ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt"

Transkript

1 ToR for VVM, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011

2 TABLE OF CONTENTS PAGE 1 INDLEDNING VVM-processen Projektet Scoping workshops Terms of Reference 5 2 REGELSÆT ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED. 2.1 Den politisk situation i Grønland Lovgivingen i Grønland 7 3 KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET Minen Forarbejdningsanlægget Tailings facilititer Havnen Indkvartering Andre infrastrukturelle funktioner Forventet arbejdstyrke 11 4 VVM PROCESSEN VVM fremgangsmåden Scoping fase Program for miljøundersøgelser Vurdering og modellering Miljøforvaltnings plan og miljø overvågnings program Offentlighøringer Undersøgelsesområdet og tidsgrænser 17 5 MILJØUNDERSØGELSESPLAN Tidligere prøveudtagninger Yderlinger undersøgelser der skal foretages 20

3 5.3 Forslag til indholdsfortegnelse for VVM-redegørelsen 33

4 Side 3 1 INDLEDNING 1.1 VVM-processen Den 9. december 2010 Grønland Minerals and Energy ("GME") Ltd fik tildelt en tilladelse til at gennemføre forundersøgelser i Kvanefjeldet Multi-Elementprojektet ("Kvanefjeldet", "projektet") af Råstofdirektoratet og Petroleum ("Råstofdirektoratet") Feasibility studier, herunder en VVM-vurdering ("VVM") til Kvanefjeldet, som er en forudsætning for en udnyttelsestilladelse. I januar 2011 udsted Råstofdirektoratet ajourførte retningslinjer for udarbejdelse af en VVM-rapport for udnyttelse af mineralske ressource i Grønland "(" retningslinjerne "). Dette dokument er udarbejdet i overensstemmelse med disse retningslinjer. En VVM er påkrævet for at identificere og analysere de potentielle miljømæssige konsekvenser af alle foreslåede mineaktivititer. VVM, der skal udarbejdes for Kvanefjeldet projektet, skal; Identificere og analysere miljøpåvirkninger i alle projektets faser, før opstart og efter udfasning. Hjælp til at udvikle foranstaltninger for at afhjælpe og afbøde de negative miljøpåvirkninger, Hjælp til at bevare miljø-værdier, og Hjælp til at realisere nogle bæredygtige udviklingsmuligheder, I overensstemmelse med retningslinjerne vil VVM omfatte følgende: En udvidet, ikke-teknisk resumé En indledning, der beskriver mine projektet, dets baggrund og mål En grundig beskrivelse af tilstand af miljøet før minen begynder En beskrivelse af mine projekter med alle faser fra udforskning til lukning og derefter En vurdering af miljømæssige konsekvenser af projektet med en vurdering af alternativer i forhold til den foretrukne løsning En Miljøforvaltningsplan (EMP), som beskriver, hvordan de identificerede konsekvenser bliver håndteres En miljøovervågningsplan med en beskrivelse af fx arter, stationer og parametre, der skal overvåges Offentlige høringer Konklusioner Referencer, der anvendes i VVM-processen og Ordliste og forkortelser I VVM vil dække hele regionen, der måtte blive berørt af projektet. Hvis projektet omfatter brug af områder uden for mineområdet til fx veje, havne, flyvepladser og skibsruter, vil virkningerne af disse også være omfattet undersøgelsen. Formålet med dette dokument, som er udarbejdet af Orbicon på vegne af GME, er at give en detaljeret plan for miljøvurdering (VVM) proces for Kvanefjeldet til behandling i Råstofdirektoratet.

5 Side 4 En række andre undersøgelser og vurderinger, for eksempel en social konsekvensanalyse ("SIA") og en rentabilitets forundersøgelse, vil blive gennemført i løbet af 2011 og 2012 for at færdiggøre designfasen og forberede ansøgninger om tilladelser og licenser, der vil blive kræves for at udvikle projektet. 1.2 Projektet I 2007 overtog Grønland Minerals and Energy (GME) A / S forundersøgelses tilladelsen omkring Kvanefjeldet projektområdet. GME A / S er et datterselskab af Grønland Minerals and Energy Ltd, et australsk selskab noteret på den australske Securities Exchange. Grønland Minerals and Energy Ltd aktiemajoritet i GME A / S. Projektområdet er beliggende i det sydlige Grønland cirka 10 km fra Narsaq og ca. 35 km fra Narsarsuaq. De vigtigste råvarer af interesse i Kvanefjeldet er malmlegemet af sjældne jordarter (REE). Der er også tilstrækkeligt forekomst af uran og zink i malmlegemet at producere kommercielt mulige biprodukter. Projektet omfatter udvikling af en åben mine, et forarbejdningsanlæg, en havn, boligområde, tailings anlæg og veje, der forbinder dele af projektet. 1.3 Scoping workshops Det første skridt i udarbejdelsen af en VVM er en scoping fase. Da offentligheden skal inddrages i hele VVM-processen og skal informeres løbende i takt med udviklingsfasen og i produktion, blev der foretaget en høring af de berørte parter som en led i scoping-fasen. Som en del af scoping fase for Sociale konsekvens analyser, blev fire workshops for interessenter afholdt i Grønland. Under disse workshops benyttede GME lejligheden til at præsentere og drøfte de planlagte VVM-aktiviteter. Disse workshops blev afholdt som følgende: den 30. marts 2011i Qaqortoq; den 31. marts 2011, i Narsaq, og den 4. og 5. april 2011 i Nuuk. Formålet med disse workshops var at præsentere projektet til deltagerne og til at modtage input fra de berørte parter omkring spørgsmål, der skal behandles i SIA, og VVM, processer. En kort projektbeskrivelse af projektet samt plan for involvering af interessenter findes i bilag 1 og 2 hhv. Forud for workshops blev workshopfremgangsmåden og deltagerliste godkendt af Råstofdirektoratet. De vigtigste resultater fra de forskellige workshops blev præsenteret for Råstofdirektoratet i Nuuk den 7. april 2011.

6 Side Terms of Reference Under Terms of Reference ("Tor") for VVM af Kvanefjeld projektet er resultaterne af scoping fase indarbejdet, den indeholder også en plan for udarbejdelsen af VVM. Kommentarer og input fra interessenterne, der er modtaget i løbet af workshops blev indarbejdet i disse ToR ToR indeholder også oplysninger fra følgende dokumenter: Projekt sammenfatning af Kvanefjeldet Multi-Element Projekt, marts 2011; Prefeasibility undersøgelse, AMEC Minproc, december 2009; Infrastruktur rapporter (Havneplacering og design undersøgelse, undersøgelse af boligområdet og energiforsyning), Niras, marts 2011; "Midlertidigt projekt strategi - Kvanefjeldet Multi-element Projekt" ved at Coffey Natural Systems september 2009 og "Socioøkonomiske Desktop Studium for Kvanefjeldet Multielement Project" af Grontmij Carl Bro juli 2010.

7 Side 6 2 LOVGIVNINGSMÆSSIGE RAMMER 2.1 Den politiske situation i Grønland Grønland er et selvstyrende land under det danske rige. Den 21. juni 2009 overtog Grønland retten for selvbestemmelse med ansvar for selvstyre i juridiske anliggender, politiarbejde, og naturgivne ressourcer. Dette er et resultat af en folkeafstemning om øget selvstyre, som blev godkendt den 25. november Grønland tidligere var under en kombineret grønlandske og danske regering, efter dansk overdragelse af "Hjemmestyre" i Med introduktionen af "selvstyre" grønlændere blev også anerkendt som et selvstændigt folk i henhold til folkeretten. Danmark fastholder kontrol over udenrigs-og forsvarsspørgsmål. To grønlandske folkevalgte tage del i det danske Folketing. Det grønlandske parlament, Inatsisartut (den lovgivende magt), har 31 medlemmer, valgt af grønlandske folk for en fireårig valgperiode med to samlinger om året. Landsstyreformanden vælges af Inatsisartut. Det grønlandske landsstyres sammensættes med ni landsstyreområder af den valgte landsstyreformand. Naalakkersuisut etablerer departementer, som kører hele året rundt. Inatsisartut udarbejder love og giver bevillinger, som skal overholdes af Naalakkersuisut; de fører også tilsyn med Naalakkersuisuts aktiviteter (www.nanoq.gl). I kommuner blev lagt sammen til 4 store kommuner, Qaasuitsup Kommunia, Qeqqata Kommunia, Kommuneqarfik Sermersooq og Kommune Kujalleq. Kommunerne har følgende ansvarsområder: Kultur og uddannelse, social og sundhed, økonomi og beskatning, teknik, bolig og miljø (www.sermersooq.gl og Narsaq er en del af Kommune Kujalleq. Grønland er medlem af Nordisk Råd og Nordisk Ministerråd. Dette medlemskab, sammen med andre nordiske lande og selvstyrende regioner, tilvejebringer et parlamentariske samarbejde mellem medlemmerne især i relation til natur-og miljøspørgsmål. Nordisk Råd har udarbejdet en miljøhandlingsplan, med fokus på klimaændringer, anvendelse og udledning af farlige kemikalier, beskyttelse af marine økosystemer og beskyttelse og udnyttelse af biologisk mangfoldighed. Grønland er også medlem af Inuit Circumpolar Council ("ICC") og har været medlem af Arktisk Råd siden 1996.

