ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt"

Transkript

1 ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011

2 TABLE OF CONTENTS PAGE 1 INDLEDNING VVM-processen Projektet Scoping workshops Terms of Reference 5 2 REGELSÆT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 Den politisk situation i Grønland Lovgivingen i Grønland 7 3 KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET Minen Forarbejdningsanlægget Tailings facilititer Havnen Indkvartering Andre infrastrukturelle funktioner Forventet arbejdstyrke 11 4 VVM PROCESSEN VVM fremgangsmåden Scoping fase Program for miljøundersøgelser Vurdering og modellering Miljøforvaltnings plan og miljø overvågnings program Offentlighøringer Undersøgelsesområdet og tidsgrænser 17 5 MILJØUNDERSØGELSESPLAN Tidligere prøveudtagninger Yderlinger undersøgelser der skal foretages 20

3 5.3 Forslag til indholdsfortegnelse for VVM-redegørelsen 33

4 Side 3 1 INDLEDNING 1.1 VVM-processen Den 9. december 2010 Grønland Minerals and Energy ("GME") Ltd fik tildelt en tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i Kvanefjeldet Multi-Elementprojektet ("Kvanefjeldet", "projektet") af Råstofdirektoratet og Petroleum ("Råstofdirektoratet") Feasibility studier, herunder en VVM-vurdering ("VVM") til Kvanefjeldet, som er en forudsætning for en udnyttelsestilladelse. I januar 2011 udsted Råstofdirektoratet ajourførte retningslinjer for udarbejdelse af en VVM-rapport for udnyttelse af mineralske ressource i Grønland "(" retningslinjerne "). Dette dokument er udarbejdet i overensstemmelse med disse retningslinjer. En VVM er påkrævet for at identificere og analysere de potentielle miljømæssige konsekvenser af alle foreslåede mineaktivititer. VVM, der skal udarbejdes for Kvanefjeldet projektet, skal; Identificere og analysere miljøpåvirkninger i alle projektets faser, før opstart og efter udfasning. Hjælp til at udvikle foranstaltninger for at afhjælpe og afbøde de negative miljøpåvirkninger, Hjælp til at bevare miljø-værdier, og Hjælp til at realisere nogle bæredygtige udviklingsmuligheder, I overensstemmelse med retningslinjerne vil VVM omfatte følgende: En udvidet, ikke-teknisk resumé En indledning, der beskriver mine projektet, dets baggrund og mål En grundig beskrivelse af tilstand af miljøet før minen begynder En beskrivelse af mine projekter med alle faser fra udforskning til lukning og derefter En vurdering af miljømæssige konsekvenser af projektet med en vurdering af alternativer i forhold til den foretrukne løsning En Miljøforvaltningsplan (EMP), som beskriver, hvordan de identificerede konsekvenser bliver håndteres En miljøovervågningsplan med en beskrivelse af fx arter, stationer og parametre, der skal overvåges Offentlige høringer Konklusioner Referencer, der anvendes i VVM-processen og Ordliste og forkortelser I VVM vil dække hele regionen, der måtte blive berørt af projektet. Hvis projektet omfatter brug af områder uden for mineområdet til fx veje, havne, flyvepladser og skibsruter, vil virkningerne af disse også være omfattet undersøgelsen. Formålet med dette dokument, som er udarbejdet af Orbicon på vegne af GME, er at give en detaljeret plan for miljøvurdering (VVM) proces for Kvanefjeldet til behandling i Råstofdirektoratet.

5 Side 4 En række andre undersøgelser og vurderinger, for eksempel en social konsekvensanalyse ("SIA") og en rentabilitets forundersøgelse, vil blive gennemført i løbet af 2011 og 2012 for at færdiggøre designfasen og forberede ansøgninger om tilladelser og licenser, der vil blive kræves for at udvikle projektet. 1.2 Projektet I 2007 overtog Grønland Minerals and Energy (GME) A / S forundersøgelses tilladelsen omkring Kvanefjeldet projektområdet. GME A / S er et datterselskab af Grønland Minerals and Energy Ltd, et australsk selskab noteret på den australske Securities Exchange. Grønland Minerals and Energy Ltd aktiemajoritet i GME A / S. Projektområdet er beliggende i det sydlige Grønland cirka 10 km fra Narsaq og ca. 35 km fra Narsarsuaq. De vigtigste råvarer af interesse i Kvanefjeldet er malmlegemet af sjældne jordarter (REE). Der er også tilstrækkeligt forekomst af uran og zink i malmlegemet at producere kommercielt mulige biprodukter. Projektet omfatter udvikling af en åben mine, et forarbejdningsanlæg, en havn, boligområde, tailings anlæg og veje, der forbinder dele af projektet. 1.3 Scoping workshops Det første skridt i udarbejdelsen af en VVM er en scoping fase. Da offentligheden skal inddrages i hele VVM-processen og skal informeres løbende i takt med udviklingsfasen og i produktion, blev der foretaget en høring af de berørte parter som en led i scoping-fasen. Som en del af scoping fase for Sociale konsekvens analyser, blev fire workshops for interessenter afholdt i Grønland. Under disse workshops benyttede GME lejligheden til at præsentere og drøfte de planlagte VVM-aktiviteter. Disse workshops blev afholdt som følgende: den 30. marts 2011i Qaqortoq; den 31. marts 2011, i Narsaq, og den 4. og 5. april 2011 i Nuuk. Formålet med disse workshops var at præsentere projektet til deltagerne og til at modtage input fra de berørte parter omkring spørgsmål, der skal behandles i SIA, og VVM, processer. En kort projektbeskrivelse af projektet samt plan for involvering af interessenter findes i bilag 1 og 2 hhv. Forud for workshops blev workshopfremgangsmåden og deltagerliste godkendt af Råstofdirektoratet. De vigtigste resultater fra de forskellige workshops blev præsenteret for Råstofdirektoratet i Nuuk den 7. april 2011.

6 Side Terms of Reference Under Terms of Reference ("Tor") for VVM af Kvanefjeld projektet er resultaterne af scoping fase indarbejdet, den indeholder også en plan for udarbejdelsen af VVM. Kommentarer og input fra interessenterne, der er modtaget i løbet af workshops blev indarbejdet i disse ToR ToR indeholder også oplysninger fra følgende dokumenter: Projekt sammenfatning af Kvanefjeldet Multi-Element Projekt, marts 2011; Prefeasibility undersøgelse, AMEC Minproc, december 2009; Infrastruktur rapporter (Havneplacering og design undersøgelse, undersøgelse af boligområdet og energiforsyning), Niras, marts 2011; "Midlertidigt projekt strategi - Kvanefjeldet Multi-element Projekt" ved at Coffey Natural Systems september 2009 og "Socioøkonomiske Desktop Studium for Kvanefjeldet Multielement Project" af Grontmij Carl Bro juli 2010.

