epidemiologiske metoder, IT & Sundhed forår 2011 Læs artiklen grundigt og svar derefter på alle spørgsmål. Under hver opgave står hvor mange point der maksimalt kan opnås for opgaven.

Læs mere

Traumatologisk forskning

Traumatologisk forskning Traumatologisk forskning Anders Troelsen A-kursus, Traumatologi, Odense, September 2013 Hvorfor forskning? Hvilken behandlingsstrategi er bedst? Hvilket resultat kan forventes? Hvilke komplikationer er

Læs mere

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition

X M Y. What is mediation? Mediation analysis an introduction. Definition What is mediation? an introduction Ulla Hvidtfeldt Section of Social Medicine - Investigate underlying mechanisms of an association Opening the black box - Strengthen/support the main effect hypothesis

Læs mere

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register

Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Kontrol eller udvikling? Erfaringer fra Dansk Lunge Cancer Register Foreningen af Speciallæger årsmøde 5. oktober 2012, Vejle Erik Jakobsen, Kvaliteten af sundhedsydelser Kan brugen af kliniske databaser

Læs mere

Godkendelse af medicinsk udstyr

Godkendelse af medicinsk udstyr Godkendelse af medicinsk udstyr 2 Hvad er medicinsk udstyr? Medicoprodukter eller medicinsk udstyr er populært sagt alt det udstyr, der omgiver os hos lægen, på hospitalet eller som hjælpemidler i hjemmeplejen.

Læs mere

Særligt sårbare grupper blandt arbejdstagere. Genpolymorfier og genmiljøinteraktioner

Særligt sårbare grupper blandt arbejdstagere. Genpolymorfier og genmiljøinteraktioner Særligt sårbare grupper blandt arbejdstagere. Genpolymorfier og genmiljøinteraktioner Ulla Vogel Projektkoordinator, seniorforsker og adjungeret professor Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø

Læs mere

Epidemiologiske mål Studiedesign

Epidemiologiske mål Studiedesign Epidemiologiske mål Studiedesign Svend Juul Pludselig uventet spædbarnsdød Sudden Infant Death Syndrome, SIDS Uventet dødsfald hos et rask spædbarn. Obduktion o.a. giver ingen forklaring. Hyppigheden -doblet

Læs mere

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger

Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Synliggørelse af arbejdsbetinget cancer ved landets lungemedicinske afdelinger Arbejds- og miljømedicinsk årsmøde, 2007 Susanne Wulff Svendsen, afdelingslæge Arbejdsmedicinsk Klinik i Århus Baggrund Hansen

Læs mere

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015

Syddansk Universitet. Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister. Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas. Publication date: 2015 Syddansk Universitet Hønen eller ægget - hvorfor cykler cyklister Christiansen, Lars Breum Skov; Madsen, Thomas Publication date: 2015 Citation for pulished version (APA): Breum, L., & Madsen, T. Hønen

Læs mere

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser

Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Noter til SfR checkliste 3 Kohorteundersøgelser Denne checkliste anvendes til undersøgelser som er designet til at besvare spørgsmål af typen hvad er effekten af denne eksponering?. Den relaterer sig til

Læs mere

Forskning om usability-arbejde i praksis. Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet

Forskning om usability-arbejde i praksis. Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet Forskning om usability-arbejde i praksis Kasper Hornbæk Datalogisk Institut, Københavns Universitet Udfordringer i forskningen Mange forskningsstudier fokuserer på at generere rapporter som beskriver

Læs mere

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer

Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer REACH Faktablad ECHA-12-FS-08-DA Dyreforsøgs betydning for sikker anvendelse af kemiske stoffer Hensigten med REACH-forordningen er at sikre et højt niveau af beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet

Læs mere

Bliver man syg af trafikstøj? Mette Sørensen Seniorforsker Kost, Gener og Miljø Kræftens Bekæmpelse Denmark

Bliver man syg af trafikstøj? Mette Sørensen Seniorforsker Kost, Gener og Miljø Kræftens Bekæmpelse Denmark Bliver man syg af trafikstøj? Mette Sørensen Seniorforsker Kost, Gener og Miljø Kræftens Bekæmpelse Denmark Forskning i støj -historisk 1970 støj i arbejdsmiljøet (epidemiologi) 1980 trafikstøj (epidemiologi)

Læs mere

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu

Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu Præsentation 4: Hvordan ved jeg, om der bruges nanomaterialer på min arbejdsplads? www.nanodiode.eu EU-lovgivning om sundhed og sikkerhed på arbejdspladsen Vigtig europæisk lovgivning vedrørende beskyttelse

Læs mere

Analyseinstitut for Forskning

Analyseinstitut for Forskning Analyseinstitut for Forskning Bioteknologi Opfattelser og holdninger blandt danskere, 1989-2000 Notat 2001/3 ISSN: 1399-8897 Analyseinstitut for Forskning/ The Danish Institute for Studies in Research

Læs mere

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester

REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT & Sundhed, 2. semester D E T S U N D H E D S V I D E N S K A B E L I G E F A K U L T E T K Ø B E N H A V N S U N I V E R S I T E T B l e g d a m s v e j 3 B 2 2 0 0 K ø b e n h a v n N REEKSAMEN I EPIDEMIOLOGISKE METODER IT

Læs mere