8 Side Lovgivningen i Grønland Dette afsnit beskriver de regler og retningslinjer, der er relevante for projektet, især for de emner og områder af interesse for miljøvurdering. Den vigtigste lovgivning, som dette projekt vil blive udviklet og drivet efter er Inatsisartut Lov nr.. 7 af 7. december 2009 (råstofloven), som trådte i kraft den 1. januar Denne lov regulerer mineralske ressourcer samt råstofområdet. I Grønland naturbeskyttelse og miljøregulering administreres i overensstemmelse med Naturbeskyttelsesloven (Landstingslov nr. 29 af 18. december 2003 om beskyttelse af naturen) og Lov nr of 21. december 1988 for Grønland vedrørende miljøforhold mv. (lov nummer 850 af 21. december 1988 for Grønland om miljøspørgsmål). De relevante afsnit af den nye Råstofmyndigheden lov er generelt overensstemmelse med disse to love. Derudover vil følgende internationale retningslinjer og standarder skal indgå i vurderingen. FN-konventioner: FN-anbefalinger om transport af farligt gods; Internationale regler og retningslinjer for god praksis vedrørende søtransport af farligt gods, herunder konventioner (f. eks SOLAS 1974, MARPOL 73/78 og STCW-konventioner); Konventionen om beskyttelse af verdens og national arv (UNESCO / World Heritage-konventionen), og De Forenede Nationers rammekonvention om klimaændringer. International Atomic Energy Agency sikkerheds standarder: Erhvervsmæssig strålingsbeskyttelse inden for minedrift og forarbejdning af råvarer, IAEA Safety Standards Series No RS-G-1.6, Wien s. (Erstatter IAEA Safety Series nr. 26), og Etablering af uranbrydningsaktiviteterne og forædling inden for rammerne af bæredygtig udvikling, IAEA Nuclear Energy Series No NF-T KORT BESKRIVELSE AF PROJEKTET Projektet vil bestå af en åben mine, et forarbejdningsanlæg, en havn, mine indkvarteringer, en tailings anlæg og veje, der forbinder de dele af projektet. GME overvejer to potentielle scenarier omkring placeringen af indkvarteringsområdet, forarbejdningsanlægget og havnen. Et scenarie er opførelsen af behandlingsanlæg i Narsaq dalen og en ny havn umiddelbart nord for Narsaq i Narsap Ilua (Vest). Det andet scenarie er opførelsen af forarbejdningsanlæg omkring 15 til 20 km nordøst for Narsaq og en ny havn øst for Illunnguaq på den modsatte side af Nunarsarnaq (øst). Figur 1 og 2 illustrerer de to scenarier (Øst og Vest). Væsentlige yderligere undersøgelser og høring og engagement vil være påkrævet, inden den foretrukne placering af disse faciliteter kan identificeres.

9 Side 8 Figur 1: Scenarie Øst Figur 2: Scenarie Vest

10 Side 9 De vigtigste komponenter i projektet er: Minen En åben mine, hvorfra malm udvindes Forarbejdningsanlægget Hvor metaller er udvundet fra malmen ved hjælp hydrometallurgiske teknikker til at producere salgbare produkter Den tailings facilitet Hvis restkoncentrationer fra oparbejdningsanlægget er sikkert opbevaret Havnen For skibe, der leverer forsyninger til minen og transport af produkter fra Grønland til selskabets kunder Indkvartering For minearbejdere, når de arbejder i minen Tilknyttet infrastruktur At sikre strømforsyninger, effektiv kommunikation og sikker adgang til minen 3.1 Minen Planen er at lokalisere minen ved Kvanefjeldet på Ilimaussaq Intrusion kompleks ca. 10 km fra byen Narsaq og ca. 35 km fra Narsarsuaq i det sydlige Grønland 3.2 Oparbejdningsanlægget Virksomheden overvejer alternative placeringer til forarbejdningsanlægget. Det er i øjeblikket forventes, at anlægget vil være i drift i 365 dage om året, og det foreslås, at anlægget vil blive designet til at behandle 7,2 til 10,8 million tons om året af malm. De vigtigste mineraler i malmen indeholder alle de potentielt salgbare produkter, og formålet med forarbejdningsanlægget er at udtrække disse produkter fra dette mineral. Gennemførligheden af forskellige metallurgiske behandling muligheder for udvinding af salgbare produkter er ved at blive vurderet. Test arbejde har identificeret, at en proces med udvaskning, som udføres under pres, fjerner effektivt uran fra malmen og giver mulighed for den efterfølgende koncentration, adskillelse og genvinding af REE i en form, der kan sælges. Det er i øjeblikket foreslås, at behandlingen anlægget vil bestå af sektioner for knusning, formaling, udvaskning, filtrering, flotation, uran udvinding og for koncentrationen af REE.

11 Side 10 Figur 3: Flow Diagram Vand vil blive brugt i forarbejdningsanlægget, og efter det har passeret gennem anlægget vil det blive behandlet, før det er genanvendes i anlægget eller returneres til miljøet. Det er planen at samle salgbare produkter i tromler og lægge dem containere i forarbejdningsanlægget, og til at transportere containere med produktet fra forarbejdningsanlægget til havnen med lastbiler. Planen vil derefter være at sende dem til kunder i hele verden. Udover tailings fra forarbejdningsanlægget, kan andre affaldsprodukter blive produceres, og disse vil skulle opsamlet, behandles og genvindes, hvis det er praktisk muligt. Ellers kan de blive opsamlet i tailings lageret. Mens disse potentielle affaldsstrømme er endnu ikke identificeret, kan de omfatte for eksempel: Flotation tailings forud for Carbon Pressure Udvaskning; Restprodukter fra REE syre udvinding og precipitations kredsløb; Afløb fra minen og stenaffald lager. 3.3 Tailings faciliteter Restprodukter, som har været gennem forarbejdningsanlægget kaldes tailings (en blanding af fine skærver og vand). Størstedelen af sulfider, det uran, thorium, fluor og de sjældne jordarters elementer vil alle være fjernet eller stabiliseret på dette tidspunkt i processen. Den tailings lageret vil gemme den våde tailings fra forarbejdningsanlægget. En række alternative placeringer for tailings lageret, deponering i dalen, deponering i søen og deponering i fjordsystemet / dybe hav, er ved at blive evalueret. Placeringen af tailings lageret vil blive påvirket af miljøhensyn og af kemien i tailings.