7 Side 6 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER 2.1 Den politiske situation i Grønland Grønland er et selvstyrende land under det danske rige. Den 21. juni 2009 overtog Grønland retten for selvbestemmelse med ansvar for selvstyre i juridiske anliggender, politiarbejde, og naturgivne ressourcer. Dette er et resultat af en folkeafstemning om øget selvstyre, som blev godkendt den 25. november Grønland tidligere var under en kombineret grønlandske og danske regering, efter dansk overdragelse af "Hjemmestyre" i Med introduktionen af "selvstyre" grønlændere blev også anerkendt som et selvstændigt folk i henhold til folkeretten. Danmark fastholder kontrol over udenrigs-og forsvarsspørgsmål. To grønlandske folkevalgte tage del i det danske Folketing. Det grønlandske parlament, Inatsisartut (den lovgivende magt), har 31 medlemmer, valgt af grønlandske folk for en fireårig valgperiode med to samlinger om året. Landsstyreformanden vælges af Inatsisartut. Det grønlandske landsstyres sammensættes med ni landsstyreområder af den valgte landsstyreformand. Naalakkersuisut etablerer departementer, som kører hele året rundt. Inatsisartut udarbejder love og giver bevillinger, som skal overholdes af Naalakkersuisut; de fører også tilsyn med Naalakkersuisuts aktiviteter (www.nanoq.gl). I kommuner blev lagt sammen til 4 store kommuner, Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq. Kommunerne har følgende ansvarsområder: Kultur og uddannelse, social og sundhed, økonomi og beskatning, teknik, bolig og miljø (www.sermersooq.gl og Narsaq er en del af Kommune Kujalleq. Grønland er medlem af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Dette medlemskab, sammen med andre nordiske lande og selvstyrende regioner, tilvejebringer et parlamentariske samarbejde mellem medlemmerne især i relation til natur-og miljøspørgsmål. Nordisk Råd har udarbejdet en miljøhandlingsplan, med fokus på klimaændringer, anvendelse og udledning af farlige kemikalier, beskyttelse af marine økosystemer og beskyttelse og udnyttelse af biologisk mangfoldighed. Grønland er også medlem af Inuit Circumpolar Council ("ICC") og har været medlem af Arktisk Råd siden 1996.

8 Side Lovgivningen i Grønland Dette afsnit beskriver de regler og retningslinjer, der er relevante for projektet, især for de emner og områder af interesse for miljøvurdering. Den vigtigste lovgivning, som dette projekt vil blive udviklet og drivet efter er Inatsisartut Lov nr.. 7 af 7. december 2009 (råstofloven), som trådte i kraft den 1. januar Denne lov regulerer mineralske ressourcer samt råstofområdet. I Grønland naturbeskyttelse og miljøregulering administreres i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven (Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om beskyttelse af naturen) og Lov nr of 21. december 1988 for Grønland vedrørende miljøforhold mv. (lov nummer 850 af 21. december 1988 for Grønland om miljøspørgsmål). De relevante afsnit af den nye Råstofmyndigheden lov er generelt overensstemmelse med disse to love. Derudover vil følgende internationale retningslinjer og standarder skal indgå i vurderingen. FN-konventioner: FN-anbefalinger om transport af farligt gods; Internationale regler og retningslinjer for god praksis vedrørende søtransport af farligt gods, herunder konventioner (f. eks SOLAS 1974, MARPOL 73/78 og STCW-konventioner); Konventionen om beskyttelse af verdens og national arv (UNESCO / World Heritage-konventionen), og De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer. International Atomic Energy Agency sikkerheds standarder: Erhvervsmæssig strålingsbeskyttelse inden for minedrift og forarbejdning af råvarer, IAEA Safety Standards Series No RS-G-1.6, Wien s. (Erstatter IAEA Safety Series nr. 26), og Etablering af uranbrydningsaktiviteterne og forædling inden for rammerne af bæredygtig udvikling, IAEA Nuclear Energy Series No NF-T KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET Projektet vil bestå af en åben mine, et forarbejdningsanlæg, en havn, mine indkvarteringer, en tailings anlæg og veje, der forbinder de dele af projektet. GME overvejer to potentielle scenarier omkring placeringen af indkvarteringsområdet, forarbejdningsanlægget og havnen. Et scenarie er opførelsen af behandlingsanlæg i Narsaq dalen og en ny havn umiddelbart nord for Narsaq i Narsap Ilua (Vest). Det andet scenarie er opførelsen af forarbejdningsanlæg omkring 15 til 20 km nordøst for Narsaq og en ny havn øst for Illunnguaq på den modsatte side af Nunarsarnaq (øst). Figur 1 og 2 illustrerer de to scenarier (Øst og Vest). Væsentlige yderligere undersøgelser og høring og engagement vil være påkrævet, inden den foretrukne placering af disse faciliteter kan identificeres.

9 Side 8 Figur 1: Scenarie Øst Figur 2: Scenarie Vest

10 Side 9 De vigtigste komponenter i projektet er: Minen En åben mine, hvorfra malm udvindes Forarbejdningsanlægget Hvor metaller er udvundet fra malmen ved hjælp hydrometallurgiske teknikker til at producere salgbare produkter Den tailings facilitet Hvis restkoncentrationer fra oparbejdningsanlægget er sikkert opbevaret Havnen For skibe, der leverer forsyninger til minen og transport af produkter fra Grønland til selskabets kunder Indkvartering For minearbejdere, når de arbejder i minen Tilknyttet infrastruktur At sikre strømforsyninger, effektiv kommunikation og sikker adgang til minen 3.1 Minen Planen er at lokalisere minen ved Kvanefjeldet på Ilimaussaq Intrusion kompleks ca. 10 km fra byen Narsaq og ca. 35 km fra Narsarsuaq i det sydlige Grønland 3.2 Oparbejdningsanlægget Virksomheden overvejer alternative placeringer til forarbejdningsanlægget. Det er i øjeblikket forventes, at anlægget vil være i drift i 365 dage om året, og det foreslås, at anlægget vil blive designet til at behandle 7,2 til 10,8 million tons om året af malm. De vigtigste mineraler i malmen indeholder alle de potentielt salgbare produkter, og formålet med forarbejdningsanlægget er at udtrække disse produkter fra dette mineral. Gennemførligheden af forskellige metallurgiske behandling muligheder for udvinding af salgbare produkter er ved at blive vurderet. Test arbejde har identificeret, at en proces med udvaskning, som udføres under pres, fjerner effektivt uran fra malmen og giver mulighed for den efterfølgende koncentration, adskillelse og genvinding af REE i en form, der kan sælges. Det er i øjeblikket foreslås, at behandlingen anlægget vil bestå af sektioner for knusning, formaling, udvaskning, filtrering, flotation, uran udvinding og for koncentrationen af REE.

11 Side 10 Figur 3: Flow Diagram Vand vil blive brugt i forarbejdningsanlægget, og efter det har passeret gennem anlægget vil det blive behandlet, før det er genanvendes i anlægget eller returneres til miljøet. Det er planen at samle salgbare produkter i tromler og lægge dem containere i forarbejdningsanlægget, og til at transportere containere med produktet fra forarbejdningsanlægget til havnen med lastbiler. Planen vil derefter være at sende dem til kunder i hele verden. Udover tailings fra forarbejdningsanlægget, kan andre affaldsprodukter blive produceres, og disse vil skulle opsamlet, behandles og genvindes, hvis det er praktisk muligt. Ellers kan de blive opsamlet i tailings lageret. Mens disse potentielle affaldsstrømme er endnu ikke identificeret, kan de omfatte for eksempel: Flotation tailings forud for Carbon Pressure Udvaskning; Restprodukter fra REE syre udvinding og precipitations kredsløb; Afløb fra minen og stenaffald lager. 3.3 Tailings faciliteter Restprodukter, som har været gennem forarbejdningsanlægget kaldes tailings (en blanding af fine skærver og vand). Størstedelen af sulfider, det uran, thorium, fluor og de sjældne jordarters elementer vil alle være fjernet eller stabiliseret på dette tidspunkt i processen. Den tailings lageret vil gemme den våde tailings fra forarbejdningsanlægget. En række alternative placeringer for tailings lageret, deponering i dalen, deponering i søen og deponering i fjordsystemet / dybe hav, er ved at blive evalueret. Placeringen af tailings lageret vil blive påvirket af miljøhensyn og af kemien i tailings.