12 Side Havnen Havnefaciliteterne vil bestå af en mole for skibe op til DWT (dødvægt tons) og en service kajen for at modtage udstyr og produkter med en mindre kapacitet. Havnen vil også have lagerfaciliteter til salgbare produkter og lastning faciliteter. GME overvejer alternative placeringer for havnen som angivet i figur 1 og Indkvartering Indkvarteringen vil omfatte en kantine, et vaskeri og muligheder for fritidsaktiviteter. GME overvejer alternative placeringer for indkvarteringsområdet som angivet i figur 1 og Andre infrastrukturelle funktioner De vigtigste elementer i infrastruktur, der skal leveres af projektet vil være: Veje fra havnen til minen, forarbejdningsanlæg og andre dele af infrastruktur Et kraftværk, drevet med fossilt brændsel i første omgang derefter med vandkraft Vandforsyning og opbevaring til forarbejdningsanlægget, drikkevand og brandsikring Bygninger og støttefaciliteter, herunder indkvartering En helikopterlandingsplads til personale og akut medicinsk evakuering Opvarmning og varmegenvinding En it- og telekommunikationssystem Kloak-og affaldshåndtering 3.7 Forventet arbejdsstyrke I anlægsfasen, forventer GME en arbejdsstyrke på op til 2000 mennesker i spidsperioden. Byggeperioden forventes at løbe i ca. 2 år. I driftsperioden, anslår GME en samlet arbejdsstyrke på 700 mennesker og cirka en tredjedel til at blive ansat lokalt indefra Narsaq (PFS, 2009). Den optimale rotationsordning (r) vil blive diskuteret og aftalt under SIA-processen og videre hvis det er nødvendigt for at maksimere mængden af lokal arbejdskraft.

13 Side 12 4 VVM PROCESSEN 4.1 VVM fremgangsmåden Orbicon har udarbejdet dette dokument på anmodning af GME. GME vil fortsætte med at engagere passende erfarne og kompetente rådgivere til at bistå med færdiggørelsen af VVM, når ToR er blevet godkendt. Eksterne internationale og lokale eksperter vil blive inddraget i analysen af specifikke spørgsmål såsom strålingspåvirkning, økologi, hydrologi og geokemi. Retningslinjerne opstiller rammerne for, indholdet af, og det minimumsniveau af baseline oplysninger, der kræves for en VVM. Under planlægning og udvikling af VVM-processen, vil en række henvisninger og kilder tages i betragtning for at opnå internationale mineindustri bedste praksis for VVM. Disse kilder vil omfatte blandt andre; International Finance Corporation og Verdensbankens retningslinjer, herunder Ækvatorprincipperne Europa-Kommissionen - referencedokumenter om bedste tilgængelige teknik Arktisk Råd - Arctic Environmental Protection Strategy [VVM-retningslinjer 1997] relevante danske institutioner som DMU, GEUS og Energistyrelsen Arktisk Råd - Arbejdsgrupper Forenede Nationer - for eksempel rammekonvention om klimaændringer SLiCA Det Internationale Råd for mineraler og metaller (ICMM), Det Internationale Atomenergiagentur (IAEA), og Den internationale Reporting Initiative for udvindingsindustrien Hertil kommer, at viden og erfaring udvikles i Grønland udnyttes, når evaluering og vurdering af det lokale miljø og virkningen af projektets aktiviteter. I VVM vil blive baseret på en participatorisk tilgang, der involverer interessenter så meget og effektivt som muligt i alle faser af processen. En høj grad af kommunikation vil være et væsentligt element i hele processen. Der vil henvises til Grønland retningslinjer for vandkvalitet for ferskvand og havvand, der er udviklet i Da Grønland endnu ikke har udviklet retningslinjer, der beskriver standarder for miljøbelastende stoffer, støv og støj, retningslinjer fra kilder uden for Grønland vil blive anvendt i processen omkring etablering af standarder for miljøbelastende stoffer, støv og støj. Der vil søges en godkendelse fra Råstofdirektoratet, før man bruger retningslinjer fra lande uden for Grønland.

14 Side Scoping fase Den indledende vurdering af de miljømæssige og sociale problemer der kan opstå ved gennemførelsen af Kvanefjeldet projektet blev første gang diskuteret og rapporteret i "forprojektet Strategi - Kvanefjeldet Multi-element Projekt" ved at Coffey naturlige systemer i september En anden undersøgelse, den "socioøkonomiske Desktop undersøgelse for Kvanefjeldet Multielement Project" blev udført af Grontmij Carl Bro i juli De vigtigste miljøspørgsmål kortlagt af ovennævnte undersøgelser for projektet kan opsummeres som følger: Virkninger af udledninger til vand (overfladevand, fjorde og grundvand), herunder regnvandsoverfladevand fra forstyrrede områder (såsom stenaffald dump) og udledninger fra den åbne grube, procesudstyr og TSF. Potentiale for forurenende stoffer der kommer ind i fødekæden (fx fluor, tungmetaller og radionuklider, såsom radium). Forvaltning af biodiversitetsspørgsmål (jord og vand), herunder forekomst / fravær af sjældne og / eller truede arter. Effekter af atmosfæriske emissioner som f. eks radon gas, støv, forbrændingsprodukter og andre forurenende udledninger. Virkninger af stråling fra radioaktive kilder i projektområdet. General affaldshåndtering. Hvor man kan sikkert deponere tailings på kort og lang sigt. Muligheden for alkalisk dræning, der skal neutraliseres. Rehabilitering af områder forstyrret af projektet og nedlukning af tailings management system. Tyngden af disse vil variere mellem konstruktion og operationelle faser af projektet. For eksempel er sedimentering på grund nedsivning sandsynligvis være mere problematiske i anlægsfasen, selv om det vil forblive et problem i hele projektets levetid. Ødelæggelse af væsentlige habitat eller steder af arkæologisk / kulturel betydning, hvis de forekommer, ville være forbundet primært med indledende opgravning under opførelsen. I modsætning hertil vil potentielle virkninger på downstream vandkvaliteten på grund af dårlig vandkvalitet udledninger fortsætte efter konstruktion og kan omfatte både hele operationelle levetid af mine og en betydelig periode efter lukningen.

15 I marts 2011 blev en strategisk miljøvurdering workshop afholdt i Perth, Vest Australien. På workshoppen deltog repræsentanter fra Grontmij og Orbicon og de sociale og miljømæssige aspekter af projektet blev vurderet. Resultatet af workshoppen dannede grundlag af en "Projekt Brief", der beskrev projektet i æglægning eller ikke-videnskabelige termer. Det næste skridt var at påbegynde processen omkring involvering af interessenter. Fire interessent workshops blev gennemført som en del af den sociale konsekvensanalyse; den 30. marts 2011 i Qaqortoq, den 31. marts 2011 i Narsaq, og den 4. og 5. april 2011 i Nuuk Under disse workshops GME benyttede lejligheden til at præsentere og diskutere de planlagte VVM-aktiviteter. Forud for afholdelsen af workshops, var fremgangsmåden for workshops og listen over identificerede interessenter blev godkendt af Råstofdirektoratet. Invitationer til at deltage i møder med berørte parter blev sendt til alle interessenter sammen med en kort beskrivelse af projektet i ikke-videnskabelige termer. Dette blev gjort med det formål at fremme en mere informeret deltagelse i workshops sig selv og give mulighed for interessenter at stille opklarende spørgsmål, og til at udtrykke bekymring for, selskabets repræsentanter og både SID og VVM-konsulenter i løbet af workshops. Projektet Brief findes i bilag 1. I øjeblikket er GME arbejder med to generiske udviklingsscenarier (a vest scenariet og et øst scenariet). Scoping fase tog udgangspunkt i disse to scenarier. Interessenterne blev opfordret til at drøfte muligheder og bekymringer, de kan have haft for hver. Baseret på svar fra de forskellige workshops, fælles problemer og muligheder blev identificeret. Referencerammerne er fastsat i dette dokument er blevet udviklet i en del af svarene fra de forskellige workshops. Denne feedback er suppleret fra en række kilder, herunder; retningslinjerne (Råstofdirektoratet), Kvanefjeldet Multi-Element Project - forprojekt Strategi Coffey Natural Systems, september 2008 Tidligere baseline prøvetagning - se afsnit 5.1 Indledende miljøredegørelse for Kvanefjeldet uranmine, Desuden blev grønlandsk forskning dokumenter og undersøgelser, såsom SLiCA (Undersøgelse af levevilkårene i Arktis), blev anvendt. Side 14