12 Side Havnen Havnefaciliteterne vil bestå af en mole for skibe op til DWT (dødvægt tons) og en service kajen for at modtage udstyr og produkter med en mindre kapacitet. Havnen vil også have lagerfaciliteter til salgbare produkter og lastning faciliteter. GME overvejer alternative placeringer for havnen som angivet i figur 1 og Indkvartering Indkvarteringen vil omfatte en kantine, et vaskeri og muligheder for fritidsaktiviteter. GME overvejer alternative placeringer for indkvarteringsområdet som angivet i figur 1 og Andre infrastrukturelle funktioner De vigtigste elementer i infrastruktur, der skal leveres af projektet vil være: Veje fra havnen til minen, forarbejdningsanlæg og andre dele af infrastruktur Et kraftværk, drevet med fossilt brændsel i første omgang derefter med vandkraft Vandforsyning og opbevaring til forarbejdningsanlægget, drikkevand og brandsikring Bygninger og støttefaciliteter, herunder indkvartering En helikopterlandingsplads til personale og akut medicinsk evakuering Opvarmning og varmegenvinding En it- og telekommunikationssystem Kloak-og affaldshåndtering 3.7 Forventet arbejdsstyrke I anlægsfasen, forventer GME en arbejdsstyrke på op til 2000 mennesker i spidsperioden. Byggeperioden forventes at løbe i ca. 2 år. I driftsperioden, anslår GME en samlet arbejdsstyrke på 700 mennesker og cirka en tredjedel til at blive ansat lokalt indefra Narsaq (PFS, 2009). Den optimale rotationsordning (r) vil blive diskuteret og aftalt under SIA-processen og videre hvis det er nødvendigt for at maksimere mængden af lokal arbejdskraft.

13 Side 12 4 VVM PROCESSEN 4.1 VVM fremgangsmåden Orbicon har udarbejdet dette dokument på anmodning af GME. GME vil fortsætte med at engagere passende erfarne og kompetente rådgivere til at bistå med færdiggørelsen af VVM, når ToR er blevet godkendt. Eksterne internationale og lokale eksperter vil blive inddraget i analysen af specifikke spørgsmål såsom strålingspåvirkning, økologi, hydrologi og geokemi. Retningslinjerne opstiller rammerne for, indholdet af, og det minimumsniveau af baseline oplysninger, der kræves for en VVM. Under planlægning og udvikling af VVM-processen, vil en række henvisninger og kilder tages i betragtning for at opnå internationale mineindustri bedste praksis for VVM. Disse kilder vil omfatte blandt andre; International Finance Corporation og Verdensbankens retningslinjer, herunder Ækvatorprincipperne Europa-Kommissionen - referencedokumenter om bedste tilgængelige teknik Arktisk Råd - Arctic Environmental Protection Strategy [VVM-retningslinjer 1997] relevante danske institutioner som DMU, GEUS og Energistyrelsen Arktisk Råd - Arbejdsgrupper Forenede Nationer - for eksempel rammekonvention om klimaændringer SLiCA Det Internationale Råd for mineraler og metaller (ICMM), Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), og Den internationale Reporting Initiative for udvindingsindustrien Hertil kommer, at viden og erfaring udvikles i Grønland udnyttes, når evaluering og vurdering af det lokale miljø og virkningen af projektets aktiviteter. I VVM vil blive baseret på en participatorisk tilgang, der involverer interessenter så meget og effektivt som muligt i alle faser af processen. En høj grad af kommunikation vil være et væsentligt element i hele processen. Der vil henvises til Grønland retningslinjer for vandkvalitet for ferskvand og havvand, der er udviklet i Da Grønland endnu ikke har udviklet retningslinjer, der beskriver standarder for miljøbelastende stoffer, støv og støj, retningslinjer fra kilder uden for Grønland vil blive anvendt i processen omkring etablering af standarder for miljøbelastende stoffer, støv og støj. Der vil søges en godkendelse fra Råstofdirektoratet, før man bruger retningslinjer fra lande uden for Grønland.

14 Side Scoping fase Den indledende vurdering af de miljømæssige og sociale problemer der kan opstå ved gennemførelsen af Kvanefjeldet projektet blev første gang diskuteret og rapporteret i "forprojektet Strategi - Kvanefjeldet Multi-element Projekt" ved at Coffey naturlige systemer i september En anden undersøgelse, den "socioøkonomiske Desktop undersøgelse for Kvanefjeldet Multielement Project" blev udført af Grontmij Carl Bro i juli De vigtigste miljøspørgsmål kortlagt af ovennævnte undersøgelser for projektet kan opsummeres som følger: Virkninger af udledninger til vand (overfladevand, fjorde og grundvand), herunder regnvandsoverfladevand fra forstyrrede områder (såsom stenaffald dump) og udledninger fra den åbne grube, procesudstyr og TSF. Potentiale for forurenende stoffer der kommer ind i fødekæden (fx fluor, tungmetaller og radionuklider, såsom radium). Forvaltning af biodiversitetsspørgsmål (jord og vand), herunder forekomst / fravær af sjældne og / eller truede arter. Effekter af atmosfæriske emissioner som f. eks radon gas, støv, forbrændingsprodukter og andre forurenende udledninger. Virkninger af stråling fra radioaktive kilder i projektområdet. General affaldshåndtering. Hvor man kan sikkert deponere tailings på kort og lang sigt. Muligheden for alkalisk dræning, der skal neutraliseres. Rehabilitering af områder forstyrret af projektet og nedlukning af tailings management system. Tyngden af disse vil variere mellem konstruktion og operationelle faser af projektet. For eksempel er sedimentering på grund nedsivning sandsynligvis være mere problematiske i anlægsfasen, selv om det vil forblive et problem i hele projektets levetid. Ødelæggelse af væsentlige habitat eller steder af arkæologisk / kulturel betydning, hvis de forekommer, ville være forbundet primært med indledende opgravning under opførelsen. I modsætning hertil vil potentielle virkninger på downstream vandkvaliteten på grund af dårlig vandkvalitet udledninger fortsætte efter konstruktion og kan omfatte både hele operationelle levetid af mine og en betydelig periode efter lukningen.

15 I marts 2011 blev en strategisk miljøvurdering workshop afholdt i Perth, Vest Australien. På workshoppen deltog repræsentanter fra Grontmij og Orbicon og de sociale og miljømæssige aspekter af projektet blev vurderet. Resultatet af workshoppen dannede grundlag af en "Projekt Brief", der beskrev projektet i æglægning eller ikke-videnskabelige termer. Det næste skridt var at påbegynde processen omkring involvering af interessenter. Fire interessent workshops blev gennemført som en del af den sociale konsekvensanalyse; den 30. marts 2011 i Qaqortoq, den 31. marts 2011 i Narsaq, og den 4. og 5. april 2011 i Nuuk Under disse workshops GME benyttede lejligheden til at præsentere og diskutere de planlagte VVM-aktiviteter. Forud for afholdelsen af workshops, var fremgangsmåden for workshops og listen over identificerede interessenter blev godkendt af Råstofdirektoratet. Invitationer til at deltage i møder med berørte parter blev sendt til alle interessenter sammen med en kort beskrivelse af projektet i ikke-videnskabelige termer. Dette blev gjort med det formål at fremme en mere informeret deltagelse i workshops sig selv og give mulighed for interessenter at stille opklarende spørgsmål, og til at udtrykke bekymring for, selskabets repræsentanter og både SID og VVM-konsulenter i løbet af workshops. Projektet Brief findes i bilag 1. I øjeblikket er GME arbejder med to generiske udviklingsscenarier (a vest scenariet og et øst scenariet). Scoping fase tog udgangspunkt i disse to scenarier. Interessenterne blev opfordret til at drøfte muligheder og bekymringer, de kan have haft for hver. Baseret på svar fra de forskellige workshops, fælles problemer og muligheder blev identificeret. Referencerammerne er fastsat i dette dokument er blevet udviklet i en del af svarene fra de forskellige workshops. Denne feedback er suppleret fra en række kilder, herunder; retningslinjerne (Råstofdirektoratet), Kvanefjeldet Multi-Element Project - forprojekt Strategi Coffey Natural Systems, september 2008 Tidligere baseline prøvetagning - se afsnit 5.1 Indledende miljøredegørelse for Kvanefjeldet uranmine, Desuden blev grønlandsk forskning dokumenter og undersøgelser, såsom SLiCA (Undersøgelse af levevilkårene i Arktis), blev anvendt. Side 14