16 Side Program for miljøundersøgelser Miljøundersøgelserne vil omfatte en række yderligere baseline undersøgelser samt projektrelaterede undersøgelser. Alle disse undersøgelser vil blive gennemført i 2011 og Detaljerede forslag for hver Miljøundersøgelsesplane vil blive forelagt til Råstofdirektoratet til godkendelse. Disse leveringer vil indeholde oplysninger såsom kort, der angiver prøvetagningsstationer og undersøgelsens omfang, beskrivelse af tidspunkt for undersøgelser, parametre til måling, metoder og udstyr. Hvis det er nødvendigt, vil de miljømæssige undersøgelser blive opdateret i samråd med Råstofdirektoratet. Data fra disse undersøgelser vil blive forelagt for DMU og vil blive opbevaret, så det er til rådighed for Råstofdirektoratet og DMU. Årlig baseline stikprøver i Kvanefjeldet - Narsaq området har været gennemført siden Prøveudtagningen har fulgt en protokol udviklet af den danske Miljøundersøgelser (DMU), og er blevet godkendt af Råstofdirektoratet. Et resumé af miljømæssige baseline undersøgelser fra 2007 til i dag er angivet afsnit i 5.1. Et resumé af de supplerende undersøgelser er nødvendige for at fuldføre Miljøundersøgelsesprogram er angivet i tabel 1, afsnit 5.2, sammen med oplysninger om disse undersøgelser. 4.4 Vurdering og modellering Baggrunds- og projektspecifikke miljøundersøgelser vil blive vurderet til at konkludere, En omfattende beskrivelse af miljøet og værdier af lokal anvendelse Potentielle miljømæssige konsekvenser af projektet Alle områder af viden, man mangler og hvor der er behov for en vedvarende undersøgelse eller yderligere forskning.

17 Side Miljøforvaltnings plan og miljø overvågnings program Et miljøforvaltningssystem (EMS) i overensstemmelse med den internationalt anerkendte kontinuerlige forbedring model ISO14001: 2004 vil blive udviklet. Miljøforvaltningplanen vil blive udviklet på grundlag af viden om det miljø, lokal anvendelse værdier og potentielle miljømæssige virkninger. Planen vil foreslå afbødende foranstaltninger udviklet til at reducere eller eliminere potentielle miljømæssige konsekvenser. En beskrivelse af den forventede effektivitet af disse afbødende foranstaltninger vil forelægges, og hvor eftervirkninger findes, vil disse blive beskrevet. Resterende påvirkninger vil blive understøttet af nødvendige overvågnings-metoder og kompenserende foranstaltninger. Overvågningen vil blive beskrevet i form af at vurdere effektiviteten af afbødende foranstaltninger, og kvantificere projekt udgange til miljøet, herunder drivhusgasser. Denne plan vil beskrive i detaljer, hvordan de afbødende foranstaltninger vil blive organiseret, og hvem der er ansvarlig for at gennemføre afhjælpende og overvågningsforanstaltninger. En plan for erhvervelse af data vil blive medtaget i miljøovervågningsprogram. Miljøforvaltnings- og overvågningsplaner vil blive færdiggjort i 2012, men de vil blive udviklet i løbet af projektets levetid, i samråd med lokalsamfundet og Råstofdirektoratet. 4.6 Offentlighøringer Offentlig høring er af afgørende betydning i hele VVM-processen, så lokalsamfundets bekymringer kan integreres. En række offentlige høringer vil blive afholdt for at præsentere og diskutere relevante oplysninger om VVMprocessen. Indsigelser og kommentarer vil blive behandlet af GME og feedback skal stilles til rådighed for offentligheden. EU-høringen vil blive behandlet inden for VVM-dokument og drøftet indgående i et dokument, der supplerer VVM,»White Paper '. Hvidbogen vil offentliggøre dokumentet høring kommentarer, og forklare, hvordan offentlige kommentarer er blevet indarbejdet i VVM og efterfølgende forvaltningsplaner. Alle data indsamlet i forbindelse med VVM herunder baseline og overvågning undersøgelser stilles til rådighed for offentligheden. Efter gennemgang af Råstofdirektoratet, vil den endelige VVM-rapport stilles til rådighed for offentlig høring i minimum 6 uger.

18 Side Undersøgelsesområdet og tidsgrænser De miljømæssige undersøgelser dækker de områder, der direkte påvirket af projektet, herunder optioner mod vest og øst. Dette vil omfatte hjælpefaciliteter og vil omfatte downstream miljøer og de byer og bygder, hvor de virkninger og fordele forventes at blive mere mærkbar. De miljømæssige undersøgelser er at vurdere følgende faser af projektet: Anlægsfasen; Driftsfasen, og Lukning og rehabiliteringsfasen. Et der beskriver miljøundersøgelse områder i detaljer inden for hver udkast til miljøundersøgelses program skal gøres tilgængeligt. Disse forslag vil blive godkendt af Råstofdirektoratet før påbegyndelsen.

19 Side 18 5 MILJØUNDERSØGELSESPLAN Denne miljøundersøgelse plan er udarbejdet i overensstemmelse med de nye VVM-retningslinjer (januar 2011) udstedt af Råstofdirektoratet og giver information om den planlagte indholdet af VVM-redegørelsen og den strategi, der skal anvendes, når rapporten skal udarbejdes. Ud over det, giver planen en beskrivelse af de miljøundersøgelser, der er blevet gennemført, og undersøgelserne planlagt for de kommende år, som vil danne grundlag for miljøvurdering af minen projektet. Miljøundersøgelsen Planen består af tre dele: Oversigt over miljømæssig baseline undersøgelser, der tidligere bestilt af GME og godkendt af Råstofdirektoratet (fra 2007 til dato) (afsnit 5.1) Resumé af de supplerende undersøgelser, der skal gennemføres eller indkøbt med henblik på at færdiggøre VVM (Undersøgelses Program) (afsnit 5.2) Den foreslåede Indholdsfortegnelse for VVM-redegørelsen. (Afsnit 5.3) Offentlig høring er af afgørende betydning i hele VVM-processen, så lokalsamfundets bekymringer kan integreres. EU-høringen vil blive behandlet inden for VVM-dokument og drøftet indgående i et dokument, der supplerer VVM,»White Paper '. 5.1 Tidligere prøveudtagninger Årlig baseline stikprøver i Kvanefjeldet - Narsaq området har været gennemført siden 2007, for at studere og dokumentere naturlige indhold af tungmetaller, radioaktivitet og andre elementer. Prøveudtagningen har fulgt en protokol udviklet af den danske Miljøundersøgelser (DMU), og er blevet godkendt af Råstofdirektoratet og har inkluderet frisk og saltvand, sediment, laver, jord, blade, græs, fisk og muslinger. Den baseline prøvetagning i hovedsageligt fandt sted i Narsaq dalen og de tilstødende områder, fordi det var her man mente, at minen faciliteter ville være konstrueret med forarbejdningsanlægget beliggende i Narsaq dalen, overnatning på Narsaq, en ny konstrueret havn ved Narsaq Ilua (Narsaq Bay) og nye veje, der forbinder havnen, mineområdet og forarbejdningsanlæg. Denne samlede plan for mineområdet er siden blevet kaldt "Scenarie Vest '. Antallet og placeringen af prøvetagningssteder, som også er blevet godkendt af DMU, dækker hele kysten samt floder, søer og landområder inden for det område, som Scenarie Vesten plus en reference station længere væk (Figur 3). Alle de indsamlede vandprøver er efterfølgende blevet analyseret af DMU og Risø, mens de andre prøver opbevares i en fryser på DMU. Resultaterne af prøveudtagningen er blevet dokumenteret i en række rapporter og notater, der er anført nedenfor. Liste over de miljømæssige baseline undersøgelser, der allerede gennemført i Kvanefjeldet - Narsaq området 2007