16 Side Program for miljøundersøgelser Miljøundersøgelserne vil omfatte en række yderligere baseline undersøgelser samt projektrelaterede undersøgelser. Alle disse undersøgelser vil blive gennemført i 2011 og Detaljerede forslag for hver Miljøundersøgelsesplane vil blive forelagt til Råstofdirektoratet til godkendelse. Disse leveringer vil indeholde oplysninger såsom kort, der angiver prøvetagningsstationer og undersøgelsens omfang, beskrivelse af tidspunkt for undersøgelser, parametre til måling, metoder og udstyr. Hvis det er nødvendigt, vil de miljømæssige undersøgelser blive opdateret i samråd med Råstofdirektoratet. Data fra disse undersøgelser vil blive forelagt for DMU og vil blive opbevaret, så det er til rådighed for Råstofdirektoratet og DMU. Årlig baseline stikprøver i Kvanefjeldet - Narsaq området har været gennemført siden Prøveudtagningen har fulgt en protokol udviklet af den danske Miljøundersøgelser (DMU), og er blevet godkendt af Råstofdirektoratet. Et resumé af miljømæssige baseline undersøgelser fra 2007 til i dag er angivet afsnit i 5.1. Et resumé af de supplerende undersøgelser er nødvendige for at fuldføre Miljøundersøgelsesprogram er angivet i tabel 1, afsnit 5.2, sammen med oplysninger om disse undersøgelser. 4.4 Vurdering og modellering Baggrunds- og projektspecifikke miljøundersøgelser vil blive vurderet til at konkludere, En omfattende beskrivelse af miljøet og værdier af lokal anvendelse Potentielle miljømæssige konsekvenser af projektet Alle områder af viden, man mangler og hvor der er behov for en vedvarende undersøgelse eller yderligere forskning.

17 Side Miljøforvaltnings plan og miljø overvågnings program Et miljøforvaltningssystem (EMS) i overensstemmelse med den internationalt anerkendte kontinuerlige forbedring model ISO14001: 2004 vil blive udviklet. Miljøforvaltningplanen vil blive udviklet på grundlag af viden om det miljø, lokal anvendelse værdier og potentielle miljømæssige virkninger. Planen vil foreslå afbødende foranstaltninger udviklet til at reducere eller eliminere potentielle miljømæssige konsekvenser. En beskrivelse af den forventede effektivitet af disse afbødende foranstaltninger vil forelægges, og hvor eftervirkninger findes, vil disse blive beskrevet. Resterende påvirkninger vil blive understøttet af nødvendige overvågnings-metoder og kompenserende foranstaltninger. Overvågningen vil blive beskrevet i form af at vurdere effektiviteten af afbødende foranstaltninger, og kvantificere projekt udgange til miljøet, herunder drivhusgasser. Denne plan vil beskrive i detaljer, hvordan de afbødende foranstaltninger vil blive organiseret, og hvem der er ansvarlig for at gennemføre afhjælpende og overvågningsforanstaltninger. En plan for erhvervelse af data vil blive medtaget i miljøovervågningsprogram. Miljøforvaltnings- og overvågningsplaner vil blive færdiggjort i 2012, men de vil blive udviklet i løbet af projektets levetid, i samråd med lokalsamfundet og Råstofdirektoratet. 4.6 Offentlighøringer Offentlig høring er af afgørende betydning i hele VVM-processen, så lokalsamfundets bekymringer kan integreres. En række offentlige høringer vil blive afholdt for at præsentere og diskutere relevante oplysninger om VVMprocessen. Indsigelser og kommentarer vil blive behandlet af GME og feedback skal stilles til rådighed for offentligheden. EU-høringen vil blive behandlet inden for VVM-dokument og drøftet indgående i et dokument, der supplerer VVM,»White Paper '. Hvidbogen vil offentliggøre dokumentet høring kommentarer, og forklare, hvordan offentlige kommentarer er blevet indarbejdet i VVM og efterfølgende forvaltningsplaner. Alle data indsamlet i forbindelse med VVM herunder baseline og overvågning undersøgelser stilles til rådighed for offentligheden. Efter gennemgang af Råstofdirektoratet, vil den endelige VVM-rapport stilles til rådighed for offentlig høring i minimum 6 uger.

18 Side Undersøgelsesområdet og tidsgrænser De miljømæssige undersøgelser dækker de områder, der direkte påvirket af projektet, herunder optioner mod vest og øst. Dette vil omfatte hjælpefaciliteter og vil omfatte downstream miljøer og de byer og bygder, hvor de virkninger og fordele forventes at blive mere mærkbar. De miljømæssige undersøgelser er at vurdere følgende faser af projektet: Anlægsfasen; Driftsfasen, og Lukning og rehabiliteringsfasen. Et der beskriver miljøundersøgelse områder i detaljer inden for hver udkast til miljøundersøgelses program skal gøres tilgængeligt. Disse forslag vil blive godkendt af Råstofdirektoratet før påbegyndelsen.

19 Side 18 5 MILJØUNDERSØGELSESPLAN Denne miljøundersøgelse plan er udarbejdet i overensstemmelse med de nye VVM-retningslinjer (januar 2011) udstedt af Råstofdirektoratet og giver information om den planlagte indholdet af VVM-redegørelsen og den strategi, der skal anvendes, når rapporten skal udarbejdes. Ud over det, giver planen en beskrivelse af de miljøundersøgelser, der er blevet gennemført, og undersøgelserne planlagt for de kommende år, som vil danne grundlag for miljøvurdering af minen projektet. Miljøundersøgelsen Planen består af tre dele: Oversigt over miljømæssig baseline undersøgelser, der tidligere bestilt af GME og godkendt af Råstofdirektoratet (fra 2007 til dato) (afsnit 5.1) Resumé af de supplerende undersøgelser, der skal gennemføres eller indkøbt med henblik på at færdiggøre VVM (Undersøgelses Program) (afsnit 5.2) Den foreslåede Indholdsfortegnelse for VVM-redegørelsen. (Afsnit 5.3) Offentlig høring er af afgørende betydning i hele VVM-processen, så lokalsamfundets bekymringer kan integreres. EU-høringen vil blive behandlet inden for VVM-dokument og drøftet indgående i et dokument, der supplerer VVM,»White Paper '. 5.1 Tidligere prøveudtagninger Årlig baseline stikprøver i Kvanefjeldet - Narsaq området har været gennemført siden 2007, for at studere og dokumentere naturlige indhold af tungmetaller, radioaktivitet og andre elementer. Prøveudtagningen har fulgt en protokol udviklet af den danske Miljøundersøgelser (DMU), og er blevet godkendt af Råstofdirektoratet og har inkluderet frisk og saltvand, sediment, laver, jord, blade, græs, fisk og muslinger. Den baseline prøvetagning i hovedsageligt fandt sted i Narsaq dalen og de tilstødende områder, fordi det var her man mente, at minen faciliteter ville være konstrueret med forarbejdningsanlægget beliggende i Narsaq dalen, overnatning på Narsaq, en ny konstrueret havn ved Narsaq Ilua (Narsaq Bay) og nye veje, der forbinder havnen, mineområdet og forarbejdningsanlæg. Denne samlede plan for mineområdet er siden blevet kaldt "Scenarie Vest '. Antallet og placeringen af prøvetagningssteder, som også er blevet godkendt af DMU, dækker hele kysten samt floder, søer og landområder inden for det område, som Scenarie Vesten plus en reference station længere væk (Figur 3). Alle de indsamlede vandprøver er efterfølgende blevet analyseret af DMU og Risø, mens de andre prøver opbevares i en fryser på DMU. Resultaterne af prøveudtagningen er blevet dokumenteret i en række rapporter og notater, der er anført nedenfor. Liste over de miljømæssige baseline undersøgelser, der allerede gennemført i Kvanefjeldet - Narsaq området 2007