20 Side 19 Kvanefjeldet projekt, Grønland. Rapport om de miljømæssige baseline prøveudtagning, september Orbicon oktober pp Polonium-210 i miljø-prøver indsamlet i 2007 fra Kvanefjeldet i Grønland. Forskningscenter Risø. Januar pp. Kvanefjeldet vand Danmarks Miljøundersøgelser. Test Rapport nr Februar Den Kvanefjeldet Multi-element Project, SV Grønland. Rapport om de miljømæssige baseline prøveudtagning. August Orbicon marts Polonium-210 i miljøprøver indsamlet i 2008 fra Kvanefjeldet i Grønland Strålingsforskning Division. Risø DTU. Marts PP Kvanefjeldet vand 2008, Test rapport no Danmarks Miljøundersøgelser januar pp Den Kvanefjeldet Multi-element Project, SV Grønland rapport om miljøsituationen baseline prøveudtagning, august 2009, Orbicon, oktober pp Radioaktivitet i vand, udtaget i 2009 fra Narsaq-området, Grønland. Risø. 3 pp. Kvanefjeldet vand Test rapport no Danmarks Miljøundersøgelser. 9 pp 2010 Analyser af radon-222 og radium-226 i prøver af Taseq søvand indsamlet august Risø. 1 pp Kvanefjeldet baseline 2010, Grønland. Rapport miljømæssige baseline prøveudtagning, august August 2010

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet

Høringssvar til forhøring af Kuannersuit (Kvanefjeld) projektet WWF Verdensnaturfonden Svanevej 12 2400 København NV Tlf. 35363635 wwf@wwf.dk www.wwf.dk Grønlands Selvstyre Råstofstyrelsen Departementet for Erhverv og Råstoffer 3900 Nuuk Grønland mlsa@nanoq.gl København,

Læs mere

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT

Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT PROJEKTGENNEMGANG VURDERING AF SAMFUNDSMÆSSIG BÆREDYGTIGHED (VSB) VURDERING AF VIRKNINGER PÅ MILJØET (VVM) Møder I Qeqqata Kommunia 8.-10. maj 2015 Borgermøde WHITE MOUNTAIN ANORTHOSITE PROJEKT GENNEMGANG

Læs mere

Scoping. Ved Gert Johansen

Scoping. Ved Gert Johansen Scoping Ved Gert Johansen Forskellen på scoping og screening Screening er en sorteringsproces væsentligt? - må anlægget antages at kunne påvirke miljøet Scoping er en fastlæggelse af hvilke miljøvurderinger,

Læs mere

VVM af IsuaIronOre Project

VVM af IsuaIronOre Project VVM af IsuaIronOre Project Borgermøde i Nuuk September 2012 VVM udarbejdet for Præsentation af Orbicon - Steen Øgaard Dahl - Flemming Pagh Jensen - Inooraq Brandt Disposition Hvaderformåletmed VVM? HvaderomfangetafVVM?

Læs mere

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet

DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Frants Torp Madsen Råstofdirektoratet Postboks 930 3900 Nuuk Grønland DCE/GNIR kommentarer til EIA for ISUA projektet Institut for Bioscience Kim Gustavson Seniorforsker Dato: 13. august 2012 Mobiltlf.:

Læs mere

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND

RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND RÅSTOFUDNYTTELSE I GRØNLAND MILJØSTYRELSE FOR RÅSTOFFER Myndighed for råstofområdet er Råstofstyrelsen one-door myndighed i forhold til industrien. Miljøstyrelsen for Råstofområdet (Miljøstyrelsen). Skal

Læs mere

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde

Miljø ved uran-minedrift. Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Miljø ved uran-minedrift Gert Asmund DCE -Aarhus Universitet - Roskilde Hvordan er minedrift efter uran forskellig fra andre miner? I princippet er metoder og problemstillinger (også miljømæssigt) de samme

Læs mere

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt

ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt ToR for SIA, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Juli 2011 Side 1 Published : 14 July 2011 Project : 80.4889.01 Prepared : Rikke Carlsen Checked : TNE, HIH Side 2 INDHOLDSFORTEGNELSE SIDE 1 INTRODUKTION 4

Læs mere

Citronbasens metalprojekt

Citronbasens metalprojekt BILAG 5 Citronbasens metalprojekt MPL - 001 Utilsigtede hændelser med spild/udslip (= LOC) og nødberedskabsplan April 2012 1 Dokumenttitel: Utilsigtede hændelser med spild og udslip (= LOC) og nødberedskabsplan

Læs mere

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge

Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Følgegruppe for Universitetssygehus Køge Ved Casper Toftholm, Byg- og planchef og Troels Wissing, Planlægger Dagsorden - Præsentation af deltagere v/ Casper Toftholm (5 min) - Opfølgning på idéfasen Hvad

Læs mere

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1)

Bekendtgørelse om vurdering af virkning på miljøet (VVM) ved projekter om etablering m.v. af elproduktionsanlæg på havet 1) BEK nr 68 af 26/01/2012 (Historisk) Udskriftsdato: 25. november 2017 Ministerium: Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet Journalnummer: Klima-, Energi- og Bygningsmin., Energistyrelsen, j.nr. 2203/1190-0033

Læs mere

Miljø ved uran-minedrift

Miljø ved uran-minedrift AARHUS UNIVERSITET DCE ORIENTERING OM URAN MAJ 2015 12. MAJ 2015 Miljø ved uran-minedrift GERT ASMUND ROSKILDE Lidt om mit tidligere arbejde 1968 Arbejdede på Risø med Kvanefjeld 1973 Var med til at påvise

Læs mere

VVM VVM. Vurdering af Virkning på Miljøet. Specialkonsulent Gert Johansen.

VVM VVM. Vurdering af Virkning på Miljøet. Specialkonsulent Gert Johansen. VVM VVM Vurdering af Virkning på Miljøet Specialkonsulent Gert Johansen Regionplanlægning Sætte rammer for den kommunale planlægning Virke for gennem administration af anden lovgivning Foretage arealreservationer

Læs mere

Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde:

Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Forsamlingshuset i Nanortalik den 2. juni. 2015 1. Spørgsmål: Er der andre skadelige stoffer end uran? Per Kalvig: Det er undersøgt om

Læs mere

December Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

December Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre

miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre Checkliste til brug for stillingtagen til miljøkonsekvensvurdering af lovforslag og andre regeringsforslag Checklisten har til formål at foretage en hurtig vurdering af, hvorvidt et forslag har væsentlige

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel

Miljøvurdering af planer og programmer. Den lovgivningsmæssige vinkel Miljøvurdering af planer og programmer Den lovgivningsmæssige vinkel af Specialkonsulent Gert Johansen Introduktion Intentionerne med loven og direktivet bæredygtighed sammenhæng mellem projekter bedre

Læs mere

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg

Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg NOTAT Miljøteknologi Ref. HEIRA Den 1. november 2017 Sammenfattende redegørelse af miljøvurdering af bekendtgørelse om miljøkrav for mellemstore fyringsanlæg Direktiv om begrænsning af visse luftforurenende

Læs mere

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej

Screening for forslag til: Tillæg nr 2 til Frederikshavn Kommunes Spildevandsplan 2012-2016 Golfparken II. (NATUR) Nej Bilag Skema til miljøscreening Miljøscreeningen skal præcisere, om der er brug for en nærmere vurdering af miljøkonsekvenserne. Hvis der svares ja til ét af de to indledende spørgsmål, skal planen miljøvurderes.

Læs mere

Scopingsnotat. Hjørring Kommune

Scopingsnotat. Hjørring Kommune Hjørring Kommune Scopingsnotat 10-12-2014 Sag nr. 01.02.05-P16-18-14 Side 1. Opstilling af vindmøller ved Gårestrup I forbindelse med planlægningen for opstilling af 3 vindmøller ved Gårestrup skal der

Læs mere

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive

Der er ikke i Grønland meddelt nogen tilladelse til udnyttelse af uran eller andre radioaktive Inuussutlssarsiomermut Aatsitassarsiornermullu Naalakkersuisoq Medlem af Naalakkersuisut for Erhverv og Råstoffer NAALAKKERSUISUT GOVERNMENT OF GREEN LAND Medlem af Inatsisartut Sara Olsvig Svar på spørgsmål

Læs mere

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé

VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé VVM i forbindelse med revision af miljøgodkendelse til LEO Pharma A/S samt produktion af Ingenol Mebutate Del 3: Ikke teknisk resumé Del 1: Forslag til kommuneplantillæg Del 2: VVM-redegørelse Del 3:Ikke