20 Side 19 Kvanefjeldet projekt, Grønland. Rapport om de miljømæssige baseline prøveudtagning, september Orbicon oktober pp Polonium-210 i miljø-prøver indsamlet i 2007 fra Kvanefjeldet i Grønland. Forskningscenter Risø. Januar pp. Kvanefjeldet vand Danmarks Miljøundersøgelser. Test Rapport nr Februar Den Kvanefjeldet Multi-element Project, SV Grønland. Rapport om de miljømæssige baseline prøveudtagning. August Orbicon marts Polonium-210 i miljøprøver indsamlet i 2008 fra Kvanefjeldet i Grønland Strålingsforskning Division. Risø DTU. Marts PP Kvanefjeldet vand 2008, Test rapport no Danmarks Miljøundersøgelser januar pp Den Kvanefjeldet Multi-element Project, SV Grønland rapport om miljøsituationen baseline prøveudtagning, august 2009, Orbicon, oktober pp Radioaktivitet i vand, udtaget i 2009 fra Narsaq-området, Grønland. Risø. 3 pp. Kvanefjeldet vand Test rapport no Danmarks Miljøundersøgelser. 9 pp 2010 Analyser af radon-222 og radium-226 i prøver af Taseq søvand indsamlet august Risø. 1 pp Kvanefjeldet baseline 2010, Grønland. Rapport miljømæssige baseline prøveudtagning, august August 2010

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011 Side 1 Published : 14 July 2011 Project : 80.4889.01 Prepared : Rikke Carlsen Checked : TNE, HIH Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INTRODUKTION 4

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem

Læs mere

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1 PROJEKTRESUME UDVINDING AF RUBINER OG PINK SAFIRER FRA AAPPALUTTOQ Dette resumé beskriver True North Gems Inc.s (TNG) mineprojekt om udvinding af rubiner og pink safirer 30 km sydøst for Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet

Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Greenland Minerals and Energy A/S: Spørgsmål og svar vedrørende Kvanefjeld-projektet Denne samling spørgsmål og svar er et praktisk værktøj til at hjælpe interesserede med at finde information om sjældne

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN

ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN NOVEMBER 2014 YARA DANMARK GØDNING A/S ETABLERING AF GØDNINGTERMINAL PÅ VORDINGBORG HAVN VVM-ANMELDELSE ADRESSE COWI A/S Visionsvej 53 9000 Aalborg TLF +45 56 40 00 00 FAX +45 56 40 99 99 WWW cowi.dk

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

Grønland: Uranmine og Miljø

Grønland: Uranmine og Miljø Mere Næste blog» Opret blog Log ind Netavis om radioaktivt affald i Danmark fredag den 6. december 2013 Grønland: Uranmine og Miljø Den grønlandske råstofminister sagde i Sermitsiaq uge 44: Vores erfaringer

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering

Sammenfatning. Strategisk miljøvurdering Sammenfatning Strategisk miljøvurdering SMV 2010 rapport Udarbejdet i forbindelse med aluminiumsprojektet af Grønlands Selvstyres SMV arbejdsgruppe Grønlands Selvstyre Nuuk, juli 2010 Overordnet konkluderende

Læs mere

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen

Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen Bæredygtig vandindvinding (af grundvand) planlægger Henrik Nielsen, Naturstyrelsen ATV-møde den 29. januar 2013 1 Krav til bæredygtighed Krav om begrænset påvirkning af vandindvindingen på omgivelser:

Læs mere

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag

Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag - jfr. Statsministeriets cirkulære nr. 31 af 26. februar 1993 Råd om fremgangsmåde ved miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag 1. Indledning Den 26. februar 1993 udsendte Statsministeriet

Læs mere

TANBREEZ Mining Greenland A/S

TANBREEZ Mining Greenland A/S TANBREEZ Mining Greenland A/S Terms of Reference (ToR) for SIA Juni 2010 Tanbreez SIA - Phase 1 ToR Page 2 INDHOLDSFORTEGNELSE PAGE 1 INTRODUKTION 3 1.1 Anvendte begreber 3 1.2 Formål med SIA 4 2 LOVGIVNING

Læs mere

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232

Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Dansk Vindenergi ApS Brændskovvej 15, 9382 Tylstrup, Tlf 98262122, Fax 98262123, www.dansk-vindenergi.dk, CVR-nr. 20238232 Frederikshavn Kommune Att.: Lene Morthensen Rådhus Alle 100 9900 Frederikshavn

Læs mere

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland.

Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Den socioøkonomiske og sociokulturelle brug af Last Ice Area/ Den Sidste Is et studie af det nordligste Grønland. Sammenfatning Nyere fremskrivninger viser, at havisen i Arktis vil blive stadigt mindre

Læs mere

Udvinding af skifergas i Danmark

Udvinding af skifergas i Danmark Maj 2013 Udvinding af skifergas i Danmark Indledning: Vi vil i Danmark i de kommende år skulle tage stilling til, om vi vil udvinde den skifergasressource, der i et eller andet omfang findes i den danske

Læs mere

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND

KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND KONGERIGET DANMARK FOR SÅ VIDT ANGÅR GRØNLAND Indlæg til Ad-Hoc Arbejdsgruppen om yderligere forpligtelser for parter opført i bilag I til Kyoto-protokollen (AWG-KP) Synspunkter og forslag vedrørende forhold

Læs mere

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S

Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Kommissorium for Revisions- og Risikokomiteen i DONG Energy A/S Generelt Revisions- og Risikokomiteen er et udvalg under Bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med forretningsordenen for Bestyrelsen.

Læs mere

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn

Idéfasehøring. - Debatoplæg. Banebetjening af Billund Lufthavn Idéfasehøring - Debatoplæg Banebetjening af Billund Lufthavn Revideret tekst. Version af 16. oktober 2014 Idéfasehøring Banedanmark Anlægsudvikling Amerika Plads 15 2100 København Ø www.banedanmark.dk

Læs mere

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke:

Hos Lasse Ahm Consult vurderer vi at følgende supplerende krav i de enkelte kravelementer er væsentlige at bemærke: ISO 9001:2015 (Draft) Side 1 af 9 Så ligger udkastet klar til den kommende version af ISO 9001. Der er sket en række strukturelle ændringer i form af standardens opbygning ligesom kravene er blevet yderligere

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat

Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Miljøvurdering af planer og programmer - screeningsnotat Lokalplan/kommuneplantillæg nr.: 913.413-L2 og kommuneplantillæg Sags.nr.: 9..4-K8-1-15 nr. 36 Kontor/team: Team Plan og Erhvervsudvikling Sagsbehandler:

Læs mere

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 28 KONTROL- OG OVERVÅGNINGSPROGRAM VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 28 KONTROL OG OVERVÅGNINGSPROGRAM 1612 28.1 Indledning 1612 28.2 Principperne for kontrol-

Læs mere

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX

Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt regnskab for Havnens navn Spulefelt Regnskabsår 20XX Grønt Regnskab Side 1 af 11 Indholdsfortegnelse Spulefelter side 3 Basisoplysninger side Ledelsens redegørelse side Miljøoplysninger side Noter

Læs mere

Ansvarlig sagsbehandler

Ansvarlig sagsbehandler Beskrivelse af planforslag Klimatilpasningsplanen består af en baggrundsrapport og en decideret tillæg til Kommuneplan 2013. Begge dele skal miljøvurderes i forhold til lovgivningen omkring miljøvurdering

Læs mere

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter.

Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler derefter. SIUMUT Folketinget Finanslov 1. behandling d. 10/9-2013 Doris Jakobsen Siumut har ingen planer om at stemme imod denne finanslov. Vi står ved vores samarbejde med den nuværende danske regering og handler

Læs mere

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt)

Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) Bilag A Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Dato: Sagsbehandler:KABJE J.nr. MST-1270-01050 Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Tekst Projektet omfatter opførelse af

Læs mere

Fasthold nej til uran-udvinding i Rigsfællesskabet Mikkel Myrup, Avataq Christian Ege, Det Økologiske Råd

Fasthold nej til uran-udvinding i Rigsfællesskabet Mikkel Myrup, Avataq Christian Ege, Det Økologiske Råd Fasthold nej til uran-udvinding i Rigsfællesskabet af Mikkel Myrup, Avataq Christian Ege, Det Økologiske Råd og Palle Bendsen, NOAH Friends of the Earth Denmark Der er i den senere tid blevet sået tvivl

Læs mere

Mineralefterforskning i Grønland 2014

Mineralefterforskning i Grønland 2014 GRØNLANDS SELVSTYRE RÅSTOFSTYRELSEN Mineralefterforskning i Grønland 2014 Beskrivelse af aktiviteter Juli 2014 Folder Mineralefterforskning i Grønland 2014 beskrivelse af aktiviteter Version 1, juli 2014

Læs mere

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte

VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM-screening af jordvarmeanlæg med dyb boring på Garderhøjvej 3, 2820 Gentofte VVM Myndighed Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Gentofte Kommune Tekst Ansøgning om udførelse af vertikal

Læs mere

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring).

Vandløb: Der er fastsat specifikke mål for 22.000 km vandløb og der er planlagt indsats på 5.300 km vandløb (sendt i supplerende høring). FAQ OM VANDPLANERNE Hvor hurtigt virker planerne? Naturen i vandløbene vil hurtigt blive bedre, når indsatsen er sket. Andre steder kan der gå flere år. I mange søer er der akkumuleret mange næringsstoffer

Læs mere

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema

Beskrivelse af rev. Skema status Dato Udfyldt/rev. af Bygherre Team Plan Miljøvurderingsgruppen C Rev. af projekt. Bilag A. Miljøoplysningsskema Plan nr.: Risikostyringsplan 2015 Tekst: Risikostyringsplanen er udarbejdet på bagrund af EU's Oversvømmelsesdirektiv. Planen indeholder dels en kortlægning af oversvømmelsesomfang, hyppighed og risiko

Læs mere

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN

EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN OFFENTLIG HØRING INDKALDELSE AF IDÉER OG FORSLAG TIL DEN VIDERE PLANLÆGNING EN NY FÆRGEHAVN SYD FOR BALLEN BALLEN FÆRGEHAVN Kystdirektoratet og Aarhus Kommune har besluttet, at der skal gennemføres vurdering

Læs mere

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014

VVM-tilladelse. For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning. Marts 2014 VVM-tilladelse For et biomassefyret kraftvarmeværk ved Lisbjerg samt etablering af varmetransmissionsledning Marts 2014 Del 1: Kommuneplantillæg til Aarhus Kommuneplan 2013 Del 2: VVM-tilladelse Del 3:

Læs mere

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune

Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Notat om VVM-screening af moniteringsboring 1. Projektbeskrivelse Ansøger Anlæg Placering Ejer Ballerup Forsyning Undersøgelsesboring til 20 meter under terræn Lyngkær 2, Smørum Egedal Kommune Indledning

Læs mere

Vindmøller syd for Østrup

Vindmøller syd for Østrup Vindmøller syd for Østrup Indkaldelse af idéer og synspunkter Jammerbugt Kommune planlægger nu for opstilling af vindmøller ved Østrup mellem Saltum og Pandrup. Den nye møllepark får 6 vindmøller med totalhøjder

Læs mere

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12

USA... 7. Kina... 11. Side 2 af 12 3. De 5 lande Hæfte 3 De 5 lande Danmark... 3 Grønland... 5 USA... 7 Maldiverne... 9 Kina... 11 Side 2 af 12 Danmark Klimaet bliver som i Nordfrankrig. Det betyder, at der kan dyrkes vin m.m. Men voldsommere

Læs mere

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig

Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Dagsorden til borgermøde om Afvandingsprojekt Hovvig Emne Velkommen Hvad er en VVM Projektbeskrivelse VVM-resultat Vandløbsregulering Bidragsfordeling Spørgsmål Aktør Michael Kappendrup Bay Rasmus Kruse

Læs mere

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

KOMMISSIONENS AFGØRELSE. om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer EUROPA-KOMMISSIONEN Bruxelles, den XXX [ ]( 2012) XXX draft KOMMISSIONENS AFGØRELSE af XXX om undertegnelse af en hensigtserklæring mellem Den Europæiske Union og Grønland om samarbejde vedrørende mineralressourcer

Læs mere

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut

INATSISARTUT. Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut INATSISARTUT Medlemmerne af Inatsisartut Dato: 23. marts 2015 J.nr.: 01.82-00064 Selvstyrelovens sprogbestemmelse forbyder ikke anvendelsen af dansk i Inatsisartut Formandskabet har fået udarbejdet et

Læs mere

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland

Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland 1 2. marts 2012 Notat vedr. turismemæssig virkning ved udbygning, opgradering og flytning af lufthavnene i Kangerlussuaq, Ilulissat, Nuuk og Sydgrønland Visit Greenland skal indledningsvist takke for fremsendelse

Læs mere

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S

Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed TANBREEZ Mining Greenland A/S Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland A/S Rapport over Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed marts 2012 rev august 2013 Vurdering af samfundsmæssig bæredygtighed Mining Greenland

Læs mere

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk

OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk OPFORDRING TIL TILBUD PÅ VVM-redegørelse For Udvidelse af Qorlortorsuaq Vandkraftværk april 2015 Nuuk, 30. april 2015 1. Generelt Nukissiorfiit opfordrer hermed til afgivelse af tilbud på følgende anskaffelse;

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr.

Indkaldelse af idéer og forslag. Oktober 2014. VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Indkaldelse af idéer og forslag VVM for ændring af aktiviteterne på Special Waste System A/S (SWS) Herthadalvej 4a, Nr. Alslev Oktober 2014 Indkaldelse af ideer og forslag Ikke teknisk resume VVM redegørelse

Læs mere

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter

Arbejdsplan for efterforskningen og mulige fremtidige projektudviklingsaktiviteter Tekniske drøftelser mellem Brønderslev / Frederikshavn Kommuner og Total / Nordsøfonden / Energistyrelsen på møde afholdt fredag den 16. marts 2012 i Brønderslev Formålet med mødet med de tekniske direktorater

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Borgermøde i Sisimiut 10. maj 2015 kl. 19.00 22.00 Ca. 68 mødte op Spørgsmål fra salen Marius Olsen: Det siges, at der er planer om at overholde de gældende overenskomster for arbejderne, hvilke overenskomster

Læs mere

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006.

Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige resultater fra Den arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA - 2006. PPP-kopier vedrørende Den Arktiske Levevilkårsundersøgelse, SLiCA er omdelt i forbindelse med forelæsning på Midtgrønlands GU, Nuuk - 5. december 2006. Citat med følgende kildeangivelse tilladt: Foreløbige

Læs mere

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller

Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Høring vedr. screening af arealer til kystnære havmøller Dato: 24-08-2012 Vindmølleindustrien bakker op om Energistyrelsens arbejde med at identificere egnede områder til potentielle kystnære havmølleparker

Læs mere

Sammenfattende redegørelse

Sammenfattende redegørelse Sammenfattende redegørelse For kommuneplantillæg og lokalplan Biogasanlæg og kraftvarmeværk i Vegger September 2011 Indholdsfortegnelse 1. Indledning og baggrund...3 2. Planvedtagelse...3 3. Integrering

Læs mere

Lovgivning om emissioner fra skibe

Lovgivning om emissioner fra skibe Lovgivning om emissioner fra skibe Dorte Kubel Civilingeniør Miljøstyrelsen Industri Ansvarsområder: Emissioner fra køretøjer og skibe Brændstoffer til køretøjer og skibe Lovgivning om emissioner fra skibe

Læs mere

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening efter Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 386 og Tillæg nr. 47 til kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing-Skjern Kommune for et område til erhvervsformål ved Birkevej,

Læs mere

"Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne

Et ressourceeffektivt Europa En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne "Et ressourceeffektivt Europa" En undersøgelse af lokale og regionale myndigheders mening Oversigt over resultaterne DA Disse konklusioner er baseret på notatet "Evaluering af flagskibsinitiativet Et ressourceeffektivt

Læs mere

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen

Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Hvilke VVM emner giver anledning til spørgsmål? Ved Specialkonsulent Gert Johansen Anmeldelsen Ikke til skade for miljøet Bilag 1 og 2 er udtømmende Bilag 2, pkt. 14: Ændringer eller udvidelser af anlæg

Læs mere

Aquis. Optimering af vandforsyninger

Aquis. Optimering af vandforsyninger Aquis Optimering af vandforsyninger 80 % af forsyningens investering ligger i distributionsnettet Aquis giver dig fuld kontrol 2 Fremtidens udfordringer Uden realtidsinformationer om driften, netværkets

Læs mere

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema

Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema Midtvejsseminar for KANUKOKA-delegerede den 2.-3. juni 2015 Forelæggelse af tema KANUKOKA s fremtidige struktur Forslag til ændret struktur I forbindelse med arbejdet omkring en ny struktur og strategi

Læs mere

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran

9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran 1. Drikkevand 9. Øvelse: Demonstration af osmose over en cellemembran Teori I spildevandsrensning er det især mikroorganismer og encellede dyr der fjerner næringssaltene. For at sådanne mikroorganismer

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme

KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009. Baggrund. Retningslinje. Ramme KOMMUNEPLANTILLÆG NR. 7 TIL FAXE KOMMUNEPLAN 2009 Baggrund Kommuneplantillægget er udarbejdet på baggrund af en konkret ansøgning om opstilling af vindmøller øst for Turebylille. Rammeområdet ligger umiddelbart

Læs mere

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff

Klimaet ændrer sig. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Den Klimatilpassede Kommuneplan. Hedensted Kommune 15. April 2010 Niels Rauff Klimaet ændrer sig Niels Rauff Fra vision til plan Visionen Hvordan skaber vi tryghed og sikkerhed? - og hvordan kan vi håndtere klimakonsekvenserne og samtidig udvikle byens kvaliteter? Hvad skal sikres?

Læs mere

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune

Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune Miljøtilsynsplan 2013-2017 for Middelfart Kommune 1 Indholdsfortegnelse 1. Indledning... 3 2. Geografisk område og væsentligste miljøproblemer... 3 3. Gennemførelse af et miljøtilsyn... 4 4. Planlægning

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg

Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatoplæg Vindmøller ved Aunsbjerg Debatperiode i 4 uger: Fra mandag den 5. januar 2015 til mandag den 2. februar 2015. Oplæg til debat om vindmøller ved Aunsbjerg Ecopartner Aps. og lodsejer Holger Preetzmann

Læs mere

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast

Navn: Ikast-Brande Spildevand A/S Adresse: Europavej 2, 7430 Ikast Bilag 5 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: I overensstemmelse med Ikast-Brande Kommunes Spildevandsplan 2010-2021 skal der

Læs mere

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge

Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær Enge #BREVFLET# Stigsborg Brygge 5, 9400 Nørresundby Til borgere, interesseorganisationer og andre Interesserede for det udlagte vindmølleområde 26. september 2014 Deltag i debatten Nye vindmøller ved Nørrekær

Læs mere

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse

Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten. Debatoplæg VVM-undersøgelse Nordhavnstunnel i Svanemøllebugten Debatoplæg VVM-undersøgelse April 2015 VVM-undersøgelse af den fremtidige Nordhavnstunnel 4 Politisk aftale Københavns Kommune og transportministeren har den 27. juni

Læs mere

Kvælstofs vej fra mark til recipient

Kvælstofs vej fra mark til recipient Konstituerende møde for Norsminde Fjord Oplandsråd, 10. maj 2012, Odder Kvælstofs vej fra mark til recipient Jens Christian Refsgaard De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland (GEUS)

Læs mere

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold

Mittarfeqarfiit. Organisation. struktur & ansvarsforhold Mittarfeqarfiit Organisation struktur & ansvarsforhold Indholdsfortegnelse Driftens øverste struktur:... 2 Adm. Direktør:... 2 Driftsdirektøren:... 2 Kvalitetschefen... 3 Lufthavnens organisation... 4

Læs mere

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur

Hyppigere udledninger til naturen fra kloak og landbrug. Øget udvaskning fra forurenede by grunde og landbruget. Oversvømmelse af infrastruktur A1B- Globalt udviklings scenariet Udledninger topper i 2050 - En hurtig økonomisk vækst - Den global befolkning kulminerer i 2050 - Hurtigt nye og effektive teknologier - En blanding af fossile og ikke-fossile

Læs mere

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus

Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus Ny placering af Hvidovre Brevdueforenings dueslag og klubhus J.nr.: 01.00.00.G01 Sagsnr.: 11/1215 Beslutning i Ejendoms- og Arealudvalget den 23-05-2012 Udvalget kunne ikke følge indstillingen og tilbagesender

Læs mere

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale

Ilimanaq Projektet. Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq Projektet Kulturarven som vækstpotentiale Ilimanaq i dag Befolkning og boliger: 1980 var der 99 indbyggere 2013 var der 57 indbyggere Mange huse trænger til istandsættelse og en del står tomme

Læs mere

Sendt: 24. oktober 2012 15:02 Til: Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: Høringssvar vedr. London Mining. Til Råstofdirektoratet

Sendt: 24. oktober 2012 15:02 Til: Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: Høringssvar vedr. London Mining. Til Råstofdirektoratet Sendt: 24. oktober 2012 15:02 Til: Officiel post til Bureau of Minerals and Petroleum Emne: Høringssvar vedr. London Mining Til Råstofdirektoratet Venligst bekræft modtagelse af vedhæftede. Med venlig

Læs mere

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013

Miljøministeriet Naturstyrelsen. Måde Havnedeponi. Bilag 2. Oversigt over delkonklusioner. Juni 2013 Miljøministeriet Naturstyrelsen Måde Havnedeponi Bilag 2 Oversigt over delkonklusioner Juni 2013 Notat BILAG 2 Måde Havnedeponi Oversigt over delkonklusioner 21. maj 2013 Miljøer i anlægsfasen Projekt

Læs mere

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland

Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland Kobling af to modelkoder: Integrerede HIRHAM og MIKE SHE simuleringer på et dansk opland PhD studerende Morten Andreas Dahl Larsen (afsluttes i forsommeren 2013) KU (Karsten Høgh Jensen) GEUS (Jens Christian