Læs mere

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt

Udkast til. Kapitel 1. Anvendelsesområde. Kapitel 2. Anmeldelsespligt Udkast til Bekendtgørelse om vurdering af virkningerne på miljøet (VVM), konsekvensvurdering vedrørende Natura 2000-områder og beskyttelse af visse dyre- og plantearter i forbindelse med ændringer eller

Læs mere

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1

Endelave Havbrug. 26. januar 2014 1 Endelave Havbrug Hvem er jeg Beskrivelse af Havbrug og Kompensationsopdræt Tab af næringsstoffer (N2000 og VRD) Forstyrrelse af naturtyper og arter (N2000) Tab af medicin (VRD) Forstyrrelse af andre aktiviteter

Læs mere

Kommissorium (ToR) for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed Kvanefjeld Multi-Element Projektet

Kommissorium (ToR) for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed Kvanefjeld Multi-Element Projektet Kommissorium (ToR) for Vurdering af Samfundsmæssig Bæredygtighed Kvanefjeld Multi-Element Projektet Godkendt juli 2011 Ændret juli 2014 ToR, VSB, Kvanefjeld Multi-Element Projekt Side 1 INDHOLDSFORTEGNELSE

Læs mere

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012

HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse Sammenfattende redegørelse - Juli 2012 HERNING KOMMUNE Miljørapport Sammenfattende Redegørelse i forbindelse med lokalplan nr. 09.E11.1 med tillæg nr. 73 til Herning Kommuneplan 2009-2020 for et erhvervsområde ved Teglværksvej, Feldborg Sammenfattende

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 936 af 24. september 2009 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

Vedr. True North Gems Aappaluttoq rubin- og safirmineprojektet nær Qeqertarsuatsiaat

Vedr. True North Gems Aappaluttoq rubin- og safirmineprojektet nær Qeqertarsuatsiaat WWF Verdensnaturfonden Tlf. 35363635 Svanevej 12 2400 København NV wwf@wwf.dk www.wwf.dk København, 11. september 2013 Vedr. True North Gems Aappaluttoq rubin- og safirmineprojektet nær Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Indkaldelse af ideer og forslag

Indkaldelse af ideer og forslag Indkaldelse af ideer og forslag VVM- redegørelse af " Fredericia Rangerbanegård henstilling af farligt gods" December 2014 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM (Vurderinger af Virkninger på Miljøet) står for

Læs mere

Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Hotel Qaqortoq den 31. maj

Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Hotel Qaqortoq den 31. maj Fyldigt uddrag af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Hotel Qaqortoq den 31. maj 1. Spørgsmål: Har man erfaringer fra andre steder med at deponere taillingen i den form som man planlægger?

Læs mere

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil

Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Tjekliste Miljøvurdering af spildevandsplan eller tillæg dertil Læsevejledning Offentlige myndigheder skal foretage en miljøvurdering af planer og programmer, der kan få en væsentligt indvirkning på miljøet,

Læs mere

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod

Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Plan og Byudvikling Bytoften 2, 6800 Varde 79947431 Scopingnotat for biogasanlæg ved Hjeddingvej 8, Ølgod Formel baggrund Som følge af VVM-bekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1440 af 23. november 2016

Læs mere

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej

MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen. Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej MV Screening / Scoping Afgørelse om miljøvurdering / Afgrænsning af miljøvurderingen Lokalplan 086-620, Bolig ved Ribelandevej TØNDER KOMMUNE Teknik og Miljø November 2014 INDHOLD FORMALIA 3 INDLEDNING

Læs mere

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST)

EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) 29 EVENTUELLE MANGLER VVM-REDEGØRELSE FOR DEN FASTE FORBINDELSE OVER FEMERN BÆLT (KYST-KYST) INDHOLD 29 EVENTUELLE MANGLER 1617 29.1 Det marine område 1617 29.2 Lolland 1619 29.3 Fehmarn 1620 29.4 Sammenfatning

Læs mere

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1)

Bekendtgørelse om indholdet af vandområdeplaner 1) (Gældende) Udskriftsdato: 16. januar 2015 Ministerium: Miljøministeriet Journalnummer: Miljømin., Naturstyrelsen, j.nr. NST-4200-00029 Senere ændringer til forskriften Ingen Bekendtgørelse om indholdet

Læs mere

Borgermøde i Sisimiut

Borgermøde i Sisimiut Spørgsmål og svar fra borgermøder i Nuuk, Kangerlussuaq, Sisimiut og Ilulissat vedr. Ironbark Zinc Ltd. ansøgning om udnyttelse af zinkog blyforekomsten ved Citronen Fjord i november 2015 Borgermøde i

Læs mere

Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune

Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune Miljøvurdering af sektorplaner i Aalborg Kommune Indhold 1. Kort præsentation af Forsyningsvirksomhederne 2. Miljøvurdering af Affaldsplan 3. Miljøvurdering af Spildevandsplan Forsyningsvirksomhederne

Læs mere

2015 statistisk årbog

2015 statistisk årbog 2015 statistisk årbog Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7.december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter

Læs mere

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse

VVM-Myndighed. Halsnæs Kommune. Basisoplysninger. Projektbeskrivelse VVM-Myndighed Halsnæs Kommune Basisoplysninger Projektbeskrivelse Virksomheden bliver drevet af A. Henriksens Shipping A/S. Virksomheden ligger på en grund lejet af Hundested Havn I/S. Virksomheden ønsker

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S. 1. Status og kommissorium 18. juni 2015 BILAG 1 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering af bestemte planers og programmers

Læs mere

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan.

Det vurderes endvidere, at anlægget af genbrugspladsen drejer sig om anvendelsen af et mindre område på lokalt plan. Miljøscreening af Affaldsplan 2014-24 Affaldsplanen er omfattet af Bekendtgørelse af lov om miljøvurdering af planer og programmer nr. 936 af 3. juli 2013, idet den indeholder en ombygning af kommunens

Læs mere

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for:

N O T A T. Indhold i miljørapport scoping for: N O T A T Afdeling Planlægning Direkte telefon 99741392 E-post tine.reimer@rksk.dk Dato 15. august 2016 Sagsnummer 16-018874 Indhold i miljørapport scoping for: Tillæg nr. 62 til Kommuneplan 2013-2025,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015.

Miljøvurdering af planer og programmer. Lov om miljøvurdering af planer og programmer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Randers Kommune 2016 vurdering af planer prrammer. Lov om miljøvurdering af planer prrammer, Lovbekendtgørelse 1533 af 10.december 2015. Projektets navn: Udkast til Natura 2000-handleplan 2016-2021 for

Læs mere

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning

Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Leverandørseminar 19. januar 2011 Mineralefterforskning Råstofdirektoratet Jørn Skov Nielsen www.bmp.gl bmp@nanoq.gl Telefon: +299 346 800 Fax: +299 324 302 Markedsafgrænsning Tidsprofil for et mineralprojekt

Læs mere

EFTERFORSKNINGSBRØND VENDSYSSEL-1 ENVIRONMENTAL BASELINE STUDY RESUMÉ

EFTERFORSKNINGSBRØND VENDSYSSEL-1 ENVIRONMENTAL BASELINE STUDY RESUMÉ 1 EFTERFORSKNINGSBRØND VENDSYSSEL-1 ENVIRONMENTAL BASELINE STUDY RESUMÉ KORTLÆGNING AF MILJØET Rambøll har udarbejdet en omfattende kortlægning af miljøet i forbindelse med Efterforskningsbrønd Vendsyssel-1.

Læs mere

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Screening iht. Lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan nr. 393 og Tillæg nr. 54 til Kommuneplan 2013-2025 Ringkøbing- Skjern Kommune for et område til sommerhusformål, Klydevænget

Læs mere

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte?

Elias Dahl: Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Børgermøde i Itilleq 9. maj 2015 Ca. 12 mødte op Spørgsmål fra salen Hvad angår arbejdsmarked, hvordan kan vi fra Itilleq søge jobs i minen? Hvilke muligheder er der for ufaglærte? Vi vil have træningsprogrammer,

Læs mere

Skema til projektafgrænsning

Skema til projektafgrænsning Skema til projektafgrænsning Projektets navn: Lokalplan 311 Off formål, børnehave Støvring Ådal, Støvring Projektansvarlig: Toke Rinfeldt-Iversen (TRI) Miljøvurdering er påbegyndt: 28. 04.17 Miljøvurdering

Læs mere

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering

Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Planlægning for produktionsvirksomheder lov om miljøvurdering Natur & miljø 2017, Kolding. Martin Holm Jensen Miljøstyrelsen En kort introduktion til nyt lovgrundlag Ny lov om miljøvurdering af planer

Læs mere

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S

Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 2. februar 2012 Kommissorium for revisionsudvalget i TDC A/S 1. Status og kommissorium Revisionsudvalget er et udvalg under bestyrelsen, der er nedsat i overensstemmelse med 15.1 i forretningsordenen for

Læs mere

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr.

Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015 Odder Kommune 2015 (Sag. nr Dok. nr. Værktøj til miljøvurdering af planer og programmer Odder Kommune 2007 (Sag. nr. 727-2009-72461 Dok. nr. 727-2009-687873, senest revideret 28.06.2010 af AMA) Miljøscreening af forslag til tillæg nr. 1 til

Læs mere

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune

Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Miljøvurdering af forslag til Affaldsplan 2014 2024 for Frederikshavn Kommune Lov om miljøvurdering Lov om miljøvurdering af planer og programmer har til formål at fremme en bæredygtig udvikling ved at

Læs mere

SMV-screening af planer og programmer

SMV-screening af planer og programmer Generelle oplysninger Navn på plan Tillæg 5 til Spildevandsplan 2012-2020: Opdatering af spildevandsplan og tidsplan for Gammel Stevns Dato for screeningen Januar 2015 Screenet af AnniJJ, Heidkjae, SteRoe,

Læs mere

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer)

Miljøscreening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 faktorer) screening - i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer (inkl. Agenda 21 ) Herlev Kommune Dato Marts 2016 Projektbeskrivelse Udarbejdelse af tillæg nr. 5 til spildevandsplan 2010 2019.

Læs mere

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg

Indkaldelse af idéer og forslag. FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Indkaldelse af idéer og forslag FDO olielager ved Statoil Refining Denmark, Kalundborg Oktober 2011 Hvad er VVM? Forkortelsen VVM står for Vurdering af Virkninger på Miljøet. VVM-reglerne for anlæg på

Læs mere

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Skifergas. Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område Klima-, Energi- og Bygningsudvalget 2011-12 KEB alm. del Bilag 233 Offentligt Skifergas Miljøregulering og miljøaspekter i relation til efterforskning og indvinding af skifergas Miljøministeriets område

Læs mere

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan.

Bilag 1, scoping skema. Miljøvurdering af spildevandsplan. Bilag 1, scoping skema Landskab Landskabelig værdi/ Byarkitektonisk værdi Ved placering af regnvandsbassiner for landskabelige og geologiske interesseområder. Nyanlæg indpasses således ift. disse områder.

Læs mere

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger

Side 1 af 8. Center Natur og Miljø. Journalnr: P Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar Basis oplysninger Center Natur og Miljø Journalnr: 01.16.04-P19-22-15 Ref.: Lene Lauridsen Dato: 5. januar 2016 VVM Myndighed Rebild Kommune Basis oplysninger Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Etablering af fjernvarmeledninger

Læs mere

Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv. Den strategiske miljøvurdering (SMV)

Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv. Den strategiske miljøvurdering (SMV) Fremtidens havvindmølleparker og havets dyreliv Den strategiske miljøvurdering (SMV) v. Caroline Hartoft-Nielsen og Ulf Kjellerup 8. maj, 2008. Den strategiske miljøvurdering - Disposition Disposition:

Læs mere

Indorama Ventures Public Company Limited

Indorama Ventures Public Company Limited Indorama Ventures Public Company Limited Miljøpolitik (Godkendt på bestyrelsesmøde 2/2013 dateret 22. februar 2013) 1. revision (Godkendt på bestyrelsesmøde 1/2017 dateret 17. februar 2013) Bemærkning

Læs mere

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende

I medfør af Inatsisartuts forretningsordens 36, stk. 1, har Aleqa Hammond stillet følgende Kalaallit Nunaanni Namminersorlutik Oqartussat Grønlands Selvstyre Medlem af Inatsisartut Aleqa Hammond Siumut Besvarelse af 36 spørgsmål 2010-161 fra Aleqa Hammond I medfør af Inatsisartuts forretningsordens

Læs mere

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S

VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S VVM-screening af kølecentral til Copenhagen Markets A/S NOTAT Teknik- og Miljøcentret Natur og Miljø 22-01-2016 Vurdering af kølecentral til Copenhagen Markets A/S på Litauen Allé 13, Høje Taastrup Rambøll

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: 27. september 2012 EM 2012/112 Forslag til: Inatsisartutlov om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af

Læs mere

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013.

Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. Sammenfattende redegørelse for miljøvurderingen af regionalfondsprogrammet Innovation og Viden for strukturfondsperioden 2007-2013. 1. Sammenfatning af programmet Miljøvurderingsmetode Miljøvurderingen

Læs mere

Notat vedrørende ISUA mineprojektet 1. Beskrivelse af væsentlige økonomiske aspekter af projektet Vi har som aftalt foretaget økonomiske konsekvensberegninger med udgangspunkt London Minings forudsætninger

Læs mere

VVM og Miljøvurdering

VVM og Miljøvurdering Borgermøde 10. januar 2016 i Halvrimmen VVM og Miljøvurdering Vindmøller ved Nørre Økse Sø Miljørapport VVM, Vurdering af virkninger på miljøet Miljøvurdering November 2016 Ansvarlig for miljørapport:

Læs mere

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet.

Screeningen er gennemført for at afklare, hvorvidt nedlæggelsen af DuPonts interne renseanlæg, kan føre til væsentlige påvirkninger på miljøet. Bilag 2b: Miljøscreening af tillæg 5 (Dupont) til Spildevandsplanen for Billund Kommune 2011-2018 Byg & Plan, den 21/12/16 Billund Kommune har i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Læs mere

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2

Miljøvurdering. Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Miljøvurdering Sammenfattende redegørelse efter Miljøvurderingslovens 9 stk. 2 KOMMUNEPLAN 2013 Miljøvurdering sammenfattende redegørelse efter miljøvurderingslovens 9 stk. 2 Udarbejdet af: Randers Kommune,

Læs mere

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta:

Planens navn. Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Planens navn Kommuneplantillæg 2013.15 og lokalplan 594 for et boligområde ved Efterskolevej, Rantzausminde Byg, Plan og Erhverv www.svendborg.dk Planens fakta: Boligområde med åben lav og tæt lav boligbebyggelse,

Læs mere

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn

Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn Selvstyrets bekendtgørelse nr. 5 af 27. marts 2013 om vurdering af visse anlægs virkninger på miljøet og betaling for miljøtilsyn I medfør af 10, stk. 1, nr. 8, 10, stk. 1, nr. 20, 42, 48, 66, stk. 3 og

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen

Miljøvurdering af planer og programmer. Ved Gert Johansen Miljøvurdering af planer og programmer Ved Gert Johansen Loven og direktivet Lov om miljøvurdering af planer og programmer bek. nr. 1398 af 22. oktober 2007 Gennemfører direktiv 2001/42/EF om vurdering

Læs mere

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO

KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO KOMMUNEPLANTILLÆG 3 TIL KOMMUNEPLAN 2013-25 FOR HOLBÆK KOMMUNE RAMMEBESTEMMELSER FOR ET AFFALDSHÅNDTERINGS- ANLÆG VED AUDEBO VÆKST OG BÆREDYGTIGHED PLAN OG STRATEGISK FORSYNING Grundkortet findes her:

Læs mere

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi

Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Kompetenceprofil for Kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab, Akvatisk Videnskab og Teknologi Profil kandidatuddannelsen i ingeniørvidenskab (cand.polyt.) En civilingeniør fra DTU har en forskningsbaseret

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Forslag til tillæg 1 til Lokalplan 65 Dato: 14. marts 2011 Deltagere ved screeningsmøde Mette Vestergaard

Læs mere

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk

Sagsnr P Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk 19-09-2017 Sagsnr. 01.02.05-P16-116-17 Plan og Byg Rådhuspladsen 1, 3300 Frederiksværk.. Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Halsnæs Kommune Projekt Lokalplan 08.14