Læs mere

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring

Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Plus500CY Ltd. Inhabilitetspolitikerklæring Resume af inhabilitetspolitikerklæringen 1. Introduktion 1.1. Denne inhabilitetspolitikerklæring konturer hvordan Plus500CY Ltd. ("Plus500" eller "Firmaet")

Læs mere

Høringsnotat for Natura 2000-plan

Høringsnotat for Natura 2000-plan Høringsnotat for Natura 2000-plan NOTAT vedrørende høringssvar til Natura 2000-plan 2010-2015 inkl. miljørapport (SMV) Forslag til Natura 2000-plan nr. N89 Vadehavet Delplan for Fuglebeskyttelsesområde

Læs mere

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet

Hvornår slår effekten af forskellige foranstaltninger igennem i vandmiljøet Side 1/7 Til: Torben Moth Iversen Fra: Hans Jørgen Henriksen Kopi til: JFR, ALS Fortroligt: Nej Dato: 17. november 2003 GEUS-NOTAT nr.: 06-VA-03-08 J.nr. GEUS: 0130-019 Emne: Hvornår slår effekten af forskellige

Læs mere

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes)

Oplysningskrav til VVM-bekendtgørelsens bilag 2-virksomheder. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan eftersendes) Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på kontaktperson Projektets adresse, matr. nr. og ejerlav Projektet

Læs mere

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE

FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE FORSLAG TIL BESKYTTEDE OMRÅDER I KATTEGAT HØRINGSUDGAVE Titel: Forslag til beskyttede områder i Kattegat Udgiver: Naturstyrelsen Haraldsgade 53 2100 København Ø www.nst.dk År: 2015 Må citeres med kildeangivelse.

Læs mere

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune

Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder Kommune NaturErhvervstyrelsen Pioner Allé 9 6270 Tønder Kystdirektoratet J.nr. 14/00592-25 Ref. Ilse Gräber 03-07-2015 Tilladelse til faskiner/mellemgærde ud for matr. nr. 157 og 158 Koldby, Hjerpsted, Tønder

Læs mere

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13

Den gode proces. Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Den gode proces Hvordan fremmes lokal forankring og borgerinddragelse i forbindelse med vindmølleplanlægning? den gode proces 13 Vejen til den gode proces Klimatruslen og usikkerhed om den fremtidige forsyningssikkerhed

Læs mere

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035

Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Borgermøde om Universitetssygehus Køge Forslag til Lokalplan 1035 Teknik- og miljøforvaltningen Dagsorden Velkomst ved Teknik- og Miljøudvalgsformand v. Mette Jorsø (5 min) Baggrund, tidsplan og præsentation

Læs mere

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009

Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 Lovtidende A 2009 Udgivet den 13. juni 2009 12. juni 2009. Nr. 473. Lov om Grønlands Selvstyre VI MARGRETHE DEN ANDEN, af Guds Nåde Danmarks Dronning, gør vitterligt: Folketinget har vedtaget og Vi ved

Læs mere

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt

Ansvar gennem grøn leverandørstyring. - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - et Carbon 20 innovationsprojekt Ansvar gennem grøn leverandørstyring - Fritz Hansen Møbelproducenten Fritz Hansen, som er kendt for sine designmøbler, har længe arbejdet

Læs mere

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1

Forord. Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Kritik af Transportkommissionens betænkning side 1 Forord Naalakkersuisut nedsatte i 2009 en Transportkommission, der skulle give forslag til billige, effektive og samfundsmæssigt ansvarlige transportmuligheder

Læs mere

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven

Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Aarhus Kommune Natur og Miljø Tilsyn ifølge miljøbeskyttelsesloven Tilsynsdato 18.03.2014 CVR-nummer 55133018 P-nummer 1009490503 e-doc journal nr. TS 13/022829 Virksomhed Århusværket Adresse Kalkværksvej

Læs mere

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer:

Grundvandsforekomsterne er inddelt i 3 typer: Geologiske forhold I forbindelse med Basisanalysen (vanddistrikt 65 og 70), er der foretaget en opdeling af grundvandsforekomsterne i forhold til den overordnede geologiske opbygning. Dette bilag er baseret

Læs mere

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til

KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN. Ledsagedokument til KOMMISSIONEN FOR DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER Bruxelles, den 4.12.2008 SEK(2008) 2938 C6-0470/08 ARBEJDSDOKUMENT FRA KOMMISSIONEN Ledsagedokument til KOMMISSIONENS FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET

Læs mere

grundvandskort i Kolding

grundvandskort i Kolding Regional Udviklingsplan grundvandskort i Kolding et værktøj til aktiv klimatilpasning Klimaforandringer Planlægning Risiko-områder By- og erhvervsudvikling regionalt Klimainitiativ Grundvandskort: projektområde

Læs mere

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd)

Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Bilag 1 Vedr. forundersøgelser for en havmøllepark i Vesterhavet på op til 200 MW (Vesterhav Syd) Energinet.dk skal foretage forundersøgelser på søterritoriet for at byggemodne et område til en havmøllepark

Læs mere

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT

VVM Screening af Spildevandsslamdepot. VVM Screening. 1. Projektbeskrivelse NOTAT NOTAT VVM Screening af Spildevandsslamdepot VVM Screening 1. Projektbeskrivelse Indledning Bjørn Selvyn, FMT A/S, Hammersholt Erhvervspark 32, 3400 Hillerød, har pr. e-mail d. 23.2.2015 fremsendt ansøgning

Læs mere

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb

Unge i Grønland. Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Unge i Grønland Med fokus på seksualitet og seksuelle overgreb Baggrund Undersøgelsen er bestilt hos Det Nationale Forskningscenter for Velfærd SFI i 2013, af daværende Departement for Familie og Justitsvæsen.

Læs mere

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk

StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk 12475 StadsingA/S ØstreFæledvej13 9400Nøresundby Tlf.70153400 www.stadsing.dk info@stadsing.dk Indånding Deb Extra Soft Lotion Wash Mindre sandsynlig eksponeringsvej, da produktet ikke indeholder flygtige

Læs mere

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct

Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22. Stena Metall koncernens Code of Conduct Vedtaget af Stena Metall koncernens bestyrelse 2012-02-22 Stena Metall koncernens indhold BAGGRUND...3 VORES FORPLIGTELSER... 4 Forretnings- og eksterne relationer... 4 Relationer til medarbejderne...5

Læs mere

Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005

Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Slutdepot for radioaktivt affald i Danmark, juni 2005 Udgiver: Indenrigs- og Sundhedsministeriet 5. sundhedskontor Slotsholmsgade 10-12 1216 København K Tryk: Salogruppen A/S ISBN trykt udgave: 87-7601-125-9

Læs mere

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden

Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med henblik på nedbringelse af arbejdsløsheden Inuussutissarsiornermut, Aatsitassaqarnermut Suliffeqarnermullu Naalakkersuisoqarfik Departementet for Erhverv, Råstoffer og Arbejdsmarked Ekstraordinær igangsættelse renoverings- og anlægsprojekter med

Læs mere

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv.

Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. I2 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. SKATTESTYRELSEN Marts 2011 Vejledning om skatteforhold for sæsonansatte i turismevirksomheder mv. 1. Baggrund for vejledningen

Læs mere

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild

Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatoplæg Vindmøller ved Torrild Debatperiode: 16. april 2014 til den 14. maj 2014 Visualisering af 3 nye vindmøller med en totalhøjde på 100 meter, set fra det sydlige Torrild Baggrund Byrådet har i

Læs mere

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14

Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag. Danica Ejendomsselskab ApS CVR: 24 91 97 14 Skema til VVM Basisoplysninger Projektbeskrivelse (kan vedlægges) Solcelleanlæg. Byggeandragende er vedlagt med tilhørende bilag Navn, adresse, telefonnr. og e-mail på bygherre Danica Ejendomsselskab ApS

Læs mere