Læs mere

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune

Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune DEBAT R e g i o n p l a n 2005-2016 DEBAT Regionplan 2005-2016 Tillæg 11 TILLÆG 11 Fortsat grusgravning i Bromme Plantage i Sorø kommune Januar 2006 Et vue over graveområdet i Bromme. Indledning NCC Råstoffer

Læs mere

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer:

I inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) foretages følgende ændringer: Inatsisartutlov nr. 26 af 18. december 2012 om ændring af inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning herfor (råstofloven) (Ændringer af regler om råstofmyndigheden,

Læs mere

Miljøvurdering af planer og programmer

Miljøvurdering af planer og programmer Miljøvurdering af planer og programmer Forslag til Lokalplan 90 Et bevaringsværdigt sommerhusområde ved Sønderklit, Fanø Bad Fanø Kommune Udført efter lov nr. 316 af 5. maj 2004 om Miljøvurdering af planer

Læs mere

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag

Ikke Teknisk resumé. Projekt forslag Ikke Teknisk resumé Projekt forslag TGS-NOPEC Geophysical Company ASA (TGS) foreslår at foretage en todimensionel (2D) seismisk undersøgelse og havbunds prøveudtagning ud for den Sydvestlige Grønland mellem

Læs mere

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1

True North Gems: Projektresumé juni, 2011 Side 1 PROJEKTRESUME UDVINDING AF RUBINER OG PINK SAFIRER FRA AAPPALUTTOQ Dette resumé beskriver True North Gems Inc.s (TNG) mineprojekt om udvinding af rubiner og pink safirer 30 km sydøst for Qeqertarsuatsiaat

Læs mere

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller

Vindmøller ved Bredlund. Oplæg til debat. Planlægning for to 150 m høje vindmøller Vindmøller ved Bredlund Oplæg til debat Planlægning for to 150 m høje vindmøller Juni 2015 Oplæg til debat om vindmøller ved Bredlund Møllerne visualiseret fra nordøst fra Godrumvej. SFP WIND Denmark ApS

Læs mere

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet

Råstoffer. Råstoffer. Administration af råstofområdet Råstoffer Råstoffer Administration af råstofområdet Administration af råstofområdet Råstofområdet reguleres af Inatsisartutlov nr. 7 af 7. december 2009 om mineralske råstoffer og aktiviteter af betydning

Læs mere

7. Miljøvurdering 171

7. Miljøvurdering 171 7. Miljøvurdering 171 Sammenfattende miljøvurdering Miljøvurderingen belyser miljøpåvirkningerne af de ændringer, der er indarbejdet i Kommuneplan 2013-2025 set i forhold til Kommuneplan 2009-2021. Miljøvurderingen

Læs mere

Miljøvurdering af kommunale handleplaner

Miljøvurdering af kommunale handleplaner Miljøvurdering af kommunale handleplaner -hvad kan vi lære af vandplanerne? Henrik Skovgaard, COWI A/S 1 Vandplanlægning efter Miljømålsloven (nr. 932 af 24/09 2009) Der fastlægges ensartede operationelle

Læs mere

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til Lov om miljøvurdering af planer og programmer Miljøscreening i henhold til Lov om af planer og programmer Halsnæs Kommune Kommuneplantillæg nr. 1 for Hundested bymidte Dato 6. august 2015 Deltagere ved screeningsmøde: Inha og pvme Læservejledning:

Læs mere

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020

Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Miljøvurdering af Slagelse Kommuneplan 2009-2020 Planlægger Carsten Sloth Møller Slagelse Kommune Plan og Erhverv Slagelse Kommune Miljøvurdering af Kommuneplanen - Proces - Nye arealudlæg - Projekt i

Læs mere

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring

Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring SCREENING FOR MILJØVURDERING Forslag til tillæg nr. 31 til Kommuneplan 2013 Forslag til lokalplan nr. 307 Administrationsbygning på Rafns Alle i Støvring Baggrund og formål Formålet med planerne er at

Læs mere

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg

Tilladelse til permanent grundvandssænkning ved cykelsti-tunnel. Videbækvej, 7480 Vildbjerg TEKNIK OG MILJØ Herning Kommune Torvet 1 7400 Herning Att.: Carsten Thomsen Email: vtbct@herning.dk Byggeri, Jord og Grundvand Rådhuset, Torvet 7400 Herning Tlf.: 9628 2828 Lokal 9628 8065 bjgtg@herning.dk

Læs mere

Resumé af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Narsaq den 30. maj 2015

Resumé af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Narsaq den 30. maj 2015 Resumé af kommentarer og spørgsmål under borgermøde: Sted og dato: Narsaq den 30. maj 2015 1. Spørgsmål: Bliver der behov for mere uran i fremtiden? Kristine Thrane: Ja, men der er også nogle atomkraftværker,

Læs mere

Januar Skrevet af: Jon Burgwald Telefon:

Januar Skrevet af: Jon Burgwald   Telefon: Greenpeace høringssvar til Offentlig høring om rapporterne Vurdering af den samfundsmæssige Bæredygtighed (VSB) og Vurdering og Virkninger på Miljøet (VVM), som er udarbejdet i forbindelse med Tanbreez

Læs mere

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer

Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer NOTAT Miljøscreening i henhold til lov om miljøvurdering af planer og programmer Forslag til lokalplan nr. 029 Dato: 5. oktober 2009 Sagsbehandler: jrhan J.nr.: 017684-2008 Dok. nr.: 454708 LÆSEVEJLEDNING

Læs mere

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer.

Screening i henhold til 3, stk. 1, pkt.3 i bekendtgørelse nr af 10. december 2015, om miljøvurdering af planer og programmer. 1/9 Screening for miljøvurdering af Natura 2000-handleplan 2016-2021 Horsens Fjord, havet øst for og Endelave, Natura 2000-område nr. 56, habitatområde H52 og Fuglebeskyttelsesområde F36 Screening i henhold

Læs mere

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder

Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Skema A Screening af Forslag til tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune Plan: Tillæg nr. 21 til Spildevandsplan 2008-2012 for Haderslev Kommune, Kloakerede områder Planens overordnende

Læs mere

26. november 2008 EM 2008/80 Josef Motzfeldt

26. november 2008 EM 2008/80 Josef Motzfeldt INUIT ATAQATIGIIT KATTUFFIAT POSTBOKS 321 3900 NUUK 26. november 2008 EM 2008/80 Josef Motzfeldt Redegørelse om de samfundsmæssige aspekter af efterforskning og brydning af uran i Grønland (Landsstyremedlemmet

Læs mere

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering

Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Scoping af planer og programmer i forhold til miljøvurdering Nedenstående matrice er et hjælpeværktøj særligt til scoping af planer og programmer, der er omfattet af lovens 3, stk. 1 nr. 1 og 3, stk. 1

Læs mere

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland

Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed. Region Midtjylland Bilag 1 Skema til brug for screening (VVM-pligt) VVM Myndighed Basis oplysninger Region Midtjylland Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Bygherres kontaktperson og telefonnr.

Læs mere

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke

Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke Notat om VVM-screening af ansøgning om vandindvindingstilladelse for Gartneriet Nestler ApS, Lillevang 1, 3650 Ølstykke 1. Projektbeskrivelse Ansøger Thomas Nestler Høyer Anlæg DGU nr. 199.438 Placering

Læs mere

BILAG 6 - (Foreløbig) miljøforvaltningsplan for Citronen juli 2014

BILAG 6 - (Foreløbig) miljøforvaltningsplan for Citronen juli 2014 Målsætning BILAG 6 - (Foreløbig) miljøforvaltningsplan for Citronen juli 2014 1. Projektets miljøforvaltning At administrere de miljømæssige konsekvenser af Citron i overensstemmelse med s principper vedr.

Læs mere

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg

Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Bilag A VVM Myndighed Basis oplysninger Skema til brug for screening (VVM-pligt) Nyborg Kommune, Torvet 1, 5800 Nyborg Tekst Projekt beskrivelse jf. anmeldelsen: Navn og adresse på bygherre Skovrejsning.

Læs